E drejta e detyrimeve

21,882 views
21,587 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
231
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E drejta e detyrimeve

 1. 1. E DREJTA E DETYRIMEVE I DHE IIFakulteti/ Departamenti: Fakulteti Juridik/ Katedra juridike-civileLënda mësimore: E DREJTA E DETYRIMEVE I dhe IINiveli i studimeve/ statusi i lëndës: E obligueshmeViti i studimeve dhe semestri: Viti i III-të; semestri i V-të dhe semestri i VI-të.Kodi ose Shifra e Lëndës:Vlera në kredi ECTS:Koha dhe lokacioni i mbajtjes së ligjëratave: - e hënë, prej orës 15:00 – 17:00 dhe e - e martë, prej orës 15:00 – 17:00, salla nr. 9 kati i III i Fakultetit Juridik.Mësimdhënësi i Kursit:Prof. Dr. Nerxhivane Dauti, kati i IV, zyra nr. 20. Fakulteti Juridik, nr. i telefonit 044/218-866.Termini për konsultime me studentë: - e hënë, e martë, e mërkurë, prej orës 12:00 – 14:00.Qëllimet e kursit (modulit): Njoftimi, përgatitja dhe aftësimi i juristëve të ardhshëm, sidomostë atyre që do të punojnë në institucione, që i referohen fushës juridike civile të detyrimeve, që tëzbatojnë metodat më të përshtatshme dhe më adekuate për zgjidhjen e problemeve nga kjo fushë.Këto metoda do të mund t’i zbatojnë qoftë me rastin e zbatimit të ligjeve nga kjo fushë, në 1
 2. 2. praktikën gjyqësore, si lëndë kapitale për ekonominë e lirë të mallrave, tregun stabil dhe për njëplatformë më të volitshme për zbatimin e kontratës.Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në gjendje që: 1. Të dijë t’i interpretoj dhe aplikoj dispozitat juridike nga kjo fushë; 2. Të jetë i gatshëm për përgatitjen e programeve, me qëllim të interpretimit të normave juridike të detyrimeve; 3. Të përdorë metodat më adekuate më qëllim të ndërtimit të një sistemi adekuat të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial në praktikën gjyqësore; 4. Të jetë i aftë për përpilimin e kontratave, autorizimeve, padive etj.Metodologjia: Në pjesën më të madhe të kohës do të mbahen: - Ligjëratat interaktive, që d.m.th. përveç ligjërimit të mësimdhënësit, kyçen edhe studentët, qoftë me prezantime, qoftë me pyetje apo diskutime lidhur me çështjet tematike që janë objekt i trajtimit në ligjëratë; - Punimet seminarike. – Studentët do të kenë mundësi të përcaktohen për ndonjë temë, për punim seminarik, para fillimit të punës, atyre iu jepen udhëzime se si duhet të përgatitet punimi seminarik. Punimin seminarik studenti duhet t’ia dorëzoj mësimdhënësit, i cili e kontrollon dhe pas kontrollimit hapen diskutime me student lidhur me temën e seminarit. - Ushtrimet me grupe më të vogla. – Gjatë mbajtjes së ushtrimeve studentëve do t’iu mundësohet që të jenë më aktivë si dhe t’i shprehin opinionet dhe idetë e tyre për zgjidhjen e çështjeve nga fusha sociale.Literatura bazë: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004. PLANI I DETAJIZUAR I MËSIMIT: Java e parë: - Sistematizimi i lëndës; 2
 3. 3. - Karakteristikat e detyrimeve; - Llojet e detyrimeve; - Burimet e detyrimeve.Literatura bazë: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004, fq. 10-55. Java e dytë: - Kontratat e detyrimeve; - Kushtet për lidhjen e kontratës; - Negociatat, oferta; - Klasifikimi i kontratave; - Interpretimi i kontratave; - Parimet e kontratave.Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta kontraktore, Prishtinë, 2003, fq. 10-50. Java e tretë: - Shkaktimi i dëmit; - Llojet e dëmit; - Shkaqet e shkaktimit të dëmit; - Përgjegjësia deliktore civile dhe llojet.Literatura: Dr. Bogdan Loza, Obligaciono Pravo, Sarajevo, 1978, fq. 69-120. Java e katërt: - Përjashtimi i veprimit antijuridik; - Fuqia madhore; - Dëmi i shkaktuar nga personi i tretë; - Rasti.Literatura: Dr. Bogdan Loza, Obligaciono Pravo, Sarajevo, 1978, fq. 120-180. Java e pestë: - Përgjegjësia subjektive; - Përgjegjësia objektive; - Përgjegjësia për të tjerët; - Baza e përgjegjësisë. 3
 4. 4. Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004, fq. 200-280. Java e gjashtë: - Shpërblimi i dëmit; - Shëprblimi i dëmit material; - Kushtet e shpërblimit; - Kriteret e shpërblimit; - Shpërblimi i dëmit jomaterial; - Satisfaksioni.Literatura: Vizner, B., Komentar zakona o obveznim odnosnima, Knjiga II, Zagreb, fq. 500-580. Java e shtatë: - Do të bëhet vlerëimi i parë intermediar përmes kollokiumit, i cili do të përmbajë 15 pyetje që kryesisht do t’i referohen ligjëratave të mbajtura deri në javën e shtatë. Java e tetë: - Pasurimi pabazë juridike; - Kushtet e pasurimit; - Rastet e pasurimit; - Efektet e pasurimit; - Padia e pasurimit të pabazë.Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004. Java e nëntë: - Gjerimi i punëve të huaja pa pagesë; - Kushtet e gjerimit; - Llojet e gjerimit; - Natyra juridike.Literatura: Vizner, B., Komentar zakona o obveznim odnosnima, Knjiga II, Zagreb, fq. 550-700. Java e dhjetë: - Premtimi publik i shpërblimit; - Kushtet e shpërblimit; - Efektet; - Letrat me vlerë; 4
 5. 5. - Llojet e letrave me vlerë; - Efektet.Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004, fq. 225-231. Java e njëmbëdhjetë: - Letrat e legjitimacionit; - Shenjat e legjitimacionit; - Efektet e detyrimeve; - Vonesa e debitorit dhe e kreditorit.Literatura: Vizner, B., Komentar zakona o obveznim odnosnima, Knjiga II, Zagreb, fq. 730-780. Java e dymbëdhjetë: - E drejta e ndaljes; - Padia pauliana; - Efektet juridike të padisë pauliana; - Afati i paraqitjes së padisë.Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004, fq. 236-248. Java e trembëdhjetë: - Do të bëhet vlerësimi i dytë intermediar përmes kollokiumit, i cili do të përmbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë me çështjet e shjelluara gjatë ligjëratave të mbajtura. Java e katërmbëdhjetë: - Cedimi; - Llojet, lënda, kushtet e cedimit; - Bartja e kontratës; - Ndërrimi i debitorit; - Dërgimi (Asignacioni);Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004, fq. 235-260. Java e pesëmbëdhjetë: - Shuarja e detyrimeve; - Llojet e shuarjes; 5
 6. 6. - Mënyrat vullnetare; - Mënyrat kundërvullnetare; - Parashkrimi.Literatura: Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004, fq. 285-300.Metoda e vlerësimit:Për vlerësimin e studentëve nga lënda e drejta e detyrimeve, mësimdhënia do të ketë nëkonsideratë këto kritere: - Vijimi i rregullt në ligjërata ......................... 5-10% - Vlerësimi i parë intermediar ......................... 5-10% - Vlerësimi i dytë intermediar ......................... 5-10% - Punimi seminarik ......................... 10-20% - Provimi final .......................... 50%Politika akademike dhe rregullat e mirësjelljes:Studentët gjatë ligjëratave, provimeve, por edhe pranisë së tyre në fakultet, duhet t’i përmbahenrregullave si më poshtë: - Mos ta pengojnë procesin mësimor; - T’i respektojnë mësimdhënësit; - Mos të përdorin pije, goma përtypëse dhe duhan në sallë të mësimit; - T’i shkyçin telefonat celularë gjatë ligjëratave dhe provimeve; - Mos të kopjojnë gjatë mbajtjes së provimeve dhe testimeve.Literatura shtesë dhe bibliografia: 1) Ligji i detyrimeve të Kosovës, 2004; 2) Dr. Mariana Semini, E drejta e detyrimeve, Tiranë, 2003; 3) Dr. Vizner B., Komentar zakona o obligacioni odnosna, Knjiga I, II, Zagreb, 1978. 6
 7. 7. E drejta e procedurës penale IStudimet themelor (Bachelor/obligative)Viti i tretë i studimeve, semestri dimërorKodi ose shifra e lëndës....Vlera në kredi ECTS: 4Grupi i parë, e martë 9.00-10.45 dhe grupii dytë, 12.00-13.45 në sallën D-1Prof. dr. Ejup Sahiti, kabineti nr. 21, tel. 044-248-422, ejupsahiti@hotmail.comTë hënën 11.00-13.00, e martë 12.00-14.00 dhe e mërkurë 11.00-13.00Grupi parë, e hënë 11.00-12.45 dhegrupi i dytë, 13.00- 14.45 në sallën D-1.Dr. Rexhep Murati, ligjërues, kabineti nr. 30,tel. 044-116-967, rexhepmurati@hotmail.com,Të martën, të mërkurën dhe të enjten prej orës 11.00-13.00 Qëllimi i mësimit Ky program mësimor mundëson përvetësimin dhe thellimin enjohurive nga e drejta e procedurës penale e cila si pjesë e drejtës penale nëkuptim të gjerë të fjalës i kontribuon luftës preventive dhe represive kundërkriminalitetit. Programi mësimor nga e drejta e procedurës penale do tështjellohet kryesisht në aspektin teorik (nëpërmjet të ligjëratave, debatevedhe diskutimeve me studentë). Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të fitojë njohuritë ethemelore nga lëmi i procedurës penale si kusht me rëndësi për të thelluardhe zgjeruar këto njohuri në procesin e mëtejmë të përsosjes. Gjithashtu paspërfundimit me sukses të këtij kursi dhe kursit vijues në semestrin tjetërstudenti sa i përket kësaj fushe do të jetë në gjendje që në të ardhmen t`upërgjigjet kërkesave profesionale të juristit për shkallën bachellor.
 8. 8. 2TetorJava e parëE DREJTA E PROCEDURËS PENALE NË KUPTIM TË GJËRË TËFJALËS DHE REGULLIMI I PROCEDURËS PENALE.Format e reagimit të shtetit-shoqërisë ndaj kriminalitetit. Kuptimi i të drejtëspenale materiale, i procedurës penale, i drejtës së procedurës penale dhe i tëdrejtës së ekzekutimit të sanksioneve të procedurës penale.Rregullimi i procedurës penale dhe realizimi i të drejtave të njeriut.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 1-7;Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006, fq. 3-8;Rexhep Murati, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006, fq. 1 dhe 2;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.5-9;Rexhep Murati, Efikasiteti i procedurës penale dhe mbrojtja e të drejtave dhee lirive të të pandehurit në procedurën penale, E drejta, 1996, nr. 3 Prishtinë,fq. 115-132;Java e dytëZHVILLIMI HISTORIK I TË DREJTËS SË PROCEDURËS PENALEFormat themelore të procedurës penale. Procedura penale akuzatore,inkuizitore dhe mikste.Zhvillimi historik i të drejtës së procedurës penale në Kosovë.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 8-18; Dëshmiae dëshmitarit si provë në procedurën penale, 1993, fq. 24-38;Rexhep Murati, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006, fq. 51-73.Java e tretë
 9. 9. 3RAPORTI I TË DREJTËS SË PROCEDURËS PENALE ME DEGËT TËTJERA JURIDIKE DHE ME DISA DICSCIPLINA SHKENCORERaporti i të drejtës së procedurës penale me të drejtën penale materiale dhetë drejtën e ekzekutimit të sanksioneve penale. Raporti i të drejtës sëprocedurës penale me procedurat të tjera ndëshkimore, me të drejtën eprocedurës civile dhe me disa disiplina të tjera shkencore.BURIMET E TË DREJTËS SË PROCEDURËS PENALE.Burimet e brendshme dhe burimet e jashtme-ndërkombëtareLiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 19-27;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.8-9.Java e katërtëVLEFËSHMËRIA E DISPOZITAVE TË PROCEDURËS PENALEVlefshmëria e dispozitave të procedurës penale, lidhur me territorin, kohëndhe personin. Imuniteti sipas të drejtës së brendshme dhe të drejtësndërkombëtare.ITERPERTIMI I DISPOZITAVE TË DREJTËS SË PROCEDURËSPENALELiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 28-32;Rexhep Murati, Disa çështje mbi imunitetin penalo-procedural, Përparimi,Prishtinë, 1991 nr. 2, fq. 172-184.Java e pestëPARIMET PROCEDURALO-PENALE
 10. 10. 4Kuptimi i parimeve. Parimi i oficialitetit të ndjekjes penale, i legalitetit nëndjekjen penale, akuzator, i gjykimit të drejtë dhe në kohë të arsyeshme,prezumimit të pafajësisë, i të vërtetës, kontradiktor dhe i barazisë së armëve(equality of arms), i drejtpërdrejtë, gojor dhe i gjuhës, publicitetit, in dubiopro reo dhe i kompensimit të dëmit të dënuarit ose të arrestuarit pa bazë.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 33-53;Rexhep Murati, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006, fq. 99-106.Java e gjashtëLËNDA (OBJEKTI) I PROCEDURËS PENALEObjekti themelor dhe sekondar i procedurës penale. Format e objektitsekondar: kërkesa pasurore juridike, çështja prejudikuese dhe shpenzimet eprocedurës penale.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 54-58;Rexhep Murati, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006, fq. 198-199.Java e shtatëSUBJEKTET NË PROCEDURËN PENALESubjektet themelor: GJYKATA, llojet dhe përbërja e gjykatave, parimetlidhur me rregullimin dhe organizimin e gjykatave, kushtet që duhet tëplotësohen për të ushtruar funksionin gjyqësor si edhe institucioni ipërjashtimit të gjyqtarëve profesional dhe laik.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 59-70;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.63-88.Java e tetë
 11. 11. 5KOMPETENCA E GJYKATAVELlojet e kompetencave. Vlerësimi i kompetencës dhe konflikti ikompetencës. Ndihma juridike.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 70-80;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.151-176.Java e nëntëPALËT PROCEDURALE – PENALE.PADITËSI I AUTORIZUAR. Prokurori publik, paditësi subsidiar dhepaditësi privat.I PANDEHURI dhe mbrojtësi si ndihmës procedural i të pandehurit (p.sh.mbrojtësi i të dyshimtit dhe të akuzuarit). Subjektet të tjerë sekondar nëprocedurën penale: I dëmtuari në procedurën penale, propozimi për ndjekje,kërkesa pasurore juridike. Përfaqësuesit procedural të dëmtuarit (p.sh.përfaqësuesi ligjor dhe përfaqësuesi i autorizuar), Personat e tretë(dëshmitarët, ekspertet profesionistet etj.) dhe ndihmësit procedural tëgjykatës (procesmbajtësi, stenografistet, regjistruesi teknik-xhiruesi,përkthyesit, personeli gjyqësor).Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 80-100;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.89-109; 120-150.Java e dhjetëVEPRIMI PROCEDURALO-PENAL
 12. 12. 6Forma, vendi dhe koha e kryerjes së veprimeve procedurale, shkresatpenale-aktet akuzuese dhe vendimet gjyqësore. Mjetet juridike dheparashtresat të tjera.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 101-112-;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.89-109; 177-204.Java e njëmbëdhjetëMASAT PËR SIGURIMIN E PRANISË SË TË PANDEHURIT PËRPENGIMIN E KRYERJES SË VEPRËS PENALE DHE PËR SIGURIM TËZHVILLIMIT ME SUKSES TË PROCEDURËS PENALEMasat e drejtuara ndaj të pandehurit-thirrja, urdhërarresti-shoqërimi,premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktis vendqëndrimin, ndalimi për t`iuafruar vendit ose personit të caktuar, paraqitja në stacionin policor,dorëzania, arresti shtëpiak dhe paraburgimi.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 113-122;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.304-382.Java e dymbëdhjetëMASAT PËR SIGURIMIN E PROVAVE MAERIALE DHEINTERESAVE PASUROREMasat për sigurimin e provave materiale (kontrolli i banesës dhe i personit,masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit, konfiskimi-sekuestrimi i përkohshëm i sendeve dhe veprimi me sende të dyshimta) dhemasat për sigurimin e interesave pasurore.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 124-130;Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006, fq. 145-158;
 13. 13. 7Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.268-287; 385-387;.Java e trembëdhjetëTË PROVUARIT NË PROCEDURËN PENALEShqyrtimet e përgjithshme përkitazi me procesin e të provuarit. Faktet dhevërtetimi i tyre në procedurën penale, kuptimi i provës, mjetet e provës,klasifikimi i provave, objekti i provës (thema probandi), barra e provës(onus probandi). Provat juridikisht të pavlefshme, procedura lidhur me todhe pasojat juridike. Rrjedha procedurale e procesit të të provuarit. Teoritëmbi çmuarjen e provave.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 131-156;Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006 fq. 91-204; Dëshmia edëshmitarit si prove në procedurën penale, Prishtinë, 1993 fq. 218-227;Procesi i të provuarit në procedurë penale mundësitë dhe vështirësitë, “Edrejta” nr. 3/1996, Prishtinë fq. 37-47.Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.205-210;Java e katërmbëdhjetëLLOJET DHE TRAJTIMI I DISA PROVAVEDeklarimi i të pandehurit si provë në procedurën penale. Marrja në pyetje etë pandehurit. Pohimi i të pandehurit.Dëshmia e dëshmitarit. Personat që mund të paraqitën si dëshmitar. Obligimipër të dëshmuar, dëshmitarët e privilegjuar, procedura e pyetjes, dëshmitaripamor (okular), mbrojtja e dëshmitarit dhe bashkëpunëtori bashkëpunues.Literatura:
 14. 14. 8Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 158-172;Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006 fq. 205-259;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.211-227.Java e pesëmbëdhjetëEKSPERTIMIShqyrtime të përgjithshme lidhur me ekspertimin. Caktimi, përjashtimi dheprocedura e ekspertimit. Llojet e ekspertimit dhe vlera provuese eekspertimit.KQYRJA DHE RIKONSTRUKCIONIPROVAT MATERIALELiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 172-184;Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006, fq. 260-290;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.228-279.Metodat e vlerësimitKolokuiumi 30 %Detyra të shtëpisë ose angazhime të tjera 10 %Vijimi i rregullt 10 %Provimi final 50 %Total 100 %Literatura shtesë dhe bibliografia:Bayer, Vladimir, Kazneno procesno pravo-odabrana poglavlja. Knjiga I.Uvod u teoriju krivičnog procesnog prava, përgaditi, Davor Krapac Zagreb,1995.Bayer, Vladimir, Kazneno procesno pravo-odabrana poglavlja. Knjiga II,Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava, përgatiti: Davor Krapac,Zagreb, 1995.Bavcon, Ljubo, Šelih A et al.: Međunarodno kazensko pravo. Ljubljana,1997.
 15. 15. 9Cook, Joseph G., Marcus, Paul, Criminal Procedure, Third Edition, NewYork, Oakland (CA), 1992.Damaška, Mirjan, Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnomprocesu, Zagreb, 1962.Damaška, Mirjan, O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi,Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (HLJKPP), Zagreb, 1997., vol.4, nr. 2 fq. 381-394.Damaška, Mirjan, Izazovi slobodnoj ocjeni dokaza. HLJKPP, Zagreb, 1995,vol. 2 nr.1, fq. 41-55Delmas-Marty, Mireille (ed.), Procedure penali d`Europa, Padovë, 2001Dressler, Joshua, Understanding Criminal Procedure, New York (USA) andOakland (CA), 1991.Gates, John, Johnson, Charles, Gjykatat amerikane: Analizë kritike, Tiranë,1997.Grubač, Momčilo, Krivično procesno pravo: Uvod i opšti deo. Botim i tretë indryshuar dhe i plotësuar. Beograd, 2004.Grubač, Momčilo, Krivično procesno pravo: Procesne radnje, libri i dytë,Beograd, 1996.Grubiša, Mladen, Činjenično stanje u krivičnom postupku, botimi i dytë,Zagreb, 1980.Jekić, Zagorka, Krivično procesno pravo, botimi i shtatë, Beograd, 2001.Kamisar, Yale, Lafave, Wayne R., Israel, Jerold H., King, Nancy, ModernCriminal Procedure: Cases, Comments, Questions, Ninth Edition, St. Paul,Minn, 1999.Krapac, Davor, Kazneno procesno pravo, libri i parë: institucije, botim i dytëi ndryshuar dhe i plotësuar, Zagreb, 2003.Krapac, Davor, Engleski kazneni postupak, Zagreb, 1995.Krapac, Davor, Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnihsloboda i hrvatski kazneni postupak, HLJKPP, Zagreb, 1995., vol. 2, nr. 1.Pavišić, Berislav, Komentar Zakona o kaznenom postupku, botimi i pestë,Rijeka, 2005.Pavišić, Berislav (ed.), Transition of Criminal Procedure Systems, Rijekë,2004.Pavišić, Berislav, Karakteristikat themelore të trazicionit të proceduravepenale, E drejta, Prishtinë, 2004., nr. 4.Pavišić, Berislav, Bertaccini Davide (eds.), Le altre procedure penali:Transizioni dei sistemi processuali penali, Torino, 2002.Sahiti Ejup, Murati Rexhep, Kunštek Eduard, Criminal Procedure Sistem ofKosovo, në Pavišić, Berislav (ed.), Transition of Criminal Proceduresystems, Rijeka, 2004.
 16. 16. 10Murati, Rexhep, Protection of Human Rights Under Kosovo’s CriminalCode and Criminal Procedure Code, Chicago-Kent Law Review, Volume80, Number 1, 2005.Sijerčić-Čolić, Hajrija, Vuleta, Draško, Hadžiomeragić, Malik, KomentarZakona o krivičnom postupku, Sarajevo, 1999.Sijerčić-Čolić Hajrija, Krivično procesno pravo, knjiga I, Krivičnoprocesnisubjekti i krivičnoprocesne radnje, Sarajevo, 2005.Sijerčić-Čolić Hajrija, Krivično procesno pravo, knjiga II, Tok redovnogkrivičnog postupka i posebni postupci, Sarajevo, 2005.Sijerčić-Čolić Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, KaurinovićDamjan i Simović Miodrag, Komentari zakona o krivičnom /kaznenompostuku u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2005.Tomašević, Goran, Kazneno procesno pravo: temeljni pojmovi i osnovepraktične primjene, Split, 1998. godine.Tomašević, Goran, Osnove atenskoga krivičnoga postupka klasičnog doba,Zbornik Pravnog Fakulteta, Split, XXVII, 1990.Vasiljević Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, botim i tretë,Savremena administracija, Beograd, 1981.Vasiljević, Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, botim i dytë,Beograd, 1971.Zupančić, Boštjan et al., Ustavno kazensko procesno pravo, Ljubljana, 1996Studentet duhet t`i studiojnë edhe dispozitat përkatëse me të cilat rregullohetprocedura penale në Kosovë dhe konventat e OKB-së për të drejtat dhe liritëe njeriut dhe Konventën evropiane dhe dokumentet të tjera për të drejtat dheliritë themelore me sa vijon:Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale (UNMIK, Rregullorja nr. 2003/26,datë 6 korrik 2003, ka hyrë në fuqi më 6 prill 2004)Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës (UNMIK, Rregullorja nr. 2003/25, datë6 korrik 2003), ka hyrë në fuqi më 6 prill 2004Ligji penal për të miturit i Kosovës (UNMIK, Rregullorja nr. 2004/8 datë 20prill 2004) ka hyrë në fuqi të njëjtën ditë.Rregullorja për kryerësit e v.p. me çrregullime mendore (UNMIK,Rregullorja nr. 2004/34, datë 24 gushtë 2004) ka hyrë në fuqi të njëjtë ditë
 17. 17. 11Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale i Kosovës (UNMIK, Rregullorjanr. 2004/46, datë 19 nëntor 2004) ka hyrë në fuqi me 19 shkurt 2005Deklarata e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut e vitit 1948 UniversalDeclaration on Human Rights, G.A.res. 217 A(III), U.N. Doc. A/810 at 71Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike me protokollet e vitit1966 International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No.16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976.Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturor i vitit1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights G.A.res. 2200A (XXI), 21U. N. GAOR Supp (No.16) at 49, U.N. Doc. A/6316(1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Janeni 3, 1976.Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore tëNjeriute vitit l950, me protokollet shtesë European Convention for theProtection of Human Rights and Fundamental Freedoms, (ETS No. 5), 213U.N.S. 222, entered into force Sept. 3,1953, as amended by Protocols No 3,5, 8, i 11 which enterd into force on 21 September 1970, 20 December 1971,1 January 1990, and 1 November 1998 respectively.Prishtinë, tetor, 2006 Mësimdhënësit e lëndës: Dr. Ejup Sahiti, prof. ordinar Dr. Rexhep Murati, ligjërues
 18. 18. E drejta e procedurës penale IIStudimet themelor (Bachelor/obligative)Viti i tretë i studimeve, semestri verorKodi ose shifra e lëndës....Vlera në kredi ECTS: 4Grupi i parë, e martë 9.00-10.45 dhe grupii dytë, 12.00-13.45 në sallën D-1Prof. dr. Ejup Sahiti, kabineti nr. 21, tel. 044-248-422, ejupsahiti@hotmail.comTë hënën 11.00-13.00, e martë 12.00-14.00 dhe e mërkurë 11.00-13.00Grupi parë, e hënë 11.00-12.45 dhegrupi i dytë, 13.00- 14.45 në sallën D-1.Dr. Rexhep Murati, ligjërues, kabineti nr. 30,tel. 044-116-967, rexhepmurati@hotmail.com,Të martën, të mërkurën dhe të enjten prej orës 11.00-13.00 Qëllimi i mësimit Ky program mësimor mundëson përvetësimin dhe thellimin enjohurive nga e drejta e procedurës penale e cila si pjesë e drejtës penale nëkuptim të gjerë të fjalës i kontribuon luftës preventive dhe represive kundërkriminalitetit. Programi mësimor nga e drejta e procedurës penale do tështjellohet kryesisht në aspektin teorik (nëpërmjet të ligjëratave, debatevedhe diskutimeve me studentë). Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të fitojë njohuritë ethemelore nga lëmi i procedurës penale si kusht me rëndësi për të thelluardhe zgjeruar këto njohuri në procesin e mëtejmë të përsosjes. Gjithashtu paspërfundimit me sukses të këtij kursi dhe kursit të mëparshëm në semestrin ekaluar studenti sa i përket kësaj fushe do të jetë në gjendje që në të ardhment`u përgjigjet kërkesave profesionale të juristit për shkallën bachellor.
 19. 19. ShkurtJava e parëRRJEDHA E PROCEDURËS PENALE-STADET E PROCEDURËSPENALEAutorizimet dhe roli i policisë në zbulimin e veprave penale. Kallëzimipenal. Vendimet e prokurorit publik përkitazi me kallëzimin penal.Forma procedurale e veprimeve të kryera nga policia.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 187-192;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.395-404; 405-431.Java e dytëPROCEDURA PARAPRAKEHETIMET. Kuptimi dhe qëllimi i hetimeve. Fillimi, zhvillimi dhepërfundimi i hetimeve. Ndërprerja dhe pushimi i hetimeve. Zgjatja ehetimeve.AKTAKUZA DHE KONFIRMIMI I AKTAKUZËS. Kuptimi i aktakuzës.Forma dhe përmbajtja e aktakuzës. Procedura përkitazi me konfirmimin eaktakuzës.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 193-200;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.432-458.MarsJava e tretë
 20. 20. SHQYRTIMI GJYQËSORPërgatitja e shqyrtimit gjyqësor. Parakushtet (supozimet) për mbajtjen eshqyrtimit gjyqësor. Roli i kryetarit të trupit gjykues. Procesverbali ishqyrtimit gjyqësor. Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor. Fillimi shqyrtimitkryesor dhe deklarimi i të akuzuarit lidhur me akuzën. Procedura provuese(prezantimi i provave). Fjala përfundimtare e palëve. Shtyrja dhe ndërprerjae shqyrtimit gjyqësor.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 201-214;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.459-501.Java e katërtëAKTGJYKIMI. Marrja dhe llojet e aktgjykimit. Aktgjykimi refuzues,dënues (kondemnator) dhe lirues (liberator). Shpallja dhe përpilimi meshkrim i aktgjykimit.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 214-222;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.502-509.Java e pestëMJETET JURIDIKENë përgjithësi për mjetet juridike.MJETET JURIDIKE TË REGULLTA. Personat e autorizuar për paraqitjene ankesës dhe përmbajtja e ankesës. Bazat për ushtrimin e ankesës kundëraktgjykimit. Shkeljet esenciale (qenësore) të dispozitave të procedurëspenale, shkeljet e ligjit penal, vërtetimi i gabuar ose jo i plotë i gjendjesfaktike dhe atakimi i aktgjykimit të shkallës së parë për shkak të vëndimitmbi sanksionin penal.Literatura:
 21. 21. Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005, fq. 223-231;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.528-547.Java e gjashtëPROCEDURA LIDHUR ME ANKESË KUNDËR AKTGJYKIMIT TËSHKALLËS SË PARËProcedura lidhur me ankesë në gjykatën e shkallës së parë dhe në gjykatën eshkallës së dytë. Kufijtë e shqyrtimit të aktgjykimit të shkallës së parë tëatakuar me ankesë. Vendimet e gjykatës së shkallës së dytë lidhur meankesë. Rigjykimi në gjykatën e shkallës së parë. Beneficium cohaesionisdhe reformatio in peiusANKESA KUNDËR AKTGJYKIMIT TË SHKALLËS SË DYTË.ANKESA NË AKVENDIMLiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 231-239;Murati Rexhep, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006, 78-94; 94-99;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.548-558.PrillJava e shtatëMJETET E JASHTËZAKONSHME JURIDIKERISHIKIMI I PROCEDURËS PENALE.Vazhdimi i procedurës penale.Rishikimi jo i drejtë i procedurës penale. Rishikimi i drejtë i procedurëspenaleKËRKESA PËR ZBUTJEN E JASHTËZAKONSHME TË DËNIMITKËRKESA PËR MBROJTJEN E LIGJSHMËRISËLiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 239-246;
 22. 22. Murati Rexhep, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006, fq. 163-223; 225-268;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.559-591.Java e tetëPROCEDURA NË GJYKATËN KOMUNALEProcedura e rregullt para Gjykatës Komunale.Procedura e shkurtër (sumare) para Gjykatës Komunale. Fillimi i procedurëssë shkurtër. Përgatitja e shqyrtimit gjyqësor dhe seanca për pajtim.Procedura e ndërmjetësimit. Zhvillimi i shqyrtimit gjyqësor dhe marrja eaktgjykimit.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 247-251;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.509-524.Java e nëntëURDHRI NDËSHKIMOR- Nocioni u urdhrit ndëshkimor. Procedura përdhënien urdhrit ndëshkimor. Zhvillimi i shqyrtimit gjyqësore në bazë tëkundërshtimit kundër urdhrit ndëshkimor.SHQIPTIMI I VËREJTJES GJYQËSORE. Nocioni i vërejtjes gjyqësore.Procedura lidhur me shqiptimin e vërejtjes gjyqësore.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 251-254;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.509-524.Java e dhjetëPROCEDURA NDAJ TË MITURËVENë përgjithësi për procedurën ndaj të mitarëve. Karakteristikat themelore tëprocedurës ndaj të miturve. Përbërja dhe kompetenca e gjykatës për të mitur.
 23. 23. Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 254-257;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.592-614.Java e njëmbëdhjetëRRJEDHA E PROCEDURËS PËR TË MITURFillimi dhe zbatimi i procedurës përgatitore. Paraburgimi i të miturit.Procedura penale para trupit gjykues për të mitur. Mjetet juridike.Mbikëqyrja e gjykatës përkitazi me zbatimin e masave edukativeinstitucionale. Pushimi i ekzekutimit dhe ndryshimi i vendimit mbi masatedukuese.Literatura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 257-263;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.592-614..MajJava e dymbëdhjetëPROCEDURAT E VEÇANTAMASAT E TRAJTIMIT TË DETYRUESHËM PSIKIATRIKNë përgjithësi për masat për trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Procedura përtë vlerësuar aftësinë e të pandehurit për t`iu nënshtruar gjykimit. Procedurapër shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në rast tëpaaftësisë mendore në kohën e kryerjes së veprës penale. Procedura përshqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në rast të aftësisë sëzvogëluar mendore në kohën e kryerjes së veprës penale.PROCEDURA PËR SHQIPTIMIN E MASËS SË TRAJTIMIT TËDETYRUESHËM PËR REHABILITIM NDAJ PERSONAVE TË, CILËTKANË KRYER VEPËR PENALE NËN NDIKIMIN E ALKOHOLIT OSEE DROGËS.Literatura:
 24. 24. Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 265-270;Java e trembëdhjetëPROCEDURA PËR KONFISKIM (SEKUESTRIM)Procedura për konfiskim të sendeve. Procedura për konfiskim të dobisëpasurore të fituar me vepër penale.PROCEDURA PËR REVOKIMIN E DËNIMEVE ALTERNATIVELiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 270- 272 ;Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006 fq. 91-204; HalimIslami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq. 385-387;Java e katërmbëdhjetëPROCEDURA PËR MARRJEN E VENDIMIT MBI SHLYERJEN EDËNIMIT NGA EVIDENCAPROCEDURA PËR DHËNIEN E NDIHMËS JURIDIKENDËRKOMBËTARE DHE EKZEKUTIMIN E MARRËVESHJEVENDËRKOMBËTARE NË ÇËSHTJET PENALENë përgjithësi për ndihmën juridike penale ndërkombëtare. Ekzekutimi iaktgjykimit penal të gjykatës së huaj. Mbledhja dhe centralizimi i të dhënavepër vepra penale të rënda. Dorëzimi i dosjes penale për gjykim.PROCEDURA PËR TRANSFERIMIN (EKSTRADIMIN) E TËPANDEHURVE NË JURISDIKCIONIN E HUAJ DHE NGAJURISDIKCIONI I HUAJNë përgjithësi për transferimin (ekstradimin). Parakushtet për transferim dheprocedura gjyqësore dhe administrative për transferim.Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 273-282;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.655-719.Java e pesëmbëdhjetë
 25. 25. PROCEDURA PËR KOMPENSIM DËMI, REHABILITIM DHE PËRREALIZIMIN E TË DREJTAVE TË TJERA TË PERSONAVE TËDËNUAR OSE TË ARRESTUAR PA BAZËKuptimi i së drejtës në kompensim dëmi, rehabilitim etj si e drejtë themeloree njeriut. Kushtet që duhet të përmbushën për kompensim dëmi të personavetë dënuar dhe të arrestuar pa bazë. Rehabilitimi i personave të dënuar apo tëarrestuar pa bazë. Procedura për realizimin e të drejtave të tjera.PROCEDURA PËR DHËNIEN E LETËRRESHTIMIT DHE SHPALLJESPUBLIKELiteratura:Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005 fq. 283-287;Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë, 2003, fq.383-384.Metodat e vlerësimitKolokuiumi 30 %Detyra të shtëpisë ose angazhime të tjera 10 %Vijimi i rregullt 10 %Provimi final 50 %Total 100 %Literatura shtesë dhe bibliografia:Bayer, Vladimir, Kazneno procesno pravo-odabrana poglavlja. Knjiga I.Uvod u teoriju krivičnog procesnog prava, përgaditi, Davor Krapac Zagreb,1995.Bayer, Vladimir, Kazneno procesno pravo-odabrana poglavlja. Knjiga II,Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava, përgatiti: Davor Krapac,Zagreb, 1995.Bavcon, Ljubo, Šelih A et al.: Međunarodno kazensko pravo. Ljubljana,1997.Cook, Joseph G., Marcus, Paul, Criminal Procedure, Third Edition, NewYork, Oakland (CA), 1992.Damaška, Mirjan, Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnomprocesu, Zagreb, 1962.
 26. 26. Damaška, Mirjan, O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi,Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (HLJKPP), Zagreb, 1997., vol.4, nr. 2 fq. 381-394.Damaška, Mirjan, Izazovi slobodnoj ocjeni dokaza. HLJKPP, Zagreb, 1995,vol. 2 nr.1, fq. 41-55Delmas-Marty, Mireille (ed.), Procedure penali d`Europa, Padovë, 2001Dressler, Joshua, Understanding Criminal Procedure, New York (USA) andOakland (CA), 1991.Gates, John, Johnson, Charles, Gjykatat amerikane: Analizë kritike, Tiranë,1997.Grubač, Momčilo, Krivično procesno pravo: Botim i katërtë i ndryshuar dhei plotësuar. Beograd, 2006.Grubiša, Mladen, Činjenično stanje u krivičnom postupku, botimi i dytë,Zagreb, 1980.Jekić, Zagorka, Krivično procesno pravo, botimi i shtatë, Beograd, 2001.Kamisar, Yale, Lafave, Wayne R., Israel, Jerold H., King, Nancy, ModernCriminal Procedure: Cases, Comments, Questions, Ninth Edition, St. Paul,Minn, 1999.Krapac, Davor, Kazneno procesno pravo, libri i parë: institucije, botim i dytëi ndryshuar dhe i plotësuar, Zagreb, 2003.Krapac, Davor, Engleski kazneni postupak, Zagreb, 1995.Krapac, Davor, Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnihsloboda i hrvatski kazneni postupak, HLJKPP, Zagreb, 1995., vol. 2, nr. 1.Krapac, Davor et. al., Kazneno procesno pravo, Primjerovnik, Zagreb, 2001.Pavišić, Berislav, Komentar Zakona o kaznenom postupku, botimi i pestë,Rijeka, 2005.Pavišić, Berislav (ed.), Transition of Criminal Procedure Systems, Rijekë,2004.Pavišić, Berislav, Karakteristikat themelore të tranzicionit të proceduravepenale, E drejta, Prishtinë, 2004., nr. 4.Pavišić, Berislav, Bertaccini Davide (eds.), Le altre procedure penali:Transizioni dei sistemi processuali penali, Torino, 2002.Sahiti Ejup, Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006Sahiti Ejup, Dëshmia e dëshmitarit si prove në procedurën penale, Prishtinë,1993Sahiti Ejup, Murati Rexhep, Kunštek Eduard, Criminal Procedure Sistem ofKosovo, në Pavišić, Berislav (ed.), Transition of Criminal Proceduresystems, Rijeka, 2004.Sahiti Ejup, Murati Rexhep, Kodi i procedurës penale i Kosovës, (shqyrtimteorik) E drejta, Prishtinë, 2003, nr. 3.
 27. 27. Murati, Rexhep, Protection of Human Rights Under Kosovo’s CriminalCode and Criminal Procedure Code, Chicago-Kent Law Review, Volume80, No. 1, 2005.Murati Rexhep, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve dheprovave të reja, Prishtinë, 2006.Murati, Rexhep, Gjendja e krimit të organizuar në Shqipëri, Kosovë, Mal tëZi, Maqedoni si edhe problemet që lidhën me te, Tiranë, 2002.Sijerčić-Čolić, Hajrija, Vuleta, Draško, Hadžiomeragić, Malik, KomentarZakona o krivičnom postupku, Sarajevo, 1999.Sijerčić-Čolić Hajrija, Krivično procesno pravo, knjiga II, Tok redovnogkrivičnog postupka i posebni postupci, Sarajevo, 2005.Sijerčić-Čolić Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, KaurinovićDamjan i Simović Miodrag, Komentari zakona o krivičnom /kaznenompostuku u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2005.Tomašević, Goran, Kazneno procesno pravo: temeljni pojmovi i osnovepraktične primjene, Split, 1998. godine.Tomašević, Goran, Osnove atenskoga krivičnoga postupka klasičnog doba,Zbornik Pravnog Fakulteta, Split, XXVII, 1990.Vasiljević Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, botim i tretë,Savremena administracija, Beograd, 1981.Vasiljević, Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, botim i dytë,Beograd, 1971.Zupančić, Boštjan et al., Ustavno kazensko procesno pravo, Ljubljana, 1996Studentet duhet t`i studiojnë edhe dispozitat përkatëse me të cilat rregullohetprocedura penale në Kosovë dhe konventat e OKB-së për të drejtat dhe liritëe njeriut dhe Konventën evropiane dhe dokumentet të tjera për të drejtat dheliritë themelore me sa vijon:Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale (UNMIK, Rregullorja nr. 2003/26,datë 6 korrik 2003, ka hyrë në fuqi më 6 prill 2004)Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës (UNMIK, Rregullorja nr. 2003/25, datë6 korrik 2003), ka hyrë në fuqi më 6 prill 2004Ligji penal për të miturit i Kosovës (UNMIK, Rregullorja nr. 2004/8 datë 20prill 2004) ka hyrë në fuqi të njëjtën ditë.
 28. 28. Rregullorja për kryerësit e v.p. me çrregullime mendore (UNMIK,Rregullorja nr. 2004/34, datë 24 gushtë 2004) ka hyrë në fuqi të njëjtë ditëLigji për ekzekutimin e sanksioneve penale i Kosovës (UNMIK, Rregullorjanr. 2004/46, datë 19 nëntor 2004) ka hyrë në fuqi me 19 shkurt 2005Deklarata e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut e vitit 1948 UniversalDeclaration on Human Rights, G.A.res. 217 A(III), U.N. Doc. A/810 at 71Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike me protokollet e vitit1966 International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No.16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976.Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturor i vitit1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights G.A.res. 2200A (XXI), 21U. N. GAOR Supp (No.16) at 49, U.N. Doc. A/6316(1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Janeni 3, 1976.Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore tëNjeriute vitit l950, me protokollet shtesë European Convention for theProtection of Human Rights and Fundamental Freedoms, (ETS No. 5), 213U.N.S. 222, entered into force Sept. 3,1953, as amended by Protocols No 3,5, 8, i 11 which enterd into force on 21 September 1970, 20 December 1971,1 January 1990, and 1 November 1998 respectively.Prishtinë, tetor, 2006 Mësimdhënësit e lëndës: Dr. Ejup Sahiti, prof. ordinar Dr. Rexhep Murati, ligjërues
 29. 29. Fakulteti/ Departamenti: Fakulteti Juridik/ Katedra Kushtetuese – AdministrativeLënda mësimore: E DREJTA E PUNËSNiveli i Studimeve/ statusi i lëndës: Bachelor/ obligativeViti i studimeve dhe semestri: Viti i III-të; semestri i VI-tëKodi ose Shifra e Lëndes:Vlera në kredi ECTS:Koha dhe lokacioni i mbajtjes së ligjeratave: ditëve të merkurë, , prej orës 10:00 -12:00,dheprej orës 12:00-14;00 salla nr. 6 kati i III i Fakultetit Juridik dhe ditëve të enjete prej orës10:00 – 12:00 dhe prej orës 12:00-14:00 po e njejta sallë.Mësimëdhënsi i Kursit: Prof. Dr. Hava Ismajli, kati i IV, zyra nr. 22 Fakulteti Juridik, Nr.Telefonit 044-655-400/ e-mail: havaismajli@hotamil.com; termini për konsultime mestudentë; e hënë, e martë, e mërkure, e enjete dhe e premte prej orës 12:00 – 14:00Qëllimet e kursit ( modulit): Njoftimi, përgaditëja dhe aftësimi i juristëve të ardhshëm,sidomos të atyre që do të punojnë në institucione, që i referohen fushës sociale, që të zbatojnëmetodat më të përshtatshme dhe më adekuate për zgjidhëjen e problemeve nga kjo fushë.Këto metoda do të mund t’i zbatojnë qoftë me rastin e hartimit të ligjëve nga kjo fushë, poredhe me rastin e perdorimit apo huazimit të ligjeve nga vendet e tjera, duke ua përshtaturvendit tonë dhe kërkesave të kohës.Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti Do të jetë në gjendje që: 1. Që të aftësohet për interpretimin e dispozitav juridike nga kjo fushë; 2. Të njifet më për së afermi me raportet në mes të punëdhenëve dhe të punëmarrësve; 3. T’e njoftohet për të drejtat dhe obligimet e punëtorëve: 1. 4. Të përcjell ndryshimet e raporteve në mes të palëve industriale (punëdhenësve dhe punëmarrësve);
 30. 30. 5. Të jetë i gatshem që ti përdorë njohuritë teorike dhe praktike me qëllim të hartimit të legjislacionit nga kjo fushë;Metotologjia e mësimdhënjes:- Në pjesen më të madhe të kohës do të mbahen Ligjeratat Interaktive, që d. m. th. se perveq ligjerimit të mësimdhënsit, kyçen edhe studentët , qoftë me prezentime, qoftë me pyetje apo diskutime lidhur më çështjet tematike që janë objekt, i trajtimit në ligjeratë - Punimet seminarike, studentët do të kenë mundësi të Percaktohen për ndonjë temë, për punim seminarik, para fillimit të punës, atyre iu ipen udhëzime se si duhet të pergaditet punimi seminarik. Punimin seminarik studenti duhet t’ia dorzoj mesimdhënsit, i cili e kontrollon dhe pas kontrollimit hapën diskutime me student lidhur me temen e seminarit. Ushtrimet me grupe me të vogal- gjatë mbajtëjes së Ushtrimeve studentëve do t’iu mundësohet që të jenë më aktiv si dhe t’i shprehin opinjonet dhe idetë e tyre për zgjidhjen e qështjeve nga fusha Sociale. Literatura bazë: Dr. Hava Bujupaj Ismajli, E drejta e punës, prishtinë 2005 Mr. Hava Ismajli, E drejta ndërkombtare e punës, Prishtinë 2001Plani i detajizuar i mësimit: Java e parë; - Nocioni dhe objekti i të drejtës së punës; - Paraqitja dhe zhvillimi i të drejtës së punës - E drejta e krahasuar e punës - E drejta bashkohore e punës Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, fq. 15-23 Java e dytë; - Përkufizimi (definimi) i të drejtës së punës; - Emertimet për lendën e të drejtës së punës; - Raporti i të drejtës së punës me degë të tjera juridike;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, fq 29-37 2. Java e tretë; - Vendi i të drejtës së punës në sistemin juridik; - Burimet e së drejtës së punës; - Burimet e brendshme të së drejtës së punës; - Burimet e jashtme të së drejtës së punës; - Burimet Europiane të së drejtës së punës;
 31. 31. Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës. Fq 39-53 Java e katërt; - Organizata ndërkombëtare e punës ( ONP-ja); - Themelimi; - Struktura organizative e ONP-së - Qëllimet dhe veprimtaria e ONP-së; - Veprimtaria legjislative e ONP-së;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë 7-39 Java e pestë; - E drejta Kolektive e Punës; - Sindikatat - Organizimi Sindikal dhe të drejtat themelore të njeriut nga puna dhe lidhur me punën; - Konventa mbi liritë sindikale dhe mbrojtëjene të Drejtave sindikale; - Konventa mbi të drejtat e punëtorve ne organizim dhe Negociata kolektive;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë 2001.fq. 69-74 Java e gjashtë; - Kontrata Kolektive; - Nocioni dhe Karakteristikat e Kontratave Kolektive; - Raporti i kontratës Kolektive dhe kontratës mbi punën; - Rëndesija e Negociatave Kolektive dhe kontratave Kolektive; - Natyra juridike e kontratave kolektive; Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, 75-86 Java e shtatë; - Do të bëhet vlersimi i parë intermediar përmes kollokiumit i cili do të permbajë 15 pyetje që kryesisht do ti referohen ligjëratave të mbajtura deri në javen e shtatë. Java e tetë; - Mardhënjet e punës; - Nocioni i mardhënjeve të punës; - Nocioni i mardhënjeve të punës në teori; - Elementet e mardhenjëve të punës;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, 89-94 3. Java e Nëntë; - Themelimi i mardhenjeve të punës; - Kushtet për themelimin e mardhenjës së punës; - Procedura e themelimit të mardhënjes së punës; - Vendimi lidhur me nevojen për punëtor;
 32. 32. Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, 113-117 Java e dhjetë; - Kontrata e punës; - Natyra juridike e kontratës së punës; - Kohëzgjatja e kontratës së punës - Praktikantët - Vërtetimi paraprak i aftësive punuese; - Puna vullnetare; - Puna me provë;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, 118-126 Java e njëmbdhjetë; - Sistemimi i punëtorëve në vendet e punës; - Koha e punës; - Koha e plotë dhe jo e plotë e punës; - Koha apo orari i shkurtuar i punës; - Puna e natës;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, fq.129-135 Java e dymbëdhjetë; - Pushimet; - Pushimet gjatë ditës së punës - Pushimi ditorë - Pushimi Javorë - Pushimi VjetorëLiteratura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, fq.137-146 Java e trembëdhjetë; - Do të bëhet vlersimi i dytë intermedia përmes Kollokiumit i cili do të permbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë më çështjet e ligjeratave të mbajtura para Java e katërmbëdhjetë: - Mungesa nga Puna; - Mbrojtja në punë; - Nocioni i mbrojtëjes në punë; - Mbrojtja e përgjithëshmenë punë; - Mbrojtja e Veqantë në punë;Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, fq.141-147 4. Java e pesëmbëdhjetë; - Pagat dhe Kompenzimet e pagës; - E drejta e punëtorëve dhe e punëdhensve në organizim; - Përgjegjësia disiplinore e punëtorëve në punë; - Mbrojtja e të drejtave të punëtorëve;
 33. 33. Literatura: Dr. Hava Bujupaj- Ismajli, E drejta e punës , Prishtinë, fq.149-200 Metodat e Vlersimit: Për vlersimin e studentëve nga lënda e drejta e E drejta e punës, mësimëdhenësja do të ketë në konsideratë keto kritere: - Vijimi i rregullt në ligjerata____________ 5-10% - Vlersimi i parë intermediar ____________ 5-10% - Vlersimi i dytë intermediar ____________ 5-10% - Punimi seminarik ____________________ 10-20% - Provimi final ________________________ 50% Plitika akademike dhe rregullate mirësjelljes: Studentët gjatë ligjëratave, provimeve, por edhe pranisë së tyre në fakultet, duhet ti përmbahen rregullave si më poshtë: -mos ta pengojnë procesin mësimor - ti respektojnë mesimdhënsit. - mos të përdorin pije, goma përtypse, duhan, në sallë të mesimitë. -Ti qkyqin telefonat celularë gjatë ligjeratave dhe provimeve. - Mos të kopjojnë gjatë mbajtëjes së provimeve dhe testimeve.Literatura shtesë dhe bibliografia: 1. Prof. Dr. Kudret Çela, E drejta e punës I, Tiranë 2000. 2. Prof. Dr. Kudret Çela, E drejta e punës II, Tiranë 2001. 3. Karta sociale Europiane e Ndryshuar, 1999. 5.
 34. 34. Fakulteti/ Departamenti: Fakulteti Juridik/ Katedra Kushtetuese – AdministrativeLënda mësimore: E DREJTA E SIGURIMIT SOCIALNiveli i Studimeve/ statusi i lëndës: Bachelor/ zgjedhoreViti i studimeve dhe semestri: Viti i III-të; semestri i V-tëKodi ose Shifra e Lëndes:Vlera në kredi ECTS:Koha dhe lokacioni i mbajtjes së ligjeratave: ditëve të enjte, prej orës 10:00 -12:00, sallanr. 6 kati i III i Fakultetit Juridik dhe prej orës 12:00 – 14:00 po e njejta sallë.Mësimëdhënsi i Kursit: Prof. Dr. Hava Ismajli, kati i IV, zyra nr. 22 Fakulteti Juridik,Nr. Telefonit 044-655-400/ e-mail: havaismajli@hotamil.com; termini për konsultimeme studentë; e hënë, e martë, e mërkure, e enjete dhe e premte prej orës 12:00 – 14:00Qëllimet e kursit ( modulit): Njoftimi, përgaditëja dhe aftësimi i juristëve të ardhshëm,sidomos të atyre që do të punojnë në institucione, që i referohen fushës sociale, që tëzbatojnë metodat më të përshtatshme dhe më adekuate për zgjidhëjen e problemevenga kjo fushë. Këto metoda do të mund t’i zbatojnë qoftë me rastin e hartimit të ligjëvenga kjo fushë, por edhe me rastin e perdorimit apo huazimit të ligjeve nga vendet etjera, duke ua përshtatur vendit tonë dhe kërkesave të kohës.Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti Do të jetë në gjendje që: 1. Që të dijë t’i inerpretoj dhe aplikoi Dispozitat juridike nga kjo fushë; 2. Të jetë, i gatshëm për përgaditjen e programeve sociale, me qëllim të zbutëjes se gjendje sociale; 3. Të përdor metodat më adekuate më qëllim të ndertimit të një sistemi adekuat të sigurimit social etj; 1. 4. Të jete i aftë për kategorizimin e shtresave sociale, në mënyrë që t’iu afrohet ndihma e duhur apo mbrojtja sociale; 5. të shfrytëzoj njohurit teorike më qëllim të zbutëjes së varfëris gjë e cila do të ketë ndikim në rënjen e kriminalitetit dhe të dukurive të tjera negative të shoqëri;
 35. 35. Metotologjia e mësimdhënjes:- Në pjesen më të madhe të kohës do të mbahen Ligjeratat Interaktive, që d. m. th. se perveq ligjerimit të mësimdhënsit, kyçen edhe studentët , qoftë me prezentime, qoftë me pyetje apo diskutime lidhur më çështjet tematike që janë objekt, i trajtimit në ligjeratë - Punimet seminarike, studentët do të kenë mundësi të Percaktohen për ndonjë temë, për punim seminarik, para fillimit të punës, atyre iu ipen udhëzime se si duhet të pergaditet punimi seminarik. Punimin seminarik studenti duhet t’ia dorzoj mesimdhënsit, i cili e kontrollon dhe pas kontrollimit hapën diskutime me student lidhur me temen e seminarit. Ushtrimet me grupe me të vogal- gjatë mbajtëjes së Ushtrimeve studentëve do t’iu mundësohet që të jenë më aktiv si dhe t’i shprehin opinjonet dhe idetë e tyre për zgjidhjen e qështjeve nga fusha Sociale. Literatura bazë: Llambra Filo; Historia për shtetin e mirëqenjës Sociale, Tiranë, 2000 Dr. Hava Bujupi Ismajli – E drejra e Punës Plani i detajizuar i mësimit: Java e pare; - Njohurit e përgjithëshme mbi shtetin e mirëqenjës Sociale - Koncepti i sotëm i shtetit të mirëqenjës sociale; - Karakteristikat e shtetit të mirëqenjes sociale; - Percaktimet e personaliteteve shtetërore për shtetin e mirëqenjës sociale; - Tiparet thelbësore të shtetit të mirëqenjes sociale; Literatura: Llambro Filo; Historia për shtetin e mirëqenjës sociale, 2000. fq. 17-19 Java e dytë; - Komponentet e shtetit të mirëqenjes sociale; - Sigurimet sociale; - Sigurimi social sipas klasifikimit nderkombëtar; - Mirëqenja; - Mekanizmat ekonomik të shtetit të mirëqenjes sociale; Literatura: Llambro Fillo; Historia për shtetin e mirqenjes sociale, 2000. fq. 19-23. 2. Java e tretë; - Faktoret ndikues në shtetn e mirqenjës sociale; - Faktori demografik; - Faktori ekonomik; - Faktori Politik; - Faktori i jashtëm (ndërkombëtar); Literatura: llambro Filo; Historia për shtetin e mirëqenjes sociale, 2000. fq.23-29.
 36. 36. Java e katërt; - Çështjet e përgjithshme dhe nocionet bazë të; Sgurimit social; - Nocioni dhe objekti i sigurimit social; - Origjina dhe zhvillimi i sigurimit social; - Sigurimi social në vendet e tranzicionit; - Sigurimi social në shtetet me sisteme juridike ;bashkëkohore; Literatura: Sead Dediç, Osnovi Socialnog Osiguranje, Sarajevo, 2000. fq. 15-29. Java e pestë; - Politika sociale; - Faktorët e politikës sociale; - Modelet e politikës socale; 1. sistemi modern liberal (SH. B A); 2. Modeli social demokratik (Suedi); 3. Modeli modern konzervativ (Gjermani); Literatura: Sead Dediç, Osnovi Socialnog osiguranja, Sarajevo, 2000. fq 28-39 Java e gjashtë; - Burimet e së drejtës së sigurimit social; - Dispozitat shtetërore si burime të së drejtës së; Sigurimit social; 1. Kushtetuta; 2. ligji; 3. Aktet nenligjore; - Burimet autonome të së drejtës së sigurimit Social; - Burimet e të drejtës së sigurimit social me origjnë Ndërkombëtare; Literatura: Sead Dediç, Osnovi Socialnog Prava, Sarajevo. 2000. fq. 53-60 Java e shtatë; - Do të bëhet vlersimi i parë intermediar përmes kollokiumit i cili do të permbajë 15 pyetje që kryesisht do ti referohen ligjëratave të mbajtura deri në javen e shtatë. Java e tetë; - Parimet e të drejtes së sigurimit social; 1. Parimi i obligueshmerisë dhe vullnetarizmit; 2. Parimi i solidaritetit dhe i Reciprocitetit; 3. Parimi i ligjshmëris; 4. Parimi i mostjetersimit dhe i mos parashkrimit; 5. Parimi i Demokratizimit dh i participimit të të siguruarit në qeverisje;. 3. Literatura: Dr.Sead Dediç, Osnovi Sociallnog prava, Sarajevo. 2000. Fq. 64-69. Java e Nëntë; - Sigurimi shendetësor dhe mbrojtëja shëndetësore; - Parimet e sigurimit shendetësor dhe të mbrojtëjes shendetësore; - Të drejta nga sigurimi shendetësor;
 37. 37. - Mbrojtëja shendetësore;Literatura: Konventa Nr. 102 e ONPS-së mbi normat minimale nga sigurimi social E vitit 1952. Java e dhjetë; - Të drejtat nga sigurimi social që burojnë nga aktet Nderkombëtare; 1. E drejta në mbrojtëje shendetësore; 2. E drejta në sigurime shoqërore; 3. E drejta për asistencë sociale dhe mjekësore; 4. E drejta e familjes për mbrojtëjen sociale juridike e ekonomike; 5. E drejta e nënes dhe fëmijes për mbrojtëjen sociale dhe ekonomike;Literatura: Hava Bujupaj – Ismajli, E drejta ndërkombëtare e punës, Prishtinë 2001, Fq. 98-102. Java e njëmbdhjetë; - Mbrojtëja nga papunësia; - Sistemet e mbrojtjes nga Papunësia; - Sistemi i obliguar i mbrojtjes nga papunësia; - Sistemi i mbrojtjes nga papunësia që organizohet nga ana e Sindikatës;Literatura: Konventa Nr. 102 e ONPS-së mbi normat minimale nga sigurimi social E vitit 1952. Java e dymbëdhjetë; - Mbrojtëja e fëmijeve; 1. kujdesi, strehimi, edukimi dhe shkollimi; 2. pushimi i organizuar dhe rekreacionit; 3. shtesat e fëmijeve; 4. ndihma afatëshkurtë për përgaditëjen e fëmijës së posalindur etj; ( nga provoja dhe praktika e vendeve të ndryshme) Java e trembëdhjetë; - Do të bëhet vlersimi i dytë intermedia përmes Kollokiumit i cili do të permbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë më çështjet e ligjeratave të mbajtura para Java e katërmbëdhjetë: - Globalizimi i jetës Sociale; - Pasojat ekonomike të kolonjalizimit; - Varfëria; - Divergjencat midis Vendeve të pasura dhe të Varfëra; 4. - Lidhjet midis botës së parë dhe botës së tretëLiteratura: Anthony Giddens, Sociologjia, ( përkthim në gjuhen shqipe), Tiranë, 2004 Fq. 496-508. Java e pesëmbëdhjetë; - Problemet me të cilat perballen shtetet e
 38. 38. Mirëqenjës sociale; - Rritja e Globalizimit ekonomik; - Ndërvarësia ekonomike botërore; - Teknologjia e sofistikuar; - Lidhja e nderthurur dhe shumë e madhe e arsimit-shkences – teknologjisë – punësimit- Marketinigut; Literatura: Llambro Filo, Historija për shtetin e mirëqenjes sociale, 2000 fq. 278-282 Metodat e Vlersimit: Për vlersimin e studentëve nga lënda e drejta e E sigurimit Social, mësimëdhenësja do të ketë në konsideratë keto kritere: - Vijimi i rregullt në ligjerata____________ 5-10% - Vlersimi i parë intermediar ____________ 5-10% - Vlersimi i dytë intermediar ____________ 5-10% - Punimi seminarik ____________________ 10-20% - Provimi final ________________________ 50% Plitika akademike dhe rregullate mirësjelljes: Studentët gjatë ligjëratave, provimeve, por edhe pranisë së tyre në fakultet, duhet ti përmbahen rregullave si më poshtë: -mos ta pengojnë procesin mësimor - ti respektojnë mesimdhënsit. - mos të përdorin pije, goma përtypse, duhan, në sallë të mesimitë. -Ti qkyqin telefonat celularë gjatë ligjeratave dhe provimeve. - Mos të kopjojnë gjatë mbajtëjes së provimeve dhe testimeve.Literatura shtesë dhe bibliografia: 1. Kval – Mellbye – Tranoy, – Plitika dhe Demokracia, prishtinë 2006 ( perkthim në gjuhen shqipe) 2. Anthony Giddens, Sociologjia ( perkthim në gjuhën Shqipe), Tiranë 2004. 3.. Pakti ndërkombëtar lidhur me të drejtat ekonomike, kulturore dhe Shoqerore, 1966 4.. Karta Sociale Europiane e Ndryshuar, 1999. 5.
 39. 39. Titulli i kursit (lëndës mësimore) : E Drejta FiskaleNiveli dhe lloji i kursit: (p.sh. Bachelor/obligative): Bachelor/zgjedhoreViti i studimeve dhe semestri: Viti III (tretë), Semestri V (pestë)Kodi ose shifra e lëndës:Vlera në kredi ECTS : 3 KREDIKoha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla): E merkure, ora 13-15,salla 6Mësimdhënësi i kursit: Prof. Dr. Sabri KADRIUKabineti nr. 27 (kati IV) Fakulteti Juridiktel:+377 44 163 600Konsultimet me student : E merkure ora 11.00-13.00Qëllimet e kursit(modulit): Qëllimi i këtij moduli është që studentve të vitittë tretë të fakultetit juridik tu ofroj njohuri mbi të hyrat fiskale dhemarrdhëniet juridiko-tatimore përmes së cilave në pjesen më tëmadhe bëhet financimi i shpenzimeve publike. Konkretisht studenteëtdo të njihen me pjesen e së drejtës objektive e cila rregullonveprimtarin tatimore të shtetit dhe institucioneve tjera juridiko-publike.Rezultatet e pritura të nxënies (Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetënë gjendje që:1.që të njeh kategorit themelore të së drejtës fiskale2. do të jetë në gjendje të përshkruan funksionimin e marrdhënievejuridiko-financiare3. do të jetë në gjendje që të bëj krahasimin e sistemeve tatimoreMetodologjia e mësimdhënjes: (p.sh.ligjëratë,seminar,diskutim,punë në grupe,etj) 1
 40. 40. - ligjëratë - seminar - punë në grupeLiteratura bazë : Bozhidar Jelqiq, Shkenca mbi financat dhe e drejtafinanciare, “Informator” Zagreb 1983 (Perkthim) Prishtinë 1984.Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:Java e parë: Hyrje në të drejten fiskale Literatura: B.Jelqiq: Shkenca mbiFinancat dhe e Drejta Financiare, fq.29-43Java e dytë: Nocioni i tatimeve dhe veqorië e tyre.Literatura: Shkenca mbiFinancat dhe e Drejta Financiare, fq.84-101Java e tretë:. Qëllimet dhe roli i tatimeve. Literatura Shkenca mbi Financatdhe e Drejta Financiare, fq.204-207Java e katërt: Qëllimet e tatimeve. Literatura: Arsyetimi i mbledhjes sëtatimeve. Shkenca mbi Financat dhe e Drejta Financiare, fq.103-110Java e pestë: Klasifikimi i tatimeve. Literatura: Shkenca mbi Financat dhe eDrejta Financiare, fq.111-124Java e gjashtë.Terminologjia tatimore Literatura: Shkenca mbi Financatdhe e Drejta Financiare, fq. 126-135Vlerësimi i parë intermediarJava e shtatë: Obliguesi tatimor dhe krijimi i marrdhënies juridiko-tatimore. Literatura: Shkenca mbi Financat dhe e Drejta Financiare,fq.135-139Java e tetë: Baza tatimore. Literatura: Shkenca mbi Financat dhe e DrejtaFinanciare, fq.139-143Java e nëntë: Përqindjet tatimore. Literatura: Shkenca mbi Financat dhe eDrejta Financiare, fq. 143-160Java e dhjetë: Parimet e tatimeve. Literatura: Shkenca mbi Financat dhe eDrejta Financiare, fq.175-196Java e njëmbëdhjëtë: Evazioni fiskal Literatura: Shkenca mbi Financat dhe eDrejta Financiare, fq.210-216 2
 41. 41. Vlerësimi i dytë intermedierJava e dymbëdhjetë: Bartja e tatimeve . Literatura: Shkenca mbi Financat dhee Drejta Financiare, fq. 220-228Java e trembëdhjetë:Kontributet dhe taksat. Literatura: Shkenca mbiFinancat dhe e Drejta Financiare, fq.393-401Java e katërmbdhjetë: Kufiri i ngarkimit tatimor Literatura; Shkenca mbiFinancat dhe e Drejta Financiare, fq.168-175Java e pesëmbëdhjetë: E drejta fiskale në Kosovë Literatura:Legjislacionitatimor i KosovësVërejtje: terminin e vlerësimeve intermediere e cakton mësimdhënësi sipas planifikimittë lëndës që e ligjëron.Metodat e vlerësimit: Në vlerësim duhet të caktohet përqindja e pjesëmarrjes së sëcilitvlerësim parcial ose intermedier në vlerësimin definitiv. Një nga mënyrat e vlerësimit dotë ishtë si në vazhdim:Vlerësimi i parë: 30%Vlerësimi i dytë 25%Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10%Vijimi i rregullt 5%Provimi final 30%Total 100%Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: (mësimdhënësi cakton kriteret përvijimin e rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja eqetësisë në mësim,shkyqja e telefonave celular,hyrja në sallë me kohë,etj.)Litaratura shtesë dhe bibliografia:1. Genta Bungo, Shkenca mbi financat dhe e Drejta Financiare, (Cikelleksionesh), “ARSA”, Tiranë 2001.2.Mario Leccisotti, Leksione të shkencës së financave, “ELITE”Torino19973. John Cullis, Philip Jones, Public Finance and Public Choice, OxfordUniversity Press 1998 3
 42. 42. Prishtinë,16/10/2006 4
 43. 43. E DREJTA PROCEDURALE CIVILE I Mësimëdhënësi : Dr. Sc. Faik Brestovci , prof.i rregullt Viti akademik : 2oo6 / 2oo7 Viti i III - semestri V Niveli dhe lloji i kursit : Bachelor ; obligativ Fondi i orëve : 3o orë ligjërata Salla D. l . E Mërkurë dhe e Enjte , ora 11-13 Konsultimet : e Premte, kabineti nr.14. ora 12 Orë praktike : 15 Numri i kredive : 4 PËRSHKRIMI I SHKURTËR I MATERIES Lënda mësimore E drejta proceduriale civile është disiplinë shkencore pozitive dhepërfshien procedurën kontestimore, procedurën përmbarimore dhe procedurën jokon-testimore dhe atë të falimentimit. Me të përfshihet edhe procedura civile ndërkombëtaree rregulluar me norma juridike interne dhe ndërkombëtare. Ligjëratat nga kjo lëndë do tëmbahen një herë në javë nga dy orë mësimi. Mësimi i saj organizohet në semestrin e V.(pestë). Kjo lëndë është e obligueshme dhe studentët ndahen në grupe me më së shumti1oo studentë në një grupë. 1
 44. 44. Ushtrimet nga lënda E drejta proceduriale civile mbahen një herë në javë nga një orëmësimi. Studentët ndahen në grupe me nga 2o student më së shumti. Në orët e ushtrime-ve studentët mësojnë për aspektin praktik të kësaj lënde, gjë që e nënkupton mënyrën epërpilimit me shkrim të veprimeve proceduriale të gjykatës, të palëve ndërgjyqëse si dhetë pjesëmarrësve të tjerë në gjykimet në të cilat zgjidhen kontestet juridikocivile. E gjithkjo bëhet duke u zhvilluar një procedim kontestimor virtuel me një rast jkonkret. QËLLIMET Qëllimet e lëndës E drejta proceduriale civile kanë të bëjnë me aftësimin e student-ëve, juristëve të ardhshëm, që t’i aplikojnë ligjet me të cilat është rregulluar mënyra eveprimit të gjykatës dhe e subjekteve të tjera procedurale me rastin e zgjidhjes së mos-marrëveshje të natyrës juridiko-civile, rregullimit të çështjeve juridiko-civile të natyrësjokontestimore si dhe të përmbarimit (ekzekutimit) të vendimeve gjyqësore të natyrëskondemnatore. Gjatë punës në këtë disiplinë juridike pozitive studentët nxiten që nëmënyrë analitike dhe të logjikës juridike t’i njohin normat procedurale dhe përmbajtj-ene tyre por edhe mënyrën e zbatimit të tyre në praktikën juridike. Gjatë punës me studentë do të bëhen përpjekje që tek ata të zhvillohet shkathtësia edomosdoshme e njohjes dhe zbatimit të ligjeve procedurale. Te ta duhet të krijohet nd-jenja e qasjes kritike për normat ligjore në fuqi me qëllim që të jenë në gjendje tëmendojnë për zgjidhje tjera, për ne të ardhmën, të problemeve të cilat vazhdimisht e pë-rcjellin këtë disiplinë juridike shumë të ndërlikuar. PËRMBAJTJA Mësimëdhënia: E drejta procedurale civile do të mësohet përmes ligjëratave, seminareve dhe ushtri-meve. Ligjëratat i kushtohen në rend të parë njohurive që kanë të bëjnë me përmbajtjet edispozitave ligjore në fuqi ( të aplikueshme ) të Kosovës dhe normave ndërkombëtareprocedurale-civile. Seminaret do të jenë një proces interaktiv i mësimit për studentët, ibazuar në studimin e pavarur të materies por nën mbikqyrjen e arsimtarit të lëndës. Tr-ajtimi i shembujve të ndryshëm do të ketë për qëllim lehtësimin e të kuptuarit të përm-bajtjeve të procedurave civile të rregulluara me ligjet e aplikueshme. Përmes metodavetë mësimit të kësaj lënde mësimore studentët inkurajohen që të kenë qasje kritike ndajligjit (zgjidhjeve të tija) dhe praktikës së organeve që i zbatojnë ligjet. Kështu studentëte zhvillojnë ndjenjën për aplikimin e parimit që lidhet me zgjidhjet ligjore “de lege fer-enda” për ne të ardhmën. Studentëve u kërkohet që gjatë semestrit të shkruajnë nga njëpunim lidhur me ndonjë temë apo çështje të trajtuar gjatë ligjëratave. Pjesa e punës sëshkruar do të llogaritet me rastin e vlerësimit përfundimtar të dijes për lëndën në tërësi. 2
 45. 45. Vënia e notës Nota përcaktohet duke u bazuar në vlerësimin e arritjeve të studentit në klasë (pje-sëmarrja në diskutime , paraqitjet etj.) dhe arritjet në detyrat e shtëpisë dhe në provimet.Edhe pse kërkohet provimi përfundimtar, nota përfundimtare e studentit për lëndën më-simore bazohet në punën e përgjithshme gjatë gjithë semestrit. Studentët do të fitojnë pi-kë për aktivitetet e ndryshme të realizuara gjatë orëve të mësimit. Për të siguruar evalui-min sistematik të dijeve, pedagogu së paku tri herë gjatë semestrit do të bëjë vlerësimine dijes dhe atë nëpërmjet : provimit përfundimtar, provimit mes-semestral, dhe një for-me tjetër vlerësimi: seminar, prezantim, kuiz etj.). Nota 1o. fitohet p.sh. kur studenti për një detyrë shtëpie i fiton 1o pikë; në kollokvi-um 2o pikë punë seminari 1o pikë, pjesëmarrja 1o pikë dhe provimi përfundimtar 5o.p.Gjithest 1oo pikë. Kështu: Nota 1o fitohet me 95-1oo % ; nota 9 me 86-94 % ; nota 8me 77-85 % ; nota 7 me 68-76 %; nota 6 me 6o-67 %; nota 5 (jo-kaluese) 59 % e mëposhtë.Literatura bazë:E DREJTA PROCEDURALE CIVILE I , Prishtinë 2oo4, autor : Faik BrestovciPROCEDURA CIVILE NDËRKOMBËTARE, Prishtinë,2ooo, autor Faik BrestovciLigji mbi procedurën kontestimoreLigji mbi gjykatat e rregulltaLigji mbi këshillat e pajtimitLigji mbi prokurorinë publikeLigji mbi avokaturënPlani detal i ligjëratave :Java e parë : Procedurat gjyqësore civile: nocioni,llojet,burimet juridike Literatura: teksti universitar i përmendur (faqe 9-19)Java e dytë : Hyrje në të drejtën procedurale kontestimore Literatura : si më sipër, (faqe 2o- 31)Java e tretë : Parimet e procedurës kontestimore 3
 46. 46. Literatura : si më sipër, (faqe 32- 39)Java e katërt : Subjektet e procedurës kontestimore : gjykatat dhe kompetencat Literatura : si më sipër, (faqe 4o – 7o) Gjuha e gjykatës dhe e palëve në procedurën kontestimore (punim i bo- tuar në revistën “Përmbledhje punimesh të FJ në Prishtinë”, 1977)Java e pestë : Palët dhe përfaqësuesit e tyre Literatura : si më sipër (faqe 75- 98)Java e gjashtë: Veprimtaria e subjekteve të procesit kontestimor Literatura : si më sipër (faqe 99-126 ) Përfundimi i procedurës me veprimet procedurale të palëve (punim i bo- tuar në revistën shkencore “ Përmbledhje punimesh të FJ në Prishtinë , 1987) Veprimet drejtuese të gjykatës në procedurën kontestimore (punim i bo- tuar në revistën “Përmbledhje punimesh të FJ në prishtinë), 1981Java e shtatë: Koha dhe vendi i kryerjes së veprimeve procedurale (afatet dhe seancat) Literatura : teksti universitar i përmendur më sipër (faqe 129-141)Java e tetë : Prezumimet procedurale dhe kërkesa për dhënien e aktgjykimit Literatura : si më sipër (faqe 141-153)Java e nëntë : Padia dhe klasifikimi (llojet) i padive Literatura : si më sipër ( faqe 154- 166)Java e dhjetë : Bashkimi i kërkesëpadive dhe i subjekteve procedurale Literatura : si më sipër (faqe 167- 184)Java e njëmbëdhetë: Pjesëmarrja e personave të tretë në gjykim Literatura : si më sipër (faqe 185- 196)Java e dymbëdhjetë : Zhvillimi i procedurës kontestimore Literatura : si më sipër (faqe 197-214)Java e trembëdhjetë : Mbrojtja e të paditurit nga padia Literatura : si më sipër (faqe 215-222 )Java e katërmbëdhjetë : Shqyrtimi kryesor i çështjes juridike 4
 47. 47. - përgatitja e shqyrtimit kryesor - zhvillimi dhe përmbajtja e shqyrtimit kryesor Literatura : si më sipër (faqe 223-231) ; Përsëritja e procedurës së përfunduar me vendim jomeritor (punim i botuar në revistën “E Drejta “ Nr.3-4 / 1988Java e pesmbëdhjetë : të provuarit - nocionet themelore mbi të provuarit; - barra e provës (ose e të provuarit) - objekti i provës - faktet që nuk ka nevojë të provohen - mjetet provuese (instrumentum) - procedimi provues Literatura : si më sipër (faqe 231-272)Java e gjashtëmbëdhjetë : shpenzimet e procedurës kontestimore ; ndalja e përkohshme e procedurës Literatura : si më sipër (faqe 273-287;287- 293)Mësimëdhënësi i lëndës : Dr.sc. Faik Brestovci, profesor i rregulltëLiteratura shtesë dhe bibliografia :- E drejta procedurale civile ndërkombëtare , Prishtinë , 2ooo, autor Faik Brestovci- Doracaku për përgatitjen e provimit të jurisprudencës ( Bar exam manual ) Prish- tinë, 2oo4 : grup autorësh : Faik Brestovci dhe të tjerët . P r i s h t i n ë , Tetor 2oo6 Dr.sc. Faik Brestovci, prof.i rregullt 5
 48. 48. 6
 49. 49. Fakulteti/Departamenti: Fakulteti Juridik/Katedra Penalo-JuridikeLënda mësimore: PENOLOGJIA INiveli i studimeve/statusi i lëndës: Bachelor/ObligativeViti i studimeve dhe semestri: viti III; semestri VIKodi ose shifra e lëndës:Vlera në kredi ECTS:Koha dhe lokacioni i mbajtjes së ligjëratave: ditëve e mërkurë (ora 9-11 dhe 11-13),salla D2, kati IV, Fakulteti Juridik dhe ditëve e marte (ora 13-15 dhe 15-17), sallanr.4 dhe 6, kati tretë, Fakulteti Juridik.Mësimëdhënësit e kursit: 1. Prof.dr.Ragip Halili, kati III, zyra nr.16, FakultetiJuridik/ telefoni 044 151 146/ e-mail: ragiphalili@hotmail.com, termini ikonsultimeve me studentë: e hënë (10-14), e marte 10-14 dhe e mërkurë (11-13). 2. Prof.dr.Rexhep Gashi, kati VI, zyra nr.37, FakultetiJuridik; telefoni: 044 151 908/ e-maili: rexhep_gashi@hotmail.com, termini përkonsultime: e marte (ora 11-13 dhe e enjte (ora 11-13).Qëllimet e kursit (modulit): Përgatitja dhe aftësimi i juristëve të ardhshëm (sidomostë atyre që punojnë në institucionet korrektuese (burgjet, qendra e paraburgimit,institucionet edukative-përmirësuese, spitalet e burgjeve etj., si dhe në organet etjera që merren me këtë problematikë), që të pëdorin me sukses njohuritë e fituaratë fushës penologjike dhe të zbatojnë mjetet dhe metodat bashkëkohore në procesine risocializimit dhe të riinetgrimit të suksesshëm të personave të dënuar dheparandalimin e kriminalitetit në përgjithësi.Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në gjendje që: 1. Të jetë i kompletuar me njohurit themelore të lëndës së Penologjisë dhe t’i zbatojë ato në jetën praktike;
 50. 50. 2. Të përcjellë dhe krahasojë rezultatet e arritura shkencore në fushën e Penologjisë dhe të përdorë këto rezultate në procesin e riedukimit të personave të dënuar; 3. Të kuptojë dhe përshkruaj me sukses nocionet themelore penitensiare, parakushtet e procesit të risocializimit si dhe mjetet dhe metodat bashkëkohore të riedukimit që zbatohen në trajtimin e të dënuarve; 4. Të zbatojë njohuritë dhe rezultatet e shkencës së Penologjisë në praktikën e ekzekutimit të sanksioneve penale dhe trajtimin e personave të dënuar.Metodologjia e mësimdhënies: - Në pjesën më të madhe të kohës do të organizohen ligjërata interaktive, që d.m.th. se përveç ligjërimit nga ana e mësimdhënësit, kyçen edhe studentët, qoftë duke pyetur apo edhe duke diskutuar dhe këmbyer mendimet e tyre lidhe me çështjet tematike që janë objekt i ligjëratës. - punimet seminarike: Studentët do të kenë mundësi të përcaktohen për ndonjë temë apo punim seminarik, ku para fillimit të punës së tyre, atyre u ofrohen udhëzimet elementare lidhur me hartimin e punimeve të tilla, dhe pas përfundimit të tyre ata kanë mundësi të prezantimit para studentëve të tjerë të rezultateve të punimeve të këtilla, ku edhe do të zhvillohet debati lidhur me temat e trajtuara. - Ndarja në grupe të vogëla të studentëve: Do të bëhet përpjekje në aplikimin e punës grupore me studentë, ku ata ndahen në grupe të vogëla me qëllim të debatimit dhe kyçje së këtyre grupeve në trajtimin e temave të ndryshme që do të jenë objekt i ligjërimit. - Vizitat në institucionet korrektuese: Si pjesë e punës praktike me studentë do të jetë edhe organizimi i vizitave në ndonjë institucion korrektues të Kosovës apo jashtë saj, ku studentët do të njihen me praktikën e ekzekutimit të dënimeve dhe trajtimin e të dënuarve. - Zbatimi i metodave bashkëkohore të ligjërimit: Gjatë punës me studentë do të përdoren metoda dhe teknika të ndryshme dhe bashkëkohore të ligjërimit të cilat do të jenë në funksion të shpjegimit të problemeve penologjike në mënyrë që studentët të kenë mundësi të kyçen pa probleme në nxënien dhe përvetësimin e materies që është objekt trajtimi.Literatura bazë: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut
 51. 51. nr.2004/46; Ligji penal për të mitur i Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/8.Plani i detajizuar i mësimit:Java e parë: - Kuptimi i Penologjisë (shkencës mbi ekzekutimin e sanksioneve penale); - Lënda e Penologjisë; - Metodat e Penologjisë; - Raporti i Penologjisë me shkencat e tjera.Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.15-29.Java e dytë: - Reagimi ndaj kriminalitetit gjatë historisë; - Format e reagimit ndaj kriminalititetit; - Reagimi privat (Përzënia- dëbimi; hakmarrja dhe gjakmarrja; Shpagimi me shpërblim – kompozicioni); - Reagimi publik (Etapa e shpagimit dhe frikësimit; Etapa humanitare; Etapa e individualizimit).Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.29-53.Java e tretë: - Teoritë mbi bazën juridike dhe shoqërore të ndëshkimit; - Teoritë mbi qëllimin e ndëshkimit; - Sanksionet penale si masa të reagimit shoqëror të shtetit ndaj krimit; - Kuptimi dhe llojet e sanksioneve penale; - Sanksionet penale sipas legjislacionit të ri penal të Kosovës; - Sanksionet penale sipas Ligjit penal për të mitur të Kosovës.Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.53-83; Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut, nr.2003/25; fq.160-179; Ligji Penal për të Mitur i Kosovës, Rregullorja e UNMIK- ut nr.2004/8, fq.68-81.Java e katërt: - Karakteri i dhe llojet e sanksioneve penale para paraqitjes së dënimit me burgim; - Llojet e dënimeve para paraqitjes së dënimeve me burgim; - Dënimet me burgim dhe ekzekutimi i tyre; - Paraqitja e dënimeve me burgim dhe burgjet e para; - Format e dënimeve me burgim dhe transformimi i tyre;Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.83- 101; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq.9-27Java e pestë: - Sistemet kryesore të ekzekutimit të dënimeve me burgim; - Kuptimi dhe llojet; - Sistemi i burgut kolektiv;
 52. 52. - Sistemi i izolimit apo i qelisë; - Sistemi i heshtjes ose o Obernit; - Sistemi progresiv; - Sistemi i klasifikimit ose i Gjenevës; - Sistemi modern ose bashkëkohorë.Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.101-123; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq.9-27.Java e gjashtë: - Roli i organizatave dhe shoqateve ndërkombëtare per zhvillimin dhe përsosjen e ekzekutimit të sanksioneve penale; - Ekzekutimi i dënimeve me burgim dhe tretmani i të burgosurve; - Procesi i riedukimit dhe riintegrimit; - Trajtimi i të dënuarve si kusht për riintegrimin e tyre; - Individualizimi i trajtimit të personave të dënuar;Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.123-151; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46.Java e shtatë: (Gjatë orës së parë do të bëhet vlerësimi i pare intermedial, përmes kollokiumit i cili do të përmbajë 20 pyetje që kanë të bëjnë me temat e ligjëruara në gjashtë javët e para. Disa nga pyetjet do të jenë të sistemit të plotësimit të tyre, e disa sosh përmes përgjigjeve të dhëna që duhet rrumbullaksuar); - Observimi dhe studimi i të dënuarve. - Klasifikimi i personave të dënuar;Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.151-161; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq. 173-205; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46Java e tetë: - Klasifikimi dhe kategorizimi i institucioneve korrektuese; - (Studentët do të kenë mundësi të vizitojnë ndonjë institucion korrektues të Kosovës apo jashtë saj, në mënyrë që të njihen më afër me klasifikimin dhe kategorizimin e institucioneve korrektuese).Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.161-171; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq. 205-229; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46;Java e nëntë: - Mjetet dhe metodat e tretmanit të personave të dënuar; - Kuptimi, rëndësia dhe llojet e tyre; - Puna e personave të dënuar; - Puna e personelit penitensiar me personat e dënuar;
 53. 53. Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq. 171-187; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq.229-258; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46; Ligji penal për të mitur i Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/8.Java e dhjetë: - Metodat e tretmanit grupor me personat e dënuar; - Vetëorganizimi i personave të dënuar; - Arsimimi dhe ngritja profesionale e personave të dënuar; - Aktivitetet kulturore, zbavitëse dhe sportive me të dënuar.Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq. 187-199; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq.261-279; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46; Ligji penal për të mitur i Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/8.Java e njëmbëdhjetë: - Organizimi dhe struktura e organeve dhe shërbimeve kryesore në institucione korrektuese; - Struktura dhe organizimi i brendshëm i instiutucioneve korrektuese. - Parimet themelore mbi ekzekutimin e dënimit me burgim;Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.199-212; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46.Java e dymbëdhjetë: - Pozita e personave të dënuar gjatë qëndrimit në institucionet korrektuese; - Fillimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe burgim afatgjatë; - Shtyrja e fillimit të ekzekutimit të dënimit me burgim; - Pranimi i personave të dënuar në institucione; - Vendosja, ushqimi dhe veshëmbathja e të dënuarve; - Të drejtat e personave të dënuar gjatë qëndrimit në institucionet korrektuese; - Benificionet e personave të dënuar. Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë, 2005, fq.213-221; Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri, Prishtinë, 2001, fq.307-341; Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2004/46.Java e trembëdhjetë: - Detyrimet e personave të dënuar; - Ruajtja e rendit dhe disiplinës në institucionet korrektuese;

×