Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2

1,830 views
1,683 views

Published on

Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset, osa 2

 1. 1. Terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjauksetosa 2<br />Ari HaaranenItä-Suomen yliopisto<br />18.2.2011<br />
 2. 2. Sisältö<br />II osa<br />Suomalaisen terveyden edistämisen kehittyminen 1900-luvulta tähän päivään<br />Uusimmat yhteiskuntapoliittiset linjaukset ja strategiat Suomessa<br />
 3. 3. Terveyden edistämisen kehitysvaiheet Suomessa<br />Vapaaehtoisjärjestöjen toimintavaihe 1900-1940 luvuilla<br />Sosiaali- ja terveyspoliittisen lainsäädännön vaihe 1940-1960 luvuilla<br />Lainsäädännön tehtävänä tukea väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä<br />Kansanterveyslain vaihe 1970 –luku (perusterveydenhuollon vaihe)<br />Kansanterveyslaki 1972: <br />Laajensi vastuuta väestön terveyden edistämisestä<br />Tehosti ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa<br />Vertaa Alma Ata 1978!<br />
 4. 4. Terveyden edistämisen kehitysvaiheet Suomessa<br />Elämäntyylivaihe 1980 -luvulla<br />Valtakunnalliset suunnitelmat<br />Terveyskasvatuksen yhdyshenkilöt<br />Health for All –ohjelman mallimaa<br />Uuden kansanterveyden vaihe 1980 –luvulta lähtien<br />1990 –luvulla sosiaalisen vastuun ja terveyden suojelun vaihe sekä yhteisöllisen terveyden edistämisen vaihe<br />Uudistettu Terveyttä kaikille vuoteen 2000 –ohjelma <br />Väestön osallistumismahdollisuuksien kehittäminen<br />
 5. 5. Terveyden edistämisen kehitysvaiheet Suomessa<br />Yhteiskuntapoliittisen terveyden edistämisen vaihe 2000 –luvulla<br />Terveys 2015 -kansanterveysohjelma<br />
 6. 6. Terveys 2015 -kansanterveysohjelma<br />Taustalla ajatus, että ihmisten terveyttä voidaan edistää arkielämän ympäristöissä, mutta myös vahingoittaa<br />Yhteistyöohjelma, jossa painotetaan terveyden tukemista ja edistämistä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla<br />Toimi kehyksenä hankkeille ja toiminnoille<br />8 tavoitetta, jotka kohdentuvat keskeisiin kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin<br />
 7. 7. Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet<br />Ikäryhmittäiset tavoitteet:<br />Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.<br />Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16-18-vuotiaista alle 15 % tupakoi; nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa.<br />Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta.<br />Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olosuhteet kehittyvät siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin.<br />Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.<br />
 8. 8. Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet<br />Kaikille yhteiset tavoitteet:<br />Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna 2000.<br />Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.<br />Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.<br />
 9. 9. Terveyden edistämisen laatusuositus<br />Tarkoituksena jäsentää terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää sekä tukea kuntien omaa laadunhallintatyötä <br />Tavoitteena väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nostaminen toiminnan painoalueeksi kaikissa kunnissa -> tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista ja toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. <br />
 10. 10. Terveyden edistämisen laatusuositus<br />Kuusi toimintalinjaa:<br />Terveyden edistämisen toimintapolitiikka ja johtaminen <br />Terveyttä edistävät elinympäristöt <br />Terveyttä edistävä yhteistyö ja osallistuminen <br />Terveyden edistämisen osaaminen <br />Terveyttä edistävät palvelut <br />Terveyden edistämisen seuranta ja arviointi <br />
 11. 11. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma<br />Tavoitteena väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen<br />Tehtävänä terveysnäkökohtien huomioonottaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmissä<br />Linjaa terveyden edistämistä eri alueilla ja esittää konkreettisia toimenpiteitä<br />Seuranta ja arviointi<br />
 12. 12. Uusi terveydenhuoltolaki<br />Voimaan 1.5.2011<br />Painotukset:<br />Asiakaskeskeisyys<br />Potilasturvallisuus ja laatu<br />Perusterveydenhuollon vahvistaminen<br />Eri toimijoiden välinen yhteistyö<br />Terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen<br />Kustannusten kasvun hillitseminen<br />Terveyden edistäminen keskeistä kustannusten hillitsemisessä <br />
 13. 13. Muut ohjaavat asiakirjat<br />KASTE –ohjelma (kts. erillinen video)<br />Erilaiset suunnitelmat<br />Oppaat ja suositukset<br />Terveys kaikissa poliitikoissa<br />
 14. 14. Linjauksissa painottuu<br />Ihminen aktiivinen toimija ja osallistuja<br />Laaja-alainen monien eri toimijoiden välinen yhteistyö<br />Toiminta ihmisten arkielämässä<br />Terveyspolitiikan merkitys terveyttä tuottavana tekijänä<br />Ympäristö merkityksellinen terveydelle<br />Linjaukset ohjaavat terveyden edistämistä ja antavat toiminnalle yhteiset tavoitteet <br />
 15. 15. Lähteet; osa 1<br />Bhatti, T. & Hamilton, N. 2002. Health Promotion. What is it? Health PolicyResearch Bulletin, Vol. 1 (3), 5-7.<br />Catford, J. 2006. Creatingpoliticalwill: movingfrom the science to the art of healthpromotion. Health Promotion International, Vol. 21(1), 1-4.<br />De Leeuw, E., ChoTang, K. & Beaglehole, R. 2007. Ottawa to Bangkok – Health promotion’sjourneyfromprinciples to ”glocal” implementation. Health Promotion International, Vol. 21 (), 1-4.<br />Nutbeam, D. 1998. Health promotionglossary. Health Promotion International, Vol. 13(4), 349-364.<br />Poskiparta, M. 2002. Terveyden edistäjän ammatillisen orientoitumisen kehityskulut 1900- ja 2000-luvun Suomessa. Teoksessa Koivisto, T. ym. (toim) 2002. Hoitotyön vuosikirja. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki, 159-170.<br />Tuominen, P., Savola, E. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistämisen avainsisällöt. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja –sarja 5/2005.<br />Vertio, H. 2003. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki.<br />
 16. 16. Lähteet; osa 1<br />WHO 2011. Health promotion. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.who.int/healthpromotion/en/ (18.2.2011)<br />WHO 2009. Milestones in Health Promotion. StatementsfromGlobalConferences.<br />
 17. 17. Lähteet; osa 2<br />Koivisto, T. 2002. Terveys 2015 –kansanterveysohjelma – terveyden edistäminen kaikkien yhteisenä asiana. Teoksessa Koivisto, T. ym. (toim) 2002. Hoitotyön vuosikirja. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki, 25-34.<br />Kauhanen, J., Myllykangas, M., Salonen, J. & Nissinen, A. 1998. Kansanterveystiede. WSOY. Juva.<br />Poskiparta, M. 2002. Terveyden edistäjän ammatillisen orientoitumisen kehityskulut 1900- ja 2000-luvun Suomessa. Teoksessa Koivisto, T. ym. (toim) 2002. Hoitotyön vuosikirja. Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki, 159-170.<br />Rimpelä, M. 2005. Kunnan kansanterveystyö terveyden edistäjänä. 1 Suomen Lääkärilehti 44/2005, 4523-4526.<br />Sosiaali- ja terveysministeriö 2011. KASTE-ohjelma . Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste<br />Sosiaali- ja terveysministeriö 2006. Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2006:19. Helsinki.<br />Sosiaali- ja terveysministeriö 2001. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 –kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2001:4. Helsinki.<br />
 18. 18. Lähteet; osa 2<br />Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. 2007. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.valtioneuvosto.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terveys/ohjelman-sisaeltoe/fi.pdf (18.2.2011)<br />Vohlonen, I. 1998. Suomalainen terveyspolitiikka. Kirjayhtymä Oy. Helsinki.<br />KIITOS!<br />

×