Bab 7 pemasangan oksi

1,349 views
1,233 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 7 pemasangan oksi

 1. 1. BAB TUJUH ( 7 )PEMASANGAN OKSI-ASETELINA<br />Di Sediakanoleh :<br />HasnulMunawar Bin Ghani<br />Politeknik Johor Bahru<br />JabatanKejuruteraanMekanikal<br />
 2. 2. OBJEKTIF AM<br />Memahamitentangalat-alatkelengkapanoksi-asetilinasertakegunaannyadancarapemasangannya.<br />
 3. 3. OBJEKTIF KHUSUS<br />Mendefinasikankimpalan gas danmenerangkanperkara-perkara yang berkaitandengannyaiaitu:<br />Pemasangan<br /><ul><li>Prosedurpemasanagankelengkapankimpalanoksi-asetilina.
 4. 4. Kaedahbagimengujikebocoranpadapemasangan.
 5. 5. Nyalaanoksi-asetilina.
 6. 6. Jenis-jenisnyalaanoksi-asetilinadankegunaannya.
 7. 7. Kaedahpenyelarasannyalaan.
 8. 8. Ciri-cirinyalaandansuhunyalaan.
 9. 9. Langkah-langkahmenyalakandanmemadamkannyalaan.
 10. 10. Sebab-sebabberlakunyaletupadamdannyalabalassertalangkah-langkahmengatasinya.</li></li></ul><li>TeknikMengimpalOksi-Asetilina<br /><ul><li>Teknikmengimpalbagikimpalanoksi-asetilina.
 11. 11. Teknikmengimpalkehadapandanteknikmengimpalmengundur.
 12. 12. Pengawalankelajuan ,jaraknyalaandansudutsumpitanapisertapergerakanketikamengimpal.</li></ul>Sambungan Dan PersediaanTepi<br /><ul><li>Jenis-jenissambunganasasdalamkerjakimpalan.
 13. 13. Langkahmembuatpersediaantepi.</li></li></ul><li>PEMASANGAN<br />Kelengkapankimpalanoksi-asetilinaterdiridaripadabeberapakomponen yang dipasangdenganmenggunakanpenyambungdaripadasilinder gas hinggalahkepadasumpitanapi.<br />Komponen-komponenasaspemasanganadalahsepertiberikut:<br />Silinder gas oksigendanasetilina.<br />Alator gas<br />Hos gas<br />Badansumpitan<br />Sumpitanapi<br />
 14. 14. LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN KELENGKAPAN OKSI-ASETILINA<br />Bukainjapsilindersedikitdantutupdengansegerauntuktujuan‘cracking the valve’ iaitulangkahiniadalahuntukmenghembushabuk-habuk yang adapadabebenanginjap.Langkahinijugadigunakankeatassilinderasetilina<br />Balutkanbebenangalatordengan pita cegahbocorbagikedua-duaalator.Pasangkanalatoroksigenpadasilinderoksigendanalatorasetilinapadasilinderasetilina.<br />Pasangkanhosoksigen(hijauataubiru)kepadaalator-alatoroksigendanhosasetililna(merah)kepadaalatorasetilina.<br />Sambungkanbadansumpitankepadahosoksigenpadalubangbenangmengikuttanda ‘O2’ danhosasetilinakepadalubangbenamasetilina.<br />Pasangkansumpitanapikepadabadansumpitan.<br />
 15. 15. MengujiKebocoranPadaPemasanganOksi-Asetilina<br />Setelahkesemualangkah-langkahdiatasitudilakukan,pastikansekalilagibahawapemasanganadalahbetul.Selepasitulakukanpemeriksaankebocorankeatassemuapenyambunganterutamasekalipenyambungandiantaraalatordansilinderasetilinadenganmenggunakan air sabun.<br />
 16. 16. NyalaanOksi-Asetilina<br />Terdapattigajenisnyalaan yang digunakanuntuktujuankimpalan.Nyalaan-nyalaanituadalah:<br />NyalaanCuali(Neutral Flame)<br />Ciri-ciri : -Nyalaanseimbangpadanisbah 1:1<br /> -Suhulebihkurang 5589F(3087C)<br />Kegunaan: -Mengimpalleburkelulilembut<br /> -Mengimpaltembaga.<br /> -Besituang<br />
 17. 17. NyalaanPertengahan (Carburising Flame)<br />Ciri-ciri :-Nyalaaninimempunyailebihanpelarasanpadaasetilina.<br /> -Mempunyaitigalapisaniaitukondalam,buluapiberwarna<br />putihdanlapisanluar yang kebiruan.<br /> -Suhulebihkurang 5400F-5800F<br />Kegunaannya:-mengimpaldanmeloyangaluminium<br /> -mengimpalkelulitahan karat<br /> -meloyangperak<br /> -mengeraspermukaan<br />
 18. 18. NyalaanPengoksidanan (Oxidising Flame)<br />Ciri-ciri :-Nyalaaninimempunyailebihanpelarasankepada gas<br />oksigenbebandingasetilin<br /> -Mempunyaidualapisaniaitukondalamdanlapisanluar yang kebiruan.<br /> -Suhukepanasanlebihkurang 5615F (3102C).<br />Kegunaan:-Mengimpalloyang.<br /> -Mengimpallogam manganese.<br />
 19. 19. Langkah-langkahPenyalaan Dan MemadamkanNyalaan<br />Sebelummenyalakansumpitanapipadasumpitanapi,pelarasanpadaalatorhendaklahdibuatterlebihdahulubergantungpadajenissertaketebalanlogam yang hendakdikimpal.Darisegiteoripembakaranberlakumengikutnisbah 1:2:5 iaitu 1 bahagianasetilindan 2.5 bahagianoksigen. Kebiasaannyapelarasanpadaalatoradalahmengikutnisbah 1:1. Manakala 1.5 bahagianlagiditerimadariudarapersekitaran.Iniadalahamalanbiasauntuknyalaancuali.<br />
 20. 20. Langkah-langkahPelarasanBagiNyalaan<br />Bukainjapasetilina (merah) padabadansumpitanlebihkurang ¼ pusingan.<br />Gunakanpemetikapikimpalanuntukmenyalakansumpitanapi.<br />Laraskannyalaansehinggaasaphitamberkurangan.<br />Bukainjapoksigen (biru) padabadansumpitansecaraperlahan-lahansehinggankondalam yang dempulberwarnakehijauandiperolehi.<br />Nota:<br />Nyalaan yang lain dilakukanadalahberasaskannyalaancuali.Bermaknanyalaancualimestiperolehiterlebihdahulu.Kemudiandiikutidengankaedahdibawah : <br />Untuknyalaanpengoksidanan pula pelarasan gas oksigendilebihkansedikitsehinggakonberwarnakebiruan yang tajamdiperolehi.<br />Untukmemperolehinyalaanpertengahan(pengaban) lebihanasetilindiperlukansehingganyalaanmenjaditigalapisan.<br />
 21. 21. Langkah-langkahMemadamkanNyalaan<br />Tutupinjapoksigenpadabadansumpitansepenuhnya.Dimanabekalanoksigenakanterputusdenganinisertamertanyalaanbertukarkepadanyalaanasetilina.<br />Tutupinjapasetilinabadanbadansumpitan. Denganininyalaanasetilinaakanterpadam.<br />Seterusnyatutupinjapsilinderoksigendanasetilina.<br />Bukainjapoksigendaninjapasetilinapadabadansumpitanseparuhpusinganataulebihuntukmelepaskan gas yang masihadadidalamalatordanhoskedua-duanyadanbiarkanjarumpenunjuktekananpadaalatorkedua-duasilindermenurunkeangka 0.<br />Selepasitututupsemulainjap-injapitu.<br />Akhirsekalilonggarkaninjappelarasanalatorbagikedua-duasilinder.<br />
 22. 22. Letupadam Dan Nyalabalas<br />Letupadamdannyalabalasadalahmerupakanletupankecil yang kadangkalaberlakuketikakerjamengimpaldijalankan.<br />Letupadam-adalahsatuletupan yang kadangkalaberlajupadahujungsumpitanapiketikakerjamengimpaldijalankan.<br />Nyalabalas-adalahsatuletupankecil yang berlajudihujungsumpitanapidandiikutidenganbunyi hiss didalambadansumpitandanekori pula denganasaphitamkeluarpadamuncungsumpitan.<br />Jikanyalabalassempatberlakuhinggakedalamhos(biasanyahosoksigen) iaakanmeninggalkankesankarbandankemungkinanhosakanpecah.Bahagianhosterbabitperludipotongdan gas oksigenperludilepaskanuntukmenghembussakibakikarban yang tertinggaldidalamhosterbabit.<br />
 23. 23. Sebab-sebabBerlakunyaLetupadam Dan Nyalabalas<br />Muncungsumpitanterlalurapatataumenyentuhanduhkimpalan.<br />Muncungmenjaditerlalupanaskeranaterlalu lama mengimpal.<br />Pelarasannyalaanterlalulemahataurendahberbandingsaizmuncung yang digunakan.<br />Muncungsumpitanapitidakdiikat(skru) denganrapipadabadansumpitan.<br />Lubang (orifice) muncungterlalukotor.<br />Seat injappelarasantelahrosak.<br />
 24. 24. Cara-caramengatasiletupadam:<br />Tutupserta-mertainjapasetilinadanbiarkanbadansumpitandanmuncungsumpitanapimenjadisejuksebelumkerjabaikpulihdilakukan.<br />Jikanyalabalassempatberlakuhinggakedalamhos (biasanyahosoksigen) iaakanmeninggalkankesankarbandankemungkinanhosakanpecah.Bahagianhosterbabitperludipotongdan gas oksigenperludilepaskanuntukmenghilangkansakibakikarban yang tertinggaldidalamhosterbabit.<br />Bagimengelakkanmuncungmenjaditerlalupanas,sesekalimuncungperlulahdicelupkankedalamsatubekas air dandilepaskansedikit gas oksigenbuatbeberapaketikauntukmenurunkanmuncungsumpitanapi.Jikadirasakanmengimpalterlalu lama.<br />
 25. 25. TeknikMengimpalOksi-Asetilina<br />Terdapatduateknikmengimpal yang biasadiamalkanolehjurukimpal.Iaituteknikkehadapan (forehand) danteknikmengundur (backhand).<br /> 1.Teknik KeHadapan<br />Dalammengimpalteknikkehadapanmuncungsumpitamapidicondongkan 70-60kekananlalumuncungdigerakkandarikanankekiri.<br /> 2.Teknik Mengundur<br />Muncungsumpitanapidicondongkan 40-50kekananlaluianyadigerakkandarikirikekanan.<br />Nota:<br />Bagikedua-duateknikdiataslogampenambahdicondongkan 30-40ke kiridandigerakkansamaarahmengikutpergerakanmuncungsumpitan.<br />
 26. 26. TeknikMengimpalKeHadapan<br />Teknikmengimpalkehadapanadalahteknikmengimpal yang bergerakdarikanankekiri.Pergerakannyalebihmudahuntukdikawalkeranaanduhkimpalnyabersaizkecil.Sesuaiuntukmengimpalpaipwalaupunketebalanyamelebihi 3.0mm.<br />
 27. 27. TeknikMengimpalMengundur<br />Teknikmengimpalmengunduradalahteknikmengimpal yang bergerakdarikirikekanan.Rodpenambahbergerakmengikutarahpergerakansumpitanapi.Menghasilkanleburan yang lebihbaikkeranakonnyalaantertumputeruskearahanduhkimpalan.Penggunaan rod penambahjugadapatdikurangkan.Ketelusan yang lebihbaikdanjugakelajuanmengimpal yang lebihdapatdilakukan.<br />
 28. 28. KELEBIHAN TEKNIK MENGUNDUR DAN TEKNIK KE HADAPAN<br />
 29. 29. PengawalanKelajuan,Jarak Dan SudutMengimpal<br />Kelajuan,jarakdansudutmengimpalbolehmempengaruhimutusesuatukimpalan.Iaakanmempengaruhiketelusan,penembusandanjugamutusambungan yang dibuat,ketebalan plat logamsertajenislogamperlujugadiambilkiradalammenentukankelajuan,jarakdansudutmengimpal.<br />
 30. 30. Sambungan Dan PersediaanTepi<br />Terdapat lima sambunganasasdalamkimpalan.Gambarajahdibawah<br />Gambarajahdibawahmenunjukkansambungantemu yang telahdiubahsuaibergantungkepadaketebalanlogam yang hendakdikimpal.<br />
 31. 31. Gambarajahmenunjukkannama-namabahagianpadasatusambungantemu ‘V’ tunggal.<br />
 32. 32. Bahagian-bahagiansambungtemu.<br />Bagilogam-logam yang manaketebalanyamelebihi 3.0 mm-5.0mm perlulahdibuatpersediaantepiuntukmenjaminkekuatansesuatusambunganitu.<br />
 33. 33. Langkah-LangkahMembuatPersediaanTepi<br />Berikutditurunkanlangkah-langkahbagimembuatpersediaantepi:<br />Plat hendaklahdicanaisehinggatepinyamenjadiseronghinggakesudut yang dikehendaki.Bagilogam yang lebihtebalhingga 6.0mm keatashendaklahdiserongkandenganpemotonganoksi-asetilina.<br />Setelahtepilogamdiserongkan,hujungnya yang tajamhendaklahdicanaisehinggamemperolehisatupermukaan yang rata anggaran 3.0mm lebar.Permukaaninidinamakanmukapunca.<br />Pastikanpermukaannyalurusdanrata.Iniadalahuntukmemastikanketelusandanpenembusan yang sama rata disepanjangsambunganberkenaan.<br />

×