• Like
Závěrečný úkol KPI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
142
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ArgumentaceTéma Keltské peníze a jejich nálezy jsem si vybrala, protoţe studuji historii a období Keltůmne velmi zajímá. Jelikoţ jsem v podzimním semestru absolvovala předmět dějiny pravěku,kde bylo Keltům věnováno několik hodin, téma mi zapadá do kontextu s aktuálním studiem.Původně jsem chtěla psát o Keltech obecně, ale díky kurzu jsem se naučila, ţe přílišc širokétéma není to pravé, a tak jsem se rozhodla téma zúţit na Keltské peníze a jejich nálezy.Úvodem jsem ale napsala něco málo o Keltech, myslím, ţe je to dobré uvedení tématu.Doufám, ţe moje práce zaujme.Keltské peníze a jejich nálezy Keltové byli jedním z nejvýznamnějších národů nejen pro České země. Jejich nejzazšíkořeny sahají do poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem, kdy Keltové začaliExpandovat z oblasti severně od Alp postupně do západní, střední, a jiţní Evropy. Roku 386před naším letopočtem zpustošili Řím, coţ byl jejich nejspíše největší úspěch. KonecKeltských zlatých časů přišel společně s příjezdem Gaia Julia Caesara a jeho armády dostřední a západní Evropy. Jeden z mnoha přínosů Keltů je zaloţení mincovního systému vestřední Evropě.Obrázek 1. Keltská expanze v přenesení na státy dnešní Evropy V raném keltském období bylo uţíváno směnného obchodu. Směňoval se dobytek,potraviny nebo jiné potřebné materiály. Jako platidlo slouţili i otroci, kteří měli vysokouhodnotu hlavně ve středomořských oblastech. Pronikání Itálie a východní Evropy přinesloKeltům poznání výhod peněz. Postupně začali provozovat vlastní výrobní činnost a
 • 2. nejefektivnější cestou k dobrému obchodu bylo začít razit vlastní mince. Předlohou pro první keltské peníze byly statéry Alexandra III. Makedonského, kteréKeltové začali razit v druhé polovině druhého století před naším letopočtem. Většinou byly zezlata, občas ze stříbra nebo potinu, a váţily kolem 8,4 g. Ryzost zlatých statérů byla většinouvelmi vysoká – aţ 97 %. Kaţdý keltský statér měl vyraţený obrazec, který obsahoval legendunad hlavou Pallas-Athény, a průměr 18–20 mm. Razily se i díly statérů a to třetinky, osminkya čtyřiadvacetinky. Postupně se však měnil původní vzhled statérů, mince uţ nebyly takpropracované, původně řecká jména se měnila na jména keltská. Keltské statéry z prvního století před naším letopočtem byly lidově nazývány duhovky.Název pochází z německého slova Regenbogenschüsselchen, coţ v překladu do češtinyznamená duhové mističky. Tohoto názvu se jim dostalo kvůli barevnému spektru, kterévytvářely po styku s vodou. Většinou byly nacházeny po prudkém dešti vyplavené na polích,kde se duhově leskly. Evropu prvního století před naším letopočtem můţeme rozdělit na západní a východníčást. Zatímco v západní části byly spíše raţeny duhovky, ve východní části se razily zlatémušle. Jedná se o mince vyrobené z kvalitního zlata s plastickým vyobrazením mušle. Pozdějise mušlovité statéry začaly razit i ze stříbra. Nejmladší keltské mince byly z 90 % stříbrné. Nejčastěji to byly mince typu Biatec, coţbylo patrně jméno keltského kníţete nebo vůdce. Jejich váha se pohybuje kolem 17 g. Bylynalezeny ale i mince s jinými jmény, například Maccius nebo Fariarix. Většina mincí typuBiatec byla nalezena v okolí Bratislavy. Zlato bylo lito do prohlubenin v hliněných destičkách, z čehoţ vznikla mince hrubéhotvaru. Ţeleznými razidly mince získala rub i líc, s obrazy zvířat, vůdců, bohů, nebo povozů.Raţba mincí je doloţená v oppidech Manching a Hradiště u Stradonic. Zde byly nalezenyhliněné destičky na odlévání mincí. Také ve vsi Tuchlovice na Novostrašecku byly objevenytyto destičky. Z podmokelské kroniky psané Antonínem Drachovským se dozvídáme oPodmokelském pokladu. 20. června 1771 na Rokycansku u vsi Podmokly objevil rolník JanKoch, řečený Janota, velké mnoţství kovových předmětů velikosti knoflíku. Nabytí všakpovaţoval za neúčelné, a tak je daroval dětem na hraní. I ostatní rolníci nasbírali pro dětitakřečené duhovky. Kolik mincí bylo celkem nalezeno píše Antonín Drachovský:,,Předpokládá se, ţe mezi nálezci mohlo několik stovek mincí zůstat, celkově se tedy početmincí v pokladu odhaduje na 7000 kusů. Jiný zdroj uvádí počet pouze 5000 kusů o ryzosti aţ986/1000 a váze 80 liber v ceně 76 000 zlatých konvenční měny, dle dalšího pak hmotnostpokladu byla 45,2 kg.“¹). Petr Hora-Horejš v knize Toulky českou minulostí uvádí, ţe bylonalezeno asi 4200 mincí, z toho kolem 3000 ve vykopaném bronzovém kotli, dalších 1200 senašlo v podmokelských domácnostech²). Podmokelský poklad obsahoval zlaté statéry zprvního století před naším letopočtem, mince s váhou třetinek a osminek statérů a stříbrnýnáramek. Zpráva o nálezu se však brzy roznesla mezi výše postavené a následně nechal kníţeKarel Egon z Füstenberga většinu pokladu roztavit na raţbu dukátů, zbylá část se nachází vinstitučních sbírkách. Roku 1887 byl v keltském oppidu Stradonice objeven poklad čítající asi 200 zlatých astříbrných mincí z prvního století před naším letopočtem. Objev rozpoutal sjezd hledačůpokladů, kteří oppidum pováţlivě poničili. Celkem ale nalezli kolem 100 000 artefaktů acenných předmětů. Ve městě Kopidlno u Jičína byl uskutečněn nález nejstarších keltských mincí raţenýchna našem území z druhého století před naším letopočtem. Mince nesou vyobrazení kance.Mnoho mincí se ale bohuţel nezachovalo. Významným nálezem v archeologickém nalezišti z doby laténské Němčicích nadHanou bylo nalezení 250 keltských stříbrných biatekových mincí z první poloviny prvního
 • 3. století před naším letopočtem. Mince zde byly přímo vyráběny a razil se na ně specifickýobraz koně (typ Roseldorf). Ve 30. letech 20. století došlo k dalšímu nálezu duhovek ve Starém Kolíně. Ve dvouváčcích se zde našlo 340 mincí z prvního století před naším letopočtem. Z oblasti zahraničí byl poslední významný nález keltských mincí uskutečněn 27. června2012 na britském ostrově Jersey amatérskými hledači pokladů. Jedná se o nález asi 50 000mincí z prvního století před naším letopočtem.AnotaceText pojednává o keltských penězích a jejich nálezech. Je rozdělen do tří částí z nichţ první jenejkratší a popisuje ve velmi zredukované formě kdo jsou to Keltové. Druhá část se skládáz šesti odstavců a obsahuje informace o keltských penězích obecně. Z textu se dozvídáme oobdobí vzniku prvních keltských mincí, o jejich vzhledu, váze, sloţení a ryzosti. Dále oblastiraţby mincí a o vyraţených obrazcích na rubu a líci. Poslední část obsahuje také šest odstavcůz nichţ kaţdý pojednává o jiném nálezu mincí. Jsou v nich zmiňovány poklady objevenév Podmoklech, Stradonicích, Kopidlnu, Němčicích nad Hanou, Starém Kolíně a prozajímavost kolosální nález na ostrově Jersey.Klíčová slovaKeltové, mince, statéry, ryzost, duhovky, raţba, Podmokly, Stradonice, poklad, biatecPouţitá literatura¹),,Moře‘‘ zlata u potoka a stříbrný kočár neznámo kde. Listy z Rokycan. OV KSČM Rokycany 2012,roč. 14, s. 11-13.1) autory článku opravňuje jejich kvalifikace2) článek je důvěryhodný3) vydavatel článku má dobrou reputaci4) článek je v oblasti jazyka bezchybný5) téma je v článku pojato velmi detailněFILIP, Jan. Keltská civilizace a její dědictví. nové, rozš. vyd. [i.e.] 4. rozš. vyd. Praha:Academia, 1995, 259 s., [48] s. obrazových příloh. ISBN 8020005269.1) věhlasnost autora2) kniha je z vědeckého hlediska vysoce hodnocena3) knihu mi doporučil profesor z dějin pravěku4) v knize je dostatek informací5) z hlediska tématu je vydání knihy aktuálníDRDA, Petr a Alena RYBOVÁ. Keltové a Čechy. 2., rozš. vyd., v Academii vyd. 1.Praha: Academia, 1998, 196 s., [16] s. obr. příloh. ISBN 8020006583.1) vydání knihy je relativně aktuální2) knihu mi doporučil profesor z dějin pravěku3) v knize je dostatek informací4) v knize jsou velmi objektivní informace5) dobrá reputace vydavatele
 • 4. ²)HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. uprav. vyd. Praha: Baronet, 1995, 277 s.ISBN 80-858-9047-X.1) kniha obsahovala mnou hledané informace2) kniha je bezchybná v oblasti jazyka3) kniha je velmi populární4) kniha je aktuální5) kniha má výborné recenzeNěmčice nad Hanou: archeologické naleziště. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online].St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2001, 19. 12. 2012 16:45 [cit. 2013-01-01].Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dice_nad_Hanou_(archeologick%C3%A9_nalezi%C5%A1t%C4%9B)1) stránka je přehledná2) stránka obsahuje relativně dostatek informací3) stránka byla nedávno aktualizována4) stránka obsahuje informace5) stránka obsahuje uţitečné ilustraceO počátcích dějin zemí českých: Gallové v Čechách a na Moravě. Český časopis historický. VPraze 1900, roč. 6, s. 1-14.1) článek je umístěn ve věhlasném časopise2) článek byl napsán věhlasnými autory3) článek obsahuje kvalitní informace4) článek hluboce pokrývá danou tématiku5) článek je z hlediska tématu aktuální