pengenalan sekolah lestari

10,472 views
10,096 views

Published on

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,776
Actions
Shares
0
Downloads
253
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

pengenalan sekolah lestari

 1. 1. PROGRAM SEKOLAH LESTARI-<br />ANUGERAH ALAM SEKITAR<br />
 2. 2. LATAR BELAKANG<br />Anjuran Bersama :<br />Kerjasama :<br />
 3. 3. LATAR BELAKANG<br />Simposium Pendidikan Alam Sekitar untuk Pengetua-Pengetua Sekolah Peringkat Kebangsaan pada 27-30 Ogos 2001 di Melaka<br />
 4. 4. LATAR BELAKANG<br />MajlisPelancaranBersamaolehY.B. Dato Sri AdenanHj. Satem, MenteriSumberAslidanAlamSekitardan YB Dato’ Sri HishammuddinTun Hussein, MenteriPelajaran Malaysia telahdiadakanpada 27 Januari 2005 di SMK Bandar BaruBangi.<br />
 5. 5. OBJEKTIF<br />Memupuknilaimurnialamsekitarpadakalanganwargasekolah;<br />Meningkatkantahapkesedaranwargasekolahmengenaikepentinganpemeliharaandanpemuliharaanalamsekitar; <br />Menggalakkanwargasekolahmelaksanakanaktivitimesraalamdenganberkesan; <br />
 6. 6. OBJEKTIF<br />Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam sekitar; dan<br />Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari.<br />
 7. 7. HASRAT<br />Satu usaha bagi melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara yang mempunyailapanprinsip dan tujuhstrategihijau. Strategihijaupertamamemfokuskanaspekpendidikan dan kesedaran yang memberikefahamantentangkonsepkesejahteraanalamsekitar dan pembangunanlestari, selarasdengancadangandalam Agenda 21.<br />
 8. 8. KONSEP<br /><ul><li>Pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga, komuniti setempat, kerajaan, pihak swasta dan badanbukankerajaan.
 9. 9. Konsep ini juga menitikberatkan pendekatan bersepadu dalam pengurusan, kurikulum, kokurikulum dan penghijauan sekolah.</li></li></ul><li>KONSEP<br />M A S Y A R A K A T LESTARI<br />PersatuanIbuBapa & Guru (PIBG)<br />Pihak<br />Berkuasa<br />Tempatan<br />AgensiKerajaan<br />SLAAS<br />K<br />U<br />R<br />I<br />K<br />U<br />L<br />U<br />M<br />P<br />E<br />N<br />G<br />H<br />I<br />J<br />A<br />U<br />A<br />N<br />P<br />E<br />N<br />G<br />U<br />R<br />U<br />S<br />A<br />N<br />K<br />O<br />K<br />U<br />R<br />I<br />K<br />U<br />L<br />U<br />M<br />BadanBukanKerajaan<br />Swasta<br />AMALAN HIDUP LESTARI<br />KOMUNITI SETEMPAT<br />
 10. 10. KONSEP<br />SEKOLAH LESTARI SEBAGAI<br />PAYUNG AKTIVITI ALAM SEKITAR<br />Penceriaan Taman<br />ProjekRiadahAlamSekitar (PRIAS)<br />Program 3K<br />ProjekWiraAlam<br />KemKesedaran<br />AlamSekitar<br />Toyota Eco-Youth<br />RE & EE<br />Aktiviti-AktivitiAlamSekitar Lain<br />
 11. 11. <ul><li>BukuAsasPembentukan SLAAS
 12. 12. GarispanduanPelaksanaan</li></ul>danPenilaian SLAAS<br />DOKUMEN<br />
 13. 13. DOKUMEN<br />BUKU ASAS PEMBENTUKAN<br />Peneranganmengenai :-<br /><ul><li>Latarbelakang
 14. 14. Hasrat, Konsep, DefinisidanObjektif
 15. 15. Komponen SLAAS
 16. 16. Pelaksanaan SLAAS
 17. 17. PensijilandanPenganugerahan
 18. 18. JawatankuasaPemandudanJawatankuasaKerjaPenyediaanBukuAsas
 19. 19. Rajah, CartaOrganisasi, CartaAlir, JadualdanLampiranberkaitan</li></li></ul><li>DOKUMEN<br />GARISPANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN<br />Garispanduan ini sebagai pelengkap dan ringkasan kepada BUKU ASAS PEMBENTUKAN dan mengandungi :<br /><ul><li>Ciri-ciri bagi Setiap Komponen
 20. 20. Carta Alir Pelaksanaan Peringkat Sekolah
 21. 21. Aliran Proses Pelaksanaan
 22. 22. Penilaian dan Kriteria
 23. 23. Kaedah Pemarkahan
 24. 24. Pensijilan dan Penganugerahan
 25. 25. Syarat Penyertaan
 26. 26. Borang ASL-1 (borang penyertaan)</li></li></ul><li>PENILAIAN & PENGANUGERAHAN<br />
 27. 27. KOMPONEN<br />PENGURUSAN<br />KURIKULUM<br />PENGHIJAUAN<br />KO-KURIKULUM<br />
 28. 28. KOMPONEN : PENGURUSAN<br /><ul><li>Mewujudkan visi dan misi pendidikan alam sekitar berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara
 29. 29. Menjadikan pendidikan alam sekitar sebahagian daripada perancangan kurikulum dan ko kurikulum tahunan sekolah
 30. 30. Menubuhkan Jawatankuasa Sekolah Lestari yang terdiri daripada pentadbir, ahli PIBG, guru, kakitangan sokongan dan wakil pelajar
 31. 31. Mewujudkan kerjasama di antara pihak sekolah dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Sekolah dan Pusat Pembangunan Ko kurikulum Kementerian Pelajaran dan lain-lain agensi untuk pelaksanaan program-program pendidikan alam sekitar
 32. 32. Mewujudkan dan memantapkan koleksi bahan bacaan, rujukan dan multimedia alam sekitar di pusat sumber sekolah</li></li></ul><li>KOMPONEN : PENGURUSAN<br /><ul><li>Menyebarkanmesejalamsekitardalamperhimpunan
 33. 33. Memberikanpendedahanmengenainilai-nilaialamsekitarkepadaahli PIBG danmemperuntukankewangan yang mencukupidaritabung PIBG untukmembiayai program pendidikanalamsekitar
 34. 34. Menganjurkan bengkel, ceramah dan kursus alam sekitar kepada warga sekolah
 35. 35. Menganjurkan dan melaksanakan kempen kesedaran pendidikan alam sekitar
 36. 36. Mengadakan dan mengimplementasikan peraturan sekolah yang berkaitan dengan alam sekitar
 37. 37. Memastikan pihak pengusaha kantin melaksanakan amalan mesra alam dan menguruskan pelupusan bahan buangan secara terancang</li></li></ul><li>KOMPONEN : PENGURUSAN<br /><ul><li>Menyediakansudutmaklumatalamsekitardibilikdarjahdankawasantertentusekolah
 38. 38. Merancang, mengurusdanmemantaupelupusansisabuanganberbahaya/tosiksepertisisa-sisamakmal/bengkel/EkonomiRumahTangga (ERT)/KemahiranHidup (KH) secaraselamatmelaluiperaturan yang ditetapkan
 39. 39. Menyediakan laporan panitia untuk memastikan guru panitia melaksanakan pendidikan alam sekitar merentasi kurikulum menggunakan format yang disediakan
 40. 40. Memberikan pengiktirafan kepada individu atau kumpulan yang menyumbang dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan program pendidikan alam sekitar
 41. 41. Merancang aktiviti penyebaran maklumat kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar</li></li></ul><li>KOMPONEN : PENGURUSAN<br />Mewujudkanvisidanmisipendidikanalamsekitarberdasarkan<br />FalsafahPendidikan Negara<br />
 42. 42. KOMPONEN : PENGURUSAN<br />Menyediakansudutmaklumatalamsekitardibilikdarjahdan<br />kawasantertentusekolah<br />
 43. 43. KOMPONEN : PENGURUSAN<br />Mengadakandanmengimplementasikanperaturansekolah<br />yang berkaitandenganalamsekitar<br />
 44. 44. KOMPONEN : PENGHIJAUAN<br /><ul><li>Program sekolahdalamtaman/landskap
 45. 45. Program penanaman menggunakan baja organik
 46. 46. Program satu pelajar satu pokok
 47. 47. Program penanaman, pemeliharaan dan pemuliharaan pokok-pokok dari spesis yang sesuai
 48. 48. Melabelkannama-namasaintifikdantempatanpokok
 49. 49. Projek membuat baja kompos
 50. 50. Penubuhan stesen pembelajaran
 51. 51. Penyelenggaraan kawasan padang</li></li></ul><li>KOMPONEN : PENGHIJAUAN<br />Program sekolahdalamtaman/landskap<br />
 52. 52. KOMPONEN : PENGHIJAUAN<br />Projekmembuatbajakompos<br />Enzimdarikulitbuah-buahanuntukbahanpencucidanbaja<br />
 53. 53. Melabelkannama-namasaintifikdantempatanpokok<br />KOMPONEN : PENGHIJAUAN<br />
 54. 54. KOMPONEN : PENGHIJAUAN<br />Program satupelajarsatupokok<br />
 55. 55. KOMPONEN : KO-KURIKULUM<br /><ul><li>Melaksanakan aktiviti pendidikan alam sekitar dalam perancangan tahunan untuk unit berpakaian seragam/kelab/persatuan
 56. 56. Menganjurkan Kempen Kesedaran Alam Sekitar
 57. 57. Mengadakan Program Kitar Semula
 58. 58. Menganjurkan permainan atau sukan bertemakan alam sekitar seperti Larian Hijau, Enviro-Hunt, Enviro-Walk, Enviro-Bike dan lain-lain</li></li></ul><li>KOMPONEN : KO-KURIKULUM<br />Mengadakan Program KitarSemula<br />
 59. 59. Produkdaribaranganterpakai<br />
 60. 60. KOMPONEN : KURIKULUM<br /><ul><li>Menerapkan nilai-nilai pendidikan alam sekitar dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)
 61. 61. Melaksanakan modul rancangan pengajaran dan pembelajaran alam sekitar merentas kurikulum
 62. 62. Menganjurkan program/bengkel/seminar untuk memdedahkan pendidikan alam sekitar kepada guru (telah dilaksanakan di sekolah-sekolah berdasarkan KBSM & KBSR)</li></li></ul><li>KOMPONEN : KURIKULUM<br />Elemenalamsekitardalam P&P<br />
 63. 63. PENILAIAN<br />Peringkat Negeri<br />Terdiri daripada wakil dari JAS Negeri, JPN dan NGO/PBT<br />Peringkat Kebangsaan<br />Terdiri dari wakil dari NGO Alam Sekitar, KPM dan LESTARI/JAS<br />
 64. 64. Kriteria Penilaian terdiri daripada:<br />Pengurusan<br />Kokurikulum<br />Penghijauan<br />KRITERIA PENILAIAN<br />
 65. 65. PENSIJILAN & PENGANUGERAHAN<br />2 Kategori:<br />KategoriSekolahRendah<br />KategoriSekolahMenengah<br />PENSIJILAN PERINGKAT NEGERI <br />KategoriGangsa<br />Kategori Perak<br />Hadiahuntuksekolahdenganmarkahkeseluruhantertinggidiperingkatnegeri:<br /><ul><li>SijilSekolah Lestari
 66. 66. Wang Tunai RM 2,000</li></ul>PENGANUGERAHAN PERINGKAT KEBANGSAAN <br />KategoriEmas<br />Hadiahuntuksekolahdenganmarkahkeseluruhantertinggidiperingkatkebangsaan:<br /><ul><li>SijilAnugerahSekolah Lestari
 67. 67. Wang Tunai RM 10,000</li></li></ul><li>SESI 2005/2006<br />
 68. 68.
 69. 69. ANUGERAH SEKOLAH LESTARI 2005/2006<br />
 70. 70. SESI 2007/2008<br />
 71. 71.
 72. 72. PENSIJILAN KHAS <br />SEKOLAH LESTARI-ANUGERAH ALAM SEKITAR 2007/2008<br />KATEGORI SEKOLAH RENDAH<br />
 73. 73. PENSIJILAN KHAS <br />SEKOLAH LESTARI-ANUGERAH ALAM SEKITAR 2007/2008<br />KATEGORI SEKOLAH MENENGAH<br />
 74. 74. ANUGERAH SEKOLAH LESTARI 2007/2008<br />
 75. 75. SESI 2009/2010<br />
 76. 76. PERMOHONAN PENYERTAAN PROGRAM SEKOLAH LESTARI - ANUGERAH ALAM SEKITAR SESI 2009/2010<br />
 77. 77. SEKOLAH LAYAK KE PENILAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI SEKOLAH RENDAH)<br />
 78. 78. SEKOLAH LAYAK KE PENILAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI SEKOLAH MENENGAH)<br />
 79. 79. SEKOLAH LAYAK KE PENILAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI SEKOLAH MENENGAH)<br />
 80. 80. Sekian.TerimaKasih<br />Disediakanoleh :<br />Unit sekolah<br />SeksyenPromosiPendidikandanKesedaranAlamSekitar (Sekolah & IPT)<br />BahagianKomunikasiStrategik<br />JabatanAlamSekitar<br />

×