Kant. arrazoimen praktikoaren kritika

474 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kant. arrazoimen praktikoaren kritika

 1. 1. Arrazoimen Praktikoaren Kritika Immanuel Kant Itzultzaile a: Ibon Uribarri Zen ekor t a
 2. 2. Hitza u rr e a Otfried Höffe 1. Leh e n Kriti k a rekik o et a Oin a r r i t z a p e n a rekik o lotur a Europ a r Ilustrazio ar e n gore n e a n Imma n u e l Kantek garaiko ideiagidari bat, kritika, bes t e bi ideia gidariei aplikatz e n die, arrazoi m e n a rieta aska t a s u n a ri. Horrela, Ilustrazio ar e n autokritika errotiko a etazab al a egite n du, bai lehe n uneko garaiar e n a , filosofiar e n era ginhan di a jaso zuen a r e n a , baita geroko aldiar e n a ere, filosofiak indarr agaldu zuen aldi horre n a . Autokritika hori arte a n son a t u bihurtu direnhiru gald er e t a n biltzen da: 1. Zer eza g u t dezak e t ? 2. Zer egin beh a rdut? 3. Zer itxaron dezak e t ? Lehen gald er a ri dagokion era n tz u n a ,bes t e bi galder a k ere jorratz e n ditu e n a , arrazoi m e n a r e n kritikatran s z e n d e n t a l a , hain da enziklop e diko a eta ber eziki hain berria,eze n gar ai berri bat has t e n baitu. Idazlan hori, hog ei urte ingurukopent s a m e n d u - ahale gin e n ondorio a eta ha m a r urte lanik argitar a t ugab e egon ondor e n 1781 e a n ag ertz e n den a , Arrazio m e n huts ar e nkritika , Arthur Schop e n h a u e r - en ustez “Europ a n inoiz idatzi denliburu garra n t zits u e n a ” da ( Gesa m m e l t e Briefe , arg. A. Hübsch e r, Nr.157 ). Filosofo askok baliosp e n berb e r a egit e n dut e n e z , Charles S.Peirce prag m a t i s t a est a t u b a t u a r r a k ere Kante n lehe n kritikari 2
 3. 3. “filosofian ed a n dud a n bularr e t a k o esn e a ” zeritzon ( My prag m a ti s mlaneko sarrer a n , 1909), Kante n bes t e lanak ezkutu a n ger a tz e n dirasarri. Horrez gain, 1788 a n argit ar a t u zuen Arrazoi m e n praktikoar e nkritika Kantek filosofia mor alar e n ere m u a n idatzi zuen lehe n idazlankritikoar e n itzalpe a n dago (Ohitur en m e t afisikar e n oinarritzap e n a ,1785). Gutxies p e n bikoitz horre n aurkak o bi arrazoi ditug u. Batetik, lehe nkritikar ekin lotur a n, ezin da ukatu har e n tesiak art e a n askoerlatibizat u direla, adibidez ikusp e gi trans z e n d e n t a l a hizkuntz a r e nfilosofiak egind ak o birake t a dela eta (“linguis tic turn”) etama t e m a t i k a r e n teoria judizio ma t e m a t i k o e n izaer a sinte tiko a riburuzko zalantz a k direla eta. Aitzitik, Kante n filosofia mor alar e noinarrizko osag ai e k egu n ere ones p e n a lortze n dut e: baliota s u nmug a e zi n a , kat e g o riko a, agind u moral e n adig ai- osag ai gisa,orokorg a r rit a s u n a har e n beh a rr e zk o irizpide gisa eta gizakiak due nizaer a bere baitar a k o xed e gisa, bere duint a s u n utziezina, beregaita s u n mor al ar e n “ondorio” gisa. Bi me n d e tik gorako ezt a b ai d asakon e n ondor e n bigarr e n kritikako oinarrizko baiezt a p e n batzu e klehe n kritikako ek baino indar gehia g o eraku s t e n dut e. Best ald e, Oinarritzap e n a rekin lotura n, bigarr e n kritikakbet e b e h a r r a r e n printzipio ari dagokion e z “behin- behin ek oeza g u p e n a ” eta “formul a jakin” bat e n aipa m e n a baino zertxo b aitgehia g o dauk a (lanar e n hitzaurr e a n aipatz e n den ez). Gainer a k o hori 3
 4. 4. gaiar e n zab alp e n e tik abiatz e n da. Horrela, filosofia moralar e noinarritza p e n a k , zentz u hertsi a n, “arrazoi m e n praktiko huts a r e nan alitikak” irakas g ai berri bat jasotz e n du, “arrazoi m e n a r e negita t e a ” . Horren bidez arrazoi m e n praktiko huts a k ber e“erre alit a t e a egintz ar e n bidez” frogatz e n du (lanar e n hitza urr e a n ) .Horri “Arrazoi m e n praktiko huts a r e n dialektika” gain er a t z e n zaio,hirug a rr e n galder a jorratz e n due n a : zer itxaro n dez ak e t ? , eta azke nik“met o d o a r e n irakas p e n ” bat. Kante n filosofia mor al ar e n era gin historikoa n Ohiture nm e t afisikar e n oinarritzap e n a k izan du garr a n t zi handie n a . Bainamaila filosofikoari erre p a r a t z e n baz aio, ordu a n Arrazoi m e npraktikoar e n kritika da nagu si. Idazkiak Oinarritzap e n a k baino gaigehia g o jasotz e n ditu eta, gain er a , argia g o a da arazo aplazar a t z e r a k o a n , zeh a t z a g o a adigaie t a n eta sen d o a g o a pent s a m e n -bide a n . Hala ere, Kantek ezag u tz a r e n hizkuntz a erabiltze n du, ezap el a tib o a . Inoiz ez du nagu sit a s u n mor alar e n ikusp e gitikgaitz e s p e nik egite n. 2. Oin arrizk o ara z o a Arrazoi m e n praktikoar e n kritika ren aus ar di a ez da txikia. Izan ere,Kantek ordur a art eko etikot a s u n a r e n edo mor al ar e n oinarritz a p e norori egite n dio aurre. “Taula” laburbiltzaile bat e a n , “etikot a s u n a r e nprintzipioa n dau d e n det er mi n a zio- oinarri mat e ri al praktiko ak” 4
 5. 5. sailkatz e n ditu e n e a n , Kantek ber e printzipio form al a azaltz e n dufilosofia mor alar e n tradizio osoari, oro har det e r mi n a zio- oinarrie nma t e ri alt a s u n a r e n me n p e ezartz e n due n a ri, zorrozki aurkak o t u z.Kant aurkak o tz a gutxi- asko zorrotz e a n ezartz e n da hezku n tz a r e n(Montaign e ), kons tituzio hiritarr ar e n (Mand e ville), senti m e n d ufisikoar e n (Epìkuro) edo mor al ar e n (Hutch e s o n ), bet e gin tz a r r e a r e n(estoiko ak, Wolf) eta jainkotiar nahi m e n a r e n printzipio etikoma t e ri al e n aurre a n . Taulak guztiz osoa izan nahi due n arre n,harrig arriro Platon eta Aristot el e s ez ditu jasotz e n. Moralar e n bes t e oinarritza p e n saiak e r a horiek huts egite n dut el alehe n kritikan bezala froga tz e n da. Izan ere, Kante n ustez bikasu e t a n uzia berb e r a da, baliota s u n zehar o orokor eta objektibo a .Han, ere m u teor e tiko a n zientziak aurkez t e n du uzi hori. Hem e n ,ere m u praktiko a n, moralak, zeinak era ber e a n lotes p e n mug a e zin aeska tz e n due n: objektibit a t e praktiko a r e n maila gore n a , bes t el aes a n d a , egia praktiko a, ez teor e tiko a . Kantek esku a rki arrazoi m e n a z sent s u e n ere m u a gainditz ek oah al m e n a ulertz e n du eta hori egite a n zorrozki objektibo a k direnprintzipioei jarraitze a . Arrazoim e n teor e tiko a da gaindip e n horre nardur a d u n a eza g u m e n a r e n t z a t eta hori egite a n printzipio teor e tiko e kdet e r mi n a t z e n dut e; aitzitik, arrazoi m e n praktiko a ez zaio lotzenzuzen e a n ekite a ri, baina bai horre n oinarrian dago e n desira m e n a rieta horre n printzipio praktiko ei. Arrazoim e n a k det er mi n a t z e n due n 5
 6. 6. desira m e n a k , subjektibit a t e praktiko ak, nahi m e n ere izen a du, zeinaKante n tz a t ez den indar irrazion al a, baizik eta arrazoizko a denzerb ait: arrazoi m e n a ekintz ari lotut a. Kante n lan kritiko osoar e noinarria n dago e n bereizku n tz a horrek, arrazoi m e n praktiko ar e n etateor e tiko a r e n art e a k o a k , oraindik guztiz ulertu ez den era gin a du:arrazoi m e n teor e tiko a ri zorrozki aurkak o t u z arrazoi m e n praktiko aosag ai eza g u t z aile orota tik ask e dago, osag ai epist e mik o a k ia era b a tsunt situ t a daud e hor. Horrela, Kant Platon e n g a n d ik urrun tz e n daguztiz gai honi dagokion e z, hots, ongi mor alak baldintz aepist e mik o e kin due n lotur a eta hortik ondoriozt a t z e n den itxarop e nbat, alegia, filosofoek esku m e n berezi bat dut el a mor ale a n eta,horre g a tik, gaita s u n berezi bat gizart e a politikoki gidatz ek o.Filosofoek filosofiare n bidez lortze n dut e n moral bati Kantek gizaarrazoi m e n orokorr ar e n mor ala aurkak o tz e n dio. Morala jakintza-osag ai e kiko lotur a orota tik aska tz e n den e a n (Platon e n g a n ideiensiste m a , ber eziki ongiar e n ideia), eta alder a n t ziz giza arrazoi m e norokor eta arrun t a r e n t z a t irekia dago e n e a n , filosofoek eure npribilegio mor alak galtze n dituzt e eta, gainer a , hortik ondoriozt a t z e ndiren pribilegio politikoak. Kantek Platon e n ideia horri egite n dionkritika ezag u n a , hots, filosofo ak erre g e izan beh a r duela ( Betikobak e a , bigarr e n eran s kin a), edukiar e n ara b e r a hon ekin has t e n da:arrazoi m e n teor e tiko a r e n eta praktiko a r e n art eko bereizke t azorrotz a r e kin, mor alar e n de mo kr a tiz a zio bati lotut a. 6
 7. 7. Arrazoim e n praktiko a, hob e t o es a n d a , nahi m e n a“erre p r e s e n t a zi o ei dagozkie n objektu a k sortze n ditue n edo horieksortz eko (ahal m e n fisikoa nahiko a izan ala ez) ber e buru a, hots, berekaus alita t e a det er mi n a t z e k o ” ahal m e n a da. Lau ikusp e gi dira garra n t zits u a k definizio horret a n : 1.“Det er mi n a zio- oinarri” adier az p e n a r e n arab e r a desira tz e bat da,baina ez gus t a g a r ri eta gust a g a i tz a den a r e n uneko senti m e n d u e kgidatz e n due n a , baizik eta arrazoiek. Arrazoim e n sinple a ere bai, ezsoilik arrazoi m e n praktiko huts a , printzipioe n arab e r a gidat u a dendesira tz e bat da; horre n printzipio a bitarikoa izan daitek e,arrazoi m e n praktiko txikien a bad u, agind u tekniko a izango da,horre n goratz e a bad a , prag m a t ik o a . 2. “Sortze” adier az p e n a k indarekoizle a adier az t e n du. 3. Baina, par e n t e s iko es ak u n e erdiakdioen e z, fisikoki nahiko a ezin da izan; nahi izate a r e n eta ekite a r e nart e a n adig ai e n arab e r a k o alde a dago, eta sarri egit a t e z k o a ere bai.4. “Norb er e buru a hori sortzer a det e r mi n a t z e a ” dioen e a n horrekinerab a ki a adier az t e n da. Arrazoim e n praktiko huts anahi m e n a r e n t z a k o arrazoi m e n - oinarriet a n datz a, hau da, ekite a r e noinarria n dago e n desiratz e a senti m e n e z k o bultza tz aile e t a tikbere g ai nki det e r mi n a t z e k o gaita s u n e a n , hots, irrika, pre mi a etadesio e t a tik, eta noski gust a g a r ri eta gus t a g a i tz den a r e n sent s a ziotikbere g ai nki. Bere printzipio ak horret a tik bere g ai n a k direlako, eta 7
 8. 8. ondorioz, mug a e zin a k direlako, eta ber az, horiek kate g o rikoki baliodut el ako, agind u kat e g o riko e n maila dut e. Arrazoim e n a ea oro har praktiko a izan daitek e e n galde t z e a k , etahorri lotzen zaion bes t e gald er a hon ek, hots, ea arrazoi m e n praktikohuts gisa, subjektibit a t e mor al gisa existitze n den, filosofiare nhistoria osoa zeh ark a t z e n dut e oinarrizko arazo gisa. Hori horreladela ikusita, Kante n proze d u r a argia bezain laburr a ri “genial a” deitubeh a r zaio. Hast ek o Kantek adig ai a zehaz t e n du eta horrela gaizki-ulertz e asko gainditz e n ditu, baita hainb a t irten bid e faltsu ere:arrazoi m e n praktiko a ez da ezag u t z a- gaita s u n a , objektu berezi batizango lukee n a , praxia. Aitzitik, hura funts ezk o eran ezb er din a den,eza g u t z e tik erat or tz e n ez den, baizik eta erab a t bere g ai n a dengaita s u n a da, nahi izate a r e n a . Arrazoim e n praktiko a eza g u t z a-gaita s u n gisa ulertz e n den bitart e a n , objektu ber ezi bat due n a ,praxia, bad a, arrazoi m e n praktiko huts bat e n pent s a m e n d u a kzentzu g a b e k e ri a dirudi. Izan ere, nola gidat u beh a rk o luke ekintz aeza g u t z a gaita s u n soil bat e k? Bestald e , arrazoi m e n praktiko aekintz ar e n det e r mi n a zio- oinarri gisa ulertz e n bad a , ordu a narrazoi m e n praktiko huts a pent s a t z e n zaila den baina pent s adaitek e e n zerb ait bihurtz e n da, alegia, nahi izate huts a, kanpokoeskakizun e t a tik ber e g ai n a . Adigaiar e n zehaz t a p e n horri lotze n zaio zuzen e a n Kante nargu dio a r e n bigarr e n urrat s a , hots, gald er a hau: nola det e r mi n a t z e n 8
 9. 9. du bere buru a nahi izate huts bat e k? Hirugarr e n urrat s a k em a t e ndigu eran tz u n a : nahi izate a r e n ma t e ri a nahi izate a r e n kanp o tikdatorkigu n e z , nahi izate huts a k bazt er t u egin beh a r du mat e ri ar e nbidezko det er mi n a zio oro, halako mold ez non “mat e ri a edo form a”altern a tib a bad u g u , forma gera tz e n baita soilik det e r mi n a zio- oinarrigisa. Bere aldetik form a huts bat, laug arr e n urrat s a k dioen e z,berb e r a da nahi due n edonor e n t z a t , hau da, zentz u praktiko a narrazoidu n a k diren zerizan guztien tz a t , eta horre g a tik berb e r a t a s u nhori, hots, lege orokorr a, nahi izate huts a r e n zeinu eza g u g a r ribihurtz e n da. Teoriar e n ere m u a n bezala, Kantek praktiko a n ere ber eizkun tz azorrotz a aurkitze n du senti m e n e z k o det er mi n a zio- oinarrie n me n p edago e n ah al m e n bat e n , he m e n “patologikoki afekt a t u t a dago e nnahi m e n a r e n ” , eta horret a tik guztiz ber e g ai n a den nahi m e n hutsbat e n arte a n . Patologikoki afekt a t u t a dago e n nahi m e n a enpirikokiafekt a t u t a dago e n a da, eta nahi m e n huts a arrazoi m e n praktikohuts a . Enpirikoki baldintz a t u t a dago e n arrazoi m e n a k beredet e r mi n a zio a r e n zati bat kanp o tik jasotz e n du, irrika, pre mi a,aztur a k eta pasioe n eskutik, baina arrazoi m e n praktiko huts a k bereburu a ri begira tz e n dio guztiz, hau da, ber e form a huts a ri. Lanar e n sarr er a n baiezt a t z e n du Kantek dago e n e k o lehe n liburukolehe n zatian, hau da, “arrazoi m e n praktiko huts a r e n analitika n”,“arrazoi m e n praktiko huts a r e n oinarrizko lege tik” erat or tz e n den 9
 10. 10. “ondoriozt a p e n ” era b a kig a r ri a osatz e n due n a , eze n “arrazoi m e nhuts a berez izan dait ek e el a praktiko a”. Baiezt a p e n horre n bidezKantek mug a k eraku s t e n dizkie enpirikoki det e r mi n a t u t a dago e narrazoi m e n praktiko ar e n uziei. Hori dela eta, ere m u praktiko a nfrogar e n helbur u a r e n iraulket a bat gert a t z e n da ere m uteor e tiko a r e kin alder a t u z. Bi lane n izenb ur u e t a n adier a z t e n da hori.Ezagutz a n Kantek arrazoi m e n huts a r e n hant u s t e a apurtz e n du, etahorre g a tik horri dagokion lanak “Arrazoi m e n huts a r e n kritika” izen adu, edo zehazkia g o, “Arrazoim e n teor e tiko edo esp e k ul a tibohuts a r e n a ” . Bestald e , ekintz ari dagokion e z, edo zeh azkia g o,nahi m e n a r e n erak e t a ri dagokion e z enpirikoki baldintz a t u t a k oarrazoi m e n a r e n hant u s t e a apurtz e n due n e z , lanari “Arrazoi m e npraktiko a r e n kritika” deitze n dio, eta ez “arrazoi m e n praktikohuts a r e n a ” . Errefus a t u beh a r den a, hain zuzen, mor alar e n printzipioaesp e rie n t ziar e n me n p e dago el a dioen ikusp e gi a da. Hume gogo a nizanik, Kantek enpiris mo etikoa bazt e r tz e n du. Horren ordez lehe n atal ar e n egitur a n top a tz e n dugu filosofiamor al e a n Kantek ordezk a t z e n due n arrazion alis m o zorrotz a,“Arrazoim e n praktiko huts a r e n oinarrizko es ak u n e e z ”. Spinoz ar e nEthica, Ordine Geo m e t rico de m o n s t r a t a lanari hurbilduz, bainaarrazoin alis m o a r e n me t o d o ma t e m a t i k o a eta horre n ap art e k o lanhori guztiz onart u gab e , Kant definizioak em a n e z abiatz e n da(“Definizioa”). Eta horiei iraka s p e n a k eta eure n oinarritz a p e n , 10
 11. 11. ondoriozt a p e n eta oharr ak jarraiki zaizkie. Hala ere, beh a r direnadigaie n definizioak baino gutxia g o eta gehia g o biltzen du lehe npara g r afo a k. Gehiag o barn e biltz e n du, Kantek ber e buru a ereargitz e n duelako; ber e egita s m o a edo konpo n d u beh a r den arazo aaurk ezt e n du: nola pent s a dezak e gizakiak, due n senti m e n a izand a(patologikoki afekt a t u t a k o nahi m e n a ) , arrazoi m e n huts aeza u g a r ritz e n due n baliog arrit a s u n orokorr a ekintz ar e n ere m u a n eta,gainer a , nola egikari dez ak e hori? Best ald e, definizioak gutxiegijasotz e n du, behin- behin ek o izenezko adig ai- definizioak baino ezditu el ak o em a t e n . Adigai erab a kig a rriar e n , lege praktiko ar e ndefinizio gar a t u a g o a lehe n atalar e n am ai er a alder a dator, 7.para g r afo a n . 3. Egitur a Lehen Arrazoi m e n huts ar e n kritika bezala, Arrazoi m e npraktikoar e n kritika ere hitzaurr e eta sarr er a bat ekin has t e n da.Ondor e n lehe n eta zab ale n den zatia dator, “arrazoi m e n praktikohuts a r e n osag ai e n irakas p e n a ” . Kantek berak es a t e n digun e z, horreklehe n kritikar e n egitur a hartz e n du, bain a orain est e tik a an alitikar e nbarn e ezartz e n du. Best ald e, lehe n kritikan bez al a an altika bat e tikabiatz e n da, orain arrazoi m e n praktiko huts a r e n an alitika den aegiar e n erre g el a gisa, eta ondor e n dator dialektika “arrazoi m e npraktiko a r e n judizioet a n gert a t z e n diren liluren aurkez p e n etades e git e gisa”. 11
 12. 12. Analitikak (uler m e n berri hed a t u a n ) lehe n kritikar e n analitikakbezala hiru zati ditu, baina lehe n kritikar ekin alder a t u z atze tikaurrek o nora n tz a n . Lehen kritika senti m e n a r e n teoria bat e kin has t e nda, est e tik ar e kin, han an alitika trans z e n d e n t a l a ri aitzina tz e n zaion a,eta ondor e n adig ai e n an alitika bat dator eta gero, gain er a , oinarrizkoes ak u n e e n analitika. Bigarr e n kritika, aldiz, oinarrizko es ak u n e e nan alitika bat e kin has t e n da, eta ondor e n dator adigaie n a eta gero(sen ti m e n e z k o a k ez diren) bultza g ai e n an alitika bat dator. Orde n a r e niraulket a horre n arrazoia bes t e nonb ait top a t u beh a r da. Ezagutz a narrazoi m e n a k objektu e kin due n erlazio a jorratz e n da, senti m e nikgab e ezinezko a den a, eta orain nahi m e n a ri dagokion e z kontu aoinarrizko es ak u n e e n nolakot a s u n mor al a, arazt a s u n a , argitar aekartz e n due n nahi m e n a da. Egitas m o horri eta froga- helbur u horri jarraitze n zaien argu dio azazpi froga urrat s e t a n ban a daitek e: lehe n urrat s e a n , I-II tesiet a n (2.eta 3. para g r afo e t a n ) , Kantek enpirikoki det e r mi n a t u t a dago e nnahi m e n bat ek ditue n maxi m a guztiak bazt er t z e n ditu, horiek ezeinlege praktikorik eskur a t u ezin dut ela eraku s t e n du (2. para g r afo a ),eta horien printzipio nag u si a ri norb er a r e n mait a s u n edo norb er a r e nzorion deitze n dio (3. para g r afo a ). Ondor e n , nahier a r e n het er o n o mi aaipatz e n du (kanp o tiko det e r mi n a zio a ). Bigarre n urrat s e a n , Kantek econtrario argu dia tz e n du; mor alar e n printzipio izan ezin due n e tikabiat uz, det e r mi n a zio- oinarri ma t e ri al orot a tik, printzipio moral 12
 13. 13. egokia arrazoitz e n du, nahi m e n huts bat e n det e r mi n a zio- oinarriizateko balio due n forma, hob e, forma huts a , eta hirug a rr e nurrat s e a n hori edukiz bet e t z e n du: lege- em a t e orokorr a (3. tesia, 4.para g r afo a ). Ondor e n, Kantek bi arazo plazar a t z e n ditu, eta laug arr e n etabosg a r r e n urrat s a k horiet az ardur a t u k o dira. Alde bat e tik, lege a r e nform ar e n bidez soilik det er mi n a t z e n den nahi m e n bat e n egitur abilatz e n da (5. par a g r af o a , I arazo a ) eta, gainer a , nahi m e n aske a ridagokion lege a (6. par a g r af o a , II arazo a). Printzipio mor al gore n abilatz e n da bere es a n a hi bikoitze a n , subjektibo a n eta objektibo a n :bat e tik, subjektibit a t e mor alar e n printzipioa eta, bes t e tik, horridagokion lege objektibo a , zeinak aldi bere a n irizpide mor al gore n abiltzen due n. Lehen arazo a n printzipio ma t e ri al guztie n bazt erk e t aegin ondor e n ger a tz e n den a k eduki propio a jasotz e n du. Sober a kinhorrek, form ak, nahi m e n a det er mi n a t u ah al izan beh a r du, laug arr e nurrat s a r e n ara b e r a ; subjektibit a t e mor al ar e n printzipio a aska t a s u ntran s z e n d e n t a l e a n ager tz e n da. Moralar e n printzipio objektibo a k, nahi m e n aske a det er mi n a t z e ndue n lege a k, arrazoi m e n praktiko huts a r e n oinarrizko lege a k,ohitur e n lege a edo lege mor al a ere deitz e n den a k, hon el a dio: “ Ekinezazu zure nahi m e n a r e n maxi m a k beti aldi ber e a n lege- em a t eorokor bat e n printzipio gisa balio balez a k e bezala” (7. para g r afo a ).Zehazki hart u t a ez da ohitur e n lege a bera, baizik eta horrek zeriza n 13
 14. 14. arrazoidu n mug a t u e t a n , arrazoid u n a k soilik ez diren e t a n hartz e ndue n forma. Adieraz p e n a ber a era bili gab e Kantek ( Oinarritzap e n e tikeza g u n a zaigun) agind u kate g o riko a aipa tz e n du. Kante n Ohiture n m e t afisikar e n oinarritzap e n a irakurtz e tikdatorr e n a harritut a egon g o da ikust e a n hang o adigai nag u si ak,agind u kate g o riko ak, bigarr e n kritikan ia garr a n t zirik ez duela. Horiaipatz e n due n lehe n une garra n t zits u a k (lehe n a g o ere aipat u zuen),7. par a g r af o a n , laguntz e n du ego e r a hori argitz e n: Kantek agind ukate g o riko a “lege praktiko ekin (ekintz a bet e b e h a r bihurtz e ndituzt e n e kin)” berdintz e n du, halako moldez non agind ukate g o riko a r e n gaia hor baitug u hasier a berb e r e tik, analitikar e nlehe n es ak u n e tik. Gainer a, Kantek agindu kate g o riko a r e n t z a tgord e t a dauk a n adigaia, bet e b e h a r r a , Oinarritzap e n ean hasier a-hasier a tik ag ertz e n da, baina bigarr e n kritikan askoz ber a n d u a g o ,“Analitikar e n ” hirug a rr e n eta azken atale a n . 5. eta 6. para g r afo e n oharr e a n Kantek dago e n e k o iradokitz e n du“oinarrizko lege a ri” buruzko oharr e a n eta “ondorio ari” buruzko a nzeh azkia g o azaltz e n due n a , hots, iraka s p e n zail hura, seigarr e nurrat s a osatz e n due n a , arrazoi m e n a r e n egita t e a . Horri, zazpig arr e n urrat s gisa, laug arr e n urrat s e a n jorratu t a k otesiar e n argiket a zeh a tz a jarraitz e n zaio, hots, aska t a s u ntran s z e n d e n t a l a r e n a , nahi m e n a r e n auto n o mi a r e n a . 14
 15. 15. 4. Nahi m e n a r e n ask a t a s u n a , ohit u r e n le g e a ed o agi n d u kat e g o r i k o a et a arraz o i m e n a r e n e gi t a t e a Zazpi atal ditu e n argu dio horre n hiru osag ai e k argip e n zeh a t z a g o amer ezi dute hon el ako sarrer a bat e a n : subjektibit a t e mor alar e nprintzipioa, horre n irizpide a, agindu kat e g o riko a, eta horre nerre alit a t e a r e n froga, arrazoi m e n a r e n egita t e a . 1. Nahim e n a r e n aska t a s u n a . Subjektibit a t e mor al adet e r mi n a t z e k o , arrazoi m e n praktiko huts a r e n a den alde tik, Kantekma t e ri a eta forma r e n adigaiak erabiliz argu dia tz e n du. Logikanma t e ri a deitze n dio “objektu a ri” eta forma “objektu a eza g u t z e k oerari”. Hori bigarr e n kritikar e n gaiari aplikat uz gero, ma t e ri anahi m e n a r e n objekt u a n datz a, eta form a objektu a nahi izateko eran(ez, noski, eza g u t z e k o era n). Baina mat e ri ar e n barn e objekt u, ego er aedo ekime n guztiak sartz e n dira, zeine n erre alit a t e a hon ex e g a tikdesira tz e n den, ats e gin a agintz e n dut elak o. Desiratz e a eta ats e gin ahor ez zaizkio soilik senti m e n e z k o poz baxu ei lotze n (jate a r e n ,ed a t e a r e n , sexu a r e n , lasaitz e a r e n pozei), baizik eta espirituzko pozgaraiei ere bai, adim e n d u z k o ekim e n sortz aile edo sozialet a tiksortz e n diren ei (3. par a g r af o a , I oharr a). Izan ere, bi kasu e t a nitxarot e n den gust a g a r rit a s u n a k det e r mi n a t z e n du lehe niknahi m e n a r e n t z a t kanp o tik datorr e n a , eta beraz, het er o n o m o a den a,eta bigarr e nik, esp e rie n t ziar e n me n p e dago e n a , eta beraz, betienpirikoa den a, eta hirug arr e nik, esp e ri e n t ziar e n me n p e dago e n e z , 15
 16. 16. one n e a n orokort a s u n zab al a baim e n t z e n du, bain a inoiz ez legepraktiko ek eska tz e n dut e n orokort a s u n zorrotz eta era b a t e k o a .Horren ordez nahi m e n mor al a konpro mi s orik onartz e n ez due nuler m e n bati makur tz e n zaio: “ Bete b e h a r r a r e n ohora g a r rit a s u n a k ezdu zer ikusirik bizitzar e n goza m e n a r e ki n; hark ber e lege propioadauk a, eta bere epai m a h a i propioa ere bai ”. Kantek onartz e n du, bai, zerizan arrazoidu n mug a t u (pre mi a d u n )bakoitzak ezinb e s t e a n ber e aba n t aila propioa bilatz e n duela, etaazken finea n ber e zorion a, bere izate guztiar ekiko as e b e t e gisaulertu t a (3. par a g r af o a , II oharr a). Baina as e b e t e hori subjekt u a r e n(ban a k o, gizart e k o kide eta gen e r o a r e n zati den hein e a n )berezit a s u n a r e n me n p e dago e n e z eta mun d u a k eta gizart e a keskaintz e n dizkion ah alg a rrit a s u n e n me n p e dago e n e z , eta zorion a,beraz, bi ikusp e gi horiet a n enpirikoki baldintz a t u t a dago e n e z ,arrazoi m e n praktiko huts a r e n , legezkot a s u n orokorr ar e n irizpide a ezda nahiko a. Espiritu ar e n inter e s a k ere bazt er t z e n diren e z, galder a da eadet e r mi n a zio- oinarri ahalg a rri e n ere m u osoa ez ote den gainditu, etaondorioz, etikot a s u n a r e n t z a t ez ote dago e n jada lekurik. Hirug arr e natale a n Kantek eraku s t e n du ma t e ri a oro bazt e r t u ondor e n oraindikere form a gera t z e n dela, baina maxi m e n forma bes t e rik ez, halakomold ez non horrek nahi m e n a r e n det er mi n a zio- oinarri bak arr aosatz e n due n. (4. para g r afo a ). Baina lege a r e n forma soila ez da 16
 17. 17. sent s u e n ezein objekt u; ag er p e n guztiet a tik har a t a g o dago, etahorre n printzipio a kaus alit a t e tik hara t a g o dago. Lehen kritikan lortuzen adigaia, aska t a s u n trans z e n d e n t a l a r e n a , natur a orot a tikbere g ai n t a s u n a r e n a , bigarr e n kritikan ask a t a s u n praktiko (mor al)gisa ager tz e n da: det e r mi n a zio arrotz orot a tik eta horre nkaus alita t e tik ask e den nahi m e n a k ber e buru ari em a t e n dio lege a,eta ber e buru a auto n o mi a r e n bidez, norb e r a ri lege a em a t e a r e n bidezeza u g a r ritz e n du. Askat a s u n a neg a ti b oki det e r mi n a zio- oinarrima t e ri al e t a tiko ber e g ai n t a s u n a da, positiboki norb er a r e n buru ar e ndet e r mi n a zio a edo norb er a r e n buru a ri lege- em a t e a (8. par a g r af o a ). Ekintza desira tz e tik abiat u t a oinarrituz eta desiratz e a auto n o mi a tikabiat u t a oinarrituz, arrazoizkot a s u n a r e n eta era n tz ukizun a r e nadigaiek zorrozt a s u n eta errotikot a s u n berri bat jasotz e n dut e.Gizakiak betier e pre mi a k ditu e n zeriza n bat izate n dirau, bainahorret a z gain, Kantek he m e n jorratz e n ez badu ere, zerizanhistorikoa eta soziala da. Moralak auto n o mi a gisa ulertu t a ez ditupre mi a k eta gizart e me n p e k o t a s u n a k bazt e r t z e n ; aitzitik, horiekdet e r mi n a zio- oinarri gisa onartz e n dira. Izan ere, “ zorionts u izate ahalab e h a r r e z da zerizan arrazoidu n baina mug a t u orore n eska e r a ,eta ber az, desira m e n a r e n ezinb e s t e k o det er mi n a zio- oinarria da ”.Kante n irakurle ek ere sarri ez dut e ongi irakurtz e n Kanteknorb e r a r e n mait a s u n a ri esku bid e hori onartz e n diola, baldin eta“leg e horrekin ados t e k o baldintz a r a murrizt e n den heine a n ” , eta 17
 18. 18. horrela “norb e r a r e n mait a s u n arrazoizko” bihurtz e n da. Eta horarrazoiz ko hitzak ez du es a n nahi ongi hau s n a r t u den a edo ongikalkulat u den a. Kontu a ez da agind u prag m a t ik o a , epe luzer anorb e r a r e n ongizat e han di e n a sortze n due n a , baizik eta aurr e tikbet e b e h a r mor al orore n murrizt a p e n e i me n p e k o t z e n zaiennorb e r a r e n mait a s u n a . Kante n arab e r a norb er a r e n mait a s u n aarrazoizko a da, baldin eta arrazoi m e n praktiko huts a r e n mug e nbarn e bad a bil. Autono mi a r e n printzipioak etika filosofikoa oinarri berrien gaine a nezartz e n du. Etikota s u n a r e n oinarria ez datz a norb e r a r e n mait a s u nonb er a n (Rous s e a u ), ezta senti m e n d u mor ale a n ere ( moral sens e ;Hutch e s o n , gainer a Shaft e s b u r y eta Hume). Jakina, norb er a r e nbet e gin tz a r r e a r e n bet e b e h a r r a r e n test uin g u r u a n senti m e n d u moralaeta onb er a t a s u n a landu beh a r dira ( Ohitur en Metafisika n jasotz e n dugero). Biak, norb e r a r e n mait a s u n onb er a eta senti m e n d u mor alasubjekt u a r e n ego e r a egita t e zk o a k, aus azko a k baino ez dira, etahorre g a tik ez dut e balio orokorr a zehazki. Rouss e a u k eta moralsens e horre n aldeko filosofoek enpiris mo finago bat e n barn e a nharra p a t u t a diraut e . Are gutxia g o oinarritze n da etikot a s u n a senti m e n d u fisiko bat e a n(Epikurok hob e s t e n due n mod u a n , nahiz eta Kanti hori ez zaioniruditze n “ber e teoriar e n printzipio e t a tik erator ziteke e n bez ainjaidur a baxu a ”. Gauz e n bet e n gi n t z a rr e a (estoiko ak, Wolff) edo 18
 19. 19. Jainkoar e n nahi m e n a (Crusius, mor alist a teologiko ak) ere ez dirabet e b e h a r mor al e n azken iturria. Izan ere, maxi m a bat ez daKante n tz a t arrazoizko a Jainkoak bere bot er e nagu si a n hori agintz e nduelako, baizik eta Jainkoak maxi m a hori agintz e n ditu, hori etaJainkoa ber a arrazoizko a k direlako. Nahiz eta enpirikoki ikusitabatzu e t a n alder a n t ziz izan daitek e e n , siste m a tikoki hartu t amor alt a s u n a ez zaio erlijio- sines m e n bati jarraitze n, baizik eta horre naurre tik doa. 2. Ohitur e n lege a edo agindu kat e g o riko a. “Arrazoim e n praktikohuts a r e n oinarrizko lege a r e n bidez” (7. par a g r af o a ) edo ohitur e nlege a r e n bidez Kantek mor al ar e n juzgak e t a- irizpide gar ai e n aezartz e n du. Eta horri dagokion juzga m e n a k , “juzga m e n praktikohuts a k” tank e r a berria eta, aldi bere a n , ikusp e gi mor ale a noinarrizko a g o a hartz e n du, Aristot el e s e n g a n d ik hasit a nagu si zenjuzga m e n a r e ki n alder a t z e n badu g u , phron ê sis edo zuhurt a s u n a r e kin.Aristot el e s e n phron ê sis ak egitur a morala aurr e s u p o s a t z e n dubertu t e a r e n bidez, eta dagokion helburur a dara m a n bide adet e r mi n a t z e a r e ki n nahiko a du (Etika Niko m a k or e n t z a t , VI 13, 1144 a8 ). Aitzitik, Kante n juzga m e n praktiko huts a ardur a t z e n da egitur amor al az, maxi m a mor al a eta ez- mor ale n art eko bereizku n t z a z. Judizioar e n arazo horri dagokion e z, ezin da alde bat e r a utzioinarrizko lege mor al ak edo agind u kat e g o riko ak ez dut ela eskaintz aneutr alik egite n. Kante n t z a t horiek neur g ailu soil bat baino askoz 19
 20. 20. gehia g o dira, lotes p e n mor al ak zert a n datz a t e n eraku s t e n due nmor alo m e t r o bat baino gehia g o, ekilear e n esku utziz eskuz a b al eahoriek berr ez a g u t u k o ditue n ala agian ez. “Esakuk e praktikokate g o riko” gisa oinarrizko lege a baldintz a rik onartz e n ez due n “ekinezazu...!” bat ekin has t e n da. Bigarr e n lerroa n es a t e n du Kanteklehe nik ekim e n hori zert a n datz a n : oinarrian datz a t e n maxi m e norokorg a r rit a s u n e a n . Oinarritzap e n e a n egin beh a r den a ri buruzko galder a gora n t zmailak a t u t a zeud e n hiru zatita n ban a t z e n baz e n, beh a r tekniko,prag m a tiko eta mor al bat e a n , Arrazoi m e n praktikoar e n kritikan lehe nurrat s a k ez du garr a n t zi handirik. Lehen par a g r af o a ri dagokionoharr e a n es a t e n da mod u inter e s g a r ri a n oinarrizko es ak u n e praktikoorore n barn e , eta beraz, mor al e n barn e jasotz e n diren erre g el e kizaer a tekniko edo instru m e n t a l a dut ela, “ekintz a bat” agintz e ndut el ako “as m o t a n dugu n era gin a lortzeko bitart e k o gisa”. 3. Arrazoim e n a r e n egita t e a . Bi osa g ai teor e tiko e n bidez(auto n o mi a r e n printzipioa eta maxi m e n orokorg a r rit a s u n a r e nirizpide a), Kantek oraindik ez du lortze n frogat u nahi due n a :enpiris mo eta esze p tizis m o etiko ar e n gaindip e n a . Berezikiesze p tizis m o a behin betirako errefus a t z e k o ez da nahiko aetikot a s u n a k kontr a e s a n ik ez duela pent s a t z e a , baizik eta azke nburu a n hura lilura perts o n al e t a n , gizart e a k edo gen e r o a k ditu e n e t a nez oinarritz e a r e n aurk a defe n d a t u egin beh a r da. Kantek sus m o horri 20
 21. 21. “arrazoi m e n a r e n egita t e a r e n ” pent s a m e n d u a r e n bidez egite n dioaurre, edo zeh azkia g o, “arrazoi m e n (praktiko huts a r e n ) egita t e a r e n ”pent s a m e n d u a r e n bidez (7. para g r afo a , oharr ak, eta gero hainb a tune t a n ). Arrazoim e n a r e n egita t e ez du izend a t z e n Kantek lanar e n kokag u n eerab a kig a r ri a n ohitur e n lege a edo lege mor al a bera, baizik horre nkontzien t zi a. Kante n arab e r a hori ezt a b ai d a t u ezin den, enpiriko a ezden baizik eta a priori dugu n eta apodiktikoki ziurra den egita t e a da,baldintz a t u g a b e k o bet e b e h a r bat ez jabetz e a . Eta hor arrazoi m e n a kbere buru a “jatorriz lege- em aile gisa” irag ar tz e n du ( sic volo, sicjubeo ). Arrazoim e n a r e n egita t e a uka ezin a dela frogatz e k o Kantek judizioberezi batzuk aipatz e n ditu, non guk joera eta horre n printzipioorota tik bere g ai n ki mor alki zuzen a den ekintz a adier az t e n dugu n.Kantek galde tz e n du ea, norb aiti eska tz e n baz aio “ber e h al a k oheriotz a- zigorrar e n me h a t x u p e a n ” “gizon zintzo bat e n aurk akolekukotz a faltsu a egiteko”, horrek ahalg a rritz a t joko due n lekukotz afaltsu a ukatz e a . Eta gald er a horre n eran tz u n a k zalantz a rik gab e diobaietz. Lekukotz a faltsu a ulerg a rri a izan bad ait e k e ere, baita horiitxarot e n den e a n ere, bizitza n inter e s a k indar izugarria izango duelaesp e r o delako, hala ere bideg a b e k e ri a mor al gisa balioet siko da. Etabalios p e n horre t a n ohitur e n lege a aplikatz e n da erre al gisa lege-em a t e baldintz a t u g a b e a , norb er a r e n ongizat e a r e n hain me h a t x u 21
 22. 22. larritik bere g ai nki balio due n lege- em a t e a den aldetik. Egitat e a n ,lekukotz a faltsu a faltsu a izate a z jabet uz gaitz e s t e k o ekintz a n Kantekikust e n du enpiria praktiko orot a tik, hots, joera orot a tik ber e g ai n aden arrazoi m e n praktiko a frogatz e n dela erre al gisa. Nahim e n huts a,mor alt a s u n a , ez da ag ertz e n gehia g o bizitzari arrotz zaion bet e b e h a rgisa, baizik eta guk beti berrez a g u t z e n dugu n erre alit a t e gisa.Etikota s u n a mor alist e n as m a k u n t z a dela dioen sus m o a r e n aurk aKantek arrazoi m e n a r e n egita t e a aipa tz e n du, eta dio hori gizakiguztie n zerizan e a n “sartu t a ” dago el a eta “hizki gordin etairakurg a r ri e n a k era biliz idatzia dago el a gizakiar e n arima n ” ( Horiteorian zuzena baina praktikan baliogabea dela dioen ohiko esamoldeari buruzidazkian dioen e z). Arrazoim e n praktiko huts a nahi m e n a r e n aska t a s u n e a n datz a n e z ,arrazoi m e n a r e n egita t e a k hirug a rr e n urrat s a aurkez t e n du Kante naska t a s u n a r e n iraka s p e n e a n : 1) Lehen kritikar e n antino mi e n atale a nKantek froga tz e n du aska t a s u n trans z e n d e n t a l a pent s a dait ek e el a;2) bigarr e n kritikako auto n o mi a r e n printzipioak ask a t a s u ntran s z e n d e n t a l a adig ai neg a tib o gisa froga tz e n du, positiboki hartu t aaska t a s u n mor ale a n datz a n a ; 3) arrazoi m e n a r e n egita t e a k froga tz e ndu, azkenik, aska t a s u n tran s z e n d e n t a l eta aldi ber e a n mor ala erre al adela. Heme n objekzio bat sortze n da arrazoi m e n a r e n egita t e a r e n aurka,hots, Kantek izate- beh a r akat s a egite n duela, izate a ri buruzko 22
 23. 23. baiezt a p e n soilet a tik beh a rr a ri buruzko baiezt a p e n a k erat or tz e nditu el a. Egiat a n arrazoi m e n a r e n egita t e a n etika kantiarr a r e n ego er aitxuraz para d o x al a ag ertz e n da, agian filosofia mor al orore n ego er a :kontzien t zi a mor al e a n (edo hitzaldi morale a n eta abarr e t a n ) beti horegon den zerb ait gogo e t a t z e n da, egita t e bat ber az, da bat, etagogo e t a horrek ohitur e n leger a , beh a rr a r e n oinarri eta ered u r aera m a n beh a rko gintuzk e. Horren oinarria da egita t e a ez delaberezko egita t e arrun t a , baizik eta beh a r mor al bat e n kontzie n tzia.Gainer a , egita t e a da jatorrizko zentzu a n , egite n den a edo he m e njuzgatz e n due n a k egit e n due n a . Egoer a erab a kig a rriak moralkijuzgatz e n diren hein e a n (ez ezinb e s t e a n horiei mor alki aurre egin ez),zeriza n moral gisa egikaritz e n gara. Gainer a , Kantek ez du erat or tz e narrazoi m e n a r e n egita t e tik beh a rr a ri buruzko baiezt a p e nik:argu dio a r e n logika kontu a n hartz e n bad u g u ohitur e n lege a ez zaiojarraiki arrazoi m e n a r e n egita t e a ri, baizik eta mug a g a b e ki orokorr aden, zorrozki objektibo a den lege bat e n adigaiari. 5. Be gir u n e a r e n s e n t i m e n d u a Analitikar e n lehe n atale a n orokorg a r rit a s u n a r e n apriorizko legemor al form al a jorratz e n du, bigarr e n atale a n ongia eta gaizkiar e nobjektu a k, a priori ma t e ri al ak diren a k. “Arrazoi m e n praktiko huts a r e nbultza g ai ei” buruzko hirug a rr e n atale a n moralt a s u n a r e n apriorizkohirug a rr e n osag ai a argitz e n du, lege mor alari zaion begirun e a r e n 23
 24. 24. senti m e n d u mor ala. Lege mor al ar e n forma k baino iratzar tz e n ezdue n a , gizakian lege mor alar e n aurr e a n erre a kzion a t z e n due n etasubjektiboki senti m e n e z k o a den senti m e n d u a funts ezk o eranbereizt e n da ats e gin enpirikotik. “Arrazoim e n a k era git e n due n” senti m e n d u a da, hasier a ngust a g ai tz a den a, eta gogoz kontr a gizaki guztiet a n berdin sortz e nden a . Objektu e n alor oso xum e a ukitze n du begirun e a k :senti m e n a r e n arrazoi het e r o n o m o e i aurkak o t u z ekintz e neran t z u kizun mor al ari soilik lotzen zaio, eta ber az, perts o n ei, inoiz ezgauz ei, inoiz ez natur a ri, ab er e ei, ezta conditio hu m a n a ren gainer a k oalderdiei. Aldi bere a n senti m e n a k Kante n etikan tank e r a bikoitzharrig arria jasotz e n du: alde bat e tik, senti m e n d u enpirikoak dau d e ,bes t e tik begiru n e a r e n senti m e n d u mor al a. Lehen horiek narrita d u r aenpirikoek era git e n dituzt e eta ekintz ar e n oinarri ma t e ri al ak direnaldetik lege formal a r e n me n p e dau d e ; azke n a , bitart e g a b e datorlege mor al e tik, eta funtzioar e n arab e r a har e n me n p e bad a g o ere,harekin bat er a doa alde a n dara m a n emoziozko printzipio bab e sl egisa. 6. “Arrazoi m e n prak tik o hut s a r e n dial e k t i k a z ” Arrazoim e n huts ak Kante n ara b e r a beti du ber e dialektika. Horrekhain zuze n baldintz e n osot a s u n a , hau da, baldintz a t u g a b e aag er p e n e i aplikatz e n dien hein e a n , berb ait a n g o gauz a k balira 24
 25. 25. bezala, ezinb e s t e k o lilura bat sortz e n du. Bigarr e n kritikar e n kas u a ndialektikak ongi gore n a r e kin du zer ikusia, eta gain er a horrekinlotut a dau d e n arrazoi m e n praktiko huts a r e n post ul a t u birekin,arima r e n hilezkort a s u n a r e ki n eta Jainkoar e n izate a r e kin, eta azkenik,gainer a , arrazoi m e n praktiko huts a r e n lehe n t a s u n a r e ki n. Ohar gutxibatzuk baino ezin dira egin sarrer a hon e t a n Kante n lane a n aditu akdiren e k sarri arret a nahikoz jorrat u ez dut e n alor zab al horri buruz. Arrazoim e n praktiko huts ak praktikoki baldintz a t u a den a r e n t z a t ,joere t a n eta natur pre mi e t a n oinarritz e n den guztiar e n t z a tbaldintz a t u g a b e a bilatz e n du osot a s u n abs olut u bat e n zentz u a n .Osot a s u n hori edo gore n a den a bi erat a r a pent s a daitek e,me n p e r a t z aile edo barn e- hartz aile gisa. Lehen zentzu a n gar ai e n aden a (supre m u m ) baldintz a t u g a b e a den baldintz a k osatz e n du(originariu m ), bigarr e n zentzu a n osat u a den ak osatz e n du(cons u m m a t u m ), bes t e osot a s u n bat e n zati ez den osot a s u noroh a r tz aile bat ek. Ongi gore n a lehe n zentzu a n bertu t e a n datz a,zorionts u izatek o duint a s u n a bezala ulertu t a . Bigarr e n zentzu a nhartz e n badu g u , falta den a da bertu t e t s u a aldi bere a n zorionts uizate a , eta gainer a zorionts u izateko duint a s u n a r e n arab e r a ,bertu t e a r e n arab e r a . Sent s u e n mun d u a n lortut ak o egita t e z k ozoriona mor alki (nou m e n o a r e n ere m u a n ) mer e zi izan den zorionariegokitu beh a r zaio, zorion ar e n eta zorionts u izateko duint a s u n a r e nart eko egokit a s u n bat sor dadin. 25
 26. 26. Bi irten bid e- propos a m e n garr a n t zits u antzin a tik datoz eta garaimod e r n o r a art e era gin a izan dut e. Kantek biak bazt er t z e n ditu,epikuro a rr e n eta estoiko e n propo s a m e n a k . Izan ere, biek arazo asinplet u egite n dut e: “ Epikuro arr e n ara b e r a bertu t e a r e n adig ai anorb e r a r e n zorion a sust a t z e k o maxi m a n dago jasot a; zorion ar e nsenti m e n d u a , orde a , estoiko e n arab e r a norb e r a r e n bert u t e a r e nkontzien t zi a n dago jasot a ”. Ongi gore n a epikuro a rr e n t z a t norb e r a r e nzorione a n , estoiko e n t z a t bert u t e a n datz a n e z , biek alderdi bak arr aberrez a g u t z e n dut e eta bes t e a r e n pisu a gutxies t e n dut e. Kant, aldiz,itxurazko ezint a s u n bat egite n saiatz e n da: zoriona eta bertu t e abakoitzak due n balioa n berrez a g u t u nahi ditu eta, aldi bere a n ,elkarr ekin adiskide t u nahi ditu. Horret a r a k o, orde a , bi osag aionartz e n ditu, arrunki erlijiotik datoz e n a k , hots, erlijio judu- krista u tikdatoz e n a k , eta erlijio gaiet a n esze p tiko a den a ri arazo a k sortze ndizkiote n a k . Postula t u e n irakas p e n a r e n eskutik Kante n filosofiamor al a erlijioare n filosofiar a igarotz e n da; noski, ez da Jainkoar e nag erku n d e a r e n filosofia bihurtz e n , baizik eta ondor e n idatzi zuenerlijioari buruzko liburu a r e n izenb ur u a k es a t e n due n e z erlijioazardur a t z e n da arrazoi m e n soilaren m u g e n barne . Autono mi a r e n etika bat e k ez du lege mor alari zaion begiru n e a ezden bes t e bultza g ai mor alik onartz e n . Beste mun d u a n justizia sari-em aile edo zigortz aile a esp e r o duelako moralki jokatz e n due n a kmor alt a s u n a r e n arazt a s u n a apurtz e n du. Baina arrazoi m e n bakarr a k, 26
 27. 27. erabiler a teor e tiko eta praktiko a ri komu n zaien arrazoi m e n a k ,arrazoi m e n a r e n bi ere m u e n bat a s u n a esk a tz e n du. Bata s u n a r e npre mi a hori dela eta, “Analitikar e n ” alde a n gald er a guztiz berriasortz e n da, ez mor ala s u n a r e n adig ai ari, irizpide a ri eta erre alit a t e a riburuzko a , baizik eta moralt a s u n a r e n zentz u a ri buruzko a . “Analitika”subjekt u ekilear e n bet e gi n tz a rr e a z ardur a t z e n da, “dialektika”mun d u a r e n bet e gin tz a r r e a z : nola izan dait ek e bere bait a n natur agisa ez ezik, gain er a , mor al ari begira ere bet e gi n a ? Galder a berri horri dagokion eran t z u n a ongi gore n e a n datz a, ezgaraie n e a n soilik, baizik eta osat u a n , moralt a s u n a r e n (zorionts uizateko duint a s u n gisa) eta egita t e a n lortze n den zorionar e n art ekohar m o ni a n : mor alki bizi gare n neurria n zorionts u izate a , har m o ni ahori Kante n ara b e r a bi gauz a onart uz baino ezin da pent s a t u :Jainkoar e n izate a , har m o ni a hori sortz e n due n a , eta perts o n a r e ndeu s e z t a e zi n t a s u n a , arim ar e n hilezkort a s u n a , har m o ni a horigozatz e a ahalbid e t z e n due n a . Bi baldintz a horiei arrazoi m e npraktiko a r e n post ul a t u deitz e n die. Horiek onart u beh a r ditu, hainzuzen, hare n zentzu- pre mi a, ongi gore n a ri lotze n zaion a,as e b e t e g a r ri gisa pent s a t z e k o : perts o n a zuzen a k Jainkoa izan dadilaeta bere arim a hilezkorr a izan dadila “nahi” du. Egitat e zk o eta mer ezit a k o zorion ar e n art eko egokit a s u n a k horienart eko lotur a aurr e s u p o s a t z e n du, zeina ez an alitikoki ez enpirikokiez den sortz e n . Hala ere, Kante n arab e r a enpirian nag u sitz e n den 27
 28. 28. printzipioar e n arab e r a baino ezin daitek e pent s a t u , hots, kaus a-ondorio erlazioar e n ara b e r a . Egoer a horre t a tik bi legezko t a s u naurk ako t u ondoriozt a t z e n dira, eta ber az, antino mi a bat: bat e tik,zoriona eska tz e a ezin daitek e maxi m a moral e n kaus a izan. Izan ere,zoriona eska tz e a r e n oinarria n lege mor alar e n egiazko aurkari a dago,norb e r a r e n mait a s u n a r e n printzipioa. Best e tik, maxi m a moral ek ezdut e balio zorion ar e n kaus a gisa, zere n hori ez baita g o jaiduramor al e n me n p e , baizik eta natur lege e n eta ah al m e n fisikoenme n p e . Antino mi a hori arrazoi m e n praktiko huts a r e n bi post ul a t u e n bidezgaindi daitek e : bat e tik, jaidura ohitur e n lege a ri guztiz egokitz e a ,sant u t a s u n a , zerizan arrazoid u n mug a t u e n kas u a n aurrer a bi d eam aig a b e gisa baino ezin daitek e pent s a t u , eta horrek bere alde tikzeriza n arrazoid u n a r e n am ai g a b e r a n t z luzatz e n den exist e n t zi aaurre s u p o s a t z e n du, arima r e n hilezkort a s u n a . Paren t e s i arte a n bi gald er a sortz e n dira hor. Lehen galder a:gizakia oro har zentzu hertsia n, “ontologiko a n ”, sant u bihur aldaitek e ? Horret a r a k o bere mug a t a s u n a , hots, nahi izate ez-mor al ar e n alder a limurtu ah al izate a galdu beh a rko luke. Egitat e a n ,orde a , gorak a doan arazt a s u n a lortu arre n, senti m e n e z k o zerizangisa zoriona eska tz e a ri eta hortik sortz e n den limurg a r rit a s u n a rilotut a jarraitze n du, halako moldez non gutxie n e z zentzu“ontologiko a n ” ezin baitz aio inolaz ere sant u t a s u n a ri hurbildu. Eta 28
 29. 29. hurbilket a “prag m a t iko” bat e r a k o , jarrer a irmo nahiko bat e r a k o ,bertu t e r a k o , aurr er a bi d e a k agian ez du zert a n am aig a b e a izanbeh a r. Bigarr e n gald er a : ez al dago soine tik aska t u den perts o n a ,arima hilezkorr a, norb er a r e n buru ar e n mait a s u n a r e n tent al ditik askedago e n e k o ? Itxuraz, lehe n, ezinezko a den a eska tz e n da, etabigarr e n , beh a rr e zk o a ez den a. Best ald e, zerizan bat beh a r da, horre n adim e n osat u a r e n bidez(orojakintz a) eta horre n nahi m e n osat u a r e n bidez (orozuz e n t a s u n aeta oroa h al m e n a ) ongi gore n a z ardur a t z e n den a egit a t e a n .Metodologikoki hart u t a bi post ul a t u a k ez dira “dog m a teor e tiko a k”;izan ere, ezag u t z a ez baitut e as mo teor e tiko a n hed a t z e n , praktiko a nbaizik. Moralta s u n a r e n oinarrizko es ak u n e tik abiatz e n dira, eta horibere alde tik ez da ezein postula t u , baizik eta lege bat. “Inter e s oro azken buru a n praktiko a den ez”, Kantek“dialektikar e n ” hirug a rr e n atale a n arrazoi m e n praktiko ari em a t e n diolehe n t a s u n a teor e tiko a ri em a n beh a r r e a n . Askat a s u n a k praktikar e narloa n nab a rit a s u n izugarria du, eta horrek lehe n e s t e n duarrazoi m e n teor e tiko a r e n arloa n due n froga e zint a s u n a r e n etaerrefus a e zin t a s u n a r e n gain e tik. 7. Met o d o a r e n irak a s p e n a : h e zk u n t z a m or al ar e n te ori a bat 29
 30. 30. Bi zati ditue n osag ai e n iraka s p e n a r e n ondor e n , berriro, lehe nkritikak egin due n mod u a n , idazlan a r e n bigarr e n zati bat dator,me t o d o a r e n irakas p e n oso laburr a. Lehen kritikak egite n zuenmod u a n , bigarr e n a k ere Descar t e s e n Discours de la m é t h o d e lanekoegita s m o a jasotz e n du. Baina Kanti ez zaio filosofia moralar e nme t o d o a inter e s a t z e n , maila bat e a n mor alari dagokion e z met o d oteor e tiko bat, horre n “eza g u t z a zientifikoa” inter e s a t z e n zaio. Filosofia zeh azki praktiko ar e n pent s a m e n d u a k Aristot el e s e n g a n dujatorria, sarri Kante n aurkaritz a t jotzen den filosofo mor alar e n g a n(Etika Niko m a k or e n t z a t , I 1, 1095 a 5 ). Kantek mor alar e n oinarrieiburuz egit e n due n gogo e t a errotiko a n interpr e t a t z ail e batzu e kfilosofia praktiko a r e n pent s a m e n d u a des a g e r t z e n dela irizten dut e.Egitat e a n hori ez da ondor e n sortz e n , Ohiture n m e t afisika n , lanhorre n zuze n bid e a r e n irakas p e n e a n eta bert u t e a r e n iraka s p e n e a n ,baizik eta bigarr e n kritikan ere (et a aurre tik ere baiOinarritzap e n e a n, bait a lehe n kritikar e n hitzaurr e a n ere) as m opraktiko, exist e n t zi ala datz a oinarrian. Eszep tizis mo etiko ar e n aurka,bet e b e h a r moralar e n baliota s u n a era b a t zalantz a n jartze n due n a r e naurk a, eta enpiris m o etikoar e n aurka, har e n arazt a s u n eta indarr e a nzalan tz a k ditue n a r e n aurk a, Kantek kontzie n tzia mor al arrun t aoinarri seg ur u bat e n gain e a n ezartz e n du eta ber ebaldintz a t u g a b e t a s u n e a n indartz e n du: lege huts a den aldetik, 30
 31. 31. ats e gi n a r e n eta des a t s e gi n a r e n osa g ai guztiet a tik bere g ai n a denlege a den alde tik, mor ala nahi m e n a r e n auto n o mi a tik sortz e n da. Metodo a r e n irakas p e n e a n Kantek ber e inter e s praktiko a gar a tz e ndu, orain zera azter tz e k o eginkizun gisa: “ arrazoi m e n praktikohuts a r e n lege a k giza goga m e n e r a k o bide a egitek o eta hare nmaxi m e n gaine a n eragin a lortzeko mod u a , hau da, objektibokipraktiko a den arrazoi m e n a subje k tibo ki ere praktiko bihur ahalizateko mod u a ”. Kantek met o d o a r e n iraka s p e n e a n hezku n t z a mor alar e n teoria batzirriborr a tz e n du jeinuzko hitz gutxita n , bi une ditue n a , hezku n tz aprag m a tiko a eta zentzu hertsia n mor ala den a , eta bigarr e n une a nlegezkot a s u n e r a k o hezku n t z a eta horre n hurre n g o urrat s a denmor alt a s u n e r a k o hezkun t z a ber eizt e n ditu. Egungo eskolet a k o“etika” ikasg ai ak badu hezkun tz a r e n teoria horret a tik zer ikasi.Altern a tib a pisuts u a r e n propo s a m e n a aurk ezt e n du, morala dilem e narab e r a ezt a b ai d a t z e k o . Garra n t zits u a da adibidez hori arrazoi m e n a kdue n aiher bati lotze a, gazt e t x o e t a n ere topa t z e n dugu n a , “sortz e ndiren arazo praktiko e n prob a sotilen a ere gust ur a onartz e a ” . Merezidu, gain er a , “bert u t e huts a r e n prob a- irizpide a k adibide bat e n bidezeraku s t e a ” . “Gizon zintzo bat e n istorioa kont a tz e n da, zeina bultzat unahi den perts o n a inozo eta gain er a txiro bat e n iraintz aile e kin bategiter a . Irabaziak eskaintz e n zaizkio… Baina has gaitez e n galer a r e nme h a t x u a r e kin…ord u a n nire entzule gazt e e k pixkan a k a onar p e n 31
 32. 32. soiletik mires m e n e r a egingo dut e gora eta hortik harridur a r a , etaazken e a n ohor a tz e han di e n e r a eta desira bizi bat e r a , norb er ahorrelak o gizon a izatek o desirar a… Beraz, etikot a s u n a k gizabihotz e a n hainb a t indar gehia g o izan du hura aratz a g o aurk ezt e nden hein e a n ”. 8. Gaurk o t a s u n a et a zirik a t z e k o gai t a s u n a Amaitzeko Kante n filosofia mor alar e n une gutxi batzuk azpim a rr aditza g u n , har e n gaurkot a s u n a eta har e n zirikatz ek o gaita s u n aeraku s t e n dut e n a k . Horren arrazoi batzuk em a n dira dago e n e k o ,adibidez, Kantek “me t o d o a r e n iraka s p e n e a n ” hezku n tz a mor al ar e nteoria bat zirriborr a t z e n duela eta egu n g o eskolet a k o “etika”ikasg ai a k badu el a horret a tik zer ikasi, eta oro har idazlan a k due npisu exist e n t zi al a. 1. Utilitaris m o a r e n eta konts e k u e n t zi alis m o a r e n kritika Egozp e n sarri bat e n arab e r a Kante n etika gizaki konkre t u e negita t e zk o ongiza t e a r e n aurr e a n axola g a b e da eta, horrex e g a tik,utilitaris m o a gailentz e n zaio, zeinak mor al a ongiza t e orokorr ar e nadigaie n ara b e r a definitze n due n. Badaki Kantek egiat a n zerizanarrazoidu n mug a t u bakoitzak zoriona eska tz e n duela; eta bes t e e nongiza t e a z ardur a t z e a moralki agintz e n den gauz a tz a t jotzen du.Baina utilitaris m o a k bere printzipio nag u si a, bes t e e n ongizat e a , ezdu filosofikoki oinarritze n, eta Kant, aldiz, oinarritza p e n konplex u bat 32
 33. 33. egite n saiatz e n da. Gainer a , ohitur e n lege a r e n t z a k o irizpide a em a t e ndu eskur a maxi m e n orokorg a rrit a s u n a r e n bidez. Horrez gain, bes t e e n ongizat e a ez du jotzen dago e n bet e b e h a rbakar tz a t . Beteb e h a r r a k agintz e n ditu e n bi xed e onartz e n ditu,bes t e e n zoriont a s u n a r e ki n bat e r a norb er a r e n bet e gin tz a r r e a(Ohitur en m e t afisika n jasotz e n du gero). Gainer a , utilitaris m o a kbazt er t u due n galder a bat egite n du, zein apriorizko baldintz a t a n dagai subjekt u a mor ala izatek o oro har? Eta utilitarist e n arte a n gus tuk oden hedo nis m o a ri aurkak o t u z, nahi m e n a r e n auto n o mi a eskaintz e ndu eran t z u n gisa. Arrazoi horien g a tik Kante n ikusp e gitik etikautilitarist a faltsu gisa ez ezik, aldi ber e a n mor alki eta filosofikokiosat u beh a rr e k o eta zuze n d u beh a rr e k o teoria gisa ager tz e n da.Kante n aurk ako ered u a aurkez t u beh a rr e a n nahiko a oinarritu a ezdago e n eta indarrik ez due n filosofia morala aurk ezt e n du. Utilitaris m o a ri ez dio mes e d e rik egite n, gain er a , ongiza t eorokorr a r e n izene a n justiziar e n aurk a egite a baim e n t z e a k . Kantekarrazoiz horre n aurkak o objekzioa egite n due n e a n , zuzen bid e a r e nbet e b e h a r hertsiak lehe n e s t u z bet e b e h a r etiko zabale n alde a n ,hiltzeko eta iruzurtz ek o deb e k u a k ezin direlako lagun tz e k oagind u a g a tik haut si, egit a t e a n Kantek utilitaris m o a r e kin alder a t u zfilosofikoki hob e a ez ezik moralki ere hob e a den auker a eskaintz e ndu. 33
 34. 34. Azken finea n asp aldi hon e t a n gust uko a den altern a ti b a ,“deon t olo gi a (bet e b e h a r r e n etika) edo konts e k u e n t zi alis m o a(ondorio e n etika)”, ez da Kante n t z a t hertsiki bat ala bes t e a r e n art ekoaltern a tib a . Bete b e h a r r a k ezin dira legezt a t u Kante n arab e r a ,adibidez hiltzeko eta iruzurtz ek o deb e k u a , baina ezt a laguntz e k oagind u a ere, ondorioe t a tik abiat uz, eta beraz, erakonts e k u e n t zi alist a n . Baina halako bet e b e h a r r e n ere m u a n , adibidez,laguntz e k o agind u a , noski gogo e t a t u beh a r dela ekintz e n ondorio ez,bereziki ea ekintz a lortu nahi den xed er a k o bitart e k o eraginkorr aden. Baina bigarr e n kritika funts e a n bes t e bi agindu mot azardur a t z e n da, agind u prag m a tiko e z, orain norb e r a r e n mait a s u n a r e nedo norb er a r e n zorion ar e n printzipio deitz e n diren e z, eta agind umor al ez, orain kate g o rikoki praktiko ak diren es ak u n e deitz e ndiren e z. 2. Morala subjekt u a r e n t z a t eta maxi m e n t z a t . Gaurko filosofomor al askok aski du mor al ar e n irizpide gore n a lortze a r e kin. Kant ereardur a t z e n da arazo horre t a z , baina zuzen ikust e n du horrela ez delakonpo n tz e n mor al ari buruzko auzia. Morale a n kontu a gizakiar e neran t z u kizun a den e z, gainer a horrek due n maila gore n e a n , ordu a ngalder a hau ere garra n t zits u a da: zein subjekt u da gai, bad a,eran t z u kizun hori izateko? Hori jakiteko subjekt u mor al ari buruzgalde t u beh a r dugu, eta hor Kante n maxi m e n adig ai ak bitart e k ofuntzio garra n t zits u a du. Dago e n e k o lehe n kritikan maxi m a z ulertz e n 34
 35. 35. du ekintz e n oinarri subjektibo a , hau da, oinarrizko es ak u n esubjektibo a . Arrazoi m e n praktikoar e n kritika n gain er a t z e n du halakooinarrizko es ak u n e e k nahi m e n a r e n det e r mi n a zio orokorr abarn e biltz e n dut el a eta eur e n baita n hainb a t erre g el a praktikojasotz e n dituzt el a (leh e n par a g r af o a ). Oinarrizko es ak u n esubjektibo a k diren aldetik norb a n a k o bat e tik bes t e r a ezb er din a k izandaitezk e , baina ez hala b e h a r r e z . Nahim e n a r e n det er mi n a zio gisa ezdituzt e orde n a - eske m a k izend a t z e n , beh a t z aile objektibo bat ekekileari egozt e n dizkionak; aitzitik, printzipioak dira, ekileak ber e a kbezala berrez a g u t z e n ditu e n a k. Eta oinarrizko es ak u n e gisa, eure nbaita n hainb a t erre g el a jasotz e n dituzt e n a k , “gure bizimod u osoa”prob a t u beh a r da; maxi m e k norb e r a r e n bizitza egitek o mod u abarn e biltz e n dut e, bizitzar e n eta elkarr ekin bizitze a r e n oinarrizkoalderdi batzu ei lotut a, adibidez lagun tz a r e n beh a rr a , bizitzazasp e r tz e a edo irainak edo, bigarr e n kritikar e n adibide e n arab e r a ,me n d e k u a r e n pre mi a (leh e n par a g r af o a ) eta jabeg o- irrits a (4.para g r afo a , oharr a). Maximar e n barn e daud e n ekintz ar e n erre g el e k,aitzitik, bizitzar e n baldintz a alda g a r ri ekin dut e zer ikusia, etahorre n b e s t e z ezb er din a k dira. Kantek bere arrazoi m e n praktiko a r e nkritikan espr e s u ki azpim a r r a t z e n ez bad u ere, maxi m e n etika baterre g el e n edo arau e n etika hed a t u e i gutxie n e z lau alder dit a ngailentz e n zaio: 35
 36. 36. a. Nahim e n a r e n oinarrizko es ak u n e e k inguru a b a r alda g a r riakkontu a n hartz e n ez dituzt e n e z , horiet a n ekintz a bat e n oinarrizkoered u norm a tib o a pres t a t z e n da. Eta horre n ondorioz ulertz e n danolat a n ekintz a ezber din e k nolakot a s u n komu n a izan dezak e t e n ,mor al a den a r e n eta morala ez den a r e n a , kas u bat e a n erlatibis m oetiko a n erori gab e eta bes t e a n erre g el e n dog m a ti s m o zurrun e a nerori gab e . Maximak eskur a t z e n du test uin g u r u norm a tib o a , etates t uin g u r u a n ezartz e horre n bidez bihurtz e n da lehe nik ekintz akonkre t u , zeina juzga m e n mor al- praktiko bat e k egikaritze n due njuzgak e t a prozes u produktibo e n bidez. b. Bizitzar e n oinarrizko es ak u n e komu n diren aldetik maxi m e kerag oz t e n dut e gizaki bat e n biografia erre g el e n anizta s u n ulert e zinbat e a n edo ekintz a konkre t u zenb a t e zin e t a n saka b a n a t z e a . Maxime nbidez bizitza bat e n zatiak zentz u bat a s u n bat e a n biltzen dira, zeinaohitur e n lege a k edo agind u kate g o riko a k horre n nolakot a s u n moraledo ez- mor al ar e n ara b e r a juzgatz e n due n. c. Maximek perts o n a r e n eta gizart e a r e n baldintz a alda g a r riurrun a k kontu a n hartz e n ez dituzt e n e z , horiet a n gizakiar e n izaer aadier az t e n da. Ez dira arau a k, maxi m a k baizik, nort a s u n mor al ari,osot a s u n mor al ari eta hezkun t z a mor alari buruzko galder e n objektuegokiak. d. Azken finea n maxi m e n etika bat ek baim e n t z e n du moralamor alt a s u n a r e n zentz u a n prob a t z e a . Izan ere, azken horiet a n soilik, 36
 37. 37. eure n kabuz ezartz e n diren desiratz e a r e n oinarrizko es ak u n e e t a negiazt a daitek e ea ekintz a bet e b e h a r r e n ara b e r a k o a baino ez den,eta beraz, legezko a , edo bet e b e h a r r a g a t ik gert a t z e n den eta, beraz,mor alki. Maxima bakoitz e a n jasot a dago e n orokort a s u n a hasier a bat e a n ,noski, subjektibo a eta erlatibo a da, ez da orokort a s u n absolut u etahertsia, zerizan arrazoid u n oro lotzen due n a . Horreg a tik, ohitur e nlege a r e n bigarr e n ikusp e gi ak, orokorg a rrit a s u n a k , prob a t z e n du eamaxi m a bat e n helm e n subjektibo a k perts o n a bak ar bat e n helm e nobjektibo gisa edo perts o n e n gizart e bat e n a gisa balio dezak e e n .Oinarrizko es ak u n e subjektibo e n sorta koloret s u a n mor alak diren a kmor al ak ez diren e t a tik ber eizt e n dira, eta ekileari esk a tz e n zaiomor al ak diren ei baino ez jarraitze a . Orain Arrazoi m e n praktikoar e n kritika ren behin- behin ek o em aitz aem a n g o dugu: Kanti argu dio guztiet a n jarraitze n ez zaion a ere,hon e t a n behintz a t ados egon g o da har ekin, filosofia mor al egokibat e n oinarritza p e n kritikoak gutxie n e z lau eginkizun bet e beh a rditu el a: 1) eginkizun se m a n tiko a : mor al ar e n edo moralki onaden a r e n adigaiar e n det er mi n a zio a; 2) irizpide a ri dagokioneginkizun a: moral ar e n lege gore n a r e n edo erre g el a gore n a r e noinarritza p e n a ; 3) subjektibit a t e a r e n teoriari dagokion eginkizun a:adigaiari eta lege a ri dagokion subjektibit a t e mor alar e n 37
 38. 38. det e r mi n a zio a; 4) ongi gore n a r e n eta postula t u e n iraka s p e n a r e narazo a ri buruzko gogo e t a k , hau da, nola erlazion a t z e n dengizakiar e n ber ezko det e r mi n a zio a , zoriona eska tz e a , arrazoi m e n a r e ndet e r mi n a zio a r e kin, moralar e kin. Egun nagu si diren filosofo morale n lana begira tz e n bad a, adibidezRawls, diskurts o a r e n etika eta utilitaris m o a , horiek den e k eklektiko akdirudite, Kantek landu zitue n baina eginkizun gutxiag o r e kin askidut e n hein e a n eta gutxi horrek konb e n t zitz e n ez gaitu e n heine a n .Eta arrazoi onak dau d e onartz ek o horrek eginkizun a k bet e tz e a ridagokion e z ere balio duela: 1) mor al ak es a n nahi du lege guztizobjektibo a dago el a; 2) horre n irizpide a maxi m e norokorg a r rit a s u n e a n datz al a; 3) horre n jatorri subjektibo anahi m e n a r e n auto n o mi a n datz al a; 4) eta ongi gore n a r e n arazo a ezbad a berriro bazt e r t z e n , ordu a n ez dirudi konpo n daitek e e nikpostula t u e n iraka s p e n a edo gutxie n e z horre n baliokide bat era biligab e . Eta ondorioz, Jean Paul idazle a r e n hitz batzuk erald a t u z es a ndezak e g u : ”eros ezazu Jainkoar e n izene a n Kant, eta liburu bakarr aeros bad e z a k e z u , ordu a n Arrazoi m e n praktikoar e n kritika izandadila”. 38
 39. 39. Bibliografia1. Jatorrizko argitarape n a kCritik der praktisch e n Vernunft von Imma n u e l Kant, Riga 1788.Kritik der praktisch e n Vernunft , in: Kants Werk e . Akade mi e-Texta u s g a b e , arg. Königlich Preußisch e Akade mi e derWissen s c h a f t e n , Berlin 1902 hh., V. liburukia (1908/1 3), 1- 164.Kritik der praktischen Vernunft, in: Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, arg. W.Weischedel, IV. liburukia, Darmstadt 1956, 105-302.2. Itzulpenak ingelesera, frantsesera, italierara eta espainieraraCritique of practical reason, itzul. A. Reath eta arg. M. Gregor, Cambridge UniversityPress: New York 1997.Critique de la raison practique, itzul. S. Picaret, Press Universite de France 51966 (coll.Quadrige 1983).Critica della ragione pratica, itzul. F. Capra, Laterza: Roma/Bari 1997.Crítica de la razón práctica. Edición bilingüe alemán-español, México 2005.3. Iruzkinak 39
 40. 40. Beck, L.W. 1974, Kants “Kritik der praktisch e n Vernunft ” EinKom m e n t a r , Münch e n; ingel. A Com m e n t a r y on Kant’s critiqu e ofPrac tical Reas o n , London/Chica g o 1960/ 2 1966. 2Landucci, S. 1999, La “Critica della ragion e pratica” di Kant.Introdu zio n e alla lettura , Rom.5. MonografiakActon, H.B. 1970, Kant’s Moral Philosoph y , London.Allison, H. E. 1996 , Idealis m and Freedo m . Essays on Kant’sTheor e tical and Practical Philosoph y , Cambrid g e .Allison, Henry E. 1990, Kant’s Theor y of Freedo m , Cambridg e .Alquié, F. 1966, Introduction à la lectur e critiqu e de la raisonpratiqu e , Paris.Alquié, F. 1974, La morale de Kant , Paris.Ameriks, K. 2000, Kant and the Fate of Autono m y , Cambridg e .Baron, M.W. 1995, Kantian Ethics Almos t Withou t Apology ,Ithac a/Lon d o n.Benton, R.J. 1977, Kant’s Seco n d Critiqu e and the Proble m ofTransc e n d e n t al Argu m e n t s , Den Haag. 40
 41. 41. Carnois, B. 1973, La Cohér e n c e de la doctrine Kantien n e de la liberté ,Seuil: Paris.Delbos, V. 3 1969, La philosop hi e pratiqu e de Kant , Paris.Fabris, A./Baccelli, L. (argk.) 1989, A partire da Kant. L’eredità della“Critica della ragion pratica” , Mailand.Guyer, P. 2000, Kant on Freedo m , Law and Happine s s , Cambridg e .Hill, Th. E. 1992, Dignity and Practical Reason in Kant’s Moral Theory, Ithaca.Höffe, O. 1985, Introduc tio n à la philosop hi e pratiqu e de Kant ,Albeuv e. 3Höffe, O. (arg.) 2000, Grundle g u n g zur Metap h y si k der Sitte n. Einkoop er a tiv er Kom m e n t a r , Vittorio Kloster m a n n : Frankfurt/Main. 4Höffe, O. (arg.) 2004, Kants Kritik der reine n Vernunf t. DieGrundle g u n g der mod er n e n Philosop hi e , C. H. Beck: Münch e n . 6Höffe, O. 2004, Im m a n u el Kant , Münch e n , 9. kap. „Die Kritik derpraktisch e n Vernunft”.Iribarn e , J. V. 1981, La libertad en Kant. Alcanc e s éticos yconnot a cion e s m e t a físicas , Carlos Lohlé: Buenos Aires.Inner arity Grau, C. 1995, Teoría Kantiana de la acción: Lafunda m e n t a ció n transc e n d e n t al de la moralidad , EUNSA: Pamplon a .Caffare n a , J. G. 1983, El teís m o moral de Kant , Cristianid a d : Madrid.Korsg a a r d , C. M. 1996, The Source s of Norm a tivit y , Cambrid g e . 41
 42. 42. Landucci, L. 1994, Studi sull’etica di Kant , Mailand.Loude n, M. B. 2000, Kant’s impur e Ethics , Oxford.Manga n a r o , P. 1989, La filosofia pratica di Kant , Cata nia.O’Neill, O. 1989, Constructions of reason. Explorations of Kant’s practical philosophy,Cambridge.Philonenko, A. 1972, L‘ œuvre de Kant, II. liburukia: Morale et politique, Vrin: Paris.Pirni, A. 2000, “Il regno dei fini” in Kant. Morale, religione e politica inCollegamento sistematico, Genua.Praus s, G. 1983, Kant über Freiheit als Autono m i e , Frankfurt/Main.Rigobello, A. (ant.) 1996, Il “regno dei fini” di Kant , Institut o Italianoper gli Studi Filosofici: Neap el.Schm u ck e r , J. 1961, Die Ursprün g e der Ethik Kants , Meisen h ei m .Sullivan, R. J. 1997, An Introduction to Kant’s Ethics , Cambrid g e .Vialatoux, J. 5 1968, La morale de Kant , Paris.Wood, A.W. 1999, Kant’s Ethical Thoug h t , Cambridg e . 42
 43. 43. Egilearen hitzaurrea Saiakera honek nahikoa argibide ematen du kritika hau arrazoimen praktiko hutsarenkritika ez, baizik eta bereziki arrazoimen praktikoaren kritika oro har izendatzekozergatiari buruz, nahiz eta arrazoimen espekulatiboarekiko paralelotasunak itxurazlehenengoa eskatzen duen. Saiakera honek arrazoimen huts praktikoa dagoela besterikez du azaldu behar, eta asmo horrekin bere ahalmen praktiko osoa kritikatzen du. Horilortzen badu, orduan ez du ahalmen huts berbera zertan kritikatu behar, horrelaikusteko ea arrazoimenak horrekin uste soil baten modura bere burua ez ote duengainditzen (espekulatiboarekin gertatzen den modura). Izan ere, hori arrazoimen hutsgisa benetan praktikoa bada, orduan egintzaren bitartez frogatzen du bere eta bereadigaien errealitatea, eta alferrikakoa da, beraz, hori praktikoa izatearenahalgarritasunaren aurkako arrazoikeria oro. Ahalmen horrekin batera askatasun transzendentala ere finkatuta geratzen daaurrerantzean eta, gainera, arrazoimen espekulatiboak kausalitatearen adigaiarenerabileran behar zuen zentzu absolutu hartan hartuta, horrela hori kausazko loturenilaran baldintzatugabe dena pentsatu nahi duenean nahitaez sortzen zaizkionantinomietatik salbatzeko; arrazoimen espekulatiboak, ordea, adigai hori problematikokibakarrik aurkeztu ahal izan zuen pentsagarri gisa baina horren errealitate objektiboaziurtatu gabe; hala ere, horrela ez zen behintzat bere zerizanean erasotua izango etaeszeptizismoaren amildegian eroriko, gutxienez pentsagarri gisa onartu behar duenarenustezko ezintasuna dela eta. Askatasunaren adigaia, horren errealitatea arrazoimen praktikoaren lege apodiktikobatek frogatzen duen heinean, arrazoimenaren sistemaren eraikuntza osoaren giltzarria 43
 44. 44. da, espekulatiboarena barne, eta hor ideia soil gisa euskarririk gabe dauden beste adigaiguztiak (Jainkoarena eta hilezkortasunarena) hari lotzen zaizkio orain, eta horrekin etahorren bidez lortzen dute irmotasuna eta errealitate objektiboa, hau da, askatasunarenizateak frogatzen du horien ahalgarritasuna; izan ere, ideia hori lege moralakagerrarazten du. Hala ere, arrazoimen espekulatiboaren ideia guztien artean askatasunaz besterik ezdugu ezagutzen bere ahalgarritasuna a priori, hori ulertu ez arren, zeren lege moralarenbaldintza1 baita, eta hori ezagutzen dugu. Jainkoaren eta hilezkortasunaren ideiak ezdira, ordea, lege moralaren baldintzak, baizik eta lege horren bitartez determinatutakonahimenaren beharrezko objektuen baldintzak besterik ez, hau da, gure arrazoimenhutsaren erabilera praktiko soilarenak; beraz, ezin dezakegu baieztatu ideia horien izateaezagutzen eta ulertzen dugula gutxienez, horien ahalgarritasuna ere ez baitugu ezagutzeneta ulertzen. Hala ere, moralki determinatuta dagoen nahimena horri a priori ematenzaion objektuari (ongi gorenari) aplikatzeko baldintzak dira. Ondorioz, eurenahalgarritasuna onartu behar da harreman praktiko horretan, hori teoretikoki ezagutzeneta ulertzen ez den arren. Azkeneko eskakizunari asmo praktikoan erantzuteko nahikoada haiek barne ezintasunik (kontraesanik) ez jasotzea. Hemen orain egiestearen oinarrisubjektibo soila dago arrazoimen espekulatiboan ez bezala, baina horrek balioobjektiboa du hutsa baina praktikoa den arrazoimenarentzat, eta horrela Jainkoa etahilezkortasunaren ideiek askatasunaren adigaiaren bitartez errealitate objektiboa eta1 Hem e n inork ondorioga b e t a s u n i k top at z e n duel a irudika ez dez a n, nik orainaska t a s u n a ri lege moral ar e n baldintz a bad e ritz ot et a saiak e r a n gero baiezt a t z e nbad u t eze n, lege moral a aska t a s u n a z bere h a l a jabet u ahal izat eko baldintz a dela,bad a, gogor a ekarri nahi dut, best e rik gab e , ask at a s u n a noski lege moral ar e n ratioessendi del a, bain a lege mor al a aska t a s u n a r e n ratio cognoscendi del a. Izan ere, legemoral a gur e arraz oi m e n e a n lehe n a g o argiki pent s a t u ez balitz, ez gen uk e inoizzilegitz a t joko aska t a s u n a bez al ak o zerb ait onartz e a (horrek ber e buru akontr a e s a t e n ez bad u ere). Baina aska t a s u ni k ez bale g o, ordu a n ezingo litzat e k egug a n inolaz ere lege mor alik aurkitu . 44
 45. 45. legeztapena jasotzen dute, gainera haiek onartzeko beharrezkotasun subjektiboa eresortzen da (arrazoimen hutsaren premia), eta horrela arrazoimena ez da hedatzenezagutza teorikoan, baizik eta horren ahalgarritasuna sortu besterik ez da egiten, lehenarazo baino ez zena eta hemen baieztapen bihurtu dena, eta horrela arrazoimenarenerabilera praktikoa teorikoaren osagaiekin elkarlotzen da. Eta premia hori ez da premiahipotetiko bat, espekulazioaren hautazko asmoaren premia, hain zuzen, espekulazioanezagutzaren erabileraren osotasunera iritsi nahi bada zerbait onartu beharko litzatekeela,baizik eta legezko premia da, alegia, onartu egin beharko litzatekeela norbaitekezinbestean bere ekimenaren asmo gisa ezarri beharrekoa ahalbidetzen duen hori. Nolanahi ere, gure arrazoimen espekulatiboa gehiago asebeteko luke eginbehar haiekhorrelako desbideraketarik gabe bere kabuz bideratzeak eta haiek erabilera praktikorakoulermen modura gordetzeak; baina dugun espekulazioaren ahalmena ez dagohorretarako prestatuta. Horrelako goi ezagutzak izateaz harrotzen direnek ez lituzketeeurentzat gorde behar, baizik eta jendaurrean aurkeztu haiek probatzeko eta aintzathartzeko. Haiek frogatu nahi dute; aurrera!, froga dezatela, bada, eta kritikak bere armaguztiak eskainiko dizkie irabazle gisa. Quid statis? Nolunt. Atqui licet esse beatis? ∗Haiek egitatean nahi ez dutenez, ustez gai ez direlako, orduan arma haiek berreskuratubehar ditugu Jainkoaren, askatasunaren eta hilezkortasunaren adigaiak arrazoimenarenerabilera moralean bilatzeko eta horretan oinarritzeko, espekulazioak horienahalgarritasunaren berme nahikorik aurkitzen ez duenez. Hemen adierazten da lehenengoz kritikaren igarkizuna: nola uka diezaiokegunespekulazioan errealitate objektiboa kategorien sentsuez haratagoko erabilerari eta,aitzitik, nola onar daitekeen horien errealitatea arrazoimen praktiko hutsaren objektuei“Zert a n ari zaret e ? Ez dut e nahi. Eta, hala ere, zoriont s u izan dait ezk e ”, Horazio,Satirak , I, 1, 19. 45
 46. 46. dagokienez; izan ere, aurretik horrek halabeharrez ondoregabe iruditu behar du,horrelako erabilera praktikoa izenaren arabera bakarrik ezagutzen den bitartean. Bainaorain azken horren analisi oso baten bitartez ohartzen badugu ezen, errealitate pentsatuhorrek ez daramala inolaz ere hemen kategorien determinazio teoriko batera etasentsuez haratagoko denera iristen den ezagutzaren zabalpen batera, baizik eta horrenbidez haiei harreman horretan beti objektu bat dagokiela besterik esan nahi ez dela; izanere, haiek nahimenaren apriorizko determinazioan barnebilduta daudenez, edo horrenobjektuarekin era bereiztezinean lotuta daudenez, bada, ondoriogabetasun huradesagertzen da, adigai haietaz arrazoimen espekulatiboak behar duena ez bestelakoerabilera egiten baita. Bestalde, orain kritika espekulatiboaren ondoriozko pentsaerarenbaieztapena agertzen da, lehen apenas espero zitekeena eta oso asegarri dena, hainzuzen, kritika espekulatiboak esperientziako objektuei eta horien artean baita guresubjektuari berari ere agerpenen balioa bakarrik onartzen dielako, baina era bereanberbaitango gauzak ezarriz horien oinarrian, hots, sentsuez haratago dagoen guztiaasmakizuntzat eta horren adigaia edukigabekotzat jo gabe; orain arrazoimen praktikoakbere kabuz, eta espekulatiboarekin adostu gabe, errealitatea ematen dio kausalitatearenkategoriaren sentsuez haratagoko objektuari, hau da, askatasunari (nahiz eta adigaipraktiko den aldetik erabilera praktikorako bakarrik), eta beraz, han pentsatu baino ezinzitekeena, orain egitate baten bitartez baieztatzen da. Aldi berean orain, horrenbestez,arrazoimen praktikoaren kritikan baiespen osoa jasotzen du kritika espekulatiboarenbaieztapen bitxi nahiz eztabaidaezin honek, hots, subjektu pentsatzaile bera ere barnebegiespenean agerpen soila dela, hain ongi gainera, ezen kritika espekulatiboak esakunehori frogatu ez balu ere berdin topatuko baikenuke2.2 Ezinezko a da kaus alit at e a ask at a s u n gisa et a nat ur a r e n m ek a ni s m o gisa, lehe n aohitur e n lege a k, bigarr e n a nat ur a r e n lege a k ezarrit a et a, gain er a, subj ekt u bak arberb e r e a n , gizaki ar e n g a n , bat e r a t z e a gizakia lehe n a r e kiko harr e m a n e a n 46
 47. 47. Horrenbestez, nik ere ulertzen dut orain arte aurkeztu zaizkidan kritikaren aurkakoeragozpen behinenak zehazki bi ardatz hauen ingurukoak izatearen zergatia, hain zuzen,alde batetik noumenoei aplikatutako kategorien errealitate objektiboa, ezagutzateorikoan ukatzen dena eta praktikoan baieztatu, eta bestalde, norbera askatasunarensubjektu gisa noumeno bihurtzeko baina aldi berean naturari dagokionez berekontzientzia enpirikoan fenomeno ere bihurtzeko eskakizun harrigarria. Izan ere,oraindik etikotasunaren eta askatasunaren adigai determinaturik lortu ez zenean, ezin zenasmatu, alde batetik, ustezko agerpenaren oinarrian zer ezarri nahi zen noumeno gisa,eta bestalde, ea horren adigai bat nolabait lortu ahal zitekeen, aurretik adimen hutsakerabilera teorikoan dituen adigai guztiak jadanik agerpen soilei bakarrik eskainizitzaizkienean. Arrazoimen praktikoaren kritika osatuak baino ezin ditzake ezabatugaizkiulertu horiek guztiak eta bere merezimendu handiena den pentsaera ondoriozkoaargiki erakutsi. Hau besterik ez diot lan honetan arrazoimen espekulatibo hutsaren adigaiak etaoinarrizko esakuneak, jadanik bere kritika berezia izan zutenak, hemen noizean behinberriro probatu beharraren zergatiaren legeztapenaz, eratzen ari den jakintzaren bidesistematikoari ongi egokitzen ez zaion (zeren dagoeneko juzgatu diren gauzak aipatubesterik ezin baitaitezke egin zuzenki, eta ez berriro zalantzan jarri) baina hemen zilegia,eta premiazkoa ere, badenaz: arrazoimena adigai haiez han egin zuen erabileratik guztizezberdina denerako igarobidean ikuskatzen baitugu. Horrelako igarobideak, ordea,beharrezkoa egiten du erabilera zahar eta berriaren arteko alderaketa, bide berriaaurrekotik ondo bereizteko eta, aldi berean, haien elkarlotura ohartarazteko. Beraz, erahonetako ikuskapenak, tartean beste behin askatasunaren adigairantz zuzentzen direnak,berb ait a n g o zerizan gisa, bigarr e n a r e kiko harre m a n e a n , orde a, ager p e n gisa, hurakontzie nt zi a hut s e a n , azke n hori enpirikoan erre pr e s e n t a t u gab e . Hori gab earraz oi m e n a k bere buru a kontra e s a n g o du ezinb e s t e a n . 47

×