Your SlideShare is downloading. ×
2007 ilaçlama semineri guliz son
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

2007 ilaçlama semineri guliz son

161
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
161
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 2007ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI HAVADAN BĠYOLOJĠK MÜCADELE UYGULAMA PROJESĠ
 • 2. BĠYOLOJĠK MÜCADELE PROJESĠNĠNHAZIRLIKLARIBiyolojik Mücadeleprogramın hazırlıkları içinve uygulama boyuncaAvrupa’ dan veAmerika’dan gelenuzmanlardan kapsamlıteknik destek alınmıĢtır
 • 3. UYGULAMA ÖNCESĠÇALIġMALAR
 • 4. ZARAR SEVĠYESĠ VE ALAN TESPĠTLERĠ Uygulama öncesi, orman sahalarımızda çamkese böceğinden en çok zarar gören ve öncelikle mücadele edilmesi gereken alanların tespiti, 2003 senesinden beridir gözlem amaçlı kurulmuĢ olan bilimsel deneme alanları ile yapılmıĢtır. Çamkese böceği zararlarının önceden tespit edilebilmesi amacıyla, 2002 yılında UNOPS projesi çerçevesinde “Ağaç sayısı/Yumurta koçanı yoğunluğu” temeline dayalı matematiksel formüllerle ülkemiz Ģartlarına uygun bilimsel saptamalar yapılmıĢtır.
 • 5. Yumurta Koçanları ve Ġbrelerde Görülen Zarar Arasındaki ĠliĢki Değerlendirilmesi Neticesinde Çam Kese Böceği Ġçin Belirlenen EĢik Değerleri Tablosu Yumurta TahminiYoğunluğu/ Yoğunluk Tavsiye Edilen Adım Ağaç Seviyesi 0.0 İhmal Hiçbirşey Yapılmayacak 0.5 edilebilinir 1.0 Hafif Elle Kesilecek veya Bt ile 1.5 İlaçlanacak 2.0 Orta 2.5 3.0 3.5 Fazla Bt ile İlaçlanacak 4.0 4.5 Şiddetli 5.0 5.5
 • 6. SAHA ÇALIġMALARININ AMACI: 1.POPÜLASYON SAYIMLARIYLA ZARAR SEVĠYESĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ 2.ÖNCELĠKLE MÜCADELE YAPILMASI GEREKEN ALANLARININ TESPĠTĠ (UNOPS METODOLOJĠSĠ KULLANARAK) 3.DOĞRU MÜCADELE ZAMANIN BELĠRLENMESĠ
 • 7. Deneme alanlarındaki;1. SAYIMLAR: 15-20 EKĠM2. SAYIMLAR:12-14 KASIM SAYIM NETĠCELERĠ YÜKSEK OLAN BÖLGELERDE EKSTRA 2 ARA SAYIM YAPILMIġTIR .
 • 8. ÇAM KESE BÖCEĞĠ YUMURTA KOÇANLARI ARAZĠ BĠLGĠ FORMUBölge ġefliği :........................... Plantasyon No :.......................................Mevkii :........................... Sayım Tarihi : :.......................................Bölme No :........................... Sayımı Yapanlar:1......................................Rakım(Metre) :........................... 2.......................................Ağaçlandırma Yılı :........................... 3....................................... 4....................................... 5....................................... Yumurta Yumurta Ağaç Ağaç Koçanı Koçanı No No Sayısı Sayısı 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 24 54 25 55 26 56 27 57 28 58 29 59 30 60 TOPLAM YUMURTA KOÇANI (Toplam Yumurta Koçanı) .................. ═ ................... (Ağaç baĢına ortalama Yumurta Koçanı) (Ağaç Sayısı) ..................
 • 9.  Saha tespitleri ve popülasyon sayımları; Müdürlük teknik personeli, Bölge ġeflikleri ve Fransız uzman Emilie Smith ile birlikte yapılmıĢtır.
 • 10. SAHA ÇALIġMALARI
 • 11. SAHA ÇALIġMALARI SAHA ÇALIġMALARI
 • 12. Deneme alanlarındaki sayımlarda yumurta koçanlarının açılıĢının tespiti,
 • 13. Çamkese böceği larvalarının evrelerinin tespiti
 • 14. GÖSTERGE
 • 15. ve larva kolonileri oluĢumu ile ilgili önemli veriler toplanmıĢtır.
 • 16.  Deneme alanlarındaki sayımlar neticesinde çamkese böceğine karĢı öncelikle mücadele edilmesi gereken 7000 hektar orman alanı belirlenmiĢtir.UYGULAMA ZAMANI ĠÇĠN: Tüm yumurta koçanlarının açılması, Larvaların çoğunlukla 2. gömlek evresinde olması ve uygun hava koĢulları beklenmiĢtir
 • 17. UYGULAMA9-18 ARALIK tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir.
 • 18. 2007 yılında havadan biyolojik mücadele yapılan alanlar Kantara 1240 ha Girne:Güzelyurt: Alevkaya 560 ha3536 ha 600 ha LefkoĢa 1064 ha
 • 19.  Amerika’da üretilen ve ormancılık için özellikle geliĢtirilmiĢ Bacillus Thuringiensis var. kurstaki ihtiva eden su bazlı Biyolojik Larvasit kullanılmıĢtır.
 • 20.  Uygulamada MI-2 model helikopter kullanılmıĢtır
 • 21. Helikopterde; hedef alana uygun dozların ulaĢması ve uygulamanın etkinliğinin sağlaması için, doğrudamlacık boyutunu ve yoğunluğunu üreten 6 adet
 • 22.  Uygulama esnasında, Orman Dairesi araçlarından 2 kamyon, 1 arazöz ve diğer araç gereç kullanılmıĢtır.
 • 23. Helikopterin püskürteceği damlacık boyutu ve yoğunluğununayarlanması için uçuĢ öncesi yerde kalibrasyon çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 • 24.  Uygulama oranı; 2,5 Lt/ha ve 18,75 Lt/dak olacak Ģekilde kalibrasyon ayarları yapılmıĢtır.
 • 25.  Kullanılan larvasit seyreltilmeden direk olarak kullanılmıĢtır.
 • 26.  Helikopter ağaç tepelerine 10 metre mesafeye kadar alçalmıĢtır. Güzelyurt – TepebaĢı
 • 27.  Birbirine paralel Ģeritler halinde uygulama yapılmıĢtır.
 • 28. Güzelyurt – Bademli köy
 • 29. Uygulama ekibinin alanındaki program koordinasyonu çalıĢmaları
 • 30. Uygulamanın 3. ve 4. günlerinde Kanadalı uzmanStephen Nicholson katılmıĢtır.
 • 31. HAVAKOġULLARI  Arazide sürekli rüzgar, sıcaklık ve nispi nem ölçümleri yapılarak uygulamanın doğru hava Ģartlarında gerçekleĢtirildiği garanti edilmiĢtir.
 • 32. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIUygulamadan önce araziye yerleĢtirilen özel spreylemekartları ile hedef alanlara düĢen damlacık yoğunluğu veboyutları kontrol edilmiĢtir
 • 33. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARI
 • 34. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIBtk Depozitini kontrol eden Elisa analizleri içinuygulama alanından rasgele örnek çam ibrelerinintoplanmıĢtır.
 • 35. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIBtk nin aktif proteinini tespit eden Elisateknolojisi ile yapılan analizlerde, hedefalanlarda yeterli btk depoziti bulunduğutespit edilmiĢtir
 • 36. Güzelyurt’ta proje ekibi
 • 37. Alevkaya’da Proje Ekibi
 • 38. UYGULAMA SONRASIDEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI
 • 39. Uzman Jean-Claude MARTIN (Fransa AkdenizOrman Deneysel Birimi) tarafından geliĢtirilenÇamkese böceğine karĢı Biyolojik Mücadelede Bacillus Thuringiensis var Kurstaki Uygulama Etkinliği Değerlendirme Metodolojisikullanılarak uygulama programının etkinliği değerlendirilmiĢtir
 • 40. Uygulamadan 1 ay sonra gözlem istasyonlarında teknik ekip tarafındankontrol çalıĢmaları yapılmıĢtır ve metodolojinin gerektirdiği tüm sahaverileri toplanmıĢtır ve istatistiksel hesaplamalar yapılmıĢtır.
 • 41. Saha inceleme çalıĢmaları.
 • 42.  Ġstatistik değerlendirmesi ÖRNEK:Akdeniz gözlem istasyonun değerlendirmesi 2007 Çamkese böceğine karşı uygulama programın değerlendirme tablosu Değerlendirme aracı Gözlem İstasyon Akdeniz Minimum Ölüm Oranı 98,00 % Bölge Şefliği: Güzelyurt Potensyiel Ölüm Oranı99,00 % Gözlemcinin adı: Emilie Smith Etkinlik Oranı 99.00 % İnceleme tarihi : 22.01.2008 Ağaç türü: Kızılçam Ortalama Ağaç yükseklik: 2.5 m Uygulama tarihi: 15.12.2007 Sonuçlar MÜKEMMEL Canlı Ölü veya Ölü Dışkı Göstergesi Koloni büyüklüğü Göstergesi Koloni koloniler az aktif Kolonile Yeşil Kuru Büyük Orta Küçük Larva veya olan r Evresi Ağaç No larvalar 1 1 1 1 L1 2 1 1 1 L2 3 1 1 1 L2 4 1 1 1 L1 5 1 1 1 L2 6 1 1 1 L2 7 1 1 1 L1 8 1 1 1 L2 9 1 1 1 L2 10 1 1 1 L1 11 1 1 1 L1 12 1 1 1 L2 13 1 1 1 L2 14 1 1 1 L1 15 1 1 1 L1 16 1 1 1 L1
 • 43. ETKĠNLĠK SONUÇLARITOPLAM ETKĠNLĠK SONUCU: ORTALAMA %99ORANINDA BAġARILI OLDUĞU TESPĠT EDĠLDĠ
 • 44. ETKĠNLĠK SONUÇLARIUygulama alanında kolonilerin ölümünden dolayı defolyasyondurdurulmuştur (Güzelyurt 22.01.08)
 • 45. Kontrol alanında ileri derecede tahribat meydana gelmiĢtirAlevkaya –Arıdamı
 • 46. Hedef dıĢı canlılar üzerindeki gözlemler Uygulama sonrasında arazide yapılan gözlemlerde diğer hedef dıĢı canlıların etkilenmediği tespit edilmiĢtir.
 • 47. DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER GÜLİZ KUSET ORMAN DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ