ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้

14,290 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,661
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้

 1. 1. เมืองหลวงของประเทศต่างๆทวีปอเมริกาใต้
 2. 2. ชนพืนเมืองในทวีปอเมริกา Indigenous people of the ้Americas หรือ อินเดียนแดง (Indian ซึ่งในอดีตใช้คำาว่า RedIndian) หรือบางครั้งเรียก ชนพืนเมืองชาวอเมริกัน (Native ้American)
 3. 3. อินเดียนแดง• คำาว่าอินเดียนแดงนั้น ในภาษาอังกฤษใช้คำาว่า Indian หรือ Native American โดยในอดีตได้ใช้ คำาว่า Red Indian แต่ได้เลิกใช้แล้วโดยถือว่า เป็นคำาไม่สภาพในการกล่าวถึง ุ• แบ่งออกเป็น 3 เผ่าใหญ่ ได้เเก่ เผ่ามายา เผ่า แอซแทค เเละเผ่าอินคา
 4. 4. • มาชู พิคชู นครสาบสูญแห่งอินคา เป็นเมือง โบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาในประเทศเปรู สร้างโดย จักรวรรดิอินคา• นครแห่งนี้น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางใน อเมริกาใต้ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด แต่การ เดินทางไปที่นั่นไม่ค่อยน่ารื่นรมย์นัก เพราะแค่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเข้าชมตก ประมาณเกือบ 7500 บาท
 5. 5. • มาชูปกชู...นครแห่งขั้นบันไดศิลาฟ้า....แนวหิน ิ ตระหง่านแห่งรุ่งอรุณของ มนุษยชาติ....อาณาจักรที่ล่มสลายยืนยงเหนือ มวลมนุษย์ตลอดมา. กวีป าโบล เนรุด าชาวชิล ีผ แ ต่ง ไว้ ู้
 6. 6. พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ไฮแรม บิงแฮม นักสำารวจชาวอเมริกัน ค้นพบมาชูปิกชู" นครสาบสูญของชาวอินคา" บนเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรู
 7. 7. • อัลติปลาโน (Altiplano ในภาษาสเปนแปล ว่า ”ที่ราบสูง„) หรือภูมิภาคที่ราบสูงทางตอน กลางของเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ เป็นที่ รวมของความเป็นที่สุดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบที่สงที่สุดในโลกที่สามารถใช้ในการ ู เดินเรือได้อย่างทะเลสาบตีตีกากา หรือทะเล เกลือที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือซลาร์เดอูยูนี
 8. 8. อัลติปลาโน• ดินแดนที่รู้จักกันในยุคจักรวรรดิอินคาว่า กูยาซู ยู (Qullasuyu) หลังได้รับเอกราชจากสเปนเมื่อ ปี 1825 ประเทศใหม่นามโบลิเวียที่ตั้งชือตามผู้ ่ ปลดปล่อยไซมอน โบลิวาร์ ก็ถือกำาเนิดขึ้นโดย ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอัลติปลาโน อัลติ ปลาโนคือแหล่งแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ของ โบลิเวีย ลำาพังสินแร่เงินที่สกัดจากภูเขาเพียงลูก เดียวในเมืองโปโตซีอันเลื่องลือก็จุนเจือท้องพระ คลังของกษัตริย์สเปนได้นานหลายศตวรรษ แล้ว ครั้นพอถึงต้นศตวรรษที่ยี่สบ ดีบุกจาก ิ
 9. 9. การเข้า ยึด ครองของสเปน
 10. 10. การยึดครองจักรวรรดิอินคา โดย สเปน• นักสำารวจดินแดนชาวสเปนนำาโดย ฟรันซิสโก ปีซาร์โร ได้เดินทางจาก ปานามาเพื่อสำารวจดินแดนทางใต้ และค้นพบจักรวรรดิอินคาในปี ค.ศ. 1526
 11. 11. • พวกเขาเห็นโอกาสที่จะได้ค้นพบ มหาสมบัติในดินแดนแห่งนี้ จึงกลับ มาสำารวจอีกครั้งในปี ค.ศ. 1529 และ เดินทางกลับไปสเปนเพื่อขอพระรา ชานุญาตและกำาลังสนับสนุนเพื่อยึด ครองดิน แดนอินคา
 12. 12. • เมื่อพวกเขากลับมายังเปรูในปี ค.ศ. 1532• บ้านเมืองอินคากำาลังวุ่นวายและ อ่อนแอ• เนื่องจากสงครามแย่งชิงบัลลังก์ระ หว่างอวสการ์กบอาตาอวลปาเพิ่ง ั จบลง และเกิดโรคฝีดาษที่แพร่
 13. 13. • ปีซาร์โรมี กำาลังทหารเพียง 168 คน ปืนใหญ่ 1 กระบอก และม้า 27 ตัว แต่เมือเปรียบเทียบกับชาวพื้น ่ เมืองแล้ว นับว่าเขามีอาวุธและ ยุทธวิธีในการรบที่เหนือกว่ามาก กองทัพสเปนปะทะกับพวกอินคาที่ เมืองกาคามาร์กา ในวันที่ 16
 14. 14. • และสามารถจับตัวอาตาอวลปาไว้ เป็นตัวประกัน อาตาอวลปาเห็นว่า ชาวสเปนสนใจทองคำาและเงินมาก จึงเสนอค่าไถ่เป็นทองปริมาณมาก พอที่จะเติมห้องขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 6.2 เมตร ให้สูงถึง 2.5 เมตร และเงินปริมาณสองเท่าของ
 15. 15. • แต่เมื่อชาวอินคาสามารถหาค่าไถ่ มาได้ ปีซาร์โรกลับไม่ยอมปล่อย ตัวประกันตามสัญญา ระหว่างที่อา ตาอวลปาถูกกักขัง อวสการ์ถูก ลอบสังหารโดยที่ชาวสเปนอ้างว่า เป็นคำาสั่งของอาตาอวลปา และ พวกสเปนก็ใช้เหตุนี้มาเป็นข้อ
 16. 16. นี่ค ือ โฉมหน้า ของฟรานซิส โก ปิซ าร์โ ร
 17. 17. มาชูปกชู...... ิโบราณสถานที่มชอเสียงทีสดแห่งหนึง ี ื่ ่ ุ ่ ของอินคา
 18. 18. คุสโก ..... อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิ อินคา......ในภาพคือบริเวณทีเรียกว่า....Plaza de ่Armas....ศูนย์กลางของเมือง
 19. 19. อินติปน*(Intipunku) หรือประตูแห่งสุริย ุ เทพ เป็นทางก่อนทีจะเห็นมาชู ปิกชู ่
 20. 20. บริเวณลานศักสิทธิ์....จะเห็นมีขั้นบันได ขึ้นไปสูอินติวาตานา...จุดสูงสุดของมาชูปิกชู ่
 21. 21. .....อินติวาตานา(Intihuatana)
 22. 22. ....โอญันไตตัมโบคือป้อมค่ายที่มน ั่สุดท้ายของมันโก อินคา กษัตริย์องค์เกือบสุดท้ายของอินคา...หลังจากที่คส ุโกตกอยู่ในมือสเปนทีนำาโดยปิซาโร่ ่
 23. 23. โบราณสถานโอญันไตตัมโบ
 24. 24. โบราณสถานสยัคมาคา(Sayac Marca)..
 25. 25. ภาพนี้คือภาพอะไร
 26. 26. แปลงปลูกพืชผลการเกษตรแบบนาขั้นบันไดที่เป็นรูปวงกลมลึกลงไปเหมือน ชามใบใหญ่
 27. 27. ภาพนี้คือภาพอะไร
 28. 28. นาเกลือขั้นบันไดที่มมาแต่สมัยของอิน ี คา ทีซาลินาส(Salinas) ่
 29. 29. วัฒนธรรม INCAแกะสลักตัวเลขมนุษย์และเปลือกไม้ฝัง
 30. 30. Little Llamas• Llamas มีบทบาทสำาคัญในวัฒนธรรม Inca พวก เขาเป็นแหล่งการขนส่งหลักสำาหรับจักรวรรดิซึ่ง มีภูเขาที่กว้างใหญ่ระบบถนน แต่ไม่มีล้อ Llamas นอกจากนี้ยังมีมูล (ซึ่งทำาหน้าที่เป็นเชื้อเพลิง และปุย) และผ้าขนสัตว์สำาหรับสิ่งทอ หนังและ ๋
 31. 31. ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้• ทวีปอเมริกาใต้กอนหน้าที่ชาว ่ ยุโรปจะเข้ามานั้น• เคยเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองที่เรียก ว่า อินเดียนแดง
 32. 32. • ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นมนุษย์ที่เดิน ทางมาจากทวีป เอเชียเข้าไปใน ทวีปอเมริกาเหนือ แล้วต่อมาภาย หลังจึงได้เคลื่อน ย้ายลงไปในทวีป อเมริกาใต้ โดย ผ่านทางคอคอด ปานามา
 33. 33. การขุดคลองปานามาของสหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำาของทีโอดอร์ รูสเวลต์
 34. 34. อินเดียนแดง อาศัยอยู่ตรงไหน ?• ในบรรดาชาวพื้นเมืองที่มีความสำาคัญ คือ พวก อินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิอินคา บน เทือกเขาแอนดิสทางภาคตะวันตกของทวีป ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ประเทศเอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย ไปจนถึงตอนเหนือของประเทศชิลีใน ปัจจุบน ัเทือกเขาแอนดีส ตรงประเทศโบลิเวีย
 35. 35. เทือกเขาแอนดีส• เป็นเทือกเขาที่วางตัวขนานกับด้านตะวันตกของ ทวีปอเมริกาใต้ เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สดในโลก ุ พาดผ่าน 6 ประเทศตั้งแต่ โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย อาร์เจนตินา และ ชิลี
 36. 36. • ชาวอินเดียนแดงในจักรวรรดิอิน คา รู้จักเพาะปลูกพืชต่างๆ เพื่อใช้ เป็นอาหาร ได้แก่ ข้าวโพด มันฝรั่ง ฟักทอง และถั่วชนิด ต่างๆ• และเลี้ยงสัตว์สำาคัญ 2 ชนิด คือ ลา มา และอัลกาปา ซึงเป็นสัตว์ใน ่
 37. 37. ข้าวโพด
 38. 38. มันฝรั่ง
 39. 39. ฟักทอง
 40. 40. ลามา
 41. 41. อัลกาปา
 42. 42. ในด้านที่อยู่อาศัย• ชาวอินเดียนแดงในจักรวรรดิ อินคาสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่ อาศัยถาวร ก่อด้วยแผ่นหินที่ ตัดเป็นก้อนๆนำามาวางซ้อนกัน และในเขตแห้งแล้งเป็นทะเล ทราย ก็ใช้ดินเหนียวตากแห้ง มาก่อสร้างเป็นบ้าน
 43. 43. บ้านชาวอินคา
 44. 44. • ศูนย์กลางของจักรวรรดิอิน คาอยู่ที่เมืองคุชโก (ปัจจุบัน เป็นเมืองในประเทศเปรู ) ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิ นี้ ได้รบสมญาว่าเป็น ั “เมืองแห่งดวงอาทิตย์” หรือ
 45. 45. มาชูปกชู คาดว่าสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1450 โดย ิ จักรพรรดิปาชากูตีของชาวอินคา
 46. 46. 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มาชูปกชูได้รับ ิ เลือกให้เป็นหนึ่ง ในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ่
 47. 47. การสำา รวจทวีป อเมริก าใต้1)เชื่อกันว่าชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปพบทวีป อเมริกาใต้ คือคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เมื่อ พ.ศ.2041ได้เดินทางไปถึงเกาะตรินแดด เป็นเกาะชายฝัง ิ ่ ตอนเหนือของอเมริกาใต้และได้เห็นบริเวณปากแม่นำ้าโอริโนโค ซึ่งเป็น ประเทศเวเนซุเอลาในปัจจุบน ัแต่ไม่ได้ขึ้นฝั่งสำารวจ
 48. 48. • 2)อเมริโก เวสปุชชี เป็นชาวอิตาเลียน ได้เดิน เรือสำารวจทวีปอเมริกาหลายครั้ง ทั้งทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ จนชื่อของนัก สำารวจผู้นี้ได้นำามาตั้งชื่อเป็นทวีปใหม่
 49. 49. • 3)ในพ.ศ.2063 เฟอร์ดินาน แมกเจลแลน นักเดิน เรือชาวโปรตุเกส เป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดิน เรืออ้อมทวีปอเมริกาใต้ได้สำาเร็จ
 50. 50. การตั้ง ถิ่น ฐาน• หลังจากที่มีการค้นพบทวีปอเมริกาใต้แล้ว การตั้งถิ่นฐานได้เริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าไปตั้งถิ่นฐาน ครั้งแรกสุด ได้แก่• ชาวสเปน ชือ อัลฟองโซ เด โลเชดา ได้นำา ่ ผูคนเข้าไปตั้งอาณานิคมเล็กๆที่บริเวณชายฝั่ง ้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ในประเทศโคลัมเบียใน ปัจจุบนในค.ศ.1533 ั
 51. 51. • ได้มีนายทหารชาวสเปนผูหนึ่ง ชื่อ ฟรานซิส ปิ ้ ซาร์โร นำากำาลังพล 180 คน เดินทางจากชายฝัง่ เอกวาดอร์ขึ้นไปบนเทือกเขาแอนดิส และยึด จักรวรรดิอินคาของชาวอินเดียนแดงภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว นับเป็นเหตุการณ์สำาคัญ มากในประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นของการขยายอำานาจ ของชาวผิวขาวเข้าไปในทวีปนี้ ทำานอง เดียวกันกับที่ นายทหารชาวสเปน ชื่อ เฟอร์นนโด คอร์เตช ได้เข้าไปพิชตจักรวรรดิ ั ิ
 52. 52. • การที่ปซาร์โรสามารถเอาชนะชาวอินเดียนแดง ิ ในจักรวรรดิอินคาได้ ทั้งๆที่มีกำาลังพลเพียง 180 คนนั้นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด แต่ที่ สามารถทำาได้สำาเร็จก็เนื่องจากประมุขของชาว อินเดียนแดงในขณะนั้นกำาลังเกิดความแตกแยก และปิการ์โซได้ใช้กลอุบายหลอกล่อจนสามารถ เข้าควบคุมตัวประมุขของชาวอินเดียนแดงไว้ได้ เมื่อขาดประมุขชาวอินเดียนแดงที่เหลือแม้จะมี เป็นจำานวนมากก็ยอมจำานนแต่โดยดี
 53. 53. ผลกระทบจากการปกครองของ สเปนและโปรตุเ กส• เมื่อชาวสเปนและโปรตุเกสเข้ามาสร้าง อาณานิคมในอเมริกาใต้ ได้กอบโกยเอาผล ประโยชน์ไปอย่างมากมาย ผลประโยชน์ที่ได้ รับเป็นแร่โลหะที่มีคา เช่น เงิน ทองคำา และพืช ่ ผลเมืองร้อนต่างๆ นอกจากนี้ยังบังคับใช้ แรงงานของชาวอินเดียนแดงให้ไปขุดหาแร่ ใหม่ๆให้แก่ตนด้วย ทำาให้ชาวอินดียนแดงต้อง ประสบความทุกข์ยากและล้มตายไปจำานวนมาก จากกการถูกใช้แรงงานอย่างไม่ปราณีปราศรัย และการขาดแคลนอาหารบริโภค เพราะไม่มี
 54. 54. • สำาหรับการปลูกพืชเมืองร้อนนัน ชาวสเปนและ ้ โปรตุเกสได้นำาทาสนิโกรเข้ามาใช้เป็นแรงงาน ในไร่ขนาดใหญ่ ซึ่งปลูกอ้อยและพืชเมืองร้อน อื่นๆ โดยสรุปแล้วการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ของชาวสเปนและโปรตุเกสมิได้มุ่งหวังจะสร้าง ความเจริญให้แก่อาณานิคมอย่างแท้จริงเหมือน กับที่อังกฤษและฝรั่งเศสทำาในอเมริกาเหนือ
 55. 55. • แต่สวนใหญ่ต้องการผลประโยชน์ที่จะได้รับใน ่ เวลาอันรวดเร็ว และกอบโกยความมั่งคังกับสู่ ่ เมืองแม่ จึงทำาให้การพัฒนาความเจริญของ อาณานิคมเป็นไปอย่างล่าช้า
 56. 56. การได้ร ับ เอกราชของประเทศ ต่า งๆในอเมริก าใต้• อาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสเริ่ม เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช หลังจากที่อยู่ ใต้อาณานิคมของเมืองแม่มาเป็นเวลาประมาณ 300 ปี สงครามประกาศอิสรภาพของ สหรัฐอเมริกาในอเมริกาเหนือเป็นตัวอย่าง กระตุ้นให้อาณานิคมในอเมริกาใต้เอาแบบอย่าง บ้าง
 57. 57. • ผูนำาสำาคัญในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชที่มีชอ ้ ื่ เสียงมากที่สุด คือ ซิมอน โบลิวาร์ บุคคลผู้นมี ี้ เชือสายสเปน ได้รวบรวมพรรคพวกต่อสูกับ ้ ้ กำาลังทหารของสเปนในค.ศ. 1809 จนได้รับ ชัยชนะในที่สุด แล้วได้จัดตั้งสหพันธรัฐ ชือ ่ เกรตเตอร์ โคลัมเบีย โดยรวม เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา และปานามา เข้าด้วยกัน
 58. 58. • ภายหลังได้ยุบเลิกไป และกลายเป็นประเทศ เอกราชต่างๆ นอกจากนี้โบลิวาร์ยังเป็นผู้นำา ในการประกาศเอกราชของโบลิเวียในค.ศ.1825 ซึ่งชื่อประเทศโบลิเวียก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผูนำาทางการเมืองนี้ ้
 59. 59. ซิมอน โบลิวาร์

×