• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Literasi dan numerasi asgmt
 

Literasi dan numerasi asgmt

on

 • 13,712 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,712
Views on SlideShare
13,712
Embed Views
0

Actions

Likes
9
Downloads
783
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • congrates
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Literasi dan numerasi asgmt Literasi dan numerasi asgmt Presentation Transcript

  • STRATEGI LITERASI DAN NUMERASI
   OLEH:
   RUSMIZA BINTI RUSLE
   M20102000759
   NORAINI BINTI MOHD SOHAIMI
   M20102000761
  • LITERASI DAN NUMERASIDI LUAR NEGARA
  • PENGENALAN STRATEGI
   Dilakukandisemuanegara.
   Australia merancangstrategiLiterasidanNumerasisecarastrategik
   Kebebasandiberikankepadapihaksekolahuntukmerancangstrategipelaksanaanmerekasendiri.
  • DEFINISI
  • STRATEGI PELAKSANAAN SECARA UMUM
  • OBJEKTIF LITERASI DAN NUMERASI
  • FUNGSI PIHAK YANG TERLIBAT
  • BAGAIMANA MELAKSANAKAN STRATEGI
  • LITERASI DAN NUMERASIDI MALAYSIA
  • RASIONAL
   10
   Masalahmuridyang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masihbelummenguasaikemahiranasas 3M denganbaikbelumdapatdiatasisepenuhnyawalaupun KPM telahmelaksanakanpelbagai program pemulihan. Antaranya:
   Program KIA2M untukmuridTahun I yang muladilaksanakanpadatahun 2006.
   Program pemulihanuntukmuridTahun 2 dan 3 yang dikendalikanoleh guru pemulihankhasdisekolahmasing-masing.
   Program PemulihanAsasKemahiranMembaca, MenulisdanMengira (PROTIM) untukmuridTahap II.
   PROTIM selepas UPSR.
   Program-program yang dilaksanakantidakgagaltetapitidakdapatmemenuhikehendak NKRA.
  • OBJEKTIF
   Sub-NKRA – Literasi dan Numerasi
   Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012
   * Kanak-kanakberkeperluankhas –
   didefinisikansebagaimuridbermasalahpembelajaran, masalahpendengaran, masalahpertuturan, masalahpenglihatan, terencatakal, mempunyaipelbagaikecacatan, dankurangupaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluankhas
  • APA ITU PROGRAM LINUS?
   LINUS adalah singkatan bagi Ujian Saringan Literasi dan Numerasi
   LINUS adalah program pemulihan yang direka untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan kemahiran numerasi (Matematik) di akhir tahun 3 sekolah rendah
   LINUS disasarkan kepada pelajar yang mempunyai kesukaran dalam kemahiran 3M (Membaca, menulis dan mengira)
  • MATLAMAT & DEFINISI
   LITERASI?
   Celikhuruf.
   Kebolehanuntukmembaca, menulisdanmemahamiperkataan, ayattunggaldanayatmajmuk yang mudahdenganmenggunakankatahubung 'dan' sertamengaplikasikanpengetahuantersebutdalampembelajaransertakomunikasiharian.
   NUMERASI?
   Celiknombor.
   Kebolehanuntukmelakukanoperasiasasmatematikdanmemahamiidea matematik yang mudahsertamengaplikasikanpengetahuandankemahiranmatematikdalamkehidupanharian.
  • FAKTOR KEJAYAAN LINUS
   Guru Pemulihan (1:15 pelajar)
   Pelantikan FasiLINUS (1:20 sekolah)
   Jururawat di sekolah (1:700 pelajar)
   Peningkatan Kemahiran Pedagogi Guru melalui latihan dalam perkhidmatan dan latihan pra-perkhidmatan.
   Semua sekolah mesti mengambil bahagian tanpa gagal dalam Program LINUS.
  • 6 strategipelaksanaan Program LINUS untukmencapaisasaran 90% pada 2010
  • Strategi1: SaringanMurid(Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3)
   Saringan untuk pelajar-pelajar di Tahun 1 (2010) akan dijalankan pada bulan Mac, Jun dan September
   Pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti kanak-kanak dengan keperluan khas
   Pelajar yang tidak mencapai sasaran saringan akan diletakkan di dalam Program LINUS
   Pelajar yang dikenal pasti dengan masalah pembelajaran disalurkan kepada kelas pendidikan khas
  • Strategi2:Pembangunan Bahan
   Pembangunan Modul Pembelajaran
   Pembangunan Panduan Guru
  • Strategi3:PengukuhanKemahiranPedagogi Guru
   Latihan dalam perkhidmatan untuk Guru
   Program LINUS
   Peningkatan Kemahiran Pedagogi
   Latihan Insitu di Sekolah dan Peringkat Daerah
   Perkhidmatan Latihan Pra
   Semak semula kurikulum memasukkan p & p literasidan numerasi
   Bengkel Kerja Modul "Add On"
  • Strategi 4:Program KesedaranSekolah& Komuniti
   Penyebaran Maklumat program LINUS kepada Sekolah dan Masyarakat
   Penyebaran Brosur Program LINUS pada orang ramai
   Promosi Program LINUS kepada orang awam
   Pameran
   Media massa (contohnya: Surat khabar, Radio& Televisyen, Eduweb)
   Hari literasi & numerasi di Sekolah
  • Strategi 5:Pemantauan, Penyeliaan & Penilaian
   Pembangunan Instrumen Pemantauan
   Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran
   Penilaian Pelajar
   Pengurusan LINUS di Sekolah
   Pemantauan dan Penyeliaan
   Sekolah
   Institut Latihan Guru
   Penilaian Program LINUS
   Kajian Penilaian
  • Strategi 6:PembentukanFasiLINUS (Fasilitator LINUS)
   Pelantikan guru mengikut opsyen
   Pembangunan FasiLINUS
   Penyebaran LINUS kepada Guru Besar dan guru-guru
   Latihan dan bimbingan oleh FasiLINUS
   Pelan Tindakan Sokongan Profesional
  • Tahun 1
   Saringan 1
   (Mac)
   Arus Perdana
   Tidak
   Ya
   Tidak
   LINUS
   Saringan 2
   (Jun)
   Murid
   Berkeperluan
   Khas
   Ya
   Tidak
   Pemeriksaan Perubatan
   Ya
   Tidak
   Tidak
   Tidak
   LINUS
   Saringan 3
   (September)
   Tidak
   Ya
   Tidak
   LINUS
   Tahun 2
  • 23
   ProsesCadanganPenempatanKe
   Program PendidikanKhas
   Tahun 1
   Saringan 1/2/3
   (Mac/Jun/Sept)
   Mencapai 2 atau kurang
   konstruk Saringan
   PerluMelaluiProses:
   IPP: InstrumenPenentuPenempatan
   BorangCadanganPenenpatanPelajar
   BerkeperluanKhas.
   (DiperolehidaripadaPegawaiKhas, PendidikanKhas, PPD)
   Tidak
   Murid
   Berkeperluan
   Khas
   Pemeriksaan
   Perubatan
   LINUS
   Tidak
   Ya
  • KANDUNGAN MODUL LITERASI
  • KONSTRUK YANG DIUJI DALAM LITERASI
  • KANDUNGAN MODUL NUMERASI
  • KONSTRUK YANG DIUJI DALAM NUMERASI