• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bab 5 gerudi dan mesin gerudi
 

Bab 5 gerudi dan mesin gerudi

on

 • 16,377 views

 

Statistics

Views

Total Views
16,377
Views on SlideShare
16,201
Embed Views
176

Actions

Likes
0
Downloads
326
Comments
7

2 Embeds 176

http://hasnul73.blogspot.com 172
http://www.hasnul73.blogspot.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

17 of 7 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • hows to download ????
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • download mcm mana nie mana mcam manaa...
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • susah la nk cari mesin kan....
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • macam mana nak download ni
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • macam mane nak download ni?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bab 5 gerudi dan mesin gerudi Bab 5 gerudi dan mesin gerudi Presentation Transcript

  • BAB LIMA ( 5 )GERUDI DAN MESIN GERUDI
  • GERUDI DAN MESIN GERUDI
   MAKSUD
   FUNGSI
   GAMBAR RAJAH
   JENIS-JENIS
   BAHAGIAN-BAHAGIAN SERTA FUNGSINYA
   PROSEDUR MENGGERUDI
  • GERUDI
   Gerudiialahsatualatataumesinuntukmembuatlubangpadapermukaanlogam.
   Gerudiinijugadigunakanuntukkerja-kerjasepertimelulas, melubangbenam, melubangsengat, membenangdalamdanmeratakanpermukaanbintik.
   Gerudidibuatdaripadakelulitahanlasakdan tungsten karbida.
  • JENIS-JENIS GERUDI
   GerudiPintal
   GerudiBenam
   GerudiPusat
   GerudiLurahLurus
   Gerudi Rata
   GerudiMelubangSenggat
  • GERUDI PINTAL
   Digunakandalambengkelmesinuntukkerja-kerja am.
   Hujungmatanyaberbentukkondandicanaisupayadapatmenghasilkansudutpemotongandansudutkelegaan.
   Iamempunyaidualurahheliks yang samadanbertentangankedudukanpadagarispusatnya.
  • GERUDI PINTAL
  • JENIS-JENIS GERUDI PINTAL
   GerudiPintalLubangMinyak
   GerudiPintalPendek Dan Panjang
   GerudiPintalSudutHelixsRendah Dan SudutHelixsTinggi.
   GerudiPintalTigaLurahatauEmpatLurah
  • GerudiPintalLubangMinyak
   Lubangminyakperludibuatsupayabendalirpemotongbolehturunsampaiketepipemotong, Jadi, matagerudidapatdisejukkandandilincirkan, tatalkeluardenganlebihcepatdansempurna.
   Gerudiinisesuaiuntukkerja-kerjaberatdankerja-kerjapengeluaran.
  • GerudiPintalPendek Dan Panjang
   Gerudipintalpendekkurangbergegar, olehitumudahuntukmemusatkankerja
   Gerudipintalpanjang pula bergunauntukmenggerudilubang yang dalam.
   Kedua-duajenisinibiasanyamempunyaibatangberbentuklurus.
  • GerudiPintalSudutHelixsRendah Dan SudutHelixsTinggi
   Bentuknyalebihkurangsamadengangerudipintalbiasa, kecualisudutheliksnyasamaadalebihkecilataupunlebihbesardaripadasudutheliksbiasa.
   Keistimewaangerudiiniialahiasesuaiuntukmenggerudilogamtempawan,logamliatdandapatmenghasilkanlubang yang dalam.
   Manakalabagisudutpendek pula sesuaiuntukmenggerudibahan-bahanplastik, gentian, asbestos, bakelitdanlogam-logamtiruan yang lain.
  • GerudiPintalTigaLurahatauEmpatLurah
   Kegunaannyaialahuntukmeluaskanlubang yang sediaadasepertilubangteraspadatuangan.
   Selainitu,lurahdanbilanganmatanyabolehmemotongdenganlebihbanyak.
   Justeruiabolehmenyokonggerudidenganlebihsempurnadanbolehmenghasilkanpermukaanlubangdenganlebihlicindantepat.
  • BAHAGIAN GERUDI PINTAL
   Hujung Mata
   Pusatmata
   Bibirpemotong
   Lurah
   Lengkanglurah
   Jidar
   Batang
   Puting
  • HUJUNGMATA
   Terdapathujungmatadanbahagianhujungnyaberbentukkon.
   Iadicanaidengansudutkandung 118 darjah,bibirpemotongmembahagiduasudutkandung .Masing-masingmembentuksudut 59 darjahdaripaksi.
   Panjanghujungmatabiasanya 1/3 daripadagarispusatgerudi.
  • PUSAT MATA
   Pusatmatamenyerupaimatapahat yang tajam yang terbentukdaripadapertemuanbibir-bibirpemotong.
   Manakalafungsipusatmataialahuntukmencungkildanmemudahkangerudimasukkedalampermukaanlogam.
  • BIBIR PEMOTONG
   Fungsibibirpemotongataubibirpengeratialahbertindaksebagaimatagerudi.
   Iadiperbuatdaripadapertemuanlurah-lurahdenganhujungpermukaanberbentukkon.
   Panjangbibirpemotonginidibuatdalamsaiz yang samapanjang.
  • LURAH
   Fungsilurahialah:
   Untukmembentuktepipemotongataubibirpemotongpadahujungberbentukkon.
   Tujuanuntukmembentuklorong-lorongbagitatalkeluar.
   Untukmembolehkanbendalirpemotongsampaikehujungmata.
   Supayamemudahkantatalkeluarmelaluiruang yang sempit.
  • LENGKANG LURAH
   Lengkanglurahialahmerupakantebing yang memisahkanlurah.
   Iajugadianggapsebagaitulangbelakanggerudidanlebihtebaldibahagianpangkalsupayagerudimenjadilebihtegap.
  • JIDAR
   Maksudjidarialahtebingsempit yang menonjoldisepanjanglurah.
   Kegunaannyaialahuntukmemberitelusankepadabadansemasamenggerudi, denganitugeruditidakbergesel.
   Geseraninibolehmendatangkankepanasan yang cepatdanmenghilangkanbajaataupunbolehmenyebabkangeruditersepit.
  • BATANG
   BatangLurusuntukgerudikecil yang bersaiz 13 mm ataukurang. Biasanyaiadipegangdalamcukgerudi.
   Batangtirusuntukgerudibesar yang mampunyaisaizlebihdaripada 13 mm.
   Iadipasangpadaspindalmesinmelaluiliangsendiatausoketbagimenyesuaikansaiz.
  • PUTTING
   Putting iniberbentuknipis, terletakdibahagianpangkalgerudi.Puttingterdapatpadabahagianbatangtirussahaja.
   Iauntukmemudahkangerudidiputarkerana putting bolehmasukkedalamalur yang terdapatdidalamlubangspindalmesinatausoketatauliangsendi.
   Gerudibatangtirusbolehditanggalkandenganmudahdenganmenggunakanalatperenggang
  • GERUDI BENAM
   Geruditersebutmempunyaibanyakmatapemotong yang terdapatpadahujungnyadaniaberbentukkon.
   Manakalasudutmatanyaialah 900 hingga1200.
   Gerudibenamdigunakankhasuntukmenghasilkanlubangbenamsupayaskrubenamataulubang rivet bolehdipasang.
   SelainituIajugadigunakanuntukmembersihkanbibirlubang.
  • GERUDI BENAM
  • GERUDI PUSAT
   Mata gerudiiniterdapatdikedua-duahujungnya. Gerudipusatbiasanyamempunyaisudutpemotongan 600 sementarajenislocengmempunyaisudutberkembar 600 dan 1200 dikedua-duahujungnya.
   Iabolehdidapatidalampelbagaisaiziaitudaripada 3mm keatas.
   Fungsigerudipusatialahuntukkerja-kerjapemusatansamaadapadamesinpelarikataumesingerudi.
  • GERUDI RATA
   Gerudiiniberbentukringkas, matanyaditempakepadabentuk yang sesuai.
   Sudutpemotonganyadicanai 900 dansudutkelegaanpulaantara 50 hingga 120 bergantugpadajenislogam yang digerudi.
   Gerudiinisemakinkurangdigunakanpadamasainikeranabanyakterdapatkekuranganantaranyaialahlubang yang dihasilkantidakberapabulat, saiztidaktepattatalsukardikeluarkan.
  • GERUDI RATA
  • GERUDI MELUBANG SESENGAT
   Gerudiinidigunakanuntukmembuatlubangsenggat rata bagimenempatkankepalaskruAllen.
   Selainituiadigunakanuntukmelicinkanpermukaanbintikdanjugamenyediakantempatkedudukannat, kepalapasakataukengkangnya.
  • GERUDI SESENGAT
  • MESIN GERUDI
   Fungsimesingerudiialah:
   (a) menggerudilubang
   (b) melulas
   (c)melubangbenam
   (d)melubangsengat
   (e)membenangdalam
   (f) meratakanpermukaanbintik.
  • JENIS-JENIS MESIN GERUDI
   Mesingeruditekanataumesingerudisensitif.
   Mesingeruditiang
   Mesingerudijejarian
   Mesingerudimudahalih
   Mesingerudikerjakhas
  • MESIN GERUDI TEKAN
   Dinamakanmesingerudisensitifkeranahantarannyadibuatdengantangan, jadikawalanhantaran yang betulditentukandenganmerasagerakkanpemotongan yang dibuatolehmatagerudi.
   Mempunyai 2 jenisiaitujenismejadanjenislantai.
   Mesingerudiinisesuaiuntukkerja-kerja am daniabolehmemeganggerudi yang mempunyaisaizmelebihidaripada 13mm.
  • MESIN GERUDI MEJA
  • MESIN GERUDI JEJARIAN
   Iasesuaidigunakanuntukmenggerudilubangpadakomponen-komponen yang besar, keranaiamempunyaibeberapakemudahansepertispindalnyabolehbergerakkeluarataukedalamdiaataslenganjejariandanlenganinidipasangdiatasturustegakmesinitu.
   Inimembolehkanlubang yang terletakpadapermukaanbersudutdigeruditanpamengubahpengesetannya.
   Keistimewaanterhadapmesininiialah:
   a) bolehmenggerudilubang yang lebihbesar.
   b) mejanyabesardanturusnyalebihtinggi
   c) pemilihankelajuanlebihluas
   d) tegapdantidakbergegar
  • MESIN GERUDI MUDAH ALIH
   Mesininimudahhendakbawakemanasahaja.
   Iaberfungsiuntukmenggerudilubang yang kecildandikendalikandengankuasaelektrik.
   Terdapatduajenismesingerudimudahalih, iaitu:
   a) Jenis Pistol
   Jenisiniadalahringandanbolehdipegangsebelahtangan. Iasesuaidigunakanuntukkerja-kerjaringan.
   b) JenisKerjaBerat
   Jenisiniadalahlebihberatdanterpaksadipegangdengankeduabelahtangan. Iadigunakanuntukkerja-kerjaberat.
  • MESIN GERUDI MUDAH ALIH
  • MESIN GERUDI KHAS
   Mesingerudikhasdigunakandalamkerja-kerjapengeluarankhususuntukpelbagaikegunaan, bergantungkepadamesingerudikhasitu. Jenis-jenismesingerudikhasialah:
   MesinGerudiberbilangSpindal
   MesinGerudiRegu
   MesinGerudi Turret
   MesinGerudiKawalanAngkaBerkomputer.
  • MESIN GERUDI TIANG
   Mesininibolehmemeganggerudi yang lebihbesarsaiznyajikadibandingkandengangerudi yang dipegangolehmesingerudisensitif.
   Digunakanuntukkerja-kerjaberat. Tapaknyabesardankedudukannyastabil.
   Bentukmesininihampirsamadenganbentukmesingerudisensitifkecualiterdapatpesawat-pesawatpembolehubahdanhantaranberkuasaaautomatik, danpadakebanyakkanmesingeruditiang, kawalankelajuanspindaltidaklagimenggunakantakaldantalisawatsebaliknyamenggunakan gear.
  • Bahagian-Bahagian
   MesinGerudiTekan (Meja) dan
   MesinGerudiTiang
  • TAPAK
   Diperbuatdaripadabesituang.
   Disebabkanitukedudukanmesinmenjadistabil.
   Mempunyailurah-lurah T yang berfungsiuntukmemegangbendakerja yang besar.
  • TURUS
   Diperbuatdaripadakeluliberlubang.
   Iadipasangkanpadatapak.
   Manakaladibahagianhujungsebelahatasdipasang motor.
   Alat-alat lain yang dipasangpadaturusialahmeja.
  • MEJA
   Berbentuksegiempatbujurdanbulat.
   Diperbuatdaripadabesituang.
   Fungsi T ialahuntukmengikatragummesinataubendakerja.
   Mejajugabolehdigerakkankepadasebarangsudutdimana-manakedudukan yang sesuai.
  • PENGAWAL KELAJUAN MOTOR
   Fungsinyaialahuntukmemutarkanspindaldenganperantaraantalisawatdantakal.
   Biasanyaterdapat 4 jeniskelajuan yang dimilikiolehmesingerudimejaatautiang.
   Terdapatjugamesin yang dipasangkan gear belakangbagimenambahkanlagikelajuan yang sediaada.
  • SPINDAL
   Iadiperbuatdaripadakeluli.
   Spindalblehdigerakkansecaraturundannaikdenganpertolonganrakdan gear pinaan.
   Spindaljugamempunyailubangtirusjenis Morse No.2 untukdisesuaikandengantirusanbatanggerudi,cukgerudi,adaptor,soketdanliangsendi.
  • PENGAWALAN HANTARAN
   Hantarandibuatdenganmenggunakantangan.
   Bahagianhujungtuilakandipasangkandengan gear pinaandanrakdipasangkanpadaspindal.
   Tujuannyauntukmembolehkanspindalbolehbergerakturundannaikapabilatuilpenghantardiputarkan.
  • TOLOK PENGAWAL DALAM
   Tujuannyabagimemudahkanmenggerudimengikutdalamlubang yang dikehendaki.  
  • COOLANT
   Iadigunakanuntukmengawalsuhukomponenkerjadanperalatan. Selaindaripadaituiajugadigunakanuntuk:
   a) mencucibahan yang diprosesdanmengawalhabuk
   b) mengurangkankuasa yang diperlukanuntukmenggerudi
   c) mengelakkanpengaratankeatasalatandanbahan yang diproses.
   Coolant bolehdibahagikankepada 2 jenis, mineral coolant dan latte oil coolants. Coolants yang biasadigunakanialah mineral coolants keranakosnyalebihmurah.
  • KELAJUAN PEMOTONGAN
   Ialahpanjangukuranlilitanmatagerudidalamukuran meter yang dikiraapabilaiaberputardalammasasatuminit.
  • PROSEDUR MENGGERUDI
   Sepertimana yang kitasediamaklumkan, apabilahendakmenjalankanataumelakukansesuatuaktiviti, kitahendaklahmengikutprosedur-prosedur yang telahditetapkan. Tanpaprosedur yang betulsudahtentukitatidakdapatmenjalankanaktivititersebutdenganbetul. Begitulahjugadenganmenjalankanaktivitimengerudiini. Disiniadadisenaraikanbeberapaprosedur yang perludiikutiolehparapelajarketikamenjalankanaktivitiini.
  • 1. Sebelummenjalankanaktivitimenggerudikitahendaklahmemastikanapakahjenisbahan yang hendakdigerudi, ketebalanbahantersebutataupunsaizlubang yang hendakdigerudi.
   2. Jikadidapatibahantersebutagaktebalatauterlalutebal, kitahendaklahmenggunakangerudipusatterlebihdahulusebelumterusmenggerudibahantersebut. Iniadalahuntukmemastikanpenggerudian yang kemasdanlebihselamat.
   3. Apabilajenisbahansudahditentukan, lubang yang bersaizkecilperluditebukkebahagian yang hendakdigerudiuntukmemastikansupayabahantersebuttidaklariketikapenggerudiandijalankan. Aktivitiinidilakukandenganmenggunakan center punch.
   4. Kemudiankitaperlumenentukan pula jenismatagerudi yang bersesuaindenganbahan yang hendakdigerudiitu. Contohnyasaiz diameter matageruditersebutdansudutkandung yang bersesuaian. Saizmatagerudi yang sayagunakanialahsaiz 9, saiz 7, saiz 4, dansaiz 2.
  • 5. Apabilabahan-bahaninisudahtersedia, pasangkanmatagerudike spindle dengankukuhsupayaianyatidaktercabutketikapenggerudiandijalankan. Kemudianlaraskanmejaoperasiuntukmemudahkanlagimenggerudi.
   6. Kelajuanmesinperludilaraskansebelummesindijalankanatauselepasmesindijalankan. Iniadalahmengikutjenismesin yang digunakan. Kelajuanmesinperlulahdilaraskanmengikutketebalanbahan yang digerudi. Untukbahan yang agaktebal, kelajuanmesinperlulahperlahan, contohnya 800 rpm. Bagibahan yang nipiskelajuannyabolehmencapaitahap 2500 rpm.
   7. Semasaaktivitigerudidijalankan, coolants perludigunakanuntukmeneutralkansuhumatagerudi. Coolants amatpentinguntukmengekalkanlagiketahananmatagerudidanmenggelakkaniahaus.
   8. Apabilapenggerudianselesai, alihkanbahan yang digerudidengancermat. Kemudianbersihkanmatagerudidantempatkannyasemuladitempat yang sesuai.