• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bab 2 alat  alat tangan
 

Bab 2 alat alat tangan

on

 • 13,086 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,086
Views on SlideShare
12,657
Embed Views
429

Actions

Likes
2
Downloads
308
Comments
8

3 Embeds 429

http://hasnul73.blogspot.com 418
http://www.hasnul73.blogspot.com 10
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

18 of 8 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bab 2 alat  alat tangan Bab 2 alat alat tangan Presentation Transcript

  • DISEDIAKAN OLEH ;
   HASNUL MUNAWAR BIN GHANI
   POLITEKNIK JOHOR BAHRU
   JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
   BAB SATU ( 2 )ALAT – ALAT TANGAN
  • OBJEKTIF…….
   • Mengetahuimaksudataufungsialatpenanda
   • Menyatakanjenis-jenisalatpenanda
   • Mengetahuikegunaandancaramenggunakanalatpenanda
   • Mengetahuicarapenjagaandanpenyelenggaraanalatpenanda.
   • Dapatmengujisesuatubahankerjadenganmenggunakanalatpenanda.
   ALAT PENANDAJENIS-JENIS
   JANGKA SUDUT
   TOLOK JEJARI DAN TOLOK KEMBI
   TOLOK PERENGGANG
   BONGKAH VEE
   PENGAPIT ALAT TUKANG
   BILAH SELARI
   MEDIA PENANDA
   MEJA PENANDA
   PLAT PERMUKAAN
   JANGKA SUDUT VERNIER
   TOLOK DIAL
   PEMBARIS KELULI
   PENGGARIT
   PENEBUK
   SESIKU L
   JANGKA TOLOK
   JANGKARIT
   SESIKU BERGABUNG
   PLAT SUDUT
   TOLOK PERMUKAAN
   ANGKUP
   SESIKU SERONG
  • PEMBARIS KELULI
   Pembariskeluliinidiperbuatdaripadakeluliberkarbontinggi yang tahan karat dankeras.Permukaanpembariskeluliditandaidenganukuransentimeter (cm) danmilimeter (mm).
   a)Kegunaanalatiniialah :--mengukurdanmemindahkan-membinagarisanluruspadapermukaan
   -mengujikerataanpermukaan
   b) Cara menggunakanpengukurkeluliadalahseperti yangberikut.Lihat.Rajah !(a),(b) ( c) disebelah
  • PENGGARIT
   1)Diperbuatdaripadakelulialat yang
   keraspadabahagianmatanya. 2)
   2)Penggaritmempunyai2 hujungmata yang ditajamkan.
   3)Untukkerjamenandadanmembuat
   garisanpadapermukaanlogam.
   KegunaanPenggarita)Mata penggaritmestilahdicondongkanberhampirandengantepipembarisb)Penggaritmestilahdicondongkanmengikutarahgarisanc)Gariskandenganteguhbagimendapatkangarisan yang jelas
  • PENEBUK
   Terdapat 3 jenis
   1.Penebuk cucuk - menandapada
   garisanobjeksebelumkerja
   memotong.
   2.Penebuk pusat - menandapusat
   bulatansebelumkerjamengerudi
   3.Penebuk cemat – menanggalkan
   ataumembuangcematatau rivet
   padabendakerja
   Jenis-jenispenebukpusata)Penebukpusatbiasab)Penebukpusat automatic
  • SESIKU L
   • Terdapa 2 bahagianiaitu ‘bilah’ dan
   ‘badan’.
   • Saizditentukanberdasarkanpanjang
   bilahnya.
   • Sesiku L Badandanbilahnyaadalahbersuduttepat

   Digunakanuntuk
   1.Menguji sudut 90’
   2.Membuat garistegakdaritepi
  • JANGKA TOLOK
   a)Jangkatolokmempunyaiduabatangpenggaritkeluli yang dikeraskanb)Hujungmatanyatajamdanpadapangkalnya pula terdapatpegas yang disanggadengantuasuntukmembolehkanianyadilarasdenganmudah
   Kegunaanjangkatolok
   Jenis-jenisjangkatolok
   Membuatlengkokdanbulatan
   Mengukurdanmengujijarak
   Jangkatolok
   bergabung
   Jangkatolok
   bercantumpegas
   Jangkatolok
   sukubulat
  • JANGKARIT
   a)Terdiridaripadabatanglurusdanpanjangb)Duakepalapenggarit yang bolehdigerakkanpadabatangrusukmemegangmatanya
   c)Salah satudaripadakepaladilengkapkandengannathalus
   Kegunaanjangkarit
   • Menandabulatandanlengkok yang besar yang tidakbolehdibuat
   olehjangkatolokbiasa.
   • Membahagigarisandanmenandagarisanselari
  • SESIKU BERGABUNG
   Sesikubergabungmerupakankombinas
   peralatan yang dipasangkan
   padapembaris
   kegunaannya
   • Kepalasesikudanpembaris
   membolehkansesikubergabung
   digunakanuntukmenandagarisan
   selariataubersuduttepatdengantepi
   sebagaitolokmengujidalamdan
   jugamengujisuduttepatatausudut 45.
   • Kepalajangkasudutmembolehkan
   pembarisdisetkankepadasebarang
   sudut yang di kehendaki.
   • Kepalapusatdigunakanuntuk
   menandapusat bar bulatatau
   membuatgarisanpadasisi
   bongkah yang bersuduttepat
   Pembariskeluli
   Kepalasesiku
   Kepalajangkasudut
   Kepalapusat
  • PLAT SUDUT
   • Diperbuatdaribesituang yang keras.
   • Plat SudutberbentukL dengansuduttepat 90 darjahdanberpermukaan yang rata.

   Digunakanuntuk :-
   - Menyokongbendakerjasemasakerja
   semasakerjamenanda.
   - Memastikanbendakerjadalamkeadaan
   tetapsemasakerjamenanda.
  • TOLOK PERMUKAAN
   Tolok permukaan digunakan bersama-sama dengan plat permukaan untuk
   menandakan garisan .
   Ada 3 bahagian iaitu;
   • Tapak
   • Turus
   • Penggarit
   Kegunaantolokpermukaan
   Menandakangarisanselari di atas plat
   permukaanataumejapenanda
   Mengujikeselarianataupenjajaran.
   Mengujiataumengesetbendekerjabulat
   dalamcukmesinpelariksupayakedudukannya
   sepusatdenganpusatcuk
   Mencaripusatbahagianhujungbendakerjabulat.
  • ANGKUP
   Kegunaanutamaangkupialahuntukmemindahkanukuran.
   Angkupterbahagikepada 2 iaitu:
   Angkupbercantumketat
   Angkupbercantumpegas
   Jenis-jenisangkup
   Angkupluar
   Angkupdalam
   Untukmendapatkandimensi
   sebelahluarbendakerjabulat
   atau rata, ketebalandinding
   silinderdanbahagianbenda
   kerjabertingkat
   Untukmengambilukuran
   sebelahdalam
  • Angkuppemindah
   • Kakinyabolehdisetkansupaya
   • ukuranboleh di kekalkan
   Angkupjenney
   • Mempunyai kaki angkup
   dan kaki jangkatolok
   Kegunaan-
   • Membuatgarisan yang
   selaridengantepisebelah
   luarataudalambendakerja.
   • Mencaripusatpadahujung
   bar bulat.
  • SESIKU SERONG
   Badandanmatadiperbuatdaripadakeluli.Manakalamatanyabolehdilaraskanataudiubahsuaikankedudukan
   Kegunaan- untukmenanda
   garisanbersudutdan
   mengujiketepatantepi
   Serong.
   JANGKA SUDUT
   Mempunyaiskala 0-80 darjah
   Kegunaan-
   Untukmenandagarisanbersudut.
   Untukmenguji , mengeset, ataumemindahkan
   sudut yang diketahuikepadabewndakerja.
  • TOLOK JEJARI DAN TOLOK KEMBI
   • Terdiridaripadakepingankeluli yang mempunyaijejaridan
   terdapatdalampelbagaijenis.
   • ke[pingantersebutberpasang-pasangandantersusundalamsaturumah.
   • Saiznyabolehdidapatidalam unit incidanmetrik.
   Kegunaannya-
   • Untukmengujipermukaan-permukaan yang
   melengkungdanpenjurujejari
   • Serta digunakanuntukmengujipermukaan
   cekungdancembung.
  • TOLOK PERENGGANG
   Tolokperenggangmerupakanbilah-bilahkelulinipis yang di jambakdalamrumah.
   Kegunaantolokperenggang
   Untukmengambilukuran yang kecilsepertilurah-lurahsempit.
   Untukmenentukanjenisgegasdalampemasangankomponen-komponenmesin
   Di dalambengkelauto,iadigunakanuntukmenetapkantelusanbagiinjap
   ataupalampencucuh
   4) Untukmemberiruangkecil di antaramataperautdenganbongkahpenetap.
  • BONGKAH VEE
   • Diperbuatdaripadabesituangataukeluli yang dikeraskan
   • Terbahagikepadaduajenis ;
   • Bongkahveekecil
   • Bongkahveebesar
   Kegunannya-
   Untukmemegangdanmenyokongbendakerjabulatsemasamenandaatau
   menggerudi.
  • PENGAPIT
   Digunakanuntukmengapitbendakerjabulat yang diletakkan
   padabongkahveesemasamenanda
   ataumenggerudi.
  • PENGAPIT ALAT TUKANG
   Terdiridaripadaduapengapit yang di pegangdenganduaskrupelaras.
   Kegunaannya-
   Untukmengapitbendakerjabulatatau pun bahankerja yang rata.
  • BILAH SELARI
   • Diperbuatdaripadakeluliberkarbon yang dikeraskandan di baja.
   • Iadicanai rata.
   Kegunaannya-
   Untukmenyokongdanmelapikbendakerjasupaya rata kedudukkannya
   di atasmejaataumesin.
  • MEDIA PENANDA
   Media penandaialahbahan yang disapukandiataspermukaanbendakerjasamaadakasarataupunlicin yang telahditandakan
   Kegunaannya-
   Untukmemastikansupayagarisan-garisanyang di tandaakannampakjelas
  • MEJA PENANDA
   • Diperbuatdaripadabesituang.
   • Permukaanmejapenandaini di canai rata.
   • Kaki meja di lengkapkandengannatpelarassupayapermukaannyabetui-betuidatar.
   Kegunaannya-
   Untukmengujikeselariandanjajarankomponen yang telahdimesin.
   Untukmenandabendakerja yang besarsepertikelongsong, engkol,
   mejamesin, turusdanbaranganfabrikasi.
  • PLAT PERMUKAAN
   • Plat inidiperbuatdaripadabesituang, granitatauseramik yang bermututinggi.
   • Plat permukaanmempunyaiberbnagai-bagaigred.
   Kegunaannya-
   Plat permukaandigunakanuntukkerja-kerjapenandaan yang jitu.
   Bahagianbawah plat permukaanadalahbertulanguntuk
   mengelakkandaripadameleding.
  • JANGKA SUDUT VERNIER
   Kegunaannya-
   Untukmengukursudutdengantepat. Ketepatanbolehdibaca
   sehinggakepada 5’ atau 1/12’.
   Untukkerja-kerjamenandaataumengujisesuatusudut.
  • TOLOK DIAL
   Tolokdailmempunyaisenggatan-sengatantentukuranuntukmenunjukkan
   jumlahralatbagisesuatusaizataupenjajaran yang diuji.
   Terdapat 2 bentuksenggatanpadatolokdail,iaitu;
   • Senggatanimbangan- bacaannyabolehdibuatdalamduaarah, iaitubsebelah
   menyebelahangkasifar.
   • Senggatanterus- bacaannyabolehdibuatdalamsatuarahseperti jam.
   Kegunaanya-
   Mengujipenjajaransesuatukomponendengantepat.
   Menempatkanbendakerja yang hendakdimesinpadasatu-satu
   kedudukandengantepat.
   c) Mengujidenganpantasbenda-benda yang berukuranserbasama.
  • PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAN ALAT PENANDA
   PEMBARIS KELULI
   • Janganmenggunakanpembariskeluliuntukmencungkilkerana
   bolehmenyebabkantepinyarosak.
   • Sebelum di simpan , sapukanminyaksupayaiatidakberkarat.
   • Elakkanmenggosokayaumenggeselkanpembariskelulipadapermukaan
   bendakerjasemasamengujikeratan permukaan.ini dapatmenggelakkan
   daripadacepatmenjdikasar.
   Angkupjenney, jangkatolokdanjangkarit
   • Pastikanhujung kaki alat-alatinisentiasatajam, jikatumpulperludiasahdengan
   menggunakanbatuasahminyakjenishalus.
   • Masukkansedikitminyakterutamadicelah-celahsendi di pangkal kaki supaya
   tidakberkarat.
   • Simpandengancara yang tersusun.
  • Penebukcucukdanpenebukpusat
   • Pastikanhujungmatanyatajam, jikatumpulbolehlahdiasahatau di canai, berhati-hati
   agar tidakterlampaupanas, keranabolehmenghilangkankekerasannya.
   • Canaikepalacendawan yang terdapat di bahagiankepalanyaakibatdiketukdengantukul.
   Sesiku L
   • Ketepatansesiku L akanterjejassekiranyatidakdijaga, olehitujangan
   menyalahgunakanuntukmencungkilataumengetuk.
   • Gunakandenganberhati-hatisupayatidakterjatuh.
   • Sapukansedikitminyakuntukmengelakkandaripadaberkarat.
   Mejapenandadan plat permukaan
   • Pastikanmejapenandadisetarasnyabagimengurangkantegangan yang
   dilakukankeatasnya.
   • Sapukansedikitminyakpadapermukaannyadanpasangkanpenutupnya. Iniadalah
   untukmengelakkandaripadaberkarat.
   • Sekiranyapermukaanmejapenandaberkarat,jangansekali-kali menggosok
   dengankertaspasirataupapanameri.
   • Pastikanbendakerja yang hendakditandabersihdanbebasdaripadasebarang
   habukatautepi yang tajam.
   • Janganmelakukankerja-kerjamengetukdanmenebuklubangpusat di atas
   pemukaanmejaini.
  • Tolokpermukaandantoloktinggivernier
   • Pastikanmatapenggaritnyasentiasatajam , walaupunhujungmatapenggarittolok
   tinggivernierdipasangdengan tungsten karbida, iasangatrapuhdanmudahsumbing
   apabilaterhantukatauterjatuh.
   • Pegangbahagiantapaksemasamengangkatalattersebut.
   • Janganmengunciskruterlaluketat.
   • Bubuhsedikitminyakuntukmengelakkannyadaripadaberkarat.
   Plat sudutdanbongkahvee
   • Bersihkandengankainbersihsebelumdigunakan
   • Simpanditempat yang tertentu
   • Elakkandaripadajatuh
   Pengapitdanpengapitalattukang
   • Biarkanpengapittertutupjikatidakdigunakan
   • Bubuhsedikitminyakterutamapadaskrunyasupayatidakberkaratsebaliknyaakan
   membolehkanpergerakan yang lebihlicin