Bai tap microsoft word 2007

13,081 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
610
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai tap microsoft word 2007

 1. 1. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH MICROSOFT WORD Baøi 1T uoåi treû khoâng phaûi soá thaùng naêm, maø chuùng ta cuûa caùi ñeïp, cuûa hy voïng, laø thôøi gian cuûa giaø vì töø boû nhöõng lyù töôûng cuûa vui töôi, can ñaûm vaø söùc T cuoäc ñôøi, noù laø cuûa chuùng ta. maïnh töø tha nhaân vaø töø voâ K moät traïng thaùi cuûa haùng naêm ñoù coù cuøng, thì baùy laâu ta coøn treû.taâm trí, noù khoâng phaûi laø theå laø da nhaên, hi nhöõng chieác caàuchuyeän cuûa maù hoàng, moâi coøn töø boû söï haêng baét tín hieäu ñoù bòñoû vaø ñaàu goái uyeån chuyeån, haùi laøm taâm hoàn ta ñoå, taâm trí baïn bòmaø noù laø chuyeän cuûa yù chí, nhaên laïi. Söï aâu saàu, sôï haõi, bao phuû bôûi nhöõnglaø tính caùch cuûa trí töôûng maát töï tin laøm cho chuùng ta lôùp tuyeát cuûa söï cay ñoäc vaøtöôïng, laø sinh löïc cuûa caûm chuøng xuoáng vaø bieán tinh lôùp baêng cuûa söï bi quan, thì Dxuùc, noù laø söï töôi thaém cuûa thaàn chuùng ta thaønh caùt buïi. khi aáy baïn ñaõ laø giaø, duø môùi Cnhöõng muøa xuaân ñaäm ñaø uø 60 tuoåi hay 16 tuoåi, laø 20 tuoåi.Ttrong cuoäc soáng. trong moãi traùi tim oøn nhöõng chieác uoåi treû coù nghóa laø ngöôøi ñeàu coù nieàm caàu baét tín hieäu söï thaéng theá say meâ caùi laï, ñeàu coù saün giöông cao ñeå thöôøng coù cuûa öôùc muoán kyø laï treû thô ñoái baét nhöõng laøn soùng loøng can ñaûm, cheá vôùi töông lai vaø coù nieàm vui cuûa söï laïc quan, thì vaãn coùngöï tính nhuùt nhaùt trong öôùc ñoái vôùi troø chôi cuoäc soáng. hy voïng laø baïn raát treû, duømuoán söï thaéng theá cuûa tính Giöõa tim baïn vaø tim toâi coù cheát ôû tuoåi 80.maïo hieåm, cheá ngöï tính öa moät traïm voâ tuyeán: bao laâudeã daõi. Khoâng ai giaø chæ vì noù coøn nhaän ñöôïc tín hieäu 64
 2. 2. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 2 VITAMIN VAØ KHOAÙNG CHAÁTVITAMIN VAØ KHOAÙNG CHAÁT LAØ GÌ? Vitamin vaø khoaùng chaát coù trong thöùc aên giuùp cô theå taêng tröôûng vaø hoaït ñoäng bình thöôøng.TAÏI SAO CHUÙNG TA PHAÛI CAÀN COÙ VITAMIN VAØ KHOÙANG CHAÁT Vì cô theå khoâng taïo ñöôïc caùc Vitamin, tröø Vitamin tham gia vaøo quaù trình chuyeån Vitamin Ñ vaø PP laø ñöôïc cô theå taïo ra hoùa thöùc aên thaønh naêng löôïng vaø vôùi moät löôïng nhoû. Vì vaäy chuùng ta thaønh laäp caùc moâ môùi cuûa cô theå. caàn phaûi ñöôïc cung caáp Vitamin vaø Khoaùng chaát coù vai troø xuùc taùc, hoã caùc khoaùng chaát töø caùc nguoàn beân trôï caùc men giuùp cô theå hoaït ñoäng ngoaøi cô theå. bình thöôøng.COÙ NHÖÕNG LOAÏI VITAMIN VAØ KHOAÙNG CHAÁT GÌ? Moät soá Vitamin vaø khoaùng chaát nhö Vitamin tan trong chaát beùo: A, D, E, K Vitamin tan trong nöôùc nhö nhoùm Vitamin B (B1, B2, B5, B6, B12). C. H. PP. Caùc khoaùng chaát vaø caùc nguyeân toá vi löôïng nhö Canxi, Saét, Magieâ, Keõm, Ñoàng, Mangan, Molybdene, Cobalt …NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN GÌ GAÂY RA THIEÁU VITAMIN? Cheá ñoä aên khoâng ñaày ñuû vì thieáu hoaëc kieâng khem quaù nhieàu. Cheá ñoä aên khoâng caân ñoái do thieáu hieåu bieát, khoâng theå boå sung theâm, thoùi quen kieâng cöû, beänh raêng … Nhu caàu veà Vitamin ñang gia taêng nhö ôû treû ñang lôùn, nhöõng ngöôøi huùt thuoác, phuï nöõ mang thai, cho con buù, duøng truï sinh laâu ngaøy. MOÄT SOÁ VITAMIN CAÀN THIEÁT A B E B1 B2 B5 B6 B12 C PP A ................................... 310.65 B5.................................56.00 D ..................................... 60.70 B6.................................75.40 E ....................................... 1.80 B12 ................................ 0.60 B1 ............................... 1200.25 C...................................12.78 65
 3. 3. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 3 M oät trong nhöõng chöông trình du lòch ñöôïc du khaùch phöông Taây quan taâm hieän nay laø ñöôïc keát hoân theo taäp tuïc coå truyeàn cuûa ngöôøi baûn ñòa. Trong soá nhöõng nôi ñöôïc choïn coù: Vuøng Kashmir: Ñaûo Tahiti: Sau khi ñaùp maùy bay xuoáng saân bay Leh Theo chöông trình du lòch ñeán Tahiti (ñaûothuoäc thaønh phoá Ladakh ôû vuøng Karhmir (vuøng chính cuûa quaàn ñaûo Socíeteù ôû Nam Thaùi Bìnhñaát thuoäc AÁn), ñoâi du khaùch ñöôïc ñoùn veà khaùch Döông). Ñoâi du khaùch tình nhaân ñöôïc trangsaïn. ÔÛ ñoù ngöôøi ta seõ laáy soá ño cuûa hoï ñeå may ñieåm theo phong tuïc cuûa ngöôøi Polyneùsien baûnnhöõng boä trang phuïc truyeàn thoáng daønh cho ñòa. Caùc nhaïc só, daân laøng, tröôûng laøng vaø thaàyhoân leã. Buoåi leã trang troïng naøy seõ ñöôïc toå chöùc teá leã seõ laøm chöùng cho cuoäc hoân nhaân ñöôïc toåvaøo ban ñeâm, ôû ñoä cao 3500 meùt treân vuøng nuùi chöùc treân moät con thuyeàn ñoäc moäc, ñöôïc boánlöûa Himalaya. Theo ñuùng taäp tuïc ñòa phöông, chieán binh khieâng. Trang phuïc cöôùi cuûa coâñoâi tình nhaân ñöôïc daãn ñeán 2 ngoâi nhaø rieâng daâu, chuù reå laø nhöõng voøng hoa ñaày maøu saécbieät töôïng tröông cho cha meï rieâng cuûa moãi khoaùc treân taám thaân… ñeå traàn. Hoï ñöôïc ñaùmngöôøi. Ôû ñoù hoï seõ ñöôïc laøm quen vôùi ngöôøi röôùc khieâng voøng quanh laøng tröôùc khi ñöa vaøotrong “gia ñình” cuûa mình. Moät nhaø chieâm tinh moät ngoâi nhaø döïng treân coïc goã.hoïc ñöôïc môøi ñeán ñeå xuû queû töông lai cho ñoâi D.Mvôï choàng môùi. Ñeâm taân hoân keát thuùc, hoân leã seõ (Trích Tuoåi treû Chuû nhaät – 28-2000)ñöôïc tieán haønh trong moät ngoâi nhaø noãi treân hoàSrinagar… Thaùi Lan ....................................... 7 ngaøy ............................... 420 USD Du lòch Malaysia – Singapore ................... 7 ngaøy ............................... 585 USD T.S.T Haø Lan – Ñöùc – Bæ – Phaùp ------ 12 ngaøy --------------------- 1440 USD Thuïy Só – YÙ – Phaùp--------------- 15 ngaøy --------------------- 3360 USD 66
 4. 4. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 4BOEING COÂNG BOÁ PHAÙC THAÛO CHIEÁC MAÙY BAY LÔÙN NHAÁT THEÁ GIÔÙIV ôùi chieàu daøi 152 Lôïi duïng hieäu öùng “caùnh ñoái ñaát” (wing-in-ground-effect), meùt vaø saûi caùnh töùc laø nhöõng taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc luoàn khí giöõa thaân roäng 109 meùt, maùy bay vaø beà maët ñòa hình. ULTRA coù theå bay laø laø treân “con chim khoång maët nöôùc vôùi toác ñoä lôùn. Tuy nhieân, noù cuõng coù theå bay ôûloà” naøy coù kích côõ lôùn hôn moïi ñoä cao 6600 meùt hoaëc cao hôn.chieác maùy bay hieän taïi, keå caû Ñeå haï caùnh treân caùc saân bay daân duïng, chieác phi cô khoångloaïi phi cô lôùn nhaát theá giôùi loà naøy seõ söû duïng khoaûng 76 baùnh ñôõ. Ngöôøi ta coù theå duøngAntonov AN-255 cuûa Nga ULTRA ñeå caïnh tranh vôùi taøu thuûy trong lónh vöïc vaän taûitröôùc ñaây (chieàu daøi thaân 84 hoaëc thöïc hieän caùc söù meänh quaân söï, vì noù coù theå chôû ñöôïcmeùt). caû moät sö ñoaøn trong moät chuyeán bay. Ngoaøi ra caùc nhaø Ñieåm ñaëc bieät laø noù coù theå khoa hoïc cuõng ñaõ nghó ñeán vieäc duøng chieác maùy bay khoång bay saùt maët nöôùc maø khoâng loà naøy ñeå chôû taøu khoâng gian leân cao. gaëp nguy hieåm. Chieác maùy bay naøy coù teân laø “maùy BOEING BOEING BOEING bay vaän taûi sieâu troïng” – (ULTRA). Noù coù theå mang ULTRA ñöôïc 1400 taán vaø bay xa 16000 km maø khoâng caàn BOEING BOEING BOEING tieáp nhieân lieäu.Tuy nhieân chöa coù gì chaéc chaén laø ULTRA seõ ñöôïc saûn xuaát trong thôøi gian saép tôùi. Caùc nhaø phaân tích cho raèng, trong ngaønh haøng khoâng hieän nay, ngöôøi ta raát caân nhaéc trong vieäc ñaàu tö vaøo caùc döï aùn toán keùm nhöng khoâng coù tính thöông maïi cao!! 67
 5. 5. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 5 Moät laàn toâi ñeán tham beänh vieän Nhi Ñoàng thaønh phoá Hoà Chí Minh, nôi caùc baùc só ñang ñieàu trò cho caùc treû em maéc beänh soát xuaát huyeát. Haøng naêm coù ñeán haøng traêm treû nhoû bò maéc beänh, moät caên beänh chöa coù thuoác ñaëc trò. Toâi laø ca só, khoâng phaûi laø baùc só, nhöng Toâi vaãn traên trôû, muoán laøm ñöôïc moät ñieàu gì ñoù cho caùc em vì cuoäc soáng treû thô. Toâi muoán ñöôïc cuøng vôùi caùc baùc só vaø caùc toå chöùc ñaõ vaø ñang tham gia trong chöông trình phoøng choáng soát xuaát huyeát taïi Vieät Nam cuûa BOÄ Y TEÁ.Chöông trình BAØI HAÙT RU 09 laø cuûa caùc em.Ñoù laø lôøi taâm söï cuûa moät ca só haøng ñaàu Vieät Nam trong chöông trình ca nhaïc coå ñoäng phong traøophoøng choáng beänh soát xuaát huyeát do BOÄ Y TEÁ phaùt ñoäng vôùi söï taøi trôï cuûa nhieàu coâng ty taïi nhaø haùtHOAØ BÌNH. BAØI HAÙT 1. Gioït söông treân mi maét 9. Chieác laù voâ tình 2. Thaùng tö veà 10. Cho em moät ngaøy 3. Vöôøn yeâu 11. Vaãn haùt lôøi yeâu 4. Chôït nghe em haùt 12. Traùi tim hoang vu 5. Daáu veát 13. Troø chuyeän 6. Moät mình 14. Ru tình 7. Hoøa taáu baøi haùt ru cho anh 15. Beân em laø bieån roäng 8. Cöûa soå muøa ñoâng 16. Maët trôøi dòu eâm 68
 6. 6. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 6 Ñ aàu thaùng 10 naêm LeGrand. Coâng ngheä naøy seõ Palladium nhaèm taêng cöôøng 2002, trong moät thieát laäp moâi tröôøng phaàn khaû naêng baûo maät thoâng tin cuoäc hoïp baùo cöùng ñeå ngaên chaën caùc cuoäc cho caùc PC chaïy Windows.thöôøng leä, ñaïi dieän phaùt taán coâng vaøo heä thoáng töø Tröôùc thôøi ñieåm khihaønh cuûa haõng Intel tieát loä beân ngoaøi, chaúng haïn nhö Nehalem xuaát hieän. Intel seõraèng haõng ñang coù keá hoaïch virus maùy tính. LeGrand bao tung ra boä vi xöû lyù Prescott,phaùt trieån nhöõng boä vi xöû lyù goàm chipset, boä nhôù heä moät phieân baûn caûi tieán cuûamôùikhaùc bieät hoaøn toaøn vôùi thoáng vaø oå cöùng. Chuùng seõ caáu truùc NetBurst ñang ñöôïcchip Pentium 4 hieän nay. ñöôïc tích hôïp vaøo trong caáu söû duïng trong Pentium 4.Saûn phaåm naøy coù teân maõ laø truùc chuaån cuûa boä vi xöû lyù Prescott söû duïng coâng ngheäNehalem, döï kieán seõ xuaát môùi Nehalem. 0.9 micron, caùc wafer coùhieän treân thò tröôøng vaøo naêm Vieäc thieát laäp kích thöôùc 12 inch vaø seõ ra2004. moâi tröôøng phaàn cöùng cuûa maét thò tröôøng vaøo khoaûng Cuøng thôøi ñieåm, Intel Intel gaàn gioáng vôùi “döï aùn giöõa naêm 2003.cuõng ñang phaùt trieån moät Palladium” cuûa Microsoft.caáu truùc baûo maät môùi goïi laø Quyeát ñònh phaùt trieån Loä trình phaùt trieån cuûa theá heä chip: NEHALEM .............................................................................. WILLAMATE ................................................................ PRESCOTT ............................................................ LeGrand Palladium Intel Microsoft 69
 7. 7. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 7 Giôùi thieäu COÂNG NGHEÄ MAØN HÌNH MÔÙI !!!V iewSonic chuyeân saûn choùi cuûa ViewSonic ñaõ laøm ViewSonic theå hieän ñöôïc xuaát caùc loaïi maøn cho hình aûnh theâm trung hình aûnh soáng ñoäng hôn, hình chaát löôïng cao, thöïc vaø soáng ñoäng. Toå hôïp trung thöïc hôn, xöùng ñaùngñaëc bieät laø maøn hình phaúng cuûa nhöõng coâng ngheä tieân vôùi nhöõng giaûi thöôûngdaønh cho chuyeân ngaønh tieán ñaït ñöôïc: coâng ngheä ViewSonic ñaït ñöôïc vaø laøthieát keá ñoà hoïa. Vôùi coâng Sonictron, coâng ngheä phaúng haõng maøn hình ñöùng vò trí soángheä loaïi boû ñöôøng cong beà tuyeät ñoái, coâng ngheä Short 1 taïi Myõ.maët vaø taêng khaû naêng nhìn & Depth, coâng ngheä Superbaèng caùch giaûm thieåu ñoä clear… ñaõ cho maøn hình CÔ SÔÛ ÑEÅ BAÏN CHOÏN LÖÏA MAØN HÌNH THEO ÖÙNG DUÏNG CUÛA MÌNH. Duøng cho gia ñình söû Duøng cho vaên Duøng cho thieát keá Nhu caàu duïng Internet, games, phoøng, in aán, cheá ñoà hoïa cao caáp, söû duïng hoïc,.. baûn .. design phim .. Loaïi maøn hình 15” 19” 15” 21” 17” 21” Ñoä phaân giaûi 800x600 800x600 1280x1024 Model E50,E653 E50,E653 PI63 NHAØ PHAÂN PHOÁI SAIGON VIEW PTE. THEÁ GIÔÙI QUAN 82 Voõ Vaên Taàn, Q3, Tp.HCM. Laàu 1 Red River Building Tel: (08)9301915 – 9301916 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoaøn Kieám, Haø Noäi Tel: (04) 9330909 70
 8. 8. Giáo Trình Chứng Chỉ A Tin Học Microsoft Word Baøi 8 Traùi Ñaát Ñang Caïn Kieät Taøi Nguyeânathis Wackernagel ngöôøi trong moái lieân heä vôùi Beân caïnh ñoù yù töôûng thieân nhieân. tìm kieám moät moâi tröôøng soángcuøn Theo ñoù, naêm 1961 khaùc ngoaøi traùi ñaát vaãn ñangg loaøi ngöôøi treân theá giôùi chæ ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùunhoù duøng heát 70% nhöõng thöù maø thieân vaên hoïc xuùc tieán raùom traùi ñaát saûn sinh ra theo caùch rieát. Vaø keát quaû môùi nhaát thuñoàn töï nhieân. Ñeán naêm 2002, tyû leä ñöôïc töø moät nhoùm caùc nhaøg söï ñoù laø 125%. Ñieàu ñoù coù nghóa thieân vaên hoïc Myõ laø coùtaïi laø, loaøi ngöôøi ñang tieán tôùi khoaûng 30 tæ haønh tinh töôngVieän nghieân cöùu Redefining khai phaù kieät queä nhöõng phaàn töï nhö traùi ñaát trong daûi ngaânProgreess – California (Myõ) döï tröõ cuûa traùi ñaát nhö döï tröõ haø; vôùi khoaûng caùch gaàn nhaátñaõ phaân tích caùc yeáu toá quan veà daàu löûa, than ñaù, laán chieám laø 100 naêm aùnh saùng!troïng lieân quan ñeán maët baèng ñaát canh taùc, ñaát chaên nuoâi,sinh thaùi nhö nhu caàu veà ñaát röøng thieân nhieân.troàng nguõ coác, ñaát cho chaênnuoâi, ñaát troàng röøng, nuoâithuûy saûn, ñaát thoå cö vaø saûnxuaát coâng nghieäp… Döïa treâncaùc yeáu toá naøy, nhoùm chuyeângia ñaõ tieán haønh laäp ra moätmoâ hình veà nhu caàu tieâu duøngcuûa loaøi 71
 9. 9. Giáo Trình Tin Học Văn Phòng Microsoft Word 2007 Baøi 9 TAÛN MAÏN CUOÁI TUAÀN Roài cuõng nhö bao sinh vieân laøm theâm, noù nhaän tieáp thò cho moät cöûa haøng xe hôi “Kieâm” kinh doanh Ngaøy vaøo ñaïi hoïc, xoùm nhoû queâ ngheøo cuøng nhau göûi ñieän thoaïi di ñoäng. Vaøo nhöõng buoåi toái, noù chui vaøo gaém chuùt quaø tieãn noù leân ñöôøng vaäy maø tröôùc ñoù noù maõi do döï con roái to ñuøng ñöùng vaãy chaøo möøng khaùch haøng khi hình dung meï vaø nhöõng ñöùa em vaát vaû treân ñoàng. Noù thöông qua laïi. Ngöôøi ñi ñöôøng ai cuõng nhìn vui. Thaùng meï nhöng khoâng baèng tình thöông cuûa meï daønh cho noù. Meï baûo ngaøy ñi qua, cöù moãi toái con roái vaãn ñöùng choã cuõ ñeå ñuû noù phaûi hoïc ñeå neân ngöôøi sau naøy coù lo cho meï vaø caùc em cuõng aên ñuû hoïc, ñuû chia seû nhoïc nhaèn nôi queâ nhaø. chaúng muoän. Toái nay thaønh phoá saùng röïc, nhöõng ngoïn gioù laønh laïnh thi thoaûng uøa veà. Theá laø noù xa queâ. Tieàn goùp nhaët khoù nhoïc nôi queâ Ngöôøi Saøi Goøn döôøng nhö ñoâng hôn neân con roái vaãy tay chaøo möøng lieân tuïc. Ai ngheøo moãi thaùng meï göûi chæ ñuû cho môù giaùo trình vaø nhöõng bieát ñöôïc beân trong ñaàu oùc nhö ñang roái bôøi khi nghæ veà meï, veà em, veà queâ quyeån saùch moûng tanh nôi giaûng ñöôøng. Cöù saùng ñeán tröôøng, ngheøo, nôi coù bao côn luõ lieân tieáp vöøa qua ñi. Baát chôït nhöõng gioït nöôùc maét chieàu vaøo thö vieän, moùn aên tinh thaàn khoâng thoûa laép ñöôïc söï phía trong con roái rôi xuoáng… coàn caøo gan ruoät khi nhöõng laù thö chuyeån tieàn töø queâ nhaø trôû neân mong manh. Chuùc Thaønh Coâng 72
 10. 10. Giáo Trình Tin Học Văn Phòng Microsoft Word 2007 Baøi 10 73

×