Bab 2 alat alat tangan

19,177 views
18,625 views

Published on

8 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
753
Actions
Shares
0
Downloads
478
Comments
8
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2 alat alat tangan

 1. 1. DISEDIAKAN OLEH ; <br />HASNUL MUNAWAR BIN GHANI<br />POLITEKNIK JOHOR BAHRU<br />JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL<br />BAB SATU ( 2 )ALAT – ALAT TANGAN<br />
 2. 2. OBJEKTIF…….<br /><ul><li>Mengetahuimaksudataufungsialatpenanda
 3. 3. Menyatakanjenis-jenisalatpenanda
 4. 4. Mengetahuikegunaandancaramenggunakanalatpenanda
 5. 5. Mengetahuicarapenjagaandanpenyelenggaraanalatpenanda.
 6. 6. Dapatmengujisesuatubahankerjadenganmenggunakanalatpenanda.</li></ul>ALAT PENANDAJENIS-JENIS <br />JANGKA SUDUT<br />TOLOK JEJARI DAN TOLOK KEMBI<br />TOLOK PERENGGANG <br />BONGKAH VEE<br />PENGAPIT ALAT TUKANG<br />BILAH SELARI<br />MEDIA PENANDA<br />MEJA PENANDA<br />PLAT PERMUKAAN<br />JANGKA SUDUT VERNIER<br />TOLOK DIAL<br />PEMBARIS KELULI<br />PENGGARIT <br />PENEBUK<br />SESIKU L<br />JANGKA TOLOK<br />JANGKARIT<br />SESIKU BERGABUNG<br />PLAT SUDUT<br />TOLOK PERMUKAAN <br />ANGKUP<br />SESIKU SERONG<br />
 7. 7. PEMBARIS KELULI<br />Pembariskeluliinidiperbuatdaripadakeluliberkarbontinggi yang tahan karat dankeras.Permukaanpembariskeluliditandaidenganukuransentimeter (cm) danmilimeter (mm).<br />a)Kegunaanalatiniialah :--mengukurdanmemindahkan-membinagarisanluruspadapermukaan<br />-mengujikerataanpermukaan<br />b) Cara menggunakanpengukurkeluliadalahseperti yangberikut.Lihat.Rajah !(a),(b) ( c) disebelah<br />
 8. 8. PENGGARIT<br />1)Diperbuatdaripadakelulialat yang <br />keraspadabahagianmatanya. 2)<br />2)Penggaritmempunyai2 hujungmata yang ditajamkan. <br />3)Untukkerjamenandadanmembuat<br />garisanpadapermukaanlogam.<br />KegunaanPenggarita)Mata penggaritmestilahdicondongkanberhampirandengantepipembarisb)Penggaritmestilahdicondongkanmengikutarahgarisanc)Gariskandenganteguhbagimendapatkangarisan yang jelas<br />
 9. 9. PENEBUK<br />Terdapat 3 jenis<br />1.Penebuk cucuk - menandapada<br />garisanobjeksebelumkerja<br />memotong. <br />2.Penebuk pusat - menandapusat<br />bulatansebelumkerjamengerudi<br />3.Penebuk cemat – menanggalkan<br />ataumembuangcematatau rivet <br />padabendakerja<br />Jenis-jenispenebukpusata)Penebukpusatbiasab)Penebukpusat automatic<br />
 10. 10. SESIKU L<br /><ul><li>Terdapa 2 bahagianiaitu ‘bilah’ dan</li></ul> ‘badan’. <br /><ul><li>Saizditentukanberdasarkanpanjang</li></ul>bilahnya. <br /><ul><li>Sesiku L Badandanbilahnyaadalahbersuduttepat</li></ul> <br />Digunakanuntuk<br />1.Menguji sudut 90’ <br />2.Membuat garistegakdaritepi<br />
 11. 11. JANGKA TOLOK<br />a)Jangkatolokmempunyaiduabatangpenggaritkeluli yang dikeraskanb)Hujungmatanyatajamdanpadapangkalnya pula terdapatpegas yang disanggadengantuasuntukmembolehkanianyadilarasdenganmudah<br />Kegunaanjangkatolok<br />Jenis-jenisjangkatolok<br />Membuatlengkokdanbulatan<br />Mengukurdanmengujijarak<br />Jangkatolok<br />bergabung<br />Jangkatolok<br />bercantumpegas<br />Jangkatolok<br />sukubulat<br />
 12. 12. JANGKARIT<br />a)Terdiridaripadabatanglurusdanpanjangb)Duakepalapenggarit yang bolehdigerakkanpadabatangrusukmemegangmatanya<br />c)Salah satudaripadakepaladilengkapkandengannathalus<br />Kegunaanjangkarit<br /><ul><li>Menandabulatandanlengkok yang besar yang tidakbolehdibuat</li></ul>olehjangkatolokbiasa.<br /><ul><li>Membahagigarisandanmenandagarisanselari</li></li></ul><li>SESIKU BERGABUNG<br />Sesikubergabungmerupakankombinas<br />peralatan yang dipasangkan<br />padapembaris<br />kegunaannya<br /><ul><li>Kepalasesikudanpembaris</li></ul>membolehkansesikubergabung<br />digunakanuntukmenandagarisan<br />selariataubersuduttepatdengantepi<br />sebagaitolokmengujidalamdan<br />jugamengujisuduttepatatausudut 45.<br /><ul><li>Kepalajangkasudutmembolehkan</li></ul>pembarisdisetkankepadasebarang<br />sudut yang di kehendaki.<br /><ul><li>Kepalapusatdigunakanuntuk</li></ul>menandapusat bar bulatatau<br />membuatgarisanpadasisi<br />bongkah yang bersuduttepat<br />Pembariskeluli<br />Kepalasesiku<br />Kepalajangkasudut<br />Kepalapusat<br />
 13. 13. PLAT SUDUT<br /><ul><li>Diperbuatdaribesituang yang keras.
 14. 14. Plat SudutberbentukL dengansuduttepat 90 darjahdanberpermukaan yang rata. </li></ul> <br />Digunakanuntuk :- <br />- Menyokongbendakerjasemasakerja<br />semasakerjamenanda. <br />- Memastikanbendakerjadalamkeadaan<br />tetapsemasakerjamenanda.<br />
 15. 15. TOLOK PERMUKAAN<br />Tolok permukaan digunakan bersama-sama dengan plat permukaan untuk <br />menandakan garisan .<br />Ada 3 bahagian iaitu;<br /><ul><li>Tapak
 16. 16. Turus
 17. 17. Penggarit</li></ul>Kegunaantolokpermukaan<br />Menandakangarisanselari di atas plat<br />permukaanataumejapenanda<br />Mengujikeselarianataupenjajaran.<br />Mengujiataumengesetbendekerjabulat<br />dalamcukmesinpelariksupayakedudukannya<br />sepusatdenganpusatcuk<br />Mencaripusatbahagianhujungbendakerjabulat.<br />
 18. 18. ANGKUP<br />Kegunaanutamaangkupialahuntukmemindahkanukuran.<br />Angkupterbahagikepada 2 iaitu:<br />Angkupbercantumketat<br />Angkupbercantumpegas<br />Jenis-jenisangkup<br />Angkupluar<br />Angkupdalam<br />Untukmendapatkandimensi<br />sebelahluarbendakerjabulat<br />atau rata, ketebalandinding<br />silinderdanbahagianbenda<br />kerjabertingkat<br />Untukmengambilukuran<br />sebelahdalam<br />
 19. 19. Angkuppemindah<br /><ul><li>Kakinyabolehdisetkansupaya
 20. 20. ukuranboleh di kekalkan</li></ul>Angkupjenney<br /><ul><li>Mempunyai kaki angkup</li></ul>dan kaki jangkatolok<br />Kegunaan-<br /><ul><li>Membuatgarisan yang</li></ul>selaridengantepisebelah<br />luarataudalambendakerja.<br /><ul><li>Mencaripusatpadahujung</li></ul> bar bulat.<br />
 21. 21. SESIKU SERONG<br />Badandanmatadiperbuatdaripadakeluli.Manakalamatanyabolehdilaraskanataudiubahsuaikankedudukan<br />Kegunaan- untukmenanda<br />garisanbersudutdan<br />mengujiketepatantepi<br />Serong.<br />JANGKA SUDUT<br />Mempunyaiskala 0-80 darjah<br />Kegunaan-<br />Untukmenandagarisanbersudut.<br />Untukmenguji , mengeset, ataumemindahkan<br />sudut yang diketahuikepadabewndakerja. <br />
 22. 22. TOLOK JEJARI DAN TOLOK KEMBI<br /><ul><li>Terdiridaripadakepingankeluli yang mempunyaijejaridan</li></ul>terdapatdalampelbagaijenis.<br /><ul><li>ke[pingantersebutberpasang-pasangandantersusundalamsaturumah.
 23. 23. Saiznyabolehdidapatidalam unit incidanmetrik.</li></ul>Kegunaannya-<br /><ul><li>Untukmengujipermukaan-permukaan yang</li></ul>melengkungdanpenjurujejari<br /><ul><li>Serta digunakanuntukmengujipermukaan</li></ul>cekungdancembung.<br />
 24. 24. TOLOK PERENGGANG<br />Tolokperenggangmerupakanbilah-bilahkelulinipis yang di jambakdalamrumah.<br />Kegunaantolokperenggang<br />Untukmengambilukuran yang kecilsepertilurah-lurahsempit.<br />Untukmenentukanjenisgegasdalampemasangankomponen-komponenmesin<br />Di dalambengkelauto,iadigunakanuntukmenetapkantelusanbagiinjap<br />ataupalampencucuh<br />4) Untukmemberiruangkecil di antaramataperautdenganbongkahpenetap.<br />
 25. 25. BONGKAH VEE<br /><ul><li>Diperbuatdaripadabesituangataukeluli yang dikeraskan
 26. 26. Terbahagikepadaduajenis ;
 27. 27. Bongkahveekecil
 28. 28. Bongkahveebesar</li></ul>Kegunannya-<br />Untukmemegangdanmenyokongbendakerjabulatsemasamenandaatau<br />menggerudi.<br />
 29. 29. PENGAPIT<br />Digunakanuntukmengapitbendakerjabulat yang diletakkan<br />padabongkahveesemasamenanda<br />ataumenggerudi.<br />
 30. 30. PENGAPIT ALAT TUKANG<br />Terdiridaripadaduapengapit yang di pegangdenganduaskrupelaras.<br />Kegunaannya-<br />Untukmengapitbendakerjabulatatau pun bahankerja yang rata.<br />
 31. 31. BILAH SELARI<br /><ul><li>Diperbuatdaripadakeluliberkarbon yang dikeraskandan di baja.
 32. 32. Iadicanai rata.</li></ul>Kegunaannya-<br />Untukmenyokongdanmelapikbendakerjasupaya rata kedudukkannya<br />di atasmejaataumesin.<br />
 33. 33. MEDIA PENANDA<br />Media penandaialahbahan yang disapukandiataspermukaanbendakerjasamaadakasarataupunlicin yang telahditandakan<br />Kegunaannya-<br />Untukmemastikansupayagarisan-garisanyang di tandaakannampakjelas<br />
 34. 34. MEJA PENANDA<br /><ul><li>Diperbuatdaripadabesituang.
 35. 35. Permukaanmejapenandaini di canai rata.
 36. 36. Kaki meja di lengkapkandengannatpelarassupayapermukaannyabetui-betuidatar.</li></ul>Kegunaannya-<br />Untukmengujikeselariandanjajarankomponen yang telahdimesin.<br />Untukmenandabendakerja yang besarsepertikelongsong, engkol,<br />mejamesin, turusdanbaranganfabrikasi.<br />
 37. 37. PLAT PERMUKAAN<br /><ul><li>Plat inidiperbuatdaripadabesituang, granitatauseramik yang bermututinggi.
 38. 38. Plat permukaanmempunyaiberbnagai-bagaigred.</li></ul>Kegunaannya-<br />Plat permukaandigunakanuntukkerja-kerjapenandaan yang jitu.<br />Bahagianbawah plat permukaanadalahbertulanguntuk<br />mengelakkandaripadameleding.<br />
 39. 39. JANGKA SUDUT VERNIER<br />Kegunaannya-<br />Untukmengukursudutdengantepat. Ketepatanbolehdibaca<br />sehinggakepada 5’ atau 1/12’.<br />Untukkerja-kerjamenandaataumengujisesuatusudut.<br />
 40. 40. TOLOK DIAL<br />Tolokdailmempunyaisenggatan-sengatantentukuranuntukmenunjukkan<br />jumlahralatbagisesuatusaizataupenjajaran yang diuji.<br />Terdapat 2 bentuksenggatanpadatolokdail,iaitu;<br /><ul><li>Senggatanimbangan- bacaannyabolehdibuatdalamduaarah, iaitubsebelah</li></ul>menyebelahangkasifar.<br /><ul><li>Senggatanterus- bacaannyabolehdibuatdalamsatuarahseperti jam. </li></ul>Kegunaanya-<br />Mengujipenjajaransesuatukomponendengantepat.<br />Menempatkanbendakerja yang hendakdimesinpadasatu-satu<br />kedudukandengantepat.<br />c) Mengujidenganpantasbenda-benda yang berukuranserbasama.<br />
 41. 41. PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAN ALAT PENANDA<br />PEMBARIS KELULI<br /><ul><li>Janganmenggunakanpembariskeluliuntukmencungkilkerana</li></ul>bolehmenyebabkantepinyarosak.<br /><ul><li>Sebelum di simpan , sapukanminyaksupayaiatidakberkarat.
 42. 42. Elakkanmenggosokayaumenggeselkanpembariskelulipadapermukaan</li></ul>bendakerjasemasamengujikeratan permukaan.ini dapatmenggelakkan<br />daripadacepatmenjdikasar.<br />Angkupjenney, jangkatolokdanjangkarit<br /><ul><li>Pastikanhujung kaki alat-alatinisentiasatajam, jikatumpulperludiasahdengan</li></ul>menggunakanbatuasahminyakjenishalus.<br /><ul><li>Masukkansedikitminyakterutamadicelah-celahsendi di pangkal kaki supaya</li></ul>tidakberkarat.<br /><ul><li>Simpandengancara yang tersusun.</li></li></ul><li>Penebukcucukdanpenebukpusat<br /><ul><li>Pastikanhujungmatanyatajam, jikatumpulbolehlahdiasahatau di canai, berhati-hati</li></ul> agar tidakterlampaupanas, keranabolehmenghilangkankekerasannya.<br /><ul><li>Canaikepalacendawan yang terdapat di bahagiankepalanyaakibatdiketukdengantukul.</li></ul>Sesiku L<br /><ul><li>Ketepatansesiku L akanterjejassekiranyatidakdijaga, olehitujangan</li></ul>menyalahgunakanuntukmencungkilataumengetuk.<br /><ul><li>Gunakandenganberhati-hatisupayatidakterjatuh.
 43. 43. Sapukansedikitminyakuntukmengelakkandaripadaberkarat.</li></ul>Mejapenandadan plat permukaan<br /><ul><li>Pastikanmejapenandadisetarasnyabagimengurangkantegangan yang</li></ul>dilakukankeatasnya.<br /><ul><li>Sapukansedikitminyakpadapermukaannyadanpasangkanpenutupnya. Iniadalah</li></ul>untukmengelakkandaripadaberkarat.<br /><ul><li>Sekiranyapermukaanmejapenandaberkarat,jangansekali-kali menggosok</li></ul>dengankertaspasirataupapanameri.<br /><ul><li>Pastikanbendakerja yang hendakditandabersihdanbebasdaripadasebarang</li></ul>habukatautepi yang tajam.<br /><ul><li>Janganmelakukankerja-kerjamengetukdanmenebuklubangpusat di atas</li></ul>pemukaanmejaini.<br />
 44. 44. Tolokpermukaandantoloktinggivernier<br /><ul><li>Pastikanmatapenggaritnyasentiasatajam , walaupunhujungmatapenggarittolok</li></ul>tinggivernierdipasangdengan tungsten karbida, iasangatrapuhdanmudahsumbing<br />apabilaterhantukatauterjatuh.<br /><ul><li>Pegangbahagiantapaksemasamengangkatalattersebut.
 45. 45. Janganmengunciskruterlaluketat.
 46. 46. Bubuhsedikitminyakuntukmengelakkannyadaripadaberkarat.</li></ul>Plat sudutdanbongkahvee<br /><ul><li>Bersihkandengankainbersihsebelumdigunakan
 47. 47. Simpanditempat yang tertentu
 48. 48. Elakkandaripadajatuh</li></ul>Pengapitdanpengapitalattukang<br /><ul><li>Biarkanpengapittertutupjikatidakdigunakan
 49. 49. Bubuhsedikitminyakterutamapadaskrunyasupayatidakberkaratsebaliknyaakan</li></ul>membolehkanpergerakan yang lebihlicin<br />

×