CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH
MYÕ THUAÄT LÔÙP 7 TRÖÔØNG THPT BC Nguyeãn Du Ñaø Laït Naêm hoïc : 2006 - 2007 BOÄ MOÂN Giaùo vieân: Trònh Minh Quaân
<ul><li>Neâu caùc böôùc tieán haønh veõ tranh phong caûnh? </li></ul>KIEÅM TRA BAØI CUÕ
VEÕ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ÑAÀU BAÙO TÖÔØNG BAØI 28
I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT <ul><li>Chia nhoùm: Moät nhoùm boán ngöôøi, quan saùt caùc ñaàu baùo töôøng, thaûo luaän vaø t...
1. Quan saùt – Nhaän xeùt
Soá 02
 
<ul><li>Ñaàu baùo phaûi trang trí ñeïp, chöõ cuûa ñaàu baùo vieát to, roõ raøng baèng chöõ in hay chöõ thöôøng do ngöôøi t...
2. Caùch trang trí ñaàu baùo  <ul><li>Xaùc ñònh noäi dung chuû ñeà tôø baùo, teân tôø baùo. </li></ul><ul><li>Phaùc maûng...
 
 
 
 
 
 
 
 
<ul><li>Trang trí ñaàu baùo töôøng kích thöôùc 10 Cm – 28 Cm treân khoå giaáy A4. </li></ul><ul><li>Töï choïn chuû ñeà hoï...
<ul><li>Veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò baøi veõ tranh ñeà taøi “An toaøn giao thoâng”. </li></ul><ul><li>Söu taàm moä...
KÍ N H C H U ÙC Q U ÙY T H AÀ Y C OÂ Vui , khoûe ,ñaït nhieàu thaønh quûa toát ñeïp trong söï nghieäp giaùo du...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trang Tri Dau Bao Tuong

35,988 views
35,677 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
35,988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trang Tri Dau Bao Tuong

 1. 2. CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH
 2. 3. MYÕ THUAÄT LÔÙP 7 TRÖÔØNG THPT BC Nguyeãn Du Ñaø Laït Naêm hoïc : 2006 - 2007 BOÄ MOÂN Giaùo vieân: Trònh Minh Quaân
 3. 4. <ul><li>Neâu caùc böôùc tieán haønh veõ tranh phong caûnh? </li></ul>KIEÅM TRA BAØI CUÕ
 4. 5. VEÕ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ÑAÀU BAÙO TÖÔØNG BAØI 28
 5. 6. I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT <ul><li>Chia nhoùm: Moät nhoùm boán ngöôøi, quan saùt caùc ñaàu baùo töôøng, thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau. Nhoùm naøo traû lôøi ñuùng heát thì caû nhoùm ñaït ñieåm 10, nhoùm naøo traû lôøi khoâng ñuùng hay thieáu noäi dung seõ ñaït ñieåm ñuùng vôùi thang ñieåm ñaõ cho. </li></ul><ul><li>Maûng chính ôû ñaàu baùo töôøng laø nhöõng chi tieát naøo? </li></ul><ul><li>Maûng phuï ôû ñaàu baùo töôøng laø nhöõng chi tieát naøo? </li></ul><ul><li>Maøu saéc cuûa maûng chính phaûi nhö theá naøo? </li></ul>
 6. 7. 1. Quan saùt – Nhaän xeùt
 7. 8. Soá 02
 8. 10. <ul><li>Ñaàu baùo phaûi trang trí ñeïp, chöõ cuûa ñaàu baùo vieát to, roõ raøng baèng chöõ in hay chöõ thöôøng do ngöôøi trang trí. </li></ul><ul><li>Boá cuïc ñeïp, Maøu saéc töôi vui. </li></ul><ul><li>Ñaàu baùo töôøng goàm coù: Teân ñôn vò, soá baùo vaø caùc hình minh hoïa. </li></ul><ul><li>Khi laøm baùo töôøng: Teân tôø baùo do ñôn vò ñaët ra phaûi phuø hôïp vôùi noäi dung. </li></ul><ul><li>VD : Nhôù nguoàn, öôùc mô, möïc tím, tieán leân, maêng non. </li></ul>
 9. 11. 2. Caùch trang trí ñaàu baùo <ul><li>Xaùc ñònh noäi dung chuû ñeà tôø baùo, teân tôø baùo. </li></ul><ul><li>Phaùc maûng saép xeáp boá cuïc treân tôø giaáy tìm maûng chính (teân tôø baùo), maûng phuï (teân ñôn vò, hình minh hoïa). </li></ul><ul><li>Choïn maãu chöõ phuø hôïp noäi dung, phaùc teân tôø baùo, teân ñôn vò vaø caùc neùt cuûa caùc hình minh hoïa. Kieåu chöõ ñôn giaûn, phoùng khoaùng khoâng quaù ngay ngaén, khoâ khan. </li></ul><ul><li>Veõ caùc chi tieát vaø hoaøn chænh. </li></ul><ul><li>Veõ maøu (Veõ ít maøu, choïn maøu töôi saùng, thích hôïp vôùi noäi dung tôø baùo). </li></ul>
 10. 20. <ul><li>Trang trí ñaàu baùo töôøng kích thöôùc 10 Cm – 28 Cm treân khoå giaáy A4. </li></ul><ul><li>Töï choïn chuû ñeà hoïa tieát, maøu saéc töï do. </li></ul>III. Baøi taäp
 11. 21. <ul><li>Veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò baøi veõ tranh ñeà taøi “An toaøn giao thoâng”. </li></ul><ul><li>Söu taàm moät soá tranh veà ñeà taøi “An toaøn giao thoâng”. </li></ul>CHUAÅN BÒ BAØI MÔÙI
 12. 22. KÍ N H C H U ÙC Q U ÙY T H AÀ Y C OÂ Vui , khoûe ,ñaït nhieàu thaønh quûa toát ñeïp trong söï nghieäp giaùo duïc cuûa nöôùc nhaø.

×