Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening

1,190 views
1,116 views

Published on

UWV en VNG hebben 3 ontwikkelvarianten besproken en hebben een duidelijke voorkeur voor een gezamenlijk regionaal werkgeversservicepunt. De 3 O´s van onderwijs, overheid en ondernemers worden op strategisch niveau genoemd en liggen er kansen voor de werkschoolinitiatieven.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wat willen werkgevers? Beste kandidaat voor de vacature (snelle en adequate matching/vacaturevervulling) Goed en gedegen advies, ondersteuning bij invulling sociaal werkgeversscahp, mvo (toekomstig) gekwalificeerd personeel Snel, goedkoop, goed Behoefte aan brede inzetbaarheid personeel (inzet scholing/training, subsidiemglh) Winst maken Zo min mogelijk rompslomp Nazorg Eenduidige informatie, toegang en aanspreekpunt bij publieke organisaties Wat willen gemeente en UWV? Uitstroom naar werk Schadelastbeperking Zonder baan bij een werkgever, geen werk voor onze klanten Wat wil de werkgever? Werk is beter voor onze klanten
 • Voorwaarden SZW (MvT) 30 regio’s vastgesteld in kader van regionaal arbeidsmarktbeleid zijn vertrekpunt één publiek aanspreekpunt/één (digitaal) loket namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio Gemeenten en UWV betrekken actief de sociale partners Inregelen overlegstructuur op regionaal niveau tbv arbeidsmarktbeleid. Voortrekkersrol is belegd bij de (centrum)gemeenten. Gezamenlijk marktbewerkingsplan op regionaal niveau Arbeidsmarktinformatie op het niveau van de betreffende regio. UWV levert hiertoe maandelijks een basisset regionale arbeidsmarktinformatie.
 • Samenwerken in de regio bij werkgeversdienstverlening Gezamenlijke wettelijke opdracht: met één gezicht richting werkgevers optreden Aan regio om passende vorm te kiezen: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot integrale samenwerking op regionaal niveau Ontwikkelvariant 1 heeft voorkeur als meest vergaande samenwerking tussen gemeenten en UWV op alle relevante bouwstenen van de werkgeversdienstverlening Samenwerking op lokaal/sub regio niveau blijft mogelijk
 • Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening

  1. 1. Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening OntwikkelvariantenProgrammaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening
  2. 2. Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening?Wat willen werkgevers?Beste en gemotiveerde kandidaat, advies, geenrompslomp, nazorg, etc.Wat willen gemeenten en UWV?Uitstroom naar werk, schadelastbeperking Bij elkaar brengen vraag en aanbod Inzicht arbeidsmarktontwikkelingen Eenduidige ondersteuning bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken
  3. 3. Wettelijke opdracht Wetsvoorstel Suwi art 10: Samenwerking voor werkgeversdienstverlening: "UWV en gemeenten werken samen in de regios bij dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt”.■ Eén publiek (digitaal) aanspreekpunt namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio (30)■ Eén landelijk gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers■ Voortrekkersrol gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid■ Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures
  4. 4. Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave –Werkgevers vraaggericht bedienen met gezamenlijkdienstenpakketRichting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd metéén gezicht optreden, met herkenbare branding.Eventuele werkgeversdienstverlening in subregio’s goedaansluiten op regionaal aanspreekpuntOpstellen regionaal en landelijk marktbewerkingsplanvoor de doelgroepen
  5. 5. Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave – vervolg• Gemeenten en UWV committeren zich aan totale gezamenlijke doelstellingen; Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor eigen taakstellingen;• Gemeenten en UWV maken afspraken over gezamenlijk dienstenpakket;• Gemeenten en UWV maken afspraken over inzet van middelen (fte) tbv uitvoering.
  6. 6. Outlet naar de markt voor onze klanten op basis van hun werkpotentieel
  7. 7. Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverleningStrategisch/bestuurlijk niveau Regionaal bestuurlijk overleg met 3 O’s Regie bij centrumgemeente Gedragen regionale arbeidsmarktagenda (beleid)Tactisch niveau Regionaal marktbewerkingsplan: gezamenlijk vastgesteld of afgestemd met partijen Herkenbare branding op regionaal niveau, evt. met subregio aanduiding Commitment partijen aan totale gezamenlijke doelstellingen Ieder partij blijft verantwoordelijk voor eigen taakstellingen. Afspraken worden jaarlijks vastgelegd in gezamenlijk marktbewerkingsplan
  8. 8. Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverleningOperationeel niveau Werkgevers vraaggericht bedienen Gemeenten en UWV treden richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht op. Afspraken over werkgeversbenadering, verdeling werkgevers/sectoren: Afspraken over gezamenlijk (minimum) pakket aan diensten voor werkgevers. .strategisch/tactisch niveau: regio MT  operationeel niveau: dagelijkse aansturing afhankelijk van samenwerkingsvariant aansturing belegd bij 1 manager aangewezen door gemeenten en UWV dan wel gezamenlijke aansturing Afspraken over inzet middelen (fte) tbv uitvoering. Niet noodzakelijk dat medewerkers fysiek op 1 locatie zitten.
  9. 9. Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverleningOperationeel niveau Afspraken over professionele standaard, evt. gezamenlijk professionaliseringsprogramma uitvoeren. Vastleggen van afspraken met werkgevers en vacatures. Bekijk mogelijkheden om elkaars systemen te benutten, bijv. WBS.
  10. 10. Ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening passend binnen wettelijk kader
  11. 11. Ontwikkelvariant 1 - regionaal
  12. 12. Ontwikkelvariant II – regio/subregio
  13. 13. Ontwikkelvariant III
  14. 14. Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen gemeenten en UWVCriteria Ontwikkel- Ontwikkel- Ontwikkel- variant I variant II variant IIIRegionaal arbeidsmarktoverleg met ++ ++ +publieke en private partijen (regionalearbeidsmarktagenda)Regionaal marktbewerkingsplan ++ ++ +1 (publiek) aanspreekpunt voor ++ + +/-werkgeversMarktbereik ++ + +Vertaling landelijke afspraken naar regio ++ + +en lokaalInterregionale samenwerking ++ + +/-Eenduidig dienstenpakket + + +/-Branding ++ + -Efficiency & effectiviteit bevorderend ++ + +/-Administratieve lastenverlichting + +/- +/-
  15. 15. Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkgeversCriteria Ontwikkel- Ontwikkel- Ontwikkel- variant I variant II variant IIIÉén duidelijk publiek loket voor ++ ++ +arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukkenEenvoudige doorvertaling landelijke ++ ++ +afspraken met publieke partijen naarregio’s1 (publiek) contactpersoon ++ + -/-Toegang tot alle werkzoekenden ++ + -/-Efficiency & effectiviteit bevorderend ++ + -/-Administratief gemak ++ + -/-Snelle en adequate levering van personeel ++ + +/-
  16. 16. Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkzoekendenCriteria Ontwikkel- Ontwikkel- Ontwikkel- variant I variant II variant IIIToegang tot alle vacatures ++ ++ -/-Deelname aan bijeenkomsten met + + +/-werkgeversBereidheid bij werkgevers om mensen + + +met afstand tot de arbeidsmarkt een(leer)baan te biedenConcurrerend aanbod (tav inzet -/- -/- +regelingen/voorzieningen)
  17. 17. Schakelen tussen schaalniveaus:Landelijke en bovenregionale afspraken
  18. 18. Mogelijkheden samenwerking SW Diensten Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 S W outlet voor uitstroom naar werk, mits voldaan aan voorwaarde UW V. Deze zijn; 1. VDA - prestaties verleden - resultaatsafspraken toekomst S W diensten Uitplaatsing naar S W is hier ook2. Beschut werk geschiedt door verantwoordelijk voor werk in W GS P. Toeleiding plaatsing. Eventueel WS W door S W - bedrijf keuze mogelijk per klantgroep - S W rol vergelijkbaar met private RI B - gerichte acquisitie Outlet; S W als RI B - gezamenlijke - arrangementen &3. regulier convenanten aanbesteding UW V/ werk idem dito optie; idem dito gemeente voor populatie - banenmarkten - exclusief < W ML - trajecten W W nV, W W B, AG, W W nV, W W B - 1 van de RI Bs W ajong - gecoördineerde werkgeversbenadering - gerichte acquisitie Deel AG: S W als RI B + optie hierboven vanuit gezamenlijk W GS P4. regulier - arrangementen & & W GS P zelf doen werk convenanten ( UW V/ gemeenten) > W ML, - banenmarkten idem dito idem dito - trajecten W W nV, W W B, traject W I A, W AO5. regulier - werk.nl - werk.nl - werk.nl - werk.nl werk - matchen ( automatisch) - matchen ( automatisch) - matchen ( automatisch) - matchen ( automatisch) > W ML, - speeddaten - speeddaten - speeddaten - speeddaten - uitzendbureaus - uitzendbureaus - uitzendbureaus - uitzendbureaus directinzetbaar
  19. 19. Overzicht dienstenpakket voor werkgevers (nader vast te stellen)■ Selectie en levering van potentiële kandidaten■ Voorlichting, informatie en advies (o.a. subsidies, ontslag, loondispensatie)■ Onderzoek en advies arbeidsmarkt■ Inspelen op regionale vraagstukken d.m.v. arrangementen/convenanten met sectoren/werkgevers■ Bedrijfsadvies (inclusieve organisatie)■ Een “faciliteit/plek” voor werkgevers om werkzoekenden te vinden en te ontmoeten
  20. 20. E-diensten aan werkgevers via WERK.nl■ Toegang tot het (direct inzetbaar) “werkzoekenden bestand”■ Algemene informatie en advies over de arbeidsmarkt. – Arbeidsmarktpublicaties: met actuele informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen landelijk, regionaal, sectoraal. – Informatie en advies over werving & selectie, werkvergunning, ziekteverzuim, reorganisatie, arbeidsrecht en ontslag (werk.nl). – Informatie over inzet van regelingen en subsidies bij het in dienst nemen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.■ Informatie over scholingsmogelijkheden en leerwerktrajecten■ Informatie over EVC (ervaringscertificaten)■ Verwijzing naar de regionale Leerwerkloketten
  21. 21. Ontwikkeling van tools voor gesprek in de regio• Brochure ontwikkelvarianten en afwegingen regionale werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV• Presentatie ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening• Best practices, voorbeelden samenwerkingsovereenkomsten, marktbewerkingsplannen• Informatie is te vinden op: <LINK naar site PROGRAMMARAAD>
  22. 22. DISCUSSIE! een paar dilemma’sZelfstandigheid versus schaalvoordelenGrotere versus kleine gemeentenKorte termijn voortgang versus lange termijnopbrengst

  ×