Yangin kayitlari ve yangin söndükten sonra yapilacak i̇şler

2,068 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yangin kayitlari ve yangin söndükten sonra yapilacak i̇şler

  1. 1. YANGIN KAYITLARI VE YANGIN SÖNDÜKTEN SONRA YAPILACAK İŞLEROrman yangınlarının başlangıcından itibaren tutulacak kayıtlar:1. Yangın Acil Formu,2. Yangın çıkış haberi (1 nolu form)3. Yangın sönüş haberi (3 nolu form)4. Yangın tutanağı5. Yangın sicil fişi6. Yangın hasarat raporuYangın söndükten sonra yapılacak işleri İdari ve Teknik olmak üzere iki kısım altında toplamakmümkündür.1. İdari İşler:Yangından sonra yapılacak başlıca idari işler;a)Tutanak ve hasarat raporu düzenlemek ve bunları en kısa zamanda Müdürlüğe ulaştırılamsı, yangınsicil fişi hazırlamak,b) Yangın söndürülürken sakatlanan ve ölenlerle, yangında çalışanların zarara uğrayan mallarını tespitetmek,c) Yangın söndürme araç ve gereçlerini toplamak,d) Yangına ait masrafları ödemek,e) Yangın kayıtlarını işlemekten ibarettir.Tutanak: Yangından sonra düzenlenecek tutanağa; yangının İli, İlçesi, Köyü, İşletmesi, Şefliği,serisi,bölme no,mevkii alanı, çıkış tarihi ve saati, o anda belli olmuş ise sanığın ismi ve adresi; zararauğrayan fidan ve ağaçların cinsi, boyu, çapı ve hacmi ile suçu kanıtlamaya yarayacak tüm delilleryazılacaktır. Tutanak düzenleyen memurlarla, sanık ve ayrıca ortada bulunan en az iki kişi tarafındanimza edilecektir.Yangını soğutma çalışmaları: Devam eden bir yangının şiddet ve hızı yavaşlatıldıktan veyatamamen durdurulduktan sonra yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi ve soğutulmasıçalışmalarına geçilir. Bu çalışmalar esnasında gerektiğinde yangının etrafı madeni toprağa kadaraçılır, işçiler ve arozözler uygun aralıklarla dizilir. Yangın alanı içindeki yanan materyaller dıştan içedoğru soğutulur. Meyilli arazilerde yanıcı maddelerin yukardan aşağıya doğru yuvarlanmasını önlemekiçin gerekli tedbirler alınır. (Hendek açma, toprak ile gömme, yanıcı madde yönünün değiştirilmesi vb.)Tehlike arz eden dikili haldeki ağaçlar mümkünse kesilmelidir.Bu işlemler tamamlanıp yangının tamamen kontrol altına alındığına kanaat getirildikten sonragözetlemek için yeterli ekip bırakılarak yangın tehlikesi en az olan kısımlardaki ekiplerden başlamaksureti ile fazla ekipler yerlerine gönderilir. Bu işlemde öncelikle orman bölge müdürlüğü dışından gelenekip, arozöz ve iş makineleri, daha sonra işletme müdürlüğü dışından gelenler gönderilir.Yangınların soğutulmasında kesinlikle helikopter kullanılmamalıdır. Ancak kaçma tehlikesi bulunanyangınlarda yeterli sayıda helikopter yangına ve su kaynağına en uygun yerde bekletilir.
  2. 2. Yangın tamamen söndürülmeden “Yangın Sönüş Formu” çekilmeyecek ve yangın alanı terkedilmeyecektir.Orman yangınlarının zararlarının tespiti: Ormanların maddi faydaları yanında, bununlakıyaslanamayacak kadar fonksiyonel faydaları vardır. Dolayısıyla orman yangınları ile zarar görensadece ağaçlar değil ekosistemin tümü olduğu için fonksiyonel kayıplar maddi kayıplardan daha fazlaolmaktadır. Örneğin: yangın sonucu atmosfere salınan karbon ve karbon türevlerinin sera etkisiküresel ısınmaya neden olmaktadır. Bununla beraber bir çok fauna, flora ve mikroorganizmalaryanarak yok olmakta, ormanın hidrolojik, erozyon önleme, rekreasyon, toplum sağlığı gibi fonksiyonelfaydaları da kesintiye uğramaktadır. Ancak bu tür zararların maddi olarak hesaplanması bilimselaraştırmalar sonucu olarak ortaya konulabilir. Bu zararlar maddi zararların çok üzerindedir. Bubölümde tespit edilebilen ve hasarat raporlarında yer alan maddi zararlar dikkate alınarakdeğerlendirme yapılmıştır.Hasarat Raporu: Yangın sahası için düzenlenecek önemli bir rapordur. Bu rapordaki miktar ve tutarlardaha sonra düzenlenecek suç zaptına ve tazminat raporuna da müstenit teşkil edecektir. Suç zaptı vetazminat raporuna hasarat raporundaki miktar ve tutarların alınması gerekmektedir. Bu suretle hasaratraporunun bir sureti suç zaptına ve tazminat raporuna da eklenecektir.Yangın sicil fişleri de yangın hasarat raporundan alınacak miktar ve tutarlardan istifade edilerekdoldurulacaktır.Hasarat raporlarında, yangın alanının, İli, İlçesi, İşletmesi, İşletme Şefliği, serisi, bölme numarası,mevkii, yangının başlama tarihi, devam süresi (saat olarak),söndüğü tarih, ormanın meşçere tipi,yangının türü (Örtü,Tepe), yangının nedeni,varsa sanığı, mevcut bilgi ve deliller, yanan orman alanınınmiktarı, hektar ve dekar olarak, yangından zarar gören ağaçların türleri itibarı ile kabuklu gövde hacmi,kabuklu gövde hacminden elde edilecek tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun,lif-yonga odunu veyakacak odun miktarı tespit edilir. Tespit edilen bu emvalde normal üretim emvaline göre bir değerkaybı var mı, varsa yüzdesi nedir? Yanan saha ağaçlandırma sahası veya tensil sahası ise ne kadarfidan yanmıştır, tespit edilmesi gerekmektedir. Yangın suçlarından 6831 sayılı yasanın 112ncimaddesine göre yanan fidan bedeli bir misli fazla alınmaktadır. Yangından dolayı emval zararıhesabında gerçek zarar bulunacaktır.Yangın çok hafif geçmiş ise ve yangından sonra üretilecek emvalde gerek miktar gerekse kaliteyönünden normal üretim emvaline göre bir fark meydana gelmemiş ise, idarenin bu yangında emvalyönünden zararı yoktur demektir. Böyle durumlarda gerçek zarar hesaplanmayacaktır. Hasaratraporunda bu durum açıklanacaktır.Hasarat raporunda ağaçlandırma masrafı ile ve ayrıca yangında yapılan, iaşe,akaryakıt,kira vs.giderlerinin tamamı masraf olarak gösterilecek, sonunda bu zarar ve masraf kalemlerinin toplamıalınacaktırYangın Hasarat Raporlarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:Hasarat raporu hesaplarında; bu orman yangını idaremize ek masraf olarak ne yüklemiştir? Sorusunacevap aramamız gerekmektedir.1- Fidan Zararı: Yanan saha ağaçlandırma veya tensil sahası ise, (1,30 daki kutur, 7.9 cm. ve dahaküçük) yangın sahasındaki yanan ve hayatiyetini kaybeden fidan sayısı tespit edilir. Burada gerçekzarar Orman Kanunun 112nci maddesine göre fidan yaşına göre tespit edilen fiyat ile fidan adedininçarpılması ile bulunan değerdir. Tazminat hesabından 112 B. ye göre bulunan değer ikiyleçarpılır.(fidan bedeli 10 YTL.ise*2=20 YTL. alınacaktır).2- Ağaç Zararı: Kısmen zarar gören yanan sahadaki ağaçların 1,30’undaki çapı 7.9 cm.den büyük iseo zaman sahadaki ağaçların yangından hiçbir zarar görmemiş durumları ile tespitleri yapılarak kabuklugövde hacmi hesaplanacaktır. Tespit edilen kabuklu gövde hacminden elde edilecektomruk,direk,sanayi odunu, kağıtlık odun,lif-yonga odunu ve yakacak odun miktarları yüzdeleri ileçarpılarak bulunacaktır.Bulunan tomruk, direk,sanayi odunu,kağıtlık odun,lif-yonga odunu ve yakacak
  3. 3. odun miktarı Orman Kanununun 112nci maddesine göre tespit edilen fiyatlarla çarpılır. Bulunandeğerler tomruk, direk,sanayi odunu ve kağıtlık odundan yangın sebebi ile normal üretim emvalinegöre meydana gelen zarar % 10 ise (yüzde on), on ile çarpılıp yüze bölünür. Bulunan değer gerçekzarardır. Lif-yonga odunu ve yakacak odunda normal üretim emvaline göre meydana gelen zarar % 10ise on ile çarpılıp yüze bölünür. Bulunan değer gerçek zaradır.Tamamen yanan ve değerlendirilmesi mümkün olmayan tomruk,direk,sanayi odunu,kağıtlık odun,lif-yonga odunu ve yakacak odun miktarı 112nci maddeye göre tespit edilen fiyatla çarpıldığında bulunandeğer gerçek zarardır.Örnek: 100 M3 D.K.G.H.nin yandığı ve %10 değer kaybı olduğu varsayımı ile; İşletmenin yapacakemval elde etme yüzdesi % 65 (yüzde altmış beş) olduğunda yangında meydana gelen emval zararıaşağıdaki gibi hesaplanır. DKGH Verim Zarar Zarar 112 Madde TOPLAM Yüzdesi Yüzdesi Miktarı M3 Tazminatı YTL ZARAR YTLTomruk 100 10 10 1 65 65Maden Direk 100 20 10 2 45 90Tel Direk 100 0 10 0 100 0Sanayi 100 15 10 1,5 30 45Kağıtlık Odun 100 20 10 2 20 40Lif Yonga 100 15 10 1,5 20 30Yakacak Odun 100 20 10 2 15 30Toplam Zarar 3003- Ağaçlandırma Gideri: Yanan orman sahası ile 114ncü maddeye göre tespit edilen ağaçlandırmafiyatı çarpılarak bulunan değer ağaçlandırma masrafıdır. Yangın örtü yangını şeklinde devam etmiş vesahada yangın neticesi diri örtü hariç asli ağaç türlerinde bir zarar meydana gelmemişse deağaçlandırma masrafı hesaplanacaktır.Ağaçlandırma masrafı = Yanan saha (Ha.) * 114ncü madde ağaçlandırma fiyatı (türe göre)4- Yangın İaşe Giderleri: Yangında sarf edilen iaşe giderleri toplamıdır. Faturalarda hangi yangına aitolduğuna dair şerh düşülmelidir.5- İşçi Masrafları: Yangına katılan tüm işçiler için yangında çalıştırılan günlere ait masrafhesaplanmayacaktır. Ancak bu işçiler için yangında çalıştıkları günler için yangın tazminatı (primi)hesaplanacaktır. Bu primin ödenmesi için süreye bağlı kalmadan yangına katılmak yeterlidir ve günbazında ödenecektir. Yangında ilk müdahale ve hazır kuvvet ekipleri dışında yangın müddetince özelolarak çalıştırılması gereken işçilerin ücretleri hesaba dahil edilecektir.İşçi masrafları= yangına katılan işçi sayısı x yangında çalıştığı güne ait yangın tazminat primi xyangında çalıştığı gün sayısı6-Araç Masrafları: İdareye ait araçlar için yangınla ilgili kira bedeli hesaplanmayacaktır.Yangın mevsimi boyunca orman yangınları hizmetlerinde çalıştırılmak üzere kiralanan araçlar içindekira bedeli hesaplanmayacaktır.Ancak, sadece o yangında çalıştırılmak üzere kiralanan araç ve kamyonlar için kira bedelihesaplanacaktır.Gerek idareye ait gerekse kiralanan araçların yaktıkları akaryakıt ve yağ bedelleri masraf olarakhesaplanacaktır.Yangında yaptığı km. x Km.de yaktığı yakıt x akaryakıt fiyatı = yakıt masrafı
  4. 4. 7- Dozer, Loder, Greyder Masrafı: Tamirhane Müdürlüklerine ait ve yangın mevsimi boyunca yangınhizmetlerine tahsis edilen iş makinelerine günlük bekleme gereği ödenen ücret günde 5 saat çalışmakarşılığı olarak hesaplanmaktadır.İş makineleri yangında beş saatin üzerinde çalışırsa çalışılan fazlalık(günde yangında 8 saat çalışmışsa 8-5=3 saat) için ücret alınacaktır. Sekiz saat çalışıldı. 8-5=3 saat xsaat ücreti = masraf.Ayrıca bu iş makinelerinin akaryakıt ve yağ bedelleri masraf olarak hesaplanacaktır. Çalıştığı saat xsaatte yaktığı yakıt x yakıt bedeli = masraf.8- Treyler ve Büyük Kamyon: Tamirhaneye ait olanlardan yangına gidip gelmekle yaktığı Km. toplamı,Km. fiyatı ile çarpılarak bulunan değer masraf olarak alınacaktır. Ayrıca, akaryakıt ve yağ bedelleri dehesaplanarak masraf olarak alınacaktır.Sadece o yangın için kiralanan treylerin kira bedeli masraf olarak alınacaktır.Yangın mevsimi boyunca kiralanan treylerlerin o yangın esnasında yaktığı yakıt bedeli hesaplanarakmasraf olarak alınacaktır.9-Motorlu Testere: Yangına ilk müdahale ekipleri ile hazır kuvvet ekiplerinde yangın hizmetlerindekullanılmak üzere bulunan motorlu testerelerin sadece o yangında yaktıkları akaryakıt ve yağ giderlerimasraf olacaktır.Sadece o yangında çalıştırılmak üzere kiralanan testerelerin ise kira bedelleri masraf olarakalınacaktır.10-Uçak Masrafı: Kiralanan uçaklara iki şekilde ücret ödenmektedir.Uçuş saati karşı ödenen ücretUçmadan alanda beklediği günler için ödenen ücrettir.Uçak masrafında uçakların o yangın için fiilen uçtukları saat ile uçuş saati birim fiyatının çarpılmasıylabulunan tutar dikkate alınır. KDV ilave edilir. Bekleme ücreti hesaplanmaz.11- Helikopter Masrafı: Yangın mevsimi boyunca yangın hizmetlerine tahsis edilen helikopterler için oyangın için uçtuğu kadar saat ücreti karşılığı kira bedeli hesaplanacak, akaryakıt bedeli saat kiraücretine dahil olduğundan ayrıca alınmayacaktır. Yangında uçtuğu saat*saat uçuş bedeli = masraftır.12-Arazöz Masrafı : Yangına katılan arazözlerin yolda geçen süreleri ile yangından çalıştıkları süretoplamı (saat) ile saat kira ücretlerinin çarpılması ile bulunacaktır.Neticede; Yanan ağaçlardaki veya fidanlardaki zarar tutarı toplamı, yanan orman sahasınınağaçlandırılması için yapılacak masraf, iaşe masrafı ve diğer masrafların tamamının toplamı hasaratraporunun toplamı olacaktır.Yangın Sicil Fişi: Çıkan bir yangına ait bilgileri kaydetmek için yangın sicil fişi düzenlenmesi gerekir.Yangın sicil fişleri yangınla ilgili düzenlenecek istatistiklere ileride kaynak olacaktır. 3 nolu yangınsönüş formundaki bilgiler ile yangın sicil fişi bilgileri birbirini tutmalıdır.2- Teknik İşler :a) Üretim: Yangın alanındaki yanan ağaçların üretimi sağlanacaktır.b) Koruma: Ormanlaştırılan saha her türlü tehlikeye karşı çok iyi korunacaktır.
  5. 5. c) Ormanlaştırma: Yanan alanın tensil ve ağaçlandırma çalışmaları ile yeniden ormanlaştırılması yılıiçinde veya en kısa sürede yapılacaktır.10 Hektarı geçen her yangın Orman Bölge Müdürlüğünde ilgili işletme Şefi, işletme Müdürü, KorumaŞube Müdürü, ilgili Bölge Müdür Yardımcısı tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Gerekönleyici, gerek söndürme önlemleri konusunda varsa aksayan yönlerin giderilmesine ve almasıgereken tedbirlere ilişkin önerilerin de yer alacağı bir rapor, yangını takip eden ilk hafta içindedüzenlenip mahallen uygulamaya almışken, ayrıca Merkeze de gönderilecektir.Ayrıca her yılın sonunda; yıl içinde çıkan tüm yangınlar İşletme Müdürlüğü, İşletme Şefliği ve YerleşimYeri bazında ve belirlenebilen çıkış nedenleri, çıkış zamanları, yapılan harcamalar, uğranılan zararlarve beliren ihtiyaçlar bakımından değerlendirmeye tabi tutulacak, bu değerlendirmelerden ertesi yılalınması gereken önlemlere ilişkin sonuçlar çıkarılacaktır.Belli yörelerde ani yangın odaklaşmaları olduğu takdirde, bu yöreler için özel önlemler belirlenecek, buönlemler, Valiliklerle işbirliği içerisinde vakit kaybetmeden uygulamaya konulacaktır.

×