Islam House

447 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Islam House

  1. 1. , , ! " #$% & ' ( . ) &' *' , + $ , *' # , - , +? Reference from : http://d1.islamhouse.com/data/ml/ih_books/ml_b_aqeedathutauheed.pdf Shirk ? + . /0 + 1+' , + )2 ' 3
  2. 2. , 4 % 5 ' 6. 1# / Example 1 : SHIRK AT SWALAT NAGAR BY KERALA SUNNIS http://www.youtube.com/watch?v=VihTBY0j-P8 ( ,+ 2 ' ,1 , 3 27 8+ " (sa ) ,# 1# Example 2 : 7 : # ! % 27 8+ http://www.youtube.com/watch?v=wxKXsMZMCBU Example 3: # 4 $ # ; < http://hidaya.do.am/forum/12-436-1 = /> ! ?. ' # * 7 @ A %$ ! + +$ % & ' ( BC #' ' D # ' + #2E #' 7 +' + # ( ' 1F ( *. +# 7G ( < , BC ) ' + H ( BI # /> * J 5 '. , 4 K L ' 5" 5 ' +. ' ' & * …. 7 @,O #
  3. 3. "" tNmZn¡pI: ""o tNmZn¡pI: "Ggv BImi§fpsS dºpw (krãmhpw -þ kwc£Ipw þ imkm[nImcnbpw) al¯mb "AÀin'sâ dºpw kwc£I imk (_nw_mcm[ _nw_mcm[IÀ) BcmIp¶p?' AhÀ (_nw_mcm[IÀ) ]dbpw: "AÃmlphn¶mIp¶p'. o ]dbpI: "F¶m n§Ä kq£vaX ]men¡p¶ntÃ? (B ssZhs¯ n§Ä `b¡p¶nsà þ Apkcn¡p¶nsÃ?).' o tNmZn¡pI: "FÃm A hkvXp¡fpsSbpw B[n]Xyw Hcphsâ ssIhi¯nemWv. Ah³ A`bw B[n]Xyw ÂIp¶p. Ahs¶Xncmbn (FhnsS n¶pw BÀ¡pw) A`bw e`n¡pIbnÃ. A§s A§sbpÅh³ BcmWv? n§Ä¡dnbmsa¦n (]dbq?). AhÀ ]dbpw: F§s "(AsXÃmw) AÃmlphn¶pÅXmWv.' o tNmZn¡pI: "]ns¶ F§sbmWv n§Ä ]nimNnsâ ambmheb¯n s]«pt]mIp¶Xv?'.'' (JpÀB³ 23: 86 þ n§Ä (JpÀB³ 89).
  4. 4. + ( )7 7! 27 8+ J ! 1P ;# 4 , http://www.slideshare.net/harisp/ml1922-1902878?src=embed
  5. 5. = G ' ( , #' , + , 7 7' 7 + 7 7 1 3, ? Referred from : http://d1.islamhouse.com/data/ml/ih_books/ml_b_aqeedathutauheed.pdf

×