خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل

1,680 views
1,560 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل

 1. 1. ‫گارفینکل‬ ‫هارولد‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫خالصه‬Harold Garfinkel‫باوی‬ ‫حسن‬ :‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬‫اسدی‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ :‫راهنما‬ ‫استاد‬‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬‫پائیز‬1931
 2. 2. ‫مقدمه‬‫در‬ ‫گارفینکل‬ ‫هارولد‬9191‫جامعه‬ ‫معدود‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫شد‬ ‫متولد‬ ‫آمریکا‬ ‫نیوجرسی‬ ‫در‬‫برنامه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شناسانی‬‫های‬‫تحقیقاتی‬-‫جامعه‬‫اصلی‬ ‫شناختی‬‫قرن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫فردی‬ ‫تنها‬ ‫شاید‬ ‫او‬ .‫نهاد‬ ‫بنیاد‬ ‫را‬02‫انجام‬‫می‬‫نظریه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برخالف‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫به‬ ‫که‬ ‫مهم‬ ‫پردازان‬‫جامعه‬ ‫کانون‬ ‫در‬ ‫جزئی‬ ‫سهمی‬ ،‫فردی‬ ‫طور‬‫شناسی‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫متمایزی‬ ‫تجربی‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫سهم‬ ،‫داشتند‬.‫شود‬(9)‫صاحب‬ ‫گارفینکل‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظری‬‫به‬ ‫و‬ ‫پدیدارشناسی‬ ‫نهضت‬،‫شوتس‬ ‫چون‬ ‫افرادی‬ ‫کارهای‬ ‫ویژه‬‫پدیدارشناسی‬ ‫مبادی‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫عامه‬ "‫"گفتار‬ ‫ساختار‬ ‫شناخت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫تفکرات‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ،‫مانهایم‬‫جامعه‬ ‫منتهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫او‬ .‫داد‬ ‫رواج‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫را‬‫نسبی‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫شناسی‬‫نوع‬ ‫هر‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گرایی‬‫فرایند‬‫می‬ ‫ناتوان‬ ‫جدلی‬ ‫و‬ ‫کالن‬.‫داد‬ ‫سوق‬ ،‫شد‬‫مالک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫وی‬‫طبقه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫مالک‬ ،‫مختلف‬ ‫علوم‬ ‫مطالعه‬ ‫قابل‬ ‫مسائل‬ ‫بندی‬‫طبقه‬‫گروه‬ ‫را‬ ‫بندی‬‫می‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫ادعا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تلقی‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫عدد‬ ‫به‬ ‫توان‬‫مالک‬ ،‫ها‬‫طبقه‬ ‫های‬‫بندی‬‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مسائل‬.‫آورد‬ ‫وجود‬‫روش‬ ‫بنابراین‬‫و‬ ‫شناخت‬ ‫مبنای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قوم‬ ‫هر‬ ‫مختصات‬ ،‫قومی‬ ‫شناسی‬‫طبقه‬‫به‬ ‫را‬ ‫عامه‬ ‫فرهنگ‬ ‫مختصات‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫بندی‬‫طبقه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مختصات‬ ‫جای‬‫و‬ ‫بندی‬‫شاخص‬ ‫شناخت‬.‫شمرد‬ ‫مالک‬ ‫اجتماعی‬ ‫وقایع‬ ‫های‬(0)‫مهم‬ ‫وی‬ ‫گیدنز‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شخصیتی‬ ‫ترین‬‫ین‬‫گونه‬‫بنیان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذارده‬ ‫تأثیر‬ ‫پژوهش‬‫روش‬ ‫گذار‬‫می‬ ‫مردمی‬ ‫شناسی‬.‫داند‬(3)‫زمینه‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مبانی‬‫شکل‬ ‫های‬‫گارفینکل‬ ‫نظریه‬ ‫گیری‬‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫انگیزه‬ ‫ترین‬‫جامعه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫نظریاتش‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫گارفینکل‬ ‫محرک‬ ‫های‬‫شناسی‬‫تحلیل‬ ،‫نمود‬‫به‬ ‫های‬‫و‬ ‫انتزاعی‬ ‫شدت‬‫جامعه‬ .‫بود‬ ‫واقعی‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫منفک‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫شناسی‬9192‫توجه‬ ً‫ا‬‫تقریب‬‫محدودیت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫انسانی‬ ‫های‬،‫بود‬ ‫داشته‬ ‫معطوف‬ ‫کند‬‫به‬ ‫و‬‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬‫امکان‬ ‫چگونه‬ ‫اول‬ ‫وهله‬ ‫در‬ ،‫ها‬‫آ‬ .‫نداشت‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬‫ن‬‫هیچ‬ ‫ها‬‫گاه‬‫به‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجهی‬‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫واقع‬‫می‬ ‫روی‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫ها‬‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ .‫نداشتند‬ ،‫دهد‬‫نمی‬ ‫توجه‬ ‫بدان‬ ‫اجتماعی‬‫محدودیت‬ ‫تنگنای‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫اینکه‬ ،‫بود‬ ‫افراد‬ ‫اندیشیدن‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫شیوه‬ ‫جزئیات‬ ‫شد‬‫چه‬ ‫ها‬‫می‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تنگنایی‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ،‫کنند‬‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫چیزی‬ ،‫دارد‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫تنگناها‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫مثبت‬ ‫جواب‬ ‫اگر‬‫نمی‬ ‫بدان‬ ‫توجهی‬ ‫هیچ‬ ‫اجتماعی‬ ‫مطالعات‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تبیینی‬ ‫خالء‬ ‫احساس‬ ‫با‬ ‫گارفینکل‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬‫روش‬ ‫از‬‫پدیده‬ ‫تبیین‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫شناسی‬.‫پرداخت‬ ‫جامعه‬ ‫های‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫هوسرل‬ ‫افکار‬ ‫از‬ ‫تأثیرپذیری‬‫پیر‬ ‫شناس‬( ‫شوتس‬ ‫آلفرد‬ ‫او‬ ‫و‬9190‫از‬ ‫مشترک‬ ‫فهم‬ ‫چون‬ ‫مفاهیمی‬ ‫در‬ )‫زندگی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ،‫ادارک‬ ،‫معنا‬ ،‫عمل‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ،‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫حیطه‬‫جامعه‬ ‫تأثیرپذیری‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫چگونه‬ ‫روزمره‬‫شناخت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫قواعد‬ ‫کاربرد‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫گارفینکل‬ ‫شناسی‬-‫ناق‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫دست‬ ‫برای‬ ‫ص‬‫گردید‬ ‫معطوف‬ ،‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫متقابل‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫های‬.(4)‫آثار‬‫روش‬ ‫در‬ ‫مطالعاتی‬ :‫کتاب‬( ‫مردمی‬ ‫شناسی‬Studies in Ethno methodology‫ریشه‬ :‫مقاله‬ )‫اصطالح‬ ‫های‬‫روش‬( ‫قومی‬ ‫شناسی‬The Origins Of The Term Ethno methodology.)(9)
 3. 3. ‫اصطالحات‬‫گارفینکل‬ ‫نظریات‬ ‫و‬‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫آنکه‬ ‫پذیرند،بدون‬ ‫می‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫واقعیت‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫گارفینکل‬‫پرسش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫معیارهای‬ ‫حقانیت‬ ‫و‬ ‫امور‬ ‫باطن‬ ‫مردم‬ ‫چنانچه‬ ‫باشند.ولی‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫پرسشی‬.‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫تعریفی‬ ‫بگیرند،باید‬‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عادت،زندگی‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫مردم‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ً‫ا‬‫کنند.ظاهر‬ ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫عادتی‬ ‫آنها‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫معیارهای‬:‫فرماید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مصداق‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫کریم‬ ‫قرآن‬ ‫قول‬ ‫این‬«‫یشعرون‬ ‫ال‬ ‫أکثرهم‬»‫و‬«‫یعقلون‬ ‫ال‬ ‫أکثرهم‬.»‫ما‬ ‫اکثریت‬ً‫ا‬‫واقع‬ ‫مردم‬‫بدون‬ ‫را‬ ‫امری‬ ‫هر‬ ‫دنبال‬ ‫طور‬ ‫همین‬ ‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫نداریم‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫شعور‬‫با‬ ‫همیشه‬ ‫اگر‬ ‫است.چنانچه‬ ‫عادتی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫نمونه‬ ‫خود‬ ‫که‬ ، ‫افتیم‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫تعقل‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬‫بو‬ ‫خواهد‬ ‫کم‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشتباهات‬ ‫نماییم‬ ‫حرکت‬ ‫تعقل‬ ‫و‬ ‫تفکر‬‫وقایع‬ ‫عمق‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫د.گارفینکل‬‫محقق‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشکلی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫تحقیقات‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫تکنیکهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫افراد‬ ‫ذهنی‬ ‫نگرشهای‬‫آنچه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫مدعی‬ ‫شود.گارفینکل‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫امروز‬ ‫روانشناسی‬ ‫رفتار‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫نماید؛و‬ ‫برطرف‬‫تنه‬ ،‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫جامعه‬ ‫در‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫واکنشها‬ ‫و‬ ‫کنش‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مردم‬ ‫عادتی‬ ‫واکنشهای‬ ‫و‬ ‫کنش‬ ‫ا‬‫داند‬ ‫می‬ ‫عادتی‬ ‫روابط‬ ‫به‬ ‫شوک‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫ذهنیت‬ ‫حقیقت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫مکانیزم‬ ‫رسید.او‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫واقعیتی‬‫بنابراین‬ .‫بفهمد‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫بتواند‬ ‫شونده،محقق‬ ‫پرسش‬ ‫عادتی‬ ‫هماهنگی‬ ‫خوردن‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫تا‬‫،واقعیتی‬‫فرایند‬ ‫در‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫توسط‬ ‫زندگی‬ ‫معنای‬ ‫و‬ ‫کنش‬ ‫ساخت‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫درصدد‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫که‬‫اصطالحات‬ ‫مهمترین‬ .‫کنند‬ ‫معنا‬ ‫وسیله‬ ‫بدان‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫است.یعنی‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫گارفینکل‬ ‫نظریات‬ ‫و‬9‫روش‬ .( ‫قومی‬ ‫شناسی‬Ethno Methodology‫)؛‬‫روش‬‫تازه‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫جامعه‬ ‫نظریه‬ ‫در‬ ‫تحول‬ ‫ترین‬-.‫است‬ ‫شناختی‬(9)‫سال‬ ‫در‬ ‫لغت‬ ‫این‬ ‫مبدع‬ ‫گارفینگل‬ ‫و‬9142‫می‬‫جامعه‬ ‫پژوهشگر‬ ‫مطالعه‬ ‫کار‬ ‫وی‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ،‫باشد‬-‫کنش‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫مطالعه‬ ‫همانا‬ ‫شناختی‬‫به‬ .‫است‬ ‫افراد‬ ‫زندگانی‬ ‫روزمره‬ ‫های‬‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫ساخت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫شکلی‬‫ف‬‫پدیده‬ ‫شناخت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫کری‬‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫گونه‬( ‫جدا‬ ‫ای‬Fragmentized.‫آید‬ ‫ترسیم‬ ‫به‬ )(1)‫عده‬‫صاحب‬ ‫از‬ ‫ای‬‫روش‬ ،‫نظران‬‫به‬ ‫را‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫جامعه‬ ‫نوعی‬ ‫عنوان‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پدیدارشناسانه‬ ‫شناسی‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫رشته‬ ‫این‬‫مواع‬ ‫شدن‬ ‫شکوفا‬ ‫بارز‬ ‫نمونه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫پدیدارشناسی‬ ‫ید‬-‫می‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫پندارند‬( ‫زانر‬ ‫از‬ ‫توان‬9113( ‫مایرل‬ ،)9113( ‫رث‬ ‫و‬ ،‫هیپ‬ ‫و‬ )9113‫عده‬ ‫اما‬ .‫برد‬ ‫نام‬ )‫معتقدند‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬‫روش‬ ‫که‬‫روش‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫کلی‬ ‫خطوط‬ ‫در‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫مثبت‬ ‫های‬‫اصول‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫بیشتر‬ ‫گرایی‬‫می‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫پدیدارشناسی؛‬‫با‬ ‫از‬ ‫توان‬( ‫ومان‬9113( ‫هیندس‬ ‫و‬ )9113‫توافق‬ ‫عدم‬ ‫این‬ ‫آنکه‬ ‫با‬ .‫برد‬ ‫نام‬ )‫هیچ‬ ‫به‬ ‫لیکن‬ ،‫است‬ ‫توجه‬ ‫درخور‬‫جداگانه‬ ‫بحث‬ ‫موضوع‬ ‫وجه‬‫نمی‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ای‬‫روش‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ،‫دهد‬‫قومی‬ ‫شناسی‬‫به‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫طبع‬.‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ً‫ال‬‫مستق‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬ ‫پدیدارشناسی‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫تنهایی‬‫گ‬‫به‬ ‫ارفینکل‬‫پایه‬ ‫عنوان‬‫روش‬ ‫لغت‬ ‫این‬ ‫گذار‬‫قوم‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ،‫قومی‬ ‫شناسی‬‫روش‬ ‫تحصیل‬ ‫و‬ ‫نگاری‬-‫می‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫زندگی‬ ‫بیان‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫عاملین‬ ‫که‬ ‫داند‬‫می‬ ‫کار‬‫به‬ .‫برند‬‫روش‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬‫این‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شوتس‬ ِ‫ف‬‫هد‬‫کنش‬ ‫وسیله‬‫ب‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کنشگران‬ ‫های‬‫که‬ ‫مفروضاتی‬ ‫اساس‬ ‫ر‬‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مسلم‬ ‫و‬ ‫بدیهی‬‫نوبه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫نو‬‫به‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫کار‬‫روش‬ ‫وی‬ .‫گیرد‬‫به‬ ‫را‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫عنوان‬‫اندام‬ ‫مکتب‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است؛‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫نظم‬ ‫مسئله‬ ‫به‬ ‫پاسخی‬‫به‬ ‫اخالقی‬ ‫نظم‬ ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫با‬ ‫گرایی‬‫عنوان‬‫تضمین‬‫راه‬ ،‫اجتماعی‬ ‫وحدت‬ ‫کننده‬‫ک‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫حلی‬،‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پارسونز‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫گارفینکل‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫رده‬‫به‬ ‫که‬ ‫فرایندی‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظم‬ ‫نظریه‬ ‫گارفینکل‬ ‫لیکن‬‫بی‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬‫روزمره‬ ‫اجتماعی‬ ‫جریان‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫نظمی‬‫می‬ ‫ظاهر‬.‫گردید‬ ‫او‬ ‫مطالعه‬ ‫مشروعیت‬ ‫کانون‬ ‫تنها‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫مردود‬ ،‫شود‬(8)
 4. 4. 0ِِِ‫تفسیر‬ ‫روش‬ .‫مستند؛‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گارفینکل‬ ‫نظریات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫روش‬ ‫این‬‫و‬ ‫فهمیدن‬ ‫اگر‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامیده‬ ‫مستند‬ ِ‫تفسیر‬ ‫روش‬ ‫مانهایم‬ ‫از‬ ‫تبعیت‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پیشین‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫عنصری‬ ،‫ادراک‬‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫نحوه‬ ،‫کند‬(1)‫به‬‫نهفته‬ ‫الگوی‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫جستجویی‬ ‫مستند‬ ِ‫روش‬ ‫مانهایم‬ ‫نظر‬‫قرار‬ ‫ظاهری‬ ‫نمودهای‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫پیش‬ ‫نهفته‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازنمودی‬ ‫یا‬ ‫نشانه‬ ‫حکم‬ ‫در‬ ،‫اصل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫نمودهای‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫دارد‬‫تلقی‬ ‫پنداشته‬‫می‬‫به‬ ‫نهفته‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ،‫نمودها‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬‫می‬ ‫دست‬‫گارف‬ ‫اما‬ .‫آید‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫ینکل‬‫این‬ ِ‫د‬‫فراین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نمودها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دوری‬ ِ‫عنصر‬ ‫یک‬ ،‫الگو‬ ‫با‬ ‫نمودها‬ ِ‫ن‬‫شد‬ ‫جور‬‫الگوی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬‫نهفته‬‫آن‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ای‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫نمودها‬ ‫تفسیر‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫انتخابی‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫گاه‬.‫گیرید‬(92)3‫گارفی‬ ‫اندیشه‬ ‫در‬ ‫نظم‬ .‫نکل؛‬‫پدیده‬ ‫نظم‬ ‫وی‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬‫مشارکت‬ ‫وسیله‬-‫می‬ ‫داده‬ ‫وضعیات‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬‫مردم‬ ‫تعامل‬ ‫چگونگی‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫که‬ ،‫قانون‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫نظم‬ ‫بنیان‬ ‫بلکه‬ ‫شود؛‬‫به‬ ‫لذا‬ .‫است‬‫پدیده‬ ‫همچون‬ ‫نظم‬ ‫مطالعه‬ ‫جای‬‫روش‬ ‫در‬ ‫تأمل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫عینی‬ ‫ای‬‫مشارکت‬ ‫که‬ ‫پرداخت‬ ‫هائی‬‫کنندگا‬‫ن‬‫می‬ ‫تعامل‬ ‫در‬‫آن‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫جویند‬‫می‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫معانی‬ ‫ها‬‫می‬ ‫مبادله‬ ‫را‬ ‫نیاتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫و‬ ‫حس‬ ‫به‬ ‫نظم‬ ‫برقراری‬ .‫نمایند‬‫شیوه‬ ‫در‬ ‫نظم‬ ً‫ا‬‫اساس‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫افراد‬ ‫درک‬‫کنش‬ ‫که‬ ‫ای‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫ها‬.‫است‬ ‫نهفته‬ ‫شوند‬(99)4( ‫پایگاهی‬ ‫تنزل‬ ‫تشریفات‬ .Degradation Ceremonies‫)؛‬‫هر‬ ‫گارفینکل‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫از‬ ‫که‬ ،‫افراد‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫ارتباطی‬‫سنخ‬ ‫پایین‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫کنشگری‬ ‫عمومی‬ ‫هویت‬ ‫آن‬ ‫طریق‬.‫گویند‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫نزول‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫جامعه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گارفینکل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫پایگاهی‬ ‫تنزل‬ ‫تشریفات‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫اخالقی‬ ‫نارضایی‬ ِ‫شناسی‬‫نارضایی‬ .‫گیرد‬‫به‬ .‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫معلولی‬ ‫اخالقی‬‫نمونه‬ ‫این‬ ،‫عبارتی‬‫احساس‬ ‫از‬ ‫ای‬‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ویژه‬ ‫های‬‫های‬‫سازمان‬ ‫کمابیش‬‫یافته‬‫انسان‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ای‬‫به‬ ،‫یکدیگر‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫گذران‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫ها‬‫آورده‬ ‫وجود‬.‫اند‬‫نم‬ ‫بیزاری‬ ‫و‬ ‫گناه‬ ،‫شرم‬‫ونه‬‫مهم‬ ‫های‬‫معلول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تری‬‫شرم‬ ‫الگوی‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ِ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ،‫معلول‬ ‫هر‬ .‫هاست‬‫می‬ ‫را‬‫کناره‬ ‫در‬ ‫توان‬‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫پوشیدن‬ ‫و‬ ‫گیری‬‫مردم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫شخص‬ ‫مظهر‬ ‫اجتماعی‬ ‫طور‬‫می‬ ‫شناخته‬‫چنان‬ ،‫شود‬‫ش‬ ‫الگوی‬ .‫است‬ ‫مرسوم‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫پوشیدن‬ ‫بیشتر‬ ‫ما‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫که‬‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫رم‬‫می‬ ‫شخص‬‫می‬ ‫یعنی‬ ،‫کند‬ ‫دور‬ ‫عموم‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواهد‬‫را‬ ‫دیگران‬ ‫هویت‬ ‫که‬ ‫عموم‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫مشخص‬:‫دارد‬ ‫نگه‬ ‫دور‬ ‫کند‬«‫می‬‫می‬ ‫دلم‬ ‫روم؛‬ ‫فرو‬ ‫زمین‬ ‫قعر‬ ‫به‬ ‫خواستم‬‫می‬ ‫اگر‬ ‫خواست‬‫خود‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫فرار‬ ،‫شد‬‫می‬ ‫باز‬ ‫دهان‬ ‫زمین‬ ‫کاش‬ ‫ای‬ ‫سازم؛‬ ‫پنهان‬ ‫را‬‫می‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫کرد‬‫ب‬.‫لعید‬»(90)9( ‫بازنگرانه‬ ‫احتساب‬ .Reflexively Accountable‫)؛‬‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫گارفینکل‬ ‫منظور‬‫پاسخ‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫جدید‬ ‫موقعیت‬ ‫بازنگری‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بازنگری‬ ،‫عادتی‬ ‫های‬‫جامعه‬‫اصطال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫شرحی‬ ‫یا‬ ‫توصیف‬ ‫شناس‬‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫البته‬ ‫احتساب‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫احتساب‬ ‫ح‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫حاصل‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خرد‬ ‫مطالعات‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫افراد‬ ‫ذهنی‬ ‫دنیای‬‫جامعه‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫به‬ ‫کالن‬ ‫شناسی‬‫کار‬‫شود‬ ‫گرفته‬.( ‫بودن‬ ‫شاخصی‬ ‫خصلت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫با‬ ‫بازنگرانه‬ ‫احتساب‬ ‫مفهوم‬Indexically‫نسبیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫توجه‬ ،‫وقایع‬ )-‫گر‬‫روش‬ ‫ایی‬‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫به‬ .‫دهد‬‫"امروز‬ ،‫که‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ‫توصیف‬ ‫سخن‬ ‫دیگر‬‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫توجه‬ ‫این‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوتی‬ ‫معانی‬ ،‫شود‬ ‫ابراز‬ ‫موقعیتی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ "‫است‬ ‫خوبی‬ ‫روز‬‫موقعیت‬ ‫نسبت‬‫می‬ ‫احتساب‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫شدید‬ ‫گرایشی‬ ،‫کند‬‫های‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫خرد‬‫به‬ .‫کند‬( ‫شده‬ ‫نیت‬ ‫موضوع‬ ‫زیاد‬ ‫نسبیت‬ ‫سخن‬ ‫دیگر‬Noema‫می‬ ).‫شود‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫غفلت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬(93)
 5. 5. 6.‫شیوه‬‫روش‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫های‬‫گارفینکل؛‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫روش‬ ‫عمده‬ ‫شاخه‬‫تحلیل‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬( ‫گفتگو‬Conversation Analysis‫یا‬ )«‫قابلیت‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫توصیف‬‫هایی‬‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫ضمن‬ ‫عادی‬ ‫گویندگان‬ ‫که‬ ‫است‬‫سازمان‬ ً‫ا‬‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫معقوالنه‬ ‫متقابل‬ ‫کنش‬‫به‬ ‫یافته‬‫می‬ ‫کار‬‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برند‬‫دارند‬ ‫اتکاء‬ ‫ها‬»‫یا‬ ‫و‬«‫رویه‬‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫گفتگوگنندگان‬‫آن‬ ‫وسیله‬‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫رفتار‬ ‫ها‬‫می‬ ‫طریق‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫با‬ ‫و‬ ‫فهمند‬‫رفتار‬ ‫آن‬‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫خودشان‬.‫کنند‬»‫تحلیل‬‫به‬ ‫گفتگو‬ ‫گران‬‫قواعدی‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫کشف‬ ‫دنبال‬‫گفت‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫اند‬-‫می‬ ‫پیدا‬ ‫نیز‬ ‫گفتگوها‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مردمند‬ ‫وگوهای‬‫روش‬ .‫شوند‬‫مردم‬ ‫شناسان‬‫ولی‬ ،‫سروکاردارند‬ ‫رفتار‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫نگار‬‫گفت‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نوع‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫گفتگو‬ ‫تحلیلگران‬.‫است‬ ‫گو‬‫تحلیل‬‫روش‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫گفتگو‬ ‫گران‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫گفتگوهای‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫شناختی‬‫در‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫شنود‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫حین‬‫می‬ ‫ها‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ویدئو‬ ‫و‬ ‫صوت‬ ‫ضبط‬ ‫نوارهای‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫پردازند‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫کنند‬-‫آن‬ ‫محقق‬ ‫آنکه‬ ‫نه‬ ‫گیرد‬ ‫سرچشمه‬ ‫واقعی‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫دهد‬،‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫تحمیل‬ ‫جهان‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫را‬‫می‬ ‫محقق‬‫به‬ ‫تواند‬‫یادداشت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جای‬‫و‬ ‫بیازماید‬ ‫را‬ ‫گفتگو‬ ‫این‬ ‫بارها‬ ‫نوار‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ،‫مردم‬ ‫گفتگوهای‬ ‫از‬ ‫هایش‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫محقق‬ ‫به‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫سمعی‬ ‫فن‬ ‫همین‬ .‫بسنجد‬‫موشکافانه‬ ‫بسیار‬ ‫تحلیل‬ ‫که‬ ‫هد‬‫به‬ ‫گفتگوها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫دست‬.‫دهد‬(94)1.‫نمونه‬‫روش‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫مردم‬ ‫شناسی‬‫نگارانه‬)‫الف‬.‫است‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫ِعمال‬‫ا‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫ِرف‬‫ص‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رفتن؛‬ ‫راه‬ ‫ِعمال‬‫ا‬‫بررسی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫اساسی‬ ‫منبع‬‫یک‬ ،‫ها‬‫آدم‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ویدئویی‬ ‫نوارهای‬ ‫رشته‬،‫نیز‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ .‫است‬ ‫ها‬‫شیوه‬‫آدم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫ها‬‫می‬ ‫کار‬‫آدم‬ .‫نکنند‬ ‫برخورد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫برند‬‫موفقیت‬ ِ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫آمیزی‬‫نه‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬‫مت‬ ‫استراتژی‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشند‬ ‫خودشان‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫تنها‬‫را‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫ناسب‬.‫بینند‬ ‫تدارک‬ ‫نیز‬)‫ب‬‫شیوه‬ ‫بررسی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هدف‬ :‫تلفن‬ ‫پشت‬ ‫علیک‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫تلفنی؛‬ ‫گفتگوهای‬‫پذیرفته‬ ‫های‬‫شده‬‫ای‬‫می‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گفتگو‬ ‫که‬ ‫است‬‫تحلیل‬ .‫گیرد‬‫گفت‬ ‫گران‬‫حرف‬ ‫میان‬ ‫رابطه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫وگو‬‫بیشتر‬ ‫ها‬.‫گفتگو‬ ‫طرفین‬ ‫میان‬ ‫رابطه‬ ‫تا‬ ‫عالقمندند‬‫ج‬)‫می‬ ‫استدالل‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زدن؛‬ ‫کف‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬‫عبارت‬ ‫با‬ ‫زدن‬ ‫کف‬ ،‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫برانگیخته‬ ‫هایی‬‫که‬ ‫شود‬‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫طوری‬ ‫لفظی‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫گفته‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫محتوایشان‬ :ً‫ال‬‫او‬ ‫که‬ ‫اند‬‫زمینه‬ ‫های‬‫برجسته‬ ‫و‬ ‫مؤکد‬ ،‫دیگر‬ ‫ساز‬.‫گذارد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫پیام‬ ‫بر‬ ‫آشکاری‬ ‫پایان‬ ‫نقطه‬ :ً‫ا‬‫ثانی‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫اثر‬‫گارفینکل‬ ‫گذاری‬‫به‬‫جامعه‬ ‫متفکران‬ ‫اغلب‬ ‫زعم‬‫نظریه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫گارفینکل‬ ‫نظریات‬ ‫امروزه‬ ،‫شناسی‬‫جامعه‬ ‫های‬‫شناسی‬‫تئوری‬ ‫و‬ ‫نظریات‬ ‫بیشتر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫نفوذ‬‫زمینه‬ ‫ادراکات‬ ‫نظیر‬ ‫مسائلی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫انگاشته‬ ‫بدیهی‬ ِ‫ت‬‫شناخ‬ ،‫ساز‬‫باز‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫اجتماعی‬ ‫عمل‬ ‫شیوه‬ ‫عملی‬ ‫استدالل‬ ،‫شده‬‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫نهادهای‬ ‫تولید‬‫تأثیر‬ ‫از‬ ‫نشانی‬ ،‫پردازند‬.‫دارند‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫گارفینکل‬‫روش‬ ،‫تحقیقاتی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫به‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫طور‬‫جامعه‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫موفق‬ ‫هایی‬‫شناسی‬‫حوزه‬ ،‫نداده‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫کار‬ ‫سنتی‬‫حوزه‬ ‫این‬ .‫آن‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫موسیقی‬ ،‫قانون‬ ،‫علم‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬،‫ها‬‫حوزه‬‫روش‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫اعضاء‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫شناسی‬‫و‬ ‫روشن‬ .‫برند‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬‫روش‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫ها‬‫هستند‬ ‫مطالعه‬ ‫قابل‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬.‫روش‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مطالعاتی‬ ‫حوزه‬‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫مطالعه‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫چشمگیر‬ ‫حضوری‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫تعامل‬‫هم‬ ‫مظهر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ "‫گفتگو‬ ‫"تحلیل‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫حوزه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اجتماعی‬‫دیدگاه‬ ‫آمیزی‬‫گارفینکل‬ ‫های‬
 6. 6. ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گفتگو‬ ‫تحلیل‬ .‫است‬ ‫تعامل‬ ‫مراتب‬ ‫و‬ ‫نظام‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫ادراک‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫مراتب‬ ‫درباره‬ ‫گافمن‬ ‫و‬‫های‬‫تعجب‬ .‫است‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامل‬ ‫مطالعه‬‫روش‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫ی‬‫چشمگیری‬ ‫حضور‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬( ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ،‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫رودرویی‬ ،‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫نیز‬Cyberspace‫سیستم‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ )‫های‬.‫دارد‬ ‫تکنولوژیک‬ ‫پیشرفته‬(99)‫روش‬ ‫و‬ ‫دیدگاه‬ ‫نقد‬‫گارفینکل‬ ‫شناسی‬‫مهم‬‫می‬ ‫گارفینکل‬ ‫متوجه‬ ‫که‬ ‫نقدی‬ ‫ترین‬‫روش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ،‫باشد‬‫شناسی‬‫صاحب‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫اوست‬‫روش‬ ‫نظران‬-‫روش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ،‫قومی‬ ‫شناسی‬‫محافظه‬ ‫گارفینکل‬ ‫شناسی‬‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫مسائل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫کارانه‬‫انسان‬‫روش‬ .‫ندارد‬ ‫درخور‬ ‫پاسخی‬ ،‫ستم‬ ‫تحت‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫فقیر‬ ‫های‬‫علی‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫درست‬ ‫توجه‬ ‫رغم‬‫به‬ ‫اش‬( ‫باطنی‬ ‫معانی‬ ‫فهم‬ ‫روش‬Intrinsic‫م‬ ‫روابط‬ ‫درک‬ ‫و‬ )‫یان‬( ‫ذهنی‬Intersubjective‫می‬ ‫غافل‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫از‬ )‫شوند‬،‫ذهنی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫عینی‬ ‫امری‬ ،‫ساختی‬ ‫قوالب‬ ‫ساختن‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شکستن‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫عوض‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫یا‬ ‫پایگاه‬ ‫که‬‫نمادین‬ ‫متقابل‬ ‫روابط‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫پیوسته‬ ‫کنش‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ،‫درونی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫کنش‬ ‫مستلزم‬ ‫امر‬ ‫این‬‫محص‬ ‫نه‬ ،‫اجتماعی‬‫گروه‬ ،‫خرد‬ ‫وقایع‬ ‫ذهنی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ور‬‫خرده‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫فرهنگ‬.‫ها‬(99)‫صاحب‬ ‫از‬ ‫بعضی‬‫روش‬ ‫تأکید‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عقیده‬ ‫نظران‬‫پدیده‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫گارفینکل‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫نظام‬ ‫روش‬ ‫صورت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ،‫گذرا‬ ‫و‬ ‫منفرد‬‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫علم‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫است؛‬ ‫ساخته‬ ‫خارج‬ ‫عام‬ ‫و‬ ‫یافته‬‫اطالعات‬‫به‬‫روش‬ ‫در‬ ‫نظریه‬ ‫فقدان‬ .‫دهد‬ ‫تعمیم‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫دست‬‫یک‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫قومی‬ ‫شناسی‬‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫نظریه‬‫شیوه‬‫پدیده‬ ‫خاص‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫به‬ ‫یاید؛‬ ‫تقلیل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫طوری‬‫عده‬ ‫که‬‫جرج‬ ‫مانند‬ ‫ای‬‫نمی‬ ‫کافی‬ ‫هم‬ ‫اجتماعی‬ ‫رخدادهای‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حتی‬ ‫پساتاس‬‫طریق‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دانند‬‫را‬ ‫آن‬ ‫نظری‬ ‫جنبه‬ ‫اولی‬‫می‬ ‫نفی‬.‫کنند‬‫ساخت‬ ‫و‬ ‫عوامل‬ ‫تأثیر‬ ،‫گارفینکل‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫پایانی؛‬ ‫نقد‬‫نادیده‬ ‫کالن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫نمی‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ،‫انقالب‬ :‫مانند‬ ‫اجتماعی‬ ‫عمده‬ ‫تحوالت‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬‫نقد‬ .‫کند‬ ‫تبیین‬ ‫تواند‬‫دانش‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫می‬ ‫معتبر‬ ‫را‬ ‫بدیهی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ،‫سلیم‬ ‫عقل‬‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ‫ولی‬ ‫دانند؛‬‫نمی‬ ‫سخنی‬ ‫اعتبار‬ ‫این‬.‫گویند‬(91)‫منابع‬1. www.fasleno.com/archives/introducing_great_characters/000615.php?q=save.2‫نظریه‬ ‫و‬ ‫مکاتب‬ ‫بر‬ ‫درآمدی‬ ‫حسین؛‬ ،‫تنهایی‬ ‫ابوالحسن‬ .‫جامعه‬ ‫های‬،‫مرندیز‬ ،‫مشهد‬ ،‫شناسی‬9731‫چا‬ ،‫ص‬ ،‫چهارم‬ ‫پ‬719..3‫جامعه‬ ‫آنتونی؛‬ ،‫گیدنز‬‫بیست‬ ‫چاپ‬ ،‫نی‬ ،‫تهران‬ ،‫صبوری‬ ‫منوچهر‬ ،‫شناسی‬،‫دوم‬ ‫و‬9733‫ص‬ ،911.4‫جامعه‬ ‫بزرگ‬ ‫متفکران‬ ‫راب؛‬ ،‫استونز‬ .،‫مرکز‬ ،‫میردامادی،تهران‬ ‫مهرداد‬ ،‫شناسی‬9737،‫سوم‬ ‫چاپ‬ ،163..5‫ص‬ ،‫پیشین‬ ‫آنتونی؛‬ ،‫گیدنز‬378.6‫جامعه‬ ‫در‬ ‫نظری‬ ‫تفکر‬ ‫ویلیام؛‬ ،‫اسکیدمور‬ .‫علی‬ ،‫شناسی‬،‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫پژوهشکاه‬ ،‫قم‬ ،‫دیگران‬ ‫و‬ ‫حاضری‬ ‫محمد‬9738،‫ص‬ ،‫اول‬ ‫چاپ‬713.7‫ص‬ ،‫پیشین‬ ‫حسین؛‬ ،‫تنهایی‬ ‫ابوالحسن‬ .711..8‫توسلی‬‫نظریه‬ ‫غالمعباس؛‬ ،‫جامعه‬ ‫های‬،‫سمت‬ ،‫تهران‬ ،‫شناسی‬9736‫ص‬ ،‫سیزدهم‬ ‫چاپ‬ ،447-441.9. Garfinkel, Harold; Studies in Ethno methodology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1967, p: 787.10‫ص‬ ،‫پیشین‬ ‫راب؛‬ ،‫استونز‬ .132-131.11‫محمدی‬ .‫نظریه‬ ‫عباس؛‬ ،‫اصل‬‫جامعه‬ ‫های‬‫جامعه‬ ،‫تهران‬ ،‫شناسی‬،‫شناسان‬9733‫ص‬ ،‫اول‬ ‫چاپ‬ ،931.12‫نظریه‬ ‫برنارد؛‬ ،‫روزنبرگ‬ ‫و‬ ‫لوئیس‬ ،‫کوزر‬ .‫جامعه‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬،‫نهران‬ ،‫ارشاد‬ ‫فرهنگ‬ ،‫شناختی‬،‫نی‬9738‫ص‬ ،‫سوم‬ ‫چاپ‬ ،411.41713‫ص‬ ،‫پیشین‬ ‫حسین؛‬ ،‫تنهایی‬ ‫ابوالحسن‬ .714.14‫نظریه‬ ‫جورج؛‬ ،‫ریتزر‬ .‫جامعه‬ ‫های‬،‫علمی‬ ،‫تهران‬ ،‫ثالثی‬ ‫محسن‬ ،‫معاصر‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫شناسی‬9731‫ص‬ ،‫هفتتم‬ ‫چاپ‬ ،768..15‫ص‬ ،‫پیشین‬ ‫راب؛‬ ،‫استونز‬133.16‫ص‬ ،‫پیشین‬ ‫حسین؛‬ ،‫تنهایی‬ ‫ابوالحسن‬ .781..17،‫پیشین‬ ‫غالمعباس؛‬ ،‫توسلی‬‫ص‬437-431.
 7. 7. World of Sociology on Harold GarfinkelHarold Garfinkel became known as the founder of ethnomethodology with his 1976publication Studies in Ethnomethodology.The term "ethnomethodology" occurred toGarfinkel while he was writing up a study of jury deliberations. He observed that the jurorswere preoccupied with a variety of methodological matters, such as the distinction betweenfact and opinion. The jurors worked with these distinctions methodically incoherentlyorganized ways, counting upon one anothers abilities to use them and make sense of them.Garfinkel recognized that these distinctions were made by reference to common-senseconsiderations. Thus, he defined ethnomethodology as the study of common-senseknowledge and the range of procedures and considerations by means of which the ordinarymembers of society make sense of, find theirway about in, and act on the circumstances inwhich they find themselves.Ethnomethodology, translated as members methods or folkmethods, refers to the methods that ordinary people use to make sense of their everydaysocial world. Garfinkel recognized the influence of American sociologist Talcott Parsons,Austrian-born sociologist Alfred Schutz, and phenomenological philosophers AronGurwitsch and Edmund Husserl on his work in the development of ethnomethodology.Born in 1917 in Newark, New Jersey, Harold Garfinkel became a doctoral student at HarvardUniversity in 1946 and completed his Ph.D. in 1952. Early in his career, Garfinkel spent twoyears teaching at Ohio State and conducting research at the University of Chicago where hedeveloped the framework for ethnomethodology. Garfinkel spent the bulk of his career at theUniversity of California at Los Angeles (UCLA) where he was professor emeritus at the closeof the twentieth century. As a result of his leadership, UCLA is considered a training centerfor ethnomethodologists.There are three major concepts associated with ethnomethodology: reflexivity, accounts, andindexicality. Reflexivity refers to the process by which groups create social reality viathoughts and actions. Ethnomethodologists reject the idea that order comes from conformityto norms and argue that order is the social actors awareness of options and their ability toanticipate how others are going to react in social situations. Hence, human interaction isreflexive in that humans interpret cues, gestures,words, and other information from oneanother in order to sustain reality. By accounts and/or accounting, ethnomethodologists meanways in which social actors interpret or reflect upon social situations and offer an account ofthe situation to others. This accounting helps to explain social order. Indexicality refers to thecontext-specific meaning of social situations. Ethnomethodologists argue that all socialbehavior must be interpreted within the context of biography, intention, setting, time, etc.Other terms associated with ethnomethodology include etcetera principle, natural language,and conversation analysis.Garfinkel became well known for his use of breaching experiments. In breachingexperiments, researchers violate normal codes of behavior and observe the reaction of thesubjects as they attempt to reestablish order or make sense of the situation. Garfinkelsstudent used breaching experiments to illustrate the basic principles of ethnomethodology. Anexample is the boarder assignment in which students imagined that there were boarders orguests in their own homes and acted in ways congruent with this identity. Family memberswere often perplexed by such behavior and expressed emotions which ranged from shock toanger. They often tried to make sense of the situation and reestablish order by demandingexplanations for such strange behavior. According to ethnomethodologists, these reactionsillustrate the importance of individuals acting according to the common-sense principles of
 8. 8. how they are supposed to act. In another breeching experiment, students were asked toengage in conversations in which they insisted that others clarify their common-senseremarks. For example, when asked, "How are you"" and given the reply, "Im tired," studentswould insist that subjects specify their meaning of the word "tired." Subjects becamefrustrated and made attempts to restore order. These experiments have become know as"garfinkel" and reveal that in ordinary, everyday situations, people assume that others sharethe same expectations. When asked, "How are you"" we expect a particular response, such as"Fine." When these expectations are violated, there is confusion. Attempts to restore order tothe situation reveal something about how the structure of everyday life is produced andmaintained.CopyrightsHarold Garfinkel from World of Sociology. ©2005-2006 Thomson Gale, a part of theThomson Corporation. All rights reserved.‫گارفینکل‬ ‫هارولد‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫جهان‬‫سال‬ ‫در‬ ‫اتنومتدولوژی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫با‬ ‫گارفینکل‬ ‫هارولد‬6791‫شناخته‬ ‫اتنومتدولوژی‬ ‫بنیانگذار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫هیئت‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫مشغول‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫گارفینگل‬ ‫برای‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫ی‬ ِ‫اتنومتدولوژ‬ ‫شد.اصطالح‬‫و‬ ‫واقعیت‬ ‫بین‬ ‫تمایز‬ ‫شناسی،مانند‬ ‫روش‬ ‫موضوعات‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫منصفه‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫بود.او‬ ‫داورانش‬‫منصفه‬ ‫بود).هیئت‬ ‫درگیر‬ ‫آنها‬ ‫بودند(ذهن‬ ‫مشغول‬ ‫قبل‬ ‫عقیده،از‬‫گسیخته،سازماندهی‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫تمایزات‬ ‫این‬ ‫با‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ،‫یکدیگر‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫روش،حساب‬ ‫و‬ ‫راه‬‫اند.بنابرین‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫عقل‬ ‫مالحظات‬ ‫برای‬ ‫مرجعی‬ ‫تمایزات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫تشخیص‬ ‫کردند.گارفینکل‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫ات‬ ‫او‬‫اعضای‬ ‫آن‬ ‫بوسیله‬ ‫که‬ ‫مالحظاتی‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گستره‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫عقل‬ ‫دانش‬ ‫مطالعه‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫نومتدولوژی‬‫که‬ ‫میکنند‬ ‫عمل‬ ‫حالتهایی‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫پیدا‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫میکنند،راه‬ ‫احساس‬ ‫تولید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫معمولی‬ ‫و‬ ‫عادی‬، ‫کرد.اتنومتدولوژی‬ ‫تعریف‬ ،‫میکنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫آن‬ ‫در‬‫یا‬ ‫اعضاء‬ ‫روشهای‬ ‫بعنوان‬ )‫شده‬ ‫شده(تعریف‬ ‫ترجمه‬‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫روشهایی‬ ‫به‬ ‫قومی،اشاره‬ ‫روشهای‬‫شناس‬ ‫جامعه‬ ‫شوتز‬ ‫آمریکایی،آلفرد‬ ‫شناس‬ ‫جامعه‬ ‫پارسونز‬ ‫تالکوت‬ ‫تاثیر‬ ‫کنند.گارفینکل‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شان‬ ‫اجتماعی‬‫اتریش،آرو‬ ‫متولد‬،‫اتنومتدولوژی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫توسه‬ ‫در‬ ‫کارش‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫شناسی‬ ‫پدیده‬ ‫فیلسوفان‬ ‫هوسرل‬ ‫ادموند‬ ‫و‬ ‫گوریچ‬ ‫ن‬.‫داد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬‫سال‬ ‫در‬ ‫گارفینکل‬ ‫هارولد‬6769‫سال‬ ‫در‬ ‫شد.او‬ ‫متولد‬ ‫نیوجرسی‬ ‫نیوآرک‬ ‫در‬6791‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬6791‫ز‬ ‫اوایل‬ ‫رساند.در‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دکتری‬‫ایالت‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫او،گارفینکل‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ندگی‬‫توسعه‬ ‫را‬ ‫اتنومتدولوژی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫گذراند،جایی‬ ‫را‬ ‫شیگاگو‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫اوهایو‬(‫آنجلس‬ ‫لس‬ ‫در‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حیاتش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫بخشید.گارفینکل‬(UCLA‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫برد.جایی‬ ‫سر‬ ‫به‬‫ب‬ ‫قرن‬ ‫پایان‬(‫آنجلس‬ ‫لس‬ ‫کالیفرنیای‬ ‫او،دانشگاه‬ ‫رهبری‬ ‫بود.نتیجه‬ ‫بازنشسته‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ‫یستم‬UCLA‫مرکز‬ ‫)،بعنوان‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اتنومتدولوژیستها‬ ‫آموزش‬‫و‬ )‫گری‬ ‫حسابها(حساب‬ ،)‫پذیری‬ ‫پذیری(بازتاب‬ ‫دارد؛انعکاس‬ ‫وجود‬ ‫عمده‬ ‫مفهوم‬ ‫سه‬ ‫اتنومتدولوژی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬‫به‬ ‫پذیری‬ ‫انعکاس‬ .‫پذیری‬ ‫شاخص‬‫و‬ ‫افکار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫واقعیت‬ ‫آن،گروهها‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫فرایندی‬‫میکنند‬ ‫استدالل‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫هنجارها‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫از‬ ‫نظم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫کنند.اتنومتدولوژیستها‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اعمال‬‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫انتخابها‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازیگران‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ،‫نظم‬ ‫که‬‫موقعیتهای‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫آنها‬
 9. 9. ‫نشانه‬ ‫تفسیر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انعکاسی‬ ‫انسان‬ ‫بنابرین،تعامل‬ .‫باشد‬ ‫دهند،می‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫اجتماعی‬‫پردازند.منظور‬ ‫می‬ ‫واقعیت‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها،حرکات،کلمات‬‫حسابها‬ ‫از‬ ‫اتنومتدولوژیستها‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫میکنند‬ ‫تفسیر‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازیگران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گری،راههایی‬ ‫حساب‬ ‫یا‬‫وشناخت‬ ‫حسابها‬ ‫دهند.این‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انعکاس‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬‫اجتماعی‬ ‫موقعیتهای‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫به‬ ‫پذیری‬ ‫کند.شاخص‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫اجتماعی‬ ‫نظم‬ ‫توضیح‬ ‫به‬‫اشاره‬،‫قصد‬ ،‫بیوگرافی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫زمینه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفتارهای‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استدالل‬ ‫دارد.اتنومتدولوژیستها‬‫و‬ ‫غیره‬ ‫اصل‬ ‫شامل‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫اتنومتدولوژی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫شوند.اصطالحات‬ ‫تفسیر‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تنظیم،زمان‬‫باش‬ ‫می‬ ‫گفگو‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫همانند،زبان‬.‫ند‬‫کدهای‬ ‫کننده،محققان‬ ‫نقض‬ ‫آزمایشات‬ ‫است.در‬ ‫شده‬ ‫مشهور‬ ‫کننده‬ ‫نقض‬ ‫آزمایشات‬ ‫از‬ ‫اش‬ ‫استفاده‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫گارفینکل‬‫از‬ ‫یا‬ ‫نظم‬ ‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سوژه‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نقض‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫نرمال‬‫کنند.شاگردان‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ،‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬ ‫موقعیت‬‫اصول‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫نقض‬ ‫آزمایشات‬ ‫از‬ ‫گارفینکل‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫شاگردان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرز‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫تعیین‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اتنومتدولوژی‬ ‫اساسی‬‫کنند.اعضای‬ ‫می‬ ‫رفتار‬ ‫موقعیت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫میهمان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مرزها‬ ‫هایشان‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫که‬‫خ‬‫می‬ ‫احساسات‬ ‫ابراز‬ ‫عصبانیت‬ ‫تا‬ ‫شوک‬ ‫از‬ ‫ترتیبی‬ ‫و‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫زده‬ ‫بهت‬ ‫رفتاری‬ ‫چنین‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫اغلب‬ ‫انواده‬‫رفتار‬ ‫چنین‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫خواستن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫اغلب‬ ‫کردند.آنها‬‫اتنومتدولوژیسته‬ ‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫کنند.بر‬ ‫نظم‬ ‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ،‫عجیبی‬‫اصول‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اشخاص‬ ‫رفتار‬ ‫اهمیت‬ ‫واکنشها‬ ‫این‬ ،‫ا‬‫از‬ ‫دیگری‬ ‫کننده‬ ‫نقض‬ ‫آزمایشات‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫رفتار‬ ‫آنها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫وخرد‬ ‫عقل‬‫صاف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫عقل‬ ‫مالحظات‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫اصرار‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گفتگوهایی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫خواسته‬ ‫شاگردان‬‫ک‬ ‫شفاف‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫پرسیده‬ ‫وقتی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫شریک‬ ،‫اند‬ ‫رده‬«‫چطوره‬ ‫شما‬ ‫حال‬»‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخی‬ ‫و‬«‫من‬‫ام‬ ‫خسته‬»‫ی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫معنی‬ ،‫مشخص‬ ‫موضوعات‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫اصرار‬ ‫،شاگردان‬«‫ام‬ ‫خسته‬ ‫من‬».‫باشد‬ ‫می‬‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫می‬ ‫سرگردان‬ ‫و‬ ‫سرخورده‬ )‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫(گروه‬ ‫ها‬ ‫سوژه‬‫کردند.این‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫نظم‬ ‫ی‬ ‫دوباره‬‫انتظارات‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫روزمره‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫گارفینکل‬ ‫وقتی‬ ‫آزمایشات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫پرسیده‬ ‫اند.وقتی‬ ‫شده‬ ‫معروف‬ ،‫دارند‬ ‫یکسانی‬«‫چطوره‬ ‫شما‬ ‫حال‬»‫داریم‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫پاسخ‬ ‫انتظار‬ ‫ما‬‫مانند‬«‫خوبم‬.»‫نق‬ ‫انتظارات‬ ‫این‬ ‫وقتی‬‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نظم‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫گمی‬ ‫شوند،سردر‬ ‫ض‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫تولید،حفظ‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫ساختار‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫چیزی‬‫باوی‬ ‫حسن‬ :‫ترجمه‬‫پائیز‬6976

×