ഒടുവില്‍ നീതി പുലരുന്നു
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ഒടുവില്‍ നീതി പുലരുന്നു

on

 • 533 views

 

Statistics

Views

Total Views
533
Views on SlideShare
533
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ഒടുവില്‍ നീതി പുലരുന്നു ഒടുവില്‍ നീതി പുലരുന്നു Document Transcript

 • skmlvdm_p±o³ ssiJpw At±l¯nsâ `mcy IukÀ_nbpw Ap`hn¨ ZmcpWamb acWw C´ybn Cn BhÀ¯n¡mXncn¡s«. apjyXz¯nsâ IWnIsb¦nepw Ahtijn¡p¶ Hmtcmcp¯cpsSbpw aÊnse odp¶ tmhmWv ChÀ Gäphm§nb almZpc´w. sslZcm_mZnÂn¶v KpPdm¯nse kmMvenbnte¡v ]pds¸« km[mcW¡mcmb B Z¼XnIÄ C´ybnse t]meokv `oIcXbpsS s©pIe¡p¶ sdntISnsâ CcIfmhpIbmbncp¶p. tc{µtamUnsb¶ arKXpÃymb hÀ¤obhmZnbpw At±l¯nsâ t]meokpw Hcp PX¡ptsc S¯nb ZbmclnXamb B{IaW¯nsâ XpSÀ¨bmbncp¶p Cu kw`hw. 2005 hw_À 22þv cm{Xn ChÀ k©cn¨ _kn Cc¨pIbdnb KpPdm¯v t]meokv Z¼XnIsf ]nSn¨nd¡n AÚmX tI{µ¯nte¡v sImpt]mbn. aq¶v Znhk¯nptijw temIw I¬Xpd¶Xv tc{µtamUnsb h[n¡ms¯nb `oIcs KpPdm¯v t]meokv shSnsh¨psIm¶ hmÀ¯ tI«mWv. CXnsâ hnizmkyX A¶pXs¶ tNmZywsN¿s¸SpIbpw XpSÀ¶v S¶ AtzjW§Ä {Iqcamb hymP Gäpap«ensâ IY ]pd¯psImphcnIbpw sNbvXp. _knÂn¶v hen¨nd¡s¸« Z¼XnIsf Hcp ^mwlukn sImpt]mb `oIc hncp² tk hw_À 26þv cmhnse skmlvdm_p±os Imdn Ibäns¡mpt]mhpIbpw hgnbcnIn XÅpIbpw sNbvXp. XpSÀ¶v ]ndsIsb¯nb F.Sn.Fkv. ta[mhnIÄ XpcpXpsc shSnsh¨v arKobambn sImes¸Sp¯pIbmbncp¶p. Hcp Znhk¯nptijw IukÀ_nbpsS arXtZlw I¯n¡cnª nebn Is¯n. C´ybpsS hnhn[ `mK§fn S¡p¶ Xo{hhmZ th«bpsS hnizmkyX tNmZywsNbvX kw`hwIqSnbmWv Cu sIme]mXIw. hmÀ¯m am[ya§fpw apjymhImi {]hÀ¯Icpw S¯nb nc´camb CSs]SepIsf XpSÀ¶v tIkv kn.sF.Un. GsäSp¡pIbpw kw`h§fpsS NpcpfgnIbpw sNbvXp. tIknse apJykm£nbmb Xpfkndmw {]Pm]Xn F¶ tIm¬Ì_nÄ 2006 Unkw_À 28þv sImÃs¸«tXmsS tIknsâ KXn hopw amdn. HSphn kp{]owtImSXnbpsS nÀt±i{]Imcw Pphcn 12þv tIkv kn._n.sF. GsäSp¡pIbmbncp¶p. KpPdm¯v tIUdnse sF.]n.Fkv. DtZymKØcmb Un.Pn. _³kmc, cmPvIpamÀ ]mWvUy³, cmPØm³ Fkv.]n. Fw.F³. Zntiv F¶nhcpÄs¸sS 14 t]meokpImÀ Ct¸mÄ AgnIÄ¡pÅnemWv. kn._n.sF. S¯nb AtzjW¯nsmSphn Cu t]meokv DtZymKØÀ¡v FÃm nÀt±i§fpw ÂInbXv tc{µtamUnbpsS hewssIbpw KpPdm¯nse B`y´ca{´nbpamb AanXvjm BsW¶v Is¯nbncn¡pIbmWv. KpPdm¯v t]meoknIs¯ hÀKobhmZnIsf GtIm]n¸n¨Xpw Imhndm¡änv cq]wÂInbXpw sImSpw hÀKobhmZnbmb AanXvjm Xs¶bmsW¶ sR«n¡p¶ hnhchpw kn._n.sF. ]pd¯psImph¶ncn¡pIbmWv. hnIk¯nsâ apJwaqSnbWnª tamUnbpsSbpw Iq«mfnIfpsSbpw ^mknÌv {]Xncq]w IqSpX ZriyamIp¶tXmsSm¸w t]meoknIs¯ hÀKob hntZzj¯nsâ `oIcXIqSn hopw NÀ¨bmhpIbmWv. nc]cm[nIfmb apkvenwIsf ]nSnIqSn hIhcp¯mpw CXnsâ t]cnÂ
 • `oIcth« BtLmjn¨v ]pXnb AwKoImc§Ä tSmpw KpPdm¯v t]meoknpÅn Hcp kwLwXs¶ {]hÀ¯n¡p¶psh¶ hmÀ¯ AXy´w `oXnPIamWv. nbahmgvN kwc£n¡m³ NpaXes¸« t]meoknsâ Im¡n¡pÅnse ImhnaÊv atXXc kwkvImcs¯ F{X arKobambmWv Ii¡nsbdnbp¶sX¶v Cu hmÀ¯ t_m[ys¸Sp¯p¶p. KpPdm¯v ss{Iw{_m©v ta[mhn A`bv NpZmkabmWv Cu kwL¯nsâ tXmsh¶pw kn._n.sF. shfns¸Sp¯nbncn¡pIbmWv. Cbmsf kn._n.sF. AdÌv sNbvXtXmsS tc{µtamUn kÀ¡mÀ `oXnbnemWv. AtzjWw AanXv jmbnte¡v ofp¶Xv XSbm³ ]eXc¯nepw CSs]S S¶ncp¶p. Hcp ImcWhimepw a{´nbpsS t]cv ]dbcpsX¶v km£nsb A`bv NpZmka `ojWns¸Sp¯p¶ cwKw kn._n.sF.bpsS Iymadbnepv. CtXmsSbmWv AanXvjm¡pthnbpÅ he IrXyambn kn._n.sF. hncn¨Xv. Hcp`mK¯v apjyXzw achn¨ hÀKob tImac§Ä Im¡nbWnªv cta[w S¯pt¼mgpw oXn Ipgn¨paqSs¸SpIbnsö BizmkamWv kn._n.sF. ÂIp¶Xv. sXfnhpIfnÃmsX FgpXn¯Åpambncp¶ Hcp tIknv Xp¼pm¡n D¶Xcmb {]Xn`IÄ¡ptsc hncÂNqm³ ss[cywImWn¨ AtzjW DtZymKØÀ A`nµaÀln¡p¶p. AtXmsSm¸w cm{ibcpw nc]cm[nIfpamb yq]£ PX¡v kwc£Wsamcp¡mpÅ _m[yX `cWIqS§Ä IqSpX D¯chmZnXzt¯msS nÀÆln¡pIXs¶ thWw. AanXvjmsbt]mse hÀKobhnjw aÊn nd¨psh¨ Imhn t_mw_pIÄ¡v AÀlamb in£ hm§nsImSp¡pIbpw nba¯nsâ ]gpXneqsS ChÀ DuÀ¶pt]mhmXncn¡mpÅ Pm{KX ]peÀ¯pIbpamWv AtzjW DtZymKØÀ Cn sNt¿Xv.