Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΤμήμα : Α4Σιμηόρης ΙωάμμηςΤόλης ΦώηηςΧριζηάκης ΣωκράηηςΝαπολέωμ ΨαρράςΣίμηος Θεόδ...
Ο ακλθτιςμόσ ςτθν αρχαία Ελλάδα αποτελοφςεςθμαντικό μζροσ τθσ κοινωνικισ ηωισ και τθσ αγωγιστων νζων. Και αυτό διότι οι αρ...
βρίςκεται ςτο αγακό, ςτθν αρετι.Η αρετι βρίςκεται δια μζςου του «ευ αγωνίηεςακαι»ςτθν γυμναςτικι και ςτον ακλθτιςμό. Οι αρ...
Η ΙΣΤΟ΢ΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ        ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝΣτθ μινωικι εποχι (2800 -1100 π.Χ.) οι Κριτεστζρπονταν με ...
να διοργανϊνονται ςυχνά ακλθτικοί αγϊνεσ, τοπικοί ιπανελλινιοι, ςε διάφορεσ περιοχζσ.Γενικά ςτουσ αγϊνεσ ςτθν αρχαία Ελλάδ...
ςτον Ιςκμό τθσ Κορίνκου και τα``Νζμεαϋϋ ςτθ Νεμζα (από τον 3οαιϊνα π.Χ. ετελοφντο ςτο Άργοσ).Στουσ αγϊνεσ οι ακλθτζσ κρίνο...
ελλανοδίκεσ και ζπακλο τουσ ιταν ζνα ςτεφάνι  από αγριοςζλθνο.  Τα Κςκμια κακιερϊκθκαν το 581 π.Χ (άρχιςαν,  όμωσ, ν...
δζχονταν μεγάλεσ τιμζσ από τθν πόλθ τουσ και ταονόματά τουσ παρζμεναν ςτθν αιωνιότθτα.Ο ποιθτισ Ρίνδαροσ αναφζρεται ςτον ι...
του Διόσϋϋ), δθλαδι θ ειρινθ ςε όλθ τθν Ελλάδα κατάτθν διάρκεια των ολυμπιακϊν αγϊνων.Οι ολυμπιακοί αγϊνεσ ετελοφντο κάκε ...
http://xletsos-basilhs.blogspot.comhttp://clubs.pathfinder.grWWW.WIKIPEDIA.COMWWW.GOOGLE.COM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Α4 Ο ρόλος της άθλησης στην αρχαία Ελλάδα

614 views

Published on

Εργασία Φυσικής Αγωγής 2011-2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Α4 Ο ρόλος της άθλησης στην αρχαία Ελλάδα

 1. 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΤμήμα : Α4Σιμηόρης ΙωάμμηςΤόλης ΦώηηςΧριζηάκης ΣωκράηηςΝαπολέωμ ΨαρράςΣίμηος Θεόδωρος
 2. 2. Ο ακλθτιςμόσ ςτθν αρχαία Ελλάδα αποτελοφςεςθμαντικό μζροσ τθσ κοινωνικισ ηωισ και τθσ αγωγιστων νζων. Και αυτό διότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευανότι θ υγειά του ςϊματοσ πρζπει να ςυμβαδίηει με τθνπνευματικι υγεία. «Νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιι», όπωσζλεγαν.Οι Ζλλθνεσ ιταν ο πρϊτοσ λαόσ που επινόθςε τισ«ακλοπαιδιζσ» τισ οποίεσ ανιγαγαν ςε αγωνίςματα,ςτα οποία οι παίκτεσ ςυναγωνίηονταν. Η λζξθΆγων(ασ) προζρχεται από το ριμα «Άγω» πουςθμαίνει «οδθγϊ». Το ίδιο ριμα παράγει τθν λζξθΑγωγι, από τθν οποία παράγεται θ ζννοιαπαιδαγωγόσ (αυτόσ που άγει, που οδθγεί τον παίδα).Η λζξθ «ακλζω» – «ακλϊ» ςθμαίνει μόχκοσ, ανάγκθ,αγωνίηομαι.Ο Αριςτοτζλθσ ζκεςε τον οριςμό τθσ επιςτιμθσ τθσφυςικισ αγωγισ, λζγοντασ ότι εξετάηει το είδοσ τθσεκγφμναςθσ που ταιριάηει ςε όλουσ, αφοφ αποςκοπείςτθν γυμναςτικι εκπαίδευςθ όλων και όχι μόνων αυτϊν με φυςικά ςωματικά χαρίςματα. Κατά τον Αριςτοτζλθ ο ςκοπόσ τθσ γυμναςτικισ είναι παιδαγωγικόσ και αιςκθτικόσ. Ο Αριςτοτζλθσ ζλεγε ότι θ γυμναςτικι δεν πρζπει να περιλαμβάνειακρότθτεσ που καταςτρζφουν τθν ςωματικι αρμονία.Γενικά οι αρχαίοι Ζλλθνεσ προςπακοφςαν να είναιυπζρ του μζτρου ςτθ ηωι, αλλά και να κατακτιςουντθν ευδαιμονία, τθν ευτυχία δθλαδι θ οποία
 3. 3. βρίςκεται ςτο αγακό, ςτθν αρετι.Η αρετι βρίςκεται δια μζςου του «ευ αγωνίηεςακαι»ςτθν γυμναςτικι και ςτον ακλθτιςμό. Οι αρχαίοιΖλλθνεσ γυμνάηονταν γυμνοί από τθν παιδικι τουσθλικία ζωσ και τθν μζςθ θλικία ςε δθμόςιεσπαλαίςτρεσ. Η παλαίςτρα ιταν ζνασ ανοιχτόστετράγωνοσ χϊροσ που περιβάλλετο από τοίχουσ. Εκείυπιρχαν παιδαγωγοί που επιτθροφςαν τουσ νζουσ. Οδάςκαλοσ τθσ ςωματικισαγωγισ ιταν ο «παιδοτρίβθσ»που ςθμαίνει γυμναςτισ.Οι ακλοφμενοι αςκοφνταν υπότισ οδθγίεσ του γυμναςτι οοποίοσ κρατϊντασ ζνα μακρφμπαςτοφνι τουσ ζδειχνε τισαςκιςεισ.
 4. 4. Η ΙΣΤΟ΢ΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝΣτθ μινωικι εποχι (2800 -1100 π.Χ.) οι Κριτεστζρπονταν με ακλιματα όπωσ τα ταυροκακάψια, τισακροβαςίεσ, τθν πυγμαχία, τθν πάλθ και τθν ςφαίρα.Στα ταυροκακάψια οι Κριτεσ, τθν ϊρα που τουσ ορμοφςε ο ταφροσ, τον άρπαηαν από τα κζρατα και βοθκοφμενοι από τθν ζκταςθ του κεφαλιοφ του ταφρου προσ τα πίςω, πθδοφςαν κάνοντασ ςτροφι ςτον αζρα και κατζλθγαν όρκιοι πίςω του! Μάλιςτα, υπιρχε καιανδρείκελο που ερζκιηε τον ταφρο και το οποίοονομαηόταν ``ταυροκακάπτθσϋϋ. Στο άκλθμα αυτόλάμβαναν μζροσ και γυναίκεσ!!!Στθν υςτεροελλαδικιι μυκθναϊκι εποχι (16οσ ωσ 11οσ αιϊνασ π.Χ.)δθμιουργικθκαν οι ακλθτικοί αγϊνεσ ςτθν αρχαίαΕλλάδα. Οι αγϊνεσ αυτοί ετελοφντο προσ τιμιν τωννεκρϊν, δθλαδι ιταν επιτάφιοι.Στθν γεωμετρικι καιτθν αρχαϊκι εποχι (7οσ και 6οσ αιϊνασ π.Χ.) άρχιςαν
 5. 5. να διοργανϊνονται ςυχνά ακλθτικοί αγϊνεσ, τοπικοί ιπανελλινιοι, ςε διάφορεσ περιοχζσ.Γενικά ςτουσ αγϊνεσ ςτθν αρχαία Ελλάδα γίνοντανδεκτοί μόνον ελεφκεροι Ζλλθνεσ, ντόπιοι ι από τισαποικίεσ τθσ χϊρασ. Δεν ςυμμετείχαν άλλοιβαρβαρικοί λαοί. Απαγορευόταν, επίςθσ, θ ςυμμετοχιατόμων που είχαν κατθγορθκεί για διάπραξθεγκλθμάτων ι αςζλγεια προσ τα ιερά. Στθν κλαςςικιεποχι (5οσ αιϊνασ π.Χ.) οι ακλθτικοί αγϊνεσ ζλαβαντθν γνωςτι τουσ μορφι. Δυςτυχϊσ, ςτα ρωμαϊκάχρόνια ο ακλθτιςμόσ εμπορευματοποιικθκε με τθνεμφάνιςθ επαγγελματιϊν ακλθτϊν. Οι ΢ωμαίοι, όπωσγίνεται και ςιμερα, πλιρωναν τεράςτια ποςά για νααποκτιςουν τουσ καλφτερουσ ακλθτζσ με τουσοποίουσ εξαςφάλιηαν νίκεσ ςτουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ.Δθλαδι αυτοςκοπόσ, με τουσ ΢ωμαίουσ, άρχιςε ναγίνεται θ νίκθ και τα χριματα, από μζρουσ τουακλθτι, αλλά και των χρθματοδοτϊν του. Αυτι θάποψθ ςυνζχιςε μζχρι ςιμερα. Στον 20ο αιϊνα οιΗΡΑ ιταν αυτζσ που ανζδειξαν ζντονα τθν ρωμαϊκιτακτικι περί πρωτακλθτιςμοφ και χρθμάτων ςτουσνικθτζσ. Η άποψθ αυτι επεκτάκθκε ςε όλον τονπλανιτθ και δυςτυχϊσ και ςτθν Ελλάδα ςτθν οποίαγεννικθκε το ακλθτικό ιδεϊδεσ... Επιςτρζφοντασ ςτθνΕλλάδα, μετά τθν μυκθναϊκι εποχι δθμιουργικθκανοι πανελλινιοι αγϊνεσ που ιταν τα ``Ολφμπιαϋϋ ςτθνΟλυμπία, τα ``Ρφκιαϋϋ ςτουσ Δελφοφσ, τα ``Κςκμιαϋϋ
 6. 6. ςτον Ιςκμό τθσ Κορίνκου και τα``Νζμεαϋϋ ςτθ Νεμζα (από τον 3οαιϊνα π.Χ. ετελοφντο ςτο Άργοσ).Στουσ αγϊνεσ οι ακλθτζσ κρίνονταναπό επιτροπι κριτϊν, τουσ περίφθμουσ ελλανοδίκεσ.  Τα Ρφκια ονομάςτθκαν ζτςι προσ τιμιν του κεοφ Απόλλωνα που ςκότωςε τον Ρφκωνα που τρομοκρατοφςε τουσ κατοίκουσ των Δελφϊν. Τα Ρφκια ετελοφντο κάκε 4 ζτθ. Ήταν εορτι προσ τιμιν του κεοφ Απόλλωνα ςτουσ Δελφοφσ και περιλάμβαναν κατά ςειρά: ιεροτελεςτίεσ, μουςικοφσ αγϊνεσ, γυμνικοφσ αγϊνεσ ανδρϊν και παίδων και ιππικοφσ αγϊνεσ. Ζπακλο των νικθτϊν ιταν ζνα δάφνινο ςτεφάνι (θ δάφνθ ιταν το ιερό δζνδρο του Απόλλωνα).  Τα Νζμεα ξεκίνθςαν το 1251 π.Χ. και ζκτοτε ετελοφντο κάκε 2 ζτθ (τον Ιοφλιο, ςτο τζλοσ του 1ου και 3ου ζτουσ κάκε Ολυμπιάδοσ) προσ τιμιν του κεοφ Δια. Τα Νζμεα ιταν ταφικοί αγϊνεσ προσ τιμιν των ``Επτά επί Θιβασϋϋ. Αυτοί ιταν οι 6 Ρελοποννιςιοι βαςιλείσ που εκςτράτευςαν μαηί με τον Ρολυνείκθ εναντίον του αδελφοφ του Ετεοκλι ςτθν Θιβα. Για αυτόν το λόγο οι ελλανοδίκεσ (επιτροπι κριτϊν) φοροφςαν πζνκιμο ζνδυμα. Οι ακλθτζσ κρίνονταν από 10
 7. 7. ελλανοδίκεσ και ζπακλο τουσ ιταν ζνα ςτεφάνι από αγριοςζλθνο.  Τα Κςκμια κακιερϊκθκαν το 581 π.Χ (άρχιςαν, όμωσ, νωρίτερα) και ετελοφντο κάκε 2 ζτθ (ςτα τζλθ Απριλίου, ςτο τζλοσ του 2ου και 4ου ζτουσ κάκε Ολυμπιάδοσ) προσ τιμιν του κεοφ Ροςειδϊνα. Γι’ αυτό θ περιοχι του Ιςκμοφ είναι γνωςτι και ωσ Ροςειδωνία. Στα Κςκμια επινοικθκε κάτι εκπλθκτικό. Για τουσ δρομείσ υπιρχε μια επιςκόπθςθ αφετθρίασ που αποτελείτο από 16 ειςόδουσ και με ςκοινιά τοποκετθμζνα ςε τριγωνικό λικόςτρωτο γινόταν δίκαιθ εκκίνθςθ των δρομζων!!! Σιμερα ςτουσ αγϊνεσ δρόμου δεν υπάρχει ανάλογοςφςτθμα και οι αγϊνεσ μπορεί να ςταματιςουναμζςωσ μετά τθν εκκίνθςι τουσ, ακόμα και 3 φορζσ!Τα Κςκμια γίνονταν ςτο ακλθτικό κζντρο κοντά ςτοιερό του Ροςειδϊνα. Ρεριλάμβαναν ρθτορικοφσ,ηωγραφικοφσ, μουςικοφσ, γυμνικοφσ και ιππικοφσαγϊνεσ. Επίςθσ περιλάμβαναν αρματοδρομίεσ,πζντακλον, πάλθ, παγκράτιον, κακϊσ και αγϊνεσμεταξφ πλοίων!!! Σε όλουσ τουσ αγϊνεσ οι νικθτζσ
 8. 8. δζχονταν μεγάλεσ τιμζσ από τθν πόλθ τουσ και ταονόματά τουσ παρζμεναν ςτθν αιωνιότθτα.Ο ποιθτισ Ρίνδαροσ αναφζρεται ςτον ιςκμιονίκθΛζανδρο που τον ςτεφάνωςαν με ςτεφάνι μυρτιάσ.Οι γνωςτότεροι αγϊνεσ ιταν οι ολυμπιακοί, ταΟλφμπια, που ετελοφντο προσ τιμιν του βαςιλιά τωνκεϊν, Δια. Κατά τθν ελλθνικι μυκολογία ο ιδρυτιστων Ολυμπίων ιταν ο Ηρακλισ. Τα Ολφμπια ξεκίνθςανςτθν Ολυμπία τθσ Ηλείασ τον 13ο αιϊνα π.Χ και όχι το776 π.Χ. όπωσ λανκαςμζνα λζνε ακόμα και οιςφγχρονοι Ζλλθνεσ!!! Απλϊσ από το 776 π.Χ άρχιςε θκαταγραφι των ολυμπιακϊν αγϊνων. Το 884 π.Χ.ιταν κακοριςτικό ζτοσ για τθν διοργάνωςθ τουσ. Τονκαιρό εκείνο θ Ελλάδα ςπαράηετο από εμφφλιοπόλεμο και μεγάλθ επιδθμία. Τότε ο Κφιτοσ, βαςιλιάστθσ Ήλιδασ (πρωτεφουςα των Ηλείων, ςτθν ςθμερινιΗλεία περιοχι που βρίςκεται θ Ολυμπία) πιγε ςτομαντείο των Δελφϊν να ςυμβουλευκεί τισ Ρυκίεσ.Η Ρυκία είπε ςτον Κφιτο να ξαναρχίςουν τουσολυμπιακοφσ αγϊνεσ που λόγω των ςυμφορϊν είχανςταματιςει και να κάνουν εκεχειρία. Ζτςι, το 884 π.Χ.υπογράφτθκε για πρϊτθ φορά από τουσΡελοποννιςιουσ θγεμόνεσ: Κφιτο, Κλειςκζνθ (βαςιλιάτθσ Ρίςασ – αρχαία πόλθ τθσ Ηλείασ) και Λυκοφργο(βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ) θ περίφθμθ εκεχειρία (``ιερά
 9. 9. του Διόσϋϋ), δθλαδι θ ειρινθ ςε όλθ τθν Ελλάδα κατάτθν διάρκεια των ολυμπιακϊν αγϊνων.Οι ολυμπιακοί αγϊνεσ ετελοφντο κάκε 49 ι 50 μινεσ(περίπου 4 χρόνια) ςτθν Ολυμπία και αρχικϊσ είχανκρθςκευτικό χαρακτιρα. Αρχικά διαρκοφςαν μιαθμζρα, ενϊ μετά τθν 77θ Ολυμπιάδα 2 μζρεσ και τον5ο αιϊνα π.Χ. 5 μζρεσ. Πταν κακιερϊκθκαν οι 5θμζρεσ ςτουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ, τθν 1θ θμζραγινόταν θ προςζλευςθ των ακλθτϊν, οι κακιερωμζνεσκυςίεσ ςτουσ κεοφσ, θ κρίςθ των ακλθτϊν, θορκωμοςία τουσ ςτο βουλευτιριο και θ ανακοίνωςθτθσ πόλεωσ καταγωγισ τουσ. Τθν 2θ θμζρα γίνονταναγϊνεσ παίδων. Τθν 3θ θμζρα γίνονταν αγϊνεσανδρϊν. Τθν 4θ θμζρα γίνονταν ςτον ιππόδρομοιππικοί αγϊνεσ, αρματοδρομίεσ και το πζντακλον. Στισαρματοδρομίεσ οι ακλθτζσ αγωνίηονταν με το``τζκριππονϋϋ, άρμα που το ζςερναν 4 άλογα. Τοπζντακλον περιλάμβανε: αγϊνεσ άλματοσ εισ μικοσ,διςκοβολίασ, πάλθσ, ακοντιςμοφ και δρόμουταχφτθτασ. Σιμερα γίνεται με τθν ίδια μορφι, μόνονπου θ πάλθ ζχει αντικαταςτακεί από τον δρόμοθμιαντοχισ. Τθν 5θ θμζρα γινόταν θ ςτζψθ τωνολυμπιονικϊν και θ δωρεάν ςίτιςι τουσ ςτοπρυτανείο.
 10. 10. http://xletsos-basilhs.blogspot.comhttp://clubs.pathfinder.grWWW.WIKIPEDIA.COMWWW.GOOGLE.COM

×