Het Roze Plafond

521 views

Published on

onderzoek naar de diversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Roze Plafond

  1. 1. cRtstS? EEN LAAG PORSCHE '&.&$quot;.* ,. CARRIERE ^*n *r5inffirquot;F tqaxgnrua BLIJVEN MIN DE R CAYMAN *:-quot;-,#-quot;Se::*, TOPSPORT KAN BEST O E F E NE N GETEST IilII 2006jaargang28 € 3,95 25 augustus * $ ##n t*, j 4, & y * ** * **{ u6 , ql & pd. r f; &, ry & 'r { , quot;% G,,', ,%, r3' ,L ,As .a !'l w r! t ,,*q, 1. 69 * r- -r- l- s: gffi nn v r- rtr'm +-- r-t- rc
  2. 2. Hetrozeplafond Het gtazenplafondvoor vrouwen,dat kentering in de acceptatiein Nederland. lijk? In een tussenrapportage van het kennen zo langzamerhand we wel. Ik ken voldoende mensen op hoge posi- homo-emancipatiebeleid schreef het Maardat de top van het bedrijfsleven COC:quot;De emancipatie is in algemenezin ties in het bankwezen of de rechterlijke onbereikbaar voor homoseksuelen is macht die hun mond stijf dichthouden succesvol, maar de sociale acceptatie leesje nergens. Multinationals ABN als over hun geaardheid, uit angst voor hun hapert.quot; Henk Itol, hoofdredacteur van Amro,Shetlen INGonderkennen het carridre.quot; Iemand die persoonlijk tegen de Gaykrant ziet wel degelijk homo's in probleem w6l. Enze gaaner nogwat het roze plafond is aangelopen,is Frank de top van de Nederlandsesamenleving, aandoenook. zij het op specifieke plekken. quot;In de van Dalen, de voorzitter van COC Nederland. quot;Er bestaat een roze plafond, Quote 500 zljn ze goed vertegenwoor- T ek s tHait s k e a n d e L i n d e v net als het glazen plafond voor vrouwen. digd, maar dan wel homoseksuelenmet Daar ben ik van overtuigd. Sterker nog, ik een eigen bedrijf. In de top-200van meest heb het zelfervaren. Subtiele uitsluiting invloedrijke Nederlanders,samengesteld . Homoseksualiteit kan een belemme- kom je in allerlei vormen tegen. Toen ik door de Volkskrant, zie je ze ook terug, als accountmanager bij Procter & Gamble alleen ook daar geen homo's in hoge ring zijn om aangenomen te worden (ministerie van SZW). werkte. werd ik eens door een klant uit- managementfuncties in het reguliere . 10 procent van de werkgeversvindt dat genodigdvoor een feest.Met partner. Een zakenleven.Hospitality, media, kunst en gepest worden het beste te voorkomen paar dagen voor het zover was kwam cultuur, politiek, dat zijn de sectoren mijn manager vragen 'wie ik van plan waar ze bovengemiddeldgoed zijn door- is door niet openlijk uit te komen voor was mee te nemen'. 'Mijn eigen wiend homoseksualiteit(ministerie van SZW). gedrongen. Managen kunnen ze dus, . 1 op de 7 personenheeft de afgelopen natuurlijk' antwoordde ik. 'Oh...ja... Dat maar wat houdt ze dan tegen in hun weg twee jaar op het werk of bij het zoeken kan natuurlijk ook...'.Als ik hetero was naar de top bij, pak'm beet, Philips?Ik naar werk iets gemerkt van negatieve geweest, dan was me die waag nooit weet het ook niet.quot; gesteld, dat weet ik zeker.Je krijgt dan reacties Hoewel naar het glazen plafond voor op homoseksualiteit (Abvakabo/FNV). toch een raar gevoel.En ik weet nog een vrouwen uitputtend onderzoek is . 30 procent van de werkgeversvindt dat gedaan,heeft tot nu toe niemand zich in ding heel erg zeker: bestuursvoorzitter was ik nooit gewordenbij P&G.quot; vermoedensvan homoseksualiteit met deze materie verdiept.quot; Volgensemeritus David Pollard, hoofd European Affairs een sollicitant kunnen worden bespro- hoogleraar sociologieRob Tielman komt ken (ministerie van SZW). bij de ING Group, herkent het probleem dat omdat er nooit iemand geld voor wil- . Homoseksuelenblijven per jaar bijna de wijmaken. quot;Naar de vertegenwoordi- maar spreekt liever van een 'cellofaan 30 procent meer thuis dan heterosek- plafond'. quot;Als iemand echt goed is, dan ging en invloed van homoseksualiteitop suelen (TheoSandfort,Universiteit van breekt }rij of zlj daar wel doorheen. Het de werkvloer is in opdracht van de vak- gekke is alleen datje zou denken dat het bond wel onderzoek gedaan, maar er Utrecht). waren geen organisatiesdie er geinteres- in Nederland niet zo moeilijk is, terwijl at het glazen plafond voor vrouwen het ook hier veel moed blijft wagen van seerd in waren om te laten onderzoeken fl 9een feit is. daar is iedereenwel van een individu.quot; hoe het zat met de doorstroming naar overtuigd. Maar bestaat er zoiets als een hoge managementposities.quot; soortmensen Ons 'roze plafond'? 'Absoluut,quot; beaamt Max Het bestaan van een roze plafond laat Waar komt dat roze plafond vandaan?De Hemelraad, directielid van veilinghuis zich nog het best verklaren door de soci Sotheby's.quot;En het is zelfs erger dan een horno-emancipatiewas toch voldaan na ale druk op homo's om te conformeren. paar jaar geleden. Er is sprake van een het openstellenvan het burgerlijk huwe- Die is op de werkplaats sterker dan in de I6 I MANA G E M E N T T E A MI 2 5 - 0 8 - 2 0 0 6 13
  3. 3. ww& w*Mffi' &wK %, wwffiwww w ffiffiffiww ew ffiw #w%uww buitenwereld. quot;De uitgangspunten in het bedrijfsleven zijn altijd stereotiep,quot; zegt Van Dalen. quot;Jekunt uitstekend onderdeel worden van de groep, zolangje maar niet bent. Je moet je hou- 'De Homoseksueel' geldende mores en die zijn den aan de toch overwegend blank, man, middel- baar en hetero. Het draait uiteindelijk toch om 'ons soort mensen'. Onbekend maakt onbemind, dat gevoel overheerst denk ik. Overigens betekent dit dat les- biennes met een dubbel plafond te maken hebben.quot; Paul Overdijk, directeur strategie bij TPG Post, ziet een typisch Nederlands probleem. quot;In Nederlandgaan we er prat op dat niemand discrimineert, maar de werkelijkheid is anders.De landsaard van 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' zorgt ervoor dat men wel degelijk moeite heeft met mensen die afiadjken.quot; VolgensMax Hemelraad heeft presen- tatie er ook veel mee te maken. quot;Je kunt je uiterlijk beter niet al te veel als homo- seksueel profileren, als je aan de top wilt komen. Hoe je jezelf etaleert, daar gaat het om. Ook een heteroseksueel die zich te veel als zodanig presenteert, brengt een klein deel van zichzelf over- dreven naar voren. Je kunt je aftragen of dat verstandig is. Iemand die zich bescheiden presenteert, kan zich in veel gevallen uiteindelijk ook als homo- seksueelmanifesteren.Overdrevennich- terig gedrag leidt vooral tot veroordeling en gegiechel.quot; Aanjagers Is het allemaal 6dn grote slechtnieuws- show?Nee, gelukig niet. Een aantal mul- tinationals heeft de afgelopenjaren een 'roze netwerk' opgericht, vaak als onder- I l deel van het diversiteitbeleid van de orga- z o nisatie. Deze roze netwerken geven de aBil Al,ilionor-or*e ::::; : : :' '' 6 mannen .U i i r. , . : . ; , : : -, i,::,, 5terKrawun:.Nre{' dat ik Weet, is Het niet gebruikeLijk dat er medede[ingen wordengedaan'over de nersooniiike tevensgTeer. 25-08-2006 MA N A GEME N T A M13 I 17 TE I
  4. 4. homoseksuelemedewerkersde kans om bij elkaar te komen, ervaringen uit te wisselen en zichtbaarder te worden. Een nieuwe ontwikkeling is dat de roze net- werken van dezemultinationals van plan zijn eind deze zomer samen met het COC het'Platform Diversiteit en Bedrijfsleven' op te richten. Frank van Dalen is enthou- siast over de deelnamevan het COC:quot;Het is fantastischdat dit nu gebeurt,maar we leven wel al in 20061 Als een bedrijf een dergelijk netwerk niet alleen toestaat, maar ook actief ondersteunt. dan is de werkomgeving daar ook echt divers en gezond aan het worden. Die beweging willen wij verder aanjagen,vandaar dat wij samen met hen dat platform willen oprichten.quot; Het initiatief voor dit platform komt uit de koker van Overdijk van TPG Post. quot;Jekunt zoveelvan elkaar leren,quot; legt hij uit. quot;Wij hebben heel veel gehad aan de steun en ervaring van de mensen achter het netwerk van ING. De mensen van ABN Amro hebben weer heel veel aan ons gehad,en zo gaat het verder.Mij leek het verstandigom structureel met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Ons platform heeft een verge- lijkbare agenda met het COC, daarom heb ik hen ook benaderd om deel te nemen.Dezeagendais: het veranderenvan de mentaliteit op lan- delijk niveau en in de bedrijven. Dit plat- form is langs informele weg tot stand gekomen, ik heb daarvoor geen toestem- ming hoeven vragen aan de raad van bestuur. Als het platform ztctr zo ontwik- kelt dat het een grotere rol van betekenis gaat spelen,dan zal ik hen daar uiteraard bij betrekken.quot; Subtieleuitsl,uiting Frank van Dalen stelt dat voor het COCde tijd is gekomen om de beleving in AHOLD AK'O NOBET BUHRMANN ASML HOLDIilO D5M FORTIS /* mannen mannen /r m annen 4 m annen 4 mannen 5.mannen n f 0 U 'Ats quot;lk Honkoop, Walter.5amuels: TomM c G u i r e : 'A S M L Petervan Jos Bekkers: kan I In e Keu tKKe n : Y,quot;.i.nl:l n t e l e n ik het 2ou.weten; zou l A lle m a a l n ie t h o m o - B o e s s c h o t e n : 'B i j doesnot discriminate het nietverte[len, ik tK w ee l n e seksuee[.quot; ik het nietze qq en . m i j nw e t e ng e e n . quot; geen in anywaywhatso- weet het niet.quot; wij verstrekken overde , maar rl(weet het informatie nt ei. geaardheid onze van bestuurder:s.quot; 1 8 I MANA G E M E N T A M1 3 I 25 - 0 8 - 2 0 0 6 TE
  5. 5. *LffiWffi',ffiW&T WWffiWffiM VffiWWffiWW& AW& 3ffi%LffiW ffiM % .HET Nederland aan te pakken. quot;Het COC OPRICHTEN bestaat inmiddels 60 jaar. De eerste 30 VANZO'NNETWERK jaar hadden we nodig om discrimineren- VANUITDE MOETECHT de wetgeving geschrapt te krijgen. De tweede 30 jaar is er gestreden voor de MENSENZELFKOMEN' gelijke rechten en nu zijn we toe aan de derde fase, namelijk ervoor zorgen dat Paut Overdijk,directeur strategie TPG Post, wat er in de wet staat ook de norm wordt. over GLBN,het roze netwerk van TNT. 'Men' moet het zo gaanvoelen.Het draait T P G P o st is ee n jo ng bedr ijf . Na de ov er - allemaal om gevoel en perceptie. Op dit z ijn al. s zo d a n i g g e e n o n d e r d e e I v a n h e t div er s it ei t b e t e i d a a r w o r d e n g e f a c i t i t e e r d . moment overheerst het gevoel dat er gang van sta atsbe drijfn aar de c om m er c ie- m geen probleem is, maar dat beeld klopt Dat uit z ich i n o f f i c i e l e e r k e n n i n g d o o r d e Le mark t en de o ve rna m e v an TNT is er niet. Een derde van de homoseksuelen r aad v an b e s t u u r e n d e v e r s t r e k k i n g eerst hee I ha rd ge werkt aan de bus ines s - past zijn gquot;atquot;g aan om zijn identiteit v an f inanc i e i l em i d d e t e n . M a a r h e t o p r i c h - kant. Daa rna kwa m de s oc iat e binnenk ant Dat is natuurlijk een ern- t en v an z o 'n n e t w e r k m o e t e c h t v a n u i t te verdoezelen. aan de be urt. Maa tscha ppet ijk er ant woor d v stige zaak.quot; Daarnaast stelt hij dat het de m ens e n z e l f k o m e n . G L B N l G a y onderneme nword t e en s t eeds bet angr ijk er gebrek aan goede rolmodellen een bij- Les bian B i s e x u a I N e t w o r k ] h e e f t n u 2 8 0 onderdee L. cen trateh r - af deLing De heef t dit komstig probleem vormt. quot;Gearriveerde Leden wer e L d w i j d , w a a r v a n z o 'n 5 5 % i n heeI vo ortvare nd a an ge pak t . 0ns div er s i- homoseksuelen willen niet te koop Neder t and . A c t i v i t e i t e n v i n d e n p l a a t s b u i - teitbete id is d aa r ee n g oed v oor bee[ dv anquot; A nderhaL f jaa r ge [ed en is dat op pot en t en wer k t i j d . D i t i s z e k e r v o o r o n s n e t w e r k lopen met hun homoseksualiteit, want dat 'doet er toch niet toe'. Bovendien gezet . Een g oe d diver s it eit bet eid wor dt es s ent iee L o m d a t w i j n a t u u r t i j k t e m a k e n , heeft men het gevoel dat homo's weer- hebben m e t m e n s e n d i e n o g n i e t o p e n k u n - meer en mee r ee n arb eids v oor waar de. e J nen of wil t e n z i j n o v e r h u n h o m o s e k s u a - baar zijn; wij zijn niet zielig, wij hebben medewerkers kome n be t er t ot hun r ec ht gelijke rechten! Ze vergeten dat je in a[ s je ze La atzijn wie ze z ijn. Dat m oet je at s [ iieit . Aan g e z i e n o n s n e t w e r k i n t e r n a t i o - allerlei geledingen mechanismen van naaI ac t ie f i s , w o r d e n b i j e e n k o m s t e n p e r bedrijf oo k u itstra Le n. T s t elt heeI duide- TN land en v a a k z e t f s p e r r e g i o g e o r g a n i s e e r d . subtiele uitsluiting tegenkomt. Het feit Lijk in zijn inte rne g ed rags c odedat wij niet Al. sje in ee n c o n s u m e n t e n m a r k tw e r k t , k a n dat homoseksuelendie het gemaakt heb- discrimin ere n en ge Lu k k ig bt ijf t dat hier het v an gr o o t b e t a n g z i j n o m j e d i v e r s i t e i t ben daar niet voor uit willen komen, is niet aLlee nb ij wo ord en . A nderha Lf r ge [ed en ,na de inv oer ingv an jaa natuurlijk een probleem.quot; Volgens at s bedr ijf o o k a L s m a r k e t i n g t o o L n t e z e t - i Overdijk kunnen de roze netwerken hier t en. I n een z a k e t i j k e m a r k t , w a a r w i j v o o r - het nieuwe b ete id,on tstond er aI s neLeen ook een rol in spelen. quot;Naar mijn nam elijk in o p e r e r e n ,i s d a t v e e Lm i n d e r v an vrouwenne twerk.Wij zijn een paar m aan- mening zljn de roze netwerken er niet den late r h un voo rbe eL dgev ol. gd s inds belang. Er t i g g e n e c h t e r w e I k a n s e n v o o r en zozeer om het roze plafond te doorbre- gay - m ar k e t i n ge n d a a r g a a n w e o o k z e k e r drie ma an de n is er oo k een net wer k v oor ' nieuw e Ne de rtan de rs'. Dez e net wer k en ken. maar meer om mensen de lcans te wat m ee d o e n . quot; .(p|l,:.;.:, llAlEllEYERr : ::r:':::r, :,:r r::.,,', 6EfR!-lllG9 , INGGROEP ;::.,,:;:,.;.:.,.1111 llultllCO.quot;r,',r,,:.::'i:':', :: HEINEKEH ;,.:.,:., :,.: 1:,;:1;;, mannen ,: ,. 6.ma.nne.n, 1.:.. ...:- u mannen b mannen u mannen 2 m annen ::',: , : ', q, : ' ;,: ',t; 0 . , , : , ': : , ; , , , , ; : 0 !. ttle d e Wo l.l: Vo 0 r Veronique 1ceen I K[aasDirk Bruintjes: Dqrlnis:D.oodernan Schyns: Eke Wott:ers:. ;,, hm U enl s e H l e rl K : l O U . ''lk hebwerkeLijk : ,over i:kwdel:z|jn,rze:: quot;Onze quot;lk z,6u:hetio:hiiet l raadvan ideg,,vofge!5,rnij a d AAN :Z-e g e e ni d e e . quot; dlatnie,t, zijn open, bestuurbestaat .gee!:n de'v,ijf,rl':'::'. is mij yve.ten,.l,et niet uit Iva:n , I :':.r: lijkrgetr:ouwd:.ri:.... tweeheren,de ceo : hpkond : en de c f o,b e i d e herenzijngetrouwd en rhebben kinder.en.'r TEAM13 I 19 25-08-2006I MANAGEMENT
  6. 6. wwwffi' ffiwT % wwffiwffiwLYffi'ffi u?& ffiwffiwquot;&ffi %Lw?4ffiw geven op hun werk te zijn wie ze zijn, in wat voor functie dan ook.quot; Weerbaarheid Pollard van ING en Overdijk van TPGPost merken dat in een puur Nederlands bedrijfde roep om een roze netwerk geen weerklank vindt. 'Rozenetwerken' bloei- en bij gratie van het internationale karakter van de organisatie.In Nederland wil men er simpelweg niet aan. Pollard: quot;Als ING een volledig Nederlandsbedrijf was, dan kwam een roze netwerk niet van de grond. In Amerika wel. Daar zijn juist veel van dit soort netwerken ontstaan als reactie op discriminerende wetgeving. Het is ironisch dat in Nederland de wet wel geregeld is, maar de mentaliteit niet.quot; Overdijk voegt hier- aan toe: quot;In Nederland is het qua wet- en regelgeving natuurlijk een soort van paradijs. Maar het gaat hier om een pas- sief-positief draagvlak. Een moeilijker omgeving kan wel tot vechten en weer- baarheid leiden. In Nederland zijn alle wettelijke en discriminerende zaken aan- gepakt, maar het vergroten en beklijven van het begrip bij de 'gewone man', dat hebben we laten sukkelen.quot; Terwijl bedrijven er juist baat bij zou- den hebben om hun homoseksuelenen lesbiennes te koesteren. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat homoseksuelen die daar open over zijn binnen hun bedrijf meer respect en acceptatie ervaren. Ze voelen zich min- der geisoleerd,zijn loyaler naar collega's en naar de organisatieen zijn meer tevre- den over hun werk. Pollard herkent zich in de uitkomst van dit onderzoek. quot;Als een bedrijf een duidelijk homobeleid heeft, dan verdient het de loyaliteit van zijn homomedewerkers.Niet door er alleen maar over te praten, maar er ook naar te handelen. In Montreal, tijdens REE rEL5EV.tER,rr,;:r,:RO0Al.l00,EU,RO,P'F],ROYAL PHILIPS DUTCH SHELL SBtjl OFFSHoRE:,::ir,: T l f T l '::::':::':''':' mquot;quot;quot;tn',.,t':,,',',,,,,,'''.r',,, . ..:. : 4 quot; m d n n d h ' ': '; : ': 4'man:hen: :'.': u manflen 4 mannen,'l vrouw *.nnr,n:.,1'liuquot;* 3]l ,, .0.:, :,1 .:' 0 ,. ,.' ,' quot; 0 ; quot;Kan r'.,.., :Rdn6i:Weg.tbfoek:r:: Cattler: 'Miil'.lrfo,,,., ] va Asten: n. n,i And16 Romeyn: Hani..Feerebconr:.,,:. M i r i a mBo o d e ::'Wi i Y:yi.nl.. o.uanqquot;quot;n informa- myknowledgla,nqnq!, EU mUn Weren zrln ik geenantwoord vorgen s zun ml op flGe.e.!'r r d:e:vi Ze ra el_.. I:, celfltinlt:nqi:Ope geenr,v€:n:rq.htd :, ftlt;il onzebestuursled:eri,,: geven, ,.:',, tre over0e pnve- want dat tijkt !ijn,attenl.getukkig ' .gitu.ati van o'nzq,:rrir.t::. niethomoseksueet,'l mij in de priv6-sfeer bestuurstedenhomo- getrouaid,:en hebbei' er [ i g g e nquot;. quot; vele.f.,kin.der:en;:i, .':.::,. :. bestUUrsleden: iS Dat <ak<irpal 20 I MANA G E M E N T A M1 3 I 25 - 0 8 - 2 0 0 6 TE
  7. 7. wwwffi' ffiw&T *w%ilffiw ffiw % wwwquot;wffiw Tffiwffiwww& HW .INO een internationaal mensenrechtenconfe- SCHEPT EEN rentie voor homo's en lesbiennesgaf ING PRECEDENT IN een presentatie.De businesscase daar die gepresenteerdwerd was: 'Onze klanten NEDERLAND' zijn heel divers,dus ons bedrijf moet ook heel divers zijn, om zo onze klanten David Pol.l.ard, hoofd European Affairs bij beter te kunnen bedienen.' Wij waren ING Europe,over Gala,het roze netwerk van daar de enige multinational die op deze IN G . manier een bijdrage leverde.Het doel van quot;W ij zijn d rie jaa r g eL ed en s t aannadat er deze conferentie was mensenrechtenin bewus t z ij nv e r h o g e n .G e e n s p e c i a [ eb e h a n - ont de breedstezin van het woord. Er is ook deling v oo r h o m o s e k s u e L e n , a a r o o k w i j m een nieuwe diversiteitsomschrijvingkwam, een verklaring opgestelddie zal worden m oet enon s c o m f o r t a b eg e n o e g o e t e n m t e w aarin o ok seksu e[e geaar dheid wer d v l o gepresenteerd aan de VN.quot; genoem d .He eLsn eI n a d e inv oer ing an dat z ijn wie w e z i j n . E n n a t u u r t i j k m o e t e n w e v daar bijr ek e n i n gh o u d e nm e t d e v a n o u d s h e r nieuw ebe leidzijn wij me t een aant alm ens en Coming out were[d van de banken en bij et kaar g ekome no m ac t ie t e onder nem en toch conservatieve Wi j h o m o 's w e t e n d a t j e n i e t Ook op een ander front is er al succes en ons ne twerk oo te star t en. I BM had een v er z ek er a a r s . at t ijd open k u n t z i j n o v e r w i e j e b e n t . E n b i j geboekt. Tijdens de laatste Gay Pride internatio na aLetwe rk, m aar dat was t oen- n voeren er vier roze netwerken mee. Frank G a[ ahebb e nw i j b e s l o t e nd a t w e d a t m o e t e n tertijd nog nauwetijksactief hier. ING heeft van Dalen van het COCis daar bijzonder met Ga La e en p reced ent ges c hapen in aanpak k e n o o r z i c h t b a a r e z i j n . t d trots op. quot;ING, ABN Amro, Shell en IBM,quot; N ederland . de rha Lf r Lat erv ot gdeShelt jaa lk v oeI m e s o m s w e l s c h u L d i g d a t w e An somt hij op. quot;Ieder met een eigen boot op een f ees t c l u b t i j k e n , d a t z i j n w e e c h t n i e t ! en kort daarna TNT.Ook ABN Amro is er nu Volgendjaa r g a a n w e e e n e i g e n c o n f e r e n t i e GayPride.Dat was dcht een diversiteitsig- mee bez ig.Ga[ah ee ftin Neder t and 250 t eden naal, geen marketingbeslissing.quot; Ook or ganis er e n ,a t t e e n m o e t e n w e w e I e e r s t en wereLdwijd 600,verspreidover 19 [anden. Pollard van ING voer mee. quot;Het was de Wij votgenhet principevan evolutiein p[aats onz e eigen a c h t e r b a no p b o u w e n .E n b i j d i t onofficidle coming out voor Gala, het Gee n g rote ac t ies ,m aar m en- soort netwerkenloopt dat toch voornamelijk van revotu tie. roze netwerk van ING.We hopen dat door v ia de s oc i a t ek a n a t e n .M e e d o e na a n z o i e t s sen eraa n La tenwen ne n.W ij hebbenc ont ac t ons initiatief andere bedrijven het ook als G ay Pr i d e z o r g t n a t u u r t i j kv o o r v e e Lm e e r opgenome n t ee n be staand me hom o net wer k gaan zien en er een voorbeeld aan z ic ht baar h e i d n e e n n a v e n a n t e r o e i i n h e t g in het door ING g ekochte er ik aans e er z e- v e Am nemen.quot; Daarnais het batLetje [edenta [. keringsbedrijf Re[iaStar. Maar waar ligt nu de verantwoorde- gaanrotle n.lk h ad h ete en jaar eer der at v oor - lk hoop da t o n z ez i c h t b a a r h e i d n d e d a a r u i t e lijkheid om dit probleem blijvend aan te v oor t v loei e n d e i s c u s s i ez a l l e i d e n t o t m e e r gesteld . t man ag eme nt ei geen nee,m aar He z d pakken? Frank van Dalen van het COC ac c ept at ie i j a n d e r eb e d r i j v e n n b u i t e no n z e e vroeg mij of de tijd er wel aLrijp voor was en b toen hebbe nwe no g e en jaar t jegewac ht . twijfelt openlijk aan de steun van Den doet gr oep H e t i s e e n g e v e c h t , a a r d a t i s t e m . Haag.quot;Vanuit het kabinet is er een groot IN G on d ersteu nt on s e n wii wiL[ en het verwachtenbij innovatie.quot; gebrekaan moreel leiderschapop dit the- Cldmence Ross,die ma. Staatssecretaris homo-emancipatie in haar portefeuille .TOilT0.il,,..,. :. 1, UillLEVEE:i::,r'r,,.:,:.i:'rlvEDtoR r,:;,.;:;,.,::,,;;;' r: heeft, is nog nooit - ik herhaal - nog nooit t u'iiuwen U m annen i 5 mannen . . .. .,. :..,... .:.- . ,t:. ,... ,..r r . bij een homobijeenkomst aanwezig lt r '.. i .::.: n ;,*'nquot;dquot;: verlu.fsot'nt< , geweest. dat de uitstraling is van onze Als Anetti: Hqirdiiel(xa van uerDerr r: [11ya mlt quot;N.ee, qeel.homo- , Genderel];:5tott:.]r', v0t0.en5 0een. quot;':r beleidsmakers,dan sijpelt dat toch ook .-.,quot; : i')1oo1, wee1, NietzozeeropenLijk, S E K S U C L C N. .,2.0j,!i1ik, door naar het bedrijfsleven? Ver- Rlem ann:;r ::,' i:' :I .,, : i.' ::: wel helemaal ats ::: anderingen zullen toch echt vanuit de niet , ' homobewegingzelf moeten komen. Zoals met alle emancipatie het geval is; wij moeten zelf het tii keren.quot; 22 I MANA G E M E N T T E A MI 25 - 0 8 .2 0 0 5 13

×