Smk

436
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
436
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smk

  1. 1. Ap-`hw ssiJv apl-ΩZv Imc-Ip∂v B¿{ZX-bpsS Dujvaf hnIm-c-ß-fp-W¿Øp∂ tkh--Øns‚ kvtl-kv]¿i-߃ 2009 aebmf atm-ca hm¿jn-I∏Xn-∏nse H∂m-asØ teJw - - {]apJ IYm-IrØv Sn. ]fl-m-`-t‚Xm-Wv. AXns‚ Xe-s°´v "Jeo^m Da-dns‚ ]n≥Km-an-Iƒ.' nd-bu-hØn¬ hml-m-]ISØn¬ ac-Ws∏-´p-t]mb IÆq- - - - -- - cnse tUmIvS¿ sskp-±o-p-ambn _‘-s∏-´-XmWv teJ-w. At±lw ap-jy-kt-lØn-s‚bpw Poh-Im-cp-Wy-Øn-s‚bpw ImW- v - s∏-Sp∂ cq]-am-bn-cp-∂p. ]fl-m-`≥ Fgp-Xp∂p: ""tUmIvS¿am-cpsS - Izm¿t´-gvkn¬n∂v hfsc ASp-Øm-bn-cp∂p Fs‚ hoSv. tUmIvS¿ sskp-±o≥ Pbn¬ tUmIvSdmbn Nm¿sP-SpØ hnhcw GSØn - Fgp-XnbmWv Rm-dn-™Xv. ]pXnb tUmIvS¿ Pbn-en¬ h∂n-´p- - s≠∂pw ap-jys∂ ne-bnepw tUmIvS¿ F∂ ne-bnepw hfsc √ Bfm-sW∂pw GSØn Fgp-Xn. Rm≥ ASpØ XhW sIm®n-bn¬n∂v ho´n¬ hcp-∂Xnp - apºmbn Xs∂ tUmIvSdpsS IpSpw-_hpw Fs‚ ho´p-Imcpw XΩn¬ - ]cn-N-b-s∏-´p-I-gn-™n-cp-∂p. GSØn tUmIvSsd°pdn®v ]d™ A¤pX IY-Ifn¬ H∂v. - Hcn-°¬ Hcp tcmKnsb ImWn-°m-mbn Bƒ°m¿ tUmIvSsd Iq´n-s°m-≠p-t]m-bn. Ip≠-n-Shgn-Ifpw sNfn-n-d™ ]mS-hcºp- - - - - I-fp-sams° Xm≠n thW-am-bn-cp∂p ho´n-se-Øm≥. AXp-sIm≠v Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v apl¿dw c≠v
  2. 2. aq∂v hmb-m-p-`hßfpw F-s∂ AKm-[ambn kv]¿in- - - - ®p. ]c-am-h-[n thZn-I-fn¬ Ah-sb-°p-dn®v kwkm-cn- ®p. Ckvem-ans‚ Imcp-Wyhpw ∑bpw shfn-®hpw DZm- c-Xbpw Ap-`-hn-®-dn-bm≥ Ah-k-c-sam-cp-t°≠-Xv {]t_m-[Icm-W.v - Imsd-Sp-°m-sm∂pw Ign-™n-cp-∂n-√. ho´nseØnb-t∏mƒ tUmIvSdpsS a v - h√m-sX-bn-Sn-™p. AXy¥w Zb-o-bamb Np‰p-]m-Sp-Ifm-bn-cp-∂p. Ahn-SsØ ASp- - - ∏n¬ Xo Fcn-™n-´p-Xs∂ Znh-kßfm-bn-´p-≠m-bn-cn-°p-sa∂v tUmIvS¿°v tXm∂n. - - Iqen-∏Wn-sb-SpØv IpSpw_w tm°n-bn-cp∂ Krl-m-YmWv tcmKn-bmbn InS- - - °p-∂X.v Abmƒ sImSpØ ^okv Abm-fpsS ssIbn¬Xs∂ ]nSn-∏n®v "CsXm∂pw - Ct∏mƒ th≠; Ct∏mƒ tcmKw amd-emWv {][m-w. Rm≥ X∂ acp-s∂ms° Ign®m¬ hfsc thK-Øn¬ CXv amdpw. ]ns∂ F∏gv thW-sa-¶nepw Fs∂ hnfn-t®m-fq. Rm≥ hcpw.' ho´n-se-Ønb DSs tUmIvS¿ sskp-±o≥ Xs‚ ss{Uh-dpsS ssIbn¬ Iptd Acnbpw ]bdpw ]cn∏pw FÆ-bp-sams° B ho´n¬ FØn-°m≥ G¿∏mSv sNbvXp. CsXms° ]d™v GSØn Ft∂mSp tNmZn®p: Cß-s-bp-apt≠m Hcp tUmIvS¿! ^okv hmßm-ØXv a- n-em-°mw. ]t£, tcmKn-bpsS ho´nse Zmcn{Zyw Xo¿°m-mbn Acnbpw ]cn-∏p-sam-s°. GSØn ]d-bp-∂Xv apgp-h≥ {i≤n-°m≥ Fn°p Ign-™n-√. Fs‚ a v At∏mƒ hfsc AI-se-bm-bn-cp-∂p˛ Ime- Ønepw tZi-Øn-ep-sam-s°. Atd-_y≥ acp-`q-an-bn-eqsS cm{Xn Iq´n-m-cp-an-√msX alm-mb Jeo^m Da¿ k©-cn-°p-∂p. At±lw thjw amdn-bn-cn-°p-∂p. Xs‚ `c-WIm-eØv {]P- - Iƒ Fß-s-bmWv Ign-™p-t]m-cp-∂Xv F∂-dn-bm-m-bn-cp∂p B k©m-cw.'' XpS¿∂v ]fl-m-`≥, Jeo^m Da¿ Zcn-{Z-cmb kv{Xo°pw Ip´n-Iƒ°pw tKmXºv s]mSn sIm≠p-t]mbn `£Ww ]mIw sNbvXp-sIm-SpØ Ncn{X {]kn- ≤-amb kw`hw hnh-cn-°p-∂p. _m_p `c-ZzmPv Xn-°p-≠mb ad-°m-m-hmØ Hc-p-`hw am-[yaw BgvN- ∏-Xn-∏n¬ Ipdn-°p∂p: ""Rm≥ aÆm¿°mSv Ign™v s]cn-¥¬a-Æbn¬n∂v Ipd®p - Zqcw hgn-bn¬ XS-™p-sh® Hcp _ n¬ Xf¿∂n-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. _μv ImcWw - B sNdnb Aßm-Sn-bn¬ IS-Isfm∂pw Xpd-∂n-´n-√. `£-WØn-smcp hgn-bp-an- - - √. D® Ign-™t∏mƒ nc-Øp-Ifnse Hcp sNdnb apkvenw Krl-Ønse Hcp - - kv{Xo ]d-ºn¬n∂v ac-®on ]dn-°p-∂Xv I≠p. h√mØ hni-∏p-≠v. Hcp IjvWw tNmZn-®mtem F∂v BZyw tXm∂n. F∂m¬ aSn-®p. Iptd tcw Ign-™t∏mƒ - B kv{Xobpw Ah-cpsS Iuam-c°m-cn-bmb aIfpw Hcp henb Ncp-hØn¬ a™ƒ - - tN¿Øv thhn® Ing-ßp-ambn R߃°-cn-In-se-Øn. A©∏w sIm≠v A™q- dmsf Du´nb tbip-hns Rm-t∏mƒ Hm¿Øp. Rm≥ n¬°p-∂Xn-SpØv h∂v - - Ah¿ ]d™p: sImdt® D≈q. F√m-h¿°pw XnI-bn-√. me©p t]cpsS hni- c≠m-bn-cØn-sbmºXv - Unkw_¿ ]sØmºXv
  3. 3. s∏-¶nepw amd-s´. At{Xw Bb-t√m.'' B ImgvN m´p-Im¿ I≠p-n¬°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p; B¿Øn-tbmsS R߃ `£-W-Ønv B{I-an-°p-∂-Xpw. Ac aWn-°q-dn-p-≈n¬ Iptd-t∏¿ tN¿∂v ncØp h°n¬ ASp∏p Iq´n, F√m-h¿°pw Ign-°m≥ I™n-bp-≠m-°n. m´p- Im¿ Xs∂-bm-WXv sNbvXXv. Aßm-Sn-bnse Hcp IS Xpd-∂mWv Ah¿ Acn - kwL-Sn-∏n-®Xv. CsX-t∏m-sg-¶nepw Hcn-°¬ ]d-bWsa∂v Fn-°p-≠m-bn-cp-∂p. - - - amIvknw tKm¿°n ]d-™Xp-t]mse ap-jy≥ F{X atm-lcamb ]Zw. At∏mƒ - - - Zpc-¥ßsf BtLm-jam-°p-∂htcm!'' - - - C°-gn™ da-Zm-nse Ah-km mfp-Ifn-sem-∂n¬ Xn-°p-≠mb Hc-p- - `hw tIcf hw-hIp∏v a{¥n _ntmbv hnizw am[yaw Zn-]{X-Øn-se-gp-Xn. - - tIm´-bØn-Sp-Øp-≠mb hml-m-]ISØn¬ ]cn-°p-]‰nb Zº-Xn-Isf Bip-]- - - - - - - {Xn-bn-se-Øn-°mpw ]cn-Ncn-°mpw klmb kl-IcW߃ sNbvXp-sIm-Sp- - - - - °mpw XnSp°w ImWn® sNdp-∏°m-cs-°p-dn-®mWv a{¥n AXn¬ hni-Zo-Icn- - - - °p-∂Xv. tmºp-Im-cm-bn-cns° Xs‚ tPmenÿe-Øp-n∂v HmSn-h∂mWv B - - - bphmhv B tkh hrØn-Ifn¬ hym]r-Xm-bXv. A¬ Aao≥ F∂ B sNdp- - - - ∏-°m-cs-°p-dn®v ssZh-hn-izm-knbpw aX-hn-izm-kn-bp-a√mØ _ntmbv hnizw - - Fgp-Xp∂p: ""tdmUn¬ hoWp InS-°p∂ c≠p Pohn-X߃°v XpW-bmbn Bip- - ]-{Xn-bn-te°v t]mb-XmWv Ah≥. G‰hpw DXvIWvTm-Ip-eamb nan-jßfn¬ - - - - Bsc-∂dn-bmØ Atim-Ipw `mcy°pw th≠n Bip-]{Xn-bn¬ Atßm-´p-an- - - tßm´pw Xf-cmsX HmSn-bhm-Wv, kz¥w t]cv Az¿Y-am-°n-bh≥. apjy - - - kvtl-Øn-s‚bpw Imcp-Wy-Øn-s‚bpw hnfn tI´p-sIm≠v Ah≥ da-Zm≥ amk- Ønv A¿Yw ]I¿∂p. tPmen-ÿew hsc Ahs Xncn-®p-sIm-≠m-t°≠ ISa Fn-°p-≠v. F∂m¬ Imdn¬ Ib-dm-p≈ Fs‚ £Ww At∏m-gmWv kt¶m-N- tØmsS Ah≥ nc-kn-®Xv. hkv{X-Øn¬ Nfnbpw Idbpw ]pc-≠n-cp-s∂-¶nepw - ]cn-ip-≤am-bn-cp∂p B sXmgn-em-fn-bpsS a- v. hen-bhcpw ]cn-jvIm-cn-Ifpw - - ap-jyXzw ad∂v amw tm°n-n¬°p∂ ]e kμ¿`-ßfnepw Ip∏m-bØn¬ - - Nfn-]p-c≠ CØcw Bfp-IfmWv ap-jy-Xz-Øns‚ alXzw sΩ Adn-bn-°p-∂- - Xv. A¬ Aaos Rm≥ Imdn-te°v ]nSn-®p-I-b-‰n. tPmen-ÿ-eØv Cdßpw apºv Ah≥ Fs‚ IÆp-Ifn-te°p tm°n. B IÆp-Ifn¬ At∏mƒ Rm≥ - - da-Zm≥ nemhv I≠p'' (24.9.2009). Cu aq∂v hmb-m-p-`hßfpw F-s∂ AKm-[ambn kv]¿in-®p. ]c-am-h[n - - - - thZn-Ifn¬ Ah-sb-°p-dn®v kwkm-cn-®p. Ah Nne-cnse¶nepw kvtl, ImcpWy - hnIm-cßfpw tkh k∂-≤Xbpw DW¿Øp-Ibpw hf¿Øp-Ibpw sNøp-sa∂v - - {]Xo-£n-°p-∂p. Ckvem-ans‚ Imcp-Wyhpw ∑bpw shfn-®hpw DZm-cXbpw Ap- - `-hn-®dn-bm≥ Ah-kcsam-cpt°≠Xv a‰m-sc-°mfpw {]t_m-[Icm-Wv. tkh-- - - - - Øns‚ kvtl-kv]¿i-߃ Ah Ap-`hn-°p-∂hcn-¬ am{X-a√, AXp ImWp- - - - - Ibpw tI-ƒ°p-Ibpw Adn-bp-Ibpw sNøp-∂hcnepw B¿{Z-XbpsS alnX hnIm- - - - c-ßfp-W¿Øm-Xn-cn-°n-√. - Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v apl¿dw c≠v

×