REFLEXIONES SOBRE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN CURRICULARES.

518 views

Published on

Autora: Dra.C. Esther María Pino Guzmán. Profesora Consultante del IPLAC y del LA universidad Pedagógica José Martí. Cuba.2006.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

REFLEXIONES SOBRE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN CURRICULARES.

 1. 1. 11 RREEFFLLEEXXIIOONNEESS SSOOBBRREE DDIISSEEÑÑOO,, DDEESSAARRRROOLLLLOO YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN CCUURRRRIICCUULLAARREESS.. AAUUTTOORRAA:: DDrraa..CC.. EEsstthheerr MMaarrííaa PPiinnoo GGuuzzmmáánn 22000066..
 2. 2. 22 RREEFFLLEEXXIIOONNEESS SSOOBBRREE EELL DDIISSEEÑÑOO,, DDEESSAARRRROOLLLLOO YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN CCUURRRRIICCUULLAARR.. AAuuttoorraa:: DDrraa..CC.. EEsstthheerr MMaarrííaa PPiinnoo GGuuzzmmáánn.. PPrrooffeessoorraa CCoonnssuullttaannttee ddeell IIPPLLAACC yy ddeell LLAA uunniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa JJoosséé MMaarrttíí.. CCuubbaa..22000066.. BBRREEVVEE RREESSEEÑÑAA DDEE LLAA AAUUTTOORRAA.. EEsstthheerr MMaarrííaa PPiinnoo GGuuzzmmáánn,, ((CCaammaaggüüeeyy,, CCuubbaa--11994433)),, MMaaeessttrraa VVoolluunnttaarriiaa ddee SSaann LLoorreennzzoo SSiieerrrraa MMaaeessttrraa,, GGrraadduuaaddaa ddee MMaaeessttrraa ddee PPrriimmaarriiaa,, PPrrooffeessoorraa ddee SSeeccuunnddaarriiaa BBáássiiccaa,, PPrrooffeessoorraa ddee EEnnsseeññaannzzaa SSuuppeerriioorr eenn HHiissttoorriiaa,, LLiicceenncciiaaddaa eenn CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess yy DDooccttoorraa eenn CCiieenncciiaass EEccoonnóómmiiccaass.. HHaa aaccuummuullaaddoo uunnaa iinntteennssaa eexxppeerriieenncciiaa ddee ttrraabbaajjoo ddoocceennttee eedduuccaattiivvoo eenn llooss ddiiffeerreenntteess nniivveelleess ddee eennsseeññaannzzaa aa ppaarrttiirr ddee 11996600,, ddeessddee aauullaa uunniittaarriiaa,, pprriimmaarriiaa rruurraall,, sseeccuunnddaarriiaa,, mmeeddiiaa ssuuppeerriioorr,, uunniivveerrssiittaarriiaa,, ppoossttggrraaddooss yy eenn llaa pprreeppaarraacciióónn yy ssuuppeerraacciióónn ddee ddiirreeccttiivvooss ((2288 aaññooss)).. HHaa ddiirriiggiiddoo ddoocceenntteemmeennttee ccáátteeddrraass,, eessccuueellaass,, aassíí ccoommoo aasseessoorrííaass mmeettooddoollóóggiiccaass yy ccoonnssuullttoorrííaass eenn EEdduuccaacciióónn yy eenn eemmpprreessaass eenn llaa pprroovviinncciiaa ddee CCaammaaggüüeeyy,, CCuubbaa.. PPrrooffeessoorraa CCoonnssuullttaannttee ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd PPeeddaaggóóggiiccaa JJoosséé MMaarrttíí ddeessddee eell 22000022.. EEss mmiieemmbbrroo ddeell CCoonnsseejjoo CCiieennttííffiiccoo TTeerrrriittoorriiaall ddeell MMIINNEEDD yy ddee llaa CCoommiissiióónn ddee GGrraaddooss CCiieennttííffiiccooss ddee ssuu uunniivveerrssiiddaadd.. PPrreessiiddee llaa llíínneeaa DDiirreecccciióónn ddee EEdduuccaacciióónn ppaarraa llaa DDiivveerrssiiddaadd ddeell ddooccttoorraaddoo CCuurrrriiccuullaarr CCoollaabboorraattiivvoo qquuee ssee ddeessaarrrroollllaa eenn ddiicchhoo cceennttrroo.. HHaa ddeesspplleeggaaddoo aaccttiivviiddaaddeess ddee ccoollaabboorraacciióónn eenn ddiiffeerreenntteess ppaaíísseess ccoommoo ppllaannttaa ddoocceennttee ddeell IIPPLLAACC ((IInnssttiittuuttoo ddee PPeeddaaggooggííaa LLaattiinnooaammeerriiccaannoo yy CCaarriibbeeññoo)).. EEss pprreessiiddeennttaa ddee llaa FFiilliiaall ddee llaa AAssoocciiaacciióónn ddee PPeeddaaggooggooss ddee CCuubbaa eenn llaa pprroovviinncciiaa ddee CCaammaaggüüeeyy..
 3. 3. 33 IINNDDIICCEE:: 11 RReellaacciióónn eedduuccaacciióónn--ssoocciieeddaadd.. LLaa CCiieenncciiaa PPeeddaaggóóggiiccaa yy llaass CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn.. TTeennddeenncciiaass aaccttuuaalleess eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa PPeeddaaggooggííaa.. PPrroobblleemmaass aaccttuuaalleess ddee llaa DDiiddááccttiiccaa.. 22 LLaa pprrááccttiiccaa eedduuccaattiivvaa.. CCaarráácctteerr ssoocciiaall ddeell pprroocceessoo ppeeddaaggóóggiiccoo.. PPllaanniiffiiccaacciióónn,, oorrggaanniizzaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo yy eevvaalluuaacciióónn ddeell pprroocceessoo.. 33 OOrrííggeenneess yy eevvoolluucciióónn ddeell ccuurrrrííccuulluumm.. CCoonncceeppcciioonneess ccuurrrriiccuullaarreess ddee ppaarrttiiddaa.. BBaasseess yy ffuunnddaammeennttooss tteeóórriiccooss yy pprrááccttiiccooss ddeell ccuurrrrííccuulloo.. LLoo tteeóórriiccoo,, lloo mmeettooddoollóóggiiccoo,, lloo pprrááccttiiccoo eenn llaa ccoonncceeppcciióónn ccuurrrriiccuullaarr.. AAnnáálliissiiss ddee ddiivveerrssooss eennffooqquueess ccuurrrriiccuullaarreess ccoonntteemmppoorráánneeooss.. HHaacciiaa uunnaa ccoonncceeppcciióónn iinntteeggrraaddoorraa yy hhuummaanniissttaa ddeell ccuurrrrííccuulloo.. 44 NNiivveelleess yy ddiimmeennssiioonneess ddeell ccuurrrrííccuulluumm.. PPrriimmeerraa ddiimmeennssiióónn:: EEll ddiisseeññoo ccuurrrriiccuullaarr.. ssuuss ttaarreeaass:: 11rraa.. DDiiaaggnnóóssttiiccoo ddee pprroobblleemmaass yy nneecceessiiddaaddeess..22ddaa.. MMooddeellaacciióónn ddeell CCuurrrrííccuulluumm.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee ppeerrffiilleess 33rraa.. EEssttrruuccttuurraacciióónn ccuurrrriiccuullaarr.. PPllaann ddee EEssttuuddiiooss.. 44ttoo.. OOrrggaanniizzaacciióónn ppaarraa llaa ppuueessttaa eenn pprrááccttiiccaa..55ttaa.. DDiisseeññoo ddee llaa eevvaalluuaacciióónn ccuurrrriiccuullaarr.. 55 SSeegguunnddaa ddiimmeennssiióónn:: DDeessaarrrroolllloo CCuurrrriiccuullaarr.. PPrrááccttiiccaa ccuurrrriiccuullaarr,, ttrraabbaajjoo ddeell pprrooffeessoorr yy pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn.. 66 TTeerrcceerraa DDiimmeennssiióónn:: LLaa eevvaalluuaacciióónn ccuurrrriiccuullaarr.. PPaarrttiicciippaacciióónn ddee pprrooffeessoorreess yy eessttuuddiiaanntteess eenn eell pprroocceessoo ddee eevvaalluuaacciióónn ccuurrrriiccuullaarr.. PPrriinncciippaalleess vvííaass ppaarraa eell ccoonnttrrooll yy rreegguullaacciióónn ccuurrrriiccuullaarr::
 4. 4. 44 IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: LLaass ccoonnddiicciioonneess hhiissttóórriiccoo ccoonnccrreettaass eenn qquuee vviivvee eell mmuunnddoo ccoonntteemmppoorráánneeoo eessttáánn nnoottaabblleemmeennttee mmaarrccaaddaass ppoorr ccoommpplleejjooss pprroocceessooss ddee ccaammbbiioo,, ttrraannssffoorrmmaacciioonneess oo rreeaajjuusstteess ssoocciiaalleess qquuee aaccoonntteecceenn,, aa llooss qquuee mmuucchhaass vveecceess ssee aassoocciiaann iinntteennttooss oo rreeaalliizzaacciióónn eeffeeccttiivvaa ddee uunnaa rreeffoorrmmaa ddee llaass ppoollííttiiccaass eedduuccaattiivvaass yy aa llaa rreevviissiióónn ddee aallgguunnooss vvaalloorreess ssoocciiaalleess eenn llooss qquuee ssee ssuusstteennttaann eessaass ppoollííttiiccaass.. AAnnttee llooss pprroobblleemmaass ddee llaa gglloobbaalliizzaacciióónn nneeoolliibbeerraall,, rreessuullttaannttee ddee eellllooss yy aa llaa vveezz ccoopprroottaaggoonniissttaa,, llaass ppoollííttiiccaass eedduuccaattiivvaass llaattiinnooaammeerriiccaannaass aassuummiieerroonn llaa tteerrmmiinnoollooggííaa tteeccnnooccrrááttiiccaa yy llaa iimmpprroonnttaa ddeell mmeerrccaaddoo ddeell ppaarraaddiiggmmaa nneeoolliibbeerraall,, vviiéénnddoossee iinnfflluueenncciiaaddaass ppoorr llaa ppssiiccooppeeddaaggooggííaa ffuunncciioonnaalliissttaa.. EEnnccoonnttrraammooss eenn mmuucchhooss ppaaíísseess uunnaa aauusseenncciiaa ddee ppoollííttiiccaass ffoorrmmaattiivvaass yy llaa pprrááccttiiccaa ssuussttiittuucciióónn ddee llaa ppoollííttiiccaa eessccoollaarr ppoorr llaa ““AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee EEssccuueellaa ““,, ssiieennddoo eell ffuunncciioonnaammiieennttoo aauuttoo rreeffeerreennttee,, uunn pprroobblleemmaa eenn ssii mmiissmmoo,, ddoonnddee eell mmiiccrrooccoonnfflliiccttoo eess eell eejjee qquuee ccoonnvviieerrttee eenn uunnaa eessppeecciiee ddee NNeeooccoorrppoorraattiivviizzaacciióónn aa llaa iinnssttiittuucciióónn ddoocceennttee eedduuccaattiivvaa ddeejjaannddoo ddee tteenneerr llaa eedduuccaacciióónn vvaalloorr eenn ssíí ppaarraa tteenneerr vvaalloorr ddee uussoo.. LLaa ppssiiccooppeeddaaggooggííaa ccoonndduuccttiissttaa ddee aappaarriieenncciiaa cciieennttííffiiccaa,, aaddoorrnnaaddaa ccoonn tteeccnnoollooggííaa eedduuccaattiivvaa qquuee iimmppoonnee eell mmooddeelloo eeffiicciieennttiissttaa qquuee iinntteennttaa ccllaassiiffiiccaarr llaa iinntteelliiggeenncciiaa,, llaa ccrreeaattiivviiddaadd yy llaa ffoorrmmaa ddee ppeennssaammiieennttoo yy eell eelliittiissmmoo,, eell ccoonnssttrruuccttiivviissmmoo yy eell ccooggnniittiivviissmmoo,, ssoonn eelleemmeennttooss pprreesseenntteess eenn llaa ppeeddaaggooggííaa llaattiinnooaammeerriiccaannaa qquuee ccoonnccrreettaann ppoollííttiiccaass eedduuccaattiivvaass ddee ggoobbiieerrnnoo yy nnoo ddee EEssttaaddoo,, ccoonn uunnaa mmaarrccaaddaa tteennddeenncciiaa aa llaa ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn eexxcceessiivvaa qquuee ppoonnee eenn ppeelliiggrroo llaa iiddeennttiiddaadd nnaacciioonnaall.. LLaa iimmppoorrttaanncciiaa eessttrraattééggiiccaa ddee llaa eedduuccaacciióónn llaa ffoorrmmaacciióónn yy eell ddeessaarrrroolllloo ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo yy ssuu iimmppaaccttoo eenn llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd,, nnooss ppeerrmmiittee eexxpplliiccaarr,, aannaalliizzaannddoo uunnaa ddee ssuuss mmúúllttiipplleess vvaarriiaabblleess,, llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn,, oorrggaanniizzaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo yy eevvaalluuaacciióónn ddeell pprroocceessoo eedduuccaattiivvoo eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa yy ccoollooccáánnddoonnooss ffrreennttee aall ffuuttuurroo,, ffoorrmmuullaarr uunnaa aalleerrttaa,, ppuueess llaass ccoonnsseeccuueenncciiaass ddee uunn iinneerrcciiaa ccoonntteemmppllaattiivvaa,, ppuueeddeenn sseerr ddeevvaassttaaddoorraass.. PPaarraa pprroommoovveerr llaa eexxcceelleenncciiaa ddee llaa eedduuccaacciióónn llaattiinnooaammeerriiccaannaa,, rreessccaattaarr llaa
 5. 5. 55 iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa ccaalliiddaadd,, llaa eeffiicciieenncciiaa yy eeffiiccaacciiaa eenn eessttee sseeccttoorr,, rreessuullttaa iimmpprreesscciinnddiibbllee pprrooffuunnddiizzaarr tteeóórriiccaammeennttee yy ddeemmoossttrraarr eenn llaa pprrááccttiiccaa ddee llaa pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn ddeell ttrraabbaajjoo ddeell pprrooffeessoorr,, eenn qquuee mmeeddiiddaa eell nniivveell ddee eexxcceelleenncciiaa ddeell ddeessaarrrroolllloo eedduuccaacciioonnaall eessttáá aassoocciiaaddoo ddiirreeccttaa yy pprrooppoorrcciioonnaallmmeennttee aall nniivveell ddee eevvoolluucciióónn ddeell ddiisseeññoo yy ddeessaarrrroolllloo ccuurrrriiccuullaarreess aa ppaarrttiirr ddee uunn ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo ccoonnttiinnuuoo yy ssiisstteemmááttiiccoo qquuee ssee bbaassee eenn uunnaa ccoonncceeppcciióónn iinntteeggrraaddoorraa yy hhuummaanniissttaa ddeell ccuurrrrííccuulloo.. EEnn eessttee sseennttiiddoo,, pprreesseennttaammooss aa ccoonnttiinnuuaacciióónn aallgguunnaass rreefflleexxiioonneess ssoobbrree eell ddiisseeññoo yy ddeessaarrrroolllloo ccuurrrriiccuullaarreess,, EEssppeerraammooss qquuee llaass mmiissmmaass ssiirrvvaann ccoommoo mmaatteerriiaall ddee eessttuuddiioo ppaarraa aaqquueellllooss qquuee iinnccuurrssiioonneenn,, eenn eessttee tteemmaa..
 6. 6. 66 DDEESSAARRRROOLLLLOO:: 11..-- RReellaacciióónn eedduuccaacciióónn--ssoocciieeddaadd.. LLaa CCiieenncciiaa PPeeddaaggóóggiiccaa yy llaass CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn.. TTeennddeenncciiaass aaccttuuaalleess eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa PPeeddaaggooggííaa.. PPrroobblleemmaass aaccttuuaalleess ddee llaa DDiiddááccttiiccaa.. EEnn eell ssiiggnniiffiiccaaddoo qquuee ttiieennee llaa PPRROOPPEEDDÉÉUUTTIICCAA eenn llooss ddiicccciioonnaarriiooss aaccttuuaalleess,, aappaarreeccee ddeeffiinniiddaa ccoommoo ccaatteeggoorrííaa ffiilloossóóffiiccaa qquuee ddeennoommiinnaa eell ""eejjeerrcciicciioo pprreevviioo oo ccuurrssoo pprreeppaarraattiivvoo ddee iinnttrroodduucccciióónn aa aallgguunnaa cciieenncciiaa,, eexxppuueessttoo yy ssiisstteemmaattiizzaaddoo ddee mmaanneerraa ccoonncciissaa,, qquuee aanntteecceeddee aall eessttuuddiioo mmááss cciirrccuunnssttaanncciiaaddoo ddee llaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee rraammaa ddeell ssaabbeerr"" 11 EEnn eessttee sseennttiiddoo ccoonnssiiddeerraammooss nneecceessaarriioo ccoommeennzzaarr ppoorr uunn sseenncciilllloo eessttuuddiioo pprrooppeeddééuuttiiccoo ddee llaa TTeeoorrííaa CCuurrrriiccuullaarr,, eennccaammiinnaaddoo aa llaa ccoommpprreennssiióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo hhiissttóórriiccoo ee iinntteerrrreellaacciióónn ddiiaallééccttiiccaa ddee llaa cciieenncciiaa ppeeddaaggóóggiiccaa yy llaass cciieenncciiaass ddee llaa eedduuccaacciióónn,, aassíí ccoommoo eennttrree llaass ccoonncceeppcciioonneess qquuee hhiissttóórriiccaammeennttee eemmaannaann ddee ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass.. SSuu oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall:: RReevveellaarr llaass tteennddeenncciiaass aaccttuuaalleess eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa PPeeddaaggooggííaa yy PPrroobblleemmaass aaccttuuaalleess ddee llaa DDiiddááccttiiccaa.. EEdduuccaacciióónn yy ssoocciieeddaadd.. PPaarraa ppooddeerr ddeetteerrmmiinnaarr llaass eexxiiggeenncciiaass qquuee ppllaanntteeaa aa llaa EEdduuccaacciióónn LLaattiinnooaammeerriiccaannaa,, eessttee ssiigglloo XXXXII,, eess nneecceessaarriioo aanntteess qquuee ttooddoo iinntteerrpprreettaarr eell mmoommeennttoo aaccttuuaall qquuee vviivviimmooss,, ssiisstteemmaattiizzaannddoo eelleemmeennttooss ddee rreeffeerreenncciiaa qquuee nnooss ppeerrmmiitteenn aaddmmiittiirr qquuéé ccaammbbiiooss eenn mmaarrcchhaa eessttáánn ccaammbbiiaannddoo llaa pprrooppiiaa ééppooccaa.. DDee ffoorrmmaa eessttrruuccttuurraall yy ssiimmuullttáánneeaa ssee ttrraannssffoorrmmaann:: ““...... 11.. LLaass rreellaacciioonneess ddee pprroodduucccciióónn.. 22.. LLaass rreellaacciioonneess ddee ppooddeerr.. 33.. LLaass ffoorrmmaass ccoommoo llaass ppeerrssoonnaass vviivveenn llaa eexxppeerriieenncciiaa hhuummaannaa.. 44.. LLaa ccuullttuurraa..”” 22 NNoo ppoorr ccaassuuaalliiddaadd,, ttuurrbbuulleenncciiaa,, iinneessttaabbiilliiddaadd,, ddiissccoonnttiinnuuiiddaadd,, iinncceerrttiidduummbbrree,, ddeessoorriieennttaacciióónn vvuullnneerraabbiilliiddaadd ee iinnsseegguurriiddaadd ssoonn aaddjjeettiivvooss ccaalliiffiiccaattiivvooss ddee llaass úúllttiimmaass ttrreess ddééccaaddaass yy aaddvveerrtteenncciiaa iinneeqquuíívvooccaa ddeell ccaammbbiioo ddee ééppooccaa.. EEssttaa ééppooccaa eemmeerrggeennttee eenn mmeeddiioo ddee uunn mmuunnddoo uunniippoollaarr qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaa ppoorr uunnaa gglloobbaalliizzaacciióónn nneeoolliibbeerraall aajjeennaa ppoorr ccoommpplleettoo aa llaa eexxppaannssiióónn ddee llooss
 7. 7. 77 mmeejjoorreess sseennttiimmiieennttooss hhuummaannooss,, eess aannttiiddeemmooccrrááttiiccaa yy oorrggáánniiccaammeennttee rreeaacccciioonnaarriiaa,, ssiieennddoo eell aabbaannddoonnoo ddeell sseerr hhuummaannoo aa ssuu ““ssuueerrttee”” aall ttiieemmppoo qquuee ssee ffoommeennttaann eell iinnddiivviidduuaalliissmmoo yy llaa ddeessiigguuaallddaadd,, uunnaa ddee ssuuss ccoonnttrraaddiicccciioonneess ffuunnddaammeennttaalleess.. EEss ssiinn lluuggaarr aa dduuddaass eell ggrraann tteemmaa ddee eessttee ddeecceenniioo ddee iinniicciiooss ddee ssiigglloo.. SSuuss eeffeeccttooss yy ccoonnsseeccuueenncciiaass ssee hhaann ccoonnvveerrttiiddoo eenn uunnaa oobbsseessiióónn ddeell sseerr hhuummaannoo,, ppuueess ccoommoo hhaa ddiicchhoo eell PPrreessiiddeennttee CCuubbaannoo FFiiddeell CCaassttrroo RRuuzz,, eenn nnuueessttrraa ééppooccaa““...... ssee eessttáá jjuuggaannddoo aallggoo mmááss qquuee eell ddeessaarrrroolllloo:: nnuueessttrraa pprrooppiiaa ssuuppeerrvviivveenncciiaa ccoommoo eessppeecciiee......”” 33 .. LLaa gglloobbaalliizzaacciióónn eess uunn ffeennóómmeennoo ddee iinntteerraaccttuuaacciióónn ddee ttooddooss llooss pprroocceessooss qquuee aaccoonntteecceenn eenn llaa vviiddaa ((nnoo ssóólloo eeccoonnóómmiiccoo)) eess mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall yy ttiieennee ssuu ggéénneessiiss eenn llaa iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn ddee llaass rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess.. LLaa aappaarriicciióónn ddee llaa gglloobbaalliizzaacciióónn nneeoolliibbeerraall eess ffrraaggmmeennttaaddaa oo sseeggmmeennttaaddaa,, ccoonncceennttrraannddoo llaass vveennttaajjaass ddee ssuu ddeessaarrrroolllloo eenn uunn sseeccttoorr rreellaattiivvaammeennttee rreedduucciiddoo ddee llaa ppoobbllaacciióónn mmuunnddiiaall,, ccrreeaannddoo bbrreecchhaass ddee ddeessiigguuaallddaadd eenn ttéérrmmiinnooss ddee ccaalliiddaadd ddee vviiddaa yy aacccceessoo aa llooss bbiieenneess eeccoonnóómmiiccooss yy ccuullttuurraalleess eennttrree llooss ddiissttiinnttooss ccoommppoonneenntteess ddee llaa ssoocciieeddaadd nnaacciioonnaall.. EEll aaddmmiinniissttrraaddoorr ggeenneerraall ddeell PPNNUUDD,, JJaammeess GGuussttaavvee SSppeetthh hhaaccee rreeffeerreenncciiaa aa qquuee ““...... UUnnaa eelliittee gglloobbaall nnaacciieennttee eenn ssuu mmaayyoorrííaa ddee bbaassee uurrbbaannaa,, iinntteerrccoonneeccttaaddaa ccoonn uunnaa vvaarriieeddaadd ddee ffoorrmmaass,, aammaassaa ggrraann rriiqquueezzaa yy ppooddeerr,, mmiieennttrraass qquuee mmááss ddee llaa mmiittaadd ddee llaa hhuummaanniiddaadd ppeerrmmaanneeccee mmaarrggiinnaaddaa......””44 .. ““...... BBaassttee sseeññaallaarr ddee 554400 mmiilllloonneess ddee hhaabbiittaanntteess eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa 222244 mmiilllloonneess ddee ppeerrssoonnaass vviivveenn eenn llaa ppoobbrreezzaa ssiieennddoo 9944 mmiilllloonneess iinnddiiggeenntteess yy eell 4477%% nnoo ssaabbee lleeeerr nnii eessccrriibbiirr......””55 PPeerroo llaa mmeejjoorrííaa aa eeccoonnóómmiiccoo ssoocciiaall ddeell 22000011 aall 22000066,, hhaa ssiiddoo ppaattééttiiccaa:: iinneeqquuiiddaadd ee iinnjjuussttiicciiaa ssoocciiaall.. --ccrreecciimmiieennttoo ddeell PPIIBB == 55,,55%% --rreedduucccciióónn ddee llooss ppoobbrreess aa 222222 mmiilllloonneess.. ((ddee 222244))== 4433%% --rreedduucccciióónn ddeell ddeesseemmpplleeoo ddee 1100..77 aa 1100%% EEssttaa gglloobbaalliizzaacciióónn nneeoolliibbeerraall,, ssee ccaarraacctteerriizzaa aaddeemmááss ppoorr eell ccuullttoo ddeessmmeeddiiddoo aall mmeerrccaaddoo yy llaa tteennddeenncciiaa hhaacciiaa llaa ddeessmmaatteerriiaalliizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo pprroodduuccttiivvoo,, eess ddeecciirr uunnaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa uuttiilliizzaacciióónn rreellaattiivvaa ddee mmaatteerriiaass pprriimmaass yy uunn aauummeennttoo ddee llaa iinnccoorrppoorraacciióónn ddee ““iinnttaannggiibblleess””.. EEll aasscceennssoo aa uunnaa eeccoonnoommííaa iinnmmaatteerriiaall,, aappooyyaaddaa ppoorr llaa rreevvoolluucciióónn eenn ttoorrnnoo
 8. 8. 88 aa llaa tteeccnnoollooggííaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn,, ccoonnssiiddeerraaddaa llaa 33rraa RReevvoolluucciióónn IInndduussttrriiaall,, ddoonnddee llaa bbaassee pprroodduuccttiivvaa eess llaa iinnffoorrmmááttiiccaa yy ssee ddeessaarrrroollllaann llooss ccoommppoonneenntteess mmiiccrrooeelleeccttrróónniiccooss yy llooss bbiioollóóggiiccooss,, llaa ttééccnniiccaa ccóóssmmiiccaa yy llaa qquuíímmiiccaa ffiinnaa,, llaa rroobboottiizzaacciióónn,, mmiinniiaattuurriizzaacciióónn,, tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess,, eettcc..,, qquuee eessttáá ttrraannssffoorrmmaannddoo llaa ddiimmeennssiióónn eessppaacciioo--ttiieemmppoo aa ppaarrttiirr ddee llaass rreeddeess eelleeccttrróónniiccaass ddee ccoommuunniiccaacciióónn qquuee ppeerrmmiitteenn eell fflluujjoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn eenn ttiieemmppoo rreeaall;; eessttáánn ttrraassffoorrmmaannddoo llaa eeccoonnoommííaa ddee ccaappiittaall aa uunnaa eeccoonnoommííaa ddee ccoonnoocciimmiieennttooss,, lloo qquuee ppeerrmmiittee aasseevveerraarr qquuee ppaarraa uunnaa mmooddeerrnniizzaacciióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo,, llooss ppaaíísseess nneecceessiittaarráánn ccoonnssoolliiddaarr mmooddeellooss qquuee ssee oorriieenntteenn aa llaa ggeessttiióónn ddeell rreeccuurrssoo pprriinncciippaall ddee ccoommppeettiittiivviiddaadd ddee eessttaa nnuueevvaa eerraa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy eell ccoonnoocciimmiieennttoo:: eell ccaappiittaall hhuummaannoo.. CCaarrllooss TTüünnnneerrmmaann ((CCoonnsseejjeerroo EEssppeecciiaall DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddee llaa UUNNEESSCCOO)) sseeññaallaa qquuee uunnooss ddee llooss eelleemmeennttooss ccllaavveess ppaarraa iinnsseerrttaarrnnooss llooss ppaaíísseess llaattiinnooaammeerriiccaannooss eenn llaa eeccoonnoommííaa mmuunnddiiaall,, eess eell mmeejjoorraammiieennttoo ssuussttaanncciiaall ddee llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd,, lloo qquuee:: 11.. IImmpplliiccaa ccoonnoocciimmiieennttoo,, tteeccnnoollooggííaa,, mmaanneejjoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn.. DDeessttrreezzaass.. 22.. SSiiggnniiffiiccaa eelleevvaarr llaa ccaalliiddaadd ddee nnuueessttrrooss ssiisstteemmaass eedduuccaattiivvooss yy llaa pprreeppaarraacciióónn ddee nnuueessttrrooss ttaalleennttooss hhuummaannooss ((ccaappiittaall hhuummaannoo)) ddee aallttoo nniivveell,, lloo qquuee iimmpplliiccaa iinnnnoovvaacciioonneess eenn eessttee sseennttiiddoo.. 33.. SSiiggnniiffiiccaa iinnccoorrppoorraarr eell pprrooggrreessoo ttééccnniiccoo aa llaa aaccttiivviiddaadd pprroodduuccttiivvaa.. PPeerroo aall mmiissmmoo ttiieemmppoo eess nneecceessaarriioo nnoo hhaacceerr ddee llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd uunnaa iiddeeoollooggííaa,, ppoorr lloo qquuee vvaallee llaa aaddvveerrtteenncciiaa ddeell bbrraassiilleeññoo CCrriissttoovvaann BBuuaarrqquuee qquuee eenn eell ffoorroo ddee CCaarrttaaggeennaa ddee IInnddiiaass ((mmaarrzzoo 11999944)) ppllaanntteeaabbaa ““...... NNeecceessiittaammooss ccoommppeettiittiivviiddaadd eeccoonnóómmiiccaa,, ppeerroo ssoobbrree ttooddoo nneecceessiittaammooss ddiiggnniiddaadd ssoocciiaall.. NNaaddaa aasseegguurraa qquuee llaa pprriimmeerraa,, lllleevvee aa llaa sseegguunnddaa......”” 66 EEss ddeecciirr qquuee eell ffaaccttoorr ffuunnddaammeennttaall ddeell ccuuaall ddeeppeennddeenn eell mmeejjoorraammiieennttoo ccoonnttiinnuuoo,, llaa ccaalliiddaadd,, llaa pprroodduuccttiivviiddaadd,, llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd,, eell ddeessaarrrroolllloo ccuullttuurraall yy llaa ccoohheessiióónn ssoocciiaall,, eess eell ttaalleennttoo ((ccaappiittaall)) hhuummaannoo,, ffrraacccciióónn ddee llaa ffuueerrzzaa llaabboorraall,, ddee llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss,, aallttaammeennttee ccaappaacciittaaddaa,, eenn vviirrttuudd ttaannttoo ddee llaa eedduuccaacciióónn ffoorrmmaall eenn iinnssttiittuucciioonneess ddoocceenntteess,, ccoommoo ppoorr eell aapprreennddiizzaajjee eenn eell ppuueessttoo ddee ttrraabbaajjoo,, qquuee ccaappaacciittaann aa eessaa ffuueerrzzaa ppaarraa ddeesseemmppeeññaarrssee eenn llaass ddiiffeerreenntteess aaccttiivviiddaaddeess qquuee ddeemmaannddaa llaa ssoocciieeddaadd.. RReeffiirriiéénnddoossee aa CCuubbaa yy aa ssuu ccaappiittaall hhuummaannoo,, FFiiddeell CCaassttrroo sseeññaallóó ““...... AAll
 9. 9. 99 mmeennooss ccoonnttaammooss ccoonn uunn ggrraann ccaauuddaall ddee ccaappiittaall hhuummaannoo ddee eeccoonnoommiissttaass,, ppeennssaaddoorreess,, ddee hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess ddoottaaddooss ddee ccoonnoocciimmiieennttooss qquuee hhaacceenn ffaallttaa aa eessttaa hhoorraa......””77 ““...... aa ttaalleess eessffuueerrzzooss ssee ddeebbee eell iinnmmeennssoo,, eell ffaabbuulloossoo ccaappiittaall hhuummaannoo ccoonn qquuee ccuueennttaa nnuueessttrroo ppaaííss eenn mmééddiiccooss,, mmaaeessttrrooss,, ttééccnniiccooss,, ccoonn lloo qquuee nnoo ccuueennttaa eenn pprrooppoorrcciióónn aa ssuu ppoobbllaacciióónn yy ssuuss rreeccuurrssooss,, nniinnggúúnn oottrroo ppaaííss ddeell mmuunnddoo......””88 LLooss aaññooss 9900 ssee iinniicciiaarroonn eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa ccoonn eell ppeessoo ddee llaa iinneerrcciiaa rreecceessiivvaa ddee llooss 8800 ((ddééccaaddaa ppeerrddiiddaa)) ssiieennddoo ppaarraa mmuucchhooss llaa ddééccaaddaa ddee llaa eessppeerraannzzaa,, qquuee rreessuullttóó sseerr uunnaa ddééccaaddaa ddee iinnccrreemmeennttoo ddee llaa ppoobbrreezzaa yy llaa eexxcclluussiióónn,, ddoonnddee llooss ccoonncceeppttooss bbáássiiccooss ffuueerroonn ccoommppeettiittiivviiddaadd –– ccaalliiddaadd –– eeffiiccaacciiaa -- vvaalloorr aaggrreeggaaddoo –– ccoommppeetteenncciiaa –– lluuccrroo –– ssoobbrreevviivveenncciiaa –– iinnddiivviidduuaalliissmmoo.. UUnn mmuunnddoo hhaabbiittaaddoo ppoorr pprroovveeeeddoorreess –– pprroodduuccttoorreess –– iinntteerrmmeeddiiaarriiooss –– ttrraannssffoorrmmaaddoorreess –– vveennddeeddoorreess –– ccoonnssuummiiddoorreess –– cclliieenntteess –– ccoommppeettiiddoorreess –– iinnvveerrssiioonniissttaass,, mmaall llllaammaaddooss ccaappiittaall hhuummaannoo iinntteelleeccttuuaall,, yy nnoo cciiuuddaaddaannoo,, ccuuyyaa ffuueennttee ddee iinnssppiirraacciióónn eess eell mmeerrccaaddoo,, ddoonnddee eell ppaassaaddoo yyaa nnoo vvuueellvvee yy eell ffuuttuurroo ttooddaavvííaa nnoo hhaa lllleeggaaddoo yy lloo qquuee ccuueennttaa eess eell lluuccrroo mmááxxiimmoo eenn eell pprreesseennttee.. DDaaddaa llaa nnaattuurraalleezzaa ddee llooss aagguuddooss pprroobblleemmaass yy ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee eessttaa nnuueevvaa ééppooccaa qquuee mmaarrccaa eell ssiigglloo XXXXII,, ttooccaa ppoorr ttaannttoo aa llaa EEdduuccaacciióónn,, sseerr eell mmoottoorr iimmppuullssoorr ddee llaa ssoocciieeddaadd ccoonntteemmppoorráánneeaa yy aa llooss ccuuaaddrrooss ddee ddiirreecccciióónn eedduuccaacciioonnaall,, uunn ppaappeell rreelleevvaannttee,, ddeetteerrmmiinnaannttee eenn llaa ggeessttiióónn eessccoollaarr qquuee nnoo ppuueeddee eessppeerraarr aa qquuee aapprreennddaann ppoorr aaddeellaannttaaddoo llaass ttééccnniiccaass ccoonn llaass ccuuaalleess hhaabbrráánn ddee eennffrreennttaarr eeffeeccttiivvaammeennttee llaass nnuueevvaass ssiittuuaacciioonneess.. ““......NNiinngguunnaa ccaatteeggoorrííaa ppaarrttiiccuullaarr ddee oorrggaanniizzaacciióónn eessttáá eexxppeerriimmeennttaannddoo uunnaa ccrriissiiss qquuee llee eess eexxcclluussiivvaa.. TTooddaass llaass ccaatteeggoorrííaass ddee oorrggaanniizzaacciióónn,, iinncclluuyyeennddoo llaa EEdduuccaacciióónn,, eessttáánn bbaajjoo llooss iimmppaaccttooss ccrruuzzaaddooss ddeell ccoonnjjuunnttoo ddee llooss ccaammbbiiooss gglloobbaalleess qquuee eessttáánn ccaammbbiiaannddoo llaa ééppooccaa hhiissttóórriiccaa aaccttuuaall......””99 EEssttaa eess llaa rraazzóónn ppoorr llaa qquuee nnoo ppuueeddeenn aannaalliizzaarrssee aaiissllaaddaammeennttee llooss pprroobblleemmaass eedduuccaacciioonnaalleess iinntteerrnnooss yy vveerrllooss sseeppaarraaddooss ddeell eennttoorrnnoo yy ddeell ccoonntteexxttoo,, ppuueess sseerrííaa nneecceessaarriiaammeennttee iinnccoommpplleettaa,, ccoonn ddiiaaggnnóóssttiiccooss yy pprrooppuueessttaass iinnaaddeeccuuaaddaass aall aassuummiirr pprreemmiissaass ddiissttoorrssiioonnaaddaass.. LLaa pprrooppiiaa ggéénneessiiss ddee eessttee ccaammbbiioo ddee ééppooccaa,, mmaarrccaaddaa ppoorr llaa gglloobbaalliizzaacciióónn nneeoolliibbeerraall,, oobblliiggaa aa qquuee ppeennsseemmooss eennttoonncceess eenn ccuuááll eess eell ppaappeell ddee llaa EEdduuccaacciióónn eenn llaa ccuullttuurraa ddeell ccaammbbiioo eenn eell ssiigglloo XXXXII,, yyaa qquuee llooss pprroobblleemmaass
 10. 10. 1100 aaccttuuaalleess ddeell ssuubbddeessaarrrroolllloo eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa nnoo ttiieenneenn ssuu oorriiggeenn eenn llaa ffaallttaa ddee eedduuccaacciióónn,, ssiinnoo qquuee ééssttaa eess aa ssuu vveezz,, ccoommoo llaa ppoobbrreezzaa,, eell ddeesseemmpplleeoo,, llaa ddiissccrriimmiinnaacciióónn,, llaa eennaajjeennaacciióónn,, llaa aalliieennaacciióónn yy llaa eexxcclluussiióónn,, oottrroo ddee llooss ggrraavveess pprroobblleemmaass sseeccuullaarreess ddee llaa rreeggiióónn.. PPoorr ttaannttoo ccoobbrraa iimmppoorrttaanncciiaa ddee pprriimmeerr oorrddeenn aannaalliizzaarr yy ddeetteerrmmiinnaarr llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa PPeeddaaggooggííaa,, llooss pprroobblleemmaass aaccttuuaalleess ddee llaa DDiiddááccttiiccaa yy ddeennttrroo ddee eellllooss,, llaass ccoorrrriieenntteess,, tteennddeenncciiaass yy vveerrttiieenntteess eenn qquuee ssee mmaanniiffiieessttaann eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa.. LLaa cciieenncciiaa ppeeddaaggóóggiiccaa yy llaass cciieenncciiaass ddee llaa eedduuccaacciióónn.. EEll ttéérrmmiinnoo ""ppeeddaaggooggííaa"" ssuurrggiióó eenn llaa GGrreecciiaa AAnnttiigguuaa,, eettiimmoollóóggiiccaammeennttee ccoonnffoorrmmaaddoo ppoorr ddooss vvooccaabbllooss ggrriieeggooss:: ""ppaaiiddóóss"" ((nniiññoo)) yy ""aaggooggííaa"" ((ccoonndduucccciióónn)).. LLiitteerraallmmeennttee ssiiggnniiffiiccaa,, ppoorr ttaannttoo,, ""ccoonndduucccciióónn ddee nniiññooss"";; CCoommoo sseeññaallaa OOrrllaannddoo VVaalleerraa----,, ""...... eenn eell ddeevveenniirr hhiissttóórriiccoo ddee llaa eedduuccaacciióónn ssiieemmpprree ssee llee ddeennoommiinnóó ppoorr ppeeddaaggooggííaa aa llaa ddiisscciipplliinnaa qquuee pprreetteennddiióó cciieennttííffiiccaammeennttee oo nnoo,, oorrddeennaarr ssuuss ppaarraaddiiggmmaass oo ccoorrrriieenntteess,, iiddeeaass oo tteeoorrííaass,, ccoonncceeppttuuaalliizzaacciioonneess oo ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ddee ssuuss pprrááccttiiccaass eessccoollaarreess ((ffoorrmmaalleess)) yy nnoo eessccoollaarreess ((nnoo ffoorrmmaalleess))..""1100 VVeeaammooss aallgguunnooss aassppeeccttooss eesseenncciiaalleess ddee eessee ddeevveenniirr hhiissttóórriiccoo,, iinnddiissppeennssaabblleess,, ssiinn pprrooffuunnddiizzaarr eenn llaa HHiissttoorriiaa ddee llaa PPeeddaaggooggííaa,, ppaarraa ccoommpprreennddeerr llaass tteennddeenncciiaass aaccttuuaalleess ddee ssuu ddeessaarrrroolllloo yy llooss pprroobblleemmaass aaccttuuaalleess ddee llaa DDiiddááccttiiccaa..:: SSoobbrree llaa CCoommuunniiddaadd PPrriimmiittiivvaa eennccoonnttrraammooss qquuee DDuurrkkhheeiimm aaffiirrmmaa:: ""BBaajjoo eell rrééggiimmeenn ddee ttrriibbuu llaa eedduuccaacciióónn ttiieennee ppoorr ccaarraacctteerrííssttiiccaa eesseenncciiaall eell sseerr ddiiffuussaa yy ssuummiinniissttrraaddaa ppoorr ttooddooss llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllaann iinnddiissttiinnttaammeennttee.. NNoo hhaayy mmaaeessttrrooss ddeetteerrmmiinnaaddooss nnii iinnssppeeccttoorreess eessppeecciiaalleess ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaa jjuuvveennttuudd:: ssoonn ttooddooss llooss aanncciiaannooss,, eess eell ccoonnjjuunnttoo ddee llaass ggeenneerraacciioonneess aanntteerriioorreess llaass qquuee ddeesseemmppeeññaann eessee ppaappeell"".. 1111 KKoonnttaannttiinnoovv sseeññaallaa:: ""EEnn llaass eettaappaass ffiinnaalleess ddeell ddeessaarrrroolllloo ddeell mmaattrriiaarrccaaddoo aappaarreecciieerroonn llaass pprriimmeerraass iinnssttiittuucciioonneess ddeessttiinnaaddaass aa llaa eedduuccaacciióónn ddee llooss jjóóvveenneess,, llaass CCAASSAASS DDEE LLAA JJUUVVEENNTTUUDD,, ddoonnddee llooss mmuucchhaacchhooss yy llaass mmuucchhaacchhaass,, sseeppaarraaddaammeennttee,, bbaajjoo llaa ddiirreecccciióónn ddee llooss mmááss vviieejjooss ddee llaa ttrriibbuu,, ssee pprreeppaarraabbaann ppaarraa llaa vviiddaa,, ppaarraa eell ttrraabbaajjoo yy ppaarraa llaa cceerreemmoonniiaa ddee iinniicciiaacciióónn..""1122 PPoorr ssuu ppaarrttee,, AAnnííbbaall PPoonnccee eexxpprreessaa llaa mmiissmmaa iiddeeaa ddee ffoorrmmaa aasseeqquuiibbllee::
 11. 11. 1111 ""((......)) EEnn eell lleenngguuaajjee ggrraattoo ddee llooss eedduuccaaddoorreess ddee hhooyy,, ddiirrííaammooss qquuee eenn llaass ccoommuunniiddaaddeess pprriimmiittiivvaass llaa eennsseeññaannzzaa eerraa ppaarraa llaa vviiddaa ppoorr mmeeddiioo ddee llaa vviiddaa:: ppaarraa aapprreennddeerr aa mmaanneejjaarr eell aarrccoo,, eell nniiññoo ccaazzaabbaa;; ppaarraa aapprreennddeerr aa gguuiiaarr uunnaa ppiirraagguuaa,, nnaavveeggaabbaa.. LLooss nniiññooss ssee eedduuccaabbaann ppaarrttiicciippaannddoo eenn llaass ffuunncciioonneess ddee llaa ccoolleeccttiivviiddaadd......"" 1133 JJuuaann MMaannuueell MMoorreennoo rreeffiirriiéénnddoossee,, aall EEssttaaddoo EEssccllaavviissttaa ddiiccee:: ""LLaa eedduuccaacciióónn rroommaannaa aannttiigguuaa ((hhaassttaa eell ssiigglloo IIIIII aa..CC..)) ffoorrmmaabbaa aa llooss iinnddiivviidduuooss ddeessddee llaa pprrooppiiaa ffaammiilliiaa,, eess ddeecciirr,, ffuuee uunnaa eedduuccaacciióónn ddoommééssttiiccaa.. ((......)) EErraa uunnaa eennttiiddaadd eenn llaa qquuee iimmppeerraabbaa llaa aauuttoorriiddaadd nnaattuurraall ddeell ""ppaatteerr--ffaammiilliiaass"",, rreessppoonnssaabbllee,, ppoorr oottrroo llaaddoo,, ddee ssuu bbuueenn ffuunncciioonnaammiieennttoo yy ddee llaa eedduuccaacciióónn ddee llooss hhiijjooss,, eenn oorrddeenn aa llaa ccoollaabboorraacciióónn ccoonn eell EEssttaaddoo..""1144 EEnn eell mmeeddiiooeevvoo,, eell ssuurrggiimmiieennttoo ddee llaass uunniivveerrssiiddaaddeess ffuuee uunn hheecchhoo ssiiggnniiffiiccaattiivvoo eenn llaa eevvoolluucciióónn ppeeddaaggóóggiiccaa,, yyaa qquuee ccoonnssttiittuuyyee eell pprriimmeerr ppaassoo eenn eell llaarrggoo pprroocceessoo ddee ccoonnffoorrmmaacciióónn ddee llooss ssiisstteemmaass eedduuccaattiivvooss eenn EEuurrooppaa,, ddeemmoossttrraannddoo aaddeemmááss ccóómmoo llaa IIgglleessiiaa CCaattóólliiccaa ttrraattóó ddee iimmppeeddiirr llaa iinntteerrvveenncciióónn ddeell EEssttaaddoo eenn llaa eessffeerraa eedduuccaacciioonnaall,, ppeerrmmiittiieennddoo qquuee llaass uunniivveerrssiiddaaddeess ----ddeessddee ssuuss iinniicciiooss---- ssee rriiggiieerraann aa ssíí mmiissmmaass eenn lloo aaccaaddéémmiiccoo,, aaddmmiinniissttrraattiivvoo yy jjuurrííddiiccoo,, eexxiiggiiéénnddoolleess eexxcclluussiivvaammeennttee llaa ttoottaall ssuubboorrddiinnaacciióónn aall PPaappaa,, ccoommoo ssuupprreemmaa aauuttoorriiddaadd jjuurrííddiiccaa yy ddooccttrriinnaall.. EEll ttéérrmmiinnoo UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD,, nnooss ddiiccee IIssaabbeell GGuuttiiéérrrreezz,, ffuuee ttoommaaddoo ddeell llaattiinnoo UUNNIIVVEERRSSIITTAASS.. SSee uussaabbaa eenn llaa ééppooccaa iimmppeerriiaall ccoommoo ccoommppaaññííaa,, ccoommuunniiddaadd..yy hhaaccee rreeffeerreenncciiaa aall nnoommbbrree qquuee rreecciibbiióó eell SSttuuddiiuumm GGeenneerraallee ddee PPaarrííss,, eenn eell aaññoo 11222299,, aall aaddqquuiirriirr ppeerrssoonnaalliiddaadd jjuurrííddiiccaa:: UUnniivveerrssiittaass MMaaggiioossttrroorruumm eett SScchhoollaarriiuumm PPaarriissiiuumm CCoommmmeemmoorraannttiiuumm ((uunniióónn ddee llooss mmaaeessttrrooss yy eessccoollaarreess qquuee mmoorraann eenn PPaarrííss))..sseeññaallaannddoo qquuee:: ""EEll ttéérrmmiinnoo lloo eennccoonnttrraammooss ppoorr pprriimmeerraa vveezz vveerrttiiddoo aall EEssppaaññooll eenn uunnaa ccaarrttaa eenn qquuee AAllffoonnssoo XX hhaabbllaa ddeell eessttuuddiioo ddee SSaallaammaannccaa,, eenn 11225544.."" 1155 yyaa qquuee eenn 11221155 ssee ffuunnddaa llaa uunniivveerrssiiddaadd eenn SSaallaammaannccaa,, EEssppaaññaa ,, ccoonn eessttiilloo iittaalliiaannoo.. SSee ddaa eenn uunnaa ssoocciieeddaadd ppaarrcceellaaddaa yy eenn uunn ppooddeerr ddiivviiddiiddoo eennttrree llaa CCoorroonnaa,, llaa IIgglleessiiaa yy llooss FFeeuuddooss.. EEnn ggeenneerraall,, hhaayy ccooiinncciiddeenncciiaa eenn sseeññaallaarr ssuu nnaacciimmiieennttoo eenn PPoolloonniiaa eenn eell aaññoo 11115500,, ccuuaannddoo jjóóvveenneess,, hhiijjooss ddee aarrtteessaannooss yy ccoommeerrcciiaanntteess ssee rreeúúnneenn eenn ggrreemmiiooss yy ccoonnttrraattaann aa pprrooffeessoorreess ppaarraa aapprreennddeerr ccoonn eellllooss.. RReessppoonnddiieennddoo aa llaa bbaassee eeccoonnóómmiiccaa ffeeuuddaall,, ccoonn pprreeddoommiinniioo ddee llaa IIgglleessiiaa CCaattóólliiccaa ssee ddeessaarrrroollllaa lloo qquuee OOrrllaannddoo VVaalleerraa ddeennoommiinnaa ""ppeeddaaggooggííaa ccrriissttiiaannaa
 12. 12. 1122 oo tteeoollóóggiiccaa"" llaa ""ppeeddaaggooggííaa mmoonnaaccaall yy ppaarrrrooqquuiiaall ddee SSaann BBaassiilliioo,, SSaann BBeenniittoo yy SSaann AAgguussttíínn,, aassíí ccoommoo llaa ""ppeeddaaggooggííaa ccoommuunnaall yy ggrreemmiiaall"" ddee SSaann FFrraanncciissccoo ddee AAssííss yy SSaannttoo DDoommiinnggoo ddee GGuuzzmmáánn..””1166 AA ppaarrttiirr ddeell ssiigglloo XXVV,, ccoonn eell ddeessccuubbrriimmiieennttoo yy ccoolloonniizzaacciióónn ddee AAmméérriiccaa yy eell ppoosstteerriioorr ttrriiuunnffoo ddee llaass rreevvoolluucciioonneess bbuurrgguueessaass yy eell ddeesspplliieegguuee ddee llaa rreevvoolluucciióónn iinndduussttrriiaall,, ssuurrggee yy ssee ddeessaarrrroollllaa eell ccaappiittaalliissmmoo.. EEll oossccuurraannttiissmmoo mmeeddiieevvaall eess ssuussttiittuuiiddoo ppoorr eell RReennaacciimmiieennttoo yy llaa IIlluussttrraacciióónn,, ddeessaarrrroolllláánnddoossee llaass aarrtteess yy eemmppeezzaarroonn aa nnaacceerr llaass cciieenncciiaass ppaarrttiiccuullaarreess,, ddeessggaajjáánnddoossee ppaauullaattiinnaammeennttee ddee llaa FFiilloossooffííaa.. EEnn eessttaass ccoonnddiicciioonneess,, nnooss ddiiccee oorrllaannddoo VVaarreellaa,, ""......ssee pprroodduuccee uunnaa iinntteennssaa eettaappaa ddee pprroodduucccciióónn ddee uunn iiddeeaarriioo eedduuccaattiivvoo ddee ccaarráácctteerr pprreecciieennttííffiiccoo,, eessppeeccuullaattiivvoo,, ppeerroo aajjuussttaaddoo aa llaass ccoonncceeppttuuaalliizzaacciioonneess ffiilloossóóffiiccaass ddee llaa ééppooccaa,, qquuee llee ddaann ccoonnssiisstteenncciiaa tteeóórriiccaa yy ssiisstteemmaattiizzaacciióónn......""1177 CCoommoo eexxpprreessiióónn ddee eessttaa eevvoolluucciióónn ssoocciiaall,, aappaarreeccee llaa ""DDIIDDAACCTTIICCAA MMAAGGNNAA"",, ddee JJaann AAmmooss KKoommeennsskkyy ((CCoommeenniioo)),, oobbrraa qquuee ----sseeggúúnn JJuuaann MMaannuueell MMoorreennoo---- ffuuee ppuubblliiccaaddaa eenn cchheeccoo dduurraannttee 11663300 yy eenn llaattíínn hhaacciiaa 11664400.. 1188 yy qquuee mmaarrccaa eell nnaacciimmiieennttoo ddee llaa PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA ccoommoo ddiisscciipplliinnaa cciieennttííffiiccaa yyaa qquuee ----ccoommoo ssiiggnniiffiiccaa JJeeaann PPiiaaggeett----,, ""AAll eessccrriibbiirr ssuu DDiiddááccttiiccaa MMaaggnnaa,, CCoommeenniioo ccoonnttrriibbuuyyóó aa ccrreeaarr uunnaa cciieenncciiaa ddee llaa eedduuccaacciióónn yy uunnaa ttééccnniiccaa ddee llaa eennsseeññaannzzaa ccoommoo ddiisscciipplliinnaass aauuttóónnoommaass""..1199 LLaa DDiiddááccttiiccaa lllleeggóó aa tteenneerr uunn ccaarráácctteerr ttaann ggeenneerraalliizzaaddoo yy aabbssoolluuttoo,, qquuee vviinnoo aa sseerr ssiinnóónniimmoo ddee PPeeddaaggooggííaa:: ""EEnn eessttaa eettaappaa eell ttéérrmmiinnoo ppeeddaaggooggííaa ssee ccoonnssoolliiddóó ccoommoo ccuuaallqquuiieerr rreefflleexxiióónn aacceerrccaa ddee llaa eedduuccaacciióónn,, ttaannttoo eenn lloo tteeóórriiccoo ccoommoo eenn lloo pprrááccttiiccoo.."" 2200 EEssttaa tteennddeenncciiaa hhaacciiaa llaa ""ddiiddaaccttiizzaacciióónn ddee llaa ppeeddaaggooggííaa"" eessttuuvvoo ccoonnddiicciioonnaaddaa ppoorr eell PPoossiittiivviissmmoo,, yyaa qquuee eessttaa ccoonncceeppcciióónn ffiilloossóóffiiccaa rreessppoonnddííaa aa llaa bbaassee eeccoonnóómmiiccaa qquuee ssee ddeessaarrrroollllaabbaa,, eell ccaappiittaalliissmmoo:: 11)) ssee pprreesseennttóó ttoommaannddoo ccoommoo bbaannddeerraa llaa nneeggaacciióónn ddee llaa ffiilloossooffííaa eenn ccaalliiddaadd ddee ccoonncceeppcciióónn ddeell mmuunnddoo,, lloo qquuee eessttuuvvoo eenn ccoonnssoonnaanncciiaa ccoonn eell iinntteerrééss ppoorr iinnddeeppeennddiizzaarr llaa ppeeddaaggooggííaa ddee llaa FFiilloossooffííaa;; 22)) ppllaanntteeóó ddeessddee ssuuss iinniicciiooss llooss pprroobblleemmaass ddee llaa tteeoorrííaa ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ((pprroobblleemmaa ddee llaass lleeyyeess hhiissttóórriiccaass ggeenneerraalleess ddee ssuu ddeessaarrrroolllloo,, sseeggúúnn CCoommttee)),, eenn ccoonnssoonnaanncciiaa ccoonn llooss pprriinncciippiiooss ddiiddááccttiiccooss ddee llaa ééppooccaa;; 33)) aabbooggóó ppoorr eell eemmppiirriissmmoo yy eell ffeennoommeennaalliissmmoo;; yy 44)) ddeeccllaarróó qquuee eell oobbjjeettiivvoo ddee llaa cciieenncciiaa eess llaa ddeessccrriippcciióónn ppuurraa ddee llooss hheecchhooss ddaaddooss ppoorr llaass sseennssaacciioonneess,, lloo qquuee
 13. 13. 1133 eenn eell ccaammppoo ddee llaa EEdduuccaacciióónn ppoossiibbiilliittaa llaa DDiiddááccttiiccaa.. SSee hhaabbllaa ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA ccoommoo ddiisscciipplliinnaa cciieennttííffiiccaa iinnddeeppeennddiieennttee ----aauunnqquuee aaúúnn mmuuyy vviinnccuullaaddaa aa llaa FFiilloossooffííaa----,, eenn llooss ttrraabbaajjooss ddee RRoobbeellaaiinn,, VViivveess,, MMoonnttaaiiggnnee,, RRaattkkee,, LLoocckkee,, RRoouusssseeaauu,, PPeessttaalloozzzzii,, HHeerrbbaarrtt,, FFrrööbbeell,, SSppeenncceerr,, BBaaiinn,, HHuuxxlleeyy,, NNaattoorrpp,, BBaarrtthh yy DDuurrkkhheeiimm,, eennttrree oottrrooss;; llooss qquuee ssee mmaanntteennííaann ssuummiiddooss eenn eell aannáálliissiiss ddee llooss pprroocceessooss qquuee tteennííaann lluuggaarr eenn eell aauullaa,, ssiinn pprreeooccuuppaarrssee mmuucchhoo ppoorr rreeccooggeerr,, ffuunnddaammeennttaarr yy ssiisstteemmaattiizzaarr ccóómmoo ssee eessttrruuccttuurraabbaann yy ddiirriiggííaann llooss nnaacciieenntteess ssiisstteemmaass nnaacciioonnaalleess ddee EEdduuccaacciióónn,, nnii llooss ccuurrrriiccuullooss qquuee ssee ggeessttaabbaann aa ssuu eeffeeccttoo.. CCoommoo rreeccoonnooccee uunn ccoolleeccttiivvoo ddee aauuttoorreess ddeell IICCCCPP,, ""((......)) LLooss cclláássiiccooss ddeell mmaarrxxiissmmoo ooffrreecciieerroonn llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee rreessoollvveerr ssoobbrree uunnaa bbaassee cciieennttííffiiccaa llooss ccoommpplliiccaaddooss pprroobblleemmaass ddee llaa PPeeddaaggooggííaa.. EEllllooss pprreecciissaarroonn llaa eesseenncciiaa ddee llaa eedduuccaacciióónn yy ssuu ddeeppeennddeenncciiaa ddee llaass ccoonnddiicciioonneess mmaatteerriiaalleess ddee llaa ssoocciieeddaadd;; aaddeemmááss,, ddeemmoossttrraarroonn ssuu ppaappeell yy ssuu lluuggaarr eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa ssoocciieeddaadd.."" 2211 RReeffiirriiéénnddoossee aa llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaa eedduuccaacciióónn eenn eell ssiigglloo XXIIXX LLoorreennzzoo LLuuzzuurriiaaggaa----,, ""AAll tteerrmmiinnaarr eell ssiigglloo ppuueeddee ddeecciirrssee qquuee ccaassii ttooddooss llooss ppaaíísseess cciivviilliizzaaddooss ddeell mmuunnddoo tteennííaann iinnssttaauurraaddoo uunn ssiisstteemmaa ddee eedduuccaacciióónn ppúúbblliiccaa qquuee ccoommpprreennddííaa ddeessddee llaa eessccuueellaa pprriimmaarriiaa aa llaa UUnniivveerrssiiddaadd.. LLaa EEdduuccaacciióónn hhaabbííaa lllleeggaaddoo aa sseerr uunn aassuunnttoo ttaann nnaacciioonnaall ccoommoo llaa ddeeffeennssaa ddeell ppaaííss yy eenn rreeaalliiddaadd,, eerraa uunnaa ppaarrttee ddee eellllaa.."" 2222 AA ffiinneess ddeell ssiigglloo XXIIXX yy pprriinncciippiiooss ddeell XXXX,, eemmppeezzaarroonn aa ssuurrggiirr nnuueevvaass cciieenncciiaass llíímmiitteess yy ddiisscciipplliinnaass cciieennttííffiiccaass ppaarraa rreessppoonnddeerr aa llaass eexxiiggeenncciiaass qquuee ppllaanntteeaabbaann llooss ddeessccuubbrriimmiieennttooss cciieennttííffiiccooss,, eell ssuurrggiimmiieennttoo ddeell IImmppeerriiaalliissmmoo yy eell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo yy ccuullttuurraall.. SSuurrggiióó yy ddeessaarrrroolllloo ddeell PPrraaggmmaattiissmmoo,, eenn ccuuyyoo sseennoo ""...... eell ppaarraaddiiggmmaa eexxppeerriimmeennttaalliissttaa ssee ppeerrffeecccciioonnaa eenn llaa bbúússqquueeddaa ddee uunnaa eessccuueellaa aaccttiivvaa yy uuttiilliittaarriiaa,, eenn lloo qquuee ssee ddeennoommiinnóó PPeeddaaggooggííaa CCiieennttííffiiccaa.."" 2233 EEll EEmmppiirrooccrriittiicciissmmoo ----aa ppeessaarr ddee llaass ffuunnddaaddaass rreeffuuttaacciioonneess lleenniinniissttaass2244 ----,, ssee iimmppuussoo eennttoonncceess eenn eell ccaammppoo ddee llaass eessppeeccuullaacciioonneess tteeóórriiccaass LLaa PPeeddaaggooggííaa vvuueellvvee aa ccoollooccaarr llaa DDiiddááccttiiccaa eenn eell cceennttrroo ddee ssuu aatteenncciióónn,, ppeerroo aahhoorraa lloo hhaaccee ccoonn uunn eennffooqquuee ttaann ppoossiittiivviissttaa yy pprraaggmmááttiiccoo,, qquuee ppaarreeccee rreedduucciiddaa aall ccoonncceeppttoo ddee ""tteeccnnoollooggííaa"",, ttéérrmmiinnoo qquuee ssee iimmppoorrttaa aa llaa pprrááccttiiccaa ddee llaa eedduuccaacciióónn eessccoollaarriizzaaddaa ddeessddee llaass cciieenncciiaass ttééccnniiccaass,, ccoonn llaa ddeennoommiinnaacciióónn
 14. 14. 1144 aannáállooggaa ddee ""mmeettooddoollooggííaa"".. EEnn FFrraanncciiaa ----sseeggúúnn aaffiirrmmaa FFrraanncciinnee BBeesstt----,, ddeessddee ffiinnaalleess ddeell ssiigglloo XXIIXX llooss pprrooffeessoorreess ddee llaa eessccuueellaa nnoorrmmaall ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee mmaaeessttrrooss ""...... ssiieenntteenn llaa nneecceessiiddaadd ddee ddiiffeerreenncciiaarr uunnaa ""ppeeddaaggooggííaa ggeenneerraall"",, qquuee eess uunnaa sseerriiee oorrddeennaaddaa ddee rreefflleexxiioonneess ddee íínnddoollee ffiilloossóóffiiccaa eenn llaa qquuee ssee pprreesseennttaann ""ddooccttrriinnaass ppeeddaaggóóggiiccaass"" rreeffiirriiéénnddoossee ssuucceessiivvaammeennttee aa PPllaattóónn,, MMoonnttaaiiggnnee,, RRoouusssseeaauu,, MMoonntteessssoorrii,, FFeerrrriièèrree,, DDeeccrroollyy,, DDeewweeyy,, eettcc..,, yy uunnaa ""ppeeddaaggooggííaa eessppeecciiaall"" oo ""pprrááccttiiccaa"",, aappttaa ppaarraa aayyuuddaarr aa llooss ffuuttuurrooss mmaaeessttrrooss aa eennsseeññaarr uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ddiisscciipplliinnaa eessccoollaarr.. AAssíí,, ssee hhaabbllaa ddee ""ppeeddaaggooggííaa ddeell ccáállccuulloo"",, ""ppeeddaaggooggííaa ddee llaa lleeccttuurraa"",, ""ppeeddaaggooggííaa ddee llaass cciieenncciiaass"" yy oottrraass,, uunnaass yy oottrraass ffuunnddaaddaass eenn llaa ffaammoossaa ""lleeççoonn ddee cchhoosseess"".. 2255 LLaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA DDEE LLAA AACCCCIIÓÓNN"",, llaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL OO PPOOSSIITTIIVVAA"",, llaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL"",, llaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA DDEE LLAA AACCTTUUAALLIIDDAADD"",, llaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA RRAACCIIOONNAALL"",, LLaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA SSIISSTTÉÉMMIICCAA"",, llaa ""PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA FFUUNNCCIIOONNAALL"" yy oottrraass,, ssee ddeessaarrrroollllaann ccoommoo ccoonnccrreecciióónn ddee llaa PPeeddaaggooggííaa GGeenneerraall eenn ddiissttiinnttaass mmeettooddoollooggííaass ppaarraa rreessoollvveerr llooss pprroobblleemmaass ddee llaa eeffiicciieenncciiaa eenn eell aapprreennddiizzaajjee eessccoollaarr.. LLooss ggrraannddeess ppeeddaaggooggooss ddee pprriinncciippiiooss ddeell ssiigglloo XXXX ----ccoommoo JJ..DDeewweeyy,, AA..RRuuddee,, AA..FFeerrrreeiirree,, PP..BBoovveett,, EE..CCllaappaarraaddee,, LL..LLuuzzuurriiaaggaa,, RR..CCoouussiinneett,, JJ.. KKeerrsscchheesstteeiinneerr,, WW..KKiillppaattrriicckk,, MM..MMoonntteessoorrii,, GG..LLaayy,, EE..MMeeuummaannnn,, AA..BBiinneett,, OO..DDeessccrroollyy,, EE..TThhoorrnnddiikkee,, FF..PPaauullsseenn yy GG..RReeiinn----,, ssiigguueenn iinnmmeerrssooss ----ccoommoo eenn llooss ttiieemmppooss ddee CCoommeenniioo---- eenn llooss pprroocceessooss qquuee ttiieenneenn lluuggaarr aa nniivveell ddee aauullaa yy ddee eessccuueellaa.. RReedduucciieennddoo llaa PPeeddaaggooggííaa aa llaa eessffeerraa ttééccnniiccoo--mmeettooddoollóóggiiccaa.... CCoommoo ddiiccee OOrrllaannddoo VVaarreellaa,, "" ((......)) ssee ppeeddííaa ddeemmaassiiaaddoo ppaarraa lloo qquuee llaa cciieenncciiaa ppoossiittiivvaa ppooddííaa ddaarr......"" 2266 DDeessddee llaa ddééccaaddaa ddee 11992200,, eenn 11992222 yy 11992277 --rreessppeeccttiivvaammeennttee-- ssee ppuubblliiccaann eenn iiddiioommaa EEssppaaññooll ""LLOOSS FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS FFIILLOOSSÓÓFFIICCOOSS DDEE LLAA PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA"",, aassíí ccoommoo ""FFIILLOOSSOOFFÍÍAA YY PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA"" ddee AAuugguussttoo MMeesssseerr,, oobbrraass eenn llaass qquuee ssee hhaabbllaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz ddee uunnaa PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA FFIILLOOSSÓÓFFIICCAA.. SSuurrggeenn ssuucceessiivvaammeennttee,, llaa ““FFIILLOOSSOOFFÍÍAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN””,, llaa ““SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN””,, llaa ““PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN””,, llaa ““AANNTTRROOPPOOLLOOGGÍÍAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA””,, llaa ““PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA AAXXIIOOLLÓÓGGIICCAA YY CCUULLTTUURRAALL””,, llaa ““PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA SSOOCCIIOOLLÓÓGGIICCAA”” yy llaa ““PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA SSOOCCIIAALL””,, SSee vvaann ccrreeaannddoo ccoonnddiicciioonneess,, ssoobbrree ttooddoo eenn llaa ddééccaaddaa ddeell 3300 ppaarraa ppeennssaarr
 15. 15. 1155 eenn llaa eessttrruuccttuurraacciióónn ddee uunnaa CCIIEENNCCIIAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,, ccaappaazz ddee rreessoollvveerr llaass llaagguunnaass eexxiisstteenntteess eenn llaa ppeeddaaggooggííaa ddee eennttoonncceess.. EE..KKrriieecchh eenn 11992288,, JJ..DDeewweeyy eenn 11992299;; AA..BBaaiinn eenn 11993377;; SS..HHeerrnnáánnddeezz yy DD..TTiirraaddoo eenn 11994400,, eennttrree oottrraass EEssttooss eedduuccaaddoorreess ppllaanntteeaann eell eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee pprriinncciippiiooss,, lleeyyeess yy ccaatteeggoorrííaass cciieennttííffiiccaass ppaarraa eexxpplliiccaarr llaa aaccttiivviiddaadd eedduuccaattiivvaa,, pprrooppoonneenn mmééttooddooss cciieennttííffiiccooss ppaarraa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ppeeddaaggóóggiiccaa,, llaa nneecceessiiddaadd ddee ccrreeaarr ccoonncceeppcciioonneess eeppiisstteemmoollóóggiiccaass aacceerrccaa ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo cciieennttííffiiccoo,, ppeerroo ccoommoo sseeññaallaa OOrrllaannddoo VVaarreellaa ""((......)) llaa nnoocciióónn ddee CCIIEENNCCIIAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIOONN,, nnuunnccaa ttoommóó llaa eessttrruuccttuurraacciióónn yy llaa ffuueerrzzaa ssuuffiicciieennttee ccoommoo ppaarraa ddeessttrroonnaarr eell ttéérrmmiinnoo ppeeddaaggooggííaa oo ppeeddaaggóóggiiccoo ((......)) LLaa iinnccoorrppoorraacciióónn aa ttooddaa ccoossttaa ddee llooss ddaattooss oo rreessuullttaaddooss ddee oottrraass cciieenncciiaass vviinnccuullaaddaass ccoonn llaa eedduuccaacciióónn yy uunn ddeessmmeeddiiddoo iinntteennttoo ddee uunniivveerrssaalliizzaacciióónn yy oorrggaanniizzaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ppeeddaaggóóggiiccaa;; ppeerroo ccaarreennttee ddee uunnaa aaddeeccuuaaddaa bbaassee eeppiisstteemmoollóóggiiccaa yy ddee ffiilloossooffííaa ddee llaa cciieenncciiaa,, ffuueerroonn ffaaccttoorreess qquuee nnoo ppeerrmmiittiieerroonn uunn rreeaall ddeessaarrrroolllloo ddee llaa CCiieenncciiaa ddee llaa EEdduuccaacciióónn ((......)) LLee ffaallttóó mmééttooddoo yy mmeettooddoollooggííaa cciieennttííffiiccaa pprrooppiiaa,, aa ppeessaarr ddee hhaacceerr uussoo ddee oottrraass cciieenncciiaass,, llee ssoobbrróó ccaammppooss ddee aacccciióónn ee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa iinntteeggrraarr eenn uunnaa ssoollaa cciieenncciiaa......"" 2277 DDeessppuuééss ddee llaa SSeegguunnddaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall ((11993399--11994455 yy ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee eellllaa,, LLooss eessppeecciiaalliissttaass iiddeennttiiffiiccaann ttrreess ssaalliiddaass:: MMeerrccaaddooss eenn eexxppaannssiióónn,, llaa iinnccoorrppoorraacciióónn aa llaa aaccttiivviiddaadd cciivviill,, ddee tteeccnnoollooggííaass qquuee eessttaabbaann rreesseerrvvaaddaass aa lloo mmiilliittaarr yy eell llllaammaaddoo EEssttaaddoo ddeell BBiieenneessttaarr.. EEuurrooppaa ddeessttrruuiiddaa nneecceessiittaabbaa rreeccuurrssooss ddee ttooddoo ttiippoo yy EEEEUUUU.. qquuee ffuuee llaa úúnniiccaa ppootteenncciiaa qquuee nnoo ssuuffrriióó llaa gguueerrrraa eenn ssuu tteerrrriittoorriioo yy qquuee eemmeerrggiióó ccoommoo ppootteenncciiaa hheeggeemmóónniiccaa aall aaccuummuullaarr eell 8800%% ddee llaass rreesseerrvvaass ddee oorroo,, mmeeddiiaannttee eell PPllaann MMaarrsshhaallll ((SSeeccrreettaarriioo ddeell TTeessoorroo)) oottoorrggóó ccrrééddiittooss bbllaannddooss ppaarraa llaa rreeccoonnssttrruucccciióónn ddee EEuurrooppaa,, ffaacciilliittaannddoo aa llaass eemmpprreessaass nnoorrtteeaammeerriiccaannaass eell pprreeddoommiinniioo,, aall ttrraannssffeerriirr tteeccnnoollooggííaass yy eennffooqquueess qquuee pprreevvaalleeccííaann eenn ssuu iinndduussttrriiaa,, ccoommoo llaa pprroodduucccciióónn eenn mmaassaa,, ggrraannddeess uunniiddaaddeess yy eell ffoorrddiissmmoo eenn llaa oorrggaanniizzaacciióónn pprroodduuccttiivvaa.. LLaa ppoossiicciióónn pprreeddoommiinnaannttee ddee EEEEUUUU ssee vviioo ffaavvoorreecciiddaa ggrraacciiaass aall TTrraattaaddoo ddee BBrreettóónn WWooooddss,, qquuee ddiioo aall ddóóllaarr eell eeqquuiivvaalleennttee ddeell ppaattrróónn oorroo ccoommoo ddiinneerroo uunniivveerrssaall ((ccoonn uunnaa ccoonnvveerrttiibbiilliiddaadd ddee 11 oonnzzaa ddee oorroo ==3344..7711 ddóóllaarreess)),,llooss aaccuueerrddooss ddee llaa OOrrggaanniizzaacciióónn MMuunnddiiaall ddeell CCoommeerrcciioo qquuee eessttaabblleecciióó eell
 16. 16. 1166 ccoommpprroommiissoo ddee llooss ppaaíísseess ddee nnoo ssuubbiirr llooss iimmppuueessttooss nnii aaddooppttaarr ppoollííttiiccaass pprrootteecccciioonniissttaass yy llaa aapplliiccaacciióónn ddee ppoollííttiiccaass kkeeyynneessiiaannaass,, ccoonnssiisstteenntteess eenn eelleevvaaddooss ggaassttooss pprreessuuppuueessttaarriiooss ppaarraa eessttiimmuullaarr llaa DDeemmaannddaa GGlloobbaall ddeell SSiisstteemmaa.. LLooss ccoommppoonneenntteess ffuunnddaammeennttaalleess qquuee ssee aapplliiccaarroonn eenn eessttaa vvaarriiaabbllee ffuueerroonn:: BBiieenneess ddee CCoonnssuummoo ((FFaammiilliiaass ––ppoobbllaacciióónn..)) BBiieenneess ddee IInnvveerrssiióónn ((EEmmpprreessaass)) GGaassttoo ppúúbblliiccoo ((EEssttaaddoo)) EEss ddeecciirr qquuee DDeemmaannddaa GGlloobbaall == CC ++ II ++ GG.. EEll ccrreecciimmiieennttoo eeccoonnóómmiiccoo ddee llooss aaññooss 5500 ssee bbaassóó eenn ddiinneerroo bbaarraattoo ((bbaajjaass ttaassaass ddee iinntteerrééss)) qquuee eessttiimmuullaabbaa llaass iinnvveerrssiioonneess,,((II)),, bbaajjooss iimmppuueessttooss ppaarraa eessttiimmuullaarr eell ccoonnssuummoo((CC)),, yy aauummeennttoo ddeell GGaassttoo PPúúbblliiccoo((GG)).. PPeerroo hhaayy oottrrooss,, ffaaccttoorreess iimmppoorrttaanntteess:: __LLaa iinnfflluueenncciiaa ddee llooss PPaarrttiiddooss CCoommuunniissttaass yy llaass oorrggaanniizzaacciioonneess ssiinnddiiccaalleess.. __LLaa ccoonnssttiittuucciióónn ddeell CCaammppoo SSoocciiaalliissttaa yy ddee llaa RReevvoolluucciióónn CCuubbaannaa ccoonn uunn nnuueevvoo eennffooqquuee ddee llooss pprroobblleemmaass ssoocciiaalleess ccoommoo oobblliiggaacciióónn ddeell EEssttaaddoo,, qquuee ppooddííaa eejjeerrcceerr iinnfflluueenncciiaa eenn eell rreessttoo ddee llooss ppaaíísseess.. __LLaass ddiiccttaadduurraass mmiilliittaarreess eenn AALL.. PPaarraa ggaarraannttiizzaarr eell ttrraassppaattiioo ddee EEEEUUUU.. .. __LLooss mmoovviimmiieennttooss ddee lliibbeerraacciióónn nnaacciioonnaalleess AAssiiaa,, ÁÁffrriiccaa yy AALL.. EEll llllaammaaddoo EEssttaaddoo ddeell BBiieenneessttaarr ((WWeellffaarree ssttaattee)) ccoonnssiissttiióó eenn eelleevvaaddooss ggaassttooss ssoocciiaalleess,, bbaajjooss ccoossttooss ggrraattuuiiddaaddeess eenn llooss sseerrvviicciiooss ppúúbblliiccooss ddee eedduuccaacciióónn yy ssaalluudd,, ppaaggoo ddee iinnddeemmnniizzaacciioonneess aa llooss ddeesseemmpplleeaaddooss ppoorr llaass eemmpprreessaass qquuee llooss ddeessppiiddiieerraann ((sseegguurroo ddee ddeesseemmpplleeoo)),, eettcc..,, mmeeddiiddaass qquuee ffuunnddaammeennttaann llooss eessppeecciiaalliissttaass ccaappiittaalliissttaass ddeebbiiddoo aa llaa aapplliiccaacciióónn ddeell mmooddeelloo kkeeyynneessiiaannoo yy llaa aasscceennssiióónn aall ppooddeerr eenn llooss pprriinncciippaalleess ppaaíísseess eeuurrooppeeooss ddee ggoobbiieerrnnooss ssoocciiaall ddeemmóóccrraattaass qquuee rreeccooggííaann eessttaass ddeemmaannddaass ssoocciiaalleess.. PPoorr ttaannttoo eessttáábbaammooss eenn eell mmaarrccoo ddee uunn eennttoorrnnoo rreellaattiivvaammeennttee eessttaabbllee,, ccoonn mmeerrccaaddooss ddee eexxppaannssiióónn,, ccoommbbuussttiibbllee bbaarraattoo (($$11..7733 eell bbaarrrriill)),, bbaajjoo ccoossttoo ddeell ddiinneerroo qquuee ffaacciilliittaabbaa llaa iinnvveerrssiióónn,, uunn cclliimmaa ffaavvoorraabbllee aall pprrooggrreessoo cciieennttííffiiccoo ttééccnniiccoo,, ppoorr lloo qquuee eell ffooccoo ddee aatteenncciióónn ddee llooss ddiirreeccttiivvooss eerraa llaa pprroodduucccciióónn yy ccoonnttaarr ccoonn llaass tteeccnnoollooggííaass qquuee ggaarraannttiizzaarraann llooss ccoossttooss mmááss bbaajjooss yy llaa pprroodduucccciióónn eenn mmaassaa eenn ggrraannddeess uunniiddaaddeess.. LLaa EEdduuccaacciióónn aaddqquuiirriióó uunn ccaarráácctteerr ffuunncciioonnaalliissttaa,, sseelleecccciioonnaarr aa llooss mmááss aaddeeccuuaaddooss ppaarraa eell rrooll qquuee llee ttooccaarrííaa jjuuggaarr ccoommoo aadduullttooss LLaa eessccuueellaa ssee
 17. 17. 1177 ccoonnvveerrttííaa eenn eesseenncciiaall ppoorr llaa aassiiggnnaacciióónn ddee ffuunncciioonneess yy ppaarraa llaa mmooddeerrnniizzaacciióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd.. LLaa PPssiiccoollooggííaa aaccaappaarróó eell iinntteerrééss ddeell mmuunnddoo cciieennttííffiiccoo yy ppeenneettrróó pprrooffuunnddaammeennttee eenn ttooddaass llaass ddiisscciipplliinnaass hhuummaannííssttiiccaass;; llaa ggrraann mmaayyoorrííaa ddee llooss ppeeddaaggooggooss ccrreeyyeerroonn eennccoonnttrraarr eenn llaa PPssiiccoollooggííaa uunn mmaarrccoo ccoonncceeppttuuaall ssóólliiddoo ssoobbrree eell ccuuaall ppooddrrííaann eessttrruuccttuurraarr llaa PPeeddaaggooggííaa qquuee nneecceessiittaabbaa eell mmuunnddoo ddee llaa ppoossttgguueerrrraa:: llaa PPSSIICCOOPPEEDDAAGGOOGGÍÍAA.. BBeesstt FFrraanncciinnee ddeessttaaccaa""((......)) LLaa ""ppssiiccoollooggííaa ggeennééttiiccaa"" ddee PPiiaaggeett yy WWaalllloonn oobbttiieennee,, ssoobbrree ttooddoo ddeessppuuééss ddee llaa SSeegguunnddaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall,, eell rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss ppeeddaaggooggooss.."" 2288 ,, yy aappaarreecceenn ""CCáátteeddrraass ddee PPssiiccooppeeddaaggooggííaa"" eenn llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass uunniivveerrssiiddaaddeess hhuummaannííssttiiccaass ddeell mmuunnddoo,, dduurraannttee llaass ddééccaaddaass ddee 11995500 yy 11996600.. CCaarrll RRooggeerrss aabbssoolluuttiizzaa llaa tteessiiss ppeeddaaggóóggiiccaa ddee llaa nnoo--ddiirreeccttiivviiddaadd.. SSee ddeessaarrrroollllaann yy ddiivvuullggaann eessttuuddiiooss ssoobbrree llooss ffaaccttoorreess ssoocciiooccuullttuurraalleess yy ppssiiccoollóóggiiccooss qquuee iinncciiddeenn eenn eell pprroocceessoo ddee eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee,, llooss pprroocceessooss ccoommuunniiccaattiivvooss yy ssoocciiaalliizzaaddoorreess,, ddiinnáámmiiccaass ddee ttrraabbaajjoo ggrruuppaall eenn eell pprroocceessoo ddoocceennttee--eedduuccaattiivvoo,, eennttrree oottrrooss aassppeeccttooss,, aa ttaall ddiimmeennssiióónn qquuee llaa PPeeddaaggooggííaa ppaarreeccee qquueeddaarr rreedduucciiddaa aa uunnaa rraammaa oo aapplliiccaacciióónn mmuuyy ccoonnccrreettaa ddee llaa PPssiiccoossoocciioollooggííaa.. 2299 PPeerroo ttooddooss llooss ppeeddaaggooggooss nnoo aassuummiieerroonn pplleennaammeennttee llaa PPSSIICCOOPPEEDDAAGGOOGGÍÍAA yy aallgguunnooss ooppttaarroonn ppoorr rreeggrreessaarr aa llaa ccoonncceeppcciióónn ddee llaa PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA ccoommoo ““CCIIEENNCCIIAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN”” ddee iinniicciiooss ddeell ssiigglloo XXXX,, ppeerroo eennrriiqquueecciiéénnddoollaa ccoonn llooss aappoorrtteess ssoocciioollóóggiiccooss,, ppoollííttiiccooss yy mmeettooddoollóóggiiccooss qquuee bbrriinnddaabbaann aahhoorraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaass cciieenncciiaass ssoocciiaalleess.. DDuurraannttee llaass ddééccaaddaass ddeell 6600 yy 7700 ccoonnttrraassttaannddoo ccoonn eessttaa tteennddeenncciiaa aa ccaatteeqquuiizzaarr llaa PPeeddaaggooggííaa ccoommoo ppssiiccooppeeddaaggooggííaa,, ssee lllleeggaa aa ppllaanntteeaarr llaa nneecceessiiddaadd ddee ccoonnvveerrttiirr llaa EEdduuccaacciióónn eenn oobbjjeettoo ddee eessttuuddiioo,, eess ddeecciirr,, eenn uunnaa cciieenncciiaa ssoocciiaall eenn ssíí mmiissmmaa.. EEssttaa iiddeeaa aappaarreeccee ddeessddee 11996600 eenn llaass oobbrraass ddee II..AA yy EE..PP CCooookk,, rreeaappaarreeccee eenn 11996622 ppllaanntteeaaddaa ppoorr AA..OOttttaawwaayy yy vvuueellvvee aa sseerr ffoorrmmuullaaddaa eenn 11996655 ppoorr MM..BBeelltthh.. 3300 PPeerroo qquuiizzááss uunnaa ddee llaass ddeeccllaarraacciioonneess mmááss eellooccuueenntteess aall rreessppeeccttoo,, sseeaa llaa qquuee nnooss lleeggaarraa JJ..MM.. PPaarreeddeess GGrroossssoo,, ccoonn llooss ssiigguuiieenntteess ttéérrmmiinnooss:: ""HHaacceerr ddee llaa ppoollííttiiccaa ddee llaa eedduuccaacciióónn uunn oobbjjeettoo ddee eessttuuddiioo ccoonnlllleevvaa llaa nneecceessiiddaadd ddee ccoommeennzzaarr aa ccoonnssiiddeerraarr aa llaa EEdduuccaacciióónn ccoommoo uunnaa vveerrddaaddeerraa CCiieenncciiaa SSoocciiaall.."" 3311 SSee mmaannttiieenneenn vviiggeenntteess llooss ppoossttuullaaddooss ddee aauuttoorreess ssoocciiaalliissttaass::
 18. 18. 1188 ((KKoonnssttaannttiinnoovv,, SSaavviinn,, BBaattuurriinn,, KKoorroolleevv,, eettcc..)) qquuee ccoonnssiiddeerraann llaa PPeeddaaggooggííaa ccoommoo cciieenncciiaa ddee llaa eedduuccaacciióónn.. QQuuee ttiieennee uunn oobbjjeettoo pprrooppiioo ddee eessttuuddiioo,, ssuuss ccaatteeggoorrííaass yy pprreecciissaann qquuee ssee rriiggeenn ppoorr lleeyyeess yy pprriinncciippiiooss.. ""SSee ccoonnssiiddeerraa uunnaa cciieenncciiaa iinntteeggrraattiivvaa qquuee ssiinntteettiizzaa eenn ssuu oobbjjeettoo,, ddaattooss mmúúllttiipplleess ddee oottrraass cciieenncciiaass……”” 3322 CCoommiieennzzaa aa vveerrssee eenn ééssttaa ééppooccaa llooss pprriimmeerrooss vveessttiiggiiooss ddee llaass cciieenncciiaass ddee llaa eedduuccaacciióónn.. WW.. SSttäähhlleerr,, qquuiieenn ssee pprroonnuunncciiaa aall rreessppeeccttoo eenn ssuu oobbrraa ""LLEEXXIICCOONN DDEELL PPÄÄDDAAGGOOGGIIKK"" ---- EEdd.. FFrriibbuurrggoo,, HHeerrddeerr,, 11996622----3333 ;; aassíí ccoommoo eell ddee GG..MMiiaallaarreett,, qquuiieenn ooffrreeccee eenn ssuu ""NNUUEEVVAA PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA"",, ppuubblliiccaaddaa eenn 11996666,, ""......uunnaa vviissiióónn ddiiaallééccttiiccaa ddeell ttrráánnssiittoo ddee llaa ppeeddaaggooggííaa hhaacciiaa llaass cciieenncciiaass ddee llaa eedduuccaacciióónn rreessaallttaannddoo eell lluuggaarr ddee llaa ppeeddaaggooggííaa cciieennttííffiiccaa eenn eell ccoonntteexxttoo ddee llaass cciieenncciiaass ddee llaa eedduuccaacciióónn..”” 3344 EEnn llooss aaññooss 7700 ccoommiieennzzaann aa pprroodduucciirrssee ffeennóómmeennooss iinnddiiccaattiivvooss ddee ccaammbbiiooss eenn eell eennttoorrnnoo mmuunnddiiaall --LLaa ssoobbrreeooffeerrttaa eessttiimmuullaaddaa ffuuee ggeenneerraannddoo uunnaa ssaattuurraacciióónn ddee llaa ddeemmaannddaa yy llooss mmeerrccaaddooss ssee ffuueerroonn hhaacciieennddoo mmááss ccoommppeettiittiivvooss.. --EEmmeerrggeenn AAlleemmaanniiaa,, JJaappóónn yy llooss TTiiggrreess AAssiiááttiiccooss ((CCoorreeaa ddeell SSuurr,, TTaaiiwwaann,, HHoonngg kkoonngg yy SSiinnggaappuurr)) __LLooss eelleevvaaddooss ggaassttooss yy llaa pprroolloonnggaacciióónn ddee llaa GGuueerrrraa ddee VViieettnnaamm,, ggeenneerraarroonn ddeessccoonnffiiaannzzaa eenn eell lliiddeerraazzggoo ddee EEEEUUUU,, aaddeemmááss ccoommiieennzzaa aa tteenneerr ddééffiicciitt ccoommeerrcciiaall ccoonn JJaappóónn yy AAlleemmaanniiaa yy llooss bbaannccooss cceennttrraalleess eeuurrooppeeooss ccoommeennzzaarroonn aa ppeeddiirr ccaammbbiioo ddee ddóóllaarreess ppoorr oorroo.. __EEnn 11997711 NNiixxoonn ddeeccllaarraa llaa iinnccoonnvveerrttiibbiilliiddaadd ddeell ddóóllaarr yy ccoonn eessttoo llooss aaccuueerrddooss ddee BBrreettóónn WWooooddss ssee aannuullaann,, eelleevváánnddoossee eell pprreecciioo ddee llaa oonnzzaa ddee oorroo ddee $$3344..7711 aa $$550000 ddóóllaarreess.. __EEnn 11997733 llooss ppaaíísseess ddee llaa OOPPEEPP ddeeccllaarraann uunn aauummeennttoo eenn eell pprreecciioo ddeell ppeettrróólleeoo hhaassttaa $$3300 ddóóllaarreess eell bbaarrrriill __EEnn 11997799 ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaa gguueerrrraa IIrráánn--IIrraakk qquuee dduurróó 77 aaññooss vvoollvviióó aa ssuubbiirr eell pprreecciioo ddeell ppeettrróólleeoo,, lloo qquuee nnoo aaffeeccttóó ttaannttoo aa JJaappóónn aall tteenneerr ééssttee cceennttrraalleess nnuucclleeaarreess.. __LLooss ppeettrrooddóóllaarreess eemmppeezzaarroonn aa eemmiiggrraarr aa bbaannccooss nnoorrtteeaammeerriiccaannooss,, ssee eelleevvóó llaa lliiqquuiiddeezz iinntteerrnnaacciioonnaall yy ssee eemmppeezzaarroonn aa oottoorrggaarr ccrrééddiittooss bbllaannddooss qquuee ggeenneerraarroonn uunn nniivveell ddee eennddeeuuddaammiieennttoo eelleevvaaddoo,, lloo qquuee ccoonnssttiittuuyyóó llaa eessppiirraall ddee llaa ddeeuuddaa eexxtteerrnnaa qquuee eenn llooss oocchheennttaa hhiizzoo ccrriissiiss..
 19. 19. 1199 __LLaass ppoollííttiiccaass ddeell EEssttaaddoo ddeell BBiieenneessttaarr,, ccoommiieennzzaann aa ddeessmmoorroonnaarrssee,, yyaa qquuee llaass ppoollííttiiccaass kkeeyynneessiiaannaass ggeenneerraarroonn ssuuss ccoonnttrraaddiicccciioonneess ppuueess llooss iimmppuueessttooss bbaajjooss eessttiimmuullaabbaann eell ccoonnssuummoo,, ppeerroo rreedduuccííaann llooss iinnggrreessooss ppúúbblliiccooss yy eemmppeezzaarroonn aa pprreesseennttaarrssee ccrriissiiss ffiissccaalleess.. HHee aaqquuíí qquuee eell eennttoorrnnoo ppiieerrddee ssuu rreellaattiivvaa eessttaabbiilliiddaadd qquuee hhaabbííaa tteenniiddoo eenn llaass ddééccaaddaass aanntteerriioorreess yy ccoommiieennzzaa aa sseerr ccaarraacctteerriizzaaddoo ccoommoo ````ttuurrbbuulleennttoo,, iinneessttaabbllee,, ddiissccoonnttiinnuuoo````,, ppaassaannddoo eell ffooccoo ddee aatteenncciióónn ddee llooss ddiirreeccttiivvooss eemmpprreessaarriiaalleess ddee llaa pprroodduucccciióónn ((tteeccnnoollooggííaa)) aa ttrraattaarr ddee vveennddeerr eenn uunn mmeerrccaaddoo aallttaammeennttee ccoommppeettiittiivvoo,, eessttaabbaa eenn pplleennoo aappooggeeoo llaa gguueerrrraa ddee llooss nneeggoocciiooss.. LLaa EEdduuccaacciióónn eexxpprreessaa uunnaa tteeoorrííaa rreepprroodduucccciioonniissttaa,, eess ddeecciirr rreepprroodduucciirr llaa ccllaassee ddoommiinnaannttee,, llaass ccllaasseess ssoocciiaalleess eenn ssíí yy llaa ddiivviissiióónn ssoocciiaall ddeell ttrraabbaajjoo.. EEnn 11997722 GG.. MMiiaallaarreett ppuubblliiccaa ""IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN AA LLAA CCIIEENNCCIIAA DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN"" 3355 ,,ddoonnddee ddeeffiinnee yy ddiiffeerreenncciiaa 11.. CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN:: CCoonnjjuunnttoo ddee ddiisscciipplliinnaass qquuee eessttuuddiiaann llaa EEdduuccaacciióónn eenn ssuu mmááss aammpplliiaa aacceeppcciióónn yy aannaalliizzaann llooss hheecchhooss yy llaass ssiittuuaacciioonneess eedduuccaacciioonnaalleess eenn ssuu ccoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo--ssoocciiaall,, eeccoonnóómmiiccoo,, yy ppoollííttiiccoo.. EEnn eessttee ccoonnjjuunnttoo uubbiiccaa aa llaa ffiilloossooffííaa ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa eeccoonnoommííaa ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ppssiiccoollooggííaa ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ssoocciioollooggííaa ddee llaa eedduuccaacciióónn,, eettcc.. 22.. CCIIEENNCCIIAASS PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS:: CCoonnjjuunnttoo ddee ddiisscciipplliinnaass ----ssuubbccoonnjjuunnttoo ddeell aanntteerriioorr----,, qquuee eessttuuddiiaann llaa EEdduuccaacciióónn eenn ssuu aacceeppcciióónn ppeeddaaggóóggiiccaa,, yy aannaalliizzaann llooss hheecchhooss yy llaass ssiittuuaacciioonneess eedduuccaacciioonnaalleess lliimmiittaaddaass aall ccoonntteexxttoo ddoocceennttee--eedduuccaattiivvoo,, eessccoollaarr yy eexxttrraaeessccoollaarr.. UUbbiiccaa eenn eessttee ggrruuppoo aa llaa ppeeddaaggooggííaa,, llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa ppeeddaaggooggííaa,, llaa ddiiddááccttiiccaa,, eell ddiisseeññoo ccuurrrriiccuullaarr,, llaa oorrggaanniizzaacciióónn ee hhiiggiieennee eessccoollaarr,, llaass mmeettooddoollooggííaass ddee llaa eennsseeññaannzzaa ddee llaass cciieenncciiaass yy ddiisscciipplliinnaass hhuummaannííssttiiccaass.. OOrrllaannddoo VVaarreellaa sseeññaallaa aall rreessppeeccttoo,, qquuee ""EEll rraassggoo eesseenncciiaall ddee llaass CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn eess eell aabboorrddaajjee mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriioo ddeell ffeennóómmeennoo eedduuccaattiivvoo eenn ssuu ddiimmeennssiióónn mmaaccrroossoocciiaall,, ppeerroo eenn uunnaa ssuucceessiivvaa aapprrooxxiimmaacciióónn ddee ssuuss ccaammppooss ddee aacccciióónn llíímmiitteess aa cciieenncciiaass llíímmiitteess qquuee ppeerrmmiitteenn eell eennffooqquuee vveerrddaaddeerraammeennttee oo rriigguurroossaammeennttee cciieennttííffiiccoo ddeell ffeennóómmeennoo eedduuccaattiivvoo eenn ccuueessttiióónn.."" 3366 SSiinn eemmbbaarrggoo,, ddiiccee eell DDrr.. SSeerrggiioo AAlloonnssoo ““……eess pprreecciissoo ssiiggnniiffiiccaarr qquuee ssii bbiieenn MMiiaallaarreett llooggrraa uunn ssaallttoo rreevvoolluucciioonnaarriioo aall eessttaabblleecceerr eell ppaarraaddiiggmmaa ddee llaass CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN yy llaass CCIIEENNCCIIAASS PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS;; eenn eessttaass
 20. 20. 2200 úúllttiimmaass rreeaalliizzaa uunn vviirraajjee rreeggrreessiivvoo,, aall rreevviittaalliizzaarr llaa OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN EESSCCOOLLAARR ddee pprriinncciippiiooss ddee ssiigglloo ----aaúúnn ccuuaannddoo aacceeppttaa ssuu eennrriiqquueecciimmiieennttoo ccoonn llaass ccoonncceeppcciioonneess ddee llaa HHIIGGIIEENNEE EESSCCOOLLAARR----,, ppoorrqquuee iiggnnoorraa eell ttrráánnssiittoo ddee ttaalleess ccoonncceeppcciioonneess ddee ddiirreecccciióónn ppoorr eell mmuunnddoo ddee llaa AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN yy llaa CCIIBBEERRNNÉÉTTIICCAA……””3377 AA ppaarrttiirr ddee llaa ddééccaaddaa ddee 11997700 yy hhaassttaa llaa aaccttuuaalliiddaadd,, aall aabboorrddaajjee mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriioo ddeell ffeennóómmeennoo eedduuccaattiivvoo eenn ssuu ddiimmeennssiióónn mmaaccrroossoocciiaall,, ssee llee hhaa ddaaddoo pprriioorriiddaadd aanntteess qquuee aa llaa pprrooffuunnddiizzaacciióónn eenn llooss pprroobblleemmaass ttééccnniiccoo--mmeettooddoollóóggiiccooss,, lloo qquuee rreessuullttaa oobbvviioo,, ddaaddaass llaass ccoonnddiicciioonneess ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass yy ppoollííttiiccaass eexxiisstteenntteess ddee uunnaa gglloobbaalliizzaacciióónn nneeoolliibbeerraall qquuee aagguuddiizzaa ccaaddaa vveezz mmááss llaass ddeessiigguuaallddaaddeess ssoocciiaalleess.. EEnn llooss aaññooss 8800,, JJaappóónn ccoonnttiinnuuóó eelleevvaannddoo ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn eenn llooss mmeerrccaaddooss iinntteerrnnaacciioonnaalleess yy ssuuss aauuttoommóóvviilleess yy eeffeeccttooss eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss ccoollmmaarroonn eell mmeerrccaaddoo nnoorrtteeaammeerriiccaannoo.. --SSee pprroodduuccee uunn ccaammbbiioo ddee ppaarraaddiiggmmaa eenn llooss ssiisstteemmaass pprroodduuccttiivvooss bbaassaaddoo eenn eell llllaammaaddoo ccaassoo ddee llaa TTooyyoottaa,, qquuee ssii eenn llooss aaññooss 5500 eerraa uunn ppeeqquueeññoo ffaabbrriiccaannttee ddee aauuttoommóóvviilleess yy pprreesseennttaabbaa uunnaa ffuueerrttee eessccaasseezz ddee ccaappiittaall yy ppeeqquueeññaass ddiimmeennssiioonneess,, pprroodduucciieennddoo ssóólloo eell 1155%% ddee ssuuss nneecceessiiddaaddeess mmiieennttrraass qquuee llooss nnoorrtteeaammeerriiccaannooss pprroodduuccííaann eell 8855%% ddee ssuuss iinnssuummooss,, TTooyyoottaa,, eennttrree oottrraass mmeeddiiddaass,, ccoonnvviirrttiióó ssuu ggrraann ddeebbiilliiddaadd eenn uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd ccoommpprraannddoo aa ssuuss pprroovveeeeddoorreess yy ssuubbccoonnttrraattaannddoo sseerrvviicciiooss,, ccoonn lloo ccuuaall ppuuddoo ddeessaarrrroollllaarr eell JJuusstt iinn TTiimmee ((JJIITT)) ggaarraannttiizzaannddoo qquuee ssuuss eexxiisstteenncciiaass yy ssuummiinniissttrrooss ffuueerraann mmíínniimmaass yy aajjuussttaaddaass aa llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ccaaddaa mmoommeennttoo.. --EEll ffoorrddiissmmoo,, ccoonn ggrraannddeess iinnssttaallaacciioonneess,, pprroodduucccciióónn eenn sseerriiee yy aauuttoossuuffiicciieenncciiaa pprroodduuccttiivvaa ssee ssuussttiittuuyyóó ppoorr eell ppaarraaddiiggmmaa ddeell ttooyyoottiissmmoo,, ccoonn pprroodduucccciióónn fflleexxiibbllee,, iinntteeggrraacciióónn ddee ffuunncciioonneess yy ssuubbccoonnttrraattaacciióónn.. AA ffiinneess ddee llooss 8800 JJaappóónn nneecceessiittaabbaa 1199 hhoorraass--hhoommbbrree ppaarraa ffaabbrriiccaarr uunn vveehhííccuulloo,, mmiieennttrraass EEEEUUUU yy EEuurrooppaa iinnvveerrttííaann 2266,,55 yy 3355,,66 rreessppeeccttiivvaammeennttee.. FFOORRDDIISSMMOO TTOOYYOOTTIISSMMOO -- PPrroodduucccciióónn eenn mmaassaa,, llíínneeaa ddee -- PPrroodduucccciióónn fflleexxiibbllee yy mmoonnttaajjee,, pprroodduuccttooss hhoommooggéénneeooss pprroodduuccttooss ddiiffeerreenncciiaaddooss.. -- FFrraaggmmeennttaacciióónn yy ddiivviissiióónn ddee --IInntteeggrraacciióónn ddee ffuunncciioonneess.. FFuunncciioonneess EEqquuiippooss ddee ttrraabbaajjoo --EEccoonnoommííaa ddee rreeddeess -- PPrroodduucccciióónn fflleexxiibbllee
 21. 21. 2211 --CCoonncceennttrraacciióónn ddee llaa pprroodduucccciióónn --DDeessccoonncceennttrraacciióónn eenn ggrraannddeess uunniiddaaddeess --UUnn hhoommbbrree--uunnaa mmááqquuiinnaa --UUnn hhoommbbrree-- vvaarriiaass mmááqquuiinnaass.. PPoolliivvaalleenncciiaa.. --TTrraabbaajjoo ssiimmppllee,, rreeppeettiittiivvoo.. -- EEnnrriiqquueecciimmiieennttoo ddeell ppuueessttoo --IInntteeggrraacciióónn vveerrttiiccaall ((ssuummiinniissttrroo --SSuummiinniissttrrooss eexxtteerrnnooss ((ssuubb-- IInntteerrnnoo)) ccoonnttrraattaacciióónn)) --GGeerreenncciiaa jjeerráárrqquuiiccaa -- GGeerreenncciiaa ppaarrttiicciippaattiivvaa.. --LLaa ccaalliiddaadd ccoommoo ffuunncciióónn ((ccoonnttrrooll)) -- LLaa ccaalliiddaadd ccoommoo ffiilloossooffííaa.. --RReeggaann yy MMaarrggaarreett TTaattcchheerr,, ccaammbbiiaann llaass rreeggllaass ddeell jjuueeggoo bbuussccaannddoo eelleevvaarr llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd ddee ssuuss ppaaíísseess yy aapplliiccaann bbaajjooss iimmppuueessttooss aa llaass eemmpprreessaass ppaarraa aauummeennttaarr llaa iinnvveerrssiióónn,, rreedduucceenn eell ggaassttoo ppúúbblliiccoo ee iinniicciiaann llaa llllaammaaddaa ddeessrreegguullaacciióónn ((bbaannccooss,, aavviiaacciióónn eenneerrggééttiiccoo,, eettcc)),, bbuussccaannddoo uunnaa mmaayyoorr ccoommppeetteenncciiaa eenn eell mmeerrccaaddoo iinntteerrnnoo yy mmaayyoorr pprroottaaggoonniissmmoo ddeell sseeccttoorr pprriivvaaddoo.. --SSee pprroodduuccee uunn aaggoottaammiieennttoo ddee llaass tteeccnnoollooggííaass ttrraaddiicciioonnaalleess,, lloo qquuee eessttiimmuullaa llaa bbúússqquueeddaa ddee MMaayyoorreess nniivveelleess ddee ccoommppeettiittiivviiddaadd ppoorr ddooss vvííaass:: nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass ((nnuueevvaa mmaallllaa tteeccnnoollóóggiiccaa ccoonn ssuuss 44 ggrraannddeess áárreeaass::tteeccnnoollooggííaass ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn,,nnuueevvooss mmaatteerriiaalleess,, bbiiootteeccnnoollooggííaa yy eenneerrggííaa)) yy rreeddiisseeññoo ddee llooss eennffooqquueess ddee ddiirreecccciióónn ((ggeerreenncciiaalleess))..((ssuurrggeenn eessccuueellaass,, tteeccnnoollooggííaass yy hheerrrraammiieennttaass ccoommoo llee eexxcceelleenncciiaa ddee TToomm PPeetteerrss,, LLaa ccoommppeettiittiivviiddaadd yy eessttrraatteeggiiaass ccoommppeettiittiivvaass ddee MMiicchhaaeell PPoorrtteerr,, eell eennffooqquuee eessttrraattééggiiccoo ddee MMiinnzzttbbeerrgg,, llaa aapplliiccaacciióónn ddee PPrrooggrraammaass ddee CCaalliiddaadd TToottaall,, aa ppaarrttiirr ddee llaass eexxppeerriieenncciiaass qquuee ssee hhaabbííaann ddeessaarrrroollllaaddoo eenn JJaappóónn ccoonn DDeemmiinngg yy JJuurraann,, LLaa TTeeoorrííaa ZZ ddee OOuucchhii,, eell eennffooqquuee ddee ccoonnttiinnggeenncciiaa ((nniinngguunnaa tteeoorrííaa eess llaa mmeejjoorr,, ddeeppeennddee ddee llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass)),, eettcc.. LLaa EEdduuccaacciióónn ttoommaa uunn eennffooqquuee pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee ccrreeddeenncciiaalliissttaa,, lloo qquuee llee iimmppoorrttaa eess qquuee llaa eessccuueellaa ddee llaass ccrreeddeenncciiaalleess ppaarraa ooccuuppaarr uunn lluuggaarr eenn llaa ssoocciieeddaadd,, ssee ssuussttiittuuyyee llaa ppoollííttiiccaa eessccoollaarr ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn eessccoollaarr yy eell ffuunncciioonnaammiieennttoo aauuttoorrrreeffeerreennttee.. LLooss aaññooss 9900.. aall 22000066 ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr vveerrttiiggiinnoossooss ccaammbbiiooss:: LLaa ddeessiinntteeggrraacciióónn ddee llaa UURRSSSS yy llaa ddeessaappaarriicciióónn ddeell CCaammppoo SSoocciiaalliissttaa aabbrriióó nnuueevvooss mmeerrccaaddooss ppaarraa llaa eexxppaannssiióónn ddee llaass ttrraannssnnaacciioonnaalleess yy eell ccaappiittaall
 22. 22. 2222 iinntteerrnnaacciioonnaall yy ddeetteerrmmiinnóó llaa hheeggeemmoonnííaa ddee EEEEUUUU ccoommoo ppootteenncciiaa mmuunnddiiaall,, ccoonnvviirrttiieennddoo aall ppllaanneettaa eenn uunn mmuunnddoo uunniippoollaarr.. __SSee ddiiffuunnddee aa eessccaallaa ppllaanneettaarriiaa eell mmooddeelloo nneeoolliibbeerraall,, aaffeeccttaannddoo sseennssiibblleemmeennttee llooss nniivveelleess ddee vviiddaa ddee llooss ppaaíísseess ddeell TTeerrcceerr MMuunnddoo.. __LLaa aallttaa vvoollaattiilliiddaadd yy eell ccaarráácctteerr eemmiinneenntteemmeennttee eessppeeccuullaattiivvoo ddee llooss mmoovviimmiieennttooss ffiinnaanncciieerrooss.. EEll ffoommeennttoo ddee uunnaa bbuurrbbuujjaa ffiinnaanncciieerraa,, uunnaa eeccoonnoommííaa ddee ccaassiinnoo ccoonn llooss llllaammaaddooss ccaappiittaalleess ggoolloonnddrriinnaass hhaann ssiiddoo ccaappaacceess ddee ddeesseessttaabbiilliizzaarr eenn uunnooss ddííaass aa ppaaíísseess yy rreeggiioonneess ccoommpplleettaass,, ccoommoo ssuucceeddiióó eenn 11999977 ccoonn llaa ccrriissiiss aassiiááttiiccaa,, aabbssoolluuttaammeennttee aarrttiiffiicciiaall,, ccoonn uunn vvaalloorr iinnccoommppaarraabblleemmeennttee mmaayyoorr aall ddee llaa eeccoonnoommííaa rreeaall ddee pprroodduucccciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss __SSee iinniicciiaa llaa eerraa ddeell ccoommeerrcciioo eelleeccttrróónniiccoo eenn 11999955 ccuuaannddoo JJeeffff BBeezzooss llaannzzaa aammaazzoonn..ccoomm yy,, uunn aaññoo ddeessppuuééss DDeellll CCoommppuutteerr aabbrree ssuu ttiieennddaa oonn ––lliinnee vveennddiieennddoo 1144 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess eenn uunn ddííaa,, lloo qquuee hhaaccee mmááss ddiiffíícciill llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee llooss ppaaíísseess ssuubbddeessaarrrroollllaaddooss eenn llooss mmeerrccaaddooss iinntteerrnnaacciioonnaalleess ppuueess,, ccoonn eell 8800%% ddee llaa ppoobbllaacciióónn mmuunnddiiaall,, aappeennaass ccuueennttaa ccoonn eell 1100%% ddee llooss mmeeddiiooss qquuee aa nniivveell mmuunnddiiaall ddeeddiiccaann aa eessttoo.. PPaarraa JJoosseepphh SSttiigglliittzz,, PPrreemmiioo NNiivveell ddee EEccoonnoommííaa,, ((22000033)) llooss 9900 llooss ccaattaallooggaa ccoommoo sseemmiillllaa ddee llaa ddeessttrruucccciióónn,, eevvaalluuaannddoo llaa ddeessrreegguullaacciióónn ddeell ssiisstteemmaa ffiinnaanncciieerroo eell mmaanneejjoo ffiissccaall,, llooss eessccáánnddaallooss yy oottrrooss hheecchhooss qquuee ssaaccuuddiieerroonn aa llaa ssoocciieeddaadd nnoorrtteeaammeerriiccaannaa LLaa ddeebbiilliiddaadd ddeell ddóóllaarr ssoobbrree ttooddoo ffrreennttee aall eeuurroo yy aall yyeenn,, eess uunnaa rreeaalliiddaadd yyaa mmaanniiffiieessttaa eenn eell 22000033,, aauunnqquuee mmuucchhooss ssoossppeecchhaann qquuee nnoo ddeebbee sseerr ttoottaallmmeennttee pprroodduuccttoo ddee llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass,, ssiinnoo qquuee eess eell rreessuullttaaddoo ddee uunnaa ppoollííttiiccaa mmoonneettaarriiaa qquuee llaa RReesseerrvvaa FFeeddeerraall ddeessaarrrroollllaa ccoonn eell ffiinn ddee mmaanntteenneerr eell vvaalloorr ddee llaa ddiivviissaa eessttaaddoouunniiddeennssee ppaarraa aassíí aauummeennttaarr llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd ddee ssuuss pprroodduuccttooss.. OOssvvaallddoo MMaarrttíínneezz CCoorroonnaa,, PPrreessiiddeennttee ddee llaa CCoommiissiióónn ddee AAssuunnttooss EEccoonnóómmiiccooss ddee llaa AAssaammbblleeaa NNaacciioonnaall,, eenn ssuu ddiissccuurrssoo ddee aappeerrttuurraa aall IIIIII EEnnccuueennttrroo HHeemmiissfféérriiccoo ddee LLuucchhaa ccoonnttrraa eell AALLCCAA ((2266-- 11-- 22000044)) sseeññaallaa qquuee eell ddééffiicciitt ccoommeerrcciiaall ddee EE..UU.. aallccaannzzóó llaa mmaarrccaa hhiissttóórriiccaa ddee 550000 mmiill mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess eenn eell 22000033,, eell qquuee vveennííaa ccrreecciieennddoo vveerrttiiggiinnoossaammeennttee ddeessddee 11999922 ccuuaannddoo ffuuee ddee 3355 mmiill 660000 mmiilllloonneess.. AAll mmiissmmoo ttiieemmppoo hhaa ooccuurrrriiddoo uunn aauummeennttoo ddee llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddeell ccoommeerrcciioo eexxtteerriioorr ppaarraa ssuu eeccoonnoommííaa,, ddee mmooddoo ttaall qquuee ssee hhaa ccoonnvveerrttiiddoo eenn uunn iimmppeerraattiivvoo
 23. 23. 2233 qquuee ttrraaee ccoommoo ddeesseennllaaccee ssuu aaggrreessiivviiddaadd ccoommeerrcciiaall,, eexxpprreessaaddaa eenn aacccciioonneess ddee ttooddoo ttiippoo,, ppuueess ssii hhaaccee 3300 aaññooss llaass eexxppoorrttaacciioonneess eerraann eell 1100%% ddeell PPIIBB nnoorrtteeaammeerriiccaannoo,, hhooyy ccoonnssttiittuuyyeenn eell 2255%%,, aauunnqquuee eell ccoonnssuummoo iinntteerrnnoo ccoonnttiinnuuaa ccoommoo eell pprriimmeerr ffaaccttoorr ddee ssuu eeccoonnoommííaa.. CCooccaa CCoollaa rreeaalliizzaa ccaassii eell 7700%% ddee ssuuss vveennttaass eenn eell eexxtteerriioorr,, MMaa.. DDoonnaallddss ttiieennee llaa mmiittaadd ddee ssuuss 2233 mmiill ppuueessttooss ddee vveennttaass eenn ppaaíísseess eexxttrraannjjeerrooss.. LLaa eeccoonnoommííaa nnoorrtteeaammeerriiccaannaa ccoonn uunnaa ffuunncciióónn ppaarraassiittaarriiaa ssuucccciioonnaaddoorraa ddee uunnooss 11550000 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess ddiiaarriiooss pprroocceeddeenntteess ddee ttooddoo eell ppllaanneettaa,, nneecceessiittaa bbuussccaarr yy ppeenneettrraarr mmeerrccaaddooss ddoonnddee ppuueeddaann vveennddeerr yy oobbtteenneerr uuttiilliiddaaddeess ddee iinnvveerrssiioonneess lluuccrraattiivvaass yy ddee ffáácciilleess mmoovviimmiieennttooss ddee ccaappiittaall qquuee ssiirrvvaann ppaarraa ssoosstteenneerr ssuu ccoonnssuummiissmmoo yy ddeesseennffrreennaaddoo bbeelliicciissmmoo aammeennaazzaaddoorr.. LLaa EEdduuccaacciióónn ttiieennee uunn ffuueerrttee vvaalloorr ddee uussoo yy nnoo vvaalloorr eenn ssíí.. EEll ffuunncciioonnaammiieennttoo aauuttoorreeffeerreennttee ssee ccoonnvviieerrttee eenn uunn pprroobblleemmaa eenn ssíí mmiissmmoo,, ppoorr lloo qquuee eell mmiiccrrooccoonnfflliiccttoo ppaassaa aa sseerr eell eejjee ddee eessaa eessppeecciiee ddee NNeeooccoorrppoorraattiivviizzaacciióónn eenn qquuee ccoonnvviieerrtteenn aa llaa EEdduuccaacciióónn yy ppoorr eennddee aa ssuu ccéélluullaa bbáássiiccaa,, llaa eessccuueellaa.. CCoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass yy tteennddeenncciiaass yyaa ddeessccrriittaass ssee pprroodduuccee uunn ccaammbbiioo ddee ppaarraaddiiggmmaass,, qquuee iimmppaaccttaa ccoonn nnuueevvaass eexxiiggeenncciiaass eenn llaa EEdduuccaacciióónn.. SSii ppaarrttiimmooss ppoorr ccoommpprreennddeerr qquuee eenn eessttee eemmeerrggeennttee ssiigglloo XXXXII eell ffaaccttoorr ffuunnddaammeennttaall ddeell ccuuaall ddeeppeennddeenn eell mmeejjoorraammiieennttoo ccoonnttiinnúúoo,, llaa ccaalliiddaadd,, llaa pprroodduuccttiivviiddaadd yy llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd,, eell ddeessaarrrroolllloo ccuullttuurraall yy llaa ccoohheessiióónn ssoocciiaall eess eell ttaalleennttoo ((ccaappiittaall)) hhuummaannoo ,, ttooccaa ppoorr ttaannttoo aa llaa EEdduuccaacciióónn,, sseerr eell mmoottoorr iimmppuullssoorr ddee llaa ssoocciieeddaadd ccoonntteemmppoorráánneeaa .. PPoorr ttaannttoo,, ccoommoo aaffiirrmmaa OOrrllaannddoo VVaarreellaa:: ""SSee ddaa lloo qquuee aallgguunnooss eessppeecciiaalliissttaass ddeennoommiinnaann ccoommoo ""ppeeddaaggooggiizzaacciióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd"" qquuee aappuunnttaa hhaacciiaa llaa mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriiddaadd pprrooppiiaa ddee llaass CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn.."" 3388 UUnnooss hhaann rreevviittaalliizzaaddoo vviieejjooss ppoossttuullaaddooss ppoossiittiivviissttaass aacceerrccaa ddee lloo qquuee eess ––oo ddeebbee sseerr—— uunnaa cciieenncciiaa,, mmiieennttrraass oottrrooss ssee hhaann bbaassaaddoo eenn ddiivveerrssooss""...... ppaarraaddiiggmmaass eeppiisstteemmoollóóggiiccooss ccoonntteemmppoorráánneeooss aaccttuuaalleess,, ccoommoo ssoonn eell ""aaccttiivviissmmoo"" ((WWeeiilleerr,, 11998855)) oo eell ""ddeessccuubbrriimmiieennttoo ddeell vvaalloorr ddee lloo ppoossiibbllee"" ((TTeeddeessccoo,,11998855)).."" 3399 JJuuaannaa MMaannjjóónn rreeffiirriiéénnddoossee aa llooss ddiissttiinnttooss mmaarrccooss ccoonncceeppttuuaalleess ddee llaa PPeeddaaggooggííaa ppllaanntteeaa:: ""llaa uunniiddaadd tteeóórriiccoo pprrááccttiiccaa ccoommoo eexxpprreessiióónn ddee llaa vviittaall rreellaacciióónn cciieenncciiaa tteeccnnoollooggííaa eenn llaa ccoonntteemmppoorraanneeiiddaadd"" 4400 ---- yy ppoorr ttaannttoo,, ccoommoo uunn
 24. 24. 2244 eennffooqquuee qquuee ""......eexxppllíícciittaa llaa pprrooppuueessttaa ddee uunn nnuueevvoo ppaarraaddiiggmmaa qquuee ppaarrttiicciippaa aall mmiissmmoo ttiieemmppoo ddee llaa rraacciioonnaalliiddaadd tteeóórriiccaa pprrooppiiaa ddee llaa cciieenncciiaa yy ddee llaa rraacciioonnaalliiddaadd pprrááccttiiccaa pprrooppiiaa ddee llaa tteeccnnoollooggííaa......"" 4411 AAuuttoorreess eeuurrooppeeooss:: ((RR.. HHeeiimmbbeerrtt,, FF.. BBeesstt,, GG.. MMiiaallaarreett,, RR.. GGaall,, WW.. MMiitttteerr,, RR.. KKeennnneetthh))..nnoo eexxpprreessaann uunn aaccuueerrddoo uunnáánniimmee eenn ccuuaannttoo aall aallccaannccee yy ccoonntteenniiddoo ddeell ttéérrmmiinnoo CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn,, lloo qquuee ddeeppeennddee eenn mmuucchhoo,, ddee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ppaarrttiiccuullaarreess ddee eessttaass cciieenncciiaass eenn ccaaddaa ppaaííss.. UUnnooss vveenn llaa PPeeddaaggooggííaa ccoommoo aarrttee,, ttééccnniiccaa,, cciieenncciiaa yy rreefflleexxiióónn aa llaa vveezz yy oottrrooss llaa vveenn ddeennttrroo ddee llaass CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn.. AAmméérriiccaa LLaattiinnaa eess ----qquuiizzááss---- eell ccoonnttiinneennttee ddoonnddee eessttee ffeennóómmeennoo ssee aapprreecciiaa ccoonn mmaayyoorr ccllaarriiddaadd,, nnoo ssóólloo ppoorr llaass mmúúllttiipplleess mmaanniiffeessttaacciioonneess ccoonnccrreettaass eenn qquuee ssee pprreesseennttaa,, ssiinnoo ttaammbbiiéénn ppoorr ssuuss eevviiddeenntteess ccoonnsseeccuueenncciiaass:: DDuurraannttee llaass úúllttiimmaass ddééccaaddaass,, eenn nnuueessttrroo ccoonnttiinneennttee llaass llllaammaaddaass CCIIEENNCCIIAASS DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,, hhaann eessttaaddoo iinnmmeerrssaass ----ttaannttoo eenn eell ppllaannoo tteeóórriiccoo--pprrááccttiiccoo ccoommoo eeppiisstteemmoollóóggiiccoo----,, eenn uunnaa lluucchhaa ddee tteennddeenncciiaass ccoonnttrraappuueessttaass,, qquuee nnoo lleess hhaa ppeerrmmiittiiddoo hhaallllaarr ssoolluucciioonneess eeffeeccttiivvaass ppaarraa llooss pprroobblleemmaass qquuee ttooddaass pprreetteennddeenn rreessoollvveerr;; yy ----ppaarraa ccoollmmoo---- nniinngguunnaa ddee eellllaass hhaa ssiiddoo ccaappaazz ddee eennggeennddrraarr ccoonncceeppcciioonneess ddee ddiirreecccciióónn aapplliiccaabblleess aa llooss ssiisstteemmaass eedduuccaattiivvooss,, eenn ttooddaa llaa ccoommpplleejjiiddaadd eessttrruuccttuurraall yy ffuunncciioonnaall qquuee pprreesseennttaann aaccttuuaallmmeennttee..4422 AAuuttoorreess llaattiinnooaammeerriiccaannooss:: ((LL..LLuuzzuurriiaaggaa,, RR.. NNaassssiiff,, LL.. BB.. PPrriieettoo FFiigguueerrooaa)) rreeccoonnoocceenn qquuee ssee hhaa ddiissccuuttiiddoo llaa nnaattuurraalleezzaa ddee llaa PPeeddaaggooggííaa.. TTooddooss rreeccoonnoocceenn ccoonn ddiiffeerreenntteess mmaattiicceess,, eell ccrriitteerriioo ddee qquuéé eess uunnaa cciieenncciiaa,, ppeerroo aa llaa vveezz ccoommppaarrtteenn eell ccrriitteerriioo ddee qquuee llaa PPeeddaaggooggííaa aaddqquuiieerree llaa ccaatteeggoorrííaa oo ccoonnddiicciióónn ddee ttééccnniiccaa yy aannaalliizzaann llaa eessttrreecchhaa vviinnccuullaacciióónn qquuee ttiieennee ccoonn llaa FFiilloossooffííaa.. CCooiinncciiddeenn eenn aaffiirrmmaarr qquuee ssee hhaann mmaanniiffeessttaaddoo ccoonnffuussiioonneess qquuee lllleevvaann aa ssiittuuaarr aa uunn mmiissmmoo nniivveell aa llaa PPeeddaaggooggííaa,, llaa eedduuccaacciióónn,, llaa iinnssttrruucccciióónn,, llaa ddiiddááccttiiccaa yy llaa eennsseeññaannzzaa,, lloo qquuee hhaaccee ddeell ccaammppoo ddee llaa PPeeddaaggooggííaa uunn ccaassttiilllloo ddee nnaaiippeess.. EEnn llaa ddiissccuussiióónn ddee llooss aassppeeccttooss eeppiisstteemmoollóóggiiccooss ddee llaa PPeeddaaggooggííaa,, ccrriittiiccaann eell oobbjjeettoo ddee eessttuuddiioo ddee llaa mmiissmmaa,, ssuu aappaarraattoo ccoonncceeppttuuaall,, ppeerroo ssiinn lllleeggaarr nnuunnccaa aa ppoossiibblleess vvííaass ppaarraa ssuu ssoolluucciióónn.. AAuuttoorreess CCuubbaannooss:: ((CCaarrllooss AA.. ddee ZZaayyaass,, RRiittaa MM.. AAllvvaarreezz ddee ZZaayyaass,, JJoosseeffiinnaa LLóóppeezz HHuurrttaaddoo,, LLeessbbiiaa CCáánnoovvaass FFaabbeelloo,, JJuussttoo AA.. CChháávveezz RRooddrríígguueezz,, NNyyddiiaa
 25. 25. 2255 GGoonnzzáálleezz RRooddrríígguueezz,, MMaarrttaa MMaarrttíínneezz LLllaannttaaddaa,, FFááttiimmaa AAddddiinnee,, LLiiddiiaa TTuurrnneerr,, eettcc..,, ppllaanntteeaann ccooiinncciiddeenntteemmeennttee qquuee eell aannáálliissiiss llóóggiiccoo--hhiissttóórriiccoo ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llaass iiddeeaass ppeeddaaggóóggiiccaass eenn nnuueessttrroo ppaaííss ddeessddee eell SSiigglloo XXVVIIIIII aall mmoommeennttoo aaccttuuaall,, nnooss ppeerrmmiittee aarrrriibbaarr aa aallgguunnaass ccoonnssiiddeerraacciioonneess aa llaass qquuee lllleeggaammooss nnoo ccoommoo vveerrddaadd aabbssoolluuttaa,, ssiinnoo ccoommoo ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa ppaarraa eell aannáálliissiiss yy llaa rreefflleexxiióónn ddee ttooddooss aaqquueellllooss llooss qquuee ddee uunnaa uu oottrraa ffoorrmmaa ppaarrttiicciippaammooss eenn eell ttrraabbaajjoo ppeeddaaggóóggiiccoo.. LLaa eedduuccaacciióónn eess uunnaa iinnssttiittuucciióónn ssoocciiaall qquuee hhaa aallccaannzzaaddoo ttaann aallttoo ggrraaddoo ddee ccoommpplleejjiiddaadd qquuee ppaarraa aabboorrddaarrllaa ssee hhaaccee nneecceessaarriioo eell ccoonnccuurrssoo ddee ddiivveerrssaass cciieenncciiaass qquuee llaa iinncclluuyyeenn eenn ssuu ccaammppoo ddee eessttuuddiioo yy uuttiilliizzaann ssuu aappaarraattoo ccaatteeggoorriiaall,, ppeerroo ddeessddee ddiiffeerreenntteess aarriissttaass.. EEss ddeecciirr,, qquuee ssii bbiieenn ddiivveerrssaass cciieenncciiaass aabboorrddaann eell aannáálliissiiss ddeell ffeennóómmeennoo eedduuccaattiivvoo ((FFiilloossooffííaa,, SSoocciioollooggííaa,, PPssiiccoollooggííaa)),, llaa PPeeddaaggooggííaa ttiieennee llaa ppaarrttiiccuullaarriiddaadd ddee tteenneerrlloo ccoommoo úúnniiccoo oobbjjeettoo ddee eessttuuddiioo,, ppeerroo aaddeemmááss qquuee eenn nnuueessttrrooss ddííaass nnoo hhaayy cciieenncciiaa qquuee ppuueeddaa ddeessaarrrroollllaarrssee eexxiittoossaammeennttee ssiinn aappooyyaarrssee eenn llaass rraammaass ccoollaatteerraalleess ccoonn uunn eennffooqquuee vveerrddaaddeerraammeennttee mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriioo ccoommoo úúnniiccaa vvííaa ppaarraa ppeenneettrraarr eenn eell aammpplliioo yy ccoommpplleejjoo ccaammppoo ddee llaa eedduuccaacciióónn.. EEss uunn pprroocceessoo ccoonnsscciieenntteemmeennttee oorrggaanniizzaaddoo yy ddiirriiggiiddoo.. EEssttaass ddiiffeerreenntteess cciieenncciiaass qquuee aabboorrddaann ddiiffeerreenntteess aarriissttaass oo aassppeeccttooss ddee llaa eedduuccaacciióónn,, ccoonnssttiittuuyyeenn llaass llllaammaaddaass CCiieenncciiaass ddee llaa EEdduuccaacciióónn.. ""...... PPuueeddee ccoonnssiiddeerraarrssee ccoommoo oobbjjeettoo eessppeeccííffiiccoo ddee eessttuuddiioo ddee llaa PPeeddaaggooggííaa,, eell ddeessccuubbrriimmiieennttoo ddee llaass rreegguullaarriiddaaddeess,, eell eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee pprriinncciippiiooss qquuee ppeerrmmiitteenn ddee ffoorrmmaa ccoonnsscciieennttee eessttrruuccttuurraarr,, oorrggaanniizzaarr yy ddiirriiggiirr,, yyaa sseeaa eenn uunn mmaarrccoo iinnssttiittuucciioonnaall,, eessccoollaarr oo eexxttrraaeessccoollaarr eell pprroocceessoo eedduuccaattiivvoo eessppeecciiaall yy ccoonnsscciieenntteemmeennttee oorrggaanniizzaaddoo yy ddiirriiggiiddoo aall llooggrroo ddee uunn oobbjjeettiivvoo ddeetteerrmmiinnaaddoo:: llaa aapprrooppiiaacciióónn ddee ccaaddaa hhoommbbrree ddee llaa hheerreenncciiaa hhiissttóórriiccoo--ccuullttuurraall,, aaccuummuullaaddaa ppoorr llaa hhuummaanniiddaadd qquuee llee pprreecceeddiióó...... 4433 OO sseeaa,, ccoonnssiiddeerraammooss llaa PPeeddaaggooggííaa ccoommoo uunnaa cciieenncciiaa eenn ccuuaannttoo ttiieennee ssuu pprrooppiioo oobbjjeettoo:: llaa eedduuccaacciióónn yy ssuu ccaammppoo ddee aacccciióónn:: ccoommppuueessttoo ccoonn aassppeeccttooss ddee oorrddeenn tteeóórriiccoo yy cciieennttííffiiccoo iinnvveessttiiggaattiivvooss aassíí ccoommoo llaass vvííaass ddee ssuu mmaatteerriiaalliizzaacciióónn cciieennttííffiiccaa eenn llaa pprraaccttiiccaa,, ddee ffoorrmmaa ttaall qquuee llooss eedduuccaaddoorreess ddoommiinnaannddoo llaa tteeoorrííaa ppuueeddaann aapplliiccaarrllaa ccrreeaaddoorraammeennttee CCoonnssttiittuuyyee uunn ssiisstteemmaa ddee ccoonnoocciimmiieennttooss yy aaccttiivviiddaadd ssoocciiaall ddeetteerrmmiinnaaddaa,, ccuuyyaa tteeoorrííaa eessttaa vviinnccuullaaddaa ccoonn ttééccnniiccaass yy pprroocceeddiimmiieennttooss ppaarraa ssuu eessttrruuccttuurraacciióónn pprrááccttiiccaa..
 26. 26. 2266 CCoommoo ttooddaa cciieenncciiaa eess uunn ccoommppoonneennttee ddeell ssiisstteemmaa ssoocciiaall,, eexxiissttee yy ssiirrvvee aa llaa ssoocciieeddaadd,, eessttáá eenn ccoonnssttaannttee ccaammbbiioo yy hhaa ssiiddoo uunn ppooddeerroossoo mmeeddiioo ppaarraa llaa ssoolluucciióónn ddee llooss pprroobblleemmaass ssoocciiaalleess EEss ddeecciirr,, eess uunnaa cciieenncciiaa ssoocciiaall ccoonn ssuuss ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess:: aa)) SSuu pprrooyyeecccciióónn ssoocciiaall,, ssuu oorriieennttaacciióónn hhuummaanniissttaa yy ssuu ccaarráácctteerr ttrraannssffoorrmmaaddoorr ((oo sseeaa ssuu vviinnccuullaacciióónn aa uunn pprrooyyeeccttoo ssoocciiaall)).. bb)) NNoo ppuueeddee ccoonncceebbiirrssee ccoommoo aallggoo aabbssttrraaccttoo yy ggeenneerraall,, ssiinnoo ccoommoo uunn pprroocceessoo eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee ccoonnjjuuggaaddoo ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss yy ttaarreeaass qquuee ddiimmaannaann ddee llaass nneecceessiiddaaddeess ssoocciiaalleess ccoonnccrreettaass eenn llaass ccuuaalleess ttrraannssccuurrrree.. NNoo ssee ppuueeddee eedduuccaarr aa uunn hhoommbbrree aapplliiccaannddoo llaass rreegguullaarriiddaaddeess yy pprriinncciippiiooss ddeessccuubbiieerrttooss ppoorr llaa cciieenncciiaa ppeeddaaggóóggiiccaa iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddee llooss ffiinneess,, vvaalloorreess,, ccuuaalliiddaaddeess,, ddee llaass ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess ddeell ttiippoo ddee hhoommbbrree qquuee qquuiieerree llooggrraarrssee,, eenn uunn mmeeddiioo ssoocciiaall ccoonnccrreettoo yy uunnaa eettaappaa hhiissttóórriiccaa ddeetteerrmmiinnaaddaa.. LLaa ffoorrmmaacciióónn ddee uunn hhoommbbrree ppaarraa llaa vviiddaa nnoo ccoonn sseennttiiddoo pprraaggmmááttiiccoo uuttiilliittaarriioo,, ssiinnoo ddee uunn hhoommbbrree ccaappaazz ddee aaccttuuaarr ssaattiissffaaccttoorriiaammeennttee eenn llaass ddiissttiinnttaass eessffeerraass ddee llaa vviiddaa,, vviivviirr ddee aaccuueerrddoo aall mmeeddiioo hhuummaannoo qquuee llee rrooddeeaa yy pprrooyyeeccttaarrssee eenn ssuu ttrraannssffoorrmmaacciióónn.. cc)) EEss hhuummaanniissttaa dd)) CCoommoo cciieenncciiaa ssuu oobbjjeettoo ddee eessttuuddiioo ssee ddaa eenn llaa pprrááccttiiccaa ee)) EEll pprroocceessoo ddee iinnvveessttiiggaacciióónn cciieennttííffiiccaa ssee hhaaccee eenn llaa pprraaccttiiccaa yy ccoonn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell pprrooppiioo eedduuccaaddoorr qquuee hhaa ddee sseerr ppoosstteerriioorrmmeennttee ccaappaazz ddee aapplliiccaarrllaa eenn ssuu pprraaccttiiccaa ccoottiiddiiaannaa.. OO sseeaa ssee eennrriiqquueeccee llaa cciieenncciiaa,, ssee ppeerrffeecccciioonnaa llaa pprrááccttiiccaa yy ssee eennrriiqquueeccee llaa ffoorrmmaacciióónn ddeell hhoommbbrree.. CCiieenncciiaa,, aarrttee yy tteeccnnoollooggííaa nnoo ccoonnssttiittuuyyeenn aalltteerrnnaattiivvaass aall vvaalloorraarr llaa PPeeddaaggooggííaa,, ssiinnoo qquuee ccoonnffoorrmmaann uunnaa uunniiddaadd eenn llaa pprrááccttiiccaa,, ccoommoo mmaarrccoo aa ttrraavvééss ddeell ccuuaall ssee ddeeffiinnee llaa ffoorrmmaacciióónn ddeell hhoommbbrree.. LLaa PPeeddaaggooggííaa eess cciieenncciiaa ppoorrqquuee ttiieennee ssuu pprrooppiioo oobbjjeettoo ddee eessttuuddiioo,, ssuu ccaammppoo ddee aacccciióónn eenn ccuuaannttoo ccoonnssttiittuuyyee uunn ssiisstteemmaa ddee ccoonnoocciimmiieennttooss yy aaccttiivviiddaadd ssoocciiaall ddeetteerrmmiinnaaddaa,, ssuu tteeoorrííaa eessttaa vviinnccuullaaddaa ccoonn ttééccnniiccaass yy pprroocceeddiimmiieennttooss ppaarraa ssuu iinnssttrruummeennttaacciióónn pprrááccttiiccaa ((ccuueessttiióónn ccoommúúnn aa ccuuaallqquuiieerr cciieenncciiaa)) SSee ccoonnssiiddeerraa ttééccnniiccaa eenn ccuuaannttoo ffoorrmmaa ddee iinnssttrruummeennttaarr ssuu aapplliiccaacciióónn eenn llaa pprrááccttiiccaa.. EEll eedduuccaaddoorr ttiieennee qquuee ccoonnvveerrttiirrssee eenn uunn ccrreeaaddoorr,, ccoonnvveerrttiirrssee eenn uunn aarrttiissttaa ccaappaazz ddee mmoovveerr llaass ffuueerrzzaass iinntteerrnnaass llaa eemmoocciióónn,, llaa sseennssiibbiilliiddaadd ddeell qquuee eedduuccaa,,

×