Uploaded on

 

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
840
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ]p-kv-X-I-w- B-dv- / e-°w- B-d- v / 2009 Un-k-w-_¿- -/ 1430 Zp¬- l-÷v- R߃ {]Wbn®p! 9 Hcp Iq´w PnlmZnIfpsS A-p`hkm£yw -˛Bbni kPv hm-b--°m-cp-sS- kw-hm-Zw- 4 hn-ip-≤- ]m-X- 6 ]-{Xm-[-n-]¿-°v- ]-d-bm-p-≈-Xv- 7 Ip-cn-ip-a-c-W-w-: hn-a¿-i--ß-fpw- h-kv-Xp-X-I-fpw- - ˛ap-l-Ω-Z-en- am-kv-‰¿- 17 {]-hm-N-I-∑m¿- ss__nfn¬- ˛A_q-lw Imc-Øq¿ 34 ]ZßfpsS Ir-Xy-X- Jp¿Bns‚ ssZhnIX°p≈ sXfnhv ˛dpkvXw Dkvam≥ 40 CXcaX-ß-tfm-Sp≈ Jp¿-B-nI kao-]w ˛im-lp¬ hmSm--∏≈n 45 Ckvemanse bp≤-n-b-a-߃ ˛s{]m-^-.- ]-n- A-–p-√- 48 hn-ip≤- ]m-X- ˛A-_q-A-ao≥- 50 Internet Edition: http://www.snehasamvadam.com Printed Published and owned by M.Mohammed Akbar. Printed at Screen Offset printers, Cochin-18. Published at Cochin-18. Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, P.B No:1981, Road, Cochin-18. Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, Kalabhavan Vyttila, Cochin-19.
 • 2. ss{IkvX-h-hn-cp≤h-pw -n-µbp≈Xp- -- hm-b--°m-cp-sS- amb ap∂v teJ--߃°pw DNn-X-ambn adp-]Sn- X-cp-∂Xm-bn-cn°pw. Ckvem-ans - - kw-hm-Zw- Ipdnt®m hnip-≤-Jp¿-B-n-s-°p-dnt®m {]kvXpX adp-]-Sn-bn¬ ]cm-a¿in-°p- hm≥ Dt±-in-°p-∂n-√. Ckvem-ans Ip- dn®pw Jp¿-B-ns Ipdn®pw hy‡--amb ]T- hpw A`n- { ]m- b - h p- a p≈ hy‡n- bmWv Rm≥. Cu IØn¬ c≠p-aq∂v Fgp-Øp-Im-cpsS sX‰p-Iƒ Nq≠n°m-Wn- ®p F∂-√msX AXn--∏pdw H∂p-an-√. C¥y Hcp atX-Xccmjv{S-am-Wv. F- √m aX-߃°pw Xpey-{]m-[myw ¬- Ip-∂-XmWv C¥y≥ `c-W-L-S-. GXv aX-Øn¬ thW-sa-¶nepw hniz-kn-°p-hm- p-ff kzmX{¥yw `c-W-L-S-- ¬Ip- CØcw teJ߃ ]men-°p-∂-XmWv icn-bmb S-]-Sn. -"^- ∂p-≠v. nß-fpsS teJ-߃ `c-WL-- - `cWLSmhncp≤w e-Øn¬ n∂v ]pjv]sØ- Xn-cn-®dnbmw' - - S--bnepw auenIm-h-Im-i-ß-fn-ep-ap≈ F∂v ssZh-hNw F√m-h¿°p-ap-≈Xm- - - ·-amb ssII-S-Ø-em-Wv. {io. apl- kvtl-kw-hmZw amkn-Ibn¬ {]kn- - Wv. ⁄mn-bmb Hcmƒ°v aXm-¥-c-kw- Ω-Zen amÃ-sd t]mse Nne¿ Fhn-sS ≤o-I-cn® Nne teJ--ß-fmWv Cu hm-Z-Øns‚ Bh-iy-an-√. ]c-kv]-c-ap≈ n-∂mWv CsXms° ]Tn-®Xv? Ah-cpsS - IsØ-gp-Xm≥ Fs∂ t{]cn-∏n® LS-Iw. AI¬®bpw sX‰p[m-c-W-Ifpw AI-‰p- aX-hn-⁄mw Ahsc Fgp-Øp-Imtcm "BZn- ] m]w A¿Yhpw A¿Yhpw' ∂-Xnv Xo¿®-bmbpw kwhmZw D]-I-cn- ⁄mn-Itfm hnth-I-a-Xn-Itfm kpIr- "ska-‰nIv aX-ßfpw hnizm-k-{]-am-W- °pw. ChnsS nß-fpsS kwhmZw `n∂n- Xn-Itfm B°n-bn-´pt≠m F∂p Kuc- ßfpw' "{InkvXp-hns‚ {Iqio-I-cWw: ∏v h¿[n-∏n-°p-∂Xpw Ckvem-ans Ipdn- h]q¿hw Nn¥n-°p-∂Xv ∂m-bn-cn-°pw. bmYm¿Yyhpw k¶¬]hpw' XpS-ßn-b- ®v sX‰p[m--c-W-bp-≠m-°p-∂-Xnpw Imc- FsXmcp XØz-im-kv{X-sØbpw ]q¿W- h-bmWXv. W-am-Ipw. XnI™ ]c-kv]c _lp-am- ambn hymJym-n-°p-hm≥ km[n-°pw nß-fpsS {]kn-≤o-I-c-W-Ønse F∂p tXm-∂p-∂n-√.- A-Øcw {]hr-Øn- -tØm-sSbpw a‰p-≈-h¿ Xß-sf-°mƒ teJ--ß-ƒ A∏msS `c-W-L-S-m-hn-cp- Iƒ Bscbpw Fhn-sSbpw FØn°pw ⁄m-nIfpw t{ijvTcpw BsW-∂pw ≤hpw amp-jn-I-aq-ey-ß-fn-epw, A¥-- F∂pw -tXm-∂p-∂n-√. Rm≥ ItØm- Icp- X n- s - ° m- ≠ m- b n- c n- ° Ww kwhm- Z -  nepw Ah-Im-i-ß-fn-ep-ap≈ ssII-S- en°m k`mhn`mK-Øn¬s]´ Hcp ss{I- Ønv ]pd-s∏-tS-≠-Xv. CXnse Fg-pØp- Øepw A]-am-n-°epw BsW∂p ]d- kvX-h-m-Wv. GXv km-l-N-cy-Ønepw Im¿°v B ⁄mw Dt≠m F∂p- bmsX hø. teJ--߃ F√mw Xs∂ k`-sb- X-≈n-∏-d-bm≥ Xøm-dn-√mØ Xs∂ kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Fgp- CXc aX-ÿsc Bt£-]n-°p-∂Xpw hy‡n-bmWv Rm≥. a‰p-a-X-hn-`m-K-ß- Xn-bhcpsS ⁄m-Zm-cn{Zyw {]I-Sam-°p- - - - Ahsc A¥- n-√m-Ø-hcpw hgn-]n-g-®- fn¬ s]´-hcpw AØ-c-°m-cm-bn-cn°pw. ∂-XmWv "ska-‰nIv aX-߃ hniz-m- hcpw c-I-k-¥-Xn-I-fm°n ap{Z-IpØn Ah-tcmSv Ah-cpsS aX-hn-iz-k-ß-fn- khpw {]am-W-ß-fpw' "BZn-]m]w A¿- A[n-t£-]n-°p-∂-Xp-am-Wv. te°v IS∂v Fs¥-¶nepw ]d-bp-∂Xn¬ - Yhpw A¿Yhpw' XpS-ßnb teJ-- kaq-l-Ønse `n∂-Xbpw hntZzj- ߃. Hcp aX-{KŸw hymJym-n-°p-∂- A¿Y-ap-s≠∂v tXm-∂p-∂n-√. hpw ]-cØn apX-se-Sp-°p-hm-p≈ t_m- Xnv apºv ]e-h´w Btem-Nn-t°-≠-Xp- ˛ tPmk^v sk_mÃy≥, [-]q¿h-amb {iaw CXns‚ ]nd-In-ep- ≠v. A{]-Imcw icn°pw Nn¥n-°p-∂h¿ - Be∏m´v lukv, Nnt‰mSv t≠m F∂ ymb-ambpw kwi-bn-t°-≠n- AXnv ]pd-s∏-Sp-I-bn-√. Cu S-]-Sn°v *** bn-cn-°p-∂p. AXnv hntZ-i-k-lmbw ]n∂n¬ ss{IkvX-hsc {]tIm]n∏n°p- e`n-°p-∂p≠v F∂v thWw Icp-Xm≥. Ipg∏w Z¿i߃°√; Isb∂ KqV- e £yw Dt≠m F∂v a‰p aX-hn-`m-Kßsf-°p-dn®v kwkm-cn-°p- - - AXv S∏m°p-∂-h¿-°v- kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. a{Z-k-Iƒ tºmƒ, {]tXy-In®v Fgp-Xn-{]-kn-≤o-I- kvtl-kw-hmZw HIvtSm-_¿ e°- hI- hm-b--im-e-I-fn¬ ss{IkvX-hsc cn-bv°p-tºmƒ hf-scb[nIw Ah-[m- Øn¬ {]kn-≤o-I-cn® hmb--°m-cpsS CI-gvØp∂ ]e- ]p-kvX-I-ßfpw Imk- X ]men-t°-≠-Xp-≠v. aXm-¥-c-kw-hm- ]w‡n-bn¬ Fs‚ Ipdn-∏n∂v s]m∂m- ‰p-Ifpw D≈-Xmbn kwibw tXm∂n-bn- Zw Hcn-°epw as‰mcp aXsØ {hW-s∏- n-bnse aplvkn≥ XpS-ßn c≠p-aq∂v ´p-≠v. CXn-s‚-sbms° ]n∂n¬ hntZ-i- Sp-ØmsX km[y-am-Ipw F∂v tXm-∂p- t]¿ hntbm-Pn∏v {]I-Sn-∏n®p sIms≠- I-c-߃°p≈ km[yX X≈n-°f-bm-h- ∂n-√. aX-߃ A{Xbv°v ]c-kv]-c-hn- gpXn-b hna¿i--߃°v adp-]Sn ]d-bm- X-√. CX-c-a-X-°m¿ Ckvem-ans kwi- cp-≤am-sW∂Xv Xs∂-bmWv H∂m-asØ mWv Cu IsØ-gp-Xp-∂-Xv. kmaq-ly- b-tØm-sS tm°n-bm¬ Ahsc Ip‰w- Imc-Ww. as‰mcp aX-sØ-°p-dn®v auw o-Xnbpw ∑bpw am{Xw DƒsIm-≈m≥ ]d-bp-hm≥ Ignbpsa∂v tXm∂p-∂n-√. 2009 Un-k-w-_¿- 4
 • 3. D]-tZ-in-°p∂ Hcp ssZh-Ønv kmaq- Ah¿ ap≥]-¥n-bn-ep-≠m-Ip-am-bn-cp-∂p.- ¬Inb A∂sØ aX-t-Xm-°-sf√mw ly- m - k - a - X z- ß ƒ ne- n¿- Ø m- s m- c n- A-Sn-aØ hyh-kmbw ntcm-[n-°m≥ AXn-p-Øchm-Zn-Ift√? ]pcp-jta-[m-hn- - - - - °epw Iq´p-n¬°m-m-hn-√. Pm-[n-]- Ata-cn-°-bn-semcp A{_-lmw-en-¶≥ Xz-Øns‚ h‡m-°ƒ aX-n-b-a-߃ Xy-aq--ey-ßfpw atX-X-c-Xzhpw aX-n-c-t]- Pn-t°-≠n-h-cn-√m-bn-cp-∂p. kv{Xo ]pcp- hf-s®m-Sn®v Ap-bm-bn-Ifn¬ IpØn-sh- - £-Xbpw kºq¿Æ-ambn S-∏n-em-°m≥ j-k-aXzw sIm≠p-h-cmpw Hcp Pm-[n- °p-∂Xv sIm≠mWv Ah¿ ]d-bp-∂-Xm- Ign-bp∂ Hcp tkmjy-enÃv kaq-l- ]Xy `c-W-coXn sIm≠p-h-cmpw _n- Wv icn-sb∂v sX‰p--[-cn®v Cu kv{Xo-hn- Øn¬ Iøq-°q-≈h≥ Imcy-°m-cm-m-Ip- - bpsS ]n≥Km-an-Iƒ°v Xs∂ km[n°p- cp≤nb-a-߃s°-Xnsc s]mcp-Xm≥ hm-p≈ hIp-∏p-I-sfms° sIm´n -A-S- ambncp∂p. kv{XoI-sft]mepw In´msX hcp-∂-Xv. ®n-´p-≠m-IWw, nbaw ewLn-°p-∂hsc - - F∂m¬ Xm¬°m-enInb-a-ambn C°mcyw AWn-Iƒ a-kn-em°n AØ- c£-s∏-Sm≥ klm-bn-°p∂ Hcp ]gpXpw sIm≠p-h∂ _lp-`m-cy-Xz-n-baw tem- cw bmYm-ÿnXnI aX-t-Xm-°ƒs°- D≠m- I mØ Hcp hyh- ÿ n- X n- b p- ≠ m- Im-h-kmw hsc ne-n¿Øm-mWv Xnsc s]mcp- X m- mWv Jp¿- B - ns‚ bmte AØ-cØn-semcp ÿnXnhntij- - Nne bmYm-ÿnXnI X¬]cI£n-Iƒ bYm¿Y h‡m-°ƒ Xøm-dm-tI-≠-Xv. ap≠m-°m-m-hq. kzbw]cym-]vXX tSn- {ian-°p-∂-Xv. DlvZv bp≤-Øn¬ Hcp-]mSv ˛ skbvXv apl-ΩZv B-°bw b kaq-lØnte kzm¿Y-Xbn-√mØ Hcp - - kv{XoIƒ hn[-h-I-fm-b-t∏mƒ Ahsc *** kaq-lsØ hf¿Øn-sb-Sp-°m-m-hp-I- kwc-£n-°m≥ sIm≠ph∂ nb-a-am-bn- bp--≈q. F∂m¬ ssZhn-In-baam-bmepw- - - hna¿ißfn¬ A¬]w cp∂p _lp-`m-cy-Xzw. AXnv Nne I≠o- apX-em-fn-Ø-hpw, ASn-aØ--hpw, sh∏m´n KpWImw£bpamhmw j-p-Ifpw sh®n-´p-≠v. F√m-h¿°pw k{º-Zbm-hp-sams° Ap-hZn-°p∂ Hcp - - tXm∂n--b-Xp-t]mse _lp-`m-cyXzw kzo- HtŒm_¿ e°w "kvtlkwhmZ'- kmaq-ly-hy-hy-ÿn-Xn-bn-sem-cn-°epw I-cn-°m≥ Jp¿-B≥ Ap-hmZw ¬Ip- Øn¬ skbv X v aplΩZv B°bw Pm-[n-]Xy aqey-߃ kwc-£n-°-s∏- ∂n-√. AXp-t]mse Xs∂-bmWv XzemJv FgpXnb Ipdn∏pw AXnp≈ adp-]Sn- Sm-m-In-√; Ak-aXz-ßfp≠mIpw. kIm- - - nb-a-hpw. Jp¿-B-n-epff Cu D]m-[n- Ifpw hmbn®p. Hm¿a sh® mƒapX¬ Øv ]≤-Xn -sIm-s≠m-∂pw Ak-a-Xz- Ifpw I≠o-j-p-Ifpw Im‰n¬ ]d-Øn- At±lw FgpXns°m≠ncn°∂ "B- ߃ C√m-Xm-°m-m-hn-√. bmWv _n°v tijw ]pcp-j-ta-[m-hn- dmw q‰m≠nse tKm{Xnbaßfpw' Imem-p-kr-X-ambn nb-a-߃ t`Z- Xz-Øns‚ h‡m-°ƒ ico-AØv nbaw "sh∏m´n h¿Øamßfp'a√msX K-Xn-sN-øm≥ _n tXrXzw sImSp-Øn- t{ImUo- I - c n- ® - X v . Xpey- o- X n- t bmsS ]pXnb Fs¥¶nepw hna¿i߃ hm- ´p-≠v. ASn-a-hym-]mcw sImSn-Ip-Øn-hm- tm°m≥ Ign-bp-∂htcmSv am{Xw _lp- - - °ntem hcnbntem ASbmfs]Sp-Øm≥ Wn-cp-∂-Imew DS-a-I-fpsS Nqj-W-Øn- `m-cyXzw kzoI-cn-°mhq F∂ I≠o-j- At±lØnmbn´n√. adp]Sn°mcn¬ s∂-Xnsc hnc¬Nq-≠n-b -a-lm-mWv mWv sh®n-cn-°p∂-Xv. F∂m¬ B ]ecpw Ckvemanpw {]hmNIpsaXn- At±-lw. ASn-aØw ntcm-[n-°m≥ Ign- I≠o-j≥ temI-Øn-em¿°pw {]mtbm- cmb ]pXnb h√ hna¿ißtfmSpw bmØ Ah-ÿ-bp-≠m-bn´pw ASn-a-I- KnI-am-°m-m-hn-s√∂v ap∂-dn-bn∏v Jp¿- {]XnIcn°p∂{X Klamb coXnbnem- tfmSv amy-am-bn s]-cp-am-dmpw Ah-cpsS - B≥ ¬Ip-∂p-ap-≠v. CXns‚ A¿Yw Wv B hnjbØn¬ adp]SnsbgpXnb- hnb¿∏p-W-ßp-∂-Xnv apºv Ah¿°v temI-h-kmw hsc ]pcp-js‚ ASn-a- Xv. √Xv Xs∂! kvtlkwhmZØn- Iqen sImSp°p-hm-pw, {]m-b-›n-Ø- bm-bn, mev `mcyam-cp-ff Hcp ]p-cp-j- se hmb°mcpsS Ipdn∏pIfpw Ime- ambn ASn-asb tamNn-∏n-®m¬ ]pWyw tmSv kl-Icn®v ASp-°fbn¬ HXp-ßn- - - - Øns‚ CuSpshbv]pIfmIs´. In´p-sa∂pw _n ]Tn-∏n-®p. AXp-t]m- Iq-S-W-sa-∂√ Ckvemw ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. ]s£, hnjbßsf Xosc ]cnK-Wn- se Xs∂ kv{Xo˛-]p-cp-j-k-aXzw Xs∂- _n-bpsS ]n≥Km-an-Iƒ BZyw sNtø- °msX teJIs am{Xw hf™pn¿- bm-bn-cp∂p _n e£yw sh®-Xv. kv{Xo- ≠n-bn-cp-∂Xv _lp-`m-cyXzw ntcm-[n-°p- Øn B{Ian°p∂ Nne Ipdn∏pIfpw bpsS cmjv{Sob ]¶m-fn-Ø-Ønv _n- Ibpw kv{Xo°v ]pcp-jtm-sSm∏w Xpeym- - {i≤bn¬s]´p. hna¿ißtfmSv Hcp t-XrXzw ¬In-bn-´p-≠v. _n-tbm-sSm- hIm-ihpw ¬IpI-bpam--bn-cp∂p. C°m- - - apkvenw kzoIcnt°≠ kmamy KpW- ∏w bp≤-Øn¬ kv{XoIfpw ]s¶-Sp-Øn- cyw ]e {]ap-J- C-kvem-anI ]WvUn-X≥- Imw£ AXnsehnsSsb¶nepw ImWm- cn∂p. _n-bpsS ac-W-tijw Pa¬ amcpw apt∂m´v sh-®n-cp-s∂-¶nepw alm`q- ≥ Ignbptam F∂ Imcyw kwibamWv. bp≤-Ønv tXrXzw ¬In-bXv _n- cn-]£w hcp∂ bmYm-ÿnXnI Nn-¥m- Ckvemans ImSpIbdn hna¿in°∂ bpsS {]nb-]-Xvn-bmb Bbn-i-bm-bn-cp- K-Xn-°m¿ kap-Zm-bsØ ASn-a-I-fm°n ]ecpw HSphn¬ Ckvemans‚ Ayq- ∂p. F∂m¬ apkv e nw- I ƒ `n∂n- ® p. ne-n¿Øm-mWv ne-s°m-≠Xv. AXn- - amb BZ¿iØnp apºn¬ ASnbdhv inbm-˛-kp-∂n- {Kq-∏p-I-fm-b-t∏mƒ aX-n- ∂pw XpS-cp-∂p. ]d™v Ckvemw Bt«jn® Ap`h- b-a-Øn¬ IqSp-X¬ I¿i--n-b-a-ß- 1986¬ Poh-mw-i- _n¬ sIm≠p-h- ßfmWv I≠phcmdp≈Xv. entbmt]m- fmWv sIm≠p-h∂Xv. kv{XoIsf c≠mw- - - ∂-Xns XpS¿∂mWv s]ÆvsI´vhoc-∑m- ƒkv sshkpw IoØv aqdpw XpSßn B- nc-°m-cm°n _lp-`m-cyXzw Ap-k-cn- sc nb-{¥n-°m-p-ff hIp-∏p-≠m-b-Xv. tKmf{]ikvXcmb ]ecptSbpw Ap- °m≥ n¿_-‘-am-°-s∏-´p. _n-bpsS AXnp apºv ncp-]m-[n-I-ambn S-Øn- `h߃ CXmWv hnfnt®mXp∂Xv. tIc- ]mc-º-cy-amWv ]n≥Km-an-Iƒ amXr-I-bm- h-∂n-cp∂ Xzem-Jns XpS¿∂v F{X-sb- fØn¬ Xs∂ Ckvemans hna¿in°m- °m≥ {ian-®n-cp-∂-sX-¶n¬ Ime-Øn-- {X- Ip-Spw_Pohn-X-ßfmWv Nhn-´n-sa-Xn- mbn nc¥cw XqenIbpw Pnlzbpw p-k-cn-®p≈ am‰-߃ DƒsIm-≈m≥ °--s∏-´-Xv. AXn-s√mw aum-p-hmZw (ti-jw- t]-P-v 49¬-)- 2009 Un-k-w-_¿- 5
 • 4. Xn-cp-sam-gn- in-lm-_v- kz-em-ln- A-√m-lp-hn-s‚- kv-t-l-w-- e-`n-°m-≥-   ""A_qlp-ssdd nth-Zw, _n ]d™p: ""A√mlp Hc-Sn-asb CjvSs∏´p Ign™m¬ - - Ah≥ Pn_vcoens hnfn®v Cßs ]dbpw: Rm≥ C∂ hy‡nsb CjvSs∏-´n-cn-°p∂p. - AXn-m¬ obpw Ahs CjvS-s∏-Sp-I. At∏mƒ Pn_vco¬ Ahs kvtln-°p-∂p. tijw Pn_vco¬ hm-tem-IØv Cßs hnfn®p ]d-bp∂p: "C∂ hy‡nsb A√mlp CjvS-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬ nßfpw Ahs kvtln°p-I.' At∏mƒ hm- temIØp≈-h¿ apgp-h≥ Ahs kvtln-°p-∂p. ]ns∂ `qan-bn¬ Ahv kzoIm-cyX e`n-°p-I-bm-bn'' (_pJmcn˛-apkvenw) kvtlhpw BZ-chpw sImXn-°mØ h¿Ø--߃ XpSßn F{X henb Xym- ¬ obpw Ahs CjvSs∏-Sp-I. At∏m- - Bcm-Wp-≠m-hpI? kaq-l-Øn¬ ]cn-K- K-]q¿W-amb I¿a-ßfpw Bfp-I-fpsS ƒ Pn_vco¬ Ahs kvtln-°p-∂p. W-bpw D‰-h-cn¬ n∂pw kplr-Øp-°- BZ-c-hnpw kaq-l-Øns‚ AwKo-Im-c- tijw Pn_vco¬ hm-tem-IØv Cß- fn¬ n∂pw kvtlhpw GsXmcp ap- Ønpw th≠n-bm-sW-¶n¬ {]kvXpX s hnfn®p ]d-bp∂p: "C∂ hy‡nsb jy-s‚bpw D¬°-S-amb A`n-em-j-am-Wv. kvtlm-Z-c-hp-I-fpw {]i-kvXnbpw sF- A√mlp CjvS-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn- nµbpw Ah-K-W-bpw Ak-l-ob- ln-Ihpw ssan-jIhpw am{X-am-bn-cn°pw. - m¬ nßfpw Ahs kvtln-°p-I.' amWv ap°v. ap-jy-Po-hn-XØns‚ ne- - Ah ^e- c - l n- X amWv . BfpI- f p- s S A-t∏mƒ hm-tem-IØp≈-h¿ apgp-h≥ n¬]v Xs∂ CØcw _‘-ß-fp-ambn AwKo-Imcw e`n-®n-s√-¶nepw {kjvSm-hn- Ahs kvtln-°p-∂p. ]ns∂ `qan-bn- Cgp-In-t®¿∂psIm-≠mWv F∂v ]d-bmw. s‚ AwKo-Im-caps≠-¶n¬ AØcw I¿a- - ¬ Ahv kzoIm-cyX e`n-°p-I-bm-bn. Bfp-I-fpsS kvtlm-Z-c-hp-Iƒ Ic- ßfmWv k^-am-b-Xv. adn-®v, A√mlp Hc-Sn-atbmSv tIm]n-®m¬ ÿ-am-°mpw kaq-l-Øn¬ ÿmhpw ]c-a-Im-cpWnI-mb Xºp-cms‚ kv- Ah≥ Pn_vcoens hnfn®p Cßs {]i-kvXnbpw Dd-∏n-°mpw th≠n ITn- tlhpw AwKo-Im-chpw e`n-°pI F∂- ]dbpw: "Rm≥ C∂m-en∂ hy‡n-tbmSv m-[zmw sNøp-∂hcp≠v. ]e kmaq-ly- - - - Xn-t-°mƒ al-Ø-c-amb ku`m-Ky-sa- tIm]n-®n-cn-°p-∂p. AXn-m¬, obpw ˛ -cm-jv{Sob mb-I-∑mcpw nco-iz-c-n¿- ¥mWv! A√m-lp-hns‚ s]mcp-ØamWv Ah-tmSv tIm]n-°p-I. At∏mƒ Pn_v- aX {]ÿm--ß-fpsS tXm-°fpw kaq- bYm¿Y AwKo-Imcw. AØ-c-°m¿°v co¬ Ah-tmSv tIm]n-°p-I-bmbn. ti- l-Ønv th≠n Ap-jvTn® XymK-߃ a‰m-scbpw `b-t°-≠-Xn-√. thsdm-cm- jw hm-tem-IØv Cßs hnfn-®p-]-d- t]mepw kq£vaamb nco-£-W-ß-fn¬ fpsS CjvS-˛-CjvSt°-Sp-Iƒ ]cn-K-Wn- bp∂p: "C∂m-en∂ hy‡n-tbmSv A√m- `uXnIe£y-߃°v th≠n am{X-am-bn- t°-≠-Xn-√. a- p-I-fpsS mY-mb lp tIm]n-®n-cn-°p-∂p. AXn-m¬, nß- cp-∂p. A√mlp AØ-c-°m¿°v `qan-bn¬ BZ- fpw Ah-tmSv tIm]n-°p-I.' At∏m-ƒ chv ¬Ipw. a‰p-≈hcpsS {]oXnbpw kv- - hm-tem-IØp≈-h¿ H∂-S¶w Ah-tm- I¿a-ß-fpsS ImX-embn Ckvemw tl-Ønepap]cn A√m-lp-hns‚ kvt- Sv tIm]n-°p-Ibm-bn. AtXmsS `qan-bn¬ - ]Tn-∏n-°p-∂Xv Dt±-i-ip-≤n-sb-bmWv. Ah-tmSv hntZzjw sh°p-∂p.'' (_p- hnizm-k-tØm-sSbpw {]Xn-^-te-—-tbm- lhpw AwKo-Im-chpw Imw£n®p {]h¿- Jmcn˛apkvenw) sSbpw sNøp∂ I¿a-߃°mWv A√m- Øn-°p-∂-htcmSv temI¿s°ms°bpw lp {]Xn-^ew hmKvZmw sNøp-∂-Xv. kvtlhpw BZ-chpw D≠m-bn-Øocpw. BfpIƒ sΩ kvtln-°-W-sa- sFln-Ihpw ]mc-{Xn-I-hpamb apgp-h≥ bYm¿Y-amb Cu kvtlhpw BZ-chpw ∂pw BZ-cn-°-W-sa∂pw mw B{K-ln- ∑-I-fp-sSbpw ASn-ÿmw A√m-lp-hn- D≠m-bn-Øo-cp-∂-Xn-s-°p-dn®v {]hm-N- °p-∂-Xntem AXn-mbn {]h¿Øn-°p- -s‚ Xr]vXn-sb-s{X. I≥ ]dbp∂p: ∂-Xntem A√; A√m-lp-hns‚ kvtlw e`n-°p∂-Xv. adn®v icn-bmb hnizm-k- kaq-lØnpw cmjv{S-Ønpw th≠n- - ""A_qlp-ssdd nth-Z-w, _n- hpw I¿a-ß-fnep-amWv. At∏mƒ A√m- bp≈ tkh- - ß ƒ, AK- X n- I - s fbpw  ]d™p: ""A√mlp Hc-Sn-asb CjvS- lp ¬Ip∂ AwKo-Im-c-am-Wv P-a-- Am-Y-scbpw kwc-£n-°p-∂-Xn-m-bp- s∏-´p Ign-™m¬ Ah≥ Pn_vcoens  p-I-fnse kvt-lhpw BZ-c-hpw. ≈ k∂-≤-{i-a-ß-ƒ, tcmKn-Iƒ°pw hnfn®v Cßs ]dbpw: Rm≥ C∂ IjvS-s∏-Sp-∂-h¿°pap≈ Bizm-k-{]- hy‡nsb CjvSs∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m- - 2009 Un-k-w-_¿- 6
 • 5. ]-{Xm-[n-]¿-°v- ]-d-bm-p-≈-Xv- ]Z߃ Bibßsf A]n¿an°ptºmƒ... hncp-≤m¿Yw Pn-∏n-°p∂ c≠p ]Z-ß-fpsS Aÿm--Øp≈ Iq´n-t®¿°-ens Cw•o-jn¬ ]d-bp∂ t]cmWv Oxymoron. ae-bm-f-ØnenXns hntcm-[m-`mkme- ¶mcw F∂v ]cn-`mjs∏Sp-Ømw. Cw•o-jnepw Ad-_n-bn-ep-ap≈ c≠v ]Z-ß-sf-SpØv {]W-b- aXwam‰-Øns‚ t]cn¬ Ign™ aq∂v amk-ambn ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ CØ-c-samcp ]pw-kI ]Zm-hen {]N-cn-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bmWv kwLv]cn-hm¿ kwL-S-Ifpw AXnv Hmim ]mSp∂ Hcp ss{IkvXh kwL-S--bpw. kaq-l- Øn¬ DØ-c-hm-Z-s∏-´-h-sc∂p Icp-Xp∂ Nne-cpsS ]n¥p-Wbpw klmbhpw CXnv In´n-t∏m-∂n-´p-aps≠-∂Xv ]c-ky-amb cl-ky-am-Wv. "D®n-sh® ssIsIm≠v DZ-I- {Inb sNøpI' F∂ sNm√ns Az¿Y-am°pwhn[w kaq-l-Øn¬ CXv- {]N-cn-∏n- ®-h¿ Xs∂ Aß-s-sbm-∂n-s√∂pw tIhew Nne na-K--ßsf ]Thnt[-b-am- °pI am{X-amWv X߃ sNbvX-sX∂pw kΩ-Xn-®n-cn-°p-I-bmWnt∏mƒ. {]kvXpX ]ZsØ FXn¿Øpw Ap-Iq-en®pw XqenI Nen-∏n-®-h-sc√mw Xs∂ AXns‚ {]N-cWw kzbw Gs‰-Sp-°p-I-bmWv ^e-Øn¬ sNbvX-Xv. AXp-sIm≠p Xs∂ GsXmcp e£yØnp th≠n-bmtWm Btcm-]-I¿ CXns kaq-l-Øn-te°v ssI]n-Sn-®n-d-°n-bXv Ah-cpsS Dt±-iy-e-£y-߃ nd-th-dn-sb∂p thWw a- n- em-°m≥. tIc-f-Ønepw I¿Wm-S-I-bn-ep-ambn S∂ CXp kw_-‘n® N¿®-Iƒ bYm¿Y-Øn¬ GsX-¶nepw kwLv _p≤n-Po-hn-I-fpsS akvXn-jvI-Øn¬ nt∂m ss{IkvXh ]ptcm-ln-X-∑m-cpsS Ac-a--I-fn¬ nt∂m Dcphw sIm≠-X-√. adn®v ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p apsº bqtdm-∏nepw a‰pw ]co-£n®v ]cm-PbaS™ apkvenwhncp≤ - - - KqVm-tem-N--bpsS ]pXn-b ]Xn-∏mWv tIc-f-Øn-e-S°w Ct∏mƒ {]N-cn-∏n-®p-sIm- ≠n-cn-°p-∂-Xv. anjdnamcpsS IqensbgpØpImcnbmb W L Cati cNn® Married to Muhammad F∂ ]pkvX-IØnemsW∂v tXm∂p∂p BZy-ambn CØ-c-samcp {]tabw IS-∂p- h-cp-∂-Xv. bqtdm-∏nse hnhn[ bqWn-th-gvkn-‰n-I-fn¬ ]T--Øn-s-Øp∂ anUn¬ CuÃnse bphm-°ƒ bqtdm]y≥ s]¨Ip-´n-I-fp-ambn {]Wb-Øn-te¿s∏-Sp-Ibpw Ahsc CkvemwaX-Øn-te°v ]cn-h¿Øw SØn kztZ-i-ß-fn-te°v IS-Øp- Ibpw sNøp-∂-XmWv CXnse CXn-hr-Øw. hnhmltijw s]¨Ip-´n-Iƒ Ap-`- 2009 Un-k-w-_¿- 7
 • 6. hn-°p∂ ]oU-߃ Cu tmh-en¬ `wKn-bmbn hnh-cn-°p-∂p-≠v. h¿j-ß-fm-bn, Ckvem-ans‚ kv{Xohn-cp≤ ne-]m-Sp-Isf Ipdn®v sX‰p[--cn-∏n-°p-Ibpw {]N-cn-∏n- °p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-tºmgpw ]m›m-Xy¿ Iq´-ambn Ckvemw Bt«-jn- °p-∂Xpw AXn¬ Xs∂ A©n¬ mev `mKhpw kv{XoI-fm-sW∂v Xncn-®-dn-bp- Ibpw sNøp-tºmƒ hna¿i-Isc kw_-‘n-®n--S-tØmfw tIhew D]-cn-π-h-amb CØcw hmZ-ß-fn¬ B-izmkw Is≠ØpI am{Xsa nhrØn-bp-≈q. AØcw Zpcp-t±iycN--Iƒ°pw hmZ-߃°pw kzoIm-cyX e`n-°p-∂p-s≠∂ auVy[mcW Xs∂-bm-bn-cn°pw Married to Muhammed t]mep≈ cN--Iƒ bqtdm-∏nse Hmtcm bqWn-thgvkn-‰n-I-fnepw kuP-y-ambn hnX-cWw sNøm≥ {InkvXy≥ anj--dn-amsc t{]cn-∏n-®-Xv. tIc-f-Øn¬ Cu hnjbw BZy-ambn {]N-cn-∏n-®Xpw "Pm{KXmtm´okn'd°n- bXpw {InkvXy≥ anj--dn-am¿ Xs∂-bm-bn-cp-∂p. tKmX-ºp-amhp sImSpØpw ]m¬s]mSn sImSpØpw kuPy-acp∂p sImSpØpw X߃ S-Øn-h-cp∂ "aX-{]- tem-` ssien' sIm≠v Bsf- In-´p-∂n-s√∂p am{X-a-√, Hdo-k-bnepw awK-em-]p- cØpsa-√mw- lnµpXzi‡n-I-fpsS {]tI-m]--Ønv ]m{Xambn-Øo¿-∂psh∂p IqSn- bp≈ Xncn-®-dn-hm-Wv C-cp-Iq´¿°pw kzoIm-cy-amb s]mXpi{Xp-hn-s-Xn-sc-bp≈ sFIys∏-S-env ss{IkvXhanj--dn-amsc t{]cn-∏n-®-Xv. s]mXpkaq-l-Øns‚ kmamy-t_m[sØ sh√p-hn-fn-°pwhn[w Adnt™m Adn-bm-sXtbm Nne ae-bmf am[y-a-ßfpw AXn-mbn A®p-n-c-Øn-b-XmWv Gsd tJZ-I-cw. _men-i-amb CØcw P¬]-ßsf kaqlw hniz-kn-®p-I-f-bp-sa∂ AXn-tam- l- s am∂pw CXv {]N- c n- ∏ n- ® - h ¿°p- ≠ m- b n- s °m- ≈ - W - s a- ∂ n- √ . tImS- X n- b psS hm°pam‰sØ XpS¿∂v {]kvXpX ]Zw kaq-l-Øn-ep-≠m-°nb {]XymLm-X-߃°v adp-]Sn ]d-b-W-sa∂ Bh-iy-hp-ambn s]‰oj≥ ^b¬ sNbvX lyq-a≥ ssd‰v hm®v Atkmkntbj≥ sk{I´dnsb t]mep≈hcpsS ne]m-Sp-Iƒ A°mcyw icn-sh- °p-∂p-ap-≠v. F∂m¬ A`y-kvX-hn-Zy-cmb Bfp-I-fp-sS-˛-{]-tXy-In®v Iymº-kp-Iƒ tI{µo-Icn-®p≈ s]¨Ip-´n-Ifp-sS--˛--- CkvemanI ]T Xm¬]cyhpw AtXmSp_‘n- - - ®p≈ awam‰hpw Hcp ]cn-[n -h-sc-sb-¶nepw t]Sn-∏n®v XS-™p-n¿Øm≥ CXp- sIm≠v km[y-amhpw F∂m-Wn-h¿ IW-°pIq-´p-∂-Xv. am{Xa√, Ckvemans°dn®v ]Tn®pXpSßp∂ hnZym-¿YnIfpsS amXm]nXm°fn¬ Amhiy`oXn hf¿Ømpw, aXwamdnh∂ s]¨Ip´nIsf kzoIcn°p∂Xn¬ n∂v bphm°sf ]n¥ncn∏n°mpw CØcw P¬]߃ aptJs km[n-°p-sa∂h¿ hnebncpØp∂p. {]Wb aXwam‰Øns‚ Im‰v amdnhoim≥ XpSßnbt∏mƒ ]pXnsbmcp hna¿- ihpambmWv Ckvemw hncp≤¿ cwKØv h∂ncn°p∂Xv. tcsØ {]Wb aXw- am‰sØ Ipdn® N¿® XpSßn sh® AtX sh_vssk‰n¬ Xs∂ {]Xy£s∏´ After Love Jihad, It'-s time for Clinical Jihad F∂ teJØneqsS tIcfØnse Hcp {]ikvX saUn°¬ tImfPv tI{µoIcn®v Aapkvenw tcmKnIƒ°v sX‰mb acp∂v n¿t±in®pw hneIqSnb acp∂p-Iƒ Ipdn®p ¬Inbpw ]oUn∏n°p-I-bmsW- ∂mWnhcpsS Is≠ج. BZ¿iZrVX Hcm-fpsS lrZ-b-Øn¬ sNep-Øp∂ kzm[o--sØ Ipdn®v CØc°m¿ Xosc t_m[hm∑mc√t√m. Ckvem-ans‚ kpµ- c-ap-JsØ tm°n CØcw A¬]_p≤n-Iƒ F{X apc≠mepw Cu km¿YhmlI kwLw apt∂m´p IpXn-°pI X-s∂ sNøpw. A√mlp ]d-™-Xs{X icn. ""Ah¿ AhcpsS hmbvsIm≠v A√mlphns‚ {]Imiw sISp- Ø n°fbmmWv Dt±in°p∂Xv . kXyntj[nIƒ°v An- jvSIcambmepw A√mlp Ahs‚ {]Imiw ]q¿Ønbm°p∂hmIp∂p. k≥am¿- Khpw kXyaXhpw sIm≠v˛F√m aX߃°pw aosX AXns sXfnbn®p ImWn- °phm≥ th≠n˛Xs‚ ZqXs ntbmKn®hmIp∂p Ah≥. _lpssZhmcm[I¿°v (AXv) AnjvSIcambmepw icn.'' (hnip≤ Jp¿-B≥ 61:8,9) 2009 Un-k-w-_¿- 8
 • 7. R߃ {]Wbn®p! Hcp Iq´w PnlmZnIfpsS A-p`hkm£yw Bbni kPv ■- CsXmcp -hp≈ kwkm-c-am-Wv. `uXn-I-X-bpsS IÆ-©n-∏n-°p∂ ]f-]-f-∏n¬ n∂pw hnIe hnizm-k-ß-fpsS Nß-e-s°-´p-I-fn¬ n∂pw c£-s∏´v [h-f-tim-`-bm¿∂ Ckvem-ans‚ kpµcXoc- tØ°v S-∂p-I-b-dnb Hcp-Iq´w Aapkvenw s]¨Ip-´n-I-fpsS Ap-`-h-ß-fpsS IY. tdm°pw t]m∏pw knn-am-‰nIv Um≥kpw am{Xa√ sIm¥bpw P]-am-ebpw Nn√p-Iq-´nse I¨Xp-d-°mØ Ifn-a¨ {]Xn-a-Ifpw PohnXtam£-Øn-mbn H∂pw ¬Ip-∂n-s√∂v Xncn-®-dn™v GI-pw AXzn- Zo-b-p-amb {kjvSm-hns‚ BZ¿isØ {]W-bn®v k¿∆hpw Dt]-£n-®p-t]m∂ Hcp ]‰w "Pnlm-Zn- I-fpsS' Xpd∂p]d-®n¬. krjvSn®v kwc-£n®v hgn--S-Øp∂ temI-c-£n-Xm-hns‚ Z¿i--ßsf s-t©‰n F∂-Xns‚ t]cn¬,- ]nd∂phoW hoSpw Ifn-®p-h-f¿∂ aÆpw shSn™v D‰-h-scbpw DS- b-h-scbpw Dt]-£n®v ]cp-]-cpØ PohnXbmYm¿Yy-ß-fn-te°v Imse-Sp-Øp-sh® GXmpw ae- bmfn s]¨Ip-´n-I-fpsS Ap-`-h-ß-fpsS ]¶p-sh-°¬. CXn¬ sk≥tk-j-p-Iƒ D≠m-bn-s°m- ≈-W-sa-∂n-√; FIvkv¢p-ko-hp-Ifpw "sR´n-∏n-°p∂ cl-ky--ßfpw' Is≠-Øm≥ Ign-s™∂pw 2009 Un-k-w-_¿- 9
 • 8. hcn-√. ioXn-Icn® Ac-aIfn-en-cp∂v "s]m≈p∂ bmYm¿Yy- - - - - _-am-bn-cp∂p Ft‚-Xv. kz¥-sa∂v ]d-bmp≈ hnizm-km- ßsf' Ipdn®v XpS¿teJ--sa-gp-Xp∂ am[yaXºp-cm-°- Nm-c-ß-sf√mw A—--Ω-am-cn¬ n∂mWv ]I¿∂p In´n-b- ∑mcpsS am[y-a`m-jtbmfw Fcnhpw ]pfnbpw Is≠-Ømpw - - Xv. XßfpsS ApjvTm߃°∏pdØv as‰mcpaXhnizm- Ign-t™-°n-√. ]s£ Ign™ aq∂v amk-tØmfw tÃPp- kw kaqlØneps≠∂v Nn¥n®n´v t]mepan√mXncp∂ Ip´n- Ifpw Nm¬ap-dn-Ifpw BtLm-jn-®Xpw HSp-hn¬ "tIc-f- °mew. CXc aX-Z¿i--ßsf Ipdn®v tIƒ°m≥ XpS-ßp- Øn¬ eu PnlmZv Is≠-Øn-bn√' F∂ tImSXnbpsS ∂XpXs∂ saUn-°¬ tImf-Pn¬ Fw.-_n.-_n.-F-knv ]Tn- {]tbm-KsØ Ip‰-k-Ω-X-sa-t∂mWw aq∂v tImfw Xe-s°- °p-tºmƒ. ]e-t∏mgpw a‰p-]e aX-Z¿i--ß-fp-ambn am‰p-c- ´m°n ^b¬ aS-°n-b-Xp-amb Hcp hnj-b-Øn¬ ImWmsX ®p-tm-°p-tºmƒ Xs‚ hnizm-k-Ønse ]cm-[o--X-Iƒ, t]mb KZvKZ-ß-fp-sSbpw sSp-ho¿∏n-s‚bpw AS-°n-∏n-Sn® lnµp-Z¿i--ßsf Ipdn-®p≈ Xs‚ A⁄-X- -sIm-≠p IqSn- tXß-ep-I-fp-sS-bpw IY-Iƒ CXn¬ ImWmw. amkßfmbn bs√ F∂v Biz-kn-°m≥ {ian-®n-´p-≠v; {]tXy-In®v GI- ae-bmf {]kn-≤o-I-c-W-ß-fn-eqsS n߃ I≠p-sIm-≠n-cn- ssZhmcm[tbbpw ac-Wm--¥cPohn-X-sØ-bpw Ip-dn-®v. °p∂ Cc-Iƒ°p th≠n IÆo¿s]mgn-°p∂ th´-°m-cpsS At∏mƒ lnµpZ¿isØ°pdn®p≈ Xs‚ A⁄X°p- ]Xnhp G‰p- ] - d - ® n- e p- I - f √ CXv . adn®v Cc- I - s f∂pw ≈ ]cn-lmcw IqSn tXSn-bmWv Fw.-_n.-_n.-Fkv ]T--Im- Cubmw]m‰-I-sf∂pw, A]-Iz {]W-b-Øns‚ _en-bm-Sp-I- eØv KoXm-¢m-kn¬ tNcm≥ Bcw-`n-®-Xv. `K-hXvKoXsb sf∂pw am[ya- ß ƒ hnti- j n- ∏ n® nc- h [n "PnlmZo Ipdn-s®-¶nepw Bg-Øn¬ ]Tn-°Wsa∂pw AXp-hgn CXc s]¨Ip-´n-I-fp'sS Hcp kulrZ kw`m-jWw; Ckvem-ans aX-Z¿i-ßsf XS-bm-p≈ IcpØm¿÷n-°Wsa∂pambn- - - - {]W-bn® Ah-cpsS ]®-bmb Xpd∂p]d-®n-ep-Iƒ. cp∂p Dt±-iw. A∂p-hsc a- ns Ae-´n-bn-cp∂ Hcp]mSv NNN tNmZy-߃°v DØcw tXSn-bm-bn-cp∂p ]T-w. ]s£ ]Tn°pwtXmdpw tNmZy-߃ k¿∏m-Imcw ]q≠v Xs∂- CXv tUmIvS¿ ao. {]Wb dn{Iq-´nw-Knv tIc-f-Øn¬ tXrXzw ¬In-b-h-sf∂v Hcp ae-bmf ]{Xw c≠p-tImfw t^mt´mklnXw hnti-jn-∏n® bphXn. kzh-kXn-bn-en-cp∂v - ta¬ Btcm-]-W-߃°v adp-]Sn ]d-bp-tºmƒ ao-bpsS hm°p-Iƒ°v tcmjØns‚ NqSv. Xs‚ {]kwKw tIc-f- Ønse bph-Xn-Isf {]W-b-Ip-cp-°n¬ s]SpØmmsW- ¶n¬ AXv bqSq_n¬ A]v t emUv sNøpambncpt∂m? clkyambn hnZym¿YnIƒ°nSbn¬ {]Ncn∏n°pIbmbncp- ∂nt√ sNøpI! ao tNmZn-°p-∂p. Xo¿®bmbpw aX-{]t_m- [w B {]kwKØns‚ `mKw Xs∂bmbncp∂p. aX{]- t_m-[cwKtØbv°v IS∂phcm≥ AXn¬ kZ ns DZvt_m[n∏n°p∂pap≠v. aX{]t_m[w Hmtcm apkven- ans‚bpw _m[yXbmWpXmpw. ]t£ Chco {]Ncn∏n- °p∂ GsX¶nepw lnU¨ {]t_m[Øntm PnlmZn- tm AXn¬ t{]cn∏n°p∂n√. "PnlmZv' F∂ kwRvP Ckv- Øs∂ Xncn-™p-sIm-Øm≥ XpS-ßn. eman¬ ]ca]cnip≤amb H∂ns Ipdn°mmWv D]tbm- Fw.-_n.-_n.-Fkv Ah-km h¿j-am-hp-tºm-tg°pw AXv- Kn°p∂Xv. F∂m¬ Cu ]ZsØ G‰hpw XcwXmgv∂ ne- hsc Ah-KWn®n-cp∂ Ckvem-ans Ipdn®v ]Tn-°m-p≈ hmcØntebv ° v sIm≠ph∂psh∂XmWv hna¿iI¿ A`nhmRvN IqSn-°qSn h∂p. ac-Wm--¥cPohn-XsØ Ipdn- sNbvX H∂masØ sX‰v. ®p≈ Jp¿-Bn-Im-[ym-]߃ GsXmcp ]cn-Xÿn-Xn-bn¬ - - - - Xs‚ Ap-`h hnh-cW{]kw-K-Øn¬ k∂n-ln-Xcm-b- Pohn-°p∂ ap-jy-s‚bpw tNmZ--Isf Xr]vXn-s∏-Sp-Øm≥ h-cpsS apJw ambv-®p-I-f-™mWv Nn{Xo-I-cWw S-Øn-b- t]m∂Xv Xs∂-bm-Wv. sX∂v {]N-cn-∏n-°p-∂-h¿ Hcn-°-se-¶nepw B {]kwKw apgp- Bbn-S°v saUn-°¬ tImfPv Iymº-kn¬ S∂ "tPym- h≥ I≠n-´pt≠m F∂ Imcyw kwi-b-am-Wv. tÃPnse Xn¿K-ab' F∂ t{]m{Kmw Pohn-X-Ønp hensbmcp hgn- _m-dn¬ IrXy-ambn t{]m{Km-ans‚ t]cpw Xoø-Xnbpw tcJ- Øn-cn-hm-bn. {]Ya tNmZy-I¿Øm-hmbn {]kvXpX ]cn-]m- s∏-Sp-Øn-bXv ImWmØh-cm-bn-cn-°n√ CXv {]N-cn-∏n-°p∂ Sn-bn¬ ]s¶-SpØ Xs‚ kwkm-c-߃ C∂pw C‚¿s-‰n¬ Bfp-Iƒ. tIc-f-Ønse Hcp {]apJ apkvenw kwL-S S- e`y-am-Wv. "ao‰v Z dnth¿´v' ]cn-]m-Sn-sb {]Wb aXwam‰- Ønb {]kvXpX ]cn-]m-Sn-bpsS kn.UnIƒ C∂pw hn]-Wn- Øns‚ iwsJmen-m-Zambn ]cn-Nbs∏-Sp-Øp∂ am[ya ncq- - - bn¬ e`y-am-Wv. AsX√mw kuI-cy-]q¿∆w hnkvacn®v Am- - ]-Isct¥ Cu hoUntbm ¢n∏v ImWm-sX-t]m-bXv? ao hiy ]pI-a-d-Iƒ krjvSn-°m-mWv lnµpXz kwL-S-bpw ho≠pw ]pXnb kw`hhnIm-k-ß-fn-te°v aw Xpd-°p-∂p. Ah-cpsS Iqen-sb-gp-Øp-Imcpw {ian-°p-∂Xv. ao ]d-bp∂p. NNN Hcp XnI™ bmYm-kvXnI {_m“W IpSpw-_-Øn¬ Pn® ao Xs‚ aXwam‰ Ap-`hw Cßs hnh-cn-°p∂p: ""ImtØm-enIv _nj∏v Iu¨kn-ens‚ Ac-a--bn¬ ""sslµ-hm-Nm-c-߃ IWn-i-ambn ]pe¿Øn-t∏m-cp∂ IpSpw- n∂v IpØn-°p-dn® IW-°p-ambn S∂h¿s°t¥ hkvXp- 2009 Un-k-w-_¿- 10
 • 9. Xm-]cambn Cu hnj-bßtfmSv kwh-Zn-°p-∂hcpsS apºn¬ - - - - - - mhn-dßn-t∏m-bXv?'' atm-ca yqkv Nm¬ N¿®-bn¬ ]s¶- - SpØv hymP IW-°p-Iƒ D≤cn®v IpSp-ßn-t∏mb kwLv]cn- hm¿ _p≤n-Po-hn-bpsS Zpc-h-ÿsb Ipdn®v, Xncp-h--¥-]pc- Øp n∂pw F©n-o-bdnwKv ]T-th-fbn¬ Ckvemw kzoIcn- - - - ® hn[p-hn-t‚-XmWv tNmZyw. ""Iq´n-bn-W-°m≥ Ign-bmØ A°-߃ sImt≠m hnf-°n-bn-W-°m≥ Ign-bmØ hm°p- Iƒs°m-t≠m Xa-kvI-cn-°m≥ Ign-bp∂ H∂√ Ckvem- anIZ¿i-w. Hcn-°-se-¶nepw AXns‚ am[pcyw Ap-`-hn- ®-h¿°-dnbmw AXv Pohn-XØn¬ ¬Ip∂ im¥nbpw kam- - [m-hpw. tIhew Nne {]WbmS-Ißfn-eqsS aXXo{hhmZ- - - - Øn¬ sN∂p-ho-gm≥ am{Xw Zp¿_-ecmsWm A`ykvXhnZycm- - - b Iymw]-knse s]¨Ip-´n-Iƒ. k¿°m¿ n›-bn® {]mb- ]q¿Øn hbs -¶nepw ]cn-KWn-°m≥ CØcw Btcm-]Ww - D∂-bn-°p-∂-h¿ {i≤n-t°-≠-Xnt√!'' Cet{ŒmWnIv F©o- n-b-dnw-Kn¬ dm¶p--Im-cn--bmb adnbw hn[p tNmZn-°p-∂p. lnµp-aXhnizm-kn Iq-Sn-bmb A—s‚ ktlm-Zc]p-{Xs‚ - - - hm°p-Iƒ kXy-a-X-Øn-te-s°-Øn°m≥ t{]c-I-amb IY- bmWv adnbw hn[p hnP-bv ]d-bm-p-≈-Xv. A—s‚ acWw Xf¿Ønb timI-aq-I-amb Hcp kmbwk‘y-bn-em-bn-cp∂p ap-hns‚ tNmZyw. Xmn-Xp-hsc Bcm-[n-®p-sIm-≠n-cp∂ I√n¬ sImØnb apgp-h≥ hn{K-l-ßfpw ncp-]-Im-cn-I-fm- sW∂v BZy-ambn tXm∂n-Øp-S-ßnb nan-jw! Xt∂mSv G- sXmcp Imcy-Ønp th≠nbmtWm ¢mknse apkvenw kp- lrØp°ƒ hotdmsS hmZn-®Xv AtX Imcyw Hcp lnµphn- izmkn; AXpw, Xs∂ Gsd Adn-bp∂ Xs‚ A—s‚ ktlm- kwÿm-Øv H‰-{]-Wb aXw-am-‰hpw S-∂n-´n-s√∂ tImS- Z-c]p-{X≥ ]d-™t∏m-gp-≠m-b A¤pXw! kXy-Øn¬ AXm- - - Xnhn[n-tbm-Sp-IqSn Ah-ti-jn® Kymkp-IqSn jvSs∏´ Ah- - bn-cp∂p Xs‚ Kuc-h-]-c-amb Ckvem-anI ]T--Øn-p≈ ÿ-bn-emWv {iocm-a-tkm AwK-߃. Z£nW Im-dbn- BZy t{]c-W. epw, DUp∏n taJ-e-I-fn-ep-a-S°w I¿Wm-SIm kwÿm-- Øns‚ hnhn[ `mK-ßfn-te-°mbn Xøm¿ sNbvXph® e£- - hn{K-l-ß-fn-√m-Ø, I√pw achpw Nµ[q]hpw a[y- I-W-°nv t_m[-h¬°-cW kn.-Un-I-fp-sSbpw eLp-te-J- h¿Øn-I-fp-an-√mØ Ckvem-ans‚ kpµ-c-ap-JsØ BcmWv I-fp-sSbpw t]mÃ-dp-I-fp-sSbpw 2500 hf-≠n-b¿am-cp-sSbpw {]W-bn-°m-Xn-cn-°p-I. ASn-a˛DSa ka-Xz-hpw, kv{Xo˛-]p-cpj -- - "`oIc hnh-c-W-߃' HSp°w Pe-tc-J-bmbn Ah-kmn®p. ka-Xz-hp-sa√mw at‰Xv aX-Øn-emWv CXn-tesd Is≠-Øm- ≥ Ign-bp-I...'' Ckvem-anIZ¿i-sØ Ipdn-®p ]d-bp-tºmƒ I¿Wm-SIm kwÿm-Øv {]W-b-a-Xw-am-‰-Øns‚ t]cn- hn[p hmNm-e-bm-hp-∂p. ¬ S∂ mS-I-tIm-em-l-e-ß-fpsS nP-ÿn-Xn, IW-°p- Iƒ ncØn s]mfn-s®-gp-Xp-I-bmWv AhnsS n∂pw Ckv- NNN emwaXw Bt«-jn® tUmIvS¿ dknb. ""aXw am‰ {]W-b- {]W-bn®v aXw-am-dnb lnµp s]¨Ip-´n-Iƒ˛7500 Øns‚ BZy hm¿Ø-Iƒ FØp-∂Xv awK-em-]p-cØp n∂p- am-Wv. CXn-mbn apJw ad®v Nm-ep-Iƒ°p ap∂n¬ {]Xy- CXn-mbn {]h¿Øn-°p∂ a{Z- -Iƒ-˛13 £-s∏´ ]e-cp-sSbpw Xn-ndw Xn°v hy‡-ambn Adn-bmw.'' Xo{h-hm-Z{]-h¿Ø-Øn-mbn D]-tbm-Ks∏-Sp-Øp-∂h¿-˛1000 - - - dknb Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. ""memƒ tIƒs° ]d-bm≥ Ign- lnµp-aXØn-te°v XncnsI hcm≥ B{K-ln-°p-∂h¿˛ 3000 - - - bmØ Nne sshb‡nI Xm¬]-cy-߃°p th≠n-bmWv ""ΩpsS s]¨a-°sf c£n-°q, cmPysØ c£n°q'' CXns Pa[y-Øn-te°v Cd-°m≥ tXrXzw ¬Inb F∂ Iymw]-bnns‚ `mK-ambn {iocm-a-tkm Xe-h≥ {]- ]ecpw {]h¿Øn-®n-´p-≈-Xv. Ah-c-S°w CXn¬ sX‰p-[cn- tamZv apØ-enJv I¿Wm-S-I-bnse _wKfpcphn¬ S-Ønb °-s∏´ apgp-h-m-fp-Iƒ°pw A√mlp k∑m¿Kw ¬Is´ hm¿ØmktΩ-f--Øn¬ ]pd-Øp-hn´ IW-°p-I-fm-Wn-Xv. Ft∂ {]m¿Yn-°m-p-≈q.'' dknb ]d™pn¿Øp-∂p. IW-°nse A°-ß-fpsS FÆw Npcp-ßmpw Bbn-c-߃ Imdpw ss_°pw samss_epw t]m°-‰p-aWn-bp-aSßp∂ - - - qdp-I-fm-hmpw XpS¿∂v H‰-kw-Jy-bmbn ]cn-W-an-°m-p- tamlhmKvZm--ß-fmWv sNdp-∏-°msc CØcw I¿Ω-ß- ap≈ Ime-b-fhv BgvN-I-fm-bn-cp-∂p. Ah-kmw AXv Nma- fn-te°v BI¿jn-°p-∂-sX∂ am[yaI≠p-]n-Sp-Ø-ßsf cmPv K¿ kztZ-inn kn¬cmPnepw `¿Ømhv ae-bm-fn-bmb dknb ]cn-l-kn-°p-I-bm-Wv. Ckvem-ans‚ ioX-f-—m-b-bn¬ Ajv°-dnepw am{Xw HXp-ßn. Ign™ hw-_¿ ]Xn-m- n∂v e`n-°p∂ Cu kam-[mw GXp `uXnIkpJ--ß-fn¬ env Ajv°-dns Ip‰hnap‡-m-°n-s°m-≠v, I¿Wm-SIm n∂m-Wv tSm-m-hpI? 2009 Un-k-w-_¿- 11
 • 10. kz¥sa∂v ]dbmp≈Xv apgph≥ Dt]£n®v DSpØ Pw. ssZhhnizmknbmb AΩbptSbpw CSXp]£°mc- {U v am{X-ambn ]Sn-bn-d-ßn-b-t∏mgpw Rm-p-`-hn® Ahm- mb A—t‚bpw BZy aIƒ. Xnch¥]pcsØ {]ikvX- Ny-amb B-µw! ]n∂n´ Ccp-]Xv h¿j-Øn-n-S-bnse Pohn- amb Hcp tIm¨sh‚ v kvIqfn¬ ]Tn°p∂ kabØv ss{I- X-Øn¬ Fn°v ssIh-∂n-´n-√mØ H∂m-bn-cp∂p AXv. kvXhhnizmktØmSv B`napJyw tXm∂n; AhcpsS BNm- am{X-a√, msf ac-Wm-¥cPohn-XsØ Ipdn® kpµc{]Xo- - - c߃ ]n¥pScpIbpw N¿®n¬ t]mIpIbpsams° sNøp- £-Ifpw. ambncp∂p A∂v. Jp¿-B-nse {`qW-imkv{X ]cm-a¿i-ß-fm-bn-cp∂p dkn- Xncph¥]pcsØ Hcp F©nobdnwKv tImfPn¬ D]- bbpsS lrZbw Iog-S-°n-b-Xv. Fw.-_n.-_n.-Fkv ]T--cw-K- cn]TØnmbn Xncs™SpØtXmsS ssZhhnizmk-sØ Øp-t]m-epw Gsd Xe-th-Z krjvSn® {`qWimkv{Xhnj- Ipdn®p≈ k¶¬]sa√mw amdn. ncoizchmZØnp- th≠n b-߃ h≈n-]p≈n sX‰msX 1400 h¿j-߃°p apºv nc- hmZn®p S∂ Iq´w NßmXnamcmbncp∂p- A∂v Iq´v. AØ- £-c-mb Hcp B´n-S-bs‚ mhn-eqsS temIw {ihn-°p-I! csamcp NqSv]nSn® N¿®bnsemcn°¬ {k„mhns‚ {]k‡n Fs∂ kw_-‘n-®n--S-tØmfw ANn-¥y-am-bn-cp∂p AXv. ]c- hnhcn°p-∂ IYtbmSv IqSnb Hcp apkvenw s]¨-Ip´nbpsS am-h[n hmbn°mpw Adn-bm-p-ap≈ Pn⁄m-k-bm-bn-cp∂p Nne tNmZyßfmWv PohnXsØ am‰nadn® Xocp-amØnv A°m-e-Øv. ]S-®-h≥ AXnv X°-Xmb {]Xn-^-ehpw X- mµnbmbn h¿Øn®Xv. bYm¿Y ssZhk¶¬]w Ckvem- ∂p. Ahs‚ CjvSs∏´ ASn-aIƒ°p-am{Xw ¬Ip∂ k∑m- - - an¬ am{Xtabp≈qsh∂ Xncn®dnhnv AXv Imc-Wambn. ¿KZ¿i-w. `uXnI ku`m-Ky-߃ Hs∂m-∂mbn sImgn-™p- CkvemanIhnizmkßfpw I¿aßfpw ]Tn°m≥ nch- t]m-hp-tºmgpw ]S-®-h≥ ¬Inb Cu al-Ømb Ap-{K- [n ]pkvXIßfpw {]kwK kn UnIfpw C‚¿s‰v ssk‰p- l-Øns‚ BÀm-Z-Øn¬ Pohn-X-sØ kzbwka¿∏n-°p-I- bmWv dknb. NNN aXwamdnb Xs∂ hnhmlw Ign®p F∂-Xns‚ t]cn¬ Ac-e£w cq] iº-f-ap≈ `¿Øm-hns‚ tPmen jvSs∏´ k¶-S-Øn-emWv Xncp-h--¥-]pcw kztZ-innbmb {ipXn. `¿- Ømhv Aøq-_n-sm∏w h≠q¿ ]p∂∏mebnse `¿Xrho´n- en-cp-∂mWv {ipXn "kvtl-kw-hmZw amkn-I'--°mbn a- p- Xp-d-∂-Xv. Fd-WmIp-fsØ Hcp- {]ikvX Atacn°≥ Iº- n-bn¬ tPmen sNbvXncp∂ Aøq-_nv DØ-c-hm-Z-s∏-´-h- cn¬ n∂p-≠mb tamiw {]Xn-I-c-W-amWv tPmen jvSs∏- Sm≥ CS-bm-°n-b-Xv. sIm®n≥ k¿hIemimebn¬ n∂v jn∏v UnssknwKv ]mkmb Cu bphmhnv Iymºkv ske- £≥ hgnbmWv Im°m´p≈ A¥mcm{„ Iºnbn¬ tPm- Ifpw D]tbmKs∏SpØnØpSßn. Hm¿°q´n¬ apkvenw en In´nbXv. Iºn Bh-iy-Øn-mbn AƒPo-cn-b-bn¬ t]cn¬ Hcp sFUn {Intb‰v sNbvXv apkvenw IayqWn‰nIfn- hnkn-‰n-em-bn-cp∂ At±-l-Ønv, AtX bm{X Xo{h-hm-Z- ¬ kµ¿iw ]Xnhm°n. CkvemwaXw kzoIcn®tXmsS Øn-p th≠nbmsW∂v Nn{Xo-I-cn-®p-sIm-≠p≈ t]meo-kp- kzm`mhnIambp≠mtb°mhp∂ Nne s]m´epw No‰epIfp- Im-cpsS kwkmcw XpS¿tPmen°v hnLm-X-ambn amdn. Hcp sams° ho´nepap≠mbn. A¬lwZpen√mlv! C∂v {]iv- "Aapkvenw s]¨Ip´n'bmWv Xs‚ `mcy F∂-XmWv Xo{h- ßsfm∂pan√, kam[m]cambn IpSpw_PohnXw bn- hm-Z-Øns‚ {]Xy£tcJ-bmbn C‚-en-P≥kv Is≠-Øn-b- °p∂p. sX∂v At±lw Hm¿°p-∂p. Un.-sF.Pn tP°_v ]p∂q-kp- NNN ambn C°mcyw Xpd∂v kwkm-cn-°mpw Cu cwK-Øp≈ apkvenwth´-bpsS nP-ÿnXn t_m[y-s∏-Sp-Øm-p-ap≈ {]WbØns‚ t]cnemWv s]¨Ip´nIƒ aXw amdp∂- Ah-kcw ssIh-∂Xv ta¬{]-iv-Øns‚ KpW-]-c-amb ]cn- sX∂ Btcm]WsØ ]p—n®pX≈pIbmWv Iymkv{Xo- WmaKp]vXnbmbmWv Aøq_v hne-bn-cp-Øp-∂-Xv. bmbncp∂ ^mØna. ""R-ß-fpsS Ap-`hw Xs∂ tm°q... ""IeymWmtemNbpamb√msX Hcn°¬ t]mepw t- -t{]-an-°m-s-∂√ ]p-cp-j≥am-sc-˛{]tXy-In®v a-‰p -a-X-ÿsc cn´v I≠n´n√mØ Xs‚ `¿Ømhpambp≈ hnhml_‘- ImWm≥t]mepw I-gn-bmØ Np‰p-]m-Sp-I-fn-emWv R-߃ sØ "eu amtcyPv' F∂mWv AhcpsS AtzjW dn- Iym-kv{Xo-Iƒ hf¿∂phcp-∂-Xv. -Cu-sbm-c-h-ÿ-bn¬ t∏m¿´n¬ t]meokptZymKÿ¿ FgpXnt®¿ØXv Fß-s-bmWv {]W-bn-°m≥ Ah-k-c-sam-cp-ßp-I? X-ß- F∂XmWv G‰hpw k¶Sw. Fs‚ ]TImcyßfpw kzta[- fp-sS BZ¿i-]m∏cØsØ ad®vsh°m-p≈ Hcp ]pI-a-d bm D≈ aXmt«jhpsa√mw IrXyambn hnhcn® Atzj- -am-{X-amWv Ct∏mƒ S-°p∂ Cu ]pXnb {]Nm-c-W-ßfpw W DtZymKÿ∑mcmWv Cu dnt∏m¿´v sImSpØsXt∂m¿- "Pm{K-Xmtm-´o-kp-'-I-fpw.'' °Ww. {ipXn ]dbp∂p. h¿j- ß - t fmfw Iym- k v { Xo- b mbn Pohn®v H- S p°w Hcp CSØcw mb¿ IpSpw_ØnemWv {ipXnbpsS Xncphkv{Xw Agn®v sh®v kaq-l-a-[y-Øn-en-d-ßn k-`-bpsS 2009 Un-k-w-_¿- 12
 • 11. AI-Ø-f-ß-fn¬ S-°p∂ sIm≈-cp-Xm-bva-Iƒ Bflmp`- {]tem-`--ß-fn-eqsS tI-c-f-Øn¬ aXw-am-‰-Ønv XpS°w h߃ F∂ t]cn¬ hnfn®v ]-d-bp-∂ knÿ sPkvan-bpsS Ipdn-®Xv -{In-kvXy≥ anj-W-dn-am¿ Xs∂-bm-Wv. ss{I-kvX- Bflm¿YXsb tNmZyw sNøp∂pap≠v ^mØna. ""-k`bn¬ - - h-k-`-bpsS nb-{¥--W-Øn-ep≈ ]-e- tIm-f-Pp--Ifnepw t{]jn- S-°p∂ `uXn-I-ssh-I-ey-ßsf -Ip-dn®v am{Xta knÿ X{]-h¿Ø--߃ S-Øp-∂Xv -apkvenw ma-[m-cn-I-fmb sPkvan Xs‚ ]pkvXIØn¬ ]cm-a¿in-°p-∂p-≈p. b-Ym¿Y- - - - - ss{I-kvXh kphn-ti-j-I-cm-Wv. ap-kvenw `qcn-]-£-{]-tZ-i- Øn¬ k` C∂-p-`-hn®v sIm≠n-cn-°p∂Xv ISpØ Bflo- amb a-t©-cn-bnse eqY-d≥ k-`- -S-Øp∂ "a¿I-kp¬ -_n- b-Zm-cn-{Zy-am-Wv. Xncphkv{Xw Dt]-£n-°p-∂-h-cpsS apºn- jmd' F∂ Hcp ÿm]w Xs∂ Cu B-hiy-Øn-mbn ep≈ ap-Jy-hn-j-bhpw AXv Xs∂-bm-Wv. F∂m¬ AXv n-e-n-∂n-cp-∂p. 1981¬ Bcw-`n® -AXns‚ ÿm]-I-e£yw ad®v sh®v k`m[nImcnIfpsS A¥x]pcIYIƒ am{Xw Xs∂ {]tem-`--ß-fn-eqsS aX{]t_m-[w n¿h-ln-°pI N¿® sNøp∂ sPkvan a‰pNne `uXnIe£yßfmWv F∂-Xm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ 1997¬ ÿm-]I ta[m-hn-bm-bn- em°m°p-∂Xv F∂mWv a nem°m≥ Ignbp∂Xv.'' cp∂ -apkvenw ma-[mcn H-Xp-°p-߬ kztZin s®n-°p- ∂≥ ^mZ¿ Aehn ssewKnIm-tcm]WsØ XpS¿∂v cmPn- ""P∑-k-l-P-amb amp-jnIhnIm-c-߃ n-tj-[n-°-s∏- sh-®-t∏m-gm-Wv AhnsS hs∂-Øn-b Z-cn-{Z-bp-h-Xn-Iƒ Ap- Sp--tºmƒ AXns adn-I-S-°m-p≈ Xzc ap-jycn¬ A-¥¿- `-hn® ]oU--߃ temI-a-dn-bp-∂-Xv. -A-t-Isc s]cp-h-gn- eo-am-Wv. a-Tßfn¬ Aßs ]eXpw S-°p-∂p-≠vXmpw. - - - bn-em°n -tIm-gn-t°mSv shÃvln√n¬ Ign-bp∂ -A-t±-lsØ A-Xns‚ _m°n-]-{X-amWv sPkvan- ]d™ "AΩbpw Ip- t]mep-≈-h¿ C-Øcw Pm{K-Xm-tm-´o-kp-Iƒ -X-≈ptam, ™pw -I-fn'-Ifpw a‰pw. ]s£ BZ¿i-cw-KsØ sshI-ey- sImf-fptam F∂-dn-bm≥ Xm¬]-cy-ap-≠v. -P-eoe ]d-bp-∂p. ß-fm-Wv -ss{I-kvX-h-a-T-߃°IØpw ]pdØpw A-Wn-Iƒ Ap-`-hn®v sIm≠n-cn-°p∂ G-‰hpw henb {]ivw. -A-Xp- NNN sIm≠v Xs∂ "A-Ωbpw Ip™pw Ifn'-I-f√ "]nXm-hpw ]p- {Xpw Ifn'-I-fmWv ]ptcm-ln-X≥am¿°v Gsd Xe-th-Z krjvSn-°p-∂-Xv. CcpcwKØpw "]cn-ip-≤m-flmhn's‚ AZr- iy-km-∂n[yw {]iv-߃ k¶o¿W-am-°p-∂-pap-≠v. kXy- Øn¬, _p≤n-sIm-SpØp Nn¥n-°p-∂-h¿s°m∂pw Xs∂ In- kvXp-a-X-Øns‚ BWn°-√mb ]n-Xmhv, ]p{X≥, ]cn-ip-≤m- flmhv F∂ {XntbIXz k-¶¬]-Øn¬ hniz-kn-°m≥ Ign- bn-√. bp-‡n-k-l-a-s√∂v am{X-a√ {]-am-W-ß-fpsS ]n≥_- ehpw -C-Øcw hmZ-߃s°m-∂p-an-√. Xncp-hkv{Xw Dt]-£n- ®pw Xncp-shgpØpI-sf X-≈n∏-d™pw C-kvem-an-te°v tN- t°-dm≥ Bfp-Isf t{]cn-∏n-°p∂ L-SIhpw CX√msX as‰m- - ∂-√. {]Wbhpw `oIcXbpsa√mw Cu ax]cnh¿Ø-sØ XSbnSmmbn Ah¿ Is≠Ønb Nne s]mSnss°IfmWv.'' aXw-am-‰-hp-ambn _‘-s∏´ ]pXnb hnhm-Z-ßsf°pdn- ""-tI-{µ-a{¥n hb-em¿ chn apX¬ Un -ssh -F^v sF ®p≈ tNmZy-߃°v D-Øcw ]d-bp-I-bmW,v I¿Øm-hns‚ kwÿm A-[y-£≥ Fw. _n cm-tPjv hsc -A-y-a-Xhn`m- aW-hm-´n-bm-hm≥ sIm-Xn®v o≠ ]Øp-h¿j-tØmfw Xncph- - K-Øn¬ s]´ kv{Xo-Isf `mcy-bm-°n-bhcs√! A-hsc GsX- - - - - ¥]pcsØ Hcp {]apJ tIm¨sh‚n¬ ]Tw SØn HSphn¬ -- - ¶nepw Atz-jW DtZm-Ky-ÿ¿ tNmZyw sNbvXn-cp-∂pthm?'' Xncp-hkv{Xw Dt]-£n®v C-°-gn™ 2008¬ Ckv-emw-aXw Xs∂-t]m-se-Xs∂ A©v h¿jw apºv Ckvemw aXw kzoI- - ]p¬IpI hgn ]p-Xnb Po-hnXw sXsc-s™-SpØ Be∏pg cn® `¿Ømhv Jmen-Zn-sm-∏-an-cp∂v m-Znb tNmZn-°p-∂p. kztZ-inn ^mØn-a. sXm-´SpØ Znhkw S-°m-p≈ Xs‚ - - C-hco ]d-bp∂ "t´-߃' e-`y-am-I-W-sa-¶n¬ k¿°m¿ -hn-hm-l-Øns‚ Xnc-°p-I-ƒ°nS-bnepw "kvtl-kw-hmZw am- Kk‰n¬ hn⁄m-]w ¬I-Ww; -A-Xn¬ t]cv cPn-ÿ kn-I'°mbn kwkm-cn-°m≥ kabw Is≠Øn ^mØn-a. sNøp-∂-tXmsS B¿°pw hmbn-°m≥ I-gn-bp∂ tcJ-bmbn NNN AXv amdp-Ibpw sNøpw. CXv ne-hn-ep-≈-t∏mƒ -]n-s∂sb- ßs {]W-baXw-am-‰sØ Ipdn-®p≈ "`o-IckwJy-'bp-ambn - - - - - tPmenÿeØv n∂pw kplrØv hgn e`n® -Hcp eLp- Ch¿°v Ducp-Np-‰m≥ Ign-bpw?'' tPym{K^nbn¬ _n-cp-Zm-- te-Jbn¬ n∂mWv F-dWm-Ipfw kztZ-inn Peoe Ckvem- - - ¥c_n-cp-Z-ap≈ mZnb tNmZn-°p-∂p. an Ipdn®v ]Tn®v Xp-S-ßp-∂-Xv. --gvknw-Knv ]Tn-°p-tºmgpw sslµ-h BNm-cßsfm∂pt]mepw apd sX-‰n-°msX ]m- - - - - - XpS¿∂pw C-Øcw hnj-b-߃ Iq´p-Im-cp-ambn nc-¥cw - en®v t]m∂n-cp∂ ]m-e-°mSv Pn√-bnse Hcp ]pcm-X mb¿ N¿® sNøp-Ibpw sNbvXn-cp∂p. -A-n-bØn BkytbmsSm- Xd-hm-´n¬ P-n® mZn-b°v ]n -Pn°v ]Tn-°p∂ ka-bØv ∂n-®mWv Peoe Ckvem-an-te°v I-S∂ph∂Xv. kplr-Øp-°-fp-ambp≈ kwkm-c-am-Wv Ckv-em-ante°p≈ ""ImtØmenIv _nj]v Iu¨kn¬ tkmjy¬ lm¿- h-gn-sX-fn-bn-®Xv. kr-jvSn-]q-P-bpsS A¿Y-iq-yX t_m[y- aWn sk{I-´dn tPmWn sIm®p-]-d-ºn¬ ]p-dØvhn´ tm´o- am-b-tXmsS ]-Icwsh°m-p≈ {kjvSmhns‚ Z¿i--߃ knse ]cm-a¿i-߃ b-Ym¿Y-Øn¬ Ah-cpsS {]Xn-Omb tXSn-bp≈ Atzj-W-am-bn. "n®v Hm^v {SqØv' S-Øp∂ X-s∂-bm-Wv shfn-hm-°p-∂-Xv''. P-eoe ]d-bp-∂p. `u-XnI Ckvem-w- Id≥kvt]m≠≥kv tImgvkv A-Xn-tsd k-lm- 2009 Un-k-w-_¿- 13
 • 12. bIcambn. Ckvemw kzoI-cn-®-t∏m-gpw -Xp-S¿∂pw Ap-`- ]e ]WvUn-X≥amsc Ipdn®pw kzm-anPn A∂v ]d™ tami- - hn® nc-h-[n -{]-bm-k-߃... -C-t∏mƒ ne-ºq-¿ N¥-°p- amb A-`n-{]m-b-߃ Ah-cp-am-bp≈ ASp-Ø -]-cn-Nbwaqew ∂nse hm-S-I-ho-´n¬ `¿Øm-shm-∂n®v km-amyw _p-≤n-ap- ]p¿W-ambpw sX-‰m-sW∂v ]n-∂oSv t_m-[y-s∏-´p. am-{X-a√ ´n-√msX Ip-Spw-_-Po-hnXw bn-°p-∂p. kzman -]d™ ]e Btcm]Wßfpw -C∂v {Xoh sslµh˛ -- NNN ss{I-kvXh kwL-S--Ifpw Nne DØ-c-hmZs∏´ k¿°m¿ -G-P≥-kn-Ifpw G‰p-]-d-bp-∂Xp tIƒ°p-tºmƒ A¤pXw ""I-gn™ c≠p h¿j-tØm-f-ambn Ckvemw kzoI-cn-®n´v. tXm∂n-t∏m-hp-∂p. A-Xnp apºpw tijhpw H-cp-]mSv Ckvem-anI hnizm-k{KŸ- NNN ߃ hmbn-°m≥ km[n-®n-´p-≠v. Pn-lm-Zns Ipdn®v am{X- ambp≈ {KŸ-ßfpw I≠n-´p-≠v. ]s£ Xm¶fo ]d-bp∂ ""an{i-hn-hm-l-Ønv Bsf £Wn-®p-sIm≠v ]ckyw Xc-Øn-ep≈ Hcp -Pn-lmZv Rm≥ CXp-hsc tI-´n-´n-√-t√m...''.- sNøm≥ am{X-ambn tImfw ¬Ips∂mcp amkn-I-bp≠v C‚-en-P≥kv _yqtdm -D-tZym-K-ÿs‚ Xte-∂sØ t^m¨- bp‡n-hm-Zn-Iƒ°v. an{i-hn-hm-lsØ t{]m¬km-ln-∏n®pw tIm-fns -X-am-i-bm°n If™ ¿aw ]¶p-sh-°p-I-bmWv hnhm-ln-X-cpsS t^mt´m {]kn-≤o-I-cn®pw "an{i-hn-hml tImgn-t°mSv Pn√-bnse ]t´¬Ømgw kztZ-inn ^mØn-a. thZn' F∂ t]cn¬ AXn-mbn am{Xw Hcp amtcyPv _yqtdm ""`¿Øm-hnpw AΩ-bv°p-sa√mw -A-h¿ CtXcoXn-bn¬ kwL-Sn-∏n-®p-sa√mw Cu DZy-asØ Bhp-∂{X t{]m¬km- t^m¨ sNbvXn-cp-∂p. Gsd Ime-ambn ]c-kv]ckvtl- ln-∏n-°p-∂p-ap≠v bp‡n-hm-Zn-Iƒ. F∂m¬ a‰p aX-Øn- tØm-sSbpw _lp-am-tØm-sSbpw Ign-™n-cp∂ AΩ-bv°n- - ep≈ Bfp-Iƒ Ckvem-an-seØn Ah-cp-ambn hnhmlw sN- S-bn-ep≈ hnShv CtXmsS ho≠pw Xe-s]m-°n-bn-cn-°p-I- bm-Wv''. ""-]-{X-ß-fnepw -a‰pw h∂ hm¿Ø-Iƒ ]n-∂oSv kXy- am-sW∂v sXfn-™m¬ n߃s°¥v sNøm≥ ]‰pw? A- h¿ n-ß-fpsS aIsf D]-{Z-hn-°n-s√∂v Bcv I≠p?'' a-Ifp- sS `¿Xrho´pI-m-cp-ambn -X-߃ √- _-‘-am-sW-∂-dn-bn® ^m-Øn-a-bpsS AΩ-tbmSv D-Ø-c-hm-Z-s∏´ sF_n DtZym-K- ÿ≥am¿ S-Ønb tNmZy-ß-fm-bn-cp∂p -C-Xv. C-ß-s-bm- W-h¿ cPn-ÿ sNbvX tIkp-I-fpsS FÆw Iq´p-∂-Xv. ^m- Øna ]d-bp-∂p. _n tImw _ncp-Z-[m-cnWnbmb ^mØna 2008-emWv CkvemwaXw Bt«-jn-°p-∂Xv. A-º-ehpw Imhpw Ipe- ssZ-h-amb -K-W-]-Xn-bp-sa-√m-aSßn-bXmWv ^mØn-a-bpsS Ip´n-°m-e Hm¿a-Iƒ. -tIm-fPv kplr-Øp-I-fn¬ n∂pw ]- I¿∂pIn´nb -C-kvem-anI BZ¿i-߃°v b-Ym¿Y Poh≥ sh®Xv tImgn-t°mSv sh®v -S∂ -"km¬th-j≥ C‚¿m- j-W¬ FIvkn-_n-j'-m-Wv. øp-∂Xv Gsd Aklnjv-Wp-X-tbm-sS-bmWv Ch¿ tm°n- aXm-t«-j-W-Ønpw "X¿_n-bØp¬ Ckvem-an'se ]T- °m-Wp-∂-Xv. C°m-cysØ Ipdn-s®-gp-Xp-tºmƒ bp‡n-hmZn -Ønpw tijw ho-´n¬ Xncns®-Øn-b-tXmsS PohnXw teJ-I-cpsS `mj°v Imhn nd-am-Wv. G‰hpw ]pXnb e°w Gsd Zp -l-am-hp-I-bm-bn-cp∂psh∂v ^mØna Hm¿°p-∂p. "bp‡n-hn-Nmcw amknI' Xs∂ FSpØp tm°q. CS-°nsS -GtXm Ay-{K-l-Øn¬ n∂v h∂ Pohnsbt]mse ]cn- "kvtl-kw-hm-Zw amknI'-bn¬ Xe ImWn®v ASn-hmßn N-b-°m-c-S-ßp∂ henb Iq´w P-߃ Xs∂ ImW-m-s- t]mhm-dp≈ Ah-cpsS Hcp henb tImf-an-Ãns‚ teJ--ap- Øn-bXpw ]-e-Xcw IpØp-hm-°p-Ifpw ]cnlm-k-ßfpw S- ≠-Xn¬. ("kvtl-kw-hm-Zw amknI'-bn¬ "hmb--°m-cpsS Øn-bXpsa-√mw Cs∂-se-sb-∂t]-mse Hm¿°p∂p ^mØna. - - tImf-'Øn¬ HIvtSm-_¿ e°w At±lw Fgp-Xnb {]kv- c≠p Znh-k-Ønv tijw Xn-cns®-Øn-°m-sa∂ D-d-∏n≥ta¬ Xp-X teJ--Ønv {]Wb aXwam‰sØ Ipdn®v aq∂p tIm- sIm≠p--h∂ -A-hsc _‘p-°fpw m´p-ImcpaS°w ISpØ fw BapJw sImSp-Øv ]pXnb teJam°n AhXcn∏n°p- atm]oU--Ønv hnt[-b-am-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-tSm-{Xhpw IbmWv AXn¬ sNbvXncn°p∂Xv.) tImS-Xn-IqSn sX‰m- amc-W-hp-sa-√mw -S-Øp-tºm-gpw a-ap-cp-In-bp≈ {]m¿Y- sW∂v kΩ-Xn® ta¬ {]ivw Ckvem-ans‚ Imcy-Øn¬ -am-{X-am-bn-cp-∂p GI B{i-bw. -ho-´p-Im-cpsS n¿_-‘-Øn- Ct∏mgpw n¿_m[w S-°p-∂p-s≠-∂mWv teJ-I-t‚-Xmbn sm-Sp--hn¬ sIm-fØq¿ Ass-Zz-Xm-{i-a-Øn¬ t]mbn kzman AXn¬ h∂ henb Is≠-ج. Ch-cpsS Cc-´Øm-∏nv Nn-Zmµ-]p-cnsb I-≠- Ap-`hhpw Hm¿°p--∂p≠v ^mØna. CXn¬]cw sXfn-sh¥v thWw?'' ""-t{]-a-s°-Wn-bn¬ hogvØn Xs∂ D]-tbm-Kn®v hen-s®-dn- FdWmIp-fØv ssh‰n-ebn¬ Xma-kn-°p∂ B¿In-sSIv - bp-sa-∂m--bn-cp-∂p kzman-Pn-bpsS Is≠-ج. CXv ]d-bm- F©n-n-b-dmb kmd-bp-tS-XmWv tNmZyw. Xs‚ knhn¬ mbn At±lw D]-tbm-Kn® `mj-bpsS ne-hmcw Hcp B{i- F©n-n-b-dnwKv ]T--th-f-bn¬ Iq´p-Im-cn-I-fp-ambn S∂ aaaTm[n]Xn°v tbmPn-®-X-s√∂v -A-t∏mƒ Xs∂ Fn°v kwkm-c-Øn-emWv kmd Ckvem-ans Is≠-Øp-∂-Xv. Xncn®v]d-tb≠n h∂p.'' -C-kvem-an-s {]Xn-n-[o-I-cn-°p∂ ]Tka-bØv dqwta-‰p-I-fn¬ n∂pw a‰p-ambn IqSp-X¬ ]Tn- 2009 Un-k-w-_¿- 14
 • 13. °m≥ Ah-kcw e`n-®p. 2009¬ Fd-Wm-Ip-fØv sh®p S∂ h-bmbn Ch-cmcpw a- n-em-°p-∂n-√. adn®v A√mlp Xß- "km¬th-j≥ C‚¿m-j-W¬ FIvkn-_n-j-tm'sS Xs‚ ƒ°v In™p¬Inb Hcp alm-ku-`m-Ky-ambn am{X-amWv PohnXe£yw Xm≥ kzbw Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v Ch¿ CXns tm°n-°m-Wp-∂-Xv. kmd ]d-bp-∂p. Pnlm-Znpw aXw-am-‰-Øn-p-sa√mw "kvtl-'Øns‚ NNN apJw hcp-∂-Xnp apºv cu{Z-cq]w ]q≠ aXwam‰ IY-Iƒ ne-n-∂n-cp∂ ImeØv Ckvemw Bt«-jn® Hcmsf∂ kv{XoI-fpsS Ah-Im-i-߃°p-th≠n apd-hnfn Iq´nbpw ne°v Fs‚ Ap-`hw IqSn ]d™v Cu Ipdn∏v Ah-km- Nqse-SpØv kacw S-Ønbpsa√mw P-{i≤ tSn-sb-SpØ n-∏n-°-s´. tIc-f-Ønse s^an-n-Ãp-I-sfm∂pw Xs∂ Ah¿°v hntbm- ae-∏pdw Pn√-bnse h≠q-cnse Hcp {Kma-Øn-emWv Fs‚ Pn-∏n-√m-Ø-˛-{]m-b-]q¿Øn-bmb s]¨Ip-´n-Iƒ°v t{]an-°m- P-w. XnI™ Cuizchnizm-kn-Ifmb amXm-]n-Xm-°fpsS - - p≈˛A-h-Im-i-߃°p-th≠n H∂p sNdp-hn-c¬ A- c≠m-asØ aI-fmb Fn°v A—-Ωam-cn¬ n∂v ]I¿∂p- - - °m≥ t]mepw Xøm-dm-hm-Ø-Xn¬ A¤p-X-s∏Sp-I-bmWv In-´nb aX-hn-Nm-c-ß-fm-bn-cp∂p ssIap-X-embn D≠m-bn-cp- tIc- f - ˛ - I ¿WmS AXn¿Øn{]tZ- i amb at©- i z- c sØ ∂-Xv. ssZh-hn-izm-k-sa-∂m¬ ]qPm-ap-dn-bnse {ioIrjvW anbm]Zhn¬ n∂pw Ckvemw kzoI-cn-®- kmPn-Z. hn{K-lhpw Bcm-[--sb-∂m¬ Ipfn®v Cud--Wn™v hn{K- {]Wb aXw-am-‰-Øns‚ BZy Cc {]ikvX kmln-Xy- l-߃°p ap∂n¬ kmjvSmwKw {]W-an-°p∂ A—s‚ apJ- Im-cn-bmb am[hn°p´n-bn-cp∂p F∂v eoem-ta-tms t]m- hpw am{X-am-bn-cp∂p A°m-eØv a- n¬. Ay-a-X-hn-izm- ep≈ FgpXnsXfn™ ]{X{]h¿ØI ]d-™n´p IqSn I]- k-ßsf Ipdn-®p≈ GI Adnhv Xß-sf-°mƒ Gsd-sbm- Sauw `Pn-°p-I-bmWv tIc-f-Ønse s^an-nÃv _p≤n- Po-hn-Iƒ. CXn-t-°mƒ t`Zw I¿Wm-SIm kwÿm--am-sW- ∂mWv kmPn-ZbpsS A`n{]mbw. kn¬P-˛Ajv°¿ tIkn¬ - - - kn¬P-tbmSv aq∂p-amkw amXm-]n-Xm-°ƒs°m∏w t]mIm≥ ]d™ tImSXn Xocp-am-sØ "sR´n-°p∂ hn[n' F∂v ]d™mWv I¿Wm-S-I-bnse "Pm-[n-]Xy alnfm Atkm- kn-tb-j's‚ I¿Wm-SIm tXrXzw {]Xn-I-cn-®-Xv. am{X-a√ "]o∏nƒkv bqWn-b≥ t^m¿ knhn¬ en_¿´okv' (]n.-bp.- kn.-F¬) I¿Wm-SImLSIw CXn-s-Xnsc s]‰o-j≥ ¬- Impw- Xøm-dm-bn. nc-¥-c-ap≈ A]-am-n-°-en-eqsS kaq- l-sam-∂-S-¶w jfiXzØn-te°v t]msb∂pw nco-£n-°p- ∂p≠v kmPn-Z. A‘-hn-izm-k-ßfpw Am-Nm-c-ßfpw S-am-Sn-bn-cp∂ Imk¿tKmUv Pn√-bnse km[m-cW {Kma-Øn¬ n∂mWv iin-Iesb∂ kmPnZ Ckvem-ans Ipdn®v ]Tn-°p-∂-Xv. Np‰p-]m-Sp-ap≈ bmYm-ÿnI apkvenw IpSpw-_߃°nSbn¬ - ∂pw hn`n-∂-a-√mØ BNm-c-߃ kq£n-°p∂ sXm´-SpØ Pohn-®p-t]m-∂n-cp∂ kmPn-Z°v Ckvem-sa-∂m¬ CsXm-s°- apkvenw IpSpw-_-am-bn-cp-∂p. X-s∂-bmWv F∂m-bn-cp∂p [mcW. CS-°m-eØv ]ptcm-K- PohnXe£ysØ Ipdn-®p≈ Xs‚ Ab¬hm-kn-I-fpsS a Bi-b-°m-cmb Hcp IpSpw-_-Øn¬ n∂pw bYm¿Y k¶¬]-Øn¬ am‰wh∂Xv s]s´-∂m-bn-cp-∂p; AX-h-cpsS Ckvem-ans Xncn-®-dnbpIbpw Xs‚ lnµn ]Tthf-bn¬ kmaq-lnIPohn-X-Ønepw {]I-S-am-bn. hkv{X-[m-c-W-Øn¬ ]cn-N-b-s∏´ ]cn-h¿ØnX apkvenw ktlm-Z-cn-am-cpambn X- am{X-a-√, PohnX coXn-bnepw Ae-kX ]pe¿Øn-bn-cp∂ s‚ aX-]-c-amb Adnhv ]¶p-sh-°p-Ibpw sNbvX kmPnZ Ah¿ Npcp-ßnb Znh-k-Øn-p-≈n¬ IWn-i-X-bp-≈-h-cmbn s]m∂m-n-bnse "aDu--Øp¬ Ckvemw k`-'bn¬ n∂mWv amdn. Ab¬hm-kn-I-fn¬ h∂ am‰w sXs√m-c¤pX-tØmSp aX-]Tw ]q¿Øn-bm-°p-∂Xv. Ct∏mƒ h≠q-cnse Sp-hØv - - IqSn tm°n-°m-Wp-I-bm-bn-cp∂p Rm≥. apkvenw-I-fnse F∂ ÿeØv `¿Ømhv lo-^n-sm∏w Ign-bp-∂p. GtXm ]ptcm-K-a-m-i-b-°m-cp-ambn tN¿∂v {]h¿Øn-°m≥ NNN Xocp-am-n®p F∂p am{X-am-bn-cp∂p BZy-L´Øn¬ Ahsc - - Ipdn-®p≈ Fs‚ A`n-{]m-bw. sh≈n-bm-gvN-I-fnse ]≈n- Ckvemans {]W-bn®v k¿∆Xpw Dt]-£n®nd-ßnb Hcp- bn¬t]m°npw aX-]-T ¢mkp-I-fn-te-°p≈ bm{X-bnepw ]‰w bph-Xn-I-fpsS Ap-`-h-°p-dn-∏p-I-fmWv n߃ CXp- hoSp]q´n Xmt°m¬ Rßsf G¬∏n-°m-dm-bn-cp∂p Ah- hsc hmbn-®-Xv. {]W-bn®pw IÆp-sI-´nbpw Ckvem-an-te°v cpsS ]Xn-hv. krjvSn]qP-bn¬ A[n-jvTn-X-amb Fs‚ hnI- sIm≠p-Nm-Sn-°p∂ "aXw-am‰ A`ymkß'-fpsS ]´nI nc- e-hn-izm-k-ß-fpsS Nße∏q´p Xpd∂v ssZhZ¿i--Øn-te- Ønb am[y-a-ß-sfm∂pw Xs∂ Ch-tcmSv C°m-cy-Øn¬ °p≈ hmXm-bw Xpd-∂Xv B Xmt°m-em-sW∂v ]n∂o- A`n-{]mbw tNmZn-°p-Itbm sX‰p-Xn-cp-Øp-Itbm sNbvXn- sS-n°v tXm∂n-bn-´p-≠v. Xmt°m¬ G¬∏n-°m≥ hcp-tºm- ´n-s√-∂-XmWv hmkvX-hw. Ckvem-an-te-°p≈ IS-∂p-h-chv gpw XncnsI hmßm≥ hcp-tzm-gp-sa√mw A∂sØ ¢mkn- X߃ Ckvem-anv sNbvXp-sIm-Sp-°p∂ Hcp henb kw`m- s Ipdn®p-w AXns‚ auen-I-Xsb Ipdn-®p-sa√mw kwkm- 2009 Un-k-w-_¿- 15
 • 14. c-ß-fn¬ IS∂phcnI ]Xn-hm-bn-. Kuc-h-]-c-amb hnj-b- Imdpw ss_°pw samss_epw ssÃ]‚paS-ßp∂ {]W- ߃ kwkm-cn-°p-tºmƒ Ah-cn¬ I≠p-h-cm-dp≈ B-flm- b aXw-am‰ `oI-csc Ipdn-®p≈ A]-k¿]IIY-Iƒ hmbn- ¿YX Fs∂ lTmZm-I¿jn-®ncp∂p A°m-eØv. ®-t∏mƒ ]gb Ipsd Imcy-߃ Hm¿bnte°v IS-∂p-h-∂p. Aº-e-Ønse {]m¿Y Ign™v {]km-Z-hp-am-bn aS-ßp- tIhew Nne `uXnIem`-߃°p- th≠n kz¥w aXw Dt]- ∂ Hgn-hp-Zn--ß-fn¬ I≠p-ap-´nb Ab¬hm-kn-I-fn¬ s]´ £n-®-h-sc∂ Btcm-]-W-ß-fpsS nP-ÿnXn hy‡-am-°p- Hcp _men-I-bpsS tNmZyw h√msX a- n¬ X´n ""ImWp- Ibpw Bp-Im-en-I-ß-fn¬ nd-™p-n¬°p∂ ]pXnb Ibpw tIƒ°p-Ibpw sNømØ Cu Ifn-a¨cq]ß-tfmSv kw`hhnIm-k-ß-fn-ep≈ Ah-cpsS A`n-{]m-b-߃ Adn- {]m¿Yn-®n-s´¥m? Ah¿°v ΩpsS {]m¿Y h√Xpw a- bp-Ibpw sNøp-∂-Xn-e-∏pdw, Ct∏mƒ Ah¿ FhnsS FØn-  n-em-hptam?'' ]X-™p-s]m-ßnb tcmjw XS™pn¿Øm- n¬°p∂p F∂-Xn-s-Ip-dn-®p≈ Pn⁄mk IqSn-bm-bn-cp- ≥ Ign-s™-¶nepw D≈pW¿Ønb AXnse bp‡n-tbmSv ∂p bYm¿Y-Øn¬ Cßssbmcp teJhnjbw Xncs™- ]pdwXncn™v n¬°m≥ Fn°p km[n-®n-√. ]qPm-ap-dn- Sp°mp≈ t{]cIw. ]c-tem-IsØ Ipdn-®p≈ AN-©-e- bn-tebpw Aº-e-ap-dn-bn-tebpw XpS¿∂p≈ kµ¿i--߃ amb {]Xo-£ ImØpkq£n-°p-tºmƒ Xs∂ Cl-tem-I- Poh-n-√mØ Nne I¿a-߃ am{X-am-bn-Øo¿∂p. Bbn-S- sØ ncm-im-P--I-amb `mhnsb Ipdn®v Ah¿ Hmtcm-cp- °mWv kzoI-cWapdn-bn¬ h®n-cp∂ {ioIrjvWhn{Klw Øcpw t_m[-h-Xn-I-fm-bn-cp∂psh∂pw, F∂m¬ A√m-lp- Hcp tImgn-bpsS Nnd-I-Sn-bn¬ hoWp-S-™Xv. amXm-]n-Xm- hns‚ A]m-c-amb Ap-{K-l-Øm¬ `uXnIPohn-X-Øn¬ °-fp-sSbpw ktlm-Zcn-bp-sSbpw t]Sn°pw ]i-sh-s®m-´n-°m- - Xs∂ Ahsc√m-hcpw kam-[m]chpw kt¥m-j-]q¿W- p≈ [rXn-°p-an-S-bn¬ F∂n-eXv as‰mcp Nn¥-bmWv DW- hp-am-b Pohn-Xw bn-°p-∂-h-cm-sW-∂p≈ lrZy-amb Xncn- ¿Øn-b-Xv. kz¥sØ c-£n-°m≥ Ign-bmØ Cu inem-hn- ®-dn-hm-Wv Cu AtzjWØns‚ _m°n]{Xw. {Klw ]ns∂-sb-ßs sΩ kwc-£n°pw. Ab¬ho-´p- Im-cp-ambn ta¬ kw`hw Rm≥ kwkmcn®p. bYm¿Y ssZ- hsØ Ipdn®pw Ahs‚ AZz-nXo-bXsb Ipdn®pw ac-Wm- -¥cPohn-XsØ Ipdn®pw A∂p R߃ Gsd kwkm-cn- ®p. Ckvem-anIZ¿i--ßsf Ipdn-®p≈ Kuc-h-]-c-amb ]T- -Øn-te-°p≈ Nhn-´p-]-Sn-bm-bn-cp∂p AXv. Ckvem-ans {]Xn-n-[o-I-cn-°p∂ nc-h[n ]pkvX-I-߃ CXnn-S°v hmbn®p Xo¿Øp. Aßs ]Xps° ]Xps° Rmpw Hcp apkven-ambn amdp-I-bm-bn-cp-∂p. kXykm£yw ho´nedn™mep≠mIp∂ {]XnIcWw Hm¿Øv Rm≥ ]I®p. apkven-ambn Pohn-°p-Ibpw Aapkven- ambn A`n--bn-°pIbpw sNøpI F∂Xv ZpjvIchpw Gsd ZpxJ-Icambn-cp-∂p. {]Xn-aIƒ°pw hn{K-l߃°pw apºn¬ - - - - n∂v KZvKZIWvTbmbn ]S-®-X-ºp-cm-tmSv {]m¿Yn-®n´p≠v, mYm! nhrØn-tI-Sp-sIm-≠mWv s]mdp-Øp-X-c-tW! F∂v. Ckvem-an-te°p IS-∂p-h∂ Hcp ktlm-Z-cn-bmWv Bcm- [-m-I¿aß-fn¬ hn´p-hogvN sNbvXp-sIm-≠p≈ Cu coXn- AsX!- {]WbamWv Rßsf ChnsSsbØn®Xv. D‰- bpsS {]Xym-Lm-X-߃ Fs∂ t_m[y-s∏-Sp-Øn-b-Xv. AXn- hscbpw DSbhscbpw Dt]£n®ndßnt∏mcm≥ am{Xw a- semcp Xocp-am--sa-Sp-°pI F∂Xv An-hm-cy-ambn amdn.  n¬ t{]cW sNepØnb {]Wbw. ]t£ AXv hna¿iI¿ H∂p-In¬ apkven-ambn kz¥w ho´n¬ Xma-kn-°pI; As√- IcpXp∂Xvt]mse GsX¶nepw bphm°tfmS√; adn®v ¶n¬ AXnv Ap-Iqe kml-N-cy-ap≈nStØ°v t]mhpI. kr„nI¿Ømhmb temssIImYtmSv, Ahs‚ Idb‰ ho´p-Im-cpsS ISpØ {]Xn-I-cWw aqew n¿`m-Ky-h-im¬ BZ¿ißtfmSv... n߃ A]cnjvIrXsa∂v ]cnNbs∏Sp- c≠m-asØ Xocp-am--amWv S-∏n-em-b-Xv. c≠v Zim-_vZ- Ønb ssZhnIaXØns‚ B AZayamb kvt-lØnte- tØmfw Imew kz¥-sa∂v A`n-am-n-®n-cp∂ ]eXpw Dt]- °mWv {]WbIYbnse Hmtcm IYmmbnIamcpw Aen- £n-®p-sIm-≠p≈ bm{X... {kjvSm-hns‚ Z¿i-߃ s- ™ptN¿∂Xv. im¥nbpw kam[mhpw A`nejn°p-∂ Hcp t©-‰n-bm-Wt√m F∂ kam-[mw am{Xw. a pt≠m F¶n¬ n߃°pw CXnsemcnSap≠v; ap≥hn- aX-]TØn-mbn s]m∂m-n-bn-se-Øn-bt∏m-gmWv bYm- - - - - [nIfpw A⁄Xbpw ]mXnhgnbn¬ Dt]£n°-Wsa∂v ¿Y ]co-£W߃ tcn-´Xv. kz¥-°mcpw _‘p-°fpw h∂v - - - am{Xw. XncnsIhcm≥ ]dbp∂Xv a nem°mw. ]s£, apkvenwI- A√m-lp-hns {]W-bn-®v˛Ckvem-ans {]W-bn®v˛Cu fmb al-√nse Imc-W-h-∑mcpw ]uc-{]-am-Wn-am-cp-sa√mw BZ¿ikwln-Xsb hcn-°m-s-Ønb apgp-h≥ ktlm-Z-cn- XncnsIsN√m≥ ]d-bp-tºm-gp≈ Ahÿ! k¿∆ {kjvSm- am-scbpw mY≥ Ap-{K-ln-°p-am-dm-h-s´, Ah-cp-sSbpw a‰p hn-tmSv Ic™p {]m¿Yn® kabßfmbn-cp∂p AXv. A√m- kplr-Øp-°-fp-sSbpw Cl-]cPohnXw A√mlp t£a]q¿- lp-hns‚ A]m-c-amb Ap-{K-l-Øm¬ F√m-Ønepw ]nSn- W-am-°-s´. ®vn¬°m≥ ]‰n. Ct∂sd kt¥m-j-h-Xn-bmWv Rm≥. 2009 Un-k-w-_¿- 16
 • 15. Ip-cn-ip-a-c-W-w- hn-a¿-i--ß-fpw- h-kv-Xp-X-I-fpw-- ap-l-Ω-Z-en- am-kv-‰¿- ■- Ipcniv acWw ÿm]n-°m≥ anj-W-dn-am¿ ss__nƒ CXc tcJIƒ- °pw ]gb nba {]h-N߃°pw ]pdsa ]pXnbnba tcJIfpw apt∂m´v - - sh°m-dp-≠v. Ah Iqe¶i-ambn A]-{KYn-®m¬ Du-lm-t]m-l-Øn-s‚bpw tI´p-tIƒhn-bp-sSbpw {]mIrXaX sFXn-ly-ßfp-sSbpw ASn-ÿm-Øn¬ - - hnc-Nn-X-amb cN--I-fm-sW∂v a- n-em°mw. ]p-Xn-b-n-b-a- ]p-kv-X-I-Øn- s‚- B-cw-`-Im-e-Øv- n-e-n-∂n-cp-∂-Xpw- A-°m-e-sØ- k-`-Iƒ- Aw-Ko-I-cn- ®-Xp-am-b- tc-J-I-fp-w- C-Xn-tm-sSm-∏w- ]-cn-tim-[n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p.-- ]pXnbnba tcJ-Iƒ Ipcniv acWw Hcp Ncn{Xkw`-ham-W∂v sXfn-bn-°phm-≥ anj-Wdnam¿ - - apt∂m´vsh°p∂ {]-[m--s∏-´- H-cp tcJbmWv ]pXnbnba ]pkvX-Iw. Cu ]pkvX-I-Øn¬ n∂pw Ipcnivac-WsØ ]‰n Fs¥-¶nepw hnh-cWw e`n-°-W-sa-¶n¬ GIm-{ibw AXnse mev kphn-ti-j-ß-ƒ am{X-amWv. Ah aØmbn, am-¿t°mkv, ept°mkv, tbml-∂m≥ F∂n-h-cpsS t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. Ah-bm-Is´ sshcp-[y-ß-fm¬ ]qcn-Xhpw Ncn{XbmYm- ¿Y-yw C√m-Ø-Xp-am-Wv. H∂m-a-tØbpw mem-a-tØbpw kphn-ti-j-߃ 2009 Un-k-w-_¿- 17
 • 16. tbip-hns‚ At∏mkvXe-∑mcmb F∂p≈ ]e-am-Xncn X¿°-߃ Ign™ c≠v q‰m-≠p-I- aØm-bnbpw tbml-∂mpw FgpXn fn¬ sshZn-I ]fin-X-∑m-cpsS CS-bn-ep-≠m-bn´p≠v. Ct∏m- F∂mWv k¶¬∏w. gpw Cu memw kphn-ti-jsØ kw_-‘n®v Nne kwi-b- mev kphn-ti-j-ßfpsSbpw B[n-Im-cn-I-Xsb ߃ Xo¿∂n-´n-√' (ss__nƒ nL≠p dh. F.kn. ¢bv‰¨ B[p-nI ss{IkvXh ]fin-X-∑m¿ tNmZyw sNøp-∂p≠v. ]pdw. 497) aØm-bn-bpsS kphn-ti-jsØ tNmZyw sNbvXp-sIm≠v a¿t°mkv kphn-ti-jsØ ]‰n a¿tØmam k`bnse ItØm- e n° ss__nƒ ]fin- X - mb "sdbv a ≠v C. thZ ]fin-Xmb dh.hn. tXmakv ]d-bp-∂p:- "{KŸImcs - {_u¨' ]d-bp∂p: "hnPm-Xn-bcn¬ n∂pw blq-Zcn¬ n∂pw - - ]‰n kphn-ti-j-Øn¬ n∂pw kqN--sbm∂p e`n-°p-∂n-√. am-km-¥-c-s∏´ ss{IkvX-h-cpsS kaq-l-Øn¬ F¨]-Xp- 14:51,52¬ {KŸ-Im-c≥ kz¥w Ap-`hw hnh-cn-°p-I-bm-W- I-fn¬ Pohn-®n-cp∂, {Ko°v `mj kwkm-cn-®n-cp∂, Adn-b- ∂p≈ hmZw kzoI-cn-®m¬ Xt∂bpw B hy-‡n Bcm-sW- s∏-SmØ Hcp blqZ ss{IkvX-h-m-Wv kndn-bm-bn¬ sh®v ∂-Xns ]‰n bmsXmcp kqN-bpw ¬Ip-∂n-√.' (]p-Xnb aØm-bn-bpsS kphn-tijw Fgp-Xn-b-sX-∂m-Wv B[p-nI nba {]th-in-I, ]pdw. 32) ept°m-kns‚ Imcyhpw XssYh. ]fin-X-∑m-cpsS nK-aw' (an-in-lm-bpsS P-w. sdbva≠v sdbva≠v C. {_u¨, F.kn. ¢bv‰¨, dh. hn. tXmakv C. {_u¨, ]pdw 17). F∂n-h-cmcpw Xs∂ ss__nƒ hna¿i-I-tcm {In-kvXp hncp- s{]m´- à ‚ v ]- ≤tcm A√. Ccp-]-Xn-tesd HmWddn tUmIvS-td-‰p-≈ sdbv- fin-X-mb dh. F.- a≠v C. {_u¨ qdp-tIm-Sn-tbmfw hcp∂ ItØm-en°m kn ¢bv‰¨ aØm- k`m-hn-izm-kn-Iƒ BZ-cn-°p-Ibpw _lp-am-n-°p-Ibpw bnbpsS t]cn-ep≈ sNøp∂ Hcp {]K¬` ]fin-XmWv.- F.-kn. ¢bv‰¨,- ss_- - am-h-cm-in-b-psS kphn-ti-jsØ ]- _n-fns kw_-‘n®pw ss{IkvX-hXsb kw_-‘n-®pw ‰n ]d-bp-∂p:- "aØm- B[n-Im-cn-Iamb ss__n-ƒ nL≠p Fgp-Xnb hy-‡n-bpam- - ]m]-߃°v th≠n bn Xs‚ kphn-ti- Wv.- dh.-hn. tXmakv a¿tØma k`-bnse {]apJ thZ ]fin- ssZhw Xs∂ ap-jy- jw F{_mb `mj- X-pamWv. ss__nƒ hnZzm-∑m¿ Xs∂ kphn-ti-j-ß-fpsS mbn Ah-X-cn®v bn¬ Fgp-Xn. k¿∆ B[n-Im-cn-IXsb tNmZyw sNøp-∂p-sh-¶n¬ Ah tbip- km[m-c-Wambn tb- hns‚ Ipcniv ac-W-Ønv sXfn-hmbn FSp-°p-∂-sX-ßs? {Iqc-amb ]oU--߃ ip kwkm-cn-®ph∂ bmt°m-_ns‚ teJw kln®v acn®v Acmay `mj- b n¬ ]pXnbnba ]pkvX-I-Ønse 27 ]pkvX-I-ß-fn¬ BZy- Db¿sØ-gp-t∂‰ Hcp Ahs‚ hne-tb-dnb ambn Fgp-X-s∏-´-Xv bmt°m-_ns‚ teJ--am-W-∂mWv {]kw-Kßfpw, Aar- c£-Im-bn-´m-Wv an{X- ]fin-XaXw. Cu teJ-w ]pXnb nb-aØnse a‰p ]pkvX- - - X hN-ßfpw DØ- - I-ßfn¬ n∂pw thdn´v n¬°p-∂p. AXv Hcm-h¿Øn hmbn- - a-X-°m¿ an{Xs I≠-Xv. tam-]-tZ-i-ßfpw F- ®m¬ Ipcniv ac-Wkn≤m-¥-Øn--Xnsc apJw Xncn®p n¬- an{X-a-Xm-Z¿iw AtX √mw Hcp ame t]m- °p-∂-Xmbn ImWmw. ""hnP-m-Xo-b-cpsS CS-bn¬ NnXdn ]m¿- se AXn¬ tIm¿- cq]-Øn¬ X-s∂- °p∂ ]{¥≠p tKm{X-߃°v Fgp-Xp-∂Xv'' F∂ hNw Øn-cn-°p-∂p. ap- sIm≠mWv Cu teJw XpS-ßp-∂Xv. ss{IkvXhcpsS ASn- - - - H∏n-sb-SpØv Xs‚ °v A⁄mb a- ÿm hnizmk-ß-fmb tbip-hns‚ ap-jy-hXmcw, ]oUm- ssZhimkv{X-Øns‚ s‰mcp {KŸ-I-mc≥ p-`-h-߃, Ipcn-iva-cWw, Dbn¿sØ-gp-t∂¬∏v F∂n-hsb Ah-tbmSpIqSn B- a¿a-am°nam‰p-I-bmWv kw_-‘n®v bmsXmcp ]cm-a¿i-hpw Cu teJ--Øn-en-√ Zy-ambn Fgp-X-s∏´ F∂Xv hfsc {it≤-b-am-Wv. am{X-hp-a√ "{]h¿Øn°v'- bm- ]utem-kv- sNbvX-Xv. a¿t°mkv kphn-ti- sXmcp ÿmhpw sImSp-°msX "hniz-kn-®m¬ am{Xw aXn' j- Ø n¬ n∂pw, F∂ ]utem-kns‚ ssZhimkv{X-Ønv t¿ hn]-co-Xhp- I¿W ]c-º-cbmbn amWv AXv. tbmt°m_v ]d-bp-∂p: ""Bflm-hn-√mØ icocw tI´p-h∂ D]-tZ-i- arX- a m- b n- c n- ° p- ∂ - X p- t ]mse {]hr- Ø n- Iq- S m- s X- b p≈ ß-fn¬ n∂pw tb- hnizmkw arX-am-Wv''(2:26).- At±lw tam£{]m]vXn-°p-th- ip c£n- X m- h ns‚ PohNcn- { X- Ø nse hrØm- ¥ - ß sf ≠n apt∂m´v sh°p-∂Xv tXmd-bm-Wv. "cmP-Iob {]am-Ww' Iq´ntN¿Øv mw Ct∏mƒ ]mcm-bWw sNøp∂ aØmbn F∂mWv A-t±-lw- tXmdsb hnti-jn-∏n-®Xv. bmt°m-_ns‚ - kphn-tijw bh `mj-bn¬ Fgp-Xn' (ss__nƒ nL≠p, tXr-Xz-Øn¬ tbip-hn¬ hniz-kn-®n-cp∂ kaqlw ]utem- dh. F.-kn. ¢bv‰¨, ]pdw 362) kns‚ teJ--ß-sfm∂pw AwKo-I-cn-®n-cp-∂n√ F∂Xpw tbml-∂m≥ kphn-ti-jsØ ]‰n F.kn. ¢bv‰¨ ]d- hfsc {it≤-b-am-Wv. ta¬ ]d™ hkvXp-IfpsS shfn-®- bp-∂p: "CXns‚ {KŸ-I¿Øm-hm-cm-W∂pw CXn-¬ Fgp-X- Øn¬ ]pXnbnba tcJ Ipcnivac-WØnv sXfn-hmbnsbSp- - s∏-´n-cn-°p-∂h bYm¿∞ Ncn{X kw`-hßfmtWm A√tbm - - °p-∂-sXßsbmWv? F∂pw kwlnX kphn-ti-j-߃°pw shfn-]mSp ]pkvX-I- ]m]-]-cnlmc kn≤m-¥hpw ]utemkpw Ønpw CXnpw XΩn-ep≈ _‘-sa-¥m-W∂pw CXn¬ Fgp-X-s∏Sp∂ tbip km£m¬ A{]-Im-c-ap≈h-m-tWm ]m]]cn-lmckn≤m-¥-Øns‚ kq{X-[m-c-I≥ ]utem- 2009 Un-k-w-_¿- 18
 • 17. kmWv F∂- hy‡-am°n sImSp-°mpapX-Ip∂ hcw Xv ss{IkvX hnip-≤-cn¬ G‰hpw n m-c-mb Fn- ]fin-X∑m¿ t]mepw - °v ¬I-s∏-´p''. (F-^-tkmkv 3:8˛9) AwKo-I-cn-°p∂ Hcp hkv- Cu nKq-Vamb clkyw ap≥ {]mhm- - XpXbm-Wv. At±-l-Øns‚ t]cn¬ N-I-∑m¿t°m At∏mkvXe-∑m¿t°m Adn-b-s∏-Sp∂ ]Xn-aq∂v teJ--ß-fn- tbip-hnp t]mepw ssZhw shfn-s∏-Sp- embn Cu kn≤m¥w hym]n-®pIn-Sn-°p- Øn-bn´n√ F∂mWv ]utemkv ]d-bp- ∂p. ]utem-kns‚ PohnX ImeØv ∂-Xv. hfsc B›cyIcw Xs∂. At±- tdmam-km{am-Py-Øn¬ nen∂n-cp∂ lw XpS¿∂v ]d-bp-∂p: Hcp {]mIrX aX-am-bn-cp∂p "an{X-a-Xw'.- ""k`-bmIp∂ Xs‚ ico-csØ {]Xn ]utemkv Xs‚ n-KqV kn-≤m-¥-Øns‚ DZvLmSw n¿h- ln-®Xv D¬]Øn ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw sIm≠m-Wv. AXv ASn-Ø-d-b-m°n ]m]]cn-lmc kn≤m¥w ]Sp-Øpb¿- Øn. Cu ku[w hkvXpnjvT-ambn A]-{K-Yn-®m¬ AXv shdpw- No´v sIm´m-c-ambn amdp-∂Xv ImWmw. am-h-cm-in-b-psS ]m]-߃°v th≠n {InkvXp-hn¬ kln-t°≠nh∂ ]oU-IfpsS Ipdhv Fs‚ ico-c-Øn¬ Rm≥ nI- ssZhw Xs∂ ap-jy-mbn Ah-X-cn®v Øp-∂p. n߃°v th≠n ssZhw Fs∂ G¬∏n® B ZuXyw hgn Rm≥ k`bnse {Iqc-amb ]oU--߃ kln®v acn®v ip{iq-j-I-mbn. ssZhhNw ]q¿Æ-ambn shfn-s∏-Sp-ØpI F∂-Xm-bn-cp-∂p B Db¿sØ-gp-t∂‰ Hcp c£-Im-bn-´m-Wv ZuXyw. bpK-ß-fp-sSbpw Xe-ap-d-I-fp-sSbpw Bcw-`w apX¬ ad-®p-sh-bvs°-s∏-´n- an{X-a-X-°m¿ an{Xs I≠-Xv. Cu B- cp∂ Cu clkyw Ct∏m-ƒ Ahn-Sp∂p Xs‚ hnip-≤-∑m¿°v shfn-s∏-Sp-Øn-bn-cn- ibw ]utem-kns Atß-b‰w kzm[o- °p-∂p.'' (sIm-f-tkmkv 1:24-˛27) n-®n-cp-∂p. an{X-a-Xm-Z¿iw AtX cq]- bpK-ß-fp-sSbpw Xe-ap-d-I-fp-sSbpw Bcw`w apX¬ ad®p shbv°-s∏´ Cu Øn¬ X-s∂- H∏n-sb-SpØv Xs‚ ssZh- nKqVclkyw ]utem-kns‚ akvXn-jvIØn¬ cq]wsIm≠ "]m]]cn-lmc kn≤m- - imkv{X-Øns‚ a¿a-am°n am‰p-I-bmWv ¥-am-bn-cn-°p-∂p'. AXv tmlm {]hm-N-I-tm, A{_lmw {]mhm-N-Itm, tamim At±lw sNbvX-Xv. AYhm, "ap-jy- {]hm-N-I-tm,-- tbip-hnp t]mepw ssZhw shfn-s∏-Sp-Øn-bn-√. AXv Ah¿°v cpsS ]m]-߃°p-th≠n ssZhw Xs∂ A⁄m-X-am-bn-cp-∂p! F∂m¬ Xn°v AXv shfn-]-m-Sn-eqsS In´n F∂mWv ]u- ap-jy-mbn Ah-Xcn®v {Iqc-amb ]oU- - temkv ]d-bp-∂-Xv. F¶n¬ B shfn-]-mSv Bcn¬ n∂m-bn-cp-∂p? Nn¥n-t°≠ hn- -߃ kln®v acn®v Db¿sØ-gp-t∂‰ j-b-am-Wv. c£-I-mWv -{In-kvXp' F∂v At±lw ]utemkv Xs‚ n-KqV kn-≤m-¥-Øns‚ DZvLmSw n¿h-ln-®Xv D¬]Øn kn≤m-¥n-®p. A-Xn-p-th-≠n- A-t±-lØn- - ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw sIm≠m-Wv. AXv ASn-Ø-d-b-m°n ]m]]cn-lmc kn- t‚-Xm-b- kp-hn-ti-j-hpw- sa--s™-Sp- ≤m¥w ]Sp-Øp-b¿Øn. Cu ku[w hkvXpnjvTambn A]-{K-Yn-®m¬ AXv shdpw- - Øp.- ]u-tem-kv- ]-dbs´-:- ""Zm-ho-Zns‚- k- - - -- No´v sIm´m-c-ambn amdp-∂Xv ImWmw. AXn-te°v {i≤ £Wn-°p-I-bm-Wv. ¥-Xn-bm-bn- P-n-®p- a-cn-®n-´v- D-bn¿-sØ- gp-t∂-‰- tb-ip-{In-kXp-hn-s- Hm¿-Øp-sIm- -v D¬]Øn aq∂mw A[ymbw ASnØ-d-bm-°n-sIm≠v ]utemkv ]d-bp∂p: ""Hcp ≈p-I.- A-Xm-Wv- F-s‚- kp-hn-ti-jw''- (2 ap-jys‚ Ap-k-cW t°-S-n-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbn Xo¿∂-Xpt]mse Hcp Xn-tam-Øn-tbm-kv- 2:-8)- ap-jys‚ Ap-k-c-W-Øm¬ At-I¿ oXn-bp-≈-h-cmIpw'' (tdma 5:19) AXns‚ {Ko°v aqew ImWpI: ]utem-kns‚ teJ--߃ ]cn-tim- [n-®m¬ Ah nKq-Vhpw cl-kyhpw n- d-™-Xm-W∂v a-- n-em°mw. Ah hni- I-ew sNbvXm¬ ]cn-l-cn-°-s∏-Sm≥ Ign-bmØ nc-h[n {]iv-߃ Dcp-Øn- cn-™v hcp-∂-Xmbn ImWmw. At±lw ]dbp∂p: ""hnPm-Xn-b-tcmSv {In-k-vXp-hn- s‚ Zp¿{K-lamb -k-º-∂-X-sb-°p-dn®v {]kw-Kn-°mpw kI-e-Øns‚bpw {k- „m-hmb ssZh-Øn¬ bpK-ß-tfmfw nKq-V-ambn ÿnXn-sN-bvXncp∂ cl- ky-Øns‚ {]h¿Øw F√m-h¿°pw (Romans 5:19) 2009 Un-k-w-_¿- 19
 • 18. ta¬ kqNn-]n® hN--w- c≠v DØcw Xtc-≠-Xp-≠v. L-´-ß-fm-bn- Xn-cn-®m-W-v kn-≤m-¥n- ]nXr]m]hpw A-¥c ]m]-ßfpw °p-∂-Xv.- H∂v, "Hcp ap-jys‚ Ap-k-c- BZw sNbvX Ap-k-c-W-t°-Sn-m-Wv tbip Ipcn-in- W-t°-Sn-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbnØo¿∂p'. te-dn-bsX-¶n¬ tijw kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ]m]-ßsf AXm-bXv- BZw GZ≥ tXm´-Øn¬ sh®v Xn∂-cpXv F∂v - kw_-‘n®v ]m]]cn-lmckn≤m¥w F¥p hni-Zo-I-c-W- ssZhw hne-°nb ^ew Xn∂p. B Ap-k-c-W-t°-Sn-eqsS amWv ¬Ip-∂Xv? Nne ]m]-߃ BZ-ans‚ ]m]-tØ-°mƒ - At±lw ]m]w sNbvXp. Cu ]m]sØ ss{IkvX-h¿ BZn- F{X Cc´n hep-Xm-Wv. F{X-sb{X ln‰ve¿amcpw aptkm-fn- ]m]w, DXv`h]m]w, ]nXr-]m]w F∂n-ßs ]d-™p-h- n-amcpw Ign™pt]mbn-´p-≠v. F-{X-tbm- Ip-‰-hm-fn-Iƒ- Chn- cp∂p. AXv ss__ntfm {]hm-NI∑mtcm ]Tn-∏n-°mØ Hcp - - sS Pohn-®n-cn-°p-∂p. ssZh-tØbpw tbip-hn-sbpw X≈n- XØz-am-sW∂v apºv ka¿∞n-°p-I-bp-≠m-bn. ∏-d-bp-∂-h¿ thsd-bp-ap-≠v. Cu ]m]n-Isf F√mw in£n- c≠v, "Hcp ap-jys‚ Ap-kcWØm¬ At-I¿ oXn- - - - °-s∏-SpItbm {]mb-›nØw sNbvXv tamNn-∏n°s∏SpItbm bp-≈-h-cmIpw' AYhm ]nXr-]m-]-Ønp th≠n tbip Im- sNtø-≠-X-t√? tbip-hn¬ hniz-kn-®-h¿°v tbip-hns‚ ¬hcn-°p-∂n¬ Ipcn-in¬ c‡w Nn¥n acn®v BZw k¥-Xn- acWw Xs∂ F√m ]m]߃°pw ]cn-lmcamIpw F∂ I-fpsS ]m]-°d Igp-In-°-f-™-Xns kqNn-∏n-°p-∂p. hmZw kzoIm-cy-a-√. ImcWw ]utemkv ]d-bp∂p: "Hcp ap- ept°mkv kphn-tijw 3:23˛38 hN {]Imcw BZ-ans‚ jys‚ Ap-k-c-W-t°-Sn-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbn- Fgp-]Øn Ggm-asØ Xe-ap-d-bn¬s∏´ ]p{X-m-Wv tbip. Xo¿∂Xv t]mse Hcp ap-jys‚ Ap-k-c-W-Øm¬ At- AXp-sIm≠v ta¬ kqNn-∏n® kn-≤m-¥w- ""]p{X≥ ]nXm-hn- I¿ oXn-bp-≈-h-cmIpw' AYhm ]nXr-]m-]-Ønp th≠nam- s‚ ]m]-߃°v th≠ntbm ]nXmhv ]p{Xs‚ ]m]-߃°v {XamWv tbip Ipcnin¬ acn-®-Xv. AXpsIm≠v A-¥c th≠ntbm in£n-°-s∏-Sp-I-bn√. ]m-]-Ønp-≈- in-£- A- ]m]-߃°v AXv ]cn-lm-c-a-√. ]m]-]-cn-lmc kn≤m¥w h--h≥- X-s∂- A-p-`-hn-°-Ww''- F∂ ss__nƒ hN-- Ønv hn-cp-≤-am-Wv. Bb-Xn-m¬ ]utem-kns‚ ]m]-]-cn- lmc kn≤m¥w hy¿-Y-am-Wv. in£-bpsS Ime-Xm-a-khpw ap≥Xe-ap-d-I-fp-sS ]m]tamN-hpw ssZhw oXn-am-m-Wv. AXpsIm≠v ]m]n-Isf in£n- °m≥ Ah≥ _m[y-ÿ-m-W∂v anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p. B-b-Xn-m¬- oXn-am-mb ssZhw Xs‚ oXn S-∏n¬ hcp- Øp-hm≥ Xs‚ GI]p{X≥ tbip-hns Ipcn-in-te‰n F∂v Ah¿ {]N-cn-∏n-°p-∂p. ss{IkvXh hnizmk{]Imcw BZw k¥-Xn-IfpsS ]nXr- - ]m]w am-bv®p-I-f-bp-hm--mWv tbip G-I-tZiw c≠m-bncw h¿j-߃°v apºv Ipcn-in-te-dnbXv. tbiphpw BZhpw XΩn- hni-I-ew sNøpwtXmdpw anj-W-dn-amsc kw_-‘n-®n-S- ep≈ Ime ssZ¿Lyw ss__nƒ ImeKW{]Imcw 3771 tØmfw AXv "Iodm-ap´n' BbnØocp-IbmWv sNøp-∂-Xv. h¿j-amWv. kz`m-hn-I-ambpw Hcp tNmZyw ChnsS DS-se-Sp- BZ-anpw tamibv°pw CS-bn-ep≈ Xe-apd °p-∂p. ssZhw Xs‚ oXn S-∏n¬ hcp-Øm≥ C{X-tbsd ]m]hnap-‡¿! ImeXmakw hcp-Øn-b-Xnv ]n∂n-ep≈ bp‡n F¥mWv? Cu Ime-Xm-a-k-Ønp Imc-W-amb h√ bp‡n-bp-≠∂v ]nXr-]m-]-Ønv sXfnhmbn D≤-cn-°p∂ as‰mcp hN-- k¶¬∏n-®m¬ Xs∂ as‰mcp tNmZyw DS-se-Sp-°p-∂p. tbip- amWv tdma 5:12. AXv C{]-Im-c-am-Wv. ""Hcp ap-jy≥ aqew hnp apºp≈ Xe-ap-d-Iƒ ]nXr]m]w t]dn Ime-b-h-n-I- ]m]hpw ]m]-waqew ac-Whpw temI-Øn¬ {]th-in-®p. A{]- °p-≈n¬ ad-™-h-m-Wv. Ahcn¬ oXn-ampw ssZh am¿K- Imcw F√m-hcpw ]m]w sNbvXp-sIm≠v acWw F√mh-cnepw Øn¬ Pohn-®- {]hm-N-I-p-amb tml (D¬: 6:9), ssZh- hym]n-®p''. GZ≥ tXm´-Øn¬ sh®p-≠mb Ap-k-c-W-t°- Øns‚ kvtln-X-mb A{_lmw {]hm-N-I≥ (biø 1:8) Sn-m¬ BZw ]m]n-bm-bn. A{]-Imcw BZw apX¬ A¥y- ssZhw tcn´v thZ{KŸw ¬Inb tamim {]hm-NI≥ (]pd: - mƒ hsc Pn-°m-n-cn-°p∂ k¥-Xn-I-sf√mw Ah-c-dn-bm- 31:18), kXy-k‘pw njvIf¶pw Xn∑-bn¬ n∂v AI∂v - - - - sX Xs∂ ]nXr]m]-Øn-p-Ø-c-hm-Zn-I-fmbn. AXvsIm≠v Pohn®hmb bntøm_v {]hm-N-I≥ (bn-tøm_v 1:8) F-∂o- acWw F√m-hcnepw hym]n-®p F∂m-Wv 5:12 hNw sIm≠p - k®-cn-X-cmb {]hm-N-Icpw k÷--ßfpw s]Sp∂p. Ah¿ hnh£n°p-∂Xv. F∂m¬ sXm´-SpØ hNw A-Xnv FXn- Ipcnipkw`-hsØ kw_-‘n®v Adn-bp-Itbm hnizkn-°p- cm-Wv. hNw ImWp-I. Itbm sNbvX-h-c√. Ah-cpsS ]nXr-]m-]-Øns‚ ]cn-lm- ""nbaw (tXm-d) ¬I-s-]´-Xnp apºpXs∂ ]m]w cam¿Kw F¥m-bn-cp-∂p? Aß-s-sbmcp ]m]]cn-lmc am¿- temI-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. F∂m¬, nbaw C√m-Ø-t∏mƒ Kw ss__n-fn¬ Fhn-sS-bp-an-√. F¶n¬ Ign™ Xe-apd ]m]w IW-°n-se-Sp-°-s∏-Sp-∂n-√.''(5:13) ]nXr-]m]w t]dn-bmtWm a-cn-®p- t]mb-Xv? ]m]]cn-lmc "nbaw C√m-Øt∏mƒ ]m]w IW-°n-se-Sp-°s∏-Sp-∂n√' - kn≤m¥hmZn- I - f mb anj- W - d n- a m¿ Cu tNmZy- ß ƒ°v F∂ hNw hfsc {it≤-bamWv. BZ-Øns‚ Imew apX¬ - 2009 Un-k-w-_¿- 20
 • 19. tami-bpsS Imew hsc-bm- ss{IkvXh hnizmk{]Imcw Wv nbaan√m-ØIm- e-sa∂v sXm´-SpØ 14mw hN- BZw k¥-Xn-I-fpsS ]nXr- -Øn¬ ]d-bp-∂p≠v. ]m]w am-bv®p-I-f-bp-hm-- nbaw D≈-Xp-sIm-≠m-Wv `uXnI mWv tbip G-I- temIØv nba]me-Icpw tImS-Xn-I-fp- tZiw c≠m-bncw ap-≈-Xv. nb-a-an-√-¶n¬ nba]me-I-cp- tStbm tImS-Xn-I-fp-sStbm Bh-iy-an-√. h¿j-߃°v apºv AXpt]mse ssZhnInb-ap-s≠-¶n¬ Ipcn-in-te-dnbXv. am{Xsa ∑ C∂Xv Xn∑ C∂Xv F∂v tbiphpw BZhpw hnth-Nn-®-dn-bp-hm≥ Ignbq. AXn-eqsS- bmWv c£bpw in£bpw n›bn-°s∏- XΩn-ep≈ ImessZ Sp-∂Xv. ]utemkv ]d-bp∂p: ""nb-aØn- - ¿Lyw ss__nƒ s‚ A`m-h-Øn¬ ]m]w n¿Po-h-am-Wv''. ImeKW {]Imcw 3771 (tdma 7:8) AXp-sIm-≠v BZ-an-s‚bpw tami-bp-sSbpw CS-bn-ep≈ Xe-ap-d-Iƒ h¿j-amWv. kz`m-hn-I-ambpw nbaan√m-ØIm-eØv Ign-™p-t]m-bh- - - Hcp tNmZyw ChnsS DS-se-Sp- cm-b-Xn-m¬ Ah¿ ]m]ap-‡-cm-Wv. °p-∂p. ssZhw Xs‚ oXn kz`m-hn-Iambpw ChnsSbpw Hcp tNmZyw - Dcp-Øn-cn-™p-h-cp-∂p. nbaan-√mØ S-∏n¬hcp-Øm≥ ImeØv Pohn-®n-cp∂ Xe-ap-d-I-fm-bn- C{X-tbsd ImeXmakw hcp- cp∂p tmlm {]hm-N-I-s‚bpw temØv- Øn-b-Xnv ]n∂n-ep≈ bp‡n {]mhm-N-I-s‚bpw PXIƒ. Ah-cn¬ ]m]-an-√¶n¬ tml-bpsS IpSp-_-Øn- F¥mWv? se F´p t]scmgnsI _m°n temI-Øn- se F√m P-ßtfbpw Pe{]b-fØn¬ - n∂pw Bb-Xn-m¬ [mcmfw sshcp-≤y- ssZhw ap°n sIm∂-sX-¥n-m-Wv? (D¬- ßfpw A_-[-ßfpw IS-∂p-Iq-Sn. ]Øn 7Dw 8Dw A[ym-b-߃ ]cn-tim- G.A. Wells At±-l-Øns‚ "The his- sImSp-°m-pas{X h∂Xv'' (am¿°v 10:45) [n-°p-I.) AXp-t]mse temØn-s‚- Im- torical Evidence for Jesus.' F∂ ]pkvX- adp-hn-e°v Hcp DZm-lcWam-Wv Cu hN- - - - eØv tkmtZm-an-sebpw sKmtam-d-bn-se- I-Øn¬ ]d-bp-∂p: "{InkvXp ]utem- w. ΩpsS ]q¿∆]nXm-hmb BZ-ans‚ bpw P-ßsf A·nbpw K‘-Ihpw h¿- kns‚ Hcp I≠p-]n-SpØw am{X-am-Wv. A-p-k-c-W-t°-Sv- aqew ap-jy≥ Ah- jn®v ma-mhti-jam°nbsX¥n-mWv? - - ]utem-kns‚ Bi-b-߃ P-߃ Im-i-am-°nb ]m]-Øn-s‚bpw ac-W-Øn- (D-¬]Øn 19:23---˛25) k¶o¿Wamb CØ- hniz-kn-°m≥ Bcw-`n-®-t∏mƒ `mh-- s‚bpw A-Sn-a-ØØn¬ n∂pw ap-jy- cw tNmZy-߃°v F¥p adp-]-Sn-bmWv bnse {In-kvXp-hnp Hcp PohnX]›m- sc tamNn-∏n-°m≥ tbip Ipcp-in¬ sNm- anj-W-dn-am¿°v ¬Ip-hm-p-≈Xv. Øew ¬tI≠-Xp-≠m-bn-cp-∂p. kphn- cn™ c‡-amWv "adp-hne' F∂v ss{I- ]m]]cnlmc kn≤m-¥hpw ti-j-I-cmb aØmbn, a¿t°m-kv, eq- kvX-h¿ hniz-kn-°p-∂-p. apjyc‡w kphn-ti-j-ßfpw t°mkv, tbml-∂m≥- F∂n-h¿ ]gb- sIm≠-√msX ]m]-tam-Nan√ F∂mWv - - ]e t{kmX-kp-I-fn¬ n∂pw cq]w- nba{KŸ-ß-fpsS ASn-ÿm--Øn¬ ss{Ikv X hZ¿i- - Ø ns‚ s]mcpƒ. sIm≠ kphn-ti-j-ß-fpsS cN-bn-Xm-°- Cu I¿aw n¿hln-®p'. sh¬kns‚ Cu ]utemkv ]d-bp-∂p: ""c‡w sIm≠p≈ ƒ ap°v A⁄m-X-cm-sW-∂mWv ]- hmZw tbip-hns‚ AkvXnXzw ntj[n- ]m]]cn-lm-c-ambn ssZhw Ahs (tb- fin-X-aX-sa∂v apºv kqNn-∏n-®p-ht√m. °m≥ am{Xw AXncp IS-∂-Xm-W-¶nepw ip-hns) n›-bn®p X∂p''. (tdma 3:26) AXnse ]m]-]-cn-lmchpambn _‘- ASn-h-cbn´v kqNn-∏n-t°≠ Hcp hkvXp- ""c‡w Nn¥msX ]]m-tam-N--an√.'' s∏´ `mK-߃ ]utem-kns‚ ssZhim- X-bmWv. kphn-ti-jßfpsS {]Ya ASn- - - (F{_mb¿ 9:22) c‡Zmln-bmb Hcp kv{X-Øn-¬ n∂pw ISwsIm≠-X-mWv. ÿmw ]utem-kns‚ ssZhimkv{X-am- ssZh-sØbmWv ss{IkvX-hX ]cn-N-b- A-t±-l-Øn-s‚ teJ--ß-fn¬ ]m]]cn- sW-∂p-≈-Xv. s∏-Sp-Øp-∂-Xv. lmc kn≤m-¥-Ønv Ncn{Xcq]wsImSp- adp-hne adp-hn-e°v Hcp ]m]hpw˛P∑]]tam °msX Ipsd kn≤m¥-ß-fpsS kam-l- kphn-ti-j߃ ]cn-tim-[n-®m¬ adp- - - I¿a]m]tam C√mØ ap-jy-mWv c-am-bn-´mWv ]u-tem-kv- ]cn-Nbs∏-Sp-Øp- - - hn-esb Ipdn-®p≈ ]cm-a¿i߃ Im- tbmKys∂v anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p. ∂-Xv. F∂m¬ AXnv Hcp Ncn{X ]›m- Wmw. ""ap-jy]p{X≥ ip{iqj sNøn- ""Hcp hyXymk-hp-an-√ F√m-hcpw ]m]w Ø-ew Hcp-°n-bXv mev kphn-ti-j-I- °m--√, ip{iq-jn°mpw At-I¿°v sNbvXv ssZhal-Xz-Ønv AtbmKycm- cm-Wv. Ah hnhn[ t{kmX-kp-I-fn¬ th≠n Xs‚ Pohs adp-hn-e-bmbn bn''. (tdma 3:23) F∂ ]utem-kns‚ 2009 Un-k-w-_¿- 21
 • 20. hNw sXfn-hmbn ImWn°p-∂p. bplqZ thZ{KŸØn¬- k¶o¿-Ø]p-kvXIw- 49:-8,9 h-Nw - - - - Bb-Xn-m¬ ssZhw Xs∂ apjym- ]d-bp-∂Xv ImWpI: h-Xmcw {]m]n®v adn-bm-bpsS DZ-c-Øn¬ Pn® ]m]-c-ln-X-mb tbip-am-{X-amWv adp-hn- ebv°v tbmKy-s∂v anj-Wdn-am¿ {]kw-Kn-°pIbpw {]N- - cn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂p. Cu AhXmc k¶¬]Ønv XpS- °w Ipdn® ]utemkv Xs∂ AXns FXn¿°p∂p F∂Xv hfsc hnNn-{X-amWv. At±lw ]d-bp-∂p: ""]utemkv sNbvX Cu {]hrØn I≠ P-°q´w en°- (Psalms 49:8,9) thm-n-b≥ `mj-bn¬ D®-Øn¬ ]d™p: tZh-∑m¿(ssZ-h- ""bmsXm-cmƒ°pw Xs‚ ktlm-Zcs‚ adp-hne ¬Im≥ - ߃) ap-jycq-]w [cn®v ΩpsS CSn-bn-te°v Cdßnh∂n- Ign-bp-I-bn-√. Ah-mbn Hcp adp-hne ssZh-Ønp ¬Im- cn-°p-∂p. Ah¿ _¿W-_m-kns tkhqkv F∂pw ]utem- pw km[y-a-√. Fs¥-∂m¬ Aflm-hn-p≈ adp-hne hne-a- kv {]m[m {]kw-K-I-m-bn-cp-∂-Xn-m¬ Ahs sl¿akv Xn-°m-m-hm-Ø-Xm-Wv. Fs∂-t∂-°pw AXv A{]-Imcw F∂pw hnfn-®p. K-c-Øns‚ apºn-ep≈ tkhq-kns‚ t£- Bbn-cn-°s´''. {X-Ønse ]ptcm-ln- Hcp ap-jypw, tbip-hn-p-t]mepw a‰p-≈-h¿°v th≠n X≥ Imf-Ifpw ]qam- kz¥w Pohs‚ hne adp-hn-em-bmbn sImSp-°p-hm≥ Ign-bp- AΩsb [n°-cn-°p-∂-hv e-I-fp-ambn Ihm-S- I-bn√msb∂v ta¬ kqNn-∏n® hNw sΩ ]Tn-∏n-°p-∂p. Zo¿Lmbpkv D≠m-Ip- Øn¬ n∂p P-ß- AXp-sIm-≠m-Wv ""a°ƒ°v th≠n ]nXm-°∑m-tctbm ]nXm- - tfmSv tN¿∂v _en- °-∑m¿°v th≠n a°-tftbm h[n-°-cp-Xv. ]m]-Øn-p≈ I-bn-s√-∂pw Ah≥ acn- b¿∏n- ° m≥ B{K- acWin£ Ah--h≥ Xs∂ Ap-`-hn-°Ww'' F∂mWv °pI Xs∂ thW-sa∂pw lw {]I-Sn-∏n-®p. C- ss__nƒ Ak∂-n-KvZambn ]d-™-Xv. ssZhw I¬]n-®-Xmbn- X-dn™v At∏m-kX- v- adp-hn-e°v tbip tbmKy-mbncpt∂m? e- ∑ m- c mb _¿W- tbip ]Tn-∏n-°p-∂p. _mkpw ]utem-kpw Hcp ]m]-hpan√mØ tbip -am-{X-amWv adp-hn-ebv°v tbm- kphn-tijkwlnX Ky-s∂mWv anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂-Xv. F∂m¬ tbip hkv{Xw Iodn P- ap≥tIm-]nbpw £a-bn-√m-Øhpw (aØmbn 17:17) aZyw D≠m- - {]Imcw tbip-hns‚ °q-´-Øn-te°v HmSn- °p-∂hpw (tbml 2: 6˛11), amXm-hns Ah-tl-fn-°p-∂- sN∂v hnfn®p ]d- ]cky PohnXImew Hcp hpw (tbml 2: 4 am¿°v 3:20-˛35), Ak-ln-jvWp-hpw (tbml ™p.: sl ap-jy- 8:44, aØ 12:34,39) BsW∂v kphn-ti-j-߃ ]d-bp-∂p. h¿j-am-Wv. Zo¿Lm-bpkv sc, n߃ Cu sN- øp-∂-sX-¥m-Wv? R- AΩsb Ah-tl-fn-°p∂ Hcp cwKw ImWpI: Keo-en- {]m]n-°p-hm≥ At±-l bnse Imm-n¬ Hcp hnhmlhncp∂n¬ ho™v Xo¿∂- ߃ nß-- s f- t ]m- -Ønv Ign-™n-√. am-Xm- seØs∂bp≈ a- t∏m-ƒ tbip-hns‚ AΩ At±-l-tØmSv ho™v Xo¿∂ hns A[n-t£]n-®-Xv p-jy-m-Wv. hy¿-Y- Imcyw kqNn-∏n-®-p. At∏mƒ ""kv{Xotb Fn°pw n°pw amb Cu coXn-Ifn-¬ - XΩn¬ F¥v?'' (tb-ml 2:4) F∂v tbip AΩtbmSv ]d- sIm≠mtWm blqZ ™p. AXns‚ Cw•ojv hnh¿Øw sImSp--Øn-´p-≈Xv n∂v , Pohn- ° p- ∂ {]am-Wn-Ifpw a‰pw ssZh-Øn-te°v n- ""O woman, what have you to do with me'' F∂m-Wv. tbip-hns bph-Xz-Ønte ߃ Xncn-bWsa-∂,v - - Hcp IeymWkZ-kn¬ ho´pImc-tmSv At±-l-Øns‚ Ipcn-in¬ Xd®p sIm∂-Xv? R߃ n-ßsf DZv- AΩ Hcp Imcyw kqNn-∏n-®-t∏mƒ B ho´p-Im-c≥ kZ- n- t_m- [ n- ∏ n- ° p- ∂ p. ¬sh®v Xs‚ AΩ-tbmSv "kv{Xosb' Fn°pw n°pw Ahn-Sp-∂m-Wv BIm- XΩn¬ F¥v F∂v ]d-™m¬ kZ- nep≈-h¿ B ho´p- ihpw `qan-bpw kap-{Zhpw Ah-bn-ep≈ ka-kvXhpw kr„n- Im-cs GXv apJ-tØmSv tm°pw? amy-mb Hcp ap-jy- ®-Xv'' (At∏m 14:11˛15) s∂ nebntem AtXm [n°m-cnbpw Xmt¥-m∂nbpw F∂ - tæ—- {]h¿Øn-Iƒ I≠-t∏mƒ Ah-Xmc]pcp--j-mb net°m? n߃ Xocp-am-n-°p-I. tbip-hn-te°v Xncn-b-W-sa∂√ ]utemkv ]d-™-Xv. k¿- AtX IrXy-at√ tbip Xs∂ sm¥p {]k-hn® AΩ- ∆hpw kr„n® k¿∆i‡-mb ssZh-Øn-te°v Xncn-bmm- tbmSv sNbvXXv. tamim {]hm-NI≥ ]d-bp-∂p: ""ns‚ ssZh- - - Wv At±lw ]d-™-Xv. tbm-ip-hn-s‚- A-[ym-]--hpw- A-Xv- amb I¿Ømhv n°p X∂ cmPyØv o Zo¿LImew Pohn- X-s∂-bm-Wt√m.- F∂n´pw anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p: ssZhw ®n-cn-°p-∂-Xn-v ns‚ ]nXm-hn-tbpw amXm-hn-sbpw _lp- ap-jy-mbn Ah-Xcn® tbip adp-hn-e°v tbmKy-m-sW∂v. - - am-n-°pI'' (]pd 20:12). AtX XØzw- Xs∂-bmWv tbip AXv Ah-cpsS hy¿-∞-amb hm°m-Wv. Xs‚ Ap-N-c-∑msc ]Tn-∏n-®-Xv. tbip ]d™p: ""]nXm-hn- adp-hn-e ]gbnbaØn¬ tbpw amXm-hn-tbpw _lp-am-n-°p-I. ]nXm-hn-tbpw adp-hn-esb kw_-‘n®v ]gbnbaw XnI®pw hy-Xy- amXm-hn-tbpw A[n-t£-]n-°p-∂-h≥ acn-°Ww F∂v ssZ- kvXhpw hncp-≤-hp-amb ne-]m-SmWv kzoI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. hw Iev]n-®n-cn-°p-∂p''. (aØm 15:14) tbip ]d-bp-∂sXm∂pw - 2009 Un-k-w-_¿- 22
 • 21. {]h¿Øn-°p- ∂Xv as‰m- ∂ p- amsW-∂mtWm anj- W-dn-am¿ ]d-bp-∂-Xv?- AΩsb [n°-cn-°p-∂-hv Zo¿Lm- bpkv D≠m-Ip-I-bn-s√-∂pw Ah≥ acn- °pI Xs∂ thW-sa∂pw ssZhw I¬- ]n-®-Xmbn- tbip ]Tn-∏n-°p-∂p. kphn- tijkwlnX {]Imcw tbip- h ns‚ ]cky PohnXImew Hcp h¿j-am-Wv. Zo¿Lm-bpkv {]m]n-°p-hm≥ At±-lØn- - v Ign-™n-√. am-Xm-hns A[n-t£-]n- ®-Xv sIm≠mtWm blqZ {]am-Wn-I-fpw a‰pw tbip-hns bph-Xz-Ønte ˛ 31 mw- h-b- n¬- ˛ Ipcn-in¬ Xd®p sIm∂-Xv? hmkvX-h-Øn¬ tbip-hns‚ i{Xp-°- ƒ°v {]tXy-In®v blq-Z¿°v ASn-°m≥ sImSp-°p∂ Hcp "hSn' bmWv tbml 2:4 hNw. ]cn-ip≤{]hm-NImb tbip - - ap≥Iq´n Xocp-am-n-®Xpw tbip Adn-bp- ØnbsX-¥n--m-sW∂pw Cu hN--Øn- Hcn-°epw Aßs ]d-™n-´p-≠m-hp-I- Ibpw kΩ-X-n-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≈-Xp- ¬ hy‡-am-°p-∂n-√. bn√. tbml∂m≥ tbip-hns‚ t]cn¬ am-Wv. tbip-hns‚ BK-a--e£yw X- ssZh-ln-Xhpw ZqXs‚ i‡n-s∏-Sp- Btcm-]n® Hcp hymPhN--am-WXv. s∂ AXm-W∂v Ah¿ hniz-kn-°p-I- Øepw "tbip Ipcn-in¬ acn-°-Ww' F∂n´pw anj-W-dn-am¿ tbml 2:4 bpw sNøp-∂p. F∂m¬ Ipcn-im-tcm-lW- F∂m-sW∂v k¶¬∏n-°pI. AXm-sW- hNw s©--nte‰n S∂p AXns ym- - Øn¬ n∂p c£-s∏-Sp-Øp-hm≥ tbip t√m ss{IkvXh `mjyw. At∏mƒ kzm- bo-I-cn-°m≥ hn^e{iaw S-Øp-∂p. ssZh-tØmSv {]m¿Yn-°p-∂-Xm-bpw B `m-hn-I-ambpw Hcp tNmZyw ChnsS DS- F∂m¬ NIVss__n-ƒ hnh¿Ø-I¿°v {]m¿Y ssZhw kzoI- c n- ® m- X mbpw se-Sp-°p-∂p. AYhm ""Fs‚ ssZhta, B hN--Øns‚ Kuchw a- n-em-bn. ss__nƒ ]d-bp-∂p≠v. KXvkta tXm- - Fs‚ ssZhta o Fs∂ ssIhn´-sX- Ah¿ AXv Xncp-Øn. Xncp-Ønb hNw ´-Ønse {]m¿Y AXnv sXfn-hmWv. ¥v?'' F∂v tbip Ipcn-in¬ InS-∂v ne- ImWpI. ""Ah≥(tb-ip) Ah-cn¬ n∂v Hcp hn-fn-®sX-¥n-mWv? acn°m≥ Xosc Xm- ""Dear woman, why do you involve me?'' It√dv Zqcw amdn ap´n¬ta¬ hoWp {]m¿- ¬]-cy-an√msX Hcp Zohnem-]at√ tbip - AYhm "kv{Xotb' F∂ ]Z-Ønv Yn-®p, ]nXmth, Atß°v C„-sa-¶n¬ AhnsS Imgv®sh®-Xv?- A¬∏w sImgp∏vIq´n. "{]nb kv{Xotb' Cu ]m]m{Xw F∂n¬n∂v AI-t‰- A√-¶n¬ Ipcniv ac-W-Øn¬ n∂p F∂m-°n Ah¿ Biz-kn-®p. B Bizm- W-ta, F¶nepw Fs‚ lnX-a-√. Ahn- Xs∂ c£-s∏-Sp-Ø-m-sa∂v ssZhw ZqX- kw A[nImƒ o≠p-n∂n-√. AXn- SpsØ lnXw nd-th-ds´. At∏mƒ ≥ hgn tbip-hnv Dd-∏vsIm-Sp-Øp. F∂m- epw kwXr]vXn hcmsX Ah¿ ho≠pw Ahs i‡ns∏Sp-Øm≥ kz¿K-Øn- ¬ PqX-{]am-Wn-am-cn¬ n∂pw a‰p In¶- Xncp-Øn. ¬n∂v Hcp ZqX≥ {]Xy£s∏´p. Ah- c-∑m-cn¬ n∂pw tbip-hns c£-s∏- "" Why do you involve me?'' ≥ Xo{hthZ--bn¬apgpIn IqSp-X¬ Xo- Sp-Øm≥ ssZh-Ønv Ign-™n√. ssZhw F∂v sh´n Npcp-°n. AYhm Dear jvWambn {]m¿Yn®p. Ahs‚ hnb¿∏p- hm°v ewL-n-®-Xn-m¬ "Fs‚ ssZhta woman ({]nb kv{Xotb) AS¿Øn am‰n- Xp≈n-Iƒ cIvXØp≈nt]mse neØp - - Fs‚ ssZhta o Fs∂ ssIhn-´-sX- sIm≠v Ah¿ Biz-kn-®p. (Cu c≠v hoWp'' (eq°v 22:41˛44). ¥v?'' F∂v ssZh-tØmSv ]cmXn-s∏´v ss__nfpw ]cn-tim-[bv°v e`y-am-Wv) - ]m]m-{X-sa∂ "Ipcnipac-WØn¬'- - Zohnem]w S-Øn-sb∂v k¶¬∏n-t°- "kv{Xotb' F∂mbmepw "{]nb kv{Xo-tb' n∂pw c£-s∏-SpØp-hm≥ tbip ssZh- ≠n- hcpw. AXv icn-bm-Ip-I-bn-√. Imc- F∂mbmepw AXv hen-sbmcp Kuc-h- tØmSv {]m¿Yn-®t∏mƒ "F¶nepw Fs‚ - Ww ssZhw oXn-am-m-Wv. Ah≥ Icm¿ amb {]tbmKw Xs∂bmWv. F∂m¬ an- lnXa√ Ahn-SpsØ lnXw nd-th-dt´!' ewLn-°p-I-bn-√. F¶n¬ Ipcn-in¬ InS- j-Wdn-am¿ tbml 2:4 hNsØ ymbo- - F∂pIqSn tbip {]m¿Y--bn¬ Dƒs∏- ∂v Zo hnem]w S-ØnbXv tbip-h-√. I-cn-®p-sIm≠v AXns Hcp thZ-hm-Iy- Sp-Øn. ChnsS "F-s‚ lnXw' AYhm a‰mtcm BWv. AXv tijw N¿® sNøp- ambn ImWp-∂p. F¶n¬ tbip adp-hn-e- tbip-hns‚ C„w Ipcniv ac-W-Øn¬ ∂p-≠v. bv-°v tbmKy-m-hp-∂-sX-ßs? n∂pw c£-s∏-S-W-sa-∂mW∂Xv hy- kmµ¿`n-I-ambn Hcp Imcyw kqNn-∏n- adp-hn-e°v tbip k∂-≤m-bn-cp-∂n-√ - ‡-am-Wv. F∂m¬ ssZh-Øns‚ lnXw °s´: ""Fs‚ ssZhta, Fs‚ ssZhta ss{IkvXhhnizmk{]Imcw Ipcn-ip- F¥m-W∂pw kz¿K-Øn¬ n∂pw {]Xy- o Fs∂ ssIhn-´-sX¥v? '' F∂v Ipcp- a-cWw Hcp bmZr-—nI kw`-ha√. ssZhw - - £-s∏´ ZqX≥ tbip-hns i‡ns∏-Sp- in¬ InS∂ tbip ne-hn-fn®sX¥n- 2009 Un-k-w-_¿- 23
 • 22. mWv F∂v anj-Wdn-amtcmSv tNm- - °p-∂pthm Ahp ZpcnXw! Pn-®n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Ah- Zn-®m¬ Ah¿ AXnv sXm≠- sXm- p ∂m-bn-cp∂p! Ahs H‰n-sIm-Sp-°m-n-cn-°p∂ bqZmkv SmsX adp-]Sn ]d-bm≥ {ian-°m-dp≠v. Ah-tmSv tNmZn®p: Kptcm, AXv Rmtm? Ah≥ ]d™p: AX-mb-Xv- tbip ]q¿WssZhhpw ]p¿Æ ap- o ]d™p Ign™p'' (aØ 26:24˛25). jy-p-am-Wv. ap-jy-s∂ ne°v Xs‚ _e-lo-X {]I- "Pn-®n-√mbn-cp∂psh-¶n¬ Ahp ∂m-bn-cp-∂p.!' F∂ Sn-∏n-®-XmW∂v ad-p]Sn ]d-bm-dp-≠v. AhnsSbpw Nne tNmZy- tbip-hns‚ hmNIw hfsc {it≤-bam-Wv. bqZmkv Fs∂mcp - ߃ Dcp-Øn-cn™v hcp-∂p: hy‡n Pn-®Xv sIm≠m-Wt√m H‰n-eqsS tbip-hnv Ipcn- almflmKm‘n C¥y-bpsS kzmX-{¥y-hp-ambn _‘- in-tedn acn-t°≠n h∂-Xv. bqZmkv "Pn-®n√m-bn-cp-∂p-sh- s∏´v c‡km£n-bmb Hcp alm-m-Wv. lnµp Xo{h-hm-Zn- ¶n¬' Ipcnivac-W-Øn¬n∂pw tbip-hnv c£s∏-Sm-am-bn- bmb mYpdmw tKmUvtk At±-l-Øns‚ hncn-am-dn-te°v cp-∂p, F∂-Xs√ ta¬ kqNn-∏n® hN--Øns‚ hnh-£. shSn-bp-≠-Iƒ DXn¿Ø-t∏mƒ At±lw hnizkn°p∂ am-{X-hp-a-√- ss{I-kv-X-h-X-bp-sS- A-Sn-ÿm--hn-izm-k-Øn-v- ssZh-amb cmas hnfn-®p-sIm≠v hocarXyp-h-cn-°p-I-bmWv tb-ip- F-Xn-cm-sW-∂pw- Cu- h-N-w- sX-fn-bn-°p--∂p.- sNbvX-Xv. A√msX "cma, cma o Fs∂ ssIhn-´-sX¥v'- tbiphns sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´n√; {Iqin-®n-´p-an√ F∂v ]d™v ncm-i-tbmsS acn-°p-I-b√ sNbvX-Xv. AXv- tbip- ssZh-tØm-Sp sNbvX nc-h[n {]m¿Y-Iƒ kphn- - t]mse kzX{¥y kactkm-n-bmb `-K-Xvknßns _n´o- ti-j-ß-fn¬ ImWmw. F∂m¬ KXvsk-ta tXm´-Øn¬ jv In¶-c∑m¿ Xq-°n- - sh®v S-Øn-b-Xp-t]mep≈ Hcp {]m¿Y At±lØns‚ te-‰n-b-t∏mƒ Xq°v ]m]m-{X-sa∂ sFlnI ImeØv Hchk-c-Øn¬ t]mepw sNbvXn-´n-√m-sb- Ib- d n¬InS∂v C- ∂v kphn-ti-j-߃ Xs∂ km£yw hln-°p∂p. tXm´- "Ipcnipac-W-Øn¬'- ¥ysb {]Io¿Øn- Øn¬ sh®v hnb¿∏p-Xp-≈n c‡-Xp-≈n-bm-Ip-amdv Xo{h-th- ®v sIm≠mWv At±- n∂pw c£-s∏-SpØp-hm≥ lw Poh≥ shSn- Z--bnepw hfsc XojvW-tbmSpw "Cu ]m]m{Xw F∂n¬ tbip ssZh-tØmSv n∂pw AI-t‰-Wta' AX-mb-Xv- "Ipcnip ac-WØn¬ n∂pw'- - ™-Xv. At±-lhpw C¥y-bpsS kzmX- Fs∂ c£n-t°-Wta F∂ {]m¿Ybm-bn-cp-∂p- A-Xv.- Cu- {]m¿Yn-®-t∏mƒ {]m¿-Y- A-t±-lØs‚ ssZh`bw aqew ssZhw tI´p F∂v - - {¥yØnv th≠n "F¶nepw Fs‚ lnXa√ hocarXyp hcn® hy- ss__nƒ Xs∂ k-a¿-Yn-°p∂p.- A-Xv- Im-Wp-I-:- ""Xs‚ Ahn-SpsØ lnXw ‡n-bm-Wv. sFlnI PohnX ImeØv {InkvXp ac-W-Øn¬ n∂pw X- s∂ c£n-°m≥ Ign-hp-≈-htmSv IÆo-tcmSpw henb hnem- nd-th-dt´!' F∂pIqSn GY-≥knse ]-tØmSpwIqsS {]m¿YIfpw bmN-Ifpw ka¿∏n-®p. Ah- - bphm-°sf hgn-sX- tbip {]m¿Y--bn¬ s‚ ssZh`bw aqew Ahs‚ {]m¿Y tI´p.'' (sl-{_m-b¿ ‰n-°p∂p F∂ hym- Dƒs∏-Sp-Øn. 5:7) tP Ahn- S sØ ChnsS "F-s‚ lnXw' A[n-Im-cn-Iƒ tkm- tbip oXn-am-m-Wt√m. ""oXn-ams‚ {i≤-tbmSvIqSnb {I-´o-kns hnjw {]m¿Y h-fsc ^en-°p-∂p.'' (bmtIm_v 5:16) F∂v ss_- AYhm tbip-hns‚ sImSpØv sIm√m≥ _nƒ ]d-bp∂p. AXpsIm≠v tbip-hns‚ Pohn-XImeØv C„w Ipcniv hn[n-®-t∏mƒ AXv n¿WmbIL´-Øn¬ ac-W-Øn¬ n∂pw c£n-°m≥ Ign- ac-W-Øn¬ n∂pw kk-t¥mjw kzo- hp≈ ssZh-tØmSv S-Ønb {]m¿Y ssZhw tI´p. Aß- I-cn-°p-I-bmWv A- s Ipcniv acWw F∂ im]-Øn¬ n∂pw ssZhw tbip- c£-s∏-S-W-sa-∂m t±lw sNbv X - X v . hns c£n-®p F∂v ss__nƒ Cu- h-N--ß-fn-eq-sS- hy- sW∂Xv hy‡-am-Wv. CXvt]mse nc-h- ‡-am-°p-∂p. hnip≤ Jp¿-B≥ F{X kv]„-am-bn-´mWv AXv [n DZm-l-c-W-߃ ]d-™Xv. ""hmkvXhØn¬ At±-lsØ (tb-ip-hns) Ah¿ - - nc-Øm≥ Ignbpw. sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´p-an√;- {Iqin-®n-´p-an-√.'' (4:157) F∂m¬ tbip cmjv{S-Øn-s‚tbm tZi-Øn-s‚tbm tamN- {Iqin®Xv Bsc-sb∂v Xncn-®dn-bm-Xm-hp-Ibm-Wp-≠m-bXv - - - -Ønv th≠nh∂ Hcp hy‡nb√. adn®v temI P-X-bp- Hcp Ipcniv kw`hw S-∂n-´p-s≠-¶nepw AXn¬ tbip˛ sS ]m]w t]dm≥ h∂ c£-I-m-W-∂mWv ss{IkvXhX- Cukm˛sIm√-s∏-´n-√m-sb∂pw bYm¿Y-Øn¬ AhnsS bp-sS- hn-izm-kw-. F¶n¬ ta¬ kqNn-]n® hy-‡n-Iƒ°p- S-∂-sX-¥m-sW∂v Ah¿°v Xncn-®-dn-b-msX- t]mb-Xm- ≠mb hocyhpw ss[cyhpw F¥vsIm≠v tbip-hnv C√msX sW∂pw tbip F∂ [mc-W-bn¬ as‰m-cm-fm-bn-cp∂p {Iqin- t]mbn? °-s∏-´-sX∂pw BZy q‰m-≠p-I-fn¬ ne-n-∂n-cp∂ tcJ- tbip bqZm-kns i]n-°p∂p Iƒ ]cn-tim-[n-®m¬ Is≠-Øm≥ Ign-bpw. BZy k`-Ifn¬ - {Iq-ioI-c-W-Ønv tbip Xosc k∂-≤-m-bn-cp-∂n√ X≈p-Ibpw sIm≈p-Ibpw sNbvX nc-h[n tcJ-Iƒ ne- F∂-Xnv hy‡-amb a-s‰m-cp- sXfn-hmWv bqZm-kn-s-Xn-sc- n-∂n-cp-∂p. ne-hn-ep≈ mev kphn-ti-j-ß-ƒ°v ]pdta bp≈ tbip-hns‚ im] hm°v. Xs∂ Ipcn-in¬ Xd-°m≥ Ccp-]Xn-e[n-Iw- k-phn-ti-j߃ hnhn-[ Im-eßfn¬ hnhn[ - - - - - - bqZmkv H‰n-s°-Sp°pw F∂v a- n-em-°nb tbip bqZm- k`-I-fn-embn AwKo-I-cn-°-s∏-´n-cp-∂p-sh∂v ss__nƒ kn-tm-Smbn ]d-bp-∂p.: ""apjy]p{Xs Bcv H‰n-sIm-Sp- ]fin-X-∑m¿ Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p-≠v. A°m-eØv _¿W-_m- 2009 Un-k-w-_¿- 24
 • 23. ssZhw apjym-h-Xmcw {]m]n®v adn-b-bpsS DZ-c-Øn¬ Pn®, ]m]-c-ln-X-mb tbip- am-{X- amWv adp-hn-ebv°p- tbmKy-s∂v anj- W-dn-am¿ {]kw-Kn-°pIbpw {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂p. Cu AhXmck¶¬]Ønv XpS°w Ipdn® ]utemkv Xs∂ AXns FXn¿°p∂p F∂XmWv hnNn-{X-w kns‚ kphn-tijw ss{IkvXh kaq-l-Øn¬ Im-tm-m- bn- {]Nm-cØn¬ D≠m-bn-cp-∂p. AXn¬ {Iqin-°s∏´ hyIvXn - - tbip-h-s√∂pw ]Icw kv°dn-bmtØm bqZm-km-sW∂pw ka¿Yn°p-∂p-≠v. AXp-t]mse mK-v lΩmZn sse{_-dn-bnse (The Nag Hammadi Library) ' The second Treatise of the Great Seth' - CXv hnh¿Øw sNbvXXv tdmP¿ F. _p≈m¿Upw tPm- k^v F. Kn∫≥kp-am-Wv˛ F∂ IrXn-bn¬ tbip-hn-s-b- √ ]Icw In-td-t-°m-c≥- in-atbm-s-bmWv {Iqin-®sX∂v ka¿∞n-°p-∂p. Cu tcJsb km[q-I-cn-®p-sIm-≠p≈ ]cm- AXn¬ AS-ßn-bn-cn-°p∂p- F∂Xv sIm≠m-Imw.'--(Ckvemw a¿i-߃ kwlnX kphn-ti-j-ß-fn¬ ImWmw. kwhm-Zw, tPmjvamI-vsUmh¬ & tPm¨ Kn¬ {InÃv. ]pdw 163). AtX ]pkvXIØn¬ 164 mw-- t]-Pn¬- Kte-jy≥ Un{In- _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw bpsS Imew {In- 429˛496 BsW∂v ]-d-b-p-∂p-≠v. IqSmsX ss{IkvXhk` At∏m-{In^m KW-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Ønb - - {In 382˛¬ ]m›mXy k`bpw 465˛¬ t]m∏v C∂-k‚pw _¿- _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw F¥psIm≠pw {it≤-bamWv. - W_mkns‚ kphn-tijw ntcm-[n-®Xmbn sX-fn-hp≠v. apl- - -- A-h¿- AwKo-Icn-°p∂ hnizmk{]am-WßfpsS- ASn-th-cnv - - ΩZv _n Pn-°p-∂-Xnpw q‰m-≠p-Iƒ°v apºv S∂ IØn-sh-°p-∂ kp-hn-ti-j-a-m-W-Xv. tbip-hns‚ ZnhyXzw,- Imcy-ß-fmWv ta¬ kqNn-∏n-®-Xv. F¶n¬ _¿W-_m-kns‚ ssZh]p{X k¶¬∏w,- {X-nXzkn≤m¥w,- ap-jy-h-Xmc k¶- kphn-tijw apkvenß-fm¬ cNn-°-s∏-´-Xm-sW∂v ]d-bp-∂- ¬∏w,- Ipcn-ivacWw,- Dbn¿sØgp-t∂¬∏v- Xp-Sßn-b- ]u-tem- - - sX-ßs? _¿W-_m-kns‚ kphn-ti-jØnse Ip-cni-v kw`- - - kns‚ ssZh-im-kv{X-Ønv hncp-≤-amWv B kphn-tijw.- h-w 215 ap-X-¬- 217 h-sc-bp-≈- A≤ym-b-ß-fn-em-bn- hn-h-cn°p- AeIvkm{≠n-b-bnse k`-Iƒ {In-: 325hsc _¿W-_m-kn- ∂p-≠v.- A-Xv- Im-Wp-I-:- s‚ kphn-tijw Imtm-mbn AwKo-Icn-®n-cp∂p. {I-n.- 325¬- - - A[ym-bw- 215: tbip- Ccn-°p-∂ kv-YeØn-Sp-Øv- ]´m- tIm¨-k‰m-ss‚-≥- N-{I-h¿-Øn-bp-sS- A-[y-£Xbn¬- tN¿∂- v - - fhpw- bq-Zm-kpw- FØn-bt∏mƒ- [m-cm-fw- Bƒ-°m¿- ASp- n-Jn-bm- kp-∂ltZm-kn-¬-- sh-®v- n-ehn-ep-≈- m-ev- kp-hnti- - - - Øp-hcp-∂ i_vZw- tbip- {ihn-®p.- At∏mƒ- At±lw- t]Sn®v- - j-ß-ƒ- H-gn-sI- a-s‰√m- kp-hn-ti-j-ß-fpw- n-tc-m-[n-°p-I-bpw- ho-Sn-p-≈n-te°v- t]mbn.- ]Xn-sm-∂v- in-jy-∑m-cpw- Dd°Øn- A-h- -in-∏n-°p-hm≥- I¬-∏n-°p-I-bpw- sN-bv-Xp-sh-∂v- ss{I- em-bn-cp-∂p.- Xs≥-d Zm-ks≥-d A]ISn-e I≠ ssZhw- kv-X-h- ]-fin-X-∑m¿- X-s∂- Aw-Ko-I-cn-°p-∂p.- Xs≥-d am-em-Jam-cm-b K{_n-tben-tm-Spw- an-°m-bo-en-tmSpw- _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw apkvenwI-fm¬ cNn-°s∏- - dm-t^en-tm-Spw- bqdm-tbe-ntm-Spw- tbip-hn-s Cu- `q-an-bn¬- - ´- X m- s W∂v - anj- W - d n- a m¿ {]N- c n- ∏ n- ° m- d p- ≠ v . AXnv n-∂pw- ]p-dØpsIm-≠p-t]m-Im≥- I¬-]n-®p.- B ]cn-ip-≤ bmsXmcp Ncn{X ]n≥_-ehp-an-√- F-∂XmWv hkvXp-X. Imc- - - am-em-Jam¿- tbip-hn-s≥-d Acn-In¬- h∂n-´v- tbip-hn-s- sX- Ww, AXnsXncmb sXfn- h p- I ƒ ss__nƒ ]fin- °p-hiØp-≈ Pen¬-Iq-Sn- ]p-dØp-ISØn.- F∂n-´v- At±- X≥am¿Xs∂ nc-Øp-∂p-≠v. "Ckvemw kwhmZw' F∂ lsØ hln-®p-sIm-≠p-t]m-bn.- a‰v- am-em-Jam-cp-sS AIºSn- ]pkvX-I-sa-gp-Xnb tPmjv amIvtUmhepw-, tPm¨ K-n¬ tbm-sS aq-∂mw- BIm-iØp-sh®v- ssZhw- At±lsØ {InÃpw tN¿∂p ]d-bp∂p: "_¿W-_m-kns‚ t]cv ]n∂oSv Atßb‰w- _lp-amn-®p.- {]Xy-£-s∏-Sp-∂Xv "Kte-jy≥ Un{I-n' F∂ t]cn¬ Adn- A[ym-bw- 216: ""bq-Zm-kv- a‰p-≈h¿-°v- ap-tº Hcp- kmlkn- b-s∏-Sp∂ imk--Øn-em-Wv. Cu tcJ-bn¬ Ap-h-Zn-°-s∏- Ist]m-se tbip-hn-s am-em-Jam¿- I≠ ap-dn-bn-te°v- ´Xpw Xnc-kv°-cn-°-s∏-´-Xp-amb IrXn-I-fpsS Hcp ]´nI IS∂p.- At∏mƒ- in-jy-∑m-sc√mw- n-{Zbn-em-bn-cp-∂p.- DSs ImWmw. Aßs XnckvIcn-°-s∏´ IrXn-I-fn¬ _¿W- AXv-`p-XIcm-b ssZhw- AXv-`p-XIcw-Xs∂ {]h¿-Øn-®p.- _m-kns‚ kphn-ti-jhpw Dƒs∏-´n-cp-∂p. Cu IrXnsb X∂n-an-Øw- bq-Zm-kn-s≥-d i_v-Zhpw- cq-]hp-sa√mw- tbip-hn- ntcm- [ n- ° m- p≈ ImcWw tmkv à nIv D]- t Z- i - ß ƒ s≥- d t]m- s eXs∂bm- ° n- am- ‰ s∏´p.- F∂n- ´ v - Abmƒ- 2009 Un-k-w-_¿- 25
 • 24. Rßsfsb√mw- DW¿- Ø n- b n- ´ v - ∂m--Wv _¿-W-_m-kn-s‚- kp-hn-ti-j-Øn¬- n-∂pw- a-- n- Rßfp-sS bPam-≥- Fhn-sSbm- em-Ip-∂-Xv-.- ""Ipgn Ipgn-®-h≥ Ipgn-bn¬ NmSn'' F∂ Ah- sW-∂v- Atz-jn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.- At∏m- ÿ-bmWv ChnsS bqZm-knv- kw`-hn-®Xv. ]cn-ip-≤pw ssZh- - ƒ-Xs∂ R߃- AXn-ibn-®n-´p-]d™p-: ""{]t`m,- Øns‚ {]hm-N-I-p-amb tbip-hns NXn-bn¬ h[n-°m≥ Aßm-Wv- Rßfp-sS bPam-≥-! Aßv- Rßsf ad∂p- {ian® bqZm-knv ssZhw- Xs∂ ¬Inb Hcp h-en-b- in£- t]m-tbm''-?- At∏mƒ- Abmƒ- Nn-cn-®p-sIm-≠v- ]d™p-: "Ct∏m- bm-bn-´mWv CXn¬n∂p ap°v a- n-em-°m≥ km[n-°p- ƒ- n-߃- aTbcm-Ip-Ibm-tWm?- Fs∂ n-߃-°dn-™p- ∂-Xv. Iq-sS.- Rm≥- bq-Zm-kv- Ckv°dn-sbm-Øm-Wv.- Abmƒ- A{]Im- - {Iqin-®Xv In-td-t°m-c-mb in-atbms- cw- ]dbp-tºmƒ- ]´m-f°m¿- B ap-dn-bn-te°v- IS∂v- h∂n-´v- {In. memw q‰m-≠n¬ t]mepw Ipcn-in¬ Xd-®v sIm-∂- bq-Zm-kn-s≥-dta¬- ssIsh®p.- Im-cWw- F¥p-sIm-≠pw- Abm- Xv tbip-hn-s-b√ ]Icw In-td--°m-c-mb inatbm-s-bm- ƒ- tbip-hn-s≥-d Xn- cq-]am-bn-cp-∂p''- W∂ hnizmkhpw- A∂sØ Nne ss{IkvX-h-k-`-Iƒ A[ym-bw- 217: B ]´m-f°m¿- hfsc n-µy-am-b co-Xn-bn- sh®p ]pe¿Øn-bn-cp∂p F∂-Xnp- sXfn-hmbn mKv lΩm- ¬-Xs∂ bqZm-kn-s ]n-Sn-®p-sI´n...- ap-Jy- ]p-tcm-ln-X≥- bq- Zn-bn¬ n∂pw Is≠-SpØ 'The second treatise of the great Zm-kv- tbip-hm-sW∂v- hn-iz-kn-®p-F∂v- Rm≥- ]d™sX¥n- seth' F∂ IrXn km£yw hln-°p-∂p-≠v. kwlnX kphn- m- s Wt∂m?- Im- ti-j-ß-fn¬- A-Xns km[q-I-cn-°p∂ ]cm-a¿i-ap-s≠∂v cWw- Abmƒ- am- kqNn-∏n-®p-hs√m AXv ImWp-I. {Xa√,- F√m- in-jy- ]ucm-WnI tdma≥ km{am-Py-Øn¬ Ip‰-hm-fnIƒ°p ]ucm-WnI tdma≥ ∑m-cpw- CsXgp-Xp-∂ ¬Ip∂ H-cp- ISpØ in£-bm-bn-cp∂p Ipcn-in¬ Xd®v km{am-Py-Øn¬ Rm- pw- Iq- S m- s X sIm√p-I- F-∂-X-v.- oNhpw n-µy-hpw- hfsc thZ-m-P--I- Ip‰-hm-fnIƒ°p tbip-hn-s≥-d am-Xm- hp-amb Hcp in£m k{ºZm-b-am-bn-cp∂p AXv. {Iqin-t°≠ hm-b B km-[p- I- Bsf-sIm-≠vXs∂ Ipcniv Npa-∏n®v {Iqin-t°≠ ÿeØp ¬Ip∂ ISpØ y-Im-adn-bhpw- tb- sIm≠p-t]mbn h[n-°p-I-bmWv tdma≥ nb-aw. in£-bm-bn-cp∂p ip-hn-s≥-d _v-[p-an- {Xm-Zn-Ifpw- F√mw- tdma≥ ]S-bm-fn-Iƒ°pw IqsS-bp-≠m-bn-cp∂ {]ap-J≥- Ipcn-in¬ Xd®v sIm√p-I- am¿°pw BcmWv tbip F∂v Xncn-®-dn-™-n-cp-∂n-√-. AX- AßsXs∂ hn- F-∂-X-v.- oNhpw iz-kn-®n-cp-∂p...- bq- vsIm-≠m-Wv- H-‰p-Im-cm-bn-˛Nq-≠n-°m-Wn-°p-hm≥-˛bq-Zm-kns - - - n-µy-hpw- hfsc ntbm-Kn-®-Xv. kwlnX kphn-tijw ]cn-tim-[n-®m¬ In-td- Zm-kn-s Im¬-h-cn- t-°m-c-mb inatb-m-s-sIm-≠mWv Ipcniv Npa-∏n-°p-∂- thZ-m-P--I-hp-amb aeap-Ifn-te°v- bn- Xv- F-∂v- I-m-Wmw-. a¿t°mkv 15-mw A[ymbw 21 apX-ep≈ ®p.- Ahn- s Sbm- W v - Hcp in£mk{ºZm-b- hN--߃ ]cn-tim-[n-°p-I. Ip-‰hm-fn-Iƒ-°v- h[- am-bn-cp∂p AXv. in-£ ¬-Ip-∂Xv.- 21mw- h-Nw-:- Ae-Ivkm-≠dn-s‚bpw dq^-kn-s‚bpw ]nXm- - - Ahn-sS Iq-Sp-X¬- am- hmb Intd-t-°m-c≥ ina-tbm≥ m´n≥]p-d-Øvn-∂p-h-∂v, {Iqin-t°≠ Bsf- AXnse IS-∂p-t]m-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. tbip-hns‚ Ipcniv lm- n- ° p- t h≠n- sIm-≠vXs∂ Ipcniv bq- Z m- k n- s Kv- Npa-°p-hm≥ Ahs n¿_-‘n-®p. (eq-t°mkv 23:27-¬ ina- Npa-∏n®v {Iqin-t°≠ m- b n- ´ v - Ip- c nin- tbm≥ F∂ Hcp Intd-t-°m-cs ]nSn®v n¿Øn Ipcniv te‰n.- bq-Zm-kv- Ip-cn- Npa-en¬ sh®p-F-∂m-Wv) ÿeØp sIm≠p- in¬- In-S∂v- n-ehn- 22 Xe-tbm-SnSw F∂¿Yap≈ tKm¬tKm-Ym-bn¬ Ah¿ t]mbn h[n-°p-I-bmWv fn-°p-Ib√m-sX a- Ahs (in-a-tam-s) sIm≠p-h-∂p. tdma≥ nb-aw. s‰m-∂pw- sNbv-Xn√.- 23 aod Ie¿Ønb ho™v Ah¿ Ahv (in-a-tbm-v) Abmƒ- hn-fn-®p-]d- sImSp-Øp. Ah≥ (in-a-tbm≥) AXp IpSn-®n-√. ™p- : ""ssZhta,- 24 Ah¿ Ahs (in-atbm-s) Ipcn-in¬ Xd-®p. AXn- - Aßv- Fs∂ F¥n- p-tijw Ah¿ Ahs‚ (in-a-tbm-s‚) hkv{X-߃ `m-K-n- m-Wv- Dt]£n-®p-If™Xv... Aßs acWw- hcn-®p'' ®v, Hmtcm-cp-Øcpw FSp-t°≠ hoX-Øn∂v- Ipdn-b-n-´p. _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw 217mw A[ym-b-Øn¬ 25 Ah¿ Ahs (in-a-tbm-s) Ipcn-in¬ Xd-®-t∏mƒ bqZmkv Ipcn-in¬InS∂v ne-hn-fn®psIm-≠v- ""ssZh-ta, Aßv aq∂mw aWn-°q-dm-bn-cp-∂p. Fs∂ F¥n-mWv Dt]-£n®p If-™Xv'' F∂v ]d™ hmNIw hfsc {it≤-b-am-Wv. AtX hNw Xs∂-bmWv 26 blq-Z-cpsS cmPmhv F∂ Ahs‚ (in-a-tbm-s‚) aØm-bn- 27:-46mw- h-N--Øn-epw- a¿t°mkv- 15:-34mw- hN--Øn- t]cn¬ Hcp Ip‰-]-{Xhpw Fgp-Xn-sh-®n-cp-∂p. epw- tbip ]d-™-Xmbn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. 27 Ah-tmSp (in-a-b-tm-Sp) IqsS c≠v Ih¿®-°m- Ipcn-in¬ InS∂v Zohnem]w S-ØnbX-v tbip-h√ tcbpw Ah¿ Ipcn-in¬ Xd-®p. Hcphs Ahs‚ (in-a-tbm- a‰mtcm BsW∂v apºv kqNn-∏n-®n-cp-∂p-h-t√m. Ipcn-in¬ s‚) heXv hiØpw A]-cs CS-Xp-h-iØpw.- InS∂p Zohnem]w S-Øn-bXv H‰p-Im-c-mb bqZm-kmsW- XpS¿∂p≈ hN--ß-fn¬ {InkvXp-sh∂pw tbip-sh-∂p- 2009 Un-k-w-_¿- 26
 • 25. {In. memw q‰m-≠n¬ t]mepw Ipcn-in¬ Xd-®vsIm-∂Xv tbip-hn-s-b√ In-td--°m-c- mb inatbm-s-bm-sW∂v- A∂sØ Nne ss{IkvX-h-k-`-Iƒ hnizkn®-ncp∂p F∂- Xnp- sXfn-hmbn mKv lΩm-Zn-bn¬ n∂pw Is≠-SpØ 'The second treatise of the great seth' F∂ IrXn km£yw hln-°p-∂p-. Fgp-Øp-Ifn¬ sshcp-[y-ßfpw A_-≤- - ßfpw IS-∂p-Iq-Sn. F∂m¬ Ipcniv kw`hw Hcp Ncn{X kw`-ham-bn-´mWv anj-Wdn-am¿ temIsc - - ]cn-Nbs∏-Sp-Øp-∂Xv. Hcp kw`hw hnh- - - - cn-°p-tºmƒ AXn¬ sshcp-[y-ßfpw A_-≤-ßfpw nd-™p-n-∂m¬ AXv Ncn{Xkw`-h-am-Ip-∂-sX-ßs? _p≤n- bp≈ ap-jy-∑m¿ AXns Hcp sI´p- I-Y-bmtb ]cn-K-Wn-°p-I-bp-≈p. Ipcniv kw`-h-Øns‚ DZvLmSw Ipdn-°p-∂Xv bqZmkv tbip-hns H‰n-sIm-Sp-°p-∂Xv apX-em-Wt√m. Ah hnh-cn-°p-∂Xv ssh- - cp-[y-ßfpsS tLmj-bm-{X-tbm-Sp-Iq-Sn-bm- - ap≈ ]cm-a¿iw ImWmw. ChnsS Ipcniv [mcW A∂p-≠m-bn-cp-∂n-√. _lpssZ- Wv. A-Xv- Im-Wp-I. Npa-∂Xv ina-tbm-m-sW∂v hy‡-am-Wv. h-hnizm-knbpw an{X-tZ-hs‚ ]ptcm-ln- tdma≥ nb-a-a-p-k-cn®v {Iqin-t°≠ X-∑m-cpsS ]ptcm-ln-Xpw tdma≥ N{I- H‰psImSp-°-ep-ambn _‘-s∏´ hy‡n -X-s∂-bmWv Ipcniv Npa-t°-≠- h¿Øn-bpam-b- tIm¨Ãss‚s‚- A[y- sshcp[yw Xv. AXvsIm≠v tbip-sh∂v sX‰p[cn®v £-X-bn¬ {In- 325-¬ Iq-S-nb nJym Iu- k- X y- h nizm- k n- I - f psS Iq´- Ø n¬ ina-tbms {Iqin-®-XvsIm-≠mImw XpS- ¨knen¬sh®v ]utem-kns‚ ssZh- BcmWv tbip F∂Xv PqX{]am-Wn- ¿∂p≈ hN-ßfn¬ tbip-sh∂p {Inkv- - - im-kv{X-Øn-v- hncp-≤-amb F√m -kp-hn- am¿t°m tdma≥ A[n-Im-cn-Iƒt°m Xp-sh-∂p-ap≈ ]cm-a¿i-߃ h∂-Xv. ti-jßfpw a‰v tcJ-Ifpw in-∏n-°p-hm- - Adn-bn-√m-bn-cp-∂p. AXv sIm≠mWv BZysØ mev q‰m-≠p-I-fn¬ tb- pw- "t]mfn-b≥ Xntbm-fPn'bp-am-bn- _‘- Ah¿ tbip-hns‚ injy-∑m-cn¬n∂p- ip-hn-s-b√ {Iqin-®Xv ]Icw bqZm-kn- -s∏-´- I-r-Xn-Iƒ- am-{Xw- n-e-n¿-Øp-hm- Xs∂ H‰p-Im-c-mbn bqZm-kns sXc- s-bm-W∂v Hcp hn`m-Khpw AX√ ina- ≥- I¬-]n-°p-I-bpw- sNbvXp. hnip≤ Jp- s™-Sp-Ø-Xv. Cn kphn-ti-j-I-cpsS tbm-s-bm-sW∂v thsd-Nne hn`m-K-ß- ¿-B≥ ]d-bp∂p: ""hmkvXhØn¬ At±-- - hnh-cWw ImWpI: fpw Cßs ]e ]e hnizm-k߃ ne- - lsØ (tb-ip-hn-s)- Ah¿ sIme-s∏- aØmbn ]d-bs´-: ""Ah≥ kwkm-cn- n-∂-Xmbn A°m-esØ Ncn-{X-Øm-fp- Sp-Øn-bn-´n√ {Iqin-®n-´p-an-√. ]s£ (bm- ®p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒXs∂ ]{¥≠v I-fn-¬n∂pw Is≠-Øm≥ Ignbpw.- m- Ym¿Yyw) Ah¿°v Xncn-®dn-bmsXbmhp- - t]cn¬ Hcp-h-mb bqZmkv Ahn-sS-sb- emw- q‰m≠vhsc Ae-Ivkm-≠-dn-bm-bn- I-bm-Wp-≠m-bXv'' (4:157). hnip≤ Jp¿- Øn. Ah-tm-Sp-IqsS {][m ]ptcm-ln- se k`-Iƒ _¿W-_m-kns‚ kphn-ti- Bn-s‚- Cu- {]-tbm-Kw- F-{X- A¿-Y-h- X-∑m-cp-sSbpw P-{]-am-Wn-am-cp-sSbpw jw Itm-mbn AwKo-I-cn-®n-cp-∂p-sh- Øm-sW-∂v- Im-Wp-I.- ASp-°¬n∂pw hmfpw hSn-bp-ambn Hcp ∂v mw I≠p-I-gn-™p. mKvl-∑m-Z-n¬- -tbip-hns‚ Imcy-Øn¬ `n∂m-`n-{]m- P- ° q- ´ hpw h∂n- c p- ∂ p. H‰p- I m- c ≥ n∂pw Is≠-SpØ tcJ-Ifn¬ ina-tbm- - b-am-b-h¿ Du-lsØ ]n≥]-‰p∂p Ah¿°v Cu AS-bmfw ¬In-bn-cp-∂p. sbmWv {Iqin-®sX∂pw I≠p. kwln- - mev kphn-ti-j-ßfpw Hcm-h¿Øn Rm≥ Bsc Npw_n-°p-∂pthm Ah≥ X kphn-ti-j-ß-fn¬ ina-tbm-s-bmWv hmbn-®m¬ AXns‚ cN-bn-Xm-°ƒ tb- Xs∂. Ahs ]nSn-®p-sIm-≈p-I. Ah≥ {Iqin-®sX∂v shfn-hm-Ip-∂Xmbpw I≠p. - - ip-hn-s‚-˛-Cu-km-bp-sS-˛-hn-j-b-Øn¬ s]s´∂v tbip-hns‚ ASp-Øp-sN∂v ss{I-kv-X-h-k-`-Iƒ- A-t∏m-{In-^m- hn-`m- `n∂m- ` n- { ]m- b - Ø n¬ ne- s °m- ≈ p- ∂ - Kptcm, kzkvXn F∂p ]d™v Ahs K-Ønte-°v- X-≈n-b- ]-t{Xm-kn-s‚- sh- hcpw Ipcniv kw`-h-sØ-]‰n icnbmb- Npw_n®p tbip Ah-tmSv tNmZn®p: fn-]m-Sv- ]p-kvXIØn¬- tbm-ip-hn-s-b√- - - - - Hc-dnhpw C√m-Øhcpw Ah¿ DulsØ - kvtln-Xm, o F¥nmWp h∂Xv? A- {Iq-in-®sX-∂v- hy-‡am-°p-∂p-≠v.- - Bsc- - - ]n≥]-‰p-Iam-{X-amWv sNbvXsX∂pw a- - - t∏mƒ Ah¿ apt∂m-´p-h∂v tbip-hn-s bmWv {Iqin-®sX∂p≈ Hcp hy‡-amb -  n-em-°mw. AXvsIm-≠vXs∂ Ah-cpsS ]nSn®p- (aØmbn 26:47- ˛ 50).- ChnsS 2009 Un-k-w-_¿- 27
 • 26. bqZmkv tbip-hns Npw_n-®p- tbip-hns ]nSn-®p. a-‰p-≈hcp-sS- hn-hcWßfpw- mw- I-≠p.- - - - - - - sIm-≠mWv H‰p-sIm-Sp-Ø-Xv. Cu sshcp-[y-߃°v ImcWw Dul-Øn-s‚bpw tI´ptIƒ- eqt°mkv ]d-bp∂p: ""Ah¿ CXp ]d- hn-bp-sSbpw ASn-ÿm-Øn¬ c-N- -SØn-bXv- sIm-≠mWv. - - - - ™p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ Hcp P-°q´w Ahn-sS- H‰p-Im-c-mb bqZm-kns‚ A¥y-hp-ambn h-∂p. ]{¥≠p t]cn¬ Hcp-h-mb bqZm-kmWv Ah-cpsS _‘-s∏´ sshcp[yw apºn¬ S-∂n-cp-∂-Xv. tbip-hns Npw_n-°m≥ Ah≥ bqZm-kns‚ A¥y-hp-ambn _‘-s∏´ hnj-b-Øn¬ aptºm-´p-h∂p. tbip Ah-tmSp tNmZn®p: bqZm-sk, Npw_- - aØm-bnbpw eqt°mkpw c≠v X´n-em-Wv. aØmbn ]d-bp∂p: w-sImt≠m o ap-jy-]p-{Xs H‰n-sIm-Sp-°p-∂Xv?'' ""Ahs (tb-ip-hn-s) H‰n-sIm-SpØ bqZm-kv, Ah≥ in£- (eq°m 22:47-, 48). ChnsS bqZmkv tbip-hns Npw_n-°p- bv°p hn[n-°s∏´p F∂-dn-™t∏mƒ ]›m-Ø]n®v B ap∏- - - - ∂n-√. AXnp apºp-Xs∂ Imcyw a- n-emb tbip Npw_- Xv sh≈n mW-b-߃ {][m ]ptcm-ln-X-∑m-tcbpw {]am- w-sIm-≠mtWm H‰n-sIm-Sp-°p-∂-sX∂p tNmZn-°p-∂p. Wn-am-tcbpw G¬]n®p-sIm≠p ]d™p: njvIf-¶c‡sØ - - tbml-∂m≥ ]d-bp∂p: ""bqZmkv Hcp KWw ]S-bm-fn-I- H‰psIm-SpØv Rm≥ ]m]w sNbvXn-cn-°p-∂p. Ah¿ Ah- sfbpw ]ptcm-lnX {]ap-J-∑m-cp-sSbpw ^cn-tk-b-cp-sSbpw tmSv ]d™p: AXnv R߃°v F¥v? AXv n-s‚ Imcy- ASp-°¬ n∂p tkh-I-tcbpw Iq´n, ]¥-ßfpw hnf-°p- am-Wv. sh≈n-m-W-b-߃ tZhm-e-b-Øn-te°v hen-s®-dn- Ifpw Bbp-[-ß-fp-ambn Ahn-sS-sb-Øn. Xn°p kw`-hn- ™n´v Ah≥ t]mbn sI´nRm∂p NØp. {][m ]ptcm- °m- n- c n- ° p- ∂ - s X- ln-X∑m¿ B sh≈n mW-b߃ FSp-Øv... B ]Ww sIm- - - √mw Adn-™n-cp∂ SpØv hntZ-in-bsc kwkvI-cn-°m≥th≠n Ipi-hs‚ ]dºp- bqZm-kns‚ H‰v apX¬ tbip aptºm- ´ p- h - -hmßn'' (aØm. 27:3˛7). tbip-hns I√-d-bn¬ ∂p Ah-tcmSv tNmZn- Cn eqt°mkv ]d-bs´! ""F∂m¬ Ah≥ (bq-Zm-k) Xs‚ v ®p: n߃ Bsc- ZpjvI¿aØns‚ {]Xn-^ew-sIm≠v Hcp ]dºv hmßn Ah≥ - sh°p-∂Xv hsc-bp≈ bmWv Atz-jn-°p- Xe-IpØnhoWp DZcw]nf¿∂v Ahs‚ IpS-se√mw ]pd- `mK-߃ ]cn-tim-[m ∂Xv ? Ah¿ ]d- ØpNmSn'' (At∏m: {]h¿ 1:18). hnt[-b-am-°n-b-m¬- ™p: k-dm-bmb - tbip-hns H‰psIm-SpØ atm-hn-j-aw-sIm≠v bqZmkv tbip-hn-s. tbip ]c-kv]c hncp-≤-amb ]›mØ]n®v t]mbn Xqßn-®m-hp-Ibpw Ah≥ hen-s®- ]d™p: AXv Rm≥ hN--ß-fpsS then-tb‰w dn™ ]W-sa-SpØv ]ptcm-ln-X∑m¿ Ipi-hs‚ new hmßn- - BWv.-A-hs H‰p- sb-∂p-amWv aØmbn ]d-bp-∂-Xv. X-s∂- Im-Wmw-. Ipcniv sIm-SpØ bqZmkpw Ah- t cmSv I qsS D- F-∂m¬- eqt°mkv ]d-bp-∂-Xm-Is´; H‰p ]Ww-sIm≠v acWw Hcp Ncn{Xkw`-h bqZmkv Xs∂ Hcp ]dºv hmßn AXn¬ Xe-Ip-Øn-hoWp ≠m-bn-cp-∂p. Rmm- -am-bn-cp-∂p-sh¶n¬ Wv F∂v Ah≥ ]d- hb¿ ]nf¿∂v IpS¬ame ]pdØv NmSn acn-®p-sh-∂m-Wv. ™- t ∏mƒ Ah¿ apºv kqNn-∏n-®Xv t]mse Dulm-t]m-lØn-s‚bpw tI´p-tI- - kphn-tijcN-bn-Xm- ]n≥h- e n- b p- I bpw ƒhnbp-sSbpw ASn-ÿm--Øn¬ Fgp-Xn-b-XvsIm-≠mWv °ƒ°n-S-bn¬ tbip- Ah¿°v A_≤w kw`-hn-®-Xv. new-]-Xn-°p-Ibpw hns‚ Imcy-Øn¬ sNbvXp. Ah≥ ho- tbip-hn-s BZyw- sIm-≠pt]m-bXv- Iø^m-kn-s≥-d C{X- henb `n∂n-∏p- ≠pw tNmZn®p: n- ASp-°tem- AtXm- A∂m-kn-s≥-dtbm?- ߃ Bsc Atz- tbip-hns _v[n-®tijw- BZyw- Bcp-sS ASp-°emWv- - Iƒ Fß-s-bp-≠mbn? jn- ° p∂p? Ah¿ sIm-≠p-t]m-bXv- F∂ Im-cy-Øn¬- aØm-bn-bpw- tbm-l∂m- ]d™p: k-dm-b- pw- `n-∂m-`n-{]m-bØn-em-Wv.- B `n-∂X Ahcp-sS kphnti- mb tbip-hns'' jßfn¬- n-gen-®p-Im-Wmw.- (tbml 18:13-˛17) ""tbip-hn-s ]n-Sn-®v- _v-[n-®h¿- {][m- ]p-tcm-ln-Xm- h©bpsS Npw_--sØ-∏‰n tbml-∂m≥ H∂pw ]d- b Iø^m-kn-s≥-d ASp-tØ°v- sIm-≠p-t]m-bn''- (aØm-bn-: bp-∂n-√. bqZmkv tbip-hns‚ ASp-°¬ hcp-∂Xp-an-√. CsX- - 26:57) F∂v- aØm-bn- ]dbp-∂p.- √mw tbip ap≥Iq´n I≠n-cp-∂p-sh-∂mWv tbml-∂m≥ ]d- ""At∏mƒ- ]Sbm-fn-Ifpw- Ahcp-sS A[n-]pw- blq-ZcpsS bp-∂Xv.- am{X-hp-a√ tbip-hns ]nSn-°p-hm≥h∂ In¶-c≥- tkhIcpw-Iq-Sn- tbip-hn-s ]n-Sn-®v- _v-[n-®v- Ah¿- Ahs am¿°v XmmWv tbip-sh-∂Xv At±lw kzbw ]cn-N-b- BZyw- A∂m-kn-s≥-d ASp-°¬- sIm≠p-t]m-bn''- (tbm-l s∏-Sp-Øp-I-bmWv sNbvX-Xv. At∏mƒ ]nSn-°p-hm≥h-∂-h¿ 18:12,- 13)- F∂v- tbm-l∂m-pw- ]dbp∂p.- I-ø^m-kn-s‚- AΩm- - ]n≥h-en-°p-Ibpw neØphogp-Ibpw sNbvXp-sh∂v tbml- bn-A-∏-m-bn-cp-∂p A-∂m-kv-.- ∂m≥ sImgp-∏vIq´n Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂p. aØm-bn-°pw-, am¿- t°m-kn-pw, eqt°m-knpw Cu kwK-Xn-Iƒ Adn-bp-I-bn- Ip-cn-iv- Np-a∂Xv- tbip-thm,- in-atbm-tm?- √m-bn-cp∂p F∂mWv tXm∂p-∂-Xv. ImcWw aØmbn bqZm- Ip-cn-iv- Np-a∂Xm-cm-sW∂Xn-s kw-_v-[n-®v- kw-ln-X kn-s-sIm≠v ]d-bn-°p-∂Xv "Rm≥ Bsc Npw_n-°p-∂pthm kp-hntijIcpw- tbm-l∂m-pw- XΩn¬- X¿-°Øn-em-Wv.- a- Ah≥'- F∂m-Wv. A{]-Imcw bqZmkv Npw_n® DSs Ah≥ Øm-bn-bpw- am¿-t°m-kpw- eq-t°m-kpw- kw-bp-IXam-bn- ]dbp∂p: -v 2009 Un-k-w-_¿- 28
 • 27. In-tdt°m-cm-b in-atbm-m-Wv- Ip-cn-iv- Np-a∂Xv.- - tbml∂m-≥- ]dbp- ∂Xm- I s´ tbip- X s∂bmWv - Ip- c n- i v - Npa∂sX∂pw.- eqt°m-kv- ]-d-bp-∂p-:- ""Ah¿- Ahs sIm-≠p-t]m-Ip- tºmƒ- m-´n≥-]p-dØp-n-∂v- B hgn-h∂ in-atbm≥- F∂ In-tdt°m-cs ]n-Sn-®p-n-¿Øn- Ip-cn-iv- Np-aen¬-sh®p- tbip- - hn-s≥-d ]p-dsI Np-a∂p-sIm-≠p-hcm≥- n¿-_v-[n-®p-''- (eqt°mkv-: 23:26).- tbm-l-∂-m≥- ]-d-bp-∂p-:- ""Ah¿- tbip-hn-s G‰p-hm-ßn.- Ah≥- kz-bw- Ip-cn-iv- Np-a∂p-sIm-≠v- Xetbm-Sn-Sw- F∂v- hnfn-°p∂ kv-YetØ°v- sIm-≠p-t]m-bn-. (tbm-l 19:17).- tbip-hpw- c≠v- I≈∑m-cpw- tbip-hn-s {Iq-in-®t∏mƒ- At±lØn-s≥-d CSØpw- heØpw- c≠v- I≈∑m-sc {Iq-in-®Xm-bn- kphntijßfn¬- Im-Wmw.- Ip-cn-in-¬- In-S∂p-≈ I≈∑m-cp-sS kw-`m-jWsØ kw-_v-[n-®pw- kp-hn-tijI¿- `n-∂m-`n-{]m-bØn-em-Wv.- c≠v- I≈∑m-cpw- tbip-hn-s X≈n-∏d™p-sh∂v- aØm-bn-bpw- am¿-t°m-kpw- ]dbp-tºmƒ- Ip-‰hm-fn-Ifn¬- Hcp-h≥- tbip- hn-s X≈n-∏dbp-Ibpw- a‰bmƒ- tbiphn-s X≈n∏d- ™hs Ip-‰s∏Sp-Øp-Ibpw- tbip-hn¬- hn-iz-kn-°p-Ibpw- sNbv-Xp-sh∂v- eq-t°m-kv- ]dbp∂p.- tbm-l∂m≥- I≈∑m- cp-sS kw-`m-jWsØkw-_v-[n-®v- au-w- ]m-en-°p-∂p-!- a¿-t°m-kv- ]-d-bp-∂p-:- ]p-tcm-ln-X {]ap-Jcpw- n-baPv- Rcpw- ]cn-lm-k]q¿-hw- ]d™p-: ""Ch≥- a‰p-≈hsc c£n- ®p.- Xs∂Øs∂ c£n-°p-hm≥- Chv- km-[n-°p-∂n-√... At∏mkv X e {]h¿Ø- - ß - f n¬ sImSp- Ø n- ´ p- ≈ Xv Ahtcm-sSm-∏w- {Iq-in-°s∏´hcpw- Ahs ]cnlkn-®p''- ImWpI: ""n߃ ac-Øn¬ Xq°nsIm∂ tbip-hns (am¿-: 15:32) ΩpsS ]nXm-°≥am-cpsS ssZhw Dbn¿∏n®p'' (At∏m 5:30). ""Ah¿ Ahs ac-Øn¬ Xq°n-sIm∂p'' (At∏m 10:39) eq-t°m-kv- ]-d-bp-∂p-:- ""Ip-‰hm-fn-Ifn¬- Hcp-h≥- Ahs Zp-jn-®p-]d™p....- as‰ Ip-‰hm-fn- ]d™p.- Ch≥- (tbip)- tbip Ipcn-in¬In-S∂v ho™v IpSn-s®∂pw Cs√∂pw Hcp- sX‰pw- sNbv-Xn-´n-√....- tbip-th,- o- n-s≥-d cm-Py-Øv- Ipcn-in¬In-S∂v tbip ho™p- Ip-Sn-®pthm C√tbm {]thin-°p-tºmƒ- Ft∂bpw- Hm¿-t°Wta!'-'(eq°v- 23:39˛42) - F∂-Xn-s-]-‰nbpw Ip-Sn-°m≥- sIm-Sp-Ø-Xv- ho-™m-tWm- hn- {Iqi-n-®Xv Ipcn-intem ac-Øntem?- m-Kn-cn-bm-tWm- F-∂-Xn-s- kw-_-‘n-®pw- kphn-ti-j-I¿ X¿°-Øn-em-Wv. ss{IkvX-h-X-bpsS {]Xo-I-amb Ipcnipw Ipcn-im-cm-[- bpw ss{IkvX-h¿°n-S-bn¬ {]Nm-c-Øn¬ hcp--∂Xv {In-.- aØmbn ]d-bs´! ""Ah¿ tKm¬sKmYm F∂p t]cmb memw q‰m-t≠m-Sp-Iq-Sn-bm-Wv. AXvhscbpw {InkvXm-n- ÿeØv FØn. At∏mƒ Ah¿ Ahv Ibv]p tN¿Ø Iƒ {In-kv-Xp-hn-s‚- {]Xo-I-ambn sIm≠v S-∂Xv "a’yw' ho™p IpSn-°m≥ sImSp-Øp. Ah≥ AXv cpNn-®p-tm-°n- Bbn-cp-∂p. ]pXnbnbaw ]cn-tim-[n-®m¬ tbip-hns h[n- sb-¶nepw IpSn-°m≥ hnk-Ω-Xn®p'' (a-Øm 27:33-,34). ChnsS °m≥ D]-tbm-Kn® D]-I-c-WsØ Ipdn®v c≠v A`n-{]m-b- ho™p cpNn®v tm°p-∂p-s≠-¶nepw IpSn-°p-∂n-√. ß-fmWv tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. kphn-ti-j-hn-h¿-Ø--ß- a¿t°mkv ]d-bs´: ""Ah¿ Ahs tKm¬tKmY F∂ fn¬ tbip-hns {Iqin-®Xv Ipcn-in¬ BsW∂v ]d-bp- ÿe-tØ°v sIm≠p-h∂p. Ah¿ AhnsS aodm Ie¿Ønb - tºmƒ At∏mkvXe {]h¿Øn-Ifn¬ ac-Øn-emsW∂pw- ]d- - ho™v, Ahv sImSp-Øp. F∂m¬ Ah≥ AXv IpSn-®n- bp-∂p. {Ko°v ss__n-fn¬ "Ipcniv'- F∂ ]Z-Øns‚ ÿm- √.'' (am¿°v 15:22,23). ChnsS ho™v cpNn-°p-It]mepw sNøp- - Øv- " '- (kvt‰mtdmkv)- F∂pw "acw'- F∂ ]Z-Øns‚ ∂n-√. ÿmØv " '- (Ivkqs-em≥)- F∂p-amWv kphn-ti-j- eqt°mkv ]d-bs´: ""Ahs ]cn-l-kn®v ASp-Øp-h∂v Ønse {]-tbm-Kw- ImWp-I. Ahv hnm-Kncn sImSpØp'' (eq°m 23:36). ChnsS ho™- ""Ah¿ Ahs Ipcn-in¬ Xd-®tijw aq∂mw aWn-°q¿ - √, hnm-Kncn-bm-Wv sIm-Sp-°p-∂-Xv-. AXv cpNn®p tm°nb- Bbn-cp∂p'' (am¿°v 15:26). ""Ah¿ Ahs G‰p-hmßn. Xns-]-‰ntbm IpSn-®-Xn-s-]-‰ntbm H∂p ]d-bp-∂n-√. Ah≥ kzbw Ipcnipw Npa-∂p-sIm≠v Xe-tbm-Sn-Sw... F∂p tbml-∂m≥ ]d-bs´! ""Fn°v Zmln-°p-∂p. hnm-Kncn hnfn-°-s∏-Sp∂ ÿe-tØ°p t]mbn''. (tbml 19:17) nd® Hcp ]m{Xw AhnsS D≠m-bn-cp∂p. Ah¿- hnm- 2009 Un-k-w-_¿- 29
 • 28. Kncnbn¬- Ip-Xn¿-Ø- Hcp o-¿-]- ap°v ImWmw. tbip ho≠pw D®-Øn¬ ne-hn-fn®p ™n Hcp ln-tkm-∏p-Ø-≠n¬h®v {]mW≥ shSn-™p.'' (aØm 27:46-˛-50). a¿t°mkpw (15:34- Ahs‚ hm-tb-mSv ASp-∏n-®p. tbip hn- ˛37) CtX A`n- { ]m- b - ° m- c ≥ Xs∂- b m- W v . F∂m¬ m-Kncn kzoI-cn®n´p ]d™p:'' (tbml 19:29-,30) eqt°mkpw tbml-∂mpw hyXykvX A`n-{]m-b-°m-cm-Wv. ChnsSbpw- ho-™√,- hn-m-Kn-cn-bm-Wv.- - A-Xv- IpSn-®p-sh∂v - eqt°mkv ]d-bp∂p: ""At∏mƒ tbip Dds° ne-hn-fn- tbml-∂m≥ ]d-bp-∂p. Ip-Sn-®n-√m-sb-∂v- a-‰p-≈-h-cpw.- mev ®p. "]nXm-th, ns‚ ssIIfn¬ Fs‚ Bflm-hns Rm≥ kphn-ti-j-Icpw mev X´n-em-Wv. Ah-bn¬ GXmWv icn? ka¿∏n-°p∂p!' CXv ]d-™-ti-jw, Ah≥ A¥y-izmkw DulsØ ]n¥p-S-cp-∂-XvsIm≠v mepw icn-bm-Im≥ km[y- hen®p' (eq-°. 23:45-˛46). X-bn-√. tbml-∂m≥ ]d-bp∂p: "CXn-p-tijw F√mw ]q¿Øn- kv-{Xo-Iƒ- n-∂-Xv- Ip-cn-i-n--cn-I-n-tem-,- Zq-sctbm?- bmbn F∂p a- n-em-°nb tbip hnip≤ enJnXw nd- - tbip-hn-s {Iq-in-°p-hm-≥- sIm-≠p-t]m-Ip-tºmƒ- th-dm≥, ]d™p: "Fn°v Zmln-°p-∂p... tbip hnm-Kncn At±lsØ ]n-¥p-S¿-∂ Nn-e kv-{Xo-Isf kw-_‘n-®v- kp- kzoI-cn-®n´v ]d™p: ""F√mw ]q¿Øn-bmbn Ah≥ Xe-Ip- hn-tijßfn¬- {]Xn-]m-Zn-°p-∂p-≠v-.- tbip-hn-s {Iq-in-® n®p {]mW≥ shSn™p. (tbml 19:28-˛30). kabØv- Ah¿- Ip-cn-in-cnIn-em-tWm- AtXm- Zq-scbm-tWm- ASn-h-c-bn´ `mK-߃ {i≤n-°p-I. aØm-bnbpw am¿-t°m- n∂Xv- F∂Xn-s kv ]d-bp-∂Xv tbip-hnv Ipcniv ac-W-Øn¬ Xosc Xmev]- kw-_-‘n-®v- kp-hn- cy-an-√msX ncm-i-mbn acn-®p-sh-∂m-Wv. aØm-bn°pw am¿- aØm-bnbpw am¿t°mkpw tijI¿- ° n- S bn¬- t°m-knpw hncp-≤ambn ncm-is∏SmsX Xs‚ Bflm-hns - - ]d-bp-∂Xv tbip-hnv GIm- ` n- { ]m- b an√.- ssZh-Øn¬ Gev]n-®n-´mWv tbip acn-®-sX∂v eq°v ]d- Ipcnivac-W-Øn¬ Xosc ss__nƒ- ]dbs´: ™p. F∂m¬ ssZh-Øns‚ ]≤Xn ]q¿Øn-bm°n tbip ""CsX√mw- I- {]mW≥ shSn-™p-sh∂v tb-ml-∂mpw- ]d-bp∂p.- ta¬kq- Xmev]-cy-an-√msX ≠p-sIm-≠v- Zq-sc Ip- Nn-∏n® sshcp-[y-ßsf ymbo-I-cn-°p-hm≥ anj-W-dn-am¿ ncm-i-mbn acn-®p- sd kv-{Xo-Ifpw- n- ]Xn-s´v AShpw {]tbm-Kn-°m-dp-≠v. Ah-sb√mw "If-cn°v sh-∂m-Wv. aØm-bn°pw ∂n-cp-∂p.- aKv-Ze ]pdØv' BsW∂v am{Xw. adn-bhpw- tbm-tkbp- tbip-hns {Iqin-®Xv _p[-m-gvNtbm, am¿t°m-knpw hncp- sSbpw- sNdn-b bm- sh≈n-bm-gvNtbm? ≤-ambn, ncm-i-s∏SmsX t°m-_n-s‚bpw- A- {Iqin® Znh-ksØ kw_-‘n®v am{X-a√ ka-bsØ-°p- - Xs‚ Bflm-hns Ωbm- b adn- b hpw- dn®vt]mepw kphn-ti-j-I¿°n-S-bn¬ tbmPn-∏n-√. sh≈n- ktem-an-bpw- A°q- ssZh-Øn¬ Gev]n- bmgvN cmhn-se- H-ºXv aWn-°mWv tbip-hns {Iqin--®sX∂v- ´Øn¬- D≠m-bn-cp- ®n-´mWv tbip acn-® kwlnX kphn-ti-j߃ kwbp-‡ambn ]d-bp-tºmƒ _p[- - - ∂p''- (am¿- t °m- k v - mgvN ]I¬ ]{¥≠v aWn-°mWv {Iqin-®-sX∂v tbml- -sX∂v eq°v ]d-™p. 15:40).- aØm-bn-bpw- ∂m≥ ]d-bp∂p: eq- t °m- k pw- CXn- F∂m¬ ssZh-Øn {Iqin-®Xv sh≈n-bmgvN cmhnse 9 aWn°v: kwlnX tm-Sp- tbm-Pn-°p-∂p.- s‚ ]≤Xn ]q¿Øn- kphn-ti-j-I-cmb aØm-bn, a¿t°m-kv, eqt°mkv F∂n-h- F∂m¬- tbm-l- cpsS A`n-{]mbw ImWpI: s]kl Ip™m-Sns bmKw bm°n tbip {]mW≥ ∂m≥- ]dbp- ∂ p- : Ign-t°≠ ]pfn-∏n-√mØ A∏-Øns‚ Znw-˛-A-Yhm- hymgm- shSn-™p-sh∂m-W- v- ""tbip-hn-s‚ Ip-cn- gvN-˛-h∂ptN¿∂p. injy-am¿ tbip-hns‚ ASp-°¬ h∂p in-v- Acn-sI Ah- tb-ml-∂ms‚- `m-jyw-.- "n°v s]kl `£n-°m≥ R߃ Fhn-sS-bmWv Hcp- s‚ AΩbp-sS k- t°≠Xv F∂v tNmZn-®p'-. tb-ip- ]d-™-X-p-k-cn®v Ah¿ tlm-Zcn-bpw- t¢-b- s]k-l- H-cp-°n. sshIp-t∂-c-am-b-t∏mƒ tbiphpw Xs‚ ∏m-kn-s‚ `m-cy- adn- ]{¥≠v injy-K-W-ßfpw `£Ww Ign-°m≥ Ccp-∂p. bhpw- aKv-Ze adn-bhpw- n-¬-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p''- (tbm-l `£Ww Ign™v k‘y-tbmsS bqZmkv Hgn-sI-bp≈ Xs‚ 19:25)-.- injy-tcm-sSmØv K-Xv-k-a-- tXm-´-Øn-te-°v- t]m-bn.- tb-ip- Ipcn-in¬ tbip-hns‚ Ah-km hm°v F¥m-bn-cp∂p? {]m¿-Y--°v- ti-jw- in-jy-tcm-sSm-Øv- kwkm-cn®vsIm≠n- tbip Ipcn-in¬ InS∂v Ah-km--ambn ]d™ hmNIw cns° bqZm-kn-tm-sSm∏w Hcp kwLw Bfp-Iƒ hmfpw GXmWv F∂-Xns kw_-‘n®pw kphn-ti-jI¿°nS-bn¬ - hSnbp-ambn tXm´-Øn¬ hcp-Ibpw tbip-hns ]nSn®v _‘n- `n∂m-`n-{]m-b-am-Wv. ®v B cm{Xn-bn¬Xs∂ alm-]p-tcm-ln-Xmb Iø-^m-kns‚ - aØmbn ]d-bs´: ""GI-tZiw HºXmw aWn-°-q-dn¬ ASp-°¬ sIm≠p-h-∂p. AhnsS D≠m-bn-cp-∂-h¿ tbip- tbip Dds° ne-hn-fn-®p. "Gen, Gen eam k_IvXmn' hns ]cn-lkn-°p-Ibpw a¿±n-°p-Ibpw sNbvXp. "{]`m-X- AXm-bXv "Fs‚ ssZh-ta, Fs‚ ssZh-ta, o F¥mWv am-Ip-tºmƒ' (eq°v 22:66) AYhm ASpØZnhkw sh≈n- Fs∂ ssIhn-´Xv' CXp-tI´v AhnsS n∂n-cp∂ Nne¿ bmgvN "A-Xn-cmhnseØ-s∂' (a¿-t°m-kv- 15:-1)-- F√m apJy ]d™p: hc-s´, Ahs c£n-°m≥ Genb hcptam F∂p ]ptcm-ln-X-∑mcpw P-Øns‚ aq-∏-≥amcpw tbip-hns h[n- 2009 Un-k-w-_¿- 30
 • 29. °m≥ IqSn- b m- t em- N S- Ø n. A`n-{]m-b-Øn¬ tbip-hns {Iqin-®Xv _p[-mgvN ]I¬ Ah¿ At±- l sØ tZim- [ n- I m- c n- 12 aWn-°m-Wv. At±lw Xs∂ ]d-bs´: ""A∂p- s]k-l- bmb ]nem-tØm-kns‚ apºmsI lmP-dm- bpsS Hcp-°-Øn-p≈ (_p[-m-gvN) Znh-k-am-bn-cp-∂p. °-s∏-Sp-Ibpw blqZ P-ß-fpsS n¿_-‘- At∏mƒ GI-tZiw Bdmw aWn-°q¿ (]I¬ 12 aWn) Bbn- Øm¬ At±lw tbip-hns {Iqin-°m≥ hn´p-sIm-Sp-°p- cp-∂p. Ah≥ blq-ZtcmSv ]d™p: CXm, nß-fpsS cmPmhv! - Ibpw sNbvXp. A∂p-X-s∂-˛-sh-≈n-bmgvN˛"aq∂mw aWn-°q- Ah¿ hnfn®p ]d™p: sIm≠p-t]m-Iq. Ahs sIm≠p- dn¬'(am¿°v 15:25) AYhm cmhnse 9 aWn°v tbiphns t]mbn Ipcn-in¬ Xd-°q. ]nem-tØmkv- Ah-tcmSv tNmZn®p: Ipcn-in¬ Xd-°p-Ibpw "9mw aWn-°q-dn¬' (am¿°v 15:34) AXm- b-Xv- sshIp-t∂cw aq∂v aWn-°v˛"Fs‚ ssZh-ta, Fs‚ ssZhta Fs∂ o ssIhn-´-sX¥v?' F∂v Dds° ne-hn- fn®v acn-°p-Ibpw sNbvXp.- "A∂v km_-Ønp sXm´p-ap- ºp≈ Hcp° Znh-kw-˛sh-≈n-bmgvN sshIp-t∂cw GI-tZiw - BdvaWn-tbm-S-Sp-Øv-˛Acn-aØn-bm°m-c-mb tb-mtk^v P- Vw- G‰p-hm-ßp-Ibpw I√-d-bn¬ sh°p-Ibpw sNbvXp. aØmbn 27:17˛61, a¿t°mkv 14:12 apX¬ 15:1˛27h-sc, eq°v 22:7 apX¬ 23:156hsc ]cn-tim-[n-°p-I. ta¬ kqNn-∏n® ss__n-fnse ]cm-a¿i-߃ anj-W-dn- am¿ Ah-cpsS Bi-b-Øn-sm-Øv hym-Jymn°mdp-≠v. AYhm "s]kl' hymgvN-bn¬ am{X-a√ h¿jw amdp-∂-X- p-k-cn®v a‰v Znh-k-ß-fn-ep-am-h-sa∂v Ah¿ ]d-bm-dp≠v. ChnsS tbip s]kl BN-cn-®Xv hymgmgvNbn¬ Xs∂b- msW-∂mWv kwlnX kphn-ti-j-am¿ ]d-bp-∂-Xv. aØmbn 27:1¬ ]d-bp∂p ""{]`m-Xam-bt∏mƒ {][m ]ptcm-ln-X∑mcpw - - - P-{]-am-Wn-Ifpw tbip-hns h[n-t°-≠Xnv Ah-s-Xnsc - Btem-N S-Øn.'' "{]`mX-am-b-t∏mƒ' F∂Xv GXv Znh- nß-fpsS cmPm-hns Rm≥ {Iqin-°-W-sat∂m? ]ptcm- k-Øn-em-sW∂v ]d-bp-∂n-√. a¿t°mkv15:1¬ "AXn-cm-hn-se- lnX {]ap-J≥am¿ ]d™p: kok-d√msX R߃°v thsd - Øs∂'. Chn-sSbpw Znh-ksØ Ipdn-°p-∂n-√. AXv t]mse cmPm-hn-√. At∏mƒ Ah≥ tbip-hns {Iqin-°m-mbn Ah- eq°v 22:66epw. am¿t°mkv 15:26¬ ""Ah¿ Ahs {Iqin-®- ¿°p hn´p sImSp-Øp. Ah¿ tbip-hns G‰p-hm-ßn. Ah≥ t∏mƒ aq∂mw aWn-°q¿ Bbn-cp-∂p.'' AYhm cmhnse 6 kzbw Ipcnipw Npa-∂p-sIm≠v Xe-tbm-Sn-Sw-˛-sl-{_m-e-`m- aWn-bm-bn-c-∂p-sh-∂-gp-Xn-bn-cn-°p-∂p. sh≈n-bm-gvN-bmWv j-bn¬ sK-m¬ tKmYm-˛-F∂p hnfn-°-s∏-Sp∂ ÿe-tØ°v tbip-hns {Iqin-®-sX∂v `qcn-]£w ss{IkvX-hcpw hniz- t]mbn. AhnsS Ah¿ Ahs {Iqin®p'' (tbml 19:14˛18) kn-®p-h-cp-∂p. AXvsIm≠v tbip-hns {Iqin-®Xv sh≈n- tbip-hns Ipcn-in¬n∂pw Cd-°p-∂Xv sh≈n-bmgvN bmgvN cmhnse 9 aWn-°m-Wv. a¿t°-mkv 15:1¬ "AXn-cm-hn- kqcy≥ AkvXan-°p-∂Xnv apºm-Wv. tbml-∂m≥ ]d-bs´: - - se-Xs∂' F∂v ]d-bp-∂Xv sh≈n-bmgvN AXn-cm-hnse ""AXv km_-Øn-p≈ Hcp-°-Øns‚ Znhkw (sh≈n-bm- F∂-Xn-s-bm-Wv. At∏m-ƒ AXnv apºp≈ Znhkw F∂Xv gvN sshIp-t∂cw) B-bn-cp-∂p. Bkm-_Øv Hcp henb hymgm-gvN-bpw. A-t∂- Znhkw sshIp-t∂-c-amWv (aØm Znh-k-am-bn-cp-∂p. km-_-Øn¬ icoc߃ Ipcn-in¬ InS- 26:20) tbiphpw Xs‚ injy-∑mcpw s]kl`£Ww Ign-®- °-mXn-cn-°m≥th≠n Ah-cpsS ImepIƒ- XI¿°mpw Ah- - Xv. AXvsIm≠v aØmbn 27:17˛61, a¿t°mkv 14:12 apX¬ sc o°w sNøp-hmpw blq-Z¿ ]nem-tØm-kn-tmSv Bh- 15:1˛27h-sc-bpw- eq°v 22:7 apX¬ 23:1-56 hsc-bp≈ hN-- iy-s∏-´p.. Acn-aØn-bm-°m-c≥ tPmk^v tbip-hns‚ icocw - ߃ ]cn-tim-[n-®m¬ tbip s]kl BN-cn-®Xv hymgm- FSp-Øp-am-‰m≥ ]n-em--tØm-kn-tmSp Ap-hmZw tNmZn-®p. gvN-bm-sW∂pw blq-Z¿ Ipcn-in-te-‰n-bXv sh≈n-bm-gvN-bp- ]nem-tØmkv Ap-hmZw evIn. Ah≥ h∂p icocw FSp- am-sW∂pw- a- n-em-°mw. Øp-am-‰n.'' (tbml 19:31˛38). ap-I-fn¬- kq-Nn-∏n-®- hn-h-c-W-ß-fn¬- a¿t°mkv 15:25˛¬ kphn-ti-j-ßfn¬- sIm-Sp-Øn-´p-≈- ka-b-{I-a-ß-sf√mw "Ah¿ Ahs Ipcn-in¬ Xd-®-t∏mƒ aq∂mw aWn-°q¿ ska-‰nIv kabhyh-ÿ-bn¬ AYhm N{µ-amkw Ap-k- Bbn-cp∂p'. F∂ hN--Øn¬ "aq∂mw aWn-°q¿' F∂Xv cn-®m-Wv. blq-Z¿ Znhkw IW-°m-°p-∂Xv kqcym-kvXabhp- - - N{µ-am-kap-kcn®p-≈- k-absØIp-dn-°p-∂p. "aq∂mw aWn- - - - - ambn _‘-s∏-´mWv.- A-h-sc- kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw- _p[- °q¿' F∂Xv kuc-k-a-b-amb cmhnse Hº-Xv- a-Wn-°p- Xp- mgvN kqcy≥ AkvX-an®p Ign-™m¬ ASpØ Znh-k-amb ey-am-Wv.- A-Xp-t]m-se- a¿-t°m-kv- 14:-34¬- ""H-º-Xmw- a-Wn- hymgw Bcw-`n-°p-I-bm-bn. _p[-mgvN kqcy≥ AkvX-an- °p-dm-b-t∏mƒ- tbip D®-Øn¬ ne-hn-fn®p'' F∂ hN-- °p-∂-Xnv apºp≈ k-a-b-sØ blq-Z¿ Hcp-°-mƒ, tbml- Øn¬ "HºXmw aWn-°q¿'F∂Xv kuc-k-a-b-amb sshIp- ∂m≥ 19:14se- hN{]Imcw s]k-l-bpsS Hcp-°-mƒ t∂cw aq∂v aWn°pw Xpey-am-Ip-∂p. Bbn Im-Wp∂p. AXvsIm≠v 19.14¬ ]d-bp∂ s]k-lbpsS -- - {Iqin-®Xv _p[-mgvN ]I¬ 12 aWn°v: tbml-∂ms‚ Hcp-°mƒ _p[-m-gNbm-W.v s]k-lbpsS Hcp-°mƒ 6˛mw - v - - - 2009 Un-k-w-_¿- 31
 • 30. aWn-°q-dn¬ A-Y-hm- _p-[-m-gv-N- bqZm-kv- ]m-]n-tbm,- hn-ip-≤-tm? ]I¬ 12 aWn-°mWv tbip-hns ss{IkvX-hX-sb- kw_-‘n-®n-S-tØmfw ap-jy-cpsS {Iqin-®sX∂v 19:-14¬ hy‡-am-°p-∂p. Cu- - ]m]-tam-N--Øn-p-th≠n tbip Ipcn-in¬ c‡w-Nn¥n acn- h-N--Øn-se "Bdmw aWn-°q¿' F∂Xv ku-c °p-I-Xs∂ thWw. B IrXyw tb-ip-hn-v- kzbw n¿∆-ln- ka-b-amb ]I¬ 12 aWnbm-Wv.- ®v am-h-cm-insb c£n-°p-hm≥ Ign-bp-I-bn-√. AXvsIm≠v AXp-t]mse sh≈n-bmgvNv kqcy≥ AkvXan®v Ign-™m- - AXv Bsc-¶nepw S-∏n¬ hcp-Øp-Itb n¿∆m-l-ap-≈p. ¬ ASpØ Znh-kamb in-bm-gvN km-_Øv Bcw-`n-°p-Ibm- - - - bqZm-kns‚ H‰n-eqsS blq-Z¿ AXv n¿∆-ln-®p. bqZmkv bn. kqcy≥ AkvXan-°p-∂Xnv apºp≈ ka-bsØ blqZ¿ - - - - H‰n-sIm-Sp-Øn-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ tbip Ipcn-in-te-dp-Ibn-√m- - km-_-Øn-s‚- H-cp-°-m-fm-bn- ImW-p-∂p. i∫-Øns‚ Hcp°- bn-cp-∂p. tbip Ipcn-in-te-dn-bn-√m-cp-∂p-sh-¶n¬ am-h-cm-in- m-fn¬ A-Y-hm- sh≈n-bmgvN tbip-hns Ipcn-in¬ n∂pw °p-sS- ]n-Xr-]m]w Hgn™v t]mhp-I-bn-√m-bn-cp-∂p F-¶n¬- Cd-°n-sb∂v mev kphn-ti-j-Icpw Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. AXv Hcp √ IrXy-as√?- bqZmkv sNbvX-Xv. B bqZm-knv Cu- hnj-bØn¬- kwlnX kphn-ti-jIcp-tSbpw tbml- - - - ss{IkvX-h¿ D∂X ÿmw ¬tI-≠-Xs√? tbip-hns‚ ∂m-s‚bpw hnh-c-W-Øn¬ h∂ henb A¥cw ImWpI: IpcnivacWw ssZhlnX-am-sW-∂mWv ss{IkvXh`mjyw. tbml-∂ms‚ A`n-{]m-b-Øn¬ tbip Ipcn-in¬ In-S-∂Xv AXvsIm≠v bqZm-kns‚ H‰p-sIm-Sp-°epw ssZhlnX-am-t°- _p[-mgvN ]I¬ ≠-Xs√? 12 aWn apX¬ sh- `qap-JØv B¿°pw Hcn-°epw sNbvXp-sIm-Sp-°p-hm≥ `qap-JØv B¿°pw ≈n-bmgvN kpcym-kv- Ign-bmØ Hcp D]-Im-cw, Hcp klmbw Hcp hy‡n sNbvXp- X-abØnv apºp≈ - - X∂p F∂v k¶¬]n-°p-I. At±-lsØ ad-°p-hm≥ Ign- sNbvXp-sIm-Sp-°m≥ bptam? PohnXImew apgp-h≥ µn-Im-Wn-°p-∂-tXm-sSm∏w ka- b w- h - s c- b m- W v . Ign-bmØ Hcp GI-tZiw 3 Znhkw! A-t±-lsØ- kvacn-°p-Ibpw sNtø-≠Xs√. B hy‡nsb - - - klm-b-amWv bqZmkv kwlnX kphn-ti- X≈n-∏-d-bp-Ibpw shdp-°p-Ibpw ]m-]n-b-m-sW-∂v- {]-N-cn-∏n- j-IcpsS A`n-{]m-b- - °p-Ibpw- sNøp-∂p-sh-¶n¬ AXn¬]cw µn-tISv `qap-JØv - ss{IkvXhtemI-Ønv F¥mWp≈Xv? am-Is´ sh≈n-bmgv- sNbvXv sImSp-Ø-Xv. N cmhnse 9 aWn `qap-JØv B¿°pw sNbvXp-sIm-Sp-°m≥ Ign-bmØ Hcp Ah-cpsS ]mc-{XnItam apX¬ At∂- Znh- klm-b-amWv bqZmkv ss{IkvXhtemI-Ønv sNbvXv £-Ønp th≠n-bp≈ kw kqcym-kvX-a-b- sImSp-Ø-Xv. km[m-cW klm-b-a-√. `uXnIklm-bhpa√. Ønv apºp≈ ka- Ah-cpsS ]mc-{XnItam£-Ønp th≠n-bp≈ klm-bw. klm-bw. bqZmkv bqZmkv A{]-Imcw klm-bn-®n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬, H‰p b-hsc GI-tZiw 9 A{]-Imcw H‰p sImSp-Øn- aWn- ° q¿ am{X- a m- sImSp-Øn-´n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ ss{IkvXhtemI-Øns‚ ´n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Wv. kphn-ti-j-I¿ "P∑]m]w' ssZhw s]mdpØv sImSp-°p-I-bn-√m-bn-cp-∂p. ss{IkvX-hsc kw_-‘n-®n-S-tØmfw As-Xmcp hkvXp-X- ss{IkvXhtemI-Øns‚ X-s∂ Ipcniv ac-W- bm-Wv. F∂n´-pw Ah¿ bqZmkns shdp-°p-∂p, ]m]n-bmbn hpambn _‘-s∏´ "P∑]m]w' ssZhw ap{Z-Ip-Øp-∂p. X≈n-]-d-bp-∂p. G‰hpw henb µn-tI-SmWv Znh-k-tØbpw ka- s]mdpØv sImSp-°p-I- bqZm-kn-tmSv Ah¿ sNøp-∂-Xv. b- t Øbpw kw_- ‘n-®v X¿°-am-sW- bl-q-Zcpw tbip-hns‚ c‡hpw bn-√m-bn-cp-∂p. F∂n´-pw ¶n¬ Aß-s-sbm- bqZm-kns am{X-a√ blqZ h¿KsØ apgp-hpw ]m]n- Ah¿ bqZmkns I-fmbn ss__nƒ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. aØmbn ]d-bp- cp kw`hw S-∂n-´n- shdp-°p-∂p, ]m]n-bmbn √ F∂Xs√ bmYm- ∂Xv ImWpI: ""]nemtØmkv Ah-tc-mSv (blqZ {]ap-J≥am- ap{Z-Ip-Øp-∂p. ¿Yyw. tcm-Sv) tNmZn®p: At∏mƒ {InkvXp-sh∂p hnfn-°-s∏-Sp∂ tbip-hns Rms¥v sNøWw? F√m-hcpw ]d™p: Good Wednes- Ahs {Iqin-°p-I. Ah≥ Ah-tcmSp tNmZn®p: Ah≥ day: Good Friday F¥v Xn∑-bmWv sNbvXXv? At∏mƒ Ah¿ IqSp-X¬ D®- °v ]Icw Good Wednesday BN-cn-°p∂ Hcp ss{IkvXh Øn¬ hnfn®p ]d™p: Ahs {Iqin-°p-I.. Pw apgp-h≥ k`m-hn-`m-KamWv 'World wide church of God'. C-Xn-s‚- ÿm- - adp-]Sn ]d™p: Ahs‚ c‡w Rß-fpsS taepw Rß- ]-I≥- -Herber W Amstrong B-Wv.- Good Friday F∂Xv fpsS k¥X-n-I-fpsS taepw Bbn-s°m-≈s´!'' (aØm 27:- ]mc-ºcy-ambn- hniz-kn®v hcp∂ Hcp BNm-camsW∂v Ah¿ - - 22˛25) hm-Zn-°p-∂p. tbip-hns _p[-mgvN {Iqin-°p-Ibpw A∂p- tbip-hns‚ ac-W-Ønp A∂sØ blqZ kaq-l-߃- Xs∂ AS-°w sNøp-Ibpw in-bmgvN sshIp-t∂-ctØmsS - am-{X-a-√- Xp-S¿-∂p-≈- Ah-cpsS k¥Xn]c-º-c-Ifpw DØ-c- Dbn¿sØ-gp-t∂-‰p-sh∂pw Ah¿ kphn-ti-jßfp-sS- ]n≥_- - - hm-Zn-I-fm-sW∂v ss__nƒ ka¿∞n-°p-I-bm-Wn-hn-sS. e-tØmsS ka¿∞n-°p-∂p. tbip-hns‚ Dbn¿∏v mƒ Rmb- CXns‚ ]n≥_-eØn-emWv ss{IkvXhtemIw Ipcnipbp≤ - - - dm-gvNbv°v ]Icw in-bm-gvN-bm-W-h¿ BtLm-jn-°p-∂-Xv. thf-bn¬ blq-Zsc Iq´-°p-cpXn sNbvX-Xv. a[y-Im-e-L-´- 2009 Un-k-w-_¿- 32
 • 31. Øn¬ Ip{]kn≤ C≥-Izknj≥ tIm¿´v (aX-hn-Nm-cW tImS-Xn) hgn AtIw blq-Zsc njvT-qcw sIms∂m- Xp-°n-b-Xv. AXnp ImcWw A-∂-h¿- ]d-™Xv "ΩpsS I¿Øm-hns‚ LmX-I¿' BWv blq-Z¿ F∂m- Wv. blq-Z¿ A-∂v- Cu IrXyw sNbvXn-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ ss{IkvXhtemI-Øns‚ ]nXr-]m]w C√m-Xm-°m≥ Ign-bp- am-bn-cpt∂m? Nn¥n-t°≠ hnj-b-as√ A-Xv? ]nXr-]m-]-Ønv Imc-W°m-c≥ kmØm≥, ]m]-tam-N-- Ønv Imc-W-°m-cpw- kmØm≥!- BZw-l∆ Zº-Xn-Isf GZ≥tXm-´-Øn¬ ssZhw hne- °nb ^ew Ign-∏n®v ]m]w sNøn-®Xv kmØm-m-sW∂v ss{IkvX-h¿ hniz-kn-°p-∂p. D¬]Øn ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw H∂p apX¬ Bdv hsc-bp≈ hN-hpw AXnv sXfn-hm-Wv. apºv AXv N¿® sNøp-Ib-p-≠m-bn-. B- ]m]- Ip-cn-iv- Np-a∂Xm-cm-sW∂Xn-s kw-_v-[n-®v- Øn∂v- adp-hn-ebmbn tbip-hns Ipcn-in-te-‰p-∂Xnv klm- - - kw-ln-X kp-hntijIcpw- tbm-l∂m-pw- bn-®Xpw kmØm-m-sW∂v ss__nƒ Xs∂ ka¿∞n-°p- ∂p-≠v. B `mKw ImWpI. XΩn¬- X¿-°Øn-em-Wv.- tbip ]d-bp∂p: ""kXyw kXy-ambn Rm≥ nß-tfmSv aØm-bn-bpw- am¿-t°m-kpw- eq-t°m-kpw- kw-bp- ]d-bp∂p: nß-fn¬ Hcp-h≥ Fs∂ H‰p-sIm-Sp-°pw... A∏- Iv-Xam-bn- ]dbp-∂p-, In-tdt°m-cm-b °-jvWw ap°n Rm≥ B¿°v sImSp-°p-∂pthm Ah≥X- in-atbm-m-Wv- Ip-cn-iv- Np-a∂Xv F-∂-v.- s∂. Ah≥ (tbip) A∏-°-jv-Ww ap°n ina-tbm≥ kv°dn- tbm-Øm-bpsS aI≥ bqZm-knp sImSp-Øp. A∏-°-jvWw tbm-l∂m≥- ]dbp-∂Xm-Is´ tbip-Xs∂ kzoI-cn-®-X-ns XpS¿∂v kmØm≥ Ah-n¬ {]th-in-®p. bmWv- Ip-cn-iv- Np-a∂sX∂pw-.- tbip Ah-tmSp ]d-™p. o sNøm-n-cn-°p-∂Xv thKw sNøp-I.'' (tbml 13:22˛27) ∂-Xmbpw mw I≠p. kphn-ti-j-I-cpsS Ipcniv ac-W-hp- DS≥ bqZmkv B cm{Xn-bn¬ Xs∂ ]pdØvt]mIp-Ibpw ambn _‘-s∏´ cwK-߃ {]tXy-In®v bqZm-kns‚ H‰v apX¬ Hcp K-Ww ]S-bm-fn-I-tfbpw a‰v Bfp-I-tfbpw Iq´n tXm´- tbip-hns I√-dbn¬ sh°p-∂Xv hsc-bp≈ `mK-߃ ]cn- - Øn¬ hcp-Ibpw AhnsS sh®v tbip-hns ]nSn-Iq-Sn-sIm- tim-[mhnt[-b-am-°n-b-t∏mƒ ]c-kv]c hncp-≤-amb hN- ≠p-t]mbn {Iqin-°p-Ibpw sNbvXp. AXp-sIm≠v ]nXr-]m- -ß-fpsS then-tb‰w X-s∂- mw I≠p. Ipcniv acWw Hcp ]-Ønv Imc-W-°m-c≥ kmØm-m-Wv. AXvt]mse tbip- Ncn{Xkw`-ham-bn-cp-∂p-sh¶n¬ kphn-tijcN-bn-Xm-°ƒ°n- - hns‚ Ipcniv ac-WØnv A-Yhm- ]m-]tam-NØn-v- klm- - - - - - S-bn¬ tbip-hns‚ Imcy-Øn¬ C{X- henb `n∂n-∏p-Iƒ bn-®Xpw kmØm-msW∂-v hy‡-am-Wv. Fß-s-bp-≠mbn? ss{IkvX-h-X-bpsS ASn-ÿmhnizm-k-amb Ipcnivac- ImcWw,- kphn-ti-j-Itcm- tb-ip-hn-s‚- in-jy-∑m-tcm W-hp-ambn _‘-s∏´ anj-W-dn-am-cp-sSbpw a‰v kphn-ti-j- BcpwXs∂ A-Xn-v ZrIvkm-£n-Ifm-bn-cp-∂n-√. tb-ip-hn-s‚- - I-cp-tSbpw hmZ-ß-fmWv ChnsS N¿®- sN-bvX-Xv. sXfn-hn- hn-Nm-c-W-th-f-bn¬-X-s∂- in-jy-∑m¿- F-√m-h-cpw- Hm-Sn-t∏m- mbn Ah¿ D∂-bn-°p∂ ss__nƒ CXc tcJ-I-fmWv bn-sb-∂v- ss_-_nƒ- ]-dbp-∂p.- a¿-t°m-kv- ]-dbs´:- ""A-t∏mƒ- - - - tPmkn-^-kn-s‚bpw Smkn-‰m-kn-s‚bpw πon-bp-sSbpw a‰pw in-jy∑m-sc-√mw- A-hs'-- (tb-ip-hn-s-)- D-t]-£n-®v- Hm-Sn-t∏m- Ncn{X]pkvX-I-߃.- F. F. {_qkns-t]m-ep≈ ss{IkvXh bn''-.-- (a¿-t°m-kv- 14:-50)- a-m-{X-hp-a-√- kp-hn-ti-j-I¿- ap°v ]fin-X-∑m¿ AXns tNmZyw sNbvX-Xmbn mw I≠p. A⁄m-X-cm-bn-cp-∂p-sh∂v ss__nƒ ]fin-X-∑m¿ X-s∂- ]gbnba ]pkvX-I-Øn¬ Ipcniv ac-W-hp-ambn _‘-s∏´ k-a¿-∞n-°p-∂p.- Dul-Øn-s‚bpw tI´p-tIƒhn-bp-sSbpw {]h-N--ß-fp-s≠-∂mWv ASp-Ø-hm-Zw. ]gb nba]pkvX- ASn-ÿm--Øn¬ tbip-hnpw- hfsc Ime-߃°v tijw I-Øn¬ Ipcniv ac-Whp-ambn _‘-s∏´ Hcp hNw t]mepw - Fgp-Xn-b-Xm-Wv ne-hn-ep≈ kphn-ti-j-߃. ta¬ kqNn- Cs√∂pw kphn-tij cN-bn-Xm-°ƒ CShpw hehpw tm- ∏n® kw{K-l-Øn¬n∂pw ap°v a- n-em-°m≥ Ign-bp- °msX ]gb nb-aØn¬ n∂pw Nne hN-߃ AS¿Øn- - - ∂Xv "Dd-∏mbpw tbip-hns Ah¿ sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´n√' sb-SpØv hN-߃-°n-Sbn¬ Xncp-In-b‰n-bXm-sW∂pw Ah - - - - F∂p-Xs∂-bm-Wv. hnip≤ Jp¿B≥ F{X kv]„-am-bn-´mWv - Ipcniv ac-W-hp-ambn- bmsXmcp _‘-hn-√mØ D-≤-c-Wn-I- AXv ]d-™Xv. ""Xo¿®-bmbpw At±-l-Øns‚ (Cukm- fp-am-sWpw- a- n-em-°n. AXv t]mse sXfn-hn-mbn D∂- bpsS) Imcy-Øn¬ `n∂-®-h¿ AXn-s-∏‰n kwi-b-Øn¬ bn-°p∂ ]pXnbnb-aØnse ]utem-kns‚ ssZhimkv{Xw - Xs∂-bm-Ip-∂p. -Du-lsØ ]n¥p-S-cp-∂-X-√msX Ah¿°v ]cn-tim-[n-®-t∏mƒ Ah nKq-VX nd-™Xpw ]cn-l-cn-°- A°m-cy-sØ-∏‰n bmsXmcp Adn-hp-an-√. Dd-∏mbpw At±- s∏-Sm≥ Ign-bmØ Hcp-]mSv {]iv-߃ Dcp-Øn-cn™v hcp- lsØ Ah¿ sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√.'' (4:157) 2009 Un-k-w-_¿- 33
 • 32. BcmWv {]hm-N-I-∑m¿? Ah-cpsS ntbm-K-sa-¥nv? XpS- ßnb tNmZy-߃°v PmXn-a-X-hn-izmkt`Z-a-y-bp≈ adp-]- Sn˛Xm-Øzn-I-hn-i-I-e--Ønepw ho£WØnepw hyXym-k-ap- s≠-¶nepw˛k-am--am-Wv. kaq-lsØ [m¿an-Im-[-x]-X--Øn¬ n∂pw c£n-°p∂ kmaq-ln-I-]-cn-jvI¿Øm-°-fmWv {]hm-N- I-∑m¿ F∂mWv k¶p-Nn-X-sa-¶nepw nco-izc¿t]mepw ]d-bm- dp-≈-Xv. P-ßsf sX‰mb hnizm-k-˛-A-p-jvSm˛-BNm-c-ß- fn¬ n∂pw A[m¿anI{]h¿Ø--ß-fn¬ n∂pw ssZh-am¿K- Øn-te°v sIm≠p-hcn-IbmWv {]hm-NI∑m-cpsS ZuXy-sa-∂Xn- - - - - ¬ aX-hn-izm-kn-Iƒ s]mXp-hn¬ tbmPn-°p-∂p. ss__n-fns‚ s]mXp-X-Øzhpw CXn¬ n∂v hn`n-∂-a-√. ]s£, hnj- b m- h n- j - b - ß - f n¬ ]c- k v ] cw sshcp[yw {]-hm-NI∑m¿- - - ]pe¿Øp∂ Hcp {KŸw F∂ ne°v ss__n-fn¬ Cu hnj- b-Ønepw {]kvXpX {]Xn-`mkw Xs∂-bmWv ImWm-m-Ip-∂- Xv. {]hm-N-I-∑msc C{Xb[nIw CI-gvØnb Hcp thZ-{KŸw ss__nfn¬- kqcyp Xmsg thsd-bn√ F∂-XmWv kXyw. {]hm-N-I-∑m- cpsS ZuXy-sØ-°p-dn®v ss__n-ƒ ]dbp-∂p. ""I¿Ømhv Xs‚ Zmk-∑m-cmb {]hm-N-I-∑msc CS-hn-SmsX nß-fpsS ASp- A_q-lw Imc-Øq¿ ■- tØ°v Ab-s®-¶nepw nß-f-hsc {i≤n-°p-Itbm {ihn-°pI 2009 Un-k-w-_¿- 34
 • 33. t]meptam sNbvXn-√. Ah¿ ]d™p: AXpXpS-cp-∂Xpw PqX-cpsS Ip’nX Ab®p. ns‚ PXbv°v thZtbdnb n߃ Zp¿am¿Khpw Zpjv{]-h¿Ønbpw X{¥-^-e-am-sW-∂p≈ Imcyw X¿°-a‰ in£ hcp∂Xns‚ apºv Ah¿°v Xm- Dt]-£n®v ]n¥n-cn-bp-I. F¶n¬ nß- kXy-am-Wv. {]hm-N-I-∑m¿ ss__n-fn-¬ °oXv ¬IpI F∂v n¿tZin®p sIm- fpsS ]nXm-°-∑m¿°pw n߃°pw I¿- F{]-Imcw hnIr-X-am-°-s∏-´n-cn-°p-∂p- ≠v. At±lw ]d™p: Fs‚ Pßsf, Ømhv ]≠v Ft∂-°p-ambn ¬Inb sh∂v ]cn-tim-[n-°p-∂-Xnv apºv PqX- Xo¿®bmbpw Rm≥ n߃°p hyIv-X- tZiØv n߃°v hkn-°mw. Ay-tZ- a-x-ÿnXn Xncn-®-dn-bm≥ DX-Ip∂ Hcp amb Xm°oXpImcmIp∂p. n߃ h-∑msc tkhn-°p-Ibpw Bcm-[n-°p-I- D≤-cWn ImWpI: ""D∂-Xh¿K-sa-∂m¬ - A√mlpsh Bcm[n°pIbpw Ahs bpw AcpXv. nß-fpsS Ic-th-e-sIm≠v AXv mam-Wv. Cu -{Kl-Ønse Znhy- kq£n°pIbpw Fs∂ Apkcn°p-I- F∂ {]tIm-]n-∏n-°p-Ibpw Acp-Xv'' ssZ-h-ß-fmWv mw PqX-∑m¿. {]mWnI- bpw sNøphn≥. F¶n¬ Ah≥ n߃- (bnc-aymhv: 25-:4˛7) fn¬ n∂p-S-se-SpØ XmW PmXn-I-fn¬ °p nßfpsS ]m]ßfn¬ NneXv s]m- ChnsS ]d-b-s∏´ Imcy-߃ kw{K- n∂pw hyXy-kvX-cmWv mw. kXy-Øn- dpØpXcnIbpw, n¿Wbn°s∏´ Hcp ln-®m¬ :--- ¬ ΩpsS kaq-l-hp-ambn Xmc-X-ay-s∏- Ah-[n hsc nßsf o´nbnSpIbpw Sp-Øp-tºmƒ a‰p-≈-h¿ hy-ar-K-ßtfm sNøp∂XmWv. Xo¿®bmbpw A√mlp- 1. ssZhw CS-hn-SmsX Xs‚ Zmk- P¥p-°tfm am{X-am-Wv. Gdn-bm¬ I∂p- hns‚ Ah[n h∂m¬ AXv o´n sImSp- ∑m-cmb {]hm-N-I-∑msc P-ß-fn-te°v Im-en-Iƒ. CXc PmXn-Iƒ ap-jy-hn-k- °s∏SpIbn√. n߃ Adn™ncps∂- Ab-®p. ¿Pyw t]mse-bmWv ]cn-K-Wn-°-s∏-tS- ¶n¬. At±lw ]d™p: Fs‚ c£nXm- 2. Zp¿am¿Kw hn´v kXv]m-Ÿm-hn- ≠-Xv. CXc XmWPmXn-Iƒ°v aosX `c- th, Xo¿®bmbpw Fs‚ PXsb cmhpw te°v hcm≥ Ah¿ P-ßsf D]-tZ-in- Ww S-Øp-I-sb-∂Xv ΩpsS hn[n-bm- ]Iepw Rm≥ hnfn®p. F∂n´v Fs‚ ®p. ]s£, Pw sNhn-sIm-≠n-√. bn Xocp-am-n-°-s∏-´-Xm-Wv. `qan-bnse hnfn AhcpsS HmSnt∏m°v h¿[n∏n-°p- 3. Ay-tZ-h-∑msc tkhn®v a-kvI- ΩpsS km{amPyw Ccpºv Zfip sIm- I am{Xta sNbvXp≈p. Xo¿®bm-bpw, o cn-°-cpXv F∂-h¿ P-ßsf ]Tn-∏n-®p. ≠v ΩpsS tXmhv hmgp-∂-Xm-Wv. P- Ah¿°v s]mdpØpsImSp°phm≥ th- 4. ap-jy-cpsS ssII-ƒ sNøp∂ XXn ΩpsS ]mZ-ß-ƒ °p-Ibpw ASn- ≠n Rm≥ Ahsc hnfn®t∏msgm-s°- ZpjvI¿a-߃ ssZhsØ {]tIm-]n-X- a-I-sf-t∏mse sΩ tkhn-°p-Ibpw bpw Ah¿ AhcpsS hncepIƒ ImXpI- m-°pw. sNøpw.' (1977˛83 Ime-L-´-Øn¬ Ckv- fn¬ sh°pIbpw, AhcpsS hkv{X-ß- dmCu¬ {][ma{¥n-bm-bn-cp∂ Mena- ƒ aqSn∏pX°pIbpw, Ah¿ iTn®p n¬- ssZhn-I[ym-]߃°v hncp-≤amb - - - chem Begin CkvdmCu¬ ]m¿e-sa‚n¬ °pIbpw, ISpØ Al¶mcw Sn°pI- {]hr-Øn-Iƒ sNøpI hgn ap-jy¿ S-Ønb {]`m-j-Ww)(1) bpamWv sNbvXXv. ]n∂oSv Ahsc Rm- ssZhtIm]Ønv ]m{Xo`hn°p∂p F- ∂-Xn-m¬ Ahsc k®-cn-X-cm-°p-hm- aninlm F∂ {]Xo-£n-X-t-Xm-hn- ≥ Dds° hnfn®p. ]n∂oSv Rm≥ Ah- mWv {]hm-N-I-∑msc nc-¥cw ssZhw s‚ BK-a--tØmsS temIw PqX-cpsS tcmSv ]ckyambpw hfsc clkyambpw Ab-®-sX∂v ChnsS hy‡-am-Wv. F- Im¬°o-gn-sem-Xp-ßp-sa-∂p≈ {Xni¶p {]t_m[w SØn. Aßs Rm≥ ∂m¬ ss__n-fn¬ ]d-bs∏´ GXm-pw - kz¿K-Øn¬ Ah¿ Ign-bp-∂p. B Znw ]d™p: n߃ nßfpsS c£nXmhn- {]hm-N-I-sN-bvXn-Iƒ hmbn-®m¬ {]hm- hs∂-Øp-∂-Xp-h-sc-bp≈ XßfpsS A- tmSv ]m]tamNw tXSpI. Xo¿®bm- N-I-sc-°mƒ t`Z-am-bn-cp∂p {]t_m--[n- {I-a-ßsf ymbo-I-cn-°p-hmpw h¿Km- bpw Ah≥ Gsd s]mdp°p∂hmIp- X¿ F∂v tXm∂pI kzm`m-hn-Iw. [n-]-Xy-N-cn{Xw ]Tn-∏n-°p-hm-p-ambn ∂p.'' (71:1-˛10) sa-™p-≠m-°nb ss__n-ƒ IY-Iƒ F∂m¬ ss__n-fn¬ n∂v tml- X߃°v C„-m-pkmcw Pohn-°p- Ch¿ D]-tbm-Kn®p hcn-Ibpw sNøp-∂p. sb hmbn-°p-tºm-ƒ B›-cy-s∏-Sm-Ø- hmpw aXw ssIImcyw sNøp-hm-p≈ kzmX--{¥y-Ønpw AXn-s√mw {]am-W- ss__nfnse tml! h¿ hnc-fam-bn-cn-°pw. ""tml Irjn sN- - ß-fpsS ]n¥p-W-bp-s≠∂v ÿm]n-°p- temIØv _lp- s sZ- h m- c m- [ - °v øm≥ XpS-ßn. Hcp ap¥ncntØm´w ´p- hm-p-ambn PqX-∑m¿ thZ-{K-ŸØn¬ XpS°w Ipdn-°-s∏´t∏mƒ ntbm-Kn-X- ≠m-°n. Ah≥ AXnse ho™v IpSn®p sNbvXp-Iq-´nb A{I-a-߃°v IW-°n- mb {]hm-N-I-mWv qlv . P-ß- el-cn-]n-Sn®p Xs‚ IqSm-c-Øn¬ hkv- √. PqXm-[n-]-Xy-kz-`m-h-Øns‚ c‡-km- sf At±lw cm∏-I-en-√msX kXy-a-X- {Xw oßn InS-∂p. Imms‚ ]nXm-hm- £n-bmWv Ah-cpsS thZ-{K-Ÿ-sa-¶n¬ Øn-te°v, ssZh-am¿K-Øn-te°v £Wn- b lmw ]nXm-hns‚ ·X I≠v shfnbn- AXns‚ _en-bm-Sp-I-fmWv ss__n-fn- ®p. ]cn-ip-≤-Jp¿-B≥ At±lsØ ]cn- ¬ sN∂v Xs‚ c≠v ktlm-Z-c-∑m-sc- se {]hm-NI∑m¿. temI-Øp-So-fap-≈ - - - - N-b-s∏-Sp-Øn. ""Xo¿®bmbpw qlns bpw Adn-bn-®p. tiapw bmt^Øpw Hcp Ipg-∏߃°v tlXp-hmbn h¿Øn-®Xpw - At±lØns‚ PXbnte°v mw hkv{Xw FSp-Øp. Ccp-h-cp-sSbpw tXm- ssZhn-I[ym-]--ßfn¬ n∂v hgn]ng®Xnm¬ P--ß-sf- k®-cn-X-cm-°p-hm-mWv {]hm-N-I-∑msc ssZhw Ab-®-Xv. F∂m¬ ss__n-fn¬ ]d-b-s∏´ GXmpw {]hm-N-I-sN-bvXn-Iƒ hmbn-®m¬ {]hm-N-I-sc-°mƒ t`Z-am-bn-cp∂p {]t_m[nX¿ F∂v tXm∂pI kzm`m-hn-Iw. 2009 Un-k-w-_¿- 35
 • 34. XnI™ [m¿an-I-cmWv {]hm-N-I-∑m¿ F∂p ]d-bpI am{X-a√; Ah-cpsS [m¿anIPohnXw hc-®p-Im-´pIbpw {]t_m-[--hn-j-b-ßfpw BZ¿ihpw ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp∂p Jp¿-B≥. F∂m¬ ss__n-fm-I-s´, bp≤-ß-fp-sSbpw sI´p-I-Y-I-fp-sSbpw hni-Zo-I-c-W-ßfn¬ Ihn™v {]hm-N-I-cpsS [m¿an-I-[ym-]--ßsf kKu-chw ]cn-K-Wn-°p-∂n√ F∂-Xs{X bmYm¿Yyw. fn¬ C´v hnap-J-cmbn sN∂v ]nXm-hns‚ bmbn- sN∂ A{_lmw `mcy kmdsb tami-tbmSv ]d-bp∂ nb-a-ß-fnsem- ·X ad-®p. Ah-cpsS apJw Xncn-™n- ktlm-Z-cn-sb-∂mWv cmPm-hnv ]cn-N- ∂nv F{_-lm-ans‚ Cu {]hrØn hncp- cp- ∂ Xv sIm≠v Ah¿ ]nXm- h ns‚ b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. X∂n-anØw kmdsb ≤-ambn hcp-∂p-sh-∂-Xm-Wv. ""Hcp ]pcp- ·X I≠n-√. tml elcn hn´p-W¿- sIm≠p-t]mb cmPm-hv Ahsc kao-]n- j≥ Xs‚ A∏s‚ aItfm AΩ-bpsS ∂-t∏mƒ Xs‚ CfbaI≥ sNbvX-X-dn- °p-∂-Xnv apºv ssZhw kz]v-Øn¬ aItfm Bb Xs‚ ktlm-Z-cnsb ]cn- ™p. At∏mƒ Ah≥: Imm≥ i]n- Ah-sfmcp ]pcp-js‚ `mcy-bm-sW∂v {K-ln®v AhfpsS ·X ImWp-Ibpw °-s∏-´-h≥. Ah≥ Xs‚ ktlm-Z-c- DW¿Øp-I-bp-≠m-bn. Aßs A_n- Ahƒ Ahs‚ · ImWp-Ibpw sNbv- ∑m¿°v A[aZmk- m- b n- Ø o- c p- s a∂v a-e°v A{_-lm-ans hnfn-∏n-®p-sIm≠v Xm¬ AXv e÷m-I-cw. Ahsc Ah-cp- ]d™p'' (D¬]Øn: 9:20-˛26) ]d™p: ""A_n-a-e°v A{_-lm-ans sS P-Øns‚ apºn¬ sh®v Xs∂ kw- ho™v IpSn®v aØ-mbn XpWn-bn- hnfn∏n®p. Ah-tmSv: "o Rß-tfmSv l-cn®p Ifb-Ww. A-h≥ ktlm-Z-cn-bp- √msX InS-°p∂ {]hm-N-I-mb ]nXm- F¥p sNbvXp?' o Fs‚ taepw Fs‚ sS ·X Am-hr-X-am-°n. Ah≥ X- hns‚ ·X ad-t°-≠n h∂ a°-fpsS cmPy-Øn-t∑epw Hcp alm-]m]w hcp- s‚ Ip‰w hln-°pw.'' (tehy: 20:17) KXn-tISv Ht∂m¿Øp tm°p-I. aØp- Øp-hm≥ X°-hÆw Rm≥ nt∂mSv Xs‚ Zmkn- t bmSv ]pe¿tØ≠ ]n-Sn-°mØ ]mo-bamWv ho™v F∂m- - F¥p tZmjw sNbvXp. sNø-cp-XmØ kao-]-sØ∏‰n A{_lmw `mcy-tbmSv Wv s]mXp-sh-bp≈ ss{IkvX-h-`mjyw. Imcyw o Ft∂mSv sNbvXp-ht√m. o ]d-™Xv tm°p-I. ""A{_lmw kmdm- F∂m¬ ChnsS "ho™p IpSn®v, el- F¥v I≠n-´mWv C{]-Imcw sNbvX-Xv?'' bn-tbmSv: "ns‚ Zmkn ns‚ Iønen-cn- cn- ] n- S n®v ' F∂p Xs∂ hy‡- a mbn (D¬]Øn: 20: 9,10) °p- ∂ p. Cjv S w t]mse Ah- t fmSv ss__n-fn¬ Fgp-X-s∏-´n-cn-°p-∂p. X- A{_- l m- a ns‚ adp]Sn XnI®pw sNbvXp sImƒI' F∂p ]d-™p. km- s‚ ·X ad® aIs‚ aIs i]n-°p- B›-cy-Icw Xs∂! ""hmkvX-h-Øn¬ dmbn Ah-tfmSv ImTnyw XpS-ßn-b-t∏m- ∂ tmlsbbmWv mw ChnsS hmbn- Ahƒ Fs‚ s]ß-fm-Ip-∂p. Fs‚ ƒ Ahƒ Ah- s f- h n´v HmSn- t ∏m- b n.'' °p-∂-Xv. A∏s‚ aIƒ. Fs‚ AΩ-bpsS aI- (D¬]Øn: 16:6) {]fbw aqew F√mw in-®-t∏mƒ f√Xmpw Ah-sf-n°v `mcy-bm-bn.'' kmd A{_-lm-anv `mcy-bmbn ¬- s]´-I-Øn¬ Ib‰n tmlsb ssZhw (D¬]Øn 20:12). Inb lmKm-dn-s C{]-Imcw ]oUn-∏n-°p- c£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. c£-s]´v Ic- A{_lmw Adn-™p-sIm≠v Xs∂ hm≥ Ap-h-Zn®hmbn A{_-lm-ans s°-Ønb tml Irjn sNbvXv aZy-ap- kz¥w ktlm-Z-cnsb `mcy-bmbn kzoI- ss__nƒ Nn{Xo-I-cn-°p-∂p. ssZh-n- ≠m°n°pSn®v XpWn-bn-√msX InS-∂p- cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v hy‡w. Ay- tbm-Kn-X-mb Hcp {]hm-N-Iv C{]-Im- sh∂v ]d-™m¬ aZysa∂ Xn∑sb s‚ `mcysb `mcy-bm-°n-°qSm F∂v c- a m- I m- s a- ¶ n¬ AΩm- b n- b - Ω - t ∏mcpw ]p¿Po-hn-∏n-®-hs∂ io¿j-I-Ønv cmPm-hn-tmSv kz]v-Øn-¬ h∂v imkn- mØq≥ t]mcp-sam∂pw Xn∑-Itf A√ B alm-p-`m-hmb {]hm-NI≥ A¿l- - - ® btlmh {]hm-N-I-mb A{_-lm-an- F∂ ImgvN-∏m-Sn-te°v Pw amdp-∂p- m-IpI IqSn sNøp∂p! tmSv ktlm-Z-cnsb `mcy-bm-°-cpXv sh- ¶ n¬ Ahsc ]gn- ° mmIptam? A{_-lmapw kmdbpw F∂v ]d-™Xp-an-√! ssZh k¶¬]hpw - oXn-am-mb A{_-lm-ans ss__nƒ skan-‰nIv aX-ß-fnse BZ¿i-]n-Xm- {]hm-N-I-k-¶¬]hpw Hcp-t]mse hnI- C{]-Imcw hnI-e-am-°n-sb-¶n¬ al-o- hpw k¿hmw-Ko-IrX hy‡n-Xz-Øns‚ e-am-°p∂ A[ym-b-߃ ss__n-fns‚ b-amb hy‡n-Xz-Øns‚ DS-a-bm-bn-´mWv DS--a-bp-amb A{_-lm-ansbpw ss_- as‰mcp khn-ti-j-X-b-s{X! am{X-a√; ]cn-ip-≤-Jp¿-B≥ C{_mlow _n _nƒ cN-bn-Xm-°ƒ shdpsX hn´n-√. Cu IY-bn-eqsS kw`-hn-°p∂ as‰mcp sb°pdn® ]d-bp-∂-Xv. ""kz¥w BXv- A_n-a-e°v F∂ cmPm-hns‚ AXnYn- Imcyw tehym ]pkvXIw 20¬ ssZhw amhns aqVam°nbh√msX a‰mcm- 2009 Un-k-w-_¿- 36
 • 35. Wv C{_mloans‚ am¿KtØmSv hnap- mw Ahs C∂p cm{Xnbpw ho™v C∂v Fn°v hn¬°pI F∂v bmt°m- JX ImWn°pI? CltemIØn¬ IpSn-∏n-°. A∏-m¬ k¥Xn e`nt°- _v ]d-™p. AXnv Gimhv: AXnv At±lsØ mw hninjvSmbn sXc- ≠-Xnv obpw AIØv sN∂v A∏-tm- Rm≥ acn-t°≠n hcp-a-t√m. Cu tPyjv- s™SpØncn°p∂p. ]ctemIØv At±- Sv IqsS ibn-° F∂v ]d-™p. Aßs T-m-h-Imiw Fn-s°-¥nv F∂v ]d- lw k÷ßfpsS Iq´Øn¬ Xs∂- A∂v cm{Xnbpw Ah¿ A∏s ho™p ™p. C∂v Ft∂mSv kXyw sNbvI bmbncn°pw. o Iogvs]SpI F∂v At±- IpSn-∏n-®p. Cf-b-hƒ sN∂v Ah-tmSv F∂v bmt°m_v ]d-™p. Ah≥ Ah- lØns‚ c£nXmhv At±ltØmSv IqsS ibn-®p. Ahƒ ibn-®Xpw Fgp- tmSv kXyw sNbvXp. Xs‚ tPyjv-T-m- ]d™t∏mƒ k¿∆temIc£nXmhn∂v t∂-‰Xpw Ah≥ Adn-™n-√. Cßs h-Imiw bmt°m-_nv hn‰p. bmt°m_v RmnXm Iogvs]´ncn°p∂p F∂v At±- temØns‚ c≠v ]p{Xn-amcpw A∏-m¬ Gim-hnv A∏hpw ]b-dp-sIm-≠p≈ lw ]d™p.'' (2:130,131) K¿`w [cn®p.'' (D¬]Øn: 19:30˛37) ]mb-khpw sImSp-Øp.'' (D¬]Øn 25: ""kZvhrØmbns°m≠v Xs‚ apJ- s]¨a-°ƒ ho™p IpSn-∏n-°p-tºm- 29˛34) D¬]Øn 27:1 apX¬ 34 hscbpw sØ A√mlphnv Iogvs]SpØpIbpw, ƒ A∏-mb {]hm-N-I≥ F¥nv IpSn- tN¿Øv hmbn°pI t¿am¿KØnepd®v n∂v sIm≠v °Ww? [m¿an-I-X-bpsS h‡mhmb NXn Xncn-®-dn™ Gim-hns‚ hm- C{_mloans‚ am¿KsØ ]n¥pScp-I- {]hm-N-I≥ s]¨a-°-fpsS n¿_-‘- °p-Iƒ IqSn hmbn-°p-I. ""A∏m F- bpw sNbvXht°mƒ DØa aX°m-c- Ønv hgßn aZy-]mw t]mepw S-Øp- s∂bpw IqsS A- p {K- l n- t °- W - t a, ≥ Bcp≠v? A√mlp C{_mloans sa∂v h∂m¬ B¿°v Bsc-bmWv kap- F∂v (Gimhv) A∏-tmSv ]d-™p. kplrØmbn kzoIcn®ncn°p∂p.'' ≤-cn-°m-m-hpI, kwkvI-cn-°m-m-hpI? AXnv Ah≥ ns‚ ktlm-Z-c≥ D]m- (4:125) kz¥w s]¨a-°ƒ Ccp-hcpw Xmp-am- b-tØmsS h∂v ns‚ Ap-{Klw A]- temØpw s]¨a°fpw bn ssewKn-I-th-g-N-bn¬ G¿s∏-Sp-Øp- l-cn®p If™psh∂v ]d™p. icn bm- ∂Xv t]mepw Adn-bm-m-ImØhn[w t°m_v F∂t√m Ahs‚ t]¿. c≠p IjvS-s∏´v ]Wn-sb-SpØv ap¥n-cn- el-cn-]n-Sn® {]hm-N-Is ss__n-fn-e- {]mhiyw Ah-ss∂ NXn®p. Ah-s- tØm-´-ap-≠m°n ap¥ncn hnf-bn®v ho- √msX FhnsS I≠p-ap-´m≥? ]nXm-thm- s‚ tPyjv-T-mh-Imiw A]-l-cn-®p. C- ™p-≠m-°n-°p-Sn®v aØ-mbn IqSm-c- Sp-IqsS InS-∏d ]¶n-Sm≥ Xøm-dm-Ip∂ t∏m-gnXm Fs‚ Ap-{K-lhpw A]-l- Øn¬ XpWn-bn-√msX InS∂ tmlsb {]hm-N-I-]p-{Xn-am¿! Ays‚ `mcysb cn®p If-™p F-∂-h≥ ]d-™p.'' (D¬- mw I≠p-h-t√m. {]hm-N-I-∑m¿ aZy-]m- ]Xvn-bm-°cpsX∂v cmPm-hn-tmSv kz]v- - ]Øn 27:34˛36) n-I-fm-bn-cp-∂p-sh∂ [zn-∏n-°p-amdv Z¿iw S-Øp∂ btlm-h°v Cu km[m-c-W-°m-c-mb Gim-hn-s- ss__nƒ ho≠pw ]d-bp-∂p. ""A-¥- {]hm-N-I-]p-{Xn-amsc sImSnb A{I-a- °mƒ tami-°m-c-m-bn-´m-Wv {]hm-N-I- cw temØv tkmh¿ hn´v t]mbn. Ah- Øn¬ n∂v XS-bm-m-Ip-∂p-an-√. mb bmt°m_v ChnsS Nn{Xo-I-cn-°- pw Ahs‚ c≠v ]p{Xn-amcpw ]¿h-X- Øn¬ sN∂v ]m¿Øp. tkmh-cn¬ ]m¿- bmt°m_ns NXnbm°p∂p! s∏-´Xv Ft∂m¿°p-I. Cu bmt°m-_n- ∏m≥ Ah≥ `b-s∏-´p. Ahpw Ahs‚ {]hm-N-I-mb bmt°m-_n-s-°p- tm-Sm-Wv ssZhw a¬∏n-Sp-ØØn¬ ]cm- - c≠v ]p{Xn-amcpw Hcp Kpl-bn¬ ]m¿- dn®v NXn-b-s∂v ss__n-ƒ t¿°p- P-b-s∏-´Xv F∂pIqSn hmbn-°p-tºmƒ Øp. Aß-s-bn-cn-°p-tºmƒ aqØ-hƒ tsc kwt_m-[ sNøp-∂p-sh∂v ]d- hnjbw IqSp-X¬ hnkva-b-I-c-am-Ip-∂p. Cf-b-h-tfmSv ΩpsS A∏≥ hr≤-m- ™m¬ AXv AXn-i-tbm-‡n-tbm tIm- (D¬]Øn 2:24--˛30) bmt°m-_nv ]ns∂- bn-cn-°p-∂p. `qan-bn¬ F√m-bn-S-hp-ap≈ ´n-am-´tem A√. ]®-bmb bmYm¿Yy-am- bp-ap≠v khn-ti-j-X-Iƒ. cmP-In-co-S- S-∏p-t]mse ΩpsS ASp-°¬ hcp- Wv. bmt°m_v Xs‚ tPyjvTmb Gim- - - Øn-semcp s]m≥Xq-h¬ F∂v ]d-bp-∂- hm≥ `qan-bn¬ Hcp ]pcp-jpw C√. hcn- hn¬ n∂v tPyjv-T-m-h-Im-ihpw ]nXm- Xv t]mse ss__nƒ ]d™p Xcp-∂p: I. A∏-m¬ k¥Xn e`n--t°-≠-Xnv hns‚ Ap-{K-lhpw NXn-bn-¬ ssI°- (D¬]Øn 29:15˛30 hsc hmbn-°p-I) Ahs ho™p IpSn-∏n®v Ah-tmSv em-°p-∂-Xmbn D¬]Øn 25 epw 27 epw tPyjv-TØn-sbbpw An-b-Øn-sb-bpw IqsS ibn° F∂p ]d-™p. Aßs hmbn-°mw. ""Hcn-°¬ bmt°m_v Hcp hnhmlw sNbvXv Htckabw `mcy-bm- bnsh°p∂ {]hm-N-I≥ F∂ ne-°m- A∂v cm{Xn Ah¿ A∏s ho™v IpSn- ]mbkw sh®p. Gimhv shfn{º-tZ- Wv ss__nƒ bmt°m-_ns Cu A- ∏n-®p. aqØ-hƒ AIØv sN∂v A∏- iØp n∂p h∂p. Ah≥ ∂mbn £o- [ym-b-Øn¬ hc-®p-Im-´p-∂-Xv. tmSv IqsS ibn-®p. Ahƒ ibn-®Xpw Wn-®n-cp-∂p. Gimhv bmt°m-_n-tmSv Fgp-t∂-‰Xpw Ah≥ Adn-™n-√. ]ns‰- B Nph∂ ]mbkw Ipsd Fn°v Xc- hnIrXm°s∏´ ZmhoZv! ∂mƒ aqØ-hƒ Cf-b-h-tfmSv C∂se Ww. Rm≥ ∂mbn £oWn-®n-cn-°p∂p cmPm-hmb iuens‚ aI-ƒ ao°-fnv cm{Xn Rm≥ A∏-tmSv IqsS ibn-®p. F∂v ]d-™p.... ns‚ tPyjvTmhImiw - -- - Zmho-Zns CjvSam-bn-cp-∂p. iu¬ Zmho- - [m¿an-I-X-bpsS h‡mhmb {]hm-N-I≥ s]¨a-°-fpsS n¿_-‘-Ønv hgßn aZy-]mw t]mepw S-Øp-sa∂v h∂m¬ B¿°v Bsc-bmWv kap-≤-cn-°m--pw kwkvI-cn-°m-pa-m-hpI? 2009 Un-k-w-_¿- 37
 • 36. Zn-tmSv aIƒ°p≈ kv{Xo[w F∂ v ]n©pIp™ns sIm∂p-sIm≠m-Wv 32:2:4) ne°v Bh-iy-s∏´Xm-Is´ s^enkv- btlmh ]m]w t]m°p- ∂ - X v ! F{X A{]Imcw Bfp- I ƒ Al- t dm≥ Xy-cpsS qdv A{K-N¿aw am{X-am-Wv. Zcn- hnNn-{X-amWo IY-Iƒ! D≠m-°nb Imf-°p-´nsb ]qPn-°p-Ibpw {Z-mb Zmho-Znv cmPm-hns‚ acp-a-I-m- BZ¿isØ Xpc¶w sh°p∂ tlma-bm-K-߃ S-Øp-Ibpw sNbvXp. Im≥ XnSp-°ambn. ""cmPm-hns‚ acp-aI≥ - - {]hm-N-Itm? Al-tdm≥ F√mw ni-_vZw tm°n BIp-hm≥ Zmhn-Znv kt¥m-j-am-bn. n∂p! Hcp {]hm-N-I-tmSv sNøm-hp∂ tamibpw Al-tdmpw ktlm-Z-c- Ah[n Ign-bp-∂-Xnv aptº Zmho-Zpw G‰hpw sImSnb A{I-a-amWv At±lw ∑m¿, Ccp-hcpw {]hm-N-I-∑m¿. ]s£, Ahs‚ Bfp-Ifpw ]pd-s∏´p sN∂v _lp-ssZ-hm-cm-[-°v Iq´v n¬°p-I- Al-tdmv tamisb btlmh ssZh-am- s^en-kvXy-cn¬ Ccp-∂qdp t]sc sIm- bpw AXn-p≈ _nw-_sØ D≠m-°n- bn n›-bn-®p. ""n-°v ]Icw Ah≥ ∂p. Ah-cpsS A{K-N¿aw sIm≠v Xm≥ s°m-Sp-°bpw sNbvXpsh∂-Xv. Al- P-tØmSv kwkm-cn-°pw. Ah≥ n- cmPm-hns‚ acp-a-I-m-tI-≠-Xnv cmPm- °v hmbmbn-cn-°pw. o Ahv ssZhhpw tdm≥ C{-]-Imcw Hc-{Iaw sNbvXn-´n√ hnv FÆw sImSp-Øp'' (1 kmap-h¬ Bbn-cn-°pw.'' (]pd-∏mSv 4:16-,17) F∂Xv Xs∂-bmWv kXyw. A√mlp 18:27,28) btlm-h-bpsS £W-{]-Imcw tami Jp¿-B-n¬ ]d-bp∂p: ""apºv Xs∂ I¬]--Iƒ Fgp-X-s∏´ I¬]-e-I-I-ƒ lmdq≥ AhtcmSv ]d™n´p≠mbncp- kzoI-cn-°m≥ kom ]¿h-X-Øn-te-°v ∂p: Fs‚ Pßtf, CXv (Imf°p´n) t]mbn. B CS-th-f-bn¬ Pw Al-tdm- aqew n߃ ]co£n°s∏SpI am{Xam- tmSv ]d-™p: ""Pw Al-tdms‚ ASp- Wp≠mbXv. Xo¿®bmbpw nßfpsS °¬ h∂p IqSn. Ah-tmSv o Fgpt∂- c£nXmhv ]caImcpWnIs{X. AXp- ‰v Rß-fpsS apºn¬ S-t°-≠Xnv Hcp- sIm≠v nßsfs∂ ]n¥pScpIbpw, F- ssZhsØ D-≠m-°n-Ø-cn-I.'' (]pd-∏mSv s‚ I¬]Iƒ n߃ Apkcn-°p- 32:1) Ibpw sNøpI'' (20:90) {]]-©-Øn-ep≈ bmsXm-∂n-s‚bpw B kw-LØnep≠mbn-cp∂ kmancn- - cq]-ap-≠m--°p-Itbm a-kvI-cn-°p-Itbm sb∂bmfmWv Imf-°p-´nsb D≠m-°n- cmPm-hns‚ acp-a-I-m-Im≥ njvI-f-¶-cmb ap-jysc h[n®v A{K-N¿aw tOZn®v, kv{Xo[--ambn ¬Ip∂ ss__n-fnse Zmho-Zn-s-bmWv CkvdmCu-ey¿ tXm- hmbn KWn-°p-∂-Xv. Ah-cpsS ]Xm-I-bnse Nn”w Zmho-Zns‚ £-{X-Nn-”-am-Wv. cmPm-hns‚ acp-a-I-m-Im≥ njvI- f-¶-cmb ap-jysc h[n®v A{K-N¿aw tOZn®v, kv{Xo[--ambn ¬Ip∂ Zmho- Ahsb ]qPn-°p-Itbm AcpXv F∂ b-sX∂pw Jp¿-B-n¬ hmbn-°mw. ""F- Zn-s-bmWv CkvdmCu-ey¿ tXm-hmbn apJy-I¬]°v hncp-≤amb tNmZy-am-Wv - ∂n´v Ah¿°v Ah≥ (kmancn) (B KWn-°p-∂-Xv. Ah-cpsS ]Xm-I-bnse Al-tdm-tmSv tNmZn-°-s∏-´-Xv. ssZh- temlw sIm≠v) Hcp ap{IbnSp∂ Imf- Nn-”w Zmho-Zns‚ £-{X-Nn-”-am-Wv. tIm-]-Ønv tlXp-hm-°p∂ sImSnb °p´nbpsS cq]w D≠m°nsImSpØp. Gen-bm-ans‚ aIfpw Ducn-bm-hns‚ Xn∑. tami i‡-ambn Xm°oXv sNbvX At∏mƒ Ah¿ (Atymyw) ]d™p: `mcybpw kpµ-cn-bp-amb _Xvti_ Ipfn- hnj-bw. ]s£, Al-tdm≥ Cu hnj- nßfpsS ssZhhpw aqkmbpsS ssZ-h- °p-∂Xv ImWm-n-S-bmb ZmhoZv B kv- b-Øn¬ kzoI-cn® ne-]mSv ss__n- hpw CXpXs∂bmWv. F∂m¬ At±- {Xosb ZqXsc Ab®p hcpØn Ah-fp- fn¬ hmbn-°p-I. lw ad∂pt]mbncn°pIbmWv.'' (20:88) ambn ibn-®p F∂v 2 kmap-th¬ 11:2 ap- ""Al-tdm≥ Ah-tcmSv: nß-fpsS ss__n-fn¬ hnIr-X-am-°s∏´ {]- X¬°p≈ hN-ßfn¬ ImWmw. F∂m- - - `mcy-am-cp-sSbpw ]p{X-∑m-cp-sSbpw ]p{Xn- hm-N-I-∑msc kw_-‘n-®p≈ kXy-k- ¬ ZmhoZv sNbvX ]m]-Ønp≠mb ssZ- am-cp-sSbpw ImXnse s]m≥Ip-Wp°v ‘-amb hnh-c-W-amWv ]cn-ip-≤-Jp¿-B- hin£sb¥msW∂v IqSn hmbn°p--I ]dn®v Fs‚ ASp-°¬ sIm≠v hcp-hn- n-ep-≈-sX∂v X¬kw-_-‘n-bmb Hm- ""Ducn-bm-hns‚ `mcy Zmho-Znv {]k-hn® ≥. Pw Hs°bpw Xß-fpsS ImXn¬ tcm kw`-hhpw ap°v ]d™pXcp-∂p. Ip™ns btlmh _m[n-®p. AXnv n∂v s]m≥IpWp°v ]dn®v Al-tdm-s‚ C{]-Imcw {]hm-N-Isc CI-gvØp∂ ITn-tcmKw ]n-Sn-®p.'' (2 kmap-th¬ 12:15) - ASp-°¬ sIm≠p h∂p. Ah≥ AXv IYm-I-Y--ß-fm¬ n_nU-amWv ss_- ]Xn-tgmw hN--Øn¬ Ahn-ln-X- Ah-cpsS Iøn¬ n∂v hmßn. Hcp sIm- _nƒ. PqX-∑m¿ Xß-fpsS ZpjvsN-bvXn- _-‘-Øn-ep≠mb Ip™v acn-®p-t]m-b- Øpfn sIm≠v `mj hcpØn Hcp Imf- Iƒ°v {]am-W-ß-fn¬ n∂pw sXfn-hp- Xmbn ]d-bp∂p. A∏≥ sNbvX ]m-]Øn- °p-´nsb hm¿Øp-≠m-°n.'' (]pd-∏mSv ≠m°m≥ sNbv X Cu A{I- a sØ 2009 Un-k-w-_¿- 38
 • 37. ]n¥m-ßp-∂hcmWv ss{IkvXh¿. {]hm- - - - Wv ]utemkv tbip-hns hnI-e-am-°p- h¿ ]dbpIbpw sNbvXp: RßfnXm N-I-∑m¿ ]m]n-I-fm-sW-∂Xv kXy-am- ∂-Xv. tIƒ°pIbpw Apkcn°pIbpw sN- sW∂pw ]m]n-b-√m-Ø-h≥ ssZhw am- ss__nƒ {]hm-N-Isc C{]-Imcw bvXncn°p∂p.RßfpsS mYm! Rß- {X-am-sW∂pw tbip ]m]w sNbvXh- nµn-°p-tºmƒ Ah-sc-°p-dn-®p≈ Jp¿- tfmSv s]mdpt°Wta. n∂nte°mIp- m-bn ]d-b-s∏-´n-´n-√m-Ø-Xn-m¬ ssZh- B-ns‚ {]Xn-]m-Zw {i≤n-°p-I. ""A- ∂p (RßfpsS) aS°w.'' (2:285) am-sW∂pw Ah¿ ]d-bp-∂p. A{]-Imcw t±lØnv mw CkvlmJnsbpw bAv- XnI™ [m¿an-I-cmWv {]hm-N-I- Jq_nsbpw ¬IpIbpw sNbv X p. ∑m¿ F∂p ]d-bpI am{X-a√; Ah-cpsS Ahscsb√mw mw t¿hgnbnem°nbn- [m¿anIPohnXw hc-®p-Im-´pIbpw {]- cn°p∂p. At±lØnv apºv qlns- t_m-[hn-jbßfpw BZ¿ihpw ]cnN- - - - - bpw mw t¿hgnbnem°nbn´p≠vv. At±- b-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp∂p Jp¿-B≥. lØns‚ k¥mßfn¬ n∂v ZmhqZn- F∂m¬ ss__n-fm-I-s´, bp≤-ß-fp- sbpw kpsseamsbpw Aøq_ns- sSbpw sI´p-I-Y-I-fp-sSbpw hni-Zo-I-c- bpw bqkp^nsbpw aqkmsbbpw lmdq- W--ßfn¬ Ihn™v {]hm-N-I-cpsS [m¿- sbpw (mw t¿hgnbnem°n.) A{]- an-I-[ym-]--ßsf kKu-chw ]cn-K-Wn- Imcw kZvhrØ¿°v mw {]Xn^ew °p-∂n√ F∂-Xs{X bmYm¿Yyw. ""bm- ¬Ip∂p. kIcnøm, blvbm, Cukm, sXmcp Adnthm, am¿KZ¿itam, shfn- C¬bmkv F∂nhscbpw (t¿hgnbn- ®w ¬Ip∂ {KŸtam C√msX, A√m- em°n.) Ahsc√mw k÷ßfn¬ lphns‚ ImcyØn¬ X¿°n°p∂h- s]´hcs{X. CkvamCu¬, A¬bkAv, pw apjycpsS Iq´Ønep≠v. Al¶m- bqpkv, eqXzv F∂nhscbpw (t¿hgn- ctØmsS Xncn™p sIm≠v A√mlphn- bnem°n). Ahsc√mhscbpw mw tem- s‚ am¿KØn¬ n∂v (Pßsf) sX‰n- Icn¬ sh®v t{ijvTcm°nbncn°p∂p. ®pIfbm≥ th≠nbs{X (Ah≥ Aß- AhcpsS ]nXm°fn¬ n∂pw k¥Xn- s sNøp∂Xv.) CltemIØv Ah∂v aØp- ] n- S n°m- Ø ]mo- b - a mWv ho™v F∂mWv s]mXp-sh-bp≈ ss{IkvX-h-`mjyw. F∂m¬ ChnsS tbiphns ssZh-am-°m≥ {]hm-N-Isc "ho™p IpSn®v, el-cn-]n-Sn®v' F∂p Xs∂ hy‡- Xmd-Sn-°p∂ IY-Iƒ ss{IkvX-hcpw t]dn S-°p-∂p-sh∂p am{Xw. (kXy- ambn ss__n-fn¬ Fgp-X-s∏-´n-cn-°p-∂p. Øn¬ tbip-hn-sbpw Ah¿ shdpsX hn´n-√ F∂ Imcyw Ign™ e°w ""tb- ip ss__n-fnepw Jp¿-B-nepw'' F∂ Ifn¬ n∂pw ktlmZcßfn¬ n∂pw nµyXbmWp≈Xv. Dbn¿sØgpt∂-¬- teJ--Øn¬ mw I≠p-h-t√m.) nb-a- (Nne¿°v mw t{ijvTX ¬Inbncn°p- ]ns‚ mfn¬ Nps´cn°p∂ in£ Ah- a-p-k-cn®v Pohn-°p-∂-h-mWv tam£- ∂p.) Ahsc mw hninjvScmbn sXc- ∂v mw BkzZn∏n°pIbpw sNøpw.'' ap-≈Xv F∂ I¬] hnI-e-am-°m≥ s™Sp°pIbpw, t¿am¿KØnte°v (22:8-,9) th≠n ]utemkv Kem-Xy¿°v FgpXn. Ahsc bn°pIbpw sNbv X ncn°p- ""F∂m¬ kz¥w ssIIƒ sIm≠v ""ac- Ø n≥ta¬ Xqßp- ∂ - h ≥ F√mw ∂p.'' (6:84-˛87) {KŸw FgpXnbp≠m°pIbpw F∂n´v i]n-°-s∏-´-h≥'' F∂v Fgp-Xn-b-Xp-t]m- {]hmN-I-∑msc t{ijvTcmbn KWn- AXv A√mlphn¶¬ n∂v e`n®Xm- se {InkvXp Ωƒ°v th≠n im]-ambn- °p-∂-tXm-sSm∏w Ah-cn¬ hnth-Nw sW∂v ]dbpIbpw sNøp∂h¿°m-Ip- Øo¿∂p. ymb-{]-am-W-Øns‚ im]- ImWn-°-cp-sX∂v IqSn apkvenwIƒ ]Tn- ∂p miw. AXv aptJ hne Ipd™ Øn¬ n∂pw sΩ hne°v hmßn'' ∏n-°s∏-´n-cn-°p-∂p. ""Xs‚ c£nXmhn¶- - t´ßƒ IckvYam°m≥ th≠nbmIp- (Kem-Xy¿: 3-:13) ¬ n∂v Xn°v AhXcn∏n°s∏´Xn¬ ∂p (AhcnXv sNøp∂Xv.) AhcpsS ChnsS tbip i]n-°-s∏-´-hmbn dkq¬ hnizkn®ncn°p∂p. (AXns ssIIƒ FgpXnb hIbnepw Ah¿ ]d-b-s∏-´n-cn-°p-I-bmWv ssZh-ap-≠m- XpS¿∂v) kXyhnizmknIfpw. Ahsc- kºmZn°p∂ hIbnepw Ah¿°v m- °nb ymb-{]-am-W-Øns‚ im]-Øn¬ √mw A√mlphnepw, Ahs‚ ae°pIfn- iw.'' (2:79) n∂pw PsØ c£n-°m≥ ssZhw epw Ahs‚ thZ{KŸßfnepw, Ah- Ref: Xs∂ ]p{X-mbn h∂v i]n-°-s∏-´-h- s‚ ZqX≥amcnepw hnizkn®ncn°p∂p. mbn ac--Øn¬ Xqßn, AYhm Ipcn-in- Ahs‚ ZqX≥amcn¬ B¿°panSbn¬ 1. www.nicenetruth.com (18 Feb tedn F∂m-Wt√m Cu hN--Øns‚ Hcp hnthNhpw R߃ I¬]n°p-∂n- 2009) s]mcpƒ. tm°q, F{X X{¥-]-c-am-bm- √ (F∂XmWv AhcpsS ne]mSv.) A- 2009 Un-k-w-_¿- 39
 • 38. ]ZßfpsS Ir--Xy-X- Jp¿Bns‚ ssZhnIX°p≈ sXfnhv Jp¿-B≥ apjycm-in-°m-I-amw B[n-Im-cn-I-amb am¿- dpkvXw Dkvam≥ ■- KZ¿i-ambn ne-sIm-ffp-∂p. B B[n-Im-cn-IX tIh-esamcp - - - Ah-Im-i-hm-Z-a-√. {]XypX IrXy-amb ZrjvSm-¥-Øns‚ shfn- ®-Øn¬ hyXykvX Af-hp-tIm-ep-Iƒ sIm≠v ]co-£n®v sXfn- bn-°-s∏-´-Xm-Wv. Cu B[n-Im-cnIkz`m-hw-sIm≠v IqSn-bmWv Jp¿-B≥ Hcp alm-¤p-Xw F∂v temI-Ønv t_m[y-s∏-Sp- ∂-Xv. hyXykvX am-Z-fi߃ F∂Xv sIm≠v hnh-£n-°p- ∂Xv imkv{XobkXy-ßfpsS shfn-s∏-Sp-Øep-Iƒ, IrXy-amb - - Ncn-{X-hn-h-c-Ww, kXy-k-‘-amb {]h-N--߃ IWn-i-amb `mjm-ssi-en- XpSßn kI-eam hkvXp-XIfpw ]cn-KWn-®m-W.v - - - imkv{Xw, Ncn-{Xw, kmt¶-XnIhnZy Ch-bn-sem∂pw Imcy- amb t´-ßfn-√m-sØmcp P-X. Ah-cmWv Jp¿-Bns‚ {]Ya - - A`n-kw-t_m-[n-X¿. Ah¿°v Jp¿-B≥ Hcp alm-¤p-X-am-bn- cp-∂p. Ah-cn¬ hnizm-kn-Ifpw Ahn-izm-kn-I-fpw Dƒs°m-≈p- ∂p. CXn-p-Zm-l-c-W-ambn Ncn-{XØn¬ n∂pw c≠v kw`-h- ߃ Xmsg Ipdn-°p-∂p. Ad-_n-I¿°n-S-bnse Xm¿°n-Ipw _p≤n-ampw hmIvNmXp-cn-sIm≠v Bscbpw Ccp-Ømpw Ign- hp-≠m-bn-cp∂ DØp_ C_vp d_o-Asb {]hm-N-I-tmSv - Ip-X¿°w S-Øp-hmpw ]cn-l-kn-°p-hm-p-ambn Jpssd-in- Iƒ ntbm-Kn-®p. F∂m¬ {]hm-N-I≥ DØp-_-bpsS hmZ- ߃°v adp-]-Sn-bmbn Jp¿-B-nse GXmpw Bb-Øp-Iƒ 2009 Un-k-w-_¿- 40
 • 39. HmXnt°ƒ∏n-®p. hN--ß-fpsS i‡-amb kzm[ow DØp- I-fn¬ GXm≠v apgp-h-m-fp-Iƒ°pw {]kvXpX Bkzm-Zw _sb A¤p-Xs∏-Sp-ØpIbpw hnh¿W-m-°p-Ibpw Ccp-Øn- - Akm-[y-am-bn-cn-°p-∂p. Nn-¥n-∏n-°p-Ibpw sNbvXp. aS-ßn-h∂v Abmƒ Jpssd-in- Jp¿-B≥ enJnX cq]-Øn¬ (written form)-AhXcn-∏n®X- - I-tfmSv ]d™p: ""apl-Ω-Zns‚ Cu {KŸw Hcp alm-¤p-X- √. adn®v AXv L´wL´-ambn {]hm-N-I-n-eqsS temIw tI´- am-Ip∂p.'' Xm-Wv. AXm-bXv Jp¿-B≥ dkq¬bpsS kwkm-cØneqsS- Cn as‰mcp Ncn-{X-kw-`hw tm°mw: Jpssd-in-Iƒ°n- bmWv temIw {ihn-®Xv. kwkm-ccq-]hpw (oral form )- enJnX- - - - S-bn-se _p≤n-Po-hn-Iƒ F∂-`n-am-n-®n-cp∂ tXm-°-fmb cq-]hpw XΩn¬ Imcy-amb A¥-c-ap-≠v. kwkmcw ssanjn- A_p kp^n-bm≥ (A-∂-t±lw Ckvem-ans‚ ISpØ FXn- I-am-Wv (spontaneaous).- hm°p-Itfm hmIy-ß-fpsS LS- cm-fn-bm-bn-cp-∂p) A_p Pl¬, Akv C_v ipssl_v tbm {]tXyI kzm-`m-hap≈ hmIy-ßtfm H∂pw kq£vaamb - F∂n-h¿ Atymyw Adnbn-°msX cm{Xn-bn¬ ]c-a-c-l- ]cn-tim-[--I-fn-eq-sSbpw am‰-ß-fn-eq-sSbpw IrXyhpw Ip‰- ky-ambn _n Jp¿-B≥ ]mcm-bWw sNøp-∂Xv {ihn- a-‰Xpw B°m-hp-∂-Xm-Wv.- A-Xn-m¬ Jp¿B≥ ap-jy-kr- °m-mbn t]mhm-dp-≠m-bn-cp-∂p. Hcp Znhkw bm-Zr-—n-I-ambn jvSn-bm-sW-¶n¬ hm°p-Ifnepw LS-bnepw C{Xbpw kp£v- - - Ch¿ ]c-kv]cw I≠p-ap-´n. XpS¿∂v taem¬ CXv tIƒ°m≥ a-Xbpw IrXy-Xbpw ssIh-cn-°pI Akm-[y-am-Wv. Jp¿-B≥ enJnX cq]-Øn¬ Ah-Xcn-®n-s√-∂Xpw - Jp¿-B-nse Hmtcm hcnbpw hm°pw A£-c-ßfpw AXns‚ ssZhn-I-Xbv°v sXfn-hm-sW- lrZyhpw A¤p-X-hp-am-Wv. B alm-¤pXw {]hm-N-Is‚ ∂p kmcw. kaq-l-Ønse hnizm-kn°pw Ahn-izm-kn°pw Hcp-t]mse hm°p-I-fnse IrXyX DZm-l-c-W-ß-fn-eqsS Bkz-Zn-°m≥ Ign-™p-sh-¶n¬ C∂v hniz-mkn-I-fnse 1) ktlm-Z-c≥ A√. _lp-`q-cn-]-£-Ønpw Ahn-izm-kn-I-fn¬ GXm≠v apgp-h- Jp¿-B-nse 26mw A[ymbw kqdx m-fp-Iƒ°pw {]kvXpX Bkzm-Zw Akm-[y-am-bn-cn-°p-∂p. ip-A-d-bn¬ {]hm-N-I-∑m-cmb qlv, lqZv  , kzmen- l v  , eqØv  , hcn-s√∂v kXyw sNøp-Ibpw sNbvXp. ]t£ ]n∂oSpw c≠v ipsF_v F∂n-h¿ Ah-cp-sS kaq-l-Ønv Xm°oXv XhW CXm-h¿Øn-°s∏-Sp-Ibpw ]c-kv]cw "Iq´n-ap-´p-Ibpw- - - ¬Ip∂ kµ¿`w D≤-cn-°p-∂p. ""BZv kap-Zmbw ssZh-Zq- sN-bvXp. HSp-hn¬ Ah-chcpsS ssZh-ßsfbpw ]nXm-°≥am- - - - X-∑msc ntj-[n®p Xffn. Ah-cpsS ktlm-Z-c≥ lqZv Ah- sc-sb√mw BW-bn-´p-sIm≠v i]Yw sNøp-Ibpw Gsd ax- tcmSv ]d™ kµ¿`w: ""n߃ kq£vaX ]men-°p-∂nt√?'' {]bm-k-tØmsS Jp¿-B≥ I´vtIƒ°p∂ B ]cn-]mSn n¿- (Jp¿-B≥ 26:123,124) Øp-Ibpw sNbvXp. Fß-s-bm-Wv Ch-cpsS lrZ-bsØ C∆n[w C{Xbpw Bg-Øn¬ Jp¿-B≥ ]mcm-bWw kzm[on- -®Xpw A¤p-X-s∏-Sp-Øn-bXpw? Jp¿-B≥ AXns‚ {]Ya kwt_m-[n-Xkaq-lsØ C{X- - - am{Xw A¤p-Xs∏-Sp-Øn-bXpw BI¿jn-®Xpw {][m-ambpw - - AXn-hn-in-jvShpw A-p-I-c-Wo-b-hp-amb AXns‚ kmln- Xy-`w-Knbpw `mjm-ssi-enbpw sIm≠m-bn-cp-∂p. kmln-Xy-cw- K-sØ anI® ne-hmcw ]pe¿Øn-bhcm-bn-cp∂p B kaqlw. - - Jp¿-B-ns‚ A¤p-X-ß-sf-°p-dn®v N¿®-sN-øp-tºmƒ ]e- t∏m-gpw mw hnkvacn-°p∂ H∂m-Wv Jp¿-Bns‚ `mjm ssi- - - enbpw kmln-Xy-`w-Knbpw AXns‚ amkvacnIkuIp-am-cyhpw. - -{k-jvSmhv Xs‚ krjvSn-I-tfmSv Bi-b-hn-n-abw S-Øp-I- bmWv Jp¿-B-n-eq-sS. AXp-sIm≠v Xs∂ krjvSn-bpsS Xmfhpw eb-hp-ambn G‰hpw ASpØv n¬°p∂ `mjm-ssi- en AXnp ssIh-cn-°m-m-hpI kzm`m-hn-I-hp-am-Wv. Bibhnn-abØn¬ {]ta-bw As√-¶n-¬ hnjbw t]m- se- Xs∂ {][m-y-ap-≈XmWv AXns‚ Ah-XcWo-co-Xnbpw. - - - Jp¿-B-nI hnj-bm-h-X-cWw AXn-hn-in-jvShpw AP-ø-hp- am-Wv. ImcWw AXv {]]-©-m-Y-n¬ n∂pw tcn-´p-≈- Xm-Wv. AXn-m¬ Xs∂ AXnse Hmtcm hcnbpw hm°pw A£-c-ßfpw lrZyhpw AtXm-sSm∏w A¤p-X-hp-am-Wv. B alm-¤pXw {]hm-N-Is‚ kaq-l-Ønse hnizm-kn°pw Ahn-izm-kn°pw Hcp-t]mse Bkz-Zn-°m≥ Ign-™p-sh-¶n¬ C∂v hniz-mkn-I-fnse _lp-`q-cn-]-£-Ønpw Ahn-izm-kn- 2009 Un-k-w-_¿- 41
 • 40. ""qlns‚ PX ssZh- Zq-Xsc ntj-[n®p X≈n. Ah-cpsS ktlm-Z-c≥ qlv Ah-tcmSv C{]-Imcw ]d™ kµ¿`w: ""n߃ kq£vaX ]men-°p-∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26:105,106) ""YaqZv kaq-Zmbw ssZh- Zq-X≥amsc ntj-[n®p X- ≈n. Ah-cpsS ktlm-Zc≥ kzmenlv Ah-tcmSv C{]- Imcw ]d™ kµ¿`w: ""n- ߃ kp£vaX ]men-°n- ∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26: 141, 142)--- ""eqØns‚ PX ssZh- Zq-X≥amsc ntj-[n®p X- ≈n. Ah-cpsS ktlm-Z-c≥ eqØv Ah-tcmSv C{]-Imcw ]d™ kµ¿`w: n߃ kp£vaX ]men-°p∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26: 160,161) [ sNøptºmƒ ipsF_v AhcpsS ktlmZc≥ A√. aXØnse (BZ¿i) kmtlmZcyw Ckvemans kw_‘n®v ""sF°°m¿ ssZh-Zq-X≥amsc ntj-[n®p X≈n.'' Ah- hfsctbsd {]m[myhpw IWniXbpw A¿ln°p∂ H∂m- tcmSv ips-F_v C{]-Imcw ]d™ kµ¿`w: ""n߃ kp£v- Wv. Jp¿B≥ AXns‚ ssZhnIamb kq£vaXsbbmWv aX ]men-°p∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26:176,177) ChnsS {]Z¿in∏n°p∂Xv. BZy mev kµ¿`-ßfnepw "Ah-cpsS ktlm-Zc≥ qlv, - - 2) c≠v lrZbßfpw ]pcpjpw ktlm-Zc≥ lqZv, ktlm-Zc≥ kzmenlv ktlm-Zc≥ eqØv' - - F∂m-Wv D]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂Xv. F∂m¬ 177mw hmIy-Øn¬ - kqdx Alvkm_ns‚ memw hmIyw N¿® sNøp∂Xv "Ah-tcmSv ipsF_v' F∂m-bn. ChnsS "Ah-cpsS ktlm-Z- ]p√nwK ]Zßfpw kv{XoenwK ]Zßfpw D]tbmKn®p sIm- c≥' (-- ºgƒoNGC ) F∂√ {]tbm-Kn-®n-´p-f-f-Xv. ImcWw BZy mep ro ≠mW.v F∂m¬ kq‡Øns‚ XpS°w ""bmsXmcp ap- kµ¿`-ßfnepw B _n-am-cpsS kµ¿`-ßsf A`n-kw-t_m- - jy∂pw Ahs‚ D≈n¬ A√mlp c≠v lrbßfp≠m°n- [ sNbvXXv Ah-cpsS tKm{-XØn-s‚-tbm, {]tZ-i-Øn-s‚- bn´n√.'' (Jp¿B≥ 33:4) tbm, {]hm-N-I-s‚tbm t]cv D]-tbm-Kn®p sIm≠m-Wv. (BZv CXns‚ hnh£ Hcmƒ°pw Htckabw c≠v hncp≤ kaq-lw, Yaq-Zv kaq-lw, qlns‚ kaq-lw, eqØns‚ kaq- hnizmkw lrZbØn¬ Dƒs°m≈m≥ Ignbn√ F∂XmWv. lw). F∂m¬ iFsF_v _nbpsS PX aZnb≥°m-cm- DZmlcWØnv hnizmkhpw Ahnizmkhpw, GIssZh Wv(1). AXv B ÿeØns‚bpw PXbpsSbpw maamWv. hnizmkhpw _lpssZhhnizmkhpw. ta¬]d™ Bb- A√mlp Jp¿Bn¬ iFsF_v _nbpsS PXsb "aZn- Øn¬ Jp¿B≥ D]tbmKn®Xv(πLQ)]pcpj≥ F∂ ]p√nwK lon b≥°m¿' F∂v A`nkwt_m[sNbvXp ]d™t∏mƒ ip- ]ZamWv. sF_v _nsb "AhcpsS ktlmZc≥' F∂p]tbmKn®Xv "P߃°v A√mlp c≠v lrZb߃ D≠m°nbn- ImWmpw km[n°pw. (2) F∂m¬ ta¬]d™ hNØn¬ ´n√.' F∂p ]d™mepw Bibw ]q¿WamIpsa¶n¬ IqSn A√mlp ipsF_v _nbpsS PXsb ]cnNbs∏Sp-Øp- BibØnse kp£vaX t]mse `mjm¿YØnse kq£vaX tºmƒ Akvlm_p¬ sFbv°( áµjr ’G ÜÉnë°r UG) F∂mWv {]tbm- pn C o IqSn ssZhnI hNØnv AnhmcyambXv sIm≠v Xs∂ Kn®ncn°p∂Xv. sFbv° F∂Xv aZvb≥°m¿ Bcm[n®n- P߃ F∂p]tbmKn®m¬ AXn¬ `mjm]cambn kv{Xo- cp∂ Hcp hr£Øns‚ t]cmWv.(3) Akvlm_p¬ sFbv° bpw ]pcpjpw Dƒs°m≈pIbpw At∏mƒ kv{Xobv°p≈n- F∂ aX]camb ta¬hnemkØn¬ Ahsc A`nkwt_m- ¬ c≠v lrZb߃ Dƒs°m≈n®n´n√ F∂ bmYm¿Yyw Jp¿-B≥ enJnX cq]-Øn¬ (written form)-A-hXcn-∏n®X-√. adn®v AXv L´wL´-ambn {]hm-N-I-n-eqsS temIw tI´-Xm-Wv. kwkm-c-cq-]hpw (oral form )- -en-Jn-X-cq-]hpw XΩn¬ Imcy-amb A¥-c-ap-≠v. 2009 Un-k-w-_¿- 42
 • 41. -{k-jvSmhv Xs‚ krjvSn-I-tfmSv Bi-b-hn-n-abw S-Øp-I-bmWv Jp¿-B-n-eq-sS. AXp-sIm≠v Xs∂ krjvSn-bpsS Xmfhpw eb-hp-ambn G‰hpw ASpØv n¬°p∂ `mjm-ssien AXnp ssIh-cn-°m-m-hpI kzm`m-hn-I-hp-am-Wv. In´pIbpw sNøpw. AXv `mjm¿YØn¬ sX‰mbn hcpw (K¿- ImWmw. CXnp ImcWw AXns ]n¥pS¿∂p hcp∂ `ImeØv ct≠m AXne[nItam lrZb߃ Dƒs°m-≈p- hm°v "A≥k¬mlp' ( √o Énædr õfGC ) (AhXcn∏n®Xv, Cd°nbXv) nr at√m). ]pcpj≥ F∂ ]Z{]tbmKw hgn `mjm]camb hna¿- F∂mWv. AXnm¬ A√mlphn¬ n∂pw Cd°nb {KŸ- iØnp≈ ]gpXpw A√mlp AS®p. sØ°pdn®v AXns‚ A`nkwt_m[nXtcmSv ]dbptºmƒ 3) AtXm, CtXm? Gòg "CXv' F∂p]tbmKn°emWv IqSpX¬ kq£vahpw, IrXyhpw. kqdØv _°d 2mw hmIyw XpSßp∂Xv ""ZmenI¬ InXm_p''( oÜÉàµdG n∂dP) (B {KŸw That Book) F∂v ]d- 4) `mcybpw `mcybpw ™psIm≠mWt√m. ChnsS {KŸw sIm≠¿Yam°p∂Xv Jp¿B≥ `mcy F∂¿YsØ kqNn∏n°mmbn Jp¿B≥ BWt√m? CXn¬ "ZmenI'( ∂dGP) F∂v ]Z- D]tbmKn°p∂ ]ZßfmWv kuPXv, Cwd-AXv ( oIGC nôreG , lánLrhR). n tØ°mƒ DØaw lmZm (Gòg CXv ) F∂ ]ZamsW∂v aebmfw amXr`mjbmb sΩ kw_‘n®v Cu hm°pI- tXm∂pI kzm`mhnIw. ]t£ A√. "" Cu {KŸw (This ƒ°v Imcyamb A¿YhyXymkan√. ZmºXyØns‚ ASn- Book) CXn¬ ktµlta C√.'' F∂mWv ]d™ncps∂-¶n¬ ÿmXØzßfmb ]ctemIhnPbØnp≈ HØptNc¬, t]mepw Bibw {]Zmw sNøpsa¶nepw B {]tbmK-Øn¬ k¥mtm¬]mZw F∂nh c≠p sIm≠pw k^eamImØ th≠{X IrXyXbn√msX t]mIpw. ta¬ ]d™ ZmºXyØnse `mcysb Ipdn°phmmWv Cwd-AXv ( IGC ôeG) o nr hmIyØn¬ Jp¿Bns kqNn∏n°p∂ hm°v A¬ F∂v {]tbmKn®p ImWp∂Xv. ^n¿Huns‚ `mcy al- InXm_v ( ÜÉàµdG)F∂mWv. InXm-_p≥ ( lÜÉnàc) {KŸw F∂ o Xnamcn¬ alXnbmWv. ]t£ Ahsc (oIGC ôeG) F∂mWv {]- nr ]Zw sIX_ ( nÖnànc) "FgpXn' F∂ ]ZØn¬ n∂p-amb- tbmKn-®ncn°p∂Xv.(5) ImcWw AhcpsS ^n¿Hupambp≈ Xnm¬ FgpXs∏´Xv (documented) F∂¿YamWv "InXm- ZmºXyw ]ctemIhnPbØnp th≠nbp≈ HØptNc- _p≥' ( lÜÉnàc) F∂-Xnv D≈Xv. InXm-_p≥ F∂-Xns embncp∂n√. A_pel_ns‚ `mcy,(6)bqkp^v s "A¬'(∫G) -F∂ Ahybw sIm≠v n¿WnXam°nbXnm¬ hnebvs°SpØbmfpsS `mcy(7) F∂nhsc°pdn°m≥ ( IGC ôeG ) o nr FgpXs∏´ Hcp {KŸsØbmWv AXv kqNn∏n°p∂Xv. F∂mWv {]tbmKn®ncn°p∂Xv. apjysc kw_‘n®nStØmfw B kµ¿`Øn¬ Jp¿B≥ k°dnbbpsS `mcysb kw_‘n®v aq∂mw A[ym- FgpXs∏´ cq]Øn¬ AhcpsS ssIbnen√. adn®v bw 40mw hmIyw ]dbp∂nSØv ( IGC ôeG ) F∂mWv. ""At±lw o nr A√mlphns‚bSp°¬ eulp¬ alv^qfn- embXnm¬ "lmZ¬ InXm_v' oÜÉnàpµdG Gòg (Cu {KŸw) F∂ {]tbmKw IrXya√mXmhpIbpw "ZmenI¬ InXm_v ' oÜÉnàpµdG ∂dP (B {KŸw) F∂ {]tbmKw IrXyhpw kq£vam¿Yhpw {]Zmw sNøp∂p. {]kvXpX hNØnse hnjbw apjycpsS tam£sØ Ipdn®v apjytcmSv Xs∂ kwkmcn°pIbmsW∂ Imcyw IqSn Apkvacn°pI. Jp¿B≥ F∂ hm°v D]- tbmKn®t∏mƒ "lmZ¬ Jp¿-B≥' ( ¿Gô≤dG Gòg) (Cu Jp¿B≥)(4) F∂mWv {]tbmKn®ncn°p∂Xv. CXnpw ImcWw Jp¿B≥ F∂ hm°v Id- A, bIvdD, Indm-AXp (oInAGnôpb , oCGnôr≤nj , CGnônb) (hmbn®p, hmbn°pw, hmb) F∂ ]ZØn¬ n∂pamWv. hmbmcq]Øn¬ {]hmNIpw ApN- c∑m¿°pw e`yambXnmemWv Cu Jp¿B≥ F∂v {]tbmKn®ncn°p∂Xv. F∂m¬ CXn¬ n∂pw hyXykvXambn kqxA≥Bw 92Dw,155mw hNßfn¬ {KŸw (lÜÉnàc) F∂Xns‚ IqsS "Cu' F∂p]tbmKn®v 2009 Un-k-w-_¿- 43
 • 42. ZmºXyØns‚ ASnÿmXØzßfmb ]ctemIhnPbØnp≈ HØptNc¬, k¥mtm¬]mZw F∂nh c≠p sIm≠pw k^eamImØ ZmºXyØnse `mcysb Ipdn°phmmWv Cwd-AXv ( oICGnôreG )F∂v {]tbmKn®p ImWp∂Xv. ^n¿Huns‚ `mcy alXnamcn¬ alXnbmWv. ]t£ Ahsc (ooICGnôreGG) F∂mWv {]tbmKn®ncn°p∂Xv. ImcWw AhcpsS ^n¿Hupambp≈ ZmºXyw ]ctemIhnPbØnp th≠nbp≈ HØptNcembncp∂n√. ]d™p: Fs‚ c£nXmth, Fns°- IrXyhpw kq£vahpamb hm°pIfmWv Adnhv hyXykvXamWv. BZy hmIy- ßsbmWv Hcp B¨Ip´nbp≠mhpI? Jp¿Bn¬ {]tbmKn®n´p≈sX∂p Øn¬ (2:126) C{_mlnw Hcp mSmbn Fn°v hm¿[IysaØn°gn™p. F- hnebncpØptºmƒ CsXmcn°epw apl- cq]s∏SmØ a°sb n¿`bap≈Xm°n s‚ `mcybmsW¶n¬ h‘ybmWp Xm- ΩZv _nbn¬ ns∂∂√ ssZ-thX- Xo¿°m≥ {]m¿Yn°p∂p. F∂m¬ pw. A√mlp ]d™p: AßsXs∂- camb Hcp i‡nbn¬ n∂pw DZv`hn®X- c≠mw hmIyw mSmbn cq]s∏´v a°sb bmIp∂p; A√mlp Xm≥ Dt±in°p∂Xv s√∂p Xo¿®. n¿`bap≈Xm°nXo¿°Wta F∂v sNøp∂p.'' (Jp¿B≥ 3:40) 5) mSpw n¿`bhpw {]m¿Yn°p∂XmWv. aplΩZv _n ho≠pw Ahsc kw_‘n®v 19mw `mhbn¬ hncn™ IYbmWnXv F¶n- ""C{_mlnw a°bv ° v th≠n A[ymbw kqd- adnban¬ 8mw hmIyØn- ¬ Hcn°epw A£cßfpsS CØcw {]m¿Yn® c≠p kµ¿`߃ A√mlp ¬ ]dbp∂Xpw ( IGC ôeG ) F∂mWv. ""At±- o nr hyXymk߃ sIm≠v kµ¿`ßsf D≤-cn°p∂p. Fs‚ c£nXmth, o C- lw ]d™p: Fs‚ c£nXmth, Fn- C{Xbpw IrXyambn n¿Wbn°pI A- sXmcp n¿`bamb mSm°pIbpw ChnS- s°ßs Hcp B¨Ip´nbp≠mIpw? km-[yw. ssZhnIX AhImis∏Sp∂ sØ Xmak°mcn¬ n∂v A√mlphn- Fs‚ `mcy h‘ybmIp∂p. RmmsW- hnip≤ Jp¿Bns‚ ssZhnIX Cn- epw A¥yZnØnepw hnizkn°p∂h¿- ¶n¬ hm¿[IyØm¬ Np°n®pfn™ bpw kwibn°p∂htcmSv A√mlp ]d- °v ImbvInIƒ Blmcambn ¬IpI- AhkvYbnseØnbncn°p∂p.'' (Jp¿- bp∂p: ""ΩpsS Zmkv mw AhXcn∏n- bpw sNtøWta F∂v C{_mlow {]m¿- B≥ 19:8) ®psImSpØXns (hnip≤ Jp¿Bs) Yn® kµ¿`hpw (Hm¿°pI) A√mlp ]‰n n߃ kwibmep°fmsW¶n¬ k°dnbs‚bpw `mcybpsSbpw ]d™p: Ahnizkn®h∂pw (Rm≥ B- AXns‚Xv t]mep≈ Hcp A[ymb-sa- ZmºXye£yw ]ctemIhnPbam-bncp- lmcw ¬Ip∂XmWv.) ]s£, A¬]- ¶n-epw n߃ sIm≠phcnI. A√mlp- ∂p. ]t£ ta¬]d™ c≠v kµ¿`ß- ImesØ PohnXkpJw am{XamWv Ah- hnv ]pdsa n߃°p≈ klmbnI- fnepw Ah¿°v Ip´nIfn√mbncp∂p. ∂v Rm≥ ¬IpI. ]n∂oSv cIin£ tfbpw hnfn®psIm≈pI. n߃ kXy- AXnmemWv ( Io GC ôeG) F∂ ]Zw {]tbmKn- nr G¬°m≥ Rm≥ Ahs n¿_‘nX- hm≥amcmsW¶n¬ (AXmWt√m th-≠- ®p ImWp∂Xv. m°p∂XmWv. (Ah∂v) sN∂p tNcm- Xv). n߃°Xv sNøm≥ Ign™ns√- F∂m¬ 21mw kqdx AºnbmC¬ p≈ B kvYew hfsc NoØ Xs∂.'' ¶n¬ n߃°Xv Hcn°epw sNøm≥ A√mlp B ZºXnam¿°v blvb F∂ (Jp¿B≥ 2:126) IgnbpIbpan√. apjycpw I√pIfpw aIs {]Zmw sNbvXXmbn ]dbpI- ""C{_mlow C{]Imcw ]d™ kµ- C‘ambn IØn°s∏Sp∂ cImKv- bpw AhnsS k°dnb _nbpsS `mcy- ¿`w ({it≤bamIp∂p.) Fs‚ c£nXm- nsb n߃ ImØpkq£n®psIm- sb kqNn∏n°m≥ D]tbmKn® ]Zw th, o Cu mSns (a°sb) n¿`bXz- ≈pI. kXyntj[nIƒ°pth≠n Hcp- (lánLrhnR) F∂mWv. ""At∏mƒ mw At±l- ap≈Xm°pIbpw, Fs∂bpw Fs‚ a°- °nsh°s∏´XmIp∂p AXv.'' (Jp¿B- Ønv DØcw ¬IpIbpw, At±lØn- sfbpw R߃ hn{Kl߃°v Bcm- ≥ 2:23,24) v (aI≥) blvbmsb mw {]Zmw sN- [ SØp∂Xn¬ n∂v AI‰n n¿- Ip-dn-∏p-Iƒ- øpIbpw, At±lØns‚ `mcysb mw ØpIbpw sNtøWta.'' (Jp¿B≥ 14:35) (K¿`[mcWØnv) {]m]vXbm°p-Ibpw 1) Jp¿B≥ 7:85, 11:84, 29:36 BZy hmIyØn¬ "CPv-A¬ lmZm sNbvXp. Xo¿®bmbpw Ah¿ ({]hmNI- 2) Jp¿B≥ 7:85, 11:84, 29:36 _e-Z≥ Ban-≥'(ÉkæpeG G~n∏nH Gòg rπ©rLG) F∂pw ≥am¿) DØaImcy߃°v [rXnImWn- 3) C_vp IYo¿ 3/349 c≠mw hmIyØn¬ "CPvA¬ lmZ¬_- - °pIbpw, Bin®v sIm≠pw, t]Sn®psIm- 4) Jp¿B≥: 6:19, 10:37, 12:3, 17:9,41,88, eZ Ban-≥' (ÉkæeG ~∏ÑdG Gòg π©LG) F∂pw ]d- n rnr ≠pw tΩmSv {]m¿Yn°pIbpw sNøp∂- 89, 18:54, 25:30, 27:76... ™ncn°p∂p. c≠pw XΩn¬ Hcp "A¬' hcmbncp∂p. Ah¿ tΩmSv Xmgva Im- 5) Jp¿B≥ (∫G)s‚ hyXymkta D≈q. A¿YhyXym- Wn°p∂hcpambncp∂p.'' (Jp¿B≥21:90) 6) Jp¿B≥ 111:4 kw " CXns n¿`bamb mSm°pI' 7) Jp¿B≥ 12:21 C{Xbpw kq£vaambn, kµ¿`ßfp- F∂pw "Cu mSns n¿`bam°pI' F- sS hyXymkmSnÿmØn¬ t]mepw ∂pw. Cu c≠v hmIyßfpw ¬Ip∂ 2009 Un-k-w-_¿- 44
 • 43. CXc aX-ß-tfm-Sp≈ Jp¿-B-nI kao-]w im-lp¬ hmSm--∏≈n ■- bn. At±lw AXv Xs‚ a°ƒ°v ¬- Ip-Ibpw sNbvXn-´p-s≠-∂mWv Ahcn- hnip≤ Jp¿-B≥ amhtemI-Øn- semcmfpsS [m¿anIt_m[Øn¬ n∂v m-I-am--ap-≈-Xm-Wv. ap-jy-Pm-Xn-bpsS a- n-em-Ip-∂Xv. BZ-ans‚ c≠p a°- -- H∂m-asØ BZ¿iw GI-ssZhhnizm- fmb lm_o¬ Jm_o¬ kw`m-jWw k-am-bn-cp-∂p. AYhm Ckvemam-bn-cp- AXn-te-°mWv shfn®w ¬Ip-∂-Xv. ∂p. BZna ap-jys `qan-bn-te°v Ab- ""BZ-ans‚ c≠p ]p{X-∑m-cpsS h¿Ø- °p-tºmƒ A√mlp ¬Inb hmKvZmw amw bYm-hn[n Ahsc tIƒ∏n-°p-I. Cß-s-bm-bn-cp-∂p. ""n߃°v F∂n- Ah-cn-cp-hcpw _en A¿]n-®-t∏mƒ Hcp- ¬ n∂v am¿K-Z¿iw e`n-°p-tºmƒ hs‚ _en kzoI-cn-°s∏-´p. A]-cs‚Xv - - B¿ B am¿KsØ Ap-[m-hw sNøp- kzoI-cn-°-s∏-´n-√. Abmƒ ]d-™p. ∂pthm Ah¿ t]Sn-t°-≠-Xn-√. F∂m- ns∂ Rm≥ sIm√pI Xs∂ sNøpw. ¬ ΩpsS Zr„m-¥-ßsf ntj-[n-°p- At∏mƒ as‰-bmƒ {]Xn-h-Nn-®p. A√m- Ibpw X≈n ]d-bp-Ibpw sNøp-∂-h-cm- lp `‡-∑m-cpsS _entb kzoI-cn-°p- tcm Ah¿ X-s∂-bmWv c-Im-h-Im-in- I-bp-≈p. o Fs∂ sIm√m-mbn ns‚ Iƒ, Ah-c-Xn¬ n-Xy-hm-kn-I-fm-bn-cn- ssI Fs‚ tsc o´n-bmepw ns∂ °pw.'' (2:38,39) h[n-°m-mbn Fs‚ ssI ns‚ tsc Cßs `qan-bnse H∂m-asØ ap- o´p-I-bn-√. Rm≥ k¿∆-tem-I-m-Y-m- jyv Xs∂ A√m- l p- h n¬n- ∂ p≈ b A√m- l psh `b- s ∏- S p- ∂ p. Fs‚ hy‡-amb Pohn-X{Iaw e`n-°p-Ibp-≠m- - - ]m]hpw ns‚ ]m]hpw o Xs∂ hln- 2009 Un-k-w-_¿- 45
 • 44. t°- ≠ n- h - c p- s a∂v Rm≥ Icp- X p- ∂ p. Øbpw Zp¿am¿Kn-Iƒ°v Xm°oXpw ¬- Xzw ]men-°p∂ Hcp kaq-lap-≠v. F∂m- - Aßs o c-Im-h-Im-in-bm-bn-Øo-cp- Ip-∂-h-cmbn {]hm-N-I-∑msc ntbm-Kn- ¬ Ah-cn¬ Gsd-t]-cp-tSbpw {]h¿Ø- sa-∂pw. AXm-Ip∂p A{I-an-Iƒ°p≈ ®p. P-Øn-n-S-bn¬ `n∂n-∏p≈ Imcy- -߃ hfsc NoØ-X-s∂.'' (5:66) a‰p {]Xn-^-ew.'' (5:27˛29) ß-fn¬ Xo¿∏p I¬]n-°m-mbn Ah-tcm- aX-kvXcpsS ssZhnI `mh-bpw Bcm- ssZhhnizm-kw, ]c-temIhnizm-kw, sSm∏w kXy-th-Zhpw Ah-X-cn-∏n®p. [mcoXnbpw apkvenwIƒ kzoI-cn-°p- c-Iw, kz¿Kw, A[¿aw XpS-ßn-bhsb- - - kXy- ⁄ mw FØn- b - t i- j - a mWv I-bn-√. CXn¬ cmPn-bm-Ip∂ {]ivta √mw-Xs∂ BZw _n Xs‚ a°sf Ah¿ `n∂n-®-Xv. hy‡-amb sXfn-hp- C√m-ØXv i{Xp-°ƒ°pw Adn-bmw. Cu ]Tn-∏n-®n-cp-∂p-sh-∂mWv ChcpsS kw`m- Iƒ hs∂-Øn-bn´pw Ah¿ `n∂n-®Xv Imcy-Øn-te°pw hnip≤ Jp¿B≥ sh- j-W-ß-fn¬n∂pw hy‡-am-Ip-∂-Xv. Ah¿°nS-bnse am’cyw nan-Ø-a- fn®w ¬Ip-∂p-≠v. ""P-ß-fn¬ kXy- Aßs Ime-{I-taW ss]im-Nn-Iamb - s{X.'' (2:213) hn-izm-kn-I-tfmSv G‰hpw ISpØ i{Xp- Zp¿t_m[--Øm¬ ap-jy¿ ssZhnI ho≠pw Jp¿B≥ DW¿Øp- ∂ p. X-bn¬ Ign-bp-∂-h¿ blq-Zn-Ifpw _lp- k∑m¿KØn¬n∂pw sX∂namd-n-b-t∏m- ""Aßs Pw ]e I£n-I-fmbn ]ncn- ssZ-hm-cm-[-I-cp-am-sW∂v n°v Im- ƒ Ahsc D≤-cn-°p-hm-mbn nc-¥cw ™p Xß-fpsS Imcy-Øn¬ ]c-kv]cw Wmw. R߃ {InkvXym-n-I-fm-Ip∂p {]hm-NIsc Ab-®p-sIm-≠n-cp-∂p. Nne¿ - `n∂n-®p. Hmtcm I£nbpw Xß-fpsS hi- F∂v ]d-™-h-cmWv P-ß-fn¬sh®v Ah-cn¬ hniz-kn-®p. a‰p Nne¿ Ahn- ap-≈Xn¬ Xr]vXn-bSbp-∂hcm-bn-cp-∂p.'' - - - - - kXy-hn-izm-kn-I-tfmSv G‰hpw ASpØ izm-kn-I-fm-bn. ]ns∂bpw Ah-cn-te°v (23:53). kulr-Z-ap-≈-h¿ F∂pw n°v Im- hnhn[ {]tZ-iß-fn-embn Ah-cpsS `mj- Wmw. Ah-cn¬ aX-]-fin-X-∑mcpw k- XnI®pw kzX-{¥yhpw hnth-N-m-[n- ym-kn-Ifpw Ds≠-∂Xpw Ah¿ Al¥ Iƒ kwkm-cn-°p∂ {]hm-N-Isc Ab- Im-chpw hI-sh®p sImSp-Øp-sIm-≠m- ®p-sIm-≠n-cp-∂p. Cu {]{Inb A¥y-{]- Sn-°p-∂n-√-∂-Xp-am-W-Xnv Imc-Ww.'' Wv A√mlp {]hm- N - I sc Ab- ® - X v hm-N-I-mb apl-ΩZv _n- h-tcbpw F∂Xnm¬ Xs∂ hnhn[ aX-ßfpw (5:82). XpS¿∂p. Jp¿B≥ ]d-bp-∂p. ""Xo¿®bm- kap-Zm-bßfpw D≠m-hpI kzm`mhnIam- - {]hm-N-Is‚ ImeØv Xs∂ a°m- bpw Hmtcm kapZmbØnepw mw ZqXs apivcn°p-Ifpw PqX-∑m-cp-amWv {]hm-N- Wv . Jp¿- B ≥ ]d- b p- ∂ Xv ImWp- I . ntbmKn®n´p≠v. n߃ A√mlpsh I-tbpw klm-_-Øn-tbpw A{I-an-®- ""ns‚ mY≥ Dt±-in-®n-cp-∂p-sh-¶n¬ Bcm[n°pIbpw, Zp¿aq¿ØnIsf shSn- Xpw D]-{Z-h߃ Gev]n-®Xpw. Cu hnj- - - ap-jysc Ah≥ Hscm‰ kap-Zm-bam-°p- - bpIbpw sNøWw F∂v ({]t_m[w b-Øn¬ apivcn°p-I-fp-ambn PqX-∑m¿ am-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ah¿ `n∂n-®p-sIm- sNøp∂Xnv th≠n.) F∂n´v Ahcn¬ _n-bpsS aZom PohnXL´-Ønepw t≠-bn-cn-°pw.'' (11:118) Nnesc A√mlp t¿hgnbnem°n. Ah- Hcp-an-°p-Ibp-≠m-bn. F∂m¬ B i{Xp- - cn¬ NnecpsS ta¬ hgntISv kvYncs∏Sp- Cl- t em- I PohnXØn¬ ∑bpw X PqX hn`mKw C∂pw XpS-cp-∂p-sh-∂Xv Ibpw sNbvXp. BIbm¬ n߃ `qan- Xn∑-bp-ap-≠v. Xn∑-tbXv ∑-tbXv F∂- Hcp bmYm¿Yy-amWv. AtXkabw _n- bneqsS S∂n´v ntj[n®pX≈n°f- Xv hy‡-am°n ]d-™p-Xcm-mWv {]hm- - tbbpw Ap-bm-bn-Itfbpw klm-bn-®Xv - ™hcpsS ]cyhkmw F{]Imcam- N-Isc A√mlp Ab-®Xv. AXp-sIm-≠p- - FtXym-]y-bnse {InkvXob N{I-h¿Øn- bncp∂p F∂v tm°pI.'' (16:36) Xs∂ Cl-temI PohnXw Hcp ]co-£- bmb ÷m-kn-bm-bn-cp-∂p. IqSmsX W-am-Wv. ∑-Xn-∑-Iƒ sNøp-∂-h¿ B- {]hm-NIs I≠p Ckveman-s-]‰n a- - hy‡-amb BZ¿iw {]t_m-[w scm-s°-bm-sW∂v kq£-vaambn ]cn-tim-  n-em-°m-mbn aZo--bn¬ Hcp {Inkv- sNøp-Ibm-bn-cp∂p {]hm-N∑m-cpsS Npa- - - [n®p hnNm-c-W-m-fn¬ {]Xn-^ew ¬- Xob ]ptcm-lnXhrµw Xs∂ FØn-bn- X-e. AX-h¿ `wKn-bmbn n¿h-ln-®p. Ipw. Cu Imcyhpw Jp¿-B≥ sΩ Adn- cp-∂p. Cßs-sbm-s°-bp≈ amy-amb ""Dd-∏mbpw ns∂ mw ntbm-Kn-®Xv bn-°p-∂p-≠v. ""nß-fn¬ Hmtcm hn`m-K- kao-]amWv CXc aXm-p-bm-bn-Iƒ°v - - kXy-k-tµ-i-hp-am-bn-´m-Wv. ip`-hm¿Ø Øn∂pw Hmtcm nb-ahpw I¿Ω-am¿§- Ckvemw evInb-Xv. aZo-m-bnse PqX- Adn-bn-°p-∂-hpw Xm°oXv ¬Ip∂- hpw mw n›-bn®p X∂n-cp-∂p. A√m- ∑m-cp-am-bn-´p-≠m-°nb Icm¿, apkvenw- h-p-am-bn-´m-Wv. Xm°oXpIm-c≥ D≠m- lp Dt±- i n- ® n- c p- ∂ p- s h- ¶ n¬ nßsf Iƒs°-Xn-cn¬ _lp-ssZ-hm-cm-[-I-cp- hmØ Hcp kap-Zm-bhpw D≠m-bn-´n-√.'' Ah≥ Hscm‰ kap-Zm-bam-°p-am-bn-cp-∂p. - ambn clky o°w S-Øn-bXv sIm- (35:24). Cßs apl-ΩZv _nbS°w F∂m¬ Aß-s-b-√m-ØXv n߃°- ≠mWv d±m-°-s∏-´-Xv. AtXkabw Pv- Hcp- {]hm-N-I-s‚bpw {]t_m-[w apgp- h≥ evIn-bn-´p-≈-Xn¬ nßsf ]co- dm-nse {Inkv{Xo-b-cp-am-bp-≠m-°nb h≥ P-Xbpw AwKo-I-cn-®n-√. Hmtcm {]hm-N-I-∑m-cp-sSbpw Ap-bm-bn-I-fm- £n-°m-m-Wv. AXn-m¬ √ Imcy-ß- Icm-dn¬ Ccp-]-£hpw oXn ]pe¿Øn- sW- ∂ - h - I m- i - s ∏- S p- ∂ - h ¿ ]c- k v ] cw fn-te°v n߃ a’-cn®p apt∂-dp-I. bn-cp-∂p. Ah-cp-sS-sb√mw aXw, `mj, X¿°n®pw Ie-ln®pw ne-n-∂p. AXm- A√mlphn-te-°s{X nß-fp-sS-sb√mw Poh≥, kzØv, Ipcn-iv, N¿®v, BNmc Wv hnhn[ kap-Zm-b-ßfpw aX-hn-izm-k- aS-°w. n߃ `n∂n-®n-cp∂ hnj-b-ß- Bcm-[--Iƒs°√mw Xs∂ kwc-£- ßfpw D≠m-hm≥ Imc-Ww. Jp¿B≥ sf kw_-‘n®v At∏m-g-h≥ n߃°v Ww hmKvZmw sNøp-I-bp-≠m-bn. AXn-te-°n-ßs kqN evIp-∂p. Adn-bn®p Xcp-∂-Xm-Wv.'' (5:48) CXc aXkvYtcm-Sp≈ Jp¿Bns‚ - ""BZn-bn¬ P-sam-s°bpw Hscm‰ kap- apkvenwI-fp-ambn ASp-Øn-S-s]´n-cp- {]Jym-]-w -Xs∂ Cß-s-bmWv. ""]d- Zm-b-am-bn-cp-∂p. ]n∂oSv Ah¿ `n∂n-®- ∂ PqX {InkvXo-bsc]‰n Jp¿-B≥ ]Tn- bp-I. CXv nß-fpsS mY-n¬n-∂p≈ t∏mƒ (k∑m¿KNm-cn--Iƒ°v ip` hm¿- ∏n-®Xv Cß-s-bmWv: ""thZ-°m-cn¬ anX- kXy-am-Ip-∂p. C„-ap-≈h¿°nXv kzoI- - 2009 Un-k-w-_¿- 46
 • 45. aZo-m-bnse PqX-∑m-cp-am-bn-´p-≠m-°nb Icm¿, apkvenw-Iƒs°-Xn-cn¬ _lp-ssZ-hm-cm-[-I-cp- ambn clky o°w S-Øn-bXv sIm≠mWv d±m-°-s∏-´-Xv. AtXkabw Pvdmnse {Inkv{Xo-b-cp-am-bp-≠m-°nb Icm-dn¬ Ccp-]-£hpw oXn ]pe¿Øn-bn-cp-∂Xnm¬ nen∂p. cn-°mw. A√m-Ø-h¿°v ntj-[n-°mw.'' ΩZv _nsb nµn-°p-Ibpw A]-am- chpw _lp-am--hp-an√ F∂v {]N-cn-∏n- (18:29) C∂pw apkvenwmSp-I-fn¬ [mcm- n-°p-Ibpw If-hm-°p-Ibpw aoUn-b-I- °p∂Xv XnI®pw ZpcptZyiy]camWv. fw CXc aX-kvY-¿ D≠v. Nne cmPy-ß- fn-eq-sSbpw Im¿´q-Wn-eq-sSbpw hnIr-X- temIØv C∂v S-°p∂ `oIc{]h¿Ø- fn¬ yq-]-£-hp-am-Ip-∂p. nc-h[n ambn Nn{Xo-Icn®p apkvenwI-fpsS hnIm- - -߃ apkvenwI-fn¬ am{X-a-√ PqX cmPy-ß-fn¬ n∂p≈ AapkvenwIƒ c-ßsf {hW-s∏-Sp-Øpw-hn[w hnip≤ {InkvXob Xo{h-hm-Zn-I-fnepw lnµp Xo- kam-[m--tØmsS Ah-cpsS aX hnizm- Jp¿Bns‚ t]Pp-Ifpw a‰pw hnIr-X- {h-hm-Zn-I-fnepw Iayq-WnÃv, Kdn√m Kncn- k-Øn∂v Hcp XS- hpw hcm-sX, Ckv- am-°n-bn´pw AtX mW-b-Øn¬ apkv- P- hn`m-K-ß-fn-ep-sa√mw D≠m-bn-´p-≠v; emw aX-Øn-te°v n¿_-‘n-°msX enwIƒ {]Xn-I-cn-°m-Xn-cn-°p-∂Xv Ah- D≠m-Ip-∂p-ap-≠v. AtX {]Imcw oXn- tPmen sNbvXp Pohn-°p-∂p. F∂m¬ cpsS hnizm-k-Øns‚ aln-a -sIm-≠p-am- n-tj-[w, [m¿an-Im[x]X-w, sXmgn-en- temIaX-ß-fn¬ PqX-aXw Hcp aXtØ- {X-am-Wv. F∂m¬ apkvenwIƒ tamkkv, √mbva `c-Wm-[n-Im-cnIfpsS [q¿Øv, bpw Hcp {]hm-N-I-tbpw (aqk -h-sc- tbip XpSßn apgp-h≥ {]hm-N-I-cpsS XpS-ßnb nc-h[n Imc-W-ß-fmWv `oI- bp≈ {]hm-NI¿ Hgn-sI) AwKo-Icn-°p- - - ma-߃ tIƒ°p-tºmgpw ""Ah¿°v c-hm-Z-߃°pw A{I-a-߃°pw ]n∂n- ∂n-√. {InkvXp-a-X-tØbpw ssZh]p{X- ssZhm-p-{Klw D≠mIs´'' F∂v {]m- ep≈ t{]c-W-Iƒ F∂v C∂v P-߃ m-sW-∂-h-Im-i-s∏-Sp∂ tbip-hn-t- ¿Y-n°p-∂hcm-Wv. kz¥w kap-Zm-btØm- - - - - a- n-em-°n-sIm-≠n-cn-°bm-Wv. CØcw - bpw Ah¿ AwKo-Icn-°p-∂n-s√∂v am{X- - Sv i{XpX ]pe¿Øp-∂-h-tcm-Sp-t]mepw Imc-W߃ apkvenwI-fnepw Ds≠-∂Xv - a√ tbip-hns R߃ sIm∂p-I-f- AoXn ImWn-°cp-sX-∂mWv Jp¿B≥ - kXy-am-Wv. ]s£ `oI-c-X°v Ckvemw ™p F∂v ]d™p A`n-am-n-°p-∂-h- hgn apl-ΩZv _n ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. XnI®pw FXn-cm-Wv. amy-amb coXn-bn¬ cp-am-Wv. {]iv-߃ ]cn-l-cn-°p-I. AXn-p≈ hniz-kn-®-h-sc, n߃ A√m-lp-hn- {InkvXym-n-Ifpw PqX-∑mcpw apl- am¿K-߃ kzoI-cn-°p-I. nc-]-cm-[n-I- ∂v th≠n t¿am¿K-Øn¬ ne-s°m- ΩZv _n sb AwKo- I - c n- ° p- ∂ n- s √- sf A{I-an-°m-Xn-cn-°mpw ap-jy¿- ≈p-∂-h-cpw, oXn°v km£yw hln-°p- ¶nepw temIØv nbp-‡-cmb apgp-h≥ s°√mw kam-[m-hpw im¥nbpw klm- ∂-h-cp-am-Ip-I. Hcp P-X-tbm-Sp≈ hn- bkl-IcWßfp-amWv Ckvemw ]Tn-∏n- - - - - {]hm-N-I-cnepw aqkbpw Cukbpw tcm[w AoXn {]h¿Øn-°m≥ nßsf Dƒs∏sS F√m {]hm-N-I-cnepw bmsXm- °p-∂-Xv. t{]cn-∏n-°m-Xn-cn-°-s´. oXn-]m-en-°p-I. cphn[ hnth-N-hpw Iev]n-°m-sX -A- AXmWv ssZh-i-‡n°v Gd-dhpw Ap- Ckvemans sX‰p-[cn-∏n-°mp-X- h-sc-√mw-Xs∂ GI-ssZhhnizmkw {]- tbmPyw.'' (5:8) Ip∂ Hcp {]hr-Ønbpw apkvenwI-fpsS t_m-[w sNbvXn-cp-∂hcm-sW∂v hniz- - - `mKØvn∂pw D≠m-bn-°q-Sm. Ab¬- kn-°¬ apkvenwIƒ°v n¿_-‘am-Wv. - i{Xp- X - b n- √ mØh¿s°√mw ∑ hmkn GXv PmXn-bm-sWt∂m hn`m-K- Hcp {]hm-N-I-tbpw Ah-cpsS {]t_m- sNø-W-sa∂pw Ah-tcmSv √-n-e-bn¬ °m-c-m-sWt∂m ]cn-K-Wn-°msX Ah- [--tØbpw {KŸ-ß-tfbpw nµn-°-cp- s]cp-am-d-W-sa∂pw Jp¿-B≥ ]Tn-∏n-°p- s klm-bn-°Wsa-∂mWv {]hm-NI≥ - - - sX∂v IqSn Ckvemw ]Tn-∏n-°p-∂p. AXv- ∂p. ""aXImcy-ßfn¬ nß-tfmSp bp≤w - ]Tn-∏n-®n-´p-≈-Xv. ""Ab¬hmkn ]´n-Wn- sIm≠v Xs∂ mfnXvhsc Hscm‰ apkv- sNøm-Xn-cn-°p-Ibpw nß-fpsS hoSp-I- In-S°p-tºmƒ hb¿ ndsb DÆp-∂h≥ - - enapw apl-ΩZv _n Hgn-sI-bp≈ fn¬n∂pw nßsf ]pd-Øm-°m-Xn-cn- Ωn¬s]-´h√'' F∂mWv {]hm-NI≥ - - - {]hm-NI-cn¬ hniz-kn-°m-Xn-cn-°p-Itbm °p-Ibpw sNøp∂hsc kw_-‘n-®-nS- -- ]d-™-Xv. A{X-am{Xw ap-jy-XzsØ Ahsc Ah-tl-fn-°p-Itbm nµn-°p- tØmfw nß-f-h¿°v ∑-sN-øp-∂Xpw _lp-am-n-°p∂ Hcp {]hm-NIs‚ Ap- - Itbm sNøp∂ Hcp S-]-Snbpw kzoI- nß-f-h-tcmSv oXn-Im-Wn-°p-∂Xpw bm-bn-I-fn¬n∂pw Aym-b-amb A{I- cn-°p-I-bns-√∂v am{X-a√ AXn∂v Iq´p- A√mlp hne-°p-I-bn-√. Xo¿®-bmbpw a-߃ D≠m-bn-°q-Sm˛ Hcp nc-]-cm-[n- n¬°pI-bp-an-√. AØcw nµyX Bcv A√mlp oXn ]men-°p-∂hsc C„-s∏- - bpw A{Ian°s∏-´p-Iq-Sm. apkvenwIƒ S-Øn-bmepw AXns apkvenwIƒ Sp-∂p.'' (60:8) {]hm-N-Is‚ PohnXcoXnbpw Jp¿-B- A]e-]n-°p-Ibbpw sNøpw. F∂m¬ Ckvemans‚ Ign-™-Ime Ncn-{X- ns‚ hn[nhne-°p-Ifpw a- n-em°n C∂v temIØv kntbm- W n- à p- I fpw ßfpw Jp¿Bns‚ DZvt_m-[--ßfpw amXr-Im-]-c-amb PohnXw ImgvNsh-°m- lnµp-aX Xo{h-hm-Zn-Ifpw {InkvXob ]Tn-°msX apkvenwIƒ°v kln-jvWp- ≥ {ian-°-Ww. Xo{h-hm-Zn-Ifpw nco-iz-chm-Zn-Ifpw apl- - X-bn-√. CXc aX-hn-`m-K-ß-tfmSp BZ- 2009 Un-k-w-_¿- 47
 • 46. Ckvemanse bp≤-n-b-a-߃ s{]m-^-.- ]-n- A-–p-√- ■- B≥ ]d-bp∂p: ""_elocpsS taepw, tcmKnIfpsS taepw, sNehgn°m≥ bmsXm∂pw In´mØhcpsS taepw˛Ah¿ Hcphn`mKw P-߃ F{X [¿a-n-jvT-bp-≈-htcm kam A√mlpthmSpw dkqentmSpw KpWImw£bp≈hcm- [m--{]n-btcm Bbn-cp-∂mepw FXncmfnIƒ A[¿a-Im-cn- sW¶n¬ (bp≤Ønv t]mImØXns‚ t]cn¬) bmsXmcp Ifpw A{I-anIfpamsW¶n¬ Anhmcy kmlNcyØn¬ Ip‰hpan√. kZv h rØcmb BfpIƒs°Xncn¬ (Ip‰w bp≤w sNtø≠Xmbn ht∂°mw. kz¥ambn cmPym[n-Imc- NpaØm≥) bmsXmcp am¿Khpan√. A√mlp Gsd s]m-dp- hpw ymbamb ImcWhpap≈t∏mƒ Xs∂ bp≤w sN-tø- °p∂hpw IcpWmn[nbpamIp∂p. as‰mcp hn`mKØns‚ ≠n h∂m¬, AXn¬ ]ment°≠ acymZIƒ hy‡ambn taepw Ip‰an√. (bp≤Ønp t]mIm≥) o Ah¿°p ]Tn∏n°p∂p≠v Ckvemw: ""Xo¿®bmbpw kXyhnizmkn- hmlw ¬Ip∂Xnv th≠n Ah¿ ns‚ ASpØv h∂- Iƒ°v th≠n A√mlp {]Xntcm[w G¿s∏SpØp∂pXmWv. t∏mƒ o ]d™p: n߃°v ¬Im≥ bmsXmcp hml- µnsI´ h©Iscsbm∂pw A√mlp CjvSs∏SpIbn√; hpw Rm≥ Is≠Øp∂n√. Aßs (bp≤Ønv th≠n) Xo¿®. bp≤Øn∂v CcbmIp∂h¿°v, Ah¿ a¿±nXcmb- sNehgn°m≥ bmsXm∂pw Is≠ØmØXns‚ t]cnep≈ Xnm¬(Xncn®Sn°m≥) AphmZw ¬Is∏´ncn°p∂p. ZpxJØm¬ IÆpIfn¬ n∂v IÆpo¿ HgpIns°m≠v Xo¿®bmbpw A√mlp Ahsc klmbn°m≥ Ignhp≈h≥ Ah¿ Xncn®pt]mbn. (Aßsbp≈ Hcp hn`mKØns‚ Xs∂bmIp∂p.'' (22:38-˛40) ta¬)'' (9:91,92) {]Xntcm[ambp≈ bp≤sØ Ipdn®mWv Jp¿B≥ ""A‘s‚ ta¬ Ip‰an√. apS¥s‚ taepw Ip‰an√. ChnsS kwkmcn°p-∂Xv. AXp-Xs∂bpw ]cn-[nhn-SmsX am- - tcmKnbpsS taepw Ip‰an√. h√hpw A√mlpshbpw {Xw. ""nßtfmSv bp≤w sNøp∂hcpambn A√mlphns‚ Ahs‚ dkqensbpw Apkcn°p∂ ]£w Xmgv`mKØv am¿KØn¬ nßfpw bp≤w sNøpI. F∂m¬ n߃ ]cn- IqSn ZnIƒ HgpIp∂ kz¿KtØm∏pIfn¬ Ahs {]th- [nhn´v {]h¿Øn°cpXv. ]cn[nhn´v {]h¿Øn°p∂hsc in∏n°p∂XmWv. h√hpw ]n¥ncn™p Ifbp∂ ]£w A√mlp CjvSs∏SpIbn√ Xs∂'' (2:190) thZtbdnb in£ Ah∂p ¬Ip∂XmWv'' (48:17). F∂m¬ Ipg∏w sIme-sb-°mƒ Kpcp-X-c-am-bXpsIm≠v F∂m¬ a‰p-≈-h¿°p bmsXmcp Hgn--hpI-gn-hp-an-√. bp≤w njn-≤-amb amk-ß-fn¬ t]mepw Ipg-∏-ßsf tcn- ""sFizcyap≈hcmbncns° (Hgn™p n¬°m≥) nt∂mSv Smw. ""...Ipg∏w sImetb°mƒ KpcpXcamIp∂p. Ah¿°v kΩXw tXSpIbpw, Hgn™ncn°p∂ kv{XoIfpsS Iq´-Øn- km[n°pIbmsW¶n¬ nßfpsS aXØn¬ n∂v nßsf ¬ Bbncn°p∂Xn¬ Xr]vXn ASbpIbpw sNbvX hn`mK- ]n¥ncn∏n°p∂Xv hsc Ah¿ nßtfmSv bp≤w sNbvXp- ØnsXncn¬ am{XamWv (Ip‰w Btcm]n°m≥) am¿-K- sIm-≠ncn°pw.'' (2:217) ap≈Xv. AhcpsS lrZbßfn¬ A√mlp ap{Zsh°pIbpw Ip´n-Iƒ, kv{XoIƒ, tcmKn-Iƒ, A‘-∑m¿, apS-¥-∑m¿, sNbvXncn°p∂p. AXnm¬ Ah¿ (Imcyw) a nem°p- hr≤-∑m¿, bm{XmsNe-hn∂p hI-bn-√m-Ø-h¿ F∂o hn`mK- ∂n√.'' (9:93) ß-fn¬s]-´-h¿°p bp≤-Øn¬ n∂p hn´pn¬°mw. Jp¿- AtXkabw aX-Im-cy-Øn¬ kam-[m--]-c-amb kl-h¿- 2009 Un-k-w-_¿- 48
 • 47. hmßn tamNn-∏n-°mw. ""_ntb, nßfpsS ssIhiap≈ ØnXz-Øns‚ am¿Kw Ah-ew-_n-°p-∂htcmSv ∑ sNøWw, - - bp≤ØShpImtcmSv o ]dbpI: nßfpsS lrZbßfn¬ oXn ]men-°Ww, bp≤-acp-Xv. Jp¿-B≥ ]d-bp∂p: ""...F∂m- - - h√ ≥abpap≈Xmbn A√mlp Adnbp∂ ]£w nß- e-h¿ nß-tfmSv icn-bmbn h¿Øn-°p-∂n-S-tØmfw nß-f- fpsS ]°¬ n∂v taSn°s∏´Xnt°mƒ DØaambXv Ah- h-tcmSpw icn-bmbn h¿Øn-°p-I.'' (9:7) ≥ n߃°v XcnIbpw n߃°v Ah≥ s]mdpØp-Xcn- ""aXImcyØn¬ nßtfmSv bp≤w sNømXncn°pIbpw, Ibpw sNøp∂XmWv. A√mlp Gsd s]mdp°p∂hpw Icp- nßfpsS hoSpIfn¬ n∂v nßsf ]pdØm°mXncn-°p- Wmn[nbpamIp∂p.'' (8:70) Ibpw sNøp∂hsc kw_‘n®nStØmfw nßfh¿°v ""...F∂n-´-Xnpti-jw(Ah-tcmSv) Zm£nWyw ImWn-°p- ≥a sNøp∂Xpw nßfhtcmSv oXn ImWn°p∂Xpw Itbm As√-¶n¬ tamN--{Zhyw hmßn hn´-b-°p-Itbm A√mlp nßtfmSv ntcm[n°p∂n√. Xo¿®bmbpw A√m- sNøp-I...'' (47:4) lp oXn]men°p∂hsc CjvSs∏Sp∂p'' (60:8) C∂p temIØns‚ hnhn-[- `m-K-ß-fn¬ Ac-tß-dn-s°m- AXp-t]mse kam-[m DS-º-Sn°p Xøm-dm-bm¬ bp≤w ≠n-cn-°p∂ bp≤-ßfn¬ lohpw {Iqc-hp-amb ]e IpX{¥- - n¿Ø-Ww. ""Cn, Ah¿ kam[mØnte°v Nmbvhv Im- ßfpw {]tbm-Kn-°s∏-Sp-∂p-≠v. AXp ]e-t∏mgpw A-[n-nth- - - Wn°pIbmsW¶n¬ obpw AXnte°v Nmbvhv ImWn- i-am-Wv. F∂m¬ Jp¿-B-nse bp≤w An-hm-cy-kml-Ncy- °pIbpw, A√mlphns‚ ta¬ `cta¬∏n°pIbpw sNøpI. ß-fnse nen¬∏n-∂p≈ X{¥w am{X-am-Wv. AXnse apd- Xo¿®bmbpw AhmWv F√mw tIƒ°pIbpw AdnbpIbpw Ifpw acym-ZIfpw IrXy-am-Wv. Ahsb Ahn-izm-kn-Isf sIm- - sNøp∂h≥'' (8:61) s∂m-Sp-°p-hm-p≈ Blzm--ambn Zp¿hym-Jym-n-®p-IqSm. Xs∂-bp-a-√, _‘--ÿ-m-°p-∂-hsc tamN--{Zhyw (hna¿ißfn¬ A¬]w....... t]-Pv- 5 ¬- n-∂v- Xp-S¿-®)- Nen∏n®ncp∂ tUmŒ¿ Dkvam≥ kmln- A√mlphmWt√m. Ckvem-ans‚ _≤- c£s∏SpØnsbSp°m≥ am{Xw {Inbm- _nsbpw C.hn. Dkvam≥ tImbtbbpw i-{Xp-°-fm-bn-cp∂ Jeo^m Da-dnpw flIambn Fs¥¶nepw sNøm≥ At±- t]mep≈ nch[nbmfpIƒ ]n∂oSv C- A_q-kp-^vbmpw k∑m¿Kw ImWn- lapƒs°m≈p∂ mSntm m´pIm¿- kve-manIm-Z¿ißsf ]p¬InbhcmWv. -- ®-h-m-Wt√m Ah≥. t°m Ignt™m F∂Xpw Nn¥nt°-≠- C-kveman-sXnsc hfsc tamiamb co- X߃ hf¿∂ph∂ Np‰p]mSpIfm- XmWv. B A]-I¿j-I-t_m-[-Øn¬ Xn-bn¬ "kvtlkwhmZ'Øn¬ hna-¿i- Wv ]escbpw ssZhntj[nIfm°mdp- n∂p _ln¿K-an-°p∂ Nne ]pI™ teJßsfgpXnbncp∂ Hcp teJI- ≈Xv. Rm≥ a nem°nbnStØmfw Nn¥-bmtb skbvXv ap-lΩZob≥ cN- - - - ≥ HSp°w Ckv e manI- { ]t_m[I- Fs‚ m´pImcmb At±lØns‚ I-tfbpw hmb--°m¿ Dƒs°m-t≈-≠- mhpI- b pw "kv t lkwhmZ'Ønv ImcyØnepw AXv Xs∂bmWv kw`hn- Xp-≈q-sh-∂mWv Fs‚ ]£w. th≠n ÿncambn t] Iønse-Sp-°p- ®n´p≈Xv. `uXnIambn hfsc Db¿∂ Fs¥ms°bmbmepw ssZhntj[n- I- b pw sNbv X Xv Cu Ipdn∏pImcv nehmcØnse¶nemsW¶nepw, ISp- Ifmb apgph≥ BfpItfmSpw kqNn∏n- hy‡n]c-ambn Adnbmhp∂ Imcy-am- Ø bmYÿnXnI atm`mhw sh®p]p- °mp≈Xv, tIhew Nne `uXnI-b- Wv. e¿Ønbncp∂ Hcp apkvenw IpSpw_- ßtfmSv cmPnbmhm≥ IgnbmsX [n°m- "A‘amb' hna¿i߃ ssIsh- Øn¬ Pn® At±lØnv Ckveman- cnIfmbn S°p∂h¿°v msf ImØn- Sn™v hkvXpnjvTambn hnjb߃- t‚sX∂ t]cn¬ ASnt®¬∏n® I¿i- cn°p∂Xv AXn`oIcamb cIin-£- °v adp]Sn ¬Inbm¬ Hcp ]t£ amb s]cpam‰®´ßfmWv I´n°mew bmWv F-∂m-Wv-. Jmdqpw ^n¿Hupw skbv X v aplΩZv B°bØnpw apXte Ap`hnt°≠nh∂n´p≈Xv. lmamp-aSßnb F{Xtbm [n°mcn-Iƒ- Imcy߃ t_m[ys∏t´°mw.- At±l- icnbmb CkvemanImZ¿ißsf hnth- °v ]´-Ssbmcp°nbXmWv Cu {]hnim- Øns‚ ]e cNIfnepw AØcw Nn®dnbm≥ {]mbambt∏m tg°pw ISp- eamb `qan,- F-t∂m¿-°p-I.- "Ip‰kΩX߃' ImWm≥ Ign™n´p- Ø aXntj[nbmbn At±lw amdn°- ˛ kn.sI.Fw _jo¿ B°bw ap≠v . k∑m¿KZ¿iw ¬Ip∂Xv gn™ncp∂p. aXntj[Øn¬ n∂pw H-‰- {]-Xn- ˛ 10 H-c-p- h¿-j-tØ-°v- -˛ 120 c-≠p- h¿-j-tØ-°v ˛ 240 (Jp¿-B≥- ]-cn-`m-j- ku-P-yw, cq-]- 20 X-]m¬- Nm¿-Pv-)- SNEHASAMVADAM MONTHLY P.B. No:1981, Vyttila, Kochi-19, Tel: 0484 2301275 2009 Un-k-w-_¿- 49
 • 48. {]-Xn-k-‘n-I-fn¬- ]-X-dm-Ø- C-{_m-lnw-  ""(_ntb) nßfpsS c£nXmhv aq-hmbncw ae°pIsf Cd- A-_q-A-ao≥- °nsIm≠v nßsf klmbn°pI F∂Xv n߃°v aXnbm- hpIbnt√ F∂v o kXyhnizmkn-I-tfmSv ]d™ncp∂ kµ¿`w (Hm¿°pI)'' (Jp¿-B≥- 2:124) Jp¿-B≥ nc-h[n Ncn-{X-߃ ]cm- ƒ°v apºn¬ ASn-b-dhv ]d-bp∂ F{X- tijhpw a°-fn-√msX Pcm-c-Iƒ _m- a¿in-®n-´p-≠v. {]hm-N-I-∑m-sc-°p-dn®pw tbm Bfp-Iƒ! AØcw cwK-ß-fn-¬ [n®v hm¿[-Iy-Øn-se-Ønb C_vdmlow ]q¿hn-I-k-aq-l-ßsf Ipdn-®p-sams°. n∂v Hfn-t®m-Sm≥ aZy-sØbpw ab-°p- _n ncm-i-m-hmsX A√m-lp-hn- AXv tIheIY--Øn-eqsS t{imXm- a-cp-∂n-sbpw Nne-t∏mƒ Bfl-lXysb - tmSv {]m¿Yn-®p. °sf ckn-∏n-°m-tm tcwt]m°ntm Xs∂bpw Iq´p-]n-Sn-°p-∂-h¿..! B[p-n- A√mlp At±- l - Ø nv s√mcp A√. adn®v KpW-]m-T-ß-fpƒs°m-≈m- I-k-aq-l-Øn¬ CØ-c-°m-cpsS AwK- k¥m--sØ {]Zmw sNbvXp; ho≠pw pw alm-∑m-cpsS hnip-≤-]mX Xncn-®- kwJy h¿[n®p sIm≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]co-£-Ww. Ip´n hf¿∂p hep-Xmbn. dn™v ]n≥]-‰p-∂-Xn-p-am-Wv. AØ-c- Chn-sS-bmWv ]co-£-W-ß-fn¬ ]X- HmSnS∂v ]nXm-hn-sm∏w A[zm-n-°m- Øn-ep≈ H´--h[n KpW-]m-T-߃ AS- dm-sX, ncm-isb-s¥-∂dn-bmsX I¿-an- - - - hp∂ {]mb-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ Xn°v ßn-bn-´p≈ al-Ømb Ncn-{X-amWv C_v- c-Xcmbn Pohn-Xhn-PbØnte°v kss[- - - - - k¿hhpw ¬In-b-p-{K-ln® Imcp-Wy- dmlowt‚Xv. B [y-Po-hnXw ]Tn- cyw apt∂-dnb ssZh-Zq-X∑m¿ amXr-Ibm- - - hm-mb A√m-lp-hns‚ n¿tZ-iw. ssZh- ®-dn™v ]n≥]-‰m≥ hnip-≤-Jp¿-B≥ hp-∂-Xv. {]o-Xn-°mbn k¥m-sØ _en I-gn-°- hnizm-kn-I-tfmSv ]e-hpcp Blzm-w BZ¿i-{]-t_m-[w kz¥w ho´n¬ W-sa∂v. Ahn-sSbpw C_vdmlow sNbvXn-´p-≠v. n∂v XpS-ßnb C_vdmlow _n ]X-dn-bn-√. B ]co-£-bnepw At±lw B alm-p-`m-hs‚ Pohn-X-Øm-fp-I- ]nXm-hn-tmSv C{]-Imcw ]d™p: ""A- hnP-bn-®p. fn¬ sXfn™p ImWp∂ Hcp D¬IrjvS- bmƒ ]d™p: tl; C{_mlow, o F- _n ]d-bp∂p: ""A√mlp Hcp P- KpW-amWv {]Xn-k‘n-Ifnepw PohnX]- - s‚ ssZhßsf ths≠∂v sh°pIbm- Xsb CjvSs∏-´m¬ Ah≥ Ahsc ]co- - co-£Wßfnepw ]X-dmsX, ncm-itbm - - - tWm? o (CXn¬ n∂v) hncan°p∂n- £n°pw''(AlvaZv) ""ssZh-Zq-X-∑m-cmWv njv{In-b-Xztam C√msX apt∂-dp-I-sb- s√¶n¬ Rm≥ ns∂ Is√dnt™mSn- ap-jy-cpsS Iq´-Øn¬ ITn--]-co-£-W- ∂-Xv. B{K-ln-®-Xp-t]mse Imcy-߃ °pI Xs∂ sNøpw. Ipsd ImetØ°v ߃°v hnt[-b-am-Ip-∂-h¿. ]n∂oSv S-°msX hcp-tºmƒ ncm-ibpw njv- o F∂n¬ n∂v hn´pamdns°m≈- Ah-tcm-S-Sp-Ø-h¿, ]n∂oSv Ah-tcm-S-Sp- {In-bXzhpw _m[n®v I¿a-cw-K-ß-fn¬ Ww.'' (19:46) Ø-h¿'' (_pJmcn) Aßs C_vdm- n∂pw ]n¥n-cn™p t]mIp-∂Xv ap-jy- ho´n¬ n∂n-d-ßnb C_vdmlow low _nbpw Ht´sd ]co-£-W-ß- cpsS s]mXp-hn-ep≈ Hcp Zpxkz-`m-h-am- _n ncm- i tm njv { In- b - t m fpw {]Xn-k-‘n-Ifpw A`n-ap-Jo-I-cn-®p. Wv. Jp¿-B≥ ]d-bp∂p: ""≥abv°v th- BImsX m´p-Im-tcmSpw cmPm-hn-tmSpw Ahn-S-ß-fn-sem∂pw ]X-dmsX qdp-i- ≠n {]m¿Yn°p∂Xn¬ apjyv aSp∏v GI-mbn kXy-{]-t_m-[w n¿h-ln- X-am-hpw hnPbw ssIh-cn-°m≥ At±- tXm∂p∂n√. Xn≥a Ahs _m[n®m- °p-I-bmWv sNbvX-Xv. cmPmhpw {]P-I- l-Ønv km[n-®p. tem Ah≥ aw aSpØhpw ncmip- fpw H∂n®v i{Xp-X-bp-ambn cwK-Øp-h- ""Xo¿®-bmbpw C_vdmlow Gsd ambnØocp∂p.'' (41:49) ∂-t∏mgpw C_vdmlow ]X-dn-bn-√. Xmgv a bp- ≈ - h pw kl- - i o- e - p- a m- hnhm-l-tijw h¿j-߃ Ign-™n- At∏mƒ i{Xp-°sfm-cp-°nb Xo°p-WvT- - Ip∂p.'' (9:114) ´pw Ip´n-bp-≠m-Im-Xm-hp-tºmƒ... Gsd Øn¬ n∂pw k¿h-hn-[- Ip-X{¥-ßfn¬ - - {]Xn- k - ‘ n- I sf AN- © - e ambn mfsØ NnIn-’-°p -tijhpw tcmKw n∂pw A√mlp At±-l-Ønv c£ tcn-Sm-p≈ IcpØpw £abpw k¿h- t`Z-am-Im-Xn-cn--°p-tºmƒ... Gsd {]Xo-£- ¬Ip-Ibpw sNbvXp. Pohn-X-Øn¬ i-‡-mb A√mlp ap°v {]Zmw tbmsS XpS-ßnb kwcw-`-߃ XI¿∂p- C_vdmlow _n tcn´ ]co-£-W- sNøp-am-dm-Is´! t]m-Ip-tºmƒ...- A-ßs ]e-X-c-Øn- ߃ Ahn-sSbpw Ah-km-n-°p-∂n-√. ep≈ An-jvS-I-c-ß-fmb Ap-`-h-ß- Zo¿L-Im-esØ Zmº-Xy-Po-hn-X-Ønv 2009 Un-k-w-_¿- 50