Beza fonetik

484 views
433 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beza fonetik

  1. 1. Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006), bidang fonetik ialahbidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan memberilambang kepada bunyi tersebut. Manakala bidang fonologi pula ialah satu cabangilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalamsistem bahasa tersebut. Bunyi bahasa disusun dengan sistem dan bidang fonologibertujuan untuk menganalisis sistem ini. Siti Hajar Abdul Aziz (2011) pula menjelaskan bahawa fonetik ialah bidangyang mengkaji fenomena bunyi atau pertuturan manusia yang direalisasikan melaluilambang-lambang tertentu. Manakala fonologi pula bertugas untuk merumus,menghurai dan menjelaskan segala bentuk bunyi sesuatu bahasa secara teliti danterperinci untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik.Fonetik ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengansifat fizikal bunyi (fon) serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori,dan persepsi neurofizikal. Manakala Fonologi ialah kajian yang dilakukan mengenaipola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasayang dikenali sebagai bunyi bahasa.Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yangberhubungan dengan penggunaan bahasa manakala fonologi ialah ilmu tentangperbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Fonem merupakan istilah linguistik danmerupakan gabungan terkecil dalam sesuatu bahasa yang masih bolehmenunjukkan perbezaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Contohnya bunyi [k] dan[g] merupakan dua fonem yang berbeza, seperti dalam perkataan "cagar" dan"cakar".Sebagai rumusan, didapati kedua-dua bidang ini saling melengkapi antara satusama lain. Bagi memahami fonologi, aspek fonetik perlu dikuasai terlebihdahulu. Apabila sudah menguasai bidang fonetik, baharulah sistem bunyi bahasadalam sesuatu bahasa dapat difahami dan dihuraikan dengan sempurna. Dengandemikian dapat dilihat bahawa fonetik dan fonologi adalah saling berkaitan antarasatu sama lain. Garis pemisah antara kedua-duanya adalah kurang jelas walaupunada sarjana cuba meletakkan garis pemisahnya.Perbezaan Fonetik Dan FonologiFonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkanoleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasayang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Fonetik pula bermaksud bidang yangmengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dania memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Perbezaan antara kedua-duabidang kajian ini dapat dijelaskan menerusi jadual berikut:
  2. 2. Fonetik Fonologi Fenomena bunyi atau pertuturan Mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu manusia seluruhnya. dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa. Input kepada kajian linguistik tinggi, Asas kepada kajian fonologi. iaitu morfologi dan sintaksis. Tidak dapat memerikan seluruh bunyi Dapat merumuskan, menghuraikan yang dihasilkan oleh manusia, tidak dan menjelaskan segala bentuk bunyi dapat menghalusi segala variasi bunyi dalam sesuatu bahasa secara teliti dan tersebut dan tidak dapat terperinci dengan tujuan untuk menghuraikan sistem bunyi semua menentukan peraturan dan bentuk bahasa yang dituturkan oleh manusia bunyi secara spesifik dengan sempurna.Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008: 93), alat artikulasi ialah organ atau organ yangberfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Terdapat banyak alat yang terlibat dalammengeluarkan bunyi bahasa, iaitu alat-alat yang terlibat dalam sistem udara yang keluar danmasuk ke paru-paru untuk menghasilkan bunyi. Alat artikulasi terbahagi kepada dua, iaitualat yang boleh digerak- gerakkan dengan bebas dan boleh diletakkan pada beberapakedudukan di dalam mulut serta daerah pengeluaran.Menurut Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar(2006: 30) dalam buku fonetik dan fonologi,alat artikulasi adalah alat yang digunakan bagi menghasilkan bunyi. Alat-alat ini adalah bibiratas dan bawah, hujung lidah, hadapan lidah, belakang lidah, gusi, batas gusi, lelangit keras,lelangit lembut dan pita suara. Alat artikulasi terbahagi kepada dua, iaitu yang pasif danaktif. Alat artikulasi aktif adalah alat yang boleh digerakkan manakala yang pasif pula adalahsebaliknya.ALAT- ALAT ARTIKULASIKonsep/ Definisi oleh TokohMenurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008: 93), alat artikulasi ialah organ atau organ yangberfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Terdapat banyak alat yang terlibatdalam mengeluarkan bunyi bahasa, iaitu alat-alat yang terlibat dalam sistem udarayang keluar dan masuk ke paru-paru untuk menghasilkan bunyi. Alat artikulasiterbahagi kepada dua, iaitu alat yang boleh digerak- gerakkan dengan bebas danboleh diletakkan pada beberapa kedudukan di dalam mulut serta daerahpengeluaran.
  3. 3. Menurut Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar(2006: 30) dalam buku fonetik danfonologi, alat artikulasi adalah alat yang digunakan bagi menghasilkan bunyi. Alat-alat ini adalah bibir atas dan bawah, hujung lidah, hadapan lidah, belakang lidah,gusi, batas gusi, lelangit keras, lelangit lembut dan pita suara. Alat artikulasiterbahagi kepada dua, iaitu yang pasif dan aktif. Alat artikulasi aktif adalah alat yangboleh digerakkan manakala yang pasif pula adalah sebaliknya.Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008: 93), alat artikulasi ialah organ atau organ yang berfungsi untukmengeluarkan bunyi bahasa. Terdapat banyak alat yang terlibat dalam mengeluarkan bunyi bahasa,iaitu alat-alat yang terlibat dalam sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru untukmenghasilkan bunyi. Alat artikulasi terbahagi kepada dua, iaitu alat yang boleh digerak- gerakkandengan bebas dan boleh diletakkan pada beberapa kedudukan di dalam mulut serta daerahpengeluaran.Menurut Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar(2006: 30) dalam buku fonetik dan fonologi, alatartikulasi adalah alat yang digunakan bagi menghasilkan bunyi. Alat-alat ini adalah bibir atas danbawah, hujung lidah, hadapan lidah, belakang lidah, gusi, batas gusi, lelangit keras, lelangit lembutdan pita suara. Alat artikulasi terbahagi kepada dua, iaitu yang pasif dan aktif. Alat artikulasi aktifadalah alat yang boleh digerakkan manakala yang pasif pula adalah sebaliknya.ALAT- ALAT ARTIKULASIKonsep/ Definisi oleh TokohMenurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008: 93), alat artikulasi ialah organ atau organ yang berfungsi untukmengeluarkan bunyi bahasa. Terdapat banyak alat yang terlibat dalam mengeluarkan bunyi bahasa,iaitu alat-alat yang terlibat dalam sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru untukmenghasilkan bunyi. Alat artikulasi terbahagi kepada dua, iaitu alat yang boleh digerak- gerakkandengan bebas dan boleh diletakkan pada beberapa kedudukan di dalam mulut serta daerahpengeluaran.Menurut Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar(2006: 30) dalam buku fonetik dan fonologi, alatartikulasi adalah alat yang digunakan bagi menghasilkan bunyi. Alat-alat ini adalah bibir atas danbawah, hujung lidah, hadapan lidah, belakang lidah, gusi, batas gusi, lelangit keras, lelangit lembutdan pita suara. Alat artikulasi terbahagi kepada dua, iaitu yang pasif dan aktif. Alat artikulasi aktifadalah alat yang boleh digerakkan manakala yang pasif pula adalah sebaliknya.
  4. 4. 1. bibir atas 2. bibir bawah 3. gigi atas 4. gigi bawah 5. gusi6. lelangit keras
  5. 5. 7. lelangit lembut 8. anak tekak 9. hujung lidah 10. hadapan lidah 11. tengah lidah 12. belakang lidah 13. akar lidah 14. epiglottis 15. pita suara 16. rongga tekak 17. rongga hidung 18. rongga mulut 19. rahang Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untukmencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengansimbol ejaan (huruf). Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja. Huruf Simbol bunyi a [a] e (pepet) [e] e taling [ə] i [i] o [i] u [u] Jadual 5.1: Simbol Vokal Bahasa MelayuSimbol Konsonan Huruf Simbol bunyi b [b] c [č] d [d] g [g] h [h] j [j] k [k], [/], [Q] l [l] m [m] n [n] p [P] q [q] r [r] s [s] [š] t [t]
  6. 6. v [v] w [w] x [z] y [Y] z [z] Jadual 5.2: Simbol KonsonanSimbol diftong Huruf Gabungan Vokal Simbol bunyi ai [ai] au [au] oi [oi] Jadual 5.3: Simbol DiftongBerdasarkan senarai dalam jadual 1, 2, dan 3, kita dapati ada simbol-simbol bunyiyang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasaMelayu.Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap Simbol bunyi gh [7] ny [ɲ ] ng [ŋ] sy [∫] th [ ] dz [ð] akh [x] Rajah 5. 4: Konsonan Gandingan dan RangkapPosted by Cik Syue at 5:46 PM

×