Your SlideShare is downloading. ×
Inet Edn Dec2009[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Inet Edn Dec2009[1]

878
views

Published on

Published in: Technology, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
878
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ]p-kv-X-I-w- B-dv- / e-°w- B-d- v / 2009 Un-k-w-_¿- -/ 1430 Zp¬- l-÷v- R߃ {]Wbn®p! 9 Hcp Iq´w PnlmZnIfpsS A-p`hkm£yw -˛Bbni kPv hm-b--°m-cp-sS- kw-hm-Zw- 4 hn-ip-≤- ]m-X- 6 ]-{Xm-[-n-]¿-°v- ]-d-bm-p-≈-Xv- 7 Ip-cn-ip-a-c-W-w-: hn-a¿-i--ß-fpw- h-kv-Xp-X-I-fpw- - ˛ap-l-Ω-Z-en- am-kv-‰¿- 17 {]-hm-N-I-∑m¿- ss__nfn¬- ˛A_q-lw Imc-Øq¿ 34 ]ZßfpsS Ir-Xy-X- Jp¿Bns‚ ssZhnIX°p≈ sXfnhv ˛dpkvXw Dkvam≥ 40 CXcaX-ß-tfm-Sp≈ Jp¿-B-nI kao-]w ˛im-lp¬ hmSm--∏≈n 45 Ckvemanse bp≤-n-b-a-߃ ˛s{]m-^-.- ]-n- A-–p-√- 48 hn-ip≤- ]m-X- ˛A-_q-A-ao≥- 50 Internet Edition: http://www.snehasamvadam.com Printed Published and owned by M.Mohammed Akbar. Printed at Screen Offset printers, Cochin-18. Published at Cochin-18. Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, P.B No:1981, Road, Cochin-18. Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, Kalabhavan Vyttila, Cochin-19.
 • 2. ss{IkvX-h-hn-cp≤h-pw -n-µbp≈Xp- -- hm-b--°m-cp-sS- amb ap∂v teJ--߃°pw DNn-X-ambn adp-]Sn- X-cp-∂Xm-bn-cn°pw. Ckvem-ans - - kw-hm-Zw- Ipdnt®m hnip-≤-Jp¿-B-n-s-°p-dnt®m {]kvXpX adp-]-Sn-bn¬ ]cm-a¿in-°p- hm≥ Dt±-in-°p-∂n-√. Ckvem-ans Ip- dn®pw Jp¿-B-ns Ipdn®pw hy‡--amb ]T- hpw A`n- { ]m- b - h p- a p≈ hy‡n- bmWv Rm≥. Cu IØn¬ c≠p-aq∂v Fgp-Øp-Im-cpsS sX‰p-Iƒ Nq≠n°m-Wn- ®p F∂-√msX AXn--∏pdw H∂p-an-√. C¥y Hcp atX-Xccmjv{S-am-Wv. F- √m aX-߃°pw Xpey-{]m-[myw ¬- Ip-∂-XmWv C¥y≥ `c-W-L-S-. GXv aX-Øn¬ thW-sa-¶nepw hniz-kn-°p-hm- p-ff kzmX{¥yw `c-W-L-S-- ¬Ip- CØcw teJ߃ ]men-°p-∂-XmWv icn-bmb S-]-Sn. -"^- ∂p-≠v. nß-fpsS teJ-߃ `c-WL-- - `cWLSmhncp≤w e-Øn¬ n∂v ]pjv]sØ- Xn-cn-®dnbmw' - - S--bnepw auenIm-h-Im-i-ß-fn-ep-ap≈ F∂v ssZh-hNw F√m-h¿°p-ap-≈Xm- - - ·-amb ssII-S-Ø-em-Wv. {io. apl- kvtl-kw-hmZw amkn-Ibn¬ {]kn- - Wv. ⁄mn-bmb Hcmƒ°v aXm-¥-c-kw- Ω-Zen amÃ-sd t]mse Nne¿ Fhn-sS ≤o-I-cn® Nne teJ--ß-fmWv Cu hm-Z-Øns‚ Bh-iy-an-√. ]c-kv]-c-ap≈ n-∂mWv CsXms° ]Tn-®Xv? Ah-cpsS - IsØ-gp-Xm≥ Fs∂ t{]cn-∏n® LS-Iw. AI¬®bpw sX‰p[m-c-W-Ifpw AI-‰p- aX-hn-⁄mw Ahsc Fgp-Øp-Imtcm "BZn- ] m]w A¿Yhpw A¿Yhpw' ∂-Xnv Xo¿®-bmbpw kwhmZw D]-I-cn- ⁄mn-Itfm hnth-I-a-Xn-Itfm kpIr- "ska-‰nIv aX-ßfpw hnizm-k-{]-am-W- °pw. ChnsS nß-fpsS kwhmZw `n∂n- Xn-Itfm B°n-bn-´pt≠m F∂p Kuc- ßfpw' "{InkvXp-hns‚ {Iqio-I-cWw: ∏v h¿[n-∏n-°p-∂Xpw Ckvem-ans Ipdn- h]q¿hw Nn¥n-°p-∂Xv ∂m-bn-cn-°pw. bmYm¿Yyhpw k¶¬]hpw' XpS-ßn-b- ®v sX‰p[m--c-W-bp-≠m-°p-∂-Xnpw Imc- FsXmcp XØz-im-kv{X-sØbpw ]q¿W- h-bmWXv. W-am-Ipw. XnI™ ]c-kv]c _lp-am- ambn hymJym-n-°p-hm≥ km[n-°pw nß-fpsS {]kn-≤o-I-c-W-Ønse F∂p tXm-∂p-∂n-√.- A-Øcw {]hr-Øn- -tØm-sSbpw a‰p-≈-h¿ Xß-sf-°mƒ teJ--ß-ƒ A∏msS `c-W-L-S-m-hn-cp- Iƒ Bscbpw Fhn-sSbpw FØn°pw ⁄m-nIfpw t{ijvTcpw BsW-∂pw ≤hpw amp-jn-I-aq-ey-ß-fn-epw, A¥-- F∂pw -tXm-∂p-∂n-√. Rm≥ ItØm- Icp- X n- s - ° m- ≠ m- b n- c n- ° Ww kwhm- Z -  nepw Ah-Im-i-ß-fn-ep-ap≈ ssII-S- en°m k`mhn`mK-Øn¬s]´ Hcp ss{I- Ønv ]pd-s∏-tS-≠-Xv. CXnse Fg-pØp- Øepw A]-am-n-°epw BsW∂p ]d- kvX-h-m-Wv. GXv km-l-N-cy-Ønepw Im¿°v B ⁄mw Dt≠m F∂p- bmsX hø. teJ--߃ F√mw Xs∂ k`-sb- X-≈n-∏-d-bm≥ Xøm-dn-√mØ Xs∂ kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Fgp- CXc aX-ÿsc Bt£-]n-°p-∂Xpw hy‡n-bmWv Rm≥. a‰p-a-X-hn-`m-K-ß- Xn-bhcpsS ⁄m-Zm-cn{Zyw {]I-Sam-°p- - - - Ahsc A¥- n-√m-Ø-hcpw hgn-]n-g-®- fn¬ s]´-hcpw AØ-c-°m-cm-bn-cn°pw. ∂-XmWv "ska-‰nIv aX-߃ hniz-m- hcpw c-I-k-¥-Xn-I-fm°n ap{Z-IpØn Ah-tcmSv Ah-cpsS aX-hn-iz-k-ß-fn- khpw {]am-W-ß-fpw' "BZn-]m]w A¿- A[n-t£-]n-°p-∂-Xp-am-Wv. te°v IS∂v Fs¥-¶nepw ]d-bp-∂Xn¬ - Yhpw A¿Yhpw' XpS-ßnb teJ-- kaq-l-Ønse `n∂-Xbpw hntZzj- ߃. Hcp aX-{KŸw hymJym-n-°p-∂- A¿Y-ap-s≠∂v tXm-∂p-∂n-√. hpw ]-cØn apX-se-Sp-°p-hm-p≈ t_m- Xnv apºv ]e-h´w Btem-Nn-t°-≠-Xp- ˛ tPmk^v sk_mÃy≥, [-]q¿h-amb {iaw CXns‚ ]nd-In-ep- ≠v. A{]-Imcw icn°pw Nn¥n-°p-∂h¿ - Be∏m´v lukv, Nnt‰mSv t≠m F∂ ymb-ambpw kwi-bn-t°-≠n- AXnv ]pd-s∏-Sp-I-bn-√. Cu S-]-Sn°v *** bn-cn-°p-∂p. AXnv hntZ-i-k-lmbw ]n∂n¬ ss{IkvX-hsc {]tIm]n∏n°p- e`n-°p-∂p≠v F∂v thWw Icp-Xm≥. Ipg∏w Z¿i߃°√; Isb∂ KqV- e £yw Dt≠m F∂v a‰p aX-hn-`m-Kßsf-°p-dn®v kwkm-cn-°p- - - AXv S∏m°p-∂-h¿-°v- kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. a{Z-k-Iƒ tºmƒ, {]tXy-In®v Fgp-Xn-{]-kn-≤o-I- kvtl-kw-hmZw HIvtSm-_¿ e°- hI- hm-b--im-e-I-fn¬ ss{IkvX-hsc cn-bv°p-tºmƒ hf-scb[nIw Ah-[m- Øn¬ {]kn-≤o-I-cn® hmb--°m-cpsS CI-gvØp∂ ]e- ]p-kvX-I-ßfpw Imk- X ]men-t°-≠-Xp-≠v. aXm-¥-c-kw-hm- ]w‡n-bn¬ Fs‚ Ipdn-∏n∂v s]m∂m- ‰p-Ifpw D≈-Xmbn kwibw tXm∂n-bn- Zw Hcn-°epw as‰mcp aXsØ {hW-s∏- n-bnse aplvkn≥ XpS-ßn c≠p-aq∂v ´p-≠v. CXn-s‚-sbms° ]n∂n¬ hntZ-i- Sp-ØmsX km[y-am-Ipw F∂v tXm-∂p- t]¿ hntbm-Pn∏v {]I-Sn-∏n®p sIms≠- I-c-߃°p≈ km[yX X≈n-°f-bm-h- ∂n-√. aX-߃ A{Xbv°v ]c-kv]-c-hn- gpXn-b hna¿i--߃°v adp-]Sn ]d-bm- X-√. CX-c-a-X-°m¿ Ckvem-ans kwi- cp-≤am-sW∂Xv Xs∂-bmWv H∂m-asØ mWv Cu IsØ-gp-Xp-∂-Xv. kmaq-ly- b-tØm-sS tm°n-bm¬ Ahsc Ip‰w- Imc-Ww. as‰mcp aX-sØ-°p-dn®v auw o-Xnbpw ∑bpw am{Xw DƒsIm-≈m≥ ]d-bp-hm≥ Ignbpsa∂v tXm∂p-∂n-√. 2009 Un-k-w-_¿- 4
 • 3. D]-tZ-in-°p∂ Hcp ssZh-Ønv kmaq- Ah¿ ap≥]-¥n-bn-ep-≠m-Ip-am-bn-cp-∂p.- ¬Inb A∂sØ aX-t-Xm-°-sf√mw ly- m - k - a - X z- ß ƒ ne- n¿- Ø m- s m- c n- A-Sn-aØ hyh-kmbw ntcm-[n-°m≥ AXn-p-Øchm-Zn-Ift√? ]pcp-jta-[m-hn- - - - - °epw Iq´p-n¬°m-m-hn-√. Pm-[n-]- Ata-cn-°-bn-semcp A{_-lmw-en-¶≥ Xz-Øns‚ h‡m-°ƒ aX-n-b-a-߃ Xy-aq--ey-ßfpw atX-X-c-Xzhpw aX-n-c-t]- Pn-t°-≠n-h-cn-√m-bn-cp-∂p. kv{Xo ]pcp- hf-s®m-Sn®v Ap-bm-bn-Ifn¬ IpØn-sh- - £-Xbpw kºq¿Æ-ambn S-∏n-em-°m≥ j-k-aXzw sIm≠p-h-cmpw Hcp Pm-[n- °p-∂Xv sIm≠mWv Ah¿ ]d-bp-∂-Xm- Ign-bp∂ Hcp tkmjy-enÃv kaq-l- ]Xy `c-W-coXn sIm≠p-h-cmpw _n- Wv icn-sb∂v sX‰p--[-cn®v Cu kv{Xo-hn- Øn¬ Iøq-°q-≈h≥ Imcy-°m-cm-m-Ip- - bpsS ]n≥Km-an-Iƒ°v Xs∂ km[n°p- cp≤nb-a-߃s°-Xnsc s]mcp-Xm≥ hm-p≈ hIp-∏p-I-sfms° sIm´n -A-S- ambncp∂p. kv{XoI-sft]mepw In´msX hcp-∂-Xv. ®n-´p-≠m-IWw, nbaw ewLn-°p-∂hsc - - F∂m¬ Xm¬°m-enInb-a-ambn C°mcyw AWn-Iƒ a-kn-em°n AØ- c£-s∏-Sm≥ klm-bn-°p∂ Hcp ]gpXpw sIm≠p-h∂ _lp-`m-cy-Xz-n-baw tem- cw bmYm-ÿnXnI aX-t-Xm-°ƒs°- D≠m- I mØ Hcp hyh- ÿ n- X n- b p- ≠ m- Im-h-kmw hsc ne-n¿Øm-mWv Xnsc s]mcp- X m- mWv Jp¿- B - ns‚ bmte AØ-cØn-semcp ÿnXnhntij- - Nne bmYm-ÿnXnI X¬]cI£n-Iƒ bYm¿Y h‡m-°ƒ Xøm-dm-tI-≠-Xv. ap≠m-°m-m-hq. kzbw]cym-]vXX tSn- {ian-°p-∂-Xv. DlvZv bp≤-Øn¬ Hcp-]mSv ˛ skbvXv apl-ΩZv B-°bw b kaq-lØnte kzm¿Y-Xbn-√mØ Hcp - - kv{XoIƒ hn[-h-I-fm-b-t∏mƒ Ahsc *** kaq-lsØ hf¿Øn-sb-Sp-°m-m-hp-I- kwc-£n-°m≥ sIm≠ph∂ nb-a-am-bn- bp--≈q. F∂m¬ ssZhn-In-baam-bmepw- - - hna¿ißfn¬ A¬]w cp∂p _lp-`m-cy-Xzw. AXnv Nne I≠o- apX-em-fn-Ø-hpw, ASn-aØ--hpw, sh∏m´n KpWImw£bpamhmw j-p-Ifpw sh®n-´p-≠v. F√m-h¿°pw k{º-Zbm-hp-sams° Ap-hZn-°p∂ Hcp - - tXm∂n--b-Xp-t]mse _lp-`m-cyXzw kzo- HtŒm_¿ e°w "kvtlkwhmZ'- kmaq-ly-hy-hy-ÿn-Xn-bn-sem-cn-°epw I-cn-°m≥ Jp¿-B≥ Ap-hmZw ¬Ip- Øn¬ skbv X v aplΩZv B°bw Pm-[n-]Xy aqey-߃ kwc-£n-°-s∏- ∂n-√. AXp-t]mse Xs∂-bmWv XzemJv FgpXnb Ipdn∏pw AXnp≈ adp-]Sn- Sm-m-In-√; Ak-aXz-ßfp≠mIpw. kIm- - - nb-a-hpw. Jp¿-B-n-epff Cu D]m-[n- Ifpw hmbn®p. Hm¿a sh® mƒapX¬ Øv ]≤-Xn -sIm-s≠m-∂pw Ak-a-Xz- Ifpw I≠o-j-p-Ifpw Im‰n¬ ]d-Øn- At±lw FgpXns°m≠ncn°∂ "B- ߃ C√m-Xm-°m-m-hn-√. bmWv _n°v tijw ]pcp-j-ta-[m-hn- dmw q‰m≠nse tKm{Xnbaßfpw' Imem-p-kr-X-ambn nb-a-߃ t`Z- Xz-Øns‚ h‡m-°ƒ ico-AØv nbaw "sh∏m´n h¿Øamßfp'a√msX K-Xn-sN-øm≥ _n tXrXzw sImSp-Øn- t{ImUo- I - c n- ® - X v . Xpey- o- X n- t bmsS ]pXnb Fs¥¶nepw hna¿i߃ hm- ´p-≠v. ASn-a-hym-]mcw sImSn-Ip-Øn-hm- tm°m≥ Ign-bp-∂htcmSv am{Xw _lp- - - °ntem hcnbntem ASbmfs]Sp-Øm≥ Wn-cp-∂-Imew DS-a-I-fpsS Nqj-W-Øn- `m-cyXzw kzoI-cn-°mhq F∂ I≠o-j- At±lØnmbn´n√. adp]Sn°mcn¬ s∂-Xnsc hnc¬Nq-≠n-b -a-lm-mWv mWv sh®n-cn-°p∂-Xv. F∂m¬ B ]ecpw Ckvemanpw {]hmNIpsaXn- At±-lw. ASn-aØw ntcm-[n-°m≥ Ign- I≠o-j≥ temI-Øn-em¿°pw {]mtbm- cmb ]pXnb h√ hna¿ißtfmSpw bmØ Ah-ÿ-bp-≠m-bn´pw ASn-a-I- KnI-am-°m-m-hn-s√∂v ap∂-dn-bn∏v Jp¿- {]XnIcn°p∂{X Klamb coXnbnem- tfmSv amy-am-bn s]-cp-am-dmpw Ah-cpsS - B≥ ¬Ip-∂p-ap-≠v. CXns‚ A¿Yw Wv B hnjbØn¬ adp]SnsbgpXnb- hnb¿∏p-W-ßp-∂-Xnv apºv Ah¿°v temI-h-kmw hsc ]pcp-js‚ ASn-a- Xv. √Xv Xs∂! kvtlkwhmZØn- Iqen sImSp°p-hm-pw, {]m-b-›n-Ø- bm-bn, mev `mcyam-cp-ff Hcp ]p-cp-j- se hmb°mcpsS Ipdn∏pIfpw Ime- ambn ASn-asb tamNn-∏n-®m¬ ]pWyw tmSv kl-Icn®v ASp-°fbn¬ HXp-ßn- - - - Øns‚ CuSpshbv]pIfmIs´. In´p-sa∂pw _n ]Tn-∏n-®p. AXp-t]m- Iq-S-W-sa-∂√ Ckvemw ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. ]s£, hnjbßsf Xosc ]cnK-Wn- se Xs∂ kv{Xo˛-]p-cp-j-k-aXzw Xs∂- _n-bpsS ]n≥Km-an-Iƒ BZyw sNtø- °msX teJIs am{Xw hf™pn¿- bm-bn-cp∂p _n e£yw sh®-Xv. kv{Xo- ≠n-bn-cp-∂Xv _lp-`m-cyXzw ntcm-[n-°p- Øn B{Ian°p∂ Nne Ipdn∏pIfpw bpsS cmjv{Sob ]¶m-fn-Ø-Ønv _n- Ibpw kv{Xo°v ]pcp-jtm-sSm∏w Xpeym- - {i≤bn¬s]´p. hna¿ißtfmSv Hcp t-XrXzw ¬In-bn-´p-≠v. _n-tbm-sSm- hIm-ihpw ¬IpI-bpam--bn-cp∂p. C°m- - - apkvenw kzoIcnt°≠ kmamy KpW- ∏w bp≤-Øn¬ kv{XoIfpw ]s¶-Sp-Øn- cyw ]e {]ap-J- C-kvem-anI ]WvUn-X≥- Imw£ AXnsehnsSsb¶nepw ImWm- cn∂p. _n-bpsS ac-W-tijw Pa¬ amcpw apt∂m´v sh-®n-cp-s∂-¶nepw alm`q- ≥ Ignbptam F∂ Imcyw kwibamWv. bp≤-Ønv tXrXzw ¬In-bXv _n- cn-]£w hcp∂ bmYm-ÿnXnI Nn-¥m- Ckvemans ImSpIbdn hna¿in°∂ bpsS {]nb-]-Xvn-bmb Bbn-i-bm-bn-cp- K-Xn-°m¿ kap-Zm-bsØ ASn-a-I-fm°n ]ecpw HSphn¬ Ckvemans‚ Ayq- ∂p. F∂m¬ apkv e nw- I ƒ `n∂n- ® p. ne-n¿Øm-mWv ne-s°m-≠Xv. AXn- - amb BZ¿iØnp apºn¬ ASnbdhv inbm-˛-kp-∂n- {Kq-∏p-I-fm-b-t∏mƒ aX-n- ∂pw XpS-cp-∂p. ]d™v Ckvemw Bt«jn® Ap`h- b-a-Øn¬ IqSp-X¬ I¿i--n-b-a-ß- 1986¬ Poh-mw-i- _n¬ sIm≠p-h- ßfmWv I≠phcmdp≈Xv. entbmt]m- fmWv sIm≠p-h∂Xv. kv{XoIsf c≠mw- - - ∂-Xns XpS¿∂mWv s]ÆvsI´vhoc-∑m- ƒkv sshkpw IoØv aqdpw XpSßn B- nc-°m-cm°n _lp-`m-cyXzw Ap-k-cn- sc nb-{¥n-°m-p-ff hIp-∏p-≠m-b-Xv. tKmf{]ikvXcmb ]ecptSbpw Ap- °m≥ n¿_-‘-am-°-s∏-´p. _n-bpsS AXnp apºv ncp-]m-[n-I-ambn S-Øn- `h߃ CXmWv hnfnt®mXp∂Xv. tIc- ]mc-º-cy-amWv ]n≥Km-an-Iƒ amXr-I-bm- h-∂n-cp∂ Xzem-Jns XpS¿∂v F{X-sb- fØn¬ Xs∂ Ckvemans hna¿in°m- °m≥ {ian-®n-cp-∂-sX-¶n¬ Ime-Øn-- {X- Ip-Spw_Pohn-X-ßfmWv Nhn-´n-sa-Xn- mbn nc¥cw XqenIbpw Pnlzbpw p-k-cn-®p≈ am‰-߃ DƒsIm-≈m≥ °--s∏-´-Xv. AXn-s√mw aum-p-hmZw (ti-jw- t]-P-v 49¬-)- 2009 Un-k-w-_¿- 5
 • 4. Xn-cp-sam-gn- in-lm-_v- kz-em-ln- A-√m-lp-hn-s‚- kv-t-l-w-- e-`n-°m-≥-   ""A_qlp-ssdd nth-Zw, _n ]d™p: ""A√mlp Hc-Sn-asb CjvSs∏´p Ign™m¬ - - Ah≥ Pn_vcoens hnfn®v Cßs ]dbpw: Rm≥ C∂ hy‡nsb CjvSs∏-´n-cn-°p∂p. - AXn-m¬ obpw Ahs CjvS-s∏-Sp-I. At∏mƒ Pn_vco¬ Ahs kvtln-°p-∂p. tijw Pn_vco¬ hm-tem-IØv Cßs hnfn®p ]d-bp∂p: "C∂ hy‡nsb A√mlp CjvS-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬ nßfpw Ahs kvtln°p-I.' At∏mƒ hm- temIØp≈-h¿ apgp-h≥ Ahs kvtln-°p-∂p. ]ns∂ `qan-bn¬ Ahv kzoIm-cyX e`n-°p-I-bm-bn'' (_pJmcn˛-apkvenw) kvtlhpw BZ-chpw sImXn-°mØ h¿Ø--߃ XpSßn F{X henb Xym- ¬ obpw Ahs CjvSs∏-Sp-I. At∏m- - Bcm-Wp-≠m-hpI? kaq-l-Øn¬ ]cn-K- K-]q¿W-amb I¿a-ßfpw Bfp-I-fpsS ƒ Pn_vco¬ Ahs kvtln-°p-∂p. W-bpw D‰-h-cn¬ n∂pw kplr-Øp-°- BZ-c-hnpw kaq-l-Øns‚ AwKo-Im-c- tijw Pn_vco¬ hm-tem-IØv Cß- fn¬ n∂pw kvtlhpw GsXmcp ap- Ønpw th≠n-bm-sW-¶n¬ {]kvXpX s hnfn®p ]d-bp∂p: "C∂ hy‡nsb jy-s‚bpw D¬°-S-amb A`n-em-j-am-Wv. kvtlm-Z-c-hp-I-fpw {]i-kvXnbpw sF- A√mlp CjvS-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn- nµbpw Ah-K-W-bpw Ak-l-ob- ln-Ihpw ssan-jIhpw am{X-am-bn-cn°pw. - m¬ nßfpw Ahs kvtln-°p-I.' amWv ap°v. ap-jy-Po-hn-XØns‚ ne- - Ah ^e- c - l n- X amWv . BfpI- f p- s S A-t∏mƒ hm-tem-IØp≈-h¿ apgp-h≥ n¬]v Xs∂ CØcw _‘-ß-fp-ambn AwKo-Imcw e`n-®n-s√-¶nepw {kjvSm-hn- Ahs kvtln-°p-∂p. ]ns∂ `qan-bn- Cgp-In-t®¿∂psIm-≠mWv F∂v ]d-bmw. s‚ AwKo-Im-caps≠-¶n¬ AØcw I¿a- - ¬ Ahv kzoIm-cyX e`n-°p-I-bm-bn. Bfp-I-fpsS kvtlm-Z-c-hp-Iƒ Ic- ßfmWv k^-am-b-Xv. adn-®v, A√mlp Hc-Sn-atbmSv tIm]n-®m¬ ÿ-am-°mpw kaq-l-Øn¬ ÿmhpw ]c-a-Im-cpWnI-mb Xºp-cms‚ kv- Ah≥ Pn_vcoens hnfn®p Cßs {]i-kvXnbpw Dd-∏n-°mpw th≠n ITn- tlhpw AwKo-Im-chpw e`n-°pI F∂- ]dbpw: "Rm≥ C∂m-en∂ hy‡n-tbmSv m-[zmw sNøp-∂hcp≠v. ]e kmaq-ly- - - - Xn-t-°mƒ al-Ø-c-amb ku`m-Ky-sa- tIm]n-®n-cn-°p-∂p. AXn-m¬, obpw ˛ -cm-jv{Sob mb-I-∑mcpw nco-iz-c-n¿- ¥mWv! A√m-lp-hns‚ s]mcp-ØamWv Ah-tmSv tIm]n-°p-I. At∏mƒ Pn_v- aX {]ÿm--ß-fpsS tXm-°fpw kaq- bYm¿Y AwKo-Imcw. AØ-c-°m¿°v co¬ Ah-tmSv tIm]n-°p-I-bmbn. ti- l-Ønv th≠n Ap-jvTn® XymK-߃ a‰m-scbpw `b-t°-≠-Xn-√. thsdm-cm- jw hm-tem-IØv Cßs hnfn-®p-]-d- t]mepw kq£vaamb nco-£-W-ß-fn¬ fpsS CjvS-˛-CjvSt°-Sp-Iƒ ]cn-K-Wn- bp∂p: "C∂m-en∂ hy‡n-tbmSv A√m- `uXnIe£y-߃°v th≠n am{X-am-bn- t°-≠-Xn-√. a- p-I-fpsS mY-mb lp tIm]n-®n-cn-°p-∂p. AXn-m¬, nß- cp-∂p. A√mlp AØ-c-°m¿°v `qan-bn¬ BZ- fpw Ah-tmSv tIm]n-°p-I.' At∏m-ƒ chv ¬Ipw. a‰p-≈hcpsS {]oXnbpw kv- - hm-tem-IØp≈-h¿ H∂-S¶w Ah-tm- I¿a-ß-fpsS ImX-embn Ckvemw tl-Ønepap]cn A√m-lp-hns‚ kvt- Sv tIm]n-°p-Ibm-bn. AtXmsS `qan-bn¬ - ]Tn-∏n-°p-∂Xv Dt±-i-ip-≤n-sb-bmWv. Ah-tmSv hntZzjw sh°p-∂p.'' (_p- hnizm-k-tØm-sSbpw {]Xn-^-te-—-tbm- lhpw AwKo-Im-chpw Imw£n®p {]h¿- Jmcn˛apkvenw) sSbpw sNøp∂ I¿a-߃°mWv A√m- Øn-°p-∂-htcmSv temI¿s°ms°bpw lp {]Xn-^ew hmKvZmw sNøp-∂-Xv. kvtlhpw BZ-chpw D≠m-bn-Øocpw. BfpIƒ sΩ kvtln-°-W-sa- sFln-Ihpw ]mc-{Xn-I-hpamb apgp-h≥ bYm¿Y-amb Cu kvtlhpw BZ-chpw ∂pw BZ-cn-°-W-sa∂pw mw B{K-ln- ∑-I-fp-sSbpw ASn-ÿmw A√m-lp-hn- D≠m-bn-Øo-cp-∂-Xn-s-°p-dn®v {]hm-N- °p-∂-Xntem AXn-mbn {]h¿Øn-°p- -s‚ Xr]vXn-sb-s{X. I≥ ]dbp∂p: ∂-Xntem A√; A√m-lp-hns‚ kvtlw e`n-°p∂-Xv. adn®v icn-bmb hnizm-k- kaq-lØnpw cmjv{S-Ønpw th≠n- - ""A_qlp-ssdd nth-Z-w, _n- hpw I¿a-ß-fnep-amWv. At∏mƒ A√m- bp≈ tkh- - ß ƒ, AK- X n- I - s fbpw  ]d™p: ""A√mlp Hc-Sn-asb CjvS- lp ¬Ip∂ AwKo-Im-c-am-Wv P-a-- Am-Y-scbpw kwc-£n-°p-∂-Xn-m-bp- s∏-´p Ign-™m¬ Ah≥ Pn_vcoens  p-I-fnse kvt-lhpw BZ-c-hpw. ≈ k∂-≤-{i-a-ß-ƒ, tcmKn-Iƒ°pw hnfn®v Cßs ]dbpw: Rm≥ C∂ IjvS-s∏-Sp-∂-h¿°pap≈ Bizm-k-{]- hy‡nsb CjvSs∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m- - 2009 Un-k-w-_¿- 6
 • 5. ]-{Xm-[n-]¿-°v- ]-d-bm-p-≈-Xv- ]Z߃ Bibßsf A]n¿an°ptºmƒ... hncp-≤m¿Yw Pn-∏n-°p∂ c≠p ]Z-ß-fpsS Aÿm--Øp≈ Iq´n-t®¿°-ens Cw•o-jn¬ ]d-bp∂ t]cmWv Oxymoron. ae-bm-f-ØnenXns hntcm-[m-`mkme- ¶mcw F∂v ]cn-`mjs∏Sp-Ømw. Cw•o-jnepw Ad-_n-bn-ep-ap≈ c≠v ]Z-ß-sf-SpØv {]W-b- aXwam‰-Øns‚ t]cn¬ Ign™ aq∂v amk-ambn ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ CØ-c-samcp ]pw-kI ]Zm-hen {]N-cn-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bmWv kwLv]cn-hm¿ kwL-S-Ifpw AXnv Hmim ]mSp∂ Hcp ss{IkvXh kwL-S--bpw. kaq-l- Øn¬ DØ-c-hm-Z-s∏-´-h-sc∂p Icp-Xp∂ Nne-cpsS ]n¥p-Wbpw klmbhpw CXnv In´n-t∏m-∂n-´p-aps≠-∂Xv ]c-ky-amb cl-ky-am-Wv. "D®n-sh® ssIsIm≠v DZ-I- {Inb sNøpI' F∂ sNm√ns Az¿Y-am°pwhn[w kaq-l-Øn¬ CXv- {]N-cn-∏n- ®-h¿ Xs∂ Aß-s-sbm-∂n-s√∂pw tIhew Nne na-K--ßsf ]Thnt[-b-am- °pI am{X-amWv X߃ sNbvX-sX∂pw kΩ-Xn-®n-cn-°p-I-bmWnt∏mƒ. {]kvXpX ]ZsØ FXn¿Øpw Ap-Iq-en®pw XqenI Nen-∏n-®-h-sc√mw Xs∂ AXns‚ {]N-cWw kzbw Gs‰-Sp-°p-I-bmWv ^e-Øn¬ sNbvX-Xv. AXp-sIm≠p Xs∂ GsXmcp e£yØnp th≠n-bmtWm Btcm-]-I¿ CXns kaq-l-Øn-te°v ssI]n-Sn-®n-d-°n-bXv Ah-cpsS Dt±-iy-e-£y-߃ nd-th-dn-sb∂p thWw a- n- em-°m≥. tIc-f-Ønepw I¿Wm-S-I-bn-ep-ambn S∂ CXp kw_-‘n® N¿®-Iƒ bYm¿Y-Øn¬ GsX-¶nepw kwLv _p≤n-Po-hn-I-fpsS akvXn-jvI-Øn¬ nt∂m ss{IkvXh ]ptcm-ln-X-∑m-cpsS Ac-a--I-fn¬ nt∂m Dcphw sIm≠-X-√. adn®v ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p apsº bqtdm-∏nepw a‰pw ]co-£n®v ]cm-PbaS™ apkvenwhncp≤ - - - KqVm-tem-N--bpsS ]pXn-b ]Xn-∏mWv tIc-f-Øn-e-S°w Ct∏mƒ {]N-cn-∏n-®p-sIm- ≠n-cn-°p-∂-Xv. anjdnamcpsS IqensbgpØpImcnbmb W L Cati cNn® Married to Muhammad F∂ ]pkvX-IØnemsW∂v tXm∂p∂p BZy-ambn CØ-c-samcp {]tabw IS-∂p- h-cp-∂-Xv. bqtdm-∏nse hnhn[ bqWn-th-gvkn-‰n-I-fn¬ ]T--Øn-s-Øp∂ anUn¬ CuÃnse bphm-°ƒ bqtdm]y≥ s]¨Ip-´n-I-fp-ambn {]Wb-Øn-te¿s∏-Sp-Ibpw Ahsc CkvemwaX-Øn-te°v ]cn-h¿Øw SØn kztZ-i-ß-fn-te°v IS-Øp- Ibpw sNøp-∂-XmWv CXnse CXn-hr-Øw. hnhmltijw s]¨Ip-´n-Iƒ Ap-`- 2009 Un-k-w-_¿- 7
 • 6. hn-°p∂ ]oU-߃ Cu tmh-en¬ `wKn-bmbn hnh-cn-°p-∂p-≠v. h¿j-ß-fm-bn, Ckvem-ans‚ kv{Xohn-cp≤ ne-]m-Sp-Isf Ipdn®v sX‰p[--cn-∏n-°p-Ibpw {]N-cn-∏n- °p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-tºmgpw ]m›m-Xy¿ Iq´-ambn Ckvemw Bt«-jn- °p-∂Xpw AXn¬ Xs∂ A©n¬ mev `mKhpw kv{XoI-fm-sW∂v Xncn-®-dn-bp- Ibpw sNøp-tºmƒ hna¿i-Isc kw_-‘n-®n--S-tØmfw tIhew D]-cn-π-h-amb CØcw hmZ-ß-fn¬ B-izmkw Is≠ØpI am{Xsa nhrØn-bp-≈q. AØcw Zpcp-t±iycN--Iƒ°pw hmZ-߃°pw kzoIm-cyX e`n-°p-∂p-s≠∂ auVy[mcW Xs∂-bm-bn-cn°pw Married to Muhammed t]mep≈ cN--Iƒ bqtdm-∏nse Hmtcm bqWn-thgvkn-‰n-I-fnepw kuP-y-ambn hnX-cWw sNøm≥ {InkvXy≥ anj--dn-amsc t{]cn-∏n-®-Xv. tIc-f-Øn¬ Cu hnjbw BZy-ambn {]N-cn-∏n-®Xpw "Pm{KXmtm´okn'd°n- bXpw {InkvXy≥ anj--dn-am¿ Xs∂-bm-bn-cp-∂p. tKmX-ºp-amhp sImSpØpw ]m¬s]mSn sImSpØpw kuPy-acp∂p sImSpØpw X߃ S-Øn-h-cp∂ "aX-{]- tem-` ssien' sIm≠v Bsf- In-´p-∂n-s√∂p am{X-a-√, Hdo-k-bnepw awK-em-]p- cØpsa-√mw- lnµpXzi‡n-I-fpsS {]tI-m]--Ønv ]m{Xambn-Øo¿-∂psh∂p IqSn- bp≈ Xncn-®-dn-hm-Wv C-cp-Iq´¿°pw kzoIm-cy-amb s]mXpi{Xp-hn-s-Xn-sc-bp≈ sFIys∏-S-env ss{IkvXhanj--dn-amsc t{]cn-∏n-®-Xv. s]mXpkaq-l-Øns‚ kmamy-t_m[sØ sh√p-hn-fn-°pwhn[w Adnt™m Adn-bm-sXtbm Nne ae-bmf am[y-a-ßfpw AXn-mbn A®p-n-c-Øn-b-XmWv Gsd tJZ-I-cw. _men-i-amb CØcw P¬]-ßsf kaqlw hniz-kn-®p-I-f-bp-sa∂ AXn-tam- l- s am∂pw CXv {]N- c n- ∏ n- ® - h ¿°p- ≠ m- b n- s °m- ≈ - W - s a- ∂ n- √ . tImS- X n- b psS hm°pam‰sØ XpS¿∂v {]kvXpX ]Zw kaq-l-Øn-ep-≠m-°nb {]XymLm-X-߃°v adp-]Sn ]d-b-W-sa∂ Bh-iy-hp-ambn s]‰oj≥ ^b¬ sNbvX lyq-a≥ ssd‰v hm®v Atkmkntbj≥ sk{I´dnsb t]mep≈hcpsS ne]m-Sp-Iƒ A°mcyw icn-sh- °p-∂p-ap-≠v. F∂m¬ A`y-kvX-hn-Zy-cmb Bfp-I-fp-sS-˛-{]-tXy-In®v Iymº-kp-Iƒ tI{µo-Icn-®p≈ s]¨Ip-´n-Ifp-sS--˛--- CkvemanI ]T Xm¬]cyhpw AtXmSp_‘n- - - ®p≈ awam‰hpw Hcp ]cn-[n -h-sc-sb-¶nepw t]Sn-∏n®v XS-™p-n¿Øm≥ CXp- sIm≠v km[y-amhpw F∂m-Wn-h¿ IW-°pIq-´p-∂-Xv. am{Xa√, Ckvemans°dn®v ]Tn®pXpSßp∂ hnZym-¿YnIfpsS amXm]nXm°fn¬ Amhiy`oXn hf¿Ømpw, aXwamdnh∂ s]¨Ip´nIsf kzoIcn°p∂Xn¬ n∂v bphm°sf ]n¥ncn∏n°mpw CØcw P¬]߃ aptJs km[n-°p-sa∂h¿ hnebncpØp∂p. {]Wb aXwam‰Øns‚ Im‰v amdnhoim≥ XpSßnbt∏mƒ ]pXnsbmcp hna¿- ihpambmWv Ckvemw hncp≤¿ cwKØv h∂ncn°p∂Xv. tcsØ {]Wb aXw- am‰sØ Ipdn® N¿® XpSßn sh® AtX sh_vssk‰n¬ Xs∂ {]Xy£s∏´ After Love Jihad, It'-s time for Clinical Jihad F∂ teJØneqsS tIcfØnse Hcp {]ikvX saUn°¬ tImfPv tI{µoIcn®v Aapkvenw tcmKnIƒ°v sX‰mb acp∂v n¿t±in®pw hneIqSnb acp∂p-Iƒ Ipdn®p ¬Inbpw ]oUn∏n°p-I-bmsW- ∂mWnhcpsS Is≠ج. BZ¿iZrVX Hcm-fpsS lrZ-b-Øn¬ sNep-Øp∂ kzm[o--sØ Ipdn®v CØc°m¿ Xosc t_m[hm∑mc√t√m. Ckvem-ans‚ kpµ- c-ap-JsØ tm°n CØcw A¬]_p≤n-Iƒ F{X apc≠mepw Cu km¿YhmlI kwLw apt∂m´p IpXn-°pI X-s∂ sNøpw. A√mlp ]d-™-Xs{X icn. ""Ah¿ AhcpsS hmbvsIm≠v A√mlphns‚ {]Imiw sISp- Ø n°fbmmWv Dt±in°p∂Xv . kXyntj[nIƒ°v An- jvSIcambmepw A√mlp Ahs‚ {]Imiw ]q¿Ønbm°p∂hmIp∂p. k≥am¿- Khpw kXyaXhpw sIm≠v˛F√m aX߃°pw aosX AXns sXfnbn®p ImWn- °phm≥ th≠n˛Xs‚ ZqXs ntbmKn®hmIp∂p Ah≥. _lpssZhmcm[I¿°v (AXv) AnjvSIcambmepw icn.'' (hnip≤ Jp¿-B≥ 61:8,9) 2009 Un-k-w-_¿- 8
 • 7. R߃ {]Wbn®p! Hcp Iq´w PnlmZnIfpsS A-p`hkm£yw Bbni kPv ■- CsXmcp -hp≈ kwkm-c-am-Wv. `uXn-I-X-bpsS IÆ-©n-∏n-°p∂ ]f-]-f-∏n¬ n∂pw hnIe hnizm-k-ß-fpsS Nß-e-s°-´p-I-fn¬ n∂pw c£-s∏´v [h-f-tim-`-bm¿∂ Ckvem-ans‚ kpµcXoc- tØ°v S-∂p-I-b-dnb Hcp-Iq´w Aapkvenw s]¨Ip-´n-I-fpsS Ap-`-h-ß-fpsS IY. tdm°pw t]m∏pw knn-am-‰nIv Um≥kpw am{Xa√ sIm¥bpw P]-am-ebpw Nn√p-Iq-´nse I¨Xp-d-°mØ Ifn-a¨ {]Xn-a-Ifpw PohnXtam£-Øn-mbn H∂pw ¬Ip-∂n-s√∂v Xncn-®-dn™v GI-pw AXzn- Zo-b-p-amb {kjvSm-hns‚ BZ¿isØ {]W-bn®v k¿∆hpw Dt]-£n-®p-t]m∂ Hcp ]‰w "Pnlm-Zn- I-fpsS' Xpd∂p]d-®n¬. krjvSn®v kwc-£n®v hgn--S-Øp∂ temI-c-£n-Xm-hns‚ Z¿i--ßsf s-t©‰n F∂-Xns‚ t]cn¬,- ]nd∂phoW hoSpw Ifn-®p-h-f¿∂ aÆpw shSn™v D‰-h-scbpw DS- b-h-scbpw Dt]-£n®v ]cp-]-cpØ PohnXbmYm¿Yy-ß-fn-te°v Imse-Sp-Øp-sh® GXmpw ae- bmfn s]¨Ip-´n-I-fpsS Ap-`-h-ß-fpsS ]¶p-sh-°¬. CXn¬ sk≥tk-j-p-Iƒ D≠m-bn-s°m- ≈-W-sa-∂n-√; FIvkv¢p-ko-hp-Ifpw "sR´n-∏n-°p∂ cl-ky--ßfpw' Is≠-Øm≥ Ign-s™∂pw 2009 Un-k-w-_¿- 9
 • 8. hcn-√. ioXn-Icn® Ac-aIfn-en-cp∂v "s]m≈p∂ bmYm¿Yy- - - - - _-am-bn-cp∂p Ft‚-Xv. kz¥-sa∂v ]d-bmp≈ hnizm-km- ßsf' Ipdn®v XpS¿teJ--sa-gp-Xp∂ am[yaXºp-cm-°- Nm-c-ß-sf√mw A—--Ω-am-cn¬ n∂mWv ]I¿∂p In´n-b- ∑mcpsS am[y-a`m-jtbmfw Fcnhpw ]pfnbpw Is≠-Ømpw - - Xv. XßfpsS ApjvTm߃°∏pdØv as‰mcpaXhnizm- Ign-t™-°n-√. ]s£ Ign™ aq∂v amk-tØmfw tÃPp- kw kaqlØneps≠∂v Nn¥n®n´v t]mepan√mXncp∂ Ip´n- Ifpw Nm¬ap-dn-Ifpw BtLm-jn-®Xpw HSp-hn¬ "tIc-f- °mew. CXc aX-Z¿i--ßsf Ipdn®v tIƒ°m≥ XpS-ßp- Øn¬ eu PnlmZv Is≠-Øn-bn√' F∂ tImSXnbpsS ∂XpXs∂ saUn-°¬ tImf-Pn¬ Fw.-_n.-_n.-F-knv ]Tn- {]tbm-KsØ Ip‰-k-Ω-X-sa-t∂mWw aq∂v tImfw Xe-s°- °p-tºmƒ. ]e-t∏mgpw a‰p-]e aX-Z¿i--ß-fp-ambn am‰p-c- ´m°n ^b¬ aS-°n-b-Xp-amb Hcp hnj-b-Øn¬ ImWmsX ®p-tm-°p-tºmƒ Xs‚ hnizm-k-Ønse ]cm-[o--X-Iƒ, t]mb KZvKZ-ß-fp-sSbpw sSp-ho¿∏n-s‚bpw AS-°n-∏n-Sn® lnµp-Z¿i--ßsf Ipdn-®p≈ Xs‚ A⁄-X- -sIm-≠p IqSn- tXß-ep-I-fp-sS-bpw IY-Iƒ CXn¬ ImWmw. amkßfmbn bs√ F∂v Biz-kn-°m≥ {ian-®n-´p-≠v; {]tXy-In®v GI- ae-bmf {]kn-≤o-I-c-W-ß-fn-eqsS n߃ I≠p-sIm-≠n-cn- ssZhmcm[tbbpw ac-Wm--¥cPohn-X-sØ-bpw Ip-dn-®v. °p∂ Cc-Iƒ°p th≠n IÆo¿s]mgn-°p∂ th´-°m-cpsS At∏mƒ lnµpZ¿isØ°pdn®p≈ Xs‚ A⁄X°p- ]Xnhp G‰p- ] - d - ® n- e p- I - f √ CXv . adn®v Cc- I - s f∂pw ≈ ]cn-lmcw IqSn tXSn-bmWv Fw.-_n.-_n.-Fkv ]T--Im- Cubmw]m‰-I-sf∂pw, A]-Iz {]W-b-Øns‚ _en-bm-Sp-I- eØv KoXm-¢m-kn¬ tNcm≥ Bcw-`n-®-Xv. `K-hXvKoXsb sf∂pw am[ya- ß ƒ hnti- j n- ∏ n® nc- h [n "PnlmZo Ipdn-s®-¶nepw Bg-Øn¬ ]Tn-°Wsa∂pw AXp-hgn CXc s]¨Ip-´n-I-fp'sS Hcp kulrZ kw`m-jWw; Ckvem-ans aX-Z¿i-ßsf XS-bm-p≈ IcpØm¿÷n-°Wsa∂pambn- - - - {]W-bn® Ah-cpsS ]®-bmb Xpd∂p]d-®n-ep-Iƒ. cp∂p Dt±-iw. A∂p-hsc a- ns Ae-´n-bn-cp∂ Hcp]mSv NNN tNmZy-߃°v DØcw tXSn-bm-bn-cp∂p ]T-w. ]s£ ]Tn°pwtXmdpw tNmZy-߃ k¿∏m-Imcw ]q≠v Xs∂- CXv tUmIvS¿ ao. {]Wb dn{Iq-´nw-Knv tIc-f-Øn¬ tXrXzw ¬In-b-h-sf∂v Hcp ae-bmf ]{Xw c≠p-tImfw t^mt´mklnXw hnti-jn-∏n® bphXn. kzh-kXn-bn-en-cp∂v - ta¬ Btcm-]-W-߃°v adp-]Sn ]d-bp-tºmƒ ao-bpsS hm°p-Iƒ°v tcmjØns‚ NqSv. Xs‚ {]kwKw tIc-f- Ønse bph-Xn-Isf {]W-b-Ip-cp-°n¬ s]SpØmmsW- ¶n¬ AXv bqSq_n¬ A]v t emUv sNøpambncpt∂m? clkyambn hnZym¿YnIƒ°nSbn¬ {]Ncn∏n°pIbmbncp- ∂nt√ sNøpI! ao tNmZn-°p-∂p. Xo¿®bmbpw aX-{]t_m- [w B {]kwKØns‚ `mKw Xs∂bmbncp∂p. aX{]- t_m-[cwKtØbv°v IS∂phcm≥ AXn¬ kZ ns DZvt_m[n∏n°p∂pap≠v. aX{]t_m[w Hmtcm apkven- ans‚bpw _m[yXbmWpXmpw. ]t£ Chco {]Ncn∏n- °p∂ GsX¶nepw lnU¨ {]t_m[Øntm PnlmZn- tm AXn¬ t{]cn∏n°p∂n√. "PnlmZv' F∂ kwRvP Ckv- Øs∂ Xncn-™p-sIm-Øm≥ XpS-ßn. eman¬ ]ca]cnip≤amb H∂ns Ipdn°mmWv D]tbm- Fw.-_n.-_n.-Fkv Ah-km h¿j-am-hp-tºm-tg°pw AXv- Kn°p∂Xv. F∂m¬ Cu ]ZsØ G‰hpw XcwXmgv∂ ne- hsc Ah-KWn®n-cp∂ Ckvem-ans Ipdn®v ]Tn-°m-p≈ hmcØntebv ° v sIm≠ph∂psh∂XmWv hna¿iI¿ A`nhmRvN IqSn-°qSn h∂p. ac-Wm--¥cPohn-XsØ Ipdn- sNbvX H∂masØ sX‰v. ®p≈ Jp¿-Bn-Im-[ym-]߃ GsXmcp ]cn-Xÿn-Xn-bn¬ - - - - Xs‚ Ap-`h hnh-cW{]kw-K-Øn¬ k∂n-ln-Xcm-b- Pohn-°p∂ ap-jy-s‚bpw tNmZ--Isf Xr]vXn-s∏-Sp-Øm≥ h-cpsS apJw ambv-®p-I-f-™mWv Nn{Xo-I-cWw S-Øn-b- t]m∂Xv Xs∂-bm-Wv. sX∂v {]N-cn-∏n-°p-∂-h¿ Hcn-°-se-¶nepw B {]kwKw apgp- Bbn-S°v saUn-°¬ tImfPv Iymº-kn¬ S∂ "tPym- h≥ I≠n-´pt≠m F∂ Imcyw kwi-b-am-Wv. tÃPnse Xn¿K-ab' F∂ t{]m{Kmw Pohn-X-Ønp hensbmcp hgn- _m-dn¬ IrXy-ambn t{]m{Km-ans‚ t]cpw Xoø-Xnbpw tcJ- Øn-cn-hm-bn. {]Ya tNmZy-I¿Øm-hmbn {]kvXpX ]cn-]m- s∏-Sp-Øn-bXv ImWmØh-cm-bn-cn-°n√ CXv {]N-cn-∏n-°p∂ Sn-bn¬ ]s¶-SpØ Xs‚ kwkm-c-߃ C∂pw C‚¿s-‰n¬ Bfp-Iƒ. tIc-f-Ønse Hcp {]apJ apkvenw kwL-S S- e`y-am-Wv. "ao‰v Z dnth¿´v' ]cn-]m-Sn-sb {]Wb aXwam‰- Ønb {]kvXpX ]cn-]m-Sn-bpsS kn.UnIƒ C∂pw hn]-Wn- Øns‚ iwsJmen-m-Zambn ]cn-Nbs∏-Sp-Øp∂ am[ya ncq- - - bn¬ e`y-am-Wv. AsX√mw kuI-cy-]q¿∆w hnkvacn®v Am- - ]-Isct¥ Cu hoUntbm ¢n∏v ImWm-sX-t]m-bXv? ao hiy ]pI-a-d-Iƒ krjvSn-°m-mWv lnµpXz kwL-S-bpw ho≠pw ]pXnb kw`hhnIm-k-ß-fn-te°v aw Xpd-°p-∂p. Ah-cpsS Iqen-sb-gp-Øp-Imcpw {ian-°p-∂Xv. ao ]d-bp∂p. NNN Hcp XnI™ bmYm-kvXnI {_m“W IpSpw-_-Øn¬ Pn® ao Xs‚ aXwam‰ Ap-`hw Cßs hnh-cn-°p∂p: ""ImtØm-enIv _nj∏v Iu¨kn-ens‚ Ac-a--bn¬ ""sslµ-hm-Nm-c-߃ IWn-i-ambn ]pe¿Øn-t∏m-cp∂ IpSpw- n∂v IpØn-°p-dn® IW-°p-ambn S∂h¿s°t¥ hkvXp- 2009 Un-k-w-_¿- 10
 • 9. Xm-]cambn Cu hnj-bßtfmSv kwh-Zn-°p-∂hcpsS apºn¬ - - - - - - mhn-dßn-t∏m-bXv?'' atm-ca yqkv Nm¬ N¿®-bn¬ ]s¶- - SpØv hymP IW-°p-Iƒ D≤cn®v IpSp-ßn-t∏mb kwLv]cn- hm¿ _p≤n-Po-hn-bpsS Zpc-h-ÿsb Ipdn®v, Xncp-h--¥-]pc- Øp n∂pw F©n-o-bdnwKv ]T-th-fbn¬ Ckvemw kzoIcn- - - - ® hn[p-hn-t‚-XmWv tNmZyw. ""Iq´n-bn-W-°m≥ Ign-bmØ A°-߃ sImt≠m hnf-°n-bn-W-°m≥ Ign-bmØ hm°p- Iƒs°m-t≠m Xa-kvI-cn-°m≥ Ign-bp∂ H∂√ Ckvem- anIZ¿i-w. Hcn-°-se-¶nepw AXns‚ am[pcyw Ap-`-hn- ®-h¿°-dnbmw AXv Pohn-XØn¬ ¬Ip∂ im¥nbpw kam- - [m-hpw. tIhew Nne {]WbmS-Ißfn-eqsS aXXo{hhmZ- - - - Øn¬ sN∂p-ho-gm≥ am{Xw Zp¿_-ecmsWm A`ykvXhnZycm- - - b Iymw]-knse s]¨Ip-´n-Iƒ. k¿°m¿ n›-bn® {]mb- ]q¿Øn hbs -¶nepw ]cn-KWn-°m≥ CØcw Btcm-]Ww - D∂-bn-°p-∂-h¿ {i≤n-t°-≠-Xnt√!'' Cet{ŒmWnIv F©o- n-b-dnw-Kn¬ dm¶p--Im-cn--bmb adnbw hn[p tNmZn-°p-∂p. lnµp-aXhnizm-kn Iq-Sn-bmb A—s‚ ktlm-Zc]p-{Xs‚ - - - hm°p-Iƒ kXy-a-X-Øn-te-s°-Øn°m≥ t{]c-I-amb IY- bmWv adnbw hn[p hnP-bv ]d-bm-p-≈-Xv. A—s‚ acWw Xf¿Ønb timI-aq-I-amb Hcp kmbwk‘y-bn-em-bn-cp∂p ap-hns‚ tNmZyw. Xmn-Xp-hsc Bcm-[n-®p-sIm-≠n-cp∂ I√n¬ sImØnb apgp-h≥ hn{K-l-ßfpw ncp-]-Im-cn-I-fm- sW∂v BZy-ambn tXm∂n-Øp-S-ßnb nan-jw! Xt∂mSv G- sXmcp Imcy-Ønp th≠nbmtWm ¢mknse apkvenw kp- lrØp°ƒ hotdmsS hmZn-®Xv AtX Imcyw Hcp lnµphn- izmkn; AXpw, Xs∂ Gsd Adn-bp∂ Xs‚ A—s‚ ktlm- kwÿm-Øv H‰-{]-Wb aXw-am-‰hpw S-∂n-´n-s√∂ tImS- Z-c]p-{X≥ ]d-™t∏m-gp-≠m-b A¤pXw! kXy-Øn¬ AXm- - - Xnhn[n-tbm-Sp-IqSn Ah-ti-jn® Kymkp-IqSn jvSs∏´ Ah- - bn-cp∂p Xs‚ Kuc-h-]-c-amb Ckvem-anI ]T--Øn-p≈ ÿ-bn-emWv {iocm-a-tkm AwK-߃. Z£nW Im-dbn- BZy t{]c-W. epw, DUp∏n taJ-e-I-fn-ep-a-S°w I¿Wm-SIm kwÿm-- Øns‚ hnhn[ `mK-ßfn-te-°mbn Xøm¿ sNbvXph® e£- - hn{K-l-ß-fn-√m-Ø, I√pw achpw Nµ[q]hpw a[y- I-W-°nv t_m[-h¬°-cW kn.-Un-I-fp-sSbpw eLp-te-J- h¿Øn-I-fp-an-√mØ Ckvem-ans‚ kpµ-c-ap-JsØ BcmWv I-fp-sSbpw t]mÃ-dp-I-fp-sSbpw 2500 hf-≠n-b¿am-cp-sSbpw {]W-bn-°m-Xn-cn-°p-I. ASn-a˛DSa ka-Xz-hpw, kv{Xo˛-]p-cpj -- - "`oIc hnh-c-W-߃' HSp°w Pe-tc-J-bmbn Ah-kmn®p. ka-Xz-hp-sa√mw at‰Xv aX-Øn-emWv CXn-tesd Is≠-Øm- ≥ Ign-bp-I...'' Ckvem-anIZ¿i-sØ Ipdn-®p ]d-bp-tºmƒ I¿Wm-SIm kwÿm-Øv {]W-b-a-Xw-am-‰-Øns‚ t]cn- hn[p hmNm-e-bm-hp-∂p. ¬ S∂ mS-I-tIm-em-l-e-ß-fpsS nP-ÿn-Xn, IW-°p- Iƒ ncØn s]mfn-s®-gp-Xp-I-bmWv AhnsS n∂pw Ckv- NNN emwaXw Bt«-jn® tUmIvS¿ dknb. ""aXw am‰ {]W-b- {]W-bn®v aXw-am-dnb lnµp s]¨Ip-´n-Iƒ˛7500 Øns‚ BZy hm¿Ø-Iƒ FØp-∂Xv awK-em-]p-cØp n∂p- am-Wv. CXn-mbn apJw ad®v Nm-ep-Iƒ°p ap∂n¬ {]Xy- CXn-mbn {]h¿Øn-°p∂ a{Z- -Iƒ-˛13 £-s∏´ ]e-cp-sSbpw Xn-ndw Xn°v hy‡-ambn Adn-bmw.'' Xo{h-hm-Z{]-h¿Ø-Øn-mbn D]-tbm-Ks∏-Sp-Øp-∂h¿-˛1000 - - - dknb Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. ""memƒ tIƒs° ]d-bm≥ Ign- lnµp-aXØn-te°v XncnsI hcm≥ B{K-ln-°p-∂h¿˛ 3000 - - - bmØ Nne sshb‡nI Xm¬]-cy-߃°p th≠n-bmWv ""ΩpsS s]¨a-°sf c£n-°q, cmPysØ c£n°q'' CXns Pa[y-Øn-te°v Cd-°m≥ tXrXzw ¬Inb F∂ Iymw]-bnns‚ `mK-ambn {iocm-a-tkm Xe-h≥ {]- ]ecpw {]h¿Øn-®n-´p-≈-Xv. Ah-c-S°w CXn¬ sX‰p-[cn- tamZv apØ-enJv I¿Wm-S-I-bnse _wKfpcphn¬ S-Ønb °-s∏´ apgp-h-m-fp-Iƒ°pw A√mlp k∑m¿Kw ¬Is´ hm¿ØmktΩ-f--Øn¬ ]pd-Øp-hn´ IW-°p-I-fm-Wn-Xv. Ft∂ {]m¿Yn-°m-p-≈q.'' dknb ]d™pn¿Øp-∂p. IW-°nse A°-ß-fpsS FÆw Npcp-ßmpw Bbn-c-߃ Imdpw ss_°pw samss_epw t]m°-‰p-aWn-bp-aSßp∂ - - - qdp-I-fm-hmpw XpS¿∂v H‰-kw-Jy-bmbn ]cn-W-an-°m-p- tamlhmKvZm--ß-fmWv sNdp-∏-°msc CØcw I¿Ω-ß- ap≈ Ime-b-fhv BgvN-I-fm-bn-cp-∂p. Ah-kmw AXv Nma- fn-te°v BI¿jn-°p-∂-sX∂ am[yaI≠p-]n-Sp-Ø-ßsf cmPv K¿ kztZ-inn kn¬cmPnepw `¿Ømhv ae-bm-fn-bmb dknb ]cn-l-kn-°p-I-bm-Wv. Ckvem-ans‚ ioX-f-—m-b-bn¬ Ajv°-dnepw am{Xw HXp-ßn. Ign™ hw-_¿ ]Xn-m- n∂v e`n-°p∂ Cu kam-[mw GXp `uXnIkpJ--ß-fn¬ env Ajv°-dns Ip‰hnap‡-m-°n-s°m-≠v, I¿Wm-SIm n∂m-Wv tSm-m-hpI? 2009 Un-k-w-_¿- 11
 • 10. kz¥sa∂v ]dbmp≈Xv apgph≥ Dt]£n®v DSpØ Pw. ssZhhnizmknbmb AΩbptSbpw CSXp]£°mc- {U v am{X-ambn ]Sn-bn-d-ßn-b-t∏mgpw Rm-p-`-hn® Ahm- mb A—t‚bpw BZy aIƒ. Xnch¥]pcsØ {]ikvX- Ny-amb B-µw! ]n∂n´ Ccp-]Xv h¿j-Øn-n-S-bnse Pohn- amb Hcp tIm¨sh‚ v kvIqfn¬ ]Tn°p∂ kabØv ss{I- X-Øn¬ Fn°v ssIh-∂n-´n-√mØ H∂m-bn-cp∂p AXv. kvXhhnizmktØmSv B`napJyw tXm∂n; AhcpsS BNm- am{X-a√, msf ac-Wm-¥cPohn-XsØ Ipdn® kpµc{]Xo- - - c߃ ]n¥pScpIbpw N¿®n¬ t]mIpIbpsams° sNøp- £-Ifpw. ambncp∂p A∂v. Jp¿-B-nse {`qW-imkv{X ]cm-a¿i-ß-fm-bn-cp∂p dkn- Xncph¥]pcsØ Hcp F©nobdnwKv tImfPn¬ D]- bbpsS lrZbw Iog-S-°n-b-Xv. Fw.-_n.-_n.-Fkv ]T--cw-K- cn]TØnmbn Xncs™SpØtXmsS ssZhhnizmk-sØ Øp-t]m-epw Gsd Xe-th-Z krjvSn® {`qWimkv{Xhnj- Ipdn®p≈ k¶¬]sa√mw amdn. ncoizchmZØnp- th≠n b-߃ h≈n-]p≈n sX‰msX 1400 h¿j-߃°p apºv nc- hmZn®p S∂ Iq´w NßmXnamcmbncp∂p- A∂v Iq´v. AØ- £-c-mb Hcp B´n-S-bs‚ mhn-eqsS temIw {ihn-°p-I! csamcp NqSv]nSn® N¿®bnsemcn°¬ {k„mhns‚ {]k‡n Fs∂ kw_-‘n-®n--S-tØmfw ANn-¥y-am-bn-cp∂p AXv. ]c- hnhcn°p-∂ IYtbmSv IqSnb Hcp apkvenw s]¨-Ip´nbpsS am-h[n hmbn°mpw Adn-bm-p-ap≈ Pn⁄m-k-bm-bn-cp∂p Nne tNmZyßfmWv PohnXsØ am‰nadn® Xocp-amØnv A°m-e-Øv. ]S-®-h≥ AXnv X°-Xmb {]Xn-^-ehpw X- mµnbmbn h¿Øn®Xv. bYm¿Y ssZhk¶¬]w Ckvem- ∂p. Ahs‚ CjvSs∏´ ASn-aIƒ°p-am{Xw ¬Ip∂ k∑m- - - an¬ am{Xtabp≈qsh∂ Xncn®dnhnv AXv Imc-Wambn. ¿KZ¿i-w. `uXnI ku`m-Ky-߃ Hs∂m-∂mbn sImgn-™p- CkvemanIhnizmkßfpw I¿aßfpw ]Tn°m≥ nch- t]m-hp-tºmgpw ]S-®-h≥ ¬Inb Cu al-Ømb Ap-{K- [n ]pkvXIßfpw {]kwK kn UnIfpw C‚¿s‰v ssk‰p- l-Øns‚ BÀm-Z-Øn¬ Pohn-X-sØ kzbwka¿∏n-°p-I- bmWv dknb. NNN aXwamdnb Xs∂ hnhmlw Ign®p F∂-Xns‚ t]cn¬ Ac-e£w cq] iº-f-ap≈ `¿Øm-hns‚ tPmen jvSs∏´ k¶-S-Øn-emWv Xncp-h--¥-]pcw kztZ-innbmb {ipXn. `¿- Ømhv Aøq-_n-sm∏w h≠q¿ ]p∂∏mebnse `¿Xrho´n- en-cp-∂mWv {ipXn "kvtl-kw-hmZw amkn-I'--°mbn a- p- Xp-d-∂-Xv. Fd-WmIp-fsØ Hcp- {]ikvX Atacn°≥ Iº- n-bn¬ tPmen sNbvXncp∂ Aøq-_nv DØ-c-hm-Z-s∏-´-h- cn¬ n∂p-≠mb tamiw {]Xn-I-c-W-amWv tPmen jvSs∏- Sm≥ CS-bm-°n-b-Xv. sIm®n≥ k¿hIemimebn¬ n∂v jn∏v UnssknwKv ]mkmb Cu bphmhnv Iymºkv ske- £≥ hgnbmWv Im°m´p≈ A¥mcm{„ Iºnbn¬ tPm- Ifpw D]tbmKs∏SpØnØpSßn. Hm¿°q´n¬ apkvenw en In´nbXv. Iºn Bh-iy-Øn-mbn AƒPo-cn-b-bn¬ t]cn¬ Hcp sFUn {Intb‰v sNbvXv apkvenw IayqWn‰nIfn- hnkn-‰n-em-bn-cp∂ At±-l-Ønv, AtX bm{X Xo{h-hm-Z- ¬ kµ¿iw ]Xnhm°n. CkvemwaXw kzoIcn®tXmsS Øn-p th≠nbmsW∂v Nn{Xo-I-cn-®p-sIm-≠p≈ t]meo-kp- kzm`mhnIambp≠mtb°mhp∂ Nne s]m´epw No‰epIfp- Im-cpsS kwkmcw XpS¿tPmen°v hnLm-X-ambn amdn. Hcp sams° ho´nepap≠mbn. A¬lwZpen√mlv! C∂v {]iv- "Aapkvenw s]¨Ip´n'bmWv Xs‚ `mcy F∂-XmWv Xo{h- ßsfm∂pan√, kam[m]cambn IpSpw_PohnXw bn- hm-Z-Øns‚ {]Xy£tcJ-bmbn C‚-en-P≥kv Is≠-Øn-b- °p∂p. sX∂v At±lw Hm¿°p-∂p. Un.-sF.Pn tP°_v ]p∂q-kp- NNN ambn C°mcyw Xpd∂v kwkm-cn-°mpw Cu cwK-Øp≈ apkvenwth´-bpsS nP-ÿnXn t_m[y-s∏-Sp-Øm-p-ap≈ {]WbØns‚ t]cnemWv s]¨Ip´nIƒ aXw amdp∂- Ah-kcw ssIh-∂Xv ta¬{]-iv-Øns‚ KpW-]-c-amb ]cn- sX∂ Btcm]WsØ ]p—n®pX≈pIbmWv Iymkv{Xo- WmaKp]vXnbmbmWv Aøq_v hne-bn-cp-Øp-∂-Xv. bmbncp∂ ^mØna. ""R-ß-fpsS Ap-`hw Xs∂ tm°q... ""IeymWmtemNbpamb√msX Hcn°¬ t]mepw t- -t{]-an-°m-s-∂√ ]p-cp-j≥am-sc-˛{]tXy-In®v a-‰p -a-X-ÿsc cn´v I≠n´n√mØ Xs‚ `¿Ømhpambp≈ hnhml_‘- ImWm≥t]mepw I-gn-bmØ Np‰p-]m-Sp-I-fn-emWv R-߃ sØ "eu amtcyPv' F∂mWv AhcpsS AtzjW dn- Iym-kv{Xo-Iƒ hf¿∂phcp-∂-Xv. -Cu-sbm-c-h-ÿ-bn¬ t∏m¿´n¬ t]meokptZymKÿ¿ FgpXnt®¿ØXv Fß-s-bmWv {]W-bn-°m≥ Ah-k-c-sam-cp-ßp-I? X-ß- F∂XmWv G‰hpw k¶Sw. Fs‚ ]TImcyßfpw kzta[- fp-sS BZ¿i-]m∏cØsØ ad®vsh°m-p≈ Hcp ]pI-a-d bm D≈ aXmt«jhpsa√mw IrXyambn hnhcn® Atzj- -am-{X-amWv Ct∏mƒ S-°p∂ Cu ]pXnb {]Nm-c-W-ßfpw W DtZymKÿ∑mcmWv Cu dnt∏m¿´v sImSpØsXt∂m¿- "Pm{K-Xmtm-´o-kp-'-I-fpw.'' °Ww. {ipXn ]dbp∂p. h¿j- ß - t fmfw Iym- k v { Xo- b mbn Pohn®v H- S p°w Hcp CSØcw mb¿ IpSpw_ØnemWv {ipXnbpsS Xncphkv{Xw Agn®v sh®v kaq-l-a-[y-Øn-en-d-ßn k-`-bpsS 2009 Un-k-w-_¿- 12
 • 11. AI-Ø-f-ß-fn¬ S-°p∂ sIm≈-cp-Xm-bva-Iƒ Bflmp`- {]tem-`--ß-fn-eqsS tI-c-f-Øn¬ aXw-am-‰-Ønv XpS°w h߃ F∂ t]cn¬ hnfn®v ]-d-bp-∂ knÿ sPkvan-bpsS Ipdn-®Xv -{In-kvXy≥ anj-W-dn-am¿ Xs∂-bm-Wv. ss{I-kvX- Bflm¿YXsb tNmZyw sNøp∂pap≠v ^mØna. ""-k`bn¬ - - h-k-`-bpsS nb-{¥--W-Øn-ep≈ ]-e- tIm-f-Pp--Ifnepw t{]jn- S-°p∂ `uXn-I-ssh-I-ey-ßsf -Ip-dn®v am{Xta knÿ X{]-h¿Ø--߃ S-Øp-∂Xv -apkvenw ma-[m-cn-I-fmb sPkvan Xs‚ ]pkvXIØn¬ ]cm-a¿in-°p-∂p-≈p. b-Ym¿Y- - - - - ss{I-kvXh kphn-ti-j-I-cm-Wv. ap-kvenw `qcn-]-£-{]-tZ-i- Øn¬ k` C∂-p-`-hn®v sIm≠n-cn-°p∂Xv ISpØ Bflo- amb a-t©-cn-bnse eqY-d≥ k-`- -S-Øp∂ "a¿I-kp¬ -_n- b-Zm-cn-{Zy-am-Wv. Xncphkv{Xw Dt]-£n-°p-∂-h-cpsS apºn- jmd' F∂ Hcp ÿm]w Xs∂ Cu B-hiy-Øn-mbn ep≈ ap-Jy-hn-j-bhpw AXv Xs∂-bm-Wv. F∂m¬ AXv n-e-n-∂n-cp-∂p. 1981¬ Bcw-`n® -AXns‚ ÿm]-I-e£yw ad®v sh®v k`m[nImcnIfpsS A¥x]pcIYIƒ am{Xw Xs∂ {]tem-`--ß-fn-eqsS aX{]t_m-[w n¿h-ln-°pI N¿® sNøp∂ sPkvan a‰pNne `uXnIe£yßfmWv F∂-Xm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ 1997¬ ÿm-]I ta[m-hn-bm-bn- em°m°p-∂Xv F∂mWv a nem°m≥ Ignbp∂Xv.'' cp∂ -apkvenw ma-[mcn H-Xp-°p-߬ kztZin s®n-°p- ∂≥ ^mZ¿ Aehn ssewKnIm-tcm]WsØ XpS¿∂v cmPn- ""P∑-k-l-P-amb amp-jnIhnIm-c-߃ n-tj-[n-°-s∏- sh-®-t∏m-gm-Wv AhnsS hs∂-Øn-b Z-cn-{Z-bp-h-Xn-Iƒ Ap- Sp--tºmƒ AXns adn-I-S-°m-p≈ Xzc ap-jycn¬ A-¥¿- `-hn® ]oU--߃ temI-a-dn-bp-∂-Xv. -A-t-Isc s]cp-h-gn- eo-am-Wv. a-Tßfn¬ Aßs ]eXpw S-°p-∂p-≠vXmpw. - - - bn-em°n -tIm-gn-t°mSv shÃvln√n¬ Ign-bp∂ -A-t±-lsØ A-Xns‚ _m°n-]-{X-amWv sPkvan- ]d™ "AΩbpw Ip- t]mep-≈-h¿ C-Øcw Pm{K-Xm-tm-´o-kp-Iƒ -X-≈ptam, ™pw -I-fn'-Ifpw a‰pw. ]s£ BZ¿i-cw-KsØ sshI-ey- sImf-fptam F∂-dn-bm≥ Xm¬]-cy-ap-≠v. -P-eoe ]d-bp-∂p. ß-fm-Wv -ss{I-kvX-h-a-T-߃°IØpw ]pdØpw A-Wn-Iƒ Ap-`-hn®v sIm≠n-cn-°p∂ G-‰hpw henb {]ivw. -A-Xp- NNN sIm≠v Xs∂ "A-Ωbpw Ip™pw Ifn'-I-f√ "]nXm-hpw ]p- {Xpw Ifn'-I-fmWv ]ptcm-ln-X≥am¿°v Gsd Xe-th-Z krjvSn-°p-∂-Xv. CcpcwKØpw "]cn-ip-≤m-flmhn's‚ AZr- iy-km-∂n[yw {]iv-߃ k¶o¿W-am-°p-∂-pap-≠v. kXy- Øn¬, _p≤n-sIm-SpØp Nn¥n-°p-∂-h¿s°m∂pw Xs∂ In- kvXp-a-X-Øns‚ BWn°-√mb ]n-Xmhv, ]p{X≥, ]cn-ip-≤m- flmhv F∂ {XntbIXz k-¶¬]-Øn¬ hniz-kn-°m≥ Ign- bn-√. bp-‡n-k-l-a-s√∂v am{X-a√ {]-am-W-ß-fpsS ]n≥_- ehpw -C-Øcw hmZ-߃s°m-∂p-an-√. Xncp-hkv{Xw Dt]-£n- ®pw Xncp-shgpØpI-sf X-≈n∏-d™pw C-kvem-an-te°v tN- t°-dm≥ Bfp-Isf t{]cn-∏n-°p∂ L-SIhpw CX√msX as‰m- - ∂-√. {]Wbhpw `oIcXbpsa√mw Cu ax]cnh¿Ø-sØ XSbnSmmbn Ah¿ Is≠Ønb Nne s]mSnss°IfmWv.'' aXw-am-‰-hp-ambn _‘-s∏´ ]pXnb hnhm-Z-ßsf°pdn- ""-tI-{µ-a{¥n hb-em¿ chn apX¬ Un -ssh -F^v sF ®p≈ tNmZy-߃°v D-Øcw ]d-bp-I-bmW,v I¿Øm-hns‚ kwÿm A-[y-£≥ Fw. _n cm-tPjv hsc -A-y-a-Xhn`m- aW-hm-´n-bm-hm≥ sIm-Xn®v o≠ ]Øp-h¿j-tØmfw Xncph- - K-Øn¬ s]´ kv{Xo-Isf `mcy-bm-°n-bhcs√! A-hsc GsX- - - - - ¥]pcsØ Hcp {]apJ tIm¨sh‚n¬ ]Tw SØn HSphn¬ -- - ¶nepw Atz-jW DtZm-Ky-ÿ¿ tNmZyw sNbvXn-cp-∂pthm?'' Xncp-hkv{Xw Dt]-£n®v C-°-gn™ 2008¬ Ckv-emw-aXw Xs∂-t]m-se-Xs∂ A©v h¿jw apºv Ckvemw aXw kzoI- - ]p¬IpI hgn ]p-Xnb Po-hnXw sXsc-s™-SpØ Be∏pg cn® `¿Ømhv Jmen-Zn-sm-∏-an-cp∂v m-Znb tNmZn-°p-∂p. kztZ-inn ^mØn-a. sXm-´SpØ Znhkw S-°m-p≈ Xs‚ - - C-hco ]d-bp∂ "t´-߃' e-`y-am-I-W-sa-¶n¬ k¿°m¿ -hn-hm-l-Øns‚ Xnc-°p-I-ƒ°nS-bnepw "kvtl-kw-hmZw am- Kk‰n¬ hn⁄m-]w ¬I-Ww; -A-Xn¬ t]cv cPn-ÿ kn-I'°mbn kwkm-cn-°m≥ kabw Is≠Øn ^mØn-a. sNøp-∂-tXmsS B¿°pw hmbn-°m≥ I-gn-bp∂ tcJ-bmbn NNN AXv amdp-Ibpw sNøpw. CXv ne-hn-ep-≈-t∏mƒ -]n-s∂sb- ßs {]W-baXw-am-‰sØ Ipdn-®p≈ "`o-IckwJy-'bp-ambn - - - - - tPmenÿeØv n∂pw kplrØv hgn e`n® -Hcp eLp- Ch¿°v Ducp-Np-‰m≥ Ign-bpw?'' tPym{K^nbn¬ _n-cp-Zm-- te-Jbn¬ n∂mWv F-dWm-Ipfw kztZ-inn Peoe Ckvem- - - ¥c_n-cp-Z-ap≈ mZnb tNmZn-°p-∂p. an Ipdn®v ]Tn®v Xp-S-ßp-∂-Xv. --gvknw-Knv ]Tn-°p-tºmgpw sslµ-h BNm-cßsfm∂pt]mepw apd sX-‰n-°msX ]m- - - - - - XpS¿∂pw C-Øcw hnj-b-߃ Iq´p-Im-cp-ambn nc-¥cw - en®v t]m∂n-cp∂ ]m-e-°mSv Pn√-bnse Hcp ]pcm-X mb¿ N¿® sNøp-Ibpw sNbvXn-cp∂p. -A-n-bØn BkytbmsSm- Xd-hm-´n¬ P-n® mZn-b°v ]n -Pn°v ]Tn-°p∂ ka-bØv ∂n-®mWv Peoe Ckvem-an-te°v I-S∂ph∂Xv. kplr-Øp-°-fp-ambp≈ kwkm-c-am-Wv Ckv-em-ante°p≈ ""ImtØmenIv _nj]v Iu¨kn¬ tkmjy¬ lm¿- h-gn-sX-fn-bn-®Xv. kr-jvSn-]q-P-bpsS A¿Y-iq-yX t_m[y- aWn sk{I-´dn tPmWn sIm®p-]-d-ºn¬ ]p-dØvhn´ tm´o- am-b-tXmsS ]-Icwsh°m-p≈ {kjvSmhns‚ Z¿i--߃ knse ]cm-a¿i-߃ b-Ym¿Y-Øn¬ Ah-cpsS {]Xn-Omb tXSn-bp≈ Atzj-W-am-bn. "n®v Hm^v {SqØv' S-Øp∂ X-s∂-bm-Wv shfn-hm-°p-∂-Xv''. P-eoe ]d-bp-∂p. `u-XnI Ckvem-w- Id≥kvt]m≠≥kv tImgvkv A-Xn-tsd k-lm- 2009 Un-k-w-_¿- 13
 • 12. bIcambn. Ckvemw kzoI-cn-®-t∏m-gpw -Xp-S¿∂pw Ap-`- ]e ]WvUn-X≥amsc Ipdn®pw kzm-anPn A∂v ]d™ tami- - hn® nc-h-[n -{]-bm-k-߃... -C-t∏mƒ ne-ºq-¿ N¥-°p- amb A-`n-{]m-b-߃ Ah-cp-am-bp≈ ASp-Ø -]-cn-Nbwaqew ∂nse hm-S-I-ho-´n¬ `¿Øm-shm-∂n®v km-amyw _p-≤n-ap- ]p¿W-ambpw sX-‰m-sW∂v ]n-∂oSv t_m-[y-s∏-´p. am-{X-a√ ´n-√msX Ip-Spw-_-Po-hnXw bn-°p-∂p. kzman -]d™ ]e Btcm]Wßfpw -C∂v {Xoh sslµh˛ -- NNN ss{I-kvXh kwL-S--Ifpw Nne DØ-c-hmZs∏´ k¿°m¿ -G-P≥-kn-Ifpw G‰p-]-d-bp-∂Xp tIƒ°p-tºmƒ A¤pXw ""I-gn™ c≠p h¿j-tØm-f-ambn Ckvemw kzoI-cn-®n´v. tXm∂n-t∏m-hp-∂p. A-Xnp apºpw tijhpw H-cp-]mSv Ckvem-anI hnizm-k{KŸ- NNN ߃ hmbn-°m≥ km[n-®n-´p-≠v. Pn-lm-Zns Ipdn®v am{X- ambp≈ {KŸ-ßfpw I≠n-´p-≠v. ]s£ Xm¶fo ]d-bp∂ ""an{i-hn-hm-l-Ønv Bsf £Wn-®p-sIm≠v ]ckyw Xc-Øn-ep≈ Hcp -Pn-lmZv Rm≥ CXp-hsc tI-´n-´n-√-t√m...''.- sNøm≥ am{X-ambn tImfw ¬Ips∂mcp amkn-I-bp≠v C‚-en-P≥kv _yqtdm -D-tZym-K-ÿs‚ Xte-∂sØ t^m¨- bp‡n-hm-Zn-Iƒ°v. an{i-hn-hm-lsØ t{]m¬km-ln-∏n®pw tIm-fns -X-am-i-bm°n If™ ¿aw ]¶p-sh-°p-I-bmWv hnhm-ln-X-cpsS t^mt´m {]kn-≤o-I-cn®pw "an{i-hn-hml tImgn-t°mSv Pn√-bnse ]t´¬Ømgw kztZ-inn ^mØn-a. thZn' F∂ t]cn¬ AXn-mbn am{Xw Hcp amtcyPv _yqtdm ""`¿Øm-hnpw AΩ-bv°p-sa√mw -A-h¿ CtXcoXn-bn¬ kwL-Sn-∏n-®p-sa√mw Cu DZy-asØ Bhp-∂{X t{]m¬km- t^m¨ sNbvXn-cp-∂p. Gsd Ime-ambn ]c-kv]ckvtl- ln-∏n-°p-∂p-ap≠v bp‡n-hm-Zn-Iƒ. F∂m¬ a‰p aX-Øn- tØm-sSbpw _lp-am-tØm-sSbpw Ign-™n-cp∂ AΩ-bv°n- - ep≈ Bfp-Iƒ Ckvem-an-seØn Ah-cp-ambn hnhmlw sN- S-bn-ep≈ hnShv CtXmsS ho≠pw Xe-s]m-°n-bn-cn-°p-I- bm-Wv''. ""-]-{X-ß-fnepw -a‰pw h∂ hm¿Ø-Iƒ ]n-∂oSv kXy- am-sW∂v sXfn-™m¬ n߃s°¥v sNøm≥ ]‰pw? A- h¿ n-ß-fpsS aIsf D]-{Z-hn-°n-s√∂v Bcv I≠p?'' a-Ifp- sS `¿Xrho´pI-m-cp-ambn -X-߃ √- _-‘-am-sW-∂-dn-bn® ^m-Øn-a-bpsS AΩ-tbmSv D-Ø-c-hm-Z-s∏´ sF_n DtZym-K- ÿ≥am¿ S-Ønb tNmZy-ß-fm-bn-cp∂p -C-Xv. C-ß-s-bm- W-h¿ cPn-ÿ sNbvX tIkp-I-fpsS FÆw Iq´p-∂-Xv. ^m- Øna ]d-bp-∂p. _n tImw _ncp-Z-[m-cnWnbmb ^mØna 2008-emWv CkvemwaXw Bt«-jn-°p-∂Xv. A-º-ehpw Imhpw Ipe- ssZ-h-amb -K-W-]-Xn-bp-sa-√m-aSßn-bXmWv ^mØn-a-bpsS Ip´n-°m-e Hm¿a-Iƒ. -tIm-fPv kplr-Øp-I-fn¬ n∂pw ]- I¿∂pIn´nb -C-kvem-anI BZ¿i-߃°v b-Ym¿Y Poh≥ sh®Xv tImgn-t°mSv sh®v -S∂ -"km¬th-j≥ C‚¿m- j-W¬ FIvkn-_n-j'-m-Wv. øp-∂Xv Gsd Aklnjv-Wp-X-tbm-sS-bmWv Ch¿ tm°n- aXm-t«-j-W-Ønpw "X¿_n-bØp¬ Ckvem-an'se ]T- °m-Wp-∂-Xv. C°m-cysØ Ipdn-s®-gp-Xp-tºmƒ bp‡n-hmZn -Ønpw tijw ho-´n¬ Xncns®-Øn-b-tXmsS PohnXw teJ-I-cpsS `mj°v Imhn nd-am-Wv. G‰hpw ]pXnb e°w Gsd Zp -l-am-hp-I-bm-bn-cp∂psh∂v ^mØna Hm¿°p-∂p. "bp‡n-hn-Nmcw amknI' Xs∂ FSpØp tm°q. CS-°nsS -GtXm Ay-{K-l-Øn¬ n∂v h∂ Pohnsbt]mse ]cn- "kvtl-kw-hm-Zw amknI'-bn¬ Xe ImWn®v ASn-hmßn N-b-°m-c-S-ßp∂ henb Iq´w P-߃ Xs∂ ImW-m-s- t]mhm-dp≈ Ah-cpsS Hcp henb tImf-an-Ãns‚ teJ--ap- Øn-bXpw ]-e-Xcw IpØp-hm-°p-Ifpw ]cnlm-k-ßfpw S- ≠-Xn¬. ("kvtl-kw-hm-Zw amknI'-bn¬ "hmb--°m-cpsS Øn-bXpsa-√mw Cs∂-se-sb-∂t]-mse Hm¿°p∂p ^mØna. - - tImf-'Øn¬ HIvtSm-_¿ e°w At±lw Fgp-Xnb {]kv- c≠p Znh-k-Ønv tijw Xn-cns®-Øn-°m-sa∂ D-d-∏n≥ta¬ Xp-X teJ--Ønv {]Wb aXwam‰sØ Ipdn®v aq∂p tIm- sIm≠p--h∂ -A-hsc _‘p-°fpw m´p-ImcpaS°w ISpØ fw BapJw sImSp-Øv ]pXnb teJam°n AhXcn∏n°p- atm]oU--Ønv hnt[-b-am-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-tSm-{Xhpw IbmWv AXn¬ sNbvXncn°p∂Xv.) tImS-Xn-IqSn sX‰m- amc-W-hp-sa-√mw -S-Øp-tºm-gpw a-ap-cp-In-bp≈ {]m¿Y- sW∂v kΩ-Xn® ta¬ {]ivw Ckvem-ans‚ Imcy-Øn¬ -am-{X-am-bn-cp-∂p GI B{i-bw. -ho-´p-Im-cpsS n¿_-‘-Øn- Ct∏mgpw n¿_m[w S-°p-∂p-s≠-∂mWv teJ-I-t‚-Xmbn sm-Sp--hn¬ sIm-fØq¿ Ass-Zz-Xm-{i-a-Øn¬ t]mbn kzman AXn¬ h∂ henb Is≠-ج. Ch-cpsS Cc-´Øm-∏nv Nn-Zmµ-]p-cnsb I-≠- Ap-`hhpw Hm¿°p--∂p≠v ^mØna. CXn¬]cw sXfn-sh¥v thWw?'' ""-t{]-a-s°-Wn-bn¬ hogvØn Xs∂ D]-tbm-Kn®v hen-s®-dn- FdWmIp-fØv ssh‰n-ebn¬ Xma-kn-°p∂ B¿In-sSIv - bp-sa-∂m--bn-cp-∂p kzman-Pn-bpsS Is≠-ج. CXv ]d-bm- F©n-n-b-dmb kmd-bp-tS-XmWv tNmZyw. Xs‚ knhn¬ mbn At±lw D]-tbm-Kn® `mj-bpsS ne-hmcw Hcp B{i- F©n-n-b-dnwKv ]T--th-f-bn¬ Iq´p-Im-cn-I-fp-ambn S∂ aaaTm[n]Xn°v tbmPn-®-X-s√∂v -A-t∏mƒ Xs∂ Fn°v kwkm-c-Øn-emWv kmd Ckvem-ans Is≠-Øp-∂-Xv. Xncn®v]d-tb≠n h∂p.'' -C-kvem-an-s {]Xn-n-[o-I-cn-°p∂ ]Tka-bØv dqwta-‰p-I-fn¬ n∂pw a‰p-ambn IqSp-X¬ ]Tn- 2009 Un-k-w-_¿- 14
 • 13. °m≥ Ah-kcw e`n-®p. 2009¬ Fd-Wm-Ip-fØv sh®p S∂ h-bmbn Ch-cmcpw a- n-em-°p-∂n-√. adn®v A√mlp Xß- "km¬th-j≥ C‚¿m-j-W¬ FIvkn-_n-j-tm'sS Xs‚ ƒ°v In™p¬Inb Hcp alm-ku-`m-Ky-ambn am{X-amWv PohnXe£yw Xm≥ kzbw Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v Ch¿ CXns tm°n-°m-Wp-∂-Xv. kmd ]d-bp-∂p. Pnlm-Znpw aXw-am-‰-Øn-p-sa√mw "kvtl-'Øns‚ NNN apJw hcp-∂-Xnp apºv cu{Z-cq]w ]q≠ aXwam‰ IY-Iƒ ne-n-∂n-cp∂ ImeØv Ckvemw Bt«-jn® Hcmsf∂ kv{XoI-fpsS Ah-Im-i-߃°p-th≠n apd-hnfn Iq´nbpw ne°v Fs‚ Ap-`hw IqSn ]d™v Cu Ipdn∏v Ah-km- Nqse-SpØv kacw S-Ønbpsa√mw P-{i≤ tSn-sb-SpØ n-∏n-°-s´. tIc-f-Ønse s^an-n-Ãp-I-sfm∂pw Xs∂ Ah¿°v hntbm- ae-∏pdw Pn√-bnse h≠q-cnse Hcp {Kma-Øn-emWv Fs‚ Pn-∏n-√m-Ø-˛-{]m-b-]q¿Øn-bmb s]¨Ip-´n-Iƒ°v t{]an-°m- P-w. XnI™ Cuizchnizm-kn-Ifmb amXm-]n-Xm-°fpsS - - p≈˛A-h-Im-i-߃°p-th≠n H∂p sNdp-hn-c¬ A- c≠m-asØ aI-fmb Fn°v A—-Ωam-cn¬ n∂v ]I¿∂p- - - °m≥ t]mepw Xøm-dm-hm-Ø-Xn¬ A¤p-X-s∏Sp-I-bmWv In-´nb aX-hn-Nm-c-ß-fm-bn-cp∂p ssIap-X-embn D≠m-bn-cp- tIc- f - ˛ - I ¿WmS AXn¿Øn{]tZ- i amb at©- i z- c sØ ∂-Xv. ssZh-hn-izm-k-sa-∂m¬ ]qPm-ap-dn-bnse {ioIrjvW anbm]Zhn¬ n∂pw Ckvemw kzoI-cn-®- kmPn-Z. hn{K-lhpw Bcm-[--sb-∂m¬ Ipfn®v Cud--Wn™v hn{K- {]Wb aXw-am-‰-Øns‚ BZy Cc {]ikvX kmln-Xy- l-߃°p ap∂n¬ kmjvSmwKw {]W-an-°p∂ A—s‚ apJ- Im-cn-bmb am[hn°p´n-bn-cp∂p F∂v eoem-ta-tms t]m- hpw am{X-am-bn-cp∂p A°m-eØv a- n¬. Ay-a-X-hn-izm- ep≈ FgpXnsXfn™ ]{X{]h¿ØI ]d-™n´p IqSn I]- k-ßsf Ipdn-®p≈ GI Adnhv Xß-sf-°mƒ Gsd-sbm- Sauw `Pn-°p-I-bmWv tIc-f-Ønse s^an-nÃv _p≤n- Po-hn-Iƒ. CXn-t-°mƒ t`Zw I¿Wm-SIm kwÿm--am-sW- ∂mWv kmPn-ZbpsS A`n{]mbw. kn¬P-˛Ajv°¿ tIkn¬ - - - kn¬P-tbmSv aq∂p-amkw amXm-]n-Xm-°ƒs°m∏w t]mIm≥ ]d™ tImSXn Xocp-am-sØ "sR´n-°p∂ hn[n' F∂v ]d™mWv I¿Wm-S-I-bnse "Pm-[n-]Xy alnfm Atkm- kn-tb-j's‚ I¿Wm-SIm tXrXzw {]Xn-I-cn-®-Xv. am{X-a√ "]o∏nƒkv bqWn-b≥ t^m¿ knhn¬ en_¿´okv' (]n.-bp.- kn.-F¬) I¿Wm-SImLSIw CXn-s-Xnsc s]‰o-j≥ ¬- Impw- Xøm-dm-bn. nc-¥-c-ap≈ A]-am-n-°-en-eqsS kaq- l-sam-∂-S-¶w jfiXzØn-te°v t]msb∂pw nco-£n-°p- ∂p≠v kmPn-Z. A‘-hn-izm-k-ßfpw Am-Nm-c-ßfpw S-am-Sn-bn-cp∂ Imk¿tKmUv Pn√-bnse km[m-cW {Kma-Øn¬ n∂mWv iin-Iesb∂ kmPnZ Ckvem-ans Ipdn®v ]Tn-°p-∂-Xv. Np‰p-]m-Sp-ap≈ bmYm-ÿnI apkvenw IpSpw-_߃°nSbn¬ - ∂pw hn`n-∂-a-√mØ BNm-c-߃ kq£n-°p∂ sXm´-SpØ Pohn-®p-t]m-∂n-cp∂ kmPn-Z°v Ckvem-sa-∂m¬ CsXm-s°- apkvenw IpSpw-_-am-bn-cp-∂p. X-s∂-bmWv F∂m-bn-cp∂p [mcW. CS-°m-eØv ]ptcm-K- PohnXe£ysØ Ipdn-®p≈ Xs‚ Ab¬hm-kn-I-fpsS a Bi-b-°m-cmb Hcp IpSpw-_-Øn¬ n∂pw bYm¿Y k¶¬]-Øn¬ am‰wh∂Xv s]s´-∂m-bn-cp-∂p; AX-h-cpsS Ckvem-ans Xncn-®-dnbpIbpw Xs‚ lnµn ]Tthf-bn¬ kmaq-lnIPohn-X-Ønepw {]I-S-am-bn. hkv{X-[m-c-W-Øn¬ ]cn-N-b-s∏´ ]cn-h¿ØnX apkvenw ktlm-Z-cn-am-cpambn X- am{X-a-√, PohnX coXn-bnepw Ae-kX ]pe¿Øn-bn-cp∂ s‚ aX-]-c-amb Adnhv ]¶p-sh-°p-Ibpw sNbvX kmPnZ Ah¿ Npcp-ßnb Znh-k-Øn-p-≈n¬ IWn-i-X-bp-≈-h-cmbn s]m∂m-n-bnse "aDu--Øp¬ Ckvemw k`-'bn¬ n∂mWv amdn. Ab¬hm-kn-I-fn¬ h∂ am‰w sXs√m-c¤pX-tØmSp aX-]Tw ]q¿Øn-bm-°p-∂Xv. Ct∏mƒ h≠q-cnse Sp-hØv - - IqSn tm°n-°m-Wp-I-bm-bn-cp∂p Rm≥. apkvenw-I-fnse F∂ ÿeØv `¿Ømhv lo-^n-sm∏w Ign-bp-∂p. GtXm ]ptcm-K-a-m-i-b-°m-cp-ambn tN¿∂v {]h¿Øn-°m≥ NNN Xocp-am-n®p F∂p am{X-am-bn-cp∂p BZy-L´Øn¬ Ahsc - - Ipdn-®p≈ Fs‚ A`n-{]m-bw. sh≈n-bm-gvN-I-fnse ]≈n- Ckvemans {]W-bn®v k¿∆Xpw Dt]-£n®nd-ßnb Hcp- bn¬t]m°npw aX-]-T ¢mkp-I-fn-te-°p≈ bm{X-bnepw ]‰w bph-Xn-I-fpsS Ap-`-h-°p-dn-∏p-I-fmWv n߃ CXp- hoSp]q´n Xmt°m¬ Rßsf G¬∏n-°m-dm-bn-cp∂p Ah- hsc hmbn-®-Xv. {]W-bn®pw IÆp-sI-´nbpw Ckvem-an-te°v cpsS ]Xn-hv. krjvSn]qP-bn¬ A[n-jvTn-X-amb Fs‚ hnI- sIm≠p-Nm-Sn-°p∂ "aXw-am‰ A`ymkß'-fpsS ]´nI nc- e-hn-izm-k-ß-fpsS Nße∏q´p Xpd∂v ssZhZ¿i--Øn-te- Ønb am[y-a-ß-sfm∂pw Xs∂ Ch-tcmSv C°m-cy-Øn¬ °p≈ hmXm-bw Xpd-∂Xv B Xmt°m-em-sW∂v ]n∂o- A`n-{]mbw tNmZn-°p-Itbm sX‰p-Xn-cp-Øp-Itbm sNbvXn- sS-n°v tXm∂n-bn-´p-≠v. Xmt°m¬ G¬∏n-°m≥ hcp-tºm- ´n-s√-∂-XmWv hmkvX-hw. Ckvem-an-te-°p≈ IS-∂p-h-chv gpw XncnsI hmßm≥ hcp-tzm-gp-sa√mw A∂sØ ¢mkn- X߃ Ckvem-anv sNbvXp-sIm-Sp-°p∂ Hcp henb kw`m- s Ipdn®p-w AXns‚ auen-I-Xsb Ipdn-®p-sa√mw kwkm- 2009 Un-k-w-_¿- 15
 • 14. c-ß-fn¬ IS∂phcnI ]Xn-hm-bn-. Kuc-h-]-c-amb hnj-b- Imdpw ss_°pw samss_epw ssÃ]‚paS-ßp∂ {]W- ߃ kwkm-cn-°p-tºmƒ Ah-cn¬ I≠p-h-cm-dp≈ B-flm- b aXw-am‰ `oI-csc Ipdn-®p≈ A]-k¿]IIY-Iƒ hmbn- ¿YX Fs∂ lTmZm-I¿jn-®ncp∂p A°m-eØv. ®-t∏mƒ ]gb Ipsd Imcy-߃ Hm¿bnte°v IS-∂p-h-∂p. Aº-e-Ønse {]m¿Y Ign™v {]km-Z-hp-am-bn aS-ßp- tIhew Nne `uXnIem`-߃°p- th≠n kz¥w aXw Dt]- ∂ Hgn-hp-Zn--ß-fn¬ I≠p-ap-´nb Ab¬hm-kn-I-fn¬ s]´ £n-®-h-sc∂ Btcm-]-W-ß-fpsS nP-ÿnXn hy‡-am-°p- Hcp _men-I-bpsS tNmZyw h√msX a- n¬ X´n ""ImWp- Ibpw Bp-Im-en-I-ß-fn¬ nd-™p-n¬°p∂ ]pXnb Ibpw tIƒ°p-Ibpw sNømØ Cu Ifn-a¨cq]ß-tfmSv kw`hhnIm-k-ß-fn-ep≈ Ah-cpsS A`n-{]m-b-߃ Adn- {]m¿Yn-®n-s´¥m? Ah¿°v ΩpsS {]m¿Y h√Xpw a- bp-Ibpw sNøp-∂-Xn-e-∏pdw, Ct∏mƒ Ah¿ FhnsS FØn-  n-em-hptam?'' ]X-™p-s]m-ßnb tcmjw XS™pn¿Øm- n¬°p∂p F∂-Xn-s-Ip-dn-®p≈ Pn⁄mk IqSn-bm-bn-cp- ≥ Ign-s™-¶nepw D≈pW¿Ønb AXnse bp‡n-tbmSv ∂p bYm¿Y-Øn¬ Cßssbmcp teJhnjbw Xncs™- ]pdwXncn™v n¬°m≥ Fn°p km[n-®n-√. ]qPm-ap-dn- Sp°mp≈ t{]cIw. ]c-tem-IsØ Ipdn-®p≈ AN-©-e- bn-tebpw Aº-e-ap-dn-bn-tebpw XpS¿∂p≈ kµ¿i--߃ amb {]Xo-£ ImØpkq£n-°p-tºmƒ Xs∂ Cl-tem-I- Poh-n-√mØ Nne I¿a-߃ am{X-am-bn-Øo¿∂p. Bbn-S- sØ ncm-im-P--I-amb `mhnsb Ipdn®v Ah¿ Hmtcm-cp- °mWv kzoI-cWapdn-bn¬ h®n-cp∂ {ioIrjvWhn{Klw Øcpw t_m[-h-Xn-I-fm-bn-cp∂psh∂pw, F∂m¬ A√m-lp- Hcp tImgn-bpsS Nnd-I-Sn-bn¬ hoWp-S-™Xv. amXm-]n-Xm- hns‚ A]m-c-amb Ap-{K-l-Øm¬ `uXnIPohn-X-Øn¬ °-fp-sSbpw ktlm-Zcn-bp-sSbpw t]Sn°pw ]i-sh-s®m-´n-°m- - Xs∂ Ahsc√m-hcpw kam-[m]chpw kt¥m-j-]q¿W- p≈ [rXn-°p-an-S-bn¬ F∂n-eXv as‰mcp Nn¥-bmWv DW- hp-am-b Pohn-Xw bn-°p-∂-h-cm-sW-∂p≈ lrZy-amb Xncn- ¿Øn-b-Xv. kz¥sØ c-£n-°m≥ Ign-bmØ Cu inem-hn- ®-dn-hm-Wv Cu AtzjWØns‚ _m°n]{Xw. {Klw ]ns∂-sb-ßs sΩ kwc-£n°pw. Ab¬ho-´p- Im-cp-ambn ta¬ kw`hw Rm≥ kwkmcn®p. bYm¿Y ssZ- hsØ Ipdn®pw Ahs‚ AZz-nXo-bXsb Ipdn®pw ac-Wm- -¥cPohn-XsØ Ipdn®pw A∂p R߃ Gsd kwkm-cn- ®p. Ckvem-anIZ¿i--ßsf Ipdn-®p≈ Kuc-h-]-c-amb ]T- -Øn-te-°p≈ Nhn-´p-]-Sn-bm-bn-cp∂p AXv. Ckvem-ans {]Xn-n-[o-I-cn-°p∂ nc-h[n ]pkvX-I-߃ CXnn-S°v hmbn®p Xo¿Øp. Aßs ]Xps° ]Xps° Rmpw Hcp apkven-ambn amdp-I-bm-bn-cp-∂p. kXykm£yw ho´nedn™mep≠mIp∂ {]XnIcWw Hm¿Øv Rm≥ ]I®p. apkven-ambn Pohn-°p-Ibpw Aapkven- ambn A`n--bn-°pIbpw sNøpI F∂Xv ZpjvIchpw Gsd ZpxJ-Icambn-cp-∂p. {]Xn-aIƒ°pw hn{K-l߃°pw apºn¬ - - - - n∂v KZvKZIWvTbmbn ]S-®-X-ºp-cm-tmSv {]m¿Yn-®n´p≠v, mYm! nhrØn-tI-Sp-sIm-≠mWv s]mdp-Øp-X-c-tW! F∂v. Ckvem-an-te°p IS-∂p-h∂ Hcp ktlm-Z-cn-bmWv Bcm- [-m-I¿aß-fn¬ hn´p-hogvN sNbvXp-sIm-≠p≈ Cu coXn- AsX!- {]WbamWv Rßsf ChnsSsbØn®Xv. D‰- bpsS {]Xym-Lm-X-߃ Fs∂ t_m[y-s∏-Sp-Øn-b-Xv. AXn- hscbpw DSbhscbpw Dt]£n®ndßnt∏mcm≥ am{Xw a- semcp Xocp-am--sa-Sp-°pI F∂Xv An-hm-cy-ambn amdn.  n¬ t{]cW sNepØnb {]Wbw. ]t£ AXv hna¿iI¿ H∂p-In¬ apkven-ambn kz¥w ho´n¬ Xma-kn-°pI; As√- IcpXp∂Xvt]mse GsX¶nepw bphm°tfmS√; adn®v ¶n¬ AXnv Ap-Iqe kml-N-cy-ap≈nStØ°v t]mhpI. kr„nI¿Ømhmb temssIImYtmSv, Ahs‚ Idb‰ ho´p-Im-cpsS ISpØ {]Xn-I-cWw aqew n¿`m-Ky-h-im¬ BZ¿ißtfmSv... n߃ A]cnjvIrXsa∂v ]cnNbs∏Sp- c≠m-asØ Xocp-am--amWv S-∏n-em-b-Xv. c≠v Zim-_vZ- Ønb ssZhnIaXØns‚ B AZayamb kvt-lØnte- tØmfw Imew kz¥-sa∂v A`n-am-n-®n-cp∂ ]eXpw Dt]- °mWv {]WbIYbnse Hmtcm IYmmbnIamcpw Aen- £n-®p-sIm-≠p≈ bm{X... {kjvSm-hns‚ Z¿i-߃ s- ™ptN¿∂Xv. im¥nbpw kam[mhpw A`nejn°p-∂ Hcp t©-‰n-bm-Wt√m F∂ kam-[mw am{Xw. a pt≠m F¶n¬ n߃°pw CXnsemcnSap≠v; ap≥hn- aX-]TØn-mbn s]m∂m-n-bn-se-Øn-bt∏m-gmWv bYm- - - - - [nIfpw A⁄Xbpw ]mXnhgnbn¬ Dt]£n°-Wsa∂v ¿Y ]co-£W߃ tcn-´Xv. kz¥-°mcpw _‘p-°fpw h∂v - - - am{Xw. XncnsIhcm≥ ]dbp∂Xv a nem°mw. ]s£, apkvenwI- A√m-lp-hns {]W-bn-®v˛Ckvem-ans {]W-bn®v˛Cu fmb al-√nse Imc-W-h-∑mcpw ]uc-{]-am-Wn-am-cp-sa√mw BZ¿ikwln-Xsb hcn-°m-s-Ønb apgp-h≥ ktlm-Z-cn- XncnsIsN√m≥ ]d-bp-tºm-gp≈ Ahÿ! k¿∆ {kjvSm- am-scbpw mY≥ Ap-{K-ln-°p-am-dm-h-s´, Ah-cp-sSbpw a‰p hn-tmSv Ic™p {]m¿Yn® kabßfmbn-cp∂p AXv. A√m- kplr-Øp-°-fp-sSbpw Cl-]cPohnXw A√mlp t£a]q¿- lp-hns‚ A]m-c-amb Ap-{K-l-Øm¬ F√m-Ønepw ]nSn- W-am-°-s´. ®vn¬°m≥ ]‰n. Ct∂sd kt¥m-j-h-Xn-bmWv Rm≥. 2009 Un-k-w-_¿- 16
 • 15. Ip-cn-ip-a-c-W-w- hn-a¿-i--ß-fpw- h-kv-Xp-X-I-fpw-- ap-l-Ω-Z-en- am-kv-‰¿- ■- Ipcniv acWw ÿm]n-°m≥ anj-W-dn-am¿ ss__nƒ CXc tcJIƒ- °pw ]gb nba {]h-N߃°pw ]pdsa ]pXnbnba tcJIfpw apt∂m´v - - sh°m-dp-≠v. Ah Iqe¶i-ambn A]-{KYn-®m¬ Du-lm-t]m-l-Øn-s‚bpw tI´p-tIƒhn-bp-sSbpw {]mIrXaX sFXn-ly-ßfp-sSbpw ASn-ÿm-Øn¬ - - hnc-Nn-X-amb cN--I-fm-sW∂v a- n-em°mw. ]p-Xn-b-n-b-a- ]p-kv-X-I-Øn- s‚- B-cw-`-Im-e-Øv- n-e-n-∂n-cp-∂-Xpw- A-°m-e-sØ- k-`-Iƒ- Aw-Ko-I-cn- ®-Xp-am-b- tc-J-I-fp-w- C-Xn-tm-sSm-∏w- ]-cn-tim-[n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p.-- ]pXnbnba tcJ-Iƒ Ipcniv acWw Hcp Ncn{Xkw`-ham-W∂v sXfn-bn-°phm-≥ anj-Wdnam¿ - - apt∂m´vsh°p∂ {]-[m--s∏-´- H-cp tcJbmWv ]pXnbnba ]pkvX-Iw. Cu ]pkvX-I-Øn¬ n∂pw Ipcnivac-WsØ ]‰n Fs¥-¶nepw hnh-cWw e`n-°-W-sa-¶n¬ GIm-{ibw AXnse mev kphn-ti-j-ß-ƒ am{X-amWv. Ah aØmbn, am-¿t°mkv, ept°mkv, tbml-∂m≥ F∂n-h-cpsS t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. Ah-bm-Is´ sshcp-[y-ß-fm¬ ]qcn-Xhpw Ncn{XbmYm- ¿Y-yw C√m-Ø-Xp-am-Wv. H∂m-a-tØbpw mem-a-tØbpw kphn-ti-j-߃ 2009 Un-k-w-_¿- 17
 • 16. tbip-hns‚ At∏mkvXe-∑mcmb F∂p≈ ]e-am-Xncn X¿°-߃ Ign™ c≠v q‰m-≠p-I- aØm-bnbpw tbml-∂mpw FgpXn fn¬ sshZn-I ]fin-X-∑m-cpsS CS-bn-ep-≠m-bn´p≠v. Ct∏m- F∂mWv k¶¬∏w. gpw Cu memw kphn-ti-jsØ kw_-‘n®v Nne kwi-b- mev kphn-ti-j-ßfpsSbpw B[n-Im-cn-I-Xsb ߃ Xo¿∂n-´n-√' (ss__nƒ nL≠p dh. F.kn. ¢bv‰¨ B[p-nI ss{IkvXh ]fin-X-∑m¿ tNmZyw sNøp-∂p≠v. ]pdw. 497) aØm-bn-bpsS kphn-ti-jsØ tNmZyw sNbvXp-sIm≠v a¿t°mkv kphn-ti-jsØ ]‰n a¿tØmam k`bnse ItØm- e n° ss__nƒ ]fin- X - mb "sdbv a ≠v C. thZ ]fin-Xmb dh.hn. tXmakv ]d-bp-∂p:- "{KŸImcs - {_u¨' ]d-bp∂p: "hnPm-Xn-bcn¬ n∂pw blq-Zcn¬ n∂pw - - ]‰n kphn-ti-j-Øn¬ n∂pw kqN--sbm∂p e`n-°p-∂n-√. am-km-¥-c-s∏´ ss{IkvX-h-cpsS kaq-l-Øn¬ F¨]-Xp- 14:51,52¬ {KŸ-Im-c≥ kz¥w Ap-`hw hnh-cn-°p-I-bm-W- I-fn¬ Pohn-®n-cp∂, {Ko°v `mj kwkm-cn-®n-cp∂, Adn-b- ∂p≈ hmZw kzoI-cn-®m¬ Xt∂bpw B hy-‡n Bcm-sW- s∏-SmØ Hcp blqZ ss{IkvX-h-m-Wv kndn-bm-bn¬ sh®v ∂-Xns ]‰n bmsXmcp kqN-bpw ¬Ip-∂n-√.' (]p-Xnb aØm-bn-bpsS kphn-tijw Fgp-Xn-b-sX-∂m-Wv B[p-nI nba {]th-in-I, ]pdw. 32) ept°m-kns‚ Imcyhpw XssYh. ]fin-X-∑m-cpsS nK-aw' (an-in-lm-bpsS P-w. sdbva≠v sdbva≠v C. {_u¨, F.kn. ¢bv‰¨, dh. hn. tXmakv C. {_u¨, ]pdw 17). F∂n-h-cmcpw Xs∂ ss__nƒ hna¿i-I-tcm {In-kvXp hncp- s{]m´- à ‚ v ]- ≤tcm A√. Ccp-]-Xn-tesd HmWddn tUmIvS-td-‰p-≈ sdbv- fin-X-mb dh. F.- a≠v C. {_u¨ qdp-tIm-Sn-tbmfw hcp∂ ItØm-en°m kn ¢bv‰¨ aØm- k`m-hn-izm-kn-Iƒ BZ-cn-°p-Ibpw _lp-am-n-°p-Ibpw bnbpsS t]cn-ep≈ sNøp∂ Hcp {]K¬` ]fin-XmWv.- F.-kn. ¢bv‰¨,- ss_- - am-h-cm-in-b-psS kphn-ti-jsØ ]- _n-fns kw_-‘n®pw ss{IkvX-hXsb kw_-‘n-®pw ‰n ]d-bp-∂p:- "aØm- B[n-Im-cn-Iamb ss__n-ƒ nL≠p Fgp-Xnb hy-‡n-bpam- - ]m]-߃°v th≠n bn Xs‚ kphn-ti- Wv.- dh.-hn. tXmakv a¿tØma k`-bnse {]apJ thZ ]fin- ssZhw Xs∂ ap-jy- jw F{_mb `mj- X-pamWv. ss__nƒ hnZzm-∑m¿ Xs∂ kphn-ti-j-ß-fpsS mbn Ah-X-cn®v bn¬ Fgp-Xn. k¿∆ B[n-Im-cn-IXsb tNmZyw sNøp-∂p-sh-¶n¬ Ah tbip- km[m-c-Wambn tb- hns‚ Ipcniv ac-W-Ønv sXfn-hmbn FSp-°p-∂-sX-ßs? {Iqc-amb ]oU--߃ ip kwkm-cn-®ph∂ bmt°m-_ns‚ teJw kln®v acn®v Acmay `mj- b n¬ ]pXnbnba ]pkvX-I-Ønse 27 ]pkvX-I-ß-fn¬ BZy- Db¿sØ-gp-t∂‰ Hcp Ahs‚ hne-tb-dnb ambn Fgp-X-s∏-´-Xv bmt°m-_ns‚ teJ--am-W-∂mWv {]kw-Kßfpw, Aar- c£-Im-bn-´m-Wv an{X- ]fin-XaXw. Cu teJ-w ]pXnb nb-aØnse a‰p ]pkvX- - - X hN-ßfpw DØ- - I-ßfn¬ n∂pw thdn´v n¬°p-∂p. AXv Hcm-h¿Øn hmbn- - a-X-°m¿ an{Xs I≠-Xv. tam-]-tZ-i-ßfpw F- ®m¬ Ipcniv ac-Wkn≤m-¥-Øn--Xnsc apJw Xncn®p n¬- an{X-a-Xm-Z¿iw AtX √mw Hcp ame t]m- °p-∂-Xmbn ImWmw. ""hnP-m-Xo-b-cpsS CS-bn¬ NnXdn ]m¿- se AXn¬ tIm¿- cq]-Øn¬ X-s∂- °p∂ ]{¥≠p tKm{X-߃°v Fgp-Xp-∂Xv'' F∂ hNw Øn-cn-°p-∂p. ap- sIm≠mWv Cu teJw XpS-ßp-∂Xv. ss{IkvXhcpsS ASn- - - - H∏n-sb-SpØv Xs‚ °v A⁄mb a- ÿm hnizmk-ß-fmb tbip-hns‚ ap-jy-hXmcw, ]oUm- ssZhimkv{X-Øns‚ s‰mcp {KŸ-I-mc≥ p-`-h-߃, Ipcn-iva-cWw, Dbn¿sØ-gp-t∂¬∏v F∂n-hsb Ah-tbmSpIqSn B- a¿a-am°nam‰p-I-bmWv kw_-‘n®v bmsXmcp ]cm-a¿i-hpw Cu teJ--Øn-en-√ Zy-ambn Fgp-X-s∏´ F∂Xv hfsc {it≤-b-am-Wv. am{X-hp-a√ "{]h¿Øn°v'- bm- ]utem-kv- sNbvX-Xv. a¿t°mkv kphn-ti- sXmcp ÿmhpw sImSp-°msX "hniz-kn-®m¬ am{Xw aXn' j- Ø n¬ n∂pw, F∂ ]utem-kns‚ ssZhimkv{X-Ønv t¿ hn]-co-Xhp- I¿W ]c-º-cbmbn amWv AXv. tbmt°m_v ]d-bp-∂p: ""Bflm-hn-√mØ icocw tI´p-h∂ D]-tZ-i- arX- a m- b n- c n- ° p- ∂ - X p- t ]mse {]hr- Ø n- Iq- S m- s X- b p≈ ß-fn¬ n∂pw tb- hnizmkw arX-am-Wv''(2:26).- At±lw tam£{]m]vXn-°p-th- ip c£n- X m- h ns‚ PohNcn- { X- Ø nse hrØm- ¥ - ß sf ≠n apt∂m´v sh°p-∂Xv tXmd-bm-Wv. "cmP-Iob {]am-Ww' Iq´ntN¿Øv mw Ct∏mƒ ]mcm-bWw sNøp∂ aØmbn F∂mWv A-t±-lw- tXmdsb hnti-jn-∏n-®Xv. bmt°m-_ns‚ - kphn-tijw bh `mj-bn¬ Fgp-Xn' (ss__nƒ nL≠p, tXr-Xz-Øn¬ tbip-hn¬ hniz-kn-®n-cp∂ kaqlw ]utem- dh. F.-kn. ¢bv‰¨, ]pdw 362) kns‚ teJ--ß-sfm∂pw AwKo-I-cn-®n-cp-∂n√ F∂Xpw tbml-∂m≥ kphn-ti-jsØ ]‰n F.kn. ¢bv‰¨ ]d- hfsc {it≤-b-am-Wv. ta¬ ]d™ hkvXp-IfpsS shfn-®- bp-∂p: "CXns‚ {KŸ-I¿Øm-hm-cm-W∂pw CXn-¬ Fgp-X- Øn¬ ]pXnbnba tcJ Ipcnivac-WØnv sXfn-hmbnsbSp- - s∏-´n-cn-°p-∂h bYm¿∞ Ncn{X kw`-hßfmtWm A√tbm - - °p-∂-sXßsbmWv? F∂pw kwlnX kphn-ti-j-߃°pw shfn-]mSp ]pkvX-I- ]m]-]-cnlmc kn≤m-¥hpw ]utemkpw Ønpw CXnpw XΩn-ep≈ _‘-sa-¥m-W∂pw CXn¬ Fgp-X-s∏Sp∂ tbip km£m¬ A{]-Im-c-ap≈h-m-tWm ]m]]cn-lmckn≤m-¥-Øns‚ kq{X-[m-c-I≥ ]utem- 2009 Un-k-w-_¿- 18
 • 17. kmWv F∂- hy‡-am°n sImSp-°mpapX-Ip∂ hcw Xv ss{IkvX hnip-≤-cn¬ G‰hpw n m-c-mb Fn- ]fin-X∑m¿ t]mepw - °v ¬I-s∏-´p''. (F-^-tkmkv 3:8˛9) AwKo-I-cn-°p∂ Hcp hkv- Cu nKq-Vamb clkyw ap≥ {]mhm- - XpXbm-Wv. At±-l-Øns‚ t]cn¬ N-I-∑m¿t°m At∏mkvXe-∑m¿t°m Adn-b-s∏-Sp∂ ]Xn-aq∂v teJ--ß-fn- tbip-hnp t]mepw ssZhw shfn-s∏-Sp- embn Cu kn≤m¥w hym]n-®pIn-Sn-°p- Øn-bn´n√ F∂mWv ]utemkv ]d-bp- ∂p. ]utem-kns‚ PohnX ImeØv ∂-Xv. hfsc B›cyIcw Xs∂. At±- tdmam-km{am-Py-Øn¬ nen∂n-cp∂ lw XpS¿∂v ]d-bp-∂p: Hcp {]mIrX aX-am-bn-cp∂p "an{X-a-Xw'.- ""k`-bmIp∂ Xs‚ ico-csØ {]Xn ]utemkv Xs‚ n-KqV kn-≤m-¥-Øns‚ DZvLmSw n¿h- ln-®Xv D¬]Øn ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw sIm≠m-Wv. AXv ASn-Ø-d-b-m°n ]m]]cn-lmc kn≤m¥w ]Sp-Øpb¿- Øn. Cu ku[w hkvXpnjvT-ambn A]-{K-Yn-®m¬ AXv shdpw- No´v sIm´m-c-ambn amdp-∂Xv ImWmw. am-h-cm-in-b-psS ]m]-߃°v th≠n {InkvXp-hn¬ kln-t°≠nh∂ ]oU-IfpsS Ipdhv Fs‚ ico-c-Øn¬ Rm≥ nI- ssZhw Xs∂ ap-jy-mbn Ah-X-cn®v Øp-∂p. n߃°v th≠n ssZhw Fs∂ G¬∏n® B ZuXyw hgn Rm≥ k`bnse {Iqc-amb ]oU--߃ kln®v acn®v ip{iq-j-I-mbn. ssZhhNw ]q¿Æ-ambn shfn-s∏-Sp-ØpI F∂-Xm-bn-cp-∂p B Db¿sØ-gp-t∂‰ Hcp c£-Im-bn-´m-Wv ZuXyw. bpK-ß-fp-sSbpw Xe-ap-d-I-fp-sSbpw Bcw-`w apX¬ ad-®p-sh-bvs°-s∏-´n- an{X-a-X-°m¿ an{Xs I≠-Xv. Cu B- cp∂ Cu clkyw Ct∏m-ƒ Ahn-Sp∂p Xs‚ hnip-≤-∑m¿°v shfn-s∏-Sp-Øn-bn-cn- ibw ]utem-kns Atß-b‰w kzm[o- °p-∂p.'' (sIm-f-tkmkv 1:24-˛27) n-®n-cp-∂p. an{X-a-Xm-Z¿iw AtX cq]- bpK-ß-fp-sSbpw Xe-ap-d-I-fp-sSbpw Bcw`w apX¬ ad®p shbv°-s∏´ Cu Øn¬ X-s∂- H∏n-sb-SpØv Xs‚ ssZh- nKqVclkyw ]utem-kns‚ akvXn-jvIØn¬ cq]wsIm≠ "]m]]cn-lmc kn≤m- - imkv{X-Øns‚ a¿a-am°n am‰p-I-bmWv ¥-am-bn-cn-°p-∂p'. AXv tmlm {]hm-N-I-tm, A{_lmw {]mhm-N-Itm, tamim At±lw sNbvX-Xv. AYhm, "ap-jy- {]hm-N-I-tm,-- tbip-hnp t]mepw ssZhw shfn-s∏-Sp-Øn-bn-√. AXv Ah¿°v cpsS ]m]-߃°p-th≠n ssZhw Xs∂ A⁄m-X-am-bn-cp-∂p! F∂m¬ Xn°v AXv shfn-]-m-Sn-eqsS In´n F∂mWv ]u- ap-jy-mbn Ah-Xcn®v {Iqc-amb ]oU- - temkv ]d-bp-∂-Xv. F¶n¬ B shfn-]-mSv Bcn¬ n∂m-bn-cp-∂p? Nn¥n-t°≠ hn- -߃ kln®v acn®v Db¿sØ-gp-t∂‰ j-b-am-Wv. c£-I-mWv -{In-kvXp' F∂v At±lw ]utemkv Xs‚ n-KqV kn-≤m-¥-Øns‚ DZvLmSw n¿h-ln-®Xv D¬]Øn kn≤m-¥n-®p. A-Xn-p-th-≠n- A-t±-lØn- - ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw sIm≠m-Wv. AXv ASn-Ø-d-b-m°n ]m]]cn-lmc kn- t‚-Xm-b- kp-hn-ti-j-hpw- sa--s™-Sp- ≤m¥w ]Sp-Øp-b¿Øn. Cu ku[w hkvXpnjvTambn A]-{K-Yn-®m¬ AXv shdpw- - Øp.- ]u-tem-kv- ]-dbs´-:- ""Zm-ho-Zns‚- k- - - -- No´v sIm´m-c-ambn amdp-∂Xv ImWmw. AXn-te°v {i≤ £Wn-°p-I-bm-Wv. ¥-Xn-bm-bn- P-n-®p- a-cn-®n-´v- D-bn¿-sØ- gp-t∂-‰- tb-ip-{In-kXp-hn-s- Hm¿-Øp-sIm- -v D¬]Øn aq∂mw A[ymbw ASnØ-d-bm-°n-sIm≠v ]utemkv ]d-bp∂p: ""Hcp ≈p-I.- A-Xm-Wv- F-s‚- kp-hn-ti-jw''- (2 ap-jys‚ Ap-k-cW t°-S-n-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbn Xo¿∂-Xpt]mse Hcp Xn-tam-Øn-tbm-kv- 2:-8)- ap-jys‚ Ap-k-c-W-Øm¬ At-I¿ oXn-bp-≈-h-cmIpw'' (tdma 5:19) AXns‚ {Ko°v aqew ImWpI: ]utem-kns‚ teJ--߃ ]cn-tim- [n-®m¬ Ah nKq-Vhpw cl-kyhpw n- d-™-Xm-W∂v a-- n-em°mw. Ah hni- I-ew sNbvXm¬ ]cn-l-cn-°-s∏-Sm≥ Ign-bmØ nc-h[n {]iv-߃ Dcp-Øn- cn-™v hcp-∂-Xmbn ImWmw. At±lw ]dbp∂p: ""hnPm-Xn-b-tcmSv {In-k-vXp-hn- s‚ Zp¿{K-lamb -k-º-∂-X-sb-°p-dn®v {]kw-Kn-°mpw kI-e-Øns‚bpw {k- „m-hmb ssZh-Øn¬ bpK-ß-tfmfw nKq-V-ambn ÿnXn-sN-bvXncp∂ cl- ky-Øns‚ {]h¿Øw F√m-h¿°pw (Romans 5:19) 2009 Un-k-w-_¿- 19
 • 18. ta¬ kqNn-]n® hN--w- c≠v DØcw Xtc-≠-Xp-≠v. L-´-ß-fm-bn- Xn-cn-®m-W-v kn-≤m-¥n- ]nXr]m]hpw A-¥c ]m]-ßfpw °p-∂-Xv.- H∂v, "Hcp ap-jys‚ Ap-k-c- BZw sNbvX Ap-k-c-W-t°-Sn-m-Wv tbip Ipcn-in- W-t°-Sn-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbnØo¿∂p'. te-dn-bsX-¶n¬ tijw kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ]m]-ßsf AXm-bXv- BZw GZ≥ tXm´-Øn¬ sh®v Xn∂-cpXv F∂v - kw_-‘n®v ]m]]cn-lmckn≤m¥w F¥p hni-Zo-I-c-W- ssZhw hne-°nb ^ew Xn∂p. B Ap-k-c-W-t°-Sn-eqsS amWv ¬Ip-∂Xv? Nne ]m]-߃ BZ-ans‚ ]m]-tØ-°mƒ - At±lw ]m]w sNbvXp. Cu ]m]sØ ss{IkvX-h¿ BZn- F{X Cc´n hep-Xm-Wv. F{X-sb{X ln‰ve¿amcpw aptkm-fn- ]m]w, DXv`h]m]w, ]nXr-]m]w F∂n-ßs ]d-™p-h- n-amcpw Ign™pt]mbn-´p-≠v. F-{X-tbm- Ip-‰-hm-fn-Iƒ- Chn- cp∂p. AXv ss__ntfm {]hm-NI∑mtcm ]Tn-∏n-°mØ Hcp - - sS Pohn-®n-cn-°p-∂p. ssZh-tØbpw tbip-hn-sbpw X≈n- XØz-am-sW∂v apºv ka¿∞n-°p-I-bp-≠m-bn. ∏-d-bp-∂-h¿ thsd-bp-ap-≠v. Cu ]m]n-Isf F√mw in£n- c≠v, "Hcp ap-jys‚ Ap-kcWØm¬ At-I¿ oXn- - - - °-s∏-SpItbm {]mb-›nØw sNbvXv tamNn-∏n°s∏SpItbm bp-≈-h-cmIpw' AYhm ]nXr-]m-]-Ønp th≠n tbip Im- sNtø-≠-X-t√? tbip-hn¬ hniz-kn-®-h¿°v tbip-hns‚ ¬hcn-°p-∂n¬ Ipcn-in¬ c‡w Nn¥n acn®v BZw k¥-Xn- acWw Xs∂ F√m ]m]߃°pw ]cn-lmcamIpw F∂ I-fpsS ]m]-°d Igp-In-°-f-™-Xns kqNn-∏n-°p-∂p. hmZw kzoIm-cy-a-√. ImcWw ]utemkv ]d-bp∂p: "Hcp ap- ept°mkv kphn-tijw 3:23˛38 hN {]Imcw BZ-ans‚ jys‚ Ap-k-c-W-t°-Sn-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbn- Fgp-]Øn Ggm-asØ Xe-ap-d-bn¬s∏´ ]p{X-m-Wv tbip. Xo¿∂Xv t]mse Hcp ap-jys‚ Ap-k-c-W-Øm¬ At- AXp-sIm≠v ta¬ kqNn-∏n® kn-≤m-¥w- ""]p{X≥ ]nXm-hn- I¿ oXn-bp-≈-h-cmIpw' AYhm ]nXr-]m-]-Ønp th≠nam- s‚ ]m]-߃°v th≠ntbm ]nXmhv ]p{Xs‚ ]m]-߃°v {XamWv tbip Ipcnin¬ acn-®-Xv. AXpsIm≠v A-¥c th≠ntbm in£n-°-s∏-Sp-I-bn√. ]m-]-Ønp-≈- in-£- A- ]m]-߃°v AXv ]cn-lm-c-a-√. ]m]-]-cn-lmc kn≤m¥w h--h≥- X-s∂- A-p-`-hn-°-Ww''- F∂ ss__nƒ hN-- Ønv hn-cp-≤-am-Wv. Bb-Xn-m¬ ]utem-kns‚ ]m]-]-cn- lmc kn≤m¥w hy¿-Y-am-Wv. in£-bpsS Ime-Xm-a-khpw ap≥Xe-ap-d-I-fp-sS ]m]tamN-hpw ssZhw oXn-am-m-Wv. AXpsIm≠v ]m]n-Isf in£n- °m≥ Ah≥ _m[y-ÿ-m-W∂v anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p. B-b-Xn-m¬- oXn-am-mb ssZhw Xs‚ oXn S-∏n¬ hcp- Øp-hm≥ Xs‚ GI]p{X≥ tbip-hns Ipcn-in-te‰n F∂v Ah¿ {]N-cn-∏n-°p-∂p. ss{IkvXh hnizmk{]Imcw BZw k¥-Xn-IfpsS ]nXr- - ]m]w am-bv®p-I-f-bp-hm--mWv tbip G-I-tZiw c≠m-bncw h¿j-߃°v apºv Ipcn-in-te-dnbXv. tbiphpw BZhpw XΩn- hni-I-ew sNøpwtXmdpw anj-W-dn-amsc kw_-‘n-®n-S- ep≈ Ime ssZ¿Lyw ss__nƒ ImeKW{]Imcw 3771 tØmfw AXv "Iodm-ap´n' BbnØocp-IbmWv sNøp-∂-Xv. h¿j-amWv. kz`m-hn-I-ambpw Hcp tNmZyw ChnsS DS-se-Sp- BZ-anpw tamibv°pw CS-bn-ep≈ Xe-apd °p-∂p. ssZhw Xs‚ oXn S-∏n¬ hcp-Øm≥ C{X-tbsd ]m]hnap-‡¿! ImeXmakw hcp-Øn-b-Xnv ]n∂n-ep≈ bp‡n F¥mWv? Cu Ime-Xm-a-k-Ønp Imc-W-amb h√ bp‡n-bp-≠∂v ]nXr-]m-]-Ønv sXfnhmbn D≤-cn-°p∂ as‰mcp hN-- k¶¬∏n-®m¬ Xs∂ as‰mcp tNmZyw DS-se-Sp-°p-∂p. tbip- amWv tdma 5:12. AXv C{]-Im-c-am-Wv. ""Hcp ap-jy≥ aqew hnp apºp≈ Xe-ap-d-Iƒ ]nXr]m]w t]dn Ime-b-h-n-I- ]m]hpw ]m]-waqew ac-Whpw temI-Øn¬ {]th-in-®p. A{]- °p-≈n¬ ad-™-h-m-Wv. Ahcn¬ oXn-ampw ssZh am¿K- Imcw F√m-hcpw ]m]w sNbvXp-sIm≠v acWw F√mh-cnepw Øn¬ Pohn-®- {]hm-N-I-p-amb tml (D¬: 6:9), ssZh- hym]n-®p''. GZ≥ tXm´-Øn¬ sh®p-≠mb Ap-k-c-W-t°- Øns‚ kvtln-X-mb A{_lmw {]hm-N-I≥ (biø 1:8) Sn-m¬ BZw ]m]n-bm-bn. A{]-Imcw BZw apX¬ A¥y- ssZhw tcn´v thZ{KŸw ¬Inb tamim {]hm-NI≥ (]pd: - mƒ hsc Pn-°m-n-cn-°p∂ k¥-Xn-I-sf√mw Ah-c-dn-bm- 31:18), kXy-k‘pw njvIf¶pw Xn∑-bn¬ n∂v AI∂v - - - - sX Xs∂ ]nXr]m]-Øn-p-Ø-c-hm-Zn-I-fmbn. AXvsIm≠v Pohn®hmb bntøm_v {]hm-N-I≥ (bn-tøm_v 1:8) F-∂o- acWw F√m-hcnepw hym]n-®p F∂m-Wv 5:12 hNw sIm≠p - k®-cn-X-cmb {]hm-N-Icpw k÷--ßfpw s]Sp∂p. Ah¿ hnh£n°p-∂Xv. F∂m¬ sXm´-SpØ hNw A-Xnv FXn- Ipcnipkw`-hsØ kw_-‘n®v Adn-bp-Itbm hnizkn-°p- cm-Wv. hNw ImWp-I. Itbm sNbvX-h-c√. Ah-cpsS ]nXr-]m-]-Øns‚ ]cn-lm- ""nbaw (tXm-d) ¬I-s-]´-Xnp apºpXs∂ ]m]w cam¿Kw F¥m-bn-cp-∂p? Aß-s-sbmcp ]m]]cn-lmc am¿- temI-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. F∂m¬, nbaw C√m-Ø-t∏mƒ Kw ss__n-fn¬ Fhn-sS-bp-an-√. F¶n¬ Ign™ Xe-apd ]m]w IW-°n-se-Sp-°-s∏-Sp-∂n-√.''(5:13) ]nXr-]m]w t]dn-bmtWm a-cn-®p- t]mb-Xv? ]m]]cn-lmc "nbaw C√m-Øt∏mƒ ]m]w IW-°n-se-Sp-°s∏-Sp-∂n√' - kn≤m¥hmZn- I - f mb anj- W - d n- a m¿ Cu tNmZy- ß ƒ°v F∂ hNw hfsc {it≤-bamWv. BZ-Øns‚ Imew apX¬ - 2009 Un-k-w-_¿- 20
 • 19. tami-bpsS Imew hsc-bm- ss{IkvXh hnizmk{]Imcw Wv nbaan√m-ØIm- e-sa∂v sXm´-SpØ 14mw hN- BZw k¥-Xn-I-fpsS ]nXr- -Øn¬ ]d-bp-∂p≠v. ]m]w am-bv®p-I-f-bp-hm-- nbaw D≈-Xp-sIm-≠m-Wv `uXnI mWv tbip G-I- temIØv nba]me-Icpw tImS-Xn-I-fp- tZiw c≠m-bncw ap-≈-Xv. nb-a-an-√-¶n¬ nba]me-I-cp- tStbm tImS-Xn-I-fp-sStbm Bh-iy-an-√. h¿j-߃°v apºv AXpt]mse ssZhnInb-ap-s≠-¶n¬ Ipcn-in-te-dnbXv. am{Xsa ∑ C∂Xv Xn∑ C∂Xv F∂v tbiphpw BZhpw hnth-Nn-®-dn-bp-hm≥ Ignbq. AXn-eqsS- bmWv c£bpw in£bpw n›bn-°s∏- XΩn-ep≈ ImessZ Sp-∂Xv. ]utemkv ]d-bp∂p: ""nb-aØn- - ¿Lyw ss__nƒ s‚ A`m-h-Øn¬ ]m]w n¿Po-h-am-Wv''. ImeKW {]Imcw 3771 (tdma 7:8) AXp-sIm-≠v BZ-an-s‚bpw tami-bp-sSbpw CS-bn-ep≈ Xe-ap-d-Iƒ h¿j-amWv. kz`m-hn-I-ambpw nbaan√m-ØIm-eØv Ign-™p-t]m-bh- - - Hcp tNmZyw ChnsS DS-se-Sp- cm-b-Xn-m¬ Ah¿ ]m]ap-‡-cm-Wv. °p-∂p. ssZhw Xs‚ oXn kz`m-hn-Iambpw ChnsSbpw Hcp tNmZyw - Dcp-Øn-cn-™p-h-cp-∂p. nbaan-√mØ S-∏n¬hcp-Øm≥ ImeØv Pohn-®n-cp∂ Xe-ap-d-I-fm-bn- C{X-tbsd ImeXmakw hcp- cp∂p tmlm {]hm-N-I-s‚bpw temØv- Øn-b-Xnv ]n∂n-ep≈ bp‡n {]mhm-N-I-s‚bpw PXIƒ. Ah-cn¬ ]m]-an-√¶n¬ tml-bpsS IpSp-_-Øn- F¥mWv? se F´p t]scmgnsI _m°n temI-Øn- se F√m P-ßtfbpw Pe{]b-fØn¬ - n∂pw Bb-Xn-m¬ [mcmfw sshcp-≤y- ssZhw ap°n sIm∂-sX-¥n-m-Wv? (D¬- ßfpw A_-[-ßfpw IS-∂p-Iq-Sn. ]Øn 7Dw 8Dw A[ym-b-߃ ]cn-tim- G.A. Wells At±-l-Øns‚ "The his- sImSp-°m-pas{X h∂Xv'' (am¿°v 10:45) [n-°p-I.) AXp-t]mse temØn-s‚- Im- torical Evidence for Jesus.' F∂ ]pkvX- adp-hn-e°v Hcp DZm-lcWam-Wv Cu hN- - - - eØv tkmtZm-an-sebpw sKmtam-d-bn-se- I-Øn¬ ]d-bp-∂p: "{InkvXp ]utem- w. ΩpsS ]q¿∆]nXm-hmb BZ-ans‚ bpw P-ßsf A·nbpw K‘-Ihpw h¿- kns‚ Hcp I≠p-]n-SpØw am{X-am-Wv. A-p-k-c-W-t°-Sv- aqew ap-jy≥ Ah- jn®v ma-mhti-jam°nbsX¥n-mWv? - - ]utem-kns‚ Bi-b-߃ P-߃ Im-i-am-°nb ]m]-Øn-s‚bpw ac-W-Øn- (D-¬]Øn 19:23---˛25) k¶o¿Wamb CØ- hniz-kn-°m≥ Bcw-`n-®-t∏mƒ `mh-- s‚bpw A-Sn-a-ØØn¬ n∂pw ap-jy- cw tNmZy-߃°v F¥p adp-]-Sn-bmWv bnse {In-kvXp-hnp Hcp PohnX]›m- sc tamNn-∏n-°m≥ tbip Ipcp-in¬ sNm- anj-W-dn-am¿°v ¬Ip-hm-p-≈Xv. Øew ¬tI≠-Xp-≠m-bn-cp-∂p. kphn- cn™ c‡-amWv "adp-hne' F∂v ss{I- ]m]]cnlmc kn≤m-¥hpw ti-j-I-cmb aØmbn, a¿t°m-kv, eq- kvX-h¿ hniz-kn-°p-∂-p. apjyc‡w kphn-ti-j-ßfpw t°mkv, tbml-∂m≥- F∂n-h¿ ]gb- sIm≠-√msX ]m]-tam-Nan√ F∂mWv - - ]e t{kmX-kp-I-fn¬ n∂pw cq]w- nba{KŸ-ß-fpsS ASn-ÿm--Øn¬ ss{Ikv X hZ¿i- - Ø ns‚ s]mcpƒ. sIm≠ kphn-ti-j-ß-fpsS cN-bn-Xm-°- Cu I¿aw n¿hln-®p'. sh¬kns‚ Cu ]utemkv ]d-bp-∂p: ""c‡w sIm≠p≈ ƒ ap°v A⁄m-X-cm-sW-∂mWv ]- hmZw tbip-hns‚ AkvXnXzw ntj[n- ]m]]cn-lm-c-ambn ssZhw Ahs (tb- fin-X-aX-sa∂v apºv kqNn-∏n-®p-ht√m. °m≥ am{Xw AXncp IS-∂-Xm-W-¶nepw ip-hns) n›-bn®p X∂p''. (tdma 3:26) AXnse ]m]-]-cn-lmchpambn _‘- ASn-h-cbn´v kqNn-∏n-t°≠ Hcp hkvXp- ""c‡w Nn¥msX ]]m-tam-N--an√.'' s∏´ `mK-߃ ]utem-kns‚ ssZhim- X-bmWv. kphn-ti-jßfpsS {]Ya ASn- - - (F{_mb¿ 9:22) c‡Zmln-bmb Hcp kv{X-Øn-¬ n∂pw ISwsIm≠-X-mWv. ÿmw ]utem-kns‚ ssZhimkv{X-am- ssZh-sØbmWv ss{IkvX-hX ]cn-N-b- A-t±-l-Øn-s‚ teJ--ß-fn¬ ]m]]cn- sW-∂p-≈-Xv. s∏-Sp-Øp-∂-Xv. lmc kn≤m-¥-Ønv Ncn{Xcq]wsImSp- adp-hne adp-hn-e°v Hcp ]m]hpw˛P∑]]tam °msX Ipsd kn≤m¥-ß-fpsS kam-l- kphn-ti-j߃ ]cn-tim-[n-®m¬ adp- - - I¿a]m]tam C√mØ ap-jy-mWv c-am-bn-´mWv ]u-tem-kv- ]cn-Nbs∏-Sp-Øp- - - hn-esb Ipdn-®p≈ ]cm-a¿i߃ Im- tbmKys∂v anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p. ∂-Xv. F∂m¬ AXnv Hcp Ncn{X ]›m- Wmw. ""ap-jy]p{X≥ ip{iqj sNøn- ""Hcp hyXymk-hp-an-√ F√m-hcpw ]m]w Ø-ew Hcp-°n-bXv mev kphn-ti-j-I- °m--√, ip{iq-jn°mpw At-I¿°v sNbvXv ssZhal-Xz-Ønv AtbmKycm- cm-Wv. Ah hnhn[ t{kmX-kp-I-fn¬ th≠n Xs‚ Pohs adp-hn-e-bmbn bn''. (tdma 3:23) F∂ ]utem-kns‚ 2009 Un-k-w-_¿- 21
 • 20. hNw sXfn-hmbn ImWn°p-∂p. bplqZ thZ{KŸØn¬- k¶o¿-Ø]p-kvXIw- 49:-8,9 h-Nw - - - - Bb-Xn-m¬ ssZhw Xs∂ apjym- ]d-bp-∂Xv ImWpI: h-Xmcw {]m]n®v adn-bm-bpsS DZ-c-Øn¬ Pn® ]m]-c-ln-X-mb tbip-am-{X-amWv adp-hn- ebv°v tbmKy-s∂v anj-Wdn-am¿ {]kw-Kn-°pIbpw {]N- - cn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂p. Cu AhXmc k¶¬]Ønv XpS- °w Ipdn® ]utemkv Xs∂ AXns FXn¿°p∂p F∂Xv hfsc hnNn-{X-amWv. At±lw ]d-bp-∂p: ""]utemkv sNbvX Cu {]hrØn I≠ P-°q´w en°- (Psalms 49:8,9) thm-n-b≥ `mj-bn¬ D®-Øn¬ ]d™p: tZh-∑m¿(ssZ-h- ""bmsXm-cmƒ°pw Xs‚ ktlm-Zcs‚ adp-hne ¬Im≥ - ߃) ap-jycq-]w [cn®v ΩpsS CSn-bn-te°v Cdßnh∂n- Ign-bp-I-bn-√. Ah-mbn Hcp adp-hne ssZh-Ønp ¬Im- cn-°p-∂p. Ah¿ _¿W-_m-kns tkhqkv F∂pw ]utem- pw km[y-a-√. Fs¥-∂m¬ Aflm-hn-p≈ adp-hne hne-a- kv {]m[m {]kw-K-I-m-bn-cp-∂-Xn-m¬ Ahs sl¿akv Xn-°m-m-hm-Ø-Xm-Wv. Fs∂-t∂-°pw AXv A{]-Imcw F∂pw hnfn-®p. K-c-Øns‚ apºn-ep≈ tkhq-kns‚ t£- Bbn-cn-°s´''. {X-Ønse ]ptcm-ln- Hcp ap-jypw, tbip-hn-p-t]mepw a‰p-≈-h¿°v th≠n X≥ Imf-Ifpw ]qam- kz¥w Pohs‚ hne adp-hn-em-bmbn sImSp-°p-hm≥ Ign-bp- AΩsb [n°-cn-°p-∂-hv e-I-fp-ambn Ihm-S- I-bn√msb∂v ta¬ kqNn-∏n® hNw sΩ ]Tn-∏n-°p-∂p. Zo¿Lmbpkv D≠m-Ip- Øn¬ n∂p P-ß- AXp-sIm-≠m-Wv ""a°ƒ°v th≠n ]nXm-°∑m-tctbm ]nXm- - tfmSv tN¿∂v _en- °-∑m¿°v th≠n a°-tftbm h[n-°-cp-Xv. ]m]-Øn-p≈ I-bn-s√-∂pw Ah≥ acn- b¿∏n- ° m≥ B{K- acWin£ Ah--h≥ Xs∂ Ap-`-hn-°Ww'' F∂mWv °pI Xs∂ thW-sa∂pw lw {]I-Sn-∏n-®p. C- ss__nƒ Ak∂-n-KvZambn ]d-™-Xv. ssZhw I¬]n-®-Xmbn- X-dn™v At∏m-kX- v- adp-hn-e°v tbip tbmKy-mbncpt∂m? e- ∑ m- c mb _¿W- tbip ]Tn-∏n-°p-∂p. _mkpw ]utem-kpw Hcp ]m]-hpan√mØ tbip -am-{X-amWv adp-hn-ebv°v tbm- kphn-tijkwlnX Ky-s∂mWv anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂-Xv. F∂m¬ tbip hkv{Xw Iodn P- ap≥tIm-]nbpw £a-bn-√m-Øhpw (aØmbn 17:17) aZyw D≠m- - {]Imcw tbip-hns‚ °q-´-Øn-te°v HmSn- °p-∂hpw (tbml 2: 6˛11), amXm-hns Ah-tl-fn-°p-∂- sN∂v hnfn®p ]d- ]cky PohnXImew Hcp hpw (tbml 2: 4 am¿°v 3:20-˛35), Ak-ln-jvWp-hpw (tbml ™p.: sl ap-jy- 8:44, aØ 12:34,39) BsW∂v kphn-ti-j-߃ ]d-bp-∂p. h¿j-am-Wv. Zo¿Lm-bpkv sc, n߃ Cu sN- øp-∂-sX-¥m-Wv? R- AΩsb Ah-tl-fn-°p∂ Hcp cwKw ImWpI: Keo-en- {]m]n-°p-hm≥ At±-l bnse Imm-n¬ Hcp hnhmlhncp∂n¬ ho™v Xo¿∂- ߃ nß-- s f- t ]m- -Ønv Ign-™n-√. am-Xm- seØs∂bp≈ a- t∏m-ƒ tbip-hns‚ AΩ At±-l-tØmSv ho™v Xo¿∂ hns A[n-t£]n-®-Xv p-jy-m-Wv. hy¿-Y- Imcyw kqNn-∏n-®-p. At∏mƒ ""kv{Xotb Fn°pw n°pw amb Cu coXn-Ifn-¬ - XΩn¬ F¥v?'' (tb-ml 2:4) F∂v tbip AΩtbmSv ]d- sIm≠mtWm blqZ ™p. AXns‚ Cw•ojv hnh¿Øw sImSp--Øn-´p-≈Xv n∂v , Pohn- ° p- ∂ {]am-Wn-Ifpw a‰pw ssZh-Øn-te°v n- ""O woman, what have you to do with me'' F∂m-Wv. tbip-hns bph-Xz-Ønte ߃ Xncn-bWsa-∂,v - - Hcp IeymWkZ-kn¬ ho´pImc-tmSv At±-l-Øns‚ Ipcn-in¬ Xd®p sIm∂-Xv? R߃ n-ßsf DZv- AΩ Hcp Imcyw kqNn-∏n-®-t∏mƒ B ho´p-Im-c≥ kZ- n- t_m- [ n- ∏ n- ° p- ∂ p. ¬sh®v Xs‚ AΩ-tbmSv "kv{Xosb' Fn°pw n°pw Ahn-Sp-∂m-Wv BIm- XΩn¬ F¥v F∂v ]d-™m¬ kZ- nep≈-h¿ B ho´p- ihpw `qan-bpw kap-{Zhpw Ah-bn-ep≈ ka-kvXhpw kr„n- Im-cs GXv apJ-tØmSv tm°pw? amy-mb Hcp ap-jy- ®-Xv'' (At∏m 14:11˛15) s∂ nebntem AtXm [n°m-cnbpw Xmt¥-m∂nbpw F∂ - tæ—- {]h¿Øn-Iƒ I≠-t∏mƒ Ah-Xmc]pcp--j-mb net°m? n߃ Xocp-am-n-°p-I. tbip-hn-te°v Xncn-b-W-sa∂√ ]utemkv ]d-™-Xv. k¿- AtX IrXy-at√ tbip Xs∂ sm¥p {]k-hn® AΩ- ∆hpw kr„n® k¿∆i‡-mb ssZh-Øn-te°v Xncn-bmm- tbmSv sNbvXXv. tamim {]hm-NI≥ ]d-bp-∂p: ""ns‚ ssZh- - - Wv At±lw ]d-™-Xv. tbm-ip-hn-s‚- A-[ym-]--hpw- A-Xv- amb I¿Ømhv n°p X∂ cmPyØv o Zo¿LImew Pohn- X-s∂-bm-Wt√m.- F∂n´pw anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p: ssZhw ®n-cn-°p-∂-Xn-v ns‚ ]nXm-hn-tbpw amXm-hn-sbpw _lp- ap-jy-mbn Ah-Xcn® tbip adp-hn-e°v tbmKy-m-sW∂v. - - am-n-°pI'' (]pd 20:12). AtX XØzw- Xs∂-bmWv tbip AXv Ah-cpsS hy¿-∞-amb hm°m-Wv. Xs‚ Ap-N-c-∑msc ]Tn-∏n-®-Xv. tbip ]d™p: ""]nXm-hn- adp-hn-e ]gbnbaØn¬ tbpw amXm-hn-tbpw _lp-am-n-°p-I. ]nXm-hn-tbpw adp-hn-esb kw_-‘n®v ]gbnbaw XnI®pw hy-Xy- amXm-hn-tbpw A[n-t£-]n-°p-∂-h≥ acn-°Ww F∂v ssZ- kvXhpw hncp-≤-hp-amb ne-]m-SmWv kzoI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. hw Iev]n-®n-cn-°p-∂p''. (aØm 15:14) tbip ]d-bp-∂sXm∂pw - 2009 Un-k-w-_¿- 22
 • 21. {]h¿Øn-°p- ∂Xv as‰m- ∂ p- amsW-∂mtWm anj- W-dn-am¿ ]d-bp-∂-Xv?- AΩsb [n°-cn-°p-∂-hv Zo¿Lm- bpkv D≠m-Ip-I-bn-s√-∂pw Ah≥ acn- °pI Xs∂ thW-sa∂pw ssZhw I¬- ]n-®-Xmbn- tbip ]Tn-∏n-°p-∂p. kphn- tijkwlnX {]Imcw tbip- h ns‚ ]cky PohnXImew Hcp h¿j-am-Wv. Zo¿Lm-bpkv {]m]n-°p-hm≥ At±-lØn- - v Ign-™n-√. am-Xm-hns A[n-t£-]n- ®-Xv sIm≠mtWm blqZ {]am-Wn-I-fpw a‰pw tbip-hns bph-Xz-Ønte ˛ 31 mw- h-b- n¬- ˛ Ipcn-in¬ Xd®p sIm∂-Xv? hmkvX-h-Øn¬ tbip-hns‚ i{Xp-°- ƒ°v {]tXy-In®v blq-Z¿°v ASn-°m≥ sImSp-°p∂ Hcp "hSn' bmWv tbml 2:4 hNw. ]cn-ip≤{]hm-NImb tbip - - ap≥Iq´n Xocp-am-n-®Xpw tbip Adn-bp- ØnbsX-¥n--m-sW∂pw Cu hN--Øn- Hcn-°epw Aßs ]d-™n-´p-≠m-hp-I- Ibpw kΩ-X-n-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≈-Xp- ¬ hy‡-am-°p-∂n-√. bn√. tbml∂m≥ tbip-hns‚ t]cn¬ am-Wv. tbip-hns‚ BK-a--e£yw X- ssZh-ln-Xhpw ZqXs‚ i‡n-s∏-Sp- Btcm-]n® Hcp hymPhN--am-WXv. s∂ AXm-W∂v Ah¿ hniz-kn-°p-I- Øepw "tbip Ipcn-in¬ acn-°-Ww' F∂n´pw anj-W-dn-am¿ tbml 2:4 bpw sNøp-∂p. F∂m¬ Ipcn-im-tcm-lW- F∂m-sW∂v k¶¬∏n-°pI. AXm-sW- hNw s©--nte‰n S∂p AXns ym- - Øn¬ n∂p c£-s∏-Sp-Øp-hm≥ tbip t√m ss{IkvXh `mjyw. At∏mƒ kzm- bo-I-cn-°m≥ hn^e{iaw S-Øp-∂p. ssZh-tØmSv {]m¿Yn-°p-∂-Xm-bpw B `m-hn-I-ambpw Hcp tNmZyw ChnsS DS- F∂m¬ NIVss__n-ƒ hnh¿Ø-I¿°v {]m¿Y ssZhw kzoI- c n- ® m- X mbpw se-Sp-°p-∂p. AYhm ""Fs‚ ssZhta, B hN--Øns‚ Kuchw a- n-em-bn. ss__nƒ ]d-bp-∂p≠v. KXvkta tXm- - Fs‚ ssZhta o Fs∂ ssIhn´-sX- Ah¿ AXv Xncp-Øn. Xncp-Ønb hNw ´-Ønse {]m¿Y AXnv sXfn-hmWv. ¥v?'' F∂v tbip Ipcn-in¬ InS-∂v ne- ImWpI. ""Ah≥(tb-ip) Ah-cn¬ n∂v Hcp hn-fn-®sX-¥n-mWv? acn°m≥ Xosc Xm- ""Dear woman, why do you involve me?'' It√dv Zqcw amdn ap´n¬ta¬ hoWp {]m¿- ¬]-cy-an√msX Hcp Zohnem-]at√ tbip - AYhm "kv{Xotb' F∂ ]Z-Ønv Yn-®p, ]nXmth, Atß°v C„-sa-¶n¬ AhnsS Imgv®sh®-Xv?- A¬∏w sImgp∏vIq´n. "{]nb kv{Xotb' Cu ]m]m{Xw F∂n¬n∂v AI-t‰- A√-¶n¬ Ipcniv ac-W-Øn¬ n∂p F∂m-°n Ah¿ Biz-kn-®p. B Bizm- W-ta, F¶nepw Fs‚ lnX-a-√. Ahn- Xs∂ c£-s∏-Sp-Ø-m-sa∂v ssZhw ZqX- kw A[nImƒ o≠p-n∂n-√. AXn- SpsØ lnXw nd-th-ds´. At∏mƒ ≥ hgn tbip-hnv Dd-∏vsIm-Sp-Øp. F∂m- epw kwXr]vXn hcmsX Ah¿ ho≠pw Ahs i‡ns∏Sp-Øm≥ kz¿K-Øn- ¬ PqX-{]am-Wn-am-cn¬ n∂pw a‰p In¶- Xncp-Øn. ¬n∂v Hcp ZqX≥ {]Xy£s∏´p. Ah- c-∑m-cn¬ n∂pw tbip-hns c£-s∏- "" Why do you involve me?'' ≥ Xo{hthZ--bn¬apgpIn IqSp-X¬ Xo- Sp-Øm≥ ssZh-Ønv Ign-™n√. ssZhw F∂v sh´n Npcp-°n. AYhm Dear jvWambn {]m¿Yn®p. Ahs‚ hnb¿∏p- hm°v ewL-n-®-Xn-m¬ "Fs‚ ssZhta woman ({]nb kv{Xotb) AS¿Øn am‰n- Xp≈n-Iƒ cIvXØp≈nt]mse neØp - - Fs‚ ssZhta o Fs∂ ssIhn-´-sX- sIm≠v Ah¿ Biz-kn-®p. (Cu c≠v hoWp'' (eq°v 22:41˛44). ¥v?'' F∂v ssZh-tØmSv ]cmXn-s∏´v ss__nfpw ]cn-tim-[bv°v e`y-am-Wv) - ]m]m-{X-sa∂ "Ipcnipac-WØn¬'- - Zohnem]w S-Øn-sb∂v k¶¬∏n-t°- "kv{Xotb' F∂mbmepw "{]nb kv{Xo-tb' n∂pw c£-s∏-SpØp-hm≥ tbip ssZh- ≠n- hcpw. AXv icn-bm-Ip-I-bn-√. Imc- F∂mbmepw AXv hen-sbmcp Kuc-h- tØmSv {]m¿Yn-®t∏mƒ "F¶nepw Fs‚ - Ww ssZhw oXn-am-m-Wv. Ah≥ Icm¿ amb {]tbmKw Xs∂bmWv. F∂m¬ an- lnXa√ Ahn-SpsØ lnXw nd-th-dt´!' ewLn-°p-I-bn-√. F¶n¬ Ipcn-in¬ InS- j-Wdn-am¿ tbml 2:4 hNsØ ymbo- - F∂pIqSn tbip {]m¿Y--bn¬ Dƒs∏- ∂v Zo hnem]w S-ØnbXv tbip-h-√. I-cn-®p-sIm≠v AXns Hcp thZ-hm-Iy- Sp-Øn. ChnsS "F-s‚ lnXw' AYhm a‰mtcm BWv. AXv tijw N¿® sNøp- ambn ImWp-∂p. F¶n¬ tbip adp-hn-e- tbip-hns‚ C„w Ipcniv ac-W-Øn¬ ∂p-≠v. bv-°v tbmKy-m-hp-∂-sX-ßs? n∂pw c£-s∏-S-W-sa-∂mW∂Xv hy- kmµ¿`n-I-ambn Hcp Imcyw kqNn-∏n- adp-hn-e°v tbip k∂-≤m-bn-cp-∂n-√ - ‡-am-Wv. F∂m¬ ssZh-Øns‚ lnXw °s´: ""Fs‚ ssZhta, Fs‚ ssZhta ss{IkvXhhnizmk{]Imcw Ipcn-ip- F¥m-W∂pw kz¿K-Øn¬ n∂pw {]Xy- o Fs∂ ssIhn-´-sX¥v? '' F∂v Ipcp- a-cWw Hcp bmZr-—nI kw`-ha√. ssZhw - - £-s∏´ ZqX≥ tbip-hns i‡ns∏-Sp- in¬ InS∂ tbip ne-hn-fn®sX¥n- 2009 Un-k-w-_¿- 23
 • 22. mWv F∂v anj-Wdn-amtcmSv tNm- - °p-∂pthm Ahp ZpcnXw! Pn-®n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Ah- Zn-®m¬ Ah¿ AXnv sXm≠- sXm- p ∂m-bn-cp∂p! Ahs H‰n-sIm-Sp-°m-n-cn-°p∂ bqZmkv SmsX adp-]Sn ]d-bm≥ {ian-°m-dp≠v. Ah-tmSv tNmZn®p: Kptcm, AXv Rmtm? Ah≥ ]d™p: AX-mb-Xv- tbip ]q¿WssZhhpw ]p¿Æ ap- o ]d™p Ign™p'' (aØ 26:24˛25). jy-p-am-Wv. ap-jy-s∂ ne°v Xs‚ _e-lo-X {]I- "Pn-®n-√mbn-cp∂psh-¶n¬ Ahp ∂m-bn-cp-∂p.!' F∂ Sn-∏n-®-XmW∂v ad-p]Sn ]d-bm-dp-≠v. AhnsSbpw Nne tNmZy- tbip-hns‚ hmNIw hfsc {it≤-bam-Wv. bqZmkv Fs∂mcp - ߃ Dcp-Øn-cn™v hcp-∂p: hy‡n Pn-®Xv sIm≠m-Wt√m H‰n-eqsS tbip-hnv Ipcn- almflmKm‘n C¥y-bpsS kzmX-{¥y-hp-ambn _‘- in-tedn acn-t°≠n h∂-Xv. bqZmkv "Pn-®n√m-bn-cp-∂p-sh- s∏´v c‡km£n-bmb Hcp alm-m-Wv. lnµp Xo{h-hm-Zn- ¶n¬' Ipcnivac-W-Øn¬n∂pw tbip-hnv c£s∏-Sm-am-bn- bmb mYpdmw tKmUvtk At±-l-Øns‚ hncn-am-dn-te°v cp-∂p, F∂-Xs√ ta¬ kqNn-∏n® hN--Øns‚ hnh-£. shSn-bp-≠-Iƒ DXn¿Ø-t∏mƒ At±lw hnizkn°p∂ am-{X-hp-a-√- ss{I-kv-X-h-X-bp-sS- A-Sn-ÿm--hn-izm-k-Øn-v- ssZh-amb cmas hnfn-®p-sIm≠v hocarXyp-h-cn-°p-I-bmWv tb-ip- F-Xn-cm-sW-∂pw- Cu- h-N-w- sX-fn-bn-°p--∂p.- sNbvX-Xv. A√msX "cma, cma o Fs∂ ssIhn-´-sX¥v'- tbiphns sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´n√; {Iqin-®n-´p-an√ F∂v ]d™v ncm-i-tbmsS acn-°p-I-b√ sNbvX-Xv. AXv- tbip- ssZh-tØm-Sp sNbvX nc-h[n {]m¿Y-Iƒ kphn- - t]mse kzX{¥y kactkm-n-bmb `-K-Xvknßns _n´o- ti-j-ß-fn¬ ImWmw. F∂m¬ KXvsk-ta tXm´-Øn¬ jv In¶-c∑m¿ Xq-°n- - sh®v S-Øn-b-Xp-t]mep≈ Hcp {]m¿Y At±lØns‚ te-‰n-b-t∏mƒ Xq°v ]m]m-{X-sa∂ sFlnI ImeØv Hchk-c-Øn¬ t]mepw sNbvXn-´n-√m-sb- Ib- d n¬InS∂v C- ∂v kphn-ti-j-߃ Xs∂ km£yw hln-°p∂p. tXm´- "Ipcnipac-W-Øn¬'- ¥ysb {]Io¿Øn- Øn¬ sh®v hnb¿∏p-Xp-≈n c‡-Xp-≈n-bm-Ip-amdv Xo{h-th- ®v sIm≠mWv At±- n∂pw c£-s∏-SpØp-hm≥ lw Poh≥ shSn- Z--bnepw hfsc XojvW-tbmSpw "Cu ]m]m{Xw F∂n¬ tbip ssZh-tØmSv n∂pw AI-t‰-Wta' AX-mb-Xv- "Ipcnip ac-WØn¬ n∂pw'- - ™-Xv. At±-lhpw C¥y-bpsS kzmX- Fs∂ c£n-t°-Wta F∂ {]m¿Ybm-bn-cp-∂p- A-Xv.- Cu- {]m¿Yn-®-t∏mƒ {]m¿-Y- A-t±-lØs‚ ssZh`bw aqew ssZhw tI´p F∂v - - {¥yØnv th≠n "F¶nepw Fs‚ lnXa√ hocarXyp hcn® hy- ss__nƒ Xs∂ k-a¿-Yn-°p∂p.- A-Xv- Im-Wp-I-:- ""Xs‚ Ahn-SpsØ lnXw ‡n-bm-Wv. sFlnI PohnX ImeØv {InkvXp ac-W-Øn¬ n∂pw X- s∂ c£n-°m≥ Ign-hp-≈-htmSv IÆo-tcmSpw henb hnem- nd-th-dt´!' F∂pIqSn GY-≥knse ]-tØmSpwIqsS {]m¿YIfpw bmN-Ifpw ka¿∏n-®p. Ah- - bphm-°sf hgn-sX- tbip {]m¿Y--bn¬ s‚ ssZh`bw aqew Ahs‚ {]m¿Y tI´p.'' (sl-{_m-b¿ ‰n-°p∂p F∂ hym- Dƒs∏-Sp-Øn. 5:7) tP Ahn- S sØ ChnsS "F-s‚ lnXw' A[n-Im-cn-Iƒ tkm- tbip oXn-am-m-Wt√m. ""oXn-ams‚ {i≤-tbmSvIqSnb {I-´o-kns hnjw {]m¿Y h-fsc ^en-°p-∂p.'' (bmtIm_v 5:16) F∂v ss_- AYhm tbip-hns‚ sImSpØv sIm√m≥ _nƒ ]d-bp∂p. AXpsIm≠v tbip-hns‚ Pohn-XImeØv C„w Ipcniv hn[n-®-t∏mƒ AXv n¿WmbIL´-Øn¬ ac-W-Øn¬ n∂pw c£n-°m≥ Ign- ac-W-Øn¬ n∂pw kk-t¥mjw kzo- hp≈ ssZh-tØmSv S-Ønb {]m¿Y ssZhw tI´p. Aß- I-cn-°p-I-bmWv A- s Ipcniv acWw F∂ im]-Øn¬ n∂pw ssZhw tbip- c£-s∏-S-W-sa-∂m t±lw sNbv X - X v . hns c£n-®p F∂v ss__nƒ Cu- h-N--ß-fn-eq-sS- hy- sW∂Xv hy‡-am-Wv. CXvt]mse nc-h- ‡-am-°p-∂p. hnip≤ Jp¿-B≥ F{X kv]„-am-bn-´mWv AXv [n DZm-l-c-W-߃ ]d-™Xv. ""hmkvXhØn¬ At±-lsØ (tb-ip-hns) Ah¿ - - nc-Øm≥ Ignbpw. sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´p-an√;- {Iqin-®n-´p-an-√.'' (4:157) F∂m¬ tbip cmjv{S-Øn-s‚tbm tZi-Øn-s‚tbm tamN- {Iqin®Xv Bsc-sb∂v Xncn-®dn-bm-Xm-hp-Ibm-Wp-≠m-bXv - - - -Ønv th≠nh∂ Hcp hy‡nb√. adn®v temI P-X-bp- Hcp Ipcniv kw`hw S-∂n-´p-s≠-¶nepw AXn¬ tbip˛ sS ]m]w t]dm≥ h∂ c£-I-m-W-∂mWv ss{IkvXhX- Cukm˛sIm√-s∏-´n-√m-sb∂pw bYm¿Y-Øn¬ AhnsS bp-sS- hn-izm-kw-. F¶n¬ ta¬ kqNn-]n® hy-‡n-Iƒ°p- S-∂-sX-¥m-sW∂v Ah¿°v Xncn-®-dn-b-msX- t]mb-Xm- ≠mb hocyhpw ss[cyhpw F¥vsIm≠v tbip-hnv C√msX sW∂pw tbip F∂ [mc-W-bn¬ as‰m-cm-fm-bn-cp∂p {Iqin- t]mbn? °-s∏-´-sX∂pw BZy q‰m-≠p-I-fn¬ ne-n-∂n-cp∂ tcJ- tbip bqZm-kns i]n-°p∂p Iƒ ]cn-tim-[n-®m¬ Is≠-Øm≥ Ign-bpw. BZy k`-Ifn¬ - {Iq-ioI-c-W-Ønv tbip Xosc k∂-≤-m-bn-cp-∂n√ X≈p-Ibpw sIm≈p-Ibpw sNbvX nc-h[n tcJ-Iƒ ne- F∂-Xnv hy‡-amb a-s‰m-cp- sXfn-hmWv bqZm-kn-s-Xn-sc- n-∂n-cp-∂p. ne-hn-ep≈ mev kphn-ti-j-ß-ƒ°v ]pdta bp≈ tbip-hns‚ im] hm°v. Xs∂ Ipcn-in¬ Xd-°m≥ Ccp-]Xn-e[n-Iw- k-phn-ti-j߃ hnhn-[ Im-eßfn¬ hnhn[ - - - - - - bqZmkv H‰n-s°-Sp°pw F∂v a- n-em-°nb tbip bqZm- k`-I-fn-embn AwKo-I-cn-°-s∏-´n-cp-∂p-sh∂v ss__nƒ kn-tm-Smbn ]d-bp-∂p.: ""apjy]p{Xs Bcv H‰n-sIm-Sp- ]fin-X-∑m¿ Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p-≠v. A°m-eØv _¿W-_m- 2009 Un-k-w-_¿- 24
 • 23. ssZhw apjym-h-Xmcw {]m]n®v adn-b-bpsS DZ-c-Øn¬ Pn®, ]m]-c-ln-X-mb tbip- am-{X- amWv adp-hn-ebv°p- tbmKy-s∂v anj- W-dn-am¿ {]kw-Kn-°pIbpw {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂p. Cu AhXmck¶¬]Ønv XpS°w Ipdn® ]utemkv Xs∂ AXns FXn¿°p∂p F∂XmWv hnNn-{X-w kns‚ kphn-tijw ss{IkvXh kaq-l-Øn¬ Im-tm-m- bn- {]Nm-cØn¬ D≠m-bn-cp-∂p. AXn¬ {Iqin-°s∏´ hyIvXn - - tbip-h-s√∂pw ]Icw kv°dn-bmtØm bqZm-km-sW∂pw ka¿Yn°p-∂p-≠v. AXp-t]mse mK-v lΩmZn sse{_-dn-bnse (The Nag Hammadi Library) ' The second Treatise of the Great Seth' - CXv hnh¿Øw sNbvXXv tdmP¿ F. _p≈m¿Upw tPm- k^v F. Kn∫≥kp-am-Wv˛ F∂ IrXn-bn¬ tbip-hn-s-b- √ ]Icw In-td-t-°m-c≥- in-atbm-s-bmWv {Iqin-®sX∂v ka¿∞n-°p-∂p. Cu tcJsb km[q-I-cn-®p-sIm-≠p≈ ]cm- AXn¬ AS-ßn-bn-cn-°p∂p- F∂Xv sIm≠m-Imw.'--(Ckvemw a¿i-߃ kwlnX kphn-ti-j-ß-fn¬ ImWmw. kwhm-Zw, tPmjvamI-vsUmh¬ & tPm¨ Kn¬ {InÃv. ]pdw 163). AtX ]pkvXIØn¬ 164 mw-- t]-Pn¬- Kte-jy≥ Un{In- _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw bpsS Imew {In- 429˛496 BsW∂v ]-d-b-p-∂p-≠v. IqSmsX ss{IkvXhk` At∏m-{In^m KW-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Ønb - - {In 382˛¬ ]m›mXy k`bpw 465˛¬ t]m∏v C∂-k‚pw _¿- _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw F¥psIm≠pw {it≤-bamWv. - W_mkns‚ kphn-tijw ntcm-[n-®Xmbn sX-fn-hp≠v. apl- - -- A-h¿- AwKo-Icn-°p∂ hnizmk{]am-WßfpsS- ASn-th-cnv - - ΩZv _n Pn-°p-∂-Xnpw q‰m-≠p-Iƒ°v apºv S∂ IØn-sh-°p-∂ kp-hn-ti-j-a-m-W-Xv. tbip-hns‚ ZnhyXzw,- Imcy-ß-fmWv ta¬ kqNn-∏n-®-Xv. F¶n¬ _¿W-_m-kns‚ ssZh]p{X k¶¬∏w,- {X-nXzkn≤m¥w,- ap-jy-h-Xmc k¶- kphn-tijw apkvenß-fm¬ cNn-°-s∏-´-Xm-sW∂v ]d-bp-∂- ¬∏w,- Ipcn-ivacWw,- Dbn¿sØgp-t∂¬∏v- Xp-Sßn-b- ]u-tem- - - sX-ßs? _¿W-_m-kns‚ kphn-ti-jØnse Ip-cni-v kw`- - - kns‚ ssZh-im-kv{X-Ønv hncp-≤-amWv B kphn-tijw.- h-w 215 ap-X-¬- 217 h-sc-bp-≈- A≤ym-b-ß-fn-em-bn- hn-h-cn°p- AeIvkm{≠n-b-bnse k`-Iƒ {In-: 325hsc _¿W-_m-kn- ∂p-≠v.- A-Xv- Im-Wp-I-:- s‚ kphn-tijw Imtm-mbn AwKo-Icn-®n-cp∂p. {I-n.- 325¬- - - A[ym-bw- 215: tbip- Ccn-°p-∂ kv-YeØn-Sp-Øv- ]´m- tIm¨-k‰m-ss‚-≥- N-{I-h¿-Øn-bp-sS- A-[y-£Xbn¬- tN¿∂- v - - fhpw- bq-Zm-kpw- FØn-bt∏mƒ- [m-cm-fw- Bƒ-°m¿- ASp- n-Jn-bm- kp-∂ltZm-kn-¬-- sh-®v- n-ehn-ep-≈- m-ev- kp-hnti- - - - Øp-hcp-∂ i_vZw- tbip- {ihn-®p.- At∏mƒ- At±lw- t]Sn®v- - j-ß-ƒ- H-gn-sI- a-s‰√m- kp-hn-ti-j-ß-fpw- n-tc-m-[n-°p-I-bpw- ho-Sn-p-≈n-te°v- t]mbn.- ]Xn-sm-∂v- in-jy-∑m-cpw- Dd°Øn- A-h- -in-∏n-°p-hm≥- I¬-∏n-°p-I-bpw- sN-bv-Xp-sh-∂v- ss{I- em-bn-cp-∂p.- Xs≥-d Zm-ks≥-d A]ISn-e I≠ ssZhw- kv-X-h- ]-fin-X-∑m¿- X-s∂- Aw-Ko-I-cn-°p-∂p.- Xs≥-d am-em-Jam-cm-b K{_n-tben-tm-Spw- an-°m-bo-en-tmSpw- _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw apkvenwI-fm¬ cNn-°s∏- - dm-t^en-tm-Spw- bqdm-tbe-ntm-Spw- tbip-hn-s Cu- `q-an-bn¬- - ´- X m- s W∂v - anj- W - d n- a m¿ {]N- c n- ∏ n- ° m- d p- ≠ v . AXnv n-∂pw- ]p-dØpsIm-≠p-t]m-Im≥- I¬-]n-®p.- B ]cn-ip-≤ bmsXmcp Ncn{X ]n≥_-ehp-an-√- F-∂XmWv hkvXp-X. Imc- - - am-em-Jam¿- tbip-hn-s≥-d Acn-In¬- h∂n-´v- tbip-hn-s- sX- Ww, AXnsXncmb sXfn- h p- I ƒ ss__nƒ ]fin- °p-hiØp-≈ Pen¬-Iq-Sn- ]p-dØp-ISØn.- F∂n-´v- At±- X≥am¿Xs∂ nc-Øp-∂p-≠v. "Ckvemw kwhmZw' F∂ lsØ hln-®p-sIm-≠p-t]m-bn.- a‰v- am-em-Jam-cp-sS AIºSn- ]pkvX-I-sa-gp-Xnb tPmjv amIvtUmhepw-, tPm¨ K-n¬ tbm-sS aq-∂mw- BIm-iØp-sh®v- ssZhw- At±lsØ {InÃpw tN¿∂p ]d-bp∂p: "_¿W-_m-kns‚ t]cv ]n∂oSv Atßb‰w- _lp-amn-®p.- {]Xy-£-s∏-Sp-∂Xv "Kte-jy≥ Un{I-n' F∂ t]cn¬ Adn- A[ym-bw- 216: ""bq-Zm-kv- a‰p-≈h¿-°v- ap-tº Hcp- kmlkn- b-s∏-Sp∂ imk--Øn-em-Wv. Cu tcJ-bn¬ Ap-h-Zn-°-s∏- Ist]m-se tbip-hn-s am-em-Jam¿- I≠ ap-dn-bn-te°v- ´Xpw Xnc-kv°-cn-°-s∏-´-Xp-amb IrXn-I-fpsS Hcp ]´nI IS∂p.- At∏mƒ- in-jy-∑m-sc√mw- n-{Zbn-em-bn-cp-∂p.- DSs ImWmw. Aßs XnckvIcn-°-s∏´ IrXn-I-fn¬ _¿W- AXv-`p-XIcm-b ssZhw- AXv-`p-XIcw-Xs∂ {]h¿-Øn-®p.- _m-kns‚ kphn-ti-jhpw Dƒs∏-´n-cp-∂p. Cu IrXnsb X∂n-an-Øw- bq-Zm-kn-s≥-d i_v-Zhpw- cq-]hp-sa√mw- tbip-hn- ntcm- [ n- ° m- p≈ ImcWw tmkv à nIv D]- t Z- i - ß ƒ s≥- d t]m- s eXs∂bm- ° n- am- ‰ s∏´p.- F∂n- ´ v - Abmƒ- 2009 Un-k-w-_¿- 25
 • 24. Rßsfsb√mw- DW¿- Ø n- b n- ´ v - ∂m--Wv _¿-W-_m-kn-s‚- kp-hn-ti-j-Øn¬- n-∂pw- a-- n- Rßfp-sS bPam-≥- Fhn-sSbm- em-Ip-∂-Xv-.- ""Ipgn Ipgn-®-h≥ Ipgn-bn¬ NmSn'' F∂ Ah- sW-∂v- Atz-jn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.- At∏m- ÿ-bmWv ChnsS bqZm-knv- kw`-hn-®Xv. ]cn-ip-≤pw ssZh- - ƒ-Xs∂ R߃- AXn-ibn-®n-´p-]d™p-: ""{]t`m,- Øns‚ {]hm-N-I-p-amb tbip-hns NXn-bn¬ h[n-°m≥ Aßm-Wv- Rßfp-sS bPam-≥-! Aßv- Rßsf ad∂p- {ian® bqZm-knv ssZhw- Xs∂ ¬Inb Hcp h-en-b- in£- t]m-tbm''-?- At∏mƒ- Abmƒ- Nn-cn-®p-sIm-≠v- ]d™p-: "Ct∏m- bm-bn-´mWv CXn¬n∂p ap°v a- n-em-°m≥ km[n-°p- ƒ- n-߃- aTbcm-Ip-Ibm-tWm?- Fs∂ n-߃-°dn-™p- ∂-Xv. Iq-sS.- Rm≥- bq-Zm-kv- Ckv°dn-sbm-Øm-Wv.- Abmƒ- A{]Im- - {Iqin-®Xv In-td-t°m-c-mb in-atbms- cw- ]dbp-tºmƒ- ]´m-f°m¿- B ap-dn-bn-te°v- IS∂v- h∂n-´v- {In. memw q‰m-≠n¬ t]mepw Ipcn-in¬ Xd-®v sIm-∂- bq-Zm-kn-s≥-dta¬- ssIsh®p.- Im-cWw- F¥p-sIm-≠pw- Abm- Xv tbip-hn-s-b√ ]Icw In-td--°m-c-mb inatbm-s-bm- ƒ- tbip-hn-s≥-d Xn- cq-]am-bn-cp-∂p''- W∂ hnizmkhpw- A∂sØ Nne ss{IkvX-h-k-`-Iƒ A[ym-bw- 217: B ]´m-f°m¿- hfsc n-µy-am-b co-Xn-bn- sh®p ]pe¿Øn-bn-cp∂p F∂-Xnp- sXfn-hmbn mKv lΩm- ¬-Xs∂ bqZm-kn-s ]n-Sn-®p-sI´n...- ap-Jy- ]p-tcm-ln-X≥- bq- Zn-bn¬ n∂pw Is≠-SpØ 'The second treatise of the great Zm-kv- tbip-hm-sW∂v- hn-iz-kn-®p-F∂v- Rm≥- ]d™sX¥n- seth' F∂ IrXn km£yw hln-°p-∂p-≠v. kwlnX kphn- m- s Wt∂m?- Im- ti-j-ß-fn¬- A-Xns km[q-I-cn-°p∂ ]cm-a¿i-ap-s≠∂v cWw- Abmƒ- am- kqNn-∏n-®p-hs√m AXv ImWp-I. {Xa√,- F√m- in-jy- ]ucm-WnI tdma≥ km{am-Py-Øn¬ Ip‰-hm-fnIƒ°p ]ucm-WnI tdma≥ ∑m-cpw- CsXgp-Xp-∂ ¬Ip∂ H-cp- ISpØ in£-bm-bn-cp∂p Ipcn-in¬ Xd®v km{am-Py-Øn¬ Rm- pw- Iq- S m- s X sIm√p-I- F-∂-X-v.- oNhpw n-µy-hpw- hfsc thZ-m-P--I- Ip‰-hm-fnIƒ°p tbip-hn-s≥-d am-Xm- hp-amb Hcp in£m k{ºZm-b-am-bn-cp∂p AXv. {Iqin-t°≠ hm-b B km-[p- I- Bsf-sIm-≠vXs∂ Ipcniv Npa-∏n®v {Iqin-t°≠ ÿeØp ¬Ip∂ ISpØ y-Im-adn-bhpw- tb- sIm≠p-t]mbn h[n-°p-I-bmWv tdma≥ nb-aw. in£-bm-bn-cp∂p ip-hn-s≥-d _v-[p-an- {Xm-Zn-Ifpw- F√mw- tdma≥ ]S-bm-fn-Iƒ°pw IqsS-bp-≠m-bn-cp∂ {]ap-J≥- Ipcn-in¬ Xd®v sIm√p-I- am¿°pw BcmWv tbip F∂v Xncn-®-dn-™-n-cp-∂n-√-. AX- AßsXs∂ hn- F-∂-X-v.- oNhpw iz-kn-®n-cp-∂p...- bq- vsIm-≠m-Wv- H-‰p-Im-cm-bn-˛Nq-≠n-°m-Wn-°p-hm≥-˛bq-Zm-kns - - - n-µy-hpw- hfsc ntbm-Kn-®-Xv. kwlnX kphn-tijw ]cn-tim-[n-®m¬ In-td- Zm-kn-s Im¬-h-cn- t-°m-c-mb inatb-m-s-sIm-≠mWv Ipcniv Npa-∏n-°p-∂- thZ-m-P--I-hp-amb aeap-Ifn-te°v- bn- Xv- F-∂v- I-m-Wmw-. a¿t°mkv 15-mw A[ymbw 21 apX-ep≈ ®p.- Ahn- s Sbm- W v - Hcp in£mk{ºZm-b- hN--߃ ]cn-tim-[n-°p-I. Ip-‰hm-fn-Iƒ-°v- h[- am-bn-cp∂p AXv. in-£ ¬-Ip-∂Xv.- 21mw- h-Nw-:- Ae-Ivkm-≠dn-s‚bpw dq^-kn-s‚bpw ]nXm- - - Ahn-sS Iq-Sp-X¬- am- hmb Intd-t-°m-c≥ ina-tbm≥ m´n≥]p-d-Øvn-∂p-h-∂v, {Iqin-t°≠ Bsf- AXnse IS-∂p-t]m-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. tbip-hns‚ Ipcniv lm- n- ° p- t h≠n- sIm-≠vXs∂ Ipcniv bq- Z m- k n- s Kv- Npa-°p-hm≥ Ahs n¿_-‘n-®p. (eq-t°mkv 23:27-¬ ina- Npa-∏n®v {Iqin-t°≠ m- b n- ´ v - Ip- c nin- tbm≥ F∂ Hcp Intd-t-°m-cs ]nSn®v n¿Øn Ipcniv te‰n.- bq-Zm-kv- Ip-cn- Npa-en¬ sh®p-F-∂m-Wv) ÿeØp sIm≠p- in¬- In-S∂v- n-ehn- 22 Xe-tbm-SnSw F∂¿Yap≈ tKm¬tKm-Ym-bn¬ Ah¿ t]mbn h[n-°p-I-bmWv fn-°p-Ib√m-sX a- Ahs (in-a-tam-s) sIm≠p-h-∂p. tdma≥ nb-aw. s‰m-∂pw- sNbv-Xn√.- 23 aod Ie¿Ønb ho™v Ah¿ Ahv (in-a-tbm-v) Abmƒ- hn-fn-®p-]d- sImSp-Øp. Ah≥ (in-a-tbm≥) AXp IpSn-®n-√. ™p- : ""ssZhta,- 24 Ah¿ Ahs (in-atbm-s) Ipcn-in¬ Xd-®p. AXn- - Aßv- Fs∂ F¥n- p-tijw Ah¿ Ahs‚ (in-a-tbm-s‚) hkv{X-߃ `m-K-n- m-Wv- Dt]£n-®p-If™Xv... Aßs acWw- hcn-®p'' ®v, Hmtcm-cp-Øcpw FSp-t°≠ hoX-Øn∂v- Ipdn-b-n-´p. _¿W-_m-kns‚ kphn-tijw 217mw A[ym-b-Øn¬ 25 Ah¿ Ahs (in-a-tbm-s) Ipcn-in¬ Xd-®-t∏mƒ bqZmkv Ipcn-in¬InS∂v ne-hn-fn®psIm-≠v- ""ssZh-ta, Aßv aq∂mw aWn-°q-dm-bn-cp-∂p. Fs∂ F¥n-mWv Dt]-£n®p If-™Xv'' F∂v ]d™ hmNIw hfsc {it≤-b-am-Wv. AtX hNw Xs∂-bmWv 26 blq-Z-cpsS cmPmhv F∂ Ahs‚ (in-a-tbm-s‚) aØm-bn- 27:-46mw- h-N--Øn-epw- a¿t°mkv- 15:-34mw- hN--Øn- t]cn¬ Hcp Ip‰-]-{Xhpw Fgp-Xn-sh-®n-cp-∂p. epw- tbip ]d-™-Xmbn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. 27 Ah-tmSp (in-a-b-tm-Sp) IqsS c≠v Ih¿®-°m- Ipcn-in¬ InS∂v Zohnem]w S-ØnbX-v tbip-h√ tcbpw Ah¿ Ipcn-in¬ Xd-®p. Hcphs Ahs‚ (in-a-tbm- a‰mtcm BsW∂v apºv kqNn-∏n-®n-cp-∂p-h-t√m. Ipcn-in¬ s‚) heXv hiØpw A]-cs CS-Xp-h-iØpw.- InS∂p Zohnem]w S-Øn-bXv H‰p-Im-c-mb bqZm-kmsW- XpS¿∂p≈ hN--ß-fn¬ {InkvXp-sh∂pw tbip-sh-∂p- 2009 Un-k-w-_¿- 26
 • 25. {In. memw q‰m-≠n¬ t]mepw Ipcn-in¬ Xd-®vsIm-∂Xv tbip-hn-s-b√ In-td--°m-c- mb inatbm-s-bm-sW∂v- A∂sØ Nne ss{IkvX-h-k-`-Iƒ hnizkn®-ncp∂p F∂- Xnp- sXfn-hmbn mKv lΩm-Zn-bn¬ n∂pw Is≠-SpØ 'The second treatise of the great seth' F∂ IrXn km£yw hln-°p-∂p-. Fgp-Øp-Ifn¬ sshcp-[y-ßfpw A_-≤- - ßfpw IS-∂p-Iq-Sn. F∂m¬ Ipcniv kw`hw Hcp Ncn{X kw`-ham-bn-´mWv anj-Wdn-am¿ temIsc - - ]cn-Nbs∏-Sp-Øp-∂Xv. Hcp kw`hw hnh- - - - cn-°p-tºmƒ AXn¬ sshcp-[y-ßfpw A_-≤-ßfpw nd-™p-n-∂m¬ AXv Ncn{Xkw`-h-am-Ip-∂-sX-ßs? _p≤n- bp≈ ap-jy-∑m¿ AXns Hcp sI´p- I-Y-bmtb ]cn-K-Wn-°p-I-bp-≈p. Ipcniv kw`-h-Øns‚ DZvLmSw Ipdn-°p-∂Xv bqZmkv tbip-hns H‰n-sIm-Sp-°p-∂Xv apX-em-Wt√m. Ah hnh-cn-°p-∂Xv ssh- - cp-[y-ßfpsS tLmj-bm-{X-tbm-Sp-Iq-Sn-bm- - ap≈ ]cm-a¿iw ImWmw. ChnsS Ipcniv [mcW A∂p-≠m-bn-cp-∂n-√. _lpssZ- Wv. A-Xv- Im-Wp-I. Npa-∂Xv ina-tbm-m-sW∂v hy‡-am-Wv. h-hnizm-knbpw an{X-tZ-hs‚ ]ptcm-ln- tdma≥ nb-a-a-p-k-cn®v {Iqin-t°≠ X-∑m-cpsS ]ptcm-ln-Xpw tdma≥ N{I- H‰psImSp-°-ep-ambn _‘-s∏´ hy‡n -X-s∂-bmWv Ipcniv Npa-t°-≠- h¿Øn-bpam-b- tIm¨Ãss‚s‚- A[y- sshcp[yw Xv. AXvsIm≠v tbip-sh∂v sX‰p[cn®v £-X-bn¬ {In- 325-¬ Iq-S-nb nJym Iu- k- X y- h nizm- k n- I - f psS Iq´- Ø n¬ ina-tbms {Iqin-®-XvsIm-≠mImw XpS- ¨knen¬sh®v ]utem-kns‚ ssZh- BcmWv tbip F∂Xv PqX{]am-Wn- ¿∂p≈ hN-ßfn¬ tbip-sh∂p {Inkv- - - im-kv{X-Øn-v- hncp-≤-amb F√m -kp-hn- am¿t°m tdma≥ A[n-Im-cn-Iƒt°m Xp-sh-∂p-ap≈ ]cm-a¿i-߃ h∂-Xv. ti-jßfpw a‰v tcJ-Ifpw in-∏n-°p-hm- - Adn-bn-√m-bn-cp-∂p. AXv sIm≠mWv BZysØ mev q‰m-≠p-I-fn¬ tb- pw- "t]mfn-b≥ Xntbm-fPn'bp-am-bn- _‘- Ah¿ tbip-hns‚ injy-∑m-cn¬n∂p- ip-hn-s-b√ {Iqin-®Xv ]Icw bqZm-kn- -s∏-´- I-r-Xn-Iƒ- am-{Xw- n-e-n¿-Øp-hm- Xs∂ H‰p-Im-c-mbn bqZm-kns sXc- s-bm-W∂v Hcp hn`m-Khpw AX√ ina- ≥- I¬-]n-°p-I-bpw- sNbvXp. hnip≤ Jp- s™-Sp-Ø-Xv. Cn kphn-ti-j-I-cpsS tbm-s-bm-sW∂v thsd-Nne hn`m-K-ß- ¿-B≥ ]d-bp∂p: ""hmkvXhØn¬ At±-- - hnh-cWw ImWpI: fpw Cßs ]e ]e hnizm-k߃ ne- - lsØ (tb-ip-hn-s)- Ah¿ sIme-s∏- aØmbn ]d-bs´-: ""Ah≥ kwkm-cn- n-∂-Xmbn A°m-esØ Ncn-{X-Øm-fp- Sp-Øn-bn-´n√ {Iqin-®n-´p-an-√. ]s£ (bm- ®p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒXs∂ ]{¥≠v I-fn-¬n∂pw Is≠-Øm≥ Ignbpw.- m- Ym¿Yyw) Ah¿°v Xncn-®dn-bmsXbmhp- - t]cn¬ Hcp-h-mb bqZmkv Ahn-sS-sb- emw- q‰m≠vhsc Ae-Ivkm-≠-dn-bm-bn- I-bm-Wp-≠m-bXv'' (4:157). hnip≤ Jp¿- Øn. Ah-tm-Sp-IqsS {][m ]ptcm-ln- se k`-Iƒ _¿W-_m-kns‚ kphn-ti- Bn-s‚- Cu- {]-tbm-Kw- F-{X- A¿-Y-h- X-∑m-cp-sSbpw P-{]-am-Wn-am-cp-sSbpw jw Itm-mbn AwKo-I-cn-®n-cp-∂p-sh- Øm-sW-∂v- Im-Wp-I.- ASp-°¬n∂pw hmfpw hSn-bp-ambn Hcp ∂v mw I≠p-I-gn-™p. mKvl-∑m-Z-n¬- -tbip-hns‚ Imcy-Øn¬ `n∂m-`n-{]m- P- ° q- ´ hpw h∂n- c p- ∂ p. H‰p- I m- c ≥ n∂pw Is≠-SpØ tcJ-Ifn¬ ina-tbm- - b-am-b-h¿ Du-lsØ ]n≥]-‰p∂p Ah¿°v Cu AS-bmfw ¬In-bn-cp-∂p. sbmWv {Iqin-®sX∂pw I≠p. kwln- - mev kphn-ti-j-ßfpw Hcm-h¿Øn Rm≥ Bsc Npw_n-°p-∂pthm Ah≥ X kphn-ti-j-ß-fn¬ ina-tbm-s-bmWv hmbn-®m¬ AXns‚ cN-bn-Xm-°ƒ tb- Xs∂. Ahs ]nSn-®p-sIm-≈p-I. Ah≥ {Iqin-®sX∂v shfn-hm-Ip-∂Xmbpw I≠p. - - ip-hn-s‚-˛-Cu-km-bp-sS-˛-hn-j-b-Øn¬ s]s´∂v tbip-hns‚ ASp-Øp-sN∂v ss{I-kv-X-h-k-`-Iƒ- A-t∏m-{In-^m- hn-`m- `n∂m- ` n- { ]m- b - Ø n¬ ne- s °m- ≈ p- ∂ - Kptcm, kzkvXn F∂p ]d™v Ahs K-Ønte-°v- X-≈n-b- ]-t{Xm-kn-s‚- sh- hcpw Ipcniv kw`-h-sØ-]‰n icnbmb- Npw_n®p tbip Ah-tmSv tNmZn®p: fn-]m-Sv- ]p-kvXIØn¬- tbm-ip-hn-s-b√- - - - - Hc-dnhpw C√m-Øhcpw Ah¿ DulsØ - kvtln-Xm, o F¥nmWp h∂Xv? A- {Iq-in-®sX-∂v- hy-‡am-°p-∂p-≠v.- - Bsc- - - ]n≥]-‰p-Iam-{X-amWv sNbvXsX∂pw a- - - t∏mƒ Ah¿ apt∂m-´p-h∂v tbip-hn-s bmWv {Iqin-®sX∂p≈ Hcp hy‡-amb -  n-em-°mw. AXvsIm-≠vXs∂ Ah-cpsS ]nSn®p- (aØmbn 26:47- ˛ 50).- ChnsS 2009 Un-k-w-_¿- 27
 • 26. bqZmkv tbip-hns Npw_n-®p- tbip-hns ]nSn-®p. a-‰p-≈hcp-sS- hn-hcWßfpw- mw- I-≠p.- - - - - - - sIm-≠mWv H‰p-sIm-Sp-Ø-Xv. Cu sshcp-[y-߃°v ImcWw Dul-Øn-s‚bpw tI´ptIƒ- eqt°mkv ]d-bp∂p: ""Ah¿ CXp ]d- hn-bp-sSbpw ASn-ÿm-Øn¬ c-N- -SØn-bXv- sIm-≠mWv. - - - - ™p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ Hcp P-°q´w Ahn-sS- H‰p-Im-c-mb bqZm-kns‚ A¥y-hp-ambn h-∂p. ]{¥≠p t]cn¬ Hcp-h-mb bqZm-kmWv Ah-cpsS _‘-s∏´ sshcp[yw apºn¬ S-∂n-cp-∂-Xv. tbip-hns Npw_n-°m≥ Ah≥ bqZm-kns‚ A¥y-hp-ambn _‘-s∏´ hnj-b-Øn¬ aptºm-´p-h∂p. tbip Ah-tmSp tNmZn®p: bqZm-sk, Npw_- - aØm-bnbpw eqt°mkpw c≠v X´n-em-Wv. aØmbn ]d-bp∂p: w-sImt≠m o ap-jy-]p-{Xs H‰n-sIm-Sp-°p-∂Xv?'' ""Ahs (tb-ip-hn-s) H‰n-sIm-SpØ bqZm-kv, Ah≥ in£- (eq°m 22:47-, 48). ChnsS bqZmkv tbip-hns Npw_n-°p- bv°p hn[n-°s∏´p F∂-dn-™t∏mƒ ]›m-Ø]n®v B ap∏- - - - ∂n-√. AXnp apºp-Xs∂ Imcyw a- n-emb tbip Npw_- Xv sh≈n mW-b-߃ {][m ]ptcm-ln-X-∑m-tcbpw {]am- w-sIm-≠mtWm H‰n-sIm-Sp-°p-∂-sX∂p tNmZn-°p-∂p. Wn-am-tcbpw G¬]n®p-sIm≠p ]d™p: njvIf-¶c‡sØ - - tbml-∂m≥ ]d-bp∂p: ""bqZmkv Hcp KWw ]S-bm-fn-I- H‰psIm-SpØv Rm≥ ]m]w sNbvXn-cn-°p-∂p. Ah¿ Ah- sfbpw ]ptcm-lnX {]ap-J-∑m-cp-sSbpw ^cn-tk-b-cp-sSbpw tmSv ]d™p: AXnv R߃°v F¥v? AXv n-s‚ Imcy- ASp-°¬ n∂p tkh-I-tcbpw Iq´n, ]¥-ßfpw hnf-°p- am-Wv. sh≈n-m-W-b-߃ tZhm-e-b-Øn-te°v hen-s®-dn- Ifpw Bbp-[-ß-fp-ambn Ahn-sS-sb-Øn. Xn°p kw`-hn- ™n´v Ah≥ t]mbn sI´nRm∂p NØp. {][m ]ptcm- °m- n- c n- ° p- ∂ - s X- ln-X∑m¿ B sh≈n mW-b߃ FSp-Øv... B ]Ww sIm- - - √mw Adn-™n-cp∂ SpØv hntZ-in-bsc kwkvI-cn-°m≥th≠n Ipi-hs‚ ]dºp- bqZm-kns‚ H‰v apX¬ tbip aptºm- ´ p- h - -hmßn'' (aØm. 27:3˛7). tbip-hns I√-d-bn¬ ∂p Ah-tcmSv tNmZn- Cn eqt°mkv ]d-bs´! ""F∂m¬ Ah≥ (bq-Zm-k) Xs‚ v ®p: n߃ Bsc- ZpjvI¿aØns‚ {]Xn-^ew-sIm≠v Hcp ]dºv hmßn Ah≥ - sh°p-∂Xv hsc-bp≈ bmWv Atz-jn-°p- Xe-IpØnhoWp DZcw]nf¿∂v Ahs‚ IpS-se√mw ]pd- `mK-߃ ]cn-tim-[m ∂Xv ? Ah¿ ]d- ØpNmSn'' (At∏m: {]h¿ 1:18). hnt[-b-am-°n-b-m¬- ™p: k-dm-bmb - tbip-hns H‰psIm-SpØ atm-hn-j-aw-sIm≠v bqZmkv tbip-hn-s. tbip ]c-kv]c hncp-≤-amb ]›mØ]n®v t]mbn Xqßn-®m-hp-Ibpw Ah≥ hen-s®- ]d™p: AXv Rm≥ hN--ß-fpsS then-tb‰w dn™ ]W-sa-SpØv ]ptcm-ln-X∑m¿ Ipi-hs‚ new hmßn- - BWv.-A-hs H‰p- sb-∂p-amWv aØmbn ]d-bp-∂-Xv. X-s∂- Im-Wmw-. Ipcniv sIm-SpØ bqZmkpw Ah- t cmSv I qsS D- F-∂m¬- eqt°mkv ]d-bp-∂-Xm-Is´; H‰p ]Ww-sIm≠v acWw Hcp Ncn{Xkw`-h bqZmkv Xs∂ Hcp ]dºv hmßn AXn¬ Xe-Ip-Øn-hoWp ≠m-bn-cp-∂p. Rmm- -am-bn-cp-∂p-sh¶n¬ Wv F∂v Ah≥ ]d- hb¿ ]nf¿∂v IpS¬ame ]pdØv NmSn acn-®p-sh-∂m-Wv. ™- t ∏mƒ Ah¿ apºv kqNn-∏n-®Xv t]mse Dulm-t]m-lØn-s‚bpw tI´p-tI- - kphn-tijcN-bn-Xm- ]n≥h- e n- b p- I bpw ƒhnbp-sSbpw ASn-ÿm--Øn¬ Fgp-Xn-b-XvsIm-≠mWv °ƒ°n-S-bn¬ tbip- Ah¿°v A_≤w kw`-hn-®-Xv. new-]-Xn-°p-Ibpw hns‚ Imcy-Øn¬ sNbvXp. Ah≥ ho- tbip-hn-s BZyw- sIm-≠pt]m-bXv- Iø^m-kn-s≥-d C{X- henb `n∂n-∏p- ≠pw tNmZn®p: n- ASp-°tem- AtXm- A∂m-kn-s≥-dtbm?- ߃ Bsc Atz- tbip-hns _v[n-®tijw- BZyw- Bcp-sS ASp-°emWv- - Iƒ Fß-s-bp-≠mbn? jn- ° p∂p? Ah¿ sIm-≠p-t]m-bXv- F∂ Im-cy-Øn¬- aØm-bn-bpw- tbm-l∂m- ]d™p: k-dm-b- pw- `n-∂m-`n-{]m-bØn-em-Wv.- B `n-∂X Ahcp-sS kphnti- mb tbip-hns'' jßfn¬- n-gen-®p-Im-Wmw.- (tbml 18:13-˛17) ""tbip-hn-s ]n-Sn-®v- _v-[n-®h¿- {][m- ]p-tcm-ln-Xm- h©bpsS Npw_--sØ-∏‰n tbml-∂m≥ H∂pw ]d- b Iø^m-kn-s≥-d ASp-tØ°v- sIm-≠p-t]m-bn''- (aØm-bn-: bp-∂n-√. bqZmkv tbip-hns‚ ASp-°¬ hcp-∂Xp-an-√. CsX- - 26:57) F∂v- aØm-bn- ]dbp-∂p.- √mw tbip ap≥Iq´n I≠n-cp-∂p-sh-∂mWv tbml-∂m≥ ]d- ""At∏mƒ- ]Sbm-fn-Ifpw- Ahcp-sS A[n-]pw- blq-ZcpsS bp-∂Xv.- am{X-hp-a√ tbip-hns ]nSn-°p-hm≥h∂ In¶-c≥- tkhIcpw-Iq-Sn- tbip-hn-s ]n-Sn-®v- _v-[n-®v- Ah¿- Ahs am¿°v XmmWv tbip-sh-∂Xv At±lw kzbw ]cn-N-b- BZyw- A∂m-kn-s≥-d ASp-°¬- sIm≠p-t]m-bn''- (tbm-l s∏-Sp-Øp-I-bmWv sNbvX-Xv. At∏mƒ ]nSn-°p-hm≥h-∂-h¿ 18:12,- 13)- F∂v- tbm-l∂m-pw- ]dbp∂p.- I-ø^m-kn-s‚- AΩm- - ]n≥h-en-°p-Ibpw neØphogp-Ibpw sNbvXp-sh∂v tbml- bn-A-∏-m-bn-cp-∂p A-∂m-kv-.- ∂m≥ sImgp-∏vIq´n Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂p. aØm-bn-°pw-, am¿- t°m-kn-pw, eqt°m-knpw Cu kwK-Xn-Iƒ Adn-bp-I-bn- Ip-cn-iv- Np-a∂Xv- tbip-thm,- in-atbm-tm?- √m-bn-cp∂p F∂mWv tXm∂p-∂-Xv. ImcWw aØmbn bqZm- Ip-cn-iv- Np-a∂Xm-cm-sW∂Xn-s kw-_v-[n-®v- kw-ln-X kn-s-sIm≠v ]d-bn-°p-∂Xv "Rm≥ Bsc Npw_n-°p-∂pthm kp-hntijIcpw- tbm-l∂m-pw- XΩn¬- X¿-°Øn-em-Wv.- a- Ah≥'- F∂m-Wv. A{]-Imcw bqZmkv Npw_n® DSs Ah≥ Øm-bn-bpw- am¿-t°m-kpw- eq-t°m-kpw- kw-bp-IXam-bn- ]dbp∂p: -v 2009 Un-k-w-_¿- 28
 • 27. In-tdt°m-cm-b in-atbm-m-Wv- Ip-cn-iv- Np-a∂Xv.- - tbml∂m-≥- ]dbp- ∂Xm- I s´ tbip- X s∂bmWv - Ip- c n- i v - Npa∂sX∂pw.- eqt°m-kv- ]-d-bp-∂p-:- ""Ah¿- Ahs sIm-≠p-t]m-Ip- tºmƒ- m-´n≥-]p-dØp-n-∂v- B hgn-h∂ in-atbm≥- F∂ In-tdt°m-cs ]n-Sn-®p-n-¿Øn- Ip-cn-iv- Np-aen¬-sh®p- tbip- - hn-s≥-d ]p-dsI Np-a∂p-sIm-≠p-hcm≥- n¿-_v-[n-®p-''- (eqt°mkv-: 23:26).- tbm-l-∂-m≥- ]-d-bp-∂p-:- ""Ah¿- tbip-hn-s G‰p-hm-ßn.- Ah≥- kz-bw- Ip-cn-iv- Np-a∂p-sIm-≠v- Xetbm-Sn-Sw- F∂v- hnfn-°p∂ kv-YetØ°v- sIm-≠p-t]m-bn-. (tbm-l 19:17).- tbip-hpw- c≠v- I≈∑m-cpw- tbip-hn-s {Iq-in-®t∏mƒ- At±lØn-s≥-d CSØpw- heØpw- c≠v- I≈∑m-sc {Iq-in-®Xm-bn- kphntijßfn¬- Im-Wmw.- Ip-cn-in-¬- In-S∂p-≈ I≈∑m-cp-sS kw-`m-jWsØ kw-_v-[n-®pw- kp-hn-tijI¿- `n-∂m-`n-{]m-bØn-em-Wv.- c≠v- I≈∑m-cpw- tbip-hn-s X≈n-∏d™p-sh∂v- aØm-bn-bpw- am¿-t°m-kpw- ]dbp-tºmƒ- Ip-‰hm-fn-Ifn¬- Hcp-h≥- tbip- hn-s X≈n-∏dbp-Ibpw- a‰bmƒ- tbiphn-s X≈n∏d- ™hs Ip-‰s∏Sp-Øp-Ibpw- tbip-hn¬- hn-iz-kn-°p-Ibpw- sNbv-Xp-sh∂v- eq-t°m-kv- ]dbp∂p.- tbm-l∂m≥- I≈∑m- cp-sS kw-`m-jWsØkw-_v-[n-®v- au-w- ]m-en-°p-∂p-!- a¿-t°m-kv- ]-d-bp-∂p-:- ]p-tcm-ln-X {]ap-Jcpw- n-baPv- Rcpw- ]cn-lm-k]q¿-hw- ]d™p-: ""Ch≥- a‰p-≈hsc c£n- ®p.- Xs∂Øs∂ c£n-°p-hm≥- Chv- km-[n-°p-∂n-√... At∏mkv X e {]h¿Ø- - ß - f n¬ sImSp- Ø n- ´ p- ≈ Xv Ahtcm-sSm-∏w- {Iq-in-°s∏´hcpw- Ahs ]cnlkn-®p''- ImWpI: ""n߃ ac-Øn¬ Xq°nsIm∂ tbip-hns (am¿-: 15:32) ΩpsS ]nXm-°≥am-cpsS ssZhw Dbn¿∏n®p'' (At∏m 5:30). ""Ah¿ Ahs ac-Øn¬ Xq°n-sIm∂p'' (At∏m 10:39) eq-t°m-kv- ]-d-bp-∂p-:- ""Ip-‰hm-fn-Ifn¬- Hcp-h≥- Ahs Zp-jn-®p-]d™p....- as‰ Ip-‰hm-fn- ]d™p.- Ch≥- (tbip)- tbip Ipcn-in¬In-S∂v ho™v IpSn-s®∂pw Cs√∂pw Hcp- sX‰pw- sNbv-Xn-´n-√....- tbip-th,- o- n-s≥-d cm-Py-Øv- Ipcn-in¬In-S∂v tbip ho™p- Ip-Sn-®pthm C√tbm {]thin-°p-tºmƒ- Ft∂bpw- Hm¿-t°Wta!'-'(eq°v- 23:39˛42) - F∂-Xn-s-]-‰nbpw Ip-Sn-°m≥- sIm-Sp-Ø-Xv- ho-™m-tWm- hn- {Iqi-n-®Xv Ipcn-intem ac-Øntem?- m-Kn-cn-bm-tWm- F-∂-Xn-s- kw-_-‘n-®pw- kphn-ti-j-I¿ X¿°-Øn-em-Wv. ss{IkvX-h-X-bpsS {]Xo-I-amb Ipcnipw Ipcn-im-cm-[- bpw ss{IkvX-h¿°n-S-bn¬ {]Nm-c-Øn¬ hcp--∂Xv {In-.- aØmbn ]d-bs´! ""Ah¿ tKm¬sKmYm F∂p t]cmb memw q‰m-t≠m-Sp-Iq-Sn-bm-Wv. AXvhscbpw {InkvXm-n- ÿeØv FØn. At∏mƒ Ah¿ Ahv Ibv]p tN¿Ø Iƒ {In-kv-Xp-hn-s‚- {]Xo-I-ambn sIm≠v S-∂Xv "a’yw' ho™p IpSn-°m≥ sImSp-Øp. Ah≥ AXv cpNn-®p-tm-°n- Bbn-cp-∂p. ]pXnbnbaw ]cn-tim-[n-®m¬ tbip-hns h[n- sb-¶nepw IpSn-°m≥ hnk-Ω-Xn®p'' (a-Øm 27:33-,34). ChnsS °m≥ D]-tbm-Kn® D]-I-c-WsØ Ipdn®v c≠v A`n-{]m-b- ho™p cpNn®v tm°p-∂p-s≠-¶nepw IpSn-°p-∂n-√. ß-fmWv tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. kphn-ti-j-hn-h¿-Ø--ß- a¿t°mkv ]d-bs´: ""Ah¿ Ahs tKm¬tKmY F∂ fn¬ tbip-hns {Iqin-®Xv Ipcn-in¬ BsW∂v ]d-bp- ÿe-tØ°v sIm≠p-h∂p. Ah¿ AhnsS aodm Ie¿Ønb - tºmƒ At∏mkvXe {]h¿Øn-Ifn¬ ac-Øn-emsW∂pw- ]d- - ho™v, Ahv sImSp-Øp. F∂m¬ Ah≥ AXv IpSn-®n- bp-∂p. {Ko°v ss__n-fn¬ "Ipcniv'- F∂ ]Z-Øns‚ ÿm- √.'' (am¿°v 15:22,23). ChnsS ho™v cpNn-°p-It]mepw sNøp- - Øv- " '- (kvt‰mtdmkv)- F∂pw "acw'- F∂ ]Z-Øns‚ ∂n-√. ÿmØv " '- (Ivkqs-em≥)- F∂p-amWv kphn-ti-j- eqt°mkv ]d-bs´: ""Ahs ]cn-l-kn®v ASp-Øp-h∂v Ønse {]-tbm-Kw- ImWp-I. Ahv hnm-Kncn sImSpØp'' (eq°m 23:36). ChnsS ho™- ""Ah¿ Ahs Ipcn-in¬ Xd-®tijw aq∂mw aWn-°q¿ - √, hnm-Kncn-bm-Wv sIm-Sp-°p-∂-Xv-. AXv cpNn®p tm°nb- Bbn-cp∂p'' (am¿°v 15:26). ""Ah¿ Ahs G‰p-hmßn. Xns-]-‰ntbm IpSn-®-Xn-s-]-‰ntbm H∂p ]d-bp-∂n-√. Ah≥ kzbw Ipcnipw Npa-∂p-sIm≠v Xe-tbm-Sn-Sw... F∂p tbml-∂m≥ ]d-bs´! ""Fn°v Zmln-°p-∂p. hnm-Kncn hnfn-°-s∏-Sp∂ ÿe-tØ°p t]mbn''. (tbml 19:17) nd® Hcp ]m{Xw AhnsS D≠m-bn-cp∂p. Ah¿- hnm- 2009 Un-k-w-_¿- 29
 • 28. Kncnbn¬- Ip-Xn¿-Ø- Hcp o-¿-]- ap°v ImWmw. tbip ho≠pw D®-Øn¬ ne-hn-fn®p ™n Hcp ln-tkm-∏p-Ø-≠n¬h®v {]mW≥ shSn-™p.'' (aØm 27:46-˛-50). a¿t°mkpw (15:34- Ahs‚ hm-tb-mSv ASp-∏n-®p. tbip hn- ˛37) CtX A`n- { ]m- b - ° m- c ≥ Xs∂- b m- W v . F∂m¬ m-Kncn kzoI-cn®n´p ]d™p:'' (tbml 19:29-,30) eqt°mkpw tbml-∂mpw hyXykvX A`n-{]m-b-°m-cm-Wv. ChnsSbpw- ho-™√,- hn-m-Kn-cn-bm-Wv.- - A-Xv- IpSn-®p-sh∂v - eqt°mkv ]d-bp∂p: ""At∏mƒ tbip Dds° ne-hn-fn- tbml-∂m≥ ]d-bp-∂p. Ip-Sn-®n-√m-sb-∂v- a-‰p-≈-h-cpw.- mev ®p. "]nXm-th, ns‚ ssIIfn¬ Fs‚ Bflm-hns Rm≥ kphn-ti-j-Icpw mev X´n-em-Wv. Ah-bn¬ GXmWv icn? ka¿∏n-°p∂p!' CXv ]d-™-ti-jw, Ah≥ A¥y-izmkw DulsØ ]n¥p-S-cp-∂-XvsIm≠v mepw icn-bm-Im≥ km[y- hen®p' (eq-°. 23:45-˛46). X-bn-√. tbml-∂m≥ ]d-bp∂p: "CXn-p-tijw F√mw ]q¿Øn- kv-{Xo-Iƒ- n-∂-Xv- Ip-cn-i-n--cn-I-n-tem-,- Zq-sctbm?- bmbn F∂p a- n-em-°nb tbip hnip≤ enJnXw nd- - tbip-hn-s {Iq-in-°p-hm-≥- sIm-≠p-t]m-Ip-tºmƒ- th-dm≥, ]d™p: "Fn°v Zmln-°p-∂p... tbip hnm-Kncn At±lsØ ]n-¥p-S¿-∂ Nn-e kv-{Xo-Isf kw-_‘n-®v- kp- kzoI-cn-®n´v ]d™p: ""F√mw ]q¿Øn-bmbn Ah≥ Xe-Ip- hn-tijßfn¬- {]Xn-]m-Zn-°p-∂p-≠v-.- tbip-hn-s {Iq-in-® n®p {]mW≥ shSn™p. (tbml 19:28-˛30). kabØv- Ah¿- Ip-cn-in-cnIn-em-tWm- AtXm- Zq-scbm-tWm- ASn-h-c-bn´ `mK-߃ {i≤n-°p-I. aØm-bnbpw am¿-t°m- n∂Xv- F∂Xn-s kv ]d-bp-∂Xv tbip-hnv Ipcniv ac-W-Øn¬ Xosc Xmev]- kw-_-‘n-®v- kp-hn- cy-an-√msX ncm-i-mbn acn-®p-sh-∂m-Wv. aØm-bn°pw am¿- aØm-bnbpw am¿t°mkpw tijI¿- ° n- S bn¬- t°m-knpw hncp-≤ambn ncm-is∏SmsX Xs‚ Bflm-hns - - ]d-bp-∂Xv tbip-hnv GIm- ` n- { ]m- b an√.- ssZh-Øn¬ Gev]n-®n-´mWv tbip acn-®-sX∂v eq°v ]d- Ipcnivac-W-Øn¬ Xosc ss__nƒ- ]dbs´: ™p. F∂m¬ ssZh-Øns‚ ]≤Xn ]q¿Øn-bm°n tbip ""CsX√mw- I- {]mW≥ shSn-™p-sh∂v tb-ml-∂mpw- ]d-bp∂p.- ta¬kq- Xmev]-cy-an-√msX ≠p-sIm-≠v- Zq-sc Ip- Nn-∏n® sshcp-[y-ßsf ymbo-I-cn-°p-hm≥ anj-W-dn-am¿ ncm-i-mbn acn-®p- sd kv-{Xo-Ifpw- n- ]Xn-s´v AShpw {]tbm-Kn-°m-dp-≠v. Ah-sb√mw "If-cn°v sh-∂m-Wv. aØm-bn°pw ∂n-cp-∂p.- aKv-Ze ]pdØv' BsW∂v am{Xw. adn-bhpw- tbm-tkbp- tbip-hns {Iqin-®Xv _p[-m-gvNtbm, am¿t°m-knpw hncp- sSbpw- sNdn-b bm- sh≈n-bm-gvNtbm? ≤-ambn, ncm-i-s∏SmsX t°m-_n-s‚bpw- A- {Iqin® Znh-ksØ kw_-‘n®v am{X-a√ ka-bsØ-°p- - Xs‚ Bflm-hns Ωbm- b adn- b hpw- dn®vt]mepw kphn-ti-j-I¿°n-S-bn¬ tbmPn-∏n-√. sh≈n- ktem-an-bpw- A°q- ssZh-Øn¬ Gev]n- bmgvN cmhn-se- H-ºXv aWn-°mWv tbip-hns {Iqin--®sX∂v- ´Øn¬- D≠m-bn-cp- ®n-´mWv tbip acn-® kwlnX kphn-ti-j߃ kwbp-‡ambn ]d-bp-tºmƒ _p[- - - ∂p''- (am¿- t °m- k v - mgvN ]I¬ ]{¥≠v aWn-°mWv {Iqin-®-sX∂v tbml- -sX∂v eq°v ]d-™p. 15:40).- aØm-bn-bpw- ∂m≥ ]d-bp∂p: eq- t °m- k pw- CXn- F∂m¬ ssZh-Øn {Iqin-®Xv sh≈n-bmgvN cmhnse 9 aWn°v: kwlnX tm-Sp- tbm-Pn-°p-∂p.- s‚ ]≤Xn ]q¿Øn- kphn-ti-j-I-cmb aØm-bn, a¿t°m-kv, eqt°mkv F∂n-h- F∂m¬- tbm-l- cpsS A`n-{]mbw ImWpI: s]kl Ip™m-Sns bmKw bm°n tbip {]mW≥ ∂m≥- ]dbp- ∂ p- : Ign-t°≠ ]pfn-∏n-√mØ A∏-Øns‚ Znw-˛-A-Yhm- hymgm- shSn-™p-sh∂m-W- v- ""tbip-hn-s‚ Ip-cn- gvN-˛-h∂ptN¿∂p. injy-am¿ tbip-hns‚ ASp-°¬ h∂p in-v- Acn-sI Ah- tb-ml-∂ms‚- `m-jyw-.- "n°v s]kl `£n-°m≥ R߃ Fhn-sS-bmWv Hcp- s‚ AΩbp-sS k- t°≠Xv F∂v tNmZn-®p'-. tb-ip- ]d-™-X-p-k-cn®v Ah¿ tlm-Zcn-bpw- t¢-b- s]k-l- H-cp-°n. sshIp-t∂-c-am-b-t∏mƒ tbiphpw Xs‚ ∏m-kn-s‚ `m-cy- adn- ]{¥≠v injy-K-W-ßfpw `£Ww Ign-°m≥ Ccp-∂p. bhpw- aKv-Ze adn-bhpw- n-¬-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p''- (tbm-l `£Ww Ign™v k‘y-tbmsS bqZmkv Hgn-sI-bp≈ Xs‚ 19:25)-.- injy-tcm-sSmØv K-Xv-k-a-- tXm-´-Øn-te-°v- t]m-bn.- tb-ip- Ipcn-in¬ tbip-hns‚ Ah-km hm°v F¥m-bn-cp∂p? {]m¿-Y--°v- ti-jw- in-jy-tcm-sSm-Øv- kwkm-cn®vsIm≠n- tbip Ipcn-in¬ InS∂v Ah-km--ambn ]d™ hmNIw cns° bqZm-kn-tm-sSm∏w Hcp kwLw Bfp-Iƒ hmfpw GXmWv F∂-Xns kw_-‘n®pw kphn-ti-jI¿°nS-bn¬ - hSnbp-ambn tXm´-Øn¬ hcp-Ibpw tbip-hns ]nSn®v _‘n- `n∂m-`n-{]m-b-am-Wv. ®v B cm{Xn-bn¬Xs∂ alm-]p-tcm-ln-Xmb Iø-^m-kns‚ - aØmbn ]d-bs´: ""GI-tZiw HºXmw aWn-°-q-dn¬ ASp-°¬ sIm≠p-h-∂p. AhnsS D≠m-bn-cp-∂-h¿ tbip- tbip Dds° ne-hn-fn-®p. "Gen, Gen eam k_IvXmn' hns ]cn-lkn-°p-Ibpw a¿±n-°p-Ibpw sNbvXp. "{]`m-X- AXm-bXv "Fs‚ ssZh-ta, Fs‚ ssZh-ta, o F¥mWv am-Ip-tºmƒ' (eq°v 22:66) AYhm ASpØZnhkw sh≈n- Fs∂ ssIhn-´Xv' CXp-tI´v AhnsS n∂n-cp∂ Nne¿ bmgvN "A-Xn-cmhnseØ-s∂' (a¿-t°m-kv- 15:-1)-- F√m apJy ]d™p: hc-s´, Ahs c£n-°m≥ Genb hcptam F∂p ]ptcm-ln-X-∑mcpw P-Øns‚ aq-∏-≥amcpw tbip-hns h[n- 2009 Un-k-w-_¿- 30
 • 29. °m≥ IqSn- b m- t em- N S- Ø n. A`n-{]m-b-Øn¬ tbip-hns {Iqin-®Xv _p[-mgvN ]I¬ Ah¿ At±- l sØ tZim- [ n- I m- c n- 12 aWn-°m-Wv. At±lw Xs∂ ]d-bs´: ""A∂p- s]k-l- bmb ]nem-tØm-kns‚ apºmsI lmP-dm- bpsS Hcp-°-Øn-p≈ (_p[-m-gvN) Znh-k-am-bn-cp-∂p. °-s∏-Sp-Ibpw blqZ P-ß-fpsS n¿_-‘- At∏mƒ GI-tZiw Bdmw aWn-°q¿ (]I¬ 12 aWn) Bbn- Øm¬ At±lw tbip-hns {Iqin-°m≥ hn´p-sIm-Sp-°p- cp-∂p. Ah≥ blq-ZtcmSv ]d™p: CXm, nß-fpsS cmPmhv! - Ibpw sNbvXp. A∂p-X-s∂-˛-sh-≈n-bmgvN˛"aq∂mw aWn-°q- Ah¿ hnfn®p ]d™p: sIm≠p-t]m-Iq. Ahs sIm≠p- dn¬'(am¿°v 15:25) AYhm cmhnse 9 aWn°v tbiphns t]mbn Ipcn-in¬ Xd-°q. ]nem-tØmkv- Ah-tcmSv tNmZn®p: Ipcn-in¬ Xd-°p-Ibpw "9mw aWn-°q-dn¬' (am¿°v 15:34) AXm- b-Xv- sshIp-t∂cw aq∂v aWn-°v˛"Fs‚ ssZh-ta, Fs‚ ssZhta Fs∂ o ssIhn-´-sX¥v?' F∂v Dds° ne-hn- fn®v acn-°p-Ibpw sNbvXp.- "A∂v km_-Ønp sXm´p-ap- ºp≈ Hcp° Znh-kw-˛sh-≈n-bmgvN sshIp-t∂cw GI-tZiw - BdvaWn-tbm-S-Sp-Øv-˛Acn-aØn-bm°m-c-mb tb-mtk^v P- Vw- G‰p-hm-ßp-Ibpw I√-d-bn¬ sh°p-Ibpw sNbvXp. aØmbn 27:17˛61, a¿t°mkv 14:12 apX¬ 15:1˛27h-sc, eq°v 22:7 apX¬ 23:156hsc ]cn-tim-[n-°p-I. ta¬ kqNn-∏n® ss__n-fnse ]cm-a¿i-߃ anj-W-dn- am¿ Ah-cpsS Bi-b-Øn-sm-Øv hym-Jymn°mdp-≠v. AYhm "s]kl' hymgvN-bn¬ am{X-a√ h¿jw amdp-∂-X- p-k-cn®v a‰v Znh-k-ß-fn-ep-am-h-sa∂v Ah¿ ]d-bm-dp≠v. ChnsS tbip s]kl BN-cn-®Xv hymgmgvNbn¬ Xs∂b- msW-∂mWv kwlnX kphn-ti-j-am¿ ]d-bp-∂-Xv. aØmbn 27:1¬ ]d-bp∂p ""{]`m-Xam-bt∏mƒ {][m ]ptcm-ln-X∑mcpw - - - P-{]-am-Wn-Ifpw tbip-hns h[n-t°-≠Xnv Ah-s-Xnsc - Btem-N S-Øn.'' "{]`mX-am-b-t∏mƒ' F∂Xv GXv Znh- nß-fpsS cmPm-hns Rm≥ {Iqin-°-W-sat∂m? ]ptcm- k-Øn-em-sW∂v ]d-bp-∂n-√. a¿t°mkv15:1¬ "AXn-cm-hn-se- lnX {]ap-J≥am¿ ]d™p: kok-d√msX R߃°v thsd - Øs∂'. Chn-sSbpw Znh-ksØ Ipdn-°p-∂n-√. AXv t]mse cmPm-hn-√. At∏mƒ Ah≥ tbip-hns {Iqin-°m-mbn Ah- eq°v 22:66epw. am¿t°mkv 15:26¬ ""Ah¿ Ahs {Iqin-®- ¿°p hn´p sImSp-Øp. Ah¿ tbip-hns G‰p-hm-ßn. Ah≥ t∏mƒ aq∂mw aWn-°q¿ Bbn-cp-∂p.'' AYhm cmhnse 6 kzbw Ipcnipw Npa-∂p-sIm≠v Xe-tbm-Sn-Sw-˛-sl-{_m-e-`m- aWn-bm-bn-c-∂p-sh-∂-gp-Xn-bn-cn-°p-∂p. sh≈n-bm-gvN-bmWv j-bn¬ sK-m¬ tKmYm-˛-F∂p hnfn-°-s∏-Sp∂ ÿe-tØ°v tbip-hns {Iqin-®-sX∂v `qcn-]£w ss{IkvX-hcpw hniz- t]mbn. AhnsS Ah¿ Ahs {Iqin®p'' (tbml 19:14˛18) kn-®p-h-cp-∂p. AXvsIm≠v tbip-hns {Iqin-®Xv sh≈n- tbip-hns Ipcn-in¬n∂pw Cd-°p-∂Xv sh≈n-bmgvN bmgvN cmhnse 9 aWn-°m-Wv. a¿t°-mkv 15:1¬ "AXn-cm-hn- kqcy≥ AkvXan-°p-∂Xnv apºm-Wv. tbml-∂m≥ ]d-bs´: - - se-Xs∂' F∂v ]d-bp-∂Xv sh≈n-bmgvN AXn-cm-hnse ""AXv km_-Øn-p≈ Hcp-°-Øns‚ Znhkw (sh≈n-bm- F∂-Xn-s-bm-Wv. At∏m-ƒ AXnv apºp≈ Znhkw F∂Xv gvN sshIp-t∂cw) B-bn-cp-∂p. Bkm-_Øv Hcp henb hymgm-gvN-bpw. A-t∂- Znhkw sshIp-t∂-c-amWv (aØm Znh-k-am-bn-cp-∂p. km-_-Øn¬ icoc߃ Ipcn-in¬ InS- 26:20) tbiphpw Xs‚ injy-∑mcpw s]kl`£Ww Ign-®- °-mXn-cn-°m≥th≠n Ah-cpsS ImepIƒ- XI¿°mpw Ah- - Xv. AXvsIm≠v aØmbn 27:17˛61, a¿t°mkv 14:12 apX¬ sc o°w sNøp-hmpw blq-Z¿ ]nem-tØm-kn-tmSv Bh- 15:1˛27h-sc-bpw- eq°v 22:7 apX¬ 23:1-56 hsc-bp≈ hN-- iy-s∏-´p.. Acn-aØn-bm-°m-c≥ tPmk^v tbip-hns‚ icocw - ߃ ]cn-tim-[n-®m¬ tbip s]kl BN-cn-®Xv hymgm- FSp-Øp-am-‰m≥ ]n-em--tØm-kn-tmSp Ap-hmZw tNmZn-®p. gvN-bm-sW∂pw blq-Z¿ Ipcn-in-te-‰n-bXv sh≈n-bm-gvN-bp- ]nem-tØmkv Ap-hmZw evIn. Ah≥ h∂p icocw FSp- am-sW∂pw- a- n-em-°mw. Øp-am-‰n.'' (tbml 19:31˛38). ap-I-fn¬- kq-Nn-∏n-®- hn-h-c-W-ß-fn¬- a¿t°mkv 15:25˛¬ kphn-ti-j-ßfn¬- sIm-Sp-Øn-´p-≈- ka-b-{I-a-ß-sf√mw "Ah¿ Ahs Ipcn-in¬ Xd-®-t∏mƒ aq∂mw aWn-°q¿ ska-‰nIv kabhyh-ÿ-bn¬ AYhm N{µ-amkw Ap-k- Bbn-cp∂p'. F∂ hN--Øn¬ "aq∂mw aWn-°q¿' F∂Xv cn-®m-Wv. blq-Z¿ Znhkw IW-°m-°p-∂Xv kqcym-kvXabhp- - - N{µ-am-kap-kcn®p-≈- k-absØIp-dn-°p-∂p. "aq∂mw aWn- - - - - ambn _‘-s∏-´mWv.- A-h-sc- kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw- _p[- °q¿' F∂Xv kuc-k-a-b-amb cmhnse Hº-Xv- a-Wn-°p- Xp- mgvN kqcy≥ AkvX-an®p Ign-™m¬ ASpØ Znh-k-amb ey-am-Wv.- A-Xp-t]m-se- a¿-t°m-kv- 14:-34¬- ""H-º-Xmw- a-Wn- hymgw Bcw-`n-°p-I-bm-bn. _p[-mgvN kqcy≥ AkvX-an- °p-dm-b-t∏mƒ- tbip D®-Øn¬ ne-hn-fn®p'' F∂ hN-- °p-∂-Xnv apºp≈ k-a-b-sØ blq-Z¿ Hcp-°-mƒ, tbml- Øn¬ "HºXmw aWn-°q¿'F∂Xv kuc-k-a-b-amb sshIp- ∂m≥ 19:14se- hN{]Imcw s]k-l-bpsS Hcp-°-mƒ t∂cw aq∂v aWn°pw Xpey-am-Ip-∂p. Bbn Im-Wp∂p. AXvsIm≠v 19.14¬ ]d-bp∂ s]k-lbpsS -- - {Iqin-®Xv _p[-mgvN ]I¬ 12 aWn°v: tbml-∂ms‚ Hcp-°mƒ _p[-m-gNbm-W.v s]k-lbpsS Hcp-°mƒ 6˛mw - v - - - 2009 Un-k-w-_¿- 31
 • 30. aWn-°q-dn¬ A-Y-hm- _p-[-m-gv-N- bqZm-kv- ]m-]n-tbm,- hn-ip-≤-tm? ]I¬ 12 aWn-°mWv tbip-hns ss{IkvX-hX-sb- kw_-‘n-®n-S-tØmfw ap-jy-cpsS {Iqin-®sX∂v 19:-14¬ hy‡-am-°p-∂p. Cu- - ]m]-tam-N--Øn-p-th≠n tbip Ipcn-in¬ c‡w-Nn¥n acn- h-N--Øn-se "Bdmw aWn-°q¿' F∂Xv ku-c °p-I-Xs∂ thWw. B IrXyw tb-ip-hn-v- kzbw n¿∆-ln- ka-b-amb ]I¬ 12 aWnbm-Wv.- ®v am-h-cm-insb c£n-°p-hm≥ Ign-bp-I-bn-√. AXvsIm≠v AXp-t]mse sh≈n-bmgvNv kqcy≥ AkvXan®v Ign-™m- - AXv Bsc-¶nepw S-∏n¬ hcp-Øp-Itb n¿∆m-l-ap-≈p. ¬ ASpØ Znh-kamb in-bm-gvN km-_Øv Bcw-`n-°p-Ibm- - - - bqZm-kns‚ H‰n-eqsS blq-Z¿ AXv n¿∆-ln-®p. bqZmkv bn. kqcy≥ AkvXan-°p-∂Xnv apºp≈ ka-bsØ blqZ¿ - - - - H‰n-sIm-Sp-Øn-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ tbip Ipcn-in-te-dp-Ibn-√m- - km-_-Øn-s‚- H-cp-°-m-fm-bn- ImW-p-∂p. i∫-Øns‚ Hcp°- bn-cp-∂p. tbip Ipcn-in-te-dn-bn-√m-cp-∂p-sh-¶n¬ am-h-cm-in- m-fn¬ A-Y-hm- sh≈n-bmgvN tbip-hns Ipcn-in¬ n∂pw °p-sS- ]n-Xr-]m]w Hgn™v t]mhp-I-bn-√m-bn-cp-∂p F-¶n¬- Cd-°n-sb∂v mev kphn-ti-j-Icpw Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. AXv Hcp √ IrXy-as√?- bqZmkv sNbvX-Xv. B bqZm-knv Cu- hnj-bØn¬- kwlnX kphn-ti-jIcp-tSbpw tbml- - - - ss{IkvX-h¿ D∂X ÿmw ¬tI-≠-Xs√? tbip-hns‚ ∂m-s‚bpw hnh-c-W-Øn¬ h∂ henb A¥cw ImWpI: IpcnivacWw ssZhlnX-am-sW-∂mWv ss{IkvXh`mjyw. tbml-∂ms‚ A`n-{]m-b-Øn¬ tbip Ipcn-in¬ In-S-∂Xv AXvsIm≠v bqZm-kns‚ H‰p-sIm-Sp-°epw ssZhlnX-am-t°- _p[-mgvN ]I¬ ≠-Xs√? 12 aWn apX¬ sh- `qap-JØv B¿°pw Hcn-°epw sNbvXp-sIm-Sp-°p-hm≥ `qap-JØv B¿°pw ≈n-bmgvN kpcym-kv- Ign-bmØ Hcp D]-Im-cw, Hcp klmbw Hcp hy‡n sNbvXp- X-abØnv apºp≈ - - X∂p F∂v k¶¬]n-°p-I. At±-lsØ ad-°p-hm≥ Ign- sNbvXp-sIm-Sp-°m≥ bptam? PohnXImew apgp-h≥ µn-Im-Wn-°p-∂-tXm-sSm∏w ka- b w- h - s c- b m- W v . Ign-bmØ Hcp GI-tZiw 3 Znhkw! A-t±-lsØ- kvacn-°p-Ibpw sNtø-≠Xs√. B hy‡nsb - - - klm-b-amWv bqZmkv kwlnX kphn-ti- X≈n-∏-d-bp-Ibpw shdp-°p-Ibpw ]m-]n-b-m-sW-∂v- {]-N-cn-∏n- j-IcpsS A`n-{]m-b- - °p-Ibpw- sNøp-∂p-sh-¶n¬ AXn¬]cw µn-tISv `qap-JØv - ss{IkvXhtemI-Ønv F¥mWp≈Xv? am-Is´ sh≈n-bmgv- sNbvXv sImSp-Ø-Xv. N cmhnse 9 aWn `qap-JØv B¿°pw sNbvXp-sIm-Sp-°m≥ Ign-bmØ Hcp Ah-cpsS ]mc-{XnItam apX¬ At∂- Znh- klm-b-amWv bqZmkv ss{IkvXhtemI-Ønv sNbvXv £-Ønp th≠n-bp≈ kw kqcym-kvX-a-b- sImSp-Ø-Xv. km[m-cW klm-b-a-√. `uXnIklm-bhpa√. Ønv apºp≈ ka- Ah-cpsS ]mc-{XnItam£-Ønp th≠n-bp≈ klm-bw. klm-bw. bqZmkv bqZmkv A{]-Imcw klm-bn-®n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬, H‰p b-hsc GI-tZiw 9 A{]-Imcw H‰p sImSp-Øn- aWn- ° q¿ am{X- a m- sImSp-Øn-´n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ ss{IkvXhtemI-Øns‚ ´n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Wv. kphn-ti-j-I¿ "P∑]m]w' ssZhw s]mdpØv sImSp-°p-I-bn-√m-bn-cp-∂p. ss{IkvX-hsc kw_-‘n-®n-S-tØmfw As-Xmcp hkvXp-X- ss{IkvXhtemI-Øns‚ X-s∂ Ipcniv ac-W- bm-Wv. F∂n´-pw Ah¿ bqZmkns shdp-°p-∂p, ]m]n-bmbn hpambn _‘-s∏´ "P∑]m]w' ssZhw ap{Z-Ip-Øp-∂p. X≈n-]-d-bp-∂p. G‰hpw henb µn-tI-SmWv Znh-k-tØbpw ka- s]mdpØv sImSp-°p-I- bqZm-kn-tmSv Ah¿ sNøp-∂-Xv. b- t Øbpw kw_- ‘n-®v X¿°-am-sW- bl-q-Zcpw tbip-hns‚ c‡hpw bn-√m-bn-cp-∂p. F∂n´-pw ¶n¬ Aß-s-sbm- bqZm-kns am{X-a√ blqZ h¿KsØ apgp-hpw ]m]n- Ah¿ bqZmkns I-fmbn ss__nƒ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. aØmbn ]d-bp- cp kw`hw S-∂n-´n- shdp-°p-∂p, ]m]n-bmbn √ F∂Xs√ bmYm- ∂Xv ImWpI: ""]nemtØmkv Ah-tc-mSv (blqZ {]ap-J≥am- ap{Z-Ip-Øp-∂p. ¿Yyw. tcm-Sv) tNmZn®p: At∏mƒ {InkvXp-sh∂p hnfn-°-s∏-Sp∂ tbip-hns Rms¥v sNøWw? F√m-hcpw ]d™p: Good Wednes- Ahs {Iqin-°p-I. Ah≥ Ah-tcmSp tNmZn®p: Ah≥ day: Good Friday F¥v Xn∑-bmWv sNbvXXv? At∏mƒ Ah¿ IqSp-X¬ D®- °v ]Icw Good Wednesday BN-cn-°p∂ Hcp ss{IkvXh Øn¬ hnfn®p ]d™p: Ahs {Iqin-°p-I.. Pw apgp-h≥ k`m-hn-`m-KamWv 'World wide church of God'. C-Xn-s‚- ÿm- - adp-]Sn ]d™p: Ahs‚ c‡w Rß-fpsS taepw Rß- ]-I≥- -Herber W Amstrong B-Wv.- Good Friday F∂Xv fpsS k¥X-n-I-fpsS taepw Bbn-s°m-≈s´!'' (aØm 27:- ]mc-ºcy-ambn- hniz-kn®v hcp∂ Hcp BNm-camsW∂v Ah¿ - - 22˛25) hm-Zn-°p-∂p. tbip-hns _p[-mgvN {Iqin-°p-Ibpw A∂p- tbip-hns‚ ac-W-Ønp A∂sØ blqZ kaq-l-߃- Xs∂ AS-°w sNøp-Ibpw in-bmgvN sshIp-t∂-ctØmsS - am-{X-a-√- Xp-S¿-∂p-≈- Ah-cpsS k¥Xn]c-º-c-Ifpw DØ-c- Dbn¿sØ-gp-t∂-‰p-sh∂pw Ah¿ kphn-ti-jßfp-sS- ]n≥_- - - hm-Zn-I-fm-sW∂v ss__nƒ ka¿∞n-°p-I-bm-Wn-hn-sS. e-tØmsS ka¿∞n-°p-∂p. tbip-hns‚ Dbn¿∏v mƒ Rmb- CXns‚ ]n≥_-eØn-emWv ss{IkvXhtemIw Ipcnipbp≤ - - - dm-gvNbv°v ]Icw in-bm-gvN-bm-W-h¿ BtLm-jn-°p-∂-Xv. thf-bn¬ blq-Zsc Iq´-°p-cpXn sNbvX-Xv. a[y-Im-e-L-´- 2009 Un-k-w-_¿- 32
 • 31. Øn¬ Ip{]kn≤ C≥-Izknj≥ tIm¿´v (aX-hn-Nm-cW tImS-Xn) hgn AtIw blq-Zsc njvT-qcw sIms∂m- Xp-°n-b-Xv. AXnp ImcWw A-∂-h¿- ]d-™Xv "ΩpsS I¿Øm-hns‚ LmX-I¿' BWv blq-Z¿ F∂m- Wv. blq-Z¿ A-∂v- Cu IrXyw sNbvXn-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ ss{IkvXhtemI-Øns‚ ]nXr-]m]w C√m-Xm-°m≥ Ign-bp- am-bn-cpt∂m? Nn¥n-t°≠ hnj-b-as√ A-Xv? ]nXr-]m-]-Ønv Imc-W°m-c≥ kmØm≥, ]m]-tam-N-- Ønv Imc-W-°m-cpw- kmØm≥!- BZw-l∆ Zº-Xn-Isf GZ≥tXm-´-Øn¬ ssZhw hne- °nb ^ew Ign-∏n®v ]m]w sNøn-®Xv kmØm-m-sW∂v ss{IkvX-h¿ hniz-kn-°p-∂p. D¬]Øn ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw H∂p apX¬ Bdv hsc-bp≈ hN-hpw AXnv sXfn-hm-Wv. apºv AXv N¿® sNøp-Ib-p-≠m-bn-. B- ]m]- Ip-cn-iv- Np-a∂Xm-cm-sW∂Xn-s kw-_v-[n-®v- Øn∂v- adp-hn-ebmbn tbip-hns Ipcn-in-te-‰p-∂Xnv klm- - - kw-ln-X kp-hntijIcpw- tbm-l∂m-pw- bn-®Xpw kmØm-m-sW∂v ss__nƒ Xs∂ ka¿∞n-°p- ∂p-≠v. B `mKw ImWpI. XΩn¬- X¿-°Øn-em-Wv.- tbip ]d-bp∂p: ""kXyw kXy-ambn Rm≥ nß-tfmSv aØm-bn-bpw- am¿-t°m-kpw- eq-t°m-kpw- kw-bp- ]d-bp∂p: nß-fn¬ Hcp-h≥ Fs∂ H‰p-sIm-Sp-°pw... A∏- Iv-Xam-bn- ]dbp-∂p-, In-tdt°m-cm-b °-jvWw ap°n Rm≥ B¿°v sImSp-°p-∂pthm Ah≥X- in-atbm-m-Wv- Ip-cn-iv- Np-a∂Xv F-∂-v.- s∂. Ah≥ (tbip) A∏-°-jv-Ww ap°n ina-tbm≥ kv°dn- tbm-Øm-bpsS aI≥ bqZm-knp sImSp-Øp. A∏-°-jvWw tbm-l∂m≥- ]dbp-∂Xm-Is´ tbip-Xs∂ kzoI-cn-®-X-ns XpS¿∂v kmØm≥ Ah-n¬ {]th-in-®p. bmWv- Ip-cn-iv- Np-a∂sX∂pw-.- tbip Ah-tmSp ]d-™p. o sNøm-n-cn-°p-∂Xv thKw sNøp-I.'' (tbml 13:22˛27) ∂-Xmbpw mw I≠p. kphn-ti-j-I-cpsS Ipcniv ac-W-hp- DS≥ bqZmkv B cm{Xn-bn¬ Xs∂ ]pdØvt]mIp-Ibpw ambn _‘-s∏´ cwK-߃ {]tXy-In®v bqZm-kns‚ H‰v apX¬ Hcp K-Ww ]S-bm-fn-I-tfbpw a‰v Bfp-I-tfbpw Iq´n tXm´- tbip-hns I√-dbn¬ sh°p-∂Xv hsc-bp≈ `mK-߃ ]cn- - Øn¬ hcp-Ibpw AhnsS sh®v tbip-hns ]nSn-Iq-Sn-sIm- tim-[mhnt[-b-am-°n-b-t∏mƒ ]c-kv]c hncp-≤-amb hN- ≠p-t]mbn {Iqin-°p-Ibpw sNbvXp. AXp-sIm≠v ]nXr-]m- -ß-fpsS then-tb‰w X-s∂- mw I≠p. Ipcniv acWw Hcp ]-Ønv Imc-W-°m-c≥ kmØm-m-Wv. AXvt]mse tbip- Ncn{Xkw`-ham-bn-cp-∂p-sh¶n¬ kphn-tijcN-bn-Xm-°ƒ°n- - hns‚ Ipcniv ac-WØnv A-Yhm- ]m-]tam-NØn-v- klm- - - - - - S-bn¬ tbip-hns‚ Imcy-Øn¬ C{X- henb `n∂n-∏p-Iƒ bn-®Xpw kmØm-msW∂-v hy‡-am-Wv. Fß-s-bp-≠mbn? ss{IkvX-h-X-bpsS ASn-ÿmhnizm-k-amb Ipcnivac- ImcWw,- kphn-ti-j-Itcm- tb-ip-hn-s‚- in-jy-∑m-tcm W-hp-ambn _‘-s∏´ anj-W-dn-am-cp-sSbpw a‰v kphn-ti-j- BcpwXs∂ A-Xn-v ZrIvkm-£n-Ifm-bn-cp-∂n-√. tb-ip-hn-s‚- - I-cp-tSbpw hmZ-ß-fmWv ChnsS N¿®- sN-bvX-Xv. sXfn-hn- hn-Nm-c-W-th-f-bn¬-X-s∂- in-jy-∑m¿- F-√m-h-cpw- Hm-Sn-t∏m- mbn Ah¿ D∂-bn-°p∂ ss__nƒ CXc tcJ-I-fmWv bn-sb-∂v- ss_-_nƒ- ]-dbp-∂p.- a¿-t°m-kv- ]-dbs´:- ""A-t∏mƒ- - - - tPmkn-^-kn-s‚bpw Smkn-‰m-kn-s‚bpw πon-bp-sSbpw a‰pw in-jy∑m-sc-√mw- A-hs'-- (tb-ip-hn-s-)- D-t]-£n-®v- Hm-Sn-t∏m- Ncn{X]pkvX-I-߃.- F. F. {_qkns-t]m-ep≈ ss{IkvXh bn''-.-- (a¿-t°m-kv- 14:-50)- a-m-{X-hp-a-√- kp-hn-ti-j-I¿- ap°v ]fin-X-∑m¿ AXns tNmZyw sNbvX-Xmbn mw I≠p. A⁄m-X-cm-bn-cp-∂p-sh∂v ss__nƒ ]fin-X-∑m¿ X-s∂- ]gbnba ]pkvX-I-Øn¬ Ipcniv ac-W-hp-ambn _‘-s∏´ k-a¿-∞n-°p-∂p.- Dul-Øn-s‚bpw tI´p-tIƒhn-bp-sSbpw {]h-N--ß-fp-s≠-∂mWv ASp-Ø-hm-Zw. ]gb nba]pkvX- ASn-ÿm--Øn¬ tbip-hnpw- hfsc Ime-߃°v tijw I-Øn¬ Ipcniv ac-Whp-ambn _‘-s∏´ Hcp hNw t]mepw - Fgp-Xn-b-Xm-Wv ne-hn-ep≈ kphn-ti-j-߃. ta¬ kqNn- Cs√∂pw kphn-tij cN-bn-Xm-°ƒ CShpw hehpw tm- ∏n® kw{K-l-Øn¬n∂pw ap°v a- n-em-°m≥ Ign-bp- °msX ]gb nb-aØn¬ n∂pw Nne hN-߃ AS¿Øn- - - ∂Xv "Dd-∏mbpw tbip-hns Ah¿ sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´n√' sb-SpØv hN-߃-°n-Sbn¬ Xncp-In-b‰n-bXm-sW∂pw Ah - - - - F∂p-Xs∂-bm-Wv. hnip≤ Jp¿B≥ F{X kv]„-am-bn-´mWv - Ipcniv ac-W-hp-ambn- bmsXmcp _‘-hn-√mØ D-≤-c-Wn-I- AXv ]d-™Xv. ""Xo¿®-bmbpw At±-l-Øns‚ (Cukm- fp-am-sWpw- a- n-em-°n. AXv t]mse sXfn-hn-mbn D∂- bpsS) Imcy-Øn¬ `n∂-®-h¿ AXn-s-∏‰n kwi-b-Øn¬ bn-°p∂ ]pXnbnb-aØnse ]utem-kns‚ ssZhimkv{Xw - Xs∂-bm-Ip-∂p. -Du-lsØ ]n¥p-S-cp-∂-X-√msX Ah¿°v ]cn-tim-[n-®-t∏mƒ Ah nKq-VX nd-™Xpw ]cn-l-cn-°- A°m-cy-sØ-∏‰n bmsXmcp Adn-hp-an-√. Dd-∏mbpw At±- s∏-Sm≥ Ign-bmØ Hcp-]mSv {]iv-߃ Dcp-Øn-cn™v hcp- lsØ Ah¿ sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√.'' (4:157) 2009 Un-k-w-_¿- 33
 • 32. BcmWv {]hm-N-I-∑m¿? Ah-cpsS ntbm-K-sa-¥nv? XpS- ßnb tNmZy-߃°v PmXn-a-X-hn-izmkt`Z-a-y-bp≈ adp-]- Sn˛Xm-Øzn-I-hn-i-I-e--Ønepw ho£WØnepw hyXym-k-ap- s≠-¶nepw˛k-am--am-Wv. kaq-lsØ [m¿an-Im-[-x]-X--Øn¬ n∂pw c£n-°p∂ kmaq-ln-I-]-cn-jvI¿Øm-°-fmWv {]hm-N- I-∑m¿ F∂mWv k¶p-Nn-X-sa-¶nepw nco-izc¿t]mepw ]d-bm- dp-≈-Xv. P-ßsf sX‰mb hnizm-k-˛-A-p-jvSm˛-BNm-c-ß- fn¬ n∂pw A[m¿anI{]h¿Ø--ß-fn¬ n∂pw ssZh-am¿K- Øn-te°v sIm≠p-hcn-IbmWv {]hm-NI∑m-cpsS ZuXy-sa-∂Xn- - - - - ¬ aX-hn-izm-kn-Iƒ s]mXp-hn¬ tbmPn-°p-∂p. ss__n-fns‚ s]mXp-X-Øzhpw CXn¬ n∂v hn`n-∂-a-√. ]s£, hnj- b m- h n- j - b - ß - f n¬ ]c- k v ] cw sshcp[yw {]-hm-NI∑m¿- - - ]pe¿Øp∂ Hcp {KŸw F∂ ne°v ss__n-fn¬ Cu hnj- b-Ønepw {]kvXpX {]Xn-`mkw Xs∂-bmWv ImWm-m-Ip-∂- Xv. {]hm-N-I-∑msc C{Xb[nIw CI-gvØnb Hcp thZ-{KŸw ss__nfn¬- kqcyp Xmsg thsd-bn√ F∂-XmWv kXyw. {]hm-N-I-∑m- cpsS ZuXy-sØ-°p-dn®v ss__n-ƒ ]dbp-∂p. ""I¿Ømhv Xs‚ Zmk-∑m-cmb {]hm-N-I-∑msc CS-hn-SmsX nß-fpsS ASp- A_q-lw Imc-Øq¿ ■- tØ°v Ab-s®-¶nepw nß-f-hsc {i≤n-°p-Itbm {ihn-°pI 2009 Un-k-w-_¿- 34
 • 33. t]meptam sNbvXn-√. Ah¿ ]d™p: AXpXpS-cp-∂Xpw PqX-cpsS Ip’nX Ab®p. ns‚ PXbv°v thZtbdnb n߃ Zp¿am¿Khpw Zpjv{]-h¿Ønbpw X{¥-^-e-am-sW-∂p≈ Imcyw X¿°-a‰ in£ hcp∂Xns‚ apºv Ah¿°v Xm- Dt]-£n®v ]n¥n-cn-bp-I. F¶n¬ nß- kXy-am-Wv. {]hm-N-I-∑m¿ ss__n-fn-¬ °oXv ¬IpI F∂v n¿tZin®p sIm- fpsS ]nXm-°-∑m¿°pw n߃°pw I¿- F{]-Imcw hnIr-X-am-°-s∏-´n-cn-°p-∂p- ≠v. At±lw ]d™p: Fs‚ Pßsf, Ømhv ]≠v Ft∂-°p-ambn ¬Inb sh∂v ]cn-tim-[n-°p-∂-Xnv apºv PqX- Xo¿®bmbpw Rm≥ n߃°p hyIv-X- tZiØv n߃°v hkn-°mw. Ay-tZ- a-x-ÿnXn Xncn-®-dn-bm≥ DX-Ip∂ Hcp amb Xm°oXpImcmIp∂p. n߃ h-∑msc tkhn-°p-Ibpw Bcm-[n-°p-I- D≤-cWn ImWpI: ""D∂-Xh¿K-sa-∂m¬ - A√mlpsh Bcm[n°pIbpw Ahs bpw AcpXv. nß-fpsS Ic-th-e-sIm≠v AXv mam-Wv. Cu -{Kl-Ønse Znhy- kq£n°pIbpw Fs∂ Apkcn°p-I- F∂ {]tIm-]n-∏n-°p-Ibpw Acp-Xv'' ssZ-h-ß-fmWv mw PqX-∑m¿. {]mWnI- bpw sNøphn≥. F¶n¬ Ah≥ n߃- (bnc-aymhv: 25-:4˛7) fn¬ n∂p-S-se-SpØ XmW PmXn-I-fn¬ °p nßfpsS ]m]ßfn¬ NneXv s]m- ChnsS ]d-b-s∏´ Imcy-߃ kw{K- n∂pw hyXy-kvX-cmWv mw. kXy-Øn- dpØpXcnIbpw, n¿Wbn°s∏´ Hcp ln-®m¬ :--- ¬ ΩpsS kaq-l-hp-ambn Xmc-X-ay-s∏- Ah-[n hsc nßsf o´nbnSpIbpw Sp-Øp-tºmƒ a‰p-≈-h¿ hy-ar-K-ßtfm sNøp∂XmWv. Xo¿®bmbpw A√mlp- 1. ssZhw CS-hn-SmsX Xs‚ Zmk- P¥p-°tfm am{X-am-Wv. Gdn-bm¬ I∂p- hns‚ Ah[n h∂m¬ AXv o´n sImSp- ∑m-cmb {]hm-N-I-∑msc P-ß-fn-te°v Im-en-Iƒ. CXc PmXn-Iƒ ap-jy-hn-k- °s∏SpIbn√. n߃ Adn™ncps∂- Ab-®p. ¿Pyw t]mse-bmWv ]cn-K-Wn-°-s∏-tS- ¶n¬. At±lw ]d™p: Fs‚ c£nXm- 2. Zp¿am¿Kw hn´v kXv]m-Ÿm-hn- ≠-Xv. CXc XmWPmXn-Iƒ°v aosX `c- th, Xo¿®bmbpw Fs‚ PXsb cmhpw te°v hcm≥ Ah¿ P-ßsf D]-tZ-in- Ww S-Øp-I-sb-∂Xv ΩpsS hn[n-bm- ]Iepw Rm≥ hnfn®p. F∂n´v Fs‚ ®p. ]s£, Pw sNhn-sIm-≠n-√. bn Xocp-am-n-°-s∏-´-Xm-Wv. `qan-bnse hnfn AhcpsS HmSnt∏m°v h¿[n∏n-°p- 3. Ay-tZ-h-∑msc tkhn®v a-kvI- ΩpsS km{amPyw Ccpºv Zfip sIm- I am{Xta sNbvXp≈p. Xo¿®bm-bpw, o cn-°-cpXv F∂-h¿ P-ßsf ]Tn-∏n-®p. ≠v ΩpsS tXmhv hmgp-∂-Xm-Wv. P- Ah¿°v s]mdpØpsImSp°phm≥ th- 4. ap-jy-cpsS ssII-ƒ sNøp∂ XXn ΩpsS ]mZ-ß-ƒ °p-Ibpw ASn- ≠n Rm≥ Ahsc hnfn®t∏msgm-s°- ZpjvI¿a-߃ ssZhsØ {]tIm-]n-X- a-I-sf-t∏mse sΩ tkhn-°p-Ibpw bpw Ah¿ AhcpsS hncepIƒ ImXpI- m-°pw. sNøpw.' (1977˛83 Ime-L-´-Øn¬ Ckv- fn¬ sh°pIbpw, AhcpsS hkv{X-ß- dmCu¬ {][ma{¥n-bm-bn-cp∂ Mena- ƒ aqSn∏pX°pIbpw, Ah¿ iTn®p n¬- ssZhn-I[ym-]߃°v hncp-≤amb - - - chem Begin CkvdmCu¬ ]m¿e-sa‚n¬ °pIbpw, ISpØ Al¶mcw Sn°pI- {]hr-Øn-Iƒ sNøpI hgn ap-jy¿ S-Ønb {]`m-j-Ww)(1) bpamWv sNbvXXv. ]n∂oSv Ahsc Rm- ssZhtIm]Ønv ]m{Xo`hn°p∂p F- ∂-Xn-m¬ Ahsc k®-cn-X-cm-°p-hm- aninlm F∂ {]Xo-£n-X-t-Xm-hn- ≥ Dds° hnfn®p. ]n∂oSv Rm≥ Ah- mWv {]hm-N-I-∑msc nc-¥cw ssZhw s‚ BK-a--tØmsS temIw PqX-cpsS tcmSv ]ckyambpw hfsc clkyambpw Ab-®-sX∂v ChnsS hy‡-am-Wv. F- Im¬°o-gn-sem-Xp-ßp-sa-∂p≈ {Xni¶p {]t_m[w SØn. Aßs Rm≥ ∂m¬ ss__n-fn¬ ]d-bs∏´ GXm-pw - kz¿K-Øn¬ Ah¿ Ign-bp-∂p. B Znw ]d™p: n߃ nßfpsS c£nXmhn- {]hm-N-I-sN-bvXn-Iƒ hmbn-®m¬ {]hm- hs∂-Øp-∂-Xp-h-sc-bp≈ XßfpsS A- tmSv ]m]tamNw tXSpI. Xo¿®bm- N-I-sc-°mƒ t`Z-am-bn-cp∂p {]t_m--[n- {I-a-ßsf ymbo-I-cn-°p-hmpw h¿Km- bpw Ah≥ Gsd s]mdp°p∂hmIp- X¿ F∂v tXm∂pI kzm`m-hn-Iw. [n-]-Xy-N-cn{Xw ]Tn-∏n-°p-hm-p-ambn ∂p.'' (71:1-˛10) sa-™p-≠m-°nb ss__n-ƒ IY-Iƒ F∂m¬ ss__n-fn¬ n∂v tml- X߃°v C„-m-pkmcw Pohn-°p- Ch¿ D]-tbm-Kn®p hcn-Ibpw sNøp-∂p. sb hmbn-°p-tºm-ƒ B›-cy-s∏-Sm-Ø- hmpw aXw ssIImcyw sNøp-hm-p≈ kzmX--{¥y-Ønpw AXn-s√mw {]am-W- ss__nfnse tml! h¿ hnc-fam-bn-cn-°pw. ""tml Irjn sN- - ß-fpsS ]n¥p-W-bp-s≠∂v ÿm]n-°p- temIØv _lp- s sZ- h m- c m- [ - °v øm≥ XpS-ßn. Hcp ap¥ncntØm´w ´p- hm-p-ambn PqX-∑m¿ thZ-{K-ŸØn¬ XpS°w Ipdn-°-s∏´t∏mƒ ntbm-Kn-X- ≠m-°n. Ah≥ AXnse ho™v IpSn®p sNbvXp-Iq-´nb A{I-a-߃°v IW-°n- mb {]hm-N-I-mWv qlv . P-ß- el-cn-]n-Sn®p Xs‚ IqSm-c-Øn¬ hkv- √. PqXm-[n-]-Xy-kz-`m-h-Øns‚ c‡-km- sf At±lw cm∏-I-en-√msX kXy-a-X- {Xw oßn InS-∂p. Imms‚ ]nXm-hm- £n-bmWv Ah-cpsS thZ-{K-Ÿ-sa-¶n¬ Øn-te°v, ssZh-am¿K-Øn-te°v £Wn- b lmw ]nXm-hns‚ ·X I≠v shfnbn- AXns‚ _en-bm-Sp-I-fmWv ss__n-fn- ®p. ]cn-ip-≤-Jp¿-B≥ At±lsØ ]cn- ¬ sN∂v Xs‚ c≠v ktlm-Z-c-∑m-sc- se {]hm-NI∑m¿. temI-Øp-So-fap-≈ - - - - N-b-s∏-Sp-Øn. ""Xo¿®bmbpw qlns bpw Adn-bn-®p. tiapw bmt^Øpw Hcp Ipg-∏߃°v tlXp-hmbn h¿Øn-®Xpw - At±lØns‚ PXbnte°v mw hkv{Xw FSp-Øp. Ccp-h-cp-sSbpw tXm- ssZhn-I[ym-]--ßfn¬ n∂v hgn]ng®Xnm¬ P--ß-sf- k®-cn-X-cm-°p-hm-mWv {]hm-N-I-∑msc ssZhw Ab-®-Xv. F∂m¬ ss__n-fn¬ ]d-b-s∏´ GXmpw {]hm-N-I-sN-bvXn-Iƒ hmbn-®m¬ {]hm-N-I-sc-°mƒ t`Z-am-bn-cp∂p {]t_m[nX¿ F∂v tXm∂pI kzm`m-hn-Iw. 2009 Un-k-w-_¿- 35
 • 34. XnI™ [m¿an-I-cmWv {]hm-N-I-∑m¿ F∂p ]d-bpI am{X-a√; Ah-cpsS [m¿anIPohnXw hc-®p-Im-´pIbpw {]t_m-[--hn-j-b-ßfpw BZ¿ihpw ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp∂p Jp¿-B≥. F∂m¬ ss__n-fm-I-s´, bp≤-ß-fp-sSbpw sI´p-I-Y-I-fp-sSbpw hni-Zo-I-c-W-ßfn¬ Ihn™v {]hm-N-I-cpsS [m¿an-I-[ym-]--ßsf kKu-chw ]cn-K-Wn-°p-∂n√ F∂-Xs{X bmYm¿Yyw. fn¬ C´v hnap-J-cmbn sN∂v ]nXm-hns‚ bmbn- sN∂ A{_lmw `mcy kmdsb tami-tbmSv ]d-bp∂ nb-a-ß-fnsem- ·X ad-®p. Ah-cpsS apJw Xncn-™n- ktlm-Z-cn-sb-∂mWv cmPm-hnv ]cn-N- ∂nv F{_-lm-ans‚ Cu {]hrØn hncp- cp- ∂ Xv sIm≠v Ah¿ ]nXm- h ns‚ b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. X∂n-anØw kmdsb ≤-ambn hcp-∂p-sh-∂-Xm-Wv. ""Hcp ]pcp- ·X I≠n-√. tml elcn hn´p-W¿- sIm≠p-t]mb cmPm-hv Ahsc kao-]n- j≥ Xs‚ A∏s‚ aItfm AΩ-bpsS ∂-t∏mƒ Xs‚ CfbaI≥ sNbvX-X-dn- °p-∂-Xnv apºv ssZhw kz]v-Øn¬ aItfm Bb Xs‚ ktlm-Z-cnsb ]cn- ™p. At∏mƒ Ah≥: Imm≥ i]n- Ah-sfmcp ]pcp-js‚ `mcy-bm-sW∂v {K-ln®v AhfpsS ·X ImWp-Ibpw °-s∏-´-h≥. Ah≥ Xs‚ ktlm-Z-c- DW¿Øp-I-bp-≠m-bn. Aßs A_n- Ahƒ Ahs‚ · ImWp-Ibpw sNbv- ∑m¿°v A[aZmk- m- b n- Ø o- c p- s a∂v a-e°v A{_-lm-ans hnfn-∏n-®p-sIm≠v Xm¬ AXv e÷m-I-cw. Ahsc Ah-cp- ]d™p'' (D¬]Øn: 9:20-˛26) ]d™p: ""A_n-a-e°v A{_-lm-ans sS P-Øns‚ apºn¬ sh®v Xs∂ kw- ho™v IpSn®v aØ-mbn XpWn-bn- hnfn∏n®p. Ah-tmSv: "o Rß-tfmSv l-cn®p Ifb-Ww. A-h≥ ktlm-Z-cn-bp- √msX InS-°p∂ {]hm-N-I-mb ]nXm- F¥p sNbvXp?' o Fs‚ taepw Fs‚ sS ·X Am-hr-X-am-°n. Ah≥ X- hns‚ ·X ad-t°-≠n h∂ a°-fpsS cmPy-Øn-t∑epw Hcp alm-]m]w hcp- s‚ Ip‰w hln-°pw.'' (tehy: 20:17) KXn-tISv Ht∂m¿Øp tm°p-I. aØp- Øp-hm≥ X°-hÆw Rm≥ nt∂mSv Xs‚ Zmkn- t bmSv ]pe¿tØ≠ ]n-Sn-°mØ ]mo-bamWv ho™v F∂m- - F¥p tZmjw sNbvXp. sNø-cp-XmØ kao-]-sØ∏‰n A{_lmw `mcy-tbmSv Wv s]mXp-sh-bp≈ ss{IkvX-h-`mjyw. Imcyw o Ft∂mSv sNbvXp-ht√m. o ]d-™Xv tm°p-I. ""A{_lmw kmdm- F∂m¬ ChnsS "ho™p IpSn®v, el- F¥v I≠n-´mWv C{]-Imcw sNbvX-Xv?'' bn-tbmSv: "ns‚ Zmkn ns‚ Iønen-cn- cn- ] n- S n®v ' F∂p Xs∂ hy‡- a mbn (D¬]Øn: 20: 9,10) °p- ∂ p. Cjv S w t]mse Ah- t fmSv ss__n-fn¬ Fgp-X-s∏-´n-cn-°p-∂p. X- A{_- l m- a ns‚ adp]Sn XnI®pw sNbvXp sImƒI' F∂p ]d-™p. km- s‚ ·X ad® aIs‚ aIs i]n-°p- B›-cy-Icw Xs∂! ""hmkvX-h-Øn¬ dmbn Ah-tfmSv ImTnyw XpS-ßn-b-t∏m- ∂ tmlsbbmWv mw ChnsS hmbn- Ahƒ Fs‚ s]ß-fm-Ip-∂p. Fs‚ ƒ Ahƒ Ah- s f- h n´v HmSn- t ∏m- b n.'' °p-∂-Xv. A∏s‚ aIƒ. Fs‚ AΩ-bpsS aI- (D¬]Øn: 16:6) {]fbw aqew F√mw in-®-t∏mƒ f√Xmpw Ah-sf-n°v `mcy-bm-bn.'' kmd A{_-lm-anv `mcy-bmbn ¬- s]´-I-Øn¬ Ib‰n tmlsb ssZhw (D¬]Øn 20:12). Inb lmKm-dn-s C{]-Imcw ]oUn-∏n-°p- c£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. c£-s]´v Ic- A{_lmw Adn-™p-sIm≠v Xs∂ hm≥ Ap-h-Zn®hmbn A{_-lm-ans s°-Ønb tml Irjn sNbvXv aZy-ap- kz¥w ktlm-Z-cnsb `mcy-bmbn kzoI- ss__nƒ Nn{Xo-I-cn-°p-∂p. ssZh-n- ≠m°n°pSn®v XpWn-bn-√msX InS-∂p- cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v hy‡w. Ay- tbm-Kn-X-mb Hcp {]hm-N-Iv C{]-Im- sh∂v ]d-™m¬ aZysa∂ Xn∑sb s‚ `mcysb `mcy-bm-°n-°qSm F∂v c- a m- I m- s a- ¶ n¬ AΩm- b n- b - Ω - t ∏mcpw ]p¿Po-hn-∏n-®-hs∂ io¿j-I-Ønv cmPm-hn-tmSv kz]v-Øn-¬ h∂v imkn- mØq≥ t]mcp-sam∂pw Xn∑-Itf A√ B alm-p-`m-hmb {]hm-NI≥ A¿l- - - ® btlmh {]hm-N-I-mb A{_-lm-an- F∂ ImgvN-∏m-Sn-te°v Pw amdp-∂p- m-IpI IqSn sNøp∂p! tmSv ktlm-Z-cnsb `mcy-bm-°-cpXv sh- ¶ n¬ Ahsc ]gn- ° mmIptam? A{_-lmapw kmdbpw F∂v ]d-™Xp-an-√! ssZh k¶¬]hpw - oXn-am-mb A{_-lm-ans ss__nƒ skan-‰nIv aX-ß-fnse BZ¿i-]n-Xm- {]hm-N-I-k-¶¬]hpw Hcp-t]mse hnI- C{]-Imcw hnI-e-am-°n-sb-¶n¬ al-o- hpw k¿hmw-Ko-IrX hy‡n-Xz-Øns‚ e-am-°p∂ A[ym-b-߃ ss__n-fns‚ b-amb hy‡n-Xz-Øns‚ DS-a-bm-bn-´mWv DS--a-bp-amb A{_-lm-ansbpw ss_- as‰mcp khn-ti-j-X-b-s{X! am{X-a√; ]cn-ip-≤-Jp¿-B≥ C{_mlow _n _nƒ cN-bn-Xm-°ƒ shdpsX hn´n-√. Cu IY-bn-eqsS kw`-hn-°p∂ as‰mcp sb°pdn® ]d-bp-∂-Xv. ""kz¥w BXv- A_n-a-e°v F∂ cmPm-hns‚ AXnYn- Imcyw tehym ]pkvXIw 20¬ ssZhw amhns aqVam°nbh√msX a‰mcm- 2009 Un-k-w-_¿- 36
 • 35. Wv C{_mloans‚ am¿KtØmSv hnap- mw Ahs C∂p cm{Xnbpw ho™v C∂v Fn°v hn¬°pI F∂v bmt°m- JX ImWn°pI? CltemIØn¬ IpSn-∏n-°. A∏-m¬ k¥Xn e`nt°- _v ]d-™p. AXnv Gimhv: AXnv At±lsØ mw hninjvSmbn sXc- ≠-Xnv obpw AIØv sN∂v A∏-tm- Rm≥ acn-t°≠n hcp-a-t√m. Cu tPyjv- s™SpØncn°p∂p. ]ctemIØv At±- Sv IqsS ibn-° F∂v ]d-™p. Aßs T-m-h-Imiw Fn-s°-¥nv F∂v ]d- lw k÷ßfpsS Iq´Øn¬ Xs∂- A∂v cm{Xnbpw Ah¿ A∏s ho™p ™p. C∂v Ft∂mSv kXyw sNbvI bmbncn°pw. o Iogvs]SpI F∂v At±- IpSn-∏n-®p. Cf-b-hƒ sN∂v Ah-tmSv F∂v bmt°m_v ]d-™p. Ah≥ Ah- lØns‚ c£nXmhv At±ltØmSv IqsS ibn-®p. Ahƒ ibn-®Xpw Fgp- tmSv kXyw sNbvXp. Xs‚ tPyjv-T-m- ]d™t∏mƒ k¿∆temIc£nXmhn∂v t∂-‰Xpw Ah≥ Adn-™n-√. Cßs h-Imiw bmt°m-_nv hn‰p. bmt°m_v RmnXm Iogvs]´ncn°p∂p F∂v At±- temØns‚ c≠v ]p{Xn-amcpw A∏-m¬ Gim-hnv A∏hpw ]b-dp-sIm-≠p≈ lw ]d™p.'' (2:130,131) K¿`w [cn®p.'' (D¬]Øn: 19:30˛37) ]mb-khpw sImSp-Øp.'' (D¬]Øn 25: ""kZvhrØmbns°m≠v Xs‚ apJ- s]¨a-°ƒ ho™p IpSn-∏n-°p-tºm- 29˛34) D¬]Øn 27:1 apX¬ 34 hscbpw sØ A√mlphnv Iogvs]SpØpIbpw, ƒ A∏-mb {]hm-N-I≥ F¥nv IpSn- tN¿Øv hmbn°pI t¿am¿KØnepd®v n∂v sIm≠v °Ww? [m¿an-I-X-bpsS h‡mhmb NXn Xncn-®-dn™ Gim-hns‚ hm- C{_mloans‚ am¿KsØ ]n¥pScp-I- {]hm-N-I≥ s]¨a-°-fpsS n¿_-‘- °p-Iƒ IqSn hmbn-°p-I. ""A∏m F- bpw sNbvXht°mƒ DØa aX°m-c- Ønv hgßn aZy-]mw t]mepw S-Øp- s∂bpw IqsS A- p {K- l n- t °- W - t a, ≥ Bcp≠v? A√mlp C{_mloans sa∂v h∂m¬ B¿°v Bsc-bmWv kap- F∂v (Gimhv) A∏-tmSv ]d-™p. kplrØmbn kzoIcn®ncn°p∂p.'' ≤-cn-°m-m-hpI, kwkvI-cn-°m-m-hpI? AXnv Ah≥ ns‚ ktlm-Z-c≥ D]m- (4:125) kz¥w s]¨a-°ƒ Ccp-hcpw Xmp-am- b-tØmsS h∂v ns‚ Ap-{Klw A]- temØpw s]¨a°fpw bn ssewKn-I-th-g-N-bn¬ G¿s∏-Sp-Øp- l-cn®p If™psh∂v ]d™p. icn bm- ∂Xv t]mepw Adn-bm-m-ImØhn[w t°m_v F∂t√m Ahs‚ t]¿. c≠p IjvS-s∏´v ]Wn-sb-SpØv ap¥n-cn- el-cn-]n-Sn® {]hm-N-Is ss__n-fn-e- {]mhiyw Ah-ss∂ NXn®p. Ah-s- tØm-´-ap-≠m°n ap¥ncn hnf-bn®v ho- √msX FhnsS I≠p-ap-´m≥? ]nXm-thm- s‚ tPyjv-T-mh-Imiw A]-l-cn-®p. C- ™p-≠m-°n-°p-Sn®v aØ-mbn IqSm-c- Sp-IqsS InS-∏d ]¶n-Sm≥ Xøm-dm-Ip∂ t∏m-gnXm Fs‚ Ap-{K-lhpw A]-l- Øn¬ XpWn-bn-√msX InS∂ tmlsb {]hm-N-I-]p-{Xn-am¿! Ays‚ `mcysb cn®p If-™p F-∂-h≥ ]d-™p.'' (D¬- mw I≠p-h-t√m. {]hm-N-I-∑m¿ aZy-]m- ]Xvn-bm-°cpsX∂v cmPm-hn-tmSv kz]v- - ]Øn 27:34˛36) n-I-fm-bn-cp-∂p-sh∂ [zn-∏n-°p-amdv Z¿iw S-Øp∂ btlm-h°v Cu km[m-c-W-°m-c-mb Gim-hn-s- ss__nƒ ho≠pw ]d-bp-∂p. ""A-¥- {]hm-N-I-]p-{Xn-amsc sImSnb A{I-a- °mƒ tami-°m-c-m-bn-´m-Wv {]hm-N-I- cw temØv tkmh¿ hn´v t]mbn. Ah- Øn¬ n∂v XS-bm-m-Ip-∂p-an-√. mb bmt°m_v ChnsS Nn{Xo-I-cn-°- pw Ahs‚ c≠v ]p{Xn-amcpw ]¿h-X- Øn¬ sN∂v ]m¿Øp. tkmh-cn¬ ]m¿- bmt°m_ns NXnbm°p∂p! s∏-´Xv Ft∂m¿°p-I. Cu bmt°m-_n- ∏m≥ Ah≥ `b-s∏-´p. Ahpw Ahs‚ {]hm-N-I-mb bmt°m-_n-s-°p- tm-Sm-Wv ssZhw a¬∏n-Sp-ØØn¬ ]cm- - c≠v ]p{Xn-amcpw Hcp Kpl-bn¬ ]m¿- dn®v NXn-b-s∂v ss__n-ƒ t¿°p- P-b-s∏-´Xv F∂pIqSn hmbn-°p-tºmƒ Øp. Aß-s-bn-cn-°p-tºmƒ aqØ-hƒ tsc kwt_m-[ sNøp-∂p-sh∂v ]d- hnjbw IqSp-X¬ hnkva-b-I-c-am-Ip-∂p. Cf-b-h-tfmSv ΩpsS A∏≥ hr≤-m- ™m¬ AXv AXn-i-tbm-‡n-tbm tIm- (D¬]Øn 2:24--˛30) bmt°m-_nv ]ns∂- bn-cn-°p-∂p. `qan-bn¬ F√m-bn-S-hp-ap≈ ´n-am-´tem A√. ]®-bmb bmYm¿Yy-am- bp-ap≠v khn-ti-j-X-Iƒ. cmP-In-co-S- S-∏p-t]mse ΩpsS ASp-°¬ hcp- Wv. bmt°m_v Xs‚ tPyjvTmb Gim- - - Øn-semcp s]m≥Xq-h¬ F∂v ]d-bp-∂- hm≥ `qan-bn¬ Hcp ]pcp-jpw C√. hcn- hn¬ n∂v tPyjv-T-m-h-Im-ihpw ]nXm- Xv t]mse ss__nƒ ]d™p Xcp-∂p: I. A∏-m¬ k¥Xn e`n--t°-≠-Xnv hns‚ Ap-{K-lhpw NXn-bn-¬ ssI°- (D¬]Øn 29:15˛30 hsc hmbn-°p-I) Ahs ho™p IpSn-∏n®v Ah-tmSv em-°p-∂-Xmbn D¬]Øn 25 epw 27 epw tPyjv-TØn-sbbpw An-b-Øn-sb-bpw IqsS ibn° F∂p ]d-™p. Aßs hmbn-°mw. ""Hcn-°¬ bmt°m_v Hcp hnhmlw sNbvXv Htckabw `mcy-bm- bnsh°p∂ {]hm-N-I≥ F∂ ne-°m- A∂v cm{Xn Ah¿ A∏s ho™v IpSn- ]mbkw sh®p. Gimhv shfn{º-tZ- Wv ss__nƒ bmt°m-_ns Cu A- ∏n-®p. aqØ-hƒ AIØv sN∂v A∏- iØp n∂p h∂p. Ah≥ ∂mbn £o- [ym-b-Øn¬ hc-®p-Im-´p-∂-Xv. tmSv IqsS ibn-®p. Ahƒ ibn-®Xpw Wn-®n-cp-∂p. Gimhv bmt°m-_n-tmSv Fgp-t∂-‰Xpw Ah≥ Adn-™n-√. ]ns‰- B Nph∂ ]mbkw Ipsd Fn°v Xc- hnIrXm°s∏´ ZmhoZv! ∂mƒ aqØ-hƒ Cf-b-h-tfmSv C∂se Ww. Rm≥ ∂mbn £oWn-®n-cn-°p∂p cmPm-hmb iuens‚ aI-ƒ ao°-fnv cm{Xn Rm≥ A∏-tmSv IqsS ibn-®p. F∂v ]d-™p.... ns‚ tPyjvTmhImiw - -- - Zmho-Zns CjvSam-bn-cp-∂p. iu¬ Zmho- - [m¿an-I-X-bpsS h‡mhmb {]hm-N-I≥ s]¨a-°-fpsS n¿_-‘-Ønv hgßn aZy-]mw t]mepw S-Øp-sa∂v h∂m¬ B¿°v Bsc-bmWv kap-≤-cn-°m--pw kwkvI-cn-°m-pa-m-hpI? 2009 Un-k-w-_¿- 37
 • 36. Zn-tmSv aIƒ°p≈ kv{Xo[w F∂ v ]n©pIp™ns sIm∂p-sIm≠m-Wv 32:2:4) ne°v Bh-iy-s∏´Xm-Is´ s^enkv- btlmh ]m]w t]m°p- ∂ - X v ! F{X A{]Imcw Bfp- I ƒ Al- t dm≥ Xy-cpsS qdv A{K-N¿aw am{X-am-Wv. Zcn- hnNn-{X-amWo IY-Iƒ! D≠m-°nb Imf-°p-´nsb ]qPn-°p-Ibpw {Z-mb Zmho-Znv cmPm-hns‚ acp-a-I-m- BZ¿isØ Xpc¶w sh°p∂ tlma-bm-K-߃ S-Øp-Ibpw sNbvXp. Im≥ XnSp-°ambn. ""cmPm-hns‚ acp-aI≥ - - {]hm-N-Itm? Al-tdm≥ F√mw ni-_vZw tm°n BIp-hm≥ Zmhn-Znv kt¥m-j-am-bn. n∂p! Hcp {]hm-N-I-tmSv sNøm-hp∂ tamibpw Al-tdmpw ktlm-Z-c- Ah[n Ign-bp-∂-Xnv aptº Zmho-Zpw G‰hpw sImSnb A{I-a-amWv At±lw ∑m¿, Ccp-hcpw {]hm-N-I-∑m¿. ]s£, Ahs‚ Bfp-Ifpw ]pd-s∏´p sN∂v _lp-ssZ-hm-cm-[-°v Iq´v n¬°p-I- Al-tdmv tamisb btlmh ssZh-am- s^en-kvXy-cn¬ Ccp-∂qdp t]sc sIm- bpw AXn-p≈ _nw-_sØ D≠m-°n- bn n›-bn-®p. ""n-°v ]Icw Ah≥ ∂p. Ah-cpsS A{K-N¿aw sIm≠v Xm≥ s°m-Sp-°bpw sNbvXpsh∂-Xv. Al- P-tØmSv kwkm-cn-°pw. Ah≥ n- cmPm-hns‚ acp-a-I-m-tI-≠-Xnv cmPm- °v hmbmbn-cn-°pw. o Ahv ssZhhpw tdm≥ C{-]-Imcw Hc-{Iaw sNbvXn-´n√ hnv FÆw sImSp-Øp'' (1 kmap-h¬ Bbn-cn-°pw.'' (]pd-∏mSv 4:16-,17) F∂Xv Xs∂-bmWv kXyw. A√mlp 18:27,28) btlm-h-bpsS £W-{]-Imcw tami Jp¿-B-n¬ ]d-bp∂p: ""apºv Xs∂ I¬]--Iƒ Fgp-X-s∏´ I¬]-e-I-I-ƒ lmdq≥ AhtcmSv ]d™n´p≠mbncp- kzoI-cn-°m≥ kom ]¿h-X-Øn-te-°v ∂p: Fs‚ Pßtf, CXv (Imf°p´n) t]mbn. B CS-th-f-bn¬ Pw Al-tdm- aqew n߃ ]co£n°s∏SpI am{Xam- tmSv ]d-™p: ""Pw Al-tdms‚ ASp- Wp≠mbXv. Xo¿®bmbpw nßfpsS °¬ h∂p IqSn. Ah-tmSv o Fgpt∂- c£nXmhv ]caImcpWnIs{X. AXp- ‰v Rß-fpsS apºn¬ S-t°-≠Xnv Hcp- sIm≠v nßsfs∂ ]n¥pScpIbpw, F- ssZhsØ D-≠m-°n-Ø-cn-I.'' (]pd-∏mSv s‚ I¬]Iƒ n߃ Apkcn-°p- 32:1) Ibpw sNøpI'' (20:90) {]]-©-Øn-ep≈ bmsXm-∂n-s‚bpw B kw-LØnep≠mbn-cp∂ kmancn- - cq]-ap-≠m--°p-Itbm a-kvI-cn-°p-Itbm sb∂bmfmWv Imf-°p-´nsb D≠m-°n- cmPm-hns‚ acp-a-I-m-Im≥ njvI-f-¶-cmb ap-jysc h[n®v A{K-N¿aw tOZn®v, kv{Xo[--ambn ¬Ip∂ ss__n-fnse Zmho-Zn-s-bmWv CkvdmCu-ey¿ tXm- hmbn KWn-°p-∂-Xv. Ah-cpsS ]Xm-I-bnse Nn”w Zmho-Zns‚ £-{X-Nn-”-am-Wv. cmPm-hns‚ acp-a-I-m-Im≥ njvI- f-¶-cmb ap-jysc h[n®v A{K-N¿aw tOZn®v, kv{Xo[--ambn ¬Ip∂ Zmho- Ahsb ]qPn-°p-Itbm AcpXv F∂ b-sX∂pw Jp¿-B-n¬ hmbn-°mw. ""F- Zn-s-bmWv CkvdmCu-ey¿ tXm-hmbn apJy-I¬]°v hncp-≤amb tNmZy-am-Wv - ∂n´v Ah¿°v Ah≥ (kmancn) (B KWn-°p-∂-Xv. Ah-cpsS ]Xm-I-bnse Al-tdm-tmSv tNmZn-°-s∏-´-Xv. ssZh- temlw sIm≠v) Hcp ap{IbnSp∂ Imf- Nn-”w Zmho-Zns‚ £-{X-Nn-”-am-Wv. tIm-]-Ønv tlXp-hm-°p∂ sImSnb °p´nbpsS cq]w D≠m°nsImSpØp. Gen-bm-ans‚ aIfpw Ducn-bm-hns‚ Xn∑. tami i‡-ambn Xm°oXv sNbvX At∏mƒ Ah¿ (Atymyw) ]d™p: `mcybpw kpµ-cn-bp-amb _Xvti_ Ipfn- hnj-bw. ]s£, Al-tdm≥ Cu hnj- nßfpsS ssZhhpw aqkmbpsS ssZ-h- °p-∂Xv ImWm-n-S-bmb ZmhoZv B kv- b-Øn¬ kzoI-cn® ne-]mSv ss__n- hpw CXpXs∂bmWv. F∂m¬ At±- {Xosb ZqXsc Ab®p hcpØn Ah-fp- fn¬ hmbn-°p-I. lw ad∂pt]mbncn°pIbmWv.'' (20:88) ambn ibn-®p F∂v 2 kmap-th¬ 11:2 ap- ""Al-tdm≥ Ah-tcmSv: nß-fpsS ss__n-fn¬ hnIr-X-am-°s∏´ {]- X¬°p≈ hN-ßfn¬ ImWmw. F∂m- - - `mcy-am-cp-sSbpw ]p{X-∑m-cp-sSbpw ]p{Xn- hm-N-I-∑msc kw_-‘n-®p≈ kXy-k- ¬ ZmhoZv sNbvX ]m]-Ønp≠mb ssZ- am-cp-sSbpw ImXnse s]m≥Ip-Wp°v ‘-amb hnh-c-W-amWv ]cn-ip-≤-Jp¿-B- hin£sb¥msW∂v IqSn hmbn°p--I ]dn®v Fs‚ ASp-°¬ sIm≠v hcp-hn- n-ep-≈-sX∂v X¬kw-_-‘n-bmb Hm- ""Ducn-bm-hns‚ `mcy Zmho-Znv {]k-hn® ≥. Pw Hs°bpw Xß-fpsS ImXn¬ tcm kw`-hhpw ap°v ]d™pXcp-∂p. Ip™ns btlmh _m[n-®p. AXnv n∂v s]m≥IpWp°v ]dn®v Al-tdm-s‚ C{]-Imcw {]hm-N-Isc CI-gvØp∂ ITn-tcmKw ]n-Sn-®p.'' (2 kmap-th¬ 12:15) - ASp-°¬ sIm≠p h∂p. Ah≥ AXv IYm-I-Y--ß-fm¬ n_nU-amWv ss_- ]Xn-tgmw hN--Øn¬ Ahn-ln-X- Ah-cpsS Iøn¬ n∂v hmßn. Hcp sIm- _nƒ. PqX-∑m¿ Xß-fpsS ZpjvsN-bvXn- _-‘-Øn-ep≠mb Ip™v acn-®p-t]m-b- Øpfn sIm≠v `mj hcpØn Hcp Imf- Iƒ°v {]am-W-ß-fn¬ n∂pw sXfn-hp- Xmbn ]d-bp∂p. A∏≥ sNbvX ]m-]Øn- °p-´nsb hm¿Øp-≠m-°n.'' (]pd-∏mSv ≠m°m≥ sNbv X Cu A{I- a sØ 2009 Un-k-w-_¿- 38
 • 37. ]n¥m-ßp-∂hcmWv ss{IkvXh¿. {]hm- - - - Wv ]utemkv tbip-hns hnI-e-am-°p- h¿ ]dbpIbpw sNbvXp: RßfnXm N-I-∑m¿ ]m]n-I-fm-sW-∂Xv kXy-am- ∂-Xv. tIƒ°pIbpw Apkcn°pIbpw sN- sW∂pw ]m]n-b-√m-Ø-h≥ ssZhw am- ss__nƒ {]hm-N-Isc C{]-Imcw bvXncn°p∂p.RßfpsS mYm! Rß- {X-am-sW∂pw tbip ]m]w sNbvXh- nµn-°p-tºmƒ Ah-sc-°p-dn-®p≈ Jp¿- tfmSv s]mdpt°Wta. n∂nte°mIp- m-bn ]d-b-s∏-´n-´n-√m-Ø-Xn-m¬ ssZh- B-ns‚ {]Xn-]m-Zw {i≤n-°p-I. ""A- ∂p (RßfpsS) aS°w.'' (2:285) am-sW∂pw Ah¿ ]d-bp-∂p. A{]-Imcw t±lØnv mw CkvlmJnsbpw bAv- XnI™ [m¿an-I-cmWv {]hm-N-I- Jq_nsbpw ¬IpIbpw sNbv X p. ∑m¿ F∂p ]d-bpI am{X-a√; Ah-cpsS Ahscsb√mw mw t¿hgnbnem°nbn- [m¿anIPohnXw hc-®p-Im-´pIbpw {]- cn°p∂p. At±lØnv apºv qlns- t_m-[hn-jbßfpw BZ¿ihpw ]cnN- - - - - bpw mw t¿hgnbnem°nbn´p≠vv. At±- b-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp∂p Jp¿-B≥. lØns‚ k¥mßfn¬ n∂v ZmhqZn- F∂m¬ ss__n-fm-I-s´, bp≤-ß-fp- sbpw kpsseamsbpw Aøq_ns- sSbpw sI´p-I-Y-I-fp-sSbpw hni-Zo-I-c- bpw bqkp^nsbpw aqkmsbbpw lmdq- W--ßfn¬ Ihn™v {]hm-N-I-cpsS [m¿- sbpw (mw t¿hgnbnem°n.) A{]- an-I-[ym-]--ßsf kKu-chw ]cn-K-Wn- Imcw kZvhrØ¿°v mw {]Xn^ew °p-∂n√ F∂-Xs{X bmYm¿Yyw. ""bm- ¬Ip∂p. kIcnøm, blvbm, Cukm, sXmcp Adnthm, am¿KZ¿itam, shfn- C¬bmkv F∂nhscbpw (t¿hgnbn- ®w ¬Ip∂ {KŸtam C√msX, A√m- em°n.) Ahsc√mw k÷ßfn¬ lphns‚ ImcyØn¬ X¿°n°p∂h- s]´hcs{X. CkvamCu¬, A¬bkAv, pw apjycpsS Iq´Ønep≠v. Al¶m- bqpkv, eqXzv F∂nhscbpw (t¿hgn- ctØmsS Xncn™p sIm≠v A√mlphn- bnem°n). Ahsc√mhscbpw mw tem- s‚ am¿KØn¬ n∂v (Pßsf) sX‰n- Icn¬ sh®v t{ijvTcm°nbncn°p∂p. ®pIfbm≥ th≠nbs{X (Ah≥ Aß- AhcpsS ]nXm°fn¬ n∂pw k¥Xn- s sNøp∂Xv.) CltemIØv Ah∂v aØp- ] n- S n°m- Ø ]mo- b - a mWv ho™v F∂mWv s]mXp-sh-bp≈ ss{IkvX-h-`mjyw. F∂m¬ ChnsS tbiphns ssZh-am-°m≥ {]hm-N-Isc "ho™p IpSn®v, el-cn-]n-Sn®v' F∂p Xs∂ hy‡- Xmd-Sn-°p∂ IY-Iƒ ss{IkvX-hcpw t]dn S-°p-∂p-sh∂p am{Xw. (kXy- ambn ss__n-fn¬ Fgp-X-s∏-´n-cn-°p-∂p. Øn¬ tbip-hn-sbpw Ah¿ shdpsX hn´n-√ F∂ Imcyw Ign™ e°w ""tb- ip ss__n-fnepw Jp¿-B-nepw'' F∂ Ifn¬ n∂pw ktlmZcßfn¬ n∂pw nµyXbmWp≈Xv. Dbn¿sØgpt∂-¬- teJ--Øn¬ mw I≠p-h-t√m.) nb-a- (Nne¿°v mw t{ijvTX ¬Inbncn°p- ]ns‚ mfn¬ Nps´cn°p∂ in£ Ah- a-p-k-cn®v Pohn-°p-∂-h-mWv tam£- ∂p.) Ahsc mw hninjvScmbn sXc- ∂v mw BkzZn∏n°pIbpw sNøpw.'' ap-≈Xv F∂ I¬] hnI-e-am-°m≥ s™Sp°pIbpw, t¿am¿KØnte°v (22:8-,9) th≠n ]utemkv Kem-Xy¿°v FgpXn. Ahsc bn°pIbpw sNbv X ncn°p- ""F∂m¬ kz¥w ssIIƒ sIm≠v ""ac- Ø n≥ta¬ Xqßp- ∂ - h ≥ F√mw ∂p.'' (6:84-˛87) {KŸw FgpXnbp≠m°pIbpw F∂n´v i]n-°-s∏-´-h≥'' F∂v Fgp-Xn-b-Xp-t]m- {]hmN-I-∑msc t{ijvTcmbn KWn- AXv A√mlphn¶¬ n∂v e`n®Xm- se {InkvXp Ωƒ°v th≠n im]-ambn- °p-∂-tXm-sSm∏w Ah-cn¬ hnth-Nw sW∂v ]dbpIbpw sNøp∂h¿°m-Ip- Øo¿∂p. ymb-{]-am-W-Øns‚ im]- ImWn-°-cp-sX∂v IqSn apkvenwIƒ ]Tn- ∂p miw. AXv aptJ hne Ipd™ Øn¬ n∂pw sΩ hne°v hmßn'' ∏n-°s∏-´n-cn-°p-∂p. ""Xs‚ c£nXmhn¶- - t´ßƒ IckvYam°m≥ th≠nbmIp- (Kem-Xy¿: 3-:13) ¬ n∂v Xn°v AhXcn∏n°s∏´Xn¬ ∂p (AhcnXv sNøp∂Xv.) AhcpsS ChnsS tbip i]n-°-s∏-´-hmbn dkq¬ hnizkn®ncn°p∂p. (AXns ssIIƒ FgpXnb hIbnepw Ah¿ ]d-b-s∏-´n-cn-°p-I-bmWv ssZh-ap-≠m- XpS¿∂v) kXyhnizmknIfpw. Ahsc- kºmZn°p∂ hIbnepw Ah¿°v m- °nb ymb-{]-am-W-Øns‚ im]-Øn¬ √mw A√mlphnepw, Ahs‚ ae°pIfn- iw.'' (2:79) n∂pw PsØ c£n-°m≥ ssZhw epw Ahs‚ thZ{KŸßfnepw, Ah- Ref: Xs∂ ]p{X-mbn h∂v i]n-°-s∏-´-h- s‚ ZqX≥amcnepw hnizkn®ncn°p∂p. mbn ac--Øn¬ Xqßn, AYhm Ipcn-in- Ahs‚ ZqX≥amcn¬ B¿°panSbn¬ 1. www.nicenetruth.com (18 Feb tedn F∂m-Wt√m Cu hN--Øns‚ Hcp hnthNhpw R߃ I¬]n°p-∂n- 2009) s]mcpƒ. tm°q, F{X X{¥-]-c-am-bm- √ (F∂XmWv AhcpsS ne]mSv.) A- 2009 Un-k-w-_¿- 39
 • 38. ]ZßfpsS Ir--Xy-X- Jp¿Bns‚ ssZhnIX°p≈ sXfnhv Jp¿-B≥ apjycm-in-°m-I-amw B[n-Im-cn-I-amb am¿- dpkvXw Dkvam≥ ■- KZ¿i-ambn ne-sIm-ffp-∂p. B B[n-Im-cn-IX tIh-esamcp - - - Ah-Im-i-hm-Z-a-√. {]XypX IrXy-amb ZrjvSm-¥-Øns‚ shfn- ®-Øn¬ hyXykvX Af-hp-tIm-ep-Iƒ sIm≠v ]co-£n®v sXfn- bn-°-s∏-´-Xm-Wv. Cu B[n-Im-cnIkz`m-hw-sIm≠v IqSn-bmWv Jp¿-B≥ Hcp alm-¤p-Xw F∂v temI-Ønv t_m[y-s∏-Sp- ∂-Xv. hyXykvX am-Z-fi߃ F∂Xv sIm≠v hnh-£n-°p- ∂Xv imkv{XobkXy-ßfpsS shfn-s∏-Sp-Øep-Iƒ, IrXy-amb - - Ncn-{X-hn-h-c-Ww, kXy-k-‘-amb {]h-N--߃ IWn-i-amb `mjm-ssi-en- XpSßn kI-eam hkvXp-XIfpw ]cn-KWn-®m-W.v - - - imkv{Xw, Ncn-{Xw, kmt¶-XnIhnZy Ch-bn-sem∂pw Imcy- amb t´-ßfn-√m-sØmcp P-X. Ah-cmWv Jp¿-Bns‚ {]Ya - - A`n-kw-t_m-[n-X¿. Ah¿°v Jp¿-B≥ Hcp alm-¤p-X-am-bn- cp-∂p. Ah-cn¬ hnizm-kn-Ifpw Ahn-izm-kn-I-fpw Dƒs°m-≈p- ∂p. CXn-p-Zm-l-c-W-ambn Ncn-{XØn¬ n∂pw c≠v kw`-h- ߃ Xmsg Ipdn-°p-∂p. Ad-_n-I¿°n-S-bnse Xm¿°n-Ipw _p≤n-ampw hmIvNmXp-cn-sIm≠v Bscbpw Ccp-Ømpw Ign- hp-≠m-bn-cp∂ DØp_ C_vp d_o-Asb {]hm-N-I-tmSv - Ip-X¿°w S-Øp-hmpw ]cn-l-kn-°p-hm-p-ambn Jpssd-in- Iƒ ntbm-Kn-®p. F∂m¬ {]hm-N-I≥ DØp-_-bpsS hmZ- ߃°v adp-]-Sn-bmbn Jp¿-B-nse GXmpw Bb-Øp-Iƒ 2009 Un-k-w-_¿- 40
 • 39. HmXnt°ƒ∏n-®p. hN--ß-fpsS i‡-amb kzm[ow DØp- I-fn¬ GXm≠v apgp-h-m-fp-Iƒ°pw {]kvXpX Bkzm-Zw _sb A¤p-Xs∏-Sp-ØpIbpw hnh¿W-m-°p-Ibpw Ccp-Øn- - Akm-[y-am-bn-cn-°p-∂p. Nn-¥n-∏n-°p-Ibpw sNbvXp. aS-ßn-h∂v Abmƒ Jpssd-in- Jp¿-B≥ enJnX cq]-Øn¬ (written form)-AhXcn-∏n®X- - I-tfmSv ]d™p: ""apl-Ω-Zns‚ Cu {KŸw Hcp alm-¤p-X- √. adn®v AXv L´wL´-ambn {]hm-N-I-n-eqsS temIw tI´- am-Ip∂p.'' Xm-Wv. AXm-bXv Jp¿-B≥ dkq¬bpsS kwkm-cØneqsS- Cn as‰mcp Ncn-{X-kw-`hw tm°mw: Jpssd-in-Iƒ°n- bmWv temIw {ihn-®Xv. kwkm-ccq-]hpw (oral form )- enJnX- - - - S-bn-se _p≤n-Po-hn-Iƒ F∂-`n-am-n-®n-cp∂ tXm-°-fmb cq-]hpw XΩn¬ Imcy-amb A¥-c-ap-≠v. kwkmcw ssanjn- A_p kp^n-bm≥ (A-∂-t±lw Ckvem-ans‚ ISpØ FXn- I-am-Wv (spontaneaous).- hm°p-Itfm hmIy-ß-fpsS LS- cm-fn-bm-bn-cp-∂p) A_p Pl¬, Akv C_v ipssl_v tbm {]tXyI kzm-`m-hap≈ hmIy-ßtfm H∂pw kq£vaamb - F∂n-h¿ Atymyw Adnbn-°msX cm{Xn-bn¬ ]c-a-c-l- ]cn-tim-[--I-fn-eq-sSbpw am‰-ß-fn-eq-sSbpw IrXyhpw Ip‰- ky-ambn _n Jp¿-B≥ ]mcm-bWw sNøp-∂Xv {ihn- a-‰Xpw B°m-hp-∂-Xm-Wv.- A-Xn-m¬ Jp¿B≥ ap-jy-kr- °m-mbn t]mhm-dp-≠m-bn-cp-∂p. Hcp Znhkw bm-Zr-—n-I-ambn jvSn-bm-sW-¶n¬ hm°p-Ifnepw LS-bnepw C{Xbpw kp£v- - - Ch¿ ]c-kv]cw I≠p-ap-´n. XpS¿∂v taem¬ CXv tIƒ°m≥ a-Xbpw IrXy-Xbpw ssIh-cn-°pI Akm-[y-am-Wv. Jp¿-B≥ enJnX cq]-Øn¬ Ah-Xcn-®n-s√-∂Xpw - Jp¿-B-nse Hmtcm hcnbpw hm°pw A£-c-ßfpw AXns‚ ssZhn-I-Xbv°v sXfn-hm-sW- lrZyhpw A¤p-X-hp-am-Wv. B alm-¤pXw {]hm-N-Is‚ ∂p kmcw. kaq-l-Ønse hnizm-kn°pw Ahn-izm-kn°pw Hcp-t]mse hm°p-I-fnse IrXyX DZm-l-c-W-ß-fn-eqsS Bkz-Zn-°m≥ Ign-™p-sh-¶n¬ C∂v hniz-mkn-I-fnse 1) ktlm-Z-c≥ A√. _lp-`q-cn-]-£-Ønpw Ahn-izm-kn-I-fn¬ GXm≠v apgp-h- Jp¿-B-nse 26mw A[ymbw kqdx m-fp-Iƒ°pw {]kvXpX Bkzm-Zw Akm-[y-am-bn-cn-°p-∂p. ip-A-d-bn¬ {]hm-N-I-∑m-cmb qlv, lqZv  , kzmen- l v  , eqØv  , hcn-s√∂v kXyw sNøp-Ibpw sNbvXp. ]t£ ]n∂oSpw c≠v ipsF_v F∂n-h¿ Ah-cp-sS kaq-l-Ønv Xm°oXv XhW CXm-h¿Øn-°s∏-Sp-Ibpw ]c-kv]cw "Iq´n-ap-´p-Ibpw- - - ¬Ip∂ kµ¿`w D≤-cn-°p-∂p. ""BZv kap-Zmbw ssZh-Zq- sN-bvXp. HSp-hn¬ Ah-chcpsS ssZh-ßsfbpw ]nXm-°≥am- - - - X-∑msc ntj-[n®p Xffn. Ah-cpsS ktlm-Z-c≥ lqZv Ah- sc-sb√mw BW-bn-´p-sIm≠v i]Yw sNøp-Ibpw Gsd ax- tcmSv ]d™ kµ¿`w: ""n߃ kq£vaX ]men-°p-∂nt√?'' {]bm-k-tØmsS Jp¿-B≥ I´vtIƒ°p∂ B ]cn-]mSn n¿- (Jp¿-B≥ 26:123,124) Øp-Ibpw sNbvXp. Fß-s-bm-Wv Ch-cpsS lrZ-bsØ C∆n[w C{Xbpw Bg-Øn¬ Jp¿-B≥ ]mcm-bWw kzm[on- -®Xpw A¤p-X-s∏-Sp-Øn-bXpw? Jp¿-B≥ AXns‚ {]Ya kwt_m-[n-Xkaq-lsØ C{X- - - am{Xw A¤p-Xs∏-Sp-Øn-bXpw BI¿jn-®Xpw {][m-ambpw - - AXn-hn-in-jvShpw A-p-I-c-Wo-b-hp-amb AXns‚ kmln- Xy-`w-Knbpw `mjm-ssi-enbpw sIm≠m-bn-cp-∂p. kmln-Xy-cw- K-sØ anI® ne-hmcw ]pe¿Øn-bhcm-bn-cp∂p B kaqlw. - - Jp¿-B-ns‚ A¤p-X-ß-sf-°p-dn®v N¿®-sN-øp-tºmƒ ]e- t∏m-gpw mw hnkvacn-°p∂ H∂m-Wv Jp¿-Bns‚ `mjm ssi- - - enbpw kmln-Xy-`w-Knbpw AXns‚ amkvacnIkuIp-am-cyhpw. - -{k-jvSmhv Xs‚ krjvSn-I-tfmSv Bi-b-hn-n-abw S-Øp-I- bmWv Jp¿-B-n-eq-sS. AXp-sIm≠v Xs∂ krjvSn-bpsS Xmfhpw eb-hp-ambn G‰hpw ASpØv n¬°p∂ `mjm-ssi- en AXnp ssIh-cn-°m-m-hpI kzm`m-hn-I-hp-am-Wv. Bibhnn-abØn¬ {]ta-bw As√-¶n-¬ hnjbw t]m- se- Xs∂ {][m-y-ap-≈XmWv AXns‚ Ah-XcWo-co-Xnbpw. - - - Jp¿-B-nI hnj-bm-h-X-cWw AXn-hn-in-jvShpw AP-ø-hp- am-Wv. ImcWw AXv {]]-©-m-Y-n¬ n∂pw tcn-´p-≈- Xm-Wv. AXn-m¬ Xs∂ AXnse Hmtcm hcnbpw hm°pw A£-c-ßfpw lrZyhpw AtXm-sSm∏w A¤p-X-hp-am-Wv. B alm-¤pXw {]hm-N-Is‚ kaq-l-Ønse hnizm-kn°pw Ahn-izm-kn°pw Hcp-t]mse Bkz-Zn-°m≥ Ign-™p-sh-¶n¬ C∂v hniz-mkn-I-fnse _lp-`q-cn-]-£-Ønpw Ahn-izm-kn- 2009 Un-k-w-_¿- 41
 • 40. ""qlns‚ PX ssZh- Zq-Xsc ntj-[n®p X≈n. Ah-cpsS ktlm-Z-c≥ qlv Ah-tcmSv C{]-Imcw ]d™ kµ¿`w: ""n߃ kq£vaX ]men-°p-∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26:105,106) ""YaqZv kaq-Zmbw ssZh- Zq-X≥amsc ntj-[n®p X- ≈n. Ah-cpsS ktlm-Zc≥ kzmenlv Ah-tcmSv C{]- Imcw ]d™ kµ¿`w: ""n- ߃ kp£vaX ]men-°n- ∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26: 141, 142)--- ""eqØns‚ PX ssZh- Zq-X≥amsc ntj-[n®p X- ≈n. Ah-cpsS ktlm-Z-c≥ eqØv Ah-tcmSv C{]-Imcw ]d™ kµ¿`w: n߃ kp£vaX ]men-°p∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26: 160,161) [ sNøptºmƒ ipsF_v AhcpsS ktlmZc≥ A√. aXØnse (BZ¿i) kmtlmZcyw Ckvemans kw_‘n®v ""sF°°m¿ ssZh-Zq-X≥amsc ntj-[n®p X≈n.'' Ah- hfsctbsd {]m[myhpw IWniXbpw A¿ln°p∂ H∂m- tcmSv ips-F_v C{]-Imcw ]d™ kµ¿`w: ""n߃ kp£v- Wv. Jp¿B≥ AXns‚ ssZhnIamb kq£vaXsbbmWv aX ]men-°p∂nt√?'' (Jp¿-B≥ 26:176,177) ChnsS {]Z¿in∏n°p∂Xv. BZy mev kµ¿`-ßfnepw "Ah-cpsS ktlm-Zc≥ qlv, - - 2) c≠v lrZbßfpw ]pcpjpw ktlm-Zc≥ lqZv, ktlm-Zc≥ kzmenlv ktlm-Zc≥ eqØv' - - F∂m-Wv D]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂Xv. F∂m¬ 177mw hmIy-Øn¬ - kqdx Alvkm_ns‚ memw hmIyw N¿® sNøp∂Xv "Ah-tcmSv ipsF_v' F∂m-bn. ChnsS "Ah-cpsS ktlm-Z- ]p√nwK ]Zßfpw kv{XoenwK ]Zßfpw D]tbmKn®p sIm- c≥' (-- ºgƒoNGC ) F∂√ {]tbm-Kn-®n-´p-f-f-Xv. ImcWw BZy mep ro ≠mW.v F∂m¬ kq‡Øns‚ XpS°w ""bmsXmcp ap- kµ¿`-ßfnepw B _n-am-cpsS kµ¿`-ßsf A`n-kw-t_m- - jy∂pw Ahs‚ D≈n¬ A√mlp c≠v lrbßfp≠m°n- [ sNbvXXv Ah-cpsS tKm{-XØn-s‚-tbm, {]tZ-i-Øn-s‚- bn´n√.'' (Jp¿B≥ 33:4) tbm, {]hm-N-I-s‚tbm t]cv D]-tbm-Kn®p sIm≠m-Wv. (BZv CXns‚ hnh£ Hcmƒ°pw Htckabw c≠v hncp≤ kaq-lw, Yaq-Zv kaq-lw, qlns‚ kaq-lw, eqØns‚ kaq- hnizmkw lrZbØn¬ Dƒs°m≈m≥ Ignbn√ F∂XmWv. lw). F∂m¬ iFsF_v _nbpsS PX aZnb≥°m-cm- DZmlcWØnv hnizmkhpw Ahnizmkhpw, GIssZh Wv(1). AXv B ÿeØns‚bpw PXbpsSbpw maamWv. hnizmkhpw _lpssZhhnizmkhpw. ta¬]d™ Bb- A√mlp Jp¿Bn¬ iFsF_v _nbpsS PXsb "aZn- Øn¬ Jp¿B≥ D]tbmKn®Xv(πLQ)]pcpj≥ F∂ ]p√nwK lon b≥°m¿' F∂v A`nkwt_m[sNbvXp ]d™t∏mƒ ip- ]ZamWv. sF_v _nsb "AhcpsS ktlmZc≥' F∂p]tbmKn®Xv "P߃°v A√mlp c≠v lrZb߃ D≠m°nbn- ImWmpw km[n°pw. (2) F∂m¬ ta¬]d™ hNØn¬ ´n√.' F∂p ]d™mepw Bibw ]q¿WamIpsa¶n¬ IqSn A√mlp ipsF_v _nbpsS PXsb ]cnNbs∏Sp-Øp- BibØnse kp£vaX t]mse `mjm¿YØnse kq£vaX tºmƒ Akvlm_p¬ sFbv°( áµjr ’G ÜÉnë°r UG) F∂mWv {]tbm- pn C o IqSn ssZhnI hNØnv AnhmcyambXv sIm≠v Xs∂ Kn®ncn°p∂Xv. sFbv° F∂Xv aZvb≥°m¿ Bcm[n®n- P߃ F∂p]tbmKn®m¬ AXn¬ `mjm]cambn kv{Xo- cp∂ Hcp hr£Øns‚ t]cmWv.(3) Akvlm_p¬ sFbv° bpw ]pcpjpw Dƒs°m≈pIbpw At∏mƒ kv{Xobv°p≈n- F∂ aX]camb ta¬hnemkØn¬ Ahsc A`nkwt_m- ¬ c≠v lrZb߃ Dƒs°m≈n®n´n√ F∂ bmYm¿Yyw Jp¿-B≥ enJnX cq]-Øn¬ (written form)-A-hXcn-∏n®X-√. adn®v AXv L´wL´-ambn {]hm-N-I-n-eqsS temIw tI´-Xm-Wv. kwkm-c-cq-]hpw (oral form )- -en-Jn-X-cq-]hpw XΩn¬ Imcy-amb A¥-c-ap-≠v. 2009 Un-k-w-_¿- 42
 • 41. -{k-jvSmhv Xs‚ krjvSn-I-tfmSv Bi-b-hn-n-abw S-Øp-I-bmWv Jp¿-B-n-eq-sS. AXp-sIm≠v Xs∂ krjvSn-bpsS Xmfhpw eb-hp-ambn G‰hpw ASpØv n¬°p∂ `mjm-ssien AXnp ssIh-cn-°m-m-hpI kzm`m-hn-I-hp-am-Wv. In´pIbpw sNøpw. AXv `mjm¿YØn¬ sX‰mbn hcpw (K¿- ImWmw. CXnp ImcWw AXns ]n¥pS¿∂p hcp∂ `ImeØv ct≠m AXne[nItam lrZb߃ Dƒs°m-≈p- hm°v "A≥k¬mlp' ( √o Énædr õfGC ) (AhXcn∏n®Xv, Cd°nbXv) nr at√m). ]pcpj≥ F∂ ]Z{]tbmKw hgn `mjm]camb hna¿- F∂mWv. AXnm¬ A√mlphn¬ n∂pw Cd°nb {KŸ- iØnp≈ ]gpXpw A√mlp AS®p. sØ°pdn®v AXns‚ A`nkwt_m[nXtcmSv ]dbptºmƒ 3) AtXm, CtXm? Gòg "CXv' F∂p]tbmKn°emWv IqSpX¬ kq£vahpw, IrXyhpw. kqdØv _°d 2mw hmIyw XpSßp∂Xv ""ZmenI¬ InXm_p''( oÜÉàµdG n∂dP) (B {KŸw That Book) F∂v ]d- 4) `mcybpw `mcybpw ™psIm≠mWt√m. ChnsS {KŸw sIm≠¿Yam°p∂Xv Jp¿B≥ `mcy F∂¿YsØ kqNn∏n°mmbn Jp¿B≥ BWt√m? CXn¬ "ZmenI'( ∂dGP) F∂v ]Z- D]tbmKn°p∂ ]ZßfmWv kuPXv, Cwd-AXv ( oIGC nôreG , lánLrhR). n tØ°mƒ DØaw lmZm (Gòg CXv ) F∂ ]ZamsW∂v aebmfw amXr`mjbmb sΩ kw_‘n®v Cu hm°pI- tXm∂pI kzm`mhnIw. ]t£ A√. "" Cu {KŸw (This ƒ°v Imcyamb A¿YhyXymkan√. ZmºXyØns‚ ASn- Book) CXn¬ ktµlta C√.'' F∂mWv ]d™ncps∂-¶n¬ ÿmXØzßfmb ]ctemIhnPbØnp≈ HØptNc¬, t]mepw Bibw {]Zmw sNøpsa¶nepw B {]tbmK-Øn¬ k¥mtm¬]mZw F∂nh c≠p sIm≠pw k^eamImØ th≠{X IrXyXbn√msX t]mIpw. ta¬ ]d™ ZmºXyØnse `mcysb Ipdn°phmmWv Cwd-AXv ( IGC ôeG) o nr hmIyØn¬ Jp¿Bns kqNn∏n°p∂ hm°v A¬ F∂v {]tbmKn®p ImWp∂Xv. ^n¿Huns‚ `mcy al- InXm_v ( ÜÉàµdG)F∂mWv. InXm-_p≥ ( lÜÉnàc) {KŸw F∂ o Xnamcn¬ alXnbmWv. ]t£ Ahsc (oIGC ôeG) F∂mWv {]- nr ]Zw sIX_ ( nÖnànc) "FgpXn' F∂ ]ZØn¬ n∂p-amb- tbmKn-®ncn°p∂Xv.(5) ImcWw AhcpsS ^n¿Hupambp≈ Xnm¬ FgpXs∏´Xv (documented) F∂¿YamWv "InXm- ZmºXyw ]ctemIhnPbØnp th≠nbp≈ HØptNc- _p≥' ( lÜÉnàc) F∂-Xnv D≈Xv. InXm-_p≥ F∂-Xns embncp∂n√. A_pel_ns‚ `mcy,(6)bqkp^v s "A¬'(∫G) -F∂ Ahybw sIm≠v n¿WnXam°nbXnm¬ hnebvs°SpØbmfpsS `mcy(7) F∂nhsc°pdn°m≥ ( IGC ôeG ) o nr FgpXs∏´ Hcp {KŸsØbmWv AXv kqNn∏n°p∂Xv. F∂mWv {]tbmKn®ncn°p∂Xv. apjysc kw_‘n®nStØmfw B kµ¿`Øn¬ Jp¿B≥ k°dnbbpsS `mcysb kw_‘n®v aq∂mw A[ym- FgpXs∏´ cq]Øn¬ AhcpsS ssIbnen√. adn®v bw 40mw hmIyw ]dbp∂nSØv ( IGC ôeG ) F∂mWv. ""At±lw o nr A√mlphns‚bSp°¬ eulp¬ alv^qfn- embXnm¬ "lmZ¬ InXm_v' oÜÉnàpµdG Gòg (Cu {KŸw) F∂ {]tbmKw IrXya√mXmhpIbpw "ZmenI¬ InXm_v ' oÜÉnàpµdG ∂dP (B {KŸw) F∂ {]tbmKw IrXyhpw kq£vam¿Yhpw {]Zmw sNøp∂p. {]kvXpX hNØnse hnjbw apjycpsS tam£sØ Ipdn®v apjytcmSv Xs∂ kwkmcn°pIbmsW∂ Imcyw IqSn Apkvacn°pI. Jp¿B≥ F∂ hm°v D]- tbmKn®t∏mƒ "lmZ¬ Jp¿-B≥' ( ¿Gô≤dG Gòg) (Cu Jp¿B≥)(4) F∂mWv {]tbmKn®ncn°p∂Xv. CXnpw ImcWw Jp¿B≥ F∂ hm°v Id- A, bIvdD, Indm-AXp (oInAGnôpb , oCGnôr≤nj , CGnônb) (hmbn®p, hmbn°pw, hmb) F∂ ]ZØn¬ n∂pamWv. hmbmcq]Øn¬ {]hmNIpw ApN- c∑m¿°pw e`yambXnmemWv Cu Jp¿B≥ F∂v {]tbmKn®ncn°p∂Xv. F∂m¬ CXn¬ n∂pw hyXykvXambn kqxA≥Bw 92Dw,155mw hNßfn¬ {KŸw (lÜÉnàc) F∂Xns‚ IqsS "Cu' F∂p]tbmKn®v 2009 Un-k-w-_¿- 43
 • 42. ZmºXyØns‚ ASnÿmXØzßfmb ]ctemIhnPbØnp≈ HØptNc¬, k¥mtm¬]mZw F∂nh c≠p sIm≠pw k^eamImØ ZmºXyØnse `mcysb Ipdn°phmmWv Cwd-AXv ( oICGnôreG )F∂v {]tbmKn®p ImWp∂Xv. ^n¿Huns‚ `mcy alXnamcn¬ alXnbmWv. ]t£ Ahsc (ooICGnôreGG) F∂mWv {]tbmKn®ncn°p∂Xv. ImcWw AhcpsS ^n¿Hupambp≈ ZmºXyw ]ctemIhnPbØnp th≠nbp≈ HØptNcembncp∂n√. ]d™p: Fs‚ c£nXmth, Fns°- IrXyhpw kq£vahpamb hm°pIfmWv Adnhv hyXykvXamWv. BZy hmIy- ßsbmWv Hcp B¨Ip´nbp≠mhpI? Jp¿Bn¬ {]tbmKn®n´p≈sX∂p Øn¬ (2:126) C{_mlnw Hcp mSmbn Fn°v hm¿[IysaØn°gn™p. F- hnebncpØptºmƒ CsXmcn°epw apl- cq]s∏SmØ a°sb n¿`bap≈Xm°n s‚ `mcybmsW¶n¬ h‘ybmWp Xm- ΩZv _nbn¬ ns∂∂√ ssZ-thX- Xo¿°m≥ {]m¿Yn°p∂p. F∂m¬ pw. A√mlp ]d™p: AßsXs∂- camb Hcp i‡nbn¬ n∂pw DZv`hn®X- c≠mw hmIyw mSmbn cq]s∏´v a°sb bmIp∂p; A√mlp Xm≥ Dt±in°p∂Xv s√∂p Xo¿®. n¿`bap≈Xm°nXo¿°Wta F∂v sNøp∂p.'' (Jp¿B≥ 3:40) 5) mSpw n¿`bhpw {]m¿Yn°p∂XmWv. aplΩZv _n ho≠pw Ahsc kw_‘n®v 19mw `mhbn¬ hncn™ IYbmWnXv F¶n- ""C{_mlnw a°bv ° v th≠n A[ymbw kqd- adnban¬ 8mw hmIyØn- ¬ Hcn°epw A£cßfpsS CØcw {]m¿Yn® c≠p kµ¿`߃ A√mlp ¬ ]dbp∂Xpw ( IGC ôeG ) F∂mWv. ""At±- o nr hyXymk߃ sIm≠v kµ¿`ßsf D≤-cn°p∂p. Fs‚ c£nXmth, o C- lw ]d™p: Fs‚ c£nXmth, Fn- C{Xbpw IrXyambn n¿Wbn°pI A- sXmcp n¿`bamb mSm°pIbpw ChnS- s°ßs Hcp B¨Ip´nbp≠mIpw? km-[yw. ssZhnIX AhImis∏Sp∂ sØ Xmak°mcn¬ n∂v A√mlphn- Fs‚ `mcy h‘ybmIp∂p. RmmsW- hnip≤ Jp¿Bns‚ ssZhnIX Cn- epw A¥yZnØnepw hnizkn°p∂h¿- ¶n¬ hm¿[IyØm¬ Np°n®pfn™ bpw kwibn°p∂htcmSv A√mlp ]d- °v ImbvInIƒ Blmcambn ¬IpI- AhkvYbnseØnbncn°p∂p.'' (Jp¿- bp∂p: ""ΩpsS Zmkv mw AhXcn∏n- bpw sNtøWta F∂v C{_mlow {]m¿- B≥ 19:8) ®psImSpØXns (hnip≤ Jp¿Bs) Yn® kµ¿`hpw (Hm¿°pI) A√mlp ]‰n n߃ kwibmep°fmsW¶n¬ k°dnbs‚bpw `mcybpsSbpw ]d™p: Ahnizkn®h∂pw (Rm≥ B- AXns‚Xv t]mep≈ Hcp A[ymb-sa- ZmºXye£yw ]ctemIhnPbam-bncp- lmcw ¬Ip∂XmWv.) ]s£, A¬]- ¶n-epw n߃ sIm≠phcnI. A√mlp- ∂p. ]t£ ta¬]d™ c≠v kµ¿`ß- ImesØ PohnXkpJw am{XamWv Ah- hnv ]pdsa n߃°p≈ klmbnI- fnepw Ah¿°v Ip´nIfn√mbncp∂p. ∂v Rm≥ ¬IpI. ]n∂oSv cIin£ tfbpw hnfn®psIm≈pI. n߃ kXy- AXnmemWv ( Io GC ôeG) F∂ ]Zw {]tbmKn- nr G¬°m≥ Rm≥ Ahs n¿_‘nX- hm≥amcmsW¶n¬ (AXmWt√m th-≠- ®p ImWp∂Xv. m°p∂XmWv. (Ah∂v) sN∂p tNcm- Xv). n߃°Xv sNøm≥ Ign™ns√- F∂m¬ 21mw kqdx AºnbmC¬ p≈ B kvYew hfsc NoØ Xs∂.'' ¶n¬ n߃°Xv Hcn°epw sNøm≥ A√mlp B ZºXnam¿°v blvb F∂ (Jp¿B≥ 2:126) IgnbpIbpan√. apjycpw I√pIfpw aIs {]Zmw sNbvXXmbn ]dbpI- ""C{_mlow C{]Imcw ]d™ kµ- C‘ambn IØn°s∏Sp∂ cImKv- bpw AhnsS k°dnb _nbpsS `mcy- ¿`w ({it≤bamIp∂p.) Fs‚ c£nXm- nsb n߃ ImØpkq£n®psIm- sb kqNn∏n°m≥ D]tbmKn® ]Zw th, o Cu mSns (a°sb) n¿`bXz- ≈pI. kXyntj[nIƒ°pth≠n Hcp- (lánLrhnR) F∂mWv. ""At∏mƒ mw At±l- ap≈Xm°pIbpw, Fs∂bpw Fs‚ a°- °nsh°s∏´XmIp∂p AXv.'' (Jp¿B- Ønv DØcw ¬IpIbpw, At±lØn- sfbpw R߃ hn{Kl߃°v Bcm- ≥ 2:23,24) v (aI≥) blvbmsb mw {]Zmw sN- [ SØp∂Xn¬ n∂v AI‰n n¿- Ip-dn-∏p-Iƒ- øpIbpw, At±lØns‚ `mcysb mw ØpIbpw sNtøWta.'' (Jp¿B≥ 14:35) (K¿`[mcWØnv) {]m]vXbm°p-Ibpw 1) Jp¿B≥ 7:85, 11:84, 29:36 BZy hmIyØn¬ "CPv-A¬ lmZm sNbvXp. Xo¿®bmbpw Ah¿ ({]hmNI- 2) Jp¿B≥ 7:85, 11:84, 29:36 _e-Z≥ Ban-≥'(ÉkæpeG G~n∏nH Gòg rπ©rLG) F∂pw ≥am¿) DØaImcy߃°v [rXnImWn- 3) C_vp IYo¿ 3/349 c≠mw hmIyØn¬ "CPvA¬ lmZ¬_- - °pIbpw, Bin®v sIm≠pw, t]Sn®psIm- 4) Jp¿B≥: 6:19, 10:37, 12:3, 17:9,41,88, eZ Ban-≥' (ÉkæeG ~∏ÑdG Gòg π©LG) F∂pw ]d- n rnr ≠pw tΩmSv {]m¿Yn°pIbpw sNøp∂- 89, 18:54, 25:30, 27:76... ™ncn°p∂p. c≠pw XΩn¬ Hcp "A¬' hcmbncp∂p. Ah¿ tΩmSv Xmgva Im- 5) Jp¿B≥ (∫G)s‚ hyXymkta D≈q. A¿YhyXym- Wn°p∂hcpambncp∂p.'' (Jp¿B≥21:90) 6) Jp¿B≥ 111:4 kw " CXns n¿`bamb mSm°pI' 7) Jp¿B≥ 12:21 C{Xbpw kq£vaambn, kµ¿`ßfp- F∂pw "Cu mSns n¿`bam°pI' F- sS hyXymkmSnÿmØn¬ t]mepw ∂pw. Cu c≠v hmIyßfpw ¬Ip∂ 2009 Un-k-w-_¿- 44
 • 43. CXc aX-ß-tfm-Sp≈ Jp¿-B-nI kao-]w im-lp¬ hmSm--∏≈n ■- bn. At±lw AXv Xs‚ a°ƒ°v ¬- Ip-Ibpw sNbvXn-´p-s≠-∂mWv Ahcn- hnip≤ Jp¿-B≥ amhtemI-Øn- semcmfpsS [m¿anIt_m[Øn¬ n∂v m-I-am--ap-≈-Xm-Wv. ap-jy-Pm-Xn-bpsS a- n-em-Ip-∂Xv. BZ-ans‚ c≠p a°- -- H∂m-asØ BZ¿iw GI-ssZhhnizm- fmb lm_o¬ Jm_o¬ kw`m-jWw k-am-bn-cp-∂p. AYhm Ckvemam-bn-cp- AXn-te-°mWv shfn®w ¬Ip-∂-Xv. ∂p. BZna ap-jys `qan-bn-te°v Ab- ""BZ-ans‚ c≠p ]p{X-∑m-cpsS h¿Ø- °p-tºmƒ A√mlp ¬Inb hmKvZmw amw bYm-hn[n Ahsc tIƒ∏n-°p-I. Cß-s-bm-bn-cp-∂p. ""n߃°v F∂n- Ah-cn-cp-hcpw _en A¿]n-®-t∏mƒ Hcp- ¬ n∂v am¿K-Z¿iw e`n-°p-tºmƒ hs‚ _en kzoI-cn-°s∏-´p. A]-cs‚Xv - - B¿ B am¿KsØ Ap-[m-hw sNøp- kzoI-cn-°-s∏-´n-√. Abmƒ ]d-™p. ∂pthm Ah¿ t]Sn-t°-≠-Xn-√. F∂m- ns∂ Rm≥ sIm√pI Xs∂ sNøpw. ¬ ΩpsS Zr„m-¥-ßsf ntj-[n-°p- At∏mƒ as‰-bmƒ {]Xn-h-Nn-®p. A√m- Ibpw X≈n ]d-bp-Ibpw sNøp-∂-h-cm- lp `‡-∑m-cpsS _entb kzoI-cn-°p- tcm Ah¿ X-s∂-bmWv c-Im-h-Im-in- I-bp-≈p. o Fs∂ sIm√m-mbn ns‚ Iƒ, Ah-c-Xn¬ n-Xy-hm-kn-I-fm-bn-cn- ssI Fs‚ tsc o´n-bmepw ns∂ °pw.'' (2:38,39) h[n-°m-mbn Fs‚ ssI ns‚ tsc Cßs `qan-bnse H∂m-asØ ap- o´p-I-bn-√. Rm≥ k¿∆-tem-I-m-Y-m- jyv Xs∂ A√m- l p- h n¬n- ∂ p≈ b A√m- l psh `b- s ∏- S p- ∂ p. Fs‚ hy‡-amb Pohn-X{Iaw e`n-°p-Ibp-≠m- - - ]m]hpw ns‚ ]m]hpw o Xs∂ hln- 2009 Un-k-w-_¿- 45
 • 44. t°- ≠ n- h - c p- s a∂v Rm≥ Icp- X p- ∂ p. Øbpw Zp¿am¿Kn-Iƒ°v Xm°oXpw ¬- Xzw ]men-°p∂ Hcp kaq-lap-≠v. F∂m- - Aßs o c-Im-h-Im-in-bm-bn-Øo-cp- Ip-∂-h-cmbn {]hm-N-I-∑msc ntbm-Kn- ¬ Ah-cn¬ Gsd-t]-cp-tSbpw {]h¿Ø- sa-∂pw. AXm-Ip∂p A{I-an-Iƒ°p≈ ®p. P-Øn-n-S-bn¬ `n∂n-∏p≈ Imcy- -߃ hfsc NoØ-X-s∂.'' (5:66) a‰p {]Xn-^-ew.'' (5:27˛29) ß-fn¬ Xo¿∏p I¬]n-°m-mbn Ah-tcm- aX-kvXcpsS ssZhnI `mh-bpw Bcm- ssZhhnizm-kw, ]c-temIhnizm-kw, sSm∏w kXy-th-Zhpw Ah-X-cn-∏n®p. [mcoXnbpw apkvenwIƒ kzoI-cn-°p- c-Iw, kz¿Kw, A[¿aw XpS-ßn-bhsb- - - kXy- ⁄ mw FØn- b - t i- j - a mWv I-bn-√. CXn¬ cmPn-bm-Ip∂ {]ivta √mw-Xs∂ BZw _n Xs‚ a°sf Ah¿ `n∂n-®-Xv. hy‡-amb sXfn-hp- C√m-ØXv i{Xp-°ƒ°pw Adn-bmw. Cu ]Tn-∏n-®n-cp-∂p-sh-∂mWv ChcpsS kw`m- Iƒ hs∂-Øn-bn´pw Ah¿ `n∂n-®Xv Imcy-Øn-te°pw hnip≤ Jp¿B≥ sh- j-W-ß-fn¬n∂pw hy‡-am-Ip-∂-Xv. Ah¿°nS-bnse am’cyw nan-Ø-a- fn®w ¬Ip-∂p-≠v. ""P-ß-fn¬ kXy- Aßs Ime-{I-taW ss]im-Nn-Iamb - s{X.'' (2:213) hn-izm-kn-I-tfmSv G‰hpw ISpØ i{Xp- Zp¿t_m[--Øm¬ ap-jy¿ ssZhnI ho≠pw Jp¿B≥ DW¿Øp- ∂ p. X-bn¬ Ign-bp-∂-h¿ blq-Zn-Ifpw _lp- k∑m¿KØn¬n∂pw sX∂namd-n-b-t∏m- ""Aßs Pw ]e I£n-I-fmbn ]ncn- ssZ-hm-cm-[-I-cp-am-sW∂v n°v Im- ƒ Ahsc D≤-cn-°p-hm-mbn nc-¥cw ™p Xß-fpsS Imcy-Øn¬ ]c-kv]cw Wmw. R߃ {InkvXym-n-I-fm-Ip∂p {]hm-NIsc Ab-®p-sIm-≠n-cp-∂p. Nne¿ - `n∂n-®p. Hmtcm I£nbpw Xß-fpsS hi- F∂v ]d-™-h-cmWv P-ß-fn¬sh®v Ah-cn¬ hniz-kn-®p. a‰p Nne¿ Ahn- ap-≈Xn¬ Xr]vXn-bSbp-∂hcm-bn-cp-∂p.'' - - - - - kXy-hn-izm-kn-I-tfmSv G‰hpw ASpØ izm-kn-I-fm-bn. ]ns∂bpw Ah-cn-te°v (23:53). kulr-Z-ap-≈-h¿ F∂pw n°v Im- hnhn[ {]tZ-iß-fn-embn Ah-cpsS `mj- Wmw. Ah-cn¬ aX-]-fin-X-∑mcpw k- XnI®pw kzX-{¥yhpw hnth-N-m-[n- ym-kn-Ifpw Ds≠-∂Xpw Ah¿ Al¥ Iƒ kwkm-cn-°p∂ {]hm-N-Isc Ab- Im-chpw hI-sh®p sImSp-Øp-sIm-≠m- ®p-sIm-≠n-cp-∂p. Cu {]{Inb A¥y-{]- Sn-°p-∂n-√-∂-Xp-am-W-Xnv Imc-Ww.'' Wv A√mlp {]hm- N - I sc Ab- ® - X v hm-N-I-mb apl-ΩZv _n- h-tcbpw F∂Xnm¬ Xs∂ hnhn[ aX-ßfpw (5:82). XpS¿∂p. Jp¿B≥ ]d-bp-∂p. ""Xo¿®bm- kap-Zm-bßfpw D≠m-hpI kzm`mhnIam- - {]hm-N-Is‚ ImeØv Xs∂ a°m- bpw Hmtcm kapZmbØnepw mw ZqXs apivcn°p-Ifpw PqX-∑m-cp-amWv {]hm-N- Wv . Jp¿- B ≥ ]d- b p- ∂ Xv ImWp- I . ntbmKn®n´p≠v. n߃ A√mlpsh I-tbpw klm-_-Øn-tbpw A{I-an-®- ""ns‚ mY≥ Dt±-in-®n-cp-∂p-sh-¶n¬ Bcm[n°pIbpw, Zp¿aq¿ØnIsf shSn- Xpw D]-{Z-h߃ Gev]n-®Xpw. Cu hnj- - - ap-jysc Ah≥ Hscm‰ kap-Zm-bam-°p- - bpIbpw sNøWw F∂v ({]t_m[w b-Øn¬ apivcn°p-I-fp-ambn PqX-∑m¿ am-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ah¿ `n∂n-®p-sIm- sNøp∂Xnv th≠n.) F∂n´v Ahcn¬ _n-bpsS aZom PohnXL´-Ønepw t≠-bn-cn-°pw.'' (11:118) Nnesc A√mlp t¿hgnbnem°n. Ah- Hcp-an-°p-Ibp-≠m-bn. F∂m¬ B i{Xp- - cn¬ NnecpsS ta¬ hgntISv kvYncs∏Sp- Cl- t em- I PohnXØn¬ ∑bpw X PqX hn`mKw C∂pw XpS-cp-∂p-sh-∂Xv Ibpw sNbvXp. BIbm¬ n߃ `qan- Xn∑-bp-ap-≠v. Xn∑-tbXv ∑-tbXv F∂- Hcp bmYm¿Yy-amWv. AtXkabw _n- bneqsS S∂n´v ntj[n®pX≈n°f- Xv hy‡-am°n ]d-™p-Xcm-mWv {]hm- - tbbpw Ap-bm-bn-Itfbpw klm-bn-®Xv - ™hcpsS ]cyhkmw F{]Imcam- N-Isc A√mlp Ab-®Xv. AXp-sIm-≠p- - FtXym-]y-bnse {InkvXob N{I-h¿Øn- bncp∂p F∂v tm°pI.'' (16:36) Xs∂ Cl-temI PohnXw Hcp ]co-£- bmb ÷m-kn-bm-bn-cp-∂p. IqSmsX W-am-Wv. ∑-Xn-∑-Iƒ sNøp-∂-h¿ B- {]hm-NIs I≠p Ckveman-s-]‰n a- - hy‡-amb BZ¿iw {]t_m-[w scm-s°-bm-sW∂v kq£-vaambn ]cn-tim-  n-em-°m-mbn aZo--bn¬ Hcp {Inkv- sNøp-Ibm-bn-cp∂p {]hm-N∑m-cpsS Npa- - - [n®p hnNm-c-W-m-fn¬ {]Xn-^ew ¬- Xob ]ptcm-lnXhrµw Xs∂ FØn-bn- X-e. AX-h¿ `wKn-bmbn n¿h-ln-®p. Ipw. Cu Imcyhpw Jp¿-B≥ sΩ Adn- cp-∂p. Cßs-sbm-s°-bp≈ amy-amb ""Dd-∏mbpw ns∂ mw ntbm-Kn-®Xv bn-°p-∂p-≠v. ""nß-fn¬ Hmtcm hn`m-K- kao-]amWv CXc aXm-p-bm-bn-Iƒ°v - - kXy-k-tµ-i-hp-am-bn-´m-Wv. ip`-hm¿Ø Øn∂pw Hmtcm nb-ahpw I¿Ω-am¿§- Ckvemw evInb-Xv. aZo-m-bnse PqX- Adn-bn-°p-∂-hpw Xm°oXv ¬Ip∂- hpw mw n›-bn®p X∂n-cp-∂p. A√m- ∑m-cp-am-bn-´p-≠m-°nb Icm¿, apkvenw- h-p-am-bn-´m-Wv. Xm°oXpIm-c≥ D≠m- lp Dt±- i n- ® n- c p- ∂ p- s h- ¶ n¬ nßsf Iƒs°-Xn-cn¬ _lp-ssZ-hm-cm-[-I-cp- hmØ Hcp kap-Zm-bhpw D≠m-bn-´n-√.'' Ah≥ Hscm‰ kap-Zm-bam-°p-am-bn-cp-∂p. - ambn clky o°w S-Øn-bXv sIm- (35:24). Cßs apl-ΩZv _nbS°w F∂m¬ Aß-s-b-√m-ØXv n߃°- ≠mWv d±m-°-s∏-´-Xv. AtXkabw Pv- Hcp- {]hm-N-I-s‚bpw {]t_m-[w apgp- h≥ evIn-bn-´p-≈-Xn¬ nßsf ]co- dm-nse {Inkv{Xo-b-cp-am-bp-≠m-°nb h≥ P-Xbpw AwKo-I-cn-®n-√. Hmtcm {]hm-N-I-∑m-cp-sSbpw Ap-bm-bn-I-fm- £n-°m-m-Wv. AXn-m¬ √ Imcy-ß- Icm-dn¬ Ccp-]-£hpw oXn ]pe¿Øn- sW- ∂ - h - I m- i - s ∏- S p- ∂ - h ¿ ]c- k v ] cw fn-te°v n߃ a’-cn®p apt∂-dp-I. bn-cp-∂p. Ah-cp-sS-sb√mw aXw, `mj, X¿°n®pw Ie-ln®pw ne-n-∂p. AXm- A√mlphn-te-°s{X nß-fp-sS-sb√mw Poh≥, kzØv, Ipcn-iv, N¿®v, BNmc Wv hnhn[ kap-Zm-b-ßfpw aX-hn-izm-k- aS-°w. n߃ `n∂n-®n-cp∂ hnj-b-ß- Bcm-[--Iƒs°√mw Xs∂ kwc-£- ßfpw D≠m-hm≥ Imc-Ww. Jp¿B≥ sf kw_-‘n®v At∏m-g-h≥ n߃°v Ww hmKvZmw sNøp-I-bp-≠m-bn. AXn-te-°n-ßs kqN evIp-∂p. Adn-bn®p Xcp-∂-Xm-Wv.'' (5:48) CXc aXkvYtcm-Sp≈ Jp¿Bns‚ - ""BZn-bn¬ P-sam-s°bpw Hscm‰ kap- apkvenwI-fp-ambn ASp-Øn-S-s]´n-cp- {]Jym-]-w -Xs∂ Cß-s-bmWv. ""]d- Zm-b-am-bn-cp-∂p. ]n∂oSv Ah¿ `n∂n-®- ∂ PqX {InkvXo-bsc]‰n Jp¿-B≥ ]Tn- bp-I. CXv nß-fpsS mY-n¬n-∂p≈ t∏mƒ (k∑m¿KNm-cn--Iƒ°v ip` hm¿- ∏n-®Xv Cß-s-bmWv: ""thZ-°m-cn¬ anX- kXy-am-Ip-∂p. C„-ap-≈h¿°nXv kzoI- - 2009 Un-k-w-_¿- 46
 • 45. aZo-m-bnse PqX-∑m-cp-am-bn-´p-≠m-°nb Icm¿, apkvenw-Iƒs°-Xn-cn¬ _lp-ssZ-hm-cm-[-I-cp- ambn clky o°w S-Øn-bXv sIm≠mWv d±m-°-s∏-´-Xv. AtXkabw Pvdmnse {Inkv{Xo-b-cp-am-bp-≠m-°nb Icm-dn¬ Ccp-]-£hpw oXn ]pe¿Øn-bn-cp-∂Xnm¬ nen∂p. cn-°mw. A√m-Ø-h¿°v ntj-[n-°mw.'' ΩZv _nsb nµn-°p-Ibpw A]-am- chpw _lp-am--hp-an√ F∂v {]N-cn-∏n- (18:29) C∂pw apkvenwmSp-I-fn¬ [mcm- n-°p-Ibpw If-hm-°p-Ibpw aoUn-b-I- °p∂Xv XnI®pw ZpcptZyiy]camWv. fw CXc aX-kvY-¿ D≠v. Nne cmPy-ß- fn-eq-sSbpw Im¿´q-Wn-eq-sSbpw hnIr-X- temIØv C∂v S-°p∂ `oIc{]h¿Ø- fn¬ yq-]-£-hp-am-Ip-∂p. nc-h[n ambn Nn{Xo-Icn®p apkvenwI-fpsS hnIm- - -߃ apkvenwI-fn¬ am{X-a-√ PqX cmPy-ß-fn¬ n∂p≈ AapkvenwIƒ c-ßsf {hW-s∏-Sp-Øpw-hn[w hnip≤ {InkvXob Xo{h-hm-Zn-I-fnepw lnµp Xo- kam-[m--tØmsS Ah-cpsS aX hnizm- Jp¿Bns‚ t]Pp-Ifpw a‰pw hnIr-X- {h-hm-Zn-I-fnepw Iayq-WnÃv, Kdn√m Kncn- k-Øn∂v Hcp XS- hpw hcm-sX, Ckv- am-°n-bn´pw AtX mW-b-Øn¬ apkv- P- hn`m-K-ß-fn-ep-sa√mw D≠m-bn-´p-≠v; emw aX-Øn-te°v n¿_-‘n-°msX enwIƒ {]Xn-I-cn-°m-Xn-cn-°p-∂Xv Ah- D≠m-Ip-∂p-ap-≠v. AtX {]Imcw oXn- tPmen sNbvXp Pohn-°p-∂p. F∂m¬ cpsS hnizm-k-Øns‚ aln-a -sIm-≠p-am- n-tj-[w, [m¿an-Im[x]X-w, sXmgn-en- temIaX-ß-fn¬ PqX-aXw Hcp aXtØ- {X-am-Wv. F∂m¬ apkvenwIƒ tamkkv, √mbva `c-Wm-[n-Im-cnIfpsS [q¿Øv, bpw Hcp {]hm-N-I-tbpw (aqk -h-sc- tbip XpSßn apgp-h≥ {]hm-N-I-cpsS XpS-ßnb nc-h[n Imc-W-ß-fmWv `oI- bp≈ {]hm-NI¿ Hgn-sI) AwKo-Icn-°p- - - ma-߃ tIƒ°p-tºmgpw ""Ah¿°v c-hm-Z-߃°pw A{I-a-߃°pw ]n∂n- ∂n-√. {InkvXp-a-X-tØbpw ssZh]p{X- ssZhm-p-{Klw D≠mIs´'' F∂v {]m- ep≈ t{]c-W-Iƒ F∂v C∂v P-߃ m-sW-∂-h-Im-i-s∏-Sp∂ tbip-hn-t- ¿Y-n°p-∂hcm-Wv. kz¥w kap-Zm-btØm- - - - - a- n-em-°n-sIm-≠n-cn-°bm-Wv. CØcw - bpw Ah¿ AwKo-Icn-°p-∂n-s√∂v am{X- - Sv i{XpX ]pe¿Øp-∂-h-tcm-Sp-t]mepw Imc-W߃ apkvenwI-fnepw Ds≠-∂Xv - a√ tbip-hns R߃ sIm∂p-I-f- AoXn ImWn-°cp-sX-∂mWv Jp¿B≥ - kXy-am-Wv. ]s£ `oI-c-X°v Ckvemw ™p F∂v ]d™p A`n-am-n-°p-∂-h- hgn apl-ΩZv _n ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. XnI®pw FXn-cm-Wv. amy-amb coXn-bn¬ cp-am-Wv. {]iv-߃ ]cn-l-cn-°p-I. AXn-p≈ hniz-kn-®-h-sc, n߃ A√m-lp-hn- {InkvXym-n-Ifpw PqX-∑mcpw apl- am¿K-߃ kzoI-cn-°p-I. nc-]-cm-[n-I- ∂v th≠n t¿am¿K-Øn¬ ne-s°m- ΩZv _n sb AwKo- I - c n- ° p- ∂ n- s √- sf A{I-an-°m-Xn-cn-°mpw ap-jy¿- ≈p-∂-h-cpw, oXn°v km£yw hln-°p- ¶nepw temIØv nbp-‡-cmb apgp-h≥ s°√mw kam-[m-hpw im¥nbpw klm- ∂-h-cp-am-Ip-I. Hcp P-X-tbm-Sp≈ hn- bkl-IcWßfp-amWv Ckvemw ]Tn-∏n- - - - - {]hm-N-I-cnepw aqkbpw Cukbpw tcm[w AoXn {]h¿Øn-°m≥ nßsf Dƒs∏sS F√m {]hm-N-I-cnepw bmsXm- °p-∂-Xv. t{]cn-∏n-°m-Xn-cn-°-s´. oXn-]m-en-°p-I. cphn[ hnth-N-hpw Iev]n-°m-sX -A- AXmWv ssZh-i-‡n°v Gd-dhpw Ap- Ckvemans sX‰p-[cn-∏n-°mp-X- h-sc-√mw-Xs∂ GI-ssZhhnizmkw {]- tbmPyw.'' (5:8) Ip∂ Hcp {]hr-Ønbpw apkvenwI-fpsS t_m-[w sNbvXn-cp-∂hcm-sW∂v hniz- - - `mKØvn∂pw D≠m-bn-°q-Sm. Ab¬- kn-°¬ apkvenwIƒ°v n¿_-‘am-Wv. - i{Xp- X - b n- √ mØh¿s°√mw ∑ hmkn GXv PmXn-bm-sWt∂m hn`m-K- Hcp {]hm-N-I-tbpw Ah-cpsS {]t_m- sNø-W-sa∂pw Ah-tcmSv √-n-e-bn¬ °m-c-m-sWt∂m ]cn-K-Wn-°msX Ah- [--tØbpw {KŸ-ß-tfbpw nµn-°-cp- s]cp-am-d-W-sa∂pw Jp¿-B≥ ]Tn-∏n-°p- s klm-bn-°Wsa-∂mWv {]hm-NI≥ - - - sX∂v IqSn Ckvemw ]Tn-∏n-°p-∂p. AXv- ∂p. ""aXImcy-ßfn¬ nß-tfmSp bp≤w - ]Tn-∏n-®n-´p-≈-Xv. ""Ab¬hmkn ]´n-Wn- sIm≠v Xs∂ mfnXvhsc Hscm‰ apkv- sNøm-Xn-cn-°p-Ibpw nß-fpsS hoSp-I- In-S°p-tºmƒ hb¿ ndsb DÆp-∂h≥ - - enapw apl-ΩZv _n Hgn-sI-bp≈ fn¬n∂pw nßsf ]pd-Øm-°m-Xn-cn- Ωn¬s]-´h√'' F∂mWv {]hm-NI≥ - - - {]hm-NI-cn¬ hniz-kn-°m-Xn-cn-°p-Itbm °p-Ibpw sNøp∂hsc kw_-‘n-®-nS- -- ]d-™-Xv. A{X-am{Xw ap-jy-XzsØ Ahsc Ah-tl-fn-°p-Itbm nµn-°p- tØmfw nß-f-h¿°v ∑-sN-øp-∂Xpw _lp-am-n-°p∂ Hcp {]hm-NIs‚ Ap- - Itbm sNøp∂ Hcp S-]-Snbpw kzoI- nß-f-h-tcmSv oXn-Im-Wn-°p-∂Xpw bm-bn-I-fn¬n∂pw Aym-b-amb A{I- cn-°p-I-bns-√∂v am{X-a√ AXn∂v Iq´p- A√mlp hne-°p-I-bn-√. Xo¿®-bmbpw a-߃ D≠m-bn-°q-Sm˛ Hcp nc-]-cm-[n- n¬°pI-bp-an-√. AØcw nµyX Bcv A√mlp oXn ]men-°p-∂hsc C„-s∏- - bpw A{Ian°s∏-´p-Iq-Sm. apkvenwIƒ S-Øn-bmepw AXns apkvenwIƒ Sp-∂p.'' (60:8) {]hm-N-Is‚ PohnXcoXnbpw Jp¿-B- A]e-]n-°p-Ibbpw sNøpw. F∂m¬ Ckvemans‚ Ign-™-Ime Ncn-{X- ns‚ hn[nhne-°p-Ifpw a- n-em°n C∂v temIØv kntbm- W n- à p- I fpw ßfpw Jp¿Bns‚ DZvt_m-[--ßfpw amXr-Im-]-c-amb PohnXw ImgvNsh-°m- lnµp-aX Xo{h-hm-Zn-Ifpw {InkvXob ]Tn-°msX apkvenwIƒ°v kln-jvWp- ≥ {ian-°-Ww. Xo{h-hm-Zn-Ifpw nco-iz-chm-Zn-Ifpw apl- - X-bn-√. CXc aX-hn-`m-K-ß-tfmSp BZ- 2009 Un-k-w-_¿- 47
 • 46. Ckvemanse bp≤-n-b-a-߃ s{]m-^-.- ]-n- A-–p-√- ■- B≥ ]d-bp∂p: ""_elocpsS taepw, tcmKnIfpsS taepw, sNehgn°m≥ bmsXm∂pw In´mØhcpsS taepw˛Ah¿ Hcphn`mKw P-߃ F{X [¿a-n-jvT-bp-≈-htcm kam A√mlpthmSpw dkqentmSpw KpWImw£bp≈hcm- [m--{]n-btcm Bbn-cp-∂mepw FXncmfnIƒ A[¿a-Im-cn- sW¶n¬ (bp≤Ønv t]mImØXns‚ t]cn¬) bmsXmcp Ifpw A{I-anIfpamsW¶n¬ Anhmcy kmlNcyØn¬ Ip‰hpan√. kZv h rØcmb BfpIƒs°Xncn¬ (Ip‰w bp≤w sNtø≠Xmbn ht∂°mw. kz¥ambn cmPym[n-Imc- NpaØm≥) bmsXmcp am¿Khpan√. A√mlp Gsd s]m-dp- hpw ymbamb ImcWhpap≈t∏mƒ Xs∂ bp≤w sN-tø- °p∂hpw IcpWmn[nbpamIp∂p. as‰mcp hn`mKØns‚ ≠n h∂m¬, AXn¬ ]ment°≠ acymZIƒ hy‡ambn taepw Ip‰an√. (bp≤Ønp t]mIm≥) o Ah¿°p ]Tn∏n°p∂p≠v Ckvemw: ""Xo¿®bmbpw kXyhnizmkn- hmlw ¬Ip∂Xnv th≠n Ah¿ ns‚ ASpØv h∂- Iƒ°v th≠n A√mlp {]Xntcm[w G¿s∏SpØp∂pXmWv. t∏mƒ o ]d™p: n߃°v ¬Im≥ bmsXmcp hml- µnsI´ h©Iscsbm∂pw A√mlp CjvSs∏SpIbn√; hpw Rm≥ Is≠Øp∂n√. Aßs (bp≤Ønv th≠n) Xo¿®. bp≤Øn∂v CcbmIp∂h¿°v, Ah¿ a¿±nXcmb- sNehgn°m≥ bmsXm∂pw Is≠ØmØXns‚ t]cnep≈ Xnm¬(Xncn®Sn°m≥) AphmZw ¬Is∏´ncn°p∂p. ZpxJØm¬ IÆpIfn¬ n∂v IÆpo¿ HgpIns°m≠v Xo¿®bmbpw A√mlp Ahsc klmbn°m≥ Ignhp≈h≥ Ah¿ Xncn®pt]mbn. (Aßsbp≈ Hcp hn`mKØns‚ Xs∂bmIp∂p.'' (22:38-˛40) ta¬)'' (9:91,92) {]Xntcm[ambp≈ bp≤sØ Ipdn®mWv Jp¿B≥ ""A‘s‚ ta¬ Ip‰an√. apS¥s‚ taepw Ip‰an√. ChnsS kwkmcn°p-∂Xv. AXp-Xs∂bpw ]cn-[nhn-SmsX am- - tcmKnbpsS taepw Ip‰an√. h√hpw A√mlpshbpw {Xw. ""nßtfmSv bp≤w sNøp∂hcpambn A√mlphns‚ Ahs‚ dkqensbpw Apkcn°p∂ ]£w Xmgv`mKØv am¿KØn¬ nßfpw bp≤w sNøpI. F∂m¬ n߃ ]cn- IqSn ZnIƒ HgpIp∂ kz¿KtØm∏pIfn¬ Ahs {]th- [nhn´v {]h¿Øn°cpXv. ]cn[nhn´v {]h¿Øn°p∂hsc in∏n°p∂XmWv. h√hpw ]n¥ncn™p Ifbp∂ ]£w A√mlp CjvSs∏SpIbn√ Xs∂'' (2:190) thZtbdnb in£ Ah∂p ¬Ip∂XmWv'' (48:17). F∂m¬ Ipg∏w sIme-sb-°mƒ Kpcp-X-c-am-bXpsIm≠v F∂m¬ a‰p-≈-h¿°p bmsXmcp Hgn--hpI-gn-hp-an-√. bp≤w njn-≤-amb amk-ß-fn¬ t]mepw Ipg-∏-ßsf tcn- ""sFizcyap≈hcmbncns° (Hgn™p n¬°m≥) nt∂mSv Smw. ""...Ipg∏w sImetb°mƒ KpcpXcamIp∂p. Ah¿°v kΩXw tXSpIbpw, Hgn™ncn°p∂ kv{XoIfpsS Iq´-Øn- km[n°pIbmsW¶n¬ nßfpsS aXØn¬ n∂v nßsf ¬ Bbncn°p∂Xn¬ Xr]vXn ASbpIbpw sNbvX hn`mK- ]n¥ncn∏n°p∂Xv hsc Ah¿ nßtfmSv bp≤w sNbvXp- ØnsXncn¬ am{XamWv (Ip‰w Btcm]n°m≥) am¿-K- sIm-≠ncn°pw.'' (2:217) ap≈Xv. AhcpsS lrZbßfn¬ A√mlp ap{Zsh°pIbpw Ip´n-Iƒ, kv{XoIƒ, tcmKn-Iƒ, A‘-∑m¿, apS-¥-∑m¿, sNbvXncn°p∂p. AXnm¬ Ah¿ (Imcyw) a nem°p- hr≤-∑m¿, bm{XmsNe-hn∂p hI-bn-√m-Ø-h¿ F∂o hn`mK- ∂n√.'' (9:93) ß-fn¬s]-´-h¿°p bp≤-Øn¬ n∂p hn´pn¬°mw. Jp¿- AtXkabw aX-Im-cy-Øn¬ kam-[m--]-c-amb kl-h¿- 2009 Un-k-w-_¿- 48
 • 47. hmßn tamNn-∏n-°mw. ""_ntb, nßfpsS ssIhiap≈ ØnXz-Øns‚ am¿Kw Ah-ew-_n-°p-∂htcmSv ∑ sNøWw, - - bp≤ØShpImtcmSv o ]dbpI: nßfpsS lrZbßfn¬ oXn ]men-°Ww, bp≤-acp-Xv. Jp¿-B≥ ]d-bp∂p: ""...F∂m- - - h√ ≥abpap≈Xmbn A√mlp Adnbp∂ ]£w nß- e-h¿ nß-tfmSv icn-bmbn h¿Øn-°p-∂n-S-tØmfw nß-f- fpsS ]°¬ n∂v taSn°s∏´Xnt°mƒ DØaambXv Ah- h-tcmSpw icn-bmbn h¿Øn-°p-I.'' (9:7) ≥ n߃°v XcnIbpw n߃°v Ah≥ s]mdpØp-Xcn- ""aXImcyØn¬ nßtfmSv bp≤w sNømXncn°pIbpw, Ibpw sNøp∂XmWv. A√mlp Gsd s]mdp°p∂hpw Icp- nßfpsS hoSpIfn¬ n∂v nßsf ]pdØm°mXncn-°p- Wmn[nbpamIp∂p.'' (8:70) Ibpw sNøp∂hsc kw_‘n®nStØmfw nßfh¿°v ""...F∂n-´-Xnpti-jw(Ah-tcmSv) Zm£nWyw ImWn-°p- ≥a sNøp∂Xpw nßfhtcmSv oXn ImWn°p∂Xpw Itbm As√-¶n¬ tamN--{Zhyw hmßn hn´-b-°p-Itbm A√mlp nßtfmSv ntcm[n°p∂n√. Xo¿®bmbpw A√m- sNøp-I...'' (47:4) lp oXn]men°p∂hsc CjvSs∏Sp∂p'' (60:8) C∂p temIØns‚ hnhn-[- `m-K-ß-fn¬ Ac-tß-dn-s°m- AXp-t]mse kam-[m DS-º-Sn°p Xøm-dm-bm¬ bp≤w ≠n-cn-°p∂ bp≤-ßfn¬ lohpw {Iqc-hp-amb ]e IpX{¥- - n¿Ø-Ww. ""Cn, Ah¿ kam[mØnte°v Nmbvhv Im- ßfpw {]tbm-Kn-°s∏-Sp-∂p-≠v. AXp ]e-t∏mgpw A-[n-nth- - - Wn°pIbmsW¶n¬ obpw AXnte°v Nmbvhv ImWn- i-am-Wv. F∂m¬ Jp¿-B-nse bp≤w An-hm-cy-kml-Ncy- °pIbpw, A√mlphns‚ ta¬ `cta¬∏n°pIbpw sNøpI. ß-fnse nen¬∏n-∂p≈ X{¥w am{X-am-Wv. AXnse apd- Xo¿®bmbpw AhmWv F√mw tIƒ°pIbpw AdnbpIbpw Ifpw acym-ZIfpw IrXy-am-Wv. Ahsb Ahn-izm-kn-Isf sIm- - sNøp∂h≥'' (8:61) s∂m-Sp-°p-hm-p≈ Blzm--ambn Zp¿hym-Jym-n-®p-IqSm. Xs∂-bp-a-√, _‘--ÿ-m-°p-∂-hsc tamN--{Zhyw (hna¿ißfn¬ A¬]w....... t]-Pv- 5 ¬- n-∂v- Xp-S¿-®)- Nen∏n®ncp∂ tUmŒ¿ Dkvam≥ kmln- A√mlphmWt√m. Ckvem-ans‚ _≤- c£s∏SpØnsbSp°m≥ am{Xw {Inbm- _nsbpw C.hn. Dkvam≥ tImbtbbpw i-{Xp-°-fm-bn-cp∂ Jeo^m Da-dnpw flIambn Fs¥¶nepw sNøm≥ At±- t]mep≈ nch[nbmfpIƒ ]n∂oSv C- A_q-kp-^vbmpw k∑m¿Kw ImWn- lapƒs°m≈p∂ mSntm m´pIm¿- kve-manIm-Z¿ißsf ]p¬InbhcmWv. -- ®-h-m-Wt√m Ah≥. t°m Ignt™m F∂Xpw Nn¥nt°-≠- C-kveman-sXnsc hfsc tamiamb co- X߃ hf¿∂ph∂ Np‰p]mSpIfm- XmWv. B A]-I¿j-I-t_m-[-Øn¬ Xn-bn¬ "kvtlkwhmZ'Øn¬ hna-¿i- Wv ]escbpw ssZhntj[nIfm°mdp- n∂p _ln¿K-an-°p∂ Nne ]pI™ teJßsfgpXnbncp∂ Hcp teJI- ≈Xv. Rm≥ a nem°nbnStØmfw Nn¥-bmtb skbvXv ap-lΩZob≥ cN- - - - ≥ HSp°w Ckv e manI- { ]t_m[I- Fs‚ m´pImcmb At±lØns‚ I-tfbpw hmb--°m¿ Dƒs°m-t≈-≠- mhpI- b pw "kv t lkwhmZ'Ønv ImcyØnepw AXv Xs∂bmWv kw`hn- Xp-≈q-sh-∂mWv Fs‚ ]£w. th≠n ÿncambn t] Iønse-Sp-°p- ®n´p≈Xv. `uXnIambn hfsc Db¿∂ Fs¥ms°bmbmepw ssZhntj[n- I- b pw sNbv X Xv Cu Ipdn∏pImcv nehmcØnse¶nemsW¶nepw, ISp- Ifmb apgph≥ BfpItfmSpw kqNn∏n- hy‡n]c-ambn Adnbmhp∂ Imcy-am- Ø bmYÿnXnI atm`mhw sh®p]p- °mp≈Xv, tIhew Nne `uXnI-b- Wv. e¿Ønbncp∂ Hcp apkvenw IpSpw_- ßtfmSv cmPnbmhm≥ IgnbmsX [n°m- "A‘amb' hna¿i߃ ssIsh- Øn¬ Pn® At±lØnv Ckveman- cnIfmbn S°p∂h¿°v msf ImØn- Sn™v hkvXpnjvTambn hnjb߃- t‚sX∂ t]cn¬ ASnt®¬∏n® I¿i- cn°p∂Xv AXn`oIcamb cIin-£- °v adp]Sn ¬Inbm¬ Hcp ]t£ amb s]cpam‰®´ßfmWv I´n°mew bmWv F-∂m-Wv-. Jmdqpw ^n¿Hupw skbv X v aplΩZv B°bØnpw apXte Ap`hnt°≠nh∂n´p≈Xv. lmamp-aSßnb F{Xtbm [n°mcn-Iƒ- Imcy߃ t_m[ys∏t´°mw.- At±l- icnbmb CkvemanImZ¿ißsf hnth- °v ]´-Ssbmcp°nbXmWv Cu {]hnim- Øns‚ ]e cNIfnepw AØcw Nn®dnbm≥ {]mbambt∏m tg°pw ISp- eamb `qan,- F-t∂m¿-°p-I.- "Ip‰kΩX߃' ImWm≥ Ign™n´p- Ø aXntj[nbmbn At±lw amdn°- ˛ kn.sI.Fw _jo¿ B°bw ap≠v . k∑m¿KZ¿iw ¬Ip∂Xv gn™ncp∂p. aXntj[Øn¬ n∂pw H-‰- {]-Xn- ˛ 10 H-c-p- h¿-j-tØ-°v- -˛ 120 c-≠p- h¿-j-tØ-°v ˛ 240 (Jp¿-B≥- ]-cn-`m-j- ku-P-yw, cq-]- 20 X-]m¬- Nm¿-Pv-)- SNEHASAMVADAM MONTHLY P.B. No:1981, Vyttila, Kochi-19, Tel: 0484 2301275 2009 Un-k-w-_¿- 49
 • 48. {]-Xn-k-‘n-I-fn¬- ]-X-dm-Ø- C-{_m-lnw-  ""(_ntb) nßfpsS c£nXmhv aq-hmbncw ae°pIsf Cd- A-_q-A-ao≥- °nsIm≠v nßsf klmbn°pI F∂Xv n߃°v aXnbm- hpIbnt√ F∂v o kXyhnizmkn-I-tfmSv ]d™ncp∂ kµ¿`w (Hm¿°pI)'' (Jp¿-B≥- 2:124) Jp¿-B≥ nc-h[n Ncn-{X-߃ ]cm- ƒ°v apºn¬ ASn-b-dhv ]d-bp∂ F{X- tijhpw a°-fn-√msX Pcm-c-Iƒ _m- a¿in-®n-´p-≠v. {]hm-N-I-∑m-sc-°p-dn®pw tbm Bfp-Iƒ! AØcw cwK-ß-fn-¬ [n®v hm¿[-Iy-Øn-se-Ønb C_vdmlow ]q¿hn-I-k-aq-l-ßsf Ipdn-®p-sams°. n∂v Hfn-t®m-Sm≥ aZy-sØbpw ab-°p- _n ncm-i-m-hmsX A√m-lp-hn- AXv tIheIY--Øn-eqsS t{imXm- a-cp-∂n-sbpw Nne-t∏mƒ Bfl-lXysb - tmSv {]m¿Yn-®p. °sf ckn-∏n-°m-tm tcwt]m°ntm Xs∂bpw Iq´p-]n-Sn-°p-∂-h¿..! B[p-n- A√mlp At±- l - Ø nv s√mcp A√. adn®v KpW-]m-T-ß-fpƒs°m-≈m- I-k-aq-l-Øn¬ CØ-c-°m-cpsS AwK- k¥m--sØ {]Zmw sNbvXp; ho≠pw pw alm-∑m-cpsS hnip-≤-]mX Xncn-®- kwJy h¿[n®p sIm≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]co-£-Ww. Ip´n hf¿∂p hep-Xmbn. dn™v ]n≥]-‰p-∂-Xn-p-am-Wv. AØ-c- Chn-sS-bmWv ]co-£-W-ß-fn¬ ]X- HmSnS∂v ]nXm-hn-sm∏w A[zm-n-°m- Øn-ep≈ H´--h[n KpW-]m-T-߃ AS- dm-sX, ncm-isb-s¥-∂dn-bmsX I¿-an- - - - hp∂ {]mb-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ Xn°v ßn-bn-´p≈ al-Ømb Ncn-{X-amWv C_v- c-Xcmbn Pohn-Xhn-PbØnte°v kss[- - - - - k¿hhpw ¬In-b-p-{K-ln® Imcp-Wy- dmlowt‚Xv. B [y-Po-hnXw ]Tn- cyw apt∂-dnb ssZh-Zq-X∑m¿ amXr-Ibm- - - hm-mb A√m-lp-hns‚ n¿tZ-iw. ssZh- ®-dn™v ]n≥]-‰m≥ hnip-≤-Jp¿-B≥ hp-∂-Xv. {]o-Xn-°mbn k¥m-sØ _en I-gn-°- hnizm-kn-I-tfmSv ]e-hpcp Blzm-w BZ¿i-{]-t_m-[w kz¥w ho´n¬ W-sa∂v. Ahn-sSbpw C_vdmlow sNbvXn-´p-≠v. n∂v XpS-ßnb C_vdmlow _n ]X-dn-bn-√. B ]co-£-bnepw At±lw B alm-p-`m-hs‚ Pohn-X-Øm-fp-I- ]nXm-hn-tmSv C{]-Imcw ]d™p: ""A- hnP-bn-®p. fn¬ sXfn™p ImWp∂ Hcp D¬IrjvS- bmƒ ]d™p: tl; C{_mlow, o F- _n ]d-bp∂p: ""A√mlp Hcp P- KpW-amWv {]Xn-k‘n-Ifnepw PohnX]- - s‚ ssZhßsf ths≠∂v sh°pIbm- Xsb CjvSs∏-´m¬ Ah≥ Ahsc ]co- - co-£Wßfnepw ]X-dmsX, ncm-itbm - - - tWm? o (CXn¬ n∂v) hncan°p∂n- £n°pw''(AlvaZv) ""ssZh-Zq-X-∑m-cmWv njv{In-b-Xztam C√msX apt∂-dp-I-sb- s√¶n¬ Rm≥ ns∂ Is√dnt™mSn- ap-jy-cpsS Iq´-Øn¬ ITn--]-co-£-W- ∂-Xv. B{K-ln-®-Xp-t]mse Imcy-߃ °pI Xs∂ sNøpw. Ipsd ImetØ°v ߃°v hnt[-b-am-Ip-∂-h¿. ]n∂oSv S-°msX hcp-tºmƒ ncm-ibpw njv- o F∂n¬ n∂v hn´pamdns°m≈- Ah-tcm-S-Sp-Ø-h¿, ]n∂oSv Ah-tcm-S-Sp- {In-bXzhpw _m[n®v I¿a-cw-K-ß-fn¬ Ww.'' (19:46) Ø-h¿'' (_pJmcn) Aßs C_vdm- n∂pw ]n¥n-cn™p t]mIp-∂Xv ap-jy- ho´n¬ n∂n-d-ßnb C_vdmlow low _nbpw Ht´sd ]co-£-W-ß- cpsS s]mXp-hn-ep≈ Hcp Zpxkz-`m-h-am- _n ncm- i tm njv { In- b - t m fpw {]Xn-k-‘n-Ifpw A`n-ap-Jo-I-cn-®p. Wv. Jp¿-B≥ ]d-bp∂p: ""≥abv°v th- BImsX m´p-Im-tcmSpw cmPm-hn-tmSpw Ahn-S-ß-fn-sem∂pw ]X-dmsX qdp-i- ≠n {]m¿Yn°p∂Xn¬ apjyv aSp∏v GI-mbn kXy-{]-t_m-[w n¿h-ln- X-am-hpw hnPbw ssIh-cn-°m≥ At±- tXm∂p∂n√. Xn≥a Ahs _m[n®m- °p-I-bmWv sNbvX-Xv. cmPmhpw {]P-I- l-Ønv km[n-®p. tem Ah≥ aw aSpØhpw ncmip- fpw H∂n®v i{Xp-X-bp-ambn cwK-Øp-h- ""Xo¿®-bmbpw C_vdmlow Gsd ambnØocp∂p.'' (41:49) ∂-t∏mgpw C_vdmlow ]X-dn-bn-√. Xmgv a bp- ≈ - h pw kl- - i o- e - p- a m- hnhm-l-tijw h¿j-߃ Ign-™n- At∏mƒ i{Xp-°sfm-cp-°nb Xo°p-WvT- - Ip∂p.'' (9:114) ´pw Ip´n-bp-≠m-Im-Xm-hp-tºmƒ... Gsd Øn¬ n∂pw k¿h-hn-[- Ip-X{¥-ßfn¬ - - {]Xn- k - ‘ n- I sf AN- © - e ambn mfsØ NnIn-’-°p -tijhpw tcmKw n∂pw A√mlp At±-l-Ønv c£ tcn-Sm-p≈ IcpØpw £abpw k¿h- t`Z-am-Im-Xn-cn--°p-tºmƒ... Gsd {]Xo-£- ¬Ip-Ibpw sNbvXp. Pohn-X-Øn¬ i-‡-mb A√mlp ap°v {]Zmw tbmsS XpS-ßnb kwcw-`-߃ XI¿∂p- C_vdmlow _n tcn´ ]co-£-W- sNøp-am-dm-Is´! t]m-Ip-tºmƒ...- A-ßs ]e-X-c-Øn- ߃ Ahn-sSbpw Ah-km-n-°p-∂n-√. ep≈ An-jvS-I-c-ß-fmb Ap-`-h-ß- Zo¿L-Im-esØ Zmº-Xy-Po-hn-X-Ønv 2009 Un-k-w-_¿- 50