Seni visual stpm sample hassan mohd ghazli

33,601 views
33,387 views

Published on

Sebahagian Bab 1 dan Bab 2 Buku Seni Visual STPM...Hassan Mohd Ghazali

Published in: Education
5 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,675
Actions
Shares
0
Downloads
922
Comments
5
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seni visual stpm sample hassan mohd ghazli

 1. 1. bahagian satu BAB 1 Pengertian Seni Visual Pengkaryaan dan Perekaan Apresiasi Seni Visual BAB 2 Peranan Seni Visual Peranan Psikologi Peranan Sosiologi Penaongan 1
 2. 2. PENGERTIAN SENI VISUALSecara khusus definisi seni dapat dilingkungi Menurut Wikipidia, seni adalah produkdengan pengertian yang paling umum tentang melalui proses yang dirancang bagiseni iaitu ‘kehalusan’. Menurut Kamus menentukan sesuatu matlamat, ianyaDewan (2005), pengertian seni ialah “karya bertujuan untuk mempengaruhi dan(sajak, lukisan, muzik, dll) yang dicipta dengan menjejaskan sesuatu dari segi pancaindera,bakat (kecekapan), kebolehan mencipta emosi , dan intelek . Kegiatan seni merangkumisesuatu (lukisan, ukiran, dan lain-lain) yang pelbagai bentuk kegiatan manusia iaituindah-indah; Persoalannya “Seni termasuk untuk rekreasi. Bentuk-bentuk seni melaluidisiplin seperti muzik, kesusasteraan, seni ekspresi termasuklah muzik, sastera, filem,persembahan dan seni-seni yang lain”. fotografi, arca, dan lukisan. PengertianSementara itu seorang ahli falsafah klasik seni ini dibahaskan dalam cabang falsafahbernama Schopenhauer dikatakan adalah yang dikenali sebagai estetika , dan bahkanorang yang pertama menyatakan bahawa disiplin ilmu seperti sejarah dan psikologisemua cabang seni dapat disesuaikan menganalisis hubungannya dengan kegiatandengan seni muzik. Maksudnya ialah segala manusia. Secara tradisional, seni istilah‘irama dan lagu’ itu disesuaikan kaedah- digunakan untuk merujuk pada setiapkaedah lain dengan kesesuaian dengan keterampilan atau penguasaan. Secarailmu seni muzik, iaitu seni telah melahirkan umum, seni dibuat dengan tujuan untukbentuk-bentuk yang menyenangkan. Alunan merangsang fikiran dan emosi.muzik menyenangkan pendengaran sipendengar, seni visual menyenangkan mata Britannica Online mendefinisikan senimemandang, seni sastera melalui kata-kata sebagai “penggunaan kemahiran danmenyenangkan kepada membaca. imaginasi untuk penciptaan objek estetik, persekitaran, atau pengalaman yang boleh1.1. AMRON OMAR Potret Diri (1989) Cat Minyak atas Kanvas Balai Seni Lukis Negara 2
 3. 3. dibahagi kepada orang lain.” tidak berubah-ubah. Menurut Plato setiap barang yang indah adalah menyertai hakikat Herbert Read (1960) mendefinisikan keindahan dan harmoni, kadar banding danseni adalah sebagai usaha-usaha seniman simetri adalah bentuk keindahan. Immanueluntuk mencipta bentuk-bentuk yang Kant secara khusus telah membuat kajianmenyenangkan. Menurutnya lagi bentuk- ilmiah dan psikologi tentang teori estetikbentuk yang dimaksudkan ialah kesedaran yang secara terang mengkaji nilai keindahan.melahirkan keindahan kata, keindahan Secara nyata beliau menyatakan bahawarasa, keindahan dengar melalui penemuan rasa atau kesenangan estetik adalah tidakkesatuan atau harmoni dalam hubungan mengandungi kepentingan tertentu, ianyabentuk-bentuk dalam kesedaran persepsi lahir dari semula jadi.manusia. Kenyataan tentang kesedarantentang keindahan merupakan antipati kepada Dalam buku Education Through Art,pengertian seni secara khusus. Seperti kata Herbert Read (1958) membuat banyakSidi Ghazalba (1977), bentuk-bentuk yang persoalan tentang pengertian seni.menyenangkan itu memuaskan penghayatan Menurutnya pendefinisian seni sangat sukarkeindahan dan penghayatan itu dipuaskan difahami dalam sejarah pemikiran manusiamanakala kita mampu mengapresiasi kerana ianya berkonsep metafizik. Beliaukesatuan hubungan-hubungan formal antara mengaitkan pernafasan manusia denganpersepsi penghayatan. Dengan demikian irama muzik. Secara langsung seni itu terlibatkesenian itu ada berkait rapat dengan melalui persepsi, pemikiran dan tindakankeindahan. manusia. Beliau juga kaitkan seni sebagai ‘Form’ atau bentuk. Kenyataan Herbert Persoalan keindahan telah lama ahli-ahli Read (1958) ‘What is art? But we can say, tofalsafah klasik bincangkan. Misalnya ahli begin with, that common to all works of art isfalsafah Socrates telah pemikiran tentang something we call FORM’. Beliau menyatakankeindahan. Beliau menyoal apakah yang jika seseorang bermain dengan baik, atauberada dalam objek yang menyebabkan benda berjalan dengan baik, atau melakukan apaitu indah?. Plato misalnya memandangkan saja dengan baik, kita katakan bahawa iakeindahan dalam teorinya tentang metafizik adalah ‘dalam bentuk yang baik’. Dengan iniiaitu keindahan ialah realiti yang benar bererti mereka melakukan apa yang merekaiaitu sejenis hakikat (essence) yang kekal berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya.1.2. PEREKA BENTUK 1.3. REKA BENTUK BASIKAL pereka bentuk juga adalah se- Reka bentuk Indrustri merupakan bagai pengkarya dalam Seni salah satu perekaan yang memberi Visual. kesan konsep ‘form’ 3
 4. 4. 1.4. ABDUL GHANI Pemandangan (2005) Cat air PeribadiIni bermakna bahawa tubuh mereka berada sendiri. Nathan Knobler dalam Dialog Senidalam kondisi yang baik, bahawa mereka Tampak terjemahan Zakaria Ali (1985) telahmelihat dan mendengar dan bertindak menyatakan perbezaan dari segi takrif senicepat dan cekap. Jika kita menggunakan tertumpu kepada dua bidang utama:kata yang sama tentang menyanyikan lagu 1. Pendapat yang menganggapatau bermain biola atau bertindak dalam karya seni semata-mata sebagaimemainkan, maka kita sudah menggunakan pengucapan diri dan penyampaian‘Form’ atau bentuk dalam kaitannya dengan idea dan emosi.seni. Oleh yang demikian beliau menerangkanbahawa bentuk seni adalah penglibatan 2. Pendapat yang memandang karyaantara seniman dengan karyanya. Seniman seni sebagai objek untuk diamatiakan menghasilkan karya-karya seni dalam selaku benda yang khas tanpa adanya‘bentuk-bentuk’ yang menyenangkan. rujukan kepada bidang pengalaman yang lain, dan jika pun ada hanya Pengertian seni telah menjadi sedikit sahaja.perbincangan di kalangan tokoh-tokohseni misalnya seorang tokoh terkenal dari Oleh yang demikian, persoalan pertanyaanRusia dalam abad ke-19 iaitu LeoTolsoi yang berkehendakkan jawapan kepadadalam bukunya bertajuk What is Art? Yang pengertian seni itu sudah hampir terjawab.diterbitkan dalam tahun 1869. Belaiu telah Personalnya paling asas ialah apakahmengemukakan tentang persoalan seni. karya atau objek seni ditakrifkan sebagaiPersoalannya adakah pengertian seni itu pentakrifan seni ataupun seniman yangbermula dengan karya seni atau seniman itu terlibat itu dirangkumkan sebagai takrif seni. 4
 5. 5. Tertarik dengan kata-kata Fichner.L & Rathus buku ‘Art Forms’ edisi ke-6 yang menyatakandalam bukunya bertajuk ‘Understanding bahawa seni itu ialah kecantikan, sebagaiArt (2004), menyatakan bahawa ramai ahli contohnya ialah kebenaran dalam kehidupanfalsafah berpendapat bahawa seni tidak itu sendiri. Banyak kamus mendefinisikanmempunyai fungsi tertentu sebaliknya seni seni adalah indah, menarik, atau lebihitu adalah untuk kepentingan diri sendiri daripada kepentingan biasa. Karya senisemata-mata. Mereka telah menegaskan merupakan ekspresi estetik dari sebuah ideabahawa ada sesuatu tentang esensi seni atau pengalaman yang dibentuk denganyang terlalu melampaui keasyikan manusia kemahiran melalui penggunaan media danberbanding dengan aspek kegunaan. Oleh teknik. Media adalah bahan tertentu yangyang demikian mereka mencuba untuk dipilih bersama-sama dengan kemahiranmenganalisis seni secara dekat, salah satu teknik-teknik tertentu. Pengkarya memilihialah melihat kekaguman dan keindahan media dan teknik untuk menyampaikan idea-dalam kandungan karya seni itu. Namun, idea dan perasaan yang mereka. Ketika mediapemahaman kita dan apresiasi seni sering dan teknik digunakan maka lahirlah objekdapat dipertingkatkan dengan mengajukan atau persembahan yang memberi sumbangansoalan berikut; “Mengapa ini diciptakan?” dalam bentuk apresiasi ataupun memberi“Apakah tujuannya?” Pada pandangan fungsi dalam kehidupan, itulah hasil dariFichner.L & Rathus, mungkin kita tidak akan produk akhir sesebuah karya seni sama adasampai pada satu tahap pendefinisian seni dalam bentuk pengkaryaan atau perekaan.yang tepat, tetapi kita boleh terima untukmemahami seni dengan mengetahui apa yang Pandangan Aaron Scharf dalam bukunyaada pada seni dan apa yang tiada pada seni?. bertajuk ‘Introduction to Art’ (1971) telah membuat beberapa soalan bagi menentukan Untuk menjawab beberapa soalan itu saya sesebuah karya seni, beliau meminta kitatertarik dengan apa yang diperkatakan dalam membayangkan sebuah catan dan jangan1.5. PELUKIS pelukis memilih media untuk melahirkan idea-idea dan memberi sumbangan dalam bentuk apresiasi atau pun fungsi seni dalam kehidupan. 5
 6. 6. meragui lagi, maka itulah yang dipanggil Persoalan ini sangat menarik untuksebagai sebuah karya seni. Katakanlah memperkatakan pengertian seni dalamtiba-tiba seseorang datang dan mencabar konteks karya seni. Perbincangan persoalankita dan berkata: ‘Ini bukan sebuah karya ini bolehlah dibincangkan lagi dan sudahseni?’. Oleh yang demikian beliau membuat tentu perkara ini menjadi rangsanganbeberapa soalan agar kita fikirkan tentang kepada kita bagi menentukan pengertiankarya seni. Antara pernyataan berikut, yang dalam sesebuah karya seni.berdepan dengan kualiti atau keadaan yangdiperlukan dalam suatu karya seni: Pendapat Knobler. N (1985) tentang seni boleh menjadi kesimpulan pada persoalan Persoalan 1: Adakah sebuah karya yang dibincangkan, antara lain beliau seni perlu mempunyai kemahiran mentakrifkan seni ialah: ‘hasil buatan menghasilkan?. manusia yang menggunakan bahan yang diatur dengan mahir untuk menyuarakan Persoalan 2: Adakah sebuah karya seni pengalaman manusia’. harus sangat indah?. Berbalik kepada Seni Visual, bentuk seni Persoalan 3: Adakah sebuah karya seni juga boleh diklasifikasikan dalam bentuk harus mampu saya untuk melihat sesuatu 2D, 3D dan 4D. Dalam apa juga bentuk yang baru?. yang ditafsirkan tentang karya seni ianya Persoalan 4: Adakah sebuah karya seni tidak lari dari sentuhan seorang seniman yang pasti adalah dari hasil karya oleh itu sendiri sama ada dibuat dalam bentuk seniman yang telah berjaya?. pengkaryaan atau perekaan. 1.6. ARCA KARYA RAJA SHAHRIMAN Arca merupakan bidang pengkaryaan yang dikelompak seb- agai bidang Seni halus 1.7. REKA BENTUK KERUSI AERON Reka bentuk merupakan bidang yang memerlukan kemahi- ran yang tingga dari segi ciptaan. Bidang ini dikelompokkan sebagi bidang perekaan. 6
 7. 7. 1.8. SIRIH PINANG (1982) Syed Ahmad Jamal Akrilik atas Kanvas Koleksi Balai Seni Lukis NegaraSeni sebagai komunikasi Sesungguhnya sebutan atau perkataan seni visual adalah dua “bahasa” yang berbeza.Sering kali kita mendengar bahawa seni seni bermaksud halus dan visual bermaksudadalah sebagai komunikasi. Komunikasi penglihatan. Secara umumnya bidang senisecara umumnya ialah perhubungan visual merangkumi pembinaan karya melaluiantara dua elemen. Adalah sukar untuk hal benda (subjek), aspek formal (form) danmentafsirkan bahawa seni sebagai kandungan (content). Pengolahan karyakomunikasi. Adakah karya yang dilukis oleh melalui bahasa visual (aspek formal) menjadiSyed Ahmad Jamal bertajuk Sirih Pinang komunikasi antara pengkarya dengan(Rajah 1.8) mempunyai komunikasi? Cuba penonton (pengamat) karya. Mata manusiakita fikirkan apa yang hendak disalurkan mempunyai sambungan tersendiri untuksebagai elemen komunikasi?. Ternyata fikiran dan melahirkan emosi.ada kebenaran seperti dikatakan olehHayakawa bahawa bahasa visual lebih Dalam konteks seni, tafsiran seniman atauhalus dan teliti berbanding dengan bahasa pelukis tentang hal benda (subjek) adalahverbal, kerana bahasa visual terus disedari lebih penting daripada subjek sebenar. Subjekdan difahami melalui penglihatan mata. tidak membuat seni, sebaliknya senimanlahSecara langsung komunikasi telah berlaku mengolah subjek menjadi bentuk seni.melalui penglihatan dan pengamatan visual. Sementara itu dalam bidang komunikasiKenyataan Hayakawa menunjukkan bahawa visual ternyata komunikasi menjadi elemenpengalaman visual kita tentang dunia ini utama untuk penyataan yang afektif.begitu sangat berpengaruh dan merupakan Keperluan pemujukan, pengaruh danbahasa non verbal secara semula jadi. keterbacaan sangat mempengaruhi unsur-Dalam seni visual, pengalaman visual adalah unsur komunikasi itu. Unik sekali, bidangsangat penting. Kata-kata yang digunakan seni ini sangat mempengaruhi komunikasiuntuk menggambarkan bahawa pengalaman manusia. Ternyata pada masa kinihanyalah melalui persepsi. komunikasi secara visual menjadi kekuatan 7
 8. 8. dalam suasana kehidupan moden iaitu seni memberi inspirasi yang indah dan cantikmelalui media elektronik. melalui aksesori hiasan seperti kaum wanita orang asli di Afrika. Mungkin keindahan dan kecantikan seni itu berbeza dari suatu tempat atau daerah, namun sesungguhnyaSeni mencipta keindahan seni itu menghasilkan sesuatu yang indah Seni itu memberi input yang indah secaraSeni selalu menambah keindahan dalam intrinsik dan lebih unggul dari yang lain.hidup kita. Kadang-kala, seniman telah Pandangan tentang keindahan oleh Edgarmemandang alam sebagai standard Carritt pada tahun 1914 yang menyatakankeindahan mereka membuat peniruan pada bahawa keindahan adalah sebagai pertalianalam. Seniman juga mengindahkan alam ini antara sifat objek fizikal dengan kepekaandengan reka bentuk persekitaran. Orang- manusia. Sementara seorang tokoh falsafahorang Yunani Klasik sangat obsesi dengan estetik Immanuel Kant pula berpendapatidea keindahan dan formula matematik kuno bahawa keindahan adalah suatu gerak balasuntuk mencipta karya arca tubuh manusia kepada deria tampak, dengar atau sentuhdalam mencuba melahirkan seakan-akan untuk memberi kesan keseronokan.tubuh sebenar ciptaan tuhan. Begitu jugadengan pelukis di abad ke 16 iaitu Leonardoda Vinci, dengan karya catan Mona Liza yangdikatakan adalah antara karya yang indah dan Seni meningkatkan keindahancantik kerana senyuman. Kecantikan MonaLiza adalah kecantikan kewanitaan Itali pada persekitaranketika itu. Berbanding pada tempat yang lain Dekorasi dalam sesebuah rumah tentunya memerlukan keindahan dengan mempamerkan lukisan dan gambar foto yang menarik. Dalam sebuah kamar bilik tidur memerlukan hiasan-hiasan dan perabot yang cantik bagi ketenangan penghuninya. Nah, inilah kepentingan seni sebagai dekoratif yang menjadi pilihan ramai. Deria visual akan terpesona dengan hiasan dan dekoratif dari pereka bentuk dalaman menyusun dan memilih hiasan penarik. Begitu juga ruang halaman rumah perlu dihiasi dengan adunan tanaman bunga dan pokok-pokok yang menarik sebagai hiasan landskap. Kesemua ini adalah hasil dari kerja-kerja pereka seni hiasan dalaman dan hiasan landskap. Mengikut sejarah, hiasan didinding telah lama digunakan melalui hiasan mozek dan karya-karya yang menggambarkan flora dan fauna yang berwarna-warni. Arca menjadi elemen yang penting untuk menambah serikan lagi hiasan luaran dan sokongan perabot landskap.1.9. MONA LISA ( 1503-1505) Leonardo da Vinci Cat Minyak atas panel kayu Musium Louvre Paris. 8
 9. 9. Seni dapat menggambarkan Seni sebagai sumber peringatansituasi lebih menarik Monumen-monumen sejarah adalah sebagaiSeni dikatakan sebagai alat yang berkuasa tempat mengingati sejarah sesuatu peristiwadan membolehkan imej yang akan dilukis dan tokoh. Peranan lukisan, catan, arcadiolah lebih menarik dari yang asal. Ramai dan fotografi adalah menentukan suasanapelukis melukis catan figuratif dengan teliti memperingati itu lebih bermakna. Tuguhingga mendapatkan kesan yang sungguh Negara adalah sebagai contoh sebuah arcaindah dan menarik. Ramai pelukis di zaman bagi memperingati perjuangan kepahlawananRenaisans telah melukis figuratif berlebih- negara menuntut kemerdekaan.lebihan hingga menampakkan terlalu Bagi pelukis Andy Warhol seorang senimansempurna. Lihat saja catan karya catan catan Pop telah mengabdikan karyanyabertajuk ‘Sybille de Cummes’ pada atas di atas kanvas dengan karya pelakonsiling Sistine Chapel In the Vatican, Rome Hollywood wanita terkenal iaitu Marilyn(1508-1512) yang dilukis oleh Michelangelo Monroe yang bertajuk Four Marilyns (1962).Buonarroti. Catan-catan figura yang Karya menggunakan teknik cetakan suterabertubuh sasa yang menunjukkan manusia saring di atas kanvas telah mengingatkanyang dilukis lebih sempurna sifatnya. Ramai kita tentang seorang pelakon terkenal tahun-pelukis akan melukis objek yang dilukis tahun 1950-60 di layar perak.lebih sempurna dan akan kelihatan lebihmenarik agar memberi keseronokan kepada Seni sebagai aspirasi keagamaanpenghayat yang menyaksikan karya catanitu. Sejarah tamadun manusia menjadikan agama sebagai cara hidup. Agama adalah suatu kepercayaan yang dianuti oleh1.10. SYBILLE DE CUMMES Michelangelo Siling Sistine Chapel In the Vatican1.11. FOUR MARILYNS (1962) Andy Warhol Cetakan Sutra Saring 9
 10. 10. Seni sebagai ekspresi fantasi Seorang Pelukis Perancis bernama Odilon Redon pernah berkata bahawa “a kind of drawing which the imagination has liberated from any concern with the details of reality in order to allow it to serve freely for the represen tation of things conceived” in the mind. Seniman dapat mengekspresikan fantasi dalam karya-karya mereka. Ekspresi fantasi merupakan imaginasi yang sangat hebat di kalangan seniman. Sama ada dalam bidang seni halus, komunikasi visual, perfileman dan bidang seni yang lain. Pendapat seorang ahli psikologi Sigmund Freud terhadap alam bawah sedar1.12. SOFT CONSTRUCTION WITH BOILED memberi kesan terhadap BEANS (PREMONITION OF CIVIL pelukis-pelukis. Antaranya seperti lukisan WAR) 1936 Aliran Surealisme, antara pelukis seperti Salvador Dali Jonh Miro, Salvador Dali (1904-1989),Marcseluruh umat manusia yang mempercayai Chagall dan pelukis tempatan seperti Aliadanya alam ghaib iaitu adanya kuasa yang Rahmat dan Anuar Rashid yang melukismenentukan jalan hidup dan kehidupan suatu suasana bawah sedar dan fantasi.selepas mati. Sejak kemunculan awal Seni mempunyai kuasa untuk membuattamadun manusia, seni telah digunakan kita berfikir dan membuat kita beremosi.untuk mengekspresikan harapan untuk Sungguhpun dikatakan hasil seni adalahkesuburan, untuk mengambil hati para dewa, indah dan cantik namun ada karya-karyauntuk melambangkan acara keagamaan yang bersifat kontroversi. Sifat kontroversiyang besar dan nilai-nilai, dan untuk memuji ini adalah suatu yang merangsang fikiranlangit jiwa yang telah meninggal dunia. penghayat seni. Sama juga senimanUpacara ritual juga di amalkan sebagai menggunakan imej, teknik ataupun mediamanifestasi melalui pemujaan untuk roh sebagai untuk merangsangkan penghayatbaik dan roh jahat di samping sebagai jampi seni. Lihat sahaja karya-karya yang dilukisserapah untuk perubatan. Sebagai contoh oleh Bayu Utomo Radjikin bertajuk ‘bujangorang Mesir purba banyak menggunakan senang’ kita merasai terdapat nilai intelektuallukisan sebagai manifestasi terhadap agama dan emosi dalam karya beliau. Karya instalasimereka. Lukisan yang terdapat pada dinding Zulkifli Yusuf bertajuk Dialogue II ‘Don’t Playpiramid mempunyai maksud tentang During to Magrib’ jelas melemparkan kesankeyakinan mereka kehidupan selepas mati intelektual dan emosi yang ketara melaluiantara lukisan didinding seperti dewa, dewi, imej dan susunan ruang membuatkan kitaratu, raja dan burung. Keyakinan mereka berfikir terhadap karya tersebut.bahawa kehidupan selepas mati manusiaakan menjadi seekor burung. hassan mohd ghazali Buku Seni Visual STPM 10
 11. 11. 1.13. DIOLODUE II, DON’T PLAY DURING MAGRIB (1996) Zulkifli Yusof Instalasi Seni dalam konteks sosial dan budaya1.12. BUJANG BERANI (1991) CONTOH Bayu Otomo Radjkin Sesungguhnya sesuatu bangsa itu Metal dan Plaster of Paris mempunyai budayanya tersendiri. Budaya itu bergantung pada sejauh mana tamadun sesuatu bangsa itu maju dan mundur.Seni perakam peristiwa dan Budaya berlaku bersama arus kesenian.sejarah Namun kesenian dan budaya itu pula selalunya diadunkan dengan aktiviti-aktivitiSejak mula melukis sebagai aktiviti keagamaan. Dalam konteks tamadun zamanmanusia, seni lukis menjadi perakam dahulu segala alat domestik menjadi aspekaktiviti dan dokumentasi sejarah manusia. penting sebagai alat harian dan digunakanDokumentasi sejarah sejak zaman batu lagi oleh manusia. Aspek kesenian bukan sahajamenggunakan artifak seni sebagai bahan dari aspek penggunaan malah aksesori diribukti, ternyata perjumpaan-perjumpaan dan upacara ritual. Pada masa kita dalamarkeologi mendapati manusia bertamadun konteks sosial seni menjadi suatu budayadengan adanya hasilan seni gunaan. Seni manusia. Beberapa tokoh berpendapatjuga berperanan merakamkan pengalaman budaya visual yang melanda sekarangperibadi terutama di kalangan orang adalah suatu revolusi seni visual. Persoalan-bangsawan. Perkembangan awal lukisan persoalan yang perlu kita renungi kini ialahmenunjukkan bahawa pelukis merakamkan bagaimana pengaruh reka bentuk atauperistiwa-peristiwa penting di zamannya. ‘design’ dalam kehidupan harian manusiaSebagai contoh lukisan Rumah Melayu awal kini. Begitu juga bagaimana pengaruhdirakamkan oleh pelukis-pelukis Inggeris media seperti perfileman, televison komputeryang datang ke Tanah Melayu bersama dan sebagainya menjadi budaya manusia.pembesar-pembesar mereka. Semuanya menggunakan elemen seni. hassan mohd ghazali Buku Seni Visual STPM 11
 12. 12. hassan mohd ghazali Buku Seni Visual STPM 1.1.Pengkaryaan dan Perekaan yang dihasilkan kebiasaannya dalam bentuk 2D atau 3D. Dalam konteks Sukatan Pelajaran Seni Visual STPM, Pengertian Seni Visual merangkumi Sebuah karya seni visual yang berjaya pecahan kepada dua kumpulan iaitu: dapat menentukan persoalan subjek (hal benda), Aspek formal (bentuk seni) dan isi 1. Pengkaryaan kandungan yang dapat diselaraskan dengan 2. Perekaan. baik melalui olahan teknik dan media dengan betul. Pengertian ini lebih tertumpu pada displin seni visual yang merangkumi aspek teori Media adalah bahantara yang digunakan dan amali. Namun demikian, pengertian untuk mengolah sesuatu hasil karya melalui yang dinyatakan sebelum ini telah banyak idea yang hendak disampaikan. Contoh membantu kefahaman terhadap konsep seni media seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, visual. Aspek teori seni visual akan dihayati media campuran dan sebagainya. dengan menghayati apresiasi terhadap hasil Teknik adalah kaedah yang digunakan karya-karya pengkaryaan dan perekaan. oleh pengkarya untuk mengolah media untuk Aspek amali memerlukan kemahiran- membentuk subjek yang akan dihasilkan. kemahiran tertentu dalam menghasilkan Dalam seni halus banyak teknik-teknik sebuah karya. Paling penting sesebuah digunakan, misalnya melukis menggunakan karya itu mempunyai nilai kreativiti melalui bahan cat minyak, teknik impasto, teknik penerokaan teknik dan bahan. Karya-karya ‘glazing’ atau teknik scumbling mempunyai kaedah dan teknik yang berbeza. SENI VISUALPENGKARYAAN PEREKAAN SENI HALUS KOMUNIKSI REKA BENTUK REKA BENTUK VISUAL TEKNOLOGI PERSEKITARAN Lukisan Grafik Industri Landskap Catan Multimedia Automobil Hiasan Dalam Cetakan Animasi Seramik Arca Laman Web Fesyen Tekstil Logam Halus 1.14. Rajah Bidang Seni Visual STPM 12
 13. 13. 1.2. Apresiasi tidak hanya melihat objek seni semata-mata, tetapi diperlukan pemusatan perhatian,Apresiasi juga disamakan dengan maksud perasaan yang cukup tajam, daya fantasi yangpenghayatan adalah kesedaran terhadap cukup tinggi, peka isi kandungan karya seninilai-nilai seni visual dan kebudayaan melalui serta mampu menilainya. Setalah pengamatpenilaian dan penghargaan. Apresiasi seni mampu menyerap muatan nilai pada seni ituvisual merupakan wacana tentang apa jua maka ia akan mampu menghargainya.yang berkaitan dengan karya seni samadasecara bertulis atau secara lisan. Apresiasi Keadaan ini sesuai dengan definisikebiasaan dikaitkan dengan sejarah dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Istilah Presiasikritikan seni. ialah: (aprésiasi) 1. penghargaan (terhadap sumbangan, jasa, dll seseorang atau sesuatu Menurut Al-Hurwitz dan Michael Day pihak); 2. pengiktirafan serta penghayatan(2012) dalam buku bertajuk Children Art nilai dll (sesuatu karya) sastera atau seni:Their Art: Art Education for Elementary kegiatan ~ sastera spt deklamasi puisi danand Middle Schools edisi ke 9; Kata kunci nyanyian puisi bukan lagi menjadi milikpada aprisiasi seni ialah ‘menghargai’. sasterawan kota; ~ masyarakat terhadapAprisiasi juga melibatkan pengambilalihan seni lukis masih rendah; mengapresiasipengetahuan yang berkaitan dengan objek 1. memberikan penghargaan (terhadapseni, pengkarya dan media yang digunakan sumbangan, jasa, dll), menghargai; 2.untuk tatapan pengayaan seni visual dalam mengiktiraf dan menghayati nilai dll sesua¬tusejarah melalui membangunkan persoalan karya sastera atau seni: pengetahuan itupengertian kritikan seni. Menurutnya lagi, dapat memudahkan kita ~ drama danApresiasi boleh bermula dengan reaksi menikmatinya dengan lebih bermakna danspontan dan intuitif, tetapi ia tidak berakhir berkesan. CONTOHdi situ sahaja. Satu kaedah untuk memahamiaprisiasi secara mendalam perlu ada satu Apresiasi juga dipengaruhi oleh fahamanpendekatan yang berbeza untuk melihat konsep persepsi, kepekaan, tafsiran, rasa,apresiasi seni. Cara yang prosesioanal ialah keutamaan, penilaian dan atau penghakiman.melalui kritikan seni. Penghargaan dilebirkan dengan keindahan dan kecantikan melalui pengalaman estetik. Penglibatan apresiasi melibatkan Dalam falsafah estetik serta dalam kehidupanseseorang menengetahui serta menyedari seharian, konsep keindahan dan kecantikansepenuhnya hingga kepada memberi memberi penghargaan dalam karya senipenilian terhadap karya seni visual. Pada visual.umumnya kegiatan apresiasi seni adalahproses penghayatan pada karya dan John A. Michael (1983) dalam bukunya “Artkaryawan seni. Proses penghayatan adalah and Adolescence” ada dua pendekatan dalammelalui tahapan: pengamatan, pemahaman, apresiasi seni iaitu:tanggapan, evaluasi hingga penghayatan. 1. Pendekatan secara logikPendekatan membicarakan karya seni tidaksaja tertumbu kepada subjek dan kandungan 2. Pendekatan secara psiklogimalah membicarakan tentang tokoh. Pendekatan secara logik: Kegiatan berapresiasi akan mencapaipuncak apabila terjadi kesesuaian 1. Kaedah Penerangan: seperti melaluipenghayatan antara pencipta dan pengamat, pembacaan, mengkaji, tinjauandan pada saat itulah pengamat memperoleh teknik melukis proses, nilai estetikpengalaman estetik. Hal itu dapat dicapai dan penaruhapabila pengamat telah memiliki kemampuan 2. Kaedah Pemerhatian: Lawatan Kemengapresiasi dengan benar. Oleh karena Balai Seni Visual, menonton filem,itu persyaratan yang harus dikuasai adalah melihat gambar dsb 13
 14. 14. 3. Kaedah Perbandingan: Analisis, Kaedah melihat Karya seni penilaian, perbandingan dengan Kaedah-kaedah melihat seni terdiri daripada sesuatu karya kaedah: 4. Kaedah Produk: membuat semula 1. Hedonistic – kaedah ini adalah kaedah mengikut gaya pelukis, bekerjasama menyatakan secara spontan dengan dengan pelukis. perasaan yang telus sepert suka,Pendekatan secara psikologi gemar, tidak suka CONTOHPendekatan ini merangkumi perkara- 2. Kontekstualistik – pemerhatian dibuatperkara yang lebih menjurus kepada secar ilmiah, sistematik. Kaedah iniperasaan peribadi, lebih bersifat emosi dan memerlukan seseorang mempunyaiperasaan dalaman kepada penghasilan dan pengetahuan dari aspek sejarah danpenghayatan sesuati karya seni. Melalui pentahui ilmu seni visualpendekatan ini akan dapat meninggalkan 3. Organistik – kaedah ini menjurussatu pengalaman yang amat berkesan dan pada aturan atau system yangmendalam terhadap penghayat. Secara ini teracang mengikut kreteria seni visual.akan lebih realistik dan dapat menerima Misalnya membicarakan karya dalammaklum balas dan pendapat orang lain. aspek formal.Kesan tindakbalas akan lebih terserlahterhadap bahan serta alat yang digunakan. 4. Normistik – merujuk pendekatan aspek nilai agama, budaya dan masyarakat Cadangan aktiviti kaedah ini ialah perbincangan dan diskusi seni, kritikan 5. Elektik – kaedah ini lebih berbentuk seni, pameran, menghasilkan buku skrap bersepadu dan holistic. Biasanya dan sebagainya. kaedah ini adalah pemerhatian secara rawak hassan mohd ghazali Buku Seni Visual STPM hassan mohd ghazali Buku Seni Visual STP1.15. BALAI SENI VISUAL NEGARA Terkumpulnya karya Seni Visual1.16. MUZIUM NEGARA Koleksi budaya Negara 14
 15. 15. hassan mohd ghazali Buku Seni Visual STPM PERANAN SENI VISUAL Seni visual melibatkan sentuhan kreativiti karya seni visual. Faktor persekitaran dari kalangan pengkarya samada pelukis, adalah membantu untuk merangsangkan pereka cipta atau pun pandai tukang. minda pengkarya untuk mendapatkan Sentuhan kreatif melibatkan secara dalaman hal benda atau ‘subjek metter’ akan akan dan pengaruh persekitaran, namun karya dihasilkan. Ambil contoh pereka bentuk yang dilahirkan secara kreatif itu tidak akan kereta Valkswagen bernama Profesor Dr. CONTOH Berjaya sekiranya tidak diperagakan dan Ferdinand Porsche mencipta keretakan dimiliki oleh pengemar. Secara umumnya dalam tahun 1939 melalui pemerhatian imej karya-karya seni visual melibatkan seni kumbang ‘lady bird’. Atas desakan keperluan halus, reka bentuk komunikasi visual, reka peperangan perang dunia kedua kereta bentuk industry, reka bentuk persekitaran ini dihasilkan secara inovatif dengan tidak dan kraf adalah cantuman dari kemahiran mengguna campuran bahan air pada engine bakat melalui eksplorasi dan kajian. kereta itu. Kereta itu mendapat sambutan daripada penduduk Jerman, malah seluruh Kebanyakan karya seni visual adalah dunia. memiliki keaslian dan mempunyai identiti tersendiri, justru karya-karya ini mempunyai Peranan seni visual terhadap perkembagan keistimewaan. Pengkarya memerlukan tamadun manusia begitu menonjol minda untuk berfikir kearah penghasilan hinggalah pada masa kini zaman industry yang bermutu tinggi. Siperti kata pelukis kreatif dan inovasi mendapat tempat dalam agung Michelangelo ‘pelukis menggunakan sector ekonomi sesebuah Negara. Peranan minda untuk melukis tidak tidak hanya psikologi, sosologi dan peranan penaungan melukis menggunakan tangan’. Kenyataan atau pengemar seni visual menjadi factor ini Nampak jelas bahawa unsur psikologi penting dalam suasana penciptaan dan banyak mempengaruhi dalam penghasilan perekaan karya seni visual.PM 1.17. KUMBANG 1.18. KERETA VALKSWAGEN Sumber inspirasi untuk reka bentuk Pereka bentuk oleh kereta Valkswagen Profesor Dr. Ferdinand Porsche 15
 16. 16. 2.1. Peranan PsikologiEfland A.D (2002) dalam buku bertajuk‘Art and Cognition’ telah menyatakanbahawa sejak zaman dahulu lagi ramaiyang menyatakan apabila menyebut bidangpemikiran maka mereka akan menyatakantokohnya ialah Einstein atau Newtondan tidak menyebut pelukis Rembrandtatau Picasso. Ini adalah kerana merekamenggangap bahawa kerja-kerja seni visualtidak melibatkan kognitif atau minda danjauh sekali melibatkan bidang psikologi.Persoalan ini adalah kerana bidang psikologimelibatkan intelektual dan menggunakankognitif. Efland mengaitkan kenyataan Platomengenai ‘mimesis’ iaitu peniruandikalangan pelukis yang dianggap rendah 1.19. MEMBELI BELAH DIKAMPUNGnilainya. Kenyataan Plato itu menjadi titik (1959)tolak kepada perbincangan selanjutnya Mohd Sallehuddinmengenai peranan pengkarya atau pelukisdalam penghasilan karya. Begitu juga Menurut kamus dewan edisi empatbeliau mengaitkan peranan pemikiran, menyatakan psikologi ialah kajian tentangintelktual dan psikologi dalam menentukan proses mental dan pemikiran, terutamanyapenghasilan sebuah karya dan produk seni. berhubung dgn per¬lakuan manusia danSekiranya kita melihat karya seni dari sudut haiwankeindahan dan kecantikan maka secara kasartidak ada langsung unsur-unsur intelektual Wilhelm Maximilian Wundt adalahyang dapat dilihat. Lihat sahaja sebuah bapa eksperimental psikologi (experimentalkarya Mohd Sallehuddin bertajuk ‘Membeli psychology) yang telah mengakajiBelah Di Kampung’ (1959) Koleksi Balai Seni pengalaman sedar dalam diri manusia.Visual Negara. Karya tersebut penuh dengan Menurut beliau tiga komponen yang lahirunsur psikologi yang melibatkan sentuhan dalam diri pengalaman sedar manusia iaitu:perasaan perpaduan yang diperlukanpada masa awal keperdekaan Malaysia. 1. Sensasi yang meliputi penglihatan,Disamping itu terdapat kritikan sosial yang bunyi, bau dan rasa.melambangkan ekonomi, sosial dan etika. 2. Imej adalah berdasarkan kepada Di tinjau dari aspek makna psikologi (dari pengalaman atau peristiwa danbahasa Yunani Kuno: psyche = jiwa dan 3. Afektif adalah perasaan reaksi emosilogos = kajian mengenai sesuatu. Psikologi seperti cinta, kasih sayang, cemburumerujuk kepada mengkaji ilmu yang dan bahagia.mempelajari tingkah laku dan proses mental.sejarah awal psikologi adalah bermula sejak Sebenarnya eksperimental psikologizaman Yunani purba dan ahli falsafah yang secara langsung melibatkan bidang seniterkenal ialah Plato dan Aristotal. Pada masa visual, kerana ianya menyentuh persoalanitu persoalan-persoalan dikemukakan untuk emosi, sensitiviti, motivasi dan persepsi.melahirkan buah fikiran yang bernas bagimenentukan perkara yang logik. Abd Majid dan Rahil (1997), menyatakan pakar-pakar psikologi mengasaskan teori- 16
 17. 17. teori yang diutarakan dengan tujuan untuk kepada situasi lain. Para pakar Ilmu Psikologimemahami diri manusia dari segi kehidupan. mengakui bahawa terdapat dua cara berfikirUntuk mencapai matlamat ini, empat objektif iaitu:telah dikemukakan sebagai jalan kearahmencari jawapan iaitu: 1. Berfikir cara analitikal-logikal, dan 1. Memperihalkan (describe), 2. Berfikir cara kreatif. 2. Menerangkan (explain) Cara berfikir analitikal-logikal menjurus kepada reaksi atau tindak balas yang 3. Mengawal (control) ‘dikehendaki’ oleh pihak pencabar. Hanya satu jawapan yang betul, dalam konteks ini. 4. Meramalkan (predict) Langkah ini membentuk sikap konfirmiti Dalam konteks seni visual pengkarya akan persekitaran yang terhad, tanpa beraniakan melihat dari sudut isu atau hal benda mengemukakan idea-idea baru.dalam menangani tentang memperihalkan Sementara itu, cara berfikir kreatifdan apabila mengharya melahirkan karyanya lebih terbuka dan yakin bahawa banyaksecara langsung telah menunjukkan jawapan yang dapat diajukan untuk setiappengkarya itu menerangkan. Semasa proses persoalan. Pemikiran kreatif turut mencabarberkarya, pengkarya akan memilih dan penyelesaian yang sedia wujud demimenapis imej atau isu yang akan ditonjolkan pencarian dan pilihan penyelesaian atau ideadisitulah timbulnya mengawal. Dak akhirnya baru. Pemikiran cara ini mengetengahkanapabila karya itu akan diperagakan karya serta mencuba gagasan segar dan baru,itu akan di kritik dari segi konsep pengkeriti malah mungkin akan menyelewengiaitu meramalkan apa yang diperkatakan daripada kelaziman. Jawapan-jawapannyaoleh pengkarya. bukan sahaja pelbagai, malah lebih positif. Bagi menghadapi persoalan psikologidalam seni visual secara tidak langsungisu berkaitan dalaman diri (jiwa) pengkaryamenjadi fokus utama apabila melihat karya-karya yang dihasilkan. Persoalan sensitiviti,emosi, imeginasi, ekpirasi dan kreativitiadalah menjadi perbincangan tentang hasilankarya. Tanpa ada rasa psikologi pengkarayatidak dapat berfikir dan melahirkan karyayang berjaya. Berfikir ialah keupayaanmemindahkan kemahiran yang sedia ada1.20. TARGET WITH FOUR FACE’ S, (1955) Jasper Johns 17
 18. 18. Dalam realiti kehidupan, pemikiran kreatif imajinasi, emosi, sensitiviti dan kreativitilebih berdaya saing dan berdaya tahan dalam karyanya. Berikut adalah bagaimanaapabila berhadapan dengan cabaran dan konsep yang diutarakan oleh pelukis merujukkemungkinan. Di sinilah kebiasaan berlaku kepada komentar Eflan: ms 129:pada pengkarya seni visual terutama bidangseni halus. Secara langsung psikologi melihat dari aspek kognitif (minda) manusia, kerana Efland A.D (2002) sekali lagi mengangkat segala rangsangan akan salur ke otak untukperanan psikologi dalam ulasanya sebuah berfungsi. Persoalan; bagaimana fungsikarya oleh Jasper Johns bertajuk ‘ Target Sensitiviti, Emosi, Imeginasi dan Ekspresiwith Four Face’ s, 1955 Encaustic and collage melahirkan karya-karya seni visual yangon canvas with plaster casts 29 3/4 x 26 x 3 kreatif?. Kalau ditinjau fungsi otak kanan3/4 in. (75.5 x 71 x 9.7 cm.). dalam karya ini kan otak kiri, teori menyatakan otak kananpelukis telah menterjemahkan menggunakan berfungsi sebagai hal-hal yang berkaitan 1.21. Gambarajah Anali- sis yang dibuat oleh Efland ter- hadap karya catan Target with Four Face’ s 18
 19. 19. Emosi English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied bycharacteristic motorBermula dengan karya seni yang awal and glandular activities “, iaitu suatudiperbincangkan oleh Plato dan Aristotle, keadaan perasaan yang kompleks yangiaitu pemikir dalam tradisi barat sering disertai karakteristik kegiatan kelenjar danmengulas mengenai hubungan rapat motoris. Emosi merupakan setiap keadaanantara seni dan emosi. Plato dan Aristotle pada diri seseorang yang disertai ‘warnamenyangka bahawa seni menimbulkan afektif baik’ pada tingkat lemah maupunatau membangkitkan emosi, miskipun Plato pada tingkat yang luas. ‘Warna afektif’ ditidak memberi penekanan kepentingan sini bermaksud sebagai perasaan tertentuemosi dalam seni, namun Aristotle telah yang dialami pada suatu situasi tertentu,memberi kekuatan dan berpendapat bahawa contohnya rasa gembira, bahagia, putus asa,penimbulan emosi oleh karya-karya dramatik terkejut, benci, tidak senang dan sebagainya.tragedi boleh membantu untuk mengajar kita Sementara itu Goleman (1995), pulatentang kehidupan. Dalam era kemudian menyatakan kecerdasan emosi merupakanpenekanan beralih dari penimbulan kepada suatu keupayaan untuk mengenal perasaanperwakilan emosi sendiri. Karya-karya yang sendiri dan individu lain. Beliau cubamembangkitkan nafsu banyak dilahirkan menerangkan kebolehan lain selain daripadaoleh pelukis dalam abad ke-17 dan 18 pada kecerdasan akademik yang dianggap sebagaizaman yang dikenali sebagai zaman Romantik pelengkap kepada kebolehan kognitif yangdan pasca-Romantik memperlihatkan karya diukur melalui ujian kecerdasan IQ.mereka menyedut menyatakan emosi sendiridalam karyanya dan bukannya mewakili Sementara itu difinisi emosi dari Kamusemosi orang lain. Oxfort online menyatakan ‘a strong feeling deriving from one’s circumstances, mood, or Perkataan “emosi” adalah berasal relationships with others’.dari bahasa Perancis iaitu, émotion, dariémouvoir, bermaksud ‘kegembiraan’. Mengapa Emosi penting pada manusia?Sementara itu ditinjau bahasa dari bahasaLatin iaitu emovere, dari e- (varian eks- Daniel Goleman (2005) dalam bukunya) ‘luar’ dan movere ‘bergerak’. Namun, bertajuk ‘Emotional Intelligence’ edisi 10kebanyak ahli falsafah menyatakan emosi menyatakan 7 perkara pentingnya emosidatangnya dari suasana hati. Sebagai pada diri manusia:contoh, bila seseorang bersikap kasar, 1. Kelangsungan Hidup (Survival): iaitumanusia akan merasa marah. Kalau suka ia keperluan berhubung dengan orangakan dating perasaan sayang dan cinta. lain. Menurut Dr. Kamsiah Ismail, Emosi 2. Membuat Keputusan: Emosi dapatadalah satu ciri jiwa manusia yang membantu memb uat keputusan.mempamerkan perasaan- perasaan kuat Sebagai contoh keputusan baik atauyang berpunca daripada psikologi (mental) buruk sesuatu tindakan. Menurutseseorang dan emosi dapat berlaku secara kajian sekiranya system otak rasaknaluri bergantung pada situasi. Beliau maka emosi tidak dapat membuatjuga menyatakan bahawa emosi dapat keputusan yang baik.menggambarkan perasaan yang kuat akansesuatu yang sangat menyenangkan atau 3. Membuat Jangkaan / Meramalsangat mengganggu. Tingkahlaku (Predicting Behavior): membuat jangkaan tingkah laku Penyelidikan telah menunjukkan bahawa sendiri dan tingkahlaku orang lain.proses kognitif (otak), seperti membuatkeputusan sangat dipengaruhi oleh emosi 4. Menentukan Batasan (Boundary(Barrett et al.2007). Menurut English and Setting): Sebagai contoh apabila 19
 20. 20. rasa tidak selesa dengan perlakuan Emosi dalam Seni Visual seseorang, emosi akan memberi kita isyarat. Emosi juga menjaga Kepentingan emosi dalam seni visual adalah kesejahteraan dari segi kesihatan cetusan dari hati naluri perasaan pengkarya fizikal dan mental. yang dicetuskan melalui minda. Collingwood (1958) dalam bukunya The Principle of 5. Komunikasi : Emosi membantu Art menyatakan bahawa pengkarya tidak manusia berkomunikasi dengan orang dapat mengetahui bentuk emosi yang dapat lain. Sebagai contoh ekspresi wajah dilahirkan kecuali dia meluahkan melalui dapat menyampaikan maklumat karyanya. Emosi sangat penting dalam tentang apa yang kita rasa pada waktu melahirkan sebuah karya seni. Peringkat itu seperti sedih, tersinggung, dan awal pembangunan emosi kanak-kanak sebagainya melalui aktiviti lukisan. Vanessa Gallo dalam esei bertajuk ‘A Closer Lookat the Importance 6. Kegembiraan (Happiness): Cara of Art for Your Child’s Emotional Development’ sebenar mengetahui yang kita gembira menyatakan Kanak-kanak seringkali apabila rasa gembira melalui raut membuat aktiviti seni melalui pengalaman wajah. Apabila rasa gembira manusia emosi dan mereka begitu asyek dengan rasa puas, selesa dan mendapat nikmat. aktiviti seni dan berkomunikasi melalui Lebih cepat mengenalpasti emosi, lebih alat dan bahan seni seperti warna. Melalui mudah untuk mengenalpasti apa lagi aktiviti ini kanak-kanak akan berasa gembira yang diperlukan untuk rasa gembira. dan mengembangkan potensi emosi mereka. 7. Penyatuan (Unity): Emosi mungkin Sementara Eisner (1998), telah menyatakan punca potensi utama menyatukan bahawa aktiviti seni visual kepada kanak- umat manusia dalam pelbagai agama, kanak memberi kepuasan langsung pada diri bangsa, budaya, pegangan politik. mereka. Melalui interaksi antara membina Emosi adalah universal ianya boleh imej melalui bahan dan teknik kanak-kanak mengahargai empati, belas kasihan, mendapat kepuasan emosi yang hakiki. kerjasama,kemaafan.1.22. GUERNICA (1937) Pablo Picasso 20
 21. 21. (1937) dilukis dalam bentuk hitam, putih dan kelabu bersaiz 3.5 meter (11 kaki) tinggi dan 7.8 meter (25.6 kaki) lebar. Karya ini terletak di Muzium Reina Sofia di Madrid Sepanyol. Picasso mengambarkan keadaan penderitaan akibat pengeboman oleh tentera Jerman. Dilihat imej yang digambarkan oleh Picasso menunjukkangambaran penderitaan manusia dan haiwan dalam peperangan itu. Picasso secara emosi mengambarkan catan ini dalam bentuk hitam putih bagi memberi kesan emosi kepada pemerhati mengenai peristiwa itu. Karya Roy Lichtenstein, pelukis aliran Pop Berjaya melukis watak emosi wanita dalam karya-karyanya. Roy banyak melukis karya dengan imej komik dan Berjaya melahirkan1.23. WEEPING WOMAN (1937) kesan emosi pada raut wajah yang dilukis. Pablo Picasso Kesan emosi sedih, gembira dan tenang digambarkan melalui karya-karyannya. Henri Matisse yang terkenal dalam aliran Semasa Renaissance, emosi dalam lukisan ‘Fauve’ banyak menghasilkan karya-karyatelah menyatakan melalui perwakilan yang memberi kesan emosi. Minsalnyaperasaan oleh angka atau perkara yang karay bertajuk ‘Portrait of Madame Matisse’.digambarkan. Pada mulanya angka dirawat (The green line) 1905 menggunakandi agak cara yang sederhana dan menjadi media cat minyak, tempera atas kanvaslebih ekspresif sebagai gaya Baroque muncul. memperlihatkan wajah wanita yang tenang.Ungkapan dan pergerakan muka dan badan Matisse menggunakan warna dan ekspresimelahirkan perasaan dalaman, menyatakanfikiran dan emosi angka. Dikalangan pelukis-pelukis, kesan emosisangat mempengaruhi dalam karya-karyamereka hasilkan. Karya bertajuk WeepingWoman (1937) oleh Pablo Picasso sangatmenampakan kesan emosi yang ketaramelalui wajah kiubisme seorang wanita yangmenangis. Picasso Berjaya menterjemahkansituasi emosi yang hebat melalui gayapelukisan garisan-garisan yang tebal danmenunjukkan wanita yang menangis denganmemegang sapu tangan untuk mengelapair mata. Kesan emosi ini digambarkanoleh Picasso apabila beliau melihat kesanpengeboman oleh pihak Jerman dalamperistiwa Guernica dalam peperangan di 1.24. Catan Guernica oleh Pablo PicassoSepanyol awam pada 26 April 1937. Beliau yang dipameikan di Muzium Reinajuga membuat sebuah catan mural bertajuk Sofia di Madrid SepanyolGuernica (1937) bagi melahirkan perasaannya terhadap peristiwa itu. Karya catan Guernica 21
 22. 22. muka untuk melahirkan kesan emosipada karyanya. Sementara karya bertajuk‘La danse’ (1910) menunjukan suasanakegembiraan pada imej yang dilukis, limafigura berpengang tangan dan membuatbulatan sambil menari menunjukan emosigembira. Karya bertajuk The Dessert:Harmony in Red (The Red Room) 1908mengambarkan kesan harmoni melaluicalitan warna. Dan kesan warna merahpaling ketara dalam karya ini mengambarkanmod emosi dalam karya tersebut. 22
 23. 23. Sensitiviti dalam Seni Visual oleh pengkarya membawa unsur perkauman atau keagamaan memberi reaksi nagetifMenurut kamus Dewan Bahasa dan terhadap penonton karya. Oleh yangPustakan (2010), sensitiviti bermaksud demikian sensitif atau tidak sensitif manusiakeadaan sensitiviti atau kepekaan. Sesitif adalah mengikut apa rangsang yang diterima.membawa maksud mudah (lekas) merasai Sementara rangsangan itu akan menibulkansesuatu, lekas bergerak balas (memberikan kesan perasaan dan emosi. Kebiasaannyareaksi) terhadap sesuatu rangsangan, peka, manusia akan merasa sesitif apabila isu-mudah tersinggung (perasaan, peribadi, isu yang disentuh adalah hal-hal berkaitandll); 2. boleh memperlihatkan perubahan yg persoalan politik, nasionalisme, agama,sekecil-kecilnya (alat yg menyukat spt jangka fizikal, mental, emosi.suhu, neraca, dll), mudah (lekas) bergerakbalas (bkn alat, mesin, dsb); kesensitifan Sebagai pereka bentuk samada bidangperihal (keadaan). grafik, reka bentuk indutri, landskap sangat perlukan sensitivity. Reka bentuk yang akan Sensitiviti dalam Seni Visual lebih kepada dihasilkan perlu melihat suasana sensitivitytindakbalas pengkarya terhadap sesuatu manusia. Misalnya seorang pereka pelanisu yang disampaikan. Pengkarya dapat rumah perlu memenuhi kehendak sensitivemengesan melalui tindak balas emosi budaya yang ada.melalui sensitiviti atau kepakaannya terhdapisu-isu. Sebagai contoh isu peperangan Menurut sebuah penulisan tentangdan kemanusian memberi kesan kepada sensitiviti dalam seni bena menyatakan, ‘Ifalam sekitar, maka pelukis atau pengkarya you are sensitive to far more subtletiesmengahilkan sensitivity nya terhadap isu than your contemporaries, you mayitu. Pengkarya menyampaikan tindak balas be highly gifted in imaginational,sensitivity melalui penyataan karya dalam intellectual, emotional, sensory orbentuk kritikan atau ekspresi diri. Secara physical realms. Your heightenedlangsung karya yang dihasilkan adalah satu sensitivity contributes to your unusuallymesej kepada penonton atas dasar kepekaan high capacity for creativity, intuition,isu yang disampaikan. innovation and complex thought’. Lantaran itu sensitiviti sangat penting dalam Namun demikian, sensitiviti juga adalah jiwa seseorang pengkarya. Kerana dengankesan tindak balas penonton terhadap karya adanya jiwa sensitiviti itu pengkarya dapattersebut. Missalnya mesej yang disampaikan merasai keperluan reka bentuknya menepati kehendak pengguna. 23
 24. 24. Ekspresi dalam Seni Visual Haig Khatchadourian (1965) dengan jelas menerangkan apa yang dikatakan ekspresiMenurut Tolstoy (1896) dalam bukunya dalam karya seni melalui penulisan beliaubertajuk ‘What is Art?’ menyatakan seni bertajuk The Expression Theory of Art: Atidak boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang Critical Evaluation, beliau menyatakan karyahanya menghasilkan benda yang cantik atau catan adalah visual dua dimensi yang lahirindah semata-mata. Kerana keindahan tidak dari ekspresi melalui idea dan emosi pelukis.boleh ditafsirkan secara objektif. Menurutbeliau seni boleh ditafsirkan sebagai satu Ditinjau definisi ekspresi dalam Kamusungkapan tentang perkongsiaan antara Dewan Bahasa dan Pustaka (2010); Ekspresiperasaan (ekspresi) dan pengalaman antara (éksprési) pelahiran maksud (perasaanpengkarya dan kalayak. Maka Tolstoy percaya dsb) dgn kata-kata (gerak-geri dll): tanpabahawa seni adalah ikhlas dan jelas seperti menonjolkan simbol yg berlebihan ~nya, danmana ungkapannya bahawa seni perlu tanpa mempedulikan teknik persembahan;diserasikan dengan agama (dalam kontks mengekspresikan menyatakan atauagama Kristian). Oleh yang demikian seni meluahkan perasaan, fikiran, dll.yang baik dan seni yang buruk bergantung Nelson Goodman (1976) dalam bukunyapada ekspesi pengkarya. Oleh yang demikian bertajuk Languages of Art, menyatakandalam seni ekspresi melibatkan mengucapan bahawa agak sukar untuk menentukanidea melalui karya seni yang dilahirkan sesebuah karya seni catan itu mempunyaimenerusi pemikiran, perasaan dan emosi. nilai ekspresif samada sedih, pilu, suka dan 24
 25. 25. sebagainya kerana nilai karya seni adalahbersifat metafora. Goodman lebih cenderonguntuk menentukan situasi ekspresif itukepada apa perkara yang dirujuk, pemujukandan metafora. Metafora adalah merujukkepada perasaan seseorang misalnya warnakelabu ada yang menyebut ‘warna sejuk’.Apa yang dikaitkan ‘warna sejuk’ itu adalahmetafora. Kenyataan Goodman terhadapseni adalah melambangkan bahawa sesuatukarya seni itu adalah terhasil dari ekspresipengkarya melalui perasaan dan emosi. Semasa zaman Renaissance, ekpresi danemosi sangat ditonjolkan dalam karya-karyacatan. Lihat sahaja karya catan LeonardiDa Vinci. Karya catan beliau menampakanfigura yang dengan eksprsi wajah yangmenunjukkan situasi tertantu. Ambil contohcatan dinding bertajuk ‘The Last Super’.Leornado berjaya mengambarkan eksprsipada figura dalam karyanya. Sebaliknya pengkarya seni visual dapatmeluahkan karya-karya seni melaluipenyataan ekspresi. Justru itu gerakan aliranseni lukis yang menggunakan perkataan‘expresion’ yang lebih dikenali sebagai gerakanEkspresionaisme dan Abstrak Ekspsionisme 25
 26. 26. yang berlaku di awal abad ke 20 bermula di Di Malaysia, Pelukis Syed Ahmad JamalJerman.Gerakan Ekspresionaisme mencapai (allahyarham) telah membawa aliran inikemuncaknya pada sekitar tahun 1910- dengan menggunakan warna dan imej1920an. Antara lain, karya-karya daripada sebagai ekspresi dalaman beliau. Menurutaliran seni ini menekankan kepada unsur- Muliyadi Mahmood (2001), ciri-ciri Abstrakunsur mistik, persoalan diri, penghayatan Ekspresionisme yang ketara terjelmaterhadap alam dan spekulasi terhadap infiniti menerusi kary-karya Syed Ahmad Jamalyang sering kali diekspresikan dalam bentuk seperti ‘Angin Dingin’(1959), ‘Umpan’ (1959)ketegangan rasa serta emosi yang kuat dan ‘Variasi Pemandangan’(1964). Dalammahupun imaginatif (Muliayadi Mahamood. karya-karya tersebut, kesan-kesan sapuan2001). Pelukis mengunakan perasaan bagi berus yang aktif dan ekspresif dapat dihayati,menyempurnakan palitan catan mereka. sebagaimana lazimnya dalam karya-karyaMereka lebih senang menggunakan warna Abstrak Ekspresionisme seperti Willem dedan bahan-bahan tertentu bagi membentuk Kooning. Ciri-ciri Ekspresionisme juga dapatcatan mereka. Paul Jackson Pollock (January dihayati dalam karya-karya abdul Latiff28, 1912 – August 11, 1956), seorang pelukis Mohidin, Ibrahim Hussein dan Ismail Zain.Amerika yang sangat terkenal dengan gaya Latif Mohidin menerusi siri popular ‘Pago-‘drip painting’ (titsan warna) menunjukkan Pagi’ (1964) menggabungkan kajian terperincigaya yang bebas melalui ekspresif. Karya- terhadap bentuk tumbuh-tumbuhan dengankarya beliau tergolong dalam aliran Abstrak bentuk-bentuk seni bina Asia TenggaraEkspresionaisme. (Muliayadi Mahamood. 2001). 26

×