‫א‬

‫‪ª‬א‬

‫3102‬
‫ا‬
‫ا‬

‫س‬
‫ع‬

‫ا‬

‫....................................................................................‬
‫ا‬

‫9‬

‫....
‫ر 41( ّ اد ا ّات 51(‬
‫31( ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫81(‬
‫حا‬
‫ي رك 71(‬
‫61(‬
‫ا‬
‫ا‬
‫اد 12(‬
‫ي 02( ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫91(‬
‫42( ا‬
‫3...
‫ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ّ ا ّا‬
‫ا‬

‫: ا‬
‫وا‬

‫ا‬

‫ء -‬
‫ا‬
‫)وآ‬
‫م ا ّ‬
‫: ا‬
‫ّ ا‬
‫ إذا ا ّ ب - ا ذا‬‫12" - ا ذا ا‬
‫7" و...
‫:ا ّتا‬

‫ا‬

‫ّاّ‬

‫ا‬

‫ّاّ‬

‫:‬

‫ا‬

‫ّا‬

‫نو‬
‫قا‬
‫ّ ع‬
‫ا‬
‫: ا ا‬
‫..............................................
‫ر ...............................................................‬
‫م‬
‫ري ا ري ............................................
"
.2011
2011

.

"

.

.

9

"

"
.

.
:
"

"-

"
"

"

"

"

"
.ATCE

)

"

"

"
.("

" "

"
" "

(

"

"

)
"

2004

(
10

)
.

–

)

–

–

–

(...

– (

–

)

–

ATCE

...
-

ATCE

:

"

"
•

"
"
.
"

"

•

.
2004

"

"

2002

2014

•
2009

11
"

"

"

"
"

"

.
•
"

"
(ATCE

)

.
•

.

12
:

‫א‬ú ‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

(Agence Tunisienne de Communication Extérieure)

)
(
.
ATCE

"

"
"

)

.(
: ATCE
13

"
(1
2006

STB

(

ATCE

)

2

... STAR CTN T.Télécom

BH BNA

(2

ATCE

ATCE
.
(

)

(3

.
:

" Réalités"

15
10

"L’Econom...
(4
(

)
.
:(

)

"

•

ATCE

"

500

« L’épopée illustrée de la
.

Tunisie »
2010

•

"
3000

"

"

"
.

38.500

"

"
2008...
(5
)
– "

"

–

–

2002

–
(

)
–
–

2005

(...

ATCE

"

"
.

ATCE

."

"
:1

ATCE
(

)

:
(1

.
16
(2

.
(3

50

.
(4

.
(5

.
(6

.
(7

"

"

:
"

"

"

) "

2005

"
« ANB »

1

"

/ "

"

/ "
" "

"

" "

" "
"

/ « ANN...
/"NBN" / "

")

"

(9

"

("Deutsche Welle" /"New Tv" /"ANB"

..."

" "

" "

" "

"
(10

"

"

...
"

"

(11

.

ATCE

:2...
"
) "

"

"

ATCE
.(
(5

.
(6

.
(7

:

)
ATCE

(...
(8

"

"

.
:
24

"Christian Mollard"
ATCE

2009

.
19

8
(9

.
(10
Associated Presse UIP Reuters AFP

.
(11

.
(12

"

"

.
(13

ATCE

.
20
"

"

"
"

"

:1

" "

"

"
"

"
"
.Reuters

"

"

: 2
"Le Monde"
ATCE

.
ATCE

.
(14

.
(15

.
(16

(

"

)

"
"

"
21

)...
"

"

"

"
(...
(17

"

"

" "

"
... "

" "
(18

.
(19

)
.(
"

"

"

."

"

"
22

(20
www.changement.com :

:

.

(21
(22

.
(23

ATCE

.
:
"

8

"

"

"ANN"

"

2006
ATCE

."

"

18

) "

"

"

"
.("

"

(24...
("

"

)"

" "

" "TV

.
:
)
–
(...
(...

–

)

(

–

)

(

–
(... "

–

–

)

" "

" "

"

)
-

.
"
–

"
–

–

–

.

–
-
...
ATCE
ATCE

.
(

)
:
•
.
•
)
)

)

(...

(

)

(

(2009
2005

)

2001

–

– 2004 1994
–

– 2006 2002 1998
)

(...

2010

.....
:
ATCE

50
100
200
320
150
290

.

800

.

800
3000
50

:
2009

26
ATCE

UPI

:
(1

."

"
(2

.

. 39.935

50

)

(3

.2009

(

ATCE

UIP

(4

.
(5

.
. 13.770

.

(

"

)

(

)

(

)

(1

...
ATCE
(1

.
"

. 24.974
"

ATCE
(

(2

)

.
.

72

(1
(2

.
(3

.
"

. 41.397

(4

"

)

) "
"
.("

"

"
"
.("

"

(5

"
"
...
ATCE

. 9.126

("

"
.

)
2009

44

(

)
–

. 6.601

2009

)

51
.ATCE
"
("

)

36

. 3.883

2009
.

(

24

)
2009

. 7.11...
ATCE

"
"

"
")
("

"
" "

" "
" "
"

"
... "
"

" "

"

."

" "

"
(3

.
"

(4

."
(5

.
2009

(6

"

"

)

"
"

"
"
.("
...
ATCE

(conférences de presse
.(

(
(2

.(

3)

. 47.000
. 14.573
. 13.860
. 12.941
. 11.805
. 11.647
. 10.780
. 10.780
. 9...
ATCE

. 8.250
. 8.235
. 7.920
. 8.092
. 7.719
. 7.590
. 7.480
. 7.285
. 7.119
. 7.087
. 7.087
. 7.040
)

. 7.040
(2010

96...
(

2009

) ATCE

(

)
)

8,474

1

(
)
43

9,500

2
(

9,047

)

3
(

737

" Image 7 " :
AZ " – (
) " PRP " – (
)
" Arab M...
.

.

-

.

.2009

7

-

29)
2009

64,607

6

(...
241,316

7

...

:

:
.
ATCE

"

"

.
:
) "
" "

"

" (
34
(" Jeune Afrique "

)"

"

"
.
-

"

"

"

"

)

:

"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

.(
(

)
.
:

"

"

"

"

48

"

"
.

2006
...
"

"

"PDP"

ATCE

(
("

"

)

"

")

.

"

"
-

"

"
.
:
)

(1

Anb

(

.
(2

ATCE

.
"

"

"

(3

"

"

.
36

"
(

) 2006

(4

"

2006

BBC

ATCE

"
.

."87/11/7"

LCI

)"

"

"

"

(5

(
Google Earth Wikipedia

:
: WIKIPEDIA .
: GOOG...
.
:

3

ATCE

*
.

ATCE

)
.(ATCE

ANB

:

*
-

.
.

-

.

-

)

(
.

38
:

ATCE

.
:
2006

USA
:

"
.

.

•
•

.

•
•
.2005

.

•
.

•

39

"
"

"
(2010

)

3

"

"
1

ATCE

.

300

2

"

" "

" "

")
(... "

"
:

"

"

"

" (1
2500

ANB

5000

.
"
.

45
150

" (2...
ATCE

"

"

"

(Les adresses IP)

"

ATCE
ATCE

.("

"
–3

")
"

" "

" "

" "
(... "

"
–4
.

"

"

"

–5
"

"
2010

"

1...
:

"

"
) "

"

(

(

)"

" -

) "

" (

.(

) "

)"

" -

"
.2005

(
"

ATCE

"

"

"

"

"
ATCE

.
.

3

ATCE

:(
") "

...
: ATCE

"

"

ATCE
(

)

7

1992
1993

Nicole Ladouceur
&
Luc Dupont

La Tunisie une démocratie
naissante
L’Euro-Mediterra...
(

2006

Instiutions et vie politique en

)

Tunisie
La Tunisie émergente une voie

2009

pour l’Afrique
Ben Ali, l’éthiqu...
2001

2001

René Blanchot
&
Marceau Bigéni

La Tunisie de Ben Ali et le
partenariat Euro-Mediterranéen

John Marks
&
Mank ...
.

2003

Z.A. Ben Ali, les grands
changements

2003

(

2004

)
Ben Ali, l’Homme des promesses
tenues

2004
2004

:

2005
...
(

2007
2007

(

)
)

:
)

2007

(

"

:

"
:

2008

(

)
De la dérive au sursaut : La
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali

200...
ATCE

ATCE

"

"

"

"

"

"
."

"

: ATCE

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13

48
(

)

(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26
(27
(28
(29
(30
(31
(32
(33
(34
(35
(36
(37
(38
(39
(40

49
(41
(42
(43
(44
(45
(46

ATCE

.
:
"

" "

" "

"
"

ANN
.

"

2007

) 2009
(ATCE
"
"
–

–

)

–

–
.(
50

–
ATCE
2009

51
ATCE
2009

–

–
–

–
–

–

–

–
(

–
–

–
–

–

)

–

–

–

–
(

–

)

–

)

–
–

52

–

(

–
–

–

(

(
–

)

)
%40

ATCE

.

Tunis Air

–

–

)

ATCE

.(...

ATCE

.
:

–I

:
54
(1
2010
. 676

(

. 468

Le Qoutidien

. 676

(

. 676

) La Presse
) Le Renouveau

(

) Le Temps

. 676

(

)

. 572
. 67...
2010
. 52

L’Observateur

. 52

L’Expression

. 52
. 32
. 32
. 32
. 32
. 32
. 28

L’Economiste Maghrebin

. 7

Tourisme In...
2010
. 12
. 24
. 18
. 48
. 30

Livret Santé

. 18
. 18

Femme de Tunisie

. 100
. 36

(
(

. 9

57

) Univers sport
) Plan...
"Le Temps"
.
"

"
"

"

"
"
"

"

"

" "

"

.
(
:

ATCE

. 950

(

)

. 1250
. 625

(
(

)

. 625
. 1250

"

)

(

)

(

...
(
("

"

)
.

:

(2
:

2006

:
ATCE
604.000
46.000
56.000
116.000

"

121.000

"

"

"

59.000
55.000
63.000
60.000
60.000...
%90

"

2010

"

(

.
:

(3
2006

:

:

ATCE
1.571.000
39.000

(2007

7
21

654.000
800.000

)

2.264.000

60
.3

.
:

.1

.

.2
.ATCE

.3
.

ATCE

ATCE

"

"
Tunis Air

.
:

ATCE

Arabies, Arabies Trends, Editions : Arabies

.(

)
...
19.500 J.A

285.000

200.000

Tunis Air

A.M

.
("
104.000

") " Réalités" "

"

)

52.000

156.000

.(
: ("

"

) "

"
15...
240

" Afrique Asie "
(
)

.

670

" Jeune Afrique "
(
)

.

119
30 +
.

.

3

:
"La Tunisie : Pourquoi
ça marche ? "

.

...
500

"
– 2009

)

"
. 400

–

–
–

"
"

)

"Monday Morning"

7

"La Revue du Liban"
(
)

7
–
–
(...
15
)
(ATCE

. 50

38

...
300
150
100

(

)

"New TV "

)

)"

(

) "NBN"

48

.

"

(

75
.

"

(

28

(

"

"Radio Soleil"

)

Radio France "
"Mag...
110
.

"

"

IC Publications

68

II Dialogo

66

Partenariat Europe
Maghreb

50

Middle East Online

60
.

119

Tunisie P...
5
10
5
10
5
10
5

68
‫א ‪ú‬א‬
‫‪ª‬א‬
‫א‬

‫:‬

‫‪ ª‬א‬
‫א‬

‫א‬
‫מ"‬

‫א‪ ª‬א‬
‫א‬
‫א‬
‫"‬

‫:‬

‫"‬

‫"‬

‫"‬
‫)‬
‫(‬

‫.‬

‫96‬

‫"‬
"

"
)

.(

70
–

–

)

(...

"

" "

"
.

.

.
:
"

"

"
"

."
2009

14

71

"
"

"
("

" – "Le Temps" – "

"–"

"–"

")

.
"
"

"

"
"
."

" "

"

"
"

"

:
(1

)
.(2007
(2

...
"

"

"

"

"

"

... ...
"

"
) "

" (

)
.(

"

"
:
.
.

)
(...
...
.
.

(1
:"

"
:

*
"

"

.

(
73

)
ATCE

.
:
1991

)

"

3

"
(

:

()
. 150

*

)

+ ,

*

*

$ )5
6 0

. 80

%&

’(

+

/ .0 12

1

- ( (

()
. 100

"!# $ ...
:
–

)

)

–
.(2008

"

"

:

"

) "

"

2009

4

BBC

.("

"

"

:

2008

)

"

"
"

"
( ...

ATCE

.

ATCE

.
:
:
"

"

...
:
–

)

)

–
.(2008

"

"

:

"

) "

"

2009

4

BBC

.("

"

"

:

2008

)

"

"
"

"
( ...

ATCE

.

ATCE

.
:
:
"

"

...
"

2000

) "

"

"

"

.
"

(2008

"

•
"Bertrand Delanoe"

.2008
"

"

•
"

"
"

"
.

"

"

."

(2

2008

"

"
"

"

"
)
...
"

"
"

"

.
"L’Observateur" "
: ("

"

)

"

"

(2

"

.
"

ATCE

"
"

"
"

"

.
:
"

18

"
.

"

"

"

"

"

"

.(
13

2...
2005

"

28

"
"

"

"

2005

."
.

"

:(
"

"

"

)

(5

"

"

"

"

"

"
ATCE

.
ATCE

.
:
"

2008

"

17

"

.

) "
"

...
2005

"

28

"
"

"

"

2005

."
.

"

:(
"

"

"

)

(5

"

"

"

"

"

"
ATCE

.
ATCE

.
:
"

2008

"

17

"

.

) "
"

...
:

"

"

"
2006
17
"
2006
15

"

"

"

"

:
*(+)

!
:
"

"

"
2008

"

"

"
2008

.

"

"
2008

*(+)

"

"
2008

"

"

"
2...
:
2009

.

.
: (ATCE

)

)"

(6

"
.(

2006

CNN
"

"
"

"
.

)
2007

15

12

)"

" (

)"

.((

)"

" (ATCE –
:

"

"
82

...
)

2008

"

"
(

"

" "Le Renouveau"

"La Presse"
.
ATCE

.
: ("Mosaïque"
2003

)

(8

"

1995

"
"Mozaïque"

.
.
2009

"M...
."

"
(11

"ANN"

"7

"

" ANB"
.

ATCE
2003

.
(

)

."

(12

"
(13

"

"
.
(

)

84

(14
)
"

"

(2002 –
."

"

" "

"

"
."

" "

"

2002

"

"

"
."

"
"

ATCE

– 1997)
– 1999 – 1998 – 1996)

(.. 2003 – 2000
(...
2004

.
"

"
."

"
)

:(

(16

RCD

"

"

)
–
–

"
– "

"

"

–
(...
: ("La Presse"

"

)

"

(17

2006

"

"

.
:(
"

)

...
("

"

)

"

"

."
"

"

"
"

(19

2002

27

"
"

"

"
"

"
"

"

"
"

"
"!!

: ("

" "

"

)

(20

"

"
"

.

.
87

"
: ("

"

)

(21

1986

"

"

"

1988

"

.
."

1988

"

2000

"
."

"

: ("

"

"

)

(22

.
"
"

"

"

"

"
.
: (ATCE
(

...
"

"

)
.("

"
2009

ATCE

(
(

)

(

)

)
1.142
1.954

.(
:(

1.509

)

)

2.813

(23

.
:(
"

)

"

2009

."
(

(24

"

...
2008

"

2009

.

"

2008

1988

) 1992
(

.
: ("

"

)

(27

ATCE

"
20

"

"

"
2006

.
2007

Défi Media

."Le Temps" "
...
.

"L’Expression"
:(

.. )

(28

2010

.
)

(29

:(
"

"

"
"
.
:

(30
.

:

)
1990

/"

"

"

6

"

« La Rousse »

1999

...
: ("La Presse"

)

)"

(31

"
2007

15

12

.(
2010

20

"

ATCE

"

3

ATCE

.
ATCE

.

3000
2008

.

"
:(

"

"
)

"

(3...
"
"

)"

"

"
(

"7

."
.

"

"
:

(33

.
"

"

"

"

("Le Temps" – "

"

")

"–"

"

"

"

"

"

"BBC"
."

"

.
"

1992

...
:

(34

)
(2008
"

2009

.

10

"
"

"

"

"

)

(35
:(

:
"

":

"

"
.
"

"

)

(36
:(

"

2009

."
"

"
:

"
"

"

:"

...
: (TH-Com

)

(37

« Leaders »
"

"

"

"

.2009
: ("

"

)

(38

.ATCE

"

"
...
"

"

2007

ATCE

.
2009

.

"
)

(39
: ...
"Le Figaro" "Libération"
.
"Le Soir"
"

1997

"

"

" "

"

"

"
."J.A"

"

"
.
"

"
.

7

"
(

"

2008

)

.

"

Le "

"
...
2000

ATCE

(

3000)

"Non Delanda Carthago : Carthage ne sera pas détruite"
"

"La Roche"

2002

"
"

"

"
"
"

: 2006

"...
.
:

2000
" "

21
"
"
" "

" "

"
"

2000

3
"

"

.
"

"
.
"

22
2000

"
:

.

"

"

*
*

"

"
FIJ

.
*
.(2000

)
98
.
"

"
.
2002

99

11
"

"
.
"

"

:
)

(1

.(
)

(2

"

"

.
.
"

"

)

(3

6

2002

.(
:
.
"

"
"

"

!!

:
.ATCE
"

"
.
100

(42

13
"

"

:
.

: ("

" " la Presse "

– SNIP . . )

(43

ATCE
"

"

Laurent "

" Josette Durrieu"

2007

"Pfaadt
.
2008

12

"...
"L’expression"
."

"

"

"
:

(46
"

"
.

"

"
"

"

"

"
)

"
"

"
"

" (
"

"

."
:
"

"

(47

"Jeune Afrique"
.("L’Expr...
) "Le Temps"
.(
"

ATCE

"
.
.

)
.(

"J.A"

22

"

."

2007

"

2007

21

"
"

"

"

"

"

"Le Temps" "

"

"

La dérive ...
LTDH
Friedrich Ebert

"
.

"

"

"

.

"

"
"

"

104

" /

.

.

.

/
:(

)

(50

2009

ATCE

."Tunis Press Network"
:

."

(51

"

"

"

ATCE

(2009

72) "

"

" "

"
"

"

)"

.("

" "

"

"...
:(

)

(53
ATCE

"Middle East Times"
"

"

ATCE

.
: ("Réalités"

)

– "Imprimerie Maghreb edition"- "Réalités" :
"

(54
)...
.
"

"

"

"

"
."

" "

"

"

"
"
"

"

"

"
.
"Réalités"

."

"

2009

"Réalités"
.

"

"

2005

.(ATCE)
ATCE

)
.(

107
:

*

ATCE
ATCE
18

48

2007

40

80

2008

40

80

2009

2009
20

.
"

"

.
"

" "Réalités"
:
"

156

"

"Réalités"

. 10...
:(

)
"

(56

"

2002

"

"
."

"

ATCE

"

"

"
."

"

"

)

ATCE
2004

("
2005

"

6

"

"
"

"

"
"

"
" "

"
."

"

"
...
.
.
"

2006

."
"

"
"

"

."

"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

"
.

:
"

(1

.

"
(2

.

.ATCE
ATCE

."
"

"

"
"
110
"

"

."
) Middle East on-line

2008

15

"
("

"

")

(ATCE

.

"

"

"
."

"Afrique Asie"

: 1

)

"

"

2009

"La Gazet...
500

.
"

"

.
)

(59
:(
"

"
.2009

:
"

(60

"
.2009
:

(61

ATCE

"
."

"

" "

"

" 2009

9

."
:(

)

UIP

UIP

(62
A...
39

.2009
:(

)

(63

ATCE

"
("

"

"

)

"

"

.
48

ATCE

.2009
:(

)

(64

ATCE
44) "

2009

"
.("

"
)

: ("

(65

"
...
)

(67
:(
ATCE

24)

.(2009
:(

)

320)

(68

ATCE

"

"

(2009
...

" "

" "

"
"

)"

"

" "
.

("

"
.

"

"

"

"

)

...
:(
(2009

)

56)

(73
ATCE

.

‘
: (Tunis Hebdo

)

(74

:

(75

.
"

"

.

"

"
.
)

IV

(76

:(
De la dérivé au sursaut ...
"

"
."

"

:(

)

(78

ATCE

"

."

"

"
:

(79

2005

.

"

"
)

)

(82 /(

)

(80

)

(81 / (

(83 /(7
:(
21
2007

7

....
1996

:
1
2
3
4
5
6

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
118
:
1
2
3
4
5
6

1996

(

)

1

(

)
)

(

2
3

(

)
(

)

(

5

)
(21

6

)
(

7

)

(

8

)

(

9

)

10

(

)
(

)
(

11
...
(

)
)

(
(

14
15

)

16

(

)

(

17

)

18

:
1996

.
1996

"

"

: 2009 2004 1999
–

–

(1

.
–

–

:
–

–

.

:

.
:
...
.

:

:

(6

–

(7

–

(8

–
.

–

–

–

–

–

–

–

....
)
.(

. 20.000

21

(Sté Ben Duran)
("
("

(1

"

"

)
)

(3

(A...
("

"

)

("

(14

"

)

("

"

(

(15

)

(16

)

("

" "

(17

"

)

(

(18

)
)

(

(19
(20

(" La Presse "

)

(

(21
...
: ("

"

"

(5

)

"

"
."
ATCE

.
2006

:
"

•
"

"

"

)
"

"

"

"
..(
)

ATCE
.(
2006

•
240

ATCE

2000
2003

"

"
.
...
"

"
(

)

.
"Arabies Trends"
"

"

50

"
"
ATCE
.
"

"

"Julien Hawari"
.2009

: (FIJ
"

)

"

"

2007

(4
"

FIJ

"

"

...
: ("

"

"

(5

)

"

"
."
ATCE

.
2006

:
"

•
"

"

"

)
"

"

"

"
..(
)

ATCE
.(
2006

•
240

ATCE

2000
2003

"

"
.
...
.
2007

ATCE

"

"

.
:
.
:
(

) "

"
.

"

"

("

") ATCE
"

500

"

"
"

"

"

"

.

"
"

:

"

"

"

"
."

127
300

.
.
"

"

:

249

:
.
."

192

"

30
27

.
: ("Le Figaro Magazine"
"Michel Olivier "

ATCE
"
"

/
=

) Michel Olivier...
—

129
ATCE

"2009

..

"
.
"

"
.

.ATCE
"

"

)
"

(9

"

:(
ATCE

."

...

"

ATCE

.
:(

)

(10

ATCE

."

"

ATCE

.
:(

)

...
"
"

"

"

"

"
.

: ("France 3"
"

) Christian Molard (12

" ATCE . .

2007

"

"

"Fr3"
)
(
"

"

"

."
)

"

"
.(

:(

...
"

"

"

"
."

"
.

:(

)

(14

, ATCE
.

"

"

41

.
: ("Valeurs Actuelles"

) Fréderic Pons

(15

"
."
2007

ATCE

"

AT...
.

50

20

100

.
.
.
4

)
.(
:
)

1.370

670

2007

.(
"J.A"

1000
156

)

312

2000

.(
140

) Tunis Air
.(

70
ATCE

"L...
: ("Afrique Magazine"

)

(17
2007

ATCE

:
.

50
20

ATCE
.
.
.
)

236

.

ATCE

«A.M»

(

400

.2009
) Antoine Sfeïr (18...
"

2009

"

La Tunisie, rempart contre la déferlante "

) «Le Figaro»

.

("intégriste dans la région

: (" Daily star "

...
"

"

)

(21

:(
."

"

ATCE

400

.
"

2009

.

"

"

"

"

"

2009

.
"

"

)

(22

:(
ATCE

.

"
"

ATCE

"
"
.

"

200...
:(

"

"

)

(23

ATCE
.
:(

"

"

)

"

(24

"
2004

"

"

2001

.
: ("

"

)

(25

) ATCE
– Tunis Air

Tunis Air

(...

...
: « The international Herald Tribune »

(26

"
"

"1987

7

"

"

... "
.
) Guy Mettan (27
:(
ATCE
2009

6

5

La Tribune ...
"

" "

.

"

:

"

"
"
(2

ANB

"

:

)
7

ANN
ANB

.(
"

.

ANB

:
500

"

ATCE

(32

Paleya

."

"
:(

) François Becet...
: Robert Khayat (34
2009

ATCE

.« Z.A. B.Ali, bâtisseur de la Tunisie moderne »
:(

) Enzo Orlanducci (35

.

"
: (" Fina...
:
2008

RF1

"
("

"

")
.ATCE
) Gaetana Pace (38

:(
.2001

"
"

"

"

Norman Academy

.(Knight of solidarity)
) Andrew B...
ATCE

("

"

"

ANB

143

"

)
NBN
New TV

ARTE

–

Middle East Online

ANN
ANN

ANB

144
145
LCI

Jean Claude Dassier

Radio France

Patrice Gelinet

Fr3

Christian Malard

Nouvel Afrique Asie
Trends

Julien Hawary
...
Marianne & L’Observateur
Le Point

Claude Imbert

Radion Classique

Gérard Bonos

Le Parisien

Dominique de
Motvalon
Berna...
:

ú

ª

ª

ª

1994

:
"

(1

"

"

"

.
"
"

"

(1994
"

(2

)

30

"

("La Presse") "
80

.
"

"

"

"
"

"

"

"

"

"L...
Enjeu d’une
perspective
d’avenir

(

18
2001

)

18
2001

L’excellence
en acte

(

)

(

18
2001

)

(

19
2001
19
2001

)...
(

1
2001

)

(

.

)

(

: 2004

10
2001

)

:
(

1
2001

10
2001

)

10
2001
(

10
2001

)

)

10
2001

(
(

)

Ben Ali,...
–
–
–(
(
)

)
:

–
(

)
)
–(
–(

(
(
)
–(
)
)
(

–
)
)

30
2001

)
–

:
–(

)

–(

)
–
–
–

–
–
)

(
–
–
153

19
2001
–
–
)
(
)
–(
)
–(
(

)
–
)

–(
)

16
2001

–(
–(
–(
–(
(

)
)
)
)
–(
)

(
(

–
)
1
2001

)

(

)

:
–(

4
2001
26
2001

)
...
–(

)
( )
–(
)
–(
)
)
(
(

)

–(

)

–(
)
–(
)
(
)
(

)
–(

)

(

)
)
–(
–(
–(
–(
( )

)
)
)

6
2001

7
2001
:
(

)

155

...
Pourquoi je suis
fier de vivre en
Tunisie?

Erich ALAUZEN

)
(

156

27
2001

La Presse
–

–
–

–

–

–

–
–(
–

–(

)
)

)
(
–
–
–

–

24
2001

–
–
(

(

–
)
27
2001

)

(

)
(

)

2001
2001

"
"

(

)

2004
1...
)
(
(

)

–

)
(
)

...

(

2001

(
Ben Ali ou la
quête de
l’excellence

)
)
(INN
(

)

2004

2001
24
2001

Le
Renouveau

...
26
2001
Pour la
consécration des
valeurs du
changement

26
2001

Le
Renouveau

11
2001

Le
Renouveau

31
2001

Le
Renouvea...
(
(
(

)

26
2001

)

21
2001

)

11
2001
)

(
(
(

31
2001

)

25
2001

)

30
2001

/

28
2001

(

29
2001

)
(

29
2001
...
)

4
2001

(
(

6
2001

)

Pour mieux
préparer l’avenir

6
2001

Le
Renouveau

Acte de foi

28
2001

Le
Renouveau

Ben ali...
T.4798 ref1 Tf(#8 7 D 73 0 E)]TJ/F184 1 Tf-0.5 0 6( )Tj/F134 1 Tf-8.3174 793 0/ 763.28 0.481 30.6 ref3.06 7638 0.481 30.6 ...
(

6
2001

)

22
2001

"
"

21
2001
30
2001

2004

(
(

)

28
2001

)
+

+

6
2001

+

11 4
2001

Le sens d’un choix
La Co...
2001
:

(

31
2001

)

...
(

25
2001

)

(

)
(

!

)

(

2004

1
2001
6
2001

)
)

(
(

6
2001

)

(
(

Ben Ali, une
vis...
Le temps des
bâtisseurs
La force de la
Tunisie
Pourquoi sommesnous pour Ben
Ali ?

)

(Communicateur)
(

)

Le sens d’un
h...
"

"
2004

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
166
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26
(27
(28
(29
(30
(31
(32
(33
(34
(35
(36
(37
(38
(39
(40
(41
167
(42
(43
(44
(45
(46
(47
(48
(49
(50
(51
(52
(53
(54
(55
(56
(57
(58
(59
(60
(61
(62
(63
168
(64
(65
(66
(67
(68
(69
(70
(71
(72
(73
(74
(75
(76
(77
(78
(79
(80
(81
(82
(83
(84
(85
169
"

"
2004

(

)
(

(1

)

(2

)

(3

(
(

)

(4

)

(5

)

(6

(
(
(

)

(

(7

)

(8

(

)

(

)
(

(9
(10

)

(11

)

(1...
(130
(131
(132
(133
(134
(135
(136
(137
(138
(139
(140
(141
(142
(143
(144
(145
(146
(147
(148
(149
(150
(151
172
(152
(153
(154
(155
(156
(157
(158
(159
(160
(161
(162
(163
(164
(165
(166
(167

173
"

"
2004

(

)
(

(1

)

(2

)

(3

(
(

)

(4

)

(5

)

(6

(
(
(

)

(

(7

)

(8

(

)

(

)
(

(9
(10

)

(11

)

(1...
"

"
2004

(

)

(

)

(

(2

)

(3

(
"

(1

)

(4

"
2004

(

)

(
(

(1

)
)

(2
(3
(4

(
"

)

(5

"
2004

(

)"

"

(...
(

)

(5

(

)

(6

(

)

(

(7

)
)

(
(

(8
(9

)

(10

(

)

(

(11

)
(

)

(
(

(12

)

(14

)

(15

(

)

(

(16

)
...
(
(

)
)

(27

)

(28

(
(

(26

)

(29

(

)

(30

(

)

(31

(

)

(32

(

)

(33

(

)

(34

(

)

(35

(

)

(36

(

)...
(
(

)

(47

)

(48

(

)

(49

(
(

)

(50

)

(51

(

.)

(

)

(

(53

)

(

(54

)

(55

(
"

(52

)

(56

"
2004

(

...
3
"

.

"

"

(17

(18

"

"

(19

"
.

."

"

"

"

"

(20

"

"

"
.

(21
(22
(23
(24

"

"
(25

(26
(27
(28

184
(

)
(

(38

)
(

(39

)

(

(40

)

(

(41

)
(

(42

)

(43

(

)
(

(44

)

(

(45

)

: 2009

(46

*

: 2014 2009

(1
...
(8
(9
(10
(11
(12

: 2009

(2

"

"

(1
(2

.

(3

(4

..

)

7

.

(5

(6

(7

182
(8

.
.

(9

:
"Tunisie, porte ouverte

François BECET (10

sur la modernité"
ATCE

Le "

"

"
" Figaro

Antoine Sfeir (11...
3
"

.

"

"

(17

(18

"

"

(19

"
.

."

"

"

"

"

(20

"

"

"
.

(21
(22
(23
(24

"

"
(25

(26
(27
(28

184
(29

(

)

(30

(31

(32

/

(33

La Presse)

(Tunis News
"

"

"

"

Middle east online

"
."

185

(34

(35

(36
"

"
"

"

(37

.
(38

.

(39

.

Valentin Mbougeng (40

186
(46
La Fourmi

(47

Laico

(48
(49
(50
(51

Range Tour
CTKD .

(52
(53

Bizerta Ressort

(54

Travel Ways

(55

Songo Tata...
Venerria

(68
(69

Marilia

(70
(71

"
"

"
"

(72

Avant-garde

(74

(73
(75
(76

SNDP . .

(77

STIR . .

(78
(79
(80
(8...
SOTUDIS

(91

SFBT

(92
(93

Ambassadeurs

(94
(95

CAMU

(96

SARRA CARD

(97

"

WAP SMS

(98

"
ATCE

(99
(100

(101

)...
(104
(105

(106

(107

(108

Le
Renouveau

"

"

(109

(110

(111

SNIP

190
(112

. 20
"

"
"

(113

"

(114

(115
(116
(117
(118
(119
(120

"

"

(121
(122

.

(123

. .

(124
(125
(126

191
/

(127

/

(128
(129

192
/

(144
(145

/

(146

"

"

"

(147

"

(148
(149

"

"

(150
(151
(152
Le Temps

(153
(154
(155

"

(156

"

(157
(158
L...
(161
(162
(163
TAP

(164

TAP

(165

"

"

(166
(167
(168

Afrique
Magazine

(169
Julien Hawari (170

Arabies

Gaetana Pac...
:

‫א‬ú ‫א‬
‫מא‬

"21

" "7

‫א‬

"

"

" "La Presse"

.

"
:(

"

)

(1

.(

)
"

"

"

.
195

"
:

"

"

"

"

.2006

(1

.2008

(2

.2002
."

"

"

(3

"

(4
(5
.2007

.

(6
(7
.UGTT
(8

–

)
–
(

...
"

196

"

(9
:
(1

"
"

"

"

48

.
(2

.
(3

)
.(
:
: "
"

"

"

.
) "

"
: (

2009
2009

28
8
197
..
.2009
:
"

"

."

"
–

.

(2

21 7

.
:
21 7

.
198
"
.("

" "

" "

") "

"
"

."
"

"

"
"

"

"
.

"

"

"
)

!! " "

"

"

.(

.

:

ATCE
199
)
"

"
"

"

"

".
"

"

"

".
"

"

"

...

"
.(
(
:
(1

:

200
"

"

(5

.
(6

.
.

(7

"Cactus Production"
"

"

(8

"Cactus Production"

:
*
.

Cactus Prod

*

Cactus Prod

.
:
"

" "...
:"

" "La Presse"
2008

(
26

" La Presse "
"

"

!!

.

202
:

‫א‬ú ‫א‬
­ ‫מא‬

‫א‬
:

(1
"

.

2003

"

"

:

13

« Tuni-Media »
.(

)"
"

"

.
:
.
"

"

)

5

2006

-

5

.(

10
20...
"

"

.
-

2007

2008

.2007
-

STEG
ERTT

.
:

2010

-

20

•
.
) « AVIP »

(

.
•

28
3
204
(
940

6

)

)
.(
"

"
.(

•
460) SMS

•

205
:
"

("

"

")

("

.
"

"

.

206

")
:"

"

2008

"
"

..2008"
"
"

27

"

.
2008

2008

12

.
2009
" :
"
"

4

24

2009

10

"

.
22

!! "

"

207
"

"

"

"

2009

22

24

"

2009

22

23

"

18

2009

"

2009

2010

29

.

"

!!
"

2009

."

"

:
"
... 1987

."

"
7
...
:
:

(

:
)

(1
.(

.

(2

)

(3
(...
(4
(

)
.(20

(21

)

%30
:

"

)

"
"

"
.

:
209

(
(1
7000

2009

"

"

19

" (

)"

"

"

.
48800

(

"

"

%75.08)
:

–

–
–

42300
/. 100

–
)

–

1

4230

(

/. 100

650...
"
"

"
"

211
"

"

"

"

)"

"
("

"

"

"

...

(De jure)

"
"

"

(De facto)

"

"

"

.
:1
"

"
)

–

–
(...
:
.

–1
"

2004

"
1225...
:3
"

"

)

"

"

"
2011

"

("

23

"

.
:4
"

"
"

"

("

"

"

"
.!! "
:"

.2009
"

:
-

"

%50

"

"

.
."

"

23

Qui...
ATCE
:

"

"

(ATCE)

"

"

(1
"

(1

"

.

5

.
(2
"

(2
"

"

"

.
)

.

(3
.(CNSS)

(
(4

."

"
(5

"
"
)

"

"
1991
19...
(ATCE)

"

"

" Tm .

215

Tc ( T

)Tj / "

Tf
"

"

:

"

"

.
:"

"

:

"

(1
.2007

"

"

13

"

(2
.

"

(3
."
"FM

"

:
(1

10

.2010
"

27

2010

"

(2

.(Tunisia ...
:
(1
.
(2
" "

" "

")

(... "

" "

" "

.
(3

"

"

.
(3
:(
(

)"
"

":
")

.
:(

)"

)

"
(
.
217

":
"
:(

)
"

:

"
.

:(

)

:

.
."
"

"

)

"

:

:(
2008

(Convention de pige)

=
(... CNSS –

.

"
:(

)

"
)

:

.
:(

)

...
"

"
(..

:(

"

–

)

)

Tunis Hebdo :

"
!!
:

)
(...

.
:
" Tunisie/ Terrorisme et opportunisme"
"La Gazette du Maroc"
...
"Le Quotidien"

"
"Le Temps"

"
"

."

"
"

:

(4

.

)

"Le Renouveau"

"

"

(

.
:
2007
2009

"

"
.

220

"

"
221221221221221221
221221221221221221
221221221221221221
.("
(

"

)
"

"

)

"

2009

.("

"
"

"

"
.

"

"
:

"
"

"

2003

"

"

"
"

"
"

"

"

"
"
."
"

"

"
"

222

"
"

"

"

!!

("

"–"

"–"

")

.
"

"

"

"
.
:
"

PDP

"

.
2007
PDP

"

"

"
"
.
223
(2007

) "

"

419

.
.(

"

"

)
:

ATCE

.
(

)
:
.

)
(...

224
‫א ‪ú‬א‬
‫א‬

‫א‬

‫:‬
‫א‬

‫מ‬

‫41‬
‫א‬

‫1102‬
‫א‬

‫:‬

‫41‬

‫1102 :‬

‫41‬
‫9891‬

‫1102‬

‫"‬

‫"‬
‫)‬

‫/‬

‫/‬

‫...
"

"

(

– 2003

"

"

)

)
(... 2006
2011

14

.
:

:
:

"

"
227

"

"
"

"

2001

.2004
"

"
2008

2008

12

13

.

.
:

:
228

(
(1

"

"

)
31

.(

7"

30

"

15 "

"

17 "

"

"

"

30 "

(2
.
(3

.
:

"

(

"
"
."

"

"

"

"

"

"

.
229

"
"

"
."

:"
"

"

"

"

)
"

"
(

.

.
.

"

"

"
"

230
.

(2008

3)

"

"

"
"

(2009

"

3)

"

"

"
"

" "

"

)
(
:

2009

15

)
.(

:
(1
.
231
(2
.
(3
.
(4
.
(5
.
(6
.

ATCE
:

2009

"

2

"

."

"
) "

"

"
.
.2009

4

.

(7

UGTT

:
"
)

"

ATCE

"

UGTT
232

"
"

" "

"
."
(

239

"
"

"

.
:

(
1991
1994

ATCE

...

.
:
"

"

1991

.
"

"

"
"

"

"
"

.

235

"

"

"
.

.

.
:
(

:

)
"

"

"

"
"

"

(2005

"

5)

(2005

26)

(

."
)
"
."

(

236
(

)

.2004
" :
28)
(2005
"...
"

"
"

"

...
"
"

"
(2007

...

5)

"
"

.

)
(

18

:
"

"

)"
(12

":
2005

27

."
"
23...
"

":

"

":
"

1997

"

:
2001

"

"

"

"

"

"
:

"

"
"

"
.

"

"

"

"
."
"

"

"

"

"

"

"

"

.
"
"

"

"

"
"
"...
"

" "

"
."
(

239

"
(
.
:
.
.

.
25)

(2002
."

"

"

2005

"

(2005

2)

.
"

"
1994

.
240
2004

9)

(1994

":

75

."
"

70

Côte d’Azur

"
(

" "
)

« Le Figaro »
.
"

"
2007

.
:

(

)
" "

"

(
"

.
241
:
:1

.

2004

...

"

"

(2004

"

4)

(2004

19)

(2004

)

3)

(2004

(

22)

"

"

"
":
(

)

"

:
)
.(1987

7

:

"

...
:2
"

"

2005

28

"

"
":

"

"...
:

"

(

"
.
:
:1

RCD

(1999
) "

"

"
.(

"
:

2004

"
."

"

"

"
"
.

"
2004
243

...
:2
:(

–

) 2004

:

%96
.

%4
:

.

%11
%78

RCD

.

%69

%98.3
.%1.7

(

)
:

244

%89
(3
.
(4
.

:

245
:
:

"

"

"

"

.
:
)

(1
(...

)

(

)

(2

(...
.

(3

.

(4
(5
.
.

(6
:
.
.
.
.(

)

246
‫א ‪ú‬א‬
‫א‬

‫:‬
‫א‬

‫‪ª‬א‬

‫.‬

‫"‬

‫.‬

‫"‬
‫"‬

‫"‬

‫)‬
‫...(‬
‫:‬
‫1(‬
‫.‬
‫2(‬

‫(‬

‫)‬
‫"‬
‫)‬

‫.‬
‫742‬

‫"‬
(
.

13

"

"

)
.(
13

.

"
"

"

"

)
"

"

"

("

–

"

"

"

" ATCE
"

)
248

"
"

"

(

.
:
:

(1

–

:
–

–
...

...
:

(2
37

8

249
1959

"

"

.
.
)

25

(
.
)
(...
.
32

.
:
(1
250
(2
.

(3
"

"
.

.
13

.
:1

:

251
"

"

–
7
"

"

"

"

"Femmes"
"FM
"

"

"
"

"1

"

"

:2
"
"Le Journal" – "

"

")

"La Presse"
"

"

"
.(

20

)"
:3

"...
"
"
"

"

.2004 1999
"

"

2009
2004 1999

)
"

(
"
)
.(
."

"

253
:

‫א‬ú ‫א‬
‫א‬ª

‫א‬ú

:
("

"

)"

"

:

)
(
(

) UGTT

)
UGTT

.(
.

UGTT

:
)

(2006
.

:"
)

"
2007

(

20

"
255

:
...
)
.(

"

"

2004

"

"

"
"

"

"

UGTT

.
"

"

) UGTT
(
"
"

"
"
.(

)

: UGTT

."

"

:

2008

"

UGTT

"

UGTT

"

"
....
"

"

"

"

"

"

)
.

(

:

:

"
"

UGTT

"
"

."2009

("

"
"

)

28

"
."
"

"

:

:
2005

(

)

"
"
.
257
(1
: (2005

28) "

"

"
"

UGTT

.

"

"

"

"

"

"

.
(2
: (2005

30) "

"

"

"

)"

" "

"
.(

(

) "

"

"

"
.

"

"...
"

" "

"

" "

" "

...

" "

"

"

" "

" "

" "

" "

"

" "

"

... "

"
"

"

"

" "

" "

"
:

UGTT

"

"
("

)

UGT...
‫א ‪ú‬א‬
‫א א‬

‫:‬

‫א‬

‫:‬

‫¯א‬

‫6002‬

‫"‬

‫"‬

‫31‬

‫"‬

‫6002‬

‫"‬
‫.‬

‫.‬

‫.‬
‫"‬
‫"‬

‫"‬

‫162‬

‫"‬
"

"
.
"

"
(

) "

262

"
"

"
.
"

.

"

"

.

263

"
:
2006

"

13

"
LTDH

:
(...

)

(1

"
."

"

"

"

"

(

)

"

(2

.

"
(2006

/

"

"

)

")

(3

"

(... "

"

" "

" ...
.
"

"

(6

.
"
"

"

"

"

(7

"

"

"
)
(...

"

"

(8

.
:

...
.(

)

.

265
: ("

"

)

"

"

(1

"Freedom House –
.(

"

"
"

)
(2

(

)

.
"

"

.
LTDH

.

266
:
"

‫א‬ú ‫א‬
‫ "א‬ª‫א‬
‫א‬

‫¯א‬
‫א‬

‫מא‬

:"

"

:

"

"

.

ATCE

"

"
.
:

"

"

"
"

"

"
ATCE

.
267
"

2006

"

"

.

"

"

"
2000

.
:
"

"

-

.
-

.
.
-

268
ATCE

:

"

"

:

:I
(1
.

"

"

"
"

"

" "
."

"

(2

"

" "

"

"

(UGTT) "

"

"

"

.
"
"

"

"

"

(3

"
.

"

"

"
...
:
AP

: II

AFP

(1

ATCE
DPA

Reuters

.
(2
.

"

"

)

(3
.

("

"

:

27

: 2010

France 24

(
TV

–

)

(

"

"

)

AT...
:
:
1996

–

)
–
–

–
–
.(...

2002

"

"

"
"

"
" "

"

" ATCE

"

:
(1
–

)
–
–

–
–

–

–

–
(...

–
–
(2

.
272
(3
.
.

(4

" )"

"

(5
.("
(6

.(

ATCE

)

.

273
‫א ‪ú‬א‬
‫א‬

‫:‬
‫א‬

‫א‬

‫1(‬

‫א‬
‫:‬

‫0102‬

‫)‬

‫06‬

‫(.‬

‫"‬

‫"‬
‫.‬

‫2(‬
‫:‬

‫.‬
‫...(‬

‫)‬
‫572‬

‫:‬
.
.
)
(...
"
/"

"/"

"
"/"

")
.("PDP" / "POCT"

)
.

(...

.
.
)
(...

276
:

‫א‬ú ‫א‬
‫מ א‬

(

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

)

)
(ATCE
"

"

)
(

2004

(
)

)
(
.(...

)
RCD

.

(...

)
:
(1

...
277
...
(2

(

)
)
(

ATCE

"

" "

" "

"

" "

" "

"
) .
278

"
.(
" Le Renouveau " "
"

"

"

"
"
.

ATCE

(1
.

) "

"

"

" ("
"

"

279

"
"L’Audace"
"

"

"
("

"

"

)

)
"

"
.(
:

.("

" "

"

" "

)"

"

) "

"
"
.("

.("

"

)"

"

"

"

) "

"
.("

La "

"A l’encre...
.("
.("
"

"

"

"

)"

"

"

"

"

)"

"

) "

"
.("

.("

"

)"
)"

.("Le Temps"
.("

"
"

"

. ("Le Renouveau "

)"

"
...
:
(

)

:
.

"

.

"

.
:"

"

"
"
"

"

:(

)"
"

"

2009

"
."

" :1

"

"
)

:2
:(
1999

(

)
(

) "

"

.
"

"

!! "

...
Ø Ħ
?

‫ א‬ª
?
) LTDH
(1994

1989

ACHR
CNLT
Congrès pour la 
2011


) République

14

.(2001

24

2000

..

ATCE

.
285
– 1989

(LTDH)

1994
.199441994

1994

5

LTDH
(

))
30
()


.(
286

5
.1994

11(PDP

)20
1994
.

)
(


.(Retour à l’envoyeur) 
287
)

(


.

.

Reuters
–

La Croix

Diario 16
.

El Pais


1994


24(« BBC »

)


5


.1994
.1994

288

1994
.

1994


24
ATCE


.


1994


« Réalités »

La Presse

:.


.


1994

1994
.

289

13
.
1996

19

 

 

 
.

.
(1999

5

)

1999
(

)

1999

7
.

CNLT

1999
CNLT
290

5
.
(

.

)
1999


–

23

.1999)


.(2000

2000

4


.2000

Reuters
4

.(

)


)

291

22
(2000

42.
.
.
:« Le Président Clinton, ne devrait pas soutenir un
régime qui est l’antithèse des ...
ATCE
.
2000

27

2000

18

2000

30
.

(CNLT)
.8)
4
10

(
.
2001


.

)  


 


293

7
.(200182001

200124

30.
:


•


.•
•

.
.
2000


12


5

(

) Jacques Chirac.
2001

3...
2001

8

2006

7

2008

16


.
2001

12

Alain Renon

(

)

..
.

.
.
2010
(

)
29...
(Persona non grata)
..

10.

296

2010
.
1989 

.

1991

.

–

)
–
297
(...

 

  

)
(...:

)


.(

298
: 

 2011

14

.

(

)

(

)

6


2007

)

2007

(


3


.
:
2009

31


.
299
.
.
 : 


:

2002

24

.
:


.


)
.(
.
1998

.

300
:

 ATCE2002

31

2003


(

ATCE

 .

()
.

1987

.

301
:
.

 .
.
).(

.
..

302
:
(1
.
(2 
.


..

(3
(4
.Middle East On-line
2008

.
303
1991
1991

.1987
16

ATCE

20082008

15


(

) .

.


:
)
.(

304
2002


Télé-Liberté

7

L’Audace
 

.
2003


.Mecca Cola


ATCE

Michel Boyon
(CSA)
2007

CSA
2007

(Med-F...
‫م‬

‫ا‬‫ا‬

‫ن‬.
:
:
: 
: 

.
(

 (1
 (2

2001

) AOL (

) MOR (
(


) 
.(

 (
) 

)


4
1998

.


30...
: 2010

14

2003


.

..
.2010
)

 (3
(2004

2007
91992.
) 


(1993

 (4


19922008

()
.
...
:

)
.(


:

 (5

20

1986

.
1988

.
1998

.(

.

308)
()
:

(1

.

(2
.

(3
.


23


2006

:

.2006

25

(4

309
)
.(

.(5
:


!!310
(

)

(

La Croix

)
: 2000

4

2000

:342

2000

.
:

(

)
.

 

3

 


2000
27

 


2000

28

.....
ATCE

II
:

.

•

.•
:

(1
:

!!
:

!.(2


.

1997

Salvatore Lombardo

11

(3...
(5

.


:


1996

.
1999

5

(

)

)
.(
1999

200

29

2

.(

313

) 1999
(

)
:

3

1997

29
22

)
.
:

ATCE
.

LTDH
.


 

LTDH.
 


.(SNCFT)

.

314
.

.

322
:


 
.


:

2008ATCE)
(

.
)
.(
:

(ATCE

)

(1

.
(2
2007

) .ATCE

12
316
(
 :ATCE

.:

1818
:

18


.

317
(

)

(

La Croix

)
: 2000

4

2000

:342

2000

.
:

(

)
.

 

3

 


2000
27

 


2000

28

.....
:2000

2

84072

)
.(
2000

2

84073

)
.(
2000

3
.

2000

3

.

20007:

(Hélène Flautre Desir Harlen)
(R...
:

.


:
.

Le Figaro – Libération
– Le Parisien – Le Monde – France-

ATCE

Soir – La Croix

)

.

(...

:

Nicol...
(

)
.

(Robert Menard ) 


.

:
*
3

.


: 2010

2010

6

2010

19:
538
321
.

.

322
(

)

2007

(

.

323

)
18
.
20092009

24.
:
•
.

•

.

.
324
1990
2004


(

)
(


)


.325
(L’Audace

):
1984

L’Audace

..
(

)
.

326
POCT

PDP

)

75

(... 
.
2005

:
(1
)
.(
(2

–

:

)
/


/

(

/
.
327
:
2)

.(2005


:
)
IFEXCNLTLTDH
(

–

)
(...
:

–


(1
.
:

*(+)

.(.

328


)

(2005

(2005

29)

3)
(2005

3)

(2005

.

3)

:
.
Attachement à la primauté de
la loi et à l’impartialité de la
justice

Le Renouveau
(2005

.
...
(

)

Marianne« Le mort vivant réapparait »
.(

330)
)
(
2001

.)
)

(... 

(


.(

)

:
2000

14

Jean François Poirier
« Aloès »
« Aloès »
.
(
)


)


20...
.
:
:

(1

Fondation Hambourgeoise pour les persécutés politiques
Pen Club Deutschland

Pen International

•
•

(2

)
...
:)(
Martina Robert Menard

Vincent Geisser

)

Daniel Mermet

Astred Frohloff

Baurle

(... Helène Flautr...
(

)
2001

.24
Aix-en-Provence

2000 1997


..

334
)
(


.(Myope

335

)
(

)
(

)

.

1998

.
:(

)

(

)

(

1995

ATCE
 

 

La Presse 


)

 Le Temps
Réalités


.
Le R...
(

)

(

)

.

MDS
1987

7

) .


.

:
1996

.1997337
(

.

) 

338
15 Evreux

.
2001

)
.(339
62

(

)
.(


...

340)
2003

(

)
.

.ATCE

341

15
)

(
:
1
.
2


.

.

3

)

4
.

342

(
2008

ATCE


NilesatNilesat

:

Eutelsat (

) Noorsat
(1(2

(3

Nilesat

.
(4
.
.ATCE

(5

343
(

)
2007

:


.(


)

344
:

.

.

345
2000

19

.
1994

.

346

5
)
(
29

« ANB »
2009


 

 
..
)
(... 
.

)
18

2009


.(
347
:
.

1991(1

.


(2(3
.
(4
.
1997

.

348
:


.


(1

.

(2

349
(

)

:
2008

(1

30

:
.


.
.

18


.
.
2008(2


16

.
350
.1993

La Presse

1991

2004

,
)


.(« PDP »


.

351
2008

(Ecole Louis Pasteur de
Tunis)

:


(1
::

:
1

2

.352
.
3


.

)
(

4.
Le Quotidien
.

« Entre

la

médiocrité

et

:
l’excellence »

5


.« Le Monde »
...
.
(2
.
(3Le Monde

Louis Pasteur

.
(4

ATCE

Le Monde
.354
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
 - الكتاب الاسود
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

- الكتاب الاسود

4,417 views
4,293 views

Published on

صفحة - مجلة ثقافية
https://www.facebook.com/magazine.culturelle?ref=hl

Published in: Education
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
195
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

- الكتاب الاسود

 1. 1. ‫א‬ ‫‪ª‬א‬ ‫3102‬
 2. 2. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫....................................................................................‬ ‫ا‬ ‫9‬ ‫.............................‬ ‫31‬ ‫ّ ا ول : ا آ‬ ‫- ا‬ ‫ّ‬ ‫اّ‬ ‫لا ر‬ ‫..........................................................................‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫لا‬ ‫31‬ ‫.......................................................‬ ‫52‬ ‫...............................................................‬ ‫62‬ ‫‪............................................................... ATCE‬‬ ‫33‬ ‫ا رج .........................................................‬ ‫93‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫د ....................................................................‬ ‫04‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫" ..................................................‬ ‫34‬ ‫............................................................‬ ‫84‬ ‫ّ ل ا ر‬ ‫ّف ا آ ا ّ‬ ‫....................................................‬ ‫35‬ ‫وا‬ ‫" .................‬ ‫96‬ ‫.................................................................‬ ‫37‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫ل"‬ ‫ا ورات ا ر‬ ‫ا‬ ‫ّ اّ‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫اءة ر‬ ‫ا‬ ‫2( أ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت اّ‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ت وا ات وا‬ ‫م"‬ ‫ّ‬ ‫:1( ه ن‬ ‫ن ا ا ن وا و ن ا ّ م ا‬ ‫5( ه ى‬ ‫د 4(‬ ‫نا‬ ‫3(‬ ‫ا‬ ‫9(‬ ‫ر 8( ر ا‬ ‫7( ر ا‬ ‫6(‬ ‫ح‬ ‫ا 21(‬ ‫ا اه 11(‬ ‫01( ا‬ ‫ا‬ ‫3‬
 3. 3. ‫ر 41( ّ اد ا ّات 51(‬ ‫31( ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫81(‬ ‫حا‬ ‫ي رك 71(‬ ‫61(‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اد 12(‬ ‫ي 02( ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫91(‬ ‫42( ا‬ ‫32( ا ذ‬ ‫ا‬ ‫22(‬ ‫ا‬ ‫وي 72( رؤوف‬ ‫ّ ا‬ ‫ي 62(‬ ‫52( ا دي ا‬ ‫وي 03( ّ ا دي‬ ‫حا‬ ‫ا ي 92(‬ ‫رو 82(‬ ‫ا ري 33( آ ل‬ ‫ة 23(‬ ‫13( ا‬ ‫ا‬ ‫ّاد 73(‬ ‫ّ ت 63(‬ ‫53(‬ ‫43( ّ ا‬ ‫93( ا زري ا ّاد 04(‬ ‫ا ّ 83( ا دي ا ّ‬ ‫ز 34( ّ‬ ‫24( ا‬ ‫ا ادي 14( ّ‬ ‫ا‬ ‫ا 64( آ ل‬ ‫وب 54( رؤوف‬ ‫رة 44( ر ا‬ ‫ة 94( ا‬ ‫ا‬ ‫84(‬ ‫وي 74( ر ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫25(‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫15(‬ ‫ا ّ‬ ‫ري 05(‬ ‫ا‬ ‫ا ّه ر 55( ّوز‬ ‫45( ا‬ ‫ا دق‬ ‫35(‬ ‫ا‬ ‫ا ّاي 95(‬ ‫رة 85(‬ ‫75( ا ّ‬ ‫65(‬ ‫26( ا‬ ‫زآ ي 16( زه ا‬ ‫06(‬ ‫ا ر‬ ‫56( آ ل ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫46(‬ ‫36( ّ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا ا 86(‬ ‫76( ّ ا‬ ‫ا‬ ‫66( ر ا‬ ‫27( ّ‬ ‫ا‬ ‫وي 07( إ ب ا وش 17(‬ ‫ا‬ ‫96(‬ ‫ل ا ّ‬ ‫37(‬ ‫ا‬ ‫57(‬ ‫47( ا‬ ‫ِ‬ ‫ّ ـ ا ة‬ ‫ا ّ دي 87(‬ ‫ح 77( ـ‬ ‫د‬ ‫ا ري 67(‬ ‫ّ ش‬ ‫18(‬ ‫حا‬ ‫ا ـ ي 08(‬ ‫97( ّ‬ ‫ا ــ ي‬ ‫ر 48(‬ ‫اّ‬ ‫38(‬ ‫د‬ ‫28(‬ ‫88(‬ ‫78( ر‬ ‫ت 68( ن‬ ‫ّ ر ء‬ ‫58(‬ ‫..................‬ ‫09( ّ ر د‬ ‫98(‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫57‬ ‫6991‬ ‫ا و ا ون‬ ‫وإ‬ ‫و‬ ‫ا ّ م ...................................................................‬ ‫811‬ ‫ت و ق‬ ‫"وا ا ام‬ ‫ع‬ ‫ت 5002 ...........................................‬ ‫321‬ ‫ون‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫4‬
 4. 4. ‫ا‬ ‫نا‬ ‫ا‬ ‫ّ ا ّا‬ ‫ا‬ ‫: ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ء -‬ ‫ا‬ ‫)وآ‬ ‫م ا ّ‬ ‫: ا‬ ‫ّ ا‬ ‫ إذا ا ّ ب - ا ذا‬‫12" - ا ذا ا‬ ‫7" و"‬ ‫"‬ ‫"(‬ ‫"‪ "La Presse‬و"ا‬ ‫‬‫ ا ذا ت ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ن ............................‬ ‫و ن وا‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫ادات وا ه ت‬ ‫...........................................................‬ ‫ّ ا ّ دس : ا‬ ‫421‬ ‫941‬ ‫591‬ ‫ّ ..................................................‬ ‫ما ص‬ ‫302‬ ‫..........................................................................‬ ‫302‬ ‫............................................................................‬ ‫312‬ ‫ا ذا ت ا‬ ‫............................................................‬ ‫512‬ ‫ا‬ ‫ّ .............................................................‬ ‫712‬ ‫اب .............................................................‬ ‫022‬ ‫رة 41‬ ‫م ....‬ ‫ا‬ ‫با م‬ ‫522‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫..............................................................‬ ‫522‬ ‫ا‬ ‫...........................................................................‬ ‫722‬ ‫ا‬ ‫( ...................‬ ‫432‬ ‫.......................................................................‬ ‫532‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫..............................................................‬ ‫932‬ ‫• ا‬ ‫.........................................................................‬ ‫042‬ ‫• ا‬ ‫............................................................‬ ‫142‬ ‫ز ......................................................................‬ ‫342‬ ‫ت‬ ‫وا إ ا اف ا‬ ‫وا ّ ب ا‬ ‫..................................................‬ ‫542‬ ‫.....‬ ‫642‬ ‫ا ّ‬ ‫ا‬ ‫ّا ّ‬ ‫1102 و‬ ‫ا‬ ‫:ا‬ ‫اآ‬ ‫وا‬ ‫با‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫م وا‬ ‫• ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫با م‬ ‫• ا‬ ‫ا‬ ‫ا ّ‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫وا ّ‬ ‫)ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫:ا‬ ‫5‬ ‫اء وا‬ ‫اء ا ّ‬
 5. 5. ‫:ا ّتا‬ ‫ا‬ ‫ّاّ‬ ‫ا‬ ‫ّاّ‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ّا‬ ‫نو‬ ‫قا‬ ‫ّ ع‬ ‫ا‬ ‫: ا ا‬ ‫...........................................................................‬ ‫162‬ ‫ا‬ ‫ّ ا دي‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ة" و‬ ‫ات "ا‬ ‫: ق ا ّد‬ ‫دي .............................................................‬ ‫762‬ ‫ا‬ ‫ّا‬ ‫...........................‬ ‫572‬ ‫ا‬ ‫ّاّ‬ ‫ّا‬ ‫دة‬ ‫:اّ ّ ا ّ‬ ‫:ا‬ ‫ا ّآ ر "ا‬ ‫نا ّ‬ ‫..........................................‬ ‫ّ تا ّ‬ ‫م وا‬ ‫ا‬ ‫.........................‬ ‫742‬ ‫552‬ ‫ري ا ّ‬ ‫ر‬ ‫)آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ّأي ا‬ ‫(‬ ‫زو " ............................................‬ ‫و دا ....................................................‬ ‫آ وا ّ‬ ‫................................................................‬ ‫را ا‬ ‫" و ّ اّ م ّ‬ ‫"ا ب" ّ آ "ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا آ .........................................................................‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ آ ...................................................................‬ ‫..................................................................‬ ‫ا ّ‬ ‫................................................................‬ ‫ا‬ ‫آت–‬ ‫ي-‬ ‫ا‬ ‫ا ا م)‬ ‫ن‬ ‫ي ...( ..........................................‬ ‫ا‬ ‫–ا‬ ‫ر ......................................................................‬ ‫ا ري ...............................................................‬ ‫..................................................................‬ ‫آ‬ ‫................................................................‬ ‫ّه‬ ‫( ................................................‬ ‫)ا ّ‬ ‫...................................................................‬ ‫ا ر ......................................................‬ ‫حا‬ ‫.........................................................................‬ ‫ذ ّ ّ ............................................................‬ ‫.................................................................‬ ‫ّ ا‬ ‫6‬ ‫772‬ ‫582‬ ‫792‬ ‫992‬ ‫103‬ ‫203‬ ‫303‬ ‫503‬ ‫603‬ ‫903‬ ‫113‬ ‫413‬ ‫613‬ ‫813‬ ‫323‬ ‫423‬ ‫623‬ ‫723‬ ‫033‬
 6. 6. ‫ر ...............................................................‬ ‫م‬ ‫ري ا ري ..............................................................‬ ‫رك ................................................................‬ ‫ّ ا ة ..................................................................‬ ‫ا ّ ي .................................................................‬ ‫آ ل ا و ................................................................‬ ‫اوي ............................................................‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ّ ا ...................................................................‬ ‫...................................................................‬ ‫رق ا‬ ‫...............................................................‬ ‫را‬ ‫...................................................................‬ ‫ا ر‬ ‫..................................................................‬ ‫..................................................................‬ ‫لا‬ ‫ا رو ........................................................‬ ‫ا‬ ‫ر ّ .................................................................‬ ‫ا ري ................................................................‬ ‫د ا ّوادي ................................................................‬ ‫ّ ...................................................‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫7‬ ‫133‬ ‫433‬ ‫533‬ ‫633‬ ‫933‬ ‫043‬ ‫143‬ ‫243‬ ‫343‬ ‫443‬ ‫543‬ ‫643‬ ‫743‬ ‫843‬ ‫943‬ ‫053‬ ‫153‬ ‫253‬
 7. 7. " .2011 2011 . " . . 9 " "
 8. 8. . . : " "- " " " " " " .ATCE ) " " " .(" " " " " " ( " " ) " 2004 ( 10 )
 9. 9. . – ) – – – (... – ( – ) – ATCE ... - ATCE : " " • " " . " " • . 2004 " " 2002 2014 • 2009 11
 10. 10. " " " " " " . • " " (ATCE ) . • . 12
 11. 11. : ‫א‬ú ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ (Agence Tunisienne de Communication Extérieure) ) ( . ATCE " " " ) .( : ATCE 13 "
 12. 12. (1 2006 STB ( ATCE ) 2 ... STAR CTN T.Télécom BH BNA (2 ATCE ATCE . ( ) (3 . : " Réalités" 15 10 "L’Economiste Maghrébin" " " "Le Temps" 12 (2007 14 3)
 13. 13. (4 ( ) . :( ) " • ATCE " 500 « L’épopée illustrée de la . Tunisie » 2010 • " 3000 " " " . 38.500 " " 2008 • 4 « Jeune Afrique » " La Tunisie d’aujourd’hui " 75 3000 ATCE 3000 ATCE . " ." • 200 ATCE " " " " Non Delanda Carthago : " " • " "Carthage ne sera pas détruite ATCE . 15
 14. 14. (5 ) – " " – – 2002 – ( ) – – 2005 (... ATCE " " . ATCE ." " :1 ATCE ( ) : (1 . 16
 15. 15. (2 . (3 50 . (4 . (5 . (6 . (7 " " : " " " ) " 2005 " « ANB » 1 " / " " / " " " " " " " " " / « ANN » .( « ART » « New TV » « « BBC « LCI » . 17 " (8
 16. 16. /"NBN" / " ") " (9 " ("Deutsche Welle" /"New Tv" /"ANB" ..." " " " " " " " (10 " " ... " " (11 . ATCE :2 : 18 (1 (" " " " " " " " " " " " : " " " " .(( ") " )" " " " ( )" ) " " " " " " ( " )" " (2 " ." (3 . "BBC World" "LCI" (4 18
 17. 17. " ) " " " ATCE .( (5 . (6 . (7 : ) ATCE (... (8 " " . : 24 "Christian Mollard" ATCE 2009 . 19 8
 18. 18. (9 . (10 Associated Presse UIP Reuters AFP . (11 . (12 " " . (13 ATCE . 20
 19. 19. " " " " " :1 " " " " " " " .Reuters " " : 2 "Le Monde" ATCE . ATCE . (14 . (15 . (16 ( " ) " " " 21 ) " "
 20. 20. " " " " (... (17 " " " " " ... " " " (18 . (19 ) .( " " " ." " " 22 (20
 21. 21. www.changement.com : : . (21 (22 . (23 ATCE . : " 8 " " "ANN" " 2006 ATCE ." " 18 ) " " " " .(" " (24 " PRP " – ( ) "Image 7" .(( ) " Arab Média " – ( : ) " AZ Consulting " – ( ATCE News " "ANN" "NBN" "Anb" 23 (25 ) )
 22. 22. (" " )" " " " "TV . : ) – (... (... – ) ( – ) ( – (... " – – ) " " " " " ) - . " – " – – – . – - . : " 2008 France 24 " " " " .Anb " 24 " "
 23. 23. ATCE ATCE . ( ) : • . • ) ) ) (... ( ) ( (2009 2005 ) 2001 – – 2004 1994 – – 2006 2002 1998 ) (... 2010 ... (2005 . )" • " • " .(2009 " • ." " 25 " "
 24. 24. : ATCE 50 100 200 320 150 290 . 800 . 800 3000 50 : 2009 26
 25. 25. ATCE UPI : (1 ." " (2 . . 39.935 50 ) (3 .2009 ( ATCE UIP (4 . (5 . . 13.770 . ( " ) ( ) ( ) (1 . . 12.980 " (2 . (1 . " . 19.583 " (2 . .2009 60 27 (3
 26. 26. ATCE (1 . " . 24.974 " ATCE ( (2 ) . . 72 (1 (2 . (3 . " . 41.397 (4 " ) ) " " .(" " " " .(" " (5 " " )" ) " (" 280 " (1 " .(" (2 . (3 . 48.220 . ( " (4 ." (5 " ." 28 " " )
 27. 27. ATCE . 9.126 (" " . ) 2009 44 ( ) – . 6.601 2009 ) 51 .ATCE " (" ) 36 . 3.883 2009 . ( 24 ) 2009 . 7.119 . (2011 . 10.352 « anb » . 320 . 48.434 14 . ( (1 2009 (2 29 ) ( )
 28. 28. ATCE " " " ") (" " " " " " " " " " ... " " " " " ." " " " (3 . " (4 ." (5 . 2009 (6 " " ) " " " " .(" " (7 . ATCE . 14.639 56 .2009 (1 (2 . . 9.790 (1 Transcription des ) 30 ( )
 29. 29. ATCE (conférences de presse .( ( (2 .( 3) . 47.000 . 14.573 . 13.860 . 12.941 . 11.805 . 11.647 . 10.780 . 10.780 . 9.680 . 9.593 . 9.458 . 9.411 . 9.240 . 9.020 . 8.470 . 8.400 . 8.360 . 8.360 . 8.310 31 )
 30. 30. ATCE . 8.250 . 8.235 . 7.920 . 8.092 . 7.719 . 7.590 . 7.480 . 7.285 . 7.119 . 7.087 . 7.087 . 7.040 ) . 7.040 (2010 963.384 . 106.616 32 2009
 31. 31. ( 2009 ) ATCE ( ) ) 8,474 1 ( ) 43 9,500 2 ( 9,047 ) 3 ( 737 " Image 7 " : AZ " – ( ) " PRP " – ( ) " Arab Média " – ( ) "Consulting ... ( ) 4 : 376 ) ( 1,818 ( ) . : 2009 33 5
 32. 32. . . - . .2009 7 - 29) 2009 64,607 6 (... 241,316 7 ... : : . ATCE " " . : ) " " " " " ( 34
 33. 33. (" Jeune Afrique " )" " " . - " " " " ) : " " " " " " " " " " .( ( ) . : " " " " 48 " " . 2006 " 20 " " ATCE - 2010 - " . (PDP) 35
 34. 34. " " "PDP" ATCE ( (" " ) " ") . " " - " " . : ) (1 Anb ( . (2 ATCE . " " " (3 " " . 36 "
 35. 35. ( ) 2006 (4 " 2006 BBC ATCE " . ."87/11/7" LCI )" " " " (5 ( Google Earth Wikipedia : : WIKIPEDIA . : GOOGLE - : : Keyhole • Markeup Language ( ) . " " : • . " " • .Dailymotion Youtube ) (6 ATCE " " .( " : 37 " *
 36. 36. . : 3 ATCE * . ATCE ) .(ATCE ANB : * - . . - . - ) ( . 38
 37. 37. : ATCE . : 2006 USA : " . . • • . • • .2005 . • . • 39 "
 38. 38. " " (2010 ) 3 " " 1 ATCE . 300 2 " " " " " ") (... " " : " " " " (1 2500 ANB 5000 . " . 45 150 " (2 2010 (3 "Gango Investments" ) " Marco Gannouna " 40
 39. 39. ATCE " " " (Les adresses IP) " ATCE ATCE .(" " –3 ") " " " " " " " (... " " –4 . " " " –5 " " 2010 " 17 ATCE " " ) 11/010 .( " " 41 2010 23
 40. 40. : " " ) " " ( ( )" " - ) " " ( .( ) " )" " - " .2005 ( " ATCE " " " " " ATCE . . 3 ATCE :( ") " " 2009 (" " " ) " " " . 42 "
 41. 41. : ATCE " " ATCE ( ) 7 1992 1993 Nicole Ladouceur & Luc Dupont La Tunisie une démocratie naissante L’Euro-Mediterraneita della Tunisia di Ben Ali Ben Ali, à l’enseigne des grands défis 1995 2002 Gateana pace ( ) : 1995 3 ) ( 1997 1999 Les défis de Ben Ali 2005 1997 1997 Tunisie, Le destin recouvré 1998 Un rêve plus loin- Carnets 1998 1998 tunisiens Salvatore Lombardo (Art-Sud Un printemps tunisien ) ( ) 2000 La revanche de Carthage 2007 Chroniques Tunisiennes 1999 Ben Ali et le modèle Tunisien 2002 Valentin Mbougueng 43 La Tunisie en Afrique
 42. 42. ( 2006 Instiutions et vie politique en ) Tunisie La Tunisie émergente une voie 2009 pour l’Afrique Ben Ali, l’éthique au service 1999 politique 1999 1999 ( 1999 ) 2001 : 2001 : 1999 2000 ( ) ) 2000 ( 2000 ( ) ) 2000 ( 2000 2000 ATCE La Tunisie à l’orée du nouveau millinaire Démocratie et Droits de l’Homme en Tunisie Marceau Bigéni 44
 43. 43. 2001 2001 René Blanchot & Marceau Bigéni La Tunisie de Ben Ali et le partenariat Euro-Mediterranéen John Marks & Mank Ford Tunisia : Stability and growth in the new millenium 2002 2004 2002 : 2002 2004 2002 2002 2003 ( ) Pour un développement solidaire, l’expérience de la Tunisie Vincenzo Paracasi L’approccio tunisino alla solidarita 2003 2003 La Tunisie de Ben Ali, les défis de l’émergence Yves Brissette Luc Dupont La Tunisie, exemple de pays éclairé Tunisia, a journey through a country that works 2000 2003 Georgie Anne Geyer 2004 Tunisie, un pays qui avance 45
 44. 44. . 2003 Z.A. Ben Ali, les grands changements 2003 ( 2004 ) Ben Ali, l’Homme des promesses tenues 2004 2004 : 2005 ( ) (" 2005 " ) " ) (" ) ( " " ) 2005 " " ( 2006 ( ) 2006 2007 L’épopée illustrée de la Tunisie Le miracle tunisien : Les réalisations et les réformes du Président Z.A. Ben Ali Sergey Filatov ( ) 46
 45. 45. ( 2007 2007 ( ) ) : ) 2007 ( " : " : 2008 ( ) De la dérive au sursaut : La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali 2008 2008 Laura Lathan Ben Ali à l’enseigne des grands défis 2009 Robert Khayat Z.A.B.Ali, bâtisseur de la Tunisie moderne 2008 François Becet Tunisie, porte ouverte sur la modernité 2007 Antoine Sfeïr Tunisie, terre de paradoxes 2009 Andrew Borowiec ( ) 47 ( )
 46. 46. ATCE ATCE " " " " " " ." " : ATCE (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 (13 48
 47. 47. ( ) (14 (15 (16 (17 (18 (19 (20 (21 (22 (23 (24 (25 (26 (27 (28 (29 (30 (31 (32 (33 (34 (35 (36 (37 (38 (39 (40 49
 48. 48. (41 (42 (43 (44 (45 (46 ATCE . : " " " " " " " ANN . " 2007 ) 2009 (ATCE " " – – ) – – .( 50 –
 49. 49. ATCE 2009 51
 50. 50. ATCE 2009 – – – – – – – – ( – – – – – ) – – – – ( – ) – ) – – 52 – ( – – – ( ( – ) )
 51. 51. %40 ATCE . Tunis Air – – ) ATCE .(... ATCE . : –I : 54
 52. 52. (1 2010 . 676 ( . 468 Le Qoutidien . 676 ( . 676 ) La Presse ) Le Renouveau ( ) Le Temps . 676 ( ) . 572 . 676 ( ) . 520 . 468 . 364 . 65 Tunis Hebdo . 65 Tunisia News . 104 . 104 . 43 . 146 . 113 . 195 . 48 . 104 . 41 . 156 . 52 . 83 55
 53. 53. 2010 . 52 L’Observateur . 52 L’Expression . 52 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 . 28 L’Economiste Maghrebin . 7 Tourisme Info . 8 La Gazette Touristique . 24 . 6 La Gazette du Sud . 24 Manager . 26 Nuance Magazine . 60 Nos Enfants . 7 Profession Tourisme . 24 Sciences Plus . 9 Tunivision . 15 . 12 . 12 . 9 . 6 . 12 56
 54. 54. 2010 . 12 . 24 . 18 . 48 . 30 Livret Santé . 18 . 18 Femme de Tunisie . 100 . 36 ( ( . 9 57 ) Univers sport ) Planet Magazine
 55. 55. "Le Temps" . " " " " " " " " " " " " . ( : ATCE . 950 ( ) . 1250 . 625 ( ( ) . 625 . 1250 " ) ( ) ( ) " ( .(PDP) " STB CTN " ( ) Tunis Air ) ( ( " Planet Magazine .( ) 58 "
 56. 56. ( (" " ) . : (2 : 2006 : ATCE 604.000 46.000 56.000 116.000 " 121.000 " " " 59.000 55.000 63.000 60.000 60.000 1.240.000 : ( ) " " " .ATCE 20.000 59 " (
 57. 57. %90 " 2010 " ( . : (3 2006 : : ATCE 1.571.000 39.000 (2007 7 21 654.000 800.000 ) 2.264.000 60
 58. 58. .3 . : .1 . .2 .ATCE .3 . ATCE ATCE " " Tunis Air . : ATCE Arabies, Arabies Trends, Editions : Arabies .( ) 120.000 ... , Autres temps : Afrique-Asie ) Jeune Afrique 2005 ( ( . 323.300 . 18.800 ) Afrique Magazine 61
 59. 59. 19.500 J.A 285.000 200.000 Tunis Air A.M . (" 104.000 ") " Réalités" " " ) 52.000 156.000 .( : (" " ) " " 159.000 Tunis Air 65.000) 15.000 .00080 .( (2009 43) "Arabies" " " "Trends" .(" ) 400 " Arabies " ( ) 1 " " ." 236 62 Afrique " " Magazine ( ) 2
 60. 60. 240 " Afrique Asie " ( ) . 670 " Jeune Afrique " ( ) . 119 30 + . . 3 : "La Tunisie : Pourquoi ça marche ? " . . " 4 IC " " Publications African Business – ) New African – The 5 ( Middle East ( ) ) 2009 " " – – " " – " . 110 –" – (... 63 –" –" –" " " "–" "–" "–" (" ) " " " 6
 61. 61. 500 " – 2009 ) " . 400 – – – " " ) "Monday Morning" 7 "La Revue du Liban" ( ) 7 – – (... 15 ) (ATCE . 50 38 . 35 . 33 . " " " " " . – " (... 240 8 9 " ( ) " (" ) 10 –" 30 ) – 2009 " . 110 " (... 64 " ( " ) 11
 62. 62. 300 150 100 ( ) "New TV " ) )" ( ) "NBN" 48 . " ( 75 . " ( 28 ( " "Radio Soleil" ) Radio France " "Maghreb ( ) 83 24 ( . 33) . " Radio Montréal" 150 400 . Radio Tounes " "Bledi "Arabies" 670 Jeune Afrique 400 240 236 . 180 200 + . Afrique Asie 3,745 Afrique Magazine 240 110 " " " " 66
 63. 63. 110 . " " IC Publications 68 II Dialogo 66 Partenariat Europe Maghreb 50 Middle East Online 60 . 119 Tunisie Plus 50 Challenge Hebdo 50 20 00216 Magazine 5 10 10 10 10 15 20 10 15 10 10 10 2500 10 10 35 67
 64. 64. 5 10 5 10 5 10 5 68
 65. 65. ‫א ‪ú‬א‬ ‫‪ª‬א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫מ"‬ ‫א‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫:‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫.‬ ‫96‬ ‫"‬
 66. 66. " " ) .( 70
 67. 67. – – ) (... " " " " . . . : " " " " ." 2009 14 71 "
 68. 68. " " (" " – "Le Temps" – " "–" "–" ") . " " " " " ." " " " " " " : (1 ) .(2007 (2 ... " " " " " " ... " ." " . " " ATCE 72 " (3 ATCE " " (4
 69. 69. " " ) " " ( ) .( " " : . . ) (... ... . . (1 :" " : * " " . ( 73 )
 70. 70. ATCE . : 1991 ) " 3 " ( : () . 150 * ) + , * * $ )5 6 0 . 80 %& ’( + / .0 12 1 - ( ( () . 100 "!# $ " () 34 ( 8 5(9 %& 65 : 5$ ’( 4 74 2 . 5 & 7 3
 71. 71. : – ) ) – .(2008 " " : " ) " " 2009 4 BBC .(" " " : 2008 ) " " " " ( ... ATCE . ATCE . : : " " 2008 ATCE " " " (1 • 48 76
 72. 72. : – ) ) – .(2008 " " : " ) " " 2009 4 BBC .(" " " : 2008 ) " " " " ( ... ATCE . ATCE . : : " " 2008 ATCE " " " (1 • 48 76
 73. 73. " 2000 ) " " " " . " (2008 " • "Bertrand Delanoe" .2008 " " • " " " " . " " ." (2 2008 " " " " " ) ( . (3 2008 ATCE ) 1992 " ( " " " . : " " " " " " . 77 " "
 74. 74. " " " " . "L’Observateur" " : (" " ) " " (2 " . " ATCE " " " " " . : " 18 " . " " " " " " .( 13 2008 ) "France 24" 2010 ." " " 78 " " "
 75. 75. 2005 " 28 " " " " 2005 ." . " :( " " " ) (5 " " " " " " ATCE . ATCE . : " 2008 " 17 " . ) " " " ( " . 80 "
 76. 76. 2005 " 28 " " " " 2005 ." . " :( " " " ) (5 " " " " " " ATCE . ATCE . : " 2008 " 17 " . ) " " " ( " . 80 "
 77. 77. : " " " 2006 17 " 2006 15 " " " " : *(+) ! : " " " 2008 " " " 2008 . " " 2008 *(+) " " 2008 " " " 2008 " " " 2007 : " " 1 7 20 24 28 12 ! : *(+) " " ! . (+) 81 26 28
 78. 78. : 2009 . . : (ATCE ) )" (6 " .( 2006 CNN " " " " . ) 2007 15 12 )" " ( )" .(( )" " (ATCE – : " " 82 " (7
 79. 79. ) 2008 " " ( " " "Le Renouveau" "La Presse" . ATCE . : ("Mosaïque" 2003 ) (8 " 1995 " "Mozaïque" . . 2009 "Mozaïque" ." :( " ) (9 ATCE . : " (10 " ATCE . 83
 80. 80. ." " (11 "ANN" "7 " " ANB" . ATCE 2003 . ( ) ." (12 " (13 " " . ( ) 84 (14
 81. 81. ) " " (2002 – ." " " " " " ." " " " 2002 " " " ." " " ATCE – 1997) – 1999 – 1998 – 1996) (.. 2003 – 2000 (.. 2002 – 2001 – 2000 . . 2010 19 : " ." :( ) .ATCE 85 (15
 82. 82. 2004 . " " ." " ) :( (16 RCD " " ) – – " – " " " – (... : ("La Presse" " ) " (17 2006 " " . :( " ) (18 " . " " " ATCE " " " 2010 . 86 " "
 83. 83. (" " ) " " ." " " " " (19 2002 27 " " " " " " " " " " " "!! : (" " " " ) (20 " " " . . 87 "
 84. 84. : (" " ) (21 1986 " " " 1988 " . ." 1988 " 2000 " ." " : (" " " ) (22 . " " " " " " . : (ATCE ( ) (23 ) ATCE " " : ) .(" 88 "
 85. 85. " " ) .(" " 2009 ATCE ( ( ) ( ) ) 1.142 1.954 .( :( 1.509 ) ) 2.813 (23 . :( " ) " 2009 ." ( (24 " " " ) (25 " Harmonies " .( .. "La Presse" L ) :( 89 (26
 86. 86. 2008 " 2009 . " 2008 1988 ) 1992 ( . : (" " ) (27 ATCE " 20 " " " 2006 . 2007 Défi Media ."Le Temps" " 90 "
 87. 87. . "L’Expression" :( .. ) (28 2010 . ) (29 :( " " " " . : (30 . : ) 1990 /" " " 6 " « La Rousse » 1999 .( " ." " 91 "
 88. 88. : ("La Presse" ) )" (31 " 2007 15 12 .( 2010 20 " ATCE " 3 ATCE . ATCE . 3000 2008 . " :( " " ) " (32 2002 " 92 12
 89. 89. " " )" " " ( "7 ." . " " : (33 . " " " " ("Le Temps" – " " ") "–" " " " " " "BBC" ." " . " 1992 ATCE " " 2004 " ) (1999 " 2004 " . " " " " " " " " " " " . 93 "
 90. 90. : (34 ) (2008 " 2009 . 10 " " " " " ) (35 :( : " ": " " . " " ) (36 :( " 2009 ." " " : " " " :" " 2008 " )" " 94 " "
 91. 91. : (TH-Com ) (37 « Leaders » " " " " .2009 : (" " ) (38 .ATCE " " ... " " 2007 ATCE . 2009 . " ) (39 : (" " " " " "Le Quotidien" " La Presse" ."L’Action" (1984 " )" " " "Réalités" 1991 95 1988
 92. 92. "Le Figaro" "Libération" . "Le Soir" " 1997 " " " " " " " ."J.A" " " . " " . 7 " ( " 2008 ) . " Le " " " "La Tunisie, La dérive de l’extrême gauche" " " " "Temps France 24 . " "Le soleil" " 2005 ATCE " 19 Le Canada doit éviter tunisien" (Quebec " ) "de cautionner le régime ATCE . 96
 93. 93. 2000 ATCE ( 3000) "Non Delanda Carthago : Carthage ne sera pas détruite" " "La Roche" 2002 " " " " " " : 2006 " " " 11 " " " Par ce livre, mon objectif premier et final consiste à restaurer l’image de marque de notre pays et de notre Président" : " " " (40 " . ." . ATCE :( " " " ) " 97 (41 "
 94. 94. . : 2000 " " 21 " " " " " " " " 2000 3 " " . " " . " 22 2000 " : . " " * * " " FIJ . * .(2000 ) 98
 95. 95. . " " . 2002 99 11
 96. 96. " " . " " : ) (1 .( ) (2 " " . . " " ) (3 6 2002 .( : . " " " " !! : .ATCE " " . 100 (42 13
 97. 97. " " : . : (" " " la Presse " – SNIP . . ) (43 ATCE " " Laurent " " Josette Durrieu" 2007 "Pfaadt . 2008 12 " " " "La Presse" " 8 2008 " " 11 " ."La Presse" : ATCE (44 "L’épopée illustrée de la Tunisie" 500 . – Sun-Media 50 ) (45 ( " 21 " 1987 101 7
 98. 98. "L’expression" ." " " " : (46 " " . " " " " " " ) " " " " " ( " " ." : " " (47 "Jeune Afrique" .("L’Expression" "J.A" " " " . " " : 102 )
 99. 99. ) "Le Temps" .( " ATCE " . . ) .( "J.A" 22 " ." 2007 " 2007 21 " " " " " " "Le Temps" " " " La dérive intégriste " " (" ") " "d’Al-Jazira . 103
 100. 100. LTDH Friedrich Ebert " . " " " . " " " " 104 " / . . . /
 101. 101. :( ) (50 2009 ATCE ."Tunis Press Network" : ." (51 " " " ATCE (2009 72) " " " " " " " )" .(" " " " " " " " " ATCE " . : (" " ) " 3 (52 " ATCE . 105
 102. 102. :( ) (53 ATCE "Middle East Times" " " ATCE . : ("Réalités" ) – "Imprimerie Maghreb edition"- "Réalités" : " (54 ) "Maghreb Media" ("Maghreb formation" " 106
 103. 103. . " " " " " ." " " " " " " " " " " . "Réalités" ." " 2009 "Réalités" . " " 2005 .(ATCE) ATCE ) .( 107
 104. 104. : * ATCE ATCE 18 48 2007 40 80 2008 40 80 2009 2009 20 . " " . " " "Réalités" : " 156 " "Réalités" . 1000 ( . 52 . 2000 ) ( :( . 104 ) " " ) (55 " " 2014–2009 . 108
 105. 105. :( ) " (56 " 2002 " " ." " ATCE " " " ." " " ) ATCE 2004 (" 2005 " 6 " " " " " " " " " " ." " " " ( " " " ) . ) 1979 (57 ( : " " " ." ." " 109 "
 106. 106. . . " 2006 ." " " " " ." " " " " " " " " " " " . : " (1 . " (2 . .ATCE ATCE ." " " " " 110
 107. 107. " " ." ) Middle East on-line 2008 15 " (" " ") (ATCE . " " " ." "Afrique Asie" : 1 ) " " 2009 "La Gazette du Maroc" : 2 .( 2009 2008 " 12 " " " " 2009 ... " " " " " ) 111 " " " (58 "
 108. 108. 500 . " " . ) (59 :( " " .2009 : " (60 " .2009 : (61 ATCE " ." " " " " " 2009 9 ." :( ) UIP UIP (62 ATCE " " 112
 109. 109. 39 .2009 :( ) (63 ATCE " (" " " ) " " . 48 ATCE .2009 :( ) (64 ATCE 44) " 2009 " .(" " ) : (" (65 " ATCE 51) " 2009 " .(" ) " (66 " : (2010 ATCE " " .(2009 " 36) 113 " "
 110. 110. ) (67 :( ATCE 24) .(2009 :( ) 320) (68 ATCE " " (2009 ... " " " " " " )" " " " . (" " . " " " " ) " " .(" 48 2009 " 2009 ATCE . (71 (70 – :( " (69 ) (72 ATCE . 114 "
 111. 111. :( (2009 ) 56) (73 ATCE . ‘ : (Tunis Hebdo ) (74 : (75 . " " . " " . ) IV (76 :( De la dérivé au sursaut : La Tunisie de Bourguiba à " 3000 ATCE . "B.Ali 3000 : 2007 115 (77
 112. 112. " " ." " :( ) (78 ATCE " ." " " : (79 2005 . " " ) ) (82 /( ) (80 ) (81 / ( (83 /(7 :( 21 2007 7 . :( ) " " (84 " " 2009 . 116
 113. 113. 1996 : 1 2 3 4 5 6 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 118
 114. 114. : 1 2 3 4 5 6 1996 ( ) 1 ( ) ) ( 2 3 ( ) ( ) ( 5 ) (21 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 10 ( ) ( ) ( 11 12 ) 119 4 13
 115. 115. ( ) ) ( ( 14 15 ) 16 ( ) ( 17 ) 18 : 1996 . 1996 " " : 2009 2004 1999 – – (1 . – – : – – . : . : (2 (3 – – – (4 . – – . – RCD 120 (5 :
 116. 116. . : : (6 – (7 – (8 – . – – – – – – – .... ) .( . 20.000 21 (Sté Ben Duran) (" (" (1 " " ) ) (3 (ATCE ) (4 (ATCE) ("21 (5 " (" ) " (7 ) (" " " ) (10 ) " ( (11 ) (12 ) 121 (8 (9 ) ( ("7 (6 ) ( (" (2 (13
 117. 117. (" " ) (" (14 " ) (" " ( (15 ) (16 ) (" " " (17 " ) ( (18 ) ) ( (19 (20 (" La Presse " ) ( (21 ) (" " (22 ) (" " (23 ) (24 (25 ( ) ( (26 ) (27 ("L’Economiste Maghrebin") ( (28 ) (" (29 " ) (30 (" La Presse " ) (31 ) (32 (" " (" " ) (33 (ATCE) (34 ( ) (" 122 " ) (35 (36
 118. 118. : (" " " (5 ) " " ." ATCE . 2006 : " • " " " ) " " " " ..( ) ATCE .( 2006 • 240 ATCE 2000 2003 " " . " " 2003–2000 1999 2004 .2009 126
 119. 119. " " ( ) . "Arabies Trends" " " 50 " " ATCE . " " "Julien Hawari" .2009 : (FIJ " ) " " 2007 (4 " FIJ " " " " . ." " " " . . 125
 120. 120. : (" " " (5 ) " " ." ATCE . 2006 : " • " " " ) " " " " ..( ) ATCE .( 2006 • 240 ATCE 2000 2003 " " . " " 2003–2000 1999 2004 .2009 126
 121. 121. . 2007 ATCE " " . : . : ( ) " " . " " (" ") ATCE " 500 " " " " " " . " " : " " " " ." 127
 122. 122. 300 . . " " : 249 : . ." 192 " 30 27 . : ("Le Figaro Magazine" "Michel Olivier " ATCE " " / = ) Michel Olivier (6 .. = ) / / = " / = .( " = " ) (7 :( . 128 "
 123. 123. — 129
 124. 124. ATCE "2009 .. " . " " . .ATCE " " ) " (9 " :( ATCE ." ... " ATCE . :( ) (10 ATCE ." " ATCE . :( ) " ... (11 " 2000 ATCE 1000 . 130
 125. 125. " " " " " " . : ("France 3" " ) Christian Molard (12 " ATCE . . 2007 " " "Fr3" ) ( " " " ." ) " " .( :( " " ) (13 . 2007 ." " " ." 131 " "
 126. 126. " " " " ." " . :( ) (14 , ATCE . " " 41 . : ("Valeurs Actuelles" ) Fréderic Pons (15 " ." 2007 ATCE " ATCE " ATCE " " . (" Jeune Afrique " ) Danielle B. Yahmed (16 "J.A" 2007 : . 132
 127. 127. . 50 20 100 . . . 4 ) .( : ) 1.370 670 2007 .( "J.A" 1000 156 ) 312 2000 .( 140 ) Tunis Air .( 70 ATCE "La Tunisie d’aujourd’hui" 2005 3000 3000 ( ATCE 75) . 133
 128. 128. : ("Afrique Magazine" ) (17 2007 ATCE : . 50 20 ATCE . . . ) 236 . ATCE «A.M» ( 400 .2009 ) Antoine Sfeïr (18 134
 129. 129. " 2009 " La Tunisie, rempart contre la déferlante " ) «Le Figaro» . ("intégriste dans la région : (" Daily star " ) (19 " ." ATCE . . ATCE " 50 " ." " ATCE . :( " " ) " " ." 135 " 50 (20
 130. 130. " " ) (21 :( ." " ATCE 400 . " 2009 . " " " " " 2009 . " " ) (22 :( ATCE . " " ATCE " " . " 2003 " " " . . 136
 131. 131. :( " " ) (23 ATCE . :( " " ) " (24 " 2004 " " 2001 . : (" " ) (25 ) ATCE – Tunis Air Tunis Air (... 30 . : 29 " " 2010 France 24 TV5 Montécalo Montécalo ATCE . 137
 132. 132. : « The international Herald Tribune » (26 " " "1987 7 " " ... " . ) Guy Mettan (27 :( ATCE 2009 6 5 La Tribune de " "L’AGEFI" "Genève ( ) " " " ." :( 15 " ) ART " (28 ATCE ." " ) Middle (29 : ( east online 2002 ATCE 138
 133. 133. " " " . " : " " " (2 ANB " : ) 7 ANN ANB .( " . ANB : 500 " ATCE (32 Paleya ." " :( ) François Becet (33 2009 ATCE « la Tunisie, porte ouverte sur la modernité» 140
 134. 134. : Robert Khayat (34 2009 ATCE .« Z.A. B.Ali, bâtisseur de la Tunisie moderne » :( ) Enzo Orlanducci (35 . " : (" Financial Times " " ) Laura Lathan (36 2009 ." " 2009 ATCE "Ben Ali à l’enseigne des grands défis" . :( : " 40 ) Valentin Mbougueng (37 " La Tunisie émergente une voie pour l’Afrique (1 Ben Ali et le modèle Tunisien (2 La Tunisie en Afrique (3 Institutions et vie politique en Tunisie (4 " ATCE " . 141
 135. 135. : 2008 RF1 " (" " ") .ATCE ) Gaetana Pace (38 :( .2001 " " " " Norman Academy .(Knight of solidarity) ) Andrew Borowiec (39 :( "The Washington Times" " 2009 " "21 . 50 " " " . 50) 100 .( ) .( 142
 136. 136. ATCE (" " " ANB 143 " )
 137. 137. NBN New TV ARTE – Middle East Online ANN ANN ANB 144
 138. 138. 145
 139. 139. LCI Jean Claude Dassier Radio France Patrice Gelinet Fr3 Christian Malard Nouvel Afrique Asie Trends Julien Hawary Arabies Radio Orient Faouzi Chalak TV5 Amobé Mvegué Fr2 TME Les Cahiers de l’Orient Antoine Sfeir Michel Kik RFI Zohra Sotty La dépêche du Midi Jean Jacques Rouch Art Sud Salvadore Lambardo Dernières nouvelles d’Alsace Gérard Cardone France Télévision Gérard Sabagh Agence Act Média Télé Matin William Lemergie AFP L’Alsace François Becet Le Figaro Magazine Thierry Déransart Partenariat Europe-Maghreb Huges Wagner Le Nouvel Observateur Josette Alia 146
 140. 140. Marianne & L’Observateur Le Point Claude Imbert Radion Classique Gérard Bonos Le Parisien Dominique de Motvalon Bernard de la M6 Villardière Nouvel Afrique Asie Simon Malley PME-KMO Alain Deladrière Femmes d’Aujourd’hui Christelle Gilquin Canal Z Raphael Piret Trends tendances Jean-François Sacré Regards revue Juive de Belgique Denis Baumerder The Washington Times Andrew Borowiec USA Georgie Ann Geyer Lucien Meysels La Razon Pedro Canales Tramite Parlementario Luis Suarez Gonzales 147
 141. 141. : ú ª ª ª 1994 : " (1 " " " . " " " (1994 " (2 ) 30 " ("La Presse") " 80 . " " " " " " " " " "La Presse" 1994 1994 "Tunisia News" " 19 12 ." 149 "
 142. 142. Enjeu d’une perspective d’avenir ( 18 2001 ) 18 2001 L’excellence en acte ( ) ( 18 2001 ) ( 19 2001 19 2001 ) : ( La Presse 18 2001 ) ( Renouveau 18 2001 ) ( Le 19 2001 ) Justesse de vues 19 2001 La Presse Scruter l’avenir avec optimisme, assurance et dignité 19 2001 Le Renouveau ( ) ( ) 19 2001 7 2001 Pourquoi Ben Ali ? 151 La Presse
 143. 143. ( 1 2001 ) ( . ) ( : 2004 10 2001 ) : ( 1 2001 10 2001 ) 10 2001 ( 10 2001 ) ) 10 2001 ( ( ) Ben Ali, pour poursuivre l’oeuvre 10 2001 10 2001 ) 18 2001 ( : ( –( –( ) ) – ) 152 9 2001 Le Renouveau
 144. 144. – – –( ( ) ) : – ( ) ) –( –( ( ( ) –( ) ) ( – ) ) 30 2001 ) – : –( ) –( ) – – – – – ) ( – – 153 19 2001
 145. 145. – – ) ( ) –( ) –( ( ) – ) –( ) 16 2001 –( –( –( –( ( ) ) ) ) –( ) ( ( – ) 1 2001 ) ( ) : –( 4 2001 26 2001 ) 154
 146. 146. –( ) ( ) –( ) –( ) ) ( ( ) –( ) –( ) –( ) ( ) ( ) –( ) ( ) ) –( –( –( –( ( ) ) ) ) 6 2001 7 2001 : ( ) 155 6 2001
 147. 147. Pourquoi je suis fier de vivre en Tunisie? Erich ALAUZEN ) ( 156 27 2001 La Presse
 148. 148. – – – – – – – –( – –( ) ) ) ( – – – – 24 2001 – – ( ( – ) 27 2001 ) ( ) ( ) 2001 2001 " " ( ) 2004 157 2001
 149. 149. ) ( ( ) – ) ( ) ... ( 2001 ( Ben Ali ou la quête de l’excellence ) ) (INN ( ) 2004 2001 24 2001 Le Renouveau 24 2001 24 2001 Jacob Petrus VAESSEN La Tunisie entre de bonnes mains ( 24 2001 ) 24 2001 ( ) 158 26 2001 La Presse
 150. 150. 26 2001 Pour la consécration des valeurs du changement 26 2001 Le Renouveau 11 2001 Le Renouveau 31 2001 Le Renouveau ) 25 2001 Le Renouveau ) 28 2001 Le Renouveau 31 2001 Le Renouveau 12 2001 Le Renouveau Ben Ali, le choix de l’avenir 7 2001 Le Renouveau Le cœur et la raison 27 2001 Le Renouveau L’appel du cœur à l’âme 4 2001 Le Renouveau Ben Ali, une vision équilibrée 7 2001 Le Renouveau L’œuvre à parfaire ( ( ) ) Un appel du cœur ( La légitimité du bon sens ( Pour que l’élan ne soit pas brisé ( Une volonté politique générée par les ambitions d’un peuple ) ) (INP Ben Ali l’appel de la raison ( ) (ISHMN ) 159
 151. 151. ( ( ( ) 26 2001 ) 21 2001 ) 11 2001 ) ( ( ( 31 2001 ) 25 2001 ) 30 2001 / 28 2001 ( 29 2001 ) ( 29 2001 ) 14 2001 ) ( ( ) 160 07 2001 1 2001
 152. 152. ) 4 2001 ( ( 6 2001 ) Pour mieux préparer l’avenir 6 2001 Le Renouveau Acte de foi 28 2001 Le Renouveau Ben ali pour un nouveau mandat 11 2001 Le Temps 28 2001 Le Temps 27 2001 Le Temps 6 2001 Le Temps ( ) La Tunisie d’aujourd’hui a su faire son choix ) ( Dans le sens des attentes de la Nation Ben Ali le choix du cœur et de la raison – – ( " ) " 21 2001 . . ( ( ( 11 2001 11 2001 ) ) ) 161 11 2001
 153. 153. T.4798 ref1 Tf(#8 7 D 73 0 E)]TJ/F184 1 Tf-0.5 0 6( )Tj/F134 1 Tf-8.3174 793 0/ 763.28 0.481 30.6 ref3.06 7638 0.481 30.6 ref39.571ref134. 7134. 793TjE 7 73 0 2f134. 793.420 Tw/F18f-#< .3 763/F14 1 Tj/F32815 0.75 TD(21)j/F75 1 Tfref134. 763.28 0.48fref134. 763.28/F14 1ref134. 763.28/F14 1ref134. 763.281 25 162
 154. 154. ( 6 2001 ) 22 2001 " " 21 2001 30 2001 2004 ( ( ) 28 2001 ) + + 6 2001 + 11 4 2001 Le sens d’un choix La Constitution : Expression suprême de la volonté d’un peuple 28 2001 ) ( 163 Réalités 17 11 2001 Réalités
 155. 155. 2001 : ( 31 2001 ) ... ( 25 2001 ) ( ) ( ! ) ( 2004 1 2001 6 2001 ) ) ( ( 6 2001 ) ( ( Ben Ali, une vision dynamique de l’entreprise La chance sourit aux hommes lucides 27 2001 ) ( 28 2001 6 2001 6 2001 ) 164 La Presse 1 2001 ) 6 2001 La Presse
 156. 156. Le temps des bâtisseurs La force de la Tunisie Pourquoi sommesnous pour Ben Ali ? ) (Communicateur) ( ) Le sens d’un hommage La Presse 26 2001 La Presse 14 2001 Le Quotidien 27 2001 ( 27 2001 Le Quotidien 27 2001 2004 16 2001 16 2001 9 2001 28 2001 ... ( ) 23 2001 1 2001 165
 157. 157. " " 2004 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 166
 158. 158. (20 (21 (22 (23 (24 (25 (26 (27 (28 (29 (30 (31 (32 (33 (34 (35 (36 (37 (38 (39 (40 (41 167
 159. 159. (42 (43 (44 (45 (46 (47 (48 (49 (50 (51 (52 (53 (54 (55 (56 (57 (58 (59 (60 (61 (62 (63 168
 160. 160. (64 (65 (66 (67 (68 (69 (70 (71 (72 (73 (74 (75 (76 (77 (78 (79 (80 (81 (82 (83 (84 (85 169
 161. 161. " " 2004 ( ) ( (1 ) (2 ) (3 ( ( ) (4 ) (5 ) (6 ( ( ( ) ( (7 ) (8 ( ) ( ) ( (9 (10 ) (11 ) (12 ( ( ) ( (13 ) ) ( ( (14 (15 ) ( (16 ) 174 (17
 162. 162. (130 (131 (132 (133 (134 (135 (136 (137 (138 (139 (140 (141 (142 (143 (144 (145 (146 (147 (148 (149 (150 (151 172
 163. 163. (152 (153 (154 (155 (156 (157 (158 (159 (160 (161 (162 (163 (164 (165 (166 (167 173
 164. 164. " " 2004 ( ) ( (1 ) (2 ) (3 ( ( ) (4 ) (5 ) (6 ( ( ( ) ( (7 ) (8 ( ) ( ) ( (9 (10 ) (11 ) (12 ( ( ) ( (13 ) ) ( ( (14 (15 ) ( (16 ) 174 (17
 165. 165. " " 2004 ( ) ( ) ( (2 ) (3 ( " (1 ) (4 " 2004 ( ) ( ( (1 ) ) (2 (3 (4 ( " ) (5 " 2004 ( )" " (1 ( ( ) (2 ) ( (3 ) (4 175
 166. 166. ( ) (5 ( ) (6 ( ) ( (7 ) ) ( ( (8 (9 ) (10 ( ) ( (11 ) ( ) ( ( (12 ) (14 ) (15 ( ) ( (16 ) ( (17 ) ( (18 ) (19 ( ) ( ) ( ( ) (20 (21 (22 ) (23 ( ( (13 ) ) (24 (25 176
 167. 167. ( ( ) ) (27 ) (28 ( ( (26 ) (29 ( ) (30 ( ) (31 ( ) (32 ( ) (33 ( ) (34 ( ) (35 ( ) (36 ( ) (37 ( .) (38 ( ( ) (39 ) (40 ( ) (41 ( .) ( ) 21 ( ) (43 ) ( ( (42 (44 ) (45 (46 177
 168. 168. ( ( ) (47 ) (48 ( ) (49 ( ( ) (50 ) (51 ( .) ( ) ( (53 ) ( (54 ) (55 ( " (52 ) (56 " 2004 ( ) ( ) ( (1 (2 ) (3 ( ) (4 ( ) (5 ) (6 ( ( ) ( (7 ) 178 (8
 169. 169. 3 " . " " (17 (18 " " (19 " . ." " " " " (20 " " " . (21 (22 (23 (24 " " (25 (26 (27 (28 184
 170. 170. ( ) ( (38 ) ( (39 ) ( (40 ) ( (41 ) ( (42 ) (43 ( ) ( (44 ) ( (45 ) : 2009 (46 * : 2014 2009 (1 : : (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 181
 171. 171. (8 (9 (10 (11 (12 : 2009 (2 " " (1 (2 . (3 (4 .. ) 7 . (5 (6 (7 182
 172. 172. (8 . . (9 : "Tunisie, porte ouverte François BECET (10 sur la modernité" ATCE Le " " " " Figaro Antoine Sfeir (11 . « France 3 » Christian Malar (12 (13 " " (14 " " "ANB" (15 (16 183
 173. 173. 3 " . " " (17 (18 " " (19 " . ." " " " " (20 " " " . (21 (22 (23 (24 " " (25 (26 (27 (28 184
 174. 174. (29 ( ) (30 (31 (32 / (33 La Presse) (Tunis News " " " " Middle east online " ." 185 (34 (35 (36
 175. 175. " " " " (37 . (38 . (39 . Valentin Mbougeng (40 186
 176. 176. (46 La Fourmi (47 Laico (48 (49 (50 (51 Range Tour CTKD . (52 (53 Bizerta Ressort (54 Travel Ways (55 Songo Tataouine (56 Tunisie Voyages et (57 Hannibal Tour Skanes Thalassa Village (58 (59 Diplomat (60 Voyage 2000 (61 Coralis (62 Oasis (63 (64 Gafsa Palace (65 (66 (67 187
 177. 177. Venerria (68 (69 Marilia (70 (71 " " " " (72 Avant-garde (74 (73 (75 (76 SNDP . . (77 STIR . . (78 (79 (80 (81 (82 (83 Meublatex (84 (85 Media-diffusion (86 Electro Ben Ayed (87 250 (88 SOTETEL (89 (90 188
 178. 178. SOTUDIS (91 SFBT (92 (93 Ambassadeurs (94 (95 CAMU (96 SARRA CARD (97 " WAP SMS (98 " ATCE (99 (100 (101 ) ( STB (102 .. (103 189
 179. 179. (104 (105 (106 (107 (108 Le Renouveau " " (109 (110 (111 SNIP 190
 180. 180. (112 . 20 " " " (113 " (114 (115 (116 (117 (118 (119 (120 " " (121 (122 . (123 . . (124 (125 (126 191
 181. 181. / (127 / (128 (129 192
 182. 182. / (144 (145 / (146 " " " (147 " (148 (149 " " (150 (151 (152 Le Temps (153 (154 (155 " (156 " (157 (158 La Presse (159 (160 193
 183. 183. (161 (162 (163 TAP (164 TAP (165 " " (166 (167 (168 Afrique Magazine (169 Julien Hawari (170 Arabies Gaetana Pace (171 (172 " " " (173 " (174 (175 194
 184. 184. : ‫א‬ú ‫א‬ ‫מא‬ "21 " "7 ‫א‬ " " " "La Presse" . " :( " ) (1 .( ) " " " . 195 "
 185. 185. : " " " " .2006 (1 .2008 (2 .2002 ." " " (3 " (4 (5 .2007 . (6 (7 .UGTT (8 – ) – ( ... " 196 " (9
 186. 186. : (1 " " " " 48 . (2 . (3 ) .( : : " " " " . ) " " : ( 2009 2009 28 8 197
 187. 187. .. .2009 : " " ." " – . (2 21 7 . : 21 7 . 198
 188. 188. " .(" " " " " ") " " " ." " " " " " " . " " " ) !! " " " " .( . : ATCE 199
 189. 189. ) " " " " " ". " " " ". " " " ... " .( ( : (1 : 200
 190. 190. " " (5 . (6 . . (7 "Cactus Production" " " (8 "Cactus Production" : * . Cactus Prod * Cactus Prod . : " " " " "1 " " (1 " " " " " " ." ( (2 2010 Cactus Prod ) " " "2 " " " " " MTV ) " ( . 201 "
 191. 191. :" " "La Presse" 2008 ( 26 " La Presse " " " !! . 202
 192. 192. : ‫א‬ú ‫א‬ ­ ‫מא‬ ‫א‬ : (1 " . 2003 " " : 13 « Tuni-Media » .( )" " " . : . " " ) 5 2006 - 5 .( 10 2007 203 -
 193. 193. " " . - 2007 2008 .2007 - STEG ERTT . : 2010 - 20 • . ) « AVIP » ( . • 28 3 204
 194. 194. ( 940 6 ) ) .( " " .( • 460) SMS • 205
 195. 195. : " (" " ") (" . " " . 206 ")
 196. 196. :" " 2008 " " ..2008" " " 27 " . 2008 2008 12 . 2009 " : " " 4 24 2009 10 " . 22 !! " " 207
 197. 197. " " " " 2009 22 24 " 2009 22 23 " 18 2009 " 2009 2010 29 . " !! " 2009 ." " : " ... 1987 ." " 7 " " ATCE " " " " " " .ATCE 2010 !! 208
 198. 198. : : ( : ) (1 .( . (2 ) (3 (... (4 ( ) .(20 (21 ) %30 : " ) " " " . : 209 (
 199. 199. (1 7000 2009 " " 19 " ( )" " " . 48800 ( " " %75.08) : – – – 42300 /. 100 – ) – 1 4230 ( /. 100 650 2 650 " " . " " " " " 2 " " " (" " " ) " . 33 32 210 " "
 200. 200. " " " " 211
 201. 201. " " " " )" " (" " " " ... (De jure) " " " (De facto) " " " . :1 " " ) – – (... : . –1 " 2004 " 1225 –2 Nilesat .( ) SMS :2 " ATCE . 212 "
 202. 202. :3 " " ) " " " 2011 " (" 23 " . :4 " " " " (" " " " .!! " :" .2009 " : - " %50 " " . ." " 23 Quinta Communications Mediaset " ) " " " - 213
 203. 203. ATCE : " " (ATCE) " " (1 " (1 " . 5 . (2 " (2 " " " . ) . (3 .(CNSS) ( (4 ." " (5 " " ) " " 1991 1997 ) .(2003 (6 Star Academy » 100 « Maghreb 5 214
 204. 204. (ATCE) " " " Tm . 215 Tc ( T )Tj / " Tf
 205. 205. " " : " " . :" " : " (1 .2007 " " 13 " (2 . " (3 ." "FM " : (1 10 .2010 " 27 2010 " (2 .(Tunisia Broadcasting) : "Express FM" : (1 21 .2010 " " " " (2 . 216
 206. 206. : (1 . (2 " " " " ") (... " " " " " . (3 " " . (3 :( ( )" " ": ") . :( )" ) " ( . 217 ": "
 207. 207. :( ) " : " . :( ) : . ." " " ) " : :( 2008 (Convention de pige) = (... CNSS – . " :( ) " ) : . :( ) " 218 : "
 208. 208. " " (.. :( " – ) ) Tunis Hebdo : " !! : ) (... . : " Tunisie/ Terrorisme et opportunisme" "La Gazette du Maroc" 22 503 2007 " " 25 ) (" " 219 " "
 209. 209. "Le Quotidien" " "Le Temps" " " ." " " : (4 . ) "Le Renouveau" " " ( . : 2007 2009 " " . 220 " "
 210. 210. 221221221221221221 221221221221221221 221221221221221221
 211. 211. .(" ( " ) " " ) " 2009 .(" " " " " . " " : " " " 2003 " " " " " " " " " " ." " " " " 222 "
 212. 212. " " " !! (" "–" "–" ") . " " " " . : " PDP " . 2007 PDP " " " " . 223
 213. 213. (2007 ) " " 419 . .( " " ) : ATCE . ( ) : . ) (... 224
 214. 214. ‫א ‪ú‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫41‬ ‫א‬ ‫1102‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫41‬ ‫1102 :‬ ‫41‬ ‫9891‬ ‫1102‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫)‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫...(‬ ‫‪ATCE‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫522‬
 215. 215. " " ( – 2003 " " ) ) (... 2006 2011 14 . : : : " " 227 " "
 216. 216. " " 2001 .2004 " " 2008 2008 12 13 . . : : 228 (
 217. 217. (1 " " ) 31 .( 7" 30 " 15 " " 17 " " " " 30 " (2 . (3 . : " ( " " ." " " " " " " . 229 "
 218. 218. " " ." :" " " " " ) " " ( . . . " " " " 230
 219. 219. . (2008 3) " " " " (2009 " 3) " " " " " " " ) ( : 2009 15 ) .( : (1 . 231
 220. 220. (2 . (3 . (4 . (5 . (6 . ATCE : 2009 " 2 " ." " ) " " " . .2009 4 . (7 UGTT : " ) " ATCE " UGTT 232 "
 221. 221. " " " " ." ( 239 "
 222. 222. " " . : ( 1991 1994 ATCE ... . : " " 1991 . " " " " " " " . 235 " " "
 223. 223. . . . : ( : ) " " " " " " (2005 " 5) (2005 26) ( ." ) " ." ( 236
 224. 224. ( ) .2004 " : 28) (2005 "... " " " " ... " " " (2007 ... 5) " " . ) ( 18 : " " )" (12 ": 2005 27 ." " 237 " " ": "
 225. 225. " ": " ": " 1997 " : 2001 " " " " " " : " " " " . " " " " ." " " " " " " " " . " " " " " " " ... " " " " : " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 238 " " " " " "
 226. 226. " " " " ." ( 239 "
 227. 227. ( . : . . . 25) (2002 ." " " 2005 " (2005 2) . " " 1994 . 240
 228. 228. 2004 9) (1994 ": 75 ." " 70 Côte d’Azur " ( " " ) « Le Figaro » . " " 2007 . : ( ) " " " ( " . 241
 229. 229. : :1 . 2004 ... " " (2004 " 4) (2004 19) (2004 ) 3) (2004 ( 22) " " " ": ( ) " : ) .(1987 7 : " " " ." 242
 230. 230. :2 " " 2005 28 " " ": " "... : " ( " . : :1 RCD (1999 ) " " " .( " : 2004 " ." " " " " . " 2004 243 3) ": "
 231. 231. :2 :( – ) 2004 : %96 . %4 : . %11 %78 RCD . %69 %98.3 .%1.7 ( ) : 244 %89
 232. 232. (3 . (4 . : 245
 233. 233. : : " " " " . : ) (1 (... ) ( ) (2 (... . (3 . (4 (5 . . (6 : . . . .( ) 246
 234. 234. ‫א ‪ú‬א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫א‬ ‫‪ª‬א‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫)‬ ‫...(‬ ‫:‬ ‫1(‬ ‫.‬ ‫2(‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫"‬ ‫)‬ ‫.‬ ‫742‬ ‫"‬
 235. 235. ( . 13 " " ) .( 13 . " " " " ) " " " (" – " " " " ATCE " ) 248 "
 236. 236. " " ( . : : (1 – : – – ... ... : (2 37 8 249
 237. 237. 1959 " " . . ) 25 ( . ) (... . 32 . : (1 250
 238. 238. (2 . (3 " " . . 13 . :1 : 251
 239. 239. " " – 7 " " " " "Femmes" "FM " " " " "1 " " :2 " "Le Journal" – " " ") "La Presse" " " " .( 20 )" :3 " 2008 " 17 " " 252
 240. 240. " " " " .2004 1999 " " 2009 2004 1999 ) " ( " ) .( ." " 253
 241. 241. : ‫א‬ú ‫א‬ ‫א‬ª ‫א‬ú : (" " )" " : ) ( ( ) UGTT ) UGTT .( . UGTT : ) (2006 . :" ) " 2007 ( 20 " 255 : "
 242. 242. ) .( " " 2004 " " " " " " UGTT . " " ) UGTT ( " " " " .( ) : UGTT ." " : 2008 " UGTT " UGTT " " . 256
 243. 243. " " " " " " ) . ( : : " " UGTT " " ."2009 (" " " ) 28 " ." " " : : 2005 ( ) " " . 257
 244. 244. (1 : (2005 28) " " " " UGTT . " " " " " " . (2 : (2005 30) " " " " )" " " " .( ( ) " " " " . " " 258
 245. 245. " " " " " " " " ... " " " " " " " " " " " " " " " " ... " " " " " " " " " " : UGTT " " (" ) UGTT . " " " : " 2009 UGTT / " " ) " " / / " .( " " UGTT . 259 "
 246. 246. ‫א ‪ú‬א‬ ‫א א‬ ‫:‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫¯א‬ ‫6002‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫31‬ ‫"‬ ‫6002‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫162‬ ‫"‬
 247. 247. " " . " " ( ) " 262 "
 248. 248. " " . " . " " . 263 "
 249. 249. : 2006 " 13 " LTDH : (... ) (1 " ." " " " " ( ) " (2 . " (2006 / " " ) ") (3 " (... " " " " " " " . (4 " LTDH " . " " " " : 264 (5
 250. 250. . " " (6 . " " " " " (7 " " " ) (... " " (8 . : ... .( ) . 265
 251. 251. : (" " ) " " (1 "Freedom House – .( " " " ) (2 ( ) . " " . LTDH . 266
 252. 252. : " ‫א‬ú ‫א‬ ‫ "א‬ª‫א‬ ‫א‬ ‫¯א‬ ‫א‬ ‫מא‬ :" " : " " . ATCE " " . : " " " " " " ATCE . 267
 253. 253. " 2006 " " . " " " 2000 . : " " - . - . . - 268
 254. 254. ATCE : " " : :I (1 . " " " " " " " ." " (2 " " " " " (UGTT) " " " " . " " " " " (3 " . " " " " (4 . (5 . (6 " " .ATCE 270
 255. 255. : AP : II AFP (1 ATCE DPA Reuters . (2 . " " ) (3 . (" " : 27 : 2010 France 24 ( TV – ) ( " " ) ATCE ATCE 1 .2010 271
 256. 256. : : 1996 – ) – – – – .(... 2002 " " " " " " " " " ATCE " : (1 – ) – – – – – – – (... – – (2 . 272
 257. 257. (3 . . (4 " )" " (5 .(" (6 .( ATCE ) . 273
 258. 258. ‫א ‪ú‬א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫1(‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫0102‬ ‫)‬ ‫06‬ ‫(.‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫2(‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫...(‬ ‫)‬ ‫572‬ ‫:‬
 259. 259. . . ) (... " /" "/" " "/" ") .("PDP" / "POCT" ) . (... . . ) (... 276
 260. 260. : ‫א‬ú ‫א‬ ‫מ א‬ ( ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ) ) (ATCE " " ) ( 2004 ( ) ) ( .(... ) RCD . (... ) : (1 ... 277
 261. 261. ... (2 ( ) ) ( ATCE " " " " " " " " " " " ) . 278 "
 262. 262. .( " Le Renouveau " " " " " " " . ATCE (1 . ) " " " " (" " " 279 " "L’Audace"
 263. 263. " " " (" " " ) ) " " .( : .(" " " " " " )" " ) " " " .(" .(" " )" " " " ) " " .(" La " "A l’encre de vivre" ) " " .("Presse .(" " –" " " " )" ) " " .(" .(" " .(" " " .(" " " " " " " " )" " " )" " )" 280 " "
 264. 264. .(" .(" " " " " )" " " " " )" " ) " " .(" .(" " )" )" .("Le Temps" .(" " " " . ("Le Renouveau " )" " )" " )" ". .(" ) " MDS " " .( ) " " .(" .(" " " )" " " " " . 281 "
 265. 265. : ( ) : . " . " . :" " " " " " :( )" " " 2009 " ." " :1 " " ) :2 :( 1999 ( ) ( ) " " . " " !! " " " 282 "
 266. 266. Ø Ħ ? ‫ א‬ª ?
 267. 267. ) LTDH (1994 1989 ACHR CNLT Congrès pour la 2011 ) République 14 .(2001 24 2000 . . ATCE . 285
 268. 268. – 1989 (LTDH) 1994 .1994 4 1994 1994 5 LTDH ( ) ) 30 ( ) .( 286 5
 269. 269. .1994 11 (PDP ) 20 1994 . ) ( . (Retour à l’envoyeur) 287
 270. 270. ) ( . . Reuters – La Croix Diario 16 . El Pais 1994 24 ( « BBC » ) 5 .1994 .1994 288 1994
 271. 271. . 1994 24 ATCE . 1994 « Réalités » La Presse : . . 1994 1994 . 289 13
 272. 272. . 1996 19 . . (1999 5 ) 1999 ( ) 1999 7 . CNLT 1999 CNLT 290 5
 273. 273. . ( . ) 1999 – 23 .1999 ) .( 2000 2000 4 . 2000 Reuters 4 .( ) ) 291 22
 274. 274. (2000 42 . . . : « Le Président Clinton, ne devrait pas soutenir un régime qui est l’antithèse des valeurs que nous partageons tous » 2000 . ) ( . Human Rights Watch 28 2000 2000 .2000 292 2 30 25
 275. 275. ATCE . 2000 27 2000 18 2000 30 . (CNLT) . 8) 4 10 ( . 2001 . ) 293 7
 276. 276. .(2001 8 2001 2001 24 30 . : • . • • . . 2000 12 5 ( ) Jacques Chirac . 2001 30 . 294
 277. 277. 2001 8 2006 7 2008 16 . 2001 12 Alain Renon ( ) . . . . . 2010 ( ) 295
 278. 278. (Persona non grata) . . 10 . 296 2010
 279. 279. . 1989 . 1991 . – ) – 297
 280. 280. (... ) (... : ) .( 298
 281. 281. : 2011 14 . ( ) ( ) 6 2007 ) 2007 ( 3 . : 2009 31 . 299
 282. 282. . . : : 2002 24 . : . ) .( . 1998 . 300
 283. 283. : ATCE 2002 31 2003 ( ATCE . ( ) . 1987 . 301
 284. 284. : . . . ) .( . . . 302
 285. 285. : (1 . (2 . . . (3 (4 . Middle East On-line 2008 . 303
 286. 286. 1991 1991 .1987 16 ATCE 2008 2008 15 ( ) . . : ) .( 304
 287. 287. 2002 Télé-Liberté 7 L’Audace . 2003 .Mecca Cola ATCE Michel Boyon (CSA) 2007 CSA 2007 (Med-Fm) 2 Med- Radio Soleil .Fm .ATCE . 305
 288. 288. ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ . : : : : . ( (1 (2 2001 ) AOL ( ) MOR ( ( ) .( ( ) ) 4 1998 . 306 )
 289. 289. : 2010 14 2003 . . . .2010 ) (3 (2004 2007 9 1992 . ) (1993 (4 1992 2008 ( ) . . 307
 290. 290. : ) .( : (5 20 1986 . 1988 . 1998 .( . 308 )
 291. 291. ( ) : (1 . (2 . (3 . 23 2006 : .2006 25 (4 309
 292. 292. ) .( . (5 : !! 310
 293. 293. ( ) ( La Croix ) : 2000 4 2000 : 3 42 2000 . : ( ) . 3 2000 27 2000 28 . . 318
 294. 294. ATCE II : . • . • : (1 : !! : ! . (2 . 1997 Salvatore Lombardo 11 (3 ATCE Art-Sud 1998 . (4 1997 Abe Nathan .!! : 312
 295. 295. (5 . : 1996 . 1999 5 ( ) ) .( 1999 200 29 2 .( 313 ) 1999
 296. 296. ( ) : 3 1997 29 22 ) . : ATCE . LTDH . LTDH . .(SNCFT) . 314
 297. 297. . . 322
 298. 298. : . : 2008 ATCE ) ( . ) .( : (ATCE ) (1 . (2 2007 ) .ATCE 12 316
 299. 299. ( : ATCE . : 18 18 : 18 . 317
 300. 300. ( ) ( La Croix ) : 2000 4 2000 : 3 42 2000 . : ( ) . 3 2000 27 2000 28 . . 318
 301. 301. : 2000 2 84072 ) .( 2000 2 84073 ) .( 2000 3 . 2000 3 . 2000 7 : (Hélène Flautre Desir Harlen) (Robert Menard) (Daniel Cohn-Bendit) Le Figaro Le Monde .(France 2 ) Libération France Soir Le Parisien 319
 302. 302. : . : . Le Figaro – Libération – Le Parisien – Le Monde – France- ATCE Soir – La Croix ) . (... : Nicolas Beau Le Canard enchainé LTDH Le dissident dessonant : . 9 Le Figaro .2000 Grenoble 10 . . ) 320 . ATCE 2000 .(
 303. 303. ( ) . (Robert Menard ) . : * 3 . : 2010 2010 6 2010 19 : 538 321
 304. 304. . . 322
 305. 305. ( ) 2007 ( . 323 )
 306. 306. 18 . 2009 2009 24 . : • . • . . 324
 307. 307. 1990 2004 ( ) ( ) . 325
 308. 308. (L’Audace ) : 1984 L’Audace . . ( ) . 326
 309. 309. POCT PDP ) 75 (... . 2005 : (1 ) .( (2 – : ) / / ( / . 327
 310. 310. : 2) .(2005 : ) IFEX CNLT LTDH ( – ) (... : – (1 . : *(+) . ( . 328 ) (2005 (2005 29) 3)
 311. 311. (2005 3) (2005 . 3) : . Attachement à la primauté de la loi et à l’impartialité de la justice Le Renouveau (2005 . 3) + : (*) (2 : Femmes contre la violence, Women against violence. Qui essaie de blanchir Mohamed Abbou, l’avocat qui a brutalisé sa consoeur. (3 . : 2007 22 !! 329
 312. 312. ( ) Marianne « Le mort vivant réapparait » .( 330 )
 313. 313. ) ( 2001 . ) ) (... ( .( ) : 2000 14 Jean François Poirier « Aloès » « Aloès » . ( ) ) 2009 ( ATCE . 331
 314. 314. . : : (1 Fondation Hambourgeoise pour les persécutés politiques Pen Club Deutschland Pen International • • (2 ) Graz .( Bad Boll .2009 : 14 ) 24 23 .(2010 332
 315. 315. : ) ( Martina Robert Menard Vincent Geisser ) Daniel Mermet Astred Frohloff Baurle (... Helène Flautre Nicole Pignon-Peguy Antoine Madelin . ) 2002 .( . 2007 ) 2003 ( . 333
 316. 316. ( ) 2001 . 24 Aix-en-Provence 2000 1997 . . 334
 317. 317. ) ( .(Myope 335 )
 318. 318. ( ) ( ) . 1998 . :( ) ( ) ( 1995 ATCE La Presse ) Le Temps Réalités . Le Renouveau 336 )
 319. 319. ( ) ( ) . MDS 1987 7 ) . . : 1996 . 1997 337
 320. 320. ( . ) 338
 321. 321. 15 Evreux . 2001 ) .( 339
 322. 322. 62 ( ) .( ... 340 )
 323. 323. 2003 ( ) . .ATCE 341 15
 324. 324. ) ( : 1 . 2 . . 3 ) 4 . 342 (
 325. 325. 2008 ATCE Nilesat Nilesat : Eutelsat ( ) Noorsat (1 (2 (3 Nilesat . (4 . .ATCE (5 343
 326. 326. ( ) 2007 : .( ) 344
 327. 327. : . . 345
 328. 328. 2000 19 . 1994 . 346 5
 329. 329. ) ( 29 « ANB » 2009 . . ) (... . ) 18 2009 .( 347
 330. 330. : . 1991 (1 . (2 (3 . (4 . 1997 . 348
 331. 331. : . (1 . (2 349
 332. 332. ( ) : 2008 (1 30 : . . . 18 . . 2008 (2 16 . 350
 333. 333. .1993 La Presse 1991 2004 , ) .(« PDP » . 351
 334. 334. 2008 (Ecole Louis Pasteur de Tunis) : (1 : : : 1 2 . 352
 335. 335. . 3 . ) ( 4 . Le Quotidien . « Entre la médiocrité et : l’excellence » 5 .« Le Monde » : ) (2008 4 353 6
 336. 336. . (2 . (3 Le Monde Louis Pasteur . (4 ATCE Le Monde . 354

×