Bcc

227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bcc

 1. 1. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ MôC LôCLêI NãI §ÇU…………………………………………………………………………………4…NéI DUNG:……………………………………………………………………7CH¦¥NG 1: TæNG QUAN VÒ c«ng ty CP th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ngviªn ph¸t1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t¹i c«ng tu cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t …………………………………………………….7 1.1.1.VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi …………………………….7 1.1.2.Cë së ph¸p lý thµn lËp……………………………………………..7 1.1.3.H×nh thøc së h÷u vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty…………8 1.1.3.1.H×nh thøc së h÷u vèn………………………………………….8 1.1.3.2.LÜnh vùc kinh doanh…………………………………………….81.2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD cña c«ngty……..10 1.2.1.§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý……………………………………..10 1.2.2.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt……………………………………..12 1.2.3.Quy tr×nh SXKD cña c«ng tyCæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t……………………………………………………………131.3.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t…………………………………………………………….14SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 1 Líp:LKT11.1
 2. 2. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ 1.3.1.Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty…………………………………..14 1.3.2.ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty…………………………..16 1.3.3.H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty …………………………16 CH¦¥NG 2:THùC TR¹NG VÒ KÕ TO¸N MUA HµNG Vµ THEO DâI THANH TO¸N VíI NG-êi b¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng viªn ph¸t2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ c¸c mÆt hµng vµ ®¸nh gi¸ hµng mua t¹i c«ng ty cæphÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng viªn ph¸t………………………………19 2.1.1 §Æc ®iÓm chung vÒ c¸c mÆt hµng……………………………….19 2.1.2 Ph©n lo¹i c¸c mÆt hµng …………………………………………..19 2.1.3 Nguån nhËp vµ tÝnh gi¸ hµng mua ……………………………20 2.2 Quy tr×nh h¹ch to¸n hµng mua………………………………………….. 202.3 KÕ to¸n chi tiÕt mua hµng trong c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©ydùng giao th«ng viªn ph¸t……………………………………………………………… 21 2.3.1 H¹ch to¸n ban ®Çu …………………………………………….21SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 2 Líp:LKT11.1
 3. 3. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ 2.3.2 Chøng tõ vµ thñ tôc mua hµng……………………………….23 2.3.3 Ph¬ng ph¸p lËp sæ chi tiÕt mua hµng ………………………33 2.4 KÕ to¸n tæng hîp hµng hãa t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©ydùng giao th«ng viªn ph¸t ………………………………………………….………..39 Ch¬ng 3Ph¬ng ph¸p vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i liªn quantíi “ kÕ to¸n mua hµng vµ theo dâi thanh to¸n víi ngêi b¸n trong c«ng ty cæphÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng viªn ph¸t ”3.1 §¸nh gi¸ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mua hµng vµ theo dâi thanh to¸n víi ngêib¸n trong c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng viªn ph¸t……….…63 3.1.1 Nh÷ng u diÓm …………………………………………………63 3.1.2 Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc……. ..……………………………65 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµnthiÖn c«ng t¸c mua hµng vµ theo dâi thanh to¸n víi ngêi b¸n t¹i c«ng ty cæSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 3 Líp:LKT11.1
 4. 4. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng ViªnPh¸t…………………………………………………………………………….66KÕT LUËN …………………………………………………………………72ý KIÕN CñA GI¸O VI£N híng dÉn…………………………………74ý kiÕn x¸c nhËn cña ®¬n vÞ thùc tËp…………………………75tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………………76 LêI Më §ÇU Mçi mét doanh nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× cÇnph¶i quan t©m ®Õn nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh cña m×nh. C¸c nh©n tè ®ã bao gåm c¶ nh©n tè kh¸ch quan vµnh©n tè chñ quan. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt choai? vµ s¶n xuÊt nh thÕ nµo? lµ nhiÖm vô kinh doanh c¬ b¶n vµ lµ nh÷ngc©u hái doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng vËy. §ßi hái c¸c doanhnghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái: mua c¸i g×? b¸n c¸i g×? b¸n cho ai?.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 4 Líp:LKT11.1
 5. 5. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Trong ®ã lu chuyÓn hµng ho¸ lµ nghiÖp vô kinh doanh c¬ b¶n cña DNTMbao gåm c¸c qu¸ tr×nh : b¸n hµng - dù tr÷ - mua hµng, nhËp hµng. §èi víidoanh nghiÖp ph¶i chó träng h¬n tíi qu¸ tr×nh nµy. Trong thêi kú bao cÊp, lu th«ng hµng ho¸ chØ lµ h×nh thøc, c¸cdoanh nghiÖp th¬ng m¹i thùc chÊt chØ lµ nh÷ng "Tæng kho cÊp ph¸t" cñaNhµ Níc, hoµn toµn thô ®éng víi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Trong c¬ chÕ thÞtrêng, c¸c DNTM ®îc khuyÕn khÝch ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, gãp phÇntÝch cùc vµo viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc. C¸c doanhnghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanhcña m×nh. Qu¸ tr×nh mua, nhËp hµng dù tr÷ , b¸n hµng nh thÕ nµo lµ dodoanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. BÊt cø doanh nghiÖp ®ã thuéc thµnh phÇnkinh tÕ nµo - cèt sao ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. V× vËy tæ chøc qu¶n lývµ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ lµ mét vÊn ®Ò hÕt quanträng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Mua, nhËp hµng lµ bíc khëi ®Çu ®¶m b¶ocho doanh nghiÖp cã hµng ho¸ ®Ó thùc hiÖn c¸c bíc tiÕp theo cña qu¸tr×nh lu th«ng. Qu¸ tr×nh mua hµng ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt khi qu¸ tr×nh ®ã®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng, gi¸ trÞ mµ vÉn ®¶m b¶o tiÕtkiÖm trong tÊt c¶ c¸c kh©u: thu mua - dù tr÷ - tiªu thô. MÆt kh¸c, ®Ó thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh mua, nhËp hµng ho¸ th× tµichÝnh lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ mua hµngnÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ngêi b¸n. V× thÕ cÇn thiÕt ph¶ig¾n liÒn c«ng t¸c kÕ to¸n mua hµng víi ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸nvíi ngêi b¸n cña doanh nghiÖp ®Ó ho¹t ®éng thu mua hµng hãa ®¹t hiÖuqu¶ cao h¬n. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty C«ng ty CæphÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t, em ®îc biÕt c«ng t¸ckÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng víi ngêiSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 5 Líp:LKT11.1
 6. 6. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸cung cÊp nãi riªng cña c«ng ty ®· t¬ng ®èi tèt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶nlý hµng ho¸ trong c«ng ty ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn nÕu hoµnthiÖn thªm th× c«ng t¸c kÕ to¸n mua hµng sÏ ph¸t huy h¬n n÷a vai trßqu¶n lý cña m×nh. Do ®ã sau khi ®i vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n muahµng cña C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸tnhËn thÊy nh÷ng mÆt m¹nh, nh÷ng mÆt cha hoµn thiÖn, em ®· lùa chän®Ò tµi "Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ theo dâi thanh to¸nvíi ngêi b¸n cu¶ C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giaoth«ng Viªn Ph¸t " lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh. Tuy nhiªn, do kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò cña emkh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇyc« gi¸o còng nh c¸c b¸c , c¸c c«, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ngty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th¹c sü NguyÔn Quúnh Ch©mkhoa kÕ to¸n – Trêng cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi, c¸c b¸c, c¸cc«, c¸c chÞ trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹ivµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnhchuyªn ®Ò nµy. Bè côc cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n mua hµng vµ theo dâi thanh to¸n víingêi b¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 6 Líp:LKT11.1
 7. 7. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Ch¬ng 3: Ph¬ng ph¸p vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nh÷ng vÊn ®Òtån t¹i liªn quan tíi “ kÕ to¸n mua hµng vµ theo dâi thanh to¸n víi ng êi b¸ntrong c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t”. Hµ Néi, Ngµy 14 th¸ng 07n¨m 2012 Sinh viªn NguyÔn ThÞH¹nhSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 7 Líp:LKT11.1
 8. 8. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ NéI DUNGCH¦¥NG 1: TæNG QUAN VÒ c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng viªn ph¸t.1.1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi: Trô së c«ng ty ®Æt t¹i vïng gÇn víi n¬i tËp trung kh¸ ®«ng d©n c t¹ixãm Trµng n¬I cã chî Thanh LiÖt, vµ cã ®êng quèc lé ch¹y qua.§ã lµ ®iÒukiÖn v« cïng thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i, trao ®æi,kinh doanh vµ qu¶ng b¸ c¸cs¶n phÈm cña c«ng ty.Kh«ng nh÷ng vËy víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cñax· Thanh LiÖt nãi riªng vµ huyÖn Thanh Tr× nãi chung th× ngµy cµng cãnhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn ®êng x¸, ®« thÞ vµ c¸c c«ng tr×nh nhµ ë mäc lªn 뮩y, lµ mét thuËn lîi lín cho c«ng ty, gióp cho c«ng ty cã thÓ nhËn ®îcnhiÒu hîp ®ång x©y dùng còng nh mua b¸n, t vÊn trang trÝ s¬n néi ngo¹ithÊt cho c¸c c«ng tr×nh ®ã. Nh×n thÊy ®îc sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cïng víi sù héi nhËp m¹nhmÏ cña ®Êt níc hiÖn nay, nhanh chãng n¾m b¾t ®îc xu híng ®ã nªn c«ngty lu«n ®i tríc ®ãn ®Çu, cËp nhËt nh÷ng mÉu s¶n phÈm s¬n phong phó,®ad¹ng vµ c¸ch phèi mµu s¬n hiÖn ®¹i cã tÝnh thÈm mÜ cao lµm hµi lßng mäikh¸ch hµng kÓ c¶ nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt.§ã còng chÝnh lµ lý dov× sao mµ chØ trong vßng cha ®Çy 3 n¨m thµnh lËp c«ng ty ®· chiÕm ®îclßng tin cña nhiÒu kh¸ch hµng lín nhá tõ kh¾p mäi n¬i, vÞ thÕ cña c«ng tySV: NguyÔn ThÞ H¹nh 8 Líp:LKT11.1
 9. 9. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸kh«ng ngõng ®îc n©ng cao trªn thÞ trêng kinh doanh, lîi nhuËn liªn tiÕpt¨ng qua tõng n¨m.1.1.2.C¬ së ph¸p lý thµnh lËp: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®îcthµnh lËp n¨m 2010,cã trô së chÝnh ë Xãm Trµng - X.Thanh LiÖt-H.Thanh Tr× -Tp.Hµ Néi....sau cã gÇn 3 n¨m ho¹t ®éng b»ng uy tÝn chÊtlîng, gi¸ c¶, c«ng ty ®· chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng trë thµnh ®ÞachØ tin cËy cña ngêi tiªu dïng. Tên công ty: Công ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t Trụ sở chính: Xãm Trµng - X.Thanh LiÖt -H.Thanh Tr× -Tp.Hµ Néi §iÖn tho¹i: 043.613.478 Fax: 043613478 Sè TK: 0110500000009- Ng©n hµng c«ng th¬ng Viettin Bank – chi nh¸nh: Hµ Néi M· sè thuÕ: 01051481621.1.3.H×nh thøc së h÷u vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇnth¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t.1.1.3.1.H×nh thøc së h÷u vèn: Lµ mét c«ng ty C«ng ty t nh©n, C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®îc thµnh lËp do c¸c thµnh viªn gãp vèn ®Ó thµnh lËp c«ng ty,víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 10 tû ®ång.1.1.3.2.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 9 Líp:LKT11.1
 10. 10. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ - Kinh doanh c¸c mÆt hµng s¬n: • Kinh doanh sơn các hãng • Tư vấn phối màu sơn • Sơn lại, sơn mới và xử lý chống thấm các công trình Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t lu«n ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt, lµm ¨n hiÖu qu¶, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Ng©n s¸ch nhµ níc. Tuy míi tr¶i qua mét thêi gian ng¾n ho¹t ®éng , nhng víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh th× C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®· ph¸t huy m¹nh mÏ kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó ®¹t nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng ghi nhËn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §¬n vÞ: Ngh×n ®ång Chªnh lÖch N¨m 2010 N¨m 2011ChØ tiªu TrÞ gi¸ Tû lÖ (%)Tæng doanh thu 17.933.037 20.298.718 2.365.681 13,19C¸c kho¶n gi¶m trõ 370.570 439.545 68.975 18,61Doanh thu thuÇn 17.562.467 19.859.173 2.296.706 13,08Gi¸ vèn hµng b¸n 16.064.165 18.042.624 1.978.459 12,31SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 10 Líp:LKT11.1
 11. 11. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Lîi nhuËn gép 1.498.302 1.816.549 318.247 24,24Chi phÝ b¸n hµng 600.385 710.015 109.630 18,26Chi phÝ QLDN 676.065 781.115 105.050 15,54Lîi nhuËn thuÇn 221.852 325.419 103.567 46,68 NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹ivµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Nh÷ng chØ tiªukinh tÕ cña n¨m 2010, 2011 ®· ph¶n ¸nh ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cñaC«ng ty. Doanh thu vµ lîi nhuËn hµng n¨m t¨ng. VÒ doanh thu thuÇn n¨m2011 t¨ng 13,08% so víi n¨m 2010, lîi nhuËn thuÇn còng t¨ng 46,68%. §iÒunµy cho thÊy c«ng t¸c b¸n hµng còng nh c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ®¹ttû lÖ t¨ng trëng cao.1.2.Chøc N¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty CæphÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t:1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý:§Æc ®iÓm: Là một doanh nghiệp t nh©n nhng C«ng ty lu«n đảm tr¸ch đầy đủ chứcnăng của một C«ng ty Thương mại trong nền kinh tế thị trường. - Tổ chức c¸c quy tr×nh nghiệp vụ kinh doanh Thương mại bao gồm:nghiªn cứu thị trường, khai th¸c nguồn hàng dự trữ và bảo quản hàng hãa,quảng c¸o và giới thiệu sản phẩm, b¸n hàng cho c¸c đơn vị trực thuộc và ngườitiªu dïng.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 11 Líp:LKT11.1
 12. 12. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ - Quản lý mọi mặt của c«ng ty: Quản lý kế hoạch lưu chuyển hàng hãa,b¸o c¸o tiếp thị, quản lý việc sử dụng vốn, lao động quản lý về cơ sở vật chất,kỹ thuật, quản lý c«ng t¸c kế to¸n.Nhiệm vụ: - Thực hiện mục đÝch kinh doanh theo đóng quyết định thành lập c«ngty. Kinh doanh những mặt hàng đ· đăng ký, phục vụ nhu cầu của kh¸ch hàngnhằm kinh doanh cã l·i. Bảo toàn và ph¸t triển nguån vốn. - Tổ chức quản lý tốt lao động trong c«ng ty và thực hiện đầy đủ nghĩavụ với Nhà nước. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh trªn, c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnhnh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh nh»m n©ng cao vÞ thÕ trªn thi trêng trongvµ ngoµi níc. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng ®iÒu ®ã c«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng môc tiªusau: - Hoµn thiÖn vµ n©ng cao tr×nh ®é bé m¸y qu¶n lý. - T¨ng cêng ph¸t triÓn nguån tµi chÝnh. - X©y dùng ®Çu t ph¸t triÓn h¬n n÷a c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn®¹i. - N©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng c¸ch ®µo t¹odµi h¹n vµ ng¾n h¹n. - T¨ng cêng h¬n n÷a viÖc më réng thÞ phÇn trong níc vµ ngoµi níc.S¬ ®å 1: s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Héi ®ång qu¶n trÞSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 12 Líp:LKT11.1
 13. 13. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Ban Giám đốc công tyPhòng Tài chính- Phòng kinh Phßng kỹ Kế toán doanh thuật Ban tổ chức gồm cã : héi ®ång qu¶n trÞ,1 gi¸m đốc,1 phã gi¸m ®èc, 4nh©n viªn kế to¸n, 5 nh©n viªn kü thuật và 4 nh©n viªn kinh doanh+ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty, cã ®Çy ®ñ quyÒnh¹n ®Ó thay mÆt c«ng ty quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc tiªuvµ lîi Ých cña c«ng ty, ngo¹i trõ c¸c vÊn ®Ò cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi®ång qu¶n trÞ do c¸c cæ ®«ng bÇu ra.+Ban Gi¸m đốc gåm cã 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc.Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹idiÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty vµ lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt mäi ho¹t®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty.+ Phßng Kinh doanh: Tiến hành c¸c hoạt động nghiªn cứu, đ¸nh gi¸ nhu cầutiªu dïng của kh¸ch hàng đẻ x¸c định chiến lược kinh doanh cho thị trường củac«ng ty. Tổ chức hợp lý việc quản lý nguồn hàng, thực hiện ký kết hợp đồngvới c¸c bạn hàng+ Phßng Tài chÝnh-Kế to¸n: gåm 4 ngêi lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu®îc cña bÊt kú mét ®¬n vÞ kinh doanh nµo vµ ®èi víi c«ng ty còng vËy.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 13 Líp:LKT11.1
 14. 14. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Tæ kÕ to¸n lµm nhiÖm vô ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸tsinh trong kú h¹ch to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n cã sù ph©n c«ng râ rµng, mçinh©n viªn phô tr¸ch mét m¶ng c«ng viÖc cô thÓ vµ tÊt c¶ c¸c thµnh viªnliªn kÕt víi nhau t¹o thµnh chuçi m¾t xÝch qu¶n lý vèn, tiÒn hµng vµ tµis¶n cña c«ng ty, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ tham mu cho banl·nh ®¹o ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n tríc sù biÕn ®éng liªn tôc cñathÞ trêng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.+ Phßng kü thuËt: : Tham mu vÒ lÜnh vùc kü thuËt pha phèi mµu s¬n choBan gi¸m ®èc, thêng xuyªn n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin míi nh»m gãp phÇnvµo viÖc kinh doanh ®óng híng, cã hiÖu qu¶. TiÕn hµnh thùc nghiÖm,kh¶o nghiÖm ®èi víi c¸c mÆt hµng cña C«ng ty vµ thùc hiÖn nhiÖm vô phaphèi mµu s¬n, giao hµng cho kh¸ch hµng, s¬n c¸c c«ng tr×nh….1.2.2.§Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t trongnhững năm qua lu«n là một đơn vị dẫn đầu của ngành Thương mại cã uy tínrộng r·i đối với c¸c cơ quan quản lý, bạn hàng. Là một doanh nghiệp Thương mại với mặt hàng kinh doanh chÝnh lµs¬n nhµ Phương thức kinh doanh : b¸n bu«n vµ b¸n lÎ + B¸n bu«n: bao gồm b¸n bu«n cho c¸c đầu mối b¸n lẻ t¹i Hµ Néi vµkhu vùc miÒn b¾c. + B¸n lẻ: diễn ra t¹i chÝnh cöa hµng cña c«ng ty Nguồn hàng chủ yếu: C«ng ty cã quan hệ bạn hàng chñ yÕu ë Hµ Néinhư: c«ng ty s¬n KOVA, c«ng ty TNHH TÝn Thµnh, c«ng ty TNHH T©n Ph-¬ng Uyªn… ChÝnh nhờ cã nguồn hàng phong phó nªn c«ng ty lô«n đ¸p ứngđược nhu cầu của thị trường.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 14 Líp:LKT11.1
 15. 15. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Mạng lưới kinh doanh: Trụ sở chÝnh của c«ng ty ở xãm Trµng – Thanh LiÖt –Thanh Tr× -Hµ Néi, là nơi th©u tãm mọi hoạt động kinh doanh của c«ng ty, duy tr× hoạt động của c¶c«ng ty.Trô së c«ng ty n»m ë khu vực thuận lợi cho việc kinh doanh thương mại , lu©n chuyÓn hµng hãa vµ ph¸t triÓn c«ng ty. Mạng lưới kinh doanh được l·nh đạo c«ng ty đ«n đốc theo dâi quản lý chặt chẽ, c¸c chế độ chÝnh s¸ch đều được th«ng b¸o kịp thời xuống đơn vị c¬ së để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ. MÆt kh¸c ®éi ngò lao ®éng cã chÊt lîng t¬ng ®èi cao, hÇu hÕt nh©n viªn cña c«ng ty ®· ®îc ®µo t¹o qua c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng trung häc chuyªn nghiÖp. §©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó c«ng ty ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh cña m×nh trªn thÞ trêng.1.2.3.HÖ thèng s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cñac«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t lµmét c«ng ty víi quy m« võa vµ nhá ho¹t ®éng chñ yÕu trªn lÜnh vùc x©ydùng giao th«ng vµ th¬ng m¹i, vÒ s¶n xuÊt c«ng ty chØ thùc hiÖn métphÇn ®Ó bæ trî cho ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®îc tèt h¬n. ë phßng kinh doanhlµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, t¹i ®©y cã hÖ thèngnh©n viªn sÏ b¸n hµng vµ t vÊn cho kh¸ch hµng vÒ chñng lo¹i vµ pha phèic¸c mµu s¬n ®Ó ®îc nh÷ng mµu s¬n nh kh¸ch hµng mong muèn, sau khit vÊn kh¸ch hµng lùa chän ®îc b¶ng mµu s¬n th× nh©n viªn kinh doanh sÏ®a ®¬n hµng xuèng cho nh©n viªn phßng kü thuËt. Phßng kü thuËt sÏ lµn¬i diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt, theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nh©n viªnkü thuËt sÏ pha phèi c¸c mµu s¬n mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt nh»m mang tíicho kh¸ch hµng sù tin cËy vµ uy tÝn khi ®Õn víi c«ng ty.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 15 Líp:LKT11.1
 16. 16. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸1.3.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t.1.3.1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng cã vai trß quanträng trong qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã lµ c¬ së ®Çu tiªncung cÊp cho c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n sau nµy.§Ó tæ chøc tèt kÕ to¸nnghiÖp vô mua hµng, kÕ to¸n mua hµng trong doanh nghiÖp cã nh÷ngnhiÖm vô sau: - Theo dâi, ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nhh×nh mua hµng vÒ sè lîng, kÕt cÊu, chñng lo¹i, quy c¸ch vµ gi¸ c¶ hµngmua vµ thêi ®iÓm mua hµng. - Theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch muahµng theo tõng nguån hµng, tõng ngêi cung cÊp vµ theo tõng ®¬n ®Æthµng hoÆc hîp ®ång, t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi cung cÊp. - Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi t×nh h×nh mua hµng vµ thanh to¸n tiÒnhµng cho chñ doanh nghiÖp vµ c¸n bé qu¶n lý lµm c¨n cø cho ®Ò xuÊtnh÷ng quyÕt ®Þnh trong chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cñadoanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, khèi lîng c«ng viÖckh«ng nhiÒu nªn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty hÕt søc ®¬n gi¶n, gän nhÑvµ ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Theo h×nh thøc nµy toµn béc«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn hoµn tÊt trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty.Phßng kÕ to¸n ®îc ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ toµn bénh©n viªn kÕ to¸n ®îc ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña kÕ to¸n trëng. HiÖn nayphßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã 4 nh©n viªn kÕ to¸nSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 16 Líp:LKT11.1
 17. 17. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Sơ đồ 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n + Trëng phßng kÕ to¸n (kÕ to¸n trëng) : cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnhtoµn bé hÖ thèng kÕ to¸n ®ang vËn hµnh t¹i ®¬n vÞ, cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty, tổng hợp số liệu,lập b¸o c¸o kế tá¸n định kỳ.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 17 Líp:LKT11.1
 18. 18. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ + Thñ quü: lµm nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt thu chi tiÒn mÆt khi cãphiÕu thu, chi. Ngoµi ra cßn ph¶i ®i ng©n hµng nép vµ rót tiÒn. quản lý quỹtiền mặt + KÕ to¸n thanh to¸n: hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, c¸c hãa®¬n nhËp hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Ó viÕt phiÕu thu, phiÕu chi, cuèith¸ng céng sæ, lªn b¶ng kª chi tiÕt, nhËt ký chøng tõ …… +KÕ to¸n tæng hîp: LËp c¸c chøng tõ ban ®Çu, c¸c chøng tõ ghi sæ chitiÕt. CËp nhËt chøng tõ vµo c¸c sæ chi tiÕt theo quy ®Þnh. Theo dâi, kiÓmkª kho, cöa hµng vµ ký sæ chi tiÕt hµng ho¸, sæ quü cuèi mçi th¸ng. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ,®óng ®èi tîng vµ theo tr×nh tù thêi gian. HiÖn nay, c«ng ty ®· trang bÞmçi nh©n viªn ®îc sö dông riªng mét m¸y tÝnh ®¶m b¶o cung cÊp th«ngtin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c. Do đặc điểm về hoạt động kinh doanh, lượng nghiệp vụ kinh tế ph¸t sinhnhiều. V× vậy, h×nh thức kế to¸n ¸p dụng hiện nay là h×nh thức “Nhật kýchứng từ”.1.3.2.ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t: ChÕ ®é kÕ to¸n lµ nh÷ng quy ®Þnh híng dÉn kÕ to¸n vÒ mét lÜnhvùc hay c«ng viÖc nµo ®ã do c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ban hµnh. HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng ViªnPh¸t ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n trong C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµx©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña BTC ban hµnh.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 18 Líp:LKT11.1
 19. 19. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ 1.3.3. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n lµ hÖ thèng sæ s¸ch dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng hãa vµ tæng hîp c¸c sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo tr×nh tù vµ ghi chÐp nhÊt ®Þnh. Trong chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ 48/2006 ngµy 14/09/2006 cña Bé Tµi ChÝnh ®· quy ®Þnh râ vÒ viÖc më sæ, ghi chÐp, qu¶n lý lu tr÷ vµ b¶o qu¶n sæ kÕ to¸n. Cßn viÖc tæ chøc vËn dông th× mçi C«ng ty ¸p dông mét hÖ thèng sæ s¸ch lµ kh¸c nhau. C¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n, c¸c chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n vµ yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®Ó më sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt. HiÖn nay, cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chøng tõ. Chứng từ gốc và các bảng phân bổ S¬ ®å 3:Các bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ kế toán chi tiết h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng viªn ph¸t. Bảng tổng hợp Sổ cái tài chi tiết khoản SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 19 Líp: LKT11.1 Báo cáo tài chính
 20. 20. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú Ghi ®èi chiÕu VÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é ph¸t hµnh qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng: C«ng ty sö dông c¸c lo¹i chøng tõ sau - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nhËn ®îc (phiÕu thu, chi, giÊy b¸o nî, c¸c giÊy nhËp xuÊt hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu...). KÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p råi ph©n lo¹i tõng chøng tõ ®Ó ghi vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt liªn quan. SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 20 Líp: LKT11.1
 21. 21. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n tÝnh to¸n, kÕt hîplËp b¶ng ph©n bæ. Tõ c¸c phiÕu thu, chi, giÊy b¸o nî, cã cña ng©n hµng®· ®îc vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp. Theo lÜnh vùc ®îcph©n c«ng c¸c c¸n bé nh©n viªn lªn c¸c b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ, nhËt kýchøng tõ, sæ c¸i. Sau khi nhËt ký chøng tõ hoµn thµnh th× chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tænghîp kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c b¶ng kª tæng hîp chi tiÕt vµ cã nhiÖm vôvµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi mçi quý, dùa vµo c¸c tµi liÖu cã liªn quan kÕ to¸n trëng lËp b¸oc¸o tµi chÝnh vµ lªn kÕ ho¹ch mét sè chØ tiªu cho quý sau. Do c«ng ty ®· trang bÞ cho mçi nh©n viªn mét m¸y tÝnh riªng. Nªnc«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trë nªn nhanh gän, viÖc qu¶n lý ®îc chÆt chÏvµ lµm gi¶m ®¸ng kÓ khèi lîng c«ng viÖcChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: C«ng ty ¸p dụng chế độ kế to¸n theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCngày 14/09/2006 - Niªn độ kế to¸n bắt đầu từ ngày 01/01 kết thóc vào 31/12 hàng năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng tiền tệ: đồng Việt Nam - Phương ph¸p kế to¸n hàng tồn kho: Kế to¸n hàng tồn kho theo phươngph¸p kª khai thường xuyªn. - Phương ph¸p tÝnh thuế: ¸p dụng phương ph¸p khấu trừ thuế.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 21 Líp:LKT11.1
 22. 22. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸CH¦¥NG 2: THùC TR¹NG VÒ KÕ TO¸N MUA HµNG Vµ THEO DâI THANHTO¸N VíI NG¦êi b¸n trong c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giaoth«ng viªn ph¸t.2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ c¸c mÆt hµng vµ ®¸nh gi¸ hµng mua t¹i c«ng ty cæphÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t.2.1.1 §Æc ®iÓm chung vÒ c¸c mÆt hµng: Hµng hãa ®îc nhËp chñ yÕu tõ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt hoÆc c¸c ®¹i lýcña c¸c c«ng ty ®ã, mÆt hµng ®a d¹ng vµ ®¶m b¶o 100% lµ hµng chÝnhh·ng. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty lµ hµng trong níc, nh»m cung øng tíi kh¸chhµng s¶n phÈm gi¸ rÎ vµ tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn nªn c«ng ty chØnhËp hµng tõ c¸c ®Çu mèi2.1.2 Ph©n lo¹i c¸c mÆt hµng • Ph©n lo¹i theo nhµ s¶n xuÊt:_ S¬n NIPPON_S¬n DULUX_S¬n §¹i Bµng_S¬n KOVA_S¬n BOSS • Ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm:_ S¬n trang trÝ_ S¬n lãt_S¬n b¶, bét trÐt, mattit_ S¬n chèng thÊm_ S¬n chèng mµi mßn_ S¬n chèng mèc_ S¬n bãngSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 22 Líp:LKT11.1
 23. 23. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸_ S¬n c¸ch ©m_ S¬n chÞu nhiÖt_ S¬n chèng nãng_ S¬n phñ gç, ®¸_ S¬n giao th«ng_ S¬n kim lo¹i_ S¬n nghÖ thuËt_ S¬n nhò_ S¬n bãng kh«ng mµu trong suet_ S¬n sµn thÓ thao, s¬n c«ng nghiÖp2.1.3 Nguån nhËp vµ tÝnh gi¸ hµng mua _Nguån nhËp: Hµng hãa ®îc nhËp trùc tiÕp tõ kho hoÆc tæng ®¹i lýph©n phèi cña c¸c c«ng ty. _TÝnh gi¸ hµng mua: Đối với hoạt động kinh doanh thương mại giá mua làgiá thực tế thanh toán cho người cung cấp, giá mua cao hay thấp tùy thuộc vàoquan hệ cung cấp, tùy thuộc vào khối lượng hàng mua và phương thức thanh toán. Theo chế độ kế toán, tất cả hàng hóa phải phản ánh trên sổ kế toán theonguyên tắc phí. Đó là toàn bộ số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra để có được hàng hóađó. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuếGiá mua thực tế của Giá thanh toán với người Chi phí thu = +hàng hóa bán (không gồm VAT) mua2.2. Quy tr×nh h¹ch to¸n hµng mua C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t lµc«ng ty chØ nhËp mua hµng trong níc.Khi tíi thêi ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh muahµng, phßng kinh doanh ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n kinh doanh lªn phßng gi¸m ®èc,SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 23 Líp:LKT11.1
 24. 24. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸sau khi ®îc gi¸m ®èc xÐt duyÖt, phßng kinh doanh liªn hÖ mua hµng víinhµ cung cÊp ®Ò mua hµng.Khi hµng vÒ nhËp kho c«ng ty, phßng kinh doanh nhËn ®îc hãa ®¬nGTGT vµ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n, lóc nµy phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghiphiÕu nhËp kho.Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: PhiÕu nhËp kho thÎ kho Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån PhiÕu xuÊt kho KÕ to¸n tæng hîp Gi¶i thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra2.3 KÕ to¸n chi tiÕt mua hµng trong c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©ydùng giao th«ng Viªn Ph¸t. 2.3.1 H¹ch to¸n ban ®Çu: Trong th¸ng khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c nh©n viªn kÕ to¸ntheo c¸c chøc n¨ng ®· ph©n c«ng thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu. TæSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 24 Líp:LKT11.1
 25. 25. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸chøc h¹ch to¸n ban ®Çu lµ tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, quy ®Þnh híngdÉn c¸ch ghi chÐp vµo c¸c chøng tõ vµ tæ chøc viÖc lu©n chuyÓn, b¶oqu¶n chøng tõ trong doanh nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc h¹chto¸n ban ®Çu t¹i c«ng ty gåm: - X¸c ®Þnh c¸c lo¹i chøng tõ sö dông trong tõng bé phËn, tõng khohµng, cöa hµng. C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng vµ thanhto¸n tiÒn hµng ph¶i ®îc ghi chÐp, sö dông theo ®óng quy ®Þnh cña béTµi ChÝnh. Bªn c¹nh ®ã do c«ng viÖc, mÆt hµng kinh doanh cña c«ng tycã ®Æc thï riªng biÖt nªn c«ng ty vµ Xãm Trµng- X.Thanh LiÖt- H.ThanhTr×- Tp.Hµ Néit¹i c¸c kho hµng, cöa hµng cã thÓ sö dông thªm mét sèchøng tõ lu©n chuyÓn néi bé mµ vÉn kh«ng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nhchung. - KÕ to¸n trëng híng dÉn viÖc ghi chÐp chøng tõ ph¶i ®Çy ®ñ c¶ vÒnéi dung lÉn tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p. - Quy ®Þnh tr×nh tù lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ ban ®Çu tõ c¸c béphËn lªn phßng kÕ to¸n vµ c«ng t¸c b¶o qu¶n lu tr÷ chøng tõ. ChÊt lîng cña c«ng t¸c kÕ to¸n (tÝnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, rârµng, ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ) ®îc quyÕt ®Þnh tríc hÕt ë chÊt lîngh¹ch to¸n ban ®Çu. Do ®ã kÕ to¸n kh«ng chØ híng dÉn nghiÖp vô ghichÐp chøng tõ mµ cßn ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t, nh»m®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®· ph¶n ¸nh trong chøng tõ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ c¸c hiÖn tîng hµnh vi tiªu cùc trong qu¸ tr×nhqu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ho¸ ®¬n GTGT( ho¸ ®¬n ®á): c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víingêi b¸n, c«ng ty yªu cÇu ngêi b¸n giao l¹i ho¸ ®¬n (liªn 2). §©y lµ c¨n cøSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 25 Líp:LKT11.1
 26. 26. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸®Çu tiªn mang tÝnh chÊt ph¸p lý nhÊt. Trong ®ã ngêi b¸n cÇn ghi ®Çy®ñ, ®óng c¸c yÕu tè ®· quy ®Þnh: + Gi¸ b¸n: cha cã thuÕ GTGT + ThuÕ suÊt thuÕ GTGT, tiÒn thuÕ GTGT + Tæng gi¸ thanh to¸n( ®· cã thuÕ GTGT) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng sö dông trong trêng hîp khi c«ng ty mua hµngcña ®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng cãthuÕ GTGT. - PhiÕu nhËp kho: khi hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn ®Õn kho cña doanhnghiÖp, bé phËn nghiÖp vô ®èi chiÕu chøng tõ giao hµng cña bªn b¸n.NÕu phï hîp tiÕn hµnh kiÓm tra vµ lµm thñ tôc nhËp kho. Thñ kho kýnhËn vµo ho¸ ®¬n GTGT giao tr¶ liªn chøng tõ cña ngêi b¸n, mét liªn göibé phËn lµm nghiÖp vô thanh to¸n. Sè liÖu ghi trªn phiÕu nhËp kho ®îclÊy tõ ho¸ ®¬n GTGT. PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thµnh 2 liªn. + Mét liªn giao cho kÕ to¸n kho. + Mét liªn giao cho kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi b¸n lµm c¨n cø ghi sæchi tiÕt tµi kho¶n 331. Trong trêng hîp khi mua hµng ®¬n vÞ thanh to¸n ngay cho ngêi cungcÊp th× thñ kho ký x¸c nhËn vµo ho¸ ®¬n, sau ®ã chuyÓn lªn cho kÕ to¸nthanh to¸n, kÕ to¸n viÕt phiÕu chi, ký duyÖt vµ chuyÓn lªn cho thñ quü róttiÒn ®Ó tr¶ cho ngêi b¸n. - B¶ng kª hãa ®¬n chøng tõ hµng ho¸ mua vµo. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n,chøng tõ mua hµng ho¸, dÞch vô, kÕ to¸n ghi ngay sè thuÕ GTGT ®îckhÊu trõ theo tõng ho¸ ®¬n vµo b¶ng kª .2.3.2 Chøng tõ vµ thñ tôc mua hµngSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 26 Líp:LKT11.1
 27. 27. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t là đơnvị kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương ph¸p khấu trừ.Khic«ng ty mua hàng hãa, căn cứ vào hãa đơn GTGT, kế to¸n ghi ngay sổ thuếGTGT đầu vào khấu trừ theo bảng kª hãa đơn chứng từ hàng hãa mua vào vàđã cũng là căn cứ để viết phiếu nhập khoVÝ Dô 1: Ngµy 01/06 nhËn ®îc b¶ng b¸o gi¸ hµng cña c«ng ty s¬n KOVA,ngµy 04/06 c«ng ty göi ®Õn c«ng ty s¬n KOVA ®¬n ®Æt hµng, tíi ngµy05/06 c«ng ty ký hîp ®ång mua mét l« hµng trÞ gi¸ 12.500.000 vn® (thuÕGTGT 10%) cña c«ng ty s¬n KOVA, cïng ngµy hµng vÒ nhËp kho theo hãa®¬n sè 10223C«ng ty s¬n KOVA§Þa chØ: l« 32, Mü §×nh, Tõ Liªm, Hµ NéiSDT:043.7647750 B¶NG B¸O GI¸ Sè:02Kh¸ch hàng: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸tĐịa chỉ:Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi.........Điện thoại: 043.613.478 ..............................................................................SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 27 Líp:LKT11.1
 28. 28. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ (b¶ng b¸o gi¸ mµu s¬n)STT Tªn Hàng §VT Đơn gi¸ Ghi chó1 S¬n lãt KOVA Kg 62.5002 S¬n chèng mèc KOVA Kg 63.000 - Sản phẩm mới 100%, bảo hành 12 th¸ng . - Gi¸ trªn chưa bao gồm thuế. Hµ Néi, ngày 01 th¸ng 06 năm 2012 Người b¸o gi¸ TrÇn V¨n Trêng Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp-Tù do -H¹nh phóc -------------------------- ®¬n ®Æt hµngKính gửi: Công ty sơn KOVAĐịa chỉ: lô 32- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà NộiTel: 04.37647750 - Fax: 04.37648035 Công ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t xin đặt muamột lô hàng của Quý Công ty như sau:SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 28 Líp:LKT11.1
 29. 29. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ 1. Sản phẩm:STT Tªn thiết bị ĐVT SL Đơn gi¸ Thành tiền1 S¬n lãt KOVA Kg 200 62.500 12.500.000 Tæng céng: 12.500.000(Số tiền viết bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 2. Giao hàngĐịa điểm giao hàng: tại Kho Công ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giaoth«ng Viªn Ph¸t.Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ NéiThời gian giao hàng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng.Thanh toán : tiền hàng sẽ được thanh toán trong vòng 10 ngày sau khi nhận đượchàngKính đề nghị Quý Công ty chuyển sớm số hàng trên và kèm theo hóa đơn GTGT.Xin cám ơn và hợp tác!Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012 Trưởng phòng kinh doanh: Trần Văn Trường CéNG HßA X· HéI CHò NGHÜA VIÖT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phóc Hîp ®ång kinh tÕ Số: 78/H®KTSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 29 Líp:LKT11.1
 30. 30. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ - Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội khãa XInước Cộng hoà x· hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, cã hiệulực ngày 01/01/2006. - Căn cứ Luật D©n sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội kho¸ XI nướcCộng hoà x· héi chủ nghĩa Việt Nam đã được th«ng qua ngày 14/6/2005, cãhiệu lực từ ngày 01/01/2006. - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bªn.H«m nay, ngày05 th¸ng 06 năm 2012 … T¹i c«ng ty s¬n KOVA, l« 32-Mü §×nh-Tõ Liªm-Hµ Néi Chóng t«i gồm cã: Bªn A: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t Đại diện: NguyÔn Thanh H¹nh Chức vụ: giám đốc...................... M· số thuế: 0105148162............................................................ Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi Bªn B: C«ng ty s¬n KOVA......................................................... Đại diện: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Chức vụ: Gi¸m ®èc kinh doanh Số Tài khoản: 711A45546788 – Ng©n hàng Viettin Bank – CN Hµ Néi Địa chỉ: l« 32- Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi................................. Sau khi xem xÐt bàn bạc cụ thể, hai bªn thống nhất và thoả thuận nộidung của hợp đồng như sau:Điều 1: Bªn B đồng ý b¸n, bªn A đồng ý mua những thiết bị như sau: (§¬n vÞ tÝnh: §ång)STT Tªn thiết bị ĐVT SL Đơn gi¸ Thành tiền1 Sơn lót KOVA Kg 200 62.500 12.500.000 Tæng céng: 12.500.000SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 30 Líp:LKT11.1
 31. 31. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Tổng gi¸ trị hợp đồng( ghi b»ng ch÷): Mười hai triệu năm trăm ngµn ®ång ch½n Điều 2: Chất lượng và quy c¸ch hàng ho¸. - Bªn B cung cấp hàng cho bªn A mới 100%. - Bªn B cung cấp hàng ho¸ đảm bảo c¸c th«ng số và tÝnh năng kỹ thuậtnhư đ· ghi ở điều 1 của hợp đồng này. Điều 3: Phương thức giao nhận hàng ho¸. - Khi nhận hàng, Bªn A cã tr¸ch nhiệm kiểm tra lại chất lượng và c¸cth«ng số kỷ thuật mà bªn B đ· giao. - Hai bªn tiến hành nghiệm thu khi bªn B giao đầy đủ hàng. Điều 4: Chế độ bảo hành. - Bªn B phải đảm bảo với bªn A về chất lượng, chủng loại hàng như đ·ghi ở điều 1 và điều 2 của hợp đồng này. - Bªn B bảo hành sản phẩm trªn với thời gian cụ thể 12 th¸ng kể từ ngàygiao hàng. - Chế độ bảo hành sản phẩm phải dựa theo c¸c điều kiện được ghi râ ởphiếu bảo hành đi kÌm theo s¶n phÈm và theo c¸c điều kiện bảo hành của cửahàng. Điều 5: Phương thức thanh to¸n.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 31 Líp:LKT11.1
 32. 32. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Bªn A phải thanh to¸n toàn bộ gi¸ trị của hợp đồng cho bªn B sau khigiao hàng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng. H×nh thức thanh to¸n: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. Hợp đồng này được làm thành 04 bản mỗi bªn giữ 02 bản, cã gi¸ trị nhưnhau®¹i diÖn bªn a ®¹i diÖn bªn b(Ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) Nguyễn Thị NguyệtSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 32 Líp:LKT11.1
 33. 33. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Hãa đơn (GTGT) Mẫu sè: 01-KT-3LLLiªn 2: (Giao kh¸ch hàng) Sè:10223Ngày 05 th¸ng 06 năm 2012Đơn vị b¸n hàng: C«ng ty s¬n KOVA.Địa chỉ: L« 32-Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi Sè tài khoản: 711A45546788Điện thoại: 043.7647750Họ tªn người mua hàng: TrÇn V¨n TrêngĐơn vị: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸tĐịa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ NéiSố tài khoản : 0110500000009H×nh thức thanh to¸n: Tiền mặt MST: 0105148162 (§¬n vÞ tÝnh: §ång)STT Tªn thiết bị ĐVT SL Đơn gi¸ Thành tiền1 Sơn lót KOVA Kg 200 62.500 12.500.000Tæng céng: 12.500.000Cộng tiền hàng 12.500.000Thuế suất GTGT: 10% - Tiền thuế GTGT:1.250.000Tổng thanh to¸n: 13.750.000Số tiền mặt bằng chữ: Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Người mua hàng Kế to¸n trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 33 Líp:LKT11.1
 34. 34. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸Đơn vị: C«ng ty CæphÇn th¬ng m¹i vµ x©y Mẫu số: 01 – VTdùng giao th«ng Viªn PhiÕu nhËp kho QĐ số: 48/2006/QĐ-Ph¸t Ngày 05 th¸ng 06 năm BTC§Þa chØ:Xãm Trµng- 2012 Ngày:14/09/2006Thanh Tr×-Thanh LiÖt- Số: 18Hµ Néi Nơi nhập hàng: C«ng ty s¬n KOVA Theo: Số hãa đơn 10223. Nhập tại kho: C«ng ty. (§¬n vÞ tÝnh: §ång) STT Tªn thiết bị ĐVT SL Đơn gi¸ Thành tiền 1 Sơn lót KOVA Kg 200 62.500 12.500.000 Tæng céng: 12.500.000 Tổng tiền hàng: 12.500.000 Viết bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn Nhập ngày 5 th¸ng 06 năm 2012 Ngưêi giao hàng Thủ kho Kế to¸n trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 34 Líp: LKT11.1
 35. 35. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Céng hßa x· héi chò nghÜa viÖt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phóc BIªN B¶N NGHIÖM THU Vµ THANH LÝ HîP ®åNG - Căn cứ hợp đồng số 78 /HĐKT ký ngày 05 th¸ng 06 năm 2012 - Căn cứ vào t×nh h×nh thực hiện hợp đồng.H«m nay, ngày 06 th¸ng 6 năm ................ 2012Tại C«ng ty s¬n KOVAChóng t«i gồm cã: Bªn A: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t Đại diện: ¤ng NguyÔn Thanh H¹nh............................................ Chức vụ: Gi¸m §èc.................................................................... M· số thuế: 0105148162 ........................................................... Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi Bªn B: C«ng ty s¬n KOVA......................................................... Đại diện: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Chức vụ: Gi¸m §èc kinh doanh Số Tài khoản: 711A45546788SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 35 Líp:LKT11.1
 36. 36. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ M· số thuế: 0100356894............................................................ Địa chỉ: l« 32- Mü §×nh- Tõ Liªm.............................................. Cïng nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo c¸c khoản sau: 1. Bªn B tiến hành bàn giao cho bªn A những thiết bị sau:STT Tªn thiết bị ĐVT SL Đơn gi¸ Thành tiền1 Sơn lót KOVA Kg 200 62.500 12.500.000 20 Tæng céng: 12.500.000 0 2. Thiết bị trªn đã được bªn A kiểm tra hoạt động tốt và nhất trÝ nghiệmthu. 3. Bảo hành: - Bªn B phải đảm bảo với bªn A về chất lượng, chủng loại hàng như đượcghi ở điều 1 và điều 2 của hợp đồng số 78/HĐKT ký ngày 05/ 06/ 2012 - Chế độ bảo hành như trong điều 4 của cïng hợp đồng trªn. 4. Hai bªn nhất trÝ thanh lý hợp đồng với Tổng gi¸ trị hợp đồng: 12.500.000 VN§ (ViÕt b»ng ch÷:Mười hai triệu năm trăm ngµn ®ång ch½n) 5. Biªn bản này được lập thành 02 bản, mỗi bªn giữ 01 bản và cã gi¸ trịnhư nhau.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 36 Líp:LKT11.1
 37. 37. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ ®¹i diÖn bªn a ®¹i diÖn bªn b (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Nguyễn Thị Nguyệt 2.3.3 Ph¬ng ph¸p lËp sæ chi tiÕt mua hµng hãa :  ThÎ kho hµng hãa : Đơn vị: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ Mẫu số S02c1-DNN x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt – ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi ThÎ kho TK:156 Tõ ngµy 01/06/2012 ®Õn ngµy 30/06/2012Tªn hµng hãa: S¬n Boss §vt:kgNgµ Sè hiÖu y chøng tõ Sè lîngth¸n g NhËp XuÊt diÔn gi¶i NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu th¸ng 1500 PXK0 1/6 8 xuÊt b¸n hµng 800 PXK2 2/6 1 xuÊt b¸n hµng 500 6/6 PNK1 mua hµng hãa 1000SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 37 Líp:LKT11.1
 38. 38. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ 9 8/6 PXK xuÊt hµng hãa 800 Céng 1000 2100 Tån cuèi th¸ng 400 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2012Thñ kho KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc(Ký,hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)Đơn vị: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y Mẫu số S02c1-DNN dùng giao th«ng Viªn Ph¸t (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt – ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi ThÎ kho TK:156 Tõ ngµy 01/06/2012 ®Õn ngµy 30/06/2012Tªn hµng hãa: S¬n Kova §VT: kgNgµ Sè hiÖu y chøng tõ Sè lîng diÔn gi¶ith¸n g NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu th¸ng 1450 PXK01/6 1 xuÊt b¸n hµng 1000SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 38 Líp:LKT11.1
 39. 39. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ PXK02/6 2 xuÊt b¸n hµng 300 PNK13/6 6 mua hµng hãa 8005/6 PN18 mua hµng hãa 200 PXK010/6 8 xuÊt hµng hãa 590 Céng 1000 1890 Tån cuèi th¸ng 560 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2012Thñ kho KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc(Ký,hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)  LËp sæ chi tiÕt tµi kho¶n 156: theo dâi t×nh h×nh mua hµng hãa nhËp kho t¹i c«ng ty Đơn vị: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ Mẫu số S02c1-DNN x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt – ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi Sæ CHI TIÕT TµI KHO¶N 156 Th¸ng 6 n¨m 2012 Hµng hãa: s¬n KOVA §vt: 1000 ®SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 39 Líp:LKT11.1
 40. 40. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Ngµy Chøng tõ ghi DiÔn gi¶i Sè Sè ph¸t sinh Sè dth¸ng sæ hiÖu TK Sè Ngµy Nî cã Nî cã ®èi hiÖu th¸ng øng Sè d ®Çu kú 89.900 Sè ph¸t sinh XuÊt hµng b¸n PXK cho ®¹i lý Minh01/6 01 01/6 Anh 632 28.05002/6 PXK 02/6 XuÊt b¸n cho 632 14.670 02 kh¸ch hµng PNK Mua hµng nhËp05/6 18 05/6 kho 331 13.750… …….. ……… ………… …….. ……… ……… ……….. …… . . …. Céng ph¸t sinh 117.565,7 62.500 14 Sè d cuèi kú 34.834,28 6Sổ này cã …..trang, đ¸nh số từ trang số 01 đến trang….Ngày mở sổ:…01/06/2012.Ngày 30 th¸ng 06 năm 2012Người ghi sổ Kế to¸n trưởng(Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) Đơn vị: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ Mẫu số S02c1-DNN x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt – ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) H.Thanh Tr× - Tp.Hµ NéiSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 40 Líp:LKT11.1
 41. 41. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Sæ CHI TIÕT TµI KHO¶N 156 Th¸ng 6 n¨m 2012 Hµng hãa: s¬n BOSS §vt: 1000 ®Ngµy Chøng tõ ghi DiÔn gi¶i Sè Sè ph¸t sinh Sè dth¸ng sæ hiÖu TK Sè Ngµy Nî cã Nî cã ®èi hiÖu th¸ng øng Sè d ®Çu kú 63.000 Sè ph¸t sinh PXK XuÊt hµng b¸n cho01/6 08 01/6 ®¹i lý §¹i Ph¸t 632 19.70002/6 PXK 02/6 XuÊt b¸n cho kh¸ch 632 7.700 21 hµng PNK Mua hµng nhËp06/6 19 06/6 kho 331 28.050… …….. ……… ………… …….. ……… ……… ……….. ………. . . Céng ph¸t sinh 88.620 45.500 Sè d cuèi kú 16.880 Sổ này cã …..trang, đ¸nh số từ trang số 01 đến trang…. Ngày mở sổ:…01/06/2012. Ngày 30 th¸ng 06 năm 2012 Người ghi sổ Kế to¸n trưởng (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) Đơn vị: C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ Mẫu số S02c1-DNN x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt – ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 41 Líp: LKT11.1
 42. 42. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ _ C«ng ty tiÕn hµnh theo dâi hµng hãa mua vµo vµ b¸n ra th«ng quab¶ng NhËp- xuÊt- tån. B¶ng nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh hµng hãa t¹i c«ng tySV: NguyÔn ThÞ H¹nh 42 Líp:LKT11.1
 43. 43. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸Đơn vị: c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i Mẫu số B07 - Hvµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t§Þa chØ: Xãm Trµng- X.Thanh LiÖt- H.Thanh Tr×- Tp.Hµ Néi B¸O C¸O NHËP XUÊT TåN KHO VËT T HµNG HO¸ Th¸ng 06...Năm:.2012... STT Tªn vật tư Đơn Tồn kho đầu năm ph¸t sinh Tồn kho cuối kỳ hàng ho¸ vị NhËp XuÊt dự trữ tÝn SL TT SL TT SL TT SL TT h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 S¬n kg 1600 99.200.00 1000 62.500.00 1950 121.275.0 650 40.425.000 NIPPON 0 0 00 2 S¬n Kg 930 59.985.00 1300 84.500.00 1830 118.568.4 400 25.916.592 DULUX 0 0 08 3 S¬n §¹i Kg 1380 78.660.00 0 0 950 54.150.00 430 24.510.000 Bµng 0 0 4 S¬n BOSS Kg 1500 63.000.00 1000 42.500.00 2100 88.620.00 400 16.880.000 0 0 0 5 S¬n KOVA kg 1450 89.900.00 1000 62.500.00 1890 117.565.7 560 34.834.286 0 0 14 Tổng 6860 390.745.0 4300 252.000.0 8720 500.179.1 2440 142.565.87 cộng: 00 00 22 8 Lập, ngày …30 th¸ng 06… năm 2012 Người lập biểu Phụ tr¸ch kế to¸n Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tªn) (Chữ ký, họ tªn) (Chữ ký, họ tªn, đãng dấu) SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 43 Líp: LKT11.1
 44. 44. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸2.4 .KÕ to¸n tæng hîp mua hµng hãa vµ theo dâi thanh to¸n víi ngêi b¸n t¹ic«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t. H×nh thức thanh to¸n được ¸p dụng tại c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹ivµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t._Khi thanh to¸n bằng tiền mặt: C¸n bộ mua hàng của đơn vị viết giấy đề nghịthanh to¸n tiền mua hàng rồi chuyển cho kế to¸n trưởng duyệt, sau đã kế to¸nthanh to¸n sẽ viết phiếu chi tiền mặt. Cán bộ phËn mua hàng căn cứ vàophiếu chi xuống thủ quỹ lấy tiền trả nhà cung cấpC«ng ty s¬n KOVA Cộng hßa x· hội chủ nghĩa việt L« 32- Mü §×nh nam Độc lập - Tự do - Hạnh phóc =========== GIÊY ®Ò NGHÞ THANH TO¸N MUA HµNGTªn t«i là: Nguyễn V©n Anh Là c¸n bộ nghiệp vụ của đơn vịĐề nghị c«ng ty thanh to¸n tiền mua hàngNội dung: Thanh to¸n tiền mua hàng theo hãa đơn 10223 ngày 05/06/2012 Số tiền là: 13.750.000 VN§. (mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n) Ngày 17 th¸ng 06 năm 2012Kế to¸n Phụ tr¸ch Người mua hàng(Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn)SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 44 Líp:LKT11.1
 45. 45. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t MÉu sè: 02-TTXãm Trµng-Thanh LiÖt-Thanh Tr×-HN (Ban hµnh theo PHIÕU CHI QuyÓn số CT: 04 Ngày 17 th¸ng 06 năm 2012 Sè:20 Nî: 331 Cã: 111Xuất cho: A Phong nhận – C«ng ty s¬n KOVAĐịa chỉ: l« 32- Mü §×nh- Tõ LiªmVề khoản: Trả tiền hàng HĐ 10223Số tiền: 13.750.000 đồng.Bằng chữ: mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½nKÌm theo 01 chứng từ gốc. Ngày 17 th¸ng 06 năm 2012Thủ trưởng §V KTtrưởng KTthanh to¸n Thủ quỹ Người nhận(Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn)SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 45 Líp:LKT11.1
 46. 46. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸_Thanh to¸n bằng ủy nhiệm chi Khi nhận được “Giấy đề nghị chuyển tiền” của bªn b¸n, kế to¸n kiểm trasố tiền đã cã đóng với số tiền trªn hãa đơn tương ứng kh«ng? Nếu đóng sẽviết giấy “ủy nhiệm chi” nộp cho ng©n hàng phục vụ m×nh để ng©n hàngtrÝch tiền trả cho người cung cấp và lập giấy b¸o nợ.VÝ dô: Ngµy 22/06 c«ng ty nhËn ®îc giÊy ®Ò nghÞ chuyÓn tiÒn cña c«ngty TNHH TÝn Thµnh, ®Ò nghÞ thanh to¸n tiÒn l« hµng ngµy 06/04 ,theophiÕu nhËp kho sè 19 víi trÞ gi¸ 28.050.000 VN§ (®· bao gåm VAT)SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 46 Líp:LKT11.1
 47. 47. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ============= GiÊy ®Ò nghÞ chuyÓn tiÒn KÝnh göi: - Ban gi¸m ®èc c«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùnggiao th«ng Viªn Ph¸t. - Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t cãmua cña chóng t«i mét sè hµng theo c¸c chøng tõ sau:TT Sè hãa ®¬n Ngµy Thµnh tiÒn Ghi chó1 10355 10/06/2012 28.050.000Tæng céng 28.050.000B»ng ch÷: Hai t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½nVậy đề nghị quý c«ng ty trả cho chóng t«i số tiền trªnTªn đơn vị được hưởng: C«ng ty TNHH TÝn ThµnhTài khoản số: 711A67543542Tại ng©n hàng: Vietin Bank RÊt mong quý c«ng ty chuyển sớm. Xin ch©n thành cảm ơn!SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 47 Líp:LKT11.1
 48. 48. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Hà nội, Ngày 22 th¸ng 06 năm 2012Phßng Kế to¸n Phßng Kinh doanh Ngưêi đề nghị (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn)VIETINBANK Uû NHIÖM CHIVietinbank Hanoi Ngày 22 th¸ng 6 n¨m 2012Đề nghị ghi nợ tài khoản Số tiền PhÝ NH Bằng số: 28.050.000 PhÝSố TK: 711A36007685 trong…Tªn TK: Bằng chữ: Hai t¸m triÖu kh«ng tr¨mĐịa chỉ:Tại NH: Vietinbank Hà Nội n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n Nội dung: Hãa đơn 10355 & Ghi cã tài khoản: 112Số TK: 711A67543542 Kế to¸n trưởng Chủ tàiTªn TK: Chi nh¸nh C/ty TNHH TÝn Thµnh khoảnĐịa chỉ: 187 – Hoµng V¨n Th¸i (Đ· ký) (Đ· ký)Tại NH: Vietinbank Hà NộiDành cho ng©n hàng:Tiền ghi Nợ VNĐ:28.050.000 Thanh to¸n viªn Kiểm so¸t Gi¸m đốcTiền ghi Cã VNĐ: (Đ· ký) (Đ· ký) (Đ· ký)SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 48 Líp:LKT11.1
 49. 49. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸28.050.000PhÝ NH: VNĐ:3.000Thuế VAT: VNĐ: 300Ng©n hàng GIÊY B¸O NîVietinbank Ngày 23 th¸ng 06 năm 2012Tªn tài khoản Nợ: Phải trả người b¸n Số tài khoản Nợ: 331 Số tài khoản Cã: 112Tªn tài khoản Cã: Tiền gửi ng©n hàng Số tiềnSố tiền bằng chữ: Hai t¸m triÖu Bằng số: 28.050.000 vn®kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngàn đồng chẵnTrÝch yếu: Trả tiền cho C«ng tyTNHH TÝn ThµnhLập phiếu Kiểm so¸t Kế to¸n trưởng Gi¸m đốc ng©n hàng (Ký,họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn)VÝ dụ:SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 49 Líp:LKT11.1
 50. 50. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Ngày 25/06/2012 C«ng ty mua 600kg s¬n DULUX của c«ng ty TNHHT©n Ph¬ng Uyªn theo hãa ®¬n sè 12034 với gi¸ thanh to¸n 39.000.000. Thuế VAT 10%. Chưa thanh to¸n cho người b¸n.. HO¸ ®¬N GI¸ TRÞ GIA T¨NG MS:01-KT-3LL Liªn 2:Giao cho kh¸ch hàng HT/01-B Ngày 25 th¸ng 06 năm 2012 Số:12034Đơn vị b¸n hàng :C«ng ty TNHH T©n Ph¬ng UyªnĐịa chỉ : sè 515 – Kim NguSốTK: 711A36554565Điện thoại : 043.6368818 M· số : ……………..Họ tªn người mua hàng : C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng giaoth«ng Viªn Ph¸t.Địa chỉ : Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ NéiSố TK:0110500000009H×nh thức thanh to¸n :Mua chịu. M· số thuÕ: 0105148162 ST Tªn hàng hãa Đơn vị Số lượng ®¬n gi¸ Thành tiền T tÝnhSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 50 Líp:LKT11.1
 51. 51. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ 1 S¬n DULUX Kg 600 65.000 39.000.000Cộng tiền hàng39.000.000Thuế suất GTGT :10%. Tiền thuế GTGT: 3.900.000Tổng số tiền thanh to¸n :42.900.000Số tiền viết bằng chữ :Bèn m¬i hai triÖu chÝn tr¨m ngh×n đồng chẵn.Người mua hàng Người b¸n hàng Thủ trưởng đơn vị(ký, họ tªn) (ký, họ tªn) (ký, họ tªn) §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ MÉu sè: 01- VT (Ban hµnh theo Q§ sè 48/2006/Q§-BTC x©y dùng giao th«ng Viªn Ph¸t ngµy 14/09/2006 cña Bé trëng BTC)Bé phËn:Kho c«ng ty PHIÕU NHËP KHO Ngµy 25 th¸ng 06 n¨m 2012 Nî: 156 Sè : 26 Cã: 331Hä vµ tªn ngêi giao:Theo hãa ®¬n sè 12034 ngµy 25 th¸ng 06 n¨m 2012 cña c«ng ty TNHHT©n Ph¬ng UyªnNhËp t¹i kho: C«ng ty§Þa ®iÓm: Xãm Trµng –X.Thanh LiÖt –H.Thanh Tr× - Tp.Hµ Néi Số lượng Tên, nhãn hiệu quy cách, ĐơnSTT phẩm chất vật tư, dụng Mã số vị Theo Đơn giá Thành tiền Thực cụ sản phẩm, hàng hóa tính chứng nhập từ1 S¬n DULUX kg 600 600 65.000 39.000.000SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 51 Líp:LKT11.1
 52. 52. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ Cộng 39.000.000 - Tổng số tiền ( viết băng chữ): Ba m¬i chÝn triÖu ®ång ch½n - Sè chøng tõ gèc kÌm theo: Ngày.22...tháng..6..năm..2012..Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận) (Ký, họ tên)*Từ c¸c chứng từ gốc:Ho¸ đơn GTGT, phiếu nhập kho, phếu chi, giấy b¸o Nợ,kế to¸n vào số chi tiết thanh to¸n với người b¸n, sổ Nhật ký chứng từ số 5,Bảng kê số 8, Nhật ký chứng từ số1, Nhật ký chứng từ số 2, NK-CT số 8. - Cuối th¸ng kế to¸n căn cứ vào c¸c sổ Nhật ký –Chứng từ lªn sổ c¸i c¸cTK.Sổ chi tiết thanh to¸n với người b¸n - Sổ này dùng để theo dâi việc thanh to¸n với người b¸n theo từng đốitượng, từng thời hạn thanh to¸n. - Căn cứ ghi: từ c¸c chứng từ gốc như Ho¸ đơn GTGT, phiếu nhập kho,phiếu chi, giấy b¸o nợ kế to¸n vào sổ chi tiết thanh to¸n với người b¸n.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 52 Líp:LKT11.1
 53. 53. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Sæ CHI TIÕT THANH TO¸N VíI NGêI B¸N TK 331-KV Đối tượng : C«ng ty s¬n KOVA ĐVT:1.000 Chứng từ Thời TK Số ph¸t sinh Số dưNT Diễn giải hạn đối SH NT Nợ Cã Nợ Cã CK ứng 20.00 Số dư đầu kỳ 0 Số ph¸t sinh Mua hµng cha 156 12.50005/06 10223 05/06 thanh to¸n 1331 1.250 SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 53 Líp: LKT11.1
 54. 54. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸16/0 Mua hµng cha 156 31.250 10279 16/066 thanh to¸n 1331 3.125 Thanh to¸n tiÒn 13.7517/06 PC 20 17/06 111 hµng 0 Mua hµng cha 156 18.75022/06 10223 22/06 thanh to¸n 1331 1.875 Thanh to¸n tiÒn 44.0023/6 23/6 111 hµng 0 57.75 Cộng số ph¸t sinh 68.750 0 31.00 Số dư cuối kỳ 0 Sổ này cã … trang, đ¸nh số từ trang…. đến ….trang… Ngày mở sổ : Ngày 30 th¸ng 06 năm 2012 Người ghi sổ Kế to¸n trưởng (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) Sæ CHI TIÕT THANH TO¸N VíI NGêI B¸N TK 331-TT Đối tượng : C«ng ty TNHH TÝn Thµnh ĐVT:1.00 0 Chứng từ Thời Số ph¸t sinh Số dư TK đốiNT Diễn giải hạn SH NT ứng Nợ Cã Nợ Cã CK SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 54 Líp: LKT11.1
 55. 55. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Số dư đầu kỳ 19.800 Số ph¸t sinh PNK 06/0 Mua hµng cha thanh 156 25.50006/06 19 6 to¸n 1331 2.550 PNK 14/0 Mua hµng cha thanh 156 17.00014/06 23 6 to¸n 1331 1.700 UNC 23/023/06 Thanh to¸n tiÒn hµng 112 28.050 23 6 Cộng số ph¸t sinh 28.050 46.750 Số dư cuối kỳ 38.500 Sổ này cã … trang, đ¸nh số từ trang…. đến ….trang… Ngày mở sổ : Ngày 30 th¸ng 06 năm 2012 Người ghi sổ Kế to¸n trưởng (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) Bảng tổng hợp t×nh h×nh thanh to¸n với ngừơi b¸n -T¸c dụng : dùng dể tổng hợp t×nh h×nh thanh to¸n với người b¸n từ c¸c sổ chi tiết thanh to¸n, nhằm đối chiếu với số liệu trªn sổ c¸i Tk 331. Căn cứ vào số liệu trªn dßng tổng cộng trªn sổ chi tiết thanh to¸n với người b¸n. SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 55 Líp: LKT11.1
 56. 56. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸B¶NG TæNG HîP CHI TIÕT THANH TO¸N VíI NGêI B¸N Th¸ng 6 năm 2012 §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ST Tªn người b¸n Số dư đầu kỳ Số ph¸t sinh Số dư cuối kỳ Nî Cã Nợ Cã Nợ CãT1 C«ng ty s¬n 20.000 57.750 68.750 31.000 KOVA2 C«ng ty TNHH 19.800 28.050 46.750 38.500 TÝn Thµnh3 C«ng ty TNHH 25.000 66.000 92.950 51.950 T©n Ph¬ng Uyªn4 C«ng ty TNHH 7.000 41.250 68.750 34.500 ph¸t triÓn CTXD Th¨ng Long5 C«ng ty TNHH T©n 30.000 13.200 0 16.800 Ch©uCộng 101.80 206.25 277.200 172.750 0 0 Ngày 30 th¸ng 6 năm 2012Người ghi sổ Kế to¸n trưởng Gi¸m đốc(Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn) (Ký, họ tªn)Nhật ký chứng từ -Nhật ký chứng từ là sổ kế to¸n tổng hợp dïng để phản ¸nh toàn bộ c¸cnghiệp vụ kinh tế ph¸t sinh theo vế Cã của c¸c TK .Một NKCT cã thể mở choSV: NguyÔn ThÞ H¹nh 56 Líp:LKT11.1
 57. 57. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸1 TK :NKCT số 1, NKCT số 2…hoặc cã thể mở cho một số TK cã nội dungkinh tế giống nhau: NKCTsố 5- Căn cứ để ghi NKCT là c¸c chưng từ gốc ,số liệu chi tiết của c¸c sổ chi tiết,c¸c bảng kª.Số ph¸t sinh Nợ của mỗi TK được phản ¸nh trên c¸c NKCT kh¸c nhau, ghi Cãc¸c TK lien quan đối ứng Nợ với tK này va cuối th¸ng được tập hợp vào sổ c¸itừ c¸c NKCT đã.NhËt ký chøng tõ sè 1SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 57 Líp:LKT11.1
 58. 58. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 58 Líp:LKT11.1
 59. 59. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Đơn vị : C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng Viªn Ph¸t Địa chỉ: Xãm Trµng- X.Thanh LiÖt- H.Thanh Tr×- Tp.Hµ Néi NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1 Ghi có TK 111: các khoản chi bằng tiền mặt Ngày 30 tháng 6 năm 2012 ĐVT: 1000đNgày Chứng từ Diễn giải Ghi có Ghi nợ các TK ….. Tài khoản kháctháng TK 111 Số Ngày 112 331 627 642 334 Số tiền Số hiệughi sổ hiệu thángA B C D 1 2 3 4 5 6 7 E2/6 Pc 11 2/6 Chi trả tiền điện thoại 1.250 1.2505/6 Pc 12 5/6 Gửi tiền vào ngân hàng 650.000 650.0009/6 Pc 13 9/6 Trả tiền hang 41.250 41.2509/6 Pc 16 9/6 Chi cho tiếp khách 3.500 3.50017/6 Pc 20 17/6 Thanh toán tiền hàng 13.750 13.750…… ……. ……. …………… ……. ……. …….. …… …… …….. …….. ……… …. …29/6 29/6 Trả lương nhân viên 79.000 79.000Cộng 857.750 650.000 99.000 18.500 11.250 79.000 SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 59 Líp: LKT11.1
 60. 60. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Nhật ký chứng từ số 2 - T¸c dụng: dùng để phản ¸nh số ph¸t sinh bªn Cã TK 112 “Tiền gửing©n hàng” đối ứng Nợ với c¸c tài khoản cã liªn quan. - Cơ sở ghi NKCT số 2 là c¸c giấy b¸o nợ của ng©n hàng kÌm theo c¸cchứng từ gốc cã liªn quan. Cuối th¸ng hoặc cuối quý, kho¸ sổ NKCT số 2, x¸c định tổng số ph¸tsinh bªn cã TK 112 đối ứng Nợ của c¸c tài khoản liªn quan và lấy số tổngcộng của NKCT số 2 để ghi sổ c¸i TK 112.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 60 Líp:LKT11.1
 61. 61. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 61 Líp:LKT11.1
 62. 62. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸Đơn vị : C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng Viªn Ph¸tĐịa chỉ: Xãm Trµng- X.Thanh LiÖt- H.Thanh Tr×- Tp.Hµ Néi NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 2 Th¸ng 6 n¨m 2012 Ghi có tk 112 Đvt: 1000 ®Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi có Ghi nợ các TK …. Tài khoảntháng TK 112 khác Số hiệu Ngày 111 331 627 333 ….. Số Sốghi sổ tháng tiền hiệuA B C D 1 2 3 4 5 6 7 E3/6 GBC 01 3/6 Thanh toán tiền hàng 13.750 13.2008/6 GBC 02 8/6 Trả tiền hàng 66.000 66.0009/6 GBC 03 9/6 Rút tiền về quỹ tiền mặt 70.000 70.000…… ….. ….. …. ……. …….. …… ….. ……. …… …… …..22/6 GBC 18 22/6 Thanh toán tiền hàng 28.050 28.050Cộng 644.250 85.000 107.250 1.250 450.750SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 62 Líp: LKT11.1
 63. 63. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Nhật ký chứng từ số 5 Đơn vị : C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ x©y dùng Viªn Ph¸t Địa chỉ: Xãm Trµng- X.Thanh LiÖt- H.Thanh Tr×- Tp.Hµ Néi NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 5 Ghi có TK 331 Phải trả cho người bán Tháng 6 năm 2012 đơn vị tính: 1000đ Ghi Nợ TK 331/ CóNgày Chứng từ Ghi nợ các TK/ Có TK 331 Tài khoản khác các TKtháng Diễn giảighi sổ Ngày Số hiệu …. tháng 156 133 111 112 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 PNK 13.75005/6 18 05/6 Mua hµng cña C.Ty KOVA 12.500 1.250 PNK Mua hµng cña c«ng ty TNHH TÝn 28.05006/6 19 06/6 Thµnh 25.500 2.550……... …….. …….. ………………. …………. ………… … ……….. … ……….. Cộng: 252.000 25.200 99.000 107.250 SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 63 Líp: LKT11.1
 64. 64. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸ - T¸c dụng: dïng để tổng hợp t×nh h×nh thanh to¸n và c«ng nợ vớingười cung cấp hàng ho¸, dịch vụ cho c«ng ty (Tài khoản 331 “Phải trả ngườib¸n” ). Nhật ký chứng từ số 5 gồm 2 phần: phần phản ¸nh số ph¸t sinh bªn cãTK 331 đối ứng Nợ với c¸c tài khoản cã liªn quan và phần theo dâi thanh to¸n(ghi Nợ TK 331 đối ứng cã với c¸c tài khoản liªn quan). - Cơ sở ghi vào NKCT số 5 là sổ theo dâi thanh to¸n với người b¸n. Cuốimỗi th¸ng sau khi đã hoàn thành việc ghi sổ chi tiết TK 331, kế to¸n lấy số liệutổng cuối th¸ng của từng sổ chi tiết mở cho từng đối tượng để ghi vào NKCTsố 5. Cuối tháng kho¸ sổ NKCT số 5 x¸c định số ph¸t sinh bªn cã TK 331 đốiứng nợ c¸c tài khoản liªn quan và lấy số liệu tổng cộng của NKCT số 5 để ghisổ c¸i TK 331.SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 64 Líp:LKT11.1
 65. 65. TrêngC§KT C«ng NghiÖp Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp cuèikho¸Sổ c¸i - T¸c dụng: sổ c¸i là sổ kế to¸n tổng hợp mở cho cả năm, mỗi tờ sổ dôngcho một tài khoản trong đã phản ¸nh số ph¸t sinh Nợ, số ph¸t sinh Cã và sốdư cuối th¸ng hoặc cuối quý. Số ph¸t sinh Cã của mỗi tài khoẀ

×