การประเมินผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

992 views
915 views

Published on

แนวการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. 1. งบประมาณทีท่ ุมเทลงไปใน จชต. ก่ อให้ เกิดส่ งผลกระทบต่ อความ ่ มันคงของประชาชน (Human Security) ่ ใน พืนที่ จชต. อย่ างไร? ้
 2. 2. ส่ งผลกระทบต่อความมันคงของประชาชน (Human Security) ในพื้นที่ จชต. ใน ่ ด้านดังนี้ การเมือง/การปกครอง: ไม่มนในอํานาจรัฐ ั่ เศรษฐกิจ และการสร้ างรายได้ : อัตราการเติบโตเศรษฐกิจหดตัว โอกาสในการสร้างรายได้ ลดลง สั งคมจิตวิทยา: เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์ สิน: ไม่มนใจในความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์สิน ิ ั่ ิ
 3. 3. รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้ การเมือง/การปกครอง: ฟื้ นฟูอานาจรัฐ ํ เศรษฐกิจ และการสร้ างรายได้ : ส่ งเสริ มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ เพิมโอกาสในการสร้าง ่ รายได้ สั งคมจิตวิทยา: สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็ นช่องทางให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส ทําความเข้าใจกัน เพื่อลดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์ สิน: หน่วยงานด้านความมันคง ดําเนินการตามกรอบ ิ ่ มาตรการทางกฎหมาย เพื่อลดเหตุร้ายรายวัน และทําลายโครงสร้างกลุ่มผูก่อเหตุรุนแรง ้
 4. 4. แนวทางในการวัดผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาฯ การวิจยเชิงสํ ารวจ (Statistical Research) ดําเนินการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ั ด้ านการเมืองการปกครอง: แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความมันใจในอํานาจรัฐ ่ ด้ านเศรษฐกิจ และการสร้ างรายได้ : แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความมันใจในรายได้ที่ได้รับ ่ ด้ านสั งคมจิตวิทยา: แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ด้ านความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์ สิน: ิ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความรู ้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน จากการรวบรวมข้ อมูลสถิติ (Statistical Collection) ของหน่ วยงานทีเ่ กียวข้ อง (พตท.) ่ ด้านความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์สิน ิ แนวโน้มการลดลงของสถิติเหตุร้ายรายวัน (สถิติจาก พตท.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.)
 5. 5. คําถามวิจย (Research Question) ั ประชาชนใน 4 จังหวัด กับ อีก 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาจํานวนโดยประมาณ 2 ล้านคน รู ้สึกอย่างไร หรื อ ได้รับผลกระทบอย่างไรในด้านต่างๆ อันเป็ นผลมาจากการดําเนินการ แก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ่ 2,298 ตัวอย่าง ทุกเพศ, ทุกวัย, ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับการศึกษา ที่อยูอาศัยในพื้นที่ 4 จังหวัด กับ อีก 4 อําเภอ
 6. 6. ลําดับ ด้ านทีวด ่ั มี.ค.53 มิ.ย.53 1 ความมั่นใจในอํานาจรัฐ (การเมือง/การปกครอง) 2.80 2.88 2 ความมั่นใจด้ านรายได้ (เศรษฐกิจ และการสร้ างรายได้ ) 2.90 3.01 3 ความเข้ าใจ และความสมานฉันท์ (สังคมจิตวิทยา) 2.94 3.03 4 ความรู้สกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สน (ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สน) ึ ิ ิ 2.84 2.98 ภาพรวม 2.87 2.97 5.0 2.97 2.87 2.5 ทุกๆ ด้านมีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับ มี.ค.53 มิ.ย.53
 7. 7. ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ม.ค.47 - ต.ค.48 - เม.ย. - ต.ค.49 - เม.ย. - ต.ค. 50 - เม.ย. - ต.ค.51- เม.ย. - ต.ค.52- เม.ย.- ห้วงเวลา ก.ย.48 มี.ค.49 ก.ย.49 มี.ค.50 ก.ย.50 มี.ค.51 ก.ย.51 มี.ค.52 ก.ย.52 มี.ค.53 ก.ค.53 บุคคล ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ ต จ เจ้ าหน้ าที่ทหาร 47 148 4 39 10 73 27 126 71 155 28 141 26 150 29 140 28 112 17 147 10 85 เจ้ าหน้ าที่ ตร. 90 250 15 43 17 40 16 70 23 54 12 45 15 91 13 45 13 56 13 32 2 91 ข้ าราชการพล เรือน 59 73 4 6 9 9 7 14 8 6 6 11 6 1 1 1 5 7 4 3 4 6 ลูกจ้ าง 0 0 9 3 2 3 2 5 0 1 5 1 5 3 6 1 4 7 2 3 3 0 ครู 0 0 1 2 1 5 9 3 9 4 6 4 7 1 2 2 6 5 4 7 2 4 สมาชิก อส.,อป พร. 21 37 7 2 9 5 4 15 4 7 6 9 4 8 9 5 9 13 16 43 7 16 นักการเมือง ท้ องถิ่น 16 11 6 2 6 5 5 2 6 2 6 5 5 4 0 5 8 2 3 5 1 1 ผู้นาท้ องถิ่น ํ 47 41 15 3 7 4 9 5 15 5 28 22 27 15 19 82 25 13 18 6 15 8 ผู้นาศาสนา ํ 4 3 0 0 0 0 0 5 0 3 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 ราษฎรทั่วไป 491 894 186 272 188 324 373 596 344 531 235 384 153 211 136 169 144 272 180 292 83 217 ชาวต่างชาติ 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 ผู้ก่อเหตุ 0 0 4 3 2 0 10 5 19 2 26 9 25 17 19 0 16 7 16 0 3 0 รวม 775 1457 251 378 251 468 462 849 499 772 358 632 274 502 235 451 260 500 274 539 131 428
 8. 8. 1600 1400 48-49 50-51 52-53 1200 1000 แนวโน้มการสูญเสียลดลงอย่างต่อเนืองทุกปี ่ 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 9. 9. ห้ วงเวลา ลําดับ เหตุการณ์ ม.ค.47- ต.ค.47- เม.ย.- ต.ค.48- เม.ย.- ต.ค.49- เม.ย.- ต.ค.50- เม.ย.- ต.ค.51- เม.ย. - ต.ค.52 - เม.ย. - ก.ย.47 มี.ค.48 ก.ย.48 มี.ค.49 ก.ย.49 มี.ค.50 ก.ย.50 มี.ค.51 ก.ย.51 มี.ค.52 ก.ย.52 มี.ค.53 มิ.ย.53 1 ลอบยิงเจ้ าหน้ าที่/ลูกจ้ าง 216 171 215 158 83 173 192 146 144 112 85 110 66 2 ลอบยิงราษฎร 173 189 468 286 302 515 415 271 174 171 176 209 113 ลอบทําร้ ายเจ้ าหน้ าที่/ 10 46 5 13 5 0 2 0 4 20 35 0 0 3 ลูกจ้ าง 4 ลอบทําร้ ายราษฎร 45 26 30 4 14 14 9 3 0 0 1 0 0 ลอบวางระเบิด/ขว้ าง 60 85 206 85 192 188 191 134 114 106 112 108 65 5 ระเบิด 6 ปล้ น/ชิงอาวุธ 1 25 7 65 0 8 1 0 0 0 0 0 0 7 ลอบวางเพลิง/เพลิงไหม้ 273 199 188 147 64 139 175 25 17 15 15 14 0 8 พระ/สามเณร 4 3 0 0 0 3 12 4 0 0 2 0 0 9 ยิงหม้ อแปลงไฟฟ้ า 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 ปล้ น/ทําลายทรัพย์สน ิ 7 14 35 0 3 2 8 0 19 0 0 0 4 10 ราชการ ปล้ น/ทําลายทรัพย์สน ิ 4 7 6 6 6 9 5 0 0 2 0 1 0 11 ราษฎร 12 อื่น ๆ 24 8 22 14 4 9 13 2 1 1 2 0 6 * รวมเหตุราย ้ 817 773 1182 778 674 1060 1024 586 476 427 428 442 254 การก่อเหตุก่อกวน 1 ยิงก่อกวน 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 28 4 21 2 ลอบวางเครื่องกีดขวาง 5 26 128 47 61 26 19 0 1 7 9 1 6 3 วัตถุต้องสงสัย 14 10 78 57 15 13 22 4 3 0 11 3 5 4 ชุมนุม 0 0 0 0 0 28 21 1 0 0 0 0 0 5 อื่น ๆ 0 0 0 3 0 1 11 1 0 1 0 0 37 รวมเหตุก่อกวน 19 36 206 107 78 69 74 8 5 8 48 8 69 ** *รวมเหตุการทั้งหมด* 836 809 1388 885 752 1129 1098 594 481 435 476 450 323
 10. 10. 1400 48-49 50-51 52-53 1200 1000 800 600 400 แนวโน้มการก่อเหตุรายลดลง ้ 200 อย่างต่อเนืองทุกปี ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 11. 11. การแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความ มันคงของประชาชน (Human Security) ในพื้นที่ จชต. ในด้านต่างๆดังนี้ ่ การเมือง/การปกครอง: ประชาชนรู ้สึกมันใจในอํานาจรัฐมากขึ้น ่ เศรษฐกิจ และการสร้ างรายได้ : ประชาชนรู ้สึกมันใจในการสร้างรายได้มากขึ้น ่ สั งคมจิตวิทยา: ประชาชนรู ้สึกมีความเข้าใจ และสมานฉันท์มากขึ้น ความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์ สิน: ิ ประชาชนรู้สึกมีความมันใจในความปลอดภัยในชีวต และทรัพย์สินมากขึ้น ่ ิ สถิตการก่อเหตุรุนแรง และการสูญเสี ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

×