• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,262
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ŘECKO
  Státní zřízení: republika
  Oficiální název: Helénská Republika
  Rozloha: 131 940 km²
  Počet obyvatel: 11 018 000
  Úřední jazyk: řečtina
 • 2. Vzdělávací systém v Řecku
  ŠKOLNÍ DOCHÁZKA:
  Školní docházka povinná pro děti ve věku 5-15 let a platí pro I.stupeň (Dimotiko) a II.stupeň(Gymnasio)
  preprimárnívzdělávání – 5-6 let věku (Nipiagogeio)
  primární  - 6-12 let věku  (Dimotikoscholeio)
  nižší sekundární – 12-15 let věku (Gymnasio)
   ŠKOLNÍ ROK:
  vymezen od 1. září do 21. června
  pracovní doba učitelů specifikována jako čas, který učitel stráví ve škole včetně vyučovací doby i ne-vyučovacích aktivit
  ŠKOLNÉ:
  Na všech úrovních řeckého školství je vzdělávání bezplatné.
  Platí se pouze za studium na soukromých školách
 • 3. Vzdělávací systém v Řecku
  národní vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání připravuje Pedagogický Institut a schvaluje ministerstvo školství a náboženských záležitostí
  Řecký vzdělávací systém definuje hodnocení jako ‚systematické a průběžné ověřování toho, do jaké míry bylo dosaženo obecných i konkrétních cílů systému‘ (dekrety prezidenta č. 8/95-OG 3 A’21 a č. 409/OG 226/22-12-1994).
  převaha všeobecného vzdělávání – nad 60%
 • 4. Termíny prázdnin na řeckých státních školách :
  22.6. - 31.8. - letní prázdniny
  24.12. - 7.1. - vánoční prázdniny
  2 týdny - prázdniny velikonočních (1týden před a 1 po), nemají pevný termín, 40 dní před Velikonocemi Čisté pondělí, 40 dní po Velikonocích svátek Ducha svatého
  každé město má svého patrona a v den jeho svátku mají žáci a studenti v daném městě nebo čtvrti volno
 • 5. V průběhu povinného vzdělávání je povinná výuka předmětů:
  řečtiny,
  matematiky,
  fyziky,
  náboženské výchovy,
  dějepisu,
  tělesné výchovy,
  výchovy k ochraně životního prostředí
  umělecké výchovy
 • 6. Preprimarní vzdělávání
  Vzdělávání pro děti do 4 let a mladší zajišťují dětská centra (paidikoistathmoi) a tak zvaná kojenecká centra (vrefonipiakoistathmoi)
  Od věku 5 let povinně  Soukromé mateřské školy / veřejné mateřské školy (nipiagogeia)
  preprimárnívzdělávání v Řecku patří mezi nejkratší v rámci OECD
  uplatňuje se zde školský model, tzn. že děti jsou rozděleny do skupinek podle věku (stejně jako v ČR)
 • 7. Primární vzdělávání
  žáci mají jen jednoho učitele na všechny předměty
  výjimkou : cizí jazyk, hudební a tělesná výchova
  Na primární úrovni jsou v osnovách předměty: 
  náboženství,
  řecký jazyk,
  matematika,
  dějepis,
  environmentální studia,
  geografie, 
  sociální a občanské nauky,
  umění (hudba, atd.),
  dva cizí jazyky
  tělesná výchova
  Osnovy také zahrnují volitelné předměty pro rozvoj například tvůrčích činností.  
  Absolvování primární školy je certifikováno na základě průběžných školních výsledků
 • 8. Nižší sekundární stupeň
  Zde jsou vyučovány předměty:
   Řecký jazyk,
  chemie,
  biologie,
  informační a výpočetní technologie,
  domácí ekonomika,
  školní poradenství pro volbu povolání
  každý učitel specializovaný na jiný předmět
 • 9. Vyšší sekundární stupeň
  Je možno si vybrat z plejády státních i soukromých škol, kde není nutné projít vstupní zkouškou (na rozdíl od ČR).
  Nepovinná školní docházka
  Všeobecně vzdělávací vyšší sekundární školy  (GenikoLykeio – GL) 15-18 let
  Odborné vyšší sekundární školy (EpangelmatikoLykeio – EPA.L.) 15-18 let
  Post-sekundární (InstitutaEpangelmatikisKatartisis nebo I.E.K.) věk 18 +
 • 10. Vyšší sekundární stupeň
  Osnovy stanovené Pedagogickým Institutem pro GenikoLykeio zahrnují:
  všeobecně vzdělávací předměty:
  moderní a starověká řečtina a literatura,
  historie,
  matematika,
  věda,
  náboženství,
  cizí jazyk,
  technologie,
  sociální vědy,
  tělesná výchova
  volitelné předměty  specializující se na na určitou oblast:
  teoretické,
  vědecké,
  technologické, technicko-odborné předměty
   které se liší v závislosti na zaměření: technické, servisní a námořní
 • 11. EPA.S. (odborná škola)
  osnovy zahrnují technické - odborné předměty, semináře a kurzy.
  Velikost třídy v oblasti odborného vzdělávání je omezena na maximálně 25 studentů.
  Geniko a EpangelmatikoLykeio
  učitelé hodnotí studenty na základě jejich účasti na každodenní práci ve třídě, jejich výkonu na zkouškách a na konci roku se provádí konečné přezkušování.
  K zakončení a k získání diplomu (ApolytirioLykeiou) je třeba získat v průměru 9,5 bodu z 20
  Vyšší sekundární stupeň
 • 12. Vyšší sekundární stupeň – soukromé školy
  Soukromé školy nejsou financovány z veřejných prostředků.
  Soukromé sekundární školy, které jsou neziskovými organizacemi, mohou být finančně podporovány z prostředků zvlášť přidělených do rozpočtu ministerstva školství. O výši této podpory rozhoduje ministr.
  Žáci platí školné, učebnice jsou však poskytovány bezplatně stejně jako ve státních školách pouze studentům soukromých večerních sekundárních škol.
 • 13. Terciální vzdělávání
  Typický věk vstupu do terciálního vzdělávání je v Řecku 17,5 roku
  Podle zákona 2916/2001, se vysokoškolské vzdělávání skládá ze 2paralelních sektorů:
  a) univerzity (kterých je 18)
  polytechniky, výtvarné školy
  b) technologický sektor – Instituty (14)
  technologické školy (TechnologicalEducationInstitutions/TEI),
  pedagogické školy
  Spadají pod ministerstvo školství a náboženských záležitostí.
  Mimo stojí vojenské akademie zřizované ministerstvem obrany.
  V rámci celostátně platných směrnic (určujících strukturu a celostátně platné kvalifikace) leží odpovědnost za obsah vzdělávání na univerzitách
  Řecká Mezinárodní Univerzita
  založení Mezinárodní univerzity v Řecku má za cíl usnadnit mobilitu studentů a zvýšení počtu nabízených míst v oblasti vysokoškolského vzdělávání, zejména pro zahraniční studenty. Tato Univerzita také nabízí kurzy distančního vzdělávání.
 • 14. Terciální vzdělávání
  Přijetí/nepřijetí na Univerzity (Panepistimio) a Technologické vzdělávací Instituce (TechnologikoEkpaideftikoIdryma - TEI) závisí na:
  Počtu bodů získaných na Lyceu,
  Počtu dostupných míst (numerus clausus)
  Preferencích kandidátů mezi jednotlivými Univerzitami a obory
  podle vládních předpisů jsou stanovovány kvóty pro počet přijatých uchazečů - jen 30 - 40% z přihlášených je přijato, Řekové proto nezřídka studují v zahraničí
  maximální kvóty určeny také pro cizince -1%
 • 15. Terciální vzdělávání
  Studentům, kteří úspěšně dokončí studium na Univerzitách a TEI jsou udělovány tituly Ptychio. Tento titul získají po absolvování 4-5 let, 6 let na medicíně.
  Absolvent s titulem Ptychio může přejít do zaměstnání a nebo pokračovat ve studiu na další úrovni, která trvá 1-2 roky a student získá titul Metaptychiako (ekvivalentní k titulu Mgr.), student může pokračovat na další úrovni, která vede k doktorátu - Didaktoriko diplom (6. stupeň – vyšší stupeň terciální podle ISCED).
 • 16. Podpora pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami
  Ve snaze zajistit stejné příležitosti ke vzdělávání a bojovat proti sociálnímu vylučování se žákům, kteří mají obtíže s učením, může dostat mimořádné podpory na základě dekretu prezidenta č. 429/91.
  Realizace formou podpůrné výuky, zajišťuje se na návrh učitele, musí být schválena pedagogickou radou.
  programy zvláštní podpory při výuce předmětů: jazyka, matematiky, fyziky, chemie a cizích jazyků. Daný program se zahajuje na začátku druhého pololetí.
  Pomoc se nabízí i žákům, kteří nemají řecké občanství, romským dětem a řeckým dětem, které se vracejí do vlasti ze zahraničí.
 • 17. Studenti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami
  Zákon 3699/2008 stanovuje povinnost vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami, je nedílnou součástí veřejného bezplatného vzdělání a snaží se prosazovat zásady integrovaného vzdělávání.
  Vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami je k dispozici v běžných nebo speciálních školách a sahá od preprimáního vzdělávání (mateřské školy) do 23 let.
  Diagnóza a vyhodnocení speciálních vzdělávacích potřeb  je zajištěna interdisciplinárními zaměstnanci místních středisek pro diferenciální posuzování, diagnostiku a podporu speciálními vzdělávacími potřebami (KEDDY), kteří jsou také zodpovědni za doporučení nejvhodnějšího typu výuky pro studenty a vypracování individuálního vzdělávacího programu. Pracovníci těchto center úzce spolupracují s učiteli.