Ton thuong co ban 2009

432 views
297 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ton thuong co ban 2009

 1. 1. TOÅN THÖÔNG CÔ BAÛN VUØNG MIEÄNG BS. Nguyeãn Thò Hoàng
 2. 2. MUÏC TIEÂU : Moâ taû vaø nhaän daïng ñöôïc nhöõng toån thöông cô baûnvuøng mieäng qua khaùm laâm saøng.
 3. 3. 1.ÑÒNH NGHÓAToån thöông cô baûn laø toån thöông ñaàu tieânchöa bò thay ñoåi do ñieàu trò (duøng thuoác,boâi thuoác, xaï trò…).
 4. 4. II. Phaân loaïi1.DaùtMaculeÑònh nghóa: Vuøng khaùc maøu vôùi moâ xung quanh, khoâng nhoâ leân cuõng khoâng loõm xuoáng, ≤ 1 cm * neáu > 1 cm thì goïi laø beät (patch)
 5. 5. Phaân loaïi Daùt1.Daùt saéc toá: * daùt melanin * daùt khoâng melanin2. Hoàng ban3. Daùt maïch maùu4. Daùt xuaát huyeát
 6. 6. Daùt melanin: Baåm sinh hay thuï ñaéc.
 7. 7. Daùt melanin: Baåm sinh hay thuï ñaéc.
 8. 8. Hoäi chöùng Peutz-Jeghers
 9. 9. Hoäi chöùng Addison
 10. 10. Daùt khoâng meâlanin:Do söï tích tuï chaát maøu ngoaïi lai trong moâ Daùt amalgam
 11. 11. Daùt khoâng meâlanin: Daùt bismuth
 12. 12. HOÀNG BANdaùt maøu ñoû hay hoàng, coù tính chaát vieâm vaø bieán maát khi ñeø eùp. Vieâm do nhieãm: Vieâm do virus Vieâm do vi naám Vieâm do vi khuaån
 13. 13. Hoàng ban: VIEÂM KHOÂNG DO NHIEÃM Vieâm do dò öùng. Vieâm do chaán thöông Vieâm do beänh töï mieãn
 14. 14. DAÙT MAÏCH MAÙU:hoàng hay ñoû saãm, bieán maát khi ñeø eùp nhöng khoâng coù tính chaát vieâm Daùt do giaõn mao maïch, böôùu maùu phaúng
 15. 15. Daùt bieán maát khi ñeø:=> Daùt maïch maùu=> Hoàng ban
 16. 16. DAÙT XUAÁT HUYEÁT* maøu ñoû töôi nhöng ñeø khoâng bieán maát.* 1-2 tuaàn: ñoû -> tím -> naâu->vaøng ->bieán maát.Ñieåm xuaát huyeát Baàm maùuPetechiae Ecchymosis
 17. 17. Ban xuaát huyeát (purpura) : baàm maùu lôùn
 18. 18. 1. DaùtDaùt Hoàng ban Daùt Daùtsaéc toá maïch maùu xuaát huyeátÑen -Hoàng / ñoû -Hoàng/ ñoû -Ñoû töôi(melanin) -Maát khi ñeø -Maát khi ñeø -Khoâng maát -Vieâm -Khoângvieâm khi ñeø eùpXanh ñen, -Ñoû – Tím –naâu ñen Naâu – Vaøng-(khoâng Maát (2 tuaàn)melanin)
 19. 19. 2. Saàn – Papule Vuøng goà leân, noâng, chaéc. Döôùi 1cm. Maøu traéng xaùm, coù theå vaøng, hoàng, ñoû, tím, naâu. Nhieàu saàn gaàn nhau keát thaønh maûng.
 20. 20. Liken phaúng – lichen planus
 21. 21. 3. MAÛNG - Plaque SAÀN MAÛNGVuøng goà leân, Noâng Deïtchaéc Lan saâu vaøo lôùp bì hôn.Kích thöôùc Döôùi 1cm Treân 1cmMaøu Traéng (liken) Traéng (maûng baïch saûn) Coù theå hoàng, Hoàng/ñoû (maûng hoàng saûn) ñoû, tím, naâu Tím/ naâu/ñen (maûng söøng hoùa ôû ngöôøi cao tuoái)Beà maët Trôn laùng hay khoâng ñeàuHình thaønh Nguyeân phaùt hay do nhieàu saàn keát nhau
 22. 22. BAÏCH SAÛN - Leukoplakia
 23. 23. BAÏCH SAÛN TOÙC - Hairy leukoplakia
 24. 24. HOÀNG SAÛN - Erythroplakia
 25. 25. DAØY SÖØNG ÔÛ NGÖÔØI CAO TUOÅI Keùratose seùnile
 26. 26. 4. HOØN - Nodule SAÀN MAÛNG HOØNVuøng goà Noâng Lan saâu Lan saâu vaøoleân, chaéc vaøo lôùp bì lôùp bì hôn. hôn.Kích thöôùc Döôùi 1cm Treân 1cm Döôùi 1cmTieán trieån Thöôøng Thöôøng Thöôøng laønh laønh laønh Ñau/khoâng
 27. 27. U sôïi do kích thích
 28. 28. U sôïi do kích thích
 29. 29. Epulis (u haït sinh muõ)
 30. 30. Boïc maùu tuï - Hematoma
 31. 31. 5. Böôùu - Tumor1.Söï taân sinh (neoplasia): - Söï taêng sinh môùi - Do caùc teá baøo sinh saûn khoâng ngöøng, khoâng kieåm soaùt ñöôïc, khoâng nhaèm muïc ñích naøo.2. Toån thöông ñaëc chaéc goà leân, lan saâu xuoáng beân döôùi vaø thöôøng lôùn hôn 1 cm.3. Caàn phaân bieät Böôùu vaø toån thöông daïng böôùu Böôùu laønh vaø böôùu aùc (ung thö)
 32. 32. Caùc daïng thöôøng gaëp cuûa böôùu:1. Choài suøi (exophytic form): moät khoái moâ ñaëc coù nhieàu nhuù cao hay choài nhoû treân beà maët.2. Loeùt3. Daïng aên cöùng4. Daïng döôùi nieâm
 33. 33. Neâvi Meâlanoâm aùc
 34. 34. Böôùu maùu (Hemangioma)
 35. 35. Böôùu maùu & Böôùu baïch maïch
 36. 36. Sarcoâm Kaposi
 37. 37. Böôùu môõ
 38. 38. Böôùu - SuøiBöôùu gai (u nhuù) Ung thö teá baøo gai
 39. 39. 7. Muïn nöôùc - Vesicle1.Nhoû döôùi 5 mm, goà leân, chöùa dòch (trong hay hôi ñoû tuøy möùc ñoä vieâm).2.Ñôn leû hay töøng chuøm, töøng ñaùm3.Nhieàu muïn nöôùc ôû nhöõng giai ñoaïn khaùc nhau: muïn nöôùc -> veát chôït / veát loeùt.4.Thöôøng gaëp trong beänh do virus nhö vieâm do virus herpes simplex, virus zoster, thuûy ñaäu…
 40. 40. Herpes moâi do virus Herpes simplex
 41. 41. Herpes
 42. 42. Zona
 43. 43. 8. Muïn muõ - Pustule1.Laø muïn nöôùc nhöng chöùa muõ do nhieãm truøng.2.Döôùi 1 cm, coù toån thöông ban ñaàu laø muïn nöôùc hay saàn. Ít gaëp trong mieäng.3.Maøu traéng kem, nhöng coù theå vaøng hay xanhVDï: muïn muû do vieâm mieäng muû, impeùtigo mieäng
 44. 44. Muïn muõAÙp xe do nhieãm truøng raêng
 45. 45. Boùng nöôùc Töø ñaàu hay do nhieàu muïn nöôùc keát hôïp. Deã vôõ -> veát chôït / veát loeùt. Beänh naëng hôn beänh gaây muïn nöôùc: thöôøng gaëp trong hoàng ban ña daïng, pemphigus…
 46. 46. 9. Boùng nöôùc Bulla Gioáng muïn nöôùc nhöng treân 5 mm, chöùa dòch trong hay hôi ñoû. Caêêng / Phaäp pheàu tuøy löông dòch chöùa. Nieâm maïc phuû daøy /moûng tuøy vò trí boùng nöôùc naèm saâu döôùi lôùp bieåu moâ hay trong bieåu moâ
 47. 47. 10. Nang - Cyst Laø moät tuùi chöùa chaát loûng coù voû bao bieåu moâ Thöôøng troøn / baàu duïc, vaøi mm -> vaøi cm. Chöùa dòch trong: thöôøng hoàng/ vaøng trong Chöùa chaát söøng: thöôøng vaøng/ traéng kem Sôø phaäp pheàu / caêng/ meàm
 48. 48. Nang nieâm dòch
 49. 49. Nang nhaùi
 50. 50. Nang daïng bì
 51. 51. 11. Loeùt – ulcer Toån thöông maát chaát vöôït quaù maøng ñaùy Vaøi mm ñeán vaøi cm Ñau / Khoâng ñau Coù theå töø söï vôõ ra cuûa muïn nöôùc / boùng nöôùc.
 52. 52. Loeùt do chaán thöông
 53. 53. Loeùt do chaán thöông
 54. 54. Loeùt aùp-tô
 55. 55. Lao löôõi
 56. 56. Loeùt doung thöteá baøo gai
 57. 57. ung thönieâm maïc maù
 58. 58. 11. Veát chôït - Erosion Loeùt ChôïtMaát chaát Vöôït quaù maøng Khoâng vöôït quaù ñaùy maøng ñaùy.Ñaùy Moâ lieân keát, Tieát dòch vaø ñoû do dòch vieâm, xuaát aùnh moâ lieân keát beân huyeát döôùiÑau Ñau/khoâng Hôi ñau
 59. 59. Liken phaúng daïng chôït
 60. 60. 12. Teo nieâm maïc - AtrophiaNieâm maïc teo ñoû do bieåu moâ phuû moûng. Löôõi truïi gai
 61. 61. 13. Seïo Scar1.Moâ hình thaønh thay theá phaàn moâ bò maát chaát do bò chaán thöông hay bò vieâm.2. Ít gaëp trong mieäng.3. Thöôøng nhaït maøu hôn moâ xung quanh.
 62. 62. Nöùt (fissure)Ñöôøng maát chaát heïp
 63. 63. Ñöôøng doø (sinus) Loã doø (fistule)
 64. 64. Doø do nhieãm truøng raêng
 65. 65. TOÅN THÖÔNG CÔ BAÛN vuøng mieängKhoâng goà khoâng loõm DaùtThay ñoåi maøu BeätGOÀ ñaëc Saàn Maûng Hoøn BöôùuGOÀ chöùa dòch Muïn nöôùc Muïn muû Boùng nöôùc NangLOÕM Chôït Loeùt

×