!"##$ ‫$)د أ*)ا& و‬                    12	  C’s	                 -./01‫إ6)اد  	و5#)43  ...
‫/.)(-  	ا,+*)(  	ا%$#"د‬  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
‫654  	ا32+.1ع‬  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
!"##$ ‫$)د أ*)ا& و‬              12	  C’s	            ‫/*1ر(  	و  	8#981ت‬          <5=+,...
!"##$ ‫$)د أ*)ا& و‬              12	  C’s	            ‫/*1ر(  	و  	8#981ت‬   4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9ا...
   :4‫5.!ر‬        1           ‫5.;4: ا9")ف‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬           ...
   :4‫5.!ر‬        1           ‫5.;4: ا9")ف‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬           ...
   :4‫5.!ر‬        2         3/#9‫ا?*)اف و ا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬            ...
   :4‫5.!ر‬        2         3/#9‫ا?*)اف و ا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬            ...
   :4‫5.!ر‬        2         3/#9‫ا?*)اف و ا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬            ...
   :4‫5.!ر‬        ٢         3/#9‫ا?*)اف و ا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬            ...
   :4‫5.!ر‬        2         3/#9‫ا?*)اف و ا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬            ...
   :4‫5.!ر‬        3          ‫/@ ا?*)اف‬A*‫أ‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬          ...
   :4‫5.!ر‬         3           ‫/@ ا?*)اف‬A*‫أ‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬         ...
   :4‫5.!ر‬        3          ‫/@ ا?*)اف‬A*‫أ‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬          ...
   :4‫5.!ر‬         4     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬    ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬  12	  C’s	  Thursday, Fe...
   :4‫5.!ر‬         4         ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬        ...
   :4‫5.!ر‬         4         ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬        ...
   :4‫5.!ر‬         4         ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬        ...
   :4‫5.!ر‬         4          ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬     	       ‫و‬  ‫>#)>!ت‬        ...
   :4‫5.!ر‬     	       ‫و‬         4  ‫>#)>!ت‬                 12	  C’s	        ...
   :4‫5.!ر‬     	       ‫و‬         4  ‫>#)>!ت‬                  12	  C’s	      ...
-b WI*+8 ‫1ح‬MN,‫85*9 ا‬   12	  C’s	        ‫.1 ا,9رج 8$+"ح‬NCL W.*,‫ا‬          1.e‫دا‬Thursday, Febru...
‫/.)(- ا,>)وف‬   ‫  	‪12	  C’s‬‬   ‫الخهمسدفمحرقبووفل‬                ‫إ‪nk‬ف ‪)k l.m‬وف‬‫1102 ,71 ‪T...
‫/.)(- ا,>)وف‬  ‫  	‪12	  C’s‬‬   ‫الخهمسدفمحرقبووفل‬     ‫ل‬      ‫قب و‬   ‫دفم‬   ‫ال ه‬‫1102 ,71 ‪T...
‫/.)(- ا,>)وف‬    ‫  	‪12	  C’s‬‬   ‫الخهمسدفمحرقبووفل‬               ‫ا,‪9D‬ف 8#‪"K‬ل‬‫1102 ,71 ‪Thu...
   @HPQ?‫ا‬         1         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
‫9ف‬D,‫/.)(- ا‬  12	  C’s	                  o.GA‫ا‬Thursday, February 17, 2011
   @HPQ?‫ا‬         2         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         2         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         2         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         3         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         3         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         3         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         3         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         4         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
   @HPQ?‫ا‬         4         4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫  	  	ا‬     @A"1‫ا‬          ...
                ‫@9اف‬A‫  	/.)(-  	ا‬  12	  C’s	                    ‫)ة‬Y*,‫ا‬Thursday, F...
S	  W	  O	  T   ١                         12	  C’s	           	           S/T...
S	  W	  O	  T   ٢                       12	  C’s	           	           S/TUM9...
S	  W	  O	  T   ٣                        12	  C’s	           	           S/TU...
S	  W	  O	  T   ٤                         12	  C’s	           	           S/T...
‫;ة‬W9‫  	ا‬X4;	  Y4;A5  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
  ‫ر  	ف‬     	                    12	  C’s	           Z[UM9‫)4)  	ا‬B5           ...
  ‫١ ر  	ف‬     	                    12	  C’s	           Z[UM9‫)4)  	ا‬B5         X‫...
  ‫ر  	ف‬     	       ٢                   12	  C’s	           Z[UM9‫)4)  	ا‬B5     ...
  ‫ر  	ف‬     	       ٣                  12	  C’s	           Z[UM9‫)4)  	ا‬B5     ...
X‫)ول  	ر‬a	  ‫!ل‬F>            12	  C’s	         ‫ع‬JAc1‫ا‬      ‫ا9#)رة‬  @^;d9‫ا‬  @K];9‫ا‬  ...
12	  C’s	                 ZDGA‫/.)(-  	ا‬                  	  Thursday, February 17, 2011
12	  C’s	       ‫ أن‬i/TMN5 C        f/[5         ‫ 5;اه‬C !)*Thursday, February 17, 2011
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          1     SMART                        12	  C’s	  ...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          1     SMART                        12	  C’s	  ...
vCS)+,‫/.)(-  	ا‬  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          2     SMART                  12	  C’s	     Measura...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          2     SMART                  12	  C’s	      Measu...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          2     SMART                  12	  C’s	     Measura...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          2     SMART                  12	  C’s	      Measu...
n/W4;>?‫@  	60)  	ا‬o!4;9‫ا‬           12	  C’s	                     ‫1ردي‬K% pNJNC 4,"#8   ...
n/W4;>?‫@  	60)  	ا‬o!4;9‫ا‬  12	  C’s	        WX(18 4,"#8       ‫"ردن‬ƒƒ2  There is no I in    TEAM  B...
n/W4;>?‫@  	60)  	ا‬o!4;9‫ا‬       12	  C’s	         4CU1(),‫ا,5$>1ت  	ا‬                  	...
n/W4;>?‫@  	60)  	ا‬o!4;9‫ا‬   12	  C’s	       	       „CX()8A‫.4  	أن  	ا‬C#,‫ا‬        	        ...
12	  C’s	             ١	  &	  ٤	  &	  ٦	  -()./Thursday, February 17, 2011
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          3     SMART                      12	  C’s	     ...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          3     SMART                      12	  C’s	     ...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          3     SMART                      12	  C’s	     ...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          4     SMART                          12	  C’s...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          4     SMART                          12	  C’s...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          4     SMART                          12	  C’s...
12	  C’s	                 ‫ر61م‬A‫/.)(-  	ا‬                   	  Thursday, February 17, ...
         42‫9ر‬L	  )CKS	  ‫  	/)(9  	/>9(9  	@9ف‬                       12	  C’s	      ...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          5     SMART                 12	  C’s	      Timed	...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          5     SMART                 12	  C’s	      Timed	...
  ‫م  	  	ب  	و‬   ‫  	ل‬          5     SMART                         12	  C’s	...
                9(9>/	  -()./  12	  C’s	                    ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February ...
12	  C’s	                    	                    @^!r	                 ‫...
12                              12	  C’s	                    	        ...
        @^!r	               ١          12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	         ...
        @^!r	               ١          12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	         ...
        @^!r	               ١                  12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     ...
        @^!r	               ١                  12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     ...
        @^!r	               ١          12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	         ...
        @^!r	               ١          12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	         ...
        @^!r	               ١          12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	         ...
        @^!r	               ١          12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	         ...
‫1رة‬CJ,‫ه  	ا‬n@	  -.Œ	  ZS  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
1DXE./	  v6‫"ا‬b	  R@18  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                  12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     ...
        @^!r	               ٢                  12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
        @^!r	               ٢                 12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	 ...
‫)ج‬K,‫  	ا‬w()>/	  -()./  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
        @^!r	               ٣              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٣              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٣              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٣              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٣                12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	   ...
        @^!r	               ٣                12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	   ...
        @^!r	               ٣                12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	   ...
        @^!r	               ٣                12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	   ...
        @^!r	               ٣              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٣              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
‫161ت‬IK,‫  	ا‬vC/)/  12	  C’s	  Thursday, February 17, 2011
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
        @^!r	               ٤              12	  C’s	       ‫!?*)اف‬m     	     ...
     @^!r	    ‫!ص‬Us?!m  	              ١               12	  C’s	              ...
     @^!r	      !Us?!m             ١              12	  C’s	         ‫ص‬      ...
      @^!r	    ‫!ص‬Us?!m  	               ١              12	  C’s	            ...
12	  C’s	                     Stephen	  R.	  Covey               	             ...
      @^!r	                12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	          ...
      @^!r	                      12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	    ...
      @^!r	                12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	          ...
      @^!r	                 12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	          ...
      @^!r	                 12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	          ...
      @^!r	                12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	          ...
      @^!r	                12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	          ...
       @^!r	                12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	         ...
       @^!r	                12	  C’s	               ٢   ‫!ص‬Us?!m   	         ...
      @^!r	             12	  C’s	               ٣   ‫!ص‬Us?!m   	        Communicati...
      @^!r	             12	  C’s	               ٣   ‫!ص‬Us?!m   	        Communicati...
      @^!r	             12	  C’s	               ٣   ‫!ص‬Us?!m   	        Communicati...
      @^!r	             12	  C’s	               ٣   ‫!ص‬Us?!m   	        Communicati...
     @^!r	    ‫!ص‬Us?!m  	              ٤                12	  C’s	             ...
     @^!r	   ‫!ص‬Us?!m 	              ٤                 12	  C’s	             ...
     @^!r	    ‫!ص‬Us?!m  	              ٤                12	  C’s	             ...
     @^!r	   ‫!ص‬Us?!m 	              ٤                12	  C’s	              ...
12	  C’s	          Brain	  Tracy                               	           ...
       @^!r	     td2?!m   	              ١             12	  C’s	            ...
       @^!r	     td2?!m   	              ١              12	  C’s	           ...
       @^!r	     td2?!m   	              ١             12	  C’s	            ...
       @^!r	     td2?!m   	              ١             12	  C’s	            ...
       @^!r	     td2?!m   	              ١             12	  C’s	            ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٢              12	  C’s	      ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٢              12	  C’s	      ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٢              12	  C’s	      ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٢              12	  C’s	      ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٢              12	  C’s	      ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٢              12	  C’s	      ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٣                 12	  C’s	   ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٣                   12	  C’s	...
        @^!r	       td2?!m     	               ٣                   12	  C’s...
        @^!r	       td2?!m     	               ٣                 12	  C’s	   ...
        @^!r	       td2?!m     	               ٣                 12	  C’s	   ...
    z4‫!ر‬M9‫@  	-  	ا‬H^!d9‫ا1.!رك  	ا‬                      12	  C’s	     -2!T4;K9‫ا‬    ...
   z4‫!ر‬M9‫@  	-  	ا‬H^!d9‫ا1.!رك  	ا‬  -2!T4;K9‫ا‬              12	  C’s	                 ...
        @^!r	               ٤                12	  C’s	       td2?!m     	    ...
        @^!r	               ٤                12	  C’s	       td2?!m     	    ...
        @^!r	               ٤                12	  C’s	       td2?!m     	    ...
        @^!r	               ٤                12	  C’s	       td2?!m     	    ...
                BC#>/	  -()./  12	  C’s	                    ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February ...
          ‫@9اف‬A‫/.)(-  	8)ا2*4  	ا‬  12	  C’s	             ‫)ة‬Y*,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
@A5!U9‫ا‬     12	  C’s	             ‫/*1ر(  	و  	8#981ت‬            <5=+,‫/>9(9  	ا‬      ...
@A5!U9‫ا‬     12	  C’s	            ‫/*1ر(  	و  	8#981ت‬   4.D%‫4  	ا‬EFGA‫@9اف  	و  	ا‬A‫ا‬   	      ...
@A5!U9‫ا‬       12	  C’s	                 )>K,‫  	ا‬ZM`	  456Thursday, February 17, 2011
3L‫ر‬J}B9	  ‫;ا‬Ws                  -./01‫  	*!2-  	ا‬     www.al-­‐menaii.com      hani@al-­‐m...
3L‫ر‬J}B9	  ‫;ا‬Ws             Mr.	    -./01‫  	*!2-  	ا‬   CONNECTability     E[5 W5/‫إ‬  +٩٦٥٩٩١٧٠...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

تحديد و تحقيق الأهداف - هاني المنيعي

2,385 views

Published on

عرض دورني
تحديد و تحقيق الأهداف

3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
437
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

تحديد و تحقيق الأهداف - هاني المنيعي

 1. 1. !"##$ ‫$)د أ*)ا& و‬ 12  C’s   -./01‫إ6)اد  و5#)43  :‐­-  *!2-  ا‬ Mr.  CONNECTabilityThursday, February 17, 2011
 2. 2. ‫/.)(-  ا,+*)(  ا%$#"د‬ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 3. 3. ‫654  ا32+.1ع‬ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 4. 4. !"##$ ‫$)د أ*)ا& و‬ 12  C’s   ‫/*1ر(  و  8#981ت‬ <5=+,‫/>9(9  ا‬ ‫@9اف‬A‫  />9(9  ا‬ ‫@9اف‬A‫  ا‬BC#>/Thursday, February 17, 2011
 5. 5. !"##$ ‫$)د أ*)ا& و‬ 12  C’s   ‫/*1ر(  و  8#981ت‬ 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫ا‬   HCI=+,‫  ا‬HCJK/ ‫@9اف‬A‫  />9(9  ا‬ ‫@9اف‬A‫  ا‬BC#>/Thursday, February 17, 2011
 6. 6.   :4‫5.!ر‬ 1 ‫5.;4: ا9")ف‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 7. 7.   :4‫5.!ر‬ 1 ‫5.;4: ا9")ف‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s     4L"EI%‫4  ا‬MC+N,1L  ‫1ن‬CL  "@   ‫1ر‬P‫  و  إ‬R.S  ‫1س‬C#8  -.U   RN8‫ز‬Thursday, February 17, 2011
 8. 8.   :4‫5.!ر‬ 2 3/#9‫ا?*)اف و ا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫  ا%*+#9ات‬WXY/  ZC#,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 9. 9.   :4‫5.!ر‬ 2 3/#9‫ا?*)اف و ا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫  ا,+"6*1ت‬WXY/  ‫ا%*+#9ات‬Thursday, February 17, 2011
 10. 10.   :4‫5.!ر‬ 2 3/#9‫ا?*)اف و ا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫1ت‬CS"EJ,‫  ا‬WXY/  ‫ا,+"6*1ت‬Thursday, February 17, 2011
 11. 11.   :4‫5.!ر‬ ٢ 3/#9‫ا?*)اف و ا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫1ت  />9د  ا,+5)1ت‬CS"EJ,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 12. 12.   :4‫5.!ر‬ 2 3/#9‫ا?*)اف و ا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫@9اف‬A‫  ا‬B#>/  ‫ا,+5)1ت‬Thursday, February 17, 2011
 13. 13.   :4‫5.!ر‬ 3 ‫/@ ا?*)اف‬A*‫أ‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   1979  -­‐  1959  ‫4  218*4  (1ل‬G‫درا‬Thursday, February 17, 2011
 14. 14.   :4‫5.!ر‬ 3 ‫/@ ا?*)اف‬A*‫أ‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   1989  -­‐  1979  ‫4  218*4  @1ر)د‬G‫درا‬  Thursday, February 17, 2011
 15. 15.   :4‫5.!ر‬ 3 ‫/@ ا?*)اف‬A*‫أ‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   4L"+X8  ‫  أ@9اف  8>9دة  و‬ZD,  3%  Thursday, February 17, 2011
 16. 16.   :4‫5.!ر‬ 4   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 17. 17.   :4‫5.!ر‬ 4 ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫  3  `*)ف‬   4C.@A‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 18. 18.   :4‫5.!ر‬ 4 ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   CS  ‫3  `*)ف‬Thursday, February 17, 2011
 19. 19.   :4‫5.!ر‬ 4 ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   WY$,‫`=1ف  ا‬Thursday, February 17, 2011
 20. 20.   :4‫5.!ر‬ 4 ‫)د أ*)اف‬B2 C ‫1!ذا‬   ‫و‬ ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   a),‫`=1ف  ا‬Thursday, February 17, 2011
 21. 21.   :4‫5.!ر‬   ‫و‬ 4 ‫>#)>!ت‬ 12  C’s     !05!/$  G/.2 EF>   @H$‫ر‬Thursday, February 17, 2011
 22. 22.   :4‫5.!ر‬   ‫و‬ 4 ‫>#)>!ت‬ 12  C’s   ‫س‬JK>J9JL  ;JMN4;L   !05!/$  G/.2 EF>   @H$‫ر‬Thursday, February 17, 2011
 23. 23. -b WI*+8 ‫1ح‬MN,‫85*9 ا‬ 12  C’s   ‫.1 ا,9رج 8$+"ح‬NCL W.*,‫ا‬ 1.e‫دا‬Thursday, February 17, 2011
 24. 24. ‫/.)(- ا,>)وف‬ ‫  ‪12  C’s‬‬ ‫الخهمسدفمحرقبووفل‬ ‫إ‪nk‬ف ‪)k l.m‬وف‬‫1102 ,71 ‪Thursday, February‬‬
 25. 25. ‫/.)(- ا,>)وف‬ ‫  ‪12  C’s‬‬ ‫الخهمسدفمحرقبووفل‬ ‫ل‬ ‫قب و‬ ‫دفم‬ ‫ال ه‬‫1102 ,71 ‪Thursday, February‬‬
 26. 26. ‫/.)(- ا,>)وف‬ ‫  ‪12  C’s‬‬ ‫الخهمسدفمحرقبووفل‬ ‫ا,‪9D‬ف 8#‪"K‬ل‬‫1102 ,71 ‪Thursday, February‬‬
 27. 27.   @HPQ?‫ا‬ 1 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫  1!ذا؟‬   ‫9ف‬D,‫  ا‬ o.GA‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 28. 28. ‫9ف‬D,‫/.)(- ا‬ 12  C’s   o.GA‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 29. 29.   @HPQ?‫ا‬ 2 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫>!ذا؟‬   ‫81  /)(9ه‬ p`‫أ‬Thursday, February 17, 2011
 30. 30.   @HPQ?‫ا‬ 2 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫>!ذا؟‬   ‫3  81  ()(9ه‬ -()mq‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 31. 31.   @HPQ?‫ا‬ 2 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫>!ذا؟‬   rK5` 18     )X$` sL   1K,1tThursday, February 17, 2011
 32. 32.   @HPQ?‫ا‬ 3 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫  ؟‬RM> 4(9M,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 33. 33.   @HPQ?‫ا‬ 3 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫  ؟‬RM>   ‫1ك‬N@  lC,   ‫أ@9اف‬ 4EC>+J8Thursday, February 17, 2011
 34. 34.   @HPQ?‫ا‬ 3 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫  ؟‬RM>   9Cb‫-  8"ا‬X, 4KG1N8  )CtThursday, February 17, 2011
 35. 35.   @HPQ?‫ا‬ 3 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫  ؟‬RM>   9Cb‫-  8"ا‬X, 4KG1N8  )CtThursday, February 17, 2011
 36. 36.   @HPQ?‫ا‬ 4 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫/:  ؟‬L   v6‫را‬   w/1)5/ Hxy,‫  ا‬p>/Thursday, February 17, 2011
 37. 37.   @HPQ?‫ا‬ 4 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫    ا‬ @A"1‫ا‬ 12  C’s   ‫/:  ؟‬L   ‫9د‬k BNb   4212z,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 38. 38.   ‫@9اف‬A‫  /.)(-  ا‬ 12  C’s   ‫)ة‬Y*,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 39. 39. S  W  O  T ١ 12  C’s     S/TUM9‫  ا‬S/NK5 SWOT ‫`#1ط  ا,#"ة‬ StrengthsThursday, February 17, 2011
 40. 40. S  W  O  T ٢ 12  C’s     S/TUM9‫  ا‬S/NK5 SWOT *y,‫`#1ط  ا‬ WeaknessesThursday, February 17, 2011
 41. 41. S  W  O  T ٣ 12  C’s     S/TUM9‫  ا‬S/NK5 SWOT 4*6"+%‫ا,$)ص  ا‬ Opportuni5esThursday, February 17, 2011
 42. 42. S  W  O  T ٤ 12  C’s     S/TUM9‫  ا‬S/NK5 SWOT 4E.+>%‫)  ا‬P1=%‫ا‬ ThreatsThursday, February 17, 2011
 43. 43. ‫;ة‬W9‫  ا‬X4;  Y4;A5 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 44. 44.   ‫ر  ف‬   12  C’s   Z[UM9‫)4)  ا‬B5   4,‫8*1د‬ X‫ر‬Thursday, February 17, 2011
 45. 45.   ‫١ ر  ف‬   12  C’s   Z[UM9‫)4)  ا‬B5 X‫8*1د,4  ر‬ @K]‫ر = ر‬Thursday, February 17, 2011
 46. 46.   ‫ر  ف‬   ٢ 12  C’s   Z[UM9‫)4)  ا‬B5 X‫8*1د,4  ر‬ @^; = ‫ف‬Thursday, February 17, 2011
 47. 47.   ‫ر  ف‬   ٣ 12  C’s   Z[UM9‫)4)  ا‬B5 X‫8*1د,4  ر‬ ‫ = _)رة‬Thursday, February 17, 2011
 48. 48. X‫)ول  ر‬a  ‫!ل‬F> 12  C’s   ‫ع‬JAc1‫ا‬ ‫ا9#)رة‬ @^;d9‫ا‬ @K];9‫ا‬ ZUM9‫ا‬ ‫ص‬ 21 5 7 9 @Q)0* 20 8 5 7 ‫إدارة‬ 18 5 9 4 fg 1 3 2 2 ‫;و‬d9‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 49. 49. 12  C’s   ZDGA‫/.)(-  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 50. 50. 12  C’s   ‫ أن‬i/TMN5 C f/[5 ‫ 5;اه‬C !)*Thursday, February 17, 2011
 51. 51.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 1 SMART 12  C’s   Specfiic  -­‐  ‫)د‬B>     ‫+"ب‬X8  Thursday, February 17, 2011
 52. 52.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 1 SMART 12  C’s   Specfiic  -­‐  ‫)د‬B>     ‫)ك‬Cx,  -X.(   s$5(  ‫أن‬ ‫"ح‬U"LThursday, February 17, 2011
 53. 53. vCS)+,‫/.)(-  ا‬ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 54. 54.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 2 SMART 12  C’s   Measurable  -­‐   ‫#/!س‬H9   Em!_     -X.(  18   -X.(  sG1C6 s/‫إدار‬Thursday, February 17, 2011
 55. 55.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 2 SMART 12  C’s   Measurable  -­‐   ‫#/!س‬H9   Em!_     sG1C6  -X.(  18       -X.(   s+`‫8#1ر‬Thursday, February 17, 2011
 56. 56.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 2 SMART 12  C’s   Measurable  -­‐   ‫#/!س‬H9   Em!_   s+`‫-  8#1ر‬X.(  18   l1N+,‫-  ا‬X.( sCThursday, February 17, 2011
 57. 57.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 2 SMART 12  C’s   Measurable  -­‐   ‫#/!س‬H9   Em!_     l1N+,‫-  ا‬X.(  18 sC sL  ‫-  ا,$"ز‬X.(Thursday, February 17, 2011
 58. 58. n/W4;>?‫@  60)  ا‬o!4;9‫ا‬ 12  C’s   ‫1ردي‬K% pNJNC 4,"#8   lC,  ‫ا,$"ز‬ WS   sNX, ‫ء و‬R‚ ‫ء‬RY,‫ا‬ 9Ck",‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 59. 59. n/W4;>?‫@  60)  ا‬o!4;9‫ا‬ 12  C’s   WX(18 4,"#8 ‫"ردن‬ƒƒ2 There is no I in TEAM But There is in WINThursday, February 17, 2011
 60. 60. n/W4;>?‫@  60)  ا‬o!4;9‫ا‬ 12  C’s   4CU1(),‫ا,5$>1ت  ا‬   4CX()8A‫  ا‬   ‫1  29اول‬DES   ‫  و‬ ‫8#1ر`1ت‬Thursday, February 17, 2011
 61. 61. n/W4;>?‫@  60)  ا‬o!4;9‫ا‬ 12  C’s     „CX()8A‫.4  أن  ا‬C#,‫ا‬   ‫()(9ون  ا,$"ز‬   ‫ا‬J2JW4  ‫و  أن‬ 3_‫  ر‬ 1  Thursday, February 17, 2011
 62. 62. 12  C’s   ١  &  ٤  &  ٦  -()./Thursday, February 17, 2011
 63. 63.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 3 SMART 12  C’s   Agreed  –  !d5!m     ZC#,‫  8†  ا‬B‫/"ا‬ ‫و  ا%*+#9ات‬Thursday, February 17, 2011
 64. 64.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 3 SMART 12  C’s   Agreed  –  !d5!m     1DNCL  ‫3  /*1رض‬ (‫@9اف‬A‫)ا‬Thursday, February 17, 2011
 65. 65.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 3 SMART 12  C’s   Agreed  –  !d5!m     ‫4  (+$#"ن‬CK,1x,‫ا‬   ‫1  و‬DCEb oEb   1D+C.@‫أ‬Thursday, February 17, 2011
 66. 66.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 4 SMART 12  C’s   Realistic    -­‐  R*6‫  وا‬    ‫  و‬v*ˆ lC,   WC>+J8Thursday, February 17, 2011
 67. 67.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 4 SMART 12  C’s   Realistic    -­‐  R*6‫  وا‬ )  s#(95/  -X.( (p`‫أ‬Thursday, February 17, 2011
 68. 68.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 4 SMART 12  C’s   Realistic    -­‐  R*6‫  وا‬ s#C#>/  -X.(Thursday, February 17, 2011
 69. 69. 12  C’s   ‫ر61م‬A‫/.)(-  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 70. 70.   42‫9ر‬L  )CKS  ‫  /)(9  />9(9  @9ف‬ 12  C’s     ‫"ن‬X/  s#C#>+,  wC*G  ‫‰ل‬m  s`‫أ‬ Wy‫1ة  أ‬Ck  pYb  ‫  و‬Wy‫‚=51  أ‬  Thursday, February 17, 2011
 71. 71.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 5 SMART 12  C’s   Timed  -­‐  -0>‫6)  ز‬J>  q9   W*ŠG  18  18"(  4‫)ا‬m  Thursday, February 17, 2011
 72. 72.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 5 SMART 12  C’s   Timed  -­‐  -0>‫6)  ز‬J>  q9     ‫ا,$)ق‬ „L     ‫1ت‬CN8A‫ا‬ ‫  و‬ ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 73. 73.   ‫م    ب  و‬ ‫  ل‬ 5 SMART 12  C’s   -­‐     -0>‫6)  ز‬J>  q9     ‫ا,+"ازن‬ „L   Timed   )C5#,‫ا%9ى  ا‬ ‫  و‬ 9C*K,‫ا%9ى  ا‬Thursday, February 17, 2011
 74. 74.   9(9>/  -()./ 12  C’s   ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 75. 75. 12  C’s     @^!r   ‫!?*)اف‬m   ‫!?*)اف‬m  @^!r4   4ˆ1m   ‫‚=1ص‬A1L   ‫!ص‬Us?!m  @^!r4 td2?!m  @^!r4   @^!r   td2?!m  Thursday, February 17, 2011
 76. 76. 12 12  C’s     @^!r   ‫!?*)اف‬m   ‫!?*)اف‬m  @^!r4   4ˆ1m   ‫‚=1ص‬A1L   ‫!ص‬Us?!m  @^!r4 td2?!m  @^!r4   @^!r   td2?!m  Thursday, February 17, 2011
 77. 77.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 78. 78.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 79. 79.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬     †C.2  9Nb   -8       BC#>+,  ‫"ن‬E.*(     ‫9ف‬D,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 80. 80.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬     †C.2  9Nb   -8       BC#>+,  ‫"ن‬E.*(     ‫9ف‬D,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 81. 81.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬   USA Today ‫1ن‬CK+G‫ا‬ ‫@9اف‬A‫"ح ا‬U ‫9م و‬b ‫@9اف‬A‫)ا‬CCx/Thursday, February 17, 2011
 82. 82.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬   USA Today ‫1ن‬CK+G‫ا‬ ‫@9اف‬A‫"ح ا‬U ‫9م و‬b ‫@9اف‬A‫)ا‬CCx/Thursday, February 17, 2011
 83. 83.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬   ‫"ح‬U",‫1ب ا‬Ct 9Nb = oEbzCS)+,‫ا‬ vNM+,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 84. 84.   @^!r   ١ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Clar7y  –  uJoJ9‫  ا‬   ‫"ح‬U",‫1ب ا‬Ct 9Nb = oEbzCS)+,‫ا‬ vNM+,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 85. 85. ‫1رة‬CJ,‫ه  ا‬n@  -.Œ  ZS 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 86. 86. 1DXE./  v6‫"ا‬b  R@18 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 87. 87.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬Thursday, February 17, 2011
 88. 88.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬Thursday, February 17, 2011
 89. 89.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ -.Œ  s,  ‫  @9ف‬WSThursday, February 17, 2011
 90. 90.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ -.Œ  s,  ‫  @9ف‬WSThursday, February 17, 2011
 91. 91.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ -.•,‫8*)4  ا‬ + sE.>/  oEb  ‫ا,#9رة‬Thursday, February 17, 2011
 92. 92.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ -.•,‫8*)4  ا‬ + sE.>/  oEb  ‫ا,#9رة‬Thursday, February 17, 2011
 93. 93.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ v6‫8*)4  ا,*"ا‬Thursday, February 17, 2011
 94. 94.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ v6‫8*)4  ا,*"ا‬Thursday, February 17, 2011
 95. 95.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ v6‫8*)4  ا,*"ا‬Thursday, February 17, 2011
 96. 96.   @^!r   ٢ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Cost  /  Consequences  -­‐     YAF9‫  ا‬ v6‫8*)4  ا,*"ا‬Thursday, February 17, 2011
 97. 97. ‫)ج‬K,‫  ا‬w()>/  -()./ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 98. 98.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬    Thursday, February 17, 2011
 99. 99.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬    Thursday, February 17, 2011
 100. 100.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       -X.(  CS ‫  أن‬ 1/"k  WSŠ/Thursday, February 17, 2011
 101. 101.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       -X.(  CS ‫  أن‬ 1/"k  WSŠ/Thursday, February 17, 2011
 102. 102.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       ‫@9اف‬A‫ا‬ ‫)ة‬CKX,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 103. 103.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       ‫@9اف‬A‫ا‬ ‫)ة‬CKX,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 104. 104.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       nC$N+,‫ا‬ ‫  و‬ 4*L1+%‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 105. 105.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       nC$N+,‫ا‬ ‫  و‬ 4*L1+%‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 106. 106.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       ZJ6  WS "@   9(92  ‫@9ف‬Thursday, February 17, 2011
 107. 107.   @^!r   ٣ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Chunking  -­‐  3/N#M9‫  ا‬       ZJ6  WS "@   9(92  ‫@9ف‬Thursday, February 17, 2011
 108. 108. ‫161ت‬IK,‫  ا‬vC/)/ 12  C’s  Thursday, February 17, 2011
 109. 109.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬    Thursday, February 17, 2011
 110. 110.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬    Thursday, February 17, 2011
 111. 111.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬       ZC#E,  1#‫و‬ ‫  و‬ ‫ا%*+#9ات‬Thursday, February 17, 2011
 112. 112.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬       ZC#E,  1#‫و‬ ‫  و‬ ‫ا%*+#9ات‬Thursday, February 17, 2011
 113. 113.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬       Z@A‫  ا‬vJ>L ‫1رئ‬I,‫  ا‬lC,‫و‬Thursday, February 17, 2011
 114. 114.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬       Z@A‫  ا‬vJ>L ‫1رئ‬I,‫  ا‬lC,‫و‬Thursday, February 17, 2011
 115. 115.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬       ‫ا,+"ازن‬ „L   ‫1ة‬C>,‫13ت  ا‬M8Thursday, February 17, 2011
 116. 116.   @^!r   ٤ 12  C’s   ‫!?*)اف‬m   Classfiication  –  f/5;M9‫  ا‬       ‫ا,+"ازن‬ „L   ‫1ة‬C>,‫13ت  ا‬M8Thursday, February 17, 2011
 117. 117.   @^!r   ‫!ص‬Us?!m   ١ 12  C’s   Comm7ment  -­‐  ‫ام‬vM9C‫  ا‬Thursday, February 17, 2011
 118. 118.   @^!r   !Us?!m ١ 12  C’s   ‫ص‬   Comm7ment  -­‐  ‫ام‬vM9C‫  ا‬     BC#>/     ‫@9اف‬A‫ا‬ ‫  أم‬ ‫‰م‬kA‫/)د(9  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 119. 119.   @^!r   ‫!ص‬Us?!m   ١ 12  C’s   Comm7ment  -­‐  ‫ام‬vM9C‫  ا‬   4b‫  8†  إذا‬ZMJN( WIII-­‐FM  Thursday, February 17, 2011
 120. 120. 12  C’s   Stephen  R.  Covey     ‫ام‬vM9‫إ‬C     wm   E6!d5Thursday, February 17, 2011
 121. 121.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 122. 122.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬     ‫  أو‬Z@A‫  ا‬ ً3    (20  /  80)Thursday, February 17, 2011
 123. 123.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬     ‫`#1ط  ا,#"ة‬ 4C5=Y,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 124. 124.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬   ‘e1+N,‫  ا‬oEbThursday, February 17, 2011
 125. 125.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬   ‘e1+N,‫  ا‬oEbThursday, February 17, 2011
 126. 126.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬   ٨٠  =  ١ ٦٠  =  ٢ ٤٥  =  ٣Thursday, February 17, 2011
 127. 127.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬   ٨٠  =  ١ ٦٠  =  ٢ ٤٥  =  ٣Thursday, February 17, 2011
 128. 128.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬   ‫"اء‬UA‫ر  و  ا‬zCE,‫ا‬   4$‚1X,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 129. 129.   @^!r   12  C’s   ٢ ‫!ص‬Us?!m   Concentration  –  v/L;M9‫  ا‬   ‫"اء‬UA‫ر  و  ا‬zCE,‫ا‬   4$‚1X,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 130. 130.   @^!r   12  C’s   ٣ ‫!ص‬Us?!m   Communication  –  E^‫ا‬JM9‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 131. 131.   @^!r   12  C’s   ٣ ‫!ص‬Us?!m   Communication  –  E^‫ا‬JM9‫  ا‬   BC#>/  †CI+J`  3     ‫@9اف‬A‫  ا‬   1`9k‫و‬Thursday, February 17, 2011
 132. 132.   @^!r   12  C’s   ٣ ‫!ص‬Us?!m   Communication  –  E^‫ا‬JM9‫  ا‬   ‫1ر‬J%‫  ا‬W(9*/Thursday, February 17, 2011
 133. 133.   @^!r   12  C’s   ٣ ‫!ص‬Us?!m   Communication  –  E^‫ا‬JM9‫  ا‬     ‫1ر‬J.E,  ‫ا,*"دة‬ ‫*9  ا3`>)اف‬LThursday, February 17, 2011
 134. 134.   @^!r   ‫!ص‬Us?!m   ٤ 12  C’s   Creativ7y  -­‐    ‫)اع‬mx‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 135. 135.   @^!r   ‫!ص‬Us?!m   ٤ 12  C’s   Creativ7y  -­‐    ‫)اع‬mx‫  ا‬   9(9>/  ‫1ر  و‬C+m‫  إ‬   ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 136. 136.   @^!r   ‫!ص‬Us?!m   ٤ 12  C’s   Creativ7y  -­‐    ‫)اع‬mx‫  ا‬     BC#>/  We1G‫و‬ ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 137. 137.   @^!r   ‫!ص‬Us?!m   ٤ 12  C’s   Creativ7y  -­‐    ‫)اع‬mx‫  ا‬     ‫1وز‬M/  ‫)ق‬P ‫1ت‬K#*,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 138. 138. 12  C’s   Brain  Tracy     If you did what youʼve done Youʼll get what youʼve gottenThursday, February 17, 2011
 139. 139.   @^!r   td2?!m   ١ 12  C’s     Courage  –  @6!cy9‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 140. 140.   @^!r   td2?!m   ١ 12  C’s     Courage  –  @6!cy9‫  ا‬     6"/  ‫8*9ل‬ 4CK,1x,‫ا‬   ‫-  ا%>1و,4  ؟‬b  Thursday, February 17, 2011
 141. 141.   @^!r   td2?!m   ١ 12  C’s     Courage  –  @6!cy9‫  ا‬   ‫ا,="ف‬ ‫  ؟‬RNE6)*(  CSThursday, February 17, 2011
 142. 142.   @^!r   td2?!m   ١ 12  C’s     Courage  –  @6!cy9‫  ا‬   ‫ا,="ف‬ ‫  ؟‬R`9C$(  CSThursday, February 17, 2011
 143. 143.   @^!r   td2?!m   ١ 12  C’s     Courage  –  @6!cy9‫  ا‬   ‫ا,="ف‬ ‫  ؟‬vJSŠG  ‫81ذا‬Thursday, February 17, 2011
 144. 144.   @^!r   td2?!m   ٢ 12  C’s   Control  -­‐    ‫;ة‬T/N9‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 145. 145.   @^!r   td2?!m   ٢ 12  C’s   Control  -­‐    ‫;ة‬T/N9‫  ا‬   l$N,‫  ا‬oEb  ‫)ة‬ICJ,‫  ا‬Thursday, February 17, 2011
 146. 146.   @^!r   td2?!m   ٢ 12  C’s   Control  -­‐    ‫;ة‬T/N9‫  ا‬   MarshmallowThursday, February 17, 2011
 147. 147.   @^!r   td2?!m   ٢ 12  C’s   Control  -­‐    ‫;ة‬T/N9‫  ا‬     ‫)ة‬ICJ,‫1ل  ا‬M8 ‫  و‬ )CŒŠ+,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 148. 148.   @^!r   td2?!m   ٢ 12  C’s   Control  -­‐    ‫;ة‬T/N9‫  ا‬   -()mq‫  ا‬oEb  ‫)ة‬ICJ,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 149. 149.   @^!r   td2?!m   ٢ 12  C’s   Control  -­‐    ‫;ة‬T/N9‫  ا‬   -()mq‫  ا‬oEb  ‫)ة‬ICJ,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 150. 150.   @^!r   td2?!m   ٣ 12  C’s   Consistency  -­‐    4(‫+.)ار‬G3‫  ا‬Thursday, February 17, 2011
 151. 151.   @^!r   td2?!m   ٣ 12  C’s   Consistency  -­‐    4(‫+.)ار‬G3‫  ا‬ 1C8"(  5  ‫  61`"ن  ال‬Thursday, February 17, 2011
 152. 152.   @^!r   td2?!m   ٣ 12  C’s   Consistency  -­‐    4(‫+.)ار‬G3‫  ا‬   ‫1ت‬K#*,‫ا‬ ‫  و‬ ‫ا,+)ا2*1ت‬Thursday, February 17, 2011
 153. 153.   @^!r   td2?!m   ٣ 12  C’s   Consistency  -­‐    4(‫+.)ار‬G3‫  ا‬ ).+G‫1  و  ا‬DL  ‫9أ‬L‫إ‬   ‫+1ب  د*4  ,–81م‬S 1DLThursday, February 17, 2011
 154. 154.   @^!r   td2?!m   ٣ 12  C’s   Consistency  -­‐    4(‫+.)ار‬G3‫  ا‬ ‫+1ب‬SThursday, February 17, 2011
 155. 155.   z4‫!ر‬M9‫@  -  ا‬H^!d9‫ا1.!رك  ا‬ 12  C’s   -2!T4;K9‫ا‬   ‫"ر‬N,‫)  ا‬J2  4S)*8   w()X`‫‰ء  د‬m‫  إ‬ 1C`1I()L  4S)*8    Thursday, February 17, 2011
 156. 156.   z4‫!ر‬M9‫@  -  ا‬H^!d9‫ا1.!رك  ا‬ -2!T4;K9‫ا‬ 12  C’s       &9‫:  ذ‬Hr  @A/#9‫ا‬ ‫  أن‬   n/2!T4;K9‫ا‬ ‫)ا‬m‫ن  أ‬JAHNMN4  CThursday, February 17, 2011
 157. 157.   @^!r   ٤ 12  C’s   td2?!m   Completion    -­‐  ‫2"!ء‬x‫  ا‬  Thursday, February 17, 2011
 158. 158.   @^!r   ٤ 12  C’s   td2?!m   Completion    -­‐  ‫2"!ء‬x‫  ا‬   %100  ‫1وي‬J/  3  99%    Thursday, February 17, 2011
 159. 159.   @^!r   ٤ 12  C’s   td2?!m   Completion    -­‐  ‫2"!ء‬x‫  ا‬   )/"+,‫  =  ا‬W.+X%‫)  ا‬Ct  ‫9ف‬D,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 160. 160.   @^!r   ٤ 12  C’s   td2?!m   Completion    -­‐  ‫2"!ء‬x‫  ا‬   ٢١٢  ‫=„  ا%1ء‬J/Thursday, February 17, 2011
 161. 161.   BC#>/  -()./ 12  C’s   ‫@9اف‬A‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 162. 162.   ‫@9اف‬A‫/.)(-  8)ا2*4  ا‬ 12  C’s   ‫)ة‬Y*,‫ا‬Thursday, February 17, 2011
 163. 163. @A5!U9‫ا‬ 12  C’s   ‫/*1ر(  و  8#981ت‬ <5=+,‫/>9(9  ا‬ ‫@9اف‬A‫  />9(9  ا‬ ‫@9اف‬A‫  ا‬BC#>/Thursday, February 17, 2011
 164. 164. @A5!U9‫ا‬ 12  C’s   ‫/*1ر(  و  8#981ت‬ 4.D%‫4  ا‬EFGA‫@9اف  و  ا‬A‫ا‬   HCI=+,‫  ا‬HCJK/ ‫@9اف‬A‫  />9(9  ا‬ ‫@9اف‬A‫  ا‬BC#>/Thursday, February 17, 2011
 165. 165. @A5!U9‫ا‬ 12  C’s   )>K,‫  ا‬ZM`  456Thursday, February 17, 2011
 166. 166. 3L‫ر‬J}B9  ‫;ا‬Ws -./01‫  *!2-  ا‬ www.al-­‐menaii.com hani@al-­‐menaii.comThursday, February 17, 2011
 167. 167. 3L‫ر‬J}B9  ‫;ا‬Ws Mr.   -./01‫  *!2-  ا‬ CONNECTability E[5 W5/‫إ‬ +٩٦٥٩٩١٧٠٥٧٥ www.al-­‐menaii.com hani@al-­‐menaii.comThursday, February 17, 2011

×