• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sahaj sadhna
 

Sahaj sadhna

on

 • 294 views

 

Statistics

Views

Total Views
294
Views on SlideShare
294
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sahaj sadhna Sahaj sadhna Document Transcript

  • mÉëÉiÉÈ xqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ
  • oÉë¼cÉrÉï U¤ÉÉ WåûiÉÑ qÉÇ§É Á lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå qÉWûÉoÉsÉå mÉUÉ¢üqÉÉrÉ qÉlÉÉåÍpÉsÉÉÌwÉiÉÇ qÉlÉÈ xiÉÇpÉ MÑü MÑü xuÉÉWûÉ| UÉåeÉ SÕkÉ qÉåÇ ÌlÉWûÉUMüU 21 oÉÉU CxÉ qÉÇ§É MüÉ eÉmÉ MüUåÇ AÉæU SÕkÉ mÉÏ sÉåÇ| CxÉxÉå oÉë¼cÉrÉï MüÐ U¤ÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ AÉiqÉxÉÉiÉç MüU sÉålÉå eÉæxÉÉ rÉWû ÌlÉrÉqÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • AlÉÑ¢üqÉ oÉë¼cÉrÉï U¤ÉÉ WåûiÉÑ qÉÇ§É ............................................................................................................... 2 ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3 DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ ............................................................................................. 5 mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉ mÉëxjÉÉlÉÌoÉlSÒÈ ´É®É ........................................................................................... 18 xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ MüÐ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ ...................................................................................................... 25 uÉåSÉliÉMüÉ xÉixÉÇaÉ-mÉëxÉÉS ......................................................................................................... 30 xÉåuÉÉpÉaÉiÉ AÉæU qÉåuÉÉpÉaÉiÉ ........................................................................................................ 37 qÉÉåWûqÉÑSaÉUÈ AÉiqÉÌuÉcÉÉU .......................................................................................................... 38 krÉÉlÉ-mÉëxÉÉS ......................................................................................................................... 43 ......iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ .................................................................................................. 46 ÌlÉuÉåSlÉ oÉÉiÉ uÉWûÏ AxÉU MüUiÉÏ Wæû eÉÉå ÌSsÉ xÉå ÌlÉMüsÉiÉÏ Wæû| UOûÏ UOûÉrÉÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ WûqÉÉUå ÌSsÉÉåÇ mÉU uÉWû mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ eÉÉå mÉëpÉÉuÉ AÉiqÉÉUÉqÉÏ xÉimÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ AlÉÑpÉuÉqÉÔsÉMü uÉÉhÉÏ MüÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| uÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉ AmÉlÉÏ AqÉ×iÉuÉÉhÉÏ xÉå qÉlS AÉæU qsÉÉlÉ eÉaÉiÉ MüÉå iÉåeÉxuÉÏ AÉæU MüÉÇÌiÉqÉÉlÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû..... qÉlÉ-oÉÑή Måü oÉlkÉlÉ qÉåÇ TðüxÉå WÒûL xÉÉkÉMüÉåÇ qÉlÉ-oÉÑή xÉå mÉÉU mÉUqÉåµÉU iɨuÉ qÉåÇ eÉaÉÉiÉå WæÇû| ElÉMåü MüÃhÉÉqÉrÉ WØûSrÉ xÉå ÌlÉÈxÉ×iÉ uÉÉhÉÏ MüÉ mÉëpÉÉuÉ AlÉÔPûÉ WûÉåiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ LMü xÉimÉÑÃwÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÐ WØûSrÉ uÉÉhÉÏ MüÉ xÉëÉåiÉ ´ÉÉåiÉÉeÉlÉÉåÇ MüÉå, pÉ£üÉåÇ MüÉå AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü UÉWû Måü mÉÍjÉMüÉåÇ MüÉå, xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå mÉËUmsÉÉÌuÉiÉ MüUMåü mÉÉuÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| uÉå MüWûiÉå WæÇû- “.....DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå lÉ eÉÉlÉlÉå xÉå WûÏ xÉÉUå SÒÈZÉ SSï AÉiÉå WæÇû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉÉUÏ E³ÉÌiÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ pÉÏ urÉÌ£ü, uÉxiÉÑ, mÉëÉhÉÏ, mÉSÉjÉï qÉåÇ WûqÉ AÉoÉ® WÒûL iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉåÇ uÉWûÉð xÉå FmÉU EPûÉlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉblÉ oÉÉkÉÉLÆ AÉæU ShQû SåMüU pÉÏ xÉÉuÉkÉÉlÉ MüU SåiÉÉ Wæû| eÉÉå mÉëåqÉ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå MüUlÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû mÉëåqÉ AaÉU ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü, uÉxiÉÑ, mÉS xÉå ÌMürÉÉ iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉåÇ uÉWûÉð xÉå oÉsÉÉiÉç bÉxÉÏOû sÉåiÉÉ Wæû| AiÉÈ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU xÉWûeÉ qÉÑÌ£ü Måü qÉÉaÉï mÉU AaÉëxÉU UWûÉå|” “......´É®ÉsÉÑ mÉÑÃwÉ WûÏ mÉUqÉ iɨuÉ Måü ¥ÉÉlÉ MüÉå EmÉsÉokÉ WûÉåiÉÉ Wæû|” “.....sÉÉåaÉ mÉÔNûiÉå WæÇû ÌMü AÉmÉMåü qÉiÉ qÉåÇ xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ kÉqÉï MüÉælÉ-xÉÉ Wæû ? pÉÉD ! qÉiÉ qÉÌiÉ Måü WûÉåiÉå WæÇû| xÉÉUÏ qÉÌiÉrÉÉð eÉWûÉð xÉå mÉëMüÉzÉ mÉÉiÉÏ WæÇû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ Wæû| uÉWûÏ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉirÉ Wæû|” “..... ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå MüÉlÉÉåÇ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ MüjÉÉ lÉWûÏÇ xÉÑlÉÏ ElÉMåü MüÉlÉ xÉÉðmÉ Måü ÌoÉsÉ Måü xÉqÉÉlÉ WæÇû| ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå qÉÑZÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ lÉÉqÉ lÉWûÏÇ ÍsÉrÉÉ ElÉMüÐ ÎeÉÀûÉ SÉSÒU (qÉåRûMü) MüÐ ÎeÉÀûÉ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû|” “......DµÉU MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ xÉoÉ qÉÇaÉsÉqÉrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû| mÉÑÃwÉ AaÉU qÉÉåWû MüUMåü mÉѧÉ-mÉËUuÉÉU MüÉå AmÉlÉÉ qÉÉlÉiÉÉ WÒûAÉ EsÉfÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ oÉÑήqÉÉlÉ x§ÉÏ xuÉrÉÇ qÉÉåWûUÌWûiÉ WûÉåMüU mÉÌiÉ Måü qÉÉåWû MüÉå pÉÏ rÉÑÌ£ü xÉå ÌlÉMüÉsÉ xÉMüiÉÏ Wæû| ÍxÉÇkÉuÉMüÏï ZÉÔoÉcÉlS MüÐ bÉOûlÉÉ xÉå rÉWû ¥ÉÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû|”
  • “......xÉŠÉ xÉÉkÉMü, xÉÎizÉwrÉ mÉëÌiÉ¸É rÉÉ xÉÑÌuÉkÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| uÉWû iÉÉå xÉåuÉÉ Måü ÍsÉL WûÏ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû| xÉåuÉÉ xÉå eÉÉå xÉÑZÉ AÉæU mÉëÌiÉ¸É xjÉÉrÉÏ oÉlÉiÉÏ Wæû uÉWû xÉÑZÉ AÉæU mÉëÌiÉ¸É cÉÉWûlÉåuÉÉsÉÉåÇ Måü pÉÉarÉ qÉåÇ MüWûÉð xÉå ? uÉWû iÉÉå cÉÉWûUÌWûiÉ ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|” AÇiÉUÉiqÉÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÇÌiÉ mÉÉrÉå WÒûL ÎxjÉiÉmÉë¥É qÉWûÉmÉÑÃwÉ AmÉlÉå xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå AmÉlÉå AÇiÉqÉïlÉ qÉåÇ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ qÉlÉlÉ MüUlÉå MüÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåiÉå WæÇû| LåxÉÏ AlÉÔPûÏ ÌSurÉ uÉÉhÉÏ MüÉ xÉÇaÉëWû AÉmÉMåü MüUMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ mÉëxiÉÑiÉ MüUiÉå WÒûL WûqÉ AÉlÉÎlSiÉ WæÇû| ´ÉÏ rÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ AqÉSÉuÉÉS AÉ´ÉqÉ AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ LMü WûÉåiÉÉ Wæû LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ LåÌWûMü sÉÉåaÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ oÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇcÉÉÍsÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉæxÉå UÉerÉ xÉUMüÉU AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû, lÉaÉUmÉÉÍsÉMüÉ AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû, MÑüOÒûqoÉ-mÉËUuÉÉU AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû, UÉ·í AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| rÉWû Wæû LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ ÍpɳÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü ÎeÉxÉ UÉ·í Måü, ÎeÉxÉ UÉerÉ Måü, ÎeÉxÉ lÉaÉU Måü ÎeÉxÉ mÉëMüÉU Måü sÉÉåaÉ WûÉåiÉå WæÇû ExÉ mÉëMüÉU MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉMüÉå AcNûÉ sÉaÉiÉÉ Wæû| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉå MüpÉÏ pÉÔsÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå WæÇû AÉæU MüD AqÉsÉ MüUlÉå uÉÉsÉå bÉÔxÉ pÉÏ ZÉÉ sÉåiÉå WæÇû| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ MüD oÉÉU oÉcÉ pÉÏ eÉÉiÉÉ Wæû| 'ClMüqÉOæûYxÉ... xÉåsÉOæûYxÉ' Måü MüÉlÉÔlÉ xÉå MüD sÉÉåaÉ rÉÑÌ£ü MüUMåü oÉcÉ pÉÏ eÉÉiÉå WæÇû| SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ aÉÉðuÉ-aÉÉðuÉ Måü ÍsÉL, UÉerÉ-UÉerÉ Måü ÍsÉL, SåzÉ- SåzÉ Måü ÍsÉL, UÉ·í-UÉ·í Måü ÍsÉL AsÉaÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| AlÉliÉ oÉë¼ÉhQûÉåÇ qÉåÇ LMü WûÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉqÉ MüUiÉÉ Wæû, uÉWû LMü WûÏ xÉqÉÉlÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| SåuÉÉåÇ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ, SæirÉÉåÇ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU qÉlÉÑwrÉÉåÇ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ AsÉaÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉ eÉaÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ LMü WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU eÉÏlÉå xÉå xÉÉkÉlÉÉ xÉWûeÉ qÉåÇ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ eÉÉå cÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû DµÉU MüÐ mÉëxɳÉiÉÉ mÉÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå xÉUMüÉU Måü ÌuÉkÉÉlÉ Måü ÎZÉsÉÉTü cÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ xÉUMüÉU ²ÉUÉ SÎhQûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü ÎZÉsÉÉTü cÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ eÉÏuÉ SÎhQûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ eÉÏuÉ DµÉU MüÉ mrÉÉUÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMüÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉWûÉrÉ MüUiÉÉ Wæû| ÎZÉsÉÉTü cÉsÉlÉå uÉÉsÉå MüÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ mÉcÉÉ-mÉcÉÉMüU xÉoÉMü ÍxÉZÉÉ SåiÉÉ Wæû, ÃsÉÉ-ÃsÉÉMüU xÉoÉMü ÍxÉZÉÉ SåiÉÉ Wæû, SÒÈZÉ mÉÏÄQûÉ, SSï SåMüU xÉoÉ ÍxÉZÉÉiÉÉ Wæû| iÉsÉuÉÉU MüÐ kÉÉU mÉU cÉsÉlÉå Måü ÍsÉL qÉeÉoÉÔU MüUiÉÉ Wæû| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ NÕûOûNûÉOû Wæû| MüpÉÏ ExÉqÉåÇ mÉÉåsÉ cÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ mÉÉåsÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÏ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU xuÉÏMüÉU MüU sÉålÉå uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ zÉÏbÉë xÉTüsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AlÉÉSU MüUlÉå xÉå AjÉuÉÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå AÉSqÉÏ MüÉå oÉWÒûiÉ xÉWûlÉ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| WûqÉ eÉoÉ eÉoÉ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû, eÉoÉ-eÉoÉ AzÉÉÇiÉ WûÉåiÉå WæÇû, eÉoÉ-eÉoÉ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉfÉ sÉÉå ÌMü WûqÉÉUå ²ÉUÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WÒûAÉ Wæû| eÉoÉ-eÉoÉ WûqÉ mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû, ÌlÉpÉÏïMü WûÉåiÉå WæÇû, ZÉÑzÉ WûÉåiÉå WæÇû, ÌlÉͶÉliÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ xÉqÉfÉ sÉÉå ÌMü AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ pÉÏ WûqÉlÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû| SÒrÉÉåïkÉlÉ eÉoÉ eÉlqÉÉ jÉÉ iÉoÉ aÉÏSÄQû oÉÉåsÉ UWåû jÉå, AmÉzÉMÑülÉ WûÉå UWåû jÉå| aÉÉÇkÉÉUÏ lÉå kÉ×iÉUÉ·í xÉå MüWûÉ jÉÉÈ "rÉWû sÉÄQûMüÉ MÑüsÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUåaÉÉ, TåÇüMü SÉå CxÉMüÉå|" ÌMüliÉÑ kÉ×iÉUÉ·í lÉå ClMüÉU MüU ÌSrÉÉ| kÉqÉÉïiqÉÉ mÉÑÃwÉ pÉÏ eÉoÉ-eÉoÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå xÉÑZÉ mÉÉiÉå WæÇû AÉæU mÉëÌiÉMÔüsÉ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå uÉå pÉÏ qÉÉUå eÉÉiÉå WæÇû| M×ümÉÉcÉÉrÉï, pÉÏwqÉ-ÌmÉiÉÉqÉWû, SìÉåhÉ AÉÌS AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMü UWåû jÉå| APûÉUWû A¤ÉÉæÌWûhÉÏ xÉålÉÉ qÉÉUÏ aÉD| ÌMüxÉlÉå qÉÉUÏ ? CxÉMåü mÉÏNåû SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÉUhÉpÉÔiÉ jÉÉ| eÉoÉ kÉÉÍqÉïMü eÉlÉ pÉÏ AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû pÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AmÉqÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| AiÉÈ ExÉå pÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU xÉWûlÉ MüUlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ|
  • SÒrÉÉåïkÉlÉ, eÉrÉSìjÉ AÉÌS AlÉÉcÉÉU MüUiÉå jÉå iÉÉå AeÉÑïlÉ MüÉ ZÉÔlÉ EoÉsÉ EPûiÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ rÉÑÍkÉ̸U AeÉÑïlÉ MüÉå SoÉÉiÉå jÉå.... SoÉÉiÉå jÉå.... SoÉÉiÉå jÉå| SoÉiÉå-SoÉiÉå AeÉÑïlÉ ÌuÉwÉÉS xÉå pÉU aÉrÉÉ jÉÉ| AÉSqÉÏ oÉWÒûiÉ SoÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå ÌWûxOûÏËUrÉÉ MüÉ UÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌWûxOûÏËUrÉÉ MüÉ UÉåaÉ AÉæU iÉlSÒÂxiÉÏ ClÉ SÉålÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ LMü AuÉxjÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AeÉÑïlÉ ExÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ| rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ pÉÏ uÉWû WØûSrÉ MüÐ SÒoÉïsÉiÉÉ, qÉÉåWû AÉæU ExÉ UÉåaÉ xÉå AÉuÉ×iÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| AÉSqÉÏ eÉoÉ pÉÉuÉÑMü WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉå SoÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AjÉuÉÉ AÌiÉ SÒÈZÉÉåÇ qÉåÇ uÉWû SoÉiÉÉ Wæû, WûiÉÉzÉ oÉlÉÉ UWûiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ SÒoÉïsÉ pÉÉuÉÑMüiÉÉ MüÉå QûÉðOû-TüOûMüÉUMüU ÌlÉMüÉsÉlÉÉ AÉæU ExÉqÉåÇ xÉÉWûxÉ AÉæU EixÉÉWû pÉUlÉÉ WûÏ ExÉMüÐ SuÉÉD Wæû| pÉÉuÉÑMü oÉŠÉåÇ MüÐ qÉÔZÉïiÉÉmÉÔhÉï pÉÉuÉlÉÉLÆ mÉÉåxÉlÉå xÉå ElÉMüÐ E³ÉÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ´ÉÏM×üwhÉ AeÉÑïlÉ xÉå CxÉÏÍsÉL MüWûiÉå WæÇû- YsÉæorÉÇ qÉÉ xqÉ aÉqÉÈ mÉÉjÉï lÉæiɨuÉrrÉÑmÉmɱiÉå| ¤ÉÑSìÇ WØûSrÉSÉæoÉïsrÉÇ irÉ£üuÉÉą̊ɸ mÉUÇiÉmÉ|| „Wåû AeÉÑïlÉ ! iÉÔ lÉmÉÑÇxÉMüiÉÉ MüÉå qÉiÉ mÉëÉmiÉ WûÉå, iÉÑfÉqÉåÇ rÉWû EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉ mÉÄQûiÉÏ| Wåû mÉUÇiÉmÉ ! WØûSrÉ MüÐ iÉÑcNû SÒoÉïsÉiÉÉ MüÉå irÉÉaÉMüU rÉÑ® Måü ÍsÉL ZÉÄQûÉ WûÉå eÉÉ|‟ (aÉÏiÉÉÈ 2.3) kÉqÉï Måü lÉÉqÉ mÉU eÉoÉ MüÉrÉUiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå WûÉÌlÉ erÉÉSÉ WûÉåiÉÏ Wæû| aÉÉÇkÉÉUÏ eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ ÌMü rÉWû mÉÉmÉ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ Wæû qÉåUÉ oÉåOûÉ| SìÉæmÉSÏ-uÉx§ÉWûUhÉ Måü mÉëxÉÇaÉ qÉåÇ xÉÉUÏ xÉpÉÉ SåZÉ UWûÏ jÉÏ| UeÉxuÉsÉÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉrÉÏ WÒûD LMüuÉx§ÉÉ SìÉæmÉSÏ Måü oÉÉsÉ mÉMüÄQûMüU SÒÈzÉÉxÉlÉ pÉUÏ xÉpÉÉ qÉåÇ bÉxÉÏOû sÉå AÉrÉÉ| SÒrÉÉåïkÉlÉ AmÉlÉÏ eÉÉðbÉ mÉU ÌoÉPûÉlÉå Måü ÍsÉL sÉsÉMüÉUiÉÉ Wæû| uÉåzrÉÉ MüWûMüU MühÉï SìÉæmÉSÏ MüÉ AmÉqÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| SÒÈzÉÉxÉlÉ lÉå pÉUÏ xÉpÉÉ qÉåÇ MüÉæUuÉ uÉÇzÉ Måü iÉqÉÉqÉ qÉWûÉlÉÑpÉÉuÉÉåÇ Måü xÉÉqÉlÉå SìÉæmÉSÏ Måü cÉÏU ZÉÏÇcÉå ExÉå lÉalÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL, ÌTüU pÉÏ MüÉåD oÉÉåsÉÉ lÉWûÏÇ| xÉoÉ SåZÉiÉå UWåû| LåxÉÉ WûsÉÉWûsÉ AlrÉÉrÉ MüUlÉå uÉÉsÉå SÒ¹ sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ eÉoÉ mÉÉÇQûuÉ MÑüNû mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå uÉå SÒ¹ sÉÉåaÉ lÉÏÌiÉ-qÉrÉÉïSÉ MüÐ oÉÉiÉåÇ xÉÑlÉÉlÉå sÉaÉiÉå WæÇû, kÉqÉï MüÐ SÒWûÉD SåiÉå WæÇû| rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ eÉoÉ MühÉï Måü UjÉ MüÉ mÉÌWûrÉÉ TðüxÉ aÉrÉÉ iÉoÉ uÉWû ExÉå ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL lÉÏcÉå EiÉUÉ| ExÉ xÉqÉrÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AeÉÑïlÉ xÉå MüWûÉ ÌMü AoÉ qÉÉæMüÉ Wæû| ExÉMüÉå ÌaÉUÉ Så| AeÉÑïlÉ lÉå xÉUxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ MühÉï oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ “rÉWû kÉqÉïrÉÑ® lÉWûÏÇ Wæû| ÂMüÉå.... qÉæÇ ÌlÉÈzÉx§É WÕðû AÉæU qÉåUå mÉU zÉx§É cÉsÉÉiÉå WûÉå ?” CxÉ mÉëMüÉU MühÉï kÉqÉï MüÐ SÒWûÉCrÉÉð SålÉå sÉaÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ lÉå MüWûÉÈ “AoÉ iÉÔ kÉqÉï MüÐ SÒWûÉCrÉÉð SåiÉÉ Wæû? iÉoÉ MüWûÉð jÉÉ eÉoÉ MüÉæUuÉ xÉpÉÉ qÉåÇ SìÉæmÉSÏ MüÐ ¢ÑüU ÌlÉpÉïixÉïlÉÉ WûÉå UWûÏ jÉÏ ? ExÉ xÉqÉrÉ iÉåUÉ kÉqÉï MüWûÉð aÉrÉÉ jÉÉ?” MüpÉÏ-MüpÉÏ iÉÉå sÉÑŠå UɤÉxÉ sÉÉåaÉ pÉÏ AÉmĘ́ÉMüÉsÉ qÉåÇ kÉqÉï MüÐ SÒWûÉD SålÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû| AÉmĘ́ÉMüÉsÉ qÉåÇ kÉqÉï MüÐ SÒWûÉD SåMüU AmÉlÉÉ oÉcÉÉuÉ MüUlÉÉ rÉWû MüÉåD kÉqÉï Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| AÉmĘ́ÉMüÉsÉ qÉåÇ pÉÏ AmÉlÉå kÉqÉï qÉåÇ sÉaÉå UWûlÉÉ cÉÉÌWûL, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ xÉWûqÉiÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ rÉWû Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÏ iÉU‚üÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL, iÉÑqWåÇû ÌuÉMüÉxÉ-rÉɧÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL, eÉÏuÉlÉ qÉåÇ E³ÉiÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| pÉÔaÉÉåsÉ, ÌuÉ¥ÉÉlÉ iÉjÉÉ mÉëÉhÉÏ Måü aÉpÉÉïzÉrÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉAÉåÇ xÉå rÉWû ÍxÉ® WûÉå cÉÑMüÉ Wæû ÌMü iÉqÉÉqÉ eÉÏuÉxÉ×̹ qÉåÇ qÉlÉÑwrÉ AÉÎZÉUÏ xÉeÉïlÉ Wæû| aÉpÉÉïuÉxjÉÉ qÉåÇ xÉqÉrÉ-xÉqÉrÉ mÉU aÉpÉï MüÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUMåü ÌuÉ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉ CxÉ ÌlÉwMüwÉï mÉU AÉrÉå ÌMü aÉpÉÉïzÉrÉ qÉåÇ eÉÏuÉ-eÉliÉÑ, qÉåRûMü, oÉlSU AÉÌS MüÐ AÉM×üÌiÉrÉÉð kÉÉUhÉ
  • MüUiÉå-MüUiÉå AÉÎZÉU qÉåÇ eÉÏuÉ qÉlÉÑwrÉ AÉM×üÌiÉ MüÉå kÉÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû| WûqÉÉUÉ xÉoÉMüÉ qÉlÉ ClÉ xÉoÉ rÉɧÉÉAÉåÇ qÉåÇ bÉÔqÉMüU AÉrÉÉ Wæû| qÉÉlÉuÉ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ AÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ AaÉsÉÏ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ MüÐ MÑüNû eÉÄQûiÉÉ UWû aÉD Wæû| ExÉ iÉqÉxÉ MüÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL qÉÉlÉuÉ eÉlqÉ qÉåÇ eÉÏuÉ MüÉå oÉÑή jÉÉåÄQûÏ ÌuÉzÉåwÉ SÏ aÉD| ExÉ WûsMåü xuÉpÉÉuÉ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉÉMüU AmÉlÉå xuÉ-xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ eÉaÉlÉå Måü ÍsÉL qÉÉæMüÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ| CxÉ oÉÑή MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUMåü AÉmÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMåü DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU ÌMürÉÉ Wæû LåxÉÉ qÉÉlÉÉ eÉÉrÉåa ÉÉ| AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ WûÉå eÉÉrÉåaÉÏ| AÉmÉqÉåÇ mÉWûsÉå Måü eÉÉå MÑüNû xÉÇxMüÉU WæÇû uÉå eÉÉåU lÉWûÏÇ MüUåÇaÉå| AÉmÉ eÉlqÉ-qÉUhÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉLÆaÉå| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ MüUlÉÉ| AaÉU AÉmÉ eÉÄQûiÉÉ MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû, iÉU‚üÏ MüUlÉå xÉå ClMüÉU MüUiÉå WæÇû, AÉsÉxrÉ mÉëqÉÉS MüUiÉå WæÇû, mÉÑUÉlÉå MÑüxÉÇxMüÉUÉåÇ MüÉå, aÉlSÏ AÉSiÉÉåÇ MüÉå, eÉÏuÉpÉÉuÉ MüÉå, SåWûÉkrÉÉxÉ MüÉå, zÉUÏU MüÐ ÌuÉsÉÉÍxÉiÉÉ MüÉå, mÉÉzÉuÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå mÉMüÄQû UZÉiÉå Wæû, lɵÉU cÉÏeÉÉåÇ AÉæU xÉqoÉlkÉÉåÇ qÉåÇ AÉoÉ® WûÉåiÉå WæÇû, iÉÉå AÉmÉMüÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü QûhQåû sÉaÉåÇaÉå| eÉWûÉð-eÉWûÉð AÉmÉMüÐ qÉqÉiÉÉ Wæû, AÉxÉÌ£ü Wæû, uÉWûÉð xÉå AÉmÉMüÉå MüÄQÑûL TüsÉ ÍqÉsÉåÇaÉå, ÌTüU uÉWû qÉqÉiÉÉ-AÉxÉÌ£ü cÉÉWåû mɦÉÏ mÉU WûÉå, mÉÑ§É mÉU WûÉå, SåWû mÉU WûÉå, ÎeÉxÉ mÉU pÉÏ WûÉå| rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ E¬åzrÉ Wæû ÌMü AÉmÉ iÉU‚üÏ MüÐÎeÉL| DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå xÉeÉaÉ WûÉåMüU iÉU‚üÏ MüUiÉå WæÇû, qÉqÉiÉÉ AÉæU AÉxÉÌ£üUÌWûiÉ WûÉåMüU oÉWÒûeÉlÉÌWûiÉÉrÉ oÉWÒûeÉlÉxÉÑZÉÉrÉ MüqÉï MüUiÉå WæÇû, iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMüÉå xÉWûÉrÉ MüUiÉÉ Wæû, AÉmÉ DµÉUÏrÉ mÉëxɳÉiÉÉ mÉÉiÉå WæÇû| AÉmÉMåü ÍsÉL qÉÑÌ£ü Måü ²ÉU ZÉÑsÉ eÉÉiÉå WæÇû, eÉÏiÉå eÉÏ qÉÑ£üiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AÉmÉ pÉÉåaÉ, ÌuÉsÉÉxÉ AÉæU AWÇû mÉÉåxÉlÉå qÉåÇ sÉaÉMüU xÉÇrÉqÉ, xÉSÉcÉÉU AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉÌiÉ xÉå, qÉÑðWû qÉÉåÄQûiÉå WæÇû AÉæU uÉWûÏÇ Måü uÉWûÏÇ mÉÄQåû UWûiÉå WæÇû iÉÉå WûÉÌlÉ WûÉåiÉÏ Wæû| MüÉsÉcÉ¢ü ÂMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉåÄQû, mÉÉækÉå, uÉlÉxmÉÌiÉ qÉåÇ pÉÏ iÉU‚üÏ Wæû| MüÐOû-mÉiÉÇaÉ, mÉzÉÑ-mɤÉÏ AÉÌS pÉÏ iÉU‚üÏ MüUiÉå-MüUiÉå qÉÉlÉuÉ SåWû qÉåÇ AÉiÉå WæÇû| eÉoÉ qÉÉlÉuÉ SåWû ÍqÉsÉ aÉD, oÉÑή ÍqÉsÉ aÉD ÌTüU pÉÏ AÉmÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûL iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMüÉå ÌTüU xÉå cÉÉæUÉxÉÏ sÉÉZÉ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ Måü cÉ‚üU MüÐ xÉeÉÉ Så SåiÉÉ Wæû| AÉmÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMåü ÍcÉ¨É qÉåÇ pÉrÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû, AzÉÉÇÌiÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÉå eÉÉå oÉÑή SÏ Wæû uÉWû uÉÉmÉxÉ xÉqÉåOû sÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû ÌMü xÉoÉqÉåÇ LMü WûÏ cÉæiÉlrÉ Wæû AÉæU LMü WûÏ qÉåÇ xÉoÉ Wæû| AÉæUÉåÇ Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌSZÉlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ AÉmÉMåü WûÏ xuÉÃmÉ WæÇû| ElÉMåü xÉÉjÉ AÉiqÉÏrÉiÉÉ xÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÐ E³ÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| zÉÉåwÉhÉ MüÐ oÉÑή xÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÐ AuÉlÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ÌSZÉlÉå qÉåÇ pÉsÉå WûÏ kÉlÉ, xɨÉÉ, uÉæpÉuÉ mÉÉMüU AÉmÉ E³ÉiÉ ÌSZÉåÇ, xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ pÉÏiÉU MüÐ zÉÉÇÌiÉ, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ, AÉlÉlS, xÉWûeÉiÉÉ AÉÌS SæuÉÏ aÉÑhÉ ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉåÇaÉå| SåU-xÉoÉåU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMüÉå zÉÉåwÉhÉ, MümÉOû AÉÌS SÉåwÉÉåÇ xÉå SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉeÉÉ SåMüU zÉÑ® MüUåaÉÉ| AiÉÈ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÐ xÉeÉÉ ÍqÉsÉlÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ xÉeÉaÉ WûÉå eÉÉAÉå| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå AÉæU MüUuÉÉlÉå Måü SæuÉÏ MüÉrÉï qÉåÇ AÉmÉ sÉaÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÐ oÉÑή, AÉmÉMüÐ rÉÉåarÉiÉÉ, AÉmÉMüÐ ¤ÉqÉiÉÉ oÉÄRûiÉÏ Wæû| AÉmÉ qÉÉlÉÉåÇ ApÉÏ ZÉÉsÉÏ WûÉjÉ WæÇû AÉæU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå eÉWûÉð pÉÏ MüSqÉ UZÉåÇaÉå uÉWûÉð AÉmÉMåü CSïÌaÉSï xÉoÉ xÉÉqÉÌaÉërÉÉð AÉæU ElÉ xÉÉqÉÌaÉërÉÉåÇ MüÉå xÉðpÉÉsÉlÉåuÉÉsÉå xÉåuÉMü AÉæU xÉÉqÉÌaÉërÉÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUMåü AÉmÉMüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ AÉmÉMåü xÉqqÉÑZÉ WûÉÎeÉU WûÉå eÉÉLÆaÉå| rÉWûÏ TüMïü Wæû eÉlÉxÉÉkÉÉUhÉ AÉæU xÉÇiÉ mÉÑÃwÉÉåÇ qÉåÇ| xÉÇiÉ mÉÑÃwÉ ZÉÉsÉÏ WûÉjÉ bÉÔqÉiÉå-bÉÉqÉiÉå AÉ eÉÉiÉå WæÇû, AmÉlÉÉ AÉxÉlÉ eÉqÉÉ SåiÉå WæÇû, oÉæPû eÉÉiÉå WæÇû DµÉU qÉåÇ iÉssÉÏlÉ WûÉåMüU| oÉÉMüÐ xÉoÉ ElÉMåü CSï -ÌaÉSï WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ xÉoÉ MÑüNû Wæû, xɨÉÉ Wæû, UÉerÉ Wæû, kÉlÉ Wæû, ElÉqÉåÇ uÉå ÍcÉmÉMåü UWûiÉå WæÇû pÉÉuÉÏ MüÐ ÍcÉliÉÉ MüUMåü ÌuÉSåzÉÏ oÉæÇMüÉåÇ qÉåÇ kÉlÉ CMü•ûÉ MüUiÉå UWûiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ElÉMüÐ lÉeÉUÉåÇ
  • qÉåÇ xÉoÉMüÉ ÌWûiÉ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉMüÉ zÉÉåwÉhÉ MüUMåü AmÉlÉÉ urÉÌ£üaÉiÉ xuÉÉjÉï ÍxÉ® MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉå WæÇû| CxÉ mÉëMüÉU uÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû iÉÉå ElWåÇû AmÉlÉÉ mÉS NÕûOû eÉÉlÉå MüÉ pÉÏ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, mÉëÌiÉ¸É ZÉÉå eÉÉlÉå MüÉ pÉÏ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, qÉUlÉå MüÉ pÉÏ AÌiÉ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AliÉ qÉåÇ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉå-WûÉåiÉå eÉÏuÉlÉ eÉÏlÉå MüÉ pÉÏ qÉeÉÉ ZÉÉå oÉæPûiÉå WæÇû oÉåcÉÉUå| uÉå eÉÉå MÑüNû xÉÇaÉëWû MüUiÉå WæÇû ? mÉæxÉå, qÉMüÉlÉ, aÉÉÌÄQûrÉÉð AÉÌS..... ElÉ xÉoÉMüÉ AÉlÉlS uÉå lÉWûÏÇ sÉå mÉÉiÉå| ElÉMüÉ TüÉrÉSÉ QíûÉCuÉU, lÉÉæMüU-cÉÉMüU AÉæU oÉæÇMåÇü sÉå sÉåiÉÏ WæÇû| iÉÑqÉ AaÉU oÉɽ uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå AÍkÉMü mÉëåqÉ MüUiÉå WûÉå rÉÉ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü MüÉ AÉkÉÉU erÉÉSÉ sÉåiÉå WûÉå rÉÉ ÌMüxÉÏ xɨÉÉ rÉÉ mÉS xÉå AÉoÉ® WûÉåiÉå WûÉå iÉÉå ExÉ uÉxiÉÑ, urÉÌ£ü, mÉS AÉæU xɨÉÉ xÉå bÉxÉÏOûMüU WûOûÉrÉå eÉÉAÉåaÉå| AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ ! ÍqÉjrÉÉ xÉÇoÉÇkÉÉåÇ MüÉå, lɵÉU mÉSÉåÇ MüÉå, uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉå CiÉlÉÉ mÉëåqÉ lÉ MüUÉå ÌMü ÌmÉërÉiÉqÉ MüÉå WûÏ pÉÔs É eÉÉAÉå AÉæU bÉxÉÏOåû eÉÉAÉå, PÒûMüUÉrÉå eÉÉAÉå| pÉÏwqÉ-ÌmÉiÉÉqÉWû, SìÉåhÉÉcÉÉrÉï, M×ümÉÉcÉÉrÉï eÉæxÉå sÉÉåaÉ pÉÏ eÉoÉ AkÉqÉï Måü mÉ¤É qÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû, AkÉÍqÉïrÉÉåÇ MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉMüÉå pÉÏ rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ ÌPûMüÉlÉå sÉaÉÉ SåiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ iÉÉå AÉrÉå jÉå kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AÉæU CiÉlÉå xÉÉUå sÉÉåaÉ qÉÉUå aÉrÉå, APûÉUWû A¤ÉÉæÌWûhÉÏ xÉålÉÉ ZÉiqÉ WûÉå aÉD, MüÉæUuÉ MÑüsÉ EeÉÄQû aÉrÉÉ| rÉWû iÉÉå AkÉqÉï WÒûAÉ.....! lÉWûÏÇ..... AkÉqÉï lÉWûÏÇ WÒûAÉ| sÉaÉiÉÉ iÉÉå Wæû AkÉqÉï WÒûAÉ sÉåÌMülÉ kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ WÒûD| AaÉU SÒrÉÉåïkÉlÉ qÉUiÉÉ lÉWûÏÇ, ExÉMüÐ mÉÏPû PûÉåMülÉå uÉÉsÉå lÉWûÏÇ qÉUiÉå, MüÉæUuÉ mÉ¤É eÉÏiÉ eÉÉiÉÉ iÉÉå AkÉqÉï MüÐ eÉÏiÉ WûÉåiÉÏ| kÉqÉï qÉU eÉÉiÉÉ| rÉÑÍkÉ̸U kÉqÉï Måü mÉ¤É qÉåÇ WÒûL AÉæU kÉqÉï MüÐ eÉÏiÉ WÒûD, kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ WÒûD| kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ MüUMåü, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU MüUMåü eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉuÉlÉ ÌMürÉÉ| eÉÏuÉ Måü MüsrÉÉhÉ MüÉ qÉÔsÉ YrÉÉ Wæû ? eÉÏuÉ MüÉ CÎlSìrÉÉåÇ Måü iÉUTü ÎZÉÇcÉÉuÉ Wæû, ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÐ AÉåU AÉMüwÉïhÉ Wæû| MüD eÉlqÉÉåÇ xÉå eÉÏuÉ MüÉ rÉWû xuÉpÉÉuÉ Wæû| kÉqÉï eÉÏuÉ qÉåÇ ÌlÉrÉqÉ sÉå AÉiÉÉ Wæû, xÉÇrÉqÉ sÉå AÉiÉÉ Wæû| LåxÉÉ MüUlÉÉ.... LåxÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ, LåxÉÉ lÉWûÏÇ ZÉÉlÉÉ, LåxÉÉ ZÉÉlÉÉ..., LåxÉÉ pÉÉåaÉlÉÉ..... LåxÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉåaÉlÉÉ...... CxÉ mÉëMüÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ MüUMåü kÉqÉï eÉÏuÉ MüÉå xÉÇrÉqÉÏ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉ MüÉå eÉaÉÉMüU AmÉlÉå ÍzÉuÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ MüUlÉÉ, rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ Wæû| AmÉlÉå ÍzÉuÉxuÉÃmÉ MüÐ AÉåU cÉsÉlÉå Måü ÍsÉL mÉëM×üÌiÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ erÉÉåÇ-erÉÉåÇ xÉÏkÉå RÇûaÉ xÉå DµÉU Måü xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, DµÉU Måü ¥ÉÉlÉ qÉåÇ, DµÉUÏrÉ zÉÉÇÌiÉ MüÐ AÉåU cÉsÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ ExÉMüÉ eÉÏuÉlÉ xÉWûeÉ, xÉÑsÉpÉ AÉæU xÉUsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU eÉÏlÉå xÉå xÉWûeÉ qÉåÇ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU erÉÉåÇ-erÉÉåÇ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå mÉÉåxÉMüU, AWÇûMüÉU MüÉå mÉÉåxÉMüU, ÌMüxÉÏ MüÉå lÉÉåÇcÉMüU, ÌMüxÉÏ MüÉå zÉÉåwÉMüU eÉÏlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû iÉÉå AzÉÉliÉ UWûiÉÉ Wæû, pÉrÉpÉÏiÉ UWûiÉÉ Wæû, qÉUlÉå Måü oÉÉS pÉÏ bÉOûÏrÉÇ§É MüÐ lÉÉðD MüD rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ Måü cÉ‚üU qÉåÇ eÉÉMüU SÒÈZÉ pÉÉåaÉiÉÉ Wæû| AÉmÉ eÉoÉ oÉÉsÉMü jÉå, A¥É jÉå iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ lÉå AÉmÉMüÉå LåÌWûMü ÌuÉ±É SÏ| AÉmÉqÉåÇ A´É®É jÉÏ iÉÉå ´É®É jÉÏ| ´É®É NÒûmÉÏ WÒûD jÉÏ iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÐ mÉUÇmÉUÉ xÉå AÉmÉMüÐ ´É®É eÉÉaÉ×iÉ WÒûD| oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉmÉMåü mÉÉxÉ MüWûÉð jÉÉ rÉÉåaÉ, MüWûÉð jÉÏ xÉqÉfÉ, MüWûÉð jÉÉ MüÐiÉïlÉ AÉæU MüWûÉð jÉÏ pÉÌ£ü ? rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû ÌMü WûqÉ E³ÉiÉ WûÉåiÉå cÉsÉå AÉrÉå| eÉoÉ WûqÉ eÉlqÉå jÉå iÉoÉ ÌMüiÉlÉå qÉÔÄRû jÉå... ÌMüiÉlÉå qÉÔZÉï jÉå ? erÉÉåÇ-erÉÉåÇ oÉÄQåû WÒûL irÉÉåÇ-irÉÉåÇ E³ÉiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL qÉÉWûÉæsÉ oÉlÉ aÉrÉÉ, xÉÇxMüÉU ÍqÉsÉ aÉrÉå| rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû| MüWûÉð iÉÉå mÉÉlÉÏ MüÐ LMü oÉÔðS xÉå eÉlqÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ eÉÏuÉ AÉæU MüWûÉð oÉÄQûÉ UÉeÉÉÍkÉUÉeÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MüÉåD oÉÄQûÉ eÉÉåaÉÏ, eÉiÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû ! rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû|
  • xÉZZÉU qÉåÇ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ lÉÉqÉ Måü LMü xÉÇiÉ WûÉå aÉrÉå| xÉÏkÉÉ-xÉÉSÉ aÉ×WûxjÉÏ eÉÏuÉlÉ eÉÏiÉå jÉå| AÉeÉ MüsÉ Måü aÉ×WûxjÉÏ MüÐ lÉÉðD MüÉqÉ-ÌuÉMüÉUÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉå MüÉå ZÉmÉÉ SålÉå eÉæxÉÉ qÉÍsÉlÉ, aÉ×WûxjÉ eÉÏuÉlÉ lÉWûÏÇ jÉÉ ElÉMüÉ| aÉ×WûxjÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ xÉÇrÉqÉ, uÉÏrÉïU¤ÉÉ, LMüÉliÉuÉÉxÉ, AliÉqÉÑïZÉiÉÉ AÉÌS qÉåÇ uÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉå jÉå| ElÉqÉåÇ AÉÎiqÉMü zÉÌ£ürÉÉð ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉå aÉD| xÉÇMüsmÉ xÉÉqÉjrÉï AÉ aÉrÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉÉqÉ MüÉ LMü urÉÌ£ü MüWûÏÇ qÉÑlÉÏqÉÏ MüUiÉÉ jÉÉ (WûqÉÉUå xÉSaÉÑÃSåuÉ MüÐ rÉWû oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû|) uÉWû MüWûÏÇ TðüxÉ aÉrÉÉ| mÉæxÉå Måü sÉålÉ SålÉ qÉåÇ MÑüNû WåûUÉTåüUÏ Måü oÉÉUå qÉåÇ ExÉ mÉU MåüxÉ cÉsÉÉ| ÌoÉëÌOûzÉ zÉÉxÉlÉ qÉåÇ xÉeÉÉLÆ pÉÏ MüÄQûMü WûÉåiÉÏ jÉÏÇ| eÉÉlÉ-mÉWûcÉÉlÉ, sÉÉðcÉ-ËUµÉiÉ MüqÉ cÉsÉiÉÏ jÉÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ bÉoÉUÉrÉÉ AÉæU ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉqÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉrÉÉ| ÌuÉlÉiÉÏ MüÐ| ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉqÉ lÉå MüWûÉÈ “iÉÑqÉlÉå eÉÉå ÌMürÉÉ Wæû uÉWû pÉÉåaÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ ?” “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ AÉmÉMüÐ zÉUhÉ WÕðû| qÉÑfÉå MæüxÉå pÉÏ MüUMåü AÉmÉ oÉcÉÉAÉå| SÒoÉÉUÉ aÉsÉiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| aÉsÉiÉÏ WûÉå aÉD Wæû ExÉMåü ÍsÉL AÉmÉ eÉÉå xÉeÉÉ MüUåÇ, qÉæÇ pÉÉåaÉ sÉÔðaÉÉ| lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ xÉeÉÉ MüUåaÉÉ, eÉåsÉ qÉåÇ pÉåeÉ SåaÉÉ, CxÉMüÐ AmÉå¤ÉÉ AÉmÉMåü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ UWûMüU AmÉlÉå mÉÉmÉ kÉÉåFÆaÉÉ|” xÉÇiÉ MüÉ WØûSrÉ ÌmÉbÉsÉ aÉrÉÉ| oÉÉåsÉåÈ “AcNûÉ! AoÉ iÉÔ AmÉlÉÉ MåüxÉ UZÉ Så ExÉ zÉWÇûzÉÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ mÉU| ÎeÉxÉ DµÉU Måü ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ iÉÔlÉå EssÉÇbÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû ExÉÏ DµÉU MüÐ zÉUhÉ WûÉå eÉÉ, ExÉÏ DµÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüU| ExÉMüÐ M×ümÉÉ MüÃhÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ iÉÉå oÉåÄQûÉ mÉÉU WûÉå eÉÉLaÉÉ|” sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉå aÉÑà MüÐ oÉÉiÉ qÉÉlÉ sÉÏ| oÉxÉ, eÉoÉ SåZÉÉå iÉoÉ zÉWÇûzÉÉWû..... zÉWÇûzÉÉWû.... cÉsÉiÉå -ÌTüUiÉå zÉÉWÇûzÉÉWû..... zÉÉWÇûzÉÉWû.....! zÉÉWÇûzÉÉWû qÉÉlÉå sɤrÉ rÉWûÏ eÉÉå xÉuÉÉåïmÉËU xɨÉÉ Wæû| qÉlÉ ExÉMüÉ iÉSÉMüÉU WûÉå aÉrÉÉ| qÉÑMü¬qÉå Måü ÌSlÉ mÉWÒðûcÉÉ MüÉåOïû qÉåÇ| eÉeÉ lÉå mÉÔNûÉÈ “CiÉlÉå-CiÉlÉå mÉæxÉå MüÐ iÉÑqÉlÉå WåûUÉTåüUÏ MüÐ, rÉWû xÉŠÏ oÉÉiÉ Wæû?” “zÉÉWÇûzÉÉWû....” “iÉåUÉ lÉÉqÉ YrÉÉ Wæû?” “zÉWÇûzÉÉWû...” “rÉWû YrÉÉåÇ ÌMürÉÉ?” “zÉWÇûzÉÉWû...” xÉUMüÉUÏ uÉMüÐsÉ EsÉOû NûÉlÉoÉÏlÉ MüUiÉÉ Wæû, mÉëzlÉ mÉÔNûiÉÉ Wæû iÉÉå LMü WûÏ eÉuÉÉoÉÈ “zÉWÇûzÉÉWû...” “AUå PûÏMü oÉÉåsÉ lÉWûÏÇ iÉÉå ÌmÉOûÉD WûÉåaÉÏ|” “zÉÇWûzÉÉWû...” “rÉWû MüÉåOïû Wæû|” “zÉWÇûzÉÉWû...” “iÉåUÏ ZÉÉsÉ ÎZÉÇcÉuÉÉLÆaÉå|” “zÉWÇûzÉÉWû....” sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÉ rÉWû RûÉåÇaÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| aÉÑà Måü uÉcÉlÉ qÉåÇ QûOû aÉrÉÉ jÉÉ| qÉǧÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉqÉç...| aÉÑà Måü uÉcÉlÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉÉ| “zÉWÇûzÉÉWû.... zÉWÇûzÉÉWû.... zÉWÇûzÉÉWû....” ExÉMåü FmÉU QûÉðOû-TüOûMüÉU MüÉ MüÉåD mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûÉ, mÉësÉÉåpÉlÉ MüÉ MüÉåD mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûÉ| ExÉMüÉ zÉWÇûzÉÉWû MüÉ ÍcÉliÉlÉ FmÉU-FmÉU xÉå jÉÉåmÉÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ jÉÉ AÌmÉiÉÑ aÉÑÃuÉcÉlÉ aÉWûUÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ ExÉMåü AÇiÉU qÉåÇ| uÉWû LMüSqÉ iÉSÉMüÉU WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| eÉoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉå SåWû MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU, xÉÑZÉ-SÒÈZÉ Måü mÉËUhÉÉqÉÉåÇ MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU mÉUqÉ iɨuÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉiÉå WûÉå iÉÉå mÉëM×üÌiÉ iÉÑqWûÉUå AlÉÑMÔüsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| rÉWû pÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû| oÉÑ® xÉoÉ pÉÔs É
  • aÉrÉå, krÉÉlÉqÉalÉ WûÉå aÉrÉå| FmÉU xÉå cÉ•ûÉlÉ sÉÑÄRûMüiÉÏ WÒûD AÉD AÉæU uÉWûÉð AÉiÉå-AÉiÉå SÉå ÌWûxxÉÉåÇ qÉåÇ oÉðOû aÉD, oÉÑ® Måü SÉålÉÉåÇ AÉåU xÉå cÉsÉÏ aÉD| oÉÑ® oÉÉsÉ-oÉÉsÉ oÉcÉ aÉrÉå| lÉUålSì krÉÉlÉqÉalÉ oÉæPûÉ jÉÉ| xÉÉðmÉ ÌlÉMüsÉÉ AÉæU xÉoÉ oÉŠå ÌiÉiÉU-ÌoÉiÉU WûÉå aÉrÉå| xÉÉðmÉ lÉUålSì MüÐ aÉÉåS qÉåÇ AÉrÉÉ AÉæU ÌTüU pÉÏ MüÉOûÉ lÉWûÏÇ AÉæU cÉsÉÉ aÉrÉÉ| uÉWûÏ oÉÉsÉMü lÉUålSì AÉaÉå cÉsÉMüU xuÉÉqÉÏ ÌuÉuÉåMüÉlÉlS Måü lÉÉqÉ xÉå ÌuɵÉÌuÉZrÉÉiÉ WÒûAÉ| AÉmÉ erÉÉåÇ-erÉÉåÇ SåWû xÉå, qÉlÉ xÉå AÍkÉMü aÉWûUÉD qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ AÉmÉMüÐ xÉÑU¤ÉÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉÉqÉÏ ÌuÉuÉåMüÉlÉlS LMü oÉÉU CiÉlÉå SÒÈZÉÏ WÒûL, eÉÏuÉlÉ xÉå CiÉlÉå FoÉå ÌMü oÉxÉ, AoÉ UWûÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| xÉÉåcÉlÉå sÉaÉå ÌMüÈ “bÉU pÉÏ NûÉåÄQûÉ, eÉuÉÉlÉÏ Måü ÌuÉsÉÉÍxÉiÉÉ Måü qÉeÉå pÉÏ NûÉåÄQåû AÉæU ApÉÏ iÉMü pÉaÉuÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉå ? ÍkÉ‚üÉU Wæû WûqÉÉUå eÉÏlÉå MüÉå| LåxÉÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏMüU pÉÏ YrÉÉ MüUlÉÉ? xÉÇlrÉÉxÉÏ WûÉåMüU qÉÑniÉ MüÐ UÉåOûÏ ZÉÉlÉÉ, SÕxÉUÉåÇ mÉU oÉÉåfÉÉ cÉÄRûÉlÉÉ ! CxÉxÉå iÉÉå AcNûÉ Wæû CxÉ zÉUÏU MüÉ AliÉ sÉÉ SÕð|” uÉå eÉÇaÉsÉ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| 'MüÉåD pÉÔZÉÉ-mrÉÉxÉÉ zÉåU ÍqÉsÉ eÉÉrÉ, ExÉMåü xÉÉqÉlÉå AmÉlÉå AÉmÉMüÉå kÉU SÕð iÉÉÌMü ÌMüxÉÏ mÉëÉhÉÏ Måü ÍsÉL AmÉlÉå zÉUÏU MüÉ EmÉrÉÉåaÉ iÉÉå WûÉå eÉÉrÉ !' ÌuÉuÉåMüÉlÉlS bÉlÉå eÉÇaÉsÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉå| pÉÔZÉå zÉåU MüÐ SWûÉÄQû xÉÑlÉÉD Så UWûÏ jÉÏ| cÉsÉiÉå-cÉsÉiÉå uÉWûÉð mÉWÒðûcÉ aÉrÉå| zÉåU Måü lÉeÉSÏMü aÉrÉå| “sÉå sÉå uÉlÉMåüxÉUÏ ! AmÉlÉÉ AÉWûÉU xuÉÏMüÉU MüU sÉå|” DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉxÉå MÑüNû SÕxÉUÉ WûÏ MüÉqÉ MüUuÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉÉ jÉÉ| AÉmÉ zÉUÏU xÉå FmÉU EPû eÉÉiÉå WûÉå iÉÉå AÉmÉMåü zÉUÏU MüÐ xÉÑU¤ÉÉ mÉëM×üÌiÉ MüU sÉåiÉÏ Wæû| mÉëM×üÌiÉ lÉå ExÉ pÉÔZÉå zÉåU MüÉ ÍcÉ¨É oÉSsÉ ÍsÉrÉÉ| zÉåU lÉå ÌuÉuÉåMüÉlÉlS MüÉå ZÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ| qÉÏUÉ MüÉå qÉÉUlÉå Måü ÍsÉL UÉhÉÉ lÉå ZÉÔoÉ mÉërÉÉxÉ ÌMürÉå| eÉWûU pÉåeÉÉ iÉÉå pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ WûqÉ ÎeÉiÉlÉÉ AÌQûaÉ UWûiÉå WæÇû EiÉlÉÏ WûÏ mÉëM×üÌiÉ AlÉÑMÔüsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ MüqÉ AÌQûaÉ UWûiÉå Wæû iÉÉå mÉëM×üÌiÉ MüqÉ AlÉÑMÔüsÉ UWûiÉÏ Wæû AÉæU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå mÉëM×üÌiÉ WûqÉåÇ QûhQåû qÉÉUiÉÏ Wæû| eÉoÉ-eÉoÉ SÒÈZÉ AÉ eÉÉrÉ, ÍcÉliÉÉ AÉ eÉÉrÉ, zÉÉåMü AÉ eÉÉrÉ, pÉrÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ CiÉlÉÉ iÉÉå eÉÃU xÉqÉfÉ sÉåÇ ÌMü WûqÉlÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ MüÉåD-lÉ-MüÉåD AlÉÉSU ÌMürÉÉ Wæû| DµÉU AmÉqÉÉlÉ MüUÉMåü WûqÉåÇ xÉqÉiÉÉuÉÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû AÉæU WûqÉ AmÉqÉÉlÉ mÉxÉlS lÉWûÏÇ MüUiÉå WæÇû| rÉWû DµÉU MüÉ AlÉÉSU Wæû| DµÉU WûqÉåÇ ÍqÉ§É SåMüU EixÉÉÌWûiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ WûqÉ ÍqɧÉÉåÇ MüÐ qÉqÉiÉÉ qÉåÇ TðüxÉiÉå WæÇû CxÉÍsÉL SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉU WûqÉåÇ kÉlÉ SåMüU xÉiMüqÉï MüUÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ WûqÉ kÉlÉ MüÉå mÉMüÄQû UZÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû CxÉÍsÉL „OåûlzÉlÉ‟ (iÉlÉÉuÉ) oÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû| DµÉU WûqÉåÇ MÑüOÒûqoÉ-mÉËUuÉÉU SåMüU CxÉ xÉÇxÉÉU MüÐ pÉÔsÉpÉÑsÉærÉÉ xÉå eÉÉaÉ×iÉ WûÉålÉå MüÉå MüWû UWåû WæÇû sÉåÌMülÉ WûqÉ ÎZÉsÉÉælÉÉåÇ xÉå ZÉåsÉlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU xÉå jÉmmÉÄQåÇû mÉÄQûiÉÏ WæÇû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉÉUÏ iÉU‚üÏ.... iÉU‚üÏ.... AÉæU iÉU‚üÏ WûÏ cÉÉWûiÉÉ Wæû| eÉoÉ jÉmmÉÄQû mÉÄQûiÉÏ Wæû iÉoÉ pÉÏ WåûiÉÑ iÉU‚üÏ MüÉ Wæû| eÉoÉ AlÉÑMÔüsÉiÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû iÉoÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ WåûiÉÑ WûqÉÉUÏ iÉU‚üÏ MüÉ Wæû| eÉæxÉå qÉÉð QûÉðOûiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ oÉŠå Måü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL AÉæU mrÉÉU-mÉÑcÉMüÉU MüUiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ ExÉqÉåÇ oÉŠå MüÉ ÌWûiÉ WûÏ ÌlÉÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU WûqÉÉUÏ aÉsÉiÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå qÉÉð QûÉðOûiÉÏ Wæû, aÉsÉiÉÏ lÉ WûÉå CxÉÍsÉL QûÉðOûiÉÏ Wæû| eÉæxÉå qÉÉð MüÉ, oÉÉmÉ MüÉ urÉuÉWûÉU oÉŠå Måü mÉëÌiÉ WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ urÉuÉWûÉU WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWûÉð Måü ÌuÉkÉÉlÉ oÉSsÉ eÉÉiÉå WæÇû, lÉaÉUmÉÉÍsÉMüÉAÉåÇ Måü ÌuÉkÉÉlÉ oÉSsÉ eÉÉiÉå WæÇû,
  • xÉUMüÉU Måü MüÉlÉÔlÉ oÉSsÉ eÉÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉoÉ MüÉsÉ Måü ÍsÉL, xÉoÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü ÍsÉL LMü xÉqÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ MüÉåD NûÉåOûÉ-oÉÄQûÉ lÉWûÏÇ Wæû, AmÉlÉÉ mÉUÉrÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, xÉÉkÉÑ-AxÉÉkÉÑ lÉWûÏÇ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû AÉæU AxÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû| xÉÉkÉÑ pÉÏ AaÉU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû AÉæU AxÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû| xÉÉkÉÑ AaÉU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû, ESÉ¨É oÉlÉiÉÉ Wæû| AmÉlÉå mÉÔuÉÉïaÉëWû rÉÉ SÒUÉaÉëWû NûÉåÄQûMüU iÉlÉ-qÉlÉ-uÉcÉlÉ xÉå mÉëÉÍhÉqÉÉ§É MüÉ MüsrÉÉhÉ cÉÉWûiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉMåü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ ÌSurÉiÉÉ pÉU SåiÉÉ Wæû| uÉå xuÉÉjÉïMåüÎlSìiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉ AliÉÈMüUhÉ xÉÇMÑüÍcÉiÉ MüU SåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü ÌuÉzÉåwÉ Måü ÍsÉL ËUrÉÉrÉiÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| uÉWû cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ WûÉå| rÉWû mÉëÌ¢ürÉÉ xÉiÉiÉ cÉÉsÉÔ Wæû| eÉæxÉå MüÉsÉcÉ¢ü cÉsÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ Måü ÍsÉL DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ cÉsÉiÉÉ Wæû| iÉU‚üÏ.... iÉU‚üÏ... AÉæU iÉU‚üÏ| oÉxÉ, LMü WûÏ EmÉÉrÉ Wæû| AÉaÉå oÉÄRûÉå... AÉaÉå oÉÄRûÉå...... lÉWûÏÇ iÉÉå qÉÉU ZÉÉAÉå| AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ eÉÉå eÉÄQûiÉÉ Wæû, aÉlSÏ AÉSiÉåÇ WæÇû rÉÉ qÉÉåWû-qÉqÉiÉÉ Wæû CxÉMüÉå NûÉåÄQûlÉÉ Wæû, AÉaÉå oÉÄRûlÉÉ Wæû| AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRûiÉå WûÉå iÉÉå cÉÉåOåÇû eÉÃU ZÉÉiÉå WûÉå| eÉÉå xÉÉuÉkÉÉlÉÏ xÉå AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRûiÉÉ Wæû uÉWû qÉÉUÉ eÉÉiÉÉ Wæû, MÑücÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, ExÉå SÒÈZÉ pÉÉåaÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| kÉ×iÉUÉ·í AmÉlÉÏ qÉWû¨uÉÉMüÉǤÉÉ MüÉå AÉæU SÒrÉÉåïkÉlÉ AmÉlÉÏ mÉÉmÉ cÉå¹É MüÉå NûÉåÄQûiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ExÉÏ qÉåÇ SÉålÉÉåÇ ÍcÉmÉMåü WæÇû| sÉɤÉÉaÉ×Wû oÉlÉÉrÉÉ, ±ÔiÉ¢üÏQûÉ ZÉåsÉå, mÉÉÇQûuÉÉåÇ MüÉå xÉiÉÉrÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ xÉqÉfÉÉlÉå Måü ÍsÉL SÕiÉ WûÉåMüU aÉrÉå ÌTüU pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉå| AmÉlÉÏ MÑücÉå¹É lÉWûÏÇ NûÉåÄQûÏ, AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRåû iÉÉå AmÉlÉÉ AÉæU AmÉlÉå xÉÉÍjÉrÉÉå Ç MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ ÌMürÉÉ| aÉÉÇkÉÉUÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÏ iÉÉå jÉÏ, kÉqÉï MüÉ ExÉå ¥ÉÉlÉ iÉÉå jÉÉ, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑÃmÉ iÉÉå cÉsÉiÉÏ jÉÏ sÉåÌMülÉ qÉÉåWû qÉåÇ LåxÉÏ AÉ aÉD ÌMü ExÉå pÉÏ xÉWûlÉ MüUlÉÉ mÉÄQûÉ| qÉWûÉpÉÉUiÉ MüÉ rÉÑ® cÉÉsÉÔ jÉÉ| aÉÉÇkÉÉUÏ lÉå SÒrÉÉåïkÉlÉ xÉå MüWûÉÈ “iÉÑfÉ mÉU CiÉlÉÏ qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉiÉÏ WæÇû iÉÉå qÉæÇ AmÉlÉå xÉiÉÏiuÉ MüÉ jÉÉåÄQûÉ AÉÍzÉwÉ iÉÑfÉå SÕðaÉÏ| MüsÉ xÉÑoÉWû iÉÔ AÉ eÉÉlÉÉ LMüSqÉ ÌSaÉqoÉU WûÉåMüU.... eÉlqÉ Måü xÉqÉrÉ oÉŠÉ eÉæxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉÉ ÌoÉsMÑüsÉ lÉalÉ WûÉåMüU| qÉæÇ AmÉlÉÏ AÉÆZÉ MüÐ mÉ•ûÏ ZÉÉåsÉÔðaÉÏ| iÉåUå zÉUÏU mÉU qÉåUÏ mÉëjÉqÉ SØ̹ mÉÄQûiÉå WûÏ iÉåUÉ zÉUÏU uÉeÉë eÉæxÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|” aÉÉÇkÉÉUÏ kÉqÉï mÉU iÉÉå jÉÏ sÉåÌMülÉ ExÉMüÉ kÉqÉï pÉÏ AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉÉ Wæû| AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMülÉå xÉå kÉÉÍqÉïMü MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ, LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| kÉÉÍqÉïMü MüÉ pÉÏ AÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÉÇkÉÉUÏ MüÐ oÉÉiÉ mÉÉhQûuÉÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉ aÉD| rÉÑÍkÉ̸U ÍxÉU mÉU WûÉjÉ SåMüU ÍcÉÎliÉiÉ WûÉå aÉrÉå ÌMü aÉÉÇkÉÉUÏ eÉoÉ SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÉå SåZÉ sÉåaÉÏ iÉoÉ ExÉ mÉÉmÉÏ MüÐ MüÉrÉÉ uÉeÉë eÉæxÉÏ WûÉå eÉÉLaÉÏ, ÌTüU ExÉMüÉ lÉÉzÉ WûÉålÉÉ AxÉqpÉuÉ Wæû| mÉÉmÉÏ MüÉ eÉoÉ iÉMü lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉÉmÉÏ AÉæUÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ UWåûaÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ NûÉuÉlÉÏ qÉåÇ AÉrÉå iÉÉå xÉoÉ ÍcÉÎliÉiÉ| mÉÔNûÉ ÌMü YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû? ....iÉÉå mÉÉhQûuÉÉåÇ lÉå oÉÉiÉ oÉiÉÉD ÌMü aÉÉÇkÉÉUÏ SÒ¹ SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÉå uÉeÉëMüÉrÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉÏ Wæû| ExÉ mÉÉmÉÏ MüÉå aÉÉÇkÉÉUÏ pÉÏ AÉkÉÉU SåiÉÏ Wæû| kÉqÉï AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMü UWûÉ Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ WðûxÉlÉå sÉaÉå| kÉqÉïUÉeÉ oÉÉåsÉåÈ “Wåû ´ÉÏM×üwhÉ! WûqÉ xÉoÉ qÉUå eÉÉ UWåû WæÇû AÉæU AÉmÉMüÉå WðûxÉÏ AÉ UWûÏ Wæû !” ´ÉÏM×üwhÉ iÉÉå xÉoÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû| ElÉMåü mÉÉxÉ WðûxÉÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU YrÉÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû! ElWåÇû mÉiÉÉ Wæû ÌMü kÉqÉï eÉoÉ AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉÉ Wæû iÉoÉ AkÉqÉï mÉѹ iÉÉå WûÉåiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| mÉѹ WûÉåMüU ÌTüU qÉUiÉÉ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉ qÉÇÌSU qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû, qÉÎxeÉS qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû, cÉcÉï qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû, CkÉU eÉÉiÉå WæÇû, EkÉU eÉÉiÉå WæÇû
  • sÉåÌMülÉ AmÉlÉÏ cÉå¹ÉAÉåÇ MüÉå kÉqÉï Måü AlÉÑMÔüsÉ, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑM ÔüsÉ MüUiÉå WæÇû ÌMü uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑMÔüsÉ MüUiÉå WæÇû rÉWû eÉUÉ eÉÉðcÉÉå| AkÉqÉï MüÐ AÉåU cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå kÉÉÍqÉïMü MüWûsÉÉlÉå Måü oÉÉuÉeÉÔS pÉÏ AzÉÉÇiÉ WûÉåiÉå WæÇû| eÉoÉ WûqÉ kÉqÉï Måü iÉUTü cÉsÉiÉå WæÇû iÉoÉ cÉÉWåû kÉÉÍqÉïMü lÉ pÉÏ MüWûsÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ WûqÉqÉåÇ zÉÉÇÌiÉ, xÉÑZÉ, AÉlÉlS, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ AÉÌS xÉoÉ xÉSaÉÑhÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ mÉëMüOû MüU SåiÉÉ Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ lÉå MüWûÉÈ “iÉÑqÉ ÍcÉliÉÉ qÉiÉ MüUÉå|” ´ÉÏM×üwhÉ mÉÉhQûuÉÉåÇ MüÉ mÉ¤É sÉåiÉå WæÇû AÉæU MüÉæUuÉÉåÇ xÉå ÌuÉmÉUÏiÉ cÉsÉiÉå WæÇû LåxÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ kÉqÉï MüÉ mÉ¤É sÉåiÉå WæÇû| kÉqÉï xÉå AÉSqÉÏ xÉÑZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU kÉqÉï xÉå WûÏ AÉSqÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ AÉaÉå oÉÄRûiÉÉ Wæû| AkÉqÉï xÉå AÉSqÉÏ lÉÏcÉå ÌaÉUiÉÉ Wæû| sÉÉåaÉ ÌlÉÈxuÉÉjÉïiÉÉ NûÉåÄQûMüU xuÉÉjÉïmÉUÉrÉhÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| ÌlÉUWÇûMüÉËUiÉÉ NûÉåÄQûMüU AWÇûMüÉUÏ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| AWÇûMüÉU MüÉ ÌuÉsÉrÉ MüUlÉÉ rÉWû kÉqÉï Wæû| xuÉÉjÉï MüÉ ÌuÉsÉrÉ MüUlÉÉ rÉWû kÉqÉï Wæû| erÉÉåÇ -erÉÉåÇ xuÉÉjÉï MüÉ ÌuÉsÉrÉ MüUiÉå WæÇû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉiÉå WæÇû| erÉÉåÇ-erÉÉåÇ xÉÇMüÐhÉïiÉÉ AÉiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ AkÉqÉï AÉiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| WØûSrÉ ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ ÌuÉzÉÉsÉ Wæû, oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ oÉWÒûeÉlÉxÉÑZÉÉrÉ Måü ÍsÉL WØûSrÉ qÉåÇ pÉÉuÉlÉÉ Wæû EiÉlÉÉ-EiÉlÉÉ AÉmÉ kÉqÉï Måü erÉÉSÉ lÉeÉSÏMü WæÇû| uÉWû pÉÉuÉlÉÉ MüqÉ Wæû EiÉlÉÉ AÉmÉ kÉqÉï Måü MüqÉ lÉeÉSÏMü WæÇû AÉæU oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ Wæû WûÏ lÉWûÏÇ..... “qÉæÇ AÉæU qÉåUÉ mÉËUuÉÉU” MüÉ WûÏ uÉiÉÑïsÉ Wæû iÉÉå xÉqÉfÉÉå ÌMü DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WûÉå UWûÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WûÉå UWûÉ Wæû CxÉÍsÉL ÍcÉliÉÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, oÉÏqÉÉUÏ, mÉUåzÉÉlÉÏ AÉÌS mÉÏNåû sÉaÉå WûÏ UWûiÉå WæÇû| mÉëpÉÉiÉMüÉsÉ Måü AÇkÉåUå qÉåÇ lÉÇaÉÉ WûÉåMüU SÒrÉÉåïkÉlÉ aÉÉÇkÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉå sÉaÉÉ| UÉxiÉå qÉåÇ ´ÉÏM×üwhÉ mÉWÒðûcÉ aÉrÉå AÉæU oÉÉåsÉåÈ “pÉsÉå AÉSqÉÏ! CiÉlÉÉ oÉÄQûÉ rÉÑuÉÉlÉ mÉÑ§É WûÉåMüU qÉÉð Måü mÉÉxÉ eÉÉ UWûÉ Wæû LåxÉÉ ÌoÉsMÑüsÉ lÉÇaÉÉ! eÉUÉ xÉÉåcÉ iÉÉå xÉWûÏ! uÉeÉëMüÉrÉ oÉlÉlÉÉ Wæû rÉWû iÉÉå PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ MüqÉ xÉå MüqÉ AmÉlÉÉ aÉѽÉÇaÉ iÉÉå RûÉðMü sÉå| rÉWû TÔüsÉÉåÇ MüÐ qÉÉsÉÉ Wæû| rÉWû qÉÉsÉÉ WûÏ sÉaÉÉ sÉå MüÉæmÉÏlÉ MüÐ eÉaÉWû mÉU| AmÉlÉÏ MüÌOû MüÉå iÉÉå RûÉðMü Så! LåxÉÉ rÉÑuÉÉlÉ mÉÑ§É AÉæU uÉWû pÉÏ rÉÑuÉUÉeÉ mÉS mÉU! WûÎxiÉlÉÉmÉÑU MüÉ xÉuÉåïxÉuÉÉï! .....AÉæU LåxÉå?” SÒrÉÉåïkÉlÉ zÉqÉï Måü qÉÉUå oÉæPû aÉrÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ MüÐ oÉÉiÉ ExÉå PûÏMü sÉaÉÏ| qÉÉsÉÉ sÉåMüU MüÌOû oÉÉðkÉ sÉÏ| mÉWÒðûcÉÉ aÉÉÇkÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ| aÉÉÇkÉÉUÏ lÉå AmÉlÉÏ oÉÉWûU MüÐ AÉÆZÉÉåÇ mÉU iÉÉå mÉ•ûÏ oÉÉðkÉ UZÉÏ jÉÏ, pÉÏiÉU pÉÏ qÉqÉiÉÉ MüÐ mÉ•ûÏ oÉÉðkÉ sÉÏ| mÉ•ûÏ ZÉÉåsÉMüU xÉÇMüsmÉ MüUMåü SåZÉiÉÏ Wæû SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÐ AÉåU iÉÉå.... “AUå! iÉåUå MüÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü lÉÇaÉå WûÉåMüU AÉlÉÉ| rÉWû qÉÉsÉÉ ÌMüxÉlÉå oÉðkÉuÉÉD ? ExÉ uÉlÉqÉÉsÉÏ lÉå WûÏ iÉåUå MüÉå qÉÉsÉÉ oÉðkÉuÉÉD WûÉåaÉÏ| iÉåUÏ AÉæU iÉÉå xÉÉUÏ MüÉrÉÉ uÉeÉë MüÐ WûÉå aÉD sÉåÌMülÉ ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûxxÉÉ TÔüsÉqÉÉsÉÉ xÉå RðûMüÉ Wæû EiÉlÉÉ MüŠÉ UWû aÉrÉÉ| EiÉlÉå AÇaÉ MüÉå xÉðpÉÉsÉlÉÉ|” eÉoÉ SÒrÉÉåïkÉlÉ AÉæU pÉÏqÉ Måü oÉÏcÉ ²l²rÉÑ® WûÉå UWûÉ jÉÉ, pÉÏwÉhÉ aÉSÉrÉÑ® cÉsÉ UWûÉ jÉÉ iÉoÉ SÒrÉÉåïkÉlÉ qÉU lÉWûÏÇ UWûÉ jÉÉ| ExÉ xÉqÉrÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå pÉÏqÉ MüÉå CzÉÉUå xÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ ÌMü ExÉMüÉå ExÉÏ eÉaÉWû mÉU PûÉåMü| pÉÏqÉ lÉå eÉoÉ uÉWûÉð mÉU mÉëWûÉU ÌMürÉÉ iÉoÉ uÉWû mÉÉmÉÏ ÌaÉUÉ| rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû ÌMü qÉÉU ZÉÉMüU pÉÏ AÉSqÉÏ MüÉå xÉÑkÉUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| QûhQåû ZÉÉMüU pÉÏ xÉÑkÉUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU AaÉU qÉU aÉrÉå iÉÉå lÉMüÉåïÇ qÉåÇ eÉÉMüU rÉÉ CiÉU rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉMüU pÉÏ xÉÑkÉÉU MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ iÉÉå cÉÉsÉÔ WûÏ UWûiÉÏ Wæû| AÉaÉå oÉÄRûÉå... AÉaÉå oÉÄRûÉå... AÉaÉå oÉÄRûÉå lÉWûÏÇ iÉÉå eÉlqÉÉåÇ AÉæU qÉUÉå... qÉUÉå AÉæU eÉlqÉÉå.....| mÉÑhrÉ YrÉÉ Wæû ? mÉÉmÉ YrÉÉ Wæû ? xÉqÉfÉÉå MüÉåD oÉÉsÉMü mÉÉðcÉ xÉÉsÉ MüÉ Wæû| uÉWû mÉWûsÉÏ YsÉÉxÉ qÉåÇ Wæû iÉÉå mÉÑhrÉ Wæû| oÉÄQûÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ ÌTüU-ÌTüU xÉå mÉWûsÉÏ YsÉÉxÉ qÉåÇ WûÏ UWûiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû mÉÉmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ iÉÑqÉ AÉrÉå WûÉå
  • ExÉ AuÉxjÉÉ Måü AlÉÑÃmÉ EÍcÉiÉ urÉuÉWûÉU MüUMåü E³ÉiÉ WûÉåiÉå WûÉå iÉÉå uÉWû mÉÑhrÉ Wæû| CxÉxÉå ÌuÉmÉUÏiÉ MüUiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ SæuÉÏ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUiÉå WûÉå| ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉÉå zÉÉx§É-qÉrÉÉïSÉ Måü AlÉÑÃmÉ Mü¨ÉïurÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ ExÉ xÉqÉrÉ uÉWû Mü¨ÉïurÉ AlÉÉxÉ£ü pÉÉuÉ xÉå DµÉU MüÐ mÉëxɳÉiÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É ÌMürÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû mÉÑhrÉ Wæû| bÉU qÉåÇ qÉÌWûsÉÉ MüÉå pÉÉåeÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå „qÉæÇ xÉɤÉÉiÉç qÉåUå lÉÉUÉrÉhÉ MüÉå ÎZÉsÉÉFÆaÉÏ‟ LåxÉÏ pÉÉuÉlÉÉ xÉå oÉlÉÉrÉaÉÏ iÉÉå pÉÉåeÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ mÉÔeÉÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ| fÉÉÄQÔû sÉaÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå LåxÉå cÉÉuÉ xÉå sÉaÉÉiÉå UWûÉå AÉæU cÉÔWåû MüÐ lÉÉðD bÉU qÉåÇ pÉÉåeÉlÉ oÉlÉÉiÉå UWûÉå, MÔümÉqÉhQÕûMü oÉlÉå UWûÉå| xÉixÉÇaÉ pÉÏ xÉÑlÉÉå, xÉÉkÉlÉ pÉÏ MüUÉå, eÉmÉ pÉÏ MüUÉå, krÉÉlÉ pÉÏ MüUÉå, xÉåuÉÉ pÉÏ MüUÉå AÉæU AmÉlÉÉ qÉMüÉlÉ rÉÉ bÉU pÉÏ xÉðpÉÉsÉÉå| eÉoÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉoÉ mÉÔUå iÉærÉÉU pÉÏ UWûÉå NûÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL| AmÉlÉå AÉiqÉSåuÉ MüÉå LåxÉÉ xÉðpÉÉsÉÉå| ÌMüxÉÏ uÉxiÉÑ qÉåÇ, urÉÌ£ü qÉåÇ, mÉS qÉåÇ AÉxÉÌ£ü lÉWûÏÇ| xÉÉUÉ MüÉ xÉÉUÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå pÉÏ iÉærÉÉU| CxÉÏ MüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû AlÉÉxÉÌ£ürÉÉåaÉ| eÉÏuÉlÉ qÉåÇ irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| xÉoÉ MÑüNû irÉÉaÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ irÉÉaÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü WûÉåiÉÏ Wæû uÉå WûÏ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ pÉÉåaÉ xÉMüiÉå WæÇû| ÎeÉxÉMåü mÉÉxÉ irÉÉaÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü lÉWûÏÇ Wæ û uÉWû pÉÉåaÉ pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| rÉzÉ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ iÉÉå rÉzÉ Måü irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, kÉlÉ Måü irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, xɨÉÉ Måü irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| xɨÉÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ Wæû AÉæU xɨÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ UWûÏ Wæû iÉÉå AÉSqÉÏ ÌMüiÉlÉÉ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû | xɨÉÉ ÍqÉsÉ pÉÏ aÉD SÉå-mÉÉðcÉ xÉÉsÉ Måü ÍsÉL AÉæU ÌTüU cÉsÉÏ aÉD| MÑüxÉÏï iÉÉå SÉå-mÉÉðcÉ xÉÉsÉ MüÐ AÉæU MüUÉWûlÉÉ ÎeÉlSaÉÏ pÉU| rÉWûÏ Wæû oÉÉWûUÏ xÉÑZÉ MüÉ WûÉsÉ| ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉ iÉÉå mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû MüÉ AÉæU fÉÇfÉOû eÉÏuÉlÉ pÉU MüÐ| xɨÉÉ ÍqÉsÉÏ iÉÉå xɨÉÉ NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| SØzrÉ ÌSZÉÉ iÉÉå oÉÉU-oÉÉU SØzrÉ SåZÉlÉå MüÐ AÉxÉÌ£ü MüÉå NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| kÉlÉ ÍqÉsÉÉ iÉÉå kÉlÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL kÉlÉ NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| rÉWûÉð iÉMü ÌMü AmÉlÉÉ zÉUÏU NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| eÉoÉ qÉ×irÉÑ AÉuÉå iÉoÉ zÉUÏU MüÉå pÉÏiÉU xÉå mÉMüÄQûMüU oÉæPåû lÉ UWåÇû| cÉsÉÉå, qÉ×irÉÑ AÉrÉÏ iÉÉå AÉrÉÏ, WûqÉ iÉÉå uÉWûÏ WæÇû ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ xuÉÃmÉ.... xÉÉåÅWÇû...xÉÉåÅWûqÉç| LåxÉå irÉÉaÉÏ MüÉå qÉUlÉå MüÉ pÉÏ qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÏlÉå MüÉ pÉÏ qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû| mÉÉmÉÏ AÉSqÉÏ Måü mÉëÉhÉ lÉÏcÉå Måü MåülSìÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû, aÉÑSɲÉU AÉÌS xÉå| qÉkrÉqÉ AÉSqÉÏ Måü mÉëÉhÉ lÉÉÍpÉ AÉÌS xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû| MÑüNû sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉëÉhÉ qÉÑZÉ, AÉÆZÉ, MühPû AÉÌS xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû| rÉÉåaÉåµÉUÉåÇ Måü mÉëÉhÉ ÌlÉî WûÉåMüU iÉÉsÉÔ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû| AÉmÉ eÉmÉ MüUiÉå Wæû, krÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMåü qÉlÉ AÉæU mÉëÉhÉÉåÇ MüÉå FmÉU Måü MåülSìÉåÇ qÉå Ç eÉÏlÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû eÉÉiÉÏ Wæû| mÉëÉhÉ FmÉU Måü MåülSìÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå Wæû iÉÉå E³ÉiÉ WûÉå eÉÉiÉå Wæû| AaÉU MüÉqÉ-ÌuÉMüÉU qÉåÇ UWûiÉå WæÇû, pÉÉåaÉ pÉÉåaÉlÉå qÉåÇ AÉæU ZÉÉlÉå mÉÏlÉå qÉåÇ UWûiÉå WæÇû AÉæU ZÉÉrÉå ÌmÉrÉå WÒûL mÉSÉjÉï NûÉåÄQûlÉå Måü AÇaÉÉåÇ qÉåÇ WûÏ AÉxÉÌ£ü Wæû iÉÉå ÌTüU uÉ×¤É AÉÌS MüÐ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ eÉÉAÉå eÉWûÉð lÉÏcÉå xÉå FmÉU MüÐ AÉåU ZÉÏÇcÉlÉå MüÐ mÉëuÉ×Ì¨É WûÉåiÉÏ Wæû| uÉ×¤É AmÉlÉÉ pÉÉåaÉ mÉSÉjÉï lÉÏcÉå xÉå EPûÉMüU FmÉU sÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉzÉÑ AÉÌS xÉÉqÉlÉå xÉå sÉåiÉå WæÇû AÉæU mÉÏNåû TåÇüMüiÉå WæÇû| qÉlÉÑwrÉ Wæû eÉÉå pÉÉåaÉ-mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå FmÉU xÉå sÉåiÉÉ Wæû, lÉÏcÉå MüÉå TåÇüMüiÉÉ Wæû AÉæU xuÉrÉÇ FmÉU EPû eÉÉiÉÉ Wæû| AjÉÉïiÉ pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå lÉÏcÉå ÌaÉUÉMüU AÉmÉ rÉÉåaÉ MüUÉå| AÉxÉÌ£ü MüÉå, mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉÉåÇ lÉÏcÉå NûÉåÄQûMüU AÉmÉ FmÉU EPûÉå| rÉWû Wæû ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ DµÉUÏrÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ eÉaÉ eÉÉAÉå| oÉÉU-oÉÉU aÉpÉï qÉåÇ eÉÉMüU
  • qÉÉiÉÉAÉåÇ MüÉå mÉÏÄQûÉ qÉiÉ SÉå, AmÉlÉå MüÉå mÉÏÄQûÉ qÉiÉ SÉå, xÉqÉÉeÉ MüÉå mÉÏÄQûÉ qÉiÉ SÉå| qÉÑ£ü WûÉå eÉÉAÉå| AÉmÉMüÉå eÉÉå oÉÑή ÍqÉsÉÏ Wæû ExÉMüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUÉå| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ iÉÑqÉxÉå rÉWû pÉÏ AmÉå¤ÉÉ MüUiÉÉ Wæû ÌMü WûU mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ iÉÑqÉ xÉqÉ UWûlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUÉå| AÉmÉqÉåÇ AÉæU DµÉU qÉåÇ YrÉÉ SÕUÏ Wæû uÉWû eÉUÉ ZÉÉåeÉ sÉÉå| AÉmÉ DµÉU xÉå ÍqÉsÉ sÉÉå| MüoÉ iÉMü ÌoÉNÒûÄQåû UWûÉåaÉå ? ÌMüiÉlÉÉ xÉÑlSU Wæû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ! ExÉqÉåÇ mÉëÉÍhÉqÉÉ§É Måü ÌWûiÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ÌuÉkÉÉlÉ ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ urÉÉmÉMü WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ-EiÉlÉÉ oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AmÉlÉå pÉÉarÉ Måü WûqÉ AÉmÉ ÌuÉkÉÉiÉÉ WûÉåiÉå WæÇû| UåsÉ MüÐ mÉOûËUrÉÉð oÉlÉÏÇ ÌTüU UåsÉ MüÉ pÉÉarÉ oÉlÉ aÉrÉÉ ÌMü uÉWû SÕxÉUÏ eÉaÉWû lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉÏ| mÉOûËUrÉÉð ExÉMüÉ pÉÉarÉ WæÇû, aÉÌiÉ MüqÉ rÉÉ erÉÉSÉ WûÉålÉÉ rÉWû ExÉMüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï Wæû| mÉOûËUrÉÉð eÉoÉ oÉlÉ UWûÏ jÉÏÇ iÉoÉ cÉÉWåû ÎeÉkÉU MüÐ oÉlÉÉ xÉMüiÉå jÉå| mÉÔuÉïMüÉsÉ qÉåÇ mÉOûËUrÉÉð oÉlÉÉlÉÉ rÉWû pÉÏ AÉmÉMüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï jÉÉ AÉæU AoÉ ElÉ mÉOûËUrÉÉåÇ mÉU cÉsÉlÉÉ pÉÏ AÉmÉMüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï Wæû| mÉÔuÉï Måü eÉÉå xÉqoÉlkÉ AÉmÉlÉå oÉlÉÉ ÍsÉrÉå, eÉÉå qÉÉlrÉiÉÉLÆ oÉlÉÉ sÉÏÇ uÉå mÉOûË UrÉÉð AÉmÉlÉå WûÏ iÉÉå QûÉsÉÏ| AoÉ lÉrÉÏ eÉaÉWû mÉU SÕxÉUÏ mÉOûËUrÉÉð pÉÏ QûÉsÉ xÉMüiÉå WûÉå AÉæU mÉÑUÉlÉÏ mÉOûËUrÉÉåÇ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WûÉå| “YrÉÉ MüUåÇ qÉWûÉUÉeÉ´ÉÏ ! AmÉlÉå pÉÉarÉ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ WûÉå iÉpÉÏ xÉÇiÉÉåÇ Måü ²ÉU eÉÉ xÉMüiÉå WæÇû|” oÉÉiÉ PûÏMü Wæû| xÉÇiÉÉåÇ Måü ²ÉU iÉMü eÉÉlÉå MüÐ mÉOûËUrÉÉð iÉÉå oÉlÉ aÉD WæÇû sÉåÌMülÉ ÌMüiÉlÉÏ aÉÌiÉ xÉå eÉÉlÉÉ rÉWû AÉmÉMåü WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| mÉOûËUrÉÉð iÉÉå ÌTüOû WûÉå aÉD WæÇû| AmÉlÉÏ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ ExÉ mÉU cÉsÉÉiÉå WûÉå ÌMü lÉWûÏÇ cÉsÉÉiÉå, rÉWû pÉÏ SåZÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| AÉmÉMåü AÉeÉ MüÉ MüqÉï MüsÉ MüÉ mÉëÉUokÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MüsÉ MüÉ AeÉÏhÉï AÉeÉ Måü EmÉuÉÉxÉ xÉå PûÏMü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| MüsÉ MüÉ MüeÉÉï AÉeÉ cÉÑMüÉ SålÉå xÉå ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû| MüsÉ MüÐ MüqÉÉD AÉeÉ Måü pÉÉåaÉ- ÌuÉsÉÉxÉ xÉå lɹ pÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| qÉlÉÑwrÉ Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ExÉMåü MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU EiÉÉU-cÉÄRûÉuÉ AÉiÉå WæÇû| CxÉÍsÉL SæuÉÏ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå SØ̹ xÉqÉ¤É UZÉMüU MüqÉï ÌMürÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû| qÉæÇ oÉÉiÉ oÉiÉÉ UWûÉ jÉÉ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ AÉæU sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÐ| MüÉåOïû qÉåÇ sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÉå eÉÉå MÑüNû mÉÔNûÉ eÉÉrÉ iÉÉå LMü WûÏ eÉuÉÉoÉÈ zÉWÇûzÉÉWû...... zÉWÇûzÉÉWû..... zÉWÇûzÉÉWû......| eÉeÉ Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ WÒûAÉ ÌMü rÉWû MæüxÉå mÉÉaÉsÉ MüÉå mÉMüÄQûMüU sÉÉrÉå WæÇû| CiÉlÉÉ AmÉqÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû, CiÉlÉÉ QûÉðOûiÉå WæÇû, pÉrÉ ÌSZÉÉiÉå WæÇû, ÌiÉUxMüÉUmÉÔhÉï urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû iÉpÉÏ pÉÏ CxÉ mÉÉaÉsÉ MüÉå MÑüNû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ Wæû ! eÉeÉ lÉå ExÉMüÉå oÉUÏ MüU ÌSrÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ Måü mÉÉxÉ| aÉÑà oÉÉåsÉåÈ “NÕûOû aÉrÉÉ MåüxÉ xÉå oÉåOûÉ?" iÉÉå sÉÏsÉÉUÉqÉ oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ “zÉWÇûzÉÉWû.....|” “pÉÔZÉ sÉaÉÏ Wæû ?” “zÉWÇûzÉÉWû....|” “rÉWû MüÉåOïû lÉWûÏÇ Wæû| AoÉ MåüxÉ oÉUÏ WûÉå aÉrÉÉ| AoÉ PûÏMü xÉå oÉÉiÉ MüUÉå|” “zÉWÇûzÉÉWû....|” aÉÑà lÉå SåZÉÉ ÌMü ÌoÉsMÑüsÉ xÉŠÉD xÉå qÉåUå uÉcÉlÉ ÍsÉrÉå WæÇû..... uÉÉWû ! aÉÑà MüÉ WØ ûSrÉ mÉëxÉ³É WûÉå aÉrÉÉ| mÉëxÉ³É WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÐ zÉWÇûzÉÉWûÏ mÉU aÉÑà MüÉ WûxiÉɤÉU WûÉå aÉrÉÉ| aÉÑà lÉå MüWûÉÈ “AcNûÉ...| eÉoÉ eÉÃUiÉ mÉÄQåû iÉoÉ oÉÉåsÉlÉÉ „zÉWÇûzÉÉWû....‟ ApÉÏ iÉÉå qÉÑfÉxÉå oÉÉiÉ MüU jÉÉåÄQûÏ SåU|” aÉÑà lÉå xÉÇMüsmÉ MüUMåü ExÉMåü zÉWÇûzÉÉWû Måü pÉÉuÉ MüÉ jÉÉåÄQûÉ ÌlÉrÉǧÉhÉ MüU ÍsÉrÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉå pÉÉåeÉlÉ AÉÌS ÌMürÉÉ AÉæU aÉÑà xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐ ÌMüÈ “AoÉ iÉÉå qÉæÇ aÉÑà Måü AÉ´ÉqÉ qÉåÇ WûÏ UWÕðûaÉÉ| xÉŠå zÉWÇûzÉÉWû Måü SUoÉÉU qÉåÇ UWÕðûaÉÉ|”
  • sÉÏsÉÉUÉqÉ aÉÑÃAÉ´ÉqÉ qÉåÇ UWûlÉå sÉaÉÉ| MüÉåD SÒÈZÉÏ, UÉåaÉÏ AÉ eÉÉiÉÉ iÉÉå aÉÑà sÉÏsÉÉUÉqÉ xÉå oÉÉåsÉiÉåÈ “CxÉMüÉå eÉUÉ SåZÉÉå|” SåZÉlÉÉ YrÉÉ Wæû ? ExÉMåü ÍxÉU mÉU sÉÏsÉÉUÉqÉ WûÉjÉ bÉÑqÉÉ SåiÉÉÈ „zÉWÇûzÉÉWû....‟ iÉÉå SSï PûÏMü WûÉå eÉÉiÉÉ| mÉåOû qÉåÇ mÉÏÄQûÉ Wæû.... AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå MÑüNû mÉëxÉÉS Så SåiÉÉ iÉÉå mÉÏÄQûÉ aÉÉrÉoÉ| MüqÉU SÒÈZÉiÉÏ Wæû, oÉÑÄRûÉmÉÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ MüqÉU mÉU WûÉjÉ bÉÑqÉÉ SåiÉÉÈ „zÉWÇûzÉÉWû.....‟ iÉÉå MüqÉU zÉWÇûzÉÉWû WûÉå eÉÉiÉÏ| kÉlkÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ jÉmmÉÄQû qÉÉU SåiÉÉÈ „zÉWÇûzÉÉWû....‟ ExÉMåü kÉlkÉå qÉåÇ lÉaÉS lÉÉUÉrÉhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ WûÉjÉ bÉÑqÉÉMüU „zÉWÇûzÉÉWû.....‟ MüWû SåiÉÉ AÉæU sÉÉåaÉÉåÇ Måü MüÉqÉ WûÉå eÉÉiÉå| kÉÏUå-kÉÏUå MüÐÌiÉï TæüsÉlÉå sÉaÉÏ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉå MüÐÌiÉï iÉÉå WûÉåaÉÏ sÉåÌMülÉ MüÐÌiÉï qÉåÇ TðüxÉlÉÉ EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ| qÉÉlÉ iÉÉå ÍqÉsÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ AWðûMüÉU MüUlÉÉ EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ| WûqÉ AWÇûMüÉU MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû? WûqÉÉUÏ rÉÉåarÉiÉÉ YrÉÉ Wæû? xÉ×̹ÌlÉrÉliÉÉ CiÉlÉå xÉÉUå oÉë¼ÉhQû oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ WûqÉÉUÉ LMü urÉÌ£ü¨uÉ, LMü qÉMüÉlÉ, LMü SÒMüÉlÉ, LMü aÉÉÄQûÏ.... CxÉqÉåÇ AWÇûMüÉU YrÉÉ MüUlÉÉ? AWÇûMüÉU MüUMåü ExÉ ÌuɵÉÌlÉrÉÇiÉÉ xÉå AsÉaÉ WûÉåMüU AmÉlÉÏ ÌuÉzÉåwÉiÉÉ YrÉÉ oÉiÉÉAÉåaÉå? uÉWû ÌuÉzÉåwÉiÉÉ MüoÉ iÉMü UWåûaÉÏ| AÉmÉ ExÉxÉå eÉÑÄQåû UWûÉå| ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ oÉÄQûÉ MÑühQû WûÉå mÉÉlÉÏ MüÉ sÉåÌMülÉ mÉÉlÉÏ Måü ÌMüxÉÏ qÉÔsÉ xÉëÉåiÉ xÉå eÉÑÄQûÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ iÉÉå mÉÉlÉÏ mÉÄQûÉ-mÉÄQûÉ aÉlSÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ, AÉÎZÉU xÉÔZÉ eÉÉrÉaÉÉ| NûÉåOûÏ-xÉÏ OÇûMüÐ pÉÏ AaÉU qÉÔsÉ xÉëÉåiÉ xÉå eÉÑÄQûÏ UWåûaÉÏ iÉÉå mÉÉlÉÏ ÌlÉUliÉU iÉÉeÉÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ AÉæU MüpÉÏ ZÉiqÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| LåxÉå WûÏ AÉmÉ DµÉU xÉå eÉÑÄQåû UWûÉåaÉå iÉÉå AÉmÉMüÐ iÉÉeÉaÉÏ oÉlÉÏ UWåûaÉÏ| DµÉU xÉå AsÉaÉ AmÉlÉÏ MÑüNû ÌuÉzÉåwÉiÉÉ oÉlÉÉAÉaÉå iÉÉå uÉWû ÌuÉzÉåwÉiÉÉ ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÏ| oÉë¼¥ÉÉlÉ AÉmÉMüÉå DµÉU xÉå eÉÉåÄQåû UZÉiÉÉ Wæû| SåWûÉkrÉÉxÉ AÉmÉMüÉå DµÉU MüÐ ÌuÉzÉÉsÉiÉÉ xÉå uÉÇÍcÉiÉ MüU SåiÉÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ ¥ÉÉlÉÏ iÉÉå jÉÉ lÉWûÏÇ| AÉ aÉrÉÉ SåWûÉkrÉÉxÉ qÉåÇ| TÔüsÉ EPûÉ ÌMü aÉÑà eÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå EiÉlÉÉ WûqÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| aÉÑà eÉÏ iÉÉå CsÉÉeÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû, xÉÉkÉlÉÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû, AÉzÉÏuÉÉïS SåiÉå WæÇû| ÌMüxÉÏ MüÐ erÉÉSÉ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû PûÏMü WûÉåiÉÉ Wæû| .....AÉæU WûqÉ iÉÉå ÎeÉxÉMüÉå MüWû SåiÉå WæÇû 'zÉWÇûzÉÉWû....' ExÉMüÉ MüÉqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÉå sÉaÉÉ ÌMü ÍzÉwrÉ AWÇûMüÉU qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ qÉÉlÉlÉå xÉå aÉÑà MüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É WÒûAÉ| aÉÑà Måü ÍcÉ¨É MüÐ mÉëxɳÉiÉÉ xÉå ExÉMüÐ zÉÌ£ü ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉå aÉD| AlÉÑÍcÉiÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉå xÉå aÉÑà Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ| aÉÑà Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL ¤ÉÉåpÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉ AqÉÇaÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû AqÉÇaÉsÉ MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû ? MüÉåD SæirÉ aÉsÉÉ mÉMüÄQûMüU lÉMïü qÉåÇ lÉWûÏÇ sÉå eÉÉiÉÉ| WûqÉÉUÉ urÉuÉWûÉU AlÉÑÍcÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå AliÉrÉÉïqÉÏ DµÉU MüÉå rÉÉ aÉÑà Måü WØûSrÉ MüÉå PåûxÉ mÉWÒðûcÉiÉÏ Wæû iÉÉå WûqÉÉUÏ qÉÌiÉ WûsMåü ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû| qÉÌiÉ eÉoÉ WûsMåü ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû iÉÉå WûsMåü MüqÉÉåïÇ qÉåÇ ÌaÉUiÉÏ Wæû, ÌTüU WûsMüÉ mÉËUhÉÉqÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉiÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉÉUÏ qÉÌiÉ FÆcÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| FÆcÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå FÆcÉå ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû, FÆcÉå MüqÉï MüUiÉÏ Wæû AÉæU FÆcÉå mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÏ Wæû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü SåuÉiÉÉ mÉMüÄQûMüU WûqÉåÇ xuÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉrÉaÉÉ rÉÉ SæirÉ mÉMüÄQûMüU WûqÉåÇ lÉMïü qÉåÇ sÉå eÉÉrÉaÉÉ| lÉWûÏÇ......| aÉÑmiÉ ÃmÉ xÉå WûqÉÉUå xÉoÉ xÉÇxMüÉUÉåÇ Måü ÍcÉ§É AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ AÇÌMüiÉ WûÉåiÉå UWûiÉå WæÇû| iÉÑqÉ EÍcÉiÉ MüUiÉå WûÉå ÌMü AlÉÑÍcÉiÉ MüUiÉå WûÉå, CxÉMüÉ ÍcÉ§É pÉÏiÉU WûÏ pÉÏiÉU ÍsÉrÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ AWÇûMüÉU mÉëåËUiÉ MüqÉï MüUlÉå sÉaÉÉ iÉÉå aÉÑà MüÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ, aÉÑà Måü WØûSrÉ MüÉå PåûxÉ sÉaÉÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÐ qÉÌiÉ ÌoÉaÉÄQûÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ Måü ²ÉUÉ ÌMüxÉÏ MüÉ MüÉqÉ oÉlÉ aÉrÉÉ iÉÉå MüÉåD zÉUÉoÉ MüÐ oÉÉåiÉsÉ sÉå AÉrÉÉ, MüÉåD MÑüNû sÉå AÉrÉÉ iÉÉå MüÉåD MÑüNû| sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉzÉÉ MüUlÉå sÉaÉÉ| oÉÑή lÉÏcÉå ÌaÉUÏ| zÉUÉoÉ-MüoÉÉoÉ qÉåÇ
  • uÉWû aÉMïü WûÉå aÉrÉÉ| aÉÑà Måü ÌSsÉ MüÉå AÉæU PåûxÉ mÉWÒðûcÉÏ| LMü ÌSlÉ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ MüWûÏÇ eÉÉ UWåû jÉå| sÉÏsÉÉUÉqÉ xÉå oÉÉåsÉåÈ "cÉsÉÉå MüWûÏÇ bÉÔqÉ AÉiÉå WæÇû|" sÉÏsÉÉUÉqÉ cÉsÉÉ| SÉå-mÉÉðcÉ AÉæU ÍzÉwrÉ pÉÏ xÉÉjÉ WûÉå ÍsÉL| UÉxiÉå qÉåÇ lÉSÏ mÉÄQûÏ| ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ lÉå MüWûÉÈ "rÉWûÉð WûqÉ xlÉÉlÉ MüUåÇaÉå|" xÉåuÉMü lÉå xÉÉoÉÑlÉ ÌSrÉÉ| sÉÉåOûÉ pÉU-pÉU Måü mÉÉlÉÏ QûÉsÉÉ| aÉÑÃeÉÏ sÉÏsÉÉUÉqÉ xÉå oÉÉåsÉåÈ "iÉÔ pÉÏ aÉÉåiÉÉ qÉÉU sÉå, eÉsSÏ MüU|" sÉÏsÉÉUÉqÉ aÉÉåiÉÉ qÉÉUMüU oÉÉWûU ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû iÉÉå sÉÏsÉÉoÉÉD WûÉå aÉrÉÉ| ExÉlÉå SåZÉÉ iÉÉå uÉWûÉð lÉ MüÉåD lÉSÏ Wæû lÉ aÉÑÃeÉÏ WæÇû| AMåüsÉÏ sÉÏsÉÉoÉÉD.....! ÌoÉsMÑüsÉ xÉÑlSUÏ sÉÏsÉÉoÉÉD....! AÇaÉ x§ÉÏ Måü, uÉx§É x§ÉÏ Måü, cÉÔÌÄQûrÉÉð AÉæU eÉåuÉU pÉÏ AÉ aÉrÉå| uÉWû zÉÍqÉïlSÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü qÉæÇ iÉÉå sÉÏsÉÉUÉqÉ jÉÉ, 'zÉWÇûzÉÉWû....' MüUlÉå uÉÉsÉÉ jÉÉ| rÉWû YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ ? CiÉlÉå qÉåÇ cÉÉU cÉÉhQûÉsÉ AÉiÉå WÒûL ÌSZÉå| ElWûÉåÇlÉå mÉÔNûÉÈ “YrÉÉåÇ UÏ ! CkÉU oÉæPûÏ Wæû AMåüsÉÏ ? MüÉælÉ Wæû ?” AoÉ MæüxÉå oÉÉåsÉå ÌMü qÉæÇ sÉÏsÉÉUÉqÉ WÕðû ? uÉWû iÉÉå zÉÍqÉïlSÉ WûÉå aÉrÉÉ| cÉÉUÉåÇ cÉÉhQûÉsÉ fÉaÉÄQûÉ MüUlÉå sÉaÉå| LMü oÉÉåsÉÉÈ 'CxÉxÉå qÉæÇ zÉÉSÏ MüÃÆaÉÉ|' SÕxÉUÉ oÉÉåsÉÉÈ "qÉæÇ MüÃÆaÉÉ|" AÉÎZÉU cÉÉUÉåÇ qÉåÇ eÉÉå oÉsÉuÉÉlÉ jÉÉ ExÉMåü xÉÉjÉ sÉÏsÉÉoÉÉD MüÉ aÉÇkÉuÉï ÌuÉuÉÉWû WûÉå aÉrÉÉ| aÉlkÉuÉï ÌuÉuÉÉWû qÉÉlÉå sÉå pÉÉaÉÔ zÉÉSÏ...... 'sÉuÉ- qÉæËUeÉ'| xÉqÉrÉ oÉÏiÉÉ| sÉÏsÉÉoÉÉD MüÉå SÉå iÉÏlÉ oÉåOåû WÒûL, SÉå-iÉÏlÉ oÉåÌOûrÉÉð WÒûDÇ| oÉåÌOûrÉÉåÇ MüÐ zÉÉÌSrÉÉð WÒûDÇ cÉÉhQûÉsÉÉåÇ xÉå| SÉqÉÉS WÒûL.... mÉËUuÉÉU oÉÄRûÉ| cÉÉhQûÉsÉÉåÇ qÉåÇ xÉÉÇxÉÉËUMü urÉuÉWûÉU eÉæxÉå WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ WÒûAÉ| xÉÑZÉ-SÒÈZÉ Måü MüD mÉëxÉÇaÉ AÉrÉå AÉæU aÉrÉå| sÉÏsÉÉoÉÉD xÉÉPû xÉÉsÉ MüÐ oÉÔÄRûÏ WûÉå aÉrÉÏ| oÉWÒûiÉ xÉÉUå SÒÈZÉ pÉÉåaÉå| mÉÌiÉ qÉU aÉrÉÉ| NûÉåUå sÉÉåTüU WûÉå aÉrÉå| sÉÏsÉÉoÉÉD ÍxÉU MÔüOûlÉå sÉaÉÏÈ "Wåû pÉaÉuÉÉlÉ ! qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ ? mÉÌiÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| qÉæÇ ÌuÉkÉuÉÉ WûÉå aÉD| qÉÑfÉå pÉÏ iÉÔ EPûÉ sÉå|" 'qÉÑfÉå pÉÏ iÉÔ EPûÉ sÉå....' MüUMåü AÉÆZÉ ZÉÉåsÉÏ iÉÉå uÉWûÏ lÉSÏ AÉæU uÉWûÏ xlÉÉlÉ| aÉÑÃeÉÏ lÉå eÉÉå xÉÉoÉÑlÉ sÉaÉÉrÉÉ jÉÉ ÍxÉU mÉU, ExÉMüÐ fÉÉaÉ pÉÏ mÉÔUÏ EiÉUÏ lÉWûÏÇ jÉÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ cÉÌMüiÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü qÉæÇ sÉÏsÉÉoÉÉD oÉlÉ aÉrÉÉ jÉÉ, xÉÉPû xÉÉsÉ MüÐ cÉÉhQûÉsÉÏ MüÉ xÉÉUÉ xÉÇxÉÉU SåZÉÉ, oÉåOåû -oÉåÌOûrÉÉð, SÉqÉÉS AÉæU oÉWÒûLÆ AÉÌS MüÉ oÉÄQûÉ mÉËUuÉÉU oÉlÉÉ... AÉæU rÉWûÉð iÉÉå ApÉÏ xlÉÉlÉ pÉÏ mÉÔUÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ Wæû ! rÉWû xÉoÉ YrÉÉ Wæû ? ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉqÉ qÉÑxMüUÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉåÈ "SåZÉ ! zÉÔsÉÏ qÉåÇ xÉå MüÉðOûÉ WûÉå aÉrÉÉ| iÉåUÉ cÉÉhQûÉsÉ WûÉålÉå MüÉ mÉëÉUokÉ iÉÉå MüOû aÉrÉÉ| mÉWûsÉå MüÐ MüÐ WÒûD pÉÌ£ü xÉå, sÉåÌMülÉ AoÉ mÉWûsÉå eÉæxÉÏ zÉÌ£ü iÉåUå mÉÉxÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| uÉæ± MüÉ kÉlkÉÉ MüU, mÉËU´ÉqÉ MüUMåü aÉÑeÉÉUÉ MüUiÉå UWûlÉÉ, qÉÑfÉå qÉÑðWû qÉiÉ ÌSZÉÉlÉÉ|" DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ WûqÉ AÉSU MüUiÉå WæÇû iÉÉå E³ÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû iÉÉå AuÉlÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU rÉWû Wæû ÌMü WûqÉÉUå mÉÉxÉ eÉÉå MÑüNû Wæû uÉWû WûqÉÉUÉ urÉÌ£üaÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉ ExÉ eÉaÉͳÉrÉliÉÉ MüÉ Wæû| WûqÉÉUÉ eÉÉå MÑüNû pÉÏ Wæû uÉWû WûqÉÉUÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÉ zÉUÏU pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| WûuÉÉLÆ ExÉMüÐ, mÉëMüÉzÉ ExÉMüÉ, mÉ×juÉÏ ExÉMüÐ, xÉÔrÉï ExÉMüÉ, A³É-eÉsÉ ExÉMüÉ| ExÉÏ MüÉ A³É-eÉsÉ ZÉÉ mÉÏMüU WûqÉÉUå qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ lÉå WûqÉMüÉå eÉlqÉ ÌSrÉÉ iÉÉå rÉWû zÉUÏU WûqÉÉUÉ MæüxÉå WÒûAÉ ? zÉUÏU pÉÏ ExÉÏ MüÉ Wæû AÉæU ExÉÏ MüÐ WûuÉÉ sÉåMüU WûqÉ eÉÏ UWåû WæÇû| ExÉÏ MüÉ mÉÉlÉÏ mÉÏMüU WûqÉ eÉÏ UWåû WæÇû| ExÉÏ MüÐ mÉ×juÉÏ mÉU WûqÉ cÉsÉ UWåû WæÇû| eÉÉå MÑüNû ExÉÏ MüÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû Wæû ExÉÏ Måü ÍsÉL Wæû| WûqÉ xÉoÉ AmÉlÉÉ AÉæU AmÉlÉå ÍsÉL qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû iÉoÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû| CxÉÏ xÉå mÉUåzÉÉlÉÏ, qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉ bÉåUiÉÏ WæÇû| CxÉÏ xÉå eÉlqÉ- qÉUhÉ MüÐ xÉeÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ UWûiÉÏ Wæû|
  • WûqÉ LMü xÉåMåühQû pÉÏ DµÉU xÉå AsÉaÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå, ExÉMüÐ cÉÏeÉÉåÇ xÉå AsÉaÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| AÉmÉMåü zÉUÏU qÉåÇ xÉå mÉÔUÏ WûuÉÉ ÌlÉMüÉsÉ SåÇ iÉÉå MÑüNû ÍqÉlÉOûÉåÇ Måü ÍsÉL MæüxÉÉ UWåûaÉÉ ? AÉmÉ lÉWûÏÇ eÉÏ xÉMüiÉå| AÉmÉ DµÉU xÉå iÉÌlÉMü pÉÏ SÕU lÉWûÏÇ WæÇû ÌTüU pÉÏ ExÉMåü xÉÉjÉ AÉmÉMüÐ xÉÑUiÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÏ Wæû iÉÉå SÕUÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUMåü AÉmÉ SÒÈZÉÏ WûÉå UWåû WæÇû| DµÉU Måü xÉÉͳÉkrÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ iÉÉå WûqÉÉUÏ SÒSïzÉÉ jÉÉåÄQåû WûÏ WûÉåiÉÏ ! xÉSÉ xÉÉjÉ qÉåÇ UWûlÉå uÉÉsÉå AliÉrÉÉïqÉÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû CxÉÏÍsÉL SÒÈZÉ xÉWû UWåû WæÇû, mÉÏÄQûÉ xÉWû UWåû WæÇû, ÍcÉliÉÉLÆ MüU UWåû WæÇû, mÉUåzÉÉÌlÉrÉÉð EPûÉ UWåû WæÇû| WûqÉÉUÏ oÉÑή MüÉ SÒpÉÉïarÉ iÉÉå rÉWû Wæû ÌMü eÉÉå xÉSÉ xÉÉjÉ qÉåÇ Wæû ExÉÏ xÉÉjÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉUiÉÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ| eÉÉå WûÉeÉUÉ-WûeÉÔU Wæû ExÉxÉå ÍqÉsÉlÉå MüÐ iÉimÉUiÉÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ| uÉWû xÉSÉ WûqÉÉUå xÉÉjÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ WûqÉ AmÉlÉå MüÉå AMåüsÉÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü SÒÌlÉrÉÉð qÉåÇ WûqÉÉUÉ MüÉåD lÉWûÏÇ| WûqÉ ÌMüiÉlÉÉ AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû AmÉlÉå DµÉU MüÉ ! 'Wåû kÉlÉ ! iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU| Wåû qÉåUå mÉÌiÉ ! iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU| mɦÉÏ ! iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU| Wåû qÉåUå oÉåOåû ! oÉÑÄRûÉmÉå qÉåÇ iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU|' WûqÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ ÌMüiÉlÉÉ AlÉÉSU MüU UWåû WæÇû !! oÉåOûÉ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ ? mÉÌiÉ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ ? mɦÉÏ U¤ÉÉ MüUåaÉÏ ? kÉlÉ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ ? sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ mÉÌiÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ mÉ̦ÉrÉÉð qÉU aÉDÇ| sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ oÉåOåû WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ oÉÉmÉ mÉUåzÉÉlÉ UWåû| sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ oÉÉmÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ oÉåOåû mÉUåzÉÉlÉ UWåû YrÉÉåÇÌMü oÉÉmÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉmÉ, oÉåOûÉåÇ qÉåÇ oÉåOûÉ, mÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ mÉÌiÉ, mÉ̦ÉrÉÉåÇ qÉåÇ mɦÉÏ oÉlÉ MüU eÉÉå oÉæPûÉ Wæû ExÉ mrÉÉUå Måü iÉUTü WûqÉÉUÏ ÌlÉaÉÉWû lÉWûÏÇ eÉÉiÉÏ| pÉÔsrÉÉ eÉpÉÏ UoÉlÉÔ iÉpÉÏ urÉÉmÉÉ UÉåaÉ| eÉoÉ ExÉ xÉirÉ MüÉå pÉÔsÉå WæÇû, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå pÉÔsÉå WæÇû iÉpÉÏ eÉlqÉ-qÉUhÉ Måü UÉåaÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, SÒÈZÉ ÍcÉliÉÉ AÉÌS xÉoÉ bÉåUå UWûiÉå WæÇû| AiÉÈ oÉÉU-oÉÉU qÉlÉ MüÉå ClÉ ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå pÉUMüU, AliÉrÉÉïqÉÏ MüÉå xÉɤÉÏ xÉqÉfÉMüU mÉëÉjÉïlÉÉ MüUiÉå eÉÉLÆ, mÉëåUhÉÉ sÉåiÉå eÉÉLÆ AÉæU eÉÏuÉlÉ MüÐ zÉÉqÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå iÉSÉMüÉU WûÉå eÉÉLÆ| Á zÉÉÇÌiÉ...... Á AÉlÉlS...... Á....Á.....Á....| zÉÉÇÌiÉ.... zÉÉÇÌiÉ.....| uÉÉWû mÉëpÉÑ ! iÉåUÏ eÉrÉ WûÉå ! DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ| iÉÑfÉå lÉqÉxMüÉU ! Wåû DµÉU ! iÉÔ WûÏ AmÉlÉÏ pÉÌ£ü Så AÉæU AmÉlÉÏ AÉåU zÉÏÇcÉ sÉå| lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ..... ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMüÐ xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÏ| ÌaÉËU aÉÑTüÉ qÉåÇ iÉmÉ MüUlÉå, xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉÉlÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| xÉiÉiÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWåÇû iÉÉå xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU eÉÏuÉlÉ ÎeÉLÇ, ExÉMåü xÉÉjÉ eÉÑÄQåû UWåÇû iÉÉå xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉ mÉëxjÉÉlÉÌoÉlSÒÈ ´É®É ´É®ÉuÉÉðssÉpÉiÉå ¥ÉÉlÉÇ iÉimÉUÈ xÉÇrÉiÉåÎlSìrÉÈ| ¥ÉÉlÉÇ sÉokuÉÉ mÉUÉÇ zÉÉÇÌiÉqÉÍcÉUåhÉÉÍkÉaÉcNûÌiÉ|| „ÎeÉiÉåÎlSìrÉ, xÉÉkÉlÉmÉUÉrÉhÉ AÉæU ´É®ÉuÉÉlÉç qÉlÉÑwrÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉjÉÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåMüU uÉWû ÌoÉlÉÉ ÌuÉsÉqoÉ Måü, iÉiMüÉsÉ WûÏ pÉaÉuÉimÉëÉÎmiÉ ÃmÉ mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSaÉÏiÉÉÈ 4.31) pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ rÉWûÉð eÉÉå ¥ÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû uÉWû mÉUqÉÉiqÉ-iɨuÉ Måü ¥ÉÉlÉ xÉå xÉqoÉÎlkÉiÉ Wæû| LMü WûÉåiÉÉ Wæû LåÌWûMü ¥ÉÉlÉ AÉæU SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉÉxiÉÌuÉMü ¥ÉÉlÉ| uÉÉxiÉÌuÉMü ¥ÉÉlÉ MüÐ xɨÉÉ xÉå WûÏ LåÌWûMü ¥ÉÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ cÉsÉiÉÏ Wæû| uÉÉxiÉÌuÉMü zÉÑ® ¥ÉÉlÉ MüÐ xɨÉÉ sÉåMüU WûÏ WûqÉÉUÏ CÎlSìrÉÉð, WûqÉÉUÉ qÉlÉ xÉoÉ AsÉaÉ-AsÉaÉ ÌSZÉÉMüU, pÉåS MüÐ MüsmÉlÉÉ MüUMåü urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû| eÉoÉ iÉMü rÉWû eÉÏuÉ uÉÉÎxiÉuÉMü ¥ÉÉlÉ qÉåÇ ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ iÉoÉ iÉMü ExÉå mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÏ| eÉoÉ iÉMü mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÏ iÉoÉ iÉMü CxÉ eÉÏuÉ Måü eÉlqÉ- qÉUhÉ Måü SÒÈZÉ, qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉæU Mü¹ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| AÉÍkÉSæÌuÉMü zÉÉÇÌiÉ AÉæU AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉÉÇÌiÉ rÉÉlÉå qÉÉlÉÍxÉMü zÉÉÇÌiÉ, rÉå zÉÉÇÌiÉrÉÉð iÉÉå oÉåcÉÉUÏ MüD oÉÉU AÉiÉÏ WæÇû AÉæU cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉoÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû, AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÉÇÌiÉ, mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû| LMü oÉÉU mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ ÍqÉsÉÏ iÉÉå uÉWû eÉÉiÉÏ lÉWûÏÇ| sÉokuÉÉ ¥ÉÉlÉÇ mÉUÉÇ zÉÉÇÌiÉqÉç.....| mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüoÉ AÉæU MæüxÉå AÉiÉÏ Wæû ? AÍcÉUåhÉÉÍkÉaÉcNûÌiÉ| ¥ÉÉlÉ WÒûAÉ ÌMü mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ AÉ aÉD| ExÉqÉåÇ xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ| ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL pÉaÉuÉÉlÉ xÉÉkÉlÉ oÉiÉÉ UWåû WæÇû- ´É®ÉuÉÉðssÉpÉiÉå ¥ÉÉlÉÇ iÉimÉUÈ xÉÇrÉiÉåÎlSìrÉÈ| MüD oÉÉU WûqÉåÇ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü, oÉxÉ, '´É®É MüUÉå.... qÉÉlÉ sÉÉå... MÑüNû oÉÉåsÉlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû|' WûqÉ ´É®É MüUåÇ AÉæU WûqÉÉUÏ ´É®É MüÉ MüÉåD EmÉrÉÉåaÉ MüU sÉå, SÒÃmÉrÉÉåaÉ MüU sÉå AÉæU WûqÉÉUå qÉlÉ-oÉÑή MÑüÎhPûiÉ UWû eÉÉLÆ iÉÉå ? rÉWûÉð xÉÉuÉkÉÉlÉÏ UZÉlÉÏ Wæû| ´ÉÏqÉS Aɱ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï lÉå MüWûÉ WæûÈ "´É®É MüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü ÌMüxÉÏ qÉeÉWûoÉ MüÉå, ÌMüxÉÏ qÉiÉ MüÉå, ÌMüxÉÏ mÉÇjÉ MüÉå qÉÉlÉMüU ÌMüxÉÏ MüÉålÉå qÉåÇ eÉÏuÉlÉ pÉU mÉÄQåû UWûÉå, MüÉåsWÕû Måü oÉæsÉ MüÐ iÉUWû uÉiÉÑïsÉ qÉåÇ bÉÔqÉiÉå UWûÉå... CxÉMüÉ lÉÉqÉ ´É®É lÉWûÏÇ Wæû|" ´É®ÉsÉÑ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå MüD oÉÉU LåxÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü ElÉqÉåÇ oÉWÒûiÉ ´É®ÉpÉÉuÉ Wæû| LåxÉå ´É®ÉsÉÑAÉåÇ MüÉå ElÉMüÐ ´É®É MüÉ qÉÉmÉ ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL AuÉxÉU SåiÉå WÒûL ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû - AÉmÉMüÐ ´É®É ÌMüiÉlÉÏ Wæû ExÉå eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûÉå iÉÉå xÉÉåcÉÉå, xÉÉkÉlÉ pÉeÉlÉ qÉåÇ AÉmÉMüÐ iÉimÉUiÉÉ ÌMüiÉlÉÏ Wæû, qÉÑÌ£üsÉÉpÉ Måü ÍsÉL AÉmÉqÉåÇ iÉimÉUiÉÉ ÌMüiÉlÉÏ Wæû| AÉmÉ qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉimÉUiÉÉ WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ CÎlSìrÉxÉÇrÉqÉ WûÉåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ CÎlSìrÉxÉÇrÉqÉ WûÉåaÉÉ EiÉlÉÏ AliÉUÉiqÉÉ oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåaÉÏ| xÉÑZÉ-SÒÈZÉ qÉåÇ AÉmÉ ÌWûsÉåÇaÉå lÉWûÏÇ| LåxÉÉ AuÉxÉU AÉrÉåaÉÉ ÌMü ÌuÉµÉ MüÉ oÉÄQåû-qÉåÇ-oÉÄQûÉ LåÌWûMü sÉÉpÉ pÉÏ AÉmÉMüÉå EssÉÔ lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉaÉÉ, oÉÄQåû-qÉåÇ-oÉÄQûÏ WûÉÌlÉ pÉÏ AÉmÉMüÉå mÉUåzÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüUåaÉÏ| EssÉÔ MüÉå eÉæxÉå xÉÔrÉï lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÉ LåxÉå WûÏ ÎeÉxÉMüÉå AmÉlÉÏ AxÉÍsÉrÉiÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÏ uÉWûÏ AÉSqÉÏ NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ xÉÑZÉÏ-SÒÈZÉÏ WûÉåMüU, mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå mÉëpÉÉÌuÉiÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lɹ MüU SåiÉÉ
  • Wæû| ´É®É iÉÉå WûU eÉaÉWû MüUlÉÏ WûÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| pÉÌ£üqÉÉaÉï qÉåÇ pÉÏ ´É®É MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû AÉæU urÉuÉWûÉU qÉåÇ pÉÏ ´É®É MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| 'urÉÉmÉÉU qÉåÇ qÉÑlÉÉTüÉ WûÉåaÉÉ' CxÉ ´É®É Måü xÉÉjÉ WûÏ urÉÉmÉÉU-kÉÇkÉÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| oÉSìÏlÉÉjÉ eÉÉiÉå-eÉÉiÉå MüD aÉÉÌÄQûrÉÉð ÌaÉU mÉÄQûiÉÏ WæÇû ÌTüU pÉÏ sÉÉåaÉ QíûÉCuÉU mÉU ÌuɵÉÉxÉ MüUMåü oÉxÉ qÉåÇ oÉæPûiÉå WæÇû| AmÉlÉå oÉÉmÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ pÉÏ ´É®É MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| qÉÉð lÉå MüWû ÌSrÉÉ AÉæU oÉåOåû lÉå qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| cÉÉcÉÉ-qÉÉqÉÉ pÉÏ ´É®É xÉå qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| WûqÉ aÉÑeÉUÉiÉÏ WæÇû, qÉÉUuÉÉÄQûÏ WæÇû, ÍxÉlkÉÏ WæÇû rÉWû pÉÏ iÉÉå WûqÉlÉå xÉÑlÉ- xÉÑlÉMüU qÉÉlÉÉ Wæû| rÉWû xÉoÉ urÉuÉWûÉËUMü ´É®É Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ ÎeÉxÉ ´É®É MüÐ oÉÉiÉ MüWûiÉå WæÇû uÉWû ´É®É Wæû AmÉlÉå AÉiqÉSåuÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÐ, eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ eÉUÉ urÉÉÍkÉ xÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL NÕûOûlÉå MüÐ, iÉqÉÉqÉ-iÉqÉÉqÉ qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ xÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL eÉÉlÉ NÒûÄQûÉlÉå MüÐ| eÉÉå xÉSÉ mÉËUuÉiÉïlÉzÉÏsÉ Wæû ExÉ xÉÇxÉÉU Måü mÉëÌiÉ WûqÉÉUÉ AÉMüwÉïhÉ Wæû AÉæU eÉÉå xÉSÉ AcÉsÉ Wæû ExÉMåü mÉëÌiÉ WûqÉÉUÏ ´É®É lÉWûÏÇ Wæû| AcÉsÉ iɨuÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL WûqÉqÉåÇ EixÉÉWû lÉWûÏÇ Wæû CxÉÍsÉL WûqÉ AzÉÉliÉ WûÉåiÉå WæÇû| eÉÉå lɵÉU cÉÏeÉåÇ WæÇû, cÉsÉ uÉxiÉÑLÆ WæÇû ElÉMüÐ mÉÉMüU xÉÑZÉÏ WûÉålÉå MüÐ WûqÉÉUÏ lÉÉSÉlÉÏ oÉlÉÏ UWûÏ Wæû| eÉÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ zÉÉÇiÉxuÉÃmÉ Wæû, xÉÑZÉxuÉÃmÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÉå mÉÉlÉå Måü oÉÉS AÉæU MÑüNû mÉÉlÉÉ zÉåwÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ, ÎeÉxÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉålÉå Måü oÉÉS qÉÉæiÉ MüÐ pÉÏ qÉÉæiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû LåxÉå mÉUqÉÉiqÉiɨuÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÐ AaÉU iÉimÉUiÉÉ AÉ eÉÉrÉ, AmÉlÉå ExÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌOûMülÉå MüÐ SØÄRûiÉÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå zÉÉÇÌiÉ iÉÉå WûqÉÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| zÉÉÇÌiÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû, AqÉUiÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû, AÉmÉMüÉå mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| qÉUlÉå uÉÉsÉå zÉUÏU AÉæ U ÍqÉOûlÉåuÉÉsÉÏ uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå WûqÉ CiÉlÉå ÌuÉqÉÉåÌWûiÉ WûÉå aÉrÉå ÌMü AmÉlÉÏ AqÉUiÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûqÉlÉå AÉeÉ iÉMü lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ| AmÉlÉå qÉÑðWû qÉåÇ oɨÉÏxÉ SÉðiÉ WæÇû| WæÇû iÉÉå mÉijÉU sÉåÌMülÉ MüpÉÏ LåxÉÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ ÌMü 'rÉå mÉijÉU YrÉÉåÇ qÉÑðWû qÉåÇ mÉÄQåû WæÇû ? ExÉå ÌlÉMüÉsÉMüU TåÇüMü SÕð|' LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| UÉåOûÏ -xÉoeÉÏ ZÉÉiÉå-ZÉÉiÉå MÑüNû ÌiÉlÉMüÉ SÉðiÉ qÉåÇ TðüxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå eÉÏpÉ uÉWûÉð oÉÉU-oÉÉU eÉÉiÉÏ Wæû| eÉoÉ iÉMü ExÉMüÉå ÌlÉMüÉsÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ iÉoÉ cÉælÉ lÉWûÏÇ sÉåiÉÏ| qÉÑðWû qÉåÇ SÉðiÉ WûÉålÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| sÉåÌMülÉ SÉðiÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ MÑüNû TðüxÉ eÉÉlÉÉ rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ MüÉå WûOûÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ xÉÑZÉÏ AÉæU zÉÉÇÌiÉmÉÔhÉï eÉÏuÉlÉ xÉoÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| SÒÈZÉ AÉæU AzÉÉÇÌiÉ MüÉåD lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| xÉÑZÉ AÉæU zÉÉÇÌiÉ mÉëÉhÉÏ MüÉ qÉÔsÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| SÒÈZÉ AÉæU AzÉÉÇÌiÉ qÉlÉ MüÐ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå.... CcNûÉ AÉæU uÉÉxÉlÉÉ MüÐ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå AÉiÉÏ Wæû| MüÉåD lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ ÌMü qÉÑfÉå SÒÈZÉ ÍqÉsÉå, AzÉÉÇÌiÉ ÍqÉsÉå| zÉÉÇÌiÉ AÉæU xÉÑZÉ iÉÑqWûÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| rÉWû AÉmÉMüÐ xuÉÉpÉÉÌuÉMü qÉÉðaÉ Wæû| AzÉÉÇÌiÉ AÉæU SÒÈZÉ AÉmÉMüÐ qÉÉðaÉ lÉWûÏÇ, ÌTüU pÉÏ AzÉÉÇÌiÉ AÉæU SÒÈZÉ mÉæSÉ MüUå LåxÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ Måü xÉÉjÉ, LåxÉÏ iÉÑcNû cÉÏeÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ AÉmÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÍqÉsÉlÉå MüÐ CxÉ AÉSiÉ MüÉå iÉÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| xÉÉkrÉ MüÉå mÉÉrÉ ÌoÉlÉÉ xÉÉkÉMü YrÉÉåÇ UWû eÉÉrÉ ? xÉÉkrÉ MüÉå mÉÉrÉ ÌoÉlÉÉ AaÉU xÉÉkÉMü UWû eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ExÉMüÐ CiÉlÉÏ ´É®É lÉWûÏÇ Wæû| MüÉåD qÉiÉ-mÉÇjÉ-xÉqmÉëSÉrÉ oÉÉåsÉå ÌMü 'iÉÑqÉ qÉU eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ iÉÑqWåÇû MülkÉÉåÇ mÉU EPûÉMüU sÉå eÉÉLÆaÉå|' ....iÉÉå rÉWû AlkÉ´É®É Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü ´É®É Måü xÉÉjÉ iÉimÉUiÉÉ WûÉå| AaÉU qÉUlÉå Måü oÉÉS MüÉåD ÌMüxÉÏ MüÉå MülkÉÉåÇ mÉU EPûÉMüU MüWûÏÇ sÉå eÉÉiÉÉ WûÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AeÉÑïlÉ MüÉå pÉaÉuÉSaÉÏiÉÉ MüWûÏ YrÉÉåÇ ? AeÉÑïlÉ MüÉå
  • CiÉlÉÉ WûÏ MüWûiÉå ÌMü rÉÑ® MüU sÉå... iÉÔ qÉU eÉÉrÉaÉÉ iÉÉå iÉÑqWåÇû MülkÉÉåÇ mÉU EPûÉMüU qÉÑ£ü MüU SÕðaÉÉ| uÉÍxɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå UÉqÉ eÉÏ MüÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ EmÉSåzÉ YrÉÉåÇ ÌSrÉÉ ? UÉeÉÉ eÉlÉMü MüÉå pÉÏ A¹ÉuÉ¢ü oÉÉåsÉ SåiÉå ÌMü iÉÑqÉ lÉÉqÉSÉlÉ sÉå sÉÉå, qÉUlÉå Måü oÉÉS qÉæÇ MülkÉÉåÇ mÉU cÉÄRûÉMüU mÉWÒðûcÉÉ SÕðaÉÉ| lÉWûÏÇ...| ´É®É Måü xÉÉjÉ iÉimÉUiÉÉ cÉÉÌWûL| ¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ qÉåÇ iÉimÉU WûÉåaÉÉ iÉÉå CÎlSìrÉÉåÇ qÉåÇ xÉÇrÉqÉ AÉrÉåaÉÉ| AxÉÇrÉqÉÏ CÎlSìrÉÉð qÉlÉ AÉæU SåWû MüÉå MüqÉeÉÉåU MüU SåiÉÏ Wæû| NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ ÎeÉxÉ AÉSqÉÏ Måü ÍcÉ¨É mÉU mÉÄQû eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû AÉSqÉÏ oÉWÒûiÉ NûÉåOûÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| iÉÑqÉ ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ MüÉ pÉÌuÉwrÉ eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå SåZÉÉå ÌMü ExÉxÉå oÉÉiÉ MüUiÉå-MüUiÉå NûÉåOûÏ- NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ ExÉMåü ÍcÉ¨É mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû ÌMü lÉWûÏÇ| NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû iÉÉå xÉqÉfÉ sÉålÉÉ, ExÉMüÉ pÉÌuÉwrÉ NûÉåOûÉ Wæû| ÎeÉxÉ mÉU NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ ExÉMüÉ WØûSrÉ ÌuÉzÉÉsÉ WûÉåiÉÉ cÉsÉÉ eÉÉrÉaÉÉ| erÉÉåÇ-erÉÉåÇ NûÉåOåû-NûÉåOåû mÉëxÉÇaÉÉåÇ MüÉ, NûÉåOåû-NûÉåOåû xÉÑZÉ-SÒÈZÉÉåÇ MüÉ, qÉÉlÉ- AmÉqÉÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ ÍcÉ¨É mÉU MüqÉ mÉÄQåûaÉÉ irÉÉåÇ-irÉÉåÇ ExÉMüÐ xÉÉkrÉ Måü mÉëÌiÉ iÉimÉUiÉÉ ÍxÉ® WûÉåiÉÏ eÉÉLaÉÏ, ExÉMüÉ WØûSrÉ ÌuÉzÉÉsÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ, uÉWû qÉWûÉlÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ AÉæU LMü ÌSlÉ uÉWû qÉWûÉiqÉÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå ÍcÉ¨É Måü FmÉU WûÏ AmÉlÉå urÉuÉWûÉU MüÉ AÉkÉÉU Wæû| MüÉåD pÉÏ kÉqÉïaÉÑà WûÉå, MÑüsÉmÉÌiÉ WûÉå, xÉqÉÉeÉ MüÉ AaÉÑAÉ WûÉå iÉÉå ExÉMåü bÉU MüÐ YrÉÉ mÉËUÎxjÉÌiÉ Wæû rÉWû qÉiÉ SåZÉÉå| ExÉMåü ÍcÉ¨É MüÐ eÉæxÉÏ ÎxjÉÌiÉ WûÉåaÉÏ LåxÉÏ WûÏ ExÉMåü bÉU qÉåÇ xÉÑurÉuÉxjÉÉ rÉÉ AurÉuÉxjÉÉ WûÉåaÉÏ| WûqÉ ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû MüÉrÉï MüUlÉå MüÉ AÉSåzÉ SåÇ iÉoÉ MüWûlÉå Måü RÇûaÉ mÉU ÌlÉpÉïU MüUiÉÉ Wæû ÌMü xÉÉqÉlÉå uÉÉsÉå qÉåÇ MüÉrÉï MüUlÉå Måü mÉëÌiÉ EixÉÉWû MüÐ uÉ×Ì¨É EPåûaÉÏ, AkÉï EixÉÉWû EPåûaÉÉ rÉÉ ÌuÉmÉUÏiÉ ÌuÉcÉÉU EPåûaÉÉ| iÉÑqWûÉUå ÍcÉ¨É qÉåÇ UÉaÉ-²åwÉ MüÐ PûÉåMüUåÇ ÎeÉiÉlÉÏ MüqÉ sÉaÉåÇaÉÏ, MüÉrÉï qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉimÉUiÉÉ WûÉåaÉÏ, ´É®É WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ WûÏ iÉÑqWûÉUÉ urÉuÉWûÉU ÌuÉzÉÉsÉiÉÉmÉÔhÉï WûÉåaÉÉ, urÉÉmÉMü pÉÉuÉlÉÉrÉÑ£ü WûÉåaÉÉ AÉæU ÎeÉiÉlÉÏ urÉÉmÉMü pÉÉuÉlÉÉ WûÉåaÉÏ, ÍcÉ¨É LMüÉaÉë WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ WûÏ xÉÉqÉlÉå uÉÉsÉå mÉU mÉëpÉÉuÉ mÉÄQåûaÉÉ| uÉWû AÉmÉMåü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉåaÉÉ| eÉÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå PûaÉ MüÐ lÉeÉUÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå PûaÉ WûÏ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| eÉÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå cÉÉåU MüÐ ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû ExÉå cÉÉåU WûÏ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| eÉÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå AmÉlÉå mrÉÉUå mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉqÉrÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÐ eÉæxÉÏ SØ̹ WûÉåiÉÏ Wæû LåxÉÉ WûÏ mÉËUhÉÉqÉ AÉiÉÉ Wæû| mÉɶÉÉirÉ eÉaÉiÉ qÉåÇ ApÉÏ ´É®É Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MÑüNû AkrÉrÉlÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| qÉÉlÉuÉ Måü qÉlÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉ YrÉÉ-YrÉÉ mÉËUhÉÉqÉ sÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû ExÉ mÉU ÌuÉ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉ mÉërÉÉåaÉ MüU UWåû WæÇû| MÑüNû uÉwÉï mÉÔuÉï MüÐ LMü bÉÌOûiÉ bÉOûlÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ mÉU ZÉÔlÉ MüÉ MåüxÉ cÉsÉÉ| ZÉÔlÉ Måü SÉå qÉÉqÉsÉÉåÇ qÉåÇ uÉWû AmÉUÉkÉÏ ÍxÉ® WÒûAÉ AÉæU TüÉðxÉÏ MüÐ xÉeÉÉ bÉÉåÌwÉiÉ WûÉå aÉD| ÌTüU ExÉlÉå TæüxÉsÉÉ oÉSsÉuÉÉlÉå WåûiÉÑ WûÉDMüÉåOïû qÉåÇ rÉÉÍcÉMüÉ SÉrÉU MüÐ, xÉÑmÉëÏqÉ MüÉåOïû qÉåÇ aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ WûÉUiÉÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| AÉÎZÉU UÉ·ímÉÌiÉ MüÉå SrÉÉ MüÐ AeÉÏï pÉåeÉÏ, uÉWû pÉÏ PÒûMüUÉ SÏ aÉD| TüÉðxÉÏ MüÐ ÌSlÉÉðMü ÌlÉͶÉiÉ MüÐ aÉD| uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå ExÉå xÉqÉfÉÉrÉÉÈ AmÉlÉå mÉÉmÉ MüÉ TüsÉ pÉÉåaÉlÉå Måü ÍsÉL AoÉ iÉÔ TüÉðxÉÏ mÉU cÉÄRåûaÉÉ| AoÉ oÉcÉlÉå MüÐ MüÉåD EqqÉÏS lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå qÉUiÉå-qÉUiÉå LMü MüÉqÉ LåxÉÉ MüUMåü eÉÉ ÎeÉxÉxÉå iÉåUÉ zÉUÏU qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉ Måü MüÉqÉ AÉ eÉÉrÉ| TüÉðxÉÏ mÉU sÉOûMü qÉUÉå rÉÉ WûqÉÉUå mÉërÉÉåaÉ qÉåÇ qÉUÉå, qÉUlÉÉ iÉÉå Wæû WûÏ|" uÉWû AmÉUÉkÉÏ xÉWûqÉiÉ WûÉå aÉrÉÉ| uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå MüÉlÉÔlÉÏ UÏÌiÉ xÉå AlÉÑqÉÌiÉ mÉëÉmiÉ MüU sÉÏ| TüÉðxÉÏ Måü ÍsÉL eÉÉå ÌSlÉ ÌlÉͶÉiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ ExÉ ÌSlÉ QûÊYOûUÉåÇ iÉjÉÉ uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå AmÉlÉå xÉÉkÉlÉÉåÇ xÉå xÉÑxÉ‹ WûÉåMüU mÉërÉÉåaÉ MüUlÉÉ zÉÑà ÌMürÉÉ| ElWûÉåÇlÉå ExÉ AÉSqÉÏ xÉå MüWûÉÈ "WûqÉ xÉmÉï Måü SÇzÉ xÉå iÉåUÏ qÉ×irÉÑ MüUÉrÉåÇaÉå| xÉmÉï Måü QðûxÉlÉå Måü oÉÉS zÉUÏU qÉåÇ eÉWûU MæüxÉå AÉaÉå oÉÄRûiÉÉ Wæû, ÌMüiÉlÉå xÉqÉrÉ qÉåÇ MæüxÉå qÉ×irÉÑ WûÉåaÉÏ, rÉWû Wûq É uÉæ¥ÉÉÌlÉMü xÉÉkÉlÉÉåÇ xÉå eÉÉðcÉåÇaÉå| ÌuÉwÉ MüÉ ÌlÉuÉÉUhÉ MæüxÉå MüUlÉÉ CxÉMüÐ ZÉÉåeÉ WûqÉ CxÉ mÉërÉÉåaÉ xÉå MüUåÇaÉå| CxÉ mÉëMüÉU iÉåUÏ qÉ×irÉÑ TüÉðxÉÏ xÉå lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉmÉïSÇzÉ xÉå WûÉåaÉÏ|"
  • ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉrÉ mÉU mÉërÉÉåaÉzÉÉsÉÉ qÉåÇ LMü bÉÉåÄQûÉ sÉÉrÉÉ aÉrÉÉ| ÌTüU LMü pÉrÉÇMüU ÌuÉwÉæsÉÉ xÉÉðmÉ sÉÉrÉÉ aÉrÉÉ| ExÉ AÉSqÉÏ Måü xÉÉqÉlÉå bÉÉåÄQåû MüÉå xÉÉðmÉ MüÉ SÇzÉ sÉaÉuÉÉrÉÉ aÉrÉÉ| bÉÉåÄQåû mÉU eÉWûU MüÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûÉ| uÉWû NûOûmÉOûÉMüU ÌaÉU mÉÄQûÉ AÉæU MÑüNû WûÏ SåU qÉåÇ qÉU aÉrÉÉ| ExÉ qÉÑeÉËUqÉ lÉå rÉWû xÉoÉ SåZÉÉ| ÌuÉ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå MüWûÉÈ "CxÉÏ xÉmÉï Måü ²ÉUÉ iÉÑqWûÉUÏ AÉÎZÉUÏ qÉÇÎeÉsÉ iÉrÉ MüUÉrÉåÇaÉå|" AÉÆZÉÉåÇ mÉU mÉÌ•ûrÉÉð oÉÉðkÉ SÏ aÉDÇ| MülkÉå iÉMü MüÉsÉÉ MümÉÄQûÉ RûÉðMü ÌSrÉÉ aÉrÉÉ| xÉqÉrÉ oÉiÉÉrÉÉ eÉÉ UWûÉ WæûÈ mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû oÉÉMüÐ WæÇû.... AoÉ cÉÉU ÍqÉlÉOû oÉÉMüÐ... AoÉ iÉÏlÉ... RûÉD... SÉå QåûÄRû... LMü.... AÉkÉÏ....AoÉ xÉmÉïSÇzÉ sÉaÉÉrÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû..... LMü... SÉå... iÉÏlÉ....| xÉmÉïSÇzÉ Måü oÉSsÉå ÌuÉ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå cÉÔWåû xÉå MüOûuÉÉ ÌSrÉÉ| ExÉå MüWûÉ aÉrÉÉ ÌMü ExÉÏ xÉÉðmÉ lÉå iÉåUå MüÉå MüÉOûÉ| ExÉ AÉSqÉÏ MüÉå mÉ‚üÉ ÌuɵÉÉxÉ jÉÉ ÌMü xÉÉðmÉ lÉå WûÏ MüÉOûÉ Wæû| ExÉMåü ÍcÉ¨É mÉU mÉëpÉÉuÉ mÉÄQû aÉrÉÉ| zÉUÏU MüÉ NûOûmÉOûÉlÉÉ zÉÑà WûÉå aÉrÉÉ| eÉæxÉå bÉÉåÄQûÉ NûOûmÉOûÉrÉÉ jÉÉ LåxÉå WûÏ uÉWû AÉSqÉÏ pÉÏ NûOûmÉOûÉrÉÉ| QûÊYOûUÉåÇ lÉå ExÉMüÉ ZÉÔlÉ cÉåMü ÌMürÉÉ iÉÉå uÉå WæûUÉlÉ WûÉå aÉrÉå ÌMü CxÉMåü ZÉÔlÉ eÉWûU MæüxÉå AÉ aÉrÉÉ ? cÉÔWåû MüÉå eÉÉðcÉÉ iÉÉå ExÉqÉåÇ LåxÉÉ eÉWûlÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| uÉWû AÉSqÉÏ iÉÉå qÉU aÉrÉÉ| 'qÉÑfÉå xÉÉðmÉ lÉå MüÉOûÉ.... xÉÉðmÉ lÉå MüÉOûÉ.....' CxÉ bÉoÉUÉWûOû xÉå AÉSqÉÏ qÉU xÉMüiÉÉ Wæû| pÉrÉ Måü MüÉUhÉ WûÉOïûTåüsÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| MüWûÏÇ NûÉmÉå mÉÄQåû AÉæU AÉSqÉÏ MüÉ WûÉOïûTåüsÉ WûÉå eÉÉrÉ, LåxÉå mÉëxÉÇaÉ oÉlÉiÉå WæÇû| qÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ iÉlÉ mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû| ÌuÉ¥ÉÉlÉÏ cÉÌMüiÉ WÒûL ÌMü qÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ iÉlÉ mÉU iÉÉå sÉåÌMülÉ iÉlÉ qÉåÇ ÌuÉwÉ MæüxÉå oÉlÉ aÉrÉÉ ? ElÉMüÉå AÉÎZÉU ÌlÉwMüwÉï ÃmÉ qÉåÇ MüWûlÉÉ mÉÄQûÉ ÌMü qÉlÉ qÉåÇ LåxÉÏ zÉÌ£ü WûÉåiÉÏ Wæû ÌMü uÉWû iÉlÉ qÉåÇ eÉWûU pÉÏ oÉlÉÉ sÉåiÉÉ Wæû| ElÉMüÉå rÉWû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ jÉÉ ÌMü WûeÉÉUÉåÇ uÉwÉï mÉÔuÉï pÉÉUiÉ Måü NûÉåOåû -NûÉåOåû rÉÉåaÉÏ pÉÏ MüWûiÉå jÉå ÌMü iÉÑqWûÉUå qÉlÉ qÉåÇ AaÉU iÉÏuÉë ´É®É Wæû iÉÉå AqÉ×iÉ xÉå ÌuÉwÉ oÉlÉ xÉMüiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉwÉ xÉå AqÉ×iÉ oÉlÉ xÉMüiÉÉ Wæû| UÉÌ§É Måü AlkÉåUå qÉåÇ mÉåÄQû Måü PÕðûPåû qÉåÇ cÉÉåU ÌSZÉiÉå WûÉå iÉÉå MüÉðmÉlÉå sÉaÉiÉå WûÉå| UxxÉÏ qÉåÇ xÉÉðmÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ MüU sÉåiÉå WûÉå iÉÉå qÉÉUå QûU Måü ENûsÉ mÉÄQûiÉå WûÉå| AÉmÉMåü qÉlÉ MüÐ eÉæxÉÏ AuÉxjÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉÉ mÉëpÉÉuÉ AÉmÉMåü iÉlÉ mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû, AÉmÉMüÉ urÉuÉWûÉU ExÉ mÉëMüÉU MüÉ WûÉåiÉÉ Wæû| qÉlÉ AÉmÉMüÉ MüsmÉuÉ×¤É Wæû| CxÉÏÍsÉL MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü MümÉÄQûÉ ÌoÉaÉÄQû eÉÉrÉ iÉÉå ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ, mÉæxÉÉ ÌoÉaÉÄQû eÉÉrÉå iÉÉå ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ AmÉlÉÉ qÉlÉ qÉiÉ ÌoÉaÉÉÄQûlÉÉ YrÉÉåÇÌMü CxÉÏ Måü ²ÉUÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû| MüpÉÏ NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ bÉoÉÄQûÉlÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AÉSqÉÏ bÉoÉÄQûÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû kÉÉåZÉÉ ZÉÉiÉÉ Wæû| eÉÉå AÉSqÉÏ MÑüÌmÉiÉ WûÉåMüU ÌlÉhÉïrÉ sÉåiÉÉ Wæû ExÉå oÉWÒûiÉ MÑüNû xÉWûlÉ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| zÉÉÇiÉqÉlÉÉ WûÉåMüU, qÉÉlÉÍxÉMü xÉliÉÑsÉlÉ sÉÉMüU xÉoÉ ÌlÉhÉïrÉ MüUåÇ| qÉUZÉ oÉÉSzÉÉWû MüÉå oÉWûMüÉrÉÉ aÉrÉÉ ÌMü ÌWûlSÒAÉåÇ MüÉå qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ oÉlÉÉAÉåaÉå iÉÉå ZÉÑSÉiÉÉsÉÉ AÉmÉMüÉå ÌoÉxiÉ sÉå eÉÉLÆaÉå| ElÉ lÉÉSÉlÉÉåÇ MüÉå rÉWû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ ÌMüÈ zÉ‚üU ÎZÉsÉÉ zÉ‚üU ÍqÉsÉå, Oû‚üU ÎZÉsÉÉ Oû‚üU ÍqÉsÉå| lÉåMüÉ MüÉ oÉSsÉÉ lÉåMü Wæû, oÉSÉåÇ MüÉå oÉSÏ SåZÉ sÉå|| CxÉå iÉÔ SÒÌlÉrÉÉð qÉiÉ xÉqÉfÉ ÍqÉrÉÉð ! rÉWû xÉÇxÉÉU MüÐ qÉfÉSÉU Wæû| AÉæUÉåÇ MüÉ oÉåÄQûÉ mÉÉU MüU, iÉÉå iÉåUÉ oÉåÄQûÉ mÉÉU Wæû|| iÉsÉuÉÉU Måü oÉsÉ xÉå, UÉeÉxɨÉÉ Måü eÉÑsqÉ xÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå kÉqÉïpÉë¹ MüUMåü ElWåÇû qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ oÉlÉÉlÉå mÉU ZÉÑSÉiÉÉsÉÉ UÉeÉÏ WûÉåiÉÉ WûÉå, iÉÉå uÉWû xÉŠÉ ZÉÑSÉiÉÉsÉÉ WûÉå pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| eÉÉå ZÉÑS WûÏ Wæû UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ, ExÉÏ MüÉå ZÉÑSÉ oÉÉåsÉiÉå WæÇû| eÉÉå AÉmÉ WûÏ AÉmÉ WæÇû.... lÉÉ MüÉåD qÉÉD lÉÉ MüÉåD oÉÉmÉ... AÉmÉ WûÏ AÉmÉ..... uÉWûÏ eÉÉå ZÉÑS WûÏ ZÉÑS oÉxÉ UWûÉ Wæû ExÉå ZÉÑSÉ MüWûiÉå WæÇû| eÉÉå UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉ UWûÉ Wæû ExÉå UÉqÉ oÉÉåsÉiÉå WæÇû| uÉWû
  • LMü MüÉ LMü Wæû, lÉÉqÉ AlÉåMü Wæû| eÉæxÉå aÉÇaÉÉ LMü AÉæU bÉÉOû AlÉåMü, LåxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉ xuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ LMü AÉæU ExÉMüÐ EmÉÉxÉlÉÉ-AÉUÉkÉlÉÉ Måü bÉÉOû AlÉåMü WûÉå xÉMüiÉå WæÇû| eÉÃUÏ jÉÉåÄQåû WûÏ Wæû ÌMü xÉoÉ LMü WûÏ bÉÉOû xÉå aÉÇaÉÉ-xlÉÉlÉ MüUåÇ ? MüÉåD MüWûÏÇ xÉå eÉÉrÉ, MüÉåD MüWûÏÇ xÉå eÉÉrÉ| mÉWÒðûcÉlÉÉ LMü WûÏ eÉsÉ qÉåÇ Wæû| sÉåÌMülÉ AÇkÉ´É®É uÉÉsÉÏ qÉÌiÉ MüÉå rÉWû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| ´É®É Måü xÉÉjÉ iÉimÉUiÉÉ AÉæU ClSìÌrÉxÉÇrÉqÉ iÉÉå iÉpÉÏ AÉSqÉÏ PûÏMü ÌlÉhÉïrÉ sÉåiÉÉ Wæû| qÉUZÉ oÉÉSzÉÉWû lÉå aÉsÉiÉ ÌlÉhÉïrÉ ÍsÉrÉÉ| aÉsÉiÉ ÌlÉhÉïrÉ MüÉåD pÉsÉå WûÏ sÉå sÉå sÉåÌMülÉ ExÉ aÉsÉiÉ ÌlÉhÉïrÉ Måü ÍzÉMüÉU AÉmÉ oÉlÉÉå lÉ oÉlÉÉå rÉWû AÉmÉMåü WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| MüÉåD aÉsÉiÉ ÌlÉhÉïrÉ sÉåiÉÉ Wæû AÉæU AÉmÉ mÉU eÉÑsqÉ MüUiÉÉ Wæû, iÉÉå ExÉMåü eÉÑsqÉ Måü ÍzÉMüÉU oÉlÉÉå rÉÉ lÉ oÉlÉÉå, AÉmÉ xuÉiÉl§É WûÉå| MüÉåD AÉmÉ mÉU MÑüÌmÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, AÉmÉ mÉU MüÉåmÉ MüÉ ÌuÉwÉ TåÇüMüiÉÉ Wæû, ExÉ ÌuÉwÉ MüÉå ÌmÉrÉÉå lÉ ÌmÉrÉÉå, ExÉå EÄQåûsÉ SÉå, AÉmÉMüÐ qÉeÉÏï| uÉWû iÉÉå MÑüÌmÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ AÉmÉ ExÉ xÉqÉrÉ xÉÉåcÉÉåÈ uÉWû MüÉåmÉ MüU UWûÉ Wæû CxÉ zÉUÏU MüÉå SåZÉMüU, WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü zÉUÏU mÉU lÉÉUÉeÉ WûÉå UWûÉ Wæû| qÉÑfÉ cÉæiÉlrÉ AÉiqÉÉ MüÉ YrÉÉ ÌoÉaÉÄQåûaÉÉ ? WûËU Á iÉixÉiÉç.... MüÉåmÉ xÉoÉ aÉmÉzÉmÉ....| AmÉlÉå ÍcÉ¨É MüÐ eÉÉå U¤ÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ Wæû uÉWû cÉÉWåû ÌMüiÉlÉå WûÏ qÉÇÌSUÉåÇ qÉåÇ eÉÉL, ÌMüiÉlÉÏ WûÏ qÉÎxeÉSÉåÇ qÉåÇ eÉÉrÉ, ÌMüiÉlÉå WûÏ ÌaÉUeÉÉbÉUÉåÇ qÉåÇ eÉÉrÉ sÉåÌMülÉ AmÉlÉå ÌSsÉ Måü bÉU qÉåÇ eÉÉlÉå MüÉ ²ÉU oÉlS MüU SåiÉÉ Wæû iÉÉå qÉÎlSU-qÉÎxeÉS qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉå| ÎeÉxÉlÉå AmÉlÉå ÍcÉ¨É MüÐ PûÏMü xÉå U¤ÉÉ MüÐ Wæû uÉWû qÉÇÌSU qÉåÇ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå uÉWûÉð pÉaÉuÉÉlÉ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MühÉ MühÉ qÉå pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû iÉÉå qÉÔÌiÉï qÉåÇ ExÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü SÏSÉU YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåÇaÉå ? eÉÉå AÉSqÉÏ AmÉlÉå xlÉåÌWûrÉÉåÇ, MÑüOÒûÎqoÉrÉÉåÇ qÉåÇ, xÉqÉÉeÉ qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå ÌlÉWûÉU lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ Wæû uÉWû qÉUlÉå Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ sÉÉåMü qÉåÇ eÉÉMüU pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå SåZÉå rÉWû oÉÉiÉ aÉsÉå lÉWûÏÇ EiÉUiÉÏ| WûËU urÉÉmÉMü xÉuÉï§É xÉqÉÉlÉÉ| mÉëåqÉ iÉå mÉëaÉOû WûÉåD qÉæÇ eÉÉlÉÉ|| mÉUqÉÉiqÉÉ iÉÉå xÉuÉï§É Wæû| WûqÉÉUÏ uÉ×Ì¨É ÎeÉiÉlÉÏ iÉSÉMüÉU WûÉåiÉÏ Wæû, mÉëåqÉ EpÉUiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ WûÏ uÉWû mÉUqÉÉiqÉ UxÉ xÉå pÉUiÉÏ Wæû.... SåU xÉoÉåU WûqÉÉUÉ AÉuÉUhÉ pÉÇaÉ WûÉåiÉÉ Wæû, mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| QåûPûÉå qÉÑZÉ zÉWûlÉzÉÉWû eÉÉå WûÏÇrÉUå jrÉÉåqÉ MüUÉU| sÉijÉÉ UÉåaÉ zÉUÏU eÉÉ qÉÑfÉå xÉiaÉÑà eÉå SÏSÉU|| xÉiaÉÑÃA zÉÉ iÉÉUÏrÉÉ ´É®ÉuÉÉUÉ sÉZZÉ| oÉÉÇpÉhÉ ¤Ȩ́ÉrÉ uÉæzrÉ zÉÔSì FÆcÉÉ lÉÏcÉÉ qÉÉlÉZÉÉ| qÉÑÇ eÉåÄQûÉ qÉÔZÉï MåüD iÉÉrÉÉï MåüiÉUÉ|| xÉSaÉÑà eÉoÉ ÌlÉaÉÉWû SåiÉå WæÇû iÉoÉ oÉëɼhÉ WûÉå, ¤Ȩ́ÉrÉ WûÉå, uÉæzrÉ WûÉå, zÉÔSì WûÉå, xÉoÉ iÉU eÉÉiÉå WæÇû| pÉ£ü eÉoÉ xÉSaÉÑà MüÐ ÌlÉaÉÉWû qÉåÇ AmÉlÉÏ ÌlÉaÉÉWû ÍqÉsÉÉ SåiÉå WæÇû, xÉSaÉÑà MüÐ iÉimÉUiÉÉ AÉæU ´É®É qÉåÇ AmÉlÉÏ iÉimÉUiÉÉ AÉæU ´É®É ÍqÉsÉÉ SåiÉå WæÇû iÉoÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ SÏSÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| SÕeÉ MüÉ cÉÉðS SåZÉlÉå Måü ÍsÉL ÌSZÉÉlÉå uÉÉsÉå MüÐ SØ̹ Måü xÉÉjÉ AmÉlÉÏ SØ̹ xÉÔ¤qÉ MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ mÉWûsÉå jÉÉ, AoÉ pÉÏ Wæû, oÉÉS qÉåÇ pÉÏ UWåûaÉÉ| ExÉå SåZÉlÉå MüÐ iÉimÉUiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû, AmÉlÉÏ SØ̹ xÉÔ¤qÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ SÏSÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| SÕeÉ MüÉ cÉÉðS iÉÉå ÌTüU aÉÉrÉoÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ, AqÉÉuÉxrÉÉ MüÉå ÌoÉsMÑüsÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉÏ cÉÉðS LMü oÉÉU ÌTüU ÌSZÉ aÉrÉÉ iÉÉå ÌTüU MüpÉÏ ASØzrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| uÉWû xÉSÉ LMüUxÉ UWûiÉÉ Wæû, zÉɵÉiÉ UWûiÉÉ Wæû| qÉUZÉ lÉå eÉoÉ eÉÑsqÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ eÉÉå MüÉrÉU sÉÉåaÉ jÉå uÉå eÉÑsqÉ Måü ÍzÉMüÉU WûÉå aÉrÉå AÉæU AmÉlÉÉ kÉqÉï NûÉåÄQû ÌSrÉÉ| uÉå qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ WûÉå aÉrÉå|
  • xuÉkÉqÉåï ÌlÉkÉlÉÇ ´ÉårÉÈ mÉU kÉqÉÉåï pÉrÉÉuÉWû| AmÉlÉå kÉqÉï qÉåÇ UWûMüU qÉU eÉÉlÉÉ AcNûÉ Wæû sÉåÌMülÉ SÕxÉUå MüÉ kÉqÉï pÉrÉeÉlÉMü Wæû, qÉÑÌ£üqÉÉaÉï xÉå pÉOûMüÉ SåiÉÉ Wæû| AmÉlÉå kÉqÉï qÉåÇ, AmÉlÉå Mü¨ÉïurÉ qÉåÇ eÉÉå AÉSqÉÏ ÌOûMüÉ UWûiÉÉ Wæû ExÉMüÉå mÉWûsÉå jÉÉåÄQûÉ Mü¹ xÉWûlÉÉ mÉÄQåû sÉåÌMülÉ kÉqÉï qÉåÇ ÌOûMülÉå MüÉ oÉsÉ pÉÏ AÉiÉÉ Wæû| ÌOûMülÉå qÉåÇ xÉTüsÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÏ xÉÑZÉÏ UWûiÉÉ Wæû AÉæU MüpÉÏ MüÌPûlÉÉD xÉWûMüU cÉsÉÉ pÉÏ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå AmÉlÉå kÉqÉï mÉÉsÉlÉå MüÉ pÉÉuÉ ExÉMüÉå uÉÏUaÉÌiÉ mÉëÉmiÉ MüUÉ SåiÉÉ Wæû| rÉWûÉð LMü xÉlSåWû MüÉåD MüU xÉMüiÉÉ WæûÈ qÉUZÉ oÉÉSzÉÉWû lÉå AmÉlÉÉ kÉqÉï iÉÉå mÉÉsÉÉ ! lÉWûÏÇ..... ExÉlÉå AmÉlÉÉ kÉqÉï lÉWûÏÇ mÉÉsÉÉ| ExÉMüÉ UÉeÉkÉqÉï YrÉÉ jÉÉ ? UÉeÉÉ Måü ÍsÉL mÉëeÉÉ oÉÉsÉMü xÉqÉÉlÉ Wæû| LMü oÉÉsÉMü MüÐ oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ AÉ eÉÉAÉå AÉæU SÕxÉUå oÉÉsÉMüÉåÇ MüÉå qÉÉUÉå MüÉOûÉå....| rÉWû qÉÉD oÉÉmÉ MüÉ Mü¨ÉïurÉ lÉWûÏÇ Wæû| UÉeÉÉ iÉÉå mÉëeÉÉ Måü iÉqÉÉqÉ uÉaÉÉåïÇ MüÐ E³ÉÌiÉ cÉÉWåû, WûU mÉWûsÉÑAÉåÇ mÉU krÉÉlÉ Så| sÉåÌMülÉ eÉÉå UÉeÉÉ ÌMüxÉÏ MüÐ cÉÉoÉÏ xÉå AmÉlÉÏ ZÉÉåmÉÄQûÏ pÉU sÉå AÉæU iÉsÉuÉÉU Måü oÉsÉ xÉå eÉÑsqÉ MüUMåü ZÉÑSÉ Måü uÉWûÉð ZÉÑzÉ WûÉålÉÉ cÉÉWåû iÉÉå kÉqÉïpÉë¹ MüWûÉ eÉÉLaÉÉ| ExÉ kÉqÉïpÉë¹, qÉWû¨uÉÉMüɤÉÏ, UÉuÉhÉ eÉæxÉå qÉUZÉ lÉå AmÉlÉÉ AÇkÉÉ SqÉlÉ cÉsÉÉrÉÉ AÉæU MüD ÌWûlSÒAÉåÇ MüÐ, ÍxÉÎlkÉrÉÉåÇ MüÉå kÉqÉï mÉËUuÉiÉïlÉ Måü ÍsÉL sÉÉcÉÉU ÌMürÉÉ| xÉqÉfÉSÉU AÉæU ÌWûqqÉiÉuÉÉlÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå qÉUZÉ MüÉå MüWûÉ ÌMü, "WûqÉåÇ xÉÉåcÉlÉå Måü ÍsÉL jÉÉåÄQûÉ xÉqÉrÉ SÉå| WûqÉ jÉÉåÄQûÏ AcÉïlÉÉ-EmÉÉxÉlÉÉ-mÉÔeÉÉ MüUåÇaÉå, pÉaÉuÉÉlÉ WûqÉÉUÏ xÉÑlÉåaÉÉ AÉæU AÉmÉMüÉ pÉÏ MÑüNû qÉÉaÉïSzÉïlÉ WûÉåaÉÉ|" qÉUZÉ lÉå MüWûÉÈ "AaÉU iÉÑqWûÉUÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ DµÉU lÉWûÏÇ AÉrÉÉ iÉÉå kÉqÉï oÉSsÉÉåaÉå ?" "WûÉð, AaÉU lÉWûÏÇ AÉrÉÉ iÉÉå oÉSsÉåÇaÉå|" ElÉMüÉå mÉÔUÉ ÌuɵÉÉxÉ jÉÉ, AÉiqÉ´É®É jÉÏ ÌMü UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ UqÉlÉå uÉÉsÉÉ UÉqÉ eÉÃU MÑüNû qÉÉaÉï ÌSZÉÉLaÉÉ| ÌuÉµÉ MüÐ MüÉåD WûxiÉÏ AÉmÉMüÉ MÑüNû ÌoÉaÉÉÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ, eÉoÉ iÉoÉ AÉmÉlÉå AmÉlÉå qÉåÇ xÉå ´É®É lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÉÄQûÏ| WûeÉÉU WûeÉÉU qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ pÉÏ rÉÌS AmÉlÉå AÉmÉ mÉU mÉÔhÉï ´É®É Wæû, AÉiqÉ-ÌuɵÉÉxÉ Wæû iÉÉå AÉÎZÉUÏ ¤ÉhÉ qÉåÇ pÉÏ AÉmÉMüÐ ÌuÉeÉrÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| eÉæxÉå SìÉæmÉSÏ eÉÏ MüÐ AÉÎZÉUÏ ¤ÉhÉÉåÇ MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ xÉå pÉaÉuÉÉlÉ uÉx§ÉÃmÉ qÉåÇ mÉëMüOû WûÉå aÉrÉå| uÉWû mÉÉaÉsÉ SÒÈzÉÉxÉlÉ xÉÉÌÄQûrÉÉð ZÉÏÇcÉiÉÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ xÉTüsÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ AmÉlÉå SÒ¹ CUÉSå qÉåÇ| SìÉæmÉSÏ lÉå mÉÔhÉï ´É®É AÉæU iÉimÉUiÉÉ xÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå mÉÑMüÉUÉ AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ lÉå mÉÑMüÉU xÉÑlÉ sÉÏ| AÉmÉMüÉå AaÉU ´É®É Wæû, iÉimÉUiÉÉ Wæû iÉÉå xÉÉqÉlÉå uÉÉsÉÉ AÉmÉMüÉå iÉÇaÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| AÉmÉ ÎeÉiÉlÉå pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåÇaÉå EiÉlÉÏ mÉUåzÉÉlÉÏ AÉmÉMüÉå AÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| ExÉ MæüSÏ MüÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉÉðmÉ lÉå lÉWûÏÇ MüÉOûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ ExÉlÉå ÌuɵÉÉxÉ MüU ÍsÉrÉÉ ÌMü xÉÉðmÉ lÉå WûÏ MüÉOûÉ Wæû AÉæU QûU aÉrÉÉ iÉÉå ExÉMüÐ qÉ×irÉÑ WûÉå aÉD| jÉÉåÄQûÏ oÉWÒûiÉ oÉÏqÉÉUÏ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU AÉmÉ lÉuÉïxÉ (WûiÉÉzÉ) WûÉå eÉÉiÉå WûÉå, MüUÉWûlÉå sÉaÉiÉå WûÉå ÌMü 'qÉæÇ oÉÏqÉÉU WÕðû..... qÉæÇ oÉÏqÉÉU WÕðû....' oÉÏqÉÉUÏ qÉåÇ AÉmÉMüÐ ´É®É WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå oÉÏqÉÉUÏ oÉÄRûiÉÏ Wæû| ÌlÉUÉåaÉiÉÉ qÉåÇ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå ÌlÉUÉåaÉiÉÉ oÉÄRûiÉÏ Wæû| qÉxiÉÏ qÉåÇ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå qÉxiÉÏ oÉÄRûiÉÏ Wæû| fÉaÉÄQåû qÉåÇ ´É®É WûÉ åiÉÏ Wæû iÉÉå fÉaÉÄQåû oÉÄRûiÉå WæÇû| qÉÌWûsÉÉ qÉÇÌSU qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, AÉ´ÉqÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå AÉæU pÉÏiÉU xÉå QûUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû ÌMü qÉåUÉ AÉSqÉÏ QûÉðOåûaÉÉ....fÉaÉÄQûÉ MüUåaÉÉ..... iÉÉå eÉÃU QûÉðOåûaÉÉ| AÉmÉlÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ ExÉMüÉå QûÉðOûlÉå Måü ÍsÉL mÉëåUhÉÉ MüU SÏ AmÉlÉå pÉÏiÉU xÉå| AÉmÉMüÉ qÉlÉ MüsmÉuÉ×¤É Wæû| LåxÉÏ ´É®É oÉlÉÉrÉå UZÉÉå ÌMü eÉÏuÉlÉ MüÐ zÉÉqÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ MüÉå mÉÉ sÉÔðaÉÉ| qÉUlÉå Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ sÉÉåMü qÉåÇ, ÌMüxÉÏ xuÉaÉï qÉåÇ, ÌMüxÉÏ xÉcÉZÉhQû qÉåÇ eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ MüÉ mÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ iÉÉå ApÉ Wæû, rÉWûÏÇ Wæû| ExÉÏ MüÐ xɨÉÉ xÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ MüÐ kÉÄQûMülÉåÇ cÉsÉiÉÏ
  • WæÇû pÉÉD ! ExÉÏ MüÐ xɨÉÉ xÉå AÉÆZÉåÇ SåZÉiÉÏ WæÇû| ExÉÏ MüÐ xɨÉÉ xÉå MüÉlÉ xÉÑlÉiÉå WæÇû| ExÉÏ MüÐ xɨÉÉ xÉå qÉlÉ xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ MüUiÉÉ Wæû| ExÉÏ MüÐ xɨÉÉ xÉå oÉÑή ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû| uÉWû LMüUxÉ Wæû| AÉS xÉiÉ eÉÑaÉÉS xÉiÉ Wæû pÉÏ xÉiÉ| lÉÉlÉMü ! WûÉåxÉÏ pÉÏ xÉiÉ|| AÉSqÉÏ eÉoÉ iÉMü AmÉlÉÏ AÉåU lÉWûÏÇ AÉiÉÉ Wæû, AÉiqÉxÉÑZÉ MüÐ AÉåU lÉWûÏÇ AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü ExÉMüÉå ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ xÉÑZÉ, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ ÍqÉsÉå, AliÉ qÉåÇ oÉåcÉÉUÉ pÉÉåaÉ pÉÉåaÉiÉå-pÉÉåaÉiÉå sÉÉcÉÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| pÉÉåaÉÉ lÉ pÉÑ£üuÉÉ uÉrÉqÉåuÉ pÉÑ£üÉÈ| pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå AÉSqÉÏ YrÉÉ pÉÉåaÉåaÉÉ, uÉWû xuÉrÉÇ WûÏ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ, sÉÉcÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ pÉÉåaÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| pÉÉåeÉlÉ MüUlÉÉ iÉÉå PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ qÉeÉå Måü ÍsÉL pÉÉåeÉlÉ MüUåaÉÉ iÉÉå SÉå aÉëÉxÉ erÉÉSÉ PÕðûxÉ SåaÉÉ| SåZÉlÉÉ PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ SåZÉlÉå qÉåÇ AaÉU ÌuÉMüÉU AÉiÉÉ Wæû, oÉÉU-oÉÉU SåZÉMüU qÉlÉ qÉåÇ MÑüNû mÉÉmÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå AmÉlÉÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL qÉlÉÑwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû xÉÉuÉkÉÉlÉ UWåû, iÉimÉU UWåû, xÉÇrÉqÉÏ UWåû| sɤrÉ rÉÉS UZÉå ÌMü qÉÑfÉå DµÉU MüÉå mÉÉlÉÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ ´É®É UZÉå| CxÉxÉå AuÉzrÉqÉåuÉ MüsrÉÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AmÉlÉå DµÉUÏrÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ´É®É MüUÉå| SÒÈZÉ Måü xÉqÉrÉ, qÉÉlÉ Måü xÉqÉrÉ, AmÉqÉÉlÉ Måü xÉqÉrÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ MüÐ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ sÉÉåaÉ mÉÔNûiÉå WæÇû ÌMü xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ kÉqÉï MüÉælÉ xÉÉ Wæû ? xÉoÉxÉå ´Éå¸ kÉqÉï MüÉælÉ xÉÉ Wæû ? xÉoÉ qÉeÉWûoÉ AmÉlÉÏ AmÉlÉÏ QûÏÇaÉ WûÉðMüiÉå WæÇû| xÉoÉ WûÉðMüiÉå WæÇû ÌMü WûqÉÉUå qÉeÉWûoÉ qÉåÇ AÉ eÉÉAÉå, WûqÉÉUå mÉÇjÉ qÉåÇ, WûqÉÉUå qÉiÉ qÉåÇ AÉ eÉÉAÉå| oÉxÉ rÉWûÏ xÉŠÉ Wæû| .....iÉÉå xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ AÉæU xÉŠÉ kÉqÉï AÉmÉMåü qÉiÉ qÉåÇ MüÉælÉ-xÉÉ Wæû ? pÉÉD ! WûqÉÉUå qÉiÉ qÉåÇ iÉÉå xÉirÉ ÌMüxÉÏ qÉiÉ Måü AÉkÉÏlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ Wæû| qÉåUå qÉiÉ qÉåÇ eÉÉå xÉirÉ Wæû uÉWûÏ uÉÉxiÉÌuÉMü xÉirÉ Wæû LåxÉÉ WûÉå pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| xÉirÉ ÌMüxÉÏ qÉiÉ Måü AÉkÉÏlÉ Wæû iÉÉå uÉWû xÉirÉ Wæû pÉÏ lÉWûÏÇ| qÉiÉ qÉÌiÉ Måü WûÉåiÉå WæÇû| xÉÉUÏ qÉÌiÉrÉÉð eÉWûÉð xÉå mÉëMüÉzÉ mÉÉiÉÏ WæÇû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ uÉÉxiÉÌuÉMü qÉåÇ xÉirÉ Wæû| eÉæxÉå, xÉÉaÉU xÉå mÉÉlÉÏ uÉÉwmÉÏpÉÔiÉ WûÉåMüU AÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ Wæû, oÉÉSsÉ oÉlÉMüU oÉUxÉiÉÉ Wæû, fÉUlÉå WûÉåMüU, NûÉåOûÏ oÉÄQûÏ lÉÌSrÉÉð WûÉåMüU oÉWûiÉÉ Wæû, xÉUÉåuÉU WûÉåMüU sÉWûUÉiÉÉ Wæû| pÉÔÍqÉ qÉåÇ EiÉUMüU MÔümÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ Wæû| mÉ×juÉÏ mÉU eÉÉå pÉÏ eÉsÉxjÉÉlÉ WæÇû uÉå xÉoÉ xÉÉaÉU Måü WûÏ mÉëxÉÉS WæÇû| xÉÉaÉU MüÉ LMü qÉåRûMü SæuÉrÉÉåaÉ xÉå ÌMüxÉÏ MÑüLÆ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ| MÑüLÆ MüÉ qÉåRûMü, MÔümÉqÉhQÕûMü xÉå mÉÔNûiÉÉ WæûÈ "iÉÑqÉ MüWûÉð xÉå AÉrÉå WûÉå ?" "qÉæÇ ÌuÉzÉÉsÉ xÉÉaÉU xÉå AÉrÉÉ WÕðû|" "xÉÉaÉU ÌMüiÉlÉÉ oÉÄQûÉ Wæû ?" "oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ.... oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ....|" "ÌMüiÉlÉÉ oÉÄQûÉ ?" "oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ|" MÑüLÆ Måü qÉåRûMü lÉå NûsÉÉðaÉ qÉÉUÏ... mÉÔNûÉÈ "CiÉlÉÉ oÉÄQûÉ ?" "lÉWûÏÇ.... CxÉxÉå iÉÉå oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ|" MÔümÉqÉhQÕûMü lÉå SÕxÉUÏ oÉÄQûÏ NûsÉÉðaÉ, ÌTüU iÉÏxÉUÏ.... cÉÉæjÉÏ... mÉÉðcÉuÉÏÇ NûsÉÉðaÉ sÉaÉÉiÉå WÒûL mÉÔNûÉ| xÉÉaÉU MüÉ qÉåÇRûMü oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ "lÉWûÏÇ, lÉWûÏÇ pÉÉD ! xÉÉaÉU iÉÉå CxÉxÉå MüD aÉÑlÉÉ oÉÄQûÉ Wæû| MÔümÉ AÉæU xÉÉaÉU MüÐ iÉÑsÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ|" AÉÎZÉU MÔümÉqÉhQÕûMü lÉå xÉÉðxÉ TÑüsÉÉMüU AmÉlÉÏ mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ xÉå sÉqoÉå qÉåÇ sÉqoÉÏ NûsÉÉðaÉ sÉaÉÉD, LMü NûÉåU xÉå SÕxÉUå NûÉåU iÉMü| AWÇûMüÉU qÉåÇ AÉMüU MüWûlÉå sÉaÉÉÈ "CxÉxÉå oÉÄQûÉ iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ xÉÉaÉU WûÉå pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ Wæû|" iÉoÉ xÉÉaÉU MüÉ qÉåRûMü oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ "pÉÉD ! iÉÑqWûÉUå xÉÉUå MÑüLÆ ExÉ xÉÉaÉU Måü mÉëxÉÉSqÉÉ§É WæÇû|" CxÉÏ mÉëMüÉU iÉÑqWûÉUå xÉÉUå qÉiÉ, mÉÇjÉ, qÉeÉWûoÉÃmÉÏ MÔümÉ, ÎeÉlÉqÉåÇ iÉÑqÉ NûsÉÉðaÉå qÉÉU-qÉÉUMüU oÉÄQûmmÉlÉ MüÐ QûÏÇaÉ WûÉðMü UWåû WûÉå, uÉå xÉÉUå Måü xÉÉUå qÉeÉWûoÉ, qÉiÉ, mÉÇjÉ ExÉ xÉΊSÉlÉÇSbÉlÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü WûÏ mÉëxÉÉS WæÇû| xÉoÉ ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ MüÉ WûÏ ÌuÉuÉiÉï Wæû| eÉoÉ xÉ×̹ lÉWûÏÇ oÉlÉÏ jÉÏ iÉoÉ pÉÏ eÉÉå jÉÉ, xÉ×̹ Wæû AÉæU qÉiÉ, qÉeÉWûoÉ MüD AÉrÉå AÉæU MüD aÉrÉå, MüD oÉlÉå, MüD oÉSsÉå, MüD ÌoÉaÉÄQåû ÌTüU pÉÏ eÉÉå xÉSÉ LMüUxÉ Wæû uÉWû xÉΊSÉlÉÇS mÉUqÉÉiqÉÉ xÉoÉxÉå qÉWûÉlÉ Wæû, xÉoÉxÉå ´Éå¸ Wæû, xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ Wæû| WûqÉÉUÏ iÉÑqWûÉUÏ MüD qÉÌiÉrÉÉð AÉrÉÏÇ, ÌuÉcÉÉU-ÌuÉqÉzÉï, urÉÉZrÉÉ, zÉÉx§ÉÉjÉï WÒûL| MüpÉÏ aÉsÉiÉ qÉÉaÉï qÉåÇ eÉÉMüU eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÐ pÉÏwÉhÉ rÉÉiÉlÉÉLÆ xÉWûÏÇ| MüD xÉÑ¥ÉeÉlÉÉåÇ lÉå AmÉlÉÏ qÉÌiÉ ExÉ qÉÉÍsÉMü MüÉå AÌmÉïiÉ
  • MüUMåü qÉÉÍsÉMü Måü xÉÉjÉ LMüUxÉiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ ÌMürÉÉ| uÉWû LMüUxÉ mÉUqÉÉiqÉÉ uÉæxÉå MüÉ uÉæxÉÉ Wæû| uÉWûÏ xÉoÉMüÉ qÉÔsÉ AÉkÉÉU Wæû, AÍkɸÉlÉ Wæû| lÉÉSÉlÉ sÉÉåaÉ iÉMïü MüUiÉå WæÇû ÌMüÈ 'xÉuÉï§É pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû, xÉoÉqÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû, xÉoÉ MÑüNû eÉÉå Wæû uÉWû xÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ WûÏ WæÇû iÉÉå WûqÉ MÑüNû pÉÏ MüUåÇ..... mÉÉmÉÉcÉÉU MüUåÇ, eÉÉå cÉÉWåû xÉÉå ZÉÉ sÉåÇ, pÉÉåaÉ sÉåÇ iÉÉå YrÉÉ TüMïü mÉÄQûiÉÉ Wæû ? eÉÏuÉÉå eÉÏuÉxrÉ eÉÏuÉlÉqÉç Wæû| NûÉåOåû eÉÏuÉ oÉÄQåû eÉÏuÉÉåÇ Måü MüÉqÉ AÉiÉå WæÇû iÉÉå WûqÉ qÉÉÇxÉÉWûÉU MüU sÉåÇ iÉÉå YrÉÉ bÉÉOûÉ Wæû ? eÉoÉ xÉuÉï§É pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû iÉÉå lÉUMü qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû| mÉÉmÉ qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû AÉæU mÉÑ hrÉ qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû| xÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ WûÏ pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû iÉÉå qÉlÉqÉÉlÉÉ YrÉÉåÇ lÉ ZÉÉLÆ ? kÉqÉï MüÐ, lÉÏÌiÉ MüÐ, zÉÉx§ÉÉåÇ MüÐ, aÉÑà MüÐ, qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ MüÐ eÉÇeÉÏUÉåÇ qÉåÇ YrÉÉåÇ eÉMüÄQåû UWåÇû ? AUå pÉÉD ! xÉuÉï§É pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû ÌTüU pÉÏ AÉmÉ cÉÉWûiÉå iÉÉå xÉÑZÉ WûÉå, cÉÉWûiÉå iÉÉå AÉlÉlS WûÉå| xÉuÉï§É pÉaÉuÉÉlÉ Wæû LåxÉÉ xÉÉåcÉMüU AÉmÉ zÉÉÇiÉ iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉå aÉrÉå| xÉÑZÉ Måü ÍsÉL AÉmÉ cÉå¹É iÉÉå MüUiÉå WûÏ WûÉå| zÉÉx§É Måü AlÉÑMÔüsÉ, qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ AÉæU xÉSaÉÑà Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉå¹É MüUlÉå xÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xÉÑZÉxuÉÃmÉ AlÉÑpÉuÉ qÉåÇ AÉrÉåaÉÉ| qÉlÉqÉÉlÉÉ MüUÉåaÉå iÉÉå ÌTüU ExÉMüÉ TüsÉ pÉÏ uÉæxÉÉ WûÏ mÉëMüOû WûÉåaÉÉ| lÉUMü qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû LåxÉÉ xÉÉåcÉMüU lÉUMü qÉåÇ sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå M×üirÉ MüUÉåaÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ iÉÑqWûÉUå ÍsÉL lÉUMüÃmÉ qÉåÇ mÉëMüOû WûÉåÇaÉå, oÉÏqÉÉUÏ Måü ÃmÉ qÉåÇ mÉëMüOû WûÉåÇaÉå, AzÉÉÇÌiÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ mÉëMüOû WûÉåÇaÉå| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉUMü Måü ÃmÉ qÉåÇ, oÉÏqÉÉUÏ Måü ÃmÉ qÉåÇ, AzÉÉÇÌiÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ, SÒÈZÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ SåZÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå qÉlÉqÉÉlÉÉ MüUÉå| AaÉU pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå xÉÑZÉxuÉÃmÉ, AÉlÉlSxuÉÃmÉ, mÉëåqÉxuÉÃmÉ, ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ, qÉÑÌ£üxuÉÃmÉ SåZÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå zÉÉx§É AÉæU aÉÑÃAÉåÇ Måü AÉSåzÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ MüqÉï MüUÉå, AlrÉjÉÉ qÉeÉÏï AÉmÉMüÐ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ MæüSÏ Måü ÃmÉ qÉåÇ eÉåsÉ qÉåÇ eÉÉLÆaÉå AÉæU eÉåsÉU Måü ÃmÉ qÉåÇ QûhQûÉ pÉÏ qÉÉUåÇaÉå| SÒUÉcÉÉU MüUÉåaÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ QûhQûÉ qÉÉUlÉå uÉÉsÉå Måü ÃmÉ qÉåÇ AÉrÉåÇaÉå| 'aÉÑÃeÉÏ ! rÉWû xuÉÏMüÉU MüUÉå.... xÉÉkÉMü pÉærÉÉ ! rÉWû ZÉÉAÉå....' LåxÉÉ MüWûiÉå WÒûL pÉaÉuÉÉlÉ AÉrÉåÇaÉå| pÉaÉuÉÉlÉ TüsÉ-TÔüsÉ sÉÉClÉ qÉåÇ ZÉÄQåû UWåÇûaÉåÈ 'aÉÑÃSåuÉ MüÐ eÉrÉ WûÉå....|' zÉÉx§É AÉæU aÉÑÃSåuÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉÉåaÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ AÉmÉMüÐ eÉrÉ-eÉrÉMüÉU MüUåÇaÉå| AaÉU mÉÉmÉÉcÉÉU MüUÉåaÉå iÉÉå uÉWûÏ pÉaÉuÉÉlÉ QûhQûÉ sÉåMüU AÉrÉåÇaÉåÈ cÉsÉ 420 qÉåÇ... ZÉÔlÉ ÌMürÉÉ Wæû iÉÉå cÉsÉ 302 qÉåÇ| AoÉ YrÉÉ MüUlÉÉ, YrÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ, MæüxÉå eÉÏlÉÉ.... qÉeÉÏï AÉmÉMüÐ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ xÉoÉ MÑüNû oÉlÉå oÉæPåû WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ sÉÏsÉÉ AlÉÔPûÏ Wæû| uÉå xÉoÉ WæÇû, xÉoÉ eÉaÉWû WæÇû| eÉæxÉå UÉÌ§É Måü xuÉmlÉ qÉåÇ iÉÑqÉ LMü WûÏ cÉåiÉlÉ WûÉåiÉå WûÉå ÌMüliÉÑ uÉWûÉð eÉÄQû cÉÏeÉåÇ pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉÏ WæÇû, cÉåiÉlÉ eÉÏuÉ pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû, xÉ‹lÉ pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû, SÒeÉïlÉ pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÌlÉrÉqÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉå pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌlÉrÉqÉ MüÉ pÉÇaÉ MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÌlÉrÉqÉ-pÉÇaÉ MüUlÉå uÉÉsÉå xÉeÉÉ Måü mÉÉ§É oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû, xÉeÉÉ SålÉå uÉÉsÉå pÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû| xuÉmlÉ qÉåÇ rÉWû xÉoÉ AÉmÉMåü LMü WûÏ cÉæiÉlrÉ Måü mÉëxÉÉS xÉå oÉlÉiÉÉ Wæû| LMü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ cÉæiÉlrÉ MüÉ LåxÉÉ cÉqÉiMüÉU WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû iÉÉå urÉÉmÉMü cÉæiÉlrÉ DµÉU CxÉ xÉ×̹ MüÉ cÉqÉiMüÉU MüU Så CxÉqÉåÇ YrÉÉ xÉlSåWû Wæû ? WûqÉÉUå ÍcÉ¨É qÉåÇ LMüSåzÉÏrÉiÉÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, qÉiÉ-qÉeÉWûoÉ MüÐ aÉÑsÉÉqÉÏ lÉWûÏÇ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| qÉiÉ qÉÌiÉ xÉå oÉlÉiÉå WæÇû| qÉeÉWûoÉ mÉÏU-mÉæaÉqoÉUÉåÇ lÉå oÉlÉÉrÉå WæÇû| mÉÏU-mÉæaÉqoÉUÉåÇ MüÉå AÉæU qÉiÉ-qÉiÉÉÇiÉU oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå ÎeÉxÉ mÉUqÉÉiqÉÉ lÉå oÉlÉÉrÉÉ Wæû ExÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ WûqÉ EmÉÉxÉlÉÉ MüUåÇaÉå| eÉÉå WûqÉÉUå oÉÉmÉ MüÉ oÉÉmÉ Wæû, SÉSÉAÉåÇ MüÉ SÉSÉ Wæû, WûqÉÉUå mÉÔuÉïeÉÉåÇ MüÉ pÉÏ eÉÉå mÉÔuÉïeÉ Wæû, ÎeÉxÉqÉåÇ xÉå WûqÉÉUå xÉoÉ mÉÔuÉïeÉ AÉrÉå AÉæU sÉÏlÉ WûÉå aÉrÉå, mÉëÉÍhÉqÉÉ§É MüÉå xɨÉÉ, xTÔüÌiÉï, cÉåiÉlÉÉ SålÉå qÉåÇ eÉÉå xÉÇMüÉåcÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ExÉ ÌlÉÈxÉÇMüÉåcÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ WûqÉ krÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû| lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ.....|
  • WûqÉÉUÉ lÉÉUÉrÉhÉ, WûqÉÉUÉ pÉaÉuÉÉlÉ, WûqÉÉUÉ ZÉÑSÉ LMüSåzÉÏrÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûqÉÉUÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉåD LMüMüÉsÉÏrÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûqÉÉUÉ mÉUqÉÉiqÉÉ LMü WûÏ AÉM×üÌiÉ qÉåÇ oÉðkÉÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ Wæû| eÉsÉå ÌuÉwhÉÑÈ xjÉsÉå ÌuÉwhÉÑÈ ÌuÉwhÉÑÈ mÉuÉïiÉqÉxiÉMåü| euÉÉsÉqÉÉsÉÉMÑüsÉå ÌuÉwhÉÑÈ xÉuÉï ÌuÉwhÉÑqÉrÉÇ eÉaÉiÉç|| WûqÉÉUÉ pÉaÉuÉÉlÉ uÉWû Wæû| iÉÑqWûÉUÉ AÉæU mÉÔUå ÌuÉµÉ MüÉ uÉÉxiÉÌuÉMü qÉåÇ iÉÉå uÉWûÏ pÉaÉuÉÉlÉ Wæû| qÉÉlÉÉå lÉ qÉÉlÉÉå, iÉÑqWûÉUÏ qÉeÉÏï| qÉÉlÉÉåaÉå iÉÉå ExÉMüÐ qÉÉåWûooÉiÉ MüÉ xÉÑZÉ mÉÉAÉåaÉå| lÉWûÏÇ iÉÉå..... Á.....Á.....Á.......Á..... ÁMüÉU MüÐ ÎeÉxÉMüÐ xuÉÉpÉÉÌuÉMü kuÉÌlÉ Wæû uÉWû cÉåiÉlÉ WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ pÉÏ eÉÉÌiÉ MüÉ, qÉiÉ MüÉ, qÉeÉWûoÉ MüÉ oÉŠÉ mÉæSÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå 'FÆuÉÉð.... FÆuÉÉð...FÆuÉÉð....' MüUMåü ExÉÏ cÉåiÉlÉÉ MüÐ ZÉoÉU SåiÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ pÉÏ eÉÉÌiÉ MüÉ, qÉiÉ MüÉ, qÉeÉWûoÉ MüÉ AÉSqÉÏ oÉÏqÉÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû iÉÉå cɬU iÉÉlÉMüU zÉÉÇÌiÉ mÉÉlÉå MüÉ RÇûaÉ xÉpÉÏ MüÉ LMü eÉæxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 'FÆ.... FÆ..... FÆ...' MüUÉWûiÉå WÒûL AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ WûÏ ExÉ cÉåiÉlÉÉ qÉåÇ AÉUÉqÉ ZÉÉåeÉiÉå WæÇû ÎeÉxÉMüÐ xuÉÉpÉÉÌuÉMü kuÉÌlÉ ÁMüÉU Wæû| zÉÉx§É MüWûiÉå WæÇû- iÉxrÉ uÉÉcÉMü mÉëhÉuÉÈ| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ aÉÏiÉÉ qÉåÇ MüWûiÉå WæÇû- AÉåÍqÉirÉåMüɤÉUÇ oÉë¼ urÉÉWûUlqÉÉqÉlÉÑxqÉUlÉç| rÉÈ mÉërÉÉÌiÉ irÉeÉlSåWÇû xÉ rÉÉÌiÉ mÉUqÉÉÇ aÉÌiÉqÉç|| „eÉÉå mÉÑÃwÉ Á CxÉ LMü A¤ÉU ÃmÉ oÉë¼ MüÉå EŠÉUhÉ MüUiÉÉ WÒûAÉ AÉæU ExÉMåü AjÉïxuÉÃmÉ qÉÑfÉ ÌlÉaÉÑïhÉ oÉë¼ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUiÉÉ WÒûAÉ zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ MüU eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû mÉÑÃwÉ mÉUqÉ aÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû|' (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 8.13) pÉaÉuÉÉlÉ AmÉlÉå MüÉå xÉuÉïurÉÉmÉMü ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû| 'MåüuÉsÉ AeÉÑïlÉ Måü UjÉ mÉU qÉæÇ WÕðû' LåxÉÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå| AaÉU LåxÉÉ qÉÉlÉiÉå iÉÉå AeÉÑïlÉ MüÉå MüWûiÉå WûÏ lÉWûÏÇ ÌMü xÉuÉï kÉqÉÉïlmÉËUirÉerÉ qÉÉqÉåMÇü zÉUhÉÇ uÉëeÉ.... xÉoÉ kÉqÉÉåïÇ MüÉå NûÉåÄQûMüU qÉåUÏ zÉUhÉ AÉ eÉÉ| AeÉÑïlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ iÉÉå jÉÉ| iÉpÉÏ iÉÉå ExÉMåü UjÉ MüÐ oÉÉaÉQûÉåU pÉaÉuÉÉlÉ lÉå WûÉjÉ qÉåÇ sÉÏ jÉÏ| lÉWûÏÇ.... lÉWûÏÇ....| AeÉÑïlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ jÉÉ, ´ÉÏM×üwhÉ-iɨuÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ jÉÉ| CxÉÍsÉL pÉaÉuÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû- AoÉ ´ÉÏM×üwhÉ-iɨuÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ AÉ eÉÉ| pÉaÉuÉÉlÉ Måü qÉÉqÉ MüÉ AjÉï Wæû ´ÉÏM×üwhÉ iɨuÉ| kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå ´ÉÏM×üwhÉ-iɨuÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ AÉ eÉÉ| rÉSÉ rÉSÉ WûÏ kÉqÉïxrÉ asÉÉÌlÉpÉïuÉÌiÉ pÉÉUiÉ| AprÉÑijÉÉqÉkÉxrÉï iÉSÉiqÉÉlÉÇ xÉ×eÉÉqrÉWûqÉç|| mÉËU§ÉÉhÉÉrÉ xÉÉkÉÔlÉÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ cÉ SÒwM×üiÉÉqÉç| kÉqÉïxÉÇxjÉÉmÉlÉÉjÉÉïrÉ xÉÇpÉuÉÉÍqÉ rÉÑaÉå rÉÑaÉå|| 'Wåû pÉÉUiÉ ! eÉoÉ-eÉoÉ kÉqÉï MüÐ WûÉÌlÉ AÉæU AkÉqÉï MüÐ uÉ×ή WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ-iÉoÉ WûÏ qÉæÇ AmÉlÉå ÃmÉ MüÉå UcÉiÉÉ WÕðû AjÉÉïiÉç xÉÉMüÉU ÃmÉ xÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉqqÉÑZÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÉ WÕðû| xÉÉkÉÑ mÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ E®ÉU MüUlÉå Måü ÍsÉL, mÉÉmÉMüqÉï MüUlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AÉæU kÉqÉï MüÐ AcNûÏ iÉUWû xÉå xjÉÉmÉlÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ rÉÑaÉ-rÉÑaÉ qÉåÇ mÉëMüOû WÒûAÉ MüUiÉÉ WÕðû|' (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 4.7.8) pÉaÉuÉÉlÉ rÉÑaÉ-rÉÑaÉ qÉåÇ AÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå YrÉÉ ÌTüU cÉsÉå pÉÏ eÉÉiÉå WæÇû ? lÉWûÏÇ....| iÉÑqÉ qÉlÉÑwrÉ WûÉå| iÉÑqÉ eÉoÉ UÉWû pÉÔsÉiÉå WûÉå iÉoÉ uÉWûÏ cÉæiÉlrÉ qÉlÉÑwrÉ MüÉ ÃmÉ sÉåMüU iÉÑqWûÉUÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUiÉÉ Wæû| uÉWû xÉqÉfÉÉiÉÉ Wæû ÌMü Wåû lÉU ! iÉÔ pÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ xuÉÃmÉ Wæû|
  • LåxÉÉ MüÉåD qÉeÉWûoÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌuÉµÉ qÉåÇ ÌMü ÎeÉxÉ qÉeÉWûoÉ Måü pÉaÉuÉÉlÉ lÉå, ZÉÑSÉ lÉå, DµÉU lÉå eÉÏuÉ MüÉå CiÉlÉÏ xuÉiÉǧÉiÉÉ SÏ WûÉå, eÉÏuÉ MüÐ CiÉlÉÏ ÌSurÉiÉÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüÐ WûÉå| xÉlÉÉiÉlÉ kÉqÉï Måü pÉaÉuÉÉlÉ AmÉlÉå mrÉÉUå Måü xÉÉUÍjÉ oÉlÉiÉå WæÇû, ExÉxÉå lÉÏcÉå oÉæPûiÉå WæÇû| eÉÏuÉ MüÉå UÍjÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû| eÉÏuÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ qÉåÇ cÉsÉiÉå WæÇû| AeÉÑïlÉ qÉWûÉpÉÉUiÉ Måü rÉÑ® Måü mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ xÉå MüWûiÉÉ WæûÈ xÉålÉrÉÉåÂpÉrÉÉåqÉïkrÉå UjÉÇ xjÉÉmÉrÉ qÉåÅcrÉÑiÉ| 'Wåû AcrÉÑiÉ ! qÉåUå UjÉ MüÉå SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉAÉåÇ Måü oÉÏcÉ qÉåÇ ZÉÄQûÉ MüÐÎeÉL|' aÉÏiÉÉ MüÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉU Måü AÉkÉÏlÉ cÉsÉMüU pÉÏ ÌSZÉÉiÉÉ Wæû ÌMü iÉÔ AÉæU qÉæÇ iɨuÉ xÉå LMü WæÇû| eÉæxÉå ÌmÉiÉÉ oÉåOåû Måü AÉkÉÏlÉ WûÉåMüU ExÉMüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUMåü xÉrÉÉlÉÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ xÉlÉÉiÉlÉ kÉqÉï MüÉ DµÉU xÉÉMüÉU AuÉiÉËUiÉ WûÉåMüU lÉUÉåÇ MüÉå AmÉlÉå lÉÉUÉrÉhÉxuÉÃmÉ qÉåÇ eÉaÉÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÏsÉÉ MüUiÉÉ Wæû| zÉoÉUÏ pÉÏsÉlÉå Måü eÉÔPåû oÉåU ZÉÉrÉå WæÇû iÉÉå xÉlÉÉiÉlÉ kÉqÉï Måü pÉaÉuÉÉlÉ lÉå ZÉÉrÉå WæÇû| SÕxÉUå ÌMüxÉÏ qÉeÉWûoÉ Måü pÉaÉuÉÉlÉ lÉå rÉWû ÌWûqqÉiÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉÉD Wæû| SÕxÉUå pÉaÉuÉÉlÉ SÒeÉïlÉÉåÇ xÉå qÉÉUå aÉrÉå sÉåÌMülÉ xÉlÉÉiÉlÉ kÉqÉï Måü pÉaÉuÉÉlÉÉåÇ lÉå SÒeÉïlÉÉåÇ MüÉå xuÉkÉÉqÉ AmÉlÉå cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ ÌSrÉÉ| rÉå pÉaÉuÉÉlÉ SÒeÉïlÉÉåÇ xÉå WûÉUå lÉWûÏÇ| ÌTüU pÉÏ eÉÉå AÉSqÉÏ ÎeÉxÉMüÉå pÉÏ qÉÉlÉiÉÉ WûÉå, AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ESÉUiÉÉ, ÌuÉzÉÉsÉiÉÉ, xÉŠÉD, xÉWûÉlÉÔpÉÔÌiÉ, qÉÉlÉuÉiÉÉ sÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ÎeÉxÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå pÉÏ qÉÉlÉÉå, MüqÉ-xÉå-MüqÉ qÉlÉÑwrÉ-qÉlÉÑwrÉ Måü mÉëÌiÉ uÉTüÉSÉU iÉÉå UWûÉå| WûÉålÉÉ iÉÉå eÉÏuÉ qÉÉ§É Måü mÉëÌiÉ uÉTüÉSÉU cÉÉÌWûL| xÉoÉMåü ÍsÉL pÉsÉÉD MüÉ pÉÉuÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| mÉëÉÍhÉqÉÉ§É Måü mÉëÌiÉ xÉSpÉÉuÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| pÉÉuÉ qÉlÉ iÉMü Wæû| pÉÉuÉ AÉrÉÉ AÉæU aÉrÉÉ| ExÉMüÉå eÉÉå SåZÉiÉÉ Wæû, ExÉMüÉå pÉÏ eÉÉlÉlÉå MüÐ eÉÉå MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû AlÉliÉ xÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| AlÉliÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ uÉhÉïlÉ WûqÉ YrÉÉ MüU xÉMüiÉå Wæû| 'pÉaÉuÉÉlÉ SrÉÉsÉÑ WæÇû... pÉaÉuÉÉlÉ lrÉÉrÉMüÉUÏ WæÇû... pÉaÉuÉÉlÉ xÉuÉïurÉÉmÉMü WæÇû.... pÉaÉuÉÉlÉ LåxÉå WæÇû.... pÉaÉuÉÉlÉ uÉæxÉå WæÇû.... 'rÉWû iÉÉå GÌwÉrÉÉåÇ MüÉ mÉëxÉÉS sÉåMüU pÉaÉuÉÉlÉ Måü aÉÑhÉuÉÉlÉ SÒWûUÉMüU AmÉlÉÉ ÍcÉ¨É mÉÉuÉlÉ MüUiÉå WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ ESÉU WæÇû CxÉÍsÉL ExÉå eÉæxÉÉ mÉÑMüÉUiÉå WæÇû uÉæxÉÉ xuÉÏMüÉU MüU sÉåiÉå WæÇû| oÉŠÉ AmÉlÉÏ MæüxÉÏ pÉÏ iÉÉåiÉsÉÏ pÉÉwÉÉ qÉåÇ qÉÉð MüÐ mÉÑMüÉUiÉÉ Wæû iÉÉå qÉÉð xuÉÏMüÉU MüU sÉåiÉÏ Wæû| AmÉlÉå mrÉÉUå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå AmÉlÉå xÉå SÕU qÉÉlÉlÉÉ, ÌMüxÉÏ AlrÉ SåzÉ qÉåÇ, ÌMüxÉÏ AlrÉ MüÉsÉ qÉåÇ qÉÉlÉlÉÉ rÉWû qÉÔZÉïiÉÉ Wæû| eÉæxÉå 50 xÉÉsÉ MüÉ oÉÔÄRûÉ oÉÉsÉqÉÇÌSU MüÐ mÉÄRûÉD MüUlÉå MüÐ oÉåuÉMÔüTüÐ MüUå, LåxÉå WûÏ qÉÉlÉuÉ iÉlÉ mÉÉMüU oÉÏxÉ-mÉŠÏxÉ xÉÉsÉ MüÐ EqÉë qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå MüWûÏÇ Måü MüWûÏÇ qÉÉlÉå, xÉÑZÉ Måü ÍsÉL ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÐ AÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉå MüÉå iÉmÉÉiÉÉ UWåû rÉWû qÉÔZÉïiÉÉ Wæû| LåxÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü ÍsÉL iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ MüWûiÉå WæÇû- xÉÉå mÉUiÉ SÒÈZÉ mÉÉuÉÌWÇû| ÍxÉU kÉÑÌlÉ kÉÑÌlÉ mÉNûiÉÉuÉÌWÇû|| MüÉsÉÌWÇû MüqÉïÌWÇû DxuÉUÌWÇû| ÍqÉjrÉÉ SÉåwÉ sÉaÉÉuÉÌWÇû|| 'YrÉÉ MüUåÇ ? eÉqÉÉlÉÉ ZÉUÉoÉ Wæû... eÉqÉÉlÉÉ LåxÉÉ Wæû.. eÉqÉÉlÉÉ uÉæxÉÉ Wæû... eÉqÉÉlÉÉ oÉSsÉ aÉrÉÉ....' eÉqÉÉlÉÉ iÉÉå oÉSsÉ aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ oÉSsÉå WÒûL eÉqÉÉlÉå MüÉå AoÉSsÉ AÉiqÉÉ SåZÉiÉÉ Wæû| ExÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ AÉeÉÉ qÉåUå pÉærÉÉ ! ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü eÉÇaÉsÉÉåÇ xÉå aÉÇaÉÉ oÉWûiÉÏ Wæû| eÉÇaÉsÉ Måü oÉÉðxÉÉåÇ MüÐ AÉmÉxÉ qÉåÇ UaÉÄQû WûÉålÉå xÉå rÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå eÉÇaÉsÉ qÉåÇ AÉaÉ sÉaÉiÉÏ Wæû iÉÉå eÉÇaÉsÉ Måü WûÉjÉÏ pÉÉaÉMüU aÉÇaÉÉ qÉåÇ AÉ eÉÉiÉå WæÇû| ElÉMüÉ MÑüNû lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ|
  • LåxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉoÉ AzÉÉÇÌiÉ MüÐ AÉaÉ sÉaÉå iÉoÉ iÉÑqÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ aÉÇaÉÉ qÉåÇ AÉ eÉÉAÉå| lÉÉUÉrÉhÉ Måü krÉÉlÉ qÉåÇ QÕûoÉ eÉÉAÉå| ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉ sÉÉå| xÉoÉ xÉqÉxrÉÉLÆ WûsÉ WûÉå eÉÉLÆaÉÏ| lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ... lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ.... AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • uÉåSÉliÉMüÉ xÉixÉÇaÉ-mÉëxÉÉS ÎeÉlWûÏÇ WûËU MüjÉÉ xÉÑlÉÏ lÉWûÏÇ MüÉlÉÉ| ´ÉuÉhÉ UÇkÉë AÌWû pÉuÉlÉ xÉqÉÉlÉÉ|| eÉå lÉ MüUÌWÇû UÉqÉaÉÑlÉ aÉÉlÉÉ| eÉÏWû xÉÉå SÉSÒU eÉÏWû xÉqÉÉlÉÉ|| ÎeÉlÉMåü MüÉlÉÉåÇ lÉå WûËUMüjÉÉ lÉWûÏÇ xÉÑlÉÏ Wæû uÉå MüÉlÉ lÉWûÏÇ WæÇû, xÉÉðmÉ Måü ÌoÉsÉ WæÇû| ÎeÉlÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÐ MüjÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ElÉMüÉ eÉÏuÉlÉ xÉcÉqÉÑcÉ SrÉÉeÉlÉMü Wæû| ÎeÉlÉMüÐ ÎeÉÀûÉ mÉU pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ lÉÉqÉÉåŠÉUhÉ lÉWûÏÇ Wæû ElÉMüÐ ÎeÉÀûÉ qÉåÇRûMü MüÐ ÎeÉÀûÉ eÉæxÉÏ Wæû| pÉaÉuɳÉÉqÉ MüÉ aÉÑhÉaÉÉlÉ MüUlÉå xÉå ÎeÉÀûÉ mÉÌuÉ§É WûÉåiÉÏ Wæû| pÉaÉuɨɨuÉ MüÐ MüjÉÉ xÉÑlÉlÉå xÉå MüÉlÉ mÉÌuÉ§É WûÉåiÉå WæÇû| uÉåSÉliÉ MüÉ xÉixÉÇaÉ LMü LåxÉÉ AlÉÔPûÉ oÉsÉ SåiÉÉ Wæû ÌMü ÌlÉkÉïlÉ MüÉå kÉlÉuÉÉlÉÉåÇ MüÉ pÉÏ kÉlÉuÉÉlÉ, xɨÉÉuÉÉlÉÉåÇ MüÉ pÉÏ xɨÉÉuÉÉlÉ, qÉWûÉlÉç xÉqÉëÉOû oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû| uÉWû cÉÉWåû fÉÉåmÉÄQûÏ qÉåÇ aÉÑeÉÉUÉ MüUiÉÉ WûÉå, ZÉÉlÉå MüÉå SÉåU OûÉCqÉ pÉÉåeÉlÉ pÉÏ lÉ ÍqÉsÉiÉÉ WûÉå sÉåÌMülÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉSÉcÉÉU Måü xÉÉjÉ uÉåSÉliÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå AÉSqÉÏ ÌlÉWûÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| uÉåSÉliÉ A¥ÉÉlÉ MüÉå ÍqÉOûÉMüU eÉÏuÉ MüÉå AmÉlÉå AÉiqÉmÉS qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ MüU SåiÉÉ Wæû| xÉixÉÇaÉ eÉÏuÉÉiqÉÉ Måü mÉÉmÉ-iÉÉmÉ ÍqÉOûÉMüU ExÉå zÉÑ® oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû| MüjÉÉ xÉÑlÉlÉå xÉå mÉÉmÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉå WæÇû| MüjÉÉ xÉÑlÉlÉå xÉå A¥ÉÉlÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ Wæû| WûËUMüjÉÉ xÉÑlÉlÉå xÉå, ExÉMåü mÉëxÉÉS xÉå qÉlÉ mÉÉuÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ pÉÏiÉU MüÉ mÉëxÉÉS lÉWûÏÇ, ElÉMüÉ eÉÏuÉlÉ SrÉÉeÉlÉMü Wæû| aÉÉÍkÉ lÉÉqÉ MüÉ LMü iÉmÉxuÉÏ oÉëɼhÉ jÉÉ| AmÉlÉÉ aÉÉðuÉ NûÉåÄQûMüU LMüÉliÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ eÉÉMüU kÉÉUhÉÉ- krÉÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÉ| pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉ UWûÉ| ExÉMüÐ kÉÉUhÉÉ ÍxÉ® WÒûD AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉå ExÉMüÉå SzÉïlÉ ÌSrÉÉ| aÉÉÍkÉ lÉå MüWûÉÈ "Wåû pÉaÉuÉlÉç ! qÉæÇ AÉmÉMüÐ qÉÉrÉÉ SåZÉlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû|" pÉaÉuÉÉlÉ lÉå MüWûÉÈ "qÉÉrÉÉ iÉÉå kÉÉåZÉÉ SåiÉÏ Wæû| 'qÉÉrÉÉ' MüÉ qÉiÉsÉoÉ Wæû 'rÉÉ qÉÉ xÉÉ qÉÉrÉÉ|' eÉÉå Wæû lÉWûÏÇ ÌTüU pÉÏ ÌSZÉiÉÏ Wæû| LåxÉÏ qÉÉrÉÉ Måü fÉÇfÉOû qÉåÇ mÉÄQûlÉÉ PûÏMü lÉWûÏÇ Wæû| rÉWû YrÉÉ qÉÉðaÉ ÍsÉrÉÉ iÉÑqÉlÉå ?" "qÉWûÉUÉeÉ ! AÉmÉMüÐ qÉÉrÉÉ MüÉå LMü oÉÉU SåZÉlÉå MüÐ CcNûÉ Wæû|" AÉÎZÉU pÉaÉuÉÉlÉ lÉå MüWûÉÈ "Wåû aÉÉÍkÉ ! qÉæÇ iÉÑqÉ mÉU mÉëxÉ³É WÕðû| iÉÑqÉ qÉåUÏ qÉÉrÉÉ MüÉå SåZÉÉåaÉå AÉæU NûÉåÄQû pÉÏ SÉåaÉå| ExÉqÉåÇ EsÉfÉÉåaÉå lÉWûÏÇ|" uÉUSÉlÉ SåMüU pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉrÉå| aÉÉÍkÉ oÉëɼhÉ mÉëÌiÉÌSlÉ SÉå oÉÉU iÉÉsÉÉoÉ qÉåÇ xlÉÉlÉ MüUlÉå eÉÉiÉÉ jÉÉ| LMü oÉÉU ExÉlÉå iÉÉsÉÉoÉ Måü eÉsÉ qÉåÇ aÉÉåiÉÉ qÉÉUÉ iÉÉå YrÉÉ SåZÉiÉÉ Wæû ? 'qÉåUÏ qÉ×irÉÑ WûÉå aÉD Wæû| MÑüOÒûqoÉÏ sÉÉåaÉ AjÉÏï qÉåÇ oÉÉðkÉMüU xqÉzÉÉlÉ qÉåÇ sÉå aÉrÉå| zÉUÏU eÉsÉÉMüU pÉxqÉ MüU ÌSrÉÉ|' ÌTüU uÉWû SåZÉiÉÉ Wæû ÌMü LMü cÉÉhQûÉsÉÏ Måü aÉpÉï qÉåÇ mÉëuÉåzÉ WÒûAÉ| xÉqÉrÉ mÉÉMüU cÉÉhQûÉsÉ oÉÉsÉMü WûÉåMüU EimÉ³É WÒûAÉ| MüOûeÉsÉ ExÉMüÉ lÉÉqÉ UZÉÉ aÉrÉÉ| NûÉåOåû-NûÉåOåû cÉÉhQûÉsÉ ÍqɧÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ ZÉåsÉiÉÉ-MÔüSiÉÉ MüOûeÉsÉ oÉÄQûÉ WÒûAÉ| ÌaÉsÉÉåsÉ xÉå mɤÉÏ qÉÉUlÉå sÉaÉÉ| MÑüsÉ Måü AlÉÑxÉÉU xÉoÉ lÉÏcÉ MüqÉï MüUlÉå sÉaÉÉ| rÉÑuÉÉ WûÉålÉå mÉU cÉÉhQûÉsÉÏ sÉÄQûMüÐ Måü xÉÉjÉ ÌuÉuÉÉWû WÒûAÉ| ÌTüU oÉåOåû-oÉåÌOûrÉÉð WÒûD| cÉÉhQûÉsÉ mÉËUuÉÉU oÉÄRûÉ| MüD ÌlÉSÉåïwÉ mÉzÉÑ-mÉͤÉrÉÉåÇ MüÉå qÉÉUMüU AmÉlÉÉ aÉÑeÉÉUÉ MüUiÉÉ jÉÉ| cÉÉsÉÏxÉ uÉwÉï oÉÏiÉ aÉrÉå cÉÉhQûÉsÉ oÉWÒûLÆ bÉU qÉåÇ AÉrÉÏ, cÉÉhQûÉsÉ SÉqÉÉS ÍqÉsÉå| oÉåOåû-oÉåÌOûrÉÉåÇ MüÉ mÉËUuÉÉU pÉÏ oÉÄQûÉ WûÉåiÉÉ cÉsÉÉ|
  • iÉÉsÉÉoÉ Måü eÉsÉ qÉåÇ LMü WûÏ aÉÉåiÉÉ sÉaÉÉrÉÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU aÉÉÍkÉ oÉëɼhÉ rÉWû xÉoÉ cÉÉhQûÉsÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ sÉÏsÉÉ qÉWûxÉÔxÉ MüU UWûÉ Wæû| uÉWû cÉÉhQûÉsÉ MüOûeÉsÉ LMü ÌSlÉ bÉÔqÉiÉÉ-bÉÉqÉiÉÉ ¢üÉliÉ SåzÉ qÉåÇ eÉÉ mÉWÒðûcÉÉ eÉWûÉð MüÉ UÉeÉÉ xuÉaÉïuÉÉxÉÏ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| lÉrÉÉ UÉeÉÉ cÉÑlÉlÉå Måü ÍsÉL WûÉjÉÏ MüÉå ÍxÉÇaÉÉUÉ aÉrÉÉ jÉÉ| ExÉMüÐ xÉÔðQû qÉåÇ eÉsÉ MüÉ MüsÉzÉ UZÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ| WûÉjÉÏ ÎeÉxÉ mÉU eÉsÉ MüÉ MüsÉzÉ EÄQåûsÉ Så, ExÉMüÉå lÉaÉU MüÉ UÉeÉÉ bÉÉåÌwÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉaÉÉ| WûÉjÉÏ lÉå MüOûeÉsÉ mÉU MüsÉzÉ EÄQåûsÉÉ AÉæU xÉÔðQû xÉå EPûÉMüU AmÉlÉå FmÉU ÌoÉPûÉ ÌSrÉÉ| oÉÉeÉå, zÉWûlÉÉCrÉÉð, RûÉåsÉ, lÉaÉÉÄQåû oÉeÉlÉå sÉaÉå| MüOûeÉsÉ MüÉ UÉerÉÉÍpÉwÉåMü WÒûAÉ| uÉWû cÉÉhQûÉsÉ ¢üÉliÉ SåzÉ MüÉ UÉeÉÉ oÉlÉ aÉrÉÉ| ExÉlÉå AmÉlÉå cÉÉhQûÉsÉ Måü xÉoÉ ÌlÉzÉÉlÉ ÍqÉOûÉ ÌSrÉå| AmÉlÉÉ lÉÉqÉ pÉÏ oÉSsÉ ÌSrÉÉ| AÉPû uÉwÉï iÉMü ExÉlÉå UÉerÉ ÌMürÉÉ| SÉxÉ-SÉÍxÉrÉÉåÇ xÉÌWûiÉ UÉÌlÉrÉÉåÇ xÉå xÉåÌuÉiÉ AÉæU qÉǧÉÏ AÉÌS xÉå xÉqqÉÉÌlÉiÉ WûÉåiÉÉ UWûÉ| uÉWû mÉÔuÉïMüÉsÉ qÉåÇ cÉÉsÉÏxÉ uÉwÉï iÉMü ÎeÉxÉ aÉÉðuÉ qÉåÇ UWûÉ jÉÉ ExÉ aÉÉðuÉ Måü cÉÉhQûÉsÉ xÉÇrÉÉåaÉuÉzÉ CxÉ lÉaÉU qÉåÇ AÉrÉå AÉæU ExÉå SåZÉ ÍsÉrÉÉ| ElWûÉåÇlÉå ExÉå mÉÑUÉlÉå lÉÉqÉ xÉå mÉÑMüÉUÉ| UÉeÉÉ oÉlÉÉ WÒûAÉ rÉWû cÉÉhQûÉsÉ MüOûeÉsÉ bÉoÉUÉrÉÉ| ElÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ ÌiÉUxMüÉU MüUMåü xÉoÉMüÉå pÉaÉÉ ÌSrÉÉ| qÉWûsÉ qÉåÇ SÉxÉ-SÉÍxÉrÉÉð eÉÉlÉ aÉDÇ ÌMü rÉWû qÉÔðAÉ cÉÉhQûÉsÉ Wæû| kÉÏUå-kÉÏUå xÉÉUå lÉaÉU qÉåÇ oÉÉiÉ TæüsÉ aÉD| xÉoÉMüÉ qÉlÉ E̲alÉ WûÉå aÉrÉÉ| lÉaÉU Måü mÉÌuÉ§É oÉëɼhÉ ÍcÉiÉÉ eÉsÉÉMüU AmÉlÉå zÉUÏU MüÉå pÉxqÉ MüUMåü mÉëÉrÉͶÉiÉ MüUlÉå sÉaÉå| MüD sÉÉåaÉ iÉÏjÉÉïOûlÉ MüUlÉå cÉsÉå aÉrÉå| UÉÌlÉrÉÉð, SÉÍxÉrÉÉð, OûWûsÉÑL, qÉǧÉÏ xÉoÉ ESÉxÉ UWûlÉå sÉaÉå| AoÉ UÉeÉÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉåD qÉÉlÉå lÉWûÏÇ| MüOûeÉsÉ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü qÉåUå MüÉUhÉ CiÉlÉå sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AÉiqÉWûirÉÉ MüU sÉÏ| UÉerÉ qÉåÇ ÌuÉUÉåkÉ TæüsÉ aÉrÉÉ Wæû| MüÉåD AÉ¥ÉÉ qÉÉlÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| sÉÉåaÉ UÉeÉaÉ¬Ï NûÏlÉ sÉåÇ ExÉMåü mÉWûsÉå qÉæÇ WûÏ YrÉÉåÇ lÉ AmÉlÉå AÉmÉ AmÉlÉÉ AliÉ MüU SÕð ! ExÉlÉå AÉaÉ eÉsÉÉD AÉæU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå ExÉqÉåÇ TåÇüMüÉ| zÉUÏU MüÉå AÉaÉ MüÐ euÉÉsÉÉ sÉaÉÏ, iÉmÉlÉ xÉå mÉÏÌÄQûiÉ WÒûAÉ iÉÉå uÉWû iÉÉsÉÉoÉ Måü mÉÉlÉÏ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ AÉrÉÉ| SåZÉÉ ÌMü 'AUå ! rÉWû iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû ! ApÉÏ iÉÉå LMü aÉÉåiÉÉ WûÏ sÉaÉÉrÉÉ jÉÉ iÉÉsÉÉoÉ Måü mÉÉlÉÏ qÉåÇ AÉæU CiÉlÉÏ SåU qÉåÇ qÉåUÏ qÉ×irÉÑ WÒûD, eÉÏuÉ cÉÉhQûÉsÉÏ Måü aÉpÉï qÉåÇ aÉrÉÉ, eÉlqÉ ÍsÉrÉÉ, oÉÄQûÉ WÒûAÉ, cÉÉhQûÉsÉÏ Måü xÉÉjÉ zÉÉSÏ MüÐ, oÉŠå WÒûL, AÉPû xÉÉsÉ ¢üÉliÉ SåzÉ qÉåÇ UÉeÉÉ oÉlÉMüU UÉeÉ ÌMürÉÉ| qÉæÇlÉå rÉWû xÉoÉ YrÉÉ SåZÉÉ ? cÉsÉÉå, eÉÉå WûÉåaÉÉ xÉÉå WûÉåaÉÉ| xÉoÉ qÉåUÏ MüsmÉlÉÉ Wæû, xÉmÉlÉÉ Wæû, qÉUlÉå SÉå| LåxÉÉ xÉÉåcÉMüU uÉWû AmÉlÉå AÉ´ÉqÉ qÉåÇ aÉrÉÉ| SæuÉrÉÉåaÉ xÉå LMü oÉÔÄRûÉ iÉmÉxuÉÏ xÉÉkÉÔ aÉÉÍkÉ Måü AÉ´ÉqÉ qÉåÇ AÉrÉÉ| aÉÉÍkÉ lÉå ExÉMüÐ AÉuÉpÉaÉiÉ MüÐ| UÉÌ§É MüÉå pÉÉåeÉlÉÉåmÉUÉliÉ uÉɨÉÉïsÉÉmÉ MüUiÉå WÒûL oÉæPåû jÉå iÉÉå aÉÉÍkÉ lÉå mÉÔNûÉÈ "Wåû iÉmÉxuÉÏ ! iÉÑqÉ CiÉlÉå M×üzÉ YrÉÉåÇ WûÉå ?" AÌiÉÍjÉ lÉå MüWûÉÈ 'YrÉÉ oÉiÉÉFÆ......? ¢üÉliÉ SåzÉ qÉåÇ LMü cÉÉhQûÉsÉ UÉeÉÉ UÉerÉ MüUiÉÉ jÉÉ| WûÉjÉÏ lÉå ExÉMüÉ uÉUhÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| AÉPû xÉÉsÉ iÉMü ExÉlÉå UÉerÉ ÌMürÉÉ| qÉæÇ pÉÏ ExÉÏ lÉaÉU qÉåÇ UWûÉ jÉÉ| oÉÉS qÉåÇ mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü UÉeÉÉ cÉÉhQûÉsÉ Wæû| qÉæÇlÉå xÉÉåcÉÉ, mÉÉmÉÏ UÉeÉÉ Måü UÉerÉ qÉåÇ MüD cÉÉiÉÑqÉÉïxÉ ÌMürÉå, mÉÉmÉÏ MüÉ A³É ZÉÉrÉÉ| qÉåUÉ eÉmÉ-iÉmÉ ¤ÉÏhÉ WûÉå aÉrÉÉ| CxÉÍsÉL qÉæÇ MüÉzÉÏ aÉrÉÉ| uÉWûÉð cÉÉlSìÉrÉhÉ uÉëiÉ UZÉå|" cÉÉlSìÉrÉhÉ uÉëiÉ qÉåÇ qÉÉælÉ UZÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, eÉmÉ iÉmÉ ÌMürÉå eÉÉiÉå WæÇû| LMüqÉ Måü ÌSlÉ LMü aÉëÉxÉ pÉÉåeÉlÉ, SÕeÉ Måü ÌSlÉ SÉå aÉëÉxÉ pÉÉåeÉlÉ, iÉÏeÉ Måü ÌSlÉ iÉÏlÉ aÉëÉxÉ pÉÉåeÉlÉ.... CxÉ mÉëMüÉU mÉÔlÉqÉ Måü ÌSlÉ mÉlSìWû aÉëÉxÉ| ÌTüU M×üwhÉ mÉ¤É MüÐ LMüqÉ Måü ÌSlÉ xÉå mÉlSìWû aÉëÉxÉ pÉÉåeÉlÉ qÉåÇ xÉå LMü LMü aÉëÉxÉ bÉOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU AqÉÉuÉxrÉÉ Måü ÌSlÉ ÌoÉsMÑüsÉ ÌlÉUÉWûÉU| cÉlSì MüÐ MüsÉÉ Måü xÉÉjÉ pÉÉåeÉlÉ bÉOûiÉÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû AiÉÈ rÉWû
  • cÉÉlSìÉrÉhÉ uÉëiÉ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉxÉå AÉSqÉÏ Måü mÉÉmÉ-iÉÉmÉ SÕU WûÉåiÉå WæÇû| uÉWû AÌiÉÍjÉ MüWûiÉÉ WæûÈ "qÉæÇlÉå MüD cÉÉlSìÉrÉhÉ uÉëiÉ ÌMürÉå WæÇû CxÉÍsÉL qÉåUÉ zÉUÏU M×üzÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû|" aÉÉÍkÉ SÇaÉ UWû aÉrÉÉ ÌMü rÉWû iÉmÉxuÉÏ ÎeÉxÉ UÉeÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ MüWûiÉÉ Wæû uÉWû iÉÉå qÉæÇlÉå iÉÉsÉÉoÉ Måü eÉsÉ qÉåÇ aÉÉåiÉÉ sÉaÉÉiÉå xÉqÉrÉ AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ SåZÉÉ Wæû| uÉWû LMü xuÉmlÉ jÉÉ AÉæU rÉWû iÉmÉxuÉÏ xÉcÉqÉÑcÉ MüÉzÉÏ qÉåÇ cÉÉlSìÉrÉhÉ uÉëiÉ MüUlÉå aÉrÉÉ ? CxÉ oÉÉiÉ MüÉå PûÏMü xÉå SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| aÉÉÍkÉ oÉëɼhÉ mÉÔNûiÉÉ-mÉÔNûiÉÉ ExÉ aÉÉðuÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ| uÉWûÉð Måü oÉÔÄRåû cÉÉhQûÉsÉÉåÇ xÉå mÉÔNûÉÈ "rÉWûÉð MüÉåD MüOûeÉsÉ lÉÉqÉ MüÉ cÉÉhQûÉsÉ UWûiÉÉ jÉÉ ?" ....iÉÉå cÉÉhQûÉsÉÉåÇ lÉå oÉiÉÉrÉÉÈ "WûÉð, LMü cÉÉhQûÉsÉÏ MüÉ oÉåOûÉ uÉWû MüOûeÉsÉ rÉWûÉð UWûiÉÉ jÉÉ| ÌTüU mÉÉxÉuÉÉsÉå ¢üÉliÉ SåzÉ qÉåÇ uÉWû UÉeÉÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| oÉÉS qÉåÇ uÉWû AÉiqÉWûirÉÉ MüUMåü, AÉaÉ qÉåÇ eÉsÉMüU qÉU aÉrÉÉ| rÉWûÉð ExÉMåü oÉåOåû-oÉåÌOûrÉÉåÇ MüÉ sÉqoÉÉ cÉÉæÄQûÉ mÉËUuÉÉU pÉÏ qÉÉæeÉÔS Wæû|" aÉÉÍkÉ lÉå AsÉaÉ-AsÉaÉ MüD sÉÉåaÉÉåÇ xÉå mÉÔNûÉ| xÉpÉÏ lÉå ExÉÏ oÉÉiÉ MüÉ xÉqÉjÉïlÉ ÌMürÉÉ| AlÉåMü sÉÉåaÉÉåÇ xÉå uÉWûÏ MüÐ uÉWûÏ oÉÉiÉ xÉÑlÉÏ| ExÉ ¢üÉliÉ SåzÉ Måü sÉÉåaÉÉåÇ xÉå pÉÏ ExÉÏ cÉÉhQûÉsÉ UÉeÉÉ MüÐ bÉOûlÉÉ xÉÑlÉlÉå MüÉå ÍqÉsÉÏ| aÉÉÍkÉ AɶÉrÉï ÌuÉqÉÔÄRû WûÉå aÉrÉÉÈ "qÉæÇlÉå iÉÉå rÉWû xÉoÉ aÉÉåiÉÉ sÉaÉÉrÉÉ EiÉlÉÏ SåU qÉåÇ WûÏ SåZÉÉ| rÉWûÉð xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ MæüxÉå bÉOûlÉÉ bÉOûÏ ? rÉWû xÉoÉ MæüxÉå WÒûAÉ ? rÉWû xÉŠÉ ÌMü uÉWû xÉŠÉ ?" aÉÉÍkÉ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü AoÉ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| uÉWû LMüÉliÉ aÉÑTüÉ qÉåÇ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| QåûÄR û xÉÉsÉ iÉMü pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÐ AÉUÉkÉlÉÉ-EmÉÉxÉlÉÉ MüÐ| pÉaÉuÉÉlÉ mÉëMüOû WÒûL| aÉÉÍkÉ oÉëɼhÉ xÉå uÉå oÉÉåsÉåÈ "SåZÉ aÉÉÍkÉ ! iÉÔlÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü qÉåUÏ qÉÉrÉÉ SåZÉlÉÉ Wæû| AoÉ SåZÉ sÉÏ lÉ ? rÉWû xÉoÉ qÉåUÏ qÉÉrÉÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ Wæû| jÉÉåÄQåû xÉqÉrÉ qÉåÇ erÉÉSÉ MüÉsÉ ÌSZÉÉ SåiÉÏ Wæû uÉWû WûÉåiÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ xÉŠÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû| eÉsÉ qÉåÇ aÉÉåiÉÉ qÉÉUÉ iÉÉå cÉÉhQûÉsÉ MüÉ eÉÏuÉlÉ xÉŠÉ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ| oÉÉWûU AÉrÉÉ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ| EkÉU sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå cÉÉhQûÉsÉ MüÉ UÉerÉ mÉëiÉÏiÉ WÒûAÉ, uÉWû pÉÏ qÉÉrÉÉ Wæû| rÉWû pÉÏ oÉÏiÉ aÉrÉÉ, uÉWû pÉÏ oÉÏiÉ aÉrÉÉ| WûU eÉÏuÉ MüÉ AmÉlÉÉ-AmÉlÉÉ SåzÉ AÉæU MüÉsÉ Wæû|" LMü qÉlÉÑwrÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ qÉåÇRûMüÉåÇ MüÐ xÉÉPû mÉÏÌÄRûrÉÉð oÉÏiÉ eÉÉiÉÏ WæÇû| oÉæYOûÏËUrÉÉ MüÐ iÉÉå MüUÉåÄQûÉåÇ mÉÏÌÄRûrÉÉð oÉÏiÉ eÉÉiÉÏ WûÉåÇaÉÏ| lÉåmÉÉåÍsÉrÉlÉ MüÐ sÉÄQûÉD MüÉå MüUÏoÉ mÉÉælÉå SÉå xÉÉæ uÉwÉï WûÉå aÉrÉå| ExÉ xÉqÉrÉ eÉÉå bÉOûlÉÉLÆ bÉOûÏ uÉå SåZÉlÉÏ WûÉåÇ iÉÉå rÉÉåaÉzÉÌ£ü xÉå SåZÉÏ eÉÉ xÉMüiÉÏ WæÇû| mÉëMüÉzÉ MüÐ ÌMüUhÉ LMü xÉåMåülQû qÉåÇ 186000 qÉÏsÉ MüÐ aÉÌiÉ xÉå cÉsÉiÉÏ Wæû| xÉÔrÉï xÉå mÉëMüÉzÉ MüÐ ÌMüUhÉ cÉsÉiÉÏ Wæû iÉÉå 8 ÍqÉlÉOû qÉåÇ mÉ×juÉÏ mÉU mÉWÒðûcÉiÉÏ Wæû| AÉMüÉzÉ qÉåÇ MÑüNû iÉÉUå rÉWûÉð xÉå CiÉlÉå SÕU WæÇû ÌMü WûeÉÉUÉåÇ sÉÉZÉÉåÇ uÉwÉÉåïÇ Måü oÉÉS pÉÏ, ApÉÏ iÉMü ElÉMüÐ ÌMüUhÉåÇ mÉ×juÉÏ iÉMü lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉ mÉÉrÉÏ WæÇû| MüÉåD rÉÉåaÉÏ AmÉlÉå qÉlÉ MüÐ aÉÌiÉ mÉëMüÉzÉ MüÐ aÉÌiÉ xÉå pÉÏ AÍkÉMü iÉåeÉuÉÉsÉÏ MüU sÉåiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû lÉåmÉÉåÍsÉrÉlÉ Måü rÉÑ® MüÉå SåZÉ xÉMüiÉÉ Wæû| CxÉÏ rÉÉåaÉrÉÑÌ£ü xÉå rÉÉåÌaÉeÉlÉ Ì§ÉMüÉsÉSzÉÏï oÉlÉiÉå WæÇû| AmÉlÉå ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×Ì¨É MüÉå MüÉsÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ AÉaÉå rÉÉ mÉÏNåû TåÇüMüiÉå WæÇû iÉÉå LåxÉÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| eÉæxÉå AÉmÉ oÉæPûMüU xÉÉåcÉÉå ÌMü AÉeÉ xÉÑoÉWû YrÉÉ ZÉÉrÉÉ jÉÉ, MüsÉ YrÉÉ ZÉÉrÉÉ jÉÉ, mÉUxÉÉåÇ YrÉÉ ZÉÉrÉÉ jÉÉ, iÉÉå qÉlÉ xÉå uÉWû SåZÉ xÉMüiÉå WûÉå, eÉÉlÉ xÉMüiÉå WûÉå| LåxÉå WûÏ rÉÉåaÉÏ PûÉåxÉ ÃmÉ xÉå pÉÔiÉ-pÉÌuÉwrÉ SåZÉ xÉMüiÉå WæÇû| rÉWû eÉÉå MÑüNû pÉÏ eÉÉlÉlÉå qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ xuÉmlÉ qÉåÇ xÉUMü eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉirÉ Wæû| ExÉ xÉirÉ MüÉ eÉÉå AlÉÑxÉlkÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû SåU xÉoÉåU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüUMåü xÉSÉ Måü ÍsÉL qÉÉrÉÉ xÉå iÉU eÉÉiÉÉ Wæû| eÉÉå SåWû MüÉå 'qÉæÇ' qÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU MüÐ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉå xÉŠÏ xÉqÉfÉiÉÉ Wæû uÉWû xuÉmlÉ xÉå xuÉmÉlÉÉÇiÉU iÉMü, rÉÑaÉ xÉå rÉÑaÉÉÇiÉU iÉMü oÉåcÉÉUÉ pÉOûMüiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ aÉÉÍkÉ oÉëɼhÉ xÉå MüWûiÉå WæÇû-
  • "Wåû aÉÉÍkÉ ! iÉÔlÉå qÉÑfÉxÉå qÉÉrÉÉ ÌSZÉÉlÉå MüÉ uÉUSÉlÉ qÉÉðaÉÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå rÉWû qÉÉrÉÉ ÌSZÉÉD| cÉÉhQûÉsÉ Måü zÉUÏU qÉåÇ AÉæU UÉeÉÉ Måü zÉUÏU qÉåÇ eÉÉå iÉÑqÉlÉå xÉÑZÉ SÒÈZÉ SåZÉÉ, ExÉ xÉqÉrÉ xÉŠÉ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ, AoÉ uÉWû xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÉ| mÉÉlÉÏ qÉåÇ aÉÉåiÉÉ sÉaÉÉiÉå xÉqÉrÉ eÉÉå xÉŠÉ ÌSZÉ UWûÉ jÉÉ, AoÉ xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÉ|" AÉeÉ xÉå SxÉ eÉlqÉ mÉWûsÉå pÉÏ eÉÉå mɦÉÏ, mÉѧÉ, mÉËUuÉÉU ÍqÉsÉÉ jÉÉ, uÉWû ExÉ xÉqÉrÉ xÉŠÉ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ, AoÉ xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÉ| mÉÉðcÉ eÉlqÉ mÉWûsÉå uÉÉsÉÉ pÉÏ AoÉ xuÉmlÉ Wæû AÉæU LMü eÉlqÉ mÉWûsÉå uÉÉsÉÉ pÉÏ AoÉ xuÉmlÉ Wæû| CxÉ eÉlqÉ MüÉ oÉcÉmÉlÉ pÉÏ AoÉ xuÉmlÉ Wæû| rÉÉæuÉlÉMüÉsÉ pÉÏ AoÉ xuÉmlÉ WûÉå UWûÉ Wæû| AÉmÉMüÐ SØ̹ ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉaÉiÉ qÉåÇ xÉirÉoÉÑή MüUiÉÏ Wæû ExÉ xÉqÉrÉ eÉaÉiÉ MüÉ AÉMüwÉïhÉ, xÉqÉxrÉÉAÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ AÉæU xÉÑZÉ-SÒÈZÉ MüÐ jÉmmÉÄQåÇû sÉaÉiÉÏ WæÇû| AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå xÉirÉxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ MüÉ AlÉÑxÉlkÉÉlÉ MüUiÉå WûÉå iÉÉå eÉaÉiÉ Måü AÉMüwÉïhÉ AÉæU ÌuÉMüwÉïhÉ SÕU UWû eÉÉiÉå Wæû, SåU xÉoÉåU AmÉlÉå eÉaÉSϵÉU xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ eÉaÉMüU qÉÑ£ü WûÉå xÉMüiÉå WûÉå| EqÉÉ MüWûÉæÇ qÉæÇ AlÉÑpÉuÉ AmÉlÉÉ| xÉirÉ WûËUpÉeÉlÉ eÉaÉiÉ xÉoÉ xÉmÉlÉÉ|| xuÉmlÉ eÉæxÉÉ eÉaÉiÉ Wæû| ÌSZÉiÉÉ Wæû xÉŠÉ, ÌSZÉiÉÉ Wæû PûÉåxÉ sÉåÌMülÉ ExÉqÉåÇ aÉWûUÉD lÉWûÏÇ| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ xÉixÉÇaÉ oÉWÒûiÉ FÆcÉÏ cÉÏeÉ Wæû| MüjÉÉ uÉÉiÉÉïLÆ WûÉålÉÉ LMü oÉÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ iÉÉΨuÉMü xÉixÉÇaÉ, oÉë¼¥ÉÉlÉ MüÉ xÉixÉÇaÉ AÉÎZÉUÏ cÉÏeÉ WûÉåiÉÏ Wæû| LåxÉÉ xÉixÉÇaÉ xÉimÉÉ§É ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ mÉcÉiÉÉ Wæû| oÉë¼uÉå¨ÉÉ xÉSaÉÑà qÉåÇ LåxÉÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå iɨuÉ¥ÉÉlÉ MüUÉ xÉMåü| UÉqÉcÉlSìeÉÏ LåxÉå xÉSaÉÑà jÉå AÉæU WûlÉÑqÉÉlÉeÉÏ LåxÉå xÉimÉÉ§É jÉå| A¹ÉuÉ¢ü eÉÏ LåxÉå xÉSaÉÑà jÉå AÉæU AeÉÑïlÉ LåxÉÉ xÉimÉÉ§É jÉÉ| lÉÉlÉMü LåxÉå xÉSaÉÑà jÉå AÉæU oÉÉsÉÉ qÉUSÉlÉÉ LåxÉå xÉimÉÉ§É jÉå| oÉWÒûiÉ oÉWÒûiÉ xÉSpÉÉarÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉSqÉÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÐ oÉÉiÉåÇ xÉÑlÉ mÉÉiÉÉ Wæû| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü xÉixÉÇaÉ MüÉ qÉlÉlÉ MüUlÉå xÉå oÉWÒûiÉ sÉÉpÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xlÉÉiÉÇ iÉålÉ xÉuÉï iÉÏjÉïqÉç SÉiÉÇ iÉålÉ xÉuÉï SÉlÉqÉç M×üiÉÉå iÉålÉ xÉuÉï rÉ¥ÉÉå..... ExÉlÉå xÉuÉï iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ xlÉÉlÉ MüU ÍsÉrÉÉ, ExÉlÉå xÉuÉï SÉlÉ Så ÌSrÉå, ExÉlÉå xÉoÉ rÉ¥É MüU ÍsÉrÉå ÎeÉxÉlÉå LMü ¤ÉhÉ pÉÏ AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU qÉåÇ, oÉë¼ÌuÉcÉÉU qÉåÇ ÎxjÉU ÌMürÉÉ| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉÑlÉlÉå Måü oÉÉS qÉlÉlÉ MüUlÉå MüÐ ÎeÉxÉqÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ExÉ AÉSqÉÏ MüÉ ÌlÉuÉÉxÉ-xjÉÉlÉ MüÉzÉÏ Wæû| AÉiqÉ-ÌuÉ´ÉÉÎliÉ qÉåÇ aÉÉåiÉÉ qÉÉUlÉå uÉÉsÉÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉ ÎeÉxÉ mÉÉlÉÏ MüÉå NÕûiÉÉ Wæû uÉWû mÉÉlÉÏ aÉÇaÉÉeÉsÉ Wæû, ÎeÉxÉ uÉxiÉÑ MüÉå NÕûiÉÉ Wæû uÉWû mÉëxÉÉS Wæû, eÉÉå uÉÉYrÉ oÉÉåsÉiÉÉ Wæû uÉWû qÉÇ§É Wæû| ExÉMåü ÍsÉL xÉÉUå uÉ×¤É cÉlSlÉ Müɸ WæÇû| ExÉMåü ÍsÉL xÉÉUÉ ÌuÉµÉ lÉlSlÉ uÉlÉ Wæû| eÉÉå pÉÏiÉU xÉå ZÉÑzÉ Wæû, mÉëxÉ³É Wæû, xÉirÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå oÉÉWûU pÉÏ xÉirÉ MüÉ SÏSÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| eÉÉå pÉÏiÉU MüsmÉlÉÉAÉåÇ qÉåÇ EsÉfÉiÉÉ Wæû uÉWû xuÉaÉï qÉåÇ pÉÏ xÉÑZÉ-SÒÈZÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU lÉMïü qÉåÇ pÉÏ SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû| pÉÉarÉuÉzÉÉiÉç uÉWû uÉæMÑühPû qÉåÇ pÉÏ cÉsÉÉ eÉÉrÉ AÉæU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ qÉåÇ ÃÍcÉ lÉ WûÉå iÉÉå SåU xÉoÉåU ExÉå SÒÈZÉ pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ MüWûiÉå WæÇû- "Wåû aÉÉÍkÉ ! iÉÔ AmÉlÉå cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ qÉÑfÉ AliÉrÉÉïqÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ AlÉÑxÉlkÉÉlÉ MüUMåü, ExÉMüÉå mÉÉMüU xÉSÉ Måü ÍsÉL qÉåUå xÉÉjÉ LMü WûÉå eÉÉ| ÌTüU iÉÑfÉå qÉÉrÉÉ MüÉ pÉëqÉ lÉWûÏÇ SåZÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| qÉÉrÉÉ Måü ÌuÉxiÉÉU qÉåÇ xÉirÉoÉÑή qÉiÉ MüUÉå| xÉirÉoÉÑή qÉÑfÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ MüUÉå iÉÉÌMü qÉÑÌ£ü MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉå eÉÉrÉ|" eÉÉå AÉSqÉÏ qÉÉrÉÉ MüÉå xÉirÉ xÉqÉfÉMüU EsÉfÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉå MüpÉÏ MüÉåD qÉWûÉiqÉÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ AÉæU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÐ FÆcÉÏ oÉÉiÉ MüWåû iÉÉå ExÉå xÉqÉfÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ| qÉWûÉiqÉÉ xÉSÉ uÉæMÑühPû qÉåÇ UWûiÉå WæÇû AjÉÉïiÉç urÉÉmÉMü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌuÉUÉeÉiÉå WæÇû eÉoÉÌMü xÉÉkÉÉUhÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ ÍcɨÉuÉ×Ì¨É MÑüÎhPûiÉ UWûiÉÏ Wæû, SåWûÉkrÉÉxÉ qÉåÇ eÉMüÄQûÏ UWûiÉÏ Wæû|
  • A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû erÉÉSÉ AÉæU ¥ÉÉlÉÏ MüÉ xÉÇaÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû eÉUÉ xÉÉ| ¥ÉÉlÉÏ MüÉ eÉUÉ xÉÉ xÉÇaÉ pÉÏ oÉÄQûÉ qÉWû¨uÉmÉÔhÉï WûÉåiÉÉ Wæû| ZÉåiÉÉå qÉåÇ, oÉÉaÉ-oÉaÉÏcÉÉåÇ qÉåÇ MüÉqÉ Måü mÉÉækÉÉåÇ Måü AsÉÉuÉÉ ÌlÉMüqqÉå bÉÉxÉ-TÔüxÉ pÉÏ EaÉ AÉiÉå WæÇû. ElWåÇû cÉÑlÉ-cÉÑlÉMüU EZÉÉÄQûlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû, iÉpÉÏ EmÉrÉÉåaÉÏ mÉÉækÉå mÉѹ WûÉåMüU mÉlÉmÉ xÉMüiÉå WæÇû| ExÉ mÉU TÔüsÉ ÎZÉsÉåÇaÉå, xÉÑaÉÇÍkÉiÉ WûuÉÉLÆ TæüsÉåaÉÏ, mɤÉÏ ÌMüssÉÉåsÉ MüUåÇaÉå, sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå xÉÑaÉlkÉÏ ÍqÉsÉåaÉÏ, qÉkÉÑqÉÎYZÉrÉÉð UxÉ cÉÔxÉåÇaÉÏ| TÔüsÉ ÎZÉsÉuÉÉlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉMüqqÉÉ bÉÉxÉ-TÔüxÉ WûOûÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| TÔüsÉ ÎZÉsÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ ÌlÉaÉUÉlÉÏ UZÉlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| xÉÉkÉMü Måü WØûSrÉ qÉåÇ pÉÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü TÔüsÉ ÎZÉsÉåÇ CxÉÍsÉL MÑüxÉÇaÉ MüÉ MücÉUÉ mÉWûsÉå WûOûÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| uÉWû ZÉåiÉ iÉÉå LMü WûÏ eÉaÉWû UWûiÉÉ Wæû eÉoÉÌMü xÉÉkÉMüÃmÉÏ ZÉåiÉ iÉÉå cÉsÉiÉÉ ÌTüUiÉÉ ZÉåiÉ Wæû| eÉWûÉð eÉÉrÉåaÉÉ uÉWûÉð A¥ÉÉlÉ Måü MÑüxÉÇxMüÉU mÉÄQåÇûaÉå| eÉWûÉð eÉÉrÉåaÉÉ uÉWûÉð SåWû MüÉå 'qÉæÇ' qÉÉlÉlÉÉ, xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉlÉÉ, ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉ eÉÉaÉ×iÉ WûÉålÉÉ.... rÉWû xÉoÉ xÉÇxMüÉU WûOûÉlÉå mÉÄQûiÉå WæÇû| xÉÉkÉMü eÉoÉ xÉÉkÉlÉÉ qÉåÇ iÉimÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AmÉlÉå pÉÏiÉU DµÉU MüÉ AqÉ×iÉ oÉUxÉiÉÉ WÒûAÉ qÉWûxÉÔxÉ MüUiÉÉ Wæû| ÌTüU xÉÉkÉMü aÉsÉiÉÏ MüUiÉÉ Wæû, bÉÄQûÉ AÉæÇkÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, xÉÉkÉMü oÉåcÉÉUÉ UÏiÉÉ UWû eÉÉiÉÉ Wæû| xÉÉkÉMüÃmÉÏ qÉÉsÉÏ ÌlÉMüqqÉå bÉÉxÉ-TÔüsÉ ÌlÉMüÉsÉiÉå-ÌlÉMüÉsÉiÉå ÌTüU mÉëqÉÉS qÉåÇ mÉÄQû eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉMüÉ oÉaÉÏcÉÉ eÉÇaÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉå xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü AmÉlÉÉ xÉqÉrÉ oÉcÉÉMüU xÉmiÉÉWû qÉåÇ LMü-SÉå ÌSlÉ LMüÉliÉ MüqÉUå qÉåÇ oÉæPû eÉÉrÉð| ÌoÉsMÑüsÉ qÉÉælÉ AÉæU eÉmÉ| MÑüNû pÉÏ lÉ sÉå, ÌoÉsMÑüsÉ ÌlÉUÉWûÉU| CxÉxÉå AÉSqÉÏ qÉU lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| ExÉMüÐ AÉrÉÑ MüqÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| qÉWûÉuÉÏU lÉå oÉÉUWû xÉÉsÉ qÉåÇ ÍxÉTïü LMü xÉÉsÉ pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| MüpÉÏ mÉŠÏxÉ ÌSlÉ qÉåÇ LMü oÉÉU, MüpÉÏ mÉlSìWû ÌSlÉ qÉåÇ, MüpÉÏ mÉæÇiÉÏxÉ ÌSlÉ qÉåÇ iÉÉå MüpÉÏ mÉÉðcÉ ÌSlÉ qÉåÇ| eÉoÉ krÉÉlÉ iÉmÉxrÉÉ xÉå EPåû, pÉÔZÉ sÉaÉÏ iÉÉå ZÉÉ ÍsÉrÉÉ| oÉÉUWû xÉÉsÉ qÉåÇ 365 oÉÉU ZÉÉrÉÉ, oÉxÉ| ÌTüU pÉÏ MüoÉÏUeÉÏ xÉå, lÉÉlÉMüeÉÏ xÉå qÉWûÉuÉÏU erÉÉSÉ mÉѹ jÉå| AÉSqÉÏ MüÉ µÉÉxÉ erÉÉSÉ cÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå ZÉÉlÉå mÉÏlÉå MüÐ erÉÉSÉ eÉÃUiÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| AaÉU iÉÑqÉ LMüÉliÉ qÉåÇ, ÌlÉuÉ×Ì¨É qÉåÇ oÉæPûÉå AÉæU ZÉÉAÉå, lÉ pÉÏ ZÉÉAÉå iÉÉå cÉsÉ eÉÉLaÉÉ| pÉÔZÉ-mrÉÉxÉ, PûhQûÏ-aÉUqÉÏ xÉWûlÉå MüÉ qÉlÉÉåoÉsÉ oÉÄRû eÉÉrÉaÉÉ| AÉiqÉoÉsÉ oÉÄRûÉlÉå Måü ÍsÉL rÉWû mÉërÉÉåaÉ MüUlÉå eÉæxÉÉ Wæû| MüpÉÏ qÉWûÏlÉå qÉåÇ SÉå ÌSlÉ MüpÉÏ xÉmiÉÉWû qÉåÇ LMü ÌSlÉ, SÉå ÌSlÉ, MüpÉÏ cÉÉU ÌSlÉ AÉæU MüpÉÏ LMü xÉÉjÉ AÉPû ÌSlÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ iÉÉå AÉæU AcNûÉ Wæû| CxÉxÉå zÉUÏU qÉåÇ xÉå MüD ÌSlÉ WûÉÌlÉMüU eÉliÉÑ SÕU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| AÉlÉå uÉÉsÉÏ lÉxÉ-lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ MüÐ oÉÏqÉÉËUrÉÉð pÉÏ SÕU WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ krÉÉlÉ pÉeÉlÉ pÉÏ oÉÄRûiÉÉ Wæû| ElÉ ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ MåüuÉsÉ eÉmÉ MüUåÇ AÉæU AÉxÉlÉ mÉU oÉæPåÇû| ZÉÉrÉåÇ-ÌmÉrÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ, ÌMüxÉÏ xÉå oÉÉåsÉåÇ-cÉÉsÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ| pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ qÉlÉ lÉ sÉaÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÍcÉ§É Måü xÉÉqÉlÉå jÉÉåÄQûÏ SåU LMüOûMü ÌlÉWûÉUÉå| pÉaÉuÉÉlÉ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå ÌMüÈ Wåû pÉaÉuÉÉlÉ ! iÉÑqÉqÉåÇ ÍcÉ¨É lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ| iÉÑqÉ MåüuÉsÉ CxÉ ÍcÉ§É qÉåÇ WûÏ lÉWûÏÇ, qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ pÉÏ WûÉå| iÉÑqWûÉUÏ WûÏ xɨÉÉ sÉåMüU qÉlÉ ÍcɧÉ-ÌuÉÍcÉ§É xÉÇxÉÉU SåZÉ UWûÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU pÉaÉuÉÉlÉ xÉå oÉÉiÉåÇ MüUÉå| AmÉlÉå AÉmÉ xÉå aÉWûUÉD qÉåÇ oÉÉiÉåÇ MüUÉå| MüpÉÏ MüÐiÉïlÉ MüUÉå, MüpÉÏ eÉmÉ MüUÉå, MüpÉÏ ÌMüiÉÉoÉ mÉÄRûÉå, MüpÉÏ µÉÉxÉÉåcNûuÉÉxÉ MüÉå SåZÉÉå| mÉWûsÉå SÉå iÉÏlÉ bÉhOåû EoÉÉlÉ AÉ xÉMüiÉÏ Wæû| SÉå iÉÏlÉ bÉhOåû kÉærÉï Måü xÉÉjÉ AMåüsÉå MüqÉUå qÉåÇ AaÉU oÉæPû aÉrÉå iÉÉå ÌTüU cÉÉU bÉhOåû pÉÏ AÉUÉqÉ xÉå eÉÉLÆaÉå, cÉÉU ÌSlÉ pÉÏ AÉUÉqÉ xÉå oÉÏiÉ eÉÉLÆaÉå AÉæU cÉÉsÉÏxÉ ÌSlÉ pÉÏ AÉUÉqÉ xÉå oÉÏiÉ eÉÉLÆaÉå| iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ WûeÉÉUÉåÇ uÉwÉï UWû xÉMüiÉå WûÉå| zÉUÏU qÉåÇ AÉæU pÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ erÉÉSÉ xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| eÉæxÉå AÉSqÉÏ MüÐcÉÄQû qÉåÇ erÉÉSÉ xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÉ eÉoÉÌMü xÉUÉåuÉU MüÐ xÉiÉWû mÉU bÉhOûÉåÇ pÉU iÉæU xÉMüiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ ÌuÉMüÉUÉåÇ qÉåÇ, MüÉliÉÉ qÉåÇ, qÉqÉiÉÉ qÉåÇ AÉSqÉÏ xÉiÉiÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÉ sÉåÌMülÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ
  • SxÉ WûeÉÉU uÉwÉï iÉMü UWû xÉMüiÉÉ Wæû| rÉWû AÉiqÉsÉÉpÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL oÉÉWûU MüÉ eÉÉå MüÎsmÉiÉ AÉæU iÉÑcNû urÉuÉWûÉU Wæû ExÉqÉåÇ xÉå xÉqÉrÉ oÉcÉÉMüU AliÉqÉÑïZÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉxÉå iÉÑqWûÉUÏ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ MüqÉÉD ÌlÉZÉUåaÉÏ, oÉÄRåûaÉÏ| UÉeÉÉ xÉÑwÉåhÉ MüÉå ÌuÉcÉÉU AÉrÉÉ ÌMü, "qÉæÇ ÌMüxÉÏ eÉÏuÉlÉ Måü UWûxrÉ xÉqÉfÉlÉå uÉÉsÉå qÉWûÉiqÉÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉFÆ| mÉÎhQûiÉ sÉÉåaÉ qÉåUå qÉlÉ MüÉ xÉlSåWû SÕU lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå|" UÉeÉÉ xÉÑwÉåhÉ aÉÉðuÉ Måü oÉÉWûU qÉWûÉiqÉÉ Måü mÉÉxÉ mÉWÒðûcÉÉ| ExÉ xÉqÉrÉ qÉWûÉiqÉÉ AmÉlÉÏ oÉaÉÏcÉÏ qÉåÇ ZÉÉåSMüÉqÉ MüU UWåû jÉå, mÉåÄQû-mÉÉækÉå sÉaÉÉ UWåû jÉå| UÉeÉÉ oÉÉåsÉÉÈ "oÉÉoÉÉeÉÏ ! qÉæÇ MÑüNû mÉëzlÉ mÉÔNûlÉå MüÉå AÉrÉÉ WÕðû|" oÉÉoÉÉeÉÏ oÉÉåsÉåÈ "qÉÑfÉå ApÉÏ xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû| qÉÑfÉå AmÉlÉÏ oÉaÉÏcÉÏ oÉlÉÉlÉÏ Wæû|" UÉeÉÉ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü oÉÉoÉÉeÉÏ MüÉqÉ MüU UWåû WæÇû AÉæU WûqÉ cÉÑmÉcÉÉmÉ oÉæPåÇû, rÉWû PûÏMü lÉWûÏ| UÉeÉÉ lÉå pÉÏ MÑüSÉsÉÏ TüÉuÉÄQûÉ cÉsÉÉrÉÉ| CiÉlÉå qÉåÇ LMü AÉSqÉÏ pÉÉaÉiÉÉ-pÉÉaÉiÉÉ AÉrÉÉ AÉæU AÉ´ÉqÉ qÉåÇ zÉUhÉ sÉålÉå MüÉå bÉÑxÉÉ AÉæU ÌaÉU mÉÄQûÉ, oÉåWûÉåzÉ WûÉå aÉrÉÉ| qÉWûÉiqÉÉ lÉå ExÉMüÉå EPûÉrÉÉ| ExÉMåü ÍxÉU mÉU cÉÉåOû sÉaÉÏ jÉÏ| qÉWûÉiqÉÉ lÉå bÉÉuÉ mÉÉåÇNûÉ, eÉÉå MÑüNû AÉæwÉÍkÉ jÉÏ, sÉaÉÉD| UÉeÉÉ pÉÏ ExÉMüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉÉ| uÉWû AÉSqÉÏ WûÉåzÉ qÉåÇ AÉrÉÉ| xÉÉqÉlÉå UÉeÉÉ MüÉå SåZÉMüU cÉÉæÇMü EPûÉÈ "UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ ! AÉmÉ qÉåUÏ cÉÉMüUÏ qÉåÇ ? qÉæÇ ¤ÉqÉÉ qÉÉðaÉiÉÉ WÕðû....|" uÉWû UÉålÉå sÉaÉÉ| UÉeÉÉ lÉå mÉÔNûÉÈ "YrÉÉåÇ, YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû ?" "UÉeÉlÉç ! AÉmÉ UÉerÉ qÉåÇ xÉå LMüÉliÉ qÉåÇ aÉrÉå WûÉå LåxÉÉ eÉÉlÉMüU AÉmÉMüÐ WûirÉÉ MüUlÉå mÉÏNåû mÉÄQûÉ jÉÉ| qÉåUÏ oÉÉiÉ ZÉÑsÉ aÉD AÉæU AÉmÉMåü xÉæÌlÉMüÉåÇ lÉå qÉåUÉ mÉÏNûÉ ÌMürÉÉ, WûqÉsÉÉ ÌMürÉÉ| qÉæÇ eÉÉlÉ oÉcÉÉMüU pÉÉaÉÉ AÉæU CkÉU mÉWÒðûcÉÉ|" qÉWûÉiqÉÉ lÉå UÉeÉÉ xÉå MüWûÉÈ "CxÉMüÉå ¤ÉqÉÉ MüU SÉå|" UÉeÉÉ qÉÉlÉ aÉrÉÉ| ExÉ AÉSqÉÏ MüÉå SÕkÉ ÌmÉsÉÉMüU qÉWûÉiqÉÉ lÉå UuÉÉlÉÉ MüU ÌSrÉÉ| ÌTüU SÉålÉÉåÇ uÉÉiÉÉïsÉÉmÉ MüUlÉå oÉæPåû| UÉeÉÉ oÉÉåsÉÉÈ "qÉWûÉUÉeÉ ! qÉåUå iÉÏlÉ mÉëzlÉ WæÇû- xÉoÉxÉå E¨ÉqÉ xÉqÉrÉ MüÉælÉ-xÉÉ Wæû ? xÉoÉxÉå oÉÌÄRûrÉÉ MüÉqÉ MüÉælÉ- xÉÉ Wæû ? AÉæU xÉoÉxÉå oÉÌÄRûrÉÉ urÉÌ£ü MüÉælÉ xÉÉ Wæû ? rÉå iÉÏlÉ mÉëzlÉ qÉåUå ÌSqÉÉaÉ qÉåÇ MüD qÉWûÏlÉÉåÇ xÉå bÉÔqÉ UWåû WæÇû| AÉmÉMåü ÍxÉuÉÉrÉ ElÉMüÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ SålÉå MüÐ ¤ÉqÉiÉÉ ÌMüxÉÏ qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| AÉmÉ mÉÉUÉuÉÉU-SØ̹ WæÇû, AÉmÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉÏ WæÇû, AÉmÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WæÇû, qÉWûÉUÉeÉ ! AÉmÉ qÉåUå mÉëzlÉÉåÇ MüÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ MüÐÎeÉL| qÉWûÉiqÉÉ oÉÉåsÉåÈ "iÉÑqWûÉUå mÉëzlÉÉåÇ MüÉ eÉuÉÉoÉ iÉÉå qÉæÇlÉå xÉmÉërÉÉåaÉ Så ÌSrÉÉ Wæû| ÌTüU pÉÏ xÉÑlÉÈ xÉoÉxÉå qÉWû¨uÉmÉÔhÉï xÉqÉrÉ Wæû uɨÉïqÉÉlÉ, ÎeÉxÉqÉåÇ iÉÑqÉ eÉÏ UWåû WûÉå| ExÉxÉå oÉÌÄRûrÉÉ xÉqÉrÉ AÉrÉåaÉÉ iÉoÉ MÑüNû MüUåÇaÉå rÉÉ oÉÌÄRûrÉÉ xÉqÉrÉ jÉÉ iÉoÉ MÑüNû MüU sÉåiÉå| lÉWûÏÇ.... ApÉÏ eÉÉå xÉqÉrÉ Wæû uÉWû oÉÌÄRûrÉÉ Wæû| xÉoÉxÉå oÉÌÄRûrÉÉ MüÉqÉ MüÉælÉ-xÉÉ ? ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉÉå MüÉqÉ xÉÉqÉlÉå AÉ eÉÉrÉ uÉWû oÉÌÄRûrÉÉ| E¨ÉqÉ xÉå E¨ÉqÉ urÉÌ£ü MüÉælÉ ? eÉÉå iÉÑqWûÉUå xÉÉqÉlÉå WûÉå, mÉëirÉ¤É WûÉå uÉWû xÉoÉxÉå E¨ÉqÉ urÉÌ£ü Wæû| UÉeÉÉ AxÉÇqÉeÉxÉ qÉåÇ mÉÄQû aÉrÉÉ| oÉÉåsÉÉÈ "oÉÉoÉÉeÉÏ ! qÉæÇ xÉqÉfÉÉ lÉWûÏÇ|" oÉÉoÉÉeÉÏ lÉå xÉqÉfÉÉrÉÉÈ "UÉeÉlÉç ! xÉoÉxÉå qÉWû¨uÉmÉÔhÉï xÉqÉrÉ Wæû uɨÉïqÉÉlÉ| uɨÉïqÉÉlÉ xÉqÉrÉ MüÉ iÉÑqÉlÉå AÉeÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ WûÉåiÉÉ, iÉÑqÉ rÉWûÉð xÉå iÉÑUliÉ uÉÉmÉxÉ cÉsÉ ÌSrÉå WûÉåiÉå iÉÉå MÑüNû AqÉÇaÉsÉ bÉOûlÉÉ bÉOû eÉÉiÉÏ| rÉWûÉð eÉÉå AÉSqÉÏ AÉrÉÉ jÉÉ ExÉMüÉ pÉÉD rÉÑ® qÉåÇ qÉÉUÉ aÉrÉÉ jÉÉ| ExÉMüÉ oÉSsÉÉ sÉålÉå Måü ÍsÉL uÉWû iÉÑqWûÉUå mÉÏNåû sÉaÉÉ jÉÉ| qÉæÇ MüÉqÉ qÉåÇ sÉaÉÉ jÉÉ AÉæU iÉÑqÉ pÉÏ AmÉlÉå uɨÉïqÉÉlÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUiÉå WÒûL qÉåUå
  • xÉÉjÉ sÉaÉ aÉrÉå iÉÉå uÉWû oÉåsÉÉ oÉÏiÉ aÉD| iÉÑqÉ oÉcÉ aÉrÉå| xÉoÉxÉå oÉÌÄRûrÉÉ MüÉ YrÉÉ ? eÉÉå xÉÉqÉlÉå AÉ eÉÉrÉå uÉWû MüÉqÉ xÉoÉxÉå oÉÌÄRûrÉÉ| AÉeÉ iÉÑqWûÉUå xÉÉqÉlÉå rÉWû oÉaÉÏcÉÏ MüÉ MüÉqÉ AÉ aÉrÉÉ AÉæU iÉÑqÉ MÑüSÉsÉÏ-TüÉuÉÄQûÉ sÉåMüU sÉaÉ aÉrÉå| uɨÉïqÉÉlÉ xÉqÉrÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ ÌMürÉÉ| xuÉÉxjrÉ xÉðuÉÉUÉ| xÉåuÉÉpÉÉuÉ xÉå MüUlÉå Måü MüÉUhÉ ÌSsÉ MüÉå pÉÏ xÉðuÉÉUÉ| mÉÑhrÉ pÉÏ AÎeÉïiÉ ÌMürÉÉ| CxÉÏ MüÉqÉ lÉå iÉÑqWåÇû SÒbÉïOûlÉÉ xÉå oÉcÉÉ ÍsÉrÉÉ| oÉÌÄRûrÉÉ qÉåÇ oÉÌÄRûrÉÉ urÉÌ£ü MüÉælÉ ? eÉÉå xÉÉqÉlÉå mÉëirÉ¤É WûÉå| ExÉ AÉSqÉÏ Måü ÍsÉL AmÉlÉå ÌSsÉ qÉåÇ xÉSpÉÉuÉ sÉÉMüU xÉåuÉÉ MüÐ, mÉëirÉ¤É xÉÉqÉlÉå AÉrÉå WÒûL AÉSqÉÏ Måü xÉÉjÉ rÉjÉÉrÉÉåarÉ xÉSurÉuÉWûÉU ÌMüiÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ WØûSrÉ-mÉËUuÉiÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ, iÉÑqWûÉUå mÉëÌiÉ ExÉMüÉ uÉæUpÉÉuÉ kÉÑsÉ aÉrÉÉ| CxÉ mÉëMüÉU iÉÑqWûÉUå xÉÉqÉlÉå eÉÉå urÉÌ£ü AÉ eÉÉrÉ uÉWû oÉÌÄRûrÉÉ Wæû| iÉÑqWûÉUå xÉÉqÉlÉå eÉÉå MüÉqÉ AÉ eÉÉrÉ uÉWû oÉÌÄRûrÉÉ Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUå xÉÉqÉlÉå qÉåÇ eÉÉå xÉqÉrÉ Wæû uɨÉïqÉÉlÉ, uÉWû oÉÌÄRûrÉÉ Wæû|" ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ iÉÑqÉ eÉÉå MüÉqÉ MüUiÉå WûÉå ExÉqÉåÇ AmÉlÉÏ mÉÔUÏ cÉåiÉlÉÉ sÉaÉÉAÉå, ÌSsÉ sÉaÉÉAÉå| OÕûOåû WÒûL ÌSsÉ xÉå MüÉqÉ lÉ MüUÉå| sÉÉmÉUuÉÉWûÏ xÉå MüÉqÉ lÉ MüUÉå, mÉsÉÉrÉlÉuÉÉSÏ WûÉåMüU lÉ MüUÉå| EoÉå WÒûL, jÉMåü WÒûL qÉlÉ xÉå lÉ MüUÉå| WûUåMü MüÉrÉï MüÉå mÉÔeÉÉ xÉqÉfÉMüU MüUÉå| WûlÉÑqÉÉlÉeÉÏ AÉæU eÉÉqoÉuÉÉlÉ rÉÑ® MüUiÉå jÉå iÉÉå pÉÏ UÉqÉ eÉÏ MüÐ mÉÔeÉÉ xÉqÉfÉMüU MüUiÉå jÉå| iÉÑqÉ ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉÉå MüÉqÉ MüUÉå ExÉqÉåÇ mÉÔhÉï ÃmÉ xÉå LMüÉaÉë WûÉå eÉÉAÉå| MüÉqÉ MüUlÉå MüÉ pÉÏ AÉlÉlS AÉrÉåaÉÉ AÉæU MüÉqÉ pÉÏ oÉÌÄRûrÉÉ WûÉåaÉÉ| eÉÉå AÉSqÉÏ MüÉqÉ EixÉÉWû xÉå lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, MüÉqÉ MüÉå pÉOûMüÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉ qÉlÉ pÉÏ pÉOûMülÉå uÉÉsÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÌTüU pÉeÉlÉ-krÉÉlÉ Måü xÉqÉrÉ pÉÏ qÉlÉ pÉOûMüÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL, Work while you work and play while you play, that is the way to be happy and gay. ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉÉå MüÉqÉ MüUÉå, oÉÄQûÏ xÉÔ¤qÉSØ̹ xÉå MüUÉå, sÉÉmÉUuÉÉWûÏ lÉWûÏÇ, mÉsÉÉrÉlÉuÉÉÌSmÉlÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå MüÉqÉ MüUÉå, xÉÑcÉÉà ÃmÉ xÉå MüUÉå| oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ, oÉWÒûeÉlÉ xÉÑZÉÉrÉ MüÉqÉ MüUÉå| MüqÉ-xÉå-MüqÉ xÉqÉrÉ sÉaÉå AÉæU AÍkÉMü xÉå AÍkÉMü xÉÑlSU mÉËUhÉÉqÉ ÍqÉsÉå CxÉ mÉëMüÉU MüÉqÉ MüUÉå| rÉå E¨ÉqÉ Mü¨ÉÉï Måü sɤÉhÉ WæÇû| ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉÉå urÉÌ£ü eÉÉå xÉÉqÉlÉå AÉ eÉÉrÉ ExÉ xÉqÉrÉ uÉWû urÉÌ£ü ´Éå¸ Wæû LåxÉÉ xÉqÉfÉMüU ExÉMåü xÉÉjÉ urÉuÉWûÉU MüUÉå| YrÉÉåÇÌMü ´Éå¸ qÉåÇ ´Éå¸ mÉUqÉÉiqÉÉ ExÉqÉåÇ Wæû lÉ ! CxÉ mÉëMüÉU MüÐ SØ̹ AÉmÉMåü xuÉpÉÉuÉ MüÉå mÉÌuÉ§É MüU SåaÉÏ| rÉWû urÉuÉWûÉËUMü uÉåSÉliÉ Wæû| WûËUU urÉÉmÉMü xÉuÉï§É xÉqÉÉlÉÉ| mÉëåqÉ iÉå mÉëMüOû WûÉåD qÉæÇ eÉÉlÉÉ|| xuÉÉjÉï MüÐ eÉaÉWû mÉU xlÉåWû sÉå AÉAÉå| xÉWûÉlÉÑpÉÔÌiÉ AÉæU xÉŠÉD sÉÉAÉå| ÌTüU AÉmÉMüÉ xÉuÉÉïÇaÉÏhÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåaÉÉ AÉæU AÉmÉ qÉåÇ xÉixÉÇaÉ MüÉ mÉëxÉÉS ÎxjÉU WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| Á zÉÉÎliÉÈ Á.....Á..... AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • xÉåuÉÉpÉaÉiÉ AÉæU qÉåuÉÉpÉaÉiÉ pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® lÉå LMü oÉÉU bÉÉåwÉhÉÉ MüÐ ÌMüÈ "AoÉ qÉWûÉÌlÉuÉÉïhÉ MüÉ xÉqÉrÉ lÉeÉSÏMü AÉ UWûÉ Wæû| kÉqÉïxÉÇbÉ Måü eÉÉå xÉålÉÉmÉÌiÉ WæÇû, MüÉåwÉÉkrÉ¤É WæÇû, mÉëcÉÉU qÉǧÉÏ WæÇû, urÉuÉxjÉÉmÉMü WæÇû iÉjÉÉ AlrÉ xÉoÉ ÍpɤÉÑMü oÉæPåû WæÇû ElÉ xÉoÉqÉåÇ xÉå eÉÉå qÉåUÉ mÉ•ûÍzÉwrÉ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉÉ WûÉå, ÎeÉxÉMüÉå qÉæÇ AmÉlÉÉ ÌuÉzÉåwÉ ÍzÉwrÉ bÉÉåÌwÉiÉ MüU xÉMÔðü LåxÉÉ urÉÌ£ü EPåû AÉæU AÉaÉå AÉ eÉÉrÉå|" oÉÑ® MüÉ ÌuÉzÉåwÉ ÍzÉwrÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL MüÉælÉ ClMüÉU MüUå ? xÉoÉMåü qÉlÉ qÉåÇ WÒûAÉ ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ ÌuÉzÉåwÉ ÍzÉwrÉ oÉlÉlÉå xÉå ÌuÉzÉåwÉ qÉÉlÉ ÍqÉsÉåaÉÉ, ÌuÉzÉåwÉ mÉS ÍqÉsÉåaÉÉ, ÌuÉzÉåwÉ uÉx§É AÉæU ÍpɤÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| LMü WûÉåiÉå WæÇû qÉåuÉÉpÉaÉiÉ AÉæU SÕxÉUå WûÉåiÉå WæÇû xÉåuÉÉpÉaÉiÉ| aÉÑà MüÉ qÉÉlÉ WûÉå, rÉzÉ WûÉå, cÉÉUÉåÇ AÉæU oÉÉåsÉoÉÉsÉÉ WûÉå iÉoÉ iÉÉå aÉÑà Måü cÉåsÉå oÉWÒûiÉ WûÉåÇaÉå| eÉoÉ aÉÑà Måü FmÉU MüÐcÉÄQû ENûÉsÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ, MüÌPûlÉ xÉqÉrÉ AÉrÉåaÉÉ iÉoÉ qÉåuÉÉpÉaÉiÉ mÉsÉÉrÉlÉ WûÉå eÉÉLÆaÉå, xÉåuÉÉpÉaÉiÉ WûÏ ÌOûMåÇüaÉå| oÉÑ® Måü xÉÉqÉlÉå xÉoÉ qÉåuÉÉpÉaÉiÉ xÉÎizÉwrÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉrÉå AmÉlÉÏ FÆaÉsÉÏ LMü Måü oÉÉS LMü EPûÉlÉå sÉaÉå| oÉÑ® xÉoÉMüÉå ClMüÉU MüUiÉå aÉrÉå| ElÉMüÉå AmÉlÉÉ ÌuÉzÉåwÉ E¨ÉUÉÍkÉMüÉUÏ WûÉålÉå Måü ÍsÉL MüÉåD rÉÉåarÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉ mÉÄQûÉ| mÉëcÉÉUqÉǧÉÏ ZÉÄQûÉ WÒûAÉ| oÉÑ® lÉå CzÉÉUå xÉå qÉlÉÉ ÌMürÉÉ| MüÉåwÉÉkrÉ¤É ZÉÄQûÉ WÒûAÉ| oÉÑ® UÉeÉÏ lÉWûÏÇ WÒûL| xÉoÉMüÐ oÉÉUÏ AÉ aÉD ÌTüU pÉÏ AÉlÉlS lÉWûÏÇ EPûÉ| AlrÉ ÍpɤÉÑAÉåÇ lÉå bÉÑxÉ-mÉÑxÉ MüUMåü xÉqÉfÉÉrÉÉ ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ Måü xÉÇiÉÉåwÉ Måü ZÉÉÌiÉU iÉÑqÉ EqqÉÏSuÉÉU WûÉå eÉÉAÉå qÉaÉU AÉlÉlS ZÉÉqÉÉåzÉ UWûÉ| AÉÎZÉU oÉÑ® oÉÉåsÉ EPåûÈ "AÉlÉlS YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ EPûiÉÉ Wæû ?" AÉlÉlS oÉÉåsÉÉÈ "qÉæÇ AÉmÉMåü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉFÆ iÉÉå eÉÃU, AÉmÉMåü M×ümÉÉmÉÉ§É Måü ÃmÉ qÉåÇ ÌiÉsÉMü iÉÉå MüUuÉÉ sÉÔð sÉåÌMülÉ qÉæÇ AÉmÉxÉå cÉÉU uÉUSÉlÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû| oÉÉS qÉåÇ AÉmÉMüÉ xÉÎizÉwrÉ oÉlÉ mÉÉFÆaÉÉ|" "uÉå cÉÉU uÉUSÉlÉ MüÉælÉ-xÉå WæÇû ?" oÉÑ® lÉå mÉÔNûÉ| "AÉmÉMüÉå eÉÉå oÉÌÄRûrÉÉ pÉÉåeÉlÉ ÍqÉsÉå, ÍpɤÉÉ aÉëWûhÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉqÉǧÉhÉ ÍqÉsÉå ExÉqÉåÇ qÉåUÉ mÉëuÉåzÉ lÉ WûÉå| AÉmÉMüÉ eÉÉå oÉÌÄRûrÉÉ ÌuÉzÉåwÉ AÉuÉÉxÉ WûÉå ExÉqÉåÇ qÉåUÉ ÌlÉuÉÉxÉ lÉ WûÉå| AÉmÉMüÉå eÉÉå pÉåÇOû-mÉÔeÉÉ AÉæU AÉSU-qÉÉlÉ ÍqÉsÉå ExÉ xÉqÉrÉ qÉæÇ uÉWûÉð xÉå SÕU UWÕðû| AÉmÉMüÐ eÉWûÉð mÉÔeÉÉ-mÉëÌiÉ¸É WûÉåiÉÏ WûÉå uÉWûÉð qÉÑfÉå AÉmÉMåü xÉÎizÉwrÉ Måü ÃmÉ qÉå bÉÉåÌwÉiÉ lÉ ÌMürÉÉ eÉÉL| CxÉ RÇûaÉ xÉå UWûlÉå MüÐ AÉ¥ÉÉ WûÉå iÉÉå qÉæÇ xÉSÉ Måü ÍsÉL AÉmÉMåü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ WÕðû|" AÉeÉ pÉÏ sÉÉåaÉ AÉlÉlS MüÉå AÉSU xÉå rÉÉS MüUiÉå WæÇû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • qÉÉåWûqÉÑSaÉUÈ AÉiqÉÌuÉcÉÉU eÉÉå sÉÉåaÉ ÍxÉÇkÉ qÉåÇ UWûiÉå jÉå AÉæU ÌuÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉMüU MüqÉÉiÉå jÉå ElÉMüÉå ÍxÉÇkÉuÉMüÏï MüWûÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ| ÍxÉÇkÉuÉMüÏï ZÉÔoÉcÉlS AmÉlÉÏ mɦÉÏ, qÉÉð oÉÉmÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU ÌuÉSåzÉ qÉåÇ MüqÉÉlÉå aÉrÉÉ| kÉlkÉå-UÉåeÉaÉÉU qÉåÇ ZÉÔoÉ oÉUMüiÉ UWûÏ| xÉÉsÉ-SÉå-xÉÉsÉ Måü AÇiÉU mÉU bÉU AÉiÉÉ-eÉÉiÉÉ UWûÉ| CxÉÏ oÉÏcÉ ExÉMüÉå LMü oÉåOûÉ WûÉå aÉrÉÉ| ÌTüU uÉWû MüqÉÉlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉSåzÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ AÉæU CkÉU oÉåOåû MüÉå lrÉqÉÉåÌlÉrÉÉ WÒûAÉ AÉæU uÉWû cÉsÉ oÉxÉÉ| mɦÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMüÈ "mÉÌiÉ MüÉå ZÉoÉU SålÉå xÉå oÉåOûÉ sÉÉæOåûaÉÉ iÉÉå lÉWûÏÇ AÉæU mÉÌiÉ uÉWûÉð oÉåcÉælÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ|" mɦÉÏ lÉå ZÉÔoÉcÉlS MüÉå oÉåOåû Måü AuÉxÉÉlÉ MüÐ ZÉoÉU lÉWûÏÇ SÏ| MÑüNû xÉqÉrÉ oÉÉS ZÉÔoÉcÉlS eÉoÉ bÉU sÉÉæOûlÉå MüÉå WÒûAÉ iÉoÉ ExÉMüÐ mɦÉÏ lÉå LMü rÉÑÌ£ü UcÉÏ| AmÉlÉÏ mÉÄQûÉåxÉlÉ Måü aÉWûlÉå sÉå AÉrÉÏ AÉæU mÉWûlÉ ÍsÉrÉå| ZÉÔoÉ xÉeÉ-kÉeÉMüU mÉÌiÉ MüÉ xuÉÉaÉiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU WûÉå aÉrÉÏ| mÉÌiÉ bÉU AÉrÉÉ| mɦÉÏ lÉå xuÉÉaÉiÉ ÌMürÉÉ| mÉÌiÉ lÉå mÉÔNûÉÈ "oÉåOûÉ ÌMüzÉÉåU MüWûÉð Wæû ?" "WûÉåaÉÉ MüWûÏÇ AÄQûÉåxÉ-mÉÄQûÉåxÉ qÉåÇ| ZÉåsÉiÉÉ WûÉåaÉÉ| AÉmÉ xlÉÉlÉÉÌS MüÐÎeÉL, AÉUÉqÉ MüÐÎeÉL|" ZÉÔoÉcÉlS lÉå xlÉÉlÉ pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ| ÌTüU AÉUÉqÉ MüUlÉå sÉaÉÉ iÉÉå mɦÉÏ cÉUhÉxÉåuÉÉ MüUlÉå AÉ aÉD| oÉÉiÉ-oÉÉiÉ qÉåÇ MüWûlÉå sÉaÉÏÈ "SåÎZÉrÉå, rÉå aÉWûlÉå ÌMüiÉlÉå xÉÑlSU WæÇû ! mÉÄQûÉåxÉlÉ Måü WæÇû AÉæU uÉWû uÉÉmÉxÉ qÉÉðaÉ UWûÏ Wæû qÉaÉU qÉæÇ ExÉå uÉÉmÉxÉ SålÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÏ|" mÉÌiÉ oÉÉåsÉÉÈ "mÉaÉsÉÏ ! ÌMüxÉÏ MüÐ AqÉÉlÉiÉ Wæû, ExÉå uÉÉmÉxÉ SålÉå qÉåÇ ÌuÉsÉÇoÉ MæüxÉÉ ? LåxÉÉ YrÉÉåÇ MüUiÉÏ Wæû ? iÉåUÉ xuÉpÉÉuÉ YrÉÉåÇ oÉSsÉ aÉrÉÉ ?" "eÉÉ Så AÉ| mÉWûsÉå uÉWû MüÉqÉ MüU, eÉÉ aÉWûlÉå Så AÉ|" "lÉWûÏÇ lÉWûÏÇ, rÉå iÉÉå qÉåUå WæÇû|" mɦÉÏ lÉOû aÉD| "iÉÔ oÉÉåsÉiÉÏ Wæû ÌMü mÉÄQûÉåxÉlÉ Måü WæÇû ? qÉæÇlÉå iÉÑfÉå oÉlÉuÉÉMüU lÉWûÏÇ ÌSrÉå iÉÉå rÉå aÉWûlÉå iÉå Uå MæüxÉå WûÉå aÉrÉå ? iÉÑqWûÉUå lÉWûÏÇ Wæû ÌTüU ElÉqÉåÇ AmÉlÉÉmÉlÉ YrÉÉåÇ MüUiÉÏ Wæû ? LåxÉÏ YrÉÉ qÉÔZÉïiÉÉ ? eÉÉ, aÉWûlÉå Så AÉ|" sÉqoÉÏ-cÉÉæÄQûÏ oÉÉiÉcÉÏiÉ Måü oÉÉS uÉWû xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ aÉWûlÉå mÉÄQûÉåxÉlÉ MüÉå Så AÉD, ÌTüU AÉMüU mÉÌiÉ xÉå oÉÉåsÉÏÈ "eÉæxÉå, uÉå aÉWûlÉå mÉUÉrÉå jÉå AÉæU qÉæÇ AmÉlÉÉ qÉÉlÉ UWûÏ jÉÏ iÉÉå oÉåuÉMÔüTü jÉÏ, LåxÉå WûÏ uÉWû mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ jÉÉ lÉ, WûqÉÉUÉ ÌMüzÉÉåU..... uÉWû mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ jÉÉ AÉæU mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ qÉåÇ uÉÉmÉxÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| AoÉ qÉÑfÉå SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå qÉæÇ oÉåuÉMÔüTü WÕðû lÉ ?" mÉÌiÉ oÉÉåsÉÉÈ "AcNûÉ ! iÉÔlÉå ÍcÉ•ûÏ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ ÍsÉZÉÏ ?" "ÍcÉ•ûÏ CxÉÍsÉL lÉWûÏÇ ÍsÉZÉÏ ÌMü AÉmÉ zÉÉrÉS uÉWûÉð SÒÈZÉÏ WûÉåÇ| LåxÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ MüÐ ÍcÉ•ûÏ YrÉÉ ÍsÉZÉlÉÉ ?" mÉÌiÉ lÉå MüWûÉÈ "PûÏMü Wæû, oÉÉiÉ iÉÉå xÉWûÏ Wæû| mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ Måü mÉÑiÉsÉå oÉlÉiÉå WæÇû AÉæU ÌoÉaÉÄQûiÉå Wæû| ÌMüzÉÉåU MüÐ AÉiqÉÉ AÉæU WûqÉÉUÏ AÉiqÉÉ LMü Wæû| AÉiqÉÉ MüÐ MüpÉÏ qÉÉæiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU zÉUÏU MüpÉÏ zÉɵÉiÉ ÌOûMüiÉå lÉWûÏÇ| MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ.....|" uÉWû qÉÌWûsÉÉ ÌlÉSïrÉ lÉWûÏÇ jÉÏ, xÉqÉfÉSÉU jÉÏ| AlÉÑÍcÉiÉ mÉëxÉÇaÉ qÉåÇ, qÉÉåWû Måü mÉëxÉÇaÉ qÉåÇ, AzÉÉÇÌiÉ Måü mÉëxÉÇaÉ qÉåÇ AaÉU iÉÑqÉ M×üiÉ EmÉÉxÉMü WûÉå, AaÉU iÉÑqWûÉUÏ MüÉåD xÉqÉfÉ Wæû iÉÉå LåxÉå SÒÈZÉ rÉÉ AzÉÉÇÌiÉ Måü mÉëxÉÇaÉ pÉÏ iÉÑqWåÇû AzÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ Så xÉMåÇüaÉå| A¹ÉuÉ¢ü eÉÏ MüWûiÉå WæÇû-
  • lÉ iuÉÇ ÌuÉmÉëÌSMüÉå uÉhÉÉåï lÉÉ´ÉqÉÏ lÉɤÉaÉÉåcÉUÈ| AxÉÇaÉÉåÅÍxÉ ÌlÉUÉMüÉUÉå ÌuɵÉxÉɤÉÏ xÉÑZÉÏ pÉuÉ|| 'iÉÔ oÉëɼhÉ AÉÌS eÉÉÌiÉ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU lÉ iÉÔ cÉÉUÉåÇ AÉ´ÉqÉ uÉÉsÉÉ Wæû, lÉ iÉÔ AÉÆZÉ AÉÌS CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ ÌuÉwÉrÉ Wæû uÉUlÉç iÉÔ AxÉÇaÉ, ÌlÉUÉMüÉU, ÌuÉµÉ MüÉ xÉɤÉÏ Wæû LåxÉÉ eÉÉlÉMüU xÉÑZÉÏ WûÉå|' eÉæxÉå iÉÑqÉ zÉUÏU Måü xÉɤÉÏ WûÉå uÉæxÉå WûÏ iÉÑqÉ qÉlÉ Måü xÉɤÉÏ WûÉå, oÉÑή Måü xÉɤÉÏ WûÉå, xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ Måü xÉɤÉÏ WûÉå, xÉÉUå xÉÇxÉÉU Måü xÉɤÉÏ WûÉå| kÉqÉÉïÅkÉqÉÉåï xÉÑZÉÇ SÒÈZÉÇ qÉÉlÉxÉÉÌlÉ lÉ iÉå ÌuÉpÉÉå| lÉ Mü¨ÉÉïÅÍxÉ lÉ pÉÉå£üÉÅÍxÉ qÉÑ£ü LuÉÉÍxÉ xÉuÉïSÉ|| 'Wåû urÉÉmÉMü ! qÉlÉ xÉqoÉlkÉÏ kÉqÉï AÉæU AkÉqÉï, xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ iÉåUå ÍsÉL lÉWûÏÇ Wæû AÉæU lÉ iÉÔ Mü¨ÉÉï Wæû AÉæU lÉ iÉÔ pÉÉå£üÉ Wæû| iÉÔ iÉÉå xÉSÉ qÉÑ£ü WûÏ Wæû|' xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ, kÉqÉï AkÉqÉï, mÉÑhrÉ AÉæU mÉÉmÉ rÉå xÉoÉ qÉlÉ Måü pÉÉuÉ WæÇû, ExÉ ÌuÉpÉÑ AÉiqÉÉ Måü lÉWûÏÇ| rÉå pÉÉuÉ xÉoÉ qÉlÉ qÉåÇ AÉiÉå WæÇû| iÉÑqÉ qÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå| rÉå pÉÉuÉ iÉÑqWûÉUå lÉWûÏÇ WæÇû| iÉÑqÉ ÌuɵÉxÉɤÉÏ WûÉå| UÉlÉÏ qÉSÉsÉxÉÉ AmÉlÉå oÉŠÉåÇ MüÉå EmÉSåzÉ SåiÉÏ jÉÏÈ lÉ Mü¨ÉÉï AÍxÉ lÉ pÉÉå£üÉ AÍxÉ| zÉÑ®ÉåÅÍxÉ.... oÉÑ®ÉåÅÍxÉ... ÌlÉUÇeÉlÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉåÅÍxÉ.... eÉÉå qÉÔÄRû AmÉlÉå MüÉå oÉðkÉlÉ qÉåÇ qÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWû oÉðkÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå AmÉlÉå qÉÑ£ü xuÉpÉÉuÉ, AÉiqÉxuÉÃmÉ, AÉiqÉÉ MüÉ qÉlÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉÑ£ü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| A¹ÉuÉ¢ü oÉWÒûiÉ FÆcÉÏ oÉÉiÉ MüWû UWåû WæÇû| oÉÑ® iÉÉå xÉÉiÉ MüSqÉ cÉsÉå, oÉÉS qÉåÇ MüWûiÉå WæÇû - "xÉÇxÉÉU SÒÈZÉÃmÉ Wæû, SÒÈZÉ MüÉ EmÉÉrÉ Wæû, SÒÈZÉ xÉå NÕûOûÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû, qÉÑÌ£ü WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû|" eÉoÉÌMü A¹ÉuÉ¢ü iÉÉå mÉëÉUÇpÉ xÉå WûÏ AÉÎZÉUÏ xÉirÉ MüWû SåiÉå WæÇû- "iÉÔ mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ lÉWûÏÇ Wæû....|" rÉWû LMüSqÉ xuÉcNû xÉÏkÉÏ xÉÏ oÉÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, aÉæU -xÉÇxMüÉU ÍcÉ¨É qÉåÇ mÉÄQû aÉrÉå WæÇû AiÉÈ MÑüNû MüUÉå| CiÉlÉÉ-CiÉlÉÉ MüqÉÉAÉå, CiÉlÉÉ ZÉÉAÉå, CiÉlÉÉ kÉUÉå AÉÌS.... oÉÉS qÉåÇ MüWûÏÇ xÉÑZÉÏ WûÉåÇaÉå| xÉÑZÉ MüÉ SËUrÉÉ sÉWûUÉ UWûÉ Wæû, xÉÑZÉ MüÉ ÍxÉlkÉÑ AÉmÉMåü mÉÉxÉ Wæû| uÉWû xÉÑZÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ AÉmÉMüÉå SÒÈZÉÏ MüUlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| eÉæxÉå oÉŠÉåÇ mÉU SÒÈZÉ mÉÄQåû iÉÉå qÉÉð oÉåcÉælÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû LåxÉå WûÏ AÉmÉ mÉU AaÉU SÒÈZÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû iÉÉå xÉoÉ qÉÉð MüÐ pÉÏ eÉÉå qÉÉð Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ, uÉWû AÎxiÉiuÉ MüÉåD ZÉÑzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| DµÉU AÉmÉMüÉå SÒÈZÉÏ MüUMåü ZÉÑzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, oÉÎsMü AÉmÉMüÉå xÉÑZÉÏ SåZÉMüU ZÉÑzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉU MüWûÉå, aÉÑà MüWûÉå.... LMü WûÏ iɨuÉ Måü SÉå lÉÉqÉ WæÇû| DµÉUÉå aÉÑÃUÉiqÉåÌiÉ qÉÔÌiÉïpÉåSå ÌuÉpÉÉÌaÉlÉÉå| urÉÉåqÉuÉiÉç urÉÉmiÉSåWûÉrÉ iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑUuÉå lÉqÉÈ|| WûqÉ eÉoÉ zÉÉÇiÉ WûÉåiÉå WæÇû, qÉÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû, AmÉlÉÏ AÉåU sÉÉæOûiÉå WæÇû, AmÉlÉå bÉU MüÐ AÉåU eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ AÉæU aÉÑà mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû| ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ AÉSqÉÏ qÉÉælÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü WûÉåiÉÉ Wæû, ÌlÉÈxÉÇMüsmÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ-EiÉlÉÉ uÉWû qÉWûÉlÉç WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ uÉWû oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ-EiÉlÉÉ iÉÑcNû WûÉåiÉÉ Wæû, SÒÈZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌTüU MÑüNû MüUMåü, MÑüNû ZÉÉMüU, MÑüNû SåZÉMüU AÉSqÉÏ xÉÑZÉÏ WûÉålÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû| uÉWû xÉÑZÉ pÉÏ ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| A¹ÉuÉ¢ü eÉÏ MüWûiÉå WæÇû- xÉÑZÉÏ WûÉålÉå Måü ÍsÉL MÑüNû MüUlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, MåüuÉsÉ eÉÉlÉlÉÉ Wæû| MüÉåD qÉeÉSÕUÏ MüUlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû| MåüuÉsÉ ÍcÉ¨É MüÐ ÌuÉ´ÉÉÇÌiÉ...| ÍcÉ¨É eÉWûÉð -eÉWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå SåZÉÉå| ÎeÉiÉlÉÉ AÍkÉMü iÉÑqÉ zÉÉÇiÉ oÉæPû xÉMüÉåaÉå EiÉlÉÉ iÉÑqÉ qÉWûÉlÉ WûÉå eÉÉAÉåaÉå| MüÐiÉïlÉ MüUiÉå-MüUiÉå SåWûÉkrÉÉxÉ MüÉå pÉÔsÉlÉÉ Wæû| eÉmÉ MüUiÉå-MüUiÉå CkÉU-EkÉU MüÐ oÉÉiÉÉåÇ MüÉå pÉÔsÉlÉÉ Wæû| eÉoÉ CkÉU-EkÉU MüÐ oÉÉiÉåÇ pÉÔsÉ aÉrÉå ÌTüU eÉmÉ pÉÏ pÉÔsÉ eÉÉAÉå iÉÉå MüÉåD WûUMüiÉ lÉWûÏÇ|
  • zÉÉÇiÉÉå pÉuÉ| xÉÑZÉÏ pÉuÉ| pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ MüÐ mÉÔeÉÉ qÉåÇ xiÉÑÌiÉ AÉiÉÏ WæûÈ zÉÉÇiÉÉMüÉUÇ pÉÑeÉaÉzÉrÉlÉÇ mÉ©lÉÉpÉÇ xÉÑUåzÉÇ| ÌuɵÉÉkÉÉUÇ aÉaÉlÉxÉSØzÉÇ qÉåbÉuÉhÉïÇ zÉÑpÉÉÇaÉqÉç|| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå qÉåbÉuÉhÉï YrÉÉåÇ MüWûÉ ? urÉÉmÉMü cÉÏeÉ xÉSÉ qÉåbÉuÉhÉÏï WûÉåiÉÏ Wæû, aÉaÉlÉ xÉSØzÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AÉMüÉzÉ lÉÏsÉÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû, xÉÉaÉU MüÉ mÉÉlÉÏ lÉÏsÉÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû| LåxÉå eÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû, eÉÉå ÌuÉwhÉÑ Wæû, eÉÉå xÉoÉqÉåÇ oÉxÉ UWûÉ Wæû uÉWû urÉÉmÉMü Wæû CxÉÍsÉL ExÉMüÉå qÉåbÉuÉhÉï MüWû ÌSrÉÉ| ÍzÉuÉeÉÏ MüÉ ÍcɧÉ, ÌuÉwhÉÑeÉÏ MüÉ ÍcɧÉ, UÉqÉeÉÏ MüÉ ÍcɧÉ, ´ÉÏM×üwhÉ MüÉ ÍcÉ§É CxÉÏÍsÉL lÉÏsÉuÉhÉï oÉlÉÉrÉå WæÇû eÉÉlÉMüÉUÉåÇ lÉå| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ MüÉåD UÇaÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ urÉÉmÉMüiÉÉ ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉL lÉÏsÉuÉhÉï MüÐ MüsmÉlÉÉ MüÐ aÉD Wæû| CxÉÏ mÉëMüÉU AÉmÉMüÉ AÉiqÉÉ ÌMüxÉÏ uÉhÉï MüÉ lÉWûÏÇ Wæû, ÌMüxÉÏ eÉÉÌiÉ MüÉ lÉWûÏÇ Wæû, ÌMüxÉÏ AÉ´ÉqÉ MüÉ lÉWûÏÇ Wæû| sÉåÌMülÉ uÉWû ÎeÉxÉ SåWû qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ExÉ SåWû Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü uÉhÉÉï´ÉqÉuÉÉsÉÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû| AmÉlÉå MüÉå LåxÉÉ qÉÉlÉiÉå-qÉÉlÉiÉå xÉÑZÉÏ-SÒÈZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, eÉlqÉiÉÉ-qÉUiÉÉ Wæû| eÉÏuÉmÉlÉå MüÐ qÉÉlrÉiÉÉ oÉSsÉ eÉÉrÉ iÉÉå pÉÏiÉU CiÉlÉÉ ÌSurÉ ZÉeÉÉlÉÉ NÒûmÉÉ Wæû, CiÉlÉÏ aÉËUqÉÉ NÒûmÉÏ Wæû ÌMü ExÉMüÉå xÉÑZÉÏ WûÉålÉå Måü ÍsÉL lÉ xuÉaÉï MüÐ eÉÃUiÉ Wæû lÉ CsÉåYOíûÉåÌlÉMü xÉÉkÉlÉÉåÇ MüÐ eÉÃUiÉ Wæû lÉ SÉà MüÐ eÉÃUiÉ Wæû| xÉÑZÉÏ WûÉålÉå Måü ÍsÉL ÌMüxÉÏ pÉÏ cÉÏeÉ MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû| zÉUÏU ÎeÉlSÉ UZÉlÉå Måü ÍsÉL ÌMüxÉÏ pÉÏ uÉxiÉÑ MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AÉiqÉÉ LåxÉÉ xÉÑZÉ xuÉÃmÉ Wæû| .....AÉæU qÉeÉå MüÐ oÉÉiÉ Wæû ÌMü xÉÇxÉÉU qÉåÇ ÌoÉlÉÉ uÉxiÉÑ Måü MüÉåD xÉÑZÉÏ ÌSZÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ| uÉxiÉÑ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû xÉÑZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû| A¥ÉÉlÉ MüÐ oÉÍsÉWûÉUÏ Wæû ! uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå xÉÑZÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ AÌmÉiÉÑ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ xÉÑZÉ Wæû rÉWû qÉÉlÉlÉå MüÐ oÉåuÉMÔüTüÐ oÉÄRûiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É eÉoÉ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉÉå zÉÉÇÌiÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû, AÉiqÉxÉÑZÉ MüÐ fÉsÉMü ÍqÉsÉiÉÏ Wæû ExÉMåü AÉaÉå xÉÇxÉÉU pÉU MüÐ cÉÏeÉÉåÇ MüÉ xÉÑZÉ MüÉMüÌuÉ¸É eÉæxÉÉ iÉÑcNû Wæû| ÌTüU xÉÇxÉÉU Måü mÉSÉjÉï AÉMüÌwÉïiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| LMü oÉÉU ZÉÏU ZÉÉMüU iÉ×miÉ WÒûL WûÉå iÉÉå ÌTüU ÍpÉZÉÉËUlÉ Måü eÉÔPå û OÒûMüÄQåû iÉÑqWåÇû AÉMüÌwÉïiÉ lÉWûÏÇ MüUåÇaÉå| LMü oÉÉU iÉÑqWåÇû xÉqÉëÉOû mÉS ÍqÉsÉ eÉÉrÉ ÌTüU cÉmÉUÉxÉÏ MüÐ lÉÉæMüUÏ iÉÑqWåÇû AÉMüÌwÉïiÉ lÉWûÏÇ MüUåaÉÏ| LåxÉå WûÏ qÉlÉ MüÉå LMü oÉÉU mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ, LMü oÉÉU krÉÉlÉ MüÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ, qÉÉælÉ WûÉåiÉå-WûÉåiÉå mÉUqÉÉiqÉ-zÉÉÇÌiÉ MüÉ mÉÔhÉï xÉÑZÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ iÉÉå ÌTüU qÉlÉ iÉÑqWåÇû kÉÉåZÉÉ lÉWûÏÇ SåaÉÉ| qÉlÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû ÌMü eÉWûÉð ExÉMüÉå xÉÑZÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌTüU ExÉÏ MüÉ uÉWû ÍcÉliÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| ExÉÏ Måü mÉÏNåû iÉÑqWåÇû SÉæÄQûÉiÉÉ Wæû| xÉÇxÉÉU MüÐ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉå xÉÑZÉ MüÐ fÉsÉMåÇü ÍqÉsÉiÉÏ WæÇû uÉå A¥ÉÉlÉuÉzÉ CÎlSìrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÍqÉsÉiÉÏ WæÇû| CxÉÏÍsÉL A¥ÉÉlÉuÉzÉ eÉÏuÉ oÉåcÉÉUå ElÉMåü mÉÏNåû pÉÉaÉå eÉÉiÉå WæÇû| xÉixÉÇaÉ Måü ²ÉUÉ, mÉÑhrÉ mÉëÉÎmiÉ Måü ²ÉUÉ, xÉÇiÉÉåÇ MüÐ...... aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ eÉoÉ AÉiqÉxÉÑZÉ MüÐ fÉsÉMü ÍqÉsÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÇxÉÉU Måü xÉÉUå xÉÑZÉ MüÐ fÉsÉMåÇü urÉjÉï WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| pÉUjÉUÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå CxÉÏ MüÉå sɤrÉ MüUMåü MüWûÉ WûÉåaÉÉÈ eÉoÉ xuÉcNû xÉixÉÇaÉ MüÐlÉÉå iÉoÉ MüNÒû MüNÒû cÉÏlrÉÉå qÉÔÄRû eÉÉlrÉÉå AÉmÉMüÉå...... 'UjÉ qÉåÇ bÉÔqÉMüU xÉÑZÉ sÉålÉÉ, TÔüsÉÉåÇ MüÐ zÉærÉÉ qÉåÇ xÉÑZÉ sÉålÉÉ... rÉå xÉoÉ qÉÔÄRûiÉÉ Måü ZÉåsÉ jÉå| xÉÑZÉ iÉÉå qÉåUå AÉiqÉÉ qÉåÇ rÉÉå WûÏ pÉUÉ WÒûAÉ jÉÉ|' xÉÑZÉ MüÉå xÉoÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉMüÉå AliÉqÉÑïZÉiÉÉ xÉå ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû EiÉlÉå-
  • EiÉlÉå AÉmÉ qÉWûÉlÉç WûÉåiÉå eÉÉiÉå WæÇû| oÉÌWûqÉÑïZÉiÉÉ xÉå eÉÉå xÉÑZÉ MüÉ LWûxÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû, uÉWû MåüuÉsÉ AprÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| cÉæiÉlrÉ mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉÏ xÉUÉåuÉU qÉåÇ LMü sÉWûU EPûÏ, ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÍcÉSÉuÉsÉÏ| ÍcÉSÉuÉsÉÏ xÉå oÉÑήuÉ×Ì¨É WÒûD| oÉÑή qÉåÇ ÌuÉMüsmÉ AÉrÉå iÉÉå qÉlÉ WÒûAÉ| qÉlÉ lÉå ÍcÉliÉlÉ ÌMürÉÉ iÉÉå ÍcÉ¨É MüWûsÉÉrÉÉ| SåWû Måü xÉÉjÉ AWÇûoÉÑή MüÐ iÉÉå AWÇûMüÉU WÒûAÉ| uÉWû uÉ×Ì¨É CÎlSìrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ eÉaÉiÉ qÉåÇ AÉrÉÏ| ÌTüU eÉaÉiÉ qÉåÇ eÉÉiÉ-mÉÉiÉ AÉ aÉD| ÌTüU uÉhÉï AÉrÉå, AÉ´ÉqÉ AÉrÉå, UÉ·íÏrÉiÉÉ AÉrÉÏ, MüÉsÉÉmÉlÉÉ AÉrÉÉ, aÉÉåUÉmÉlÉÉ AÉrÉÉ| rÉå xÉoÉ WûqÉlÉå jÉÉåmÉ ÍsÉrÉå| mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉÏ xÉUÉåuÉU qÉåÇ xmÉlSlÉÃmÉÏ ÍcÉSÉuÉsÉÏ WÒûD| ÍcÉSÉuÉsÉÏ qÉåÇ ÌTüU oÉÑήuÉ×̨É| oÉÑήuÉ×Ì¨É xÉå xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ WÒûL iÉÉå qÉlÉÈuÉ×̨É| ExÉ uÉ×Ì¨É lÉå ÍcÉÇiÉlÉ ÌMürÉÉ iÉÉå ÍcÉ¨É MüWûsÉÉrÉÉ| ExÉ uÉ×Ì¨É lÉå SåWû qÉåÇ AWÇû ÌMürÉÉ iÉÉå AWÇûMüÉU MüWûsÉÉrÉÉ| iÉÏlÉ mÉëMüÉU Måü AWÇûMüÉU WæÇû- mÉWûsÉÉÈ 'qÉæÇ zÉUÏU WÕðû... zÉUÏU Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü eÉÉÌiÉ uÉÉsÉÉ, kÉqÉïuÉÉsÉÉ, MüÉsÉÉ, aÉÉåUÉ, kÉlÉuÉÉlÉ, aÉUÏoÉ CirÉÉÌS WÕðû....' LåxÉÉ AWÇûMüÉU lÉMïü qÉåÇ sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| SåWû MüÉå qÉæÇ qÉÉlÉMüU, SåWû Måü xÉqoÉÎlkÉrÉÉåÇ MüÉå qÉåU å qÉÉlÉMüU, SåWû xÉå xÉqoÉÎlkÉiÉ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉå qÉåUÏ qÉÉlÉMüU eÉÉå AWÇûMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ¤ÉÑSì AWÇûMüÉU Wæû| ¤ÉÑSì cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ AWÇûMüÉU AOûMü aÉrÉÉ Wæû| rÉWû AWÇûMüÉU lÉMïü qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| SÕxÉUÉÈ "qÉæÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ WÕðû.... pÉaÉuÉÉlÉ qÉåUå WæÇû.....' rÉWû AWÇûMüÉU E®ÉU MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå eÉÏuÉ MüÉ oÉåÄQûÉ mÉÉU Wæû| iÉÏxÉUÉÈ 'qÉæÇ zÉÑ® oÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ, qÉÉrÉÉqÉsÉ xÉå UÌWûiÉ AÉMüÉzÉÃmÉ, urÉÉmÉMü, ÌlÉsÉåïmÉ, AxÉÇaÉ AÉiqÉÉ, oÉë¼ WÕðû|' rÉWû AWÇûMüÉU pÉÏ oÉåÄQûÉ mÉÉU MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû|' mÉë¿ûÉS lÉå ÌMüxÉÏ MÑüqWûÉU MüÉå SåZÉÉ ÌMü uÉWû pÉ•åû MüÉå AÉaÉ sÉaÉÉlÉå Måü oÉÉS UÉå UWûÉ Wæû | uÉWû AÉMüÉzÉ MüÐ AÉåU WûÉjÉ EPûÉ-EPûÉMüU mÉëÉjÉïlÉÉLÆ ÌMürÉå eÉÉ UWûÉ Wæû.... AÉÆxÉÔ oÉWûÉ UWûÉ Wæû| mÉë¿ûÉS lÉå mÉÔNûÉÈ "YrÉÉåÇ UÉåiÉå WûÉå pÉÉD ? YrÉÉåÇ mÉëÉjÉïlÉÉLÆ MüUiÉå WûÉå ?" MÑüqWûÉU lÉå MüWûÉÈ "qÉåUå pÉ•åû (mÉeÉÉuÉå) Måü oÉÏcÉ Måü LMü qÉOûMåü qÉåÇ ÌoÉssÉÏ lÉå AmÉlÉå S oÉŠå UZÉå jÉå| qÉæÇ ElWåÇû ÌlÉMüÉsÉlÉÉ pÉÔsÉ aÉrÉÉ AÉæU AoÉ cÉÉUÉåÇ AÉæU AÉaÉ sÉaÉ cÉÑMüÐ Wæû| AoÉ oÉŠÉåÇ MüÉå EoÉÉUlÉÉ qÉåUå oÉxÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AÉaÉ oÉÑfÉÉlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| qÉåUå oÉxÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü ElÉ qÉÉxÉÔqÉ MüÉåqÉsÉ oÉŠÉåÇ MüÉå ÎeÉsÉÉ SÕð sÉåÌMülÉ uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ cÉÉWåû iÉÉå ElWåÇû ÎeÉlSÉ UZÉ xÉMüiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL AmÉlÉÏ aÉsÉiÉÏ MüÉ mɶÉÉiÉÉmÉ pÉÏ ÌMürÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû AÉæU oÉŠÉåÇ MüÉå oÉcÉÉ sÉålÉå Måü ÍsÉL mÉëÉjÉïlÉÉ pÉÏ ÌMürÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû ÌMüÈ "Wåû mÉëpÉÑ ! qÉåUÏ oÉåuÉMÔüTüÐ MüÉå, qÉåUÏ lÉÉSÉlÉÏ MüÉå lÉWûÏÇ SåZÉlÉÉ... iÉÔ AmÉlÉÏ ESÉUiÉÉ MüÉå SåZÉlÉÉ| qÉåUå AmÉUÉkÉ MüÉå lÉ ÌlÉWûÉUlÉÉ..... AmÉlÉÏ MüÃhÉÉ MüÉå ÌlÉWûÉUlÉÉ lÉÉjÉ ! ElÉ oÉŠÉåÇ MüÉå oÉcÉÉ sÉålÉÉ| iÉÔ cÉÉWåû iÉÉå ElWåÇû oÉcÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| iÉåUå ÍsÉL MÑüNû AxÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ| Wåû MüÃhÉÉÍxÉÇkÉÉå ! CiÉlÉÏ WûqÉ mÉU MüÃhÉÉ oÉUxÉÉ SålÉÉ|' MÑüqWûÉU MüÉ WØûSrÉ mÉëÉjÉïlÉÉ xÉå pÉU aÉrÉÉ| AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ ExÉMüÉ SåWûÉkrÉÉxÉ ZÉÉå aÉrÉÉ| AÎxiÉiuÉ lÉå AmÉlÉÏ sÉÏsÉÉ ZÉåsÉ sÉÏ| pÉ•åû qÉåÇ qÉOûMåü mÉMü aÉrÉå| ÎeÉxÉ qÉOûMåü qÉåÇ oÉŠå oÉæPåû jÉå uÉWû qÉOûMüÉ pÉÏ mÉMü aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ oÉŠå MüŠå Måü MüŠå..... ÎeÉlSå Måü ÎeÉlSå UWåû| qÉÔMÇü MüUÉåÌiÉ uÉÉcÉÉsÉÇ mÉÇaÉÑÇ sÉÇbÉrÉiÉå ÌaÉËUqÉç| uÉWû DµÉU cÉÉWåû iÉÉå YrÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ ? uÉWû iÉÉå xÉiÉiÉ MüUiÉÉ WûÏ Wæû| mÉUqÉÉiqÉÉ iÉÉå cÉÉWûiÉÉ Wæû, AÎxiÉiuÉ iÉÉå cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü AÉmÉ xÉSÉ Måü ÍsÉL xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉAÉå|
  • CxÉÏÍsÉL iÉÉå xÉixÉÇaÉ qÉåÇ AÉlÉå MüÐ AÉmÉMüÉå mÉëåUhÉÉ SåiÉÉ Wæû| AmÉlÉÏ AYsÉ AÉæU WûÉåÍzÉrÉÉUÏ xÉå iÉÉå MüU-MüU Måü xÉoÉ sÉÉåaÉ jÉMü aÉrÉå WæÇû| mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ oÉÉU-oÉÉU MüÃhÉÉ WÒûD Wæû AÉæU WûqÉ sÉÉåaÉ oÉÉU-oÉÉU ExÉå PÒûMüUÉiÉå WæÇû ÌTüU pÉÏ uÉWû jÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUå mÉÏNåû sÉaÉÉ UWûiÉÉ Wæû WûqÉåÇ eÉaÉÉlÉå Måü ÍsÉL| MüD rÉÉåeÉlÉÉLÆ oÉlÉÉiÉÉ Wæû , MüD iÉMüsÉÏTåÇü SåiÉÉ Wæû, MüD xÉÑZÉ SåiÉÉ Wæû, MüD mÉësÉÉåpÉlÉ SåiÉÉ Wæû, xÉÇiÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÌSsÉÉiÉÉ Wæû| uÉWû MüÃhÉÉxÉÉaÉU mÉUqÉÉiqÉÉ CiÉlÉÉ CiÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÉ CiÉlÉÉ ZrÉÉsÉ UZÉiÉÉ Wæû| ÌoÉssÉÏ Måü oÉŠÉåÇ MüÉå pɐåû qÉåÇ oÉcÉÉrÉÉ ! ÌoÉssÉÏ Måü oÉŠÉåÇ MüÉå eÉsÉiÉå pɐåû qÉåÇ oÉcÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû iÉÉå AmÉlÉå oÉŠÉåÇ MüÉå xÉÇxÉÉU MüÐ pÉ•ûÏ xÉå oÉcÉÉ sÉå AÉæU AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÍqÉsÉÉ sÉå iÉÉå ExÉMåü ÍsÉL MüÉåD MüÌPûlÉ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AÎxiÉiuÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ AmÉlÉå bÉU sÉÉæOû AÉAÉå.... xÉÇxÉÉU MüÐ pÉ•ûÏ qÉåÇ qÉiÉ eÉsÉÉå| qÉåUå AÉlÉlS-xÉÉaÉU qÉåÇ AÉAÉå.... ÌWûsÉÉåUåÇ sÉå UWûÉ WÕðû| iÉÑqÉ pÉÏ qÉÑfÉqÉåÇ ÍqÉsÉ eÉÉAÉå| Á....Á....Á.....Á.....Á..... AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • krÉÉlÉ-mÉëxÉÉS xÉSaÉÑà xÉimÉÉ§É ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉÉ WØûSrÉ ZÉÉåsÉMüU AÉÎiqÉMü AlÉÑpÉÔÌiÉ MüÉ mÉëxÉÉS Så UWåû WæÇû- qÉæÇ ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ.... xÉoÉMåü ÌSsÉ MüÐ kÉÄQûMülÉÉåÇ MüÉå xɨÉÉ SålÉå uÉÉsÉÉ zÉÉÇiÉ AÉiqÉÉ WÕðû| ÍcÉ¨É MüÐ AzÉÉÇÌiÉ Måü MüÉUhÉ ÌMüxÉÏ-ÌMüxÉÏ zÉUÏU qÉåÇ qÉæÇ AzÉÉÇiÉ ÌSZÉiÉÉ WÕðû| ÍcÉ¨É Måü SÒUÉcÉÉU xÉå MüWûÏÇ MüWûÏÇ qÉæÇ SÒUÉcÉÉUÏ ÌSZÉiÉÉ WÕðû| ÍcÉ¨É Måü xÉSÉcÉÉU xÉå MüWûÏÇ qÉæÇ xÉSÉcÉÉUÏ ÌSZÉiÉÉ WÕðû| ÍcÉ¨É Måü zÉÉÇiÉ WûÉålÉå xÉå qÉæÇ MüWûÏÇ zÉÉÇiÉ ÌSZÉiÉÉ WÕðû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ, qÉæÇ cÉæiÉlrÉbÉlÉ, qÉÑ£ü qÉWåûµÉU iɨuÉ WÕðû| qÉåUÉ qÉÑfÉMüÉå kÉlrÉuÉÉS Wæû| qÉæÇ zÉÉÇiÉ, AzÉÉÇiÉ, xÉ‹lÉ AÉæU SÒeÉïlÉ, AlÉåMü xuÉÉÇaÉÉåÇ qÉåÇ, AlÉåMü UÇaÉÉåÇ qÉåÇ, RÇûaÉÉåÇ qÉåÇ, AlÉåMü SåWûÉåÇ qÉåÇ qÉæÇ ÌuÉwÉrÉ-xÉÑZÉ pÉÉåaÉ UWûÉ WÕðû| SæirÉÉåÇ qÉåÇ DwrÉÉï MüÐ AÉaÉ-xÉÉ sÉaÉ UWûÉ WÕðû| GÌwÉrÉÉåÇ qÉåÇ iÉmÉ MüU UWûÉ WÕðû| ÌTüU pÉÏ qÉæÇ MÑüNû lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| rÉWû qÉåUÏ A¹kÉÉ mÉëM×üÌiÉ Wæû| rÉWû qÉåUÏ AÉ¿ûÉÌSlÉÏ zÉÌ£ü Wæû ÎeÉxÉxÉå rÉWû xÉoÉ mÉëiÉÏiÉ WûÉå UWûÉ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ oÉlÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ| rÉWû xuÉmlÉ iÉÑsrÉ ZÉåsÉ mÉÉðcÉ qÉWûÉpÉÔiÉ, qÉlÉ, oÉÑή, AWÇûMüÉU... CxÉ A¹kÉÉ mÉëM×üÌiÉ xÉå Wæû| qÉæÇ xÉSæuÉ ÌlÉsÉåïmÉ AÉæU mÉU WÕðû| eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ xÉoÉ cÉÏeÉåÇ WæÇû, xÉoÉ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ AÉMüÉzÉ Wæû ÌTüU pÉÏ cÉÏeÉÉåÇ Måü oÉlÉlÉå ÌoÉaÉÄQûlÉå qÉåÇ, oÉÄRûlÉå-bÉOûlÉå qÉåÇ AÉMüÉzÉ mÉU MüÉåD mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| WûeÉÉUÉåÇ qÉMüÉlÉ oÉÄRû eÉÉLÆ rÉÉ WûeÉÉUÉåÇ qÉMüÉlÉ ÌaÉU eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ AÉMüÉzÉ MüÉå MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| AÉMüÉzÉ xÉoÉqÉåÇ Wæû ÌTüU pÉÏ xÉoÉxÉå lrÉÉUÉ Wæû| LåxÉå WûÏ qÉæÇ cÉæiÉlrÉ AÉMüÉzÉ WÕðû| ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ AÉiqÉÉ WÕðû| qÉåUÏ MüpÉÏ qÉ×irÉÑ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ YrÉÉåÇÌMü qÉåUÉ eÉlqÉ WûÏ lÉWûÏÇ WÒûAÉ| qÉÑfÉå MüÉåD mÉÑhrÉ lÉWûÏÇ... qÉÑfÉå MüÉåD mÉÉmÉ lÉWûÏÇ| mÉÑhrÉ AÉæU mÉÉmÉ iÉÉå qÉlÉ MüÉå WûÉåi ÉÉ Wæû, iÉlÉ MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû| qÉæÇ iÉÉå iÉlÉ-qÉlÉ xÉå mÉUå xÉɤÉÏ, zÉÉliÉ, zÉÑ®, oÉÑ® cÉæiÉlrÉ AÉiqÉÉ WÕðû| AÉMüÉzÉ MüÐ iÉUWû ÌlÉsÉåïmÉ....| Lå qÉåUå qÉlÉ ! AaÉU iÉÔ aÉÑà iɨuÉ qÉåÇ eÉaÉ eÉÉLaÉÉ iÉÉå xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| AaÉU iÉÔ CÎlSìrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ eÉÑÄQûMüU ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå pÉÉåaÉåaÉÉ iÉÉå lÉÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ| AÉeÉ iÉMü ÌuÉMüÉUÉåÇ qÉåÇ mÉUåzÉÉlÉ WûÉåiÉÉ WûÏ AÉrÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL AoÉ iÉÔ GÌwÉrÉÉåÇ Måü AlÉÑpÉuÉ MüÐ iÉUTü cÉsÉ| qÉÑfÉ cÉæiÉlrÉ Måü mÉëxÉÉS MüÉå mÉÉMüU xÉSÉ-xÉSÉ Måü ÍsÉL xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉ| AlrÉjÉÉ qÉæÇ iÉÑfÉxÉå SÉåxiÉÏ iÉÉåÄQû SÕðaÉÉ| AÉeÉ iÉMü iÉÔ qÉÑfÉå aÉÑsÉÉqÉ oÉlÉÉMüU qÉåUÉ lÉÉzÉ MüU UWûÉ jÉÉ| SÉå AÉÆZÉ xÉå eÉÑÄQûMüU SåZÉlÉå MüÐ CcNûÉ xÉå oÉÉWûU pÉOûMü UWûÉ jÉÉ| MüÉlÉ xÉå eÉÑÄQûMüU xÉÑlÉlÉå MüÐ CcNûÉ xÉå pÉOûMü UWûÉ jÉÉ| ÌWûUlÉ oÉlÉÉ iÉÉå pÉÏ qÉÉUÉ aÉrÉÉ| mÉiÉÇaÉ oÉlÉÉ iÉÉå pÉÏ qÉÉUÉ aÉrÉÉ| Wåû qÉåUå qÉlÉ ! ÎeÉxÉ-ÎeÉxÉ zÉUÏU qÉåÇ aÉrÉÉ uÉWûÉð SÒÈZÉÏ UWûÉ| AoÉ iÉÔ AmÉlÉå AÉmÉ, cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÐ AÉåU, AmÉlÉå xÉÔ¤qÉÉÌiÉxÉÔ¤qÉ, AhÉÑ xÉå pÉÏ AhÉÑ AÉæU qÉWûÉlÉç xÉå pÉÏ qÉWûÉlÉç mÉUqÉåµÉU xuÉpÉÉuÉ MüÐ AÉåU cÉsÉ| AmÉlÉå ExÉ qÉWûÉlÉç xuÉpÉÉuÉ MüÉå rÉÉS MüUMåü ExÉqÉåÇ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉ| Wåû oÉÑsÉoÉÑsÉå ! Wåû iÉUÇaÉ ! iÉÑqÉ ÌMülÉÉUÉåÇ xÉå OûMüUÉAÉåaÉå, OÕûOûÉåaÉå, TÔüOûÉåaÉå, ÌTüU oÉlÉÉåaÉå ÌTüU ÌoÉaÉÄQûÉåaÉå| Wåû iÉUÇaÉ ! iÉÔ AmÉlÉå eÉsÉ iɨuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉå| Wåû oÉÑsÉoÉÑsÉÉ ! iÉÔ AmÉlÉå eÉsÉ iɨuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉå| Wåû qÉlÉÃmÉÏ oÉÑsÉoÉÑsÉÉ ! Wåû oÉÑήÃmÉÏ iÉUÇaÉ ! iÉÔ AmÉlÉå cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉå| ExÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ LMü kuÉÌlÉ 'Á' MüÉU Wæû| 'qÉæÇ cÉæiÉlrÉ WÕðû' LåxÉÉ ÍcÉliÉlÉ MüUMåü 'Á' MüÉU MüÉ aÉÑðeÉlÉ MüU Så| AmÉlÉå cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ zÉÏbÉë eÉÉaÉ eÉÉ| cÉæiÉlrÉ Måü mÉëxÉÉS xÉå cÉæiÉlrÉqÉrÉ WûÉå eÉÉ| Á....Á...Á.... qÉæÇ ÌlÉpÉïrÉ WÕðû..... qÉæÇ zÉÉÇiÉ xÉΊSÉlÉÇS AÉiqÉÉ WÕðû.... qÉÑfÉå mÉiÉÉ lÉ jÉÉ| eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ xÉå mÉÉU qÉæÇ iÉÉå AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉ MüÉå pÉÔsÉ mÉëM×üÌiÉ xÉå ÍqÉsÉMüU oÉÉU-oÉÉU eÉlqÉiÉÉ-qÉUiÉÉ-xÉÉ ÌSZÉiÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ qÉæÇ eÉlqÉiÉÉ qÉUiÉÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| AÉeÉ qÉæÇ pÉëÉÇÌiÉ xÉå eÉÉaÉÉ WÕðû| Á....Á.....Á......
  • xÉqÉiÉÉ eÉÏuÉlÉ Wæû| DµÉUÉmÉïhÉoÉÑή eÉÏuÉlÉ Wæû| oÉë¼ÉiqÉæYrÉ ¥ÉÉlÉ WûÏ xÉŠÉ ¥ÉÉlÉ AÉæU xÉŠå eÉÏuÉlÉ MüÉ mÉëÉaÉš Wæû| oÉë¼ÉiqÉæYrÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÏ uÉÉxiÉÌuÉMü eÉÏuÉlÉ MüÉ ²ÉU ZÉÉåsÉiÉÉ Wæû| rÉWû AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû| rÉWû AÉiqÉÉ oÉë¼ Wæû| rÉWû AÉiqÉÉ zÉÑ® oÉÑ® ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ Wæû| rÉWû AÉiqÉÉ WûÏ xÉoÉ SåuÉÉåÇ MüÉ SåuÉ Wæû, xÉuÉï MüÉsÉÉåÇ MüÉ MüÉsÉ Wæû| rÉWû WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ WûÏ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû| rÉWû AÉiqÉÉ WûÏ eÉlÉÌlÉrÉÇiÉÉ Wæû| rÉWûÏ WûqÉÉUå AliÉÈMüUhÉ MüÉ ÌlÉrÉqÉlÉ MüU UWûÉ Wæû| rÉWûÏ WûqÉÉUÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå SåZÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû| rÉWûÏ mÉUqÉåµÉU WûqÉÉUå xÉÉjÉ jÉÉ, WûqÉåÇ mÉiÉÉ lÉ jÉÉ| rÉWûÏ AÉlÉlSMülS WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ jÉÉ WûqÉåÇ qÉÉsÉÔqÉ lÉ jÉÉ| 'qÉUlÉå Måü oÉÉS MüWûÏÇ eÉÉLÆaÉå AÉæU mÉUqÉåµÉU ÍqÉsÉåÇaÉå' rÉWû iÉÉå zÉÑÃAÉiÉ qÉåÇ oÉŠÉåÇ MüÉå jÉÉåÄQûÉ -xÉÉ qÉÉåOûÉ qÉÉåOûÉ ¥ÉÉlÉ SålÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ jÉÏ| eÉoÉ oÉÑή xÉÔ¤qÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ WæûÈ eÉÉå ÌoÉNûÄQåû WæÇû mrÉÉUå xÉå SU oÉSU pÉOûMüiÉå ÌTüUiÉå WæÇû| WûqÉÉUÉ rÉÉU Wæû WûqÉqÉåÇ WûqÉlÉ MüÉå oÉåMüUÉUÏ YrÉÉ ? WûqÉÉUÉ UÉqÉ WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ Wæû| WûqÉÉUÉ zrÉÉqÉ WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ WûÏ Wæû| WûqÉÉUÉ ÌuÉ•ûsÉ WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ WûÏ Wæû| uÉWûÏ AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû| bÉÄQåû MüÉ AÉMüÉzÉ WûÏ qÉWûÉMüÉzÉ Wæû| iÉUÇaÉ MüÉ eÉsÉ WûÏ xÉÉaÉU MüÉ eÉsÉ Wæû| LåxÉå WûÏ ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉÉå cÉåiÉlÉÉ Wæû, urÉÉmÉMü oÉë¼ÉhQû qÉåÇ uÉWûÏ MüÐ uÉWûÏ cÉåiÉlÉÉ Wæû| Á.....AÉlÉlS..... ZÉÔoÉ AÉlÉlS... eÉÉå ´ÉÏM×üwhÉ WæÇû uÉWû iÉÑqÉ WûÉå| eÉÉå ´ÉÏUÉqÉ WæÇû uÉWû iÉÑqÉ WûÉå| eÉÉå ÍzÉuÉ WæÇû uÉWû iÉÑqÉ WûÉå| eÉÉå eÉaÉSqoÉÉ WæÇû uÉWû iÉÑqÉ WûÉå| uÉå AmÉlÉå cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû AÉæU WûqÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå jÉå| AoÉ eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå oÉlÉ aÉrÉÉ MüÉqÉ| sÉÉZÉ cÉÉårÉÉïxÉÏ Måü cÉ‚üU xÉå jÉMüÉ, ZÉÉåsÉÏ MüqÉU| AoÉ UWûÉ AÉUÉqÉ mÉÉlÉÉ, MüÉqÉ YrÉÉ oÉÉMüÐ UWûÉ ? ZÉÔoÉ AÉlÉlS.... qÉkÉÑU AÉlÉlS..... qÉkÉÑU zÉÉÎliÉ.... AÉiqÉ zÉÉÇÌiÉ..... mÉUqÉÉiqÉ-mÉëxÉÉS qÉåÇ WûqÉ mÉËUiÉ×miÉ WûÉå UWåû Wæû| AoÉ WûqÉåÇ rÉWû uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûÏ ÌMü WûqÉ qÉUMüU pÉaÉuÉÉlÉ Måü sÉÉåMü qÉåÇ eÉÉLÆaÉå| rÉWû oÉåuÉMÔüTüÐ pÉÏ WûqÉlÉå NûÉåÄQû SÏ| qÉUlÉå Måü oÉÉS pÉaÉuÉÉlÉ ÍqÉsÉåaÉÉ rÉWû iÉÉå oÉÉsÉMüÉåÇ MüÉå ÍxÉZÉÉrÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ AÉæU oÉÉsÉMüÉåÇ lÉå ÍxÉZÉÉrÉÉ jÉÉ| oÉë¼uÉå¨ÉÉ MüpÉÏ LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÍxÉZÉÉiÉå ÌMü qÉUlÉå Måü oÉÉS pÉaÉuÉÉlÉ ÍqÉsÉåaÉÉ| ApÉÏ iÉÔ uÉWû cÉæiÉlrÉ WæûÈ iɨuÉqÉÍxÉ| iÉåUÉ WûÏ xuÉpÉÉuÉ Wæû 'Á'MüÉU aÉÑÇeÉÉlÉÉ| 'Á'MüÉU iÉåUå AÉiqÉ-xuÉpÉÉuÉ xÉå ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL iÉÔ ApÉÏ cÉæiÉlrÉ Wæû| SÒUÉcÉÉUÏ qÉlÉ lÉå, mÉÉmÉÉcÉÉUÏ CcNûÉAÉåÇ lÉå, pÉrÉpÉÏiÉ ÌuÉcÉÉUÉåÇ lÉå UÉaÉ-²åwÉ Måü iÉUÇaÉÉåÇ lÉå iÉÑqWåÇû AmÉlÉÏ qÉÌWûqÉÉ xÉå uÉÇÍcÉiÉ UZÉÉ jÉÉ| AoÉ aÉÑà MüÉ ¥ÉÉlÉ mÉcÉÉlÉå MüÉ AÍkÉMüÉU WûÉå UWûÉ Wæû CxÉÍsÉL pÉrÉ Måü ÌuÉcÉÉU, UÉaÉ-²åwÉ MüÐ AÉaÉ, ÌuÉwÉqÉiÉÉ MüÐ cÉå¹ÉLÆ AÉÌS MüÉå ÌuÉSÉ SåMüU SåWûÉkrÉÉxÉ MüÉå NûÉåÄQû| aÉÑà AmÉlÉå mÉUqÉÉiqÉ- pÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåMüU iÉÑqWåÇû AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉÉ UWåû WæÇû eÉÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉirÉ Wæû| rÉWûÏ xÉuÉï xÉTüsÉiÉÉAÉåÇ MüÐ MÑÇüeÉÏ Wæû| 'qÉæÇ AÉiqÉÉ WÕðû' rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ WûMüÐMüiÉ Wæû| 'qÉæÇ cÉæiÉlrÉ WÕðû' rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ xÉŠÏ oÉÉiÉ Wæû| 'qÉåUÉ AÉiqÉÉ WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû' ÌoÉsMÑüsÉ ÌlÉÈxÉlSåWû Wæû| qÉæÇ AmÉlÉå AlÉÑpÉÔiÉ AÉiqÉxuÉpÉÉuÉ qÉåÇ eÉaÉ UWûÉ WÕðû| SåWû MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ xÉå qÉæÇ qÉU UWûÉ jÉÉ AÉæU eÉlqÉ WûÉå UWûÉ jÉÉ| AoÉ AÉiqÉÉ Måü xuÉpÉÉuÉ xÉå qÉæÇ AmÉlÉå AqÉU xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ AÉ UWûÉ WÕðû| ÍzÉwrÉ Måü rÉå AlÉÑpÉuÉrÉÑ£ü uÉcÉlÉ xÉÑlÉMüU aÉÑÃuÉÉhÉÏ pÉÏiÉU xÉå mÉëMüOû WÒûDÈ 'Wåû mÉÑ§É ! CxÉ SåWûÉkrÉÉxÉ lÉå iÉÑfÉå ÍcÉU MüÉsÉ xÉå oÉÉðkÉ UZÉÉ jÉÉ| AoÉ ÁMüÉU MüÉ aÉÑðeÉlÉ MüUMåü SåWûÉÍpÉqÉÉlÉ MüÉå pÉaÉÉMüU AÉiqÉ-AÍpÉqÉÉlÉ MüÉå eÉaÉÉ Så| MüÉðOåû xÉå MüÉðOûÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉpÉÉuÉ MüÉå WûOûÉlÉå
  • Måü ÍsÉL AmÉlÉå cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå, AmÉlÉå AÉiqÉxuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå| ÌuÉMüÉU AÉæU ÌuÉwÉrÉÉåÇ Måü AÉMüwÉïhÉ MüÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL AmÉlÉå AÉiqÉÉlÉlS MüÉå eÉaÉÉAÉå| AmÉlÉå AÉiqÉÉ Måü xÉÑZÉ qÉåÇ xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉAÉå iÉÉå oÉÉWûU MüÉ xÉÑZÉ iÉÑqWåÇû YrÉÉåÇ oÉÉðkÉåaÉÉ ? ExÉMüÐ MüWûÉð iÉÉMüiÉ Wæû iÉÑqWåÇû oÉÉðkÉlÉå MüÐ ? iÉÑqWûÏÇ oÉðkÉ eÉÉiÉå jÉå uÉixÉ ! AoÉ iÉÑqÉ qÉÑfÉ qÉÑ£ü AÉiqÉÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ AÉrÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ pÉÏ qÉÑ£ü WûÉå eÉÉAÉå| sÉå sÉÉå rÉWû ÁMüÉU MüÐ aÉÑðeÉlÉ AÉæU ¥ÉÉlÉ MüÐ MæÇücÉÏ| MüÉOû SÉå qÉÉåWû-qÉqÉiÉÉ Måü eÉÉsÉ MüÉå| iÉÑqWåÇû oÉÉðkÉ xÉMåü rÉÉ lÉMüÉåïÇ qÉåÇ sÉå eÉÉ xÉMåü AjÉuÉÉ xuÉaÉï qÉåÇ TðüxÉÉ xÉMåü LåxÉÏ iÉÉMüiÉ ÌMüxÉÏ qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ| iÉÑqÉ WûÏ lÉMïü AÉæU xuÉaÉï Måü UÉxiÉå oÉlÉÉMüU ExÉqÉåÇ mÉcÉlÉå AÉæU TðüxÉlÉå eÉÉiÉå jÉå, A¥ÉÉlÉ Måü MüÉUhÉ| AoÉ ¥ÉÉlÉ Måü mÉëxÉÉS xÉå iÉÑqWûÉUÉ A¥ÉÉlÉ pÉÉaÉ aÉrÉÉ| AaÉU jÉÉåÄQûÉ UWûÉ WûÉå iÉÉå qÉÉU SÉå 'Á' MüÐ aÉSÉ ÌTüU xÉå| mÉëMüOû MüU SÉå AmÉlÉÉ AÉlÉlS| mÉëMüOû MüU SÉå AmÉlÉÏ qÉxiÉÏ| mÉëMüOû MüU SÉå AmÉlÉÏ ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMüiÉÉ| qÉÑfÉå AoÉ MÑüNû lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL, YrÉÉåÇÌMü xÉuÉï qÉæÇ WûÏ oÉlÉÉ oÉæPûÉ WÕðû| qÉÑfÉå lÉMïü MüÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ, xuÉaÉï MüÐ sÉÉsÉxÉÉ lÉWûÏÇwÉ qÉ×irÉÑ qÉåUÏ WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ| eÉlqÉ qÉåUÉ MüpÉÏ jÉÉ lÉWûÏÇ| qÉæÇ uÉWû AÉiqÉÉ WÕðû| iÉÑqÉ xÉoÉ AÉiqÉÉ WûÏ WûÉå| xÉoÉ mÉUqÉåµÉU WûÉå| qÉæÇ pÉÏ uÉWûÏ WÕðû| iÉÑqÉ pÉÏ uÉWûÏ WûÉå| eÉÉå qÉæÇ WÕðû uÉWûÏ iÉÑqÉ pÉÏ WûÉå| eÉÉå iÉÑqÉ WûÉå uÉWû qÉæÇ WÕðû| Wåû ÌMüssÉÉåsÉ MüUiÉå mɤÉÏ ! iÉÑqÉ pÉÏ cÉæiÉlrÉ SåuÉ WûÉå| Wåû aÉaÉlÉaÉÉqÉÏ rÉÉåaÉÏ ! iÉÑqÉ AmÉlÉå cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉÉå| SåWû xÉå eÉÑÄQûMüU iÉÑqÉ MüoÉ iÉMü AÉMüÉzÉaÉqÉlÉ MüUiÉå UWûÉåaÉå ? iÉÑqÉ iÉÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉ sÉÉå| Wåû AÉMüÉzÉcÉÉUÏ ÍxÉ®ÉåÇ ! AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÌuÉcÉUhÉ MüUlÉå uÉÉsÉå E¨ÉqÉ MüÉåÌOû Måü xÉÉkÉMüÉåÇ ! iÉÑqÉ AmÉlÉå xÉÉkrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉÉå| iÉÑqÉ iÉÉå kÉlrÉ WûÉå WûÏ eÉÉAÉåaÉå, iÉÑqWûÉUÏ kÉlrÉiÉÉ MüÉ WûÉålÉÉ mÉëÉM×üÌiÉMü eÉÏuÉÉåÇ Måü ÍsÉL oÉWÒûiÉ MÑüNû AÉzÉÏuÉÉïS WûÉå eÉÉLaÉÉ| Wåû ÍxÉ®ÉåÇ ! iÉÑqÉ mÉUqÉ ÍxÉ®iÉÉ MüÉå mÉÉ sÉÉå| Wåû xÉÉkÉMüÉåÇ ! iÉÑqÉ mÉUqÉ xÉÉkrÉ MüÉå mÉÉ sÉÉå| mÉUqÉ xÉÉkrÉ iÉÑqWûÉUÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû lÉ ! ZÉÔoÉ qÉkÉÑU AsÉÉæÌMüMü AlÉÑpÉÔÌiÉ qÉåÇ iÉÑqÉ aÉÉåiÉÉ qÉÉUiÉå eÉÉAÉå| iÉÑqÉ AaÉU AÉlÉlSxuÉÃmÉ lÉ WûÉåiÉå, xÉÑZÉxuÉÃmÉ lÉ WûÉåiÉå iÉÉå ApÉÏ AmÉlÉå AÉiqÉxuÉpÉÉuÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉÑlÉiÉå iÉÑqÉ CiÉlÉå mÉÌuɧÉ, zÉÉÇiÉ AÉæU xÉÑZÉxuÉÃmÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå jÉå| iÉÑqÉ mÉWûsÉå xÉå WûÏ LåxÉå jÉå| erÉÉåÇ -erÉÉåÇ pÉÔsÉ ÍqÉOûiÉÏ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ iÉÑqWåÇû AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉ MüÐ zÉÉÇÌiÉ AÉæU qÉxiÉÏ AÉiÉÏ Wæû| eÉrÉ WûÉå....! mÉëpÉÑ iÉåUÏ eÉrÉ WûÉå....! Wåû aÉÑÃSåuÉ iÉÑqWûÉUÏ eÉrÉ WûÉå....! lÉÉ eÉÏlÉÉ Wæû lÉÉ qÉUlÉÉ Wæû qÉaÉlÉ AmÉlÉå qÉåÇ UWûlÉÉ Wæû| AÉlÉ mÉÄQåû xÉÉå xÉWûlÉÉ Wæû, AÉiÉqÉ lÉzÉå qÉåÇ SåWû pÉÑsÉÉMüU xÉɤÉÏ WûÉåMüU UWûlÉÉ Wæû|| ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ xÉÇaÉÌiÉ MüUåÇ rÉÌS xÉÇiÉ MüÐ iÉÉå ÍcÉ¨É xÉqÉiÉÉ mÉÉrÉ Wæû| rÉÌS SÒeÉïlÉÉåÇ qÉåÇ oÉæPûiÉå oÉÑή ÌoÉaÉÄQû iÉÉå eÉÉrÉ Wæû| SÒÈxÉÇaÉ qÉåÇ oÉæPåû xÉSÉ xÉixÉÇaÉ qÉåÇ lÉÉ eÉÉ xÉMåü| xÉÑZÉ Wæû rÉWûÉð rÉÉ SÒÈZÉ Wæû MæüxÉå ClWåÇû xÉqÉfÉÉ xÉMåÇü|| ÌlÉeÉÏïuÉ xÉÉUå zÉÉx§É xÉŠÉ qÉÉaÉï WûÏ ÌSZÉsÉÉrÉ WæÇû| SØÄRû aÉëÎljÉ ÍcÉ‹ÄQû ZÉÉåsÉlÉå MüÐ rÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ oÉiÉsÉÉrÉ WæÇû| ÌlÉxxÉÇaÉ WûÉålÉå Måü xÉoÉoÉ xÉå DzÉ pÉÏ ÃMü eÉÉrÉ Wæû|
  • aÉÑà aÉÉðPû ZÉÉåsÉlÉ UÏÌiÉ iÉÉå aÉÑÃSåuÉ WûÏ oÉiÉsÉÉrÉ Wæû|| aÉÑÃSåuÉ ASpÉÑiÉ ÃmÉ Wæû mÉUkÉÉqÉ qÉÉðÌWû ÌuÉUÉeÉiÉå| EmÉSåzÉ SålÉå xÉirÉ MüÉ CxÉ sÉÉåMü qÉåÇ AÉ eÉÉuÉiÉå| SÒaÉïqrÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUÉ pÉrÉ xÉå mÉUå sÉå eÉÉuÉiÉå| mÉU kÉÉqÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉrÉ MüU xuÉUÉerÉ mÉS ÌSsÉuÉÉuÉiÉå|| ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ lÉÉ pÉÉåaÉ ÎeÉxÉMüÉå ZÉÏÇcÉiÉå lÉÉ ¤ÉÉåpÉ qÉlÉ qÉåÇ AÉrÉ Wæû| MæüxÉÏ xÉÑWûÉuÉlÉÏ uÉxiÉÑ WûÉå lÉÉ sÉÉåpÉ qÉlÉ EmÉeÉÉrÉ Wæû| Wæû uÉxiÉÑ xÉŠÏ MüÉælÉ-xÉÏ ÌMüxÉ uÉxiÉÑ qÉÉðWûÏ xÉÉU Wæû| ExÉ uÉxiÉÑ MüÐ WûÉå ZÉÉåeÉ ExÉMüÉ ¥ÉÉlÉ qÉåÇ AÍkÉMüÉU Wæû|| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ......iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ qÉÉåOûU ÌTüOûlÉ mÉU MüÐ xÉuÉÉUÏ AµÉaÉeÉ mÉU cÉÄRû cÉÑMåü| SåzÉÉåÇ ÌSzÉÉuÉU qÉåÇ ÌTüUå AÉMüÉzÉ qÉåÇ pÉÏ EÄQû cÉÑMåü| NûÉlÉÉ ÌMürÉå WûÉå ZÉÉMü AoÉ iÉMü eÉlqÉ ÌlÉwTüsÉ WûÏ aÉrÉÉ| mÉWÒðûcÉå lÉWûÏÇ rÉÌS AÉiqÉmÉÑU iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||1|| FÆcÉå cÉÑlÉÉrÉå qÉWûsÉ xÉÑlSU, oÉÉaÉ oÉaÉÏcÉå sÉaÉÉ| WûÍjÉrÉÉU sÉåMüU WûÉjÉ qÉåÇ, UhÉ xÉå ÌSrÉÉ zɧÉÑ pÉaÉÉ| Så SÉlÉ rÉÉ MüU rÉ¥É rÉzÉ cÉÉUÉåÇ iÉUTü TæüsÉÉ ÌSrÉÉ| lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ MüÐlWûÉ AÉiqÉrÉzÉ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||2|| qÉÏPåû xÉÑUÏsÉå UÉaÉ MüÉlÉÉåÇ qÉåÇ xÉSÉ mÉÄQûiÉå UWåû| CÌiÉWûÉxÉ MüÌuÉiÉÉ xÉÇÌWûiÉÉ xÉÉUÏ EqÉU xÉÑlÉiÉå UWåû| ÌMüxxÉå MüWûÉlÉÏ UÉiÉ ÌSlÉ xÉÑlÉ urÉjÉï AÉrÉÑ aÉðuÉÉ ÌSrÉÉ| cÉcÉÉï xÉÑlÉÏ lÉWûÏÇ AÉiqÉ MüÐ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||3|| AÉxÉlÉ iÉÌMürÉå MüÉå sÉaÉÉ xÉÉårÉå qÉÑsÉÉrÉqÉ xÉåeÉ mÉU| iÉÃhÉÏ xÉSÉ MüUiÉÏ UWûÏ xÉåuÉÉ iÉÑqWûÉUÏ eÉlqÉ pÉU| lÉÇaÉå mÉSÉåÇ lÉWûÏÇ pÉÔÍqÉ FmÉU LMü mÉaÉ pÉÏ kÉU ÌSrÉÉ| lÉWûÏÇ xmÉzÉï AÉiqÉÉ MüÉ ÌMürÉÉ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||4|| eÉÉå SåzÉ uÉxiÉÑ uÉxiÉÑLÆ SåZÉÏ WûeÉÉUÉåÇ UÇaÉlÉÏ| xÉÑU SåZÉ ÎeÉlÉMüÉå qÉÉåWûiÉå LåxÉå ÌlÉUÉsÉå RÇûaÉ MüÐ|
  • rÉÌS mÉÍ©lÉÏ rÉÉ AmxÉUÉLÆ SåZÉ sÉÏ iÉÉå YrÉÉ WÒûAÉ| SåZÉÏ NûoÉÏ lÉWûÏÇ AÉiqÉ MüÐ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||5|| AÉxÉ£ü WûÉåMüU xuÉÉS qÉåÇ urÉÇeÉlÉ AlÉåMüÉåÇ ZÉÉ ÍsÉrÉå| ZÉÉiÉå UWåû ÍqÉ¹É³É iÉÏZÉå cÉOûmÉOåû pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉå| ÎeÉiÉlÉå mÉSÉUjÉ WæÇû eÉaÉiÉ qÉåÇ xuÉÉS xÉoÉMüÉ sÉå ÍsÉrÉÉ| cÉÉZÉÉ lÉWûÏÇ rÉÌS AÉiqÉUxÉ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||6|| AÉxÉ£ü WûÉåMüU aÉlkÉ qÉåÇ oÉÉaÉÉåÇ oÉaÉÏcÉÉåÇ qÉåÇ ÌTüUå| xÉÑlSU sÉaÉÉD uÉÉÌOûMüÉ eÉÉå ClSì MüÉ pÉÏ qÉlÉ WûUå| C§ÉÉÌS uÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ sÉaÉÉ bÉU oÉɽ xÉoÉ qÉWûMüÉ ÌSrÉÉ| lÉWûÏÇ aÉlkÉ xÉÔðbÉÏ AÉiqÉ MüÐ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||7|| ¢üÏÄQûÉ MüUÏ oÉUxÉÉåÇ iÉsÉMü lÉuÉ rÉÑuÉÌiÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ qÉåÇ| erÉÉåÇ ClSì pÉÉåaÉå pÉÉåaÉ YrÉÉ AÉÄrÉÉ iÉÑqWûÉUå WûÉjÉ qÉåÇ| eÉlqÉå WûeÉÉUÉåÇ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ MüÉsÉ ÌTüU ZÉÉ ÍsÉrÉÉ| ¢üÏQûÉ MüUÏ lÉWûÏÇ AÉiqÉ xÉå iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||8|| ¢üÏQûÉ MüUÉå iÉÉå AÉiqÉ xÉå cÉcÉÉï xÉÑlÉÉå iÉÉå AÉiqÉ MüÐ| mÉÔeÉÉ MüUÉå iÉÉå AÉiqÉ MüÐ lÉWûÏÇ AlrÉ mÉÔeÉÉ MüÉqÉ MüÐ| 'MüÉæzÉsrÉ' NûsÉ MüÉå eÉÉlÉMüU qÉÑZÉ qÉÉåÄQû rÉÌS xÉoÉxÉå ÍsÉrÉÉ| mÉÌWûcÉÉlÉ sÉÏlÉÉ AÉiqÉ MüÉå iÉÉå MüÉrÉï xÉoÉ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ||9|| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AÉxÉ£ü WûÉåMüU xuÉÉS qÉåÇ urÉÇeÉlÉ AlÉåMüÉåÇ ZÉÉ ÍsÉrÉå| ZÉÉiÉå UWåû ÍqÉ¹É³É iÉÏZÉå cÉOûmÉOåû pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉå| ÎeÉiÉlÉå mÉSÉUjÉ WæÇû eÉaÉiÉ qÉåÇ xuÉÉS xÉoÉMüÉ sÉå ÍsÉrÉÉ| cÉÉZÉÉ lÉWûÏÇ rÉÌS AÉiqÉUxÉ iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ|| ¢üÏQûÉ MüUÉå iÉÉå AÉiqÉ xÉå cÉcÉÉï xÉÑlÉÉå iÉÉå AÉiqÉ MüÐ| mÉÔeÉÉ MüUÉå iÉÉå AÉiqÉ MüÐ lÉWûÏÇ AlrÉ mÉÔeÉÉ MüÉqÉ MüÐ| 'MüÉæzÉsrÉ' NûsÉ MüÉå eÉÉlÉMüU
  • qÉÑZÉ qÉÉåÄQû rÉÌS xÉoÉxÉå ÍsÉrÉÉ| mÉÌWûcÉÉlÉ sÉÏlÉÉ AÉiqÉ MüÉå iÉÉå MüÉrÉï xÉoÉ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ|| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ