• Save
Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2

 • 1,867 views
Uploaded on

Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2

Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,867
On Slideshare
1,570
From Embeds
297
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 297

http://moodle.aducate.fi 290
http://www.scoop.it 7

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjauksetosa 2
  Ari HaaranenItä-Suomen yliopisto
  18.2.2011
 • 2. Sisältö
  II osa
  Suomalaisen terveyden edistämisen kehittyminen 1900-luvulta tähän päivään
  Uusimmat yhteiskuntapoliittiset linjaukset ja strategiat Suomessa
 • 3. Terveyden edistämisen kehitysvaiheet Suomessa
  Vapaaehtoisjärjestöjen toimintavaihe 1900-1940 luvuilla
  Sosiaali- ja terveyspoliittisen lainsäädännön vaihe 1940-1960 luvuilla
  Lainsäädännön tehtävänä tukea väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä
  Kansanterveyslain vaihe 1970 –luku (perusterveydenhuollon vaihe)
  Kansanterveyslaki 1972:
  Laajensi vastuuta väestön terveyden edistämisestä
  Tehosti ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa
  Vertaa Alma Ata 1978!
 • 4. Terveyden edistämisen kehitysvaiheet Suomessa
  Elämäntyylivaihe 1980 -luvulla
  Valtakunnalliset suunnitelmat
  Terveyskasvatuksen yhdyshenkilöt
  Health for All –ohjelman mallimaa
  Uuden kansanterveyden vaihe 1980 –luvulta lähtien
  1990 –luvulla sosiaalisen vastuun ja terveyden suojelun vaihe sekä yhteisöllisen terveyden edistämisen vaihe
  Uudistettu Terveyttä kaikille vuoteen 2000 –ohjelma
  Väestön osallistumismahdollisuuksien kehittäminen
 • 5. Terveyden edistämisen kehitysvaiheet Suomessa
  Yhteiskuntapoliittisen terveyden edistämisen vaihe 2000 –luvulla
  Terveys 2015 -kansanterveysohjelma
 • 6. Terveys 2015 -kansanterveysohjelma
  Taustalla ajatus, että ihmisten terveyttä voidaan edistää arkielämän ympäristöissä, mutta myös vahingoittaa
  Yhteistyöohjelma, jossa painotetaan terveyden tukemista ja edistämistä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla
  Toimi kehyksenä hankkeille ja toiminnoille
  8 tavoitetta, jotka kohdentuvat keskeisiin kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin
 • 7. Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet
  Ikäryhmittäiset tavoitteet:
  Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.
  Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16-18-vuotiaista alle 15 % tupakoi; nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa.
  Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta.
  Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olosuhteet kehittyvät siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin.
  Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.
 • 8. Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet
  Kaikille yhteiset tavoitteet:
  Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna 2000.
  Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.
  Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.
 • 9. Terveyden edistämisen laatusuositus
  Tarkoituksena jäsentää terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää sekä tukea kuntien omaa laadunhallintatyötä
  Tavoitteena väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nostaminen toiminnan painoalueeksi kaikissa kunnissa -> tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista ja toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia.
 • 10. Terveyden edistämisen laatusuositus
  Kuusi toimintalinjaa:
  Terveyden edistämisen toimintapolitiikka ja johtaminen
  Terveyttä edistävät elinympäristöt
  Terveyttä edistävä yhteistyö ja osallistuminen
  Terveyden edistämisen osaaminen
  Terveyttä edistävät palvelut
  Terveyden edistämisen seuranta ja arviointi
 • 11. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma
  Tavoitteena väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen
  Tehtävänä terveysnäkökohtien huomioonottaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmissä
  Linjaa terveyden edistämistä eri alueilla ja esittää konkreettisia toimenpiteitä
  Seuranta ja arviointi
 • 12. Uusi terveydenhuoltolaki
  Voimaan 1.5.2011
  Painotukset:
  Asiakaskeskeisyys
  Potilasturvallisuus ja laatu
  Perusterveydenhuollon vahvistaminen
  Eri toimijoiden välinen yhteistyö
  Terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen
  Kustannusten kasvun hillitseminen
  Terveyden edistäminen keskeistä kustannusten hillitsemisessä
 • 13. Muut ohjaavat asiakirjat
  KASTE –ohjelma (kts. erillinen video)
  Erilaiset suunnitelmat
  Oppaat ja suositukset
  Terveys kaikissa poliitikoissa
 • 14. Linjauksissa painottuu
  Ihminen aktiivinen toimija ja osallistuja
  Laaja-alainen monien eri toimijoiden välinen yhteistyö
  Toiminta ihmisten arkielämässä
  Terveyspolitiikan merkitys terveyttä tuottavana tekijänä
  Ympäristö merkityksellinen terveydelle
  Linjaukset ohjaavat terveyden edistämistä ja antavat toiminnalle yhteiset tavoitteet
 • 15. Lähteet; osa 1
  Bhatti, T. & Hamilton, N. 2002. Health Promotion. What is it? Health PolicyResearch Bulletin, Vol. 1 (3), 5-7.
  Catford, J. 2006. Creatingpoliticalwill: movingfrom the science to the art of healthpromotion. Health Promotion International, Vol. 21(1), 1-4.
  De Leeuw, E., ChoTang, K. & Beaglehole, R. 2007. Ottawa to Bangkok – Health promotion’sjourneyfromprinciples to ”glocal” implementation. Health Promotion International, Vol. 21 (), 1-4.
  Nutbeam, D. 1998. Health promotionglossary. Health Promotion International, Vol. 13(4), 349-364.
  Poskiparta, M. 2002. Terveyden edistäjän ammatillisen orientoitumisen kehityskulut 1900- ja 2000-luvun Suomessa. Teoksessa Koivisto, T. ym. (toim) 2002. Hoitotyön vuosikirja. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki, 159-170.
  Tuominen, P., Savola, E. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistämisen avainsisällöt. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja –sarja 5/2005.
  Vertio, H. 2003. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki.
 • 16. Lähteet; osa 1
  WHO 2011. Health promotion. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.who.int/healthpromotion/en/ (18.2.2011)
  WHO 2009. Milestones in Health Promotion. StatementsfromGlobalConferences.
 • 17. Lähteet; osa 2
  Koivisto, T. 2002. Terveys 2015 –kansanterveysohjelma – terveyden edistäminen kaikkien yhteisenä asiana. Teoksessa Koivisto, T. ym. (toim) 2002. Hoitotyön vuosikirja. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki, 25-34.
  Kauhanen, J., Myllykangas, M., Salonen, J. & Nissinen, A. 1998. Kansanterveystiede. WSOY. Juva.
  Poskiparta, M. 2002. Terveyden edistäjän ammatillisen orientoitumisen kehityskulut 1900- ja 2000-luvun Suomessa. Teoksessa Koivisto, T. ym. (toim) 2002. Hoitotyön vuosikirja. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki, 159-170.
  Rimpelä, M. 2005. Kunnan kansanterveystyö terveyden edistäjänä. 1 Suomen Lääkärilehti 44/2005, 4523-4526.
  Sosiaali- ja terveysministeriö 2011. KASTE-ohjelma . Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste
  Sosiaali- ja terveysministeriö 2006. Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2006:19. Helsinki.
  Sosiaali- ja terveysministeriö 2001. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 –kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2001:4. Helsinki.
 • 18. Lähteet; osa 2
  Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. 2007. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.valtioneuvosto.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terveys/ohjelman-sisaeltoe/fi.pdf (18.2.2011)
  Vohlonen, I. 1998. Suomalainen terveyspolitiikka. Kirjayhtymä Oy. Helsinki.
  KIITOS!