Trang Tri Dau Bao Tuong
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
36,137
On Slideshare
36,132
From Embeds
5
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 5

http://www.slideshare.net 5

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2. CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH
 • 3. MYÕ THUAÄT LÔÙP 7 TRÖÔØNG THPT BC Nguyeãn Du Ñaø Laït Naêm hoïc : 2006 - 2007 BOÄ MOÂN Giaùo vieân: Trònh Minh Quaân
 • 4.
  • Neâu caùc böôùc tieán haønh veõ tranh phong caûnh?
  KIEÅM TRA BAØI CUÕ
 • 5. VEÕ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ÑAÀU BAÙO TÖÔØNG BAØI 28
 • 6. I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT
  • Chia nhoùm: Moät nhoùm boán ngöôøi, quan saùt caùc ñaàu baùo töôøng, thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau. Nhoùm naøo traû lôøi ñuùng heát thì caû nhoùm ñaït ñieåm 10, nhoùm naøo traû lôøi khoâng ñuùng hay thieáu noäi dung seõ ñaït ñieåm ñuùng vôùi thang ñieåm ñaõ cho.
  • Maûng chính ôû ñaàu baùo töôøng laø nhöõng chi tieát naøo?
  • Maûng phuï ôû ñaàu baùo töôøng laø nhöõng chi tieát naøo?
  • Maøu saéc cuûa maûng chính phaûi nhö theá naøo?
 • 7. 1. Quan saùt – Nhaän xeùt
 • 8. Soá 02
 • 9.  
 • 10.
  • Ñaàu baùo phaûi trang trí ñeïp, chöõ cuûa ñaàu baùo vieát to, roõ raøng baèng chöõ in hay chöõ thöôøng do ngöôøi trang trí.
  • Boá cuïc ñeïp, Maøu saéc töôi vui.
  • Ñaàu baùo töôøng goàm coù: Teân ñôn vò, soá baùo vaø caùc hình minh hoïa.
  • Khi laøm baùo töôøng: Teân tôø baùo do ñôn vò ñaët ra phaûi phuø hôïp vôùi noäi dung.
  • VD : Nhôù nguoàn, öôùc mô, möïc tím, tieán leân, maêng non.
 • 11. 2. Caùch trang trí ñaàu baùo
  • Xaùc ñònh noäi dung chuû ñeà tôø baùo, teân tôø baùo.
  • Phaùc maûng saép xeáp boá cuïc treân tôø giaáy tìm maûng chính (teân tôø baùo), maûng phuï (teân ñôn vò, hình minh hoïa).
  • Choïn maãu chöõ phuø hôïp noäi dung, phaùc teân tôø baùo, teân ñôn vò vaø caùc neùt cuûa caùc hình minh hoïa. Kieåu chöõ ñôn giaûn, phoùng khoaùng khoâng quaù ngay ngaén, khoâ khan.
  • Veõ caùc chi tieát vaø hoaøn chænh.
  • Veõ maøu (Veõ ít maøu, choïn maøu töôi saùng, thích hôïp vôùi noäi dung tôø baùo).
 • 12.  
 • 13.  
 • 14.  
 • 15.  
 • 16.  
 • 17.  
 • 18.  
 • 19.  
 • 20.
  • Trang trí ñaàu baùo töôøng kích thöôùc 10 Cm – 28 Cm treân khoå giaáy A4.
  • Töï choïn chuû ñeà hoïa tieát, maøu saéc töï do.
  III. Baøi taäp
 • 21.
  • Veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò baøi veõ tranh ñeà taøi “An toaøn giao thoâng”.
  • Söu taàm moät soá tranh veà ñeà taøi “An toaøn giao thoâng”.
  CHUAÅN BÒ BAØI MÔÙI
 • 22. KÍ N H C H U ÙC Q U ÙY T H AÀ Y C OÂ Vui , khoûe ,ñaït nhieàu thaønh quûa toát ñeïp trong söï nghieäp giaùo duïc cuûa nöôùc nhaø.