CV For Application

416 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CV For Application

  1. 1. ÆÜøܲκÜ겶ð²Î²Ü (àõß³¹ñáõÃÛáõÝ` ³ëïÕ³ÝÇßáí Ýßí³Í ¹³ßï»ñÁ »Ýóϳ »Ý å³ñï³¹Çñ Éñ³óÙ³Ý) (³½·³ÝáõÝ) (ѳÛñ³ÝáõÝ) ²é³Ýó ÝϳñÇ (³ÝáõÝ) ³éϳÛáõÃÛ³ Ý Ò»ñ ¹ÇÙáõÙÁ ÌÝÝ¹Û³Ý í³Ûñ, ûñ, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí * ´Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó» * ãÇ ùÝݳñÏíÇ             лé³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñ (ï³Ý, µÁÁ³ÛÇÝ) * ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ëó» *                   Î ð  àõ Â Ú àõ Ü * ´³ñÓñ³·áõÛÝ ØÇÁݳϳñ· ²ÛÉ ___________________ àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý àõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ï³ñ»ÃÇíÁ ü³ÏáõÉï»ï سëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ ï³ñÇ ï³ñÇ                                                                                           Üᯐ áõëÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ öàðÒ* î³ñ»ÃÇíÁ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¼µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                         ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÏÇñ× Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 1
  2. 2.                         î³ñ»ÃÇíÁ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¼µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                         ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÏÇñ× Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ                         ¸²êËܲòܺð* î¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¸³ëÁÝóóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¸³ëÁÝóóÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                         î¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¸³ëÁÝóóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¸³ëÁÝóóÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                         î¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¸³ëÁÝóóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¸³ëÁÝóóÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                         βزìàð²Î²Ü ²Þʲî²Üø* î³ñ»ÃÇíÁ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                   ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÏÇñ× Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ                         î³ñ»ÃÇíÁ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                   ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÏÇñ× Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 2
  3. 3.                         L»½áõÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ * ·ñ»É Ëáë»É (Üß»É É»½áõݤ ·»ñ³½³Ýó É³í µ³í³ñ³ñ ·»ñ³½³Ýó É³í µ³í³ñ³ñ                                                                                                                                                                         гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙ * (Üᯐ Íñ³·ñÇ ³ÝáõÝÁ) ¶»ñ³½³Ýó È³í ´³í³ñ³ñ                                                                                                 ܲʲêÆðàôÂÚàôÜܺð*                         Ðð²î²ð²ÎàôÂÚàôÜܺð/Ðà¸ì²Ìܺð î³ñ»ÃÇíÁ Â»Ù³Ý ¶ÇñùÁ ¾ÁÁ                                                                                                 ²Ü¸²Ø²ÎòàôÂÚàôÜ î³ñ»ÃÇíÁ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                   3
  4. 4. ëÏǽµÁ ³í³ñïÁ                   úÈÆØäƲ¸²Üºð î³ñ»ÃÇíÁ ²é³ñÏ³Ý Øñó³Ý³ÏÁ / î»ÕÁ                                     ²ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 1. àõÝ»ó»É »±ù ³ñ¹Ûáù ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ²Úà àâ , »Ã» ³Ûá Ýß»ù ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ń ïí³ ÍÁ ____________________ ³ 2. àõÝ»±ù ³ñ¹Ûáù í³ñáñ¹³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ²Úà à⠺û ³Ûá, Ýß»ù ϳÁ___________________ ∙ń ºð²Þʲìàð²¶ðºð             4

×