Sachcha sukh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sachcha sukh

on

 • 325 views

 

Statistics

Views

Total Views
325
Views on SlideShare
325
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sachcha sukh Sachcha sukh Document Transcript

 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ mÉëÉiÉÈxqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ xÉŠÉ xÉÑZÉ 1
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ WûqÉ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, cÉÑlÉÉuÉ eÉÏiÉåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ CxÉqÉåÇ zÉÇMüÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû mÉUÇiÉÑ pÉærÉÉ! WûqÉ qÉUåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, CxÉqÉåÇ MüÉåD zÉÇMüÉ Wæû? ÌuÉqÉÉlÉ EÄQûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, oÉxÉ cÉsÉlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUÇiÉÑ CxÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉrÉ Wæû? AÉeÉ iÉMü AÉmÉlÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû.... AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå eÉÉlÉÉåaÉå AÉæU mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå, mrÉÉUå pÉærÉÉ! uÉWû xÉoÉ qÉ×irÉÑ Måü LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ NÕûOû eÉÉrÉåaÉÉ, eÉÉlÉÉ AlÉeÉÉlÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ, mÉëÉÎmiÉ AmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉåaÉÏ| AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉå eÉÉAÉå| AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÌuÉcÉsÉ AÉiqÉÉ MüÉå, ÌlÉeÉxuÉÃmÉ Måü AaÉÉkÉ AÉlÉlS MüÉå, zÉɵÉiÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉÉå| ÌTüU iÉÉå AÉmÉ WûÏ AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉiqÉÉ WûÉå| eÉÉaÉÉå.... EPûÉå.... AmÉlÉå pÉÏiÉU xÉÉårÉå WÒûL ÌlɶÉrÉoÉsÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå| xÉuÉïSåzÉ, xÉuÉïMüÉsÉ qÉåÇ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ AÉiqÉoÉsÉ MüÉå AÎeÉïiÉ MüUÉå| AÉiqÉÉ qÉåÇ AjÉÉWû xÉÉqÉjrÉï Wæû| AmÉlÉå MüÉå SÏlÉ-WûÏlÉ qÉÉlÉ oÉæPåû iÉÉå ÌuÉµÉ qÉåÇ LåxÉÏ MüÉåD xɨÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû FmÉU EPûÉ xÉMåü| AmÉlÉå AÉiqÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå aÉrÉå iÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ LåxÉÏ MüÉåD WûxiÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû SoÉÉ xÉMåü| xÉSÉ xqÉUhÉ UWåû ÌMü CkÉU-EkÉU pÉOûMüiÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ iÉÑqWûÉUÏ zÉÌ£ü pÉÏ ÌoÉZÉUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû| AiÉÈ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå oÉWûMüÉAÉå lÉWûÏÇ| iÉqÉÉqÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå LMü̧ÉiÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ-MüÉsÉ qÉåÇ AÉiqÉÍcÉliÉlÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉå AÉæU urÉuÉWûÉU-MüÉsÉ qÉåÇ eÉÉå MüÉrÉï MüUiÉå WûÉå ExÉqÉåÇ sÉaÉÉAÉå| S¨ÉÍcÉ¨É WûÉåMüU WûU MüÉåD MüÉrÉï MüUÉå| xÉSÉ zÉÉliÉ uÉ×Ì¨É kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| ÌuÉcÉÉUuÉliÉ LuÉÇ mÉëxÉ³É UWûÉå| eÉÏuÉqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ xÉqÉfÉÉå| xÉoÉxÉå xlÉåWû UZÉÉå| ÌSsÉ MüÉå urÉÉmÉMü UZÉÉå| AÉiqÉÌlɸ qÉåÇ eÉaÉå WÒûL qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü xÉixÉÇaÉ LuÉÇ xÉixÉÉÌWûirÉ xÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå pÉÌ£ü LuÉÇ uÉåSÉliÉ xÉå mÉѹ LuÉÇ mÉÑsÉÌMüiÉ MüUÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 2
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÌlÉuÉåSlÉ mÉÔerÉ´ÉÏ Måü xÉUxÉ xÉÑoÉÉåkÉ LuÉÇ ´ÉÑÌiÉ-qÉkÉÑU uÉcÉlÉÉqÉ×iÉÉåÇ Måü CxÉ AlÉÑmÉqÉ xÉÇMüsÉlÉ MüÉå mÉÉPûMüÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ mÉëxiÉÑiÉ MüUiÉå WÒûL WûqÉåÇ AmÉÉU mÉëxɳÉiÉÉ WûÉå UWûÏ Wæû| rÉWû AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÐ EŠ xÉÉkÉlÉÉ ÌuÉWÇûaÉqÉÉaÉï MüWûsÉÉiÉÏ Wæû| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü mrÉÉxÉå, ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉuÉÉlÉ xÉÉkÉMüÉåÇ Måü ÍsÉL rÉWû mÉÑxiÉMü uÉÉrÉÑrÉÉlÉ MüÉ MüÉqÉ MüUåaÉÏ| mÉÔerÉ´ÉÏ MüÐ AÉiqÉÉlÉÑpÉÔÌiÉ xÉå NûsÉMüiÉå rÉå uÉcÉlÉ SåWû MüÐ AÉxÉÌ£ü AÉæU qÉÉlÉÍxÉMü SÒoÉïsÉiÉÉLÆ NÒûÄQûÉMüU AÉiqÉ-ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU ÌoÉPûÉ SåiÉå WæÇû| AiÉÈ CxÉ mÉÉuÉlÉ mÉÑxiÉMü MüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ UZÉåÇ, oÉÉU-oÉÉU mÉÄRåÇû AÉæU kÉlrÉ-kÉlrÉ WûÉå eÉÉLÆ.....| ÌuÉlÉÏiÉ ´ÉÏ rÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AlÉÑ¢üqÉ mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ ...................................................................................................... 2 ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3 xÉŠÉ xÉÑZÉ ............................................................................................................................. 4 xÉÇiÉ xÉÔUSÉxÉ.......................................................................................................................... 15 ÌuÉuÉåMü SmÉïhÉ.......................................................................................................................... 22 xÉÇrÉqÉ xÉå WûÏ xÉTüsÉiÉÉ ............................................................................................................. 29 xÉÔ¤qÉ uÉ×Ì¨É xÉå AÉiqÉ-sÉÉpÉ ..................................................................................................... 40 AxÉÏqÉ mÉÑhrÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ ........................................................................................................... 45 xÉixÉÇaÉ sÉWûËUrÉÉð ..................................................................................................................... 47 xÉŠÉ xÉÑZÉ YrÉÉ Wæû ? ............................................................................................................ 53 3
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ xɨÉÉ xÉå WûqÉÉUÏ ÍcɨÉMüsÉÉ xTÑüËUiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| uÉWû ÍcɨÉMüsÉÉ rÉÉ xÉÇÌuÉiÉç, uÉ×̨É, xTÑüUhÉÉ rÉÉ kÉÉUÉ ÌWûiÉÉ lÉÉqÉ MüÐ lÉÉÄQûÏ qÉåÇ eÉÉMüU xuÉmlÉ MüÉ xÉÇxÉÉU oÉlÉÉ sÉåiÉÏ Wæû| uÉWû xÉÇÌuÉiÉç xÉѳÉiÉÉ MüÐ AuÉxjÉÉ qÉåÇ aÉWûUÏ lÉÏÇS qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉiÉÏ Wæû| ExÉ xÉÇÌuÉiÉç Måü ESaÉqÉ xjÉÉlÉ AliÉrÉÉïqÉÏ AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ, ExÉMüÉ oÉÉåkÉ rÉÉ ¥ÉÉlÉ AaÉU ÌMüxÉÏ MüÉå iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû Måü ÍsÉL pÉÏ mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå ExÉå SÒoÉÉUÉ aÉpÉïuÉÉxÉ MüÉ SÒÈZÉ lÉWûÏÇ pÉÉåaÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| uÉWû qÉÑ£üÉiqÉÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ| cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ xÉå xTÑüËUiÉ xÉÇÌuÉiÉç eÉaÉiÉ MüÐ AÉxÉÌ£ü MüUiÉÏ Wæû AÉæU UÉaÉ xÉÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| lɵÉU mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ UÉaÉ, lɵÉU SåWû MüÐ AÉxjÉÉ AaÉU zÉɵÉiÉ Måü xÉÇaÉÏiÉ MüÉå xÉÑlÉMüU, zÉɵÉiÉ Måü krÉÉlÉ MüÉå mÉÉMüU, zÉɵÉiÉ MüÐ qÉkÉÑUiÉÉ MüÉ LWûxÉÉxÉ MüU sÉå, xÉÉkÉMü UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå pÉÉåaÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ, ÍcÉliÉÉ ÌlÉͶÉliÉiÉÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉaÉÏ, qÉ×irÉÑ AqÉUiÉÉ oÉSsÉ eÉÉLaÉÏ, eÉÏuÉ oÉë¼ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| MåüuÉsÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå rÉWû sÉÉpÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ Måü MüÉUhÉ eÉÏuÉ eÉlqÉ qÉUhÉ Måü cÉ‚üU qÉåÇ mÉÄQûiÉÉ Wæû, UÉaÉ Måü MüÉUhÉ eÉÏuÉ mÉÉmÉÉcÉU MüUiÉÉ Wæû, UÉaÉ Måü MüÉUhÉ eÉÏuÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ pÉOûMüiÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ pÉÉåaÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉiÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉiÉÉ | UÉaÉ ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL eÉaÉiÉ MüÐ lɵÉUiÉÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü, zÉUÏU MüÐ ¤ÉhÉpÉÇaÉÑUiÉÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü ÍcÉ¨É qÉåÇ uÉæUÉarÉ MüÉå EmÉeÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| SÕxÉUÉ EmÉÉrÉ WæûÈ pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ UÉaÉ MüUÉå, ExÉ zÉɵÉiÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ UÉaÉ MüUÉå ÌMü lɵÉU MüÉ UÉaÉ xqÉUhÉ qÉåÇ pÉÏ lÉ AÉrÉå| zÉɵÉiÉ Måü UxÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ xÉUÉoÉÉåU WûÉå eÉÉAÉå, UÉqÉ Måü UxÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ iÉlqÉrÉ WûÉå eÉÉAÉå ÌMü MüÉqÉlÉÉAÉåÇ MüÉ SWûMüiÉÉ WÒûAÉ, ÍcÉÇaÉÉËUrÉÉð TåÇüMüiÉÉ WÒûAÉ MüÉqÉ MüÉ SÒÈZÉS oÉÄQûuÉÉlÉsÉ WûqÉÉUå ÍcÉ¨É MüÉå lÉ iÉmÉÉ xÉMåü, lÉ xÉiÉÉ xÉMåü| ÍcÉ¨É qÉåÇ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WûU xÉqÉrÉ WûqÉåzÉÉ ÎxjÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ lɵÉU UÉaÉ Måü MüÉUhÉ ExÉÏ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ xɨÉÉ sÉåMüU xÉÇÌuÉiÉç oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉaÉëiÉ eÉaÉiÉ MüÐ CcNûÉAÉåÇ qÉåÇ pÉOûMüiÉÏ Wæû| eÉoÉ uÉWû xÉÇÌuÉiÉç ÌWûiÉÉ lÉÉqÉ MüÐ lÉÉÄQûÏ qÉåÇ AÉiÉÏ iÉoÉ xuÉmlÉ MüÉ eÉaÉiÉ ÌSZÉÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ xÉÇÌuÉiÉç eÉoÉ MÑüÎhPûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ AÉiÉÏ Wæû| AaÉU uÉWû xÉÇÌuÉiÉç mÉUqÉ iɨuÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUå, krÉÉlÉ MüUå, mÉUqÉ iɨuÉ Måü eÉÉlÉMüÉU xÉimÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ xÉÉͳÉkrÉ-xÉåuÉlÉ MüUå iÉÉå uÉWû xÉÇÌuÉiÉç ¢üqÉzÉÈ AmÉlÉå ESaÉqÉ xjÉÉlÉ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ AuÉÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉL| CxÉ mÉëMüÉU AmÉlÉå qÉæÇ mÉlÉå Måü ESaÉqÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ xÉÇÌuÉiÉç AaÉU iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû Måü ÍsÉL pÉÏ ÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉL iÉÉå ÌTüU ExÉå eÉÏuÉ WûÉåMüU eÉlqÉ sÉålÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ, qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ AÉlÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| cÉlSìqÉÉ qÉåÇ AqÉ×iÉ oÉUxÉÉlÉå MüÐ xɨÉÉ eÉWûÉð xÉå AÉiÉÏ Wæû uÉWûÏ cÉæiÉlrÉ iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ MüÉå AÉæU iÉÑqWûÉUÏ lÉxÉ- lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ MüÉå, iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå AÉæU qÉlÉ-oÉÑή MüÉå xTÑüUhÉÉ AÉæU zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû| eÉÉå cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ xÉÔrÉï qÉåÇ mÉëMüÉzÉ AÉæU mÉëpÉÉuÉ pÉUiÉÏ Wæû, cÉlSìqÉÉ qÉåÇ cÉÉðSlÉÏ pÉUiÉÏ Wæû uÉWûÏ cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ iÉÑqWûÉUå WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü zÉUÏU qÉåÇ pÉÏ cÉåiÉlÉÉ, mÉëåqÉ AÉæU AÉlÉlS MüÐ kÉÉUÉ oÉWûÉiÉÏ Wæû| eÉæxÉå mÉ×juÉÏ qÉåÇ UxÉ Wæû| ExÉqÉåÇ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU Måü oÉÏeÉ oÉÉå SÉå ExÉÏ mÉëMüÉU Måü AÇMÑüU, TüsÉ-TÔüsÉ ÌlÉMüsÉ AÉiÉå WæÇû| ExÉÏ mÉëMüÉU uÉWû cÉæiÉlrÉ UÉqÉ UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉ UWûÉ Wæû| ExÉMåü mÉëÌiÉ eÉæxÉÉ pÉÉuÉ MüUMåü ÍcÉliÉlÉ, xqÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ mÉëÌiÉpÉÉuÉ AmÉlÉå AÉmÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| uÉWû UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ExÉMüÉ lÉÉqÉ UÉqÉ Wæû| ExÉMüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå uÉWû iÉÉmÉ, mÉÉmÉ, xÉÇiÉÉmÉ AÉæU jÉMüÉlÉ MüÉå WûU sÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ExÉMüÉ lÉÉqÉ WûËU Wæû| xÉuÉï§É uÉWû ZÉÑS WûÏ ZÉÑS Wæû CxÉÍsÉL ElÉMüÉ lÉÉqÉ ZÉÑSÉ Wæû| uÉWû MüsrÉÉhÉxuÉÃmÉ Wæû CxÉÍsÉL 4
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÍzÉuÉ Wæû| WûqÉ ExÉÏ mÉUqÉ ÍzÉuÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUåÇaÉå eÉÉå AkÉïMüsÉÉkÉÉUÏ cÉlSìzÉåZÉU WûÉåMüU cÉqÉMüiÉå WæÇû| WûqÉ ExÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUåÇaÉå eÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ mÉÑhQûUÏMüÉ¤É uÉæMÑühPûÉÍkÉmÉÌiÉ WûÉåMüU uÉæMÑühPû MüÉå mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû| WûqÉ ExÉÏ AliÉrÉÉïqÉÏ mÉëpÉÑ MüÉ xqÉUhÉ MüUåÇaÉå eÉÉå cÉlSìqÉÉ Måü ²ÉUÉ iÉqÉÉqÉ AÉæwÉÍkÉ-uÉlÉxmÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÏ MüÃhÉÉ-M×ümÉÉ oÉUxÉÉMüU qÉÉlÉuÉ eÉÉÌiÉ MüÉå ÌlÉUÉåaÉiÉÉ MüÉ uÉUSÉlÉ SåiÉå WæÇû| ExÉ xÉΊSÉlÉlSbÉlÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ, ExÉ qÉkÉÑU xÉÇÌuÉiÉç MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå ExÉå mrÉÉU MüUåÇaÉå| eÉÉå iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ MüÉå cÉåiÉlÉÉ SåMüU kÉÄQûMülÉ ÌSsÉÉiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUlÉå MüÐ zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUå MüÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉlÉå MüÐ xɨÉÉ SåiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÏ lÉÉÍxÉMüÉ MüÉå xÉÔðbÉlÉå MüÐ xɨÉÉ SåiÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÉå xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ MüUlÉå MüÐ xTÑüUhÉÉ SåiÉÉ Wæû ExÉå pÉUmÉÔU xlÉåWû MüUÉå| iÉÑqWûÉUÏ 'qÉæÇ....qÉæÇ...' eÉWûÉð xÉå xTÑüËUiÉ WûÉåMüU AÉ UWûÏ Wæû ExÉ ESaÉqÉ xjÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ pÉÏ eÉÉlÉiÉå WûÉå ÌTüU pÉÏ ExÉå kÉlrÉuÉÉS SåiÉå WÒûL xlÉåWû MüUÉå| LåxÉÉ MüUlÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç uÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉåaÉÏ eÉWûÉð rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ xÉÇÌuÉiÉç mÉWÒðûcÉiÉÏ Wæû, eÉWûÉð pÉ£üÉåÇ MüÐ pÉÉuÉ xÉÇÌuÉiÉ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉiÉÏ Wæû, iÉmÉÎxuÉrÉÉåÇ MüÉ iÉmÉ eÉWûÉð TüsÉiÉÉ Wæû, krÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ eÉWûÉð xÉå ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU MüqÉïrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÉå MüqÉï MüUlÉå MüÐ xɨÉÉ eÉWûÉð xÉå ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| „rÉÉåaÉuÉÉÍzɸ' LMü LåxÉÉ ASpÉÑiÉ aÉëljÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå oÉÉU-oÉÉU ÌuÉcÉÉUlÉå xÉå AÉSqÉÏ MüÉå rÉWûÏÇ qÉÑÌ£ü MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ uÉ£üÉ pÉaÉuÉÉlÉ uÉÍzɸeÉÏ WæÇû AÉæU ´ÉÉåiÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ UÉqÉcÉlSìeÉÏ WæÇû| uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ ÌWûqÉÉsÉrÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ xÉÇÌuÉiÉç MüÉå AliÉqÉÑïZÉ ÌMürÉå WÒûL jÉå AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ cÉlSìzÉåZÉU qÉÉiÉÉ mÉÉuÉïiÉÏ Måü xÉÉjÉ AÉMüÉzÉ qÉÉaÉï xÉå AÉrÉå AÉæU uÉÍzɸeÉÏ xÉå ÍqÉsÉå| kÉlÉ qÉåÇ, uÉæpÉuÉ qÉåÇ AÉæU oÉɽ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ LMü AÉSqÉÏ SÕxÉUå AÉSqÉÏ MüÐ mÉÔUÏ oÉUÉoÉUÏ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| eÉÉå ÃmÉ, sÉÉuÉhrÉ, mÉѧÉ, mÉËUuÉÉU, mɦÉÏ AÉÌS LMü urÉÌ£ü MüÉå Wæû uÉæxÉå MüÉ uÉæxÉÉ, EiÉlÉÉ WûÏ SÕxÉUå MüÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| sÉåÌMülÉ mÉUqÉÉiqÉÉ eÉÉå uÉÍzɸeÉÏ MüÉå ÍqÉsÉå Wæû, eÉÉå MüoÉÏU MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû, eÉÉå UÉqÉM×üwhÉ MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû, eÉÉå kɳÉÉ eÉÉOû MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû, eÉÉå UÉeÉÉ eÉlÉMü MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû uÉå WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉoÉ urÉÌ£ü MüÉå ÍqÉsÉ xÉMüiÉå WæÇû| zÉiÉï rÉWû Wæû ÌMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ iÉÏuÉë WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| mÉUqÉÉiqÉ-mÉëÉÎmiÉ MüÐ CcNûÉ iÉÏuÉë lÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ xÉÇxÉÉU MüÐ CcNûÉ eÉÉåU mÉMüÄQûiÉÏ Wæû| xÉÇxÉÉU MüÐ CcNûÉLÆ eÉÏuÉ MüÉå lÉcÉÉiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû AÉæU UÉaÉ mÉæSÉ MüUiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû| uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû ExÉå sÉÉåpÉ MüWûiÉå WæÇû, urÉÌ£ü qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû ExÉå qÉÉåWû MüWûiÉå WæÇû| UÉaÉ WûÏ sÉÉåpÉ AÉæU qÉÉåWû oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ MüÉqÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû| UÉaÉ WûÏ ¢üÉåkÉ MüÉå eÉlqÉ SåiÉÉ Wæû| CÎcNûiÉ uÉxiÉÑ mÉÉlÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ lÉå ÌuÉblÉ QûÉsÉÉ AÉæU uÉWû AmÉlÉå xÉå NûÉåOûÉ Wæû iÉÉå ExÉ mÉU ¢üÉåkÉ AÉrÉaÉÉ, uÉWû AmÉlÉÏ oÉUÉoÉUÏ MüÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå ²åwÉ WûÉåaÉÉ AÉæU AmÉlÉå xÉå uÉWû oÉÄQûÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå pÉrÉ WûÉåaÉÉ| UÉaÉ xÉå WûÏ ¢üÉåkÉ, ²åwÉ AÉæU pÉrÉ mÉæSÉ WûÉåiÉå WæÇû| UÉaÉ xÉå WûÏ qÉÉåWû mÉæSÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU UÉaÉ xÉå WûÏ MüÉqÉ mÉæSÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ MüÉåD urÉÌ£ü mÉUqÉ mÉS MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ| UÉaÉ UÌWûiÉ WûÉålÉÉ Wæû iÉÉå YrÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL? lɵÉU uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ UÉaÉ ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL zÉɵÉiÉ qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûÉ SÉå| zÉɵÉiÉ qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûÉlÉå xÉå UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ AÉ eÉÉLaÉÏ| ÌoÉlÉÉ UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL pÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉiÉÉ, pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ mÉÉiÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå pÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû, xuÉÉjÉÏï xÉÉΨuÉMü xÉåuÉMü oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ xÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû, eÉÏuÉ oÉë¼ xÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MåüuÉsÉ UÉaÉ Måü MüÉUhÉ WûÏ eÉÏuÉ MüÐ SÒSïzÉÉ Wæû| eÉÏuÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû rÉÉåaÉÏ WûÉå aÉrÉÉ, uÉWû pÉ£ü WûÉå aÉrÉÉ, uÉWû ¥ÉÉlÉÏ WûÉå aÉrÉÉ, uÉWû qÉÑ£ü WûÉå aÉrÉÉ| UÉaÉ MüÐ uÉxiÉÑ ÍqÉsÉlÉå xÉå UÉaÉ ÍqÉOûiÉÉ lÉWûÏÇ, UÉaÉ aÉWûUÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉaÉ ÍqÉOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AliÉqÉÑïZÉiÉÉ xÉå| AÉmÉMüÐ xÉÇÌuÉiÉç MüWûÉå, kÉÉUÉ MüWûÉå, xTÑüUhÉÉ MüWûÉå, uÉ×Ì¨É MüWûÉå, xÉÇMüsmÉ MüWûÉå eÉÉå MÑüNû MüWûÉå, uÉWû 5
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xTÑüUhÉÉ eÉWûÉð xÉå EPûiÉÏ Wæû ExÉ cÉæiÉlrÉ-xÉÉaÉU qÉåÇ mÉÑlÉÈ mÉWÒðûcÉ eÉÉrÉ iÉÉå UÉaÉ ÍqÉOû eÉÉrÉ| cÉæiÉlrÉ xÉå eÉoÉ xTÑüUhÉÉ EPûiÉÏ Wæû AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ eÉÉaÉëiÉ AuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû| uÉWû xTÑüUhÉÉ ÌWûiÉÉ lÉÉqÉ MüÐ lÉÉÄQûÏ qÉåÇ bÉÔqÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xuÉmlÉ MüÐ SÒÌlÉrÉÉ ÌSZÉÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ xTÑüUhÉÉ eÉoÉ MÑüÎhPûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ AuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ xTÑüUhÉÉ eÉoÉ AmÉlÉå ESaÉqÉ xjÉÉlÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉ AuÉxjÉÉ MüÉå iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ MüWûiÉå WæÇû| iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ AuÉxjÉÉ Wæû, DµÉU- mÉëÉÎmiÉ MüÐ AuÉxjÉÉ Wæû, qÉÑÌ£ü MüÐ AuÉxjÉÉ Wæû| eÉÉaÉëiÉ, xuÉmlÉ AÉæU xÉÑwÉÑÎmiÉ rÉå xÉÇxÉÉU WæÇû AÉæU oÉSsÉlÉå uÉÉsÉÏ AuÉxjÉÉLÆ WæÇû, SÒÈZÉS AuÉxjÉÉLÆ WæÇû| rÉWûÉð MüÉ SÒÈZÉ iÉÉå SÒÈZÉ Wæû sÉåÌMülÉ WûqÉ sÉÉåaÉ ÎeÉxÉå xÉÑZÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû uÉWû pÉÏ SÒÈZÉ xÉå pÉUÉ Wæû| rÉWûÉð MüÉ zɧÉÑ iÉÉå zɧÉÑ Wæû WûÏ sÉåÌMülÉ ÎeÉxÉå WûqÉ ÍqÉ§É xÉqÉfÉiÉå WæÇû uÉWû pÉÏ MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ zɧÉÑiÉÉ xÉå pÉUÉ WÒûAÉ ÌSZÉåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ ÍqÉ§É qÉåÇ UÉaÉ AÍkÉMü WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ uÉWû ÍqÉ§É MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ eÉÃU PûÉåMüU qÉÉUåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ kÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ AÍkÉMü WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ uÉWû kÉlÉuÉÉlÉ kÉlÉ Måü MüÉUhÉ AÍkÉMü SÒÈZÉÏ UWåûaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ UÉaÉ mÉËUuÉÉU qÉåÇ AÍkÉMü WûÉåaÉÉ, mÉËUuÉÉU Måü MüÉUhÉ WûÏ uÉWû AÍkÉMü SÒÈZÉÏ UWåûaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ UÉaÉ SåWû qÉåÇ WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ SåWû Måü MüÉUhÉ ÍcÉÎliÉiÉ UWåûaÉÉ| UÉaÉ eÉWûÉð pÉÏ AÉmÉlÉå sÉaÉÉrÉÉ uÉWûÉð SÒÈZÉ ÌSrÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ NûÉåÄQåûaÉÉ| pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ sÉaÉÉrÉåÇ iÉÉå? SåZÉlÉÉ rÉWû Wæû pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ WûqÉ MæüxÉå sÉaÉÉiÉå WæÇû| EmÉÉrÉ PûÏMü WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| AÉSqÉÏ mÉæU Måü oÉsÉ xÉå PûÏMü cÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû, WûÉjÉÉåÇ Måü oÉsÉ xÉå cÉsÉåaÉÉ iÉÉå aÉUSlÉ qÉåÇ cÉÉåOû sÉaÉåaÉÏ| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ eÉÉå MüsmÉlÉÉ MüU UZÉÏ Wæû ExÉ pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ rÉÌS UÉaÉ sÉaÉÉrÉåÇ iÉÉå WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû WûqÉÉUÉ UÉaÉ qÉlÉqÉÉlÉÉ UÉaÉ WûÉå| WûqÉ rÉÌS ÌMüxÉÏ ÃmÉ qÉåÇ, ÌMüxÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ, ÌMüxÉÏ ÍcÉ§É qÉåÇ UÉaÉ MüUåÇ iÉÉå xÉiÉiÉ ÍcÉ§É Måü AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉæPû xÉMüiÉå, xÉiÉiÉ ExÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| CxÉÍsÉL uÉWû UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ sÉå eÉÉ xÉMåüaÉÉ| eÉÉå sÉÉåaÉ xÉiÉiÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü qÉÇÌSU qÉåÇ oÉæPûiÉå WæÇû, eÉæxÉå lÉÉæMüUÏ MüUlÉå mÉÑeÉÉUÏ oÉæPûiÉÉ Wæû ElÉMüÉ pÉÏ UÉaÉ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÉ YrÉÉåÇÌMü xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ DµÉU qÉåÇ ElÉMüÉ UÉaÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ| WûÉð, UÉqÉM×üwhÉ mÉUqÉWÇûxÉ LåxÉå mÉÑeÉÉUÏ jÉå ÎeÉlÉMüÉå DµÉU qÉåÇ xÉcÉqÉÑcÉ UÉaÉ jÉÉ, AiÉÈ xÉÇxÉÉU qÉåÇ UÉaÉ ElÉMüÉ ÍqÉOû aÉrÉÉ AÉæU uÉå ¥ÉÉlÉÏ WûÉå aÉrÉå, qÉÑ£ü WûÉå aÉrÉå| DµÉU qÉåÇ UÉaÉ WûÉålÉå MüÉ qÉiÉsÉoÉ Wæû ÌMü ÌMüxÉÏ pÉÏ uÉxiÉÑ rÉÉ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ WûqÉÉUÉ UÉaÉ lÉ ÌOûMåü| uÉxiÉÑ AÉæU mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ UÉaÉ ÌOûMüÉ lÉWûÏÇ ÌMü SÒbÉïOûlÉÉ bÉOûÏ lÉWûÏÇ| eÉoÉ-eÉoÉ pÉrÉ AÉiÉÉ Wæû, SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ AÉiÉÏ Wæû, MÑüNû pÉÏ Mü¹ AÉiÉÉ Wæû, AÉmÉÌ¨É AÉiÉÏ Wæû iÉÉå xÉqÉfÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå pÉrÉ WÒûAÉ Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå ÍcÉliÉÉ WÒûD Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå ¢üÉåkÉ WÒûAÉ Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå ²åwÉ WÒûAÉ Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ Måü MüÉUhÉ AzÉÉÎliÉ WÒûD Wæû rÉWû oÉÉiÉ xÉqÉfÉMüU rÉÌS AÉmÉ ExÉ UÉaÉ xÉå xÉqoÉlkÉ ÌuÉcNåûS MüUåÇ iÉÉå ExÉÏ xÉqÉrÉ AÉmÉ UÉaÉ UÌWûiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉLÆaÉå| sÉåÌMülÉ AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû| eÉÏuÉ MüWåûaÉÉ ÌMü CiÉlÉÉ iÉÉå cÉÉÌWûL WûÏ, CxÉMåü ÌoÉlÉÉ MüÉqÉ MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ? iÉoÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü UÉaÉ mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉ Wæû ExÉå xÉÑkÉÉUlÉÉ Wæû| iÉÑqÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå eÉÉAÉåaÉå iÉÉå eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû iÉÑqWûÉUÏ WûÉeÉUÏ qÉÉ§É xÉå WûÉåMüU UWåûaÉÉ | eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, ÂMü eÉÉrÉaÉÉ | iÉÑqÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉå WûÏ xÉqÉjÉï WûÉå eÉÉAÉåaÉå| xÉqÉjÉï Måü ÍsÉL ÌTüU YrÉÉ AxÉqpÉuÉ Wæû ? xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå WûÏ TÔüsÉ ÎZÉsÉlÉå sÉaÉiÉå Wæû AÉæU oÉŠå pÉÏ MüUuÉOû sÉålÉå sÉaÉiÉå WæÇû| WûuÉÉLÆ ÌuÉzÉåwÉ AÉ¿ûÉÌSlÉÏ oÉlÉlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| mÉëpÉÉiÉ WûÉåiÉå WûÏ xÉcÉUÉcÉU qÉåÇ LMü cÉåiÉlÉÉ urÉÉmiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| xÉÔrÉï Måü WûÉålÉå xÉå eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû AmÉlÉå AÉmÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû, xÉÔrÉï MüÉå MÑüNû MüUlÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ MÑüxÉÏï mÉU AÉ eÉÉrÉ iÉÉå oÉÉMüÐ MüÉ MüÉqÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| AaÉU lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ AmÉlÉÏ MÑüxÉÏï NûÉåÄQûMüU xuÉrÉÇ fÉÉÄQÔû sÉaÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉrÉ, mÉÉlÉÏ MüÉ qÉOûMüÉ pÉUlÉå sÉaÉ eÉÉrÉ, uÉMüÐsÉ AÉæU qÉÑuÉÌ‚üsÉ MüÉå mÉÑMüÉUlÉå sÉaÉ eÉÉrÉ iÉÉå AurÉuÉxjÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| 6
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ LåxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå qÉlÉ-CÎlSìrÉÉð AÉÌS WæÇû| uÉå xÉoÉ iÉÑqWûÉUå lÉÉæMüU-cÉÉMüU WæÇû| iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉ 'xuÉ' MüÐ aÉ¬Ï mÉU AÉ eÉÉAÉå iÉÉå ÌTüU eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| ApÉÏ YrÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû? eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉå lÉWûÏÇ UWûÉ, eÉÉå WûÉå UWûÉ Wæû uÉWû pÉÏ lÉWûÏÇ UWûÉ, eÉÉå pÉÉ UWûÉ Wæû uÉWû ÌOûMü lÉWûÏÇ UWûÉ.... WûqÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉ UWåû WæÇû| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ pÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉÉ xÉMüiÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉ xÉMüiÉÉ, eÉÏuÉ oÉë¼ qÉåÇ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| CxÉÍsÉL UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ rÉWû eÉÏuÉlÉ MüÉ sɤrÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL YrÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ? UÉaÉ xÉÑZÉ qÉåÇ WûÏ iÉÉå WûÉåiÉÉ Wæû| AiÉÈ xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉÑZÉ SålÉå Måü pÉÉuÉ xÉå MüÉrÉï MüUÉå, pÉÉåaÉ pÉÉåaÉlÉåMüÐ AmÉå¤ÉÉ pÉÉåaÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| CxÉxÉå UÉaÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ| ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ UÉaÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ EiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ xÉÉqÉjrÉï AÉiÉÉ eÉÉLaÉÉ| ÌTüU cÉÉWåû qÉÏUÉ MüÐiÉïlÉ MüUiÉå -MüUiÉå UÉaÉ pÉÔsÉÏ AÉæU eÉWûU AqÉ×iÉ WûÉå aÉrÉÉ, zÉoÉUÏ fÉÉQÕû sÉaÉÉiÉå-sÉaÉÉiÉå UÉaÉ pÉÔsÉÏ AÉæU UÉqÉeÉÏ ²ÉU mÉU AÉ aÉrÉå, mÉë¿ûÉS WûËU MüÉå xlÉåWû MüUiÉå-MüUiÉå UÉaÉ MüÉå pÉÔsÉå AÉæU lÉUÍxÉÇWû AuÉiÉÉU mÉëMüOû WûÉå aÉrÉÉ, kÉëÑuÉ ÌmÉiÉÉ MüÐ aÉÉåS qÉåÇ oÉæPûlÉå MüÉ UÉaÉ pÉÔsÉlÉå Måü ÍsÉL WûËU MüÉ UÉaÉ sÉaÉÉMüU WûËUqÉrÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU WûËU mÉëMüOû WûÉå aÉrÉå| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ oÉë¼ WûÉålÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ ÍxÉ® rÉÉåaÉÏ WûÉålÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ mÉÔeÉlÉÏrÉ pÉ£ü WûÉålÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ xÉTüsÉ ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉïrÉÉåaÉÏ WûÉålÉÉ Wæû| eÉÉå xÉåuÉÉ Måü oÉWûÉlÉå fÉhQûÉ sÉåMüU cÉsÉiÉå WæÇû uÉå AaÉU xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU xÉåuÉÉ MüUåÇ iÉÉå uÉå lÉåiÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü SzÉïlÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû, AÉiqÉ- xÉɤÉÉiMüÉU MüU xÉMüiÉå WæÇû| eÉÉå pÉeÉlÉ MüUiÉå WæÇû uÉå AaÉU UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU pÉeÉlÉ MüUåÇ iÉÉå eÉoÉ cÉÉWåÇû, eÉWûÉð cÉÉWåû uÉWûÉð pÉaÉuÉÉlÉ ElÉMåü ÍsÉL xÉÉMüÉU ÃmÉ kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉå iÉimÉU WæÇû| LMülÉÉjÉ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL| ElWûÉåÇlÉå xÉÉåcÉÉÈ qÉÑfÉxÉå CiÉlÉÉ xÉåuÉÉMüÉrÉï WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, MüÉåD xÉWûrÉÉåaÉÏ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ, MüÉåD lÉÉæMüU-cÉÉMüU ÍqÉsÉ eÉÉrÉ|' MüjÉÉ MüWûiÉÏ Wæû ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏZÉhŽÉ MüÉ ÃmÉ kÉÉUhÉ MüUMåü oÉÉUWû xÉÉsÉ iÉMü ElÉMüÐ cÉÉMüUÏ qÉåÇ UWåû| kɳÉÉ eÉÉOû Måü mÉÉxÉ pÉaÉuÉÉlÉ ZÉåiÉ qÉåÇ xÉWûÉrÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉeÉSÕU WûÉåMüU UWûiÉå jÉå| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉå WûÏ eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| iÉÉå TüsÉ YrÉÉ WûÉåaÉÉ? iÉÑqWûÉUå ÍcÉ¨É qÉåÇ oÉÄQûÏ zÉÉÎliÉ UWåûaÉÏ| ApÉÏ eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉå cÉÉÌWûL uÉå mÉëÉåosÉqÉ WûÉåiÉå WæÇû, xÉqÉxrÉÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû, AzÉÉÎliÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AzÉÉÎliÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÉ AmÉlÉÉ eÉÉå iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû uÉWû ÌoÉZÉU eÉÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå, mÉÉlÉÏ zÉÉliÉ Wæû sÉåÌMülÉ ExÉqÉåÇ sÉMüÄQûÏ QûÉsÉMüU ÌWûsÉÉiÉå UWûÉå, QûhQåû qÉÉUiÉå UWûÉå, mÉÉlÉÏ MüÉå MÔüOûiÉå UWûÉå iÉÉå YrÉÉ WûÉåaÉÉ? mÉÉlÉÏ ÌoÉZÉUiÉÉ eÉÉLaÉÉ AÉæU iÉÑqWûÉUÉ ´ÉqÉ urÉjÉï WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ| LMü AÉSqÉÏ lÉSÏ mÉU eÉÉMüU sÉÉPûÏ xÉå mÉÉlÉÏ MüÉå MÔüOûlÉå sÉaÉÉ| MüÉåD qÉWûÉiqÉÉ uÉWûÉð xÉå aÉÑeÉUå| ElWûÉåÇlÉå mÉÔNûÉÈ "qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüU UWûÉ WÕðû| CxÉqÉåÇ qÉåUÉ MüÉåD xuÉÉjÉï lÉWûÏÇ Wæû|" ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüUÉå sÉåÌMülÉ MüqÉï ÌlÉwmÉërÉÉåeÉlÉ iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL xuÉÉjÉïUÌWûiÉ AÉæU xÉmÉërÉÉåeÉlÉ, xÉÉjÉïMü MüqÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| iÉpÉÏ uÉWû mÉUÌWûiÉ MüÉ MüÉrÉï ÌlÉwMüÉqÉ xÉåuÉÉ oÉlÉ xÉMåüaÉÉ| WûqÉ sÉÉåaÉ eÉoÉ xÉåuÉÉ MüUiÉå WæÇû iÉoÉ AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü cÉ‚üU qÉåÇ cÉsÉiÉå WæÇû CxÉÍsÉL xÉåuÉÉ SÒMüÉlÉSÉUÏ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| WûqÉ pÉÌ£ü MüUiÉå WæÇû iÉÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL MüUiÉå WæÇû, rÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL MüUiÉå WæÇû, pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü zÉUÏU MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü 7
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÍsÉL pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû| eÉoÉ zÉUÏU MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL pÉÉå eÉlÉ MüUåÇaÉå iÉoÉ uÉWû pÉÉåeÉlÉ pÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ, pÉeÉlÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉåÇaÉå iÉÉå uÉWû pÉÉåeÉlÉ pÉÉåaÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU pÉÉåeÉlÉ MüUÉå iÉÉå pÉÉåeÉlÉ rÉÉåaÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU oÉÉiÉ MüUÉå iÉÉå oÉÉiÉ pÉÌ£ü WûÉå eÉÉLaÉÏ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU xÉÇxÉÉU MüÉ urÉuÉWûÉU MüUÉå iÉÉå uÉWû MüqÉï rÉÉåaÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| WûqÉÉUÏ iÉMüsÉÏTü rÉWû Wæû ÌMü UÉaÉ MüÐ mÉÔðNû mÉMüÄQåû ÌoÉlÉÉ WûqÉxÉå UWûÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| eÉoÉ-eÉoÉ SÒÈZÉ, qÉÑxÉÏoÉiÉ, ÍcÉliÉÉ, pÉrÉ bÉåU sÉåÇ iÉoÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWåÇû AÉæU eÉÉlÉ sÉåÇ ÌMü rÉå xÉoÉ UÉaÉ Måü WûÏ mÉËUuÉÉUeÉlÉ WæÇû| ElÉ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ UÉaÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉrÉÏ Wæû| UÉaÉ iÉÑqWåÇû MüqÉeÉÉåU oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû| MüqÉeÉÉåU AÉSqÉÏ MüÉå WûÏ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉiÉÏ Wæû| oÉsÉuÉÉlÉ AÉSqÉÏ Måü mÉÉxÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå oÉsÉuÉÉlÉ mÉU ExÉMüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| AaÉU mÉëpÉÉuÉ mÉÄQû aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû qÉÑxÉÏoÉiÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ MüqÉeÉÉåU Wæû| eÉoÉ SÒÈZÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉrÉå iÉÉå YrÉÉ MüUåÇ ? eÉoÉ SÒÈZÉ AÉrÉåÇ iÉoÉ oÉÄQûÉåÇ MüÐ zÉUhÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûL| ÌMüxÉÏ lÉ ÌMüxÉÏ MüÐ zÉUhÉ ÍsÉrÉå ÌoÉlÉÉ WûqÉ sÉÉåaÉ eÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, ÌOûMü lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| SÒoÉïsÉ MüÉå oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûL| oÉsÉuÉÉlÉ MüÉælÉ Wæû? eÉÉå ShQû-oÉæPûMü MüUiÉÉ Wæû uÉWû oÉsÉuÉÉlÉ Wæû? ÎeÉxÉMåü mÉÉxÉ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÐ MÑüÍxÉïrÉÉð AirÉÇiÉ NûÉåOûÏ mÉÄQû eÉÉiÉÏ WæÇû uÉWû xÉuÉåïµÉU xÉuÉÉïÍkÉMü oÉsÉuÉÉlÉ Wæû| iÉÑqÉ ExÉ oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ cÉsÉå eÉÉAÉå| oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ aÉÉðkÉÏlÉaÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ, oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ ÌSssÉÏ qÉåÇ lÉWûÏÇ, ÌMüxÉÏ lÉaÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉÎsMü uÉWû iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ Måü lÉaÉU qÉåÇ xÉSÉ Måü ÍsÉL qÉÉæeÉÔS Wæû| xÉŠå WØûSrÉ xÉå ElÉMüÐ zÉUhÉ cÉsÉå aÉrÉå iÉÉå iÉÑUliÉ uÉWûÉð xÉå mÉëåUhÉÉ, xTÔüÌiÉï AÉæU xÉWûÉUÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| uÉWû xÉWûÉUÉ MüCrÉÉåÇ MüÉå ÍqÉsÉÉ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉ pÉÏ uÉWû xÉWûÉUÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉU WæÇû CxÉÏÍsÉL xÉixÉÇaÉ qÉåÇ AÉ mÉWÒðûcÉå WæÇû| iÉÑqÉ MüoÉ iÉMü oÉÉWûU Måü xÉWûÉUå sÉåiÉå UWûÉåaÉå? LMü WûÏ xÉqÉjÉï MüÉ xÉWûÉUÉ sÉå sÉÉå| uÉWû mÉUqÉ xÉqÉjÉï mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû| ExÉxÉå mÉëÏÌiÉ MüUlÉå sÉaÉ eÉÉAÉå| ExÉ mÉU iÉÑqÉ AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÐ oÉÉaÉQûÉåU NûÉåÄQû SÉå| iÉÑqÉ ÌlÉͶÉliÉ WûÉå eÉÉAÉåaÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUå ²ÉUÉ ASpÉÑiÉ MüÉqÉ WûÉålÉå sÉaÉåÇaÉå mÉUliÉÑ UÉaÉ iÉÑqWåÇû ÌlÉͶÉliÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉå SåaÉÉ| eÉoÉ UÉaÉ iÉÑqWåÇû ÌlÉͶÉliÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉå Så iÉoÉ xÉÉåcÉÉåÈ „WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ iÉÉå WûqÉÉUå ÍqÉ§É pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå iÉÉå zɧÉÑ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ qÉÉlÉå rÉWû AÉaÉëWû YrÉÉåÇ? xÉÑZÉ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉÉ, xÉSÉ lÉWûÏÇ ÌOûMüiÉÉ iÉÉå SÒÈZÉ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ oÉÉiÉ MæüxÉå qÉÉlÉåaÉÉ? sÉåÌMülÉ xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ ÎeÉxÉMüÐ xɨÉÉ xÉå AÉ AÉMüU cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉWû ÌmÉërÉiÉqÉ iÉÉå xÉiÉiÉ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ qÉÉlÉlÉå MüÉå iÉimÉU Wæû| AmÉlÉÏ oÉÉiÉ qÉlÉuÉÉ-qÉlÉuÉÉMüU WûqÉ EsÉfÉ UWåû WæÇû, AoÉ iÉåUÏ oÉÉiÉ mÉÔUÏ WûÉå... ExÉÏ qÉåÇ WûqÉ UÉeÉÏ WûÉå eÉÉLÆ LåxÉÏ iÉÔ M×ümÉÉ MüU, Wåû mÉëpÉÑ! WûqÉ SÒÈZÉÏ MüoÉ WûÉåiÉå WæÇû? eÉoÉ WûqÉ AmÉlÉÏ oÉÉiÉ MüÉå, AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå DµÉU Måü ²ÉUÉ mÉÔhÉï MüUuÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû| AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå eÉoÉ DµÉU Måü ²ÉUÉ mÉÔUÉ MüUuÉÉlÉÉ lÉ cÉÉWåÇû iÉoÉ DµÉU eÉÉå MüUåaÉÉ uÉWû ÌoÉsMÑüsÉ mÉrÉÉïmiÉ WûÉåaÉÉ| UÌoÉrÉÉ lÉå UÉåeÉÉ UZÉÉ| UÉåeÉÉ ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL ExÉMåü mÉÉxÉ AÉkÉÉ MüOûÉåUÉ UxÉ MüÉ jÉÉ| uÉWû MüOûÉåUÉ sÉålÉå sÉaÉÏ iÉÉå NÒûmÉÏ WÒûD ÌoÉssÉÏ lÉå eÉqmÉ qÉÉUÉ AÉæU UxÉ RÒûsÉ aÉrÉÉ| UÌoÉrÉÉ lÉå MüWûÉÈ 'MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏ| UxÉ RÒûsÉ aÉrÉÉ iÉÉå YrÉÉ WÒûAÉ? qÉæÇ mÉÉlÉÏ xÉå WûÏ UÉåeÉÉ ZÉÉåsÉ sÉÔðaÉÏ|' ÍcÉUÉaÉ sÉåMüU uÉWû mÉÉlÉÏ pÉUlÉå MüÉå aÉD| mÉæU qÉåÇ PûÉåMüU sÉaÉÏ AÉæU ÍcÉUÉaÉ ÌaÉU mÉÄQûÉ, oÉÑfÉ aÉrÉÉ| ZÉÑS AlkÉåUå qÉåÇ mÉÉlÉÏ MüÐ qÉOûMüÐ mÉU ÌaÉU mÉÄQûÏ| mÉÏlÉå Måü ÍsÉL mÉÉlÉÏ pÉÏ WûÉjÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ| UÌoÉrÉÉ MüWûlÉå sÉaÉÏÈ „qÉåUå qÉÉÍsÉMü! UxÉ MüÉ mrÉÉsÉÉ mÉÏlÉå MüÐ qÉæÇ AÍkÉMüÉUÏ lÉWûÏÇ jÉÏ sÉåÌMülÉ YrÉÉ mÉÉlÉÏ pÉÏ qÉåUå qÉÑMü¬U qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû?‟ pÉÏiÉU xÉå AÉuÉÉeÉ AÉrÉÏÈ „UÌoÉrÉÉ! AaÉU iÉÑfÉå UÉaÉ xÉÌWûiÉ UWûlÉÉ Wæû iÉÉå PûWûU| qÉÑfÉå iÉåUå ÌSsÉ xÉå 8
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AmÉlÉÏ qÉÑWûooÉiÉ ÌlÉMüÉsÉ sÉålÉå Så, ÌTüU ZÉÔoÉ xÉÇxÉÉU MüÉ UÉaÉ AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉ UxÉ sÉå|‟ UÌoÉrÉÉ NûOûmÉOûÉ EPûÏÈ „lÉWûÏÇ qÉåUå qÉÉÍsÉMü! qÉæÇ ÌoÉxiÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉÑfÉå mrÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÏ, SÉåeÉZÉ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL iÉÑfÉå xlÉåWû lÉWûÏÇ MüUiÉÏ AÉæU UxÉ rÉÉ mÉÉlÉÏ Måü ÍsÉL qÉæÇ iÉÑfÉå lÉWûÏÇ mÉÑM üÉÃÆaÉÏ| qÉæÇ iÉÑfÉå iÉåUå ÍsÉL WûÏ mÉÑMüÉÃÆaÉÏ YrÉÉåÇÌMü iÉÔ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ WûÏ mÉÔUÉ Wæû|‟ pÉaÉuÉÉlÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ mÉÔUå WæÇû| ElÉqÉåÇ WûqÉÉUÏ ÎxjÉÌiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå oÉxÉ, xÉoÉ MüÉrÉï xÉqmÉ³É WûÉå aÉrÉå| UÌoÉrÉÉ lÉå MüoÉ cÉÉWûÉ jÉÉ ÌMü qÉÉåOåûUÉ qÉåÇ AÉ´ÉqÉ oÉlÉå AÉæU WûeÉÉUÉåÇ sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÉqÉlÉå qÉåUÏ mÉëzÉÇxÉÉ WûÉå? mÉëzÉÇxÉÉ Måü ÍsÉL iÉÉå sÉÉåaÉ qÉÉUå-qÉÉUå ÌTüUiÉå WæÇû, ElÉMüÐ mÉëzÉÇxÉÉ iÉÉå WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ mÉëÍxÉή AÉæU mÉëzÉÇxÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉå eÉÉLaÉÏ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉÑÌ£ü xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉå eÉÉLaÉÏ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÉ rÉÉåaÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉå eÉÉLaÉÉ| mÉÌiÉuÉëiÉÉ x§ÉÏ qÉåÇ xÉÉqÉjrÉï MüWûÉð xÉå AÉiÉÉ Wæû? uÉWû AmÉlÉÏ CcNûÉ lÉWûÏÇ UZÉiÉÏ, AmÉlÉÉ UÉaÉ lÉWûÏÇ UZÉiÉÏ| mÉÌiÉ Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ SåiÉÏ Wæû| pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ SåiÉÉ Wæû| ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ SåiÉÉ Wæû| mÉÌiÉ MüÉ UÉaÉ MæüxÉÉ pÉÏ WûÉå sÉåÌMülÉ mÉÌiÉuÉëiÉÉ mɦÉÏ AmÉlÉÉ UÉaÉ ExÉqÉåÇ ÍqÉOûÉ SåiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉqÉåÇ xÉÉqÉjrÉï AÉ eÉÉiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ UÉaÉ rÉWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü eÉÏuÉ oÉë¼ WûÉå eÉÉrÉ, xÉSaÉÑà MüÉ UÉaÉ rÉWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü eÉÏuÉ AmÉlÉå xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉaÉ eÉÉL| eÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ ÌSrÉÉ, xÉSaÉÑà Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ ÌSrÉÉ, iÉÉå ÌTüU ÍcÉliÉÉ AÉæU TüËUrÉÉS MüÉå UWûlÉå MüÐ eÉaÉWû WûÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÏ| eÉÉå ÍzÉwrÉ pÉÏ Wæû AÉæU SÒÈZÉÏ pÉÏ Wæû iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû AkÉï ÍzÉwrÉ Wæû AjÉuÉÉ ÌlÉaÉÑUÉ Wæû| eÉÉå ÍzÉwrÉ pÉÏ Wæû AÉæU ÍcÉÎliÉiÉ pÉÏ Wæû iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü ExÉqÉåÇ xÉqÉmÉïhÉ MüÉ ApÉÉuÉ Wæû| qÉæÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ, qÉæÇ aÉÑà MüÉ iÉÉå ÍcÉliÉÉ qÉåUÏ MæüxÉå? ÍcÉliÉÉ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ WûÉå aÉD.... aÉÑà MüÐ WûÉå aÉD| WûqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü WûÉå aÉrÉå iÉÉå oÉåD‹iÉÏ WûqÉÉUÏ MæüxÉå? WûqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü WûÉå aÉrÉå iÉÉå „mÉëÉåosÉqÉ' WûqÉÉUå MæüxÉå? eÉæxÉå, AÉSqÉÏ MüÉUZÉÉlÉå MüÉ MüqÉïcÉÉUÏ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå MüÉUZÉÉlÉå MüÉå lÉTüÉ WûÉå cÉÉWåû lÉÑYxÉÉlÉ WûÉå, ExÉ AÉSqÉÏ MüÉå AmÉlÉÏ iÉlÉZuÉÉWû ÍqÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ WûqÉ eÉoÉ DµÉU Måü WûÉå aÉrÉå iÉÉå WûqÉÉUÉ zÉUÏU DµÉU MüÉ xÉÉkÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ| ExÉå AÉeÉÏÌuÉMüÉ ÍqÉsÉåaÉÏ WûÏ| AmÉlÉÉ MüÉqÉ WûÉåÍzÉrÉÉUÏ xÉå, cÉiÉÑUÉD xÉå MüUå sÉåÌMülÉ AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå iÉ×miÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ| eÉÉå MÑüNû MüUå, AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå DµÉU qÉåÇ xÉqÉÌmÉïiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL| rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ AÉxÉÉlÉ EmÉÉrÉ Wæû UÉaÉ MüÉå ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL| SÕxÉUÉ EmÉÉrÉ rÉWû WæûÈ eÉÉå sÉÉåaÉ xÉÑZÉÏ WæÇû uÉå AmÉlÉÉ UÉaÉ lÉWûÏÇ NûÉåÄQû xÉMüiÉå| xÉÑZÉÏ AÉSqÉÏ mÉUÌWûiÉ qÉåÇ sÉaÉåaÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ UÉaÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåaÉÉ| SÒÈZÉÏ AÉSqÉÏ UÉaÉ MüÐ uÉxiÉÑ MüÉå qÉlÉ xÉå WûÏ NûÉåÄQåûaÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ rÉÉåaÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉlÉå sÉaÉå iÉÉå ExÉMüÐ pÉÌ£ü xÉTüsÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÏ| xÉSaÉÑà Måü ÍxÉ®ÉliÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ Så iÉÉå ÍzÉwrÉ xÉSaÉÑà oÉlÉ eÉÉrÉaÉÉ| MüoÉÏU eÉÏ lÉå ÌMüiÉlÉÉ xÉÑlSU MüWûÉÈ xÉSaÉÑà qÉåUÉ zÉÔUqÉÉ MüUå zÉoS MüÐ cÉÉåOû| qÉÉUå aÉÉåsÉÉ mÉëåqÉ MüÉ WûUå pÉUqÉ MüÐ MüÉåOû|| eÉÏuÉ MüÉ pÉëqÉ Wæû ÌMüÈ “rÉWû ÍqÉsÉ eÉÉrÉ iÉoÉ qÉæÇ xÉÑZÉÏ WûÉåFÆaÉÉ| rÉWû mÉËUÎxjÉÌiÉ cÉsÉÏ eÉÉrÉ iÉoÉ qÉæÇ xÉÑZÉÏ WûÉåFÆaÉÉ| oÉåOûÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉoÉ xÉÑZÉÏ WûÉåFÆaÉÉ|” rÉWû xÉÉUÉ MüÉ xÉÉUÉ pÉëqÉ Wæû, pÉëÉÇÌiÉ Wæû| CxÉxÉå AaÉU MüÉåD xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉiÉÉ iÉÉå xÉÇxÉÉU qÉåÇ MüD sÉÉåaÉ AÉeÉ iÉMü xÉŠå xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉiÉå| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ xÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉÑZÉ MüÉ MüÉåD xÉqoÉlkÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉŠå xÉÑZÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ Wæû UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå| UÉÌ§É MüÉå ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUÉ UÉaÉ SoÉ eÉÉiÉÉ Wæû EiÉlÉå iÉÑqÉ ÌlÉͶÉliÉ WûÉåiÉå WûÉå, ÌlÉͶÉliÉ xÉÉåiÉå WûÉå| xÉÑoÉWû WûÉåiÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÉ UÉaÉ eÉaÉiÉÉ 9
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ WæûÈ “rÉWû MüUlÉÉ Wæû..... rÉWû mÉÉlÉÉ Wæû.... rÉWû sÉålÉÉ Wæû.... .uÉWûÉð eÉÉlÉÉ Wæû....” iÉÉå qÉÎxiÉwMü qÉåÇ ÍcÉliÉÉLÆ xÉuÉÉU WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉoÉ xÉixÉÇaÉ, krÉÉlÉ, pÉeÉlÉ Måü xjÉÉlÉ qÉåÇ AÉiÉå WæÇû, UÉaÉ MüÐ oÉÉiÉÉåÇ MüÉå NûÉåÄQ û SåiÉå WæÇû iÉÉå sÉaÉiÉÉ WæûÈ “AÉWûÉWûÉ... oÉÉmÉÔ lÉå oÉÄQûÉ AÉlÉlS ÌSrÉÉ..... oÉÄQûÏ zÉÉÎliÉ SÏ|” oÉÉmÉÔ lÉå AÉlÉlS lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ, oÉÉmÉÔ lÉå zÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ SÏ| oÉÉmÉÔ MüÉ pÉÏ oÉÉmÉÔ iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ qÉåÇ jÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU iÉÑqÉlÉå ExÉMüÐ fÉÉðMüÐ MüU sÉÏ iÉÉå AÉlÉlS AÉ aÉrÉÉ, zÉÉÎliÉ ÍqÉsÉ aÉD| uÉWû pÉÏiÉU uÉÉsÉÉ oÉÉmÉÔ iÉÉå xÉSÉ xÉå iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ WûÏ oÉæPûÉ Wæû| UÉaÉ UÌWûiÉ WûÉå eÉÉAÉå, xÉoÉ MüÉqÉ oÉlÉ eÉÉLÆaÉå| UÉaÉ NûÉåÄQûlÉÉ LMü ÌSlÉ MüÉ MüÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû| UÉåaÉ mÉÑUÉlÉÉ Wæû| LMü ÌSlÉ MüÐ AÉæwÉÍkÉ xÉå MüÉqÉ lÉWûÏÇ cÉsÉåaÉÉ| mÉëÌiÉÌSlÉ AÉæwÉÍkÉ ZÉÉAÉå AÉæU mÉëÌiÉ urÉuÉWûÉU Måü xÉqÉrÉ AÉæwÉÍkÉ ZÉÉAÉå iÉÉå MüÉqÉ oÉlÉåaÉÉ| AlrÉ AÉæwÉÍkÉrÉÉð iÉÉå ËULYzÉlÉ MüUiÉÏ WæÇû sÉåÌMülÉ xÉixÉÇaÉ ÌuÉcÉÉU MüÐ AÉæwÉÍkÉ xÉÉUå ËULYzÉlÉÉåÇ MüÉå xuÉÉWûÉ MüU SåiÉÏ Wæû| CxÉÍsÉL oÉÉU-oÉÉU xÉixÉÇaÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉå, AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüUÉå| rÉWû ÌuÉcÉÉU MåüuÉsÉ qÉÇÌSU qÉåÇ oÉæPûMüU WûÏ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ| rÉWû qÉÇÌSU qÉåÇ pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, xÉixÉÇaÉ pÉuÉlÉ qÉåÇ pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, SÒMüÉlÉ mÉU oÉæPûMüU pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, UÉxiÉå cÉsÉiÉå -cÉsÉiÉå pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWû ÌuÉuÉåMü ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ ÍqÉ§É LåxÉÉ Wæû eÉÉå xÉSÉ xÉÉjÉ UWûiÉÉ Wæû, xÉÑU¤ÉÉ MüUiÉÉ Wæû| ÌuÉuÉåMü MüÉå eÉÉaÉ×iÉ MüUiÉå eÉÉAÉå| AÌuÉ±É MüÉ AlkÉMüÉU kÉÏUå-kÉÏUå ÌoÉZÉUiÉÉ eÉÉLaÉÉ| xÉÑoÉWû qÉåÇ xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ AlkÉMüÉU mÉsÉÉrÉlÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ ÌuÉuÉåMü eÉÉaÉåaÉÉ iÉÉå SÒÈZÉ ÍqÉOûlÉå sÉaÉåÇaÉå| xÉoÉ SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ rÉWû MÑÇüeÉÏ Wæû| AlrÉjÉÉ iÉÉå, UÉaÉ sÉåMüU oÉæPåû AÉæU rÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, mÉëÉhÉ FmÉU cÉÄRûÉ ÌSrÉå, zÉUÏU MüÉå uÉwÉÉåïÇ iÉMü eÉÏÌuÉiÉ UZÉÉ, ÌTüU lÉOû MüÐ xÉqÉÉÍkÉ ZÉÑsÉÏ iÉÉå uÉWû UÉeÉÉ xÉå oÉÉåsÉiÉÉ Wæû ÌMü sÉÉAÉå, qÉÑfÉå ClÉÉqÉ qÉåÇ iÉåeÉ pÉÉaÉlÉå uÉÉsÉÏ bÉÉåÄQûÏ Så SÉå| UÉaÉUÌWûiÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉÉå YrÉÉ sÉÉpÉ? rÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, mÉëÉhÉ cÉÄRûÉMüU xÉWûxÉëÉU cÉ¢ü qÉåÇ mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ, WûeÉÉUÉåÇ uÉwÉï MüÐ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉÉ SÏ ÌTüU pÉÏ PÇûPûlÉmÉÉsÉ UWû aÉrÉÉ| UÉeÉÉ eÉlÉMü lÉå UÉaÉ ÍqÉOûÉ ÌSrÉÉ iÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU UÉerÉ MüUiÉå Wæû| UÉaÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÉ LMü qÉkÉÑU iÉUÏMüÉ rÉWû pÉÏ Wæû ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ MüUiÉå UWûÉå| iÉÑqÉ oÉŠå MüÉå MüWû SÉå ÌMü xÉÑoÉWû-xÉÑoÉWû AhQåû MüÉ ÍcÉliÉlÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| SÕxÉUå ÌSlÉ xÉÑoÉWû qÉåÇ ExÉMüÉå AhQåû MüÉ ÍcÉliÉlÉ AÉ eÉÉrÉaÉÉ| ExÉå AaÉU AhQåû Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå oÉcÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå AhQåû MüÉ ÍcÉliÉlÉ qÉiÉ MüUÉå, LåxÉÉ lÉ MüWûÉå| ExÉå MüWûÉåÈ „xÉÑoÉWû EPûMüU WûÉjÉÉåÇ MüÉå SåZÉlÉÉ, pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉÉ| MüUÉaÉëå uÉxÉÌiÉ sɤqÉÏÈ MüUqÉÔsÉå xÉUxuÉiÉÏ| MüUqÉkrÉå iÉÑ aÉÉåÌuÉÇSÈ mÉëpÉÉiÉå MüUSzÉïlÉqÉç|| CxÉ mÉëMüÉU xÉÑoÉWû-xÉÑoÉWû qÉåÇ AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå SåZÉMüU pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUlÉå xÉå AmÉlÉÉ pÉÉarÉ ZÉÑsÉiÉÉ Wæû|‟ CxÉ mÉëMüÉU oÉŠÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUlÉå sÉaÉ eÉÉLaÉÉ AÉæU ExÉMüÉ WûsMüÉ ÍcÉliÉlÉ AmÉlÉå AÉmÉ cÉsÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ| ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå mÉÉåxÉlÉå uÉÉsÉÏ WûqÉÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç MüÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉÌuÉïMüÉUÏ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå WûOûÉlÉå MüÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ| ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL AaÉU mÉËU´ÉqÉ MüUlÉå sÉaÉå AÉæU MüSÉÍcÉiÉ xÉTüsÉ WûÉå aÉrÉå, ÌuÉMüÉU WûOû aÉrÉå iÉÉå aÉuÉï WûÉå eÉÉLaÉÉ ÌMüÈ “qÉæÇlÉå MüÉqÉ MüÉå eÉÏiÉÉ, qÉæÇlÉå sÉÉåpÉ MüÉå eÉÏiÉÉ, qÉæÇlÉå qÉÉåWû MüÉå NûÉåÄQûÉ, qÉæÇ AÉPû ÌSlÉ iÉMü qÉÉælÉ qÉÇÌSU qÉåÇ UWû aÉrÉÉ.....|” LåxÉÉ aÉuÉï AÉlÉå xÉå pÉÏ ZÉiÉUÉ Wæû| AaÉU mÉëpÉÑ qÉåÇ UÉaÉ MüU sÉåiÉå WæÇû iÉÉå aÉuÉï AÉlÉå MüÉ ZÉiÉUÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ| MüoÉÏU eÉÏ lÉå MüWûÉ WæûÈ xÉoÉ bÉOû qÉåUÉ xÉÉðDrÉÉ ZÉÉsÉÏ bÉOû lÉ MüÉårÉ| oÉÍsÉWûÉUÏ uÉÉ bÉOû MüÐ eÉÉ bÉOû mÉUaÉOû WûÉårÉ|| 10
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ MüoÉÏUÉ MÑðüAÉ LMü Wæû mÉÌlÉWûÉUÏ AlÉåMü| lrÉÉUå lrÉÉUå oÉiÉïlÉÉåÇ qÉåÇ mÉÉlÉÏ LMü MüÉ LMü|| MüoÉÏUÉ rÉWû eÉaÉ ÌlÉkÉïlÉÉ kÉlÉuÉÇiÉÉ lÉWûÏÇ MüÉåD| kÉlÉuÉÇiÉÉ iÉåWÕû eÉÉÌlÉrÉå eÉÉ MüÉå UÉqÉlÉÉqÉ kÉlÉ WûÉåD|| eÉÉå cÉæiÉlrÉ xÉoÉMåü UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉ UWûÉ Wæû uÉWû UÉqÉ...... eÉÉå cÉæiÉlrÉ xÉoÉMüÉå AÉMüÌwÉïiÉ MüU UWûÉ Wæû uÉWû M×üwhÉ.... ExÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ AaÉU qÉlÉ sÉaÉ eÉÉrÉå iÉÉå oÉåÄQûÉ mÉÉU Wæû| eÉWûÉð xÉå WûqÉÉUÏ xÉÇÌuÉiÉ EPûiÉÏ Wæû uÉWûÏ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ AÉkÉÉU Wæû| uÉWûÏ iÉÑqWûÉUÉ AliÉrÉÉïqÉÏ AÉiqÉÉ iÉÑqWûÉUå AÌiÉ ÌlÉMüOû Wæû AÉæU xÉSÉ UWûiÉÉ Wæû| mɦÉÏ MüÉ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, mÉÌiÉ MüÉ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, xÉÉWûoÉ MüÉ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄ QåûaÉÉ, AUå sÉÉsÉÉ! CxÉ zÉUÏU MüÉ pÉÏ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ sÉåÌMülÉ ExÉ AliÉrÉÉïqÉÏ xÉÉjÉÏ MüÉ xÉÉjÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| oÉxÉ, ApÉÏ xÉå ExÉÏ qÉåÇ AÉ eÉÉlÉÉ Wæû, AÉæU YrÉÉ MüUlÉÉ Wæû? rÉWû MüÉåD oÉÄQûÉ MüÉqÉ Wæû? ÎeÉxÉMüÉ MüpÉÏ xÉÉjÉ lÉWûÏÇ NÕûOûiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ UÉaÉ MüUlÉÉ Wæû| ÎeÉxÉMüÉ xÉÉjÉ ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉxÉå UÉaÉ WûOûÉ SålÉÉ Wæû| xÉÉjÉ ÌOûMåüaÉÉ lÉWûÏÇ ExÉ cÉÏeÉ xÉå AmÉlÉÉ UÉaÉ WûOûÉ sÉåÇaÉå iÉÉå iÉÑqÉ xuÉiÉl§É WûÉå eÉÉAÉåaÉå| AaÉU xÉÉjÉ lÉ ÌOûMülÉå uÉÉsÉÏ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ UÉaÉ UWûÉ iÉÉå ÌMüiÉlÉÉ SÒÈZÉ WûÉåaÉÉ ! SÒÈZÉ WûÏ WûÉåaÉÉ, AÉæU YrÉÉ WûÉåaÉÉ ? WûqÉ ExÉÏ xÉå xÉqoÉlkÉ eÉÉåÄQû UWåû WæÇû ÎeÉxÉxÉå AÉÎZÉU iÉÉåÄQûlÉÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉå xÉqoÉlkÉ iÉÉåÄQûlÉÉ Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ iÉÉå mÉëÉUokÉuÉåaÉ xÉå xÉqoÉlkÉ WûÉåiÉÉ UWåûaÉÉ, AÉiÉÉ UWåûaÉÉ, eÉÉiÉÉ UWåûaÉÉ..... sÉåÌMülÉ ÎeÉxÉxÉå xÉqoÉlkÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ OÕûOûiÉÉ ExÉMüÐ MåüuÉsÉ xqÉ×ÌiÉ UZÉlÉÏ Wæû, xÉqoÉlkÉ eÉÉåÄQûlÉå MüÉ mÉËU´ÉqÉ pÉÏ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ Wæû| SÒÌlÉrÉÉ Måü AlrÉ iÉqÉÉqÉ xÉqoÉlkÉÉåÇ MüÉå eÉÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL qÉåWûlÉiÉ MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| MüsÉåYOûU MüÐ MÑüxÉÏï Måü ÍsÉL xÉqoÉlkÉ eÉÉåÄQûlÉÉ Wæû iÉÉå oÉcÉmÉlÉ xÉå mÉÄRûÉD MüUiÉå-MüUiÉå.... qÉeÉSÕUÏ MüUiÉå-MüUiÉå.... mÉUϤÉÉAÉåÇ qÉåÇ mÉÉxÉ WûÉåiÉå-WûÉåiÉå AÉÎZÉU AÉD.L.LxÉ. WûÉå aÉrÉå| ÌTüU MüsÉåYOûU mÉS mÉU ÌlÉrÉÑÌ£ü WÒûD iÉoÉ MÑüxÉÏï xÉå xÉqoÉlkÉ eÉÑÄQûÉ| MüpÉÏ LMü ÎeÉsÉå qÉåÇ iÉÉå MüpÉÏ SÕxÉUå ÎeÉsÉå qÉåÇ oÉSsÉÏ WûÉåiÉÏ UWûÏ..... AÉÎZÉU oÉÑÄRûÉmÉå qÉåÇ xÉÉWûoÉ oÉåcÉÉUÉ SåZÉiÉÉ WûÏ UWû eÉÉiÉÉ Wæû| eÉuÉÉlÉÏ qÉåÇ iÉÉå WÒûMÔüqÉiÉ cÉsÉÉD sÉåÌMülÉ AoÉ NûÉåUå MüWûlÉÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå| CxÉxÉå iÉÉå Wåû pÉaÉuÉÉlÉ! qÉU eÉÉLÆ iÉÉå AcNûÉ| AUå ! iÉÔ qÉUlÉå Måü ÍsÉL eÉlqÉÉ jÉÉ ÌMü qÉÑ£ü WûÉålÉå Måü ÍsÉL eÉlqÉÉ jÉÉ ? iÉÑqÉ mÉæSÉ WÒûL jÉå qÉÑ£ü WûÉålÉå Måü ÍsÉL| iÉÑqÉ mÉæSÉ WÒûL jÉå AqÉU AÉiqÉåSuÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL| “mÉÄRûiÉå YrÉÉåÇ WûÉå ?” “mÉÉxÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL|” “mÉÉxÉ YrÉÉåÇ WûÉålÉÉ Wæû ?!” “mÉëqÉÉhÉmÉ§É mÉÉlÉå Måü ÍsÉL|” “mÉëqÉÉhÉmÉ§É YrÉÉåÇ cÉÉÌWûL ?” “lÉÉæMüUÏ Måü ÍsÉL|” “lÉÉæMüUÏ YrÉÉåÇ cÉÉÌWûL ?” “mÉæxÉå MüqÉÉlÉå Måü ÍsÉL|” “mÉæxÉå YrÉÉåÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ?” “ZÉÉlÉå Måü ÍsÉL|” “ZÉÉlÉå YrÉÉåÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ?” “eÉÏlÉå Måü ÍsÉL|” 11
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ “eÉÏlÉÉ YrÉÉåÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ?” “................” MüÉåD eÉuÉÉoÉ lÉWûÏ| MüÉåD erÉÉSÉ cÉiÉÑU WûÉåaÉÉ iÉÉå oÉÉåsÉåaÉÉÈ “qÉUlÉå Måü ÍsÉL|” AaÉU qÉUlÉÉ WûÏ Wæû iÉÉå MåüuÉsÉ LMü NûÉåOûÏ xÉÏ xÉÑD pÉÏ MüÉTüÐ Wæû| qÉUlÉå Måü ÍsÉL CiÉlÉÏ xÉÉUÏ qÉeÉSÕUÏ MüUlÉå MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ WûU eÉÏuÉ MüÐ qÉåWûlÉiÉ Wæû xuÉiÉl§ÉiÉÉ Måü ÍsÉL, zÉɵÉiÉiÉÉ Måü ÍsÉL, qÉÑÌ£ü Måü ÍsÉL| qÉÑÌ£ü iÉoÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû eÉoÉ eÉÏuÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉaÉ WûÏ AÉSqÉÏ MüÉå oÉåDqÉÉlÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ WûÏ kÉÉåZÉåoÉÉeÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ WûÏ ÍcÉÎliÉiÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ WûÏ MüqÉÉåïÇ Måü oÉlkÉlÉ qÉåÇ sÉå AÉiÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÏ WûÉÎeÉUÏ qÉÉ§É xÉå eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ, eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû ÃMü eÉÉLaÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ mÉÑÃwÉ Måü ÌlÉMüOû WûqÉ oÉæPûiÉå WæÇû iÉÉå WûqÉÉUå sÉÉåpÉ, qÉÉåWû, MüÉqÉ, AWÇûMüÉU zÉÉliÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉå WæÇû, mÉëåqÉ, AÉlÉlS, EixÉÉWû, DµÉU-mÉëÉÎmiÉ Måü pÉÉuÉ eÉaÉlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû| ElÉMüÐ WûÉeÉUÏ qÉÉ§É xÉå WûqÉÉUå WØûSrÉ qÉåÇ eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû, eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| UÉaÉ UÌWûiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå mÉUqÉ ZÉeÉÉlÉÉ mÉÉlÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå DµÉU WûÉålÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå oÉë¼ WûÉålÉÉ| AÉeÉMüsÉ iÉÉå xÉoÉ SËUSì ÍqÉsÉiÉå Wæû| kÉlÉ iÉÉå Wæû sÉåÌMülÉ ÌSsÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ Wæû| xɨÉÉ iÉÉå Wæû sÉåÌMülÉ pÉÏiÉU UxÉ lÉWûÏÇ Wæû| kÉlÉ WûÉåiÉå WÒûL WØûSrÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ Wæû..... uÉå MÇüeÉÔxÉ, kÉlÉ Måü aÉÑsÉÉqÉ, kÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ uÉÉsÉå, xɨÉÉ qÉåÇ UÉaÉ uÉÉsÉå, mÉËUuÉÉU qÉåÇ UÉaÉuÉÉsÉå xÉTüsÉ SËUSì WæÇû| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå oÉOûÉåUMüU xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû uÉå qÉÔZÉï WæÇû| MüoÉÏUÉ CWû eÉaÉ AÉrÉMåü oÉWÒûiÉ xÉå MüÐlÉå qÉÏiÉ| ÎeÉlÉ ÌSsÉ oÉÉðkÉÉ LMü xÉå uÉÉå xÉÉårÉå ÌlÉͶÉliÉ|| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL iÉÉå LMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå aÉrÉÉ, uÉå ÌlÉͶÉliÉ WûÉå aÉrÉå| ÌTüU ElÉMüÐ qÉ×irÉÑ ElÉMüÐ qÉ×irÉÑ lÉWûÏÇ Wæû, ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ElÉMüÉ WðûxÉlÉÉ ElÉMüÉ WðûxÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ElÉMüÉ UÉålÉÉ ElÉMüÉ UÉålÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| uÉå iÉÉå UÉålÉå xÉå, WðûxÉlÉå xÉå, eÉÏlÉå xÉå, qÉUlÉå xÉå oÉWÒûiÉ mÉUå oÉæPåû WæÇû| lÉ iÉSè pÉÉxÉiÉå xÉÔrÉÉåï lÉ zÉzÉÉÇMüÉå lÉ mÉÉuÉMüÈ| rÉSè aÉiuÉÉ lÉ ÌlÉuÉïiÉliÉå iÉSè kÉÉqÉ mÉUqÉÇ qÉqÉ|| „ÎeÉxÉ mÉUqÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåMüU qÉlÉÑwrÉ sÉÉæOûMüU xÉÇxÉÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉå, ExÉ xuÉrÉÇ mÉëMüÉzÉ mÉUqÉ mÉS MüÉå lÉ xÉÔrÉï mÉëMüÉÍzÉiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû, lÉ cÉlSìqÉÉ AÉæU lÉ AÎalÉ WûÏ, uÉWûÏ qÉåUÉ mÉUqÉ kÉÉqÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 15.6) UÉaÉUÌWûiÉ mÉÑÃwÉ ExÉ mÉUqÉ kÉÉqÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| oÉxÉ, CiÉlÉÉ WûÏ MüÉqÉ Wæû eÉÉå cÉÑOûMüÐ oÉeÉÉiÉå mÉÔUÉ WûÉå eÉÉrÉ| LåxÉÉ lÉWûÏ ÌMü MÑüNû MüUåÇaÉå iÉoÉ mÉUqÉ kÉÉqÉ qÉåÇ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉqÉÉlÉ AÉrÉaÉÉ| AUå, ÌuÉqÉÉlÉuÉÉsÉå kÉÉqÉ qÉåÇ iÉÉå ZÉiÉUÉ Wæû| mÉÑhrÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉå WûÏ qÉ×irÉÑsÉÉåMü qÉåÇ uÉÉmÉxÉ| ¤ÉÏhÉå mÉÑhrÉå qÉirÉïsÉÉåMÇü ÌuÉzÉÎliÉ| mÉUqÉ kÉÉqÉ qÉåÇ iÉÉå AÉuÉÉaÉqÉlÉ AÉæU uÉÉrÉSå MüÐ iÉÉå oÉÉiÉ WûÏ lÉWûÏÇ| qÉÔÇAÉ mÉNûÏlÉÉå uÉÉrÉSÉå lÉMüÉqÉÉå MüÉå eÉÉhÉå Nåû MüÉsÉ| AÉeÉ AirÉÉUå AoÉ bÉÄQûÏ xÉÉkÉÉå eÉÉåD sÉÉå lÉaÉSÏ UÉåMüÄQû qÉÉsÉ|| iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç xTÔüÌiÉï Wæû, eÉÉaÉëiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, xuÉmlÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, MÑüÎhPûiÉ WûÉålÉå mÉU xÉÑwÉÑÎmiÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, ExÉxÉå mÉUå eÉÉå iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ Wæû, eÉÉå eÉÉaÉëiÉ MüÉå, xuÉmlÉ MüÉå, xÉÑwÉÑÎmiÉ MüÉå SåZÉiÉÏ Wæû ExÉ iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ MüÉ iÉÑqÉ WûUUÉåeÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉå WûÉå| uÉWûÏÇ xÉå iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç EPûiÉÏ Wæû| 12
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ iÉÑqÉlÉå eÉÉaÉëiÉÉuÉxjÉÉ SåZÉÏ, eÉÉaÉëiÉÉuÉxjÉÉ oÉSsÉ aÉD| xÉÉårÉå iÉÉå xuÉmlÉ SåZÉÉ AÉæU xuÉmlÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| ÌTüU aÉWûUÏ lÉÏÇS qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| lÉÏÇS pÉÏ mÉÔUÏ WûÉå aÉD iÉÉå ÌTüU eÉÉaÉëiÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉå| ClÉ iÉÏlÉÉåÇ AuÉxjÉÉAÉåÇ MüÉå SåZÉlÉå uÉÉsÉÉ, eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÉ iÉÉå MüÉåD Wæû| rÉWû eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÏ iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ Wæû| iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉå iÉÉå UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå aÉrÉå| eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉå qÉåÇ WûqÉ sÉÉåaÉ ÌOûMüiÉå lÉWûÏÇ AÉæU eÉÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ pÉOûMülÉå xÉå EoÉiÉå lÉWûÏÇ| ÌMüiÉlÉå cÉiÉÑU AÉSqÉÏ WæÇû WûqÉ sÉÉåaÉ ! eÉÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ pÉOûMüiÉå Wæ Çû ÎeÉxÉxÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ ÌOûMüiÉå lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ rÉå SÏ WûÏ aÉsÉÌiÉrÉÉ WæÇû, oÉÉMüÐ xÉoÉ PûÏMü Wæû| oÉÉMüÐ oÉcÉÉ YrÉÉ ? xÉuÉïlÉÉzÉ WûÉå aÉrÉÉ| ÎeÉlÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AÉeÉ iÉMü xÉÇxÉÉU MüÉ eÉÉå MÑüNû mÉMüÄQûÉ jÉÉ, jÉÉqÉÉ jÉÉ ElÉMüÉå AÉÎZÉU ÍqÉsÉÉ YrÉÉ ? ElWûÏÇ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå WûqÉ mÉMüÄQû UWåû WæÇû| ElWûÏÇ zÉUÏUÉåÇ xÉå mÉMüÄQû UWåû WæÇû| AÉeÉ iÉMü xÉSÉ Måü ÍsÉL MüÉåD qÉÉD MüÉ sÉÉsÉ mÉMüÄQû lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ| SÕxÉUÉåÇ MüÉå TÔðüMü qÉÉUMüU qÉÉæiÉ xÉå EPûÉlÉå uÉÉsÉå mÉÏU TüMüÐU sÉÉåaÉ pÉÏ xÉÇxÉÉU MüÉå lÉWûÏÇ mÉMüÄQû mÉÉrÉå| AuÉiÉÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ xÉoÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQûÉ iÉÉå AÉæUÉåÇ MüÐ YrÉÉ oÉÉiÉ MüUåÇ ? ......iÉÉå eÉÉå NûÉåÄQûlÉÉ Wæû ExÉxÉå UÉaÉ NûÉåÄQû SÉå| UÉaÉ NÕûOûiÉå WûÏ iÉÑqÉ oÉÉSzÉÉWû WûÉå eÉÉAÉåaÉå| eÉÉå NûÉåÄQûlÉÉ Wæû ExÉxÉå UÉaÉ NûÉåÄQû SÉå, pÉsÉå ExÉ uÉxiÉÑ MüÉå qÉiÉ NûÉåÄQûÉå| MåüuÉsÉ UÉaÉ NûÉåÄQû SÉå| UÉaÉ NûÉåÄQûiÉå WûÏ uÉWû uÉxiÉÑ iÉÑqWûÉUå ÍsÉL mÉëxÉÉS oÉlÉ eÉÉLaÉÏ| uÉWû uÉxiÉÑ mÉUÌWûiÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLaÉÏ| UÉaÉ WûÏ iÉÉå oÉÉðkÉ UZÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉlÉpÉU eÉÉå cÉÏeÉ lÉWûÏÇ SÏ uÉWû qÉ×irÉÑ AÉlÉå mÉU oÉsÉÉiMüÉU xÉå SålÉÏ WûÏ mÉÄQåûaÉÏ| eÉÏuÉlÉpÉU ÎeÉlÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå xÉðpÉÉsÉÉ, qÉUiÉå xÉqÉrÉ xÉoÉ NûÉåÄQûMüU eÉÉlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ| WûÉð..... UÉaÉ xÉÉjÉ qÉåÇ cÉsÉåaÉÉ AÉæU uÉWûÏ UÉaÉ eÉÏuÉ MüÉå ÍNûmÉMüsÉÏ oÉlÉÉ SåaÉÉ, NûNÕÇûSU oÉlÉÉ SåaÉÉ| eÉlqÉ qÉUhÉ MüÉ MüÉUhÉ pÉaÉuÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÉ MüÉUhÉ mɦÉÏ, mÉѧÉ, mÉËUuÉÉU, ÍqÉ§É rÉÉ MüÉåD urÉÌ£ü lÉWûÏÇ Wæû| eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÉ MüÉUhÉ UÉaÉ Wæû| CxÉÍsÉL Wåû lÉÉjÉ ! AmÉlÉå AÉmÉ mÉU M×ümÉÉ MüUÉå| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå MüÉ rÉ¦É MüUÉå| lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ...... lÉÉUÉrÉhÉ| UÉaÉUÌWûiÉ, uÉÏiÉUÉaÉ mÉÑÃwÉÉåÇ Måü xÉÉͳÉkrÉ xÉå ÌlÉpÉïrÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, ÌlÉÌuÉïMüÉU xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, Ìlɲïl² xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| UÉaÉ MüÐ mÉÔÌiÉï MüUlÉå xÉå pÉrÉuÉÉsÉÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ uÉÉsÉÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉWû xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûwÉï Wæû| LåxÉÉ MüÉåD pÉÉåaÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå pÉÉåaÉ Måü mÉëÉUqpÉ qÉåÇ mÉUÉkÉÏlÉiÉÉ, pÉÉåaÉ Måü xÉqÉrÉ zÉÌ£üWûÏlÉiÉÉ AÉæU AliÉ qÉåÇ eÉÄQûiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉ MüUå| pÉÉåaÉ mÉUÉkÉÏlÉiÉÉ, zÉÌ£üWûÏlÉiÉÉ AÉæU eÉÄQûiÉÉ qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| rÉÉåaÉ xuÉÉkÉÏlÉiÉÉ, zÉÌ£ü AÉæU cÉåiÉlÉiÉÉ qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| SÉålÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ oÉÄQûÉ TüÉxÉsÉÉ Wæû| eÉÉå sÉÉåaÉ pÉÉåaÉ qÉåÇ mÉÄQûiÉå WæÇû AÉæU AÌiÉ pÉÉåaÉÏ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉå qÉ×irÉÑ Måü oÉÉS uÉ×¤É AÉÌS eÉÄQû rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| LMü oÉÉU MåüuÉsÉ iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû Måü ÍsÉL UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå eÉÉL ÌTüU cÉÉWåû uÉWû pÉÉåaÉ qÉåÇ UWûiÉÉ ÌSZÉå cÉÉWåû rÉÉåaÉ qÉåÇ UWûiÉÉ ÌSZÉå, cÉÉWåû bÉU qÉåÇ UWûiÉÉ ÌSZÉå cÉÉWåû ÌWûqÉÉsÉrÉ MüÐ MülSUÉ qÉåÇ UWûi ÉÉ ÌSZÉå, sÉåÌMülÉ uÉWû Wæû AmÉlÉå xuÉÃmÉ qÉåÇ| pÉÉåaÉ ExÉå oÉÉðkÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| uÉWû cÉÉWåû zÉÉx§É Måü AlÉÑMÔüsÉ AÉcÉUhÉ MüUå rÉÉ zÉÉx§É MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUMåü pÉÏ ÌuÉcÉUå ÌTüU pÉÏ MüÉåD mÉëirÉuÉÉrÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ| xÉÉqÉÉlrÉ AÉSqÉÏ ¢üÉåkÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ iÉmÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉMåü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ oÉsÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| SÒuÉÉïxÉÉ GÌwÉ AMüÉUhÉ ¢üÉåkÉ MüUiÉå jÉå ÌTüU pÉÏ ElÉMüÐ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ lÉWûÏÇ WÒûD| YrÉÉåÇÌMü uÉå uÉÏiÉUÉaÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉ jÉå| UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉuÉÉsÉÉ MæüxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû? ExÉMåü mÉÏNåû-mÉÏNåû WûËU ÌTüUiÉå Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå Wæû- 13
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ EkÉÉå qÉÉåWåû xÉÇiÉ xÉSÉ AÌiÉ mrÉÉUå....... qÉæÇ xÉÇiÉlÉ Måü mÉÏNåû eÉÉFÆ eÉWûÉð eÉWûÉð xÉÇiÉ ÍxÉkÉÉUå| EkÉÉå qÉÉåWåû.... ÎeÉxÉMåü UÉaÉ MüÉ AliÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû uÉWû xÉÇiÉ| UÉaÉ MüÉ AÇiÉ WûÉåiÉå WûÏ eÉlqÉ qÉUhÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, pÉrÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, ÍcÉliÉÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, MüÉqÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, ¢üÉåkÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, sÉÉåpÉ MüÉ AliÉ WûÉå aÉrÉÉ, qÉÉåWû MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, AWÇûMüÉU MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ| mÉÔUÉ qÉÔsÉ WûÏ MüOû aÉrÉÉ| ÌMüiÉlÉÏ xÉÏkÉÏ oÉÉiÉ Wæû ! ÌTüU pÉÏ MüÌPûlÉ sÉaÉiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû| eÉÉå oÉÏÄQûÏ lÉWûÏÇ mÉÏiÉå ElÉMåü ÍsÉL oÉÏÄQûÏ NûÉåÄQûlÉÉ MüÉåD MüÌPûlÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå ApÉÏ oÉÏÄQûÏ mÉÏlÉå Måü ÍxÉYZÉÄQû WæÇû ElWåÇû NûÉåÄQûlÉÉ MüÌPûlÉ Wæû AÉæU ÎeÉlÉMüÉå oÉÏÄQûÏ aÉWûUÏ cÉsÉÏ aÉD Wæû ElÉMüÉå iÉÉå oÉÏÄQûÏ NûÉåÄQûlÉÉ AxÉÇpÉuÉ xÉÉ Wæû| UÉåOûÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÏ iÉÉå cÉsÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ oÉÏÄQûÏ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉåaÉÉ| eÉÉå eÉWûÉð Wæû uÉWûÉð xÉÑZÉÏ WûÉålÉå MüÐ MüsÉÉ lÉWûÏÇ xÉÏZÉiÉÉ ExÉMåü ÍsÉL xuÉaÉï pÉÏ xÉÑZÉS lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| eÉÉå eÉWûÉð Wæû uÉWûÏÇ AmÉlÉÏ aÉWûUÉD qÉåÇ eÉÉlÉå MüÐ MüsÉÉ xÉÏZÉ aÉrÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû AaÉU lÉMïü qÉåÇ pÉÏ eÉÉLaÉÉ iÉÉå lÉMïü pÉÏ ExÉMåü ÍsÉL xuÉaÉï oÉlÉ eÉÉLaÉÉ, uÉæMÑühPû oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| Wåû qÉÉlÉuÉ! iÉÔ AmÉlÉÏ aÉWûUÉD qÉåÇ aÉÉåiÉÉ qÉÉU| oÉɽ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ AÉxÉÌ£ü qÉiÉ UZÉ| iÉÔ eÉWûÉð Wæû uÉWûÏÇ AmÉlÉå xÉÑZÉxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ MüÉå mÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå eÉÉ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 14
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÇiÉ xÉÔUSÉxÉ qÉWûÉMüÉqÉÏ, uÉåzrÉÉaÉÉqÉÏ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ AmÉlÉÏ mɦÉÏ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ uÉåzrÉÉ Måü TÇüSå qÉåÇ oÉÑUÏ iÉUWû TæüsÉ aÉrÉÉ jÉÉ| xÉÉuÉlÉ MüÉ qÉWûÏlÉÉ jÉÉ| UÉÌ§É MüÉ xÉqÉrÉ jÉÉ| eÉÉåUÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉå UWûÏ jÉÏ| rÉqÉÑlÉÉ lÉSÏ mÉÉaÉsÉ-xÉÏ WûÉåMüU oÉWû UWûÏ jÉÏ| AÉÆkÉÏ-iÉÔTüÉlÉ cÉsÉ UWûÉ jÉÉ| uÉ×¤É ÌaÉU UWåû jÉå| bÉlÉbÉÉåU UÉÌ§É qÉåÇ ÌoÉeÉsÉÏ cÉqÉMü UWûÏ jÉÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü ÌSqÉÉaÉ qÉåÇ MüÉqÉ ÌuÉMüÉU MüÉ MüÐÄQûÉ MÑüUåS UWûÉ jÉÉ| uÉWû EPûÉ| bÉU MüÉ SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉÉ| AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉ irÉÉaÉ MüUMåü bÉlÉbÉÉåU AlkÉMüÉU qÉåÇ, oÉUxÉÉiÉ qÉåÇ cÉsÉ mÉÄQûÉ| ÌoÉeÉsÉÏ Måü cÉqÉMüÉUå qÉåÇ AmÉlÉå mÉaÉQÇûQûÏ ZÉÉåeÉiÉÉ WÒûAÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ AmÉlÉÏ mÉëårÉxÉÏ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ uÉåzrÉÉ Måü pÉuÉlÉ MüÐ AÉåU.... ETülÉiÉÏ WÒûD rÉqÉÑlÉÉ lÉSÏ Måü ExÉ mÉÉU| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉSÏ Måü ÌMülÉÉUå mÉU AÉrÉÉ| lÉÉÌuÉMüÉåÇ xÉå MüWûÉÈ “qÉÑfÉå ExÉ mÉÉU eÉÉlÉÉ Wæû| lÉÉuÉ sÉå cÉsÉÉå......|” lÉÉÌuÉMüÉåÇ lÉå MüWûÉÈ “mÉÉaÉsÉ WÒûL WûÉå? AmÉlÉÏ eÉÉlÉ mrÉÉUÏ lÉWûÏÇ Wæû YrÉÉ? bÉU mÉU oÉÏoÉÏ-oÉŠå WæÇû ÌMü lÉWûÏÇ? iÉÑqWûÉUÏ cÉuɳÉÏ Måü ÍsÉL WûqÉåÇ lÉÉuÉ Måü xÉÉjÉ xÉÉaÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉlÉÉ Wæû| UÉÌ§É Måü oÉÉUWû oÉeÉå WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή YrÉÉåÇ lɹ WûÉå aÉD Wæû? qÉÔxÉsÉkÉÉU uÉwÉÉï WûÉå UWûÏ Wæû| bÉlÉbÉÉåU AlkÉMüÉU Wæû| lÉSÏ SÉålÉÉåÇ ÌMülÉÉUÉåÇ MüÉå QÒûoÉÉiÉÏ WÒûD oÉWû UWûÏ Wæû| LåxÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ iÉÑqWåÇû lÉSÏ Måü ExÉ mÉÉU eÉÉlÉÉ Wæû? MÑüNû WûÉåzÉ Wæû ÌMü lÉWûÏÇ?” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüWûiÉÉ WæûÈ “ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü rÉWûÉð mÉWÒðûcÉÔðaÉÉ iÉoÉ qÉæÇ WûÉåzÉ qÉåÇ AÉFÆaÉÉ| ApÉÏ iÉÉå qÉÉlÉÉå oÉåWûÉåzÉ WûÏ WÕðû| iÉÑqÉ qÉÑfÉå lÉSÏ Måü ExÉ mÉÉU sÉå cÉsÉÉå|” MüÉåD lÉÉÌuÉMü eÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU lÉWûÏÇ jÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå AÍkÉMü ÌMüUÉrÉå MüÉ mÉësÉÉåpÉlÉ ÌSrÉÉ sÉåÌMülÉ urÉjÉï| AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÉeÉÏ sÉaÉÉlÉå MüÉå MüÉåD iÉærÉÉU lÉWûÏÇ jÉÉ| sÉåÌMülÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ....! AmÉlÉÏ mÉëårÉxÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL oÉåcÉælÉ jÉÉ uÉWû| MüÉqÉÉiÉÑU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ oÉÉÄRû qÉåÇ ETülÉiÉÏ WÒûD rÉqÉÑlÉÉ qÉåÇ MÔüS mÉÄQûÉ| WûÉjÉ-mÉæU cÉsÉÉiÉå WÒûL AÉaÉå oÉÄRûÉ| lÉSÏ Måü mÉëuÉÉWû xÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉ MüÉqÉÉuÉåaÉ MüÉ mÉëuÉÉWû AÍkÉMü oÉsÉuÉÉlÉ ÍxÉ® WÒûAÉ| mÉëårÉxÉÏ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü ÍqÉsÉlÉ Måü ÍsÉL AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÉeÉÏ sÉaÉÉ SÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ WûÉjÉ-mÉæU qÉÉUiÉÉ WÒûAÉ, iÉÏuÉë aÉÌiÉ xÉå oÉWûiÉÏ WÒûD rÉqÉÑlÉÉ Måü mÉëuÉÉWû qÉåÇ QÕûoÉiÉÉ-EiÉUiÉÉ AÉÎZÉU MæüxÉå pÉÏ MüUMåü xÉÉqÉlÉå ÌMülÉÉUå mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ| zÉUÏU pÉÏaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| xÉÉðxÉ TÔüsÉ aÉD jÉÏ| PÇûQûÏ Måü qÉÉUå ÌPûPÒûU UWûÉ jÉÉ| iÉlÉ-oÉSlÉ mÉËU´ÉqÉ xÉå jÉMü cÉÑMüÉ jÉÉ| jÉÉåÄQûÏ SåU qÉåÇ xuÉxjÉ WûÉåMüU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ cÉsÉ mÉÄQûÉ AmÉlÉÏ qÉÉzÉÑMüÉ Måü ²ÉU MüÐ AÉåU| mÉWÒðûcÉiÉå WûÏ ²ÉU mÉU SxiÉMü SÏ, mÉÑMüÉU sÉaÉÉrÉÏ| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ ExÉMüÐ SxiÉMü mÉWûcÉÉlÉ aÉD| SÇaÉ UWû aÉD uÉWû uÉåzrÉÉ| „LåxÉÏ qÉÔxÉsÉÉkÉÉU uÉwÉÉï WûÉå UWûÏ Wæû..... rÉqÉÑlÉÉ lÉSÏ oÉÉÄRû xÉå ETülÉ UWûÏ Wæû| qÉkrÉUÉÌ§É MüÉ bÉlÉbÉÉåU AlkÉMüÉU Wæû ÌTüU pÉÏ rÉWû mÉÑÃwÉ AÉ mÉWÒðûcÉÉ! lÉSÏ MüÉå mÉÉU MüUMåü! LåxÉÏ ÌWûqqÉiÉ! LåxÉÉ mÉëÉhÉoÉsÉ! LåxÉÏ zÉÌ£ü! qÉåUå WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü ÍsÉL CiÉlÉÉ mÉëåqÉ! rÉWû mÉëåqÉ AaÉU ÌuɵÉÌlÉrÉliÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÍsÉL WûÉåiÉÉ iÉÉå rÉWû mÉÑÃwÉ ÌuÉµÉ MüÐ qÉWûÉlÉç ÌuÉpÉÔÌiÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ|‟ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ mÉëpÉÑ MüÐ mÉÉuÉlÉ mÉëåUhÉÉ MüÉ xÉÇcÉÉU WÒûAÉ| WØûSrÉ qÉåÇ oÉæPåû WÒûL WûËU lÉå ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÉå xÉimÉëåUhÉÉ SÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ oÉÉU-oÉÉU ²ÉU ZÉOûZÉOûÉlÉå sÉaÉÉ| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ lÉå ²ÉU lÉWûÏÇ ZÉÉåsÉÉ| uÉWû ÌMüuÉÉÄQû Måü mÉÏNåû ZÉÄQûÏ WûÉåMüU AmÉlÉå aÉëÉWûMü MüÉå MüWûlÉå sÉaÉÏÈ “ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ! LåxÉÏ eÉÉåUÉåÇ MüÐ oÉÉËUzÉ qÉåÇ iÉÔ oÉÉÄRû Måü mÉÉlÉÏ xÉå pÉUmÉÔU rÉqÉÑlÉÉ MüÉå mÉÉU MüUMåü AÉ aÉrÉÉ?” 15
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ “WûÉð ÌmÉërÉå! MüÉåD lÉÉÌuÉMü lÉÉuÉ cÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU lÉWûÏÇ jÉÉ iÉÉå qÉæÇ lÉSÏ iÉæUMüU iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû| iÉÔ SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉ|” iÉoÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüWûlÉå sÉaÉÏÈ “rÉWû SUuÉÉeÉÉ AoÉ iÉåUå ÍsÉL lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåaÉÉ| xÉSÉ Måü ÍsÉL oÉlS UWåûaÉÉ| AoÉ iÉÔ AmÉlÉå WØûSrÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉ| AoÉ iÉÔ mÉëpÉÑ Måü ²ÉU ZÉOûZÉOûÉ| qÉåUÉ ²ÉU iÉÔ MüoÉ iÉMü ZÉOûZÉOûÉiÉÉ UWåûaÉÉ ?” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü ÌSsÉ qÉåÇ kÉ‚üÉ xÉÉ sÉaÉÉÈ “AUå ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! rÉWû iÉÔ YrÉÉ MüWû UWûÏ Wæû? iÉÑfÉå SålÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ ÌMüiÉlÉÉ kÉlÉ sÉÉrÉÉ WÕðû, ²ÉU ZÉÉåsÉMüU eÉUÉ SåZÉ iÉÉå xÉWûÏ !” ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ lÉå SØÄRû xuÉU xÉå MüWû ÌSrÉÉÈ “rÉå ²ÉU AoÉ iÉåUå ÍsÉL MüpÉÏ lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå| iÉÔ mÉëpÉÑ MüÉ ²ÉU ZÉOûZÉOûÉ| qÉåUå eÉæxÉÏ uÉåzrÉÉ MüÉ ²ÉU ZÉOûZÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL iÉÔ qÉkrÉUÉÌ§É qÉåÇ CiÉlÉÉ xÉÉWûxÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû iÉÉå Wåû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! qÉåUå WûËU MüÉ ²ÉU iÉÔ ZÉOûZÉOûÉrÉåaÉÉ iÉÉå qÉWûÉlÉ xÉÇiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüWûiÉÉ WæûÈ “ClÉ xÉoÉ oÉåMüÉU oÉÉiÉÉåÇ MüÉå NûÉåÄQû ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! pÉaÉiÉÄQûÉåÇ MüÐ rÉå oÉÉiÉå iÉåUå qÉÑðWû qÉåÇ lÉWûÏÇ xÉÉåWûiÉÏ ÌmÉërÉå! qÉæÇ iÉÑfÉxÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÉsÉÉrÉÌiÉ WûÉå UWûÉ WÕðû AÉæU iÉÔ oÉÉiÉåÇ oÉlÉÉrÉå eÉÉ UWûÏ Wæû! AoÉ qÉÑfÉå erÉÉSÉ qÉiÉ iÉÄQûmÉÉ| eÉsSÏ ²ÉU ZÉÉåsÉ| qÉÑfÉå iÉåUå SzÉïlÉ MüUlÉå Så| iÉåUå ÌoÉlÉÉ qÉÑfÉå cÉælÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ|” AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ AÉÆxÉÔ sÉÉMüU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ÌaÉÄQûÌaÉÄQûÉ UWûÉ Wæû| EkÉU ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ AmÉlÉå WØûSrÉ mÉU pÉÉUÏ ÍzÉsÉÉ UZÉMüU AmÉlÉå WØûSrÉ MüÉå eÉoÉUlÉ MüPûÉåU oÉlÉÉ UWûÏ Wæû| oÉÉWûU ZÉÄQåû AmÉlÉå mÉU ÌTüSÉ WûÉålÉå uÉÉsÉå xÉå MüWûlÉå sÉaÉÏÈ “ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! qÉåUå SzÉïlÉ MüUMåü YrÉÉ MüUåaÉÉ ? ClÉ WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ mÉU qÉÉåWû MüUMåü ÌMüiÉlÉå WûÏ sÉÉåaÉ oÉUoÉÉS WûÉå aÉrÉå WæÇû| Wåû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! iÉÑfÉå AaÉU SzÉïlÉ WûÏ MüUlÉå WûÉåÇ iÉÉå WûËU oÉæPûÉ Wæû iÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ| ExÉÏ mrÉÉUå mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüU| iÉåUÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ eÉlqÉ-eÉlqÉ xÉå iÉåUå xÉÉjÉ Wæû| qÉåUå SzÉïlÉ xÉå iÉåUÉ MüÉåD MüÉqÉ lÉWûÏÇ oÉlÉåaÉÉ| qÉæÇ iÉÑfÉå YrÉÉ SzÉïlÉ SÕðaÉÏ? qÉæÇ iÉÉå mÉÉÌmÉlÉ WÕðû.... qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ eÉÏuÉlÉ mÉÉmÉMüqÉï qÉåÇ lɹ ÌMürÉÉ AÉæU MüCrÉÉåÇ Måü bÉU oÉUoÉÉS ÌMürÉå| qÉåUå SzÉïlÉ xÉå iÉåUÉ E®ÉU lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| xÉŠÉ SzÉïlÉ iÉÉå WûËU MüÉ SzÉïlÉ Wæû| iÉåUÉ E®ÉU iÉÉå WûËU Måü SzÉïlÉ xÉå WûÉåaÉÉ|” qÉÉlÉÉå, AÉeÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü qÉÑðWû xÉå xuÉrÉÇ WûËU oÉÉåsÉ UWåû WæÇû| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü WØûSrÉ MüÉ MüoeÉÉ qÉÉlÉÉå mÉëpÉÑ lÉå sÉå ÍsÉrÉÉ Wæû| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ ÃmÉÏ ÍcÉUÉaÉ Måü ²ÉUÉ WûËU xuÉrÉÇ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉ mÉjÉmÉëSzÉïlÉ MüU UWåû WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ iÉÏuÉë MüÉqÉÉuÉåaÉ qÉåÇ AÉMüU ÌTüU xÉå ÌaÉÄQûÌaÉÄQûÉlÉå sÉaÉÉÈ “ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! ÌmÉërÉ iÉÔ SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉ| LMü oÉÉU.... ÍxÉTïü LMü oÉÉU iÉåUÉ SÏSÉU MüU sÉålÉå Så| qÉæÇ AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉå NûÉåÄQûMüU iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû| lÉÉÌuÉMüÉåÇ lÉå qÉÑfÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ oÉÑfÉÉrÉÉ iÉÉå ElÉMüÐ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ pÉÏ irÉÉaÉ MüUMåü iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû| lÉSÏ MüÐ oÉÉÄRû qÉåÇ MÔüSMüU AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÉeÉÏ sÉaÉÉMüU iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû, ÌmÉërÉå! qÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ urÉjÉï qÉiÉ MüU ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! ²ÉU ZÉÉåsÉ|” ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüWûiÉÏ WæûÈ “iÉåUå MüD AÉaÉqÉlÉ urÉjÉï WÒûL ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ MüÉ AÉuÉÉaÉqÉlÉ iÉÔ urÉjÉï MüUiÉÉ cÉsÉÉ AÉ UWûÉ Wæû| qÉåUå SzÉïlÉ xÉå pÉÏ iÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ urÉjÉï WûÏ UWåûaÉÉ| iÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ iÉpÉÏ xÉTüsÉ WûÉåaÉÉ eÉoÉ iÉÔ WûËU Måü SzÉïlÉ MüUåaÉÉ, AÉiqÉÉ Måü SzÉïlÉ MüUåaÉÉ, ÌMüxÉÏ xÉÇiÉ qÉWûÉiqÉÉ Måü SzÉïlÉ MüUåaÉÉ, ÌMüxÉÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ ÍxÉU fÉÑMüÉrÉåaÉÉ| iÉpÉÏ iÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ xÉTüsÉ WûÉåaÉÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! AoÉ rÉå ²ÉU iÉÑqWûÉUå ÍsÉL lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå..... lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå..... lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå....|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ AÉÆxÉÔ WæÇû..... ÌSsÉ qÉåÇ oÉåcÉælÉÏ Wæû.... oÉÑή qÉåÇ AɶÉrÉï Wæû... ÍcÉ¨É qÉåÇ xmÉlSlÉ Wæû| uÉWû ÌMÇüMü¨ÉïurÉÌuÉqÉÔÄRû WûÉå UWûÉ Wæû| LMü oÉÉU ÌTüU xÉå uÉWû mÉërÉÉxÉ MüUiÉÉ WæûÈ “Wåû MüÉÍqÉlÉÏ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! AÉeÉ iÉÑfÉå YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû? ÌMüxÉlÉå iÉÑfÉå rÉWû mÉÉaÉsÉmÉlÉ ÍxÉZÉÉrÉÉ Wæû? iÉÔ mÉÉaÉsÉ qÉiÉ oÉlÉ.... Wåû ÌmÉërÉå ! CiÉlÉÏ MüPûÉåU qÉiÉ oÉlÉ| qÉåUÉ ÌSsÉ iÉåUå mrÉÉU qÉåÇ iÉÄQûmÉ UWûÉ Wæû| AoÉ AÍkÉMü iÉÄQûmÉÉlÉÉ NûÉåÄQû Så| AoÉ 16
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÌSssÉaÉÏ MüUlÉÉ NûÉåÄQû Så| qÉåUå kÉærÉï MüÐ YrÉÉåÇ MüxÉÉæOûÏ MüU UWûÏ Wæû? qÉåUå eÉæxÉÉ ÌmÉmÉÉxÉÑ mÉëåqÉÏ iÉÑfÉå SÕxÉUÉ MüÉåD lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÉ ÌmÉërÉå ! Wåû xÉÑÇSUÏ ! AoÉ iÉÉå ²ÉU ZÉÉåsÉ Så|” iÉoÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ oÉÉåsÉÏ EPûÏÈ “ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ! qÉåUå eÉæxÉÏ uÉåzrÉÉ pÉÏ iÉÑfÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÏ qÉåUå pÉÉD !” “AUå mÉaÉsÉÏ ! iÉÔ qÉÑfÉå YrÉÉ MüWûiÉÏ Wæû ? qÉÑfÉå pÉÉD MüWûMüU mÉÑMüÉUiÉÏ Wæû ?” “WûÉð pÉærÉÉ ! AÉeÉ xÉå iÉÔ qÉåUÉ pÉÉD Wæû| qÉæÇ iÉÑqWûÉUÏ NûÉåOûÏ oÉWûlÉ WÕðû| Wåû pÉÉD ! iÉåUÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå... iÉåUÉ E®ÉU WûÉå.... pÉÉD ! iÉÑfÉå pÉÌ£ü ÍqÉsÉå..... pÉÉD ! iÉÑfÉå ¥ÉÉlÉ ÍqÉsÉå..... pÉÉD ! iÉÑfÉå mÉëpÉÑ MüÉ mÉëåqÉ ÍqÉsÉå| qÉåUå eÉæxÉÏ SÒ¹ x§ÉÏ MüÐ NûÉrÉÉ pÉÏ iÉÑfÉ mÉU lÉ mÉÄQåû| Wåû qÉåUå pÉÉD ! qÉæÇ iÉÑfÉå AÉzÉÏuÉÉïS SåiÉÏ WÕðû|” ExÉ uÉåzrÉÉ Måü WØûSrÉ xÉå WûËU lÉWûÏÇ oÉÉåsÉ UWåû jÉå iÉÉå AÉæU MüÉælÉ oÉÉåsÉ UWûÉ jÉÉ ? AÉæU ÌMüxÉMüÉ xÉÉqÉjrÉï Wæû ÌMü uÉåzrÉÉ Måü qÉÑZÉ xÉå LåxÉå mÉÌuÉ§É uÉcÉlÉ oÉÉåsÉ xÉMåü ? ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉ WØûSrÉ mÉËUuÉÌiÉïiÉ WûÉå aÉrÉÉ| ExÉMåü ESaÉÉU ÌlÉMüsÉåÈ “Wåû SåuÉÏ ! qÉåUå ÍsÉL iÉåUÉ rÉWû ²ÉU lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåaÉÉ iÉÉå AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉ pÉÏ ²ÉU qÉæÇ lÉWûÏÇ ZÉOûZÉOûÉFÆaÉÉ| AÉeÉ Måü oÉÉS qÉæÇ MüpÉÏ AmÉlÉå bÉU lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ..... AÉeÉ Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ xÉqoÉlkÉÏ Måü bÉU lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ.... AÉeÉ Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ xÉåPû Måü bÉU lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ| eÉÉå xÉoÉMüÉ bÉU Wæû, eÉÉå ExÉMüÉ xÉqoÉlkÉÏ Wæû, eÉÉå ExÉMüÉ xÉåPû Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ xuÉÉqÉÏ Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ ÍqÉ§É Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ oÉÉmÉ Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÐ qÉÉð Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ oÉlkÉÑ Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ xÉÑWØûS Wæû, ExÉ WûËU MüÉ ²ÉU qÉæÇ AoÉ ZÉOûZÉOûÉFÆaÉÉ| AoÉ qÉæÇ ÌMüxÉÏ Måü ²ÉU mÉU ZÉÄQûÉ lÉWûÏÇ UWÕðûaÉÉ|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü ²ÉU xÉå sÉÉæOû mÉÄQûÉ| bÉÔqÉiÉÉ-bÉÉqÉiÉÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ÌMüxÉÏ SåuÉqÉÇÌSU qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ| xÉÔZÉå oÉÉðxÉ MüÐ pÉÉðÌiÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå SåuÉqÉÔÌiÉï Måü xÉÉqÉlÉå ÌaÉUMüU SÇQûuÉiÉç mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉå| sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü CxÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ UWûMüU uÉWû mÉëpÉÑ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉÉ| WØûSrÉ qÉåÇ AÉeÉ iÉMü ÌMürÉå WÒûL SÒ¶ÉËU§É MüÉ mɶÉÉiÉÉmÉ Wæû| AÉÆZÉÉåÇ xÉå AÉÆxÉÔ MüÐ kÉÉUÉLÆ oÉWû UWûÏ WæÇû| mÉÑeÉÉUÏ lÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå EPûÉrÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüWûlÉå sÉaÉÉÈ “qÉÑfÉå EPûÉAÉå lÉWûÏÇ| MüÉTüÐ eÉlqÉÉåÇ iÉMü qÉæÇ pÉOûMüÉ WÕðû| AoÉ mÉëpÉÑ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉÑfÉå ÌuÉ´ÉÉÎliÉ sÉålÉå SÉå| mÉÌiÉiÉmÉÉuÉlÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉÑfÉå mÉÉmÉ kÉÉålÉå SÉå|” qÉÑfÉå uÉåS mÉÑUÉlÉ MÑüUÉlÉ xÉå YrÉÉ qÉÑfÉå mÉëpÉÑ MüÉ AqÉ×iÉ ÌmÉsÉÉ Så MüÉåD|| qÉÑfÉå MüÉåD mÉëpÉÑ MüÉ AqÉ×iÉ ÌmÉsÉÉ Så.... qÉÑfÉå MüÉåD mÉëpÉÑ MüÐ pÉÌ£ü ÌSsÉÉ Så.... qÉÑfÉå MüÉåD mÉëpÉÑ MüÉ mÉëåqÉ mÉëÉmiÉ MüUÉ Så.... ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÉ mÉëåqÉ iÉÉå qÉÑfÉå oÉUoÉÉS MüU cÉÑMüÉ Wæû| AoÉ mÉëpÉÑ MüÉ mÉëåqÉ qÉÑfÉå AÉoÉÉS MüUåaÉÉ|" ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ qÉÇÌSU qÉåÇ SÇQûuÉiÉ mÉëhÉÉqÉ MüUMåü mÉÄQûÉ UWûÉ Wæû| sÉÉåaÉ ExÉå xÉqÉfÉÉMüU EPûÉiÉå WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ AÉÆxÉÔ WæÇû| uÉå qÉÉlÉÉå MüWû UWåû WæÇû- LuÉÉå SÏ SåZÉÉÄQû uÉWûÉsÉÉ LuÉÉå SÏ SåZÉÉÄQû| SåZÉÔÇ iÉÉÃÆ ÃmÉ oÉkÉå LuÉÉå SÏ SåZÉÉQû|| “Wåû mÉëpÉÑ! AoÉ qÉæÇ iÉåUÉ ²ÉU NûÉåÄQûMüU MüWûÏÇ lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå mÉëpÉÑ Måü ²ÉU mÉU mÉÄQåû UWûiÉå WÒûL xÉÉUÉ eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ AÉæU uÉWûÏÇ UWûlÉå sÉaÉÉ| sÉÉåaÉÉåÇ lÉå ExÉMüÉ eÉÏuÉlÉ SåZÉÉ, ExÉMüÐ mÉëåqÉÉpÉÌ£ü SåZÉÏ, ExÉMüÉ SØÄRû xÉÇMüsmÉ xÉÑlÉÉ| MÑüNû xÉqÉrÉ oÉÏiÉlÉå mÉU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå qÉÇÌSU MüÉ mÉÑeÉÉUÏ oÉlÉÉrÉÉ aÉrÉÉ| mÉÑeÉÉUÏ MüÉå ZÉÉlÉå mÉÏlÉå MüÐ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ| PûÉMÑüU eÉÏ MüÉ cÉÄRûÉrÉÉ WÒûAÉ mÉëxÉÉS ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| uÉæUÉarÉ AÉlÉå mÉU bÉU NûÉåÄQûlÉÉ xÉUsÉ Wæû| mÉÑeÉÉUÏ oÉlÉMüU mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ xÉUsÉ Wæû sÉåÌMülÉ SÒ¹ qÉlÉ MüÉå 17
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉSÉ Måü ÍsÉL mÉëpÉÑ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ WûÏ UZÉlÉÉ MüÌPûlÉ Wæû| eÉoÉ iÉMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ UxÉ mÉÔUÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü qÉlÉ MüoÉ kÉÉåZÉÉ Så Så MÑüNû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ qÉÇÌSU qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû, SåuÉqÉÔÌiÉïrÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUiÉÉ Wæû, qÉÇÌSU MüÉå xÉÇpÉÉsÉlÉå MüÉ Mü¨ÉïurÉ PûÏMü xÉå EPûÉ UWûÉ Wæû| xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ AmÉlÉÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ pÉÏ oÉÄRûÉ UWûÉ Wæû| sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ ExÉMüÉ AcNûÉ lÉÉqÉ WûÉå UWûÉ Wæû| LMü ÌSlÉ LMü lÉuÉuÉkÉÔ WûÉU-ÍxÉÇaÉÉU MüUMåü qÉÇÌSU qÉåÇ SzÉïlÉ MüUlÉå AÉrÉÏ| lÉrÉÏ lÉrÉÏ zÉÉSÏ WÒûD jÉÏ| ExÉlÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü SzÉïlÉ ÌMürÉå, TÔüsÉ cÉÄRûÉrÉå, SÏmÉMü eÉsÉÉrÉÉ, mÉëxÉÉS UZÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ lÉeÉU ExÉ xÉÑÇSU AÇaÉlÉÉ mÉU mÉÄQûÏ| xÉÇrÉÉåaÉuÉzÉ ExÉMüÐ qÉÑZÉÉM×üÌiÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ eÉæxÉÏ jÉÏ| ExÉå SåZÉiÉå WûÏ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ xÉÑwÉÑmiÉ MüÉqÉuÉÉxÉlÉÉ eÉÉaÉ EPûÏ| uÉWû ÍpɳÉ-ÍpÉ³É ÌlÉÍqÉ¨É oÉlÉÉMüU ExÉ rÉÑuÉiÉÏ Måü lÉeÉSÏMü UWûlÉå MüÐ cÉå¹É MüUlÉå sÉaÉÉÈ “sÉÉå, rÉå TÔüsÉ AcNåû WæÇû, mÉëpÉÑ MüÉå cÉÄRûÉAÉå..... rÉWû mÉëpÉÑ MüÉ cÉUhÉÉqÉ×iÉ Wæû, aÉëWûhÉ MüUÉå....rÉWû sÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ mÉëxÉÉS....” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ SØ̹ qÉÉlÉÉå ExÉ rÉÑuÉiÉÏ MüÉ xÉÉælSrÉï mÉÏ UWûÏ jÉÏ| ExÉMüÐ AÉÆZÉÉåÇ xÉå AÉÆZÉåÇ ÍqÉsÉÉMüU qÉÉåÌWûiÉ WûÉå UÉå UWûÉ jÉÉ| uÉWû rÉÑuÉiÉÏ xÉqÉfÉ aÉD ÌMü rÉWû mÉÑeÉÉUÏ qÉÑðAÉ oÉSqÉÉzÉ Wæû| uÉWû eÉsSÏ xÉå bÉÔðbÉOû ZÉÏÇcÉMüU pÉÉaÉiÉÏ WÒûD bÉU eÉÉlÉå sÉaÉÏ| MüÉqÉ-ÌuÉMüÉU lÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå AlkÉÉ oÉlÉÉ ÌSrÉÉ| ExÉMüÐ mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉ lÉå ExÉå AmÉlÉå ÍzÉMÇüeÉå qÉåÇ fÉmÉåOû ÍsÉrÉÉ| mÉëpÉÑqÉrÉ mÉÌuÉ§É eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ WûuÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| xÉÉUÉxÉÉU MüÉ ÌuÉuÉåMü ExÉMüÉ kÉÑðkÉsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| uÉWû AmÉlÉå MüÉå uÉzÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ UZÉ mÉÉrÉÉ| qÉÇÌSU NûÉåÄQûMüU uÉWû pÉÏ ExÉ rÉÑuÉiÉÏ Måü mÉÏNåû -mÉÏNåû eÉÉlÉå sÉaÉÉ| uÉWû rÉÑuÉiÉÏ AmÉlÉå bÉU mÉWÒðûcÉ aÉD, SUuÉÉeÉÉ oÉlS MüU ÌSrÉÉ AÉæU mÉÌiÉ xÉå MüWûÉ ÌMü uÉWû mÉÑeÉÉUÏ qÉÑðAÉ oÉSqÉÉzÉ Wæû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ExÉMåü bÉU mÉWÒðûcÉÉ| ²ÉU ZÉOûZÉOûÉrÉÉ, lÉuÉÌuÉuÉÉÌWûiÉ rÉÑuÉMü lÉå ²ÉU ZÉÉåsÉå| uÉWû xÉqÉfÉSÉU ClxÉÉlÉ jÉÉ| mÉÑeÉÉUÏ xÉå oÉÉåsÉÉÈ “AÉCrÉå mÉÑeÉÉUÏ eÉÏ ! MæüxÉå AÉlÉÉ WÒûAÉ ?” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå ÌuÉlÉiÉÏ MüÐÈ “AÉmÉMüÐ lÉuÉuÉkÉÔ qÉÇÌSU qÉåÇ mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüUlÉå AÉrÉÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉMåü SÏSÉU ÌMürÉå| qÉåUÉ ÍcÉ¨É qÉåUå uÉzÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû| AÉmÉ M×ümÉÉ MüUÉå| LMü oÉÉU ÌTüU qÉÑ fÉå ExÉMåü SzÉïlÉ MüUÉ SÉå| qÉÇÌSU qÉæÇ eÉæxÉÉ WûÉU-ÍxÉÇaÉÉU MüUMåü AÉrÉÏ jÉÏ uÉæxÉå MüÐ uÉæxÉÏ WûÏ ÌTüU xÉå LMü oÉÉU qÉåUå xÉÉqÉlÉå ZÉÄQûÏ MüU SÉå, ÍxÉTïü LMü WûÏ oÉÉU.... MåüuÉsÉ LMü WûÏ oÉÉU qÉÑfÉå ExÉMåü SzÉïlÉ MüU sÉålÉå SÉå| qÉÑfÉxÉå UWûÉ lÉWûÏ eÉÉiÉÉ| M×ümÉÉ MüUÉå| qÉåUÏ CiÉlÉÏ xÉÏ mÉëÉjÉïlÉÉ xuÉÏMüÉU MüUÉå| AÉmÉMüÉ EmÉMüÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ pÉÔsÉÔðaÉÉ|” uÉWû rÉÑuÉMü xÉqÉfÉSÉU AÉSqÉÏ jÉÉ| CxÉ MüÉqÉÉiÉÑU eÉÏuÉ MüÐ SÒSïzÉÉ zÉÉrÉS uÉWû xÉqÉfÉ UWûÉ Wæû| uÉWû pÉÏiÉU aÉrÉÉ| AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉå xÉqÉfÉÉrÉÉÈ “iÉÔ uÉæxÉÉ WûÏ ÍxÉÇaÉÉU MüUMåü ExÉMåü xÉÉqÉlÉå LMü oÉÉU eÉÉ| ExÉå SåZÉ sÉålÉå Så iÉåUÉ qÉÑZÉcÉlSì| qÉæÇ SÕxÉUå MüqÉUå qÉåÇ oÉæPûiÉÉ WÕðû| uÉWû MÑüNû AlÉÑÍcÉiÉ cÉå¹É MüUlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUå iÉÉå qÉÑfÉå AÉuÉÉeÉ SålÉÉ| qÉæÇ ExÉ mÉÑeÉÉUÏ Måü oÉŠå MüÐ kÉÑsÉÉD MüU SÕðaÉÉ|” mɦÉÏ mÉÌiÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉå xÉWûqÉiÉ WÒûD| xÉeÉkÉeÉMüU mÉÑeÉÉUÏ Måü xÉÉqÉlÉå AÉrÉÏ| AmÉlÉå bÉÔðbÉOû WûOûÉrÉÉ AÉæU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü xÉÉqÉlÉå SåZÉlÉå sÉaÉÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ExÉ xÉÑWûÉÌaÉlÉÏ lÉuÉuÉkÉÔ MüÉå SåZÉiÉå WÒûL AmÉlÉå AÉmÉxÉå, AmÉlÉÏ AÉÆZÉÉåÇ xÉå MüWûlÉå sÉaÉÉÈ “Wåû AlkÉÏ AÉÆZÉåÇ ! AoÉ SåZÉ sÉÉå, CxÉ WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü zÉUÏU MüÉå eÉÏpÉU Måü SåZÉ sÉÉå| oÉÉU-oÉÉU uÉWûÉð eÉÉiÉÏ jÉÏ| YrÉÉ UZÉÉ ExÉ ÌmÉÇeÉU qÉåÇ SåZÉ sÉÉå....|” ÌTüU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå ExÉ lÉuÉuÉkÉÔ xÉå MüWûÉÈ “oÉWûlÉ ! SÉå xÉÔL sÉÉAÉå lÉ....|” lÉuÉuÉkÉÔ MüÉå MÑüNû MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ jÉÏ| uÉWû iÉÉå SÉå oÉÄQåû oÉÄQåû xÉÑL sÉÉrÉÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå SÉålÉÉåÇ xÉÑAÉåÇ MüÉå SÉålÉÉåÇ WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ mÉMüÄQûÉ| ÌTüU AmÉlÉÏ AÉÆZÉÉåÇ xÉå MüWûlÉå sÉaÉÉÈ “Wåû qÉåUÏ kÉÉåZÉåoÉÉeÉ AÉÆZÉåÇ ! eÉWûÉð WûËU MüÉå SåZÉlÉÉ Wæû, eÉWûÉð mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüUlÉå WæÇû uÉWûÉð xÉÇxÉÉU MüÉå SåZÉiÉÏ WûÉå ? xÉÇxÉÉUÏ WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ qÉåÇ xÉÉælSrÉï MüÉå ÌlÉWûÉUiÉÏ WûÉå ? Wåû qÉåUÏ 18
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AlkÉÏ AÉÆZÉåÇ ! CxÉxÉå iÉÉå iÉÑqÉ lÉ WûÉå iÉÉå AcNûÉ Wæû|” LåxÉÉ MüWûiÉå WÒûL ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå SÉålÉÉåÇ WûÉjÉÉåÇ xÉå AmÉlÉÏ SÉålÉÉåÇ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ xÉÑL bÉÑxÉåÄQû ÌSrÉå| SÉålÉÉåÇ AÉÆZÉåÇ TÔüOû aÉDÇ| U£ü MüÐ SÉå kÉÉUÉLÆ oÉWû cÉsÉÏÇ| rÉWû SåZÉMüU lÉuÉuÉkÉÔ LMüSqÉ bÉoÉÄQûÉ aÉD| cÉÏZÉ ÌlÉMüsÉ aÉD ExÉMåü qÉÑðWû xÉå| mÉÉxÉuÉÉsÉå MüqÉUå qÉåÇ WûÏ oÉæPûÉ WÒûAÉ mÉÌiÉ uÉWûÉð AÉ aÉrÉÉ| MüsmÉlÉÉiÉÏiÉ SØzrÉ SåZÉMüU uÉWû Wû‚üÉ-oÉ‚üÉ xÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| mɦÉÏ xÉå mÉÔNûÉÈ “rÉWû YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ ?” mɦÉÏ lÉå oÉiÉÉrÉÉÈ “qÉÑfÉå YrÉÉ mÉiÉÉ rÉå LåxÉÉ MüUåÇaÉå ? ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉxÉå SÉå xÉÔL qÉÉðaÉå AÉæU qÉæÇlÉå sÉÉ ÌSrÉ| qÉÑfÉå eÉUÉ xÉÉ pÉÏ ZrÉÉsÉ AÉiÉÉ iÉÉå qÉæÇ YrÉÉåÇ SåiÉÏ ?” mÉÌiÉ lÉå mɦÉÏ MüÉå EsÉÉWûlÉÉ ÌSrÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ MüÉ ZÉÔlÉ xÉÉTü ÌMürÉÉ, AÉæwÉÍkÉ sÉaÉÉD AÉæU AÉÆZÉÉåÇ mÉU mÉ•ûÏ oÉÉðkÉ SÏ| WûÉjÉ qÉåÇ sÉÉPûÏ mÉMüÄQûÉ SÏ| sÉÉPûÏ OåûMüiÉå-OåûMüiÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ eÉÉlÉå sÉaÉÉ| UÉxiÉå qÉåÇ PûÉåMüUåÇ ZÉÉiÉå-ZÉÉiÉå AÉaÉå oÉÄRûlÉå sÉaÉÉ| DµÉU Måü qÉÉaÉï mÉU cÉsÉiÉå-cÉsÉiÉå ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ PûÉåMüUåÇ ZÉÉlÉÏ mÉÄQåû sÉåÌMülÉ uÉå xÉÉjÉïMü WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ aÉÉðuÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ aÉrÉÉ| eÉÇaÉsÉ Måü UÉxiÉå xÉå eÉÉiÉå uÉ£ü MÑüLÆ eÉæxÉå ZÉŒåû qÉåÇ ÌaÉU mÉÄQûÉ| AÉxÉmÉÉxÉ qÉåÇ MüÉåD qÉlÉÑwrÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ mÉëpÉÑ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉÉÈ “Wåû lÉÉjÉ ! qÉÑfÉ AlÉÉjÉ MüÉ AoÉ iÉåUå ÍxÉuÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû| qÉÑfÉ AlkÉå MüÐ AÉÆZÉ pÉÏ iÉÔ Wæû AÉæU sÉÉPûÏ pÉÏ iÉÔ Wæû| eÉaÉiÉ qÉåÇ LMü WûÏ AlkÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûeÉÉUÉåÇ-WûeÉÉUÉåÇ AlkÉå WæÇû, AÉÆZÉåÇ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ AlkÉå WæÇû sÉåÌMülÉ ElWåÇû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü WûqÉ AlkÉå WæÇû| Wåû mÉëpÉÑ ! iÉÔlÉå qÉÑfÉå eÉaÉÉrÉÉ Wæû, qÉÑfÉå mÉiÉÉ cÉsÉ aÉrÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ AlkÉÉ WÕðû| Wåû mÉëpÉÑ ! qÉæÇ mÉWûsÉå pÉÏ AlkÉÉ jÉÉ AÉæU AoÉ pÉÏ AlkÉÉ WÕðû| mÉWûsÉå qÉÑfÉå oÉÉWûU MüÐ AÉÆZÉÉåÇ mÉU pÉUÉåxÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AoÉ MåüuÉsÉ iÉåUÉ pÉUÉåxÉÉ Wæû| iÉÔ qÉÑfÉå CxÉ MÔümÉ xÉå LuÉÇ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ MÔümÉ xÉå lÉWûÏÇ ÌlÉMüÉsÉåaÉÉ iÉÉå AÉæU MüÉælÉ ÌlÉMüÉsÉåaÉÉ ? iÉÔ qÉåUÉ WûÉjÉ lÉWûÏÇ mÉMüÄQåûaÉÉ iÉÉå Wåû xuÉÉqÉÏ ! AÉæU MüÉælÉ qÉåUÉ WûÉjÉ mÉMüÄQåûaÉÉ ? Wåû qÉåUå WûËU ! iÉÔ M×ümÉÉ MüU|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ mÉëpÉÑ xÉå MüÃhÉ mÉëÉjÉïlÉÉ MüU UWûÉ Wæû| mÉëpÉÑ MüÉå sÉaÉÉ WûÉåaÉÉ ÌMü rÉWû eÉÏuÉ qÉåUÏ zÉUhÉ qÉåÇ AÉrÉÉ Wæû| cÉÉWåû MüUÉåÄQûÉåÇ mÉÉmÉ ÌMürÉå WûÉåÇ, AUoÉÉåÇ mÉÉmÉ ÌMürÉå WûÉåÇ, AUoÉÉåÇ mÉÉmÉ ÌMürÉå WûÉåÇ sÉåÌMülÉ eÉÏuÉ eÉoÉ MüWåû ÌMü qÉæÇ iÉåUÏ zÉUhÉ WÕðû iÉÉå qÉÑfÉå ExÉMüÉ WûÉjÉ mÉMüÄQûlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ| pÉaÉuÉÉlÉ MÑüLÆ Måü mÉÉxÉ mÉëMüOû WÒûL| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ| sÉÉPûÏ MüÉ AÉaÉå MüÉ NûÉåU mÉMüÄQûMüU pÉaÉuÉÉlÉ AÉaÉå-AÉaÉå cÉsÉ UWåû WæÇû| SÕxÉUÉ NûÉåU mÉMüÄQûMüU mÉÏNåû-mÉÏNåû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| cÉsÉiÉå-cÉsÉiÉå pÉaÉuÉÉlÉ lÉå MüWûÉÈ “Wåû xÉÔUSÉxÉ !” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ LWûxÉÉxÉ WÒûAÉ ÌMü rÉWû MüÉåD auÉÉsÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, rÉWû MüÉåD oÉÉsÉMü lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉMåü ÃmÉ qÉåÇ eÉÉå ZÉåsÉ ZÉåsÉ UWûÉ Wæû uÉWû MülWæûrÉÉ Wæû| xÉÔUSÉxÉ lÉå AmÉlÉÏ mÉMüÄQûÏ WÒûD sÉÉPûÏ mÉU kÉÏUå-kÉÏUå WûÉjÉ AÉaÉå oÉÄRûÉrÉÉ| mÉëpÉÑ xÉqÉfÉ aÉrÉå ÌMü xÉÔUSÉxÉ MüÐ lÉÏrÉiÉ ÌoÉaÉÄQûÏ Wæû.... uÉWû qÉÑfÉå mÉMüÄQûlÉÉ cÉÉWûiÉÉ | pÉ£ü qÉÑfÉå xÉqÉmÉïhÉ xÉå mÉMüÄQûlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå qÉæÇ mÉMüÄQûÉ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU WÕðû sÉåÌMülÉ cÉÉsÉÉMüÐ xÉå mÉMüÄQûlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå qÉæÇ MüpÉÏ mÉMüÄQû qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| xÉÔUSÉxÉ kÉÏUå-kÉÏUå AmÉlÉÉ WûÉjÉ sÉÉPûÏ Måü SÕxÉUå NûÉåU iÉMü sÉå eÉÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ pÉaÉuÉÉlÉ rÉÑÌ£ü xÉå sÉÉPûÏ MüÉ SÕxÉUÉ ÌWûxxÉÉ mÉMüÄQûMüU mÉWûsÉåuÉÉsÉÉ NûÉåÄQû SåiÉå WæÇû| MæüxÉå pÉÏ MüUMåü xÉÔUSÉxÉ MüÉå AmÉlÉÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ WûÉålÉå SåiÉå| ElÉMüÉå UÉxiÉÉ oÉiÉÉiÉå WÒûL AÉaÉå-AÉaÉå cÉsÉiÉå WæÇû| xÉÔUSÉxÉ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü zrÉÉqÉxÉÑlSU oÉÄQåû WûÉåÍzÉrÉÉU WæÇû| ElWåÇû oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ sÉaÉÉiÉå WÒûL xÉÔUSÉxÉ lÉå MüWûÉÈ “AÉmÉMüÉ lÉÉqÉ YrÉÉ Wæû ?” “xÉoÉ lÉÉqÉ qÉåUå WûÏ WæÇû|” “AÉmÉ MüWûÉð UWûiÉå WæÇû ?” “qÉæÇ xÉoÉ eÉaÉWû UWûiÉÉ WÕðû AÉæU eÉÉå qÉÑfÉå oÉÑsÉÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð eÉÉiÉÉ WÕðû|” 19
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ “AÉmÉMåü oÉÉmÉ MüÉælÉ WæÇû ?” “eÉÉå cÉÉWåû qÉåUÉ oÉÉmÉ oÉlÉ eÉÉL, MüÉåD WûeÉï lÉWûÏÇ Wæû|” “AÉmÉMüÐ qÉÉð MüÉælÉ WæÇû ?” “ÎeÉxÉMüÉå qÉåUÏ qÉÉð oÉlÉlÉÉ WûÉå, oÉlÉ eÉÉrÉ, qÉæÇ ExÉMüÉ oÉåOûÉ oÉlÉlÉå MüÉå iÉærÉÉU WÕðû|” xÉÔUSÉxÉ xÉqÉfÉ aÉrÉå ÌMü mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ LåxÉÉ MüÉåD MüWû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ, LåxÉÉ MüÉåD oÉlÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| ElWåÇû mÉ‚üÉ ÌuɵÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü xÉɤÉÉiÉ mÉUÉimÉU mÉUoÉë¼, AcrÉÑiÉ, AÌuÉlÉÉzÉÏ, ÌlÉaÉÑïhÉ ÌlÉUÉMüÉU mÉUqÉÉiqÉÉ xÉaÉÑhÉ WûÉåMüU qÉåUå eÉæxÉå xÉÔUSÉxÉ MüÉå qÉÉaÉï ÌSZÉÉlÉå AÉrÉå Wæû| AoÉ qÉæÇ ElÉMüÉ xmÉzÉï MüU sÉÔð..... ElÉMüÉ WûÉjÉ mÉMüÄQû sÉÔð..... ElÉMåü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ ÍxÉU UaÉÄQû sÉÔð... AmÉlÉÉ pÉÉarÉ oÉSsÉ sÉÔð| ApÉÏ xÉÔUSÉxÉ pÉÔsÉ UWåû jÉå| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå mÉMüÄQû sÉålÉå MüÐ lÉÏrÉiÉ jÉÏ| pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ ÍqÉOû eÉÉlÉå MüÐ lÉÏrÉiÉ lÉWûÏÇ oÉlÉÏ, pÉaÉuÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ mÉMüÄQû eÉÉlÉå MüÐ lÉÏrÉiÉ lÉWûÏÇ oÉlÉÏ| xÉÔUSÉxÉ AÉaÉå mÉÔNûlÉå sÉaÉåÈ “AÉmÉMüÉ aÉÉðuÉ MüÉælÉ xÉÉ Wæû ?” “xÉoÉ aÉÉðuÉ qÉåUå WûÏ WæÇû AÉæU LMü pÉÏ aÉÉðuÉ qÉåUÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉ lÉÉqÉ qÉåUå WæÇû AÉæU LMü pÉÏ lÉÉqÉ qÉåUÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉŠå WØûSrÉ xÉ MüÉåD ÌMüxÉÏ pÉÏ lÉÉqÉ xÉå mÉÑMüÉUiÉÉ Wæû iÉÉå qÉæÇ uÉWûÉð eÉÉiÉÉ WÕðû|" “AÉmÉMüÉå qÉYZÉlÉ-ÍqÉ´ÉÏ pÉÉiÉå Wæû rÉÉ UoÉÄQûÏ-ÍzÉZÉhQû pÉÉiÉå WæÇû ?” “MüÉåD mÉSÉjÉï qÉÑfÉå lÉWûÏÇ pÉÉiÉå YrÉÉåÇÌMü MüÉåD aÉUÏoÉ AÉSqÉÏ qÉÑfÉå mÉSÉjÉï lÉ pÉÏ Så xÉMåü| qÉYZÉlÉ-ÍqÉ´ÉÏ, SÕkÉmÉÉMü-mÉÔUÏ, UoÉÄQûÏ-ÍzÉZÉhQû iÉÉå MåüuÉsÉ AqÉÏU sÉÉåaÉ WûÏ Så xÉMüiÉå WæÇû| aÉUÏoÉ qÉåÇ pÉÏ eÉÉå aÉUÏoÉ WûÉå, AirÉÇiÉ aÉUÏoÉ WûÉå uÉWû pÉÏ qÉÑfÉå ÎZÉsÉÉ xÉMåü LåxÉÏ cÉÏeÉ qÉÑfÉå pÉÉiÉÏ Wæû| qÉæÇ iÉÉå mÉëåqÉ MüÉ pÉÔZÉÉ WÕðû| MüÉåD qÉÑfÉå pÉÉeÉÏ ÎZÉsÉÉ Så iÉÉå pÉÏ ZÉÉ sÉåiÉÉ WÕðû, MåüsÉå Måü ÍNûsÉMåü ÎZÉsÉÉ Så iÉÉå pÉÏ ZÉÉ sÉåiÉÉ WÕðû| oÉÉeÉUå MüÐ oÉÉOûÏ ÎZÉsÉÉ Så iÉÉå pÉÏ ZÉÉ sÉåiÉÉ WÕðû AÉæU MüÉåD mɧÉÇ mÉÑwmÉÇ cÉÄRûÉ Så, iÉÑsÉxÉÏSsÉ cÉÄRûÉ Så iÉÉå pÉÏ xÉliÉѹ WûÉå eÉÉiÉÉ WÕðû|” mɧÉÇ mÉÑwmÉÇ TüsÉÇ iÉÉårÉÇ rÉÉå qÉå pÉYirÉÉ mÉërÉcNûÌiÉ| iÉSWÇû pÉYirÉÑmÉWØûiÉÇ AzlÉÉÍqÉ mÉërÉiÉÉiqÉlÉÈ|| “eÉÉå MüÉåD pÉ£ü qÉåUå ÍsÉL mÉëåqÉ xÉå mɧÉ, mÉÑwmÉ, TüsÉ, eÉsÉ AÉÌS AmÉïhÉ MüUiÉÉ Wæû, ExÉ zÉÑ® oÉÑή, ÌlÉwMüÉqÉ mÉëåqÉÏ pÉ£ü MüÉ mÉëåqÉ mÉÔuÉïMü AmÉïhÉ ÌMürÉÉ WÒûAÉ uÉWû mɧÉ-mÉÑwmÉÉÌS qÉæÇ xÉaÉÑhÉ ÃmÉ xÉå mÉëMüOû WûÉåMüU mÉëÏÌiÉ xÉÌWûiÉ ZÉÉiÉÉ WÕðû|” (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 9.26) UÉWûoÉU lÉå xÉÔUSÉxÉ MüÉå MüWûÉÈ “xÉÔUSÉxÉ ! qÉæÇ iÉÑfÉå YrÉÉ oÉiÉÉFÆ ? MüÉåD xÉŠå WØûSrÉ xÉå qÉÑfÉå MüWû Så ÌMü „qÉæÇ iÉåUÉ WÕðû‟ iÉÉå uÉWû qÉÑfÉå xÉoÉxÉå AÍkÉMü pÉÉiÉÉ Wæû| ÃmÉrÉÉåÇ-mÉæxÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÍqÉsÉlÉå uÉÉsÉå mÉSÉjÉï qÉÑfÉå EiÉlÉå lÉWûÏÇ pÉÉiÉå| ÎeÉiÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉ mÉëåqÉmÉÔuÉïMü ÌSrÉÉ WÒûAÉ AmÉlÉÉ AWÇû pÉÉiÉÉ Wæû| eÉÉå qÉåUÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉ xÉoÉ MÑüNû qÉÑfÉå pÉÉiÉÉ Wæû|” xÉÔUSÉxÉ MüÉå rÉMüÐlÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü qÉÉlÉÉå lÉ qÉÉlÉÉå, rÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ WæÇû| „Wåû qÉåUå xuÉÉqÉÏ ! Wåû qÉåUå mÉëpÉÑ !..... mÉÑMüÉUiÉå WÒûL PûÉMÑüUeÉÏ MüÉ WûÉjÉ mÉMüÄQûlÉå aÉrÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ xÉÔUSÉxÉ MüÐ sÉMüÄQûÏ NûÉåÄQûMüU SÕU cÉsÉå aÉrÉå| iÉoÉ xÉÔUSÉxÉ MüWûiÉå WæÇû-“qÉÑfÉå SÒoÉïsÉ eÉÉlÉMüU AmÉlÉÉ WûÉjÉ NÒûÄQûÉMüU pÉÉaÉiÉå Wæû sÉåÌMülÉ qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉ eÉÉAÉå iÉÉå qÉæÇ eÉÉlÉÔð ÌMü AÉmÉ pÉÉaÉ xÉMüiÉå WæÇû| Wåû mÉëpÉÑ ! AmÉlÉå WØûSrÉ xÉå qÉæÇ AÉmÉMüÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉå SÕðaÉÉ.... lÉWûÏÇ eÉÉlÉå SÕðaÉÉ|” pÉaÉuÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû- “AmÉlÉå WØûSrÉ xÉå qÉiÉ eÉÉlÉå SÉå sÉåÌMülÉ qÉÑfÉå ApÉÏ oÉWÒûiÉ MüÉqÉ Wæû| xÉÇxÉÉU MüÐ pÉÏÄQû qÉåÇ xÉå iÉåUå eÉæxÉå MüD AlkÉÉåÇ MüÉå qÉÑfÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉlÉÉ Wæû CxÉÍsÉL AoÉ qÉæÇ eÉÉiÉÉ WÕðû| iÉÔ CiÉlÉÉ AlkÉÉ 20
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ sÉÉåaÉ iÉÉå AÉÆZÉåÇ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ AlkÉå WæÇû| ÎeÉlÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå NûÉåÄQûMüU eÉÉlÉÉ Wæû mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå ÍcÉmÉMü UWåû WæÇû| ÎeÉxÉ zÉUÏU MüÉå eÉsÉÉ SålÉÉ Wæû ExÉ zÉUÏU MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉeÉSÕUÏ MüUiÉå WæÇû| LåxÉå LMü-SÉå sÉÉåaÉ AlkÉå lÉWûÏÇ Wæû, sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ MüUÉåÄQûÉåÇ-MüUÉåÄQûÉåÇ sÉÉåaÉ AlkÉå WæÇû| AoÉ qÉÑfÉå xÉÇiÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ eÉÉlÉå SÉå, xÉÇiÉÉåÇ Måü WØûSrÉ ²ÉUÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå EmÉSåzÉ SålÉå SÉå ÌMü rÉWû AlkÉÉmÉlÉ NûÉåÄQûMüU WûËU MüÐ zÉUhÉ eÉÉAÉå, krÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉAÉå, ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉ AlkÉÉmÉlÉ NûÉåÄQûMüU mÉëåqÉÉpÉÌ£ü MüÐ zÉUhÉ eÉÉAÉå, AWÇûMüÉU MüÉ AlkÉÉmÉlÉ NûÉåÄQûMüU ¥ÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉAÉå| MüCrÉÉåÇ MüÉå rÉWû xÉlSåzÉ SålÉÉ Wæû| xÉÇiÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ oÉæPûMüU oÉWÒûiÉ MüÉqÉ MüUlÉÉ Wæû| AiÉÈ Wåû xÉÔUSÉxÉ ! qÉæÇ eÉÉiÉÉ WÕðû| AÉeÉ Måü oÉÉS sÉÉåaÉ iÉÑqWåÇû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü oÉSsÉå „xÉÔUSÉxÉ‟ Måü lÉÉqÉ xÉå mÉÑMüÉUåÇaÉå, iÉÑqWûÉUå mÉS eÉÉå sÉÉåaÉ aÉÉrÉåÇaÉå ElÉMüÉ WØûSrÉ mÉÌuÉ§É WûÉåaÉÉ| iÉÑqWûÉUÏ MüjÉÉ eÉÉå xÉÑlÉåaÉÉ ExÉMüÉ WØûSrÉ pÉÏ ÌmÉbÉsÉåaÉÉ, ÌlÉwmÉÉmÉ WûÉåaÉÉ| ExÉå pÉÌ£ü-qÉÑÌ£ü MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| eÉÉAÉå, qÉåUå AÉzÉÏuÉÉïS WæÇû|” AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 21
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÌuÉuÉåMü SmÉïhÉ ÎeÉlÉMüÉå qÉlÉÑwrÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ qÉWû¨ÉÉ MüÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉå sÉÉåaÉ SåWû Måü qÉÉlÉ qÉåÇ, SåWû Måü xÉÑZÉ qÉåÇ, SåWû MüÐ xÉÑÌuÉkÉÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ AYsÉ, AmÉlÉÉ kÉlÉ, AmÉlÉÉ xÉuÉïxuÉ sÉÑOûÉ SåiÉå WæÇû| ÎeÉlÉMüÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÐ qÉWû¨ÉÉ MüÉ mÉiÉÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå ÌuÉuÉåMü MüÐ AÉÆZÉ xÉå uÉ×®ÉuÉxjÉÉ ÌSZÉiÉÏ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå AmÉlÉÏ qÉÉæiÉ ÌSZÉiÉÏ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå AmÉlÉÏ oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ MüÉ iÉjÉÉ aÉpÉïuÉÉxÉ MüÉ SÒÈZÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU MüÐ lɵÉUiÉÉ ÌSZÉiÉÏ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå xÉoÉ xÉqoÉlkÉ xuÉmlÉuÉiÉç ÌSZÉiÉå Wæû LåxÉå xÉÉkÉMü qÉÉåWû qÉåÇ, AÉQûqoÉU qÉåÇ lÉ mÉÄQûMüU, ÌuÉsÉÉxÉ qÉåÇ AÉæU mÉëqÉÉS qÉåÇ lÉ mÉÄQûMüU mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ aÉWûUÉD qÉåÇ eÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉå WæÇû| eÉæxÉå pÉÔZÉÉ qÉlÉÑwrÉ pÉÉåeÉlÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AlrÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ oÉÉiÉ mÉU krÉÉlÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ, mrÉÉxÉÉ qÉlÉÑwrÉ eÉæxÉå mÉÉlÉÏ MüÐ iÉÏuÉë EiMühPûÉ UZÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ ÌuÉuÉåMüuÉÉlÉ xÉÉkÉMü mÉUqÉÉiqÉ, zÉÉÎliÉÃmÉÏ mÉÉlÉÏ MüÐ EiMühPûÉ UZÉiÉÉ Wæû| eÉWûÉð WûËU MüÐ cÉcÉÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, AÉiqÉÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉWûÉð uÉWû urÉjÉï xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ aÉðuÉÉiÉÉ| ÎeÉxÉ MüÉrÉï MüÉå MüUlÉå xÉå ÍcÉ¨É mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ AÉåU lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ, ÎeÉxÉ MüÉrÉï MüÉå MüUlÉå xÉå ÍcÉ¨É mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå ÌuÉqÉÑZÉ WûÉå uÉWû MüÉrÉï xÉŠÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ pÉ£ü lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| ÎeÉxÉ ÍqɧÉiÉÉ xÉå pÉaÉuÉS mÉëÉÎmiÉ lÉ WûÉå ExÉ ÍqɧÉiÉÉ MüÉå uÉWû zÉÔsÉÉåÇ MüÐ zÉrrÉÉ xÉqÉfÉiÉÉ Wæû| uÉWû xÉÇaÉÌiÉ eÉsÉ eÉÉrÉ ÎeÉxÉqÉåÇ MüjÉÉ lÉWûÏÇ UÉqÉ MüÐ| ÌoÉlÉ ZÉåiÉÏ Måü oÉÉÄRû ÌMüxÉ MüÉqÉ MüÐ|| uÉå lÉÔU oÉålÉÔU pÉsÉå ÎeÉxÉ lÉÔU qÉåÇ ÌmÉrÉÉ MüÐ mrÉÉxÉ lÉWûÏÇ| uÉWû qÉÌiÉ SÒqÉïÌiÉ Wæû ÎeÉxÉ qÉÌiÉ qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ iÉÄQûmÉ lÉWûÏÇ| uÉWû eÉÏuÉlÉ urÉjÉï Wæû ÎeÉxÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ DµÉU Måü aÉÏiÉ aÉÔðeÉ lÉ mÉÉrÉå| uÉWû kÉlÉ MåüuÉsÉ mÉËU´ÉqÉ Wæû, oÉÉåfÉÉ Wæû eÉÉå kÉlÉ AÉiqÉkÉlÉ MüqÉÉlÉå qÉåÇ MüÉqÉ lÉ AÉrÉå| uÉWû qÉlÉ iÉÑqWûÉUÉ zɧÉÑ Wæû ÎeÉxÉ qÉlÉ Måü ²ÉUÉ iÉÑqÉ AmÉlÉå qÉÉÍsÉMü xÉå lÉ ÍqÉsÉ mÉÉAÉå| uÉWû iÉlÉ iÉÑqWûÉUÉ zɧÉÑ Wæû ÎeÉxÉ iÉlÉ xÉå iÉÑqÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ AÉåU lÉ cÉsÉ mÉÉAÉå| LåxÉÉ ÎeÉlÉMüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉå xÉÉkÉMü WûÏ ¥ÉÉlÉ Måü AÍkÉMüÉUÏ WûÉåiÉå WæÇû| eÉÉå qÉlÉÑwrÉ SåWû Måü xÉÑZÉ, SåWû MüÐ mÉÔeÉÉ, SåWû MüÐ mÉëÌiɸÉ, SåWû MüÉ AÉUÉqÉ, SåWû MüÉ LåzÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL kÉÉÍqÉïMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå AÉmÉMüÉå PûaÉiÉÉ Wæû| SåWû MüÉå LMüÉaÉë UZÉlÉå MüÉ pÉÏ AprÉÉxÉ MüUÉå| MüD sÉÉåaÉ oÉæPåû-oÉæPåû bÉÑOûlÉÉ ÌWûsÉÉiÉå UWûiÉå WæÇû, zÉUÏU ÌWûsÉÉiÉå UWûiÉå WæÇû| uÉå sÉÉåaÉ krÉÉlÉ Måü AÍkÉMüÉUÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå, rÉÉåaÉ Måü AÍkÉMüÉUÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| qÉlÉ MüÉå LMüÉaÉë MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉlÉ pÉÏ xÉÇrÉiÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| LMü oÉÉU pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® mÉUqÉ aÉWûUÏ zÉÉÎliÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ sÉåMüU ÍpɤÉÑMüÉåÇ MüÉå MÑüNû xÉÑlÉÉ UWåû jÉå| uÉå LMüÉLMü cÉÑmÉ WûÉå aÉrÉå, qÉÉælÉ WûÉå aÉrÉå| xÉpÉÉ ÌuÉxÉÎeÉïiÉ WûÉå aÉD| ÌMüxÉÏ MüÐ ÌWûqqÉiÉ lÉ WÒûD iÉjÉÉaÉiÉ xÉå mÉÔNûlÉå MüÐ| xÉqÉrÉ oÉÏiÉlÉå mÉU LåxÉÉ MÑüNû qÉÉæMüÉ AÉrÉÉ iÉoÉ ÍpɤÉÑMüÉåÇ lÉå AÉSU xÉÌWûiÉ mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐÈ “ExÉ ÌSlÉ AÉmÉ aÉÇpÉÏU ÌuÉwÉrÉ mÉU oÉÉåsÉiÉå-oÉÉåsÉiÉå LMüÉLMü cÉÑmÉ WûÉå aÉrÉå jÉå| YrÉÉ MüÉUhÉ jÉÉ pÉliÉå ?” oÉÑ® lÉå MüWûÉÈ “xÉÑlÉlÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD lÉ jÉÉ CxÉÍsÉL qÉæÇ cÉÑmÉ WûÉå aÉrÉÉ|” “WûqÉ jÉå|” “lÉWûÏÇ| ÌMüxÉÏ MüÉ bÉÑOûlÉÉ ÌWûsÉ UWûÉ jÉÉ, ÌMüxÉÏ MüÐ qÉÑÇQûÏ ÌWûsÉ UWûÏ jÉÏ| iÉÑqÉ uÉWûÉð lÉ jÉå eÉWûÉð WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL|” AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL ÍcÉ¨É MüÐ LMüÉaÉëiÉÉ cÉÉÌWûL| ÍcÉ¨É MüÐ LMüÉaÉëiÉÉ iÉoÉ iÉMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ eÉoÉ iÉMü zÉUÏU MüÐ LMüÉaÉëiÉÉ ÍxÉ® lÉ WûÉå| iÉlÉ MüÉå, qÉlÉ MüÉå xuÉxjÉ UZÉÉå| xÉuÉïxuÉ sÉÑOûÉlÉå mÉU pÉÏ rÉÌS mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÌuÉrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ WûÉå iÉÉå uÉWû xÉÉæSÉ ZÉiÉUlÉÉMü Wæû| 22
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ DµÉU Måü ÍsÉL eÉaÉiÉ MüÉå NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå NûÉåÄQû SålÉÉ sÉåÌMülÉ eÉaÉiÉ Måü ÍsÉL DµÉU MüÉå MüpÉÏ qÉiÉ NûÉåÄQûlÉÉ| Á......Á........Á....... DµÉU Måü ÍsÉL mÉëÌiÉ¸É NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå NûÉåÄQû SålÉÉ sÉåÌMülÉ mÉëÌiÉ¸É Måü ÍsÉL DµÉU MüÉå qÉiÉ NûÉåÄQûlÉÉ| xuÉÉxjrÉ AÉæU xÉÉælSrÉï MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÍsÉL NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå NûÉåÄQû SålÉÉ sÉåÌMülÉ xuÉÉxjrÉ AÉæU xÉÉælSrÉï Måü ÍsÉL mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå lÉ NûÉåÄQûlÉÉ| YrÉÉåÇÌMü uÉWû xuÉÉxjrÉ, xÉÉælSrÉï, mÉëÌiÉ¸É AÉæU ÍqÉ§É mÉëM×üÌiÉ Måü LMü eÉUÉ xÉå fÉOûMåü xÉå NÕûOû eÉÉLÆaÉå| CxÉÍsÉL iÉÑqWûÉUÉ ZrÉÉsÉ xÉSÉ zÉɵÉiÉ mÉUqÉåµÉU mÉU WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| iÉÑqWûÉUÏ qÉÌiÉ qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU ÌMüxÉÏ pÉÏ uÉxiÉÑ MüÉ AÍkÉMü qÉÔsrÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| xÉqÉfÉSÉU AÉSqÉÏ uÉ×®ÉuÉxjÉÉ AÉlÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ rÉɧÉÉ MüU sÉåiÉÉ Wæû, oÉÑή ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ oÉÑή qÉåÇ oÉëÉ¼Ï ÎxjÉÌiÉ mÉÉ sÉåiÉÉ Wæû| bÉU qÉåÇ AÉaÉ sÉaÉlÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ eÉæxÉå MÑüAÉÆ ZÉÑSuÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, pÉÔZÉ sÉaÉlÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ pÉÉåeÉlÉ MüÐ urÉuÉxjÉÉ MüÐ eÉÉiÉÏ Wæû LåxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU xÉå AsÉÌuÉSÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ xÉå xÉqoÉlkÉ oÉÉðkÉ sÉåiÉÉ Wæû uÉWûÏ xÉŠÉ oÉÑήqÉÉlÉ Wæû| ExÉÏ MüÉ eÉlqÉ xÉÉjÉïMü Wæû| ÎeÉxÉlÉå qÉÉælÉ MüÉ AuÉsÉÇoÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉxÉlÉå AmÉlÉå cÉÇcÉsÉ qÉlÉ AÉæU iÉlÉ MüÉå AZÉhQû uÉxiÉÑ qÉåÇ ÎxjÉU MüUlÉå Måü ÍsÉL AprÉÉxÉ ÌMürÉÉ Wæû uÉWû zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉUxÉ MüÉ EmÉpÉÉåaÉ MüUiÉÉ Wæû| UÌuÉSÉxÉ UÉiÉ lÉ xÉÉåDrÉå ÌSuÉxÉ lÉ sÉÏÎeÉL xuÉÉS| ÌlÉzÉÌSlÉ mÉëpÉÑ MüÉå xÉÑqÉËUL NûÉåÄQû xÉMüsÉ mÉëÌiÉuÉÉS|| MüD UȨ́ÉrÉÉð xÉÉå-xÉÉåMüU WûqÉlÉå aÉðuÉÉ SÏ| ÌSlÉ qÉåÇ ÌuÉwÉrÉ-xÉÑZÉÉåÇ MüÉ xuÉÉS sÉå-sÉåMüU xÉqÉrÉ aÉðuÉÉ ÌSrÉÉ| ÌSlÉÉåÇ ÌSlÉ WûqÉ xÉqÉÉmiÉ WûÉålÉå MüÉå eÉÉ UWûÉ WæÇû| zÉUÏU MüÉå xuÉÉS ÌSsÉÉiÉå -ÌSsÉÉiÉå iÉÑqÉ uÉ×®ÉuÉxjÉÉ MüÐ ZÉÉD qÉåÇ ÌaÉU UWåû WûÉå| zÉUÏU MüÉå xÉÑsÉÉiÉå-xÉÑsÉÉiÉå iÉÑqÉ qÉ×irÉÑ MüÐ zÉærÉÉ MüÐ AÉåU AÉaÉå oÉÄRû UWåû WûÉå| AliÉ qÉåÇ iÉÑqÉ sÉqoÉå mÉæU mÉxÉÉU MüU xÉSÉ Måü ÍsÉL xÉÉå eÉÉAÉåaÉå| ÌTüU MÑüOÒûqoÉÏ-AÉ¢ülS MüUåÇaÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ eÉuÉÉoÉ lÉWûÏÇ Så mÉÉAÉåaÉå| QûÊYOûU-WûMüÐqÉ iÉÑqWåÇû qÉÉæiÉ xÉå NÒûÄQûÉlÉÉ cÉÉWåÇûaÉå ÌTüU pÉÏ lÉWûÏÇ NÒûÄQûÉ mÉÉLÆaÉå| LåxÉå pÉÏ ÌSlÉ AÉrÉåÇaÉå| AiÉÈ xÉSÉ xqÉUhÉ UWåû..... UÌuÉSÉxÉ UÉiÉ lÉ xÉÉåDrÉå ÌSuÉxÉ lÉ sÉÏÎeÉL xuÉÉS| LMü ÌSlÉ iÉÉå xÉÉålÉÉ WûÏ Wæû| LMü ÌSlÉ iÉÉå AÎalÉ iÉÑqWûÉUå zÉUÏU MüÉ xuÉÉS sÉåaÉÏ| LMü ÌSlÉ rÉWû zÉUÏU xÉÄQûlÉå-aÉsÉlÉå Måü ÍsÉL MüoÉë qÉåÇ STülÉÉrÉÉ eÉÉLaÉÉ| zÉUÏU MüoÉë qÉåÇ eÉÉrÉå ExÉMåü mÉWûsÉå WûÏ ExÉMåü AWÇûMüÉU MüÉå MüoÉë qÉåÇ pÉåeÉ SÉå| zÉUÏU ÍcÉiÉÉ qÉåÇ eÉsÉå ExÉMåü mÉWûsÉå WûÏ ExÉå ¥ÉÉlÉÉÎalÉ qÉåÇ eÉsÉlÉå SÉå| qÉÑfÉå uÉåS mÉÑUÉlÉ MÑüUÉlÉ xÉå YrÉÉ| qÉÑfÉå mÉëpÉÑ MüÉ mÉÉPû mÉÄRûÉ Så MüÉåD|| qÉÑfÉå qÉÇÌSU qÉÎxeÉS eÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ| qÉÑfÉå mÉëpÉÑ Måü aÉÏiÉ xÉÑlÉÉ Så MüÉåD|| xÉÉkÉMü MüÐ SØ̹ rÉWûÏ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÉkÉMü MüÉ sɤrÉ MåüuÉsÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû, ÌSZÉÉuÉÉ lÉWûÏÇ| xÉÉkÉMü MüÉ eÉÏuÉlÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû, AÉQûqoÉU uÉÉsÉÉ lÉWûÏÇ| xÉÉkÉMü MüÐ ÌWûsÉcÉÉsÉ DµÉU Måü ÍsÉL WûÉåiÉÏ Wæû, ÌSZÉÉuÉå Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ| xÉÉkÉMü MüÉ ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ mÉëpÉÑ MüÉå mÉÉlÉå qÉåÇ xÉWûrÉÉåaÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, xuÉÉS Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ| xÉÉkÉMü MüÐ AYsÉ xÉÇxÉÉU xÉå mÉÉU WûÉålÉå Måü ÍsÉL WûÉåiÉÏ Wæû, xÉÇxÉÉU qÉåÇ QÕûoÉlÉå Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ| xÉÉkÉMü MüÐ WûU cÉå¹É AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü lÉeÉSÏMü eÉÉlÉå MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû, AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå SÕU lÉWûÏÇ| xÉÉðfÉ mÉÄQûÏ ÌSlÉ AÉjÉqrÉÉ SÏlÉÉ cÉMüuÉÏ UÉårÉ| cÉsÉÉå cÉMüuÉÉ uÉWûÉð eÉÉCrÉå eÉWûÉð ÌSuÉxÉ UælÉ lÉ WûÉårÉ|| cÉMüuÉÉ MüWûiÉÉ WæûÈ UælÉ MüÐ ÌoÉNûÄQûÏ cÉMüuÉÏ AÉlÉ ÍqÉsÉå mÉëpÉÉiÉ| 23
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉirÉ MüÉ ÌoÉNûÄQûÉ qÉÉlÉZÉÉ ÌSuÉxÉ ÍqÉsÉå lÉWûÏÇ UÉiÉ|| Wåû ÍcÉÌÄQûrÉÉ ! xÉlkrÉÉ WÒûD Wæû| iÉÔ qÉÑfÉxÉå ÌoÉNÒûÄQû eÉÉLaÉÏ| SÕxÉUå bÉÉåÇxÉsÉå qÉåÇ cÉsÉÏ eÉÉLaÉÏ sÉåÌMülÉ mÉëpÉÉiÉ MüÉå ÍqÉsÉ eÉÉLaÉÏ| LMü oÉÉiÉ xÉÑlÉ| xÉirÉ xÉå eÉÉå qÉlÉÑwrÉ ÌoÉNÒûÄQû aÉrÉÉ, qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ mÉÉMüU pÉÏ ExÉ xÉirÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüÐ, LåxÉÉ qÉlÉÑwrÉ ÌTüU xÉirÉ xÉå lÉ xÉÑoÉWû ÍqÉsÉåaÉÉ, lÉ zÉÉqÉ ÍqÉsÉåaÉÉ, lÉ UÉiÉ ÍqÉsÉåaÉÉ, lÉ mÉëpÉÉiÉ ÍqÉsÉåaÉÉ| mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ oÉÍsÉSÉlÉ SåMüU iÉÑqÉlÉå eÉÉå MÑüNû mÉÉrÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ iÉÑqÉlÉå AmÉlÉå AÉmÉ eÉÑsqÉ ÌMürÉÉ Wæû| AmÉlÉå AÉmÉxÉå kÉÉåZÉÉ ÌMürÉÉ Wæû| iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉ MüÉ bÉÉiÉ MüU UWåû WûÉå| DµÉU Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MüWûÏÇ pÉÏ AmÉlÉÉ ÌSsÉ sÉaÉÉ UWåû WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ AmÉlÉå xÉÉjÉ zɧÉÑiÉÉ MüU UWåû WûÉå| Á.....Á.....Á.... pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ AeÉÑïlÉ xÉå MüWûiÉå WæÇû- “Wåû AeÉÑïlÉ ! iÉÔ AmÉlÉå AÉmÉMüÉ ÍqÉ§É Wæû rÉÌS iÉÔlÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ qÉlÉ sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå| AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå cÉÇcÉsÉiÉÉ xÉå UÉåMüÉ, AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå mÉëM×üÌiÉ Måü oÉWûÉuÉ xÉå UÉåMüÉ iÉÉå iÉÔ AmÉlÉå AÉmÉMüÉ ÍqÉ§É Wæû AÉæU rÉÌS iÉÔ mÉëM×üÌiÉ Måü oÉWûÉuÉ qÉåÇ oÉWûÉ iÉÉå AmÉlÉå AÉmÉMüÉ zɧÉÑ Wæû|” AÉiqÉæuÉ ½ÉiqÉlÉÉå oÉlkÉÑÈ AÉiqÉæuÉ ËUmÉÑUÉiqÉlÉÈ| qÉlÉ rÉÌS xÉÇxÉÉU qÉåÇ EsÉfÉiÉÉ Wæû iÉÉå AmÉlÉÉ xÉirÉÉlÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû| qÉlÉ rÉÌS mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ sÉaÉiÉÉ Wæû iÉÉå AmÉlÉÉ LuÉÇ AmÉlÉå xÉqmÉMïü qÉåÇ AÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉ oÉåÄQûÉ mÉÉU MüUiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL ZÉÔoÉ xÉðpÉsÉ-xÉðpÉsÉMüU eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉAÉå| xÉqÉrÉ oÉÄQûÉ qÉÔsrÉuÉÉlÉ Wæû| oÉÏiÉå WÒûL ¤ÉhÉ ÌTüU uÉÉmÉxÉ lÉWûÏ Ç AÉiÉå| ÌlÉMüsÉÉ WÒûAÉ iÉÏU ÌTüU uÉÉmÉxÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| ÌlÉMüsÉÉ WÒûAÉ zÉoS uÉÉmÉxÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| xÉËUiÉÉ Måü mÉÉlÉÏ qÉåÇ iÉÑqÉ LMü oÉÉU WûÏ xlÉÉlÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå, SÒoÉÉUÉ lÉWûÏÇ| SÒoÉÉUÉ aÉÉåiÉÉ sÉaÉÉiÉå WûÉå iÉoÉ iÉMü iÉÉå uÉWû mÉÉlÉÏ MüWûÏÇ MüÉ MüWûÏÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ uɨÉïqÉÉlÉ MüÉsÉ MüÉ iÉÑqÉ LMü oÉÉU WûÏ EmÉrÉÉåaÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå| rÉÌS uɨÉïqÉÉlÉMüÉsÉ pÉÔiÉMüÉsÉ oÉlÉ aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû MüpÉÏ uÉÉmÉxÉ lÉWûÏÇ sÉÉæOåûaÉÉ| AiÉÈ xÉSæuÉ uɨÉïqÉÉlÉMüÉsÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| MüÉælÉ YrÉÉ MüUiÉÉ Wæû CxÉ fÉÇfÉOû qÉåÇ qÉiÉ mÉÄQûÉå| qÉåUÏ eÉÉiÉ YrÉÉ Wæû ExÉMüÐ YrÉÉ eÉÉiÉ Wæû, qÉåUÉ aÉÉðuÉ MüÉælÉ-xÉÉ Wæû ExÉMüÉ aÉÉðuÉ MüÉælÉ-xÉÉ Wæû ? AUå pÉærÉÉ ! xÉoÉ CxÉÏ mÉ×juÉÏ mÉU WæÇû AÉæU LMü WûÏ AÉMüÉzÉ Måü lÉÏcÉå WæÇû| NûÉåÄQû SÉå qÉåUå aÉÉðuÉ iÉåUå aÉÉðuÉ mÉÔNûlÉå MüÐ fÉÇfÉOû MüÉå| WûqÉ rÉɧÉÉ qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû iÉoÉ sÉÉåaÉ mÉÔNûiÉå WæÇû- “iÉÑqWûÉUÉ MüÉælÉ xÉÉ aÉÉðuÉ ? iÉÑqÉ ÌMükÉU xÉå AÉrÉå WûÉå ?” AUå pÉærÉÉ ! WûqÉÉUÉ aÉÉðuÉ oÉë¼ Wæû| WûqÉ uÉWûÏÇ xÉå AÉ UWåû WæÇû, ExÉÏ qÉåÇ ZÉåsÉ UWåû WæÇû AÉæU ExÉÏ qÉåÇ xÉqÉÉmiÉ WûÉå eÉÉLÆaÉå| sÉåÌMülÉ rÉWû pÉÉwÉÉ xÉqÉfÉlÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD ÍqÉsÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû| oÉÄQåû ZÉåS MüÐ oÉÉiÉ Wæû ÌMü xÉoÉ sÉÉåaÉ CxÉ qÉÑSåï MüÐ mÉÔNûiÉÉNû MüUiÉå WæÇû ÌMü MüWûÉð xÉå AÉrÉå WûÉå| eÉÉå ÍqÉ•ûÏ xÉå mÉæSÉ WÒûAÉ, ÍqÉ•ûÏ qÉåÇ bÉÔqÉ UWûÉ Wæû AÉæ U ÍqÉ•ûÏ qÉåÇ ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL WûÏ oÉÄRû UWûÉ Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ, ExÉÏ MüÉ aÉÉðuÉ, ExÉÏ MüÉ mÉÇjÉ, xÉqmÉëSÉrÉ mÉÔNûMüU AmÉlÉÉ pÉÏ xÉqÉrÉ aÉðuÉÉiÉå WæÇû AÉæU xÉÇiÉÉåÇ MüÉ pÉÏ xÉqÉrÉ ZÉUÉoÉ MüU SåiÉå WæÇû| AmÉlÉÉ lÉÉqÉ, AmÉlÉÉ aÉÉðuÉ xÉcÉ mÉÔNûÉå iÉÉå LMü oÉÉU pÉÏ AÉmÉlÉå PûÏMü xÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå oÉåÄQûÉ mÉÉU WûÉå eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉÉ aÉÉðuÉ AÉeÉ iÉMü iÉÑqÉlÉå lÉWûÏÇ SåZÉÉ| AmÉlÉå bÉU MüÉ mÉiÉÉ iÉÑqÉ SÕxÉUÉåÇ xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ mÉÔNû mÉÉiÉå WûÉå, AmÉlÉå MüÉå iÉÉå mÉiÉÉ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ xÉÇiÉÉåÇ lÉå eÉÉå mÉiÉÉ oÉiÉÉrÉÉ ExÉMüÉå pÉÏ lÉWûÏÇ xÉqÉfÉ mÉÉiÉå WûÉå| SÕxÉUå ÌuɵÉrÉÑ® MüÐ LMü bÉOûlÉÉ Wæû| rÉÑ® qÉåÇ LMü TüÉæeÉÏ MüÉå oÉWÒûiÉ oÉÑUÏ iÉUWû cÉÉåOû sÉaÉ aÉD jÉÏ| uÉWû MüÉTüÐ xÉqÉrÉ iÉMü oÉåWûÉåzÉ UWûÉ| xÉÉjÉÏ ExÉ AmÉlÉå AŒåû mÉU EPûÉ sÉÉrÉå| QûÊYOûUÉåÇ lÉå CsÉÉeÉ ÌMürÉÉ| uÉWû zÉUÏU xÉå iÉÉå PûÏMü WûÉå aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ AmÉlÉÏ xqÉ×ÌiÉ MüÉå ZÉÉå oÉæPûÉ| uÉWû AmÉlÉÉ lÉÉqÉ iÉMü pÉÔsÉ cÉÑMüÉ jÉÉ| ExÉMüÉ MüÉQïû, ExÉMüÉ ÍqÉÍsÉOûUÏ MüÉ oÉæeÉ MüWûÏÇ xÉå pÉÏ WûÉjÉ lÉ sÉaÉÉ| uÉWû MüÉælÉ Wæû, MüWûÉð MüÉ ÌlÉuÉÉxÉÏ Wæû MÑüNû pÉÏ mÉiÉÉ lÉ cÉsÉ mÉÉrÉÉ| qÉlÉÉåuÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå xÉÑfÉÉuÉ ÌSrÉÉ ÌMü ExÉå AmÉlÉå SåzÉ qÉåÇ bÉÑqÉÉrÉÉ eÉÉrÉ| AmÉlÉÉ aÉÉðuÉ SåZÉiÉå WûÏ ExÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ eÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû, uÉWû PûÏMü WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| urÉuÉxjÉÉ MüÐ aÉD| SÉå AÉSqÉÏ ExÉMåü xÉÉjÉ UZÉå aÉrÉå| CÇasÉæÇQû Måü xÉoÉ xOåûzÉlÉÉåÇ mÉU ExÉå aÉÉÄQûÏ xÉå lÉÏcÉå EiÉÉUÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ, xOåûzÉlÉ MüÉ 24
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÉClÉ oÉÉåQïû AÉÌS ÌSZÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ, CkÉU-EkÉU bÉÑqÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ| qÉUÏeÉ MüÉ MüÉåD pÉÏ mÉëÌiÉpÉÉuÉ lÉ ÌSZÉiÉÉ iÉÉå ExÉå aÉÉÄQûÏ qÉåÇ ÌoÉPûÉMüU SÕxÉUå xOåûzÉlÉÉåÇ mÉU sÉå eÉÉiÉå| CxÉ mÉëMüÉU mÉÔUÉ CÇaÉsÉæÇQû bÉÔqÉ cÉÑMåü sÉåÌMülÉ MüWûÏÇ pÉÏ ExÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ eÉÉaÉÏ lÉWûÏÇ| ExÉMåü SÉålÉÉåÇ xÉÉjÉÏ ÌlÉUÉzÉ WûÉå aÉrÉå| uÉÉmÉxÉ sÉÉæOûiÉå xÉqÉrÉ uÉå sÉÉåaÉ sÉÉåMüsÉ OíåûlÉ qÉåÇ rÉɧÉÉ MüU UWåû jÉå| NûÉåOûÉ xÉÉ LMü xOåûzÉlÉ AÉrÉÉ| aÉÉÄQûÏ ÃMüÐ| qÉUÏeÉ MüÉå lÉÏcÉå EiÉÉUÉ| ExÉå EiÉÉUlÉÉ urÉjÉï jÉÉ sÉåÌMülÉ cÉsÉÉå, AÉÎZÉUÏ SÉå-cÉÉU xOåûzÉlÉ oÉÉMüÐ WæÇû iÉÉå ÌuÉÍkÉ MüU sÉåÇ| TüÉæeÉÏ MüÉå lÉÏcÉå EiÉÉUÉ| xÉÉjÉÏ cÉÉrÉ-eÉsÉmÉÉlÉ MüÐ urÉuÉxjÉÉ qÉåÇ sÉaÉå| ExÉ TüÉæeÉÏ lÉå xOåûzÉlÉ MüÉå SåZÉÉ, xÉÉClÉ oÉÉåQïû SåZÉÉ AÉæU ExÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ eÉÉaÉ AÉrÉÏ| uÉWû iÉÑUliÉ TüÉOûMü xÉå oÉÉWûU WûÉå aÉrÉÉ AÉæU TüOûÉTüOû cÉsÉlÉå sÉaÉÉ| qÉÉåWûssÉå sÉÉðbÉiÉÉ- sÉÉðbÉiÉÉ uÉWû AmÉlÉå bÉU mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ| ExÉlÉå SåZÉÉ ÌMü rÉWû qÉåUÏ qÉÉð Wæû, rÉWû qÉåUÉ oÉÉmÉ Wæû| ExÉMüÐ ZÉÉåD WÒûD xqÉ×ÌiÉ eÉÉaÉ EPûÏ| xÉSaÉÑà pÉÏ iÉÑqWåÇû AsÉaÉ-AsÉaÉ mÉërÉÉåaÉÉåÇ xÉå, AsÉaÉ-AsÉaÉ zÉoSÉåÇ xÉå, AsÉaÉ-AsÉaÉ mÉëÌ¢ürÉÉAÉåÇ xÉå iÉÑqWåÇû rÉɧÉÉ MüUuÉÉiÉå WæÇû, zÉÉrÉS iÉÑqÉ AmÉlÉå AxÉsÉÏ aÉÉðuÉ MüÉ xÉÉClÉ oÉÉåQïû SåZÉ sÉÉå, zÉÉrÉS iÉÑqÉ AmÉlÉå aÉÉðuÉ MüÐ aÉsÉÏ MüÉå SåZÉ sÉÉå, zÉÉrÉS AmÉlÉÉ mÉÑUÉlÉÉ bÉU SåZÉ sÉÉå, eÉWûÉð xÉå iÉÑqÉ xÉÌSrÉÉåÇ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ AÉrÉå WûÉå| iÉÑqÉ AmÉlÉå ExÉ bÉU MüÐ xqÉ×ÌiÉ ZÉÉå oÉæPåû WûÉå| zÉÉrÉS iÉÑqWåû ExÉ bÉU MüÉ, aÉÉðuÉ MüÉ MÑüNû mÉiÉÉ cÉsÉ eÉÉrÉ| MüÉzÉ ! iÉÑqWåÇû xqÉ×ÌiÉ AÉ eÉÉrÉ| eÉaÉSaÉÑà ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AeÉÑïlÉ MüÉå MüD aÉÉðuÉ ÌSZÉÉrÉå| xÉÉÇZrÉ Måü ²ÉUÉ aÉÉðuÉ ÌSZÉÉrÉÉ, rÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ aÉÉðuÉ ÌSZÉÉrÉÉ, ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï Måü ²ÉUÉ aÉÉðuÉ ÌSZÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ AeÉÑïlÉ AmÉlÉå bÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉ UWûÉ jÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ lÉå iÉoÉ MüWûÉÈ "Wåû AeÉÑïlÉ ! AoÉ iÉåUÏ qÉeÉÏï| rÉjÉåcNûÍxÉ iÉjÉÉ MÑüÃ|" AeÉÑïlÉ oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ “lÉWûÏÇ qÉÉÍsÉMü ! mÉëpÉÑ LåxÉÉ lÉ MüUÉå| qÉåUÏ oÉÑή MüÉåD ÌlÉhÉïrÉ lÉWûÏÇ sÉå xÉMüiÉÏ| qÉåUÏ oÉÑή AmÉlÉå aÉÉðuÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉiÉÏ|” iÉoÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû- “iÉÉå ÌTüU NûÉåÄQû Så AmÉlÉÏ AYsÉ-WûÉåÍzÉrÉÉUÏ MüÉ pÉUÉåxÉÉ NûÉåÄQû Så AmÉlÉÏ LåÌWûMü oÉÉiÉÉåÇ MüÉ, qÉåUå-iÉåUå MüÉ AÉæU eÉÏlÉå-qÉUlÉå MüÉ ZrÉÉsÉ| NûÉåÄQû Så MüUqÉ-kÉUqÉ MüÐ fÉÇfÉOû MüÉå| AÉ eÉÉ qÉåUÏ zÉUhÉ qÉåÇ|” xÉuÉïkÉqÉÉïlmÉËUirÉerÉ qÉÉqÉåMÇü zÉUhÉÇ uÉëeÉ| AWÇû iuÉÉ xÉuÉïmÉÉmÉåprÉÉå qÉÉå¤ÉÌrÉwrÉÉÍqÉ qÉÉ zÉÑcÉÈ|| “xÉqmÉÔhÉï kÉqÉÉåïÇ MüÉ AjÉÉïiÉ xÉqmÉÔhÉï Mü¨ÉïurÉ MüqÉÉåïÇ MüÉå qÉÑfÉqÉåÇ irÉÉaÉMüU iÉÔ MåüuÉsÉ LMü qÉÑfÉ xÉuÉïzÉÌ£üqÉÉlÉ xÉuÉÉïkÉÉU mÉUqÉåµÉU MüÐ WûÏ zÉUhÉ qÉåÇ AÉ eÉÉ| qÉæÇ iÉÑfÉå xÉqmÉÔhÉï mÉÉmÉÉåÇ xÉå qÉÑ£ü MüU SÕðaÉÉ, iÉÔ zÉÉåMü qÉiÉ MüU|” (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 18.66) Wåû AeÉÑïlÉ ! QÕûoÉ eÉÉ iÉÔ qÉåUÏ aÉWûUÏ zÉÉÎliÉ qÉåÇ| mÉiÉÉ cÉsÉ eÉÉLaÉÉ ÌMü iÉåUÉ aÉÉðuÉ iÉÑfÉqÉåÇ WûÏ Wæû, MüWûÏÇ AÉMüÉzÉ-mÉÉiÉÉsÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUå LåxÉå ÌSlÉ MüoÉ AÉLÆaÉå ÌMü WûqÉåÇ pÉÏ AmÉlÉå aÉÉðuÉ AÉæU bÉU MüÐ mrÉÉxÉ mÉæSÉ WûÉå eÉÉrÉå| WûqÉ pÉÏ AmÉlÉå aÉÉðuÉ Måü xÉÉClÉoÉÉåQïû MüÉå SåZÉMüU mÉëÌuɹ WûÉå eÉÉLÆ AmÉlÉå aÉÉðuÉ qÉåÇ| SͤÉhÉ pÉÉUiÉ Måü LMü xÉqÉëÉOû lÉå AmÉlÉÏ lÉrÉÏ UÉÌlÉrÉÉåÇ Måü MüWûlÉå qÉåÇ AÉMüU AmÉlÉÏ mÉÑUÉlÉÏ UÉlÉÏ Måü mÉÑ§É MüÉå bÉU xÉå ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ| UÉeÉÉ MüÉ uÉWû CMüsÉÉæiÉÉ mÉÑ§É jÉÉ sÉåÌMülÉ uÉWû mÉÑUÉlÉÏ UÉlÉÏ MüÉ jÉÉ| lÉrÉÏ UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå UÉeÉÉ MüÉå pÉUqÉÉrÉÉ ÌMü uÉWû sÉÄQûMüÉ mÉÉaÉsÉ Wæû, aÉÍsÉrÉÉåÇ qÉåÇ aÉÉiÉÉ ÌTüUiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÐ C‹iÉ MüÉ oÉZÉåÄQûÉ MüUiÉÉ Wæû| LMü WûÏ oÉÉiÉ MüÉå oÉÉU-oÉÉU xÉÑlÉlÉå xÉå uÉWû oÉÉiÉ AxÉU MüU eÉÉiÉÏ Wæû| UÉeÉÉ mÉWûsÉå xÉå WûÏ ExÉ sÉÄQûMåü MüÉå ÌaÉUÏ WÒûD ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ jÉÉ| uÉå ÌaÉUÏ WÒûD ÌlÉaÉÉWåÇû ÌSlÉÉåÇ ÌSlÉ mÉ‚üÏ WûÉåiÉÏ cÉsÉÏ aÉD| UÉeÉMÑüqÉÉU MüÉå ÌmÉiÉÉ MüÐ AÉåU xÉå mÉëåqÉ lÉ ÍqÉsÉlÉå mÉU ExÉMüÉ mÉëåqÉ mÉëpÉÑ MüÐ AÉåU cÉsÉ mÉÄQûÉ| uÉWû OÕûOûÏ TÔüOûÏ 25
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ pÉÉwÉÉAÉåÇ qÉåÇ mÉëpÉÑ Måü aÉÏiÉ aÉÉiÉÉ jÉÉ, qÉxiÉ qÉuÉÉsÉÏAÉåÇ eÉæxÉÉ MÑüNû aÉÑlÉaÉÑlÉÉiÉÉ jÉÉ| ExÉMåü ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ- xÉWûlÉ qÉåÇ MüÉåD urÉuÉxjÉÉ lÉWûÏÇ jÉÏ| eÉæxÉÉ AÉrÉÉ ZÉÉ ÍsÉrÉÉ, eÉæxÉÉ AÉrÉÉ mÉWûlÉ ÍsÉrÉÉ, ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ xÉå ÍqÉsÉ ÍsÉrÉÉ| MÑüNû xÉÉsÉ mÉWûsÉå qÉæÇ ÍxÉUÉåWûÏ aÉrÉÉ jÉÉ| ÍxÉUÉåWûÏ Måü pÉÔiÉmÉÔuÉï lÉUåzÉ AÉæU ElÉMåü mÉÑ§É lÉå ZÉÔoÉ ´É®É Måü xÉÉjÉ qÉÑfÉå AmÉlÉå qÉWûsÉ qÉåÇ oÉÑsÉuÉÉrÉÉ| ExÉMåü mÉWûsÉå ExÉMüÉ pÉÉD MüD oÉÉU qÉåUå mÉÉxÉ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ| uÉWû oÉÄQûÉ xÉÏkÉÉ xÉÉSÉ sÉÄQûMüÉ jÉÉ, xÉÉDÌMüsÉ mÉU AÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ| sÉÉåaÉÉåÇ lÉå qÉÑfÉå MüWûÉ ÌMü UÉeÉÉ CxÉMüÉå mÉÉaÉsÉ xÉqÉfÉiÉÉ Wæû| WûÉsÉÉðÌMü uÉWû mÉÉaÉsÉ lÉWûÏÇ jÉÉ sÉåÌMülÉ ExÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ LåxÉå WûÏ xÉUsÉ jÉÉ| ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ xÉå oÉÉiÉ MüUlÉå sÉaÉ eÉÉiÉÉ, eÉWûÉð-iÉWûÉð oÉæPûlÉå sÉaÉ eÉÉiÉÉ| uÉWû AmÉlÉå MüÉå ÌoÉsMÑüsÉ eÉlÉ xÉÉkÉÉUhÉ Måü pÉÉuÉ qÉåÇ UZÉiÉÉ jÉÉ| ÍxÉUÉåWûÏ lÉUåzÉ AmÉlÉå mÉÑUÉlÉÏ zÉÉWûÏ AÉQûqoÉU MüÉå xÉðpÉÉsÉlÉå qÉåÇ qÉÉlÉiÉÉ jÉÉ| ExÉMåü MÑüOÒûqoÉÏ AÉæU ÍxÉUÉåWûÏ Måü sÉÉåaÉ xÉqÉfÉiÉå jÉå ÌMü rÉWû iÉÉå LåxÉÉ WûÏ Wæû| UÉeÉÉ MüÉ pÉÉD iÉÉå Wæû sÉåÌMülÉ LåxÉÉ WûÏ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ qÉæÇ sÉÄQûMüÉ jÉÉ iÉÉå PûÏMü sÉåÌMülÉ UeÉuÉÉÄQûÏ PûÉPû lÉ xÉðpÉÉsÉlÉå Måü MüÉUhÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå „LåxÉÉ WûÏ..... LåxÉÉ WûÏ....‟ MüWû UZÉÉ jÉÉ| CxÉÏ mÉëMüÉU ExÉ mÉÑUÉlÉÏ UÉlÉÏ Måü oÉåOåû MüÉå pÉÏ UÉeÉÉ MüÐ lÉrÉÏ UÉÌlÉrÉÉð „LåxÉÉ WûÏ Wæû....‟ MüWûMüU SÒiMüÉUiÉÏ jÉÏ| LMü ÌSlÉ UÉeÉÉ lÉå sÉÄQûMåü MüÉå bÉU xÉå ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ| uÉWû xÉÄQûMüÉåÇ mÉU pÉOûMülÉå sÉaÉÉ, qÉuÉÉÍsÉrÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ WûÉå aÉrÉÉ| DµÉU Måü aÉÏiÉÉåÇ Måü oÉeÉÉrÉ CkÉU-EkÉU Måü aÉÏiÉ aÉÔðeÉlÉå sÉaÉå| xÉÇaÉ MüÉ oÉÄQûÉ UÇaÉ sÉaÉiÉÉ Wæû| UÉeÉÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü uÉWû sÉÄQûMüÉ qÉåUå UÉerÉ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû AÉæU qÉåUÏ C‹iÉ MüÉ MücÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉeÉÉ lÉå ExÉå AmÉlÉå UÉerÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ| AoÉ uÉWû sÉÄQûMüÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉÉåÇ MüÐ OûÉåsÉÏ qÉåÇ eÉÑÄQû aÉrÉÉ| pÉÏZÉ qÉÉðaÉiÉÉ Wæû, aÉÑeÉÉUÉ MüU sÉåiÉÉ Wæû, xÉÉå sÉåiÉÉ Wæû| MÑüNû ÌSlÉ LMü aÉÉðuÉ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû, aÉÉðuÉ uÉÉsÉå pÉÏZÉ SåMüU EoÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå uÉWû SÕxÉUå aÉÉðuÉ qÉåÇ cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå qÉWûÏlÉå oÉÏiÉå..... uÉwÉï oÉÏiÉå.....| LMü oÉÉU UhÉ mÉëSåzÉ Måü LMü NûÉåOåû xÉå aÉÉðuÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ| mÉÑUÉlÉå eÉÔiÉå iÉÉå TüOû aÉrÉå jÉå, MümÉÄQåû iÉÉå cÉÏjÉÄQåû WûÉå aÉrÉå jÉå| zÉUÏU MüÉsÉÉ AÉæU qÉæsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| NûÉåOåû xÉå aÉÉðuÉ MüÐ NûÉåOûÏ xÉÏ WûÉåOûsÉ Måü AÉaÉå pÉÏZÉ qÉÉðaÉlÉå Måü ÍsÉL AmÉlÉÏ OÕûOûÏ TÔüOûÏ qÉæsÉÏ MÑücÉæsÉÏ cÉSËUrÉÉ ÌoÉNûÉD| “mÉŠÏxÉ-mÉcÉÉxÉ mÉæxÉå Så SÉå oÉÉoÉÔ eÉÏ eÉÔiÉå sÉålÉå MüÉå, mÉŠÏxÉ-mÉcÉÉxÉ mÉæxÉå Så SÉå.... cÉÉrÉ mÉÏlÉå Måü ÍsÉL.... iÉÑqWûÉUÉ pÉsÉÉ WûÉåaÉÉ|” sÉÄQûMüÉ pÉÏZÉ qÉÉðaÉiÉÉ Wæû aÉÑeÉÉUÉ MüUiÉÉ Wæû| CkÉU xÉqÉëÉOû oÉÔÄRûÉ WûÉå cÉsÉÉ jÉÉ| erÉÉåÌiÉÌwÉrÉÉåÇ lÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü iÉÑqWûÉUå MüÉå AoÉ xÉÇiÉÌiÉ pÉÉarÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû| UÉeÉuÉÇzÉ MüÐ mÉUÇmÉUÉ xÉðpÉÉsÉlÉÏ Wæû iÉÉå ExÉÏ erÉå¸ mÉÑ§É MüÉå oÉÑsÉÉrÉÉ eÉÉrÉ| ExÉÏ MüÉå UÉeÉÌiÉsÉMü ÌMürÉÉ eÉÉrÉ AÉæU MüÉåD cÉÉUÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqWûÉUÉ MÑüsÉ ZÉiqÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉeÉÉ lÉå cÉÉUÉåÇ AÉæU AÉSqÉÏ pÉåeÉå, ÍxÉmÉÉWûÏ SÉæÄQûÉrÉå| uÉeÉÏU pÉÏ ÌlÉMüsÉå| LMü OÒûMüÄQûÏ bÉÔqÉiÉÏ-bÉÉqÉiÉÏ qÉÃpÉÔÍqÉ Måü ExÉÏ aÉÉðuÉ qÉåÇ eÉÉ mÉWÒðûcÉÏ| SåZÉÉ iÉÉå WûÉåOûsÉ Måü xÉÉqÉlÉå MüÉåD ÍpÉZÉÉUÏ pÉÏZÉ qÉÉðaÉ UWûÉ Wæû| uÉwÉÉåïÇ MüÉ TüÉxÉsÉÉ mÉÄQû aÉrÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ uÉeÉÏU MüÐ lÉeÉUåÇ mÉælÉÏ jÉÏ| ÌuÉsɤÉhÉ oÉÑήqÉÉlÉ uÉeÉÏU lÉå UjÉ MüÉå UÉåMüÉ| sÉÄQûMåü lÉå WûÉjÉ TæüsÉÉrÉÉ| “LMü mÉæxÉÉ Så SÉå... iÉåUÉ pÉsÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| MüsÉ MüÉ pÉÔZÉÉ WÕðû.... eÉUÉ xÉÉ TüÉTüÄQåû ÎZÉsÉÉ Så| CxÉ ApÉÉaÉå MüÉå cÉÉrÉ ÌmÉsÉÉ Så.... iÉåUÉ MüsrÉÉhÉ WûÉåaÉÉ|” uÉeÉÏU MüÉå ÍpÉZÉqÉÇaÉå sÉÄQûMåü MüÐ AÉuÉÉeÉ qÉåÇ UÉeÉMÑüqÉÉU Måü xuÉU xÉÑlÉÉD mÉÄQåû| ExÉMåü qÉæsÉå cÉåWûUå mÉU uÉå WûÏ UÉeÉuÉÇzÉÏ UåZÉÉrÉåÇ ÌSZÉÉD SÏÇ| uÉWû uÉeÉÏU ÃMüÉ, ZÉÄQûÉ UWûÉ| ÍpÉZÉqÉÇaÉÉ ExÉMåü AÉaÉå mÉæxÉå SÉå mÉæxÉå 26
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ Måü ÍsÉL ÌaÉÄQûÌaÉÄQûÉlÉå sÉaÉÉ| uÉeÉÏU lÉå mÉÔNûÉÈ “iÉÔ MüWûÉð xÉå AÉrÉÉ Wæû ?” uÉWû sÉÄQûMüÉ AmÉlÉÏ AxÉÍsÉrÉiÉ MüÉå pÉÔsÉ cÉÑMüÉ jÉÉ| oÉÉåsÉÉÈ “qÉæÇ aÉUÏoÉ WÕðû..... pÉÏZÉ qÉÉðaÉMüU AÉmÉMüÐ SrÉÉ xÉå aÉÑeÉÉUÉ MüUiÉÉ WÕðû.....|” uÉeÉÏU ExÉxÉå mÉÔNûiÉå-mÉÔNûiÉå AÉÎZÉU ÌlÉhÉïrÉ mÉU AÉ aÉrÉÉ ÌMü rÉWû uÉWûÏ UÉeÉMÑüqÉÉU Wæû ÎeÉxÉMüÐ ZÉÉåeÉ qÉåÇ qÉæÇ ÌlÉMüsÉÉ WÕðû| qÉåUå xÉqÉëÉOû MüÉ rÉWû uÉWûÏ mÉëjÉqÉ mÉÑ§É Wæû ÎeÉxÉMüÉå SåZÉlÉå Måü ÍsÉL xÉqÉëÉOû AoÉ sÉÉsÉÉÌrÉiÉ Wæû| uÉeÉÏU oÉÉåsÉÉÈ “iÉÑqÉ iÉÉå TüsÉÉlÉå UÉerÉ Måü UÉeÉMÑüqÉÉU WûÉå AÉæU TüsÉÉlÉå xÉqÉëÉOû Måü erÉå¸ mÉÑ§É WûÉå| xÉqÉëÉOû iÉÑqWåÇû UÉeÉÌiÉsÉMü MüUlÉå Måü ÍsÉL EixÉÑMü WæÇû| iÉÑqÉ cÉsÉÉå qÉåUå xÉÉjÉ|” UÉeÉMÑüqÉÉU MüÐ mÉÑUÉlÉÏ xqÉ×ÌiÉ eÉÉaÉ EPûÏ| uÉWû oÉÉåsÉÉÈ “qÉåUå xlÉÉlÉ Måü ÍsÉL aÉÇaÉÉeÉsÉ qÉÇaÉuÉÉAÉå| mÉWûlÉlÉå Måü ÍsÉL uÉx§É-AÉpÉÔwÉhÉ MüÐ iÉærÉÉUÏ MüUÉå| eÉÉlÉå Måü ÍsÉL xÉÑlSU UjÉ MüÐ xÉeÉÉuÉOû MüUÉå|” LMü xÉåMåÇüQû qÉåÇ ÍpÉZÉÉUÏ MüÐ xÉÉUÏ SËUSìiÉÉ aÉÉrÉoÉ WûÉå aÉD| xÉÉUå ÍpɤÉÉmÉÉ§É urÉjÉï WûÉå aÉrÉå| ExÉÏ xÉqÉrÉ uÉWû AmÉlÉå xÉqÉëÉOûmÉlÉå MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUlÉå sÉaÉÉ| uÉWû UÉeÉÉ iÉÉå UÉÌlÉrÉÉåÇ Måü cÉ‚üU qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ| CxÉ UÉeÉMÑüqÉÉU MüÉå bÉU xÉå AÉæU UÉerÉ xÉå ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ jÉÉ| oÉÉS qÉåÇ UÉeÉÉ ÌMüxÉÏ UÉlÉÏ Måü cÉ‚üU qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉrÉå| uÉå xÉÇiÉÃmÉÏ uÉeÉÏU MüÉå iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ pÉåeÉiÉå WæÇû| iÉÑqÉ ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ pÉÏZÉ MüoÉ iÉMü qÉÉðaÉiÉå UWûÉåaÉå ? qÉÑfÉå kÉlÉ Så SÉå, qÉÑfÉå qÉMüÉlÉ Så SÉå, qÉÑfÉå MÑüxÉÏï Så SÉå, qÉÑfÉå xɨÉÉ Så SÉå, qÉÑfÉå xÉÑWûÉaÉ Så SÉå, qÉåUÏ zÉÉSÏ MüUuÉÉ SÉå, qÉÑfÉå xÉÇiÉÉlÉ Så SÉå.... iÉÑqWûÉUÏ CxÉ mÉëMüÉU MüÐ pÉÏZÉ xÉÑlÉMüU xÉÇiÉÃmÉÏ uÉeÉÏU pÉÏiÉU WûÏ pÉÏiÉU oÉÄQåû SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû ÌMü AUå ! mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ mrÉÉUÉ mÉÑ§É AÉæU CxÉ WûÉsÉiÉ qÉåÇ ? iÉÑqÉ xÉoÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü mrÉÉUå mÉÑ§É WûÏ WûÉå| xÉqÉëÉOû MüÉ mÉÑ§É iÉÉå SxÉ-oÉÉUWû xÉÉsÉ xÉå pÉÏZÉ qÉÉðaÉiÉÉ jÉÉ CxÉÍsÉL jÉÉåÄQåû WûÏ uÉcÉlÉÉåÇ xÉå uÉeÉÏU MüÐ oÉÉiÉ mÉU ÌuɵÉÉxÉ MüU ÍsÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉå UÉerÉ MüÉå xÉðpÉÉsÉ ÍsÉrÉÉ| iÉÑqÉ xÉÌSrÉÉåÇ xÉå qÉÉðaÉiÉå AÉrÉå WûÉå CxÉÍsÉL xÉÇiÉÃmÉÏ uÉeÉÏU Måü uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå lÉWûÏÇ qÉÉlÉ UWåû WûÉå| iÉÑqÉ xÉlSåWû MüUiÉå WûÉå ÌMü AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû ! AcNûÉ ! xÉÉðD MüWûiÉå WæÇû iÉÉå PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ qÉÑfÉå lÉÉæMüUÏ qÉåÇ mÉëqÉÉåzÉlÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ| xÉÇiÉ MüWûiÉå WæÇû- “AUå cÉsÉ, qÉæÇ iÉÑfÉå xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ xÉqÉëÉOû oÉlÉÉ SåiÉÉ WÕðû....|” “xÉÉðD ! AÉmÉMüÐ oÉÉiÉ iÉÉå..... PûÏMü Wæû, sÉåÌMülÉ AÉeÉ qÉåUÉ CiÉlÉÉ MüÉqÉ WûÉå eÉÉrÉ, M×ümÉÉ MüUÉå.....|” MüoÉ iÉMü iÉÑqÉ MÇüMüÄQû AÉæU mÉijÉU qÉÉðaÉiÉå UWûÉåaÉå ? MüoÉ iÉMü MüÉæÌÄQûrÉÉð AÉæU ÌiÉlÉMåü oÉOûÉåUiÉå UWûÉåaÉå ? DµÉU Måü UÉerÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ, mÉUqÉÉiqÉÉ Måü mÉS Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉeÉ iÉMü iÉÑqÉlÉå eÉÉå oÉOûÉåUÉ Wæû AÉæU AÉeÉ Måü oÉÉS iÉÑqÉ eÉÉå oÉOûÉåUÉåaÉå, AÉeÉ iÉMü iÉÑqÉlÉå eÉÉå eÉÉlÉÉ Wæû AÉæU AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå eÉÉlÉÉåaÉå, AÉeÉ iÉMü iÉÑqÉlÉå eÉÉå xÉÇxÉÉUÏ cÉÏeÉåÇ mÉÉrÉÏ WæÇû AÉæU AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå xÉÇxÉÉU Måü ÍqÉ§É oÉlÉÉAÉåaÉå, qÉ×irÉÑ Måü LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ uÉå xÉoÉ NÕûOû eÉÉLÆaÉå| SËUSìiÉÉ Måü mÉÉ§É iÉÑqÉ MüoÉ iÉMü xÉeÉÉrÉå UZÉÉåaÉå ? ÍpɤÉÉ MüÐ cÉÏeÉ iÉÑqÉ MüoÉ iÉMü AmÉlÉå mÉÉxÉ UZÉÉåaÉå| NûÉåÄQûÉå rÉWû xÉoÉ| SËUSìiÉÉ Måü uÉx§ÉÉåÇ MüÉå, qÉæsÉå MÑücÉæsÉå cÉÏjÉÄQûÉåÇ MüÉ EiÉÉU TæÇüMüÉå| PÒûMüUÉ SÉå ÍpɤÉÉ Måü mÉɧÉÉåÇ MüÉå| ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç MüÉ aÉÉlÉ aÉÔðeÉlÉå SÉå| qÉæÇ AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WÕðû.... qÉæÇ AmÉlÉå bÉU MüÐ AÉåU MüSqÉ oÉÄRûÉFÆaÉÉ... CxÉ mÉëMüÉU AmÉlÉÏ xqÉ×ÌiÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå, SÕxÉUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû| mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå sÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, mÉUqÉÉiqÉÉ Måü xÉÑZÉ MüÉå mÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, eÉlqÉ-qÉUhÉ Måü cÉ‚üUÉåÇ MüÉå ÌMüxÉÏ WûjÉÉæÄQåû xÉå iÉÉåÄQûlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| MåüuÉsÉ AmÉlÉÏ AÉiqÉ-xqÉ×ÌiÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå, oÉxÉ| AÉæU MÑüNû MüUlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| 27
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ iÉÑqÉ MåüuÉsÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ WûÉð qÉåÇ WûÉð ÍqÉsÉMüU SåZÉÉå| aÉÑà MüÐ WûÉð qÉåÇ WûÉð ÍqÉsÉÉMüU iÉÉå SåZÉÉå, ÌTüU mÉÉAÉåaÉå ÌMü iÉÑqÉ ÌMüiÉlÉå qÉWûÉlÉç WûÉå ! aÉÑà iÉÑqÉxÉå MüWûiÉå WæÇû ÌMü iÉÑqÉ AqÉ×iÉmÉÑ§É WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ YrÉÉåÇ ClMüÉU MüUiÉå WûÉå ? aÉÑà MüWûiÉå WæÇû ÌMü iÉÑqÉ SåWû lÉWûÏÇ WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ YrÉÉåÇ AmÉlÉå MüÉå SåWû qÉÉlÉiÉå WûÉå ? DµÉUÈ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ WØû¬åzÉÉåÅeÉÑïlÉ ÌiɸÌiÉ| pÉëÉqÉrÉlxÉuÉïpÉÔiÉÉÌlÉ rÉǧÉÉÃRûÉÌlÉ qÉÉrÉrÉÉ|| „Wåû AeÉÑïlÉ ! zÉUÏU ÃmÉ rÉÇ§É qÉåÇ AÉÃÄRû WÒûL xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ MüÉå AliÉrÉÉïqÉÏ mÉUqÉåµÉU AmÉlÉÏ qÉÉrÉÉ xÉå ElÉMåü MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU pÉëqÉhÉ MüUÉiÉÉ WÒûAÉ xÉoÉ mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 18.61) pÉaÉuÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü xÉoÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ qÉæÇ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ ÌuÉUÉeÉqÉÉlÉ WÕðû| sÉåÌMülÉ xÉoÉ qÉrÉÉÃmÉÏ rÉÇ§É xÉå pÉëÍqÉiÉ WûÉå UWåû WæÇû| qÉÉrÉÉ MüÉ AjÉï Wæû kÉÉåZÉÉ| kÉÉåZÉå Måü MüÉUhÉ WûqÉ SÏlÉ-WûÏlÉ WÒûL eÉÉ UWåû WæÇû| „Wåû kÉlÉ ! iÉÔ M×ümÉÉ MüU.... xÉÑZÉ Så| Wåû MümÉÄQåû ! iÉÔ xÉÑZÉ Så| Wåû aÉWûlÉå ! iÉÔ xÉÑZÉ Så|‟ AUå ! rÉå eÉÄQû cÉÏeÉåÇ WæÇû, iÉÑqWåÇû MüoÉ xÉÑZÉ SåÇaÉÏ ? MümÉÄQåû lÉ WûÉåÇ iÉÉå mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ, aÉWûlÉå lÉ WûÉåÇ iÉÉå mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ| ZÉÉlÉå MüÉ lÉ WûÉå iÉÉå pÉÏ mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ| ZÉÉMüU pÉÏ qÉUlÉÉ Wæû AÉæU ÌoÉlÉÉ ZÉÉrÉå pÉÏ qÉUlÉÉ Wæû CxÉ zÉUÏU MüÉå| iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü aÉÏiÉ WûÉåÇ, oÉxÉ| CiÉlÉÏ MüÉTüÐ Wæû| CxÉMåü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU xÉoÉ MÑüNû pÉÏ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå pÉÏ urÉjÉï Wæû| LMü oÉÉU iÉÑqÉ aÉÑà MüÐ oÉÉiÉ qÉÉlÉMüU iÉÉå SåZÉÉå, LMü oÉÉU iÉÑqÉ NûsÉÉÇaÉ sÉaÉÉMüU iÉÉå SåZÉÉå ! xÉÉæSÉ qÉÇeÉÔU lÉ WûÉå iÉÉå xÉÉæSÉ uÉÉmÉxÉ MüU SålÉÉ pÉærÉÉ ! AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 28
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÇrÉqÉ xÉå WûÏ xÉTüsÉiÉÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå eÉoÉ AÉÆZÉ ZÉÉåsÉÏ iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ MüÐ ÌuÉÍcÉ§É UcÉlÉÉAÉåÇ mÉU oÉÄQûÉ AɶÉrÉï WÒûAÉ| xÉÉåcÉlÉå sÉaÉåÈ 'rÉWû xÉoÉ YrÉÉ Wæû ? MæüxÉå WÒûAÉ ?' oÉë¼ÉeÉÏ erÉÉåÇ-erÉÉåÇ xÉÉåcÉiÉå aÉrÉå irÉÉåÇ-irÉÉåÇ ElÉMüÉ qÉlÉ aÉWûUÉ cÉsÉiÉÉ aÉrÉÉ| pÉÏiÉU xÉå AÉuÉÉeÉ AÉrÉÏÈ iÉmÉ.... iÉmÉ..... iÉmÉ..... (AjÉÉïiÉç iÉmÉ MüUÉå) iÉmÉ MüUlÉå MüÉ qÉiÉsÉoÉ Wæû ÌMü CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå qÉlÉ qÉåÇ sÉÏlÉ MüUÉå| qÉlÉ MüÉå oÉÑή qÉåÇ sÉÏlÉ MüUÉå| oÉÑή MüÉå mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| oÉÑή MüÉå zÉÉÎliÉ ÍqÉsÉåaÉÏ iÉÉå uÉWû zÉÉliÉ xuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌOûMåüaÉÏ| zÉÉliÉ xuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌOûMülÉå xÉå qÉÌiÉ MüÉ aÉÉÄRûÉmÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| rÉÌS qÉÌiÉ WûsMüÏ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ EsÉfÉiÉÏ Wæû iÉÉå NûÏNûUÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| mÉÏmÉsÉ MüÉ mɨÉÉ WûsMüÉ-xÉÉ Wæû| jÉÉåÄQûÏ xÉÏ WûuÉÉ sÉaÉiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû TüÄQûMüiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| xÉÑqÉåà mÉuÉïiÉ MæüxÉÏ pÉÏ AÉÆkÉÏ qÉåÇ ÎxjÉU UWûiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ ÎeÉxÉlÉå iÉmÉ ÌMürÉÉ Wæû uÉWû mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉirÉÇ ¥ÉÉlÉÇ AlÉÇiÉÇ oÉë¼| eÉÉå xÉirÉxuÉÃmÉ Wæû, ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÉ MüpÉÏ AliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ExÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉåµÉU qÉåÇ qÉÌiÉ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| mÉUoÉë¼ mÉUqÉåµÉU qÉåÇ qÉÌiÉ eÉoÉ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉ qÉÌiÉ MüÉ lÉÉqÉ oÉSsÉ eÉÉiÉÉ Wæû, uÉWû mÉë¥ÉÉ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû, GiÉÇpÉUÉ mÉë¥ÉÉ| GiÉ qÉÉlÉå xÉirÉ| xÉirÉxuÉÃmÉ mÉUqÉåµÉU xÉå pÉUÏ WÒûD mÉë¥ÉÉ Wæû GiÉÇpÉUÉ mÉë¥ÉÉ| qÉlÉÑwrÉ eÉoÉ mÉëÉhÉ NûÉåÄQûiÉÉ Wæû, qÉUiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMåü ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉæxÉÏ-eÉæxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû, ExÉMüÐ qÉÌiÉ qÉåÇ eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ ÌlɶÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ Måü AlÉÑxÉÉU ExÉMüÉ qÉlÉ AÉæU mÉëÉhÉ sÉÉåMü-sÉÉåMüÉliÉU qÉåÇ aÉÌiÉ MüUiÉÉ Wæû| eÉæxÉå, AÉmÉMüÐ qÉÌiÉ qÉåÇ ÌlɶÉrÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü WûqÉ ÍzÉÌuÉU qÉåÇ eÉÉLÆaÉå, ÌTüU cÉÉWåû E¨ÉUÉrÉhÉ MüÐ PûhQû sÉaÉå rÉÉ qÉÉcÉï-AmÉëæsÉ MüÐ aÉqÉÏï oÉUxÉå, WûqÉ iÉÉå ÍzÉÌuÉU qÉåÇ eÉÉLÆaÉå WûÏ| xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉåÇaÉå, xÉÉkÉlÉÉ MüUåÇaÉå AÉæU eÉÉå MÑüNû MüÌPûlÉÉCrÉÉð WûÉåaÉÏ ElWåÇû xÉWåÇûaÉå iÉÉå iÉmÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| xÉixÉÇaÉ-MüÐiÉïlÉ xÉå AÉlÉlS WûÉåaÉÉ AÉæU xÉÉkÉlÉ xÉå qÉÌiÉ MüÐ zÉÑή WûÉåaÉÏ, mÉUqÉÉiqÉÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉaÉå oÉÄRû eÉÉLÆaÉå ! rÉWû ÌlÉhÉïrÉ qÉÌiÉ lÉå ÌMürÉÉ ÌMü krÉÉlÉ rÉÉåaÉ xÉÉkÉlÉÉ ÍzÉÌuÉU qÉåÇ eÉÉlÉÉ Wæû| qÉlÉ lÉå AÉæU mÉëÉhÉ lÉå rÉÉåeÉlÉÉ oÉlÉÉrÉÏ ÌMü TüsÉÉlÉÏ iÉÉUÏZÉ MüÉå, TüsÉÉlÉÏ aÉÉÄQûÏ xÉå eÉÉlÉÉ Wæû| WûÉjÉÉåÇ lÉå ÌWûsÉcÉÉsÉ MüÐ, mÉæUÉåÇ lÉå rÉɧÉÉ MüÐ, AÉÆZÉÉåÇ lÉå SåZÉlÉå MüÉ MüÉqÉ ÌMürÉÉ| oÉÉS qÉåÇ xÉoÉ MüÉqÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉå sÉåÌMülÉ mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ ÌlÉhÉïrÉ qÉÌiÉ MüÉ jÉÉ| CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå eÉæxÉÉ ÍqÉsÉåaÉÉ ExÉ mÉëMüÉU MüÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ AÉMüwÉïhÉ AÉæU qÉlÉ MüÉ qÉlÉlÉ oÉlÉåaÉÉ| CÎlSìrÉÉåÇ Måü AÉMüwÉïhÉ AÉæU qÉlÉ Måü qÉlÉlÉ MüÉ ÌlÉwMüwÉï oÉÑή Måü AÉaÉå mÉWÒðûcÉåaÉÉÈ AcNûÉ WÒûAÉ ÌMü oÉÑUÉ WÒûAÉ..... SÕxÉUÏ oÉÉU rÉWû MüUåÇaÉå, rÉWû lÉWûÏÇ MüUåÇaÉå....rÉWû sÉÉLÆaÉå, rÉWû lÉWûÏÇ sÉÉLÆaÉå......AÉÌS| qÉÌiÉ qÉåÇ AaÉU AcNåû xÉÇxMüÉU WæÇ û, qÉÌiÉ AaÉU iÉmÉ xÉå rÉÑ£ü Wæû iÉÉå uÉWû qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ AcNûÏ oÉÉiÉ MüÉå WûÉð oÉÉåsÉåaÉÏ AÉæU bÉÌOûrÉÉ oÉÉiÉ MüÉå MüÉOûMüU TåÇüMü SåaÉÏ| qÉÌiÉ bÉÌOûrÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ bÉÌOûrÉÉ oÉÉiÉ MüÉå WûÉð oÉÉåsÉ SåaÉÏ AÉæU oÉÌÄRûrÉÉ oÉÉiÉ MüÐ AÉåU krÉÉlÉ lÉWûÏÇ SåaÉÏ| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ xÉqÉÉcÉÉU iÉÉå sÉÉiÉÏ WæÇû CÎlSìrÉÉð| AÉÆZÉ SØzrÉ Måü xÉqÉÉcÉÉU pÉUiÉÏ Wæû, MüÉlÉ zÉoS Måü xÉqÉÉcÉÉU pÉUiÉå WæÇû, lÉÉMü SÒaÉïlkÉ-xÉÑaÉlkÉ Måü xÉqÉÉcÉÉU pÉUiÉÉ Wæû, eÉÏpÉ UxÉ MüÉ xÉqÉÉcÉÉU pÉUiÉÏ Wæû| qÉlÉ rÉå xÉoÉ xÉqÉÉcÉÉU sÉåMüU qÉÌiÉ Måü mÉÉxÉ eÉÉiÉÉ Wæû| qÉÌiÉ qÉåÇ AaÉU iÉmÉ Wæû iÉÉå uÉWû xÉÉUÉxÉÉU MüÉ ÌuÉuÉåMü MüUiÉÏ Wæû| qÉÌiÉ qÉåÇ AaÉU iÉmÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå uÉWû qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå eÉÉå AcNûÉ sÉaÉå uÉWûÏ ÌlÉhÉïrÉ SåiÉÏ Wæû| LåxÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå qÉÌiÉ qÉlS WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| cÉmÉUÉxÉÏ AÉæU MüÉUMÔülÉ AmÉlÉå MüÉå eÉæxÉÉ AcNûÉ sÉaÉå uÉæxÉÉ xÉÉWûoÉ xÉå MüÉqÉ MüUuÉÉiÉå UWåû, MüÉaÉeÉÉåÇ mÉU xÉÉWûoÉ Måü WûxiÉɤÉU MüUuÉÉiÉå UWåû iÉÉå xÉÉWûoÉ MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ ElÉMüÐ eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉ qÉUiÉÉ Wæû| 29
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ LåxÉå WûÏ qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ xÉÉWûoÉ qÉÌiÉ SåuÉÏ qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ AÉMüU TðüxÉiÉÏ Wæû| uÉWû xÉÉWûoÉ iÉÉå TðüxÉiÉÉ Wæû iÉoÉ lÉÉæMüUÏ aÉðuÉÉiÉÉ Wæû, bÉU oÉæPûiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ rÉWû qÉÌiÉ SåuÉÏ cÉÉæUÉxÉÏ sÉÉZÉ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ MüÐ eÉåsÉ pÉÉåaÉiÉÏ Wæû| eÉoÉ SåZÉlÉå, xÉÑlÉlÉå, cÉZÉlÉå, pÉÉåaÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ qÉÌiÉ lÉå xuÉÏMüÉU MüU sÉÏ iÉÉå qÉÌiÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ApÉÏ uÉWû cÉZÉlÉÉ Wæû, rÉWû ZÉÉlÉÉ Wæû, rÉWû pÉÉåaÉlÉÉ Wæû| LåxÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå eÉÏuÉlÉ mÉÔUÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ÌTüU pÉÏ MÑüNû lÉ MÑüNû MüUlÉÉ-pÉÉåaÉlÉÉ, ZÉÉlÉÉ-mÉÏlÉÉ oÉÉMüÐ UWû eÉÉiÉÉ Wæû| eÉoÉ mÉëÉhÉ ÌlÉMüsÉiÉå Wæû iÉoÉ pÉÉåaÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉrÉÑ£ü qÉÌiÉ qÉåÇ ÎeÉxÉ pÉÉåaÉ MüÉ AÉMüwÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU Måü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ uÉWû ÌTüU xÉå eÉlqÉ sÉåiÉÏ Wæû| uÉWûÏ pÉÉåaÉ pÉÉåaÉiÉå -pÉÉåaÉiÉå SÕxÉUå xÉÇxMüÉU xÉÇÍcÉiÉ WûÉåiÉå UWûiÉå WæÇû| LMü uÉÉxÉlÉÉ ÍqÉOûÏ lÉ ÍqÉOûÏ uÉWûÉð SÕxÉUÏ ZÉÄQûÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| eÉæxÉå, MüÉåD xÉÉåcÉiÉÉ Wæû ÌMü iÉÏlÉ bÉhOåû MüÉ xÉqÉrÉ Wæû| cÉsÉÉå, ÍxÉlÉåqÉÉ SåZÉ sÉåÇ| ÍxÉlÉåqÉÉ qÉåÇ SÕxÉUÏ ÍxÉlÉåqÉÉ Måü LuÉÇ SÕxÉUÏ MüD cÉÏeÉÉåÇ Måü ÌuÉ¥ÉÉmÉlÉ pÉÏ ÌSZÉÉrÉå eÉÉiÉå WæÇû| CxÉxÉå LMü ÍxÉlÉåqÉÉ SåZÉiÉå -SåZÉiÉå SÕxÉUÏ ÍxÉlÉåqÉÉ SåZÉlÉå MüÐ LuÉÇ SÕxÉUÏ cÉÏeÉåÇ ZÉUÏSlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ eÉÉaÉ EPûiÉÏ Wæû| uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| CxÉÍsÉL rÉWû eÉÏuÉ oÉåcÉÉUÉ mÉUqÉÉiqÉÉ iÉMü lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉ mÉÉiÉÉ| uÉÉxÉlÉÉ xÉå aÉëxiÉ qÉÌiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ lÉWûÏÇ WûÉå mÉÉiÉÏ| qÉÌiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå eÉÏuÉ eÉÏlÉå MüÐ AÉæU pÉÉåaÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ xÉå AÉ¢üÉliÉ UWûiÉÉ Wæû| eÉÉå cÉæiÉlrÉ eÉÏlÉå AÉæU pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ xÉå AÉ¢üÉliÉ UWûiÉÉ Wæû ExÉÏ cÉæiÉlrÉ MüÉ lÉÉqÉ eÉÏuÉ mÉÄQû aÉrÉÉ| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉÏuÉ eÉæxÉÏ MüÉåD PûÉåxÉ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ| eÉÏuÉ lÉå AcNåû MüqÉï ÌMürÉå, xÉÉΨuÉMü MüqÉï ÌMürÉå, pÉÉåaÉ pÉÉåaÉå iÉÉå xÉWûÏ sÉåÌMülÉ DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå, irÉÉaÉ xÉå, xÉåuÉÉpÉÉuÉ xÉå, pÉÌ£ü xÉå AcNåû xÉÇxMüÉU pÉÏ xÉÎeÉïiÉ ÌMürÉå, mÉUsÉÉåMü qÉåÇ pÉÏ xÉÑZÉÏ WûÉålÉå Måü ÍsÉL SÉlÉ- mÉÑhrÉ ÌMürÉå, xÉåuÉÉMüÉrÉï ÌMürÉå iÉÉå ExÉMüÐ qÉÌiÉ qÉåÇ AcNåû xÉÉΨuÉMü xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ AÉrÉåaÉÏ| uÉWû eÉoÉ mÉëÉhÉ irÉÉaÉ MüUåaÉÉ iÉoÉ xɨuÉaÉÑhÉ MüÐ mÉëkÉÉlÉiÉÉ UWåûaÉÏ AÉæU uÉWû xuÉaÉï qÉåÇ eÉÉLaÉÉ| eÉÏuÉ MüÉå AaÉU WûsMåü xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ UWûÏ iÉÉå uÉWû lÉÏcÉå Måü MåülSìÉåÇ qÉåÇ WûÏ EsÉfÉÉ UWåûaÉÉ| qÉÉlÉÉå ExÉå MüÉqÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ UWûÏ iÉÉå qÉUlÉå Måü oÉÉS ExÉå xuÉaÉï qÉåÇ eÉÉlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ, qÉlÉÑwrÉ WûÉålÉå MüÐ pÉÏ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ| ExÉMüÐ ÍzÉzlÉåÎlSìrÉ MüÉå pÉÉåaÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ AÍkÉMü-xÉå-AÍkÉMü NÕûOû ÍqÉsÉ eÉÉrÉ LåxÉÏ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ mÉëM×üÌiÉ ExÉå pÉåeÉ SåaÉÏ| zÉÔMüU, MÔüMüU, MüoÉÔiÉU MüÉ zÉUÏU Så SåaÉÏ| ExÉ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ LMüÉSzÉÏ, uÉëiÉ, ÌlÉrÉqÉ, oÉŠÉåÇ MüÉå mÉÄRûÉlÉå MüÐ, zÉÉSÏ MüUÉlÉå MüÐ ÎeÉqqÉåSÉUÏ AÉÌS MÑüNû oÉlkÉlÉ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| eÉÏuÉ uÉWûÉð AmÉlÉå MüÉå ÍzÉzlÉåÎlSìrÉ Måü pÉÉåaÉ qÉåÇ ZÉmÉÉ SåaÉÉ| CxÉ mÉëMüÉU ÎeÉxÉ CÎlSìrÉ MüÉ AÍkÉMü AÉMüwÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉ CÎlSìrÉ MüÉå AÍkÉMü pÉÉåaÉ ÍqÉsÉ xÉMåü LåxÉå iÉlÉ qÉåÇ mÉëM×üÌiÉ pÉåeÉ SåiÉÏ Wæû| YrÉÉåÇÌMü iÉÑqWûÉUÏ qÉÌiÉ ExÉ xÉirÉÇ ¥ÉÉlÉÇ AlÉÇiÉÇ oÉë¼ xÉå xTÑüUÏ jÉÏ CxÉÍsÉL ExÉ qÉÌiÉ qÉåÇ xÉirÉ xÉÇMüsmÉ MüÐ zÉÌ£ü UWûiÉÏ Wæû| uÉWû eÉæxÉÏ CcNûÉ MüUiÉÏ Wæû, SåU xÉuÉåU uÉWû MüÉqÉ WûÉåMüU UWûiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL WûqÉåÇ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü WûqÉ eÉÉå xÉÇMüsmÉ MüUåÇ, qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ oÉÉiÉÉåÇ mÉU eÉÉå ÌlÉhÉïrÉ SåÇ uÉWû xÉSaÉÑÃ, zÉÉx§É AÉæU AmÉlÉå ÌuÉuÉåMü xÉå lÉÉmÉ-iÉÉæsÉMüU SålÉÉ cÉÉÌWûL| ÌuÉuÉåMü ÌuÉcÉÉU xÉå mÉËUzÉÑ® WûÉåMüU CcNûÉ MüÉå mÉÑ̹ SålÉå rÉÉ lÉ SålÉå MüÉ ÌlÉhÉïrÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CcNûÉ MüÉOûlÉå MüÐ MüsÉÉ AÉ eÉÉLaÉÏ iÉÉå qÉlÉ ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü oÉlÉlÉå sÉaÉåaÉÉ| qÉlÉ ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü WûÉåaÉÉ iÉÉå oÉÑή ÌlÉͶÉliÉ iɨuÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌOûMåüaÉÏ| qÉlÉ qÉåÇ AaÉU WûsMüÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå WûsMüÉ eÉÏuÉlÉ, FÆcÉÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå FÆcÉå sÉÉåMü-sÉÉåMüÉliÉU MüÉ eÉÏuÉlÉ AÉæU ÍqÉÍ´ÉiÉ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå mÉÑhrÉ-mÉÉmÉ MüÐ ÎZÉcÉÄQûÏ ZÉÉlÉå Måü ÍsÉL qÉlÉÑwrÉ zÉUÏU ÍqÉsÉåaÉÉ| xÉixÉÇaÉ AÉæU iÉmÉ MüUMåü AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ ÌuÉwÉrÉMü ¥ÉÉlÉ mÉÉ sÉå iÉÉå xÉoÉxÉå FÆcÉÉ eÉÏuÉlÉ oÉlÉ eÉÉL| mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ rÉWû MüÉrÉï jÉÉåÄQûÉ MüÌPûlÉ sÉaÉ xÉMüiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ LMü oÉÉU AÉiqÉÉ- 30
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ mÉÉ sÉå iÉÉå qÉÌiÉ MüÉå, qÉlÉ MüÉå, CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå eÉÉå zÉÉÎliÉ, AÉlÉlS AÉæU UxÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû UxÉ, zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlS CWûsÉÉåMü qÉåÇ iÉÉå YrÉÉ, xuÉaÉïsÉÉåMü qÉåÇ AÉæU oÉë¼sÉÉåMü qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉå| oÉë¼sÉÉåMü qÉåÇ uÉWû xÉÑZÉ lÉWûÏÇ eÉÉå oÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü xÉɤÉÉiMüÉU qÉåÇ Wæû| ¥ÉÉiuÉÉ SåuÉÇ qÉÑcrÉiÉå xÉuÉï mÉÉzÉåprÉÈ| ExÉ SåuÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå xÉå eÉÏuÉ xÉÉUå mÉÉzÉÉåÇ xÉå, xÉÉUÏ eÉÇeÉÏUÉåÇ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ qÉåÇ LåxÉÏ qÉÌiÉ ÍqÉsÉÏ Wæû ÌMü CxÉxÉå uÉWû pÉÔiÉ MüÉ, pÉÌuÉwrÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ-ÌuÉcÉÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû| mÉzÉÑ iÉÉå MÑüNû xÉqÉrÉ Måü oÉÉS AmÉlÉå qÉÉð-oÉÉmÉ MüÉå pÉÏ pÉÔsÉ eÉÉiÉå WæÇû, pÉÉD-oÉWûlÉ MüÉå pÉÏ pÉÔsÉ eÉÉiÉå Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU urÉuÉWûÉU MüU sÉåiÉå WæÇû| qÉlÉÑwrÉ MüÐ qÉÌiÉ qÉåÇ xqÉ×ÌiÉ UWûiÉÏ Wæû| CÎlSìrÉÉð iÉÑqWåÇû xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU AÉMüÌwÉïiÉ MüUåÇaÉÏ sÉåÌMülÉ qÉÌiÉ mÉËUhÉÉqÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUåaÉÏ| qÉÌiÉ MüÉ AÉSU MüUÉåaÉå iÉÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ qÉåÇ xÉå ÌlÉÌuÉïMüÉËUiÉÉ MüÐ AÉåU eÉÉlÉÉ ÌoÉsMÑüsÉ eÉÃUÏ ÌSZÉåaÉÉ| qÉÌiÉ MüÉ AÉSU lÉWûÏÇ MüUÉåaÉå, qÉlÉ-CÎlSìrÉÉðÃmÉÏ cÉmÉUÉxÉÏ AÉæU MüÉUMÔülÉÉåÇ Måü MüWûlÉå qÉåÇ qÉÌiÉ MüÉå oÉWûÉiÉå UWûÉåaÉå iÉÉå eÉaÉiÉ xÉŠÉ sÉaÉåaÉÉ| eÉaÉiÉ xÉŠÉ sÉaÉåaÉÉ iÉÉå eÉaÉiÉ Måü pÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ AÉMüwÉïhÉ WûÉåaÉÉ| eÉaÉiÉ Måü pÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ AÉMüwÉïhÉ WûÉålÉå xÉå UÉaÉ-²åwÉ mÉlÉmÉåÇaÉå| UÉaÉ-²åwÉ mÉlÉmÉlÉå xÉå CcNûÉ, pÉrÉ, ¢üÉåkÉ, AzÉÉÎliÉ, eÉlqÉ, qÉ×irÉÑ, eÉUÉ AÉæU urÉÉÍkÉ oÉlÉå WûÏ UWåÇûaÉå| AaÉU qÉÌiÉ MüÉ AÉSU MüUÉåaÉå iÉÉå qÉÌiÉ mÉËUhÉÉqÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUåaÉÏ| mÉËUhÉÉqÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉåaÉå iÉÉå qÉÌiÉ qÉlÉ MüÉå, CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå ZÉÉlÉå-mÉÏlÉå MüÐ, SåZÉlÉå xÉÑlÉlÉå MüÐ CeÉÉeÉiÉ iÉÉå SåiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ AÉæwÉkÉuÉiÉç| ZÉÉlÉÉ mÉÏlÉÉ, SåZÉlÉÉ-xÉÑlÉlÉÉ AÉÌS xÉoÉ AÉæwÉkÉuÉiÉç WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå CÎlSìrÉÉåÇ AÉæU qÉlÉ MüÉ mÉËU´ÉqÉ MüqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉxÉå pÉÏ qÉÌiÉ MüÉå jÉÉåÄQûÏ mÉÑ̹ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| erÉÉåÇ-erÉÉåÇ qÉÌiÉ MüÉå mÉÑ̹ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ qÉÌiÉ SåZÉlÉå- xÉÑlÉlÉå AÉÌS MüÐ CcNûÉLÆ MüqÉ MüUMåü AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×miÉ UWûiÉÏ Wæû| iÉ×miÉ qÉÌiÉ MüÐ rÉÉåarÉiÉÉ oÉÄRû eÉÉiÉÏ Wæû| rÉÉåarÉiÉÉ oÉÄRû eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð qÉÌiÉ Måü AÉkÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ qÉåÇ WûÏ LåxÉÏ AuÉxjÉÉ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû ÌMü eÉoÉ cÉÉWûÉ iÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå xÉqÉåOûMüU qÉlÉ qÉåÇ sÉå AÉrÉå, qÉlÉ MüÉå xÉqÉåOûMüU mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ aÉÉåiÉÉ qÉÉU ÌSrÉÉ| ÌSsÉå iÉxuÉÏUå Wæû rÉÉU..... eÉoÉÌMü aÉUSlÉ fÉÑMüÉ sÉÏ, qÉÑsÉÉMüÉiÉ MüU sÉÏ| eÉoÉ cÉÉWûÉ, AÉiqÉxÉÑZÉ mÉÉ ÍsÉrÉÉ| qÉÌiÉ qÉåÇ AÉiqÉxÉÑZÉ mÉÉlÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå eÉoÉ zÉUÏU NÕûOûiÉÉ Wæû iÉoÉ qÉÌiÉ qÉåÇ, AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ MüÉåD uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ iÉÉå mÉëÉhÉ sÉÉåMü-sÉÉåMüÉliÉU qÉåÇ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL Ei¢üqÉhÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå| ApÉÏ iÉÑqWåÇû cÉÉrÉ mÉÏlÉå MüÐ rÉÉ MÑüNû ZÉÉlÉå mÉÏlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ eÉÉaÉ eÉÉrÉ iÉÉå iÉÑqÉ rÉWûÉð xÉå ÎZÉxÉMü eÉÉAÉåaÉå| eÉoÉ MüÉåD uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå pÉÉaÉ-SÉæÄQû MüUlÉå MüÐ eÉÃUiÉ YrÉÉ Wæû? uÉÉxÉlÉÉ eÉÉåU MüUiÉÏ Wæû iÉÉå AÉSqÉÏ MüÐ lÉeÉU CkÉU EkÉU eÉÉiÉÏ Wæû| uÉWû oÉåDqÉÉlÉÏ pÉÏ MüUiÉÉ Wæû, mÉæxÉå pÉÏ ZÉcÉï MüUiÉÉ Wæû| xÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ Måü ÍsÉL WûÏ MüUiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉMüÐ qÉÌiÉ qÉåÇ MüÉåD uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ ExÉMüÐ qÉÌiÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| iÉxrÉ mÉë¥ÉÉ mÉëÌiɸÌiÉ| uÉWû xÉÉkÉMü eÉÏiÉå eÉÏ ÍxÉ® mÉS MüÉå mÉÉ sÉåiÉÉ Wæû| ¥ÉÉlÉÏlÉÉqÉç mÉëÉhÉÉÈ lÉ Ei¢üÉqÉliÉå-A§ÉæuÉ mÉëuÉÏÍsÉrÉliÉå|| ÎeÉlÉMüÉå AÉiqÉÉ, mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ Wæû, AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå aÉrÉÉ Wæû LåxÉå ¥ÉÉlÉÏ Måü mÉëÉhÉ SåWûÉåixÉaÉï Måü oÉÉS Ei¢üqÉhÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå WæÇû| zÉUÏU MüÉ mÉëÉUokÉ mÉÔUÉ WûÉåiÉå WûÏ xjÉÔsÉ zÉUÏU mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, xÉÔ¤qÉ zÉUÏU xÉÔ¤qÉ pÉÔiÉÉåÇ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AÉiqÉÉ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÍqÉsÉÏ WÒûD Wæû| uÉWû iÉÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÌSlÉ WûÏ xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlSxuÉÃmÉ, AÉMüÉzÉ pÉÏ 31
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AirÉliÉ xÉÔ¤qÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå LMü WûÉå aÉD jÉÏ| MåüuÉsÉ SåWû MüÐ oÉÉkÉÉ jÉÏ| mÉëÉUokÉ lÉå SåWû MüÐ oÉÉkÉÉ MüÉå ÌlÉuÉ×¨É MüU ÌSrÉÉ| ¥ÉÉlÉÏ urÉÉmÉMü oÉë¼ WûÉå aÉrÉÉ| AoÉ WûqÉÉUå ÌWûxxÉå YrÉÉ Mü¨ÉïurÉ AÉiÉÉ Wæû ? WûqÉÉUå ÌWûxxÉå AÉiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉ qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ AÍkÉMü AÉSU lÉ MüUåÇ| iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ lÉå PûÏMü WûÏ MüWûÉ WæûÈ SåÎZÉrÉå xÉÑÌlÉrÉå aÉÑÌlÉrÉå qÉlÉ qÉÉðWûÏ| qÉÉåWûqÉÔsÉ mÉUqÉÉUjÉ lÉÉðWûÏ|| SåZÉlÉå, xÉÑlÉlÉå AÉæU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå qÉåÇ eÉÉå AÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ qÉÉåWûqÉÔsÉMü Wæû| uÉWû mÉUqÉÉUjÉ qÉÉlÉå uÉÉxiÉÌuÉMü xÉirÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉiÉÇaÉå MüÉå ÌSrÉå qÉåÇ xÉirÉ xÉÑZÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû ExÉqÉåÇ MÔüSMüU eÉsÉ qÉUiÉÉ Wæû| qÉNûsÉÏ MüÉå MüÉðOåû qÉåÇ xÉirÉ xÉÑZÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû TðüxÉ qÉUiÉÏ Wæû| WûÉjÉÏ MüÉå M×ü̧ÉqÉ WûÍjÉlÉÏ qÉåÇ xÉirÉ xÉÑZÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû ZÉŒåû qÉåÇ eÉÉ ÌaÉUiÉÉ Wæû, xÉSÉ Måü ÍsÉL oÉlSÏ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| pÉÉæÇUå MüÉå MüqÉsÉ qÉåÇ xÉirÉ xÉÑZÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû uÉWûÏÇ ÍsÉmiÉ UWûiÉÉ Wæû| zÉÉqÉ WûÉåiÉå WûÏ MüqÉsÉ MüÐ mÉÇZÉÑÌÄQûrÉÉð qÉÑðS eÉÉiÉÏ WæÇû, pÉëqÉU MæüS WûÉå eÉÉiÉÉ Wæ û| WûÉsÉÉðÌMü sÉMüÄQûÏ qÉåÇ pÉÏ NåûS MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÉæÇUå qÉåÇ MüqÉsÉ MüÐ MüÉåqÉsÉ mÉðZÉÑÌÄQûrÉÉð NåûSlÉå MüÐ iÉÉMüiÉ Wæû sÉåÌMülÉ mÉëqÉÉS qÉåÇ xÉÑZÉ MüÉ LWûxÉÉxÉ MüUiÉÉ WÒûAÉ mÉÄQûÉ UWûiÉÉ Wæû| CÎlSìrÉÉåÇ Måü AÉMüwÉïhÉ qÉåÇ TðüxÉÉ UWûiÉÉ Wæû| WûÉÍjÉrÉÉåÇ MüÉ fÉÑhQû AÉiÉÉ Wæû, iÉÉsÉÉoÉ qÉåÇ EiÉUMüU MüqÉsÉ MüÉå EZÉÉÄQû TåÇüMüiÉÉ Wæû, mÉæUÉåÇ iÉsÉå MÑücÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, qÉÉUÉ eÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü WûqÉ ÌoÉsMÑüsÉ A¥ÉÉlÉÏ WæÇû| YrÉÉ AcNûÉ Wæû YrÉÉ oÉÑUÉ Wæû rÉWû xÉoÉ sÉÉåaÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû| YrÉÉ mÉÑhrÉ Wæû YrÉÉ mÉÉmÉ Wæû rÉWû pÉÏ WûqÉ MüÉTüÐ ÌWûxxÉå qÉåÇ eÉÉlÉiÉå WæÇû| YrÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL YrÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL rÉWû pÉÏ WûqÉ sÉÉåaÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû| ÌTüU pÉÏ eÉÉå lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû MüUiÉå WæÇû| ExÉMåü mÉÏNåû LMü WûÏ MüÉUhÉ Wæû xÉÑZÉ MüÉ sÉÉsÉcÉ| MÑüNû MüÉqÉ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåMüU pÉÏ MüUlÉå mÉÄQûiÉå WæÇû - sÉÉåaÉ YrÉÉ oÉÉåsÉåÇaÉå ? xÉqÉÉeÉ YrÉÉ MüWåûaÉÉ ? xÉÑZÉ Måü sÉÉsÉcÉ AÉæU SÒÈZÉ Måü pÉrÉ lÉå AliÉÈMüUhÉ MüÉå MüqÉeÉÉåU MüU ÌSrÉÉ| ElWûÉåÇlÉå qÉÌiÉ MüÉå AmÉlÉå ÌlÉrÉǧÉhÉ qÉåÇ sÉÉ ÌSrÉÉ| qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð qÉÌiÉ MüÐ MüqÉeÉÉåUÏ MüÉå eÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû| CxÉxÉå ExÉMüÉå bÉxÉÏOûiÉå UWûiÉå WæÇû| qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð lÉÏÌiÉ MüÉ AÉæU qÉÑÌ£ü MüÉ AÉSU lÉWûÏÇ MüUiÉå, xÉÑZÉ MüÉ sÉÉsÉcÉ UZÉiÉå WæÇû, qÉÌiÉ pÉÏ xÉÑZÉ Måü sÉÉsÉcÉ qÉåÇ ÌTüxÉsÉlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû, SÒÈZÉ Måü pÉrÉ xÉå pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå lÉ cÉÉWûiÉå WÒûL pÉÏ qÉÌiÉ MüÉå WûsMåü ÌlÉhÉïrÉ MüUlÉå mÉÄQûiÉå WæÇû, lÉ cÉÉWûiÉå WÒûL WûsMåü MüÉqÉÉåÇ qÉåÇ eÉÑÄQûlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| CxÉxÉå qÉÌiÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ WûsMüÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼É eÉÏ MüÉå mÉëåUhÉÉ WÒûD ÌMüÈ 'iÉmÉÈ....|' iÉmÉ MüUlÉå xÉå iÉåeÉ oÉÄRåûaÉÉ, zÉÌ£ü oÉÄRåûaÉÏ| iÉmÉ MüUlÉå xÉå 'xuÉ' MüÉ ZrÉÉsÉ AÉrÉåaÉÉ ÌMü qÉæÇ ClÉ qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ aÉÑsÉÉqÉ lÉWûÏÇ WÕðû| zÉUÏU Måü ÍqÉOûlÉå xÉå pÉÏ qÉæÇ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÉ WÕðû| lÉ qÉUlÉå MüÉ QûU, lÉ eÉÏlÉå MüÉ sÉÉsÉcÉ, lÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ| rÉå iÉÏlÉÉåÇ fÉÇfÉOåÇû eÉoÉ ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÏ WæÇû iÉoÉ eÉÏuÉ AmÉlÉå uÉÉxiÉÌuÉMü AÉiqÉÉ, mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| qÉqÉ SUzÉlÉ TüsÉ mÉUqÉ AlÉÔmÉÉ| eÉÏuÉ mÉÉuÉÌWÇû ÌlÉeÉ xÉWûeÉ xuÉÃmÉÉ|| pÉaÉuÉÉlÉ UÉqÉ MüWûiÉå Wæû ÌMü qÉåUå SzÉïlÉ MüÉ mÉUqÉ TüsÉ YrÉÉ Wæû ? mÉUqÉ TüsÉ rÉWû Wæû ÌMü eÉÏuÉ AmÉlÉå xÉWûeÉ xuÉÃmÉ MüÉå, eÉÉå xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlSxuÉÃmÉ Wæû, eÉÉå UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ UqÉÉ WÒûAÉ Wæû ExÉ UÉqÉ MüÉå mÉÉ sÉåiÉÉ Wæû| 32
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ jÉMüÉ, WûÉUÉ, lÉÉæMüUÉåÇ xÉå xÉiÉÉrÉÉ WÒûAÉ xÉåPû AmÉlÉå ÌlÉMüOû Måü ÍqÉ§É xÉåPû xÉå ÍqÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ oÉsÉ oÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ eÉoÉ WûqÉ eÉmÉ MüUiÉå WæÇû, iÉmÉ MüUiÉå WæÇû, krÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû, iÉÉå xÉåPûÉåÇ MüÉ pÉÏ xÉåPû, xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ qÉÉÍsÉMü eÉÉå WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ WûÉåMüU oÉæPûÉ Wæû ExÉ ÌuɵÉåµÉU MüÉ xÉWûrÉÉåaÉ qÉÌiÉ MüÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| qÉÌiÉ qÉåÇ zÉÌ£ü AÉ eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU uÉWû qÉÑÌ£ü Måü qÉÉaÉï mÉU cÉsÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| iÉmÉÈwÉÑ xÉuÉåïwÉÑ LMüÉaÉëiÉÉ mÉUÇ iÉmÉÈ| xÉoÉ iÉmÉxrÉÉAÉåÇ qÉåÇ LMüÉaÉëiÉÉ mÉUqÉ iÉmÉxrÉÉ Wæû| WûqÉ eÉoÉ CÎlSìrÉaÉiÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉSU MüUiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉ mÉU ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉ WûqÉsÉÉ AuÉzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| WûqÉ eÉoÉ oÉÑήaÉiÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉSU MüUiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉ ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉÉåÇ MüÉ AÉSU lÉWûÏÇ MüUiÉå, ÌuÉMüÉUÏ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUåÇaÉå| eÉæxÉå MüWûÏÇ eÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå AÉÆZÉ xÉå qÉÉaÉï SåZÉ ÍsÉrÉÉ, zÉUÏU MüÉå ÌOûMüÉlÉÉ Wæû iÉÉå iÉlSÒÃxiÉÏ MüÉ ZrÉÉsÉ MüUMåü ZÉÉ ÍsÉrÉÉ, xÉÑlÉlÉÉ Wæû iÉÉå xÉÉU-xÉÉU oÉÉiÉ xÉÑlÉ sÉÏ, oÉÉMüÐ mÉU krÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ| CxÉxÉå WûqÉÉUÏ zÉÌ£ü oÉcÉ eÉÉiÉÏ Wæû| oÉÑήaÉiÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉSU MüUlÉå xÉå CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ, qÉlÉ MüÉ fÉÇfÉOû MüqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU oÉÑή MüÉå MüqÉ mÉËU´ÉqÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| oÉÑήaÉiÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉSU MüUlÉå xÉå WûqÉÉUÉ ÌuÉuÉåMü oÉÄRûiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ÌuÉuÉåMü oÉÄRûlÉå xÉå uÉæUÉarÉ oÉÄRåûaÉÉ| xÉÇxÉÉU xÉå UÉaÉ EPû eÉÉrÉaÉÉ| SåZÉåÇaÉå ÌMü xÉÇxÉÉU MüÐ ÌMüiÉlÉÏ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉå xÉðpÉÉsÉÉ..... AÉÎZÉU xÉoÉ NûÉåÄQûMüU qÉUlÉÉ Wæû iÉÉå ÌTüU oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ YrÉÉåÇ MüUlÉÉ? zÉUÏU MüÉå CiÉlÉÉ AÍkÉMü ÎZÉsÉÉrÉÉ ÌmÉsÉÉrÉÉ iÉÉå oÉÏqÉÉUÏ WÒûD| AiÉÈ xÉÇrÉqÉ xÉå ZÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ClÉ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå AÉeÉ iÉMü ÌMüiÉlÉÉ xÉÉUÉ ÌSZÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ ApÉÏ iÉ×ÎmiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| MüÉlÉÉåÇ MüÉå ÌMüiÉlÉÉ xÉÑlÉÉrÉÉ ? eÉÏpÉ MüÉå ÌMüiÉlÉÉ ÎZÉsÉÉrÉÉ ? AÉÎZÉU YrÉÉ? LåxÉÉ ÌuÉuÉåMü eÉÉaÉåaÉÉ| ÌuÉuÉåMü eÉÉaÉåaÉÉ iÉÉå uÉæUÉarÉ AÉrÉaÉÉ| oÉÑή eÉoÉ mÉËUhÉÉqÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÏ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉ mÉËU´ÉqÉ MüqÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ExÉMüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉålÉå MüÉ, xÉqÉiÉÉ qÉåÇ AÉlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå oÉÑsÉÉlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå mÉëMüOû pÉÏ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ WûÉeÉUÉWûeÉÔU WæÇû| AÉSè xÉiÉç eÉÑaÉÉiÉç xÉiÉç Wæû pÉÏ xÉiÉç lÉÉlÉMü ! WûÉåxÉå pÉÏ xÉiÉç| uÉwÉÉï MüÐ GiÉÑ qÉåÇ oÉÉSsÉÉåÇ Måü MüÉUhÉ xÉÔUeÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÉ Wæû| xÉÔUeÉ MüÉå oÉÑsÉÉlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû, mÉëMüOû pÉÏ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ Wæû| MåüuÉsÉ WûuÉÉLÆ cÉsÉåÇ, oÉÉSsÉ ÌoÉZÉUåÇ, xÉÔUeÉ ÌSZÉ eÉÉLaÉÉ| xÉÔUeÉ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ Wæû AÉæU zÉÉqÉ iÉMü ÌSZÉåaÉÉ| rÉWû AÉMüÉzÉ MüÉ xÉÔUeÉ iÉÉå zÉÉqÉ iÉMü ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ AÉiqÉ-xÉÔrÉï Måü ÍsÉL iÉÉå MüÉåD zÉÉqÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû| mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉÏ xÉÔrÉï xÉå WûqÉ MüpÉÏ AsÉaÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| ExÉ xÉirÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ oÉÑή mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå eÉÉrÉ, oÉxÉ| xÉÉaÉU qÉåÇ iÉUÇaÉ ÌuÉsÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå iÉUÇaÉ xÉÉaÉU oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| iÉUÇaÉ mÉÉlÉÏ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ jÉÉ, xÉÉaÉU mÉWûsÉå xÉå WûÏ jÉÉ| LåxÉå WûÏ eÉÏuÉ oÉë¼ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ jÉÉ, xÉÉaÉU mÉWûsÉå xÉå WûÏ jÉÉ| LåxÉå WûÏ eÉÏuÉ oÉë¼ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ jÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉ oÉåcÉÉUå eÉÏuÉ MüÉå CÎlSìrÉÉåÇ Måü AÉMüwÉïhÉÉåÇ lÉå, eÉaÉiÉ MüÐ xÉirÉiÉÉ lÉå, oÉåuÉMÔüTüÐ lÉå MüD eÉlqÉÉåÇ iÉMü pÉOûMüÉrÉÉ| eÉÏuÉ MüÉå qÉÉiÉÉ MüÉ aÉpÉï xÉÏkÉÉ WûÏ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû LåxÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| MüD eÉÏuÉ qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ uÉÏrÉïÌoÉlSÒ Måü ÃmÉ qÉåÇ ÌaÉUiÉå Wæû sÉåÌMülÉ oÉÉjÉÃqÉ Måü ²ÉUÉ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ qÉåÇ oÉWû eÉÉiÉå WæÇû| YrÉÉ SÒSïzÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû eÉÏuÉÉåÇ MüÐ ? CxÉ mÉ×juÉÏ mÉU ÎeÉiÉlÉå WûqÉ sÉÉåaÉ bÉÔqÉiÉå WæÇû CxÉxÉå AÍkÉMü qÉlÉÑwrÉ eÉÏuÉ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ qÉåÇ oÉWûiÉå WûÉåÇ aÉå| CxÉ oÉÉiÉ MüÉå MüÉåD pÉÏ iÉÉÌMïüMü rÉÉ lÉÉÎxiÉMü pÉÏ AxuÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 'qÉåUå SÉå oÉåOåû WæÇû|' 'MæüxÉå iÉÑqWûÉUå oÉåOåû ?' 'YrÉÉåÇÌMü qÉåUå zÉUÏU xÉå mÉæSÉ WÒûL WæÇû|' 33
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ 'iÉÑqWûÉUå zÉUÏU xÉå mÉæSÉ YrÉÉ WÒûL, MåüuÉsÉ aÉÑeÉUå|' WûqÉ sÉÉåaÉ A³É-eÉsÉ-TüsÉ AÉÌS ZÉÉiÉå WæÇû| ExÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ eÉÏuÉ uÉÏrÉï Måü ²ÉUÉ mɦÉÏ Måü aÉpÉï qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû| MüD eÉÏuÉÉåÇ qÉåÇ xÉå LMü eÉÏuÉ oÉåOûÉ WûÉåMüU eÉlqÉ sÉåiÉÉ Wæû, oÉÉMüÐ Måü eÉÏuÉ lÉÉsÉÏ qÉåÇ oÉWû eÉÉiÉå WæÇû| uÉÏrÉï Måü LMü ÌoÉlSÒ qÉåÇ MüUÏoÉ iÉÏlÉ WûeÉÉU eÉÏuÉ WûÉåiÉå WæÇû| qÉÉiÉÉ Måü ESU qÉåÇ eÉÉå eÉÏuÉ lÉWûÏÇ ÌOûMü mÉÉiÉå uÉå MüWûÉð eÉÉLÆaÉå ? UeÉ-uÉÏrÉï Måü ÃmÉ qÉåÇ oÉWûMüU oÉÉjÉÃqÉ Måü ²ÉUÉ lÉÉsÉÏ qÉåÇ eÉÉLÆaÉå| LåxÉÏ ÌMüiÉlÉÏ WûÏ SÒÈZÉS AuÉxjÉÉLÆ WûqÉ sÉÉåaÉ ÌMüiÉlÉÏ WûÏ oÉÉU pÉÉåaÉ cÉÑMåü WæÇû| rÉWû oÉÉiÉ AaÉU qÉÌiÉ MüÉå xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå qÉÌiÉ qÉåÇ xÉÇxÉÉU MüÉ AÉMüwÉïhÉ MüqÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| ÌTüU UÉaÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ| UÉaÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ iÉÉå ²åwÉ pÉÏ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ| UÉaÉ qÉåÇ MüÉåD ÌuÉblÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå ²åwÉ WûÉåiÉÉ Wæû| oÉÄQûÉ AÉSqÉÏ ÌuÉblÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, NûÉåOûÉ AÉSqÉÏ ÌuÉblÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå ¢üÉåkÉ WûÉåiÉÉ Wæû, oÉUÉoÉU MüÉ AÉSqÉÏ ÌuÉblÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå ²åwÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå pÉrÉ MüWûÉð ? uÉÉxÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ iÉÉå E²åaÉ MüWûÉð ? uÉÉxÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ iÉÉå ²åwÉ MüWûÉð ? ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü qÉlÉÑwrÉ Måü UÉaÉ, ²åwÉ, ¢üÉåkÉ, pÉrÉ, E²åaÉ AÉÌS xÉoÉ ÍzÉÍjÉsÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| eÉoÉ UÉaÉ, ²åwÉ, pÉrÉ, E²åaÉ, ÍcÉliÉÉ AÉÌS xÉoÉ ÍzÉÍjÉsÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| iÉÉå eÉÏuÉ ÌlÉͶÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| uÉxiÉÑ ÍqÉsÉåaÉÏ ÌMü lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÏ.... MüÉqÉ WûÉåaÉÉ ÌMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ.... qÉåUÉ AÉÎZÉU YrÉÉ WûÉåaÉÉ ? mÉWûsÉå rÉWû ÍcÉliÉÉ jÉÏ| eÉÏuÉ eÉoÉ ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå ÌWûqqÉiÉ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû ÌMü WûÉå WûÉåMüU qÉåUÉ YrÉÉ WûÉåaÉÉ ? eÉÉå WûÉåaÉÉ xÉÉå zÉUÏU, qÉlÉ, CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå WûÉåaÉÉ, qÉåUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQåûaÉÉ| zÉUÏU, qÉlÉ, CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ sÉÉsÉlÉ-mÉÉsÉlÉ MüUÉå, AÉÎZÉU iÉÉå NÕûOûlÉÉ WûÏ Wæû| UÉåOûÏ iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ SåiÉÉ WûÏ Wæû AÉæU xÉÉjÉ qÉåÇ MÑüNû sÉå eÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÌTüU ÍcÉliÉÉ ÌMüxÉ oÉÉiÉ MüÐ ? eÉÉå oÉlÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå oÉlÉÉLÆaÉå uÉWû xÉoÉ qÉ×irÉÑ Måü LMü fÉOûMåü qÉåÇ NûÉåÄQûlÉÉ Wæû| qÉÌiÉ AaÉU rÉWû SØÄRû ÌlɶÉrÉ MüU sÉå iÉÉå AÉSqÉÏ MüÐ ÍcÉliÉÉ ÌOûMü lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ| AÉSqÉÏ ÌlÉͶÉliÉ WûÉåMüU qÉÌiÉ qÉåÇ ÌOûMåüaÉÉ iÉÉå ÎeÉxÉ oÉÉiÉ MüÉ uÉWû ÍcÉliÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû MüÉqÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| AÉSqÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ ÌlÉͶÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÏ ExÉMüÐ qÉÌiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌOûMüiÉÏ Wæû| qÉÌiÉ ÎeÉiÉlÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌOûMüiÉÏ Wæû EiÉlÉÏ mÉëM×üÌiÉ AÉæU sÉÉåaÉ AlÉÑMÔüsÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉå WæÇû| rÉWûÏ MüÉUhÉ Wæû ÌMü eÉÉå SÒUÉiqÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÐ CcNûÉLÆ eÉsSÏ mÉÔUÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| jÉÉåÄQûÏ-oÉWÒûiÉ CcNûÉLÆ mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ WæÇû ÌTüU pÉÏ uÉWû SÒÈZÉÏ MüÉ SÒÈZÉÏ WûÏ UWûiÉÉ Wæû| eÉÉå kÉqÉÉïiqÉÉ Wæû, mÉÌuɧÉÉiqÉÉ Wæû ExÉMüÐ erÉÉSÉ CcNûÉLÆ WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå WûÉåiÉÏ WæÇû uÉå iÉÉå mÉÔUÏ WûÉå WûÏ eÉÉiÉÏ WæÇû, eÉÉå ExÉMåü lÉÉqÉ MüÐ qÉlÉÉæiÉÏ qÉÉlÉiÉå WæÇû ElÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ CcNûÉLÆ pÉÏ MÑüSUiÉ mÉÔUÏ MüU SåiÉÏ Wæû| iÉmÉ xÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÉå kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, iÉmÉ xÉå WûÏ eÉaÉiÉ cÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉmÉ xÉå WûÏ eÉaÉiÉ Måü AÉMüwÉïhÉ xÉå NÕûOûMüU eÉaÉSϵÉU MüÉå mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| AiÉÈ WûqÉÉUå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ iÉmÉ MüÉ xjÉÉlÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, iÉmÉ Måü ÍsÉL ÌlÉrÉiÉ xÉqÉrÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| oÉÉDxÉ bÉhOåû pÉsÉå urÉuÉWûÉU LuÉÇ AlrÉ mÉëuÉ×Ì¨É Måü ÍsÉL UZÉÉå sÉåÌMülÉ erÉÉSÉ lÉWûÏÇ iÉÉå MüqÉ xÉå MüqÉ SÉå bÉhOåû iÉmÉ MüUÉå, krÉÉlÉ MüUÉå| NûÈ bÉhOåû lÉÏÇS MüUÉå, AÉPû bÉhOåû lÉÉæMüUÏ ? kÉlkÉÉ MüUÉå, ÌTüU pÉÏ SxÉ bÉhOåû oÉcÉiÉå WæÇû| ElÉ SxÉ bÉhOûÉåÇ qÉåÇ xÉiMüqÉï AÉæU iÉmÉ AÉÌS MüUÉå, xÉåuÉÉ MüUÉå, xÉixÉÇaÉ MüUÉå, xuÉÉkrÉÉrÉ MüUÉå sÉåÌMülÉ MüqÉ xÉå MüqÉ SÉå bÉhOûÉåÇ iÉmÉ MüUÉå, krÉÉlÉ MüUÉå| mÉÉlÉÏ MüÉå aÉqÉï ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû uÉÉwmÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ 1300 aÉÑlÉÏ zÉÌ£ü AÉ eÉÉiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ iÉmÉ xÉå, krÉÉlÉ xÉå qÉÌiÉ xÉÔ¤qÉ, xÉÔ¤qÉiÉU AÉæU xÉÔ¤qÉiÉqÉ oÉlÉ aÉD iÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| LåxÉÏ zÉÌ£üzÉÉsÉÏ qÉÌiÉ AÉiqÉ-xÉÔrÉï Måü AÉaÉå AÉrÉå WÒûL oÉÉSsÉÉåÇ MüÉå WûOûÉ SåaÉÏ| oÉÉSsÉ TüOûiÉå WûÏÈ QûÏPûÉå qÉÑZÉ zÉWûlÉzÉÉWû eÉÉå WûÏÇrÉUåÇ jrÉÉåqÉMüUÉU| sÉjÉÉ UÉåaÉ zÉUÏU eÉÉ qÉÑfÉå xÉiaÉÑU eÉå SÏSÉU|| 34
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AÌuɱÉ-A¥ÉÉlÉ Måü oÉÉSsÉ WûOûiÉå WûÏ oÉë¼ÌuÉ±É Måü oÉsÉ xÉå qÉÌiÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ mÉëxÉÉS mÉÉ sÉåiÉÏ Wæû| ExÉ mÉëxÉÉS xÉå eÉÏuÉ Måü xÉÉUå SÒÈZÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| eÉlqÉ, qÉ×irÉÑ, eÉUÉ, urÉÉÍkÉ, qÉÉiÉÉAÉåÇ Måü aÉpÉÉåï Ç qÉåÇ eÉÉlÉÉ-AÉlÉÉ iÉÉå SÕU WûÉå eÉÉLaÉÉ, CxÉ eÉlqÉ Måü MüqÉï pÉÏ eÉsÉMüU pÉxqÉ WûÉå eÉÉLÆaÉå| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ AeÉÑïlÉ xÉå MüWûiÉå WæÇû- rÉjÉækÉÉÇÍxÉ xÉÍqÉ®ÉåÅÎalÉpÉïxqÉxÉÉiMÑüÃiÉåÅeÉÑïlÉ| ¥ÉÉlÉÎalÉÈ xÉuÉïMüqÉÉïÍhÉ pÉxqÉxÉÉiMÑüÃiÉå iÉjÉÉ|| „Wåû AeÉÑïlÉ ! eÉæxÉå mÉëeuÉÍsÉiÉ AÎalÉ DÇkÉlÉÉåÇ MüÉå pÉxqÉqÉrÉ MüU SåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉÃmÉ AÎalÉ xÉqmÉÔhÉï MüqÉÉåïÇ MüÉå pÉxqÉqÉrÉ MüU SåiÉÏ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 4.37) eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÉå SÏqÉMü lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÏ LåxÉå WûÏ eÉoÉ AÉiqÉxÉÔrÉï xÉå LMü WûÉåMüU qÉÌiÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ eÉÏiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉå MüqÉÉåïÇ MüÐ SÏqÉMü lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÏ| mÉWûsÉå Måü MüqÉï ¥ÉÉlÉÉÎalÉ xÉå eÉsÉMüU pÉxqÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU lÉrÉå MüqÉï oÉlÉiÉå lÉWûÏÇ WæÇû| qÉÌiÉ qÉåÇ Mü¨ÉÉïpÉÉuÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| qÉÌiÉ AoÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xɨÉÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÏ Wæû ÌMü xÉoÉ mÉUqÉåµÉU qÉåÇ WûÉå UWûÉ Wæû| qÉÌiÉ MüÉå AmÉlÉÏ uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| A¹ÉuÉ¢ü qÉÑÌlÉ lÉå eÉlÉMü xÉå MüWûÉÈ AMüiÉ×ïiuÉÇ ApÉÉå£×üiuÉÇ xuÉÉiqÉlÉÉå qÉlrÉiÉå rÉSÉ| iÉSÉ ¤ÉÏhÉÉ pÉuÉlirÉåuÉ xÉqÉxiÉÉͶɨÉuÉרÉrÉÈ|| „eÉoÉ mÉÑÃwÉ AmÉlÉå AÉiqÉÉ Måü AMü¨ÉÉïmÉlÉå MüÉå, ApÉÉå£üÉmÉlÉå MüÉå qÉÉlÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÐ xÉqmÉÔhÉï ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉð ÌlɶÉrÉ MüUMåü lÉÉzÉ WûÉåiÉÏ Wæû|‟ (A¹ÉuÉ¢üaÉÏiÉÉÈ 18.51) ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå WûÏ eÉÏuÉ MüÉå eÉlqÉ-qÉUhÉ WûÉå UWåû WæÇû, ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå WûÏ UÉaÉ-²åwÉ WûÉå UWåû WæÇû, ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå WûÏ pÉrÉ-zÉÉåMü WûÉå UWåû WæÇû, ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå WûÏ MüÉqÉ-¢üÉåkÉ WûÉå UWåû WæÇû, ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå WûÏ sÉÉåpÉ-qÉÉåWû WûÉå UWåû WæÇû, ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå WûÏ mÉUåzÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ mÉëÉSÒpÉÉïuÉ WûÉå UWûÉ Wæû| eÉoÉ ÍcɨÉuÉ×̨ÉrÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉLÆaÉÏ rÉÉ oÉÉÍkÉiÉ WûÉå eÉÉLÆaÉÏ iÉoÉ eÉÏuÉ mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ| ÍcɨÉuÉ×̨ÉrÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉålÉÉ rÉÉ oÉÉÍkÉiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå YrÉÉ ? lÉÉËUrÉsÉ MüÐ UxxÉÏ ÌSZÉ UWûÏ Wæû| ExÉå eÉsÉÉ SÉå| ÌTüU ExÉMüÉ AÉMüÉU iÉÉå uÉæxÉÉ WûÏ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ uÉWû UxxÉÏ AoÉ oÉÉðkÉ lÉWûÏÇ xÉMåüaÉÏ| qÉÃpÉÔÍqÉ qÉåÇ SÕU xÉå mÉÉlÉÏ ÌSZÉ UWûÉ Wæû| mÉÉxÉ qÉåÇ eÉÉMüU SåZÉ sÉÉå iÉÉå UåiÉ WûÏ UåiÉ Wæû, mÉÉlÉÏ MüÉ lÉÉqÉÉåÌlÉzÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| AoÉ AmÉlÉÏ aÉ¬Ï mÉU mÉÑlÉÈ oÉæPûMüU SåZÉÉå iÉÉå uÉæxÉÉ WûÏ mÉÉlÉÏ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ mÉWûsÉå uÉÉsÉÉ AÉMüwÉïhÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ| PÕðûPåû qÉåÇ ÌMüxÉÏ MüÉå cÉÉåU ÌSZÉiÉÉ Wæû ÌMüxÉÏ MüÉå xÉÉWÕûMüÉU ÌSZÉiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ oÉæOûUÏ eÉsÉÉMüU SåZÉ ÍsÉrÉÉ ÌMü rÉWû PÕðûPûÉ Wæû| lÉ cÉÉåU Wæû lÉ xÉÉWÕûMüÉU Wæû| LåxÉå WûÏ eÉaÉiÉ qÉåÇ lÉ xÉÑZÉ Wæû lÉ SÒÈZÉ Wæû, lÉ mÉÑhrÉ Wæû lÉ mÉÉmÉ Wæû, lÉ AmÉlÉÉ Wæû lÉ mÉUÉrÉÉ Wæû| LMü WûÏ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉoÉ ÌuÉuÉiÉï Wæû| qÉÌiÉ lÉå LåxÉÉ eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå eÉaÉiÉ MüÉ lÉ AÉMüwÉïhÉ WûÉåaÉÉ lÉ ²åwÉ WûÉåaÉÉ, lÉ UÉaÉ WûÉåaÉÉ lÉ ²åwÉ WûÉåaÉÉ| eÉÉå ÌMüxÉÏ xÉå UÉaÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ uÉWû xÉoÉxÉå mÉëÏÌiÉ MüUiÉÉ Wæû| eÉÉå ÌMüxÉÏ xÉå UÉaÉ lÉWûÏÇ MüUåaÉÉ uÉWû ÌMüxÉÏ xÉå ²åwÉ pÉÏ lÉWûÏÇ MüUåaÉÉ| eÉÉå xÉoÉxÉå mÉëÏÌiÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ÌMüxÉÏ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| SÒMüÉlÉSÉU qÉÉåWûuÉzÉ mÉËUuÉÉU xÉå mÉëÏÌiÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå aÉëÉWûMüÉåÇ MüÉ kÉlÉ ZÉÏÇcÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉMüÉå AmÉlÉå mÉËUuÉÉU xÉå qÉÉåWûeÉlrÉ mÉëÏÌiÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉWû aÉëÉWûMüÉåÇ MüÉ kÉlÉ ZÉÏÇcÉlÉå qÉåÇ lÉWûÏÇ sÉaÉåaÉÉ| uÉWû xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ mÉëåqÉmÉÉ§É oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ mÉëåqÉmÉÉ§É oÉlÉ eÉÉrÉåaÉÉ iÉÉå MÑüOÒûÎqoÉrÉÉåÇ MüÉ pÉÏ mÉëåqÉmÉÉ§É oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ WûÉåaÉÉ| 35
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉ oÉŠÉåÇ xÉå mÉëåqÉ MüUiÉå Wæû, mɦÉÏ xÉå mÉëåqÉ MüUiÉå WæÇû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ WûqÉ uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉëåqÉ MüUiÉå WæÇû, CÎlSìrÉÉåÇ xÉå mÉëåqÉ MüUiÉå Wæû| uÉÉxÉlÉÉmÉÔÌiÉï qÉåÇ eÉÉå xÉWûrÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû ElÉMüÉå AmÉlÉå ÎZÉsÉÉælÉå oÉlÉÉiÉå WæÇû| mɦÉÏ mÉÌiÉ xÉå mÉëåqÉ MüUiÉÏ WÒûD ÌSZÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ uÉWû AmÉlÉÏ uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉëåqÉ MüUiÉÏ Wæû| eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉëåqÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉëåqÉ Måü lÉÉqÉ xÉå LMü SÕxÉUå MüÉ zÉÉåwÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉÉxÉlÉÉUÌWûiÉ eÉoÉ mÉëåqÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU E®ÉU MüU SåiÉÉ Wæû| eÉÏuÉ MüÉå mÉëåqÉ MüUlÉå MüÐ iÉÉå AÉSiÉ Wæû, uÉÉxÉlÉÉ Wæû| CxÉ mÉëåqÉ MüÉå FkuÉïqÉÑZÉÏ oÉlÉÉlÉÉ Wæû| SåZÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå PûÉMÑüUeÉÏ MüÉå SåZÉÉå| ÌMüxÉÏ MüÉ WûÉålÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü WûÉå eÉÉAÉå| 'qÉæÇ mɦÉÏ MüÉ WÕðû.... qÉæÇ mÉÌiÉ MüÐ WÕðû...' CxÉMåü xjÉÉlÉ mÉU 'qÉæÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ WÕðû.... pÉaÉuÉÉlÉ qÉåUå WæÇû' rÉWû pÉÉuÉ oÉlÉÉ sÉÉå| eÉæxÉå aÉÉÄQûÏ MüÉ xOûÏrÉËUÇaÉ uWûÏsÉ bÉÑqÉÉlÉå xÉå aÉÉÄQûÏ MüÐ ÌSzÉÉ oÉSsÉ eÉÉiÉÏ Wæû LåxÉå WûÏ AmÉlÉÏ AWÇûiÉÉ AÉæU qÉqÉiÉÉ MüÉå, 'qÉæÇ' AÉæU 'qÉåUå' mÉlÉå MüÉå oÉSsÉlÉå xÉå oÉWÒûiÉ xÉÉUÉ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ| 'qÉæÇ bÉlÉzrÉÉqÉ WÕðû..... qÉæÇ mɦÉÏ MüÉ WÕðû .... qÉæÇ xÉÇxÉÉUÏ WÕðû..... qÉæÇ aÉ×WûxjÉÏ WÕðû.......' LåxÉÉ pÉÉlÉ UZÉlÉå xÉå ExÉ mÉëMüÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ AÉæU eÉuÉÉoÉSÉUÏ UWåûaÉÏ| 'qÉæÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ WÕðû AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ qÉåUå WæÇû......' rÉWû AWÇûiÉÉ oÉSsÉlÉå xÉå eÉÏuÉlÉ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ| WûqÉ xuÉrÉÇ MüÉå AÉiqÉÉ qÉÉlÉåÇaÉå, mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ AÇzÉ qÉÉlÉåÇaÉå iÉÉå AmÉlÉå qÉåÇ AÉiqÉÉ MüÐ AWÇûiÉÉ MüUåÇaÉå, SåWû MüÐ AWÇûiÉÉ ÍqÉOû eÉÉLaÉÏ| SåWû MüÐ AWÇûiÉÉ ÍqÉOûiÉå WûÏ eÉÉÌiÉ MüÐ xÉÇMüÐhÉïiÉÉ ÍqÉOû eÉÉLaÉÏ| AmÉlÉå qÉlÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ xÉÇMüÐhÉïiÉÉLÆ ÍqÉOû eÉÉLaÉÏ| 'qÉæÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ WÕðû.... pÉaÉuÉÉlÉ qÉåUå WæÇû....|' pÉaÉuÉÉlÉ xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlSxuÉÃmÉ WæÇû iÉÉå xÉÑZÉ Måü ÍsÉL, AÉlÉlS Måü ÍsÉL WûqÉåÇ CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ aÉÑsÉÉqÉÏ lÉWûÏÇ MüUlÉÏ mÉÄQåûaÉÏ| CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUlÉå MüÐ iÉÉMüiÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÏ| CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ aÉÑsÉÉqÉÏ Måü oÉeÉÉrÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUÉåaÉå iÉÉå CÎlSìrÉÉåÇ qÉåÇ eÉsSÏ xÉå oÉÏqÉÉUÏ pÉÏ lÉWûÏÇ AÉrÉåaÉÏ| zÉUÏU iÉÇSÒÃxiÉ UWåûaÉÉ, qÉlÉ-oÉÑή qÉåÇ sÉÉcÉÉUÏ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| eÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xÉÑZÉ sÉåiÉå WûÉå iÉÉå oÉMüUÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WûÉå| xÉÑZÉ AÉiqÉÉ MüÉ sÉÉå AÉæU EmÉrÉÉåaÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ MüUÉå| eÉÏuÉlÉ ÍxÉÇWû eÉæxÉÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ, urÉuÉWûÉU AÉæU mÉUqÉÉjÉï xÉoÉ PûÏMü WûÉå eÉÉLaÉÉ| rÉå xÉoÉ oÉÉiÉåÇ xÉixÉÇaÉ Måü ÌoÉlÉÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ AÉiÉÏÇ, ClÉ oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ ÃÍcÉ pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU ClÉMåü UWûxrÉ WØûSrÉ qÉåÇ mÉëMüOû pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| CxÉÏÍsÉL xÉixÉÇaÉ MüÐ oÉÄQûÏ qÉÌWûqÉÉ Wæû| uÉÍzɸ eÉÏ MüWûiÉå WæÇû ÌMü cÉÉWåû cÉhQûÉsÉ Måü bÉU MüÐ ÍpɤÉÉ PûÏMüUå qÉåÇ qÉÉðaÉMüU ZÉÉlÉÏ mÉÄQåû AÉæU AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ¥ÉÉlÉ MüÉ xÉixÉÇaÉ ÍqÉsÉiÉÉ WûÉå iÉÉå ExÉ eÉaÉWû MüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| UÉeÉ uÉæpÉuÉ-LåµÉrÉï WûÉå sÉåÌMülÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ lÉ ÍqÉsÉiÉÉ WûÉå iÉÉå ExÉ LåµÉrÉï AÉæU UÉeÉ uÉæpÉuÉ MüÉå sÉÉiÉ qÉÉU SÉå| rÉå pÉÉåaÉ zÉUÏU iÉMü WûÏ xÉÑZÉÉpÉÉxÉ SåÇaÉå, ÌTüU eÉlqÉ-qÉUhÉ Måü cÉ‚üU qÉåÇ eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, lÉÉÍsÉrÉÉåÇ qÉåÇ MüÐÄQûÉ WûÉåMüU oÉWûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL UÉeÉ uÉæpÉuÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå pÉÏ MüÉåD ZÉiÉUÉ lÉWûÏÇ Wæû| YrÉÉåÇÌMü LMü ÌSlÉ qÉUMüU iÉÉå xÉoÉ MÑüNû NûÉåÄQûlÉÉ WûÏ Wæû| qÉUMüU, sÉÉcÉÉU WûÉåMüU NûÉå ÄQåÇû AÉæU uÉÉxÉlÉÉ sÉåMüU pÉOûMåÇü, ÌTüU MüWûÏÇ lÉ MüWûÏÇ MæüxÉÏ pÉÏ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ eÉlqÉ sÉåÇ CxÉxÉå iÉÉå eÉÏiÉå eÉÏ uÉÉxÉlÉÉ ÍqÉOûÉMüU ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉÑZÉ mÉÉlÉå MüÉ AprÉÉxÉ zÉÑà MüU SåÇ rÉWû AcNûÉ Wæû| xÉixÉÇaÉ xÉqÉfÉlÉå Måü ÍsÉL pÉÏ iÉmÉ MüÐ eÉÃUiÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| LMüÉaÉëiÉÉ cÉÉÌWûL, ÌuÉuÉåMü cÉÉÌWûL| iÉmÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉmÉ qÉåÇ UxÉ AÉlÉÉ cÉÉÌWûL, iÉoÉ qÉlÉ iÉmÉ MüUåaÉÉ| qÉlÉ MüÉå eÉWûÉð UxÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ uÉWû iÉmÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| CÎlSìrÉÉåÇ xÉå xÉÑZÉ sÉålÉå qÉåÇ qÉlÉ MüÉå eÉsSÏ UxÉ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû, pÉsÉå uÉWû lÉMüsÉÏ WûÉå, pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É WûÉå| ÍqɏûÏ Måü ÎZÉsÉÉælÉå MüÉ AÉqÉ oÉÉUWû qÉWûÏlÉÉåÇ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| oÉŠÉ ExÉÏ qÉåÇ ZÉåsÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| AxÉsÉÏ AÉqÉ iÉÉå MåüuÉsÉ GiÉÑ qÉåÇ WûÏ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, mÉWûsÉå MüŠÉ AÉæU ZɏûÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ÌTüU ZÉOûqÉÏPûÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ÌTüU mÉMüiÉÉ Wæû, mÉÔUÉ xÉqÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ qÉÏPûÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| ÎZÉsÉÉælÉå MüÉ AÉqÉ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ mÉÔUÉ mÉÏsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉaÉiÉ pÉÏ LMü ÎZÉsÉÉælÉÉ Wæû| CÎlSìrÉÉåÇ Måü xÉÑZÉ xÉoÉ mÉWûsÉå xÉå WûÏ iÉærÉÉU WæÇû UxÉ SålÉå Måü ÍsÉL sÉåÌMülÉ oÉÉS qÉåÇ xÉirÉÉlÉÉzÉ 36
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ MüUiÉå WæÇû| AÇaÉÉUÉ cÉqÉcÉqÉ cÉqÉMüiÉÉ Wæû| oÉŠå MüÉå uÉWû SÕU xÉå oÉÌÄRûrÉÉ ÎZÉsÉÉælÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû| eÉoÉ WûÉjÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ÍcÉssÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU Måü xÉÑZÉ pÉÉåaÉå lÉWûÏÇ iÉoÉ iÉMü AÉMüwÉïMü sÉaÉiÉå WæÇû pÉÉåaÉiÉå WûÏ mÉNûiÉÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| LMü oÉÉU WûÏ lÉWûÏÇ MüD oÉÉU mÉNûiÉÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ WûqÉ sÉÉåaÉ ÌTüU uÉWûÏÇ eÉÉiÉå WæÇû YrÉÉåÇÌMü xÉŠÉ xÉÑZÉ ÌuÉuÉåMü lÉWûÏÇ Wæû, xÉŠå xÉÑZÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉŠå xÉÑZÉ MüÉ jÉÉåÄQûÉ oÉWÒûiÉ ÌuÉuÉåMü Wæû, jÉÉåÄQûÉ oÉWÒûiÉ ¥ÉÉlÉ Wæû sÉåÌMülÉ ExÉ xÉŠå xÉÑZÉ MüÉ xuÉÉS sÉålÉå MüÐ ¤ÉqÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû CxÉÍsÉL oÉÉU-oÉÉU WûsMåü xuÉÉS qÉåÇ ÌaÉU eÉÉiÉå WæÇû| AoÉ oÉÉiÉ rÉWû UWûÏ ÌMüÈ ÍqÉsÉ eÉÉL MüÉåD mÉÏU TüMüÐU| mÉWÒðûcÉÉ Så pÉuÉ mÉÉU....|| LåxÉå MüÉåD qÉWûÉmÉÑÃwÉ ÍqÉsÉ eÉÉLÆ iÉÉå ExÉ iɨuÉ MüÉ xuÉÉS ÌSsÉÉ SåÇ| qÉlÉ MüÉå AaÉU AcNûÏ iÉUWû ÍzÉͤÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû WûqÉÉUÉ oÉÄQûÉ, pÉÉUÏ qÉåÇ pÉÉUÏ, FÆcÉå qÉåÇ FÆcÉÉ ÍqÉ§É Wæû| xÉÉUå ÌuÉµÉ qÉåÇ LåxÉÉ MüÉåD ÍqÉ§É lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| CxÉMåü ÌuÉmÉUÏiÉ, qÉlÉ WûqÉÉUÉ pÉÉUÏ qÉåÇ pÉÉUÏ zɧÉÑ pÉÏ Wæû| qÉlÉ eÉæxÉÉ zɧÉÑ xÉÉUå ÌuÉµÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| qÉlÉ zɧÉÑ YrÉÉåÇ Wæû ? qÉlÉ AaÉU CÎlSìrÉÉåÇ Måü ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉÉåÇ qÉåÇ pÉOûMüiÉÉ UWûÉ iÉÉå cÉÉæUÉxÉÏ sÉÉZÉ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ rÉÑaÉrÉÑaÉÉliÉU iÉMü WûqÉåÇ pÉOûMülÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| LåxÉÉ uÉWû ZÉiÉUlÉÉMü zɧÉÑ Wæû| qÉlÉ ÍqÉ§É MæüxÉå Wæû ? qÉlÉ AaÉU iÉmÉ AÉæU mÉUqÉÉiqÉÉ Måü krÉÉlÉ MüÐ iÉUTü qÉÑÄQû aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû LåxÉÉ ÍqÉ§É oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü MüUÉåÄQûÉåÇ-MüUÉåÄQûÉåÇ eÉlqÉÉåÇ Måü AUoÉÉåÇ-AUoÉÉåÇ xÉÇxMüÉUÉåÇ MüÉå ÍqÉOûÉMüU, CxÉÏ eÉlqÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉÉÎalÉ eÉsÉÉMüU, AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ MüUÉMüU qÉÑÌ£ü MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUÉ SåiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL zÉÉx§É MüWûiÉå WæÇû ÌMüÈ qÉlÉÈ LuÉ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ MüÉUhÉÇ oÉlkÉlÉqÉÉå¤ÉrÉÉåÈ| WûqÉÉUÉ qÉlÉ WûÏ WûqÉÉUå oÉlkÉlÉ AÉæU qÉÉå¤É MüÉ MüÉUhÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû- E®UåSÉiqÉlÉÉiqÉÉlÉÇ lÉÉiqÉÉlÉuÉxÉÉSrÉåiÉç| AÉiqÉæuÉ ½ÉiqÉlÉÉå oÉlkÉÑUÉiqÉæuÉ ËUmÉÑUÉiqÉlÉÈ|| oÉlkÉÑUÉiqÉÉlÉxiÉxrÉ rÉålÉÉiqÉæuÉÉiqÉlÉÉ ÎeÉiÉÈ| AlÉÉiqÉlÉxiÉÑ zɧÉÑiuÉå uÉiÉåïiÉÉiqÉæuÉ zɧÉÑuÉiÉç|| „AmÉlÉå ²ÉUÉ xÉÇxÉÉU-xÉqÉÑSì xÉå AmÉlÉÉ E®ÉU MüUå AÉæU AmÉlÉå MüÉå AkÉÉåaÉÌiÉ qÉåÇ lÉ QûÉsÉå, YrÉÉåÇÌMü rÉWû qÉlÉÑwrÉ AÉmÉ WûÏ iÉÉå AmÉlÉÉ ÍqÉ§É Wæû AÉmÉ WûÏ AmÉlÉÉ zɧÉÑ Wæû|‟ „ÎeÉxÉ eÉÏuÉÉiqÉÉ ²ÉUÉ qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð eÉÏiÉÏ WÒûD WæÇû, ExÉ eÉÏuÉÉiqÉÉ MüÉ iÉÉå uÉWû AÉmÉ WûÏ ÍqÉ§É Wæû AÉæU ÎeÉxÉMåü ²ÉUÉ qÉlÉ iÉjÉÉ CÎlSìrÉÉð lÉWûÏÇ eÉÏiÉÏ aÉD WæÇû, ExÉMåü ÍsÉL uÉWû AÉmÉ WûÏ zɧÉÑ Måü xÉSØzÉ zɧÉÑiÉÉ qÉåÇ oÉiÉïiÉÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 6.5.6) eÉoÉ CÎlSìrÉÉð AÉæU qÉlÉ AlÉÉiqÉ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ xÉirÉoÉÑή MüUMåü xÉÑZÉ mÉÉlÉå MüÐ qÉeÉSÕUÏ MüUiÉå WæÇû iÉoÉ uÉWû eÉÏuÉÉiqÉÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉ zɧÉÑ Wæû| eÉoÉ qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ Måü xÉÑZÉ qÉåÇ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåiÉÏ WæÇû iÉoÉ uÉWû eÉÏuÉÉiqÉÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉ ÍqÉ§É Wæû| WûqÉ eÉoÉ ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉ xÉÑZÉ sÉåiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉxÉå zɧÉÑiÉÉ MüUiÉå WæÇû AÉæU eÉoÉ ÌlÉÌuÉïMüÉUÏ xÉÑZÉ MüÐ AÉåU AÉiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMåü ÍqÉ§É WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü AmÉlÉå AÉmÉMüÉå AkÉÉåaÉÌiÉ MüÐ AÉåU lÉWûÏÇ sÉå eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| AmÉlÉå qÉlÉ, oÉÑή 37
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ AÉåU sÉå eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| WûqÉ eÉoÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ xÉÑlÉåÇaÉå, ElÉMüÐ qÉÌWûqÉÉ AÉæU aÉÑhÉ xÉÑlÉåÇaÉå, ElÉMåü lÉÉqÉ MüÉ eÉmÉ, krÉÉlÉ AÉÌS MüUåÇaÉå iÉoÉ pÉÏiÉU MüÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉåaÉÉ| pÉÏiÉU MüÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉåaÉÉ iÉÉå WûqÉ AÉmÉMåü ÍqÉ§É oÉlÉ aÉrÉå| pÉÏiÉU MüÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉ qÉåÇ ÌaÉUlÉå MüÐ mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉ Wæû CxÉÍsÉL oÉÉU-oÉÉU EkÉU cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| CxÉÍsÉL WûqÉåÇ ÌuÉuÉåMü eÉaÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL, jÉÉåÄQåû ÌlÉrÉqÉ, jÉÉåÄQåû uÉëiÉ sÉå sÉålÉå cÉÉÌWûL| uÉëiÉ sÉå sÉåiÉå WæÇû iÉÉå qÉlÉ kÉÉåZÉåoÉÉeÉÏ MüqÉ MüUiÉÉ Wæû| xÉŠÉ xÉÑZÉ mÉÉlÉå MüÉ AÉmÉMüÉ xÉÇMüsmÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, ExÉMåü ÍsÉL uÉëiÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå CxÉÍsÉL qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð AmÉlÉå mÉÑUÉlÉå AprÉÉxÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü oÉÑή MüÉå uÉWûÏÇ bÉxÉÏOû sÉå eÉÉiÉå WæÇû| GiÉÇpÉUÉ mÉë¥ÉÉuÉÉsÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ MüUlÉå xÉå AmÉlÉÏ qÉÌiÉ qÉåÇ, oÉÑή qÉåÇ zÉÌ£ü oÉÄRûiÉÏ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ ÍzÉuÉeÉÏ mÉÉuÉïiÉÏ xÉå MüWûiÉå WæÇû- EqÉÉ xÉÇiÉ xÉqÉÉaÉqÉ xÉqÉ AÉæU lÉ sÉÉpÉ MüNÒû AÉlÉ| ÌoÉlÉÑ WûËU M×ümÉÉ EmÉeÉæ lÉWûÏÇ aÉÉuÉÌWÇû uÉåS mÉÑUÉlÉ|| rÉWû pÉÏ WûËU MüÐ AWæûiÉÑMüÐ M×ümÉÉ Wæû ÌMü WûqÉåÇ FÆcÉå qÉåÇ FÆcÉÏ cÉÏeÉ, oÉë¼¥ÉÉlÉ MüÉ xÉixÉÇaÉ xÉWûeÉ qÉåÇ ÍqÉsÉ UWûÉ Wæû| eÉÉå WûsMüÏ cÉÏeÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü ÍsÉL mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| eÉÉå FÆcÉÏ cÉÏeÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü ÍsÉL mÉËU´ÉqÉ MüUÉå, xÉÉæ ÃmÉrÉå MüqÉÉAÉå ÌTüU SÉà ZÉUÏS xÉMüiÉå WûÉå| zÉUÏU Måü ÍsÉL SÉà ÌoÉsMÑüsÉ AÉuÉzrÉMü lÉWûÏÇ Wæû| mÉÉlÉÏ zÉUÏU Måü ÍsÉL oÉWÒûiÉ eÉÃUÏ Wæû AÉæU uÉWû qÉÑniÉ qÉåÇ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| mÉëuÉÉxÉ mÉU eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå pÉÉåeÉlÉ MüÉ ÌOûÌTülÉ bÉU xÉå sÉå eÉÉiÉå WæÇû sÉå ÌMülÉ pÉÉåeÉlÉ xÉå pÉÏ AÍkÉMü AÉuÉzrÉMü mÉÉlÉÏ bÉU xÉå lÉWûÏÇ sÉå eÉÉiÉå| uÉWû xOåûzÉlÉ mÉU pÉÏ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| mÉÉlÉÏ Måü ÍsÉL pÉÏ oÉiÉïlÉ iÉÉå sÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû eÉoÉÌMü mÉÉlÉÏ xÉå pÉÏ AÍkÉMü AÉuÉzrÉMü WûuÉÉ Måü ÍsÉL MÑüNû lÉWûÏÇ sÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ, MÑü Nû lÉWûÏÇ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ| mÉÉlÉÏ Måü ÌoÉlÉÉ iÉÉå MÑüNû bÉhOåû cÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ WûuÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ zÉUÏU eÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| LåxÉÏ qÉÔsrÉuÉÉlÉ WûuÉÉ xÉuÉï§É ÌlÉÈzÉÑsMü AÉæU mÉëcÉÑU qÉɧÉÉ qÉåÇ xÉoÉMüÉå mÉëÉmiÉ Wæû| LåxÉå WûÏ eÉÉå AirÉÇiÉ eÉÃUÏ WæÇû, qÉWûÉlÉ WæÇû uÉå mÉUqÉÉiqÉÉ xuÉaÉï-lÉUMü qÉåÇ xÉuÉï§É ÌuɱqÉÉlÉ WæÇû, MåüuÉsÉ qÉÌiÉ MüÉå ElWåÇû SåZÉlÉå MüÐ MüsÉÉ AÉ eÉÉrÉ, oÉxÉ| mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå SåZÉlÉå MüÐ MüsÉÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå xÉSÉ xÉuÉï§É AÉlÉlS WûÏ AÉlÉlS Wæû| WûUUÉåeÉ ZÉÑzÉÏ WûUSqÉ ZÉÑzÉÏ WûU WûÉsÉ ZÉÑzÉÏ eÉoÉ AÉÍzÉMü qÉxiÉ TüMüÐU WÒûAÉ iÉÉå ÌTüU YrÉÉ ÌSsÉÌaÉUÏ oÉÉoÉÉ ? eÉæxÉå WûuÉÉ xÉuÉï§É Wæû LåxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉÏ eÉWûÉð MüpÉÏ eÉÉLaÉÉ uÉWûÉð ExÉMåü ÍsÉL xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlSxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WûÉÎeÉU WæÇû| ExÉMåü ÍsÉL CÎlSìrÉÉåÇ AÉæU zÉUÏU qÉåÇ UWûiÉå WÒûL qÉlÉ, CÎlSìrÉÉåÇ AÉæU zÉUÏU Måü AÉMüwÉïhÉ xÉå eÉÉå mÉÉU Wæû, AmÉlÉå mÉUqÉÉiqÉÉlÉlS qÉåÇ Wæû, oÉë¼ÉlÉlS qÉåÇ Wæû LåxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÐ iÉÑsÉlÉÉ iÉÑqÉ ÌMüxÉxÉå MüUÉåaÉå ? iÉxrÉ iÉÑsÉlÉÉ MåülÉ eÉÉrÉiÉå| LåxÉÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉ xÉÇxÉÉU MüÐ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ xÉå ²åwÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ YrÉÉåÇÌMü ExÉMüÉå ÌMüxÉÏ Måü ÍsÉL UÉaÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå ²åwÉ pÉÏ MüWûÉð xÉå sÉÉrÉaÉÉ ? UÉaÉÏ MüÉå ²åwÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ¥ÉÉlÉÏ MüÉ UÉaÉ iÉÉå xÉÇxÉÉU qÉåÇ Wæû lÉWûÏÇ| ExÉMüÉ UÉaÉ iÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ Wæû AÉæU mÉUqÉÉiqÉÉ xÉoÉ eÉaÉWû ÍqÉsÉiÉå WæÇû, mÉUqÉÉiqÉÉ xÉuÉï§É qÉÉæeÉÔS WæÇû, mÉUqÉÉiqÉÉ ¥ÉÉlÉÏ MüÉ AmÉlÉÉ AÉmÉÉ WûÉåMüU oÉæPåû WæÇû| CxÉÍsÉL ¥ÉÉlÉÏ MüÉå MüÉåD pÉÏ xÉÉxÉÉÇËUMü mÉËUÎxjÉÌiÉ MüÉ UÉaÉ lÉWûÏÇ Wæû| UÉaÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå ²åwÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| UÉaÉ ²åwÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ ÍcÉ¨É xÉSÉ xÉqÉÉÌWûiÉ Wæû| xÉSÉ xÉqÉÉÍkÉ xÉÇiÉ MüÐ AÉPûÉåÇ mÉëWûU AÉlÉÇS| 38
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AMüsÉqÉiÉÉ MüÉåD EmÉerÉÉ ÌaÉlÉå ClSì MüÉå UÇMü|| ÎeÉxÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ, A¥ÉÉlÉ MüÉ AliÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû ElÉMüÉå xÉÇiÉ oÉÉåsÉiÉå WæÇû| LåxÉå xÉÇiÉ ClSì Måü uÉæpÉuÉ MüÉå pÉÏ iÉÑcNû ÌaÉlÉiÉå WæÇû| LåxÉÉ uÉæpÉuÉ ElÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 39
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÔ¤qÉ uÉ×Ì¨É xÉå AÉiqÉ-sÉÉpÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ LMü sÉWûU EPûÏ| ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû qÉÉrÉÉ| ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû eÉÏuÉ| ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû MüsÉlÉÉ| ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû xÉÑUiÉÉ| ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû uÉ×̨É| A¥ÉÉlÉÏ eÉÏuÉ lÉå ExÉ uÉ×Ì¨É MüÉå AmÉlÉå qÉåÇ MüsmÉ ÍsÉrÉÉ| xÉÑZÉ-SÒÈZÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉ×Ì¨É qÉåÇ| qÉÉlÉ-AmÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉ×Ì¨É qÉåÇ| 'qÉæÇ LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉFÆaÉÉ... rÉÉåaÉ MüÃÆaÉÉ....' rÉWû pÉÏ uÉ×Ì¨É Wæû| 'qÉæÇ pÉÏÄQû qÉåÇ eÉÉFÆaÉÉ.... pÉÉåaÉ pÉÉåaÉÔðaÉÉ.....' rÉWû pÉÏ uÉ×Ì¨É Wæû| 'qÉæÇ' MüÉå eÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÑqWûÉUÏ uÉÉxiÉÌuÉMü qÉæÇ iÉÉå lÉ pÉÉåaÉ pÉÉåaÉ xÉMüiÉÏ Wæû lÉ rÉÉåaÉ MüUiÉÏ Wæû| rÉÉåaÉ AÉæU pÉÉåaÉ rÉå SÉålÉÉåÇ uÉ×Ì¨É qÉåÇ WæÇû| rÉÉåaÉ pÉÉåaÉ eÉÉ MüÉå lÉWûÏÇ xÉÉå ÌuɲÉlÉ AUÉåaÉ| ÎeÉxÉMüÉå rÉÉåaÉ AÉæU pÉÉåaÉ SÉålÉÉåÇ lÉWûÏÇ WæÇû, eÉÉå uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå mÉUå WûÉå cÉÑMüÉ Wæû, ÎeÉxÉlÉå AmÉlÉå xuÉÃmÉ MüÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ Wæû uÉWû AUÉåaÉ Wæû, oÉÉMüÐ Måü xÉoÉ UÉåaÉÏ WæÇû| xÉÑZÉ-SÒÈZÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉ×̨ÉrÉÉåÇ qÉåÇ sÉåÌMülÉ WûqÉ qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû AmÉlÉå qÉåÇ| WûqÉ AmÉlÉå MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå WæÇû| AoÉ YrÉÉ MüUlÉÉ Wæû ? AmÉlÉÏ uÉ×Ì¨É MüÉå xÉÔ¤qÉ MüUMåü uÉ×Ì¨É xÉå WûÏ uÉ×Ì¨É MüÉå oÉÉÍkÉiÉ MüUlÉÉ Wæû| uÉ×Ì¨É xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉålÉÉ Wæû| SÕxÉUå sÉÉZÉ EmÉÉrÉ MüUÉå, AÉiqÉsÉÉpÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| AÉiqÉsÉÉpÉ iÉÉå WûÉåiÉÉ Wæû AÉiqÉSåuÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå xÉå WûÏ| AÉiqÉSåuÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD SÕxÉUÉ lÉWûÏÇ Wæû| eÉÉå xÉÑZÉÏ SÒÈZÉÏmÉlÉÉ AmÉlÉå qÉåÇ AÉUÉåmÉiÉÉ Wæû, eÉÉå xÉÑZÉÏ-SÒÈZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÏ AmÉlÉå AxÉsÉÏ xuÉÃmÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉ sÉå iÉÉå uÉWû xÉÑZÉ-SÒÈZÉ xÉå mÉUå WûÉå eÉÉrÉ| ÌTüU uÉWû xÉqÉfÉiÉÉ Wæû ÌMü xÉÑZÉ-SÒÈZÉ uÉ×Ì¨É qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû, qÉÑfÉqÉåÇ lÉWûÏÇ| xÉÑZÉ AÉrÉÉ..... AÉæU aÉrÉÉ| SÒÈZÉ AÉrÉÉ...... AÉæU aÉrÉÉ| eÉÉå AÉMüU eÉÉrÉ.... eÉÉMüU AÉrÉå iÉÉå uÉWû AÉlÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÉ WÒûAÉ| AÉlÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå MüÉå eÉÉå SåZÉiÉÉ Wæû uÉWû AOûsÉ Wæû| uÉWû AOûsÉ AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ Wæû| eÉæxÉå, AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÃuÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû, oÉÉSsÉÉåÇ qÉåÇ WûÉjÉÏ, bÉÉåÄQûÉ, UjÉ CirÉÉÌS pÉÉxÉiÉå WæÇû| AÉMüÉzÉ qÉåÇ AÉ AÉMüU cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû LåxÉå WûÏ WûqÉÉUå WØûSrÉÉMüÉzÉ qÉåÇ pÉÉuÉ AÉæU Ì¢ürÉÉ-mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉAÉåÆ MüÐ xÉÇuÉåSlÉÉLÆ AÉ-AÉMüU cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉæxÉå xÉÑqÉåà mÉuÉïiÉ Måü AÉaÉå UÉD MüÉ SÉlÉÉ NûÉåOûÉ Wæû LåxÉå WûÏ WûqÉÉUå ÍcÉSÉMüÉzÉ urÉÉmÉMü xuÉÃmÉ Måü AÉaÉå rÉWû pÉÔiÉÉMüÉzÉ pÉÏ NûÉåOûÉ Wæû| rÉWû eÉÉå xÉÉqÉlÉå pÉÔiÉÉMüÉzÉ AÉæU ÍcɨÉÉMüÉzÉ ÎeÉxÉxÉå mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ WæÇû WûqÉ| WûqÉMüÉå ÍcɨÉÉMüÉzÉ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉÉå ÌuÉcÉÉU EPûÉ uÉWû WûqÉåÇ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæ û| ÎeÉxÉxÉå xÉoÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû | pÉÔiÉÉMüÉzÉ ÍcɨÉÉMüÉzÉ xÉå NûÉåOûÉ Wæû| ÍcɨÉÉMüÉzÉ pÉÏ WûqÉåÇ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉxÉå ÍcɨÉÉMüÉzÉ pÉÏ NûÉåOûÉ Wæû| WûqÉ WæÇû ÍcÉSÉMüÉzÉ ÎeÉxÉMüÉå ÍcɨÉÉMüÉzÉ AÉæU pÉÔiÉÉMüÉzÉ SÉålÉÉåÇ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû| iÉÑqÉ MüWûÉåaÉå ÌMü WûqÉ iÉÉå pÉÔiÉÉMüÉzÉ qÉåÇ WæÇû AÉæU WûqÉÉUå AlSU ÍcɨÉÉMüÉzÉ Wæû| iÉÉå pÉÔiÉÉMüÉzÉ xÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ NûÉåOûÉ WÒûAÉ| lÉWûÏÇ.....| iÉÑqÉ SåWû MüÉå 'qÉæÇ' qÉÉlÉMüU oÉÉåsÉiÉå WûÉå ÌMü WûqÉ pÉÔiÉÉMüÉzÉ qÉåÇ WæÇû AÉæU WûqÉÉUå pÉÏiÉU ÍcɨÉÉMüÉzÉ Wæû| uÉÉÎiuÉMüiÉÉ rÉWû Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUå pÉÏiÉU ÌSZÉlÉå uÉÉsÉÉ ÍcɨÉÉMüÉzÉ pÉÔiÉÉMüÉzÉ MüÉå pÉÏ AÉuÉ×¨É MüUMåü oÉæPûÉ Wæû| eÉæxÉå rÉWû AÉMüÉzÉ xÉixÉÇaÉ-WûÊsÉ MüÉå RûÉðMüMüU oÉæPûÉ Wæû LåxÉå WûÏ ÍcɨÉÉMüÉzÉ CxÉ pÉÔiÉÉMüÉzÉ MüÉå RûÉðMüMüU oÉæPûÉ Wæû AÉæU ÍcÉSÉMüÉzÉ ClÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå RûÉðMüMüU oÉæPûÉ Wæû| rÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ WûÏ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû| rÉWû oÉë¼ÌuÉ±É xÉimÉÉ§É ÍzÉwrÉ AjÉuÉÉ xÉimÉÑ§É Måü WØûSrÉ qÉåÇ WûÏ PûWûUiÉÏ Wæû| mÉÑ§É pÉÏ eÉoÉ aÉÑà MüÐ pÉÉuÉlÉÉ xÉå 40
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ´ÉuÉhÉ MüUå iÉÉå, ÌmÉiÉÉ qÉÉlÉMüU xÉÑlÉå iÉÉå lÉWûÏÇ| bÉOûÉMüÉzÉ MüÉå qÉPûÉMüÉzÉ urÉÉmÉMüU oÉæPûÉ Wæû| bÉÄQåû qÉåÇ eÉÉå AÉMüÉzÉ Wæû uÉWû Wæû bÉOûÉMüÉzÉ| WûÊsÉ qÉåÇ eÉÉå AÉMüÉzÉ Wæû ExÉå xÉqÉfÉÉå qÉPûÉMüÉzÉ| WûÊsÉ qÉåÇ MüD bÉÄQåû UZÉ SÉå| rÉå xÉpÉÏ bÉOûÉMüÉzÉ qÉPûÉMüÉzÉ qÉåÇ xÉqÉÉÌuɹ WûÉå aÉrÉå| LåxÉå WûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ MüD ÍcɨÉÉMüÉzÉ AÉæU pÉÔiÉÉMüÉzÉ xÉqÉÉÌuɹ WæÇû| xÉoÉMüÉ AÍkɸÉlÉ LMü ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû| pÉÔiÉÉMüÉzÉ xÉå ÍcɨÉÉMüÉzÉ xÉÔ¤qÉ Wæû AÉæU ÍcɨÉÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ xÉÔ¤qÉ Wæû ÍcÉSÉMüÉzÉ| xÉÔ¤qÉ Wæû CxÉÍsÉL uÉWû xÉoÉqÉåÇ Wæû| ÌTüU pÉÏ xÉoÉMüÉ lÉÉzÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ ExÉMüÉ lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| xÉoÉ bÉÄQûÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉålÉå xÉå AÉMüÉzÉ MüÉ lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| xÉoÉ zÉUÏUÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÉ lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| NûÉåOåû xÉå NûÉåOåû eÉÏuÉ eÉliÉÑ, oÉæYOåûËUrÉÉ eÉWûÉð eÉÉiÉå WæÇû uÉWûÉð ElWåÇû WûuÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü WûuÉÉ xÉoÉ eÉaÉWû Wæû| LåxÉå WûÏ eÉWûÉð pÉÏ eÉÏuÉ WæÇû uÉWûÉð ÍcÉSÉMüÉzÉ ElWåÇû urÉÉmÉ UWûÉ Wæû| oÉxÉ ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ iÉåeÉÏ xÉå pÉÉaÉå sÉåÌMülÉ uÉWû AÉMüÉzÉ MüÉå sÉåMüU lÉWûÏÇ pÉÉaÉiÉÏ| AÉMüÉzÉ CiÉlÉÉ xÉÔ¤qÉ Wæû ÌMü uÉWû oÉxÉ Måü AÉUmÉÉU aÉÑeÉU eÉÉiÉÉ Wæû| oÉxÉ pÉÉaÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ AÉMüÉzÉ uÉWûÏÇ MüÉ uÉWûÏÇ AmÉlÉÏ qÉÌWûqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ UWûiÉÉ Wæû| iÉÑqÉ bÉÄQûÉ sÉåMüU pÉÉaÉÉå iÉÉå bÉÄQåû Måü AlSU eÉÉå AÉMüÉzÉ Wæû ExÉå pÉÏ sÉåMüU pÉÉaÉå LåxÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AÉMüÉzÉ iÉÉå bÉÄQåû Måü AÉUmÉÉU WûÉåMüU ÎxjÉiÉ UWûiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ MüÉåD eÉlqÉå cÉÉWåû qÉUå , xÉΊSÉlÉÇSxuÉÃmÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ UWûiÉÉ Wæû| xÉÔrÉï Måü mÉëMüÉzÉ qÉåÇ ÌoÉsÉÉåUÏ MüÉcÉ MüWûÏÇ pÉÏ sÉåMüU eÉÉAÉå, ExÉxÉå AÉaÉ mÉæSÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå| ÌoÉsÉÉåUÏ MüÉcÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉÔrÉï urÉÉmÉMü Wæû| LåxÉå WûÏ xÉÔrÉÉåïÇ MüÉ xÉÔrÉï eÉÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû uÉWû urÉÉmÉMü Wæû| 'qÉæÇ-qÉåUå' Måü xÉÇxMüÉU AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ mÉÄQåû WæÇû| AliÉÈMüUhÉ eÉWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÐ xɨÉÉ sÉåMüU AmÉlÉå xÉÇxMüÉUÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU cÉå¹É MüUiÉÉ Wæû| ÌoÉsÉÉåUÏ MüÉcÉ eÉWûÉð WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÉð AmÉlÉÏ zÉÌ£ü Måü AlÉÑxÉÉU xÉÔrÉï MüÉ mÉëMüÉzÉ MåüÎlSìiÉ MüUiÉÉ Wæû| ÍcÉSÉMüÉzÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉxuÉÃmÉ WûqÉÉUÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ Wæû| ExÉqÉåÇ AliÉÈMüUhÉ eÉWûÉð eÉÉMüU eÉæxÉÉ xÉÉåcÉiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ ExÉå mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉ×Ì¨É eÉoÉ lÉÏÇS qÉåÇ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ MÑüNû lÉWûÏÇ| rÉWû 'MÑüNû lÉWûÏÇ' MüÐ AuÉxjÉÉ MüÉå pÉÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû| 'UÉiÉ MüÉå aÉWûUÏ lÉÏÇS AÉ aÉD| MÑüNû lÉWûÏÇ SåZÉÉ....|' 'MÑüNû lÉWûÏÇ SåZÉÉ....|' ExÉMüÉå pÉÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ SåZÉiÉÉ Wæû| pÉÔiÉÉMüÉzÉ AÉæU ÍcɨÉÉMüÉzÉ MüÉå eÉÉå SåZÉ UWûÉ Wæû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû| CxÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÉå eÉÉå 'qÉæÇ' ÃmÉ qÉåÇ eÉÉlÉ sÉåiÉÉ Wæû uÉWû oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ, qÉWåûzÉ, ÃSì, ÍzÉuÉ, xÉoÉ MÑüNû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉmÉlÉå MüÐ pÉëÉÇÌiÉ ExÉMüÐ ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû| iÉÑqÉ AaÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÍcÉSÉMüÉzÉxuÉÃmÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå iÉÉå rÉWûÉð oÉæPåû-oÉæPåû xÉÔrÉï MüÉå lÉWûÏÇ SåZÉ xÉMüiÉå| iÉÑqÉ eÉWûÉð lÉ WûÉå uÉWûÉð MüÉ iÉÑqWåÇû ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| iÉÑqWûÉUÏ CÎlSìrÉÉð xÉÏÍqÉiÉ WæÇû| xÉÔrÉï iÉMü WûÏ mÉWÒðû cÉ xÉMüiÉÏ WæÇû| ExÉxÉå pÉÏ mÉÉU ÍcÉSÉMüÉzÉ iÉÑqWûÉUÉ xuÉÃmÉ Wæû| CÎlSìrÉÉåÇ xÉå eÉÉå ÌSZÉåaÉÉ uÉWû xÉÏÍqÉiÉ WûÉåaÉÉ| CÎlSìrÉÉð pÉÏ uÉWûÏÇ SåZÉ xÉMåüaÉÏ eÉWûÉð iÉÑqÉ WûÉå| eÉWûÉð iÉÑqÉ lÉWûÏÇ WûÉå uÉWûÉð CÎlSìrÉÉð lÉWûÏÇ SåZÉ xÉMåüaÉÏ| xÉÔrÉï qÉåÇ pÉÏ iÉÑqÉ WûÉå CxÉÍsÉL xÉÔrÉï ÌSZÉiÉÉ Wæû| cÉlSì qÉåÇ pÉÏ iÉÑqÉ WûÉå CxÉÍsÉL uÉWû ÌSZÉiÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ eÉoÉ SåWû MüÉå 'qÉæÇ' qÉÉlÉ sÉåiÉå WûÉå iÉoÉ kÉÉåZÉÉ ZÉÉ eÉÉiÉå WûÉå| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÑqÉ ÍcÉSÉMüÉzÉxuÉÃmÉ WûÉåMüU xÉoÉqÉåÇ urÉÉmÉ UWåû WûÉå| ÍcɨÉÉMüÉzÉ pÉÔiÉÉMüÉzÉ MüÉå urÉÉmÉ UWûÉ Wæû| ÍcÉSÉMüÉzÉ oÉë¼ xÉoÉMüÉå urÉÉmÉ UWûÉ Wæû| xÉoÉ ExÉÏ qÉåÇ Wæû| mÉÉmÉÏ- mÉÑhrÉÉiqÉÉ, SÒeÉïlÉ-xÉ‹lÉ, AmÉlÉÉ-mÉUÉrÉÉ, AÉÆkÉÏ-iÉÑTüÉlÉ, oÉUxÉÉiÉ, xÉSÏï-aÉUqÉÏ xÉoÉ AÉMüÉzÉ Måü pÉÏiÉU WæÇû| rÉå xÉoÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ AÉMüÉzÉ MüÉ MÑüNû oÉlÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå AÉæU MÑüNû ÌoÉaÉÉÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, MÑüNû oÉÄR ûÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå AÉæU MÑüNû bÉOûÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ AÉÆkÉÏ cÉsÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ oÉÉËUzÉ WûÉå, ÌMüiÉlÉå pÉÏ fÉaÉÄQåû WûÉåÇ, AÉMüÉzÉ MüÉ MÑüNû ÌoÉaÉÄQûiÉÉ lÉWûÏÇ| 41
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ eÉÏ PûÏMü MüWûÉ WæûÈ ÍcÉSÉlÉlS SåWû iÉÑqWûÉUÏ| ÌuÉaÉiÉ ÌuÉMüÉU MüÉåD eÉÉlÉå AÍkÉMüÉUÏ|| eÉæxÉå SåWû SØ̹ xÉå SåZÉÉ eÉÉrÉå iÉÉå AÉMüÉzÉ iÉÑqWûÉUÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ, iÉÑqÉ AÉMüÉzÉ MüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå LåxÉå WûÏ xÉΊSÉlÉÇS mÉUqÉÉiqÉÉ iÉÑqWûÉUÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ AÉæU iÉÑqÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| iÉÑqÉlÉå ÃmÉrÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉëWû ÌMürÉÉ AÉæU irÉÉaÉ pÉÏ ÌSrÉÉ iÉpÉÏ pÉÏ AÉMüÉzÉ MüÉ iÉÑqÉlÉå xÉÇaÉëWû pÉÏ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ| iÉÑqÉlÉå MüqÉïMüÉhQû ÌMürÉÉ, EmÉÉxÉlÉÉ MüÐ iÉoÉ pÉÏ AÉMüÉzÉ uÉæxÉå MüÉ uÉæxÉÉ| LåxÉå WûÏ uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉxuÉÃmÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ iÉÑqÉ uÉæxÉå Måü uÉæxÉå WûÏ WûÉå| ExÉMüÉå lÉ eÉÉlÉlÉå xÉå xÉÉUå AlÉjÉï WæÇû| ExÉMüÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ oÉÉsÉ oÉÉðMüÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, MüÉåD MüU lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| SåWû MüÉå MüÉåD UZÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæU iÉÑqWûÉUÉ MüÉåD lÉÉzÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå NûÉåÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå AÉæU SåWû MüÉå UZÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| bÉÄQåû MüÉå MüÉåD xÉSÉ UZÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæU bÉÄQåû qÉåÇ AÉrÉå WÒûL AÉMüÉzÉ MüÉ MüÉåD lÉÉzÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| SåWû Wæû bÉÄQûÉ| iÉÑqÉ WûÉå AÉMüÉzÉxuÉÃmÉ| iÉÑqÉ WûÉå xÉÉaÉU| SåWû Wæû ExÉqÉåÇ oÉÑsÉoÉÑsÉÉ| iÉÑqÉ WûÉå xÉÉålÉÉ| SåWû Wæû AÉM×üÌiÉ| iÉÑqÉ WûÉå ÍqÉ•ûÏ iÉÉå SåWû Wæû ÎZÉsÉÉælÉÉ| iÉÑqÉ WûÉå kÉÉaÉÉ AÉæU SåWû Wæû ExÉqÉåÇ ÌmÉUÉårÉÉ WÒûAÉ qÉÍhÉ| CxÉÏÍsÉL aÉÏiÉÉ qÉåÇ MüWûÉ WæûÈ xÉÔ§Éå qÉÍhÉaÉhÉÉ CuÉ| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü qÉæÇ eÉaÉiÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ WÕðû| MæüxÉå ? eÉæxÉå ÌmÉUÉårÉå WÒûL qÉÍhÉrÉÉåÇ qÉåÇ kÉÉaÉÉ urÉÉmiÉ Wæû LåxÉå| eÉæxÉå ´ÉÏM×üwhÉ eÉaÉiÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ Wæû LåxÉå WûÏ iÉÑqÉ pÉÏ eÉaÉiÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ WûÉå| ´ÉÏM×üwhÉ MüÐ AÉM×üÌiÉ SåZÉÉåaÉå iÉÉå uÉWû eÉaÉiÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉåaÉÏ| ´ÉÏM×üwhÉ uÉWû AmÉlÉÏ qÉÉrÉÉÌuÉÍzɹ AÉM×üÌiÉ MüÉå 'qÉæÇ' lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå| ´ÉÏM×üwhÉ ElÉMåü uÉÉxiÉÌuÉMü 'qÉæÇ' MüÉå 'qÉæÇ' eÉÉlÉiÉå WæÇû| WûqÉ sÉÉåaÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå CxÉÍsÉL kÉÉåZÉå qÉåÇ UWû eÉÉiÉå WæÇû| ´ÉÏM×üwhÉ MüÉ eÉÉå uÉÉxiÉÌuÉMü iɨuÉ Wæû uÉWûÏ lÉÉsÉÏ Måü MüÐÄQåû MüÉ pÉÏ uÉÉxiÉÌuÉMü iɨuÉ Wæû, sÉåÌMülÉ uÉWû ApÉÉaÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ Wæû| CxÉÍsÉL SÒÈZÉ pÉÉaÉ UWûÉ Wæû| ExÉMüÉå ExÉÏ lÉÉsÉÏ qÉåÇ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû| ²ÉËUMüÉ lÉaÉUÏ QÕûoÉ UWûÏ jÉÏ iÉÉå ´ÉÏM×üwhÉ lÉå WðûxÉiÉå-WðûxÉiÉå ExÉå QÕûoÉ eÉÉlÉå ÌSrÉÉ| ÌSsÉ qÉåÇ MüÉåD aÉqÉ lÉWûÏÇ| uÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü AmÉlÉå ÍcÉSÉMüÉzÉxuÉÃmÉ qÉåÇ iÉÉå MüÉåD bÉÉOûÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûeÉÉU bÉÄQåû TÔüOû eÉÉrÉåÇ, AÉMüÉzÉ MüÉå MüÉåD bÉÉOûÉ mÉÄQûÉ ? sÉÉZÉ bÉÄQåû oÉlÉ eÉÉLÆ, AÉMüÉzÉ MüÉå MüÉåD sÉÉpÉ WÒûAÉ ? lÉWûÏÇ| xÉoÉ AÉM×üÌiÉrÉÉð WûqÉÉUÏ qÉÉrÉÉ Wæû| eÉÉå ÌSZÉå uÉWû xÉoÉ qÉÉrÉÉ Wæû| cÉÉWåû ÌMüxÉÏ MüÉ pÉÏ SåWû WûÉå, uÉWû qÉÉrÉÉ Wæû| ÎeÉxÉqÉåÇ qÉÉrÉÉ ÌSZÉiÉÏ Wæû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ mÉUqÉÉiqÉÉ| qÉÉrÉÉ pÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÏ| eÉæxÉå bÉÄQûÉ AÉMüÉzÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÉ, LåxÉå WûÏ ÌSZÉlÉå uÉÉsÉå zÉUÏU pÉÏ xÉÔ¤qÉÉÌiÉxÉÔ¤qÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| AÉSUmÉÔuÉïMü xÉÑlÉiÉå-xÉÑlÉiÉå oÉë¼¥ÉÉlÉ AaÉU xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉå iÉÉå WûeÉÉUÉåÇ WûeÉÉUÉåÇ sÉÉZÉÉåÇ eÉlqÉÉåÇ MüÐ qÉeÉSÕUÏ oÉcÉ eÉÉiÉÏ Wæû| AlrÉjÉÉ iÉÉå AmÉlÉå-AmÉlÉå qÉlÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU AÉSqÉÏ mÉëÉÎmiÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU kÉÉåZÉå qÉåÇ mÉÄQûiÉÉ Wæû| qÉlÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉLÆ oÉSsÉiÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉæxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû qÉlÉ LåxÉå bÉÉOû bÉÄQûiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ LåxÉå LåxÉå ÃmÉ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉå eÉÉiÉå WæÇû| eÉæxÉå oÉÉSsÉÉåÇ qÉåÇ WûÉjÉÏ-bÉÉåÄQûÉ AÉÌS ÌSZÉiÉå WæÇû, qÉÃpÉÔÍqÉ qÉåÇ mÉÉlÉÏ ÌSZÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå eÉaÉiÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ MüU sÉÏ Wæû| eÉaÉiÉ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû Wæû lÉWûÏÇ| MüsmÉlÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉ LåxÉÉ mÉ‚üÉ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ Wæû ÌMü uÉWûÏ ÌSZÉiÉÉ Wæû, oÉë¼ 42
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÉ| oÉÉsÉMü MüÉå AÉMüÉzÉ Måü oÉÉSsÉ qÉåÇ UjÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû| UjÉ eÉoÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÉSsÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÉ| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ oÉÉSsÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû iÉpÉÏ UjÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉMüÉå UjÉ-oÉÑή mÉ‚üÏ WûÉå aÉD Wæû ExÉ oÉÉsÉMü MüÉå UjÉ WûÏ ÌSZÉåaÉÉ, oÉÉSsÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉåaÉÉ| “rÉWû YrÉÉ Wæû ?” “oÉÉoÉÉeÉÏ ! MüOûÉåUÏ Wæû|” MüOûÉåUÏ Wæû sÉåÌMülÉ mÉWûsÉå mÉÏiÉsÉ Wæû iÉpÉÏ MüOûÉåUÏ ÌSZÉiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ mÉWûsÉå oÉë¼ Wæû, oÉÉS qÉåÇ eÉaÉiÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû| MüOûÉåUÏ OÕûOåûaÉÏ, TÔüOåûaÉÏ, oÉSsÉåaÉÏ sÉåÌMülÉ mÉÏiÉsÉ uÉWûÏ MüÉ uÉWûÏ| aÉWûlÉÉ OÕûOåûaÉÉ, TÔüOåûaÉÉ, oÉSsÉåa ÉÉ sÉåÌMülÉ xÉÉålÉÉ uÉWûÏ MüÉ uÉWûÏ| LåxÉå WûÏ eÉaÉiÉ AÉæU zÉUÏU OÕûOûiÉå WæÇû TÔüOûiÉå WæÇû, oÉSsÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ AmÉlÉÉ AÉmÉÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ uÉWûÏ MüÉ uÉWûÏ| AmÉlÉÉ qÉÔsÉxuÉÃmÉ eÉÉlÉÉ iÉÉå uÉWûÏ MüÉ uÉWûÏ| AmÉlÉÏ mÉëM×üÌiÉ qÉåÇ EsÉfÉå, qÉÉrÉÉ qÉåÇ EsÉfÉå iÉÉå ÌMüiÉlÉå WûÏ SÒÈZÉ pÉÉåaÉÉå, ÌMüiÉlÉå WûÏ eÉlqÉ sÉÉå| mÉUqÉÉiqÉÉ Måü iÉÇ§É qÉåÇ LåxÉÏ ÌuÉzÉåwÉiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå xÉimÉÉ§É WæÇû, xÉSÉcÉÉUÏ WûÉåiÉå WæÇû, xÉåuÉÉ xÉå AliÉÈMüUhÉ mÉÌuÉ§É MüUiÉå WæÇû, aÉÑÃqÉÑZÉ WûÉåiÉå WæÇû LåxÉå E¨ÉqÉ ÍzÉwrÉÉå Måü ÍsÉL WûÏ rÉWû ¥ÉÉlÉ AlÉÉqÉiÉ UWûiÉÉ Wæû| AlÉÍkÉMüÉUÏ cÉÉWåû zÉoS xÉÑlÉ sÉå sÉåÌMülÉ ExÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ rÉWû ¥ÉÉlÉ mÉcÉiÉÉ lÉWûÏÇ, UWûxrÉ ZÉÑsÉiÉÉ lÉWûÏÇ| rÉWû ¥ÉÉlÉ GÌwÉrÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ EÄQåûsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, xÉimÉÉ§É xÉÉkÉMüÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ EÄQåûsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉÏ ÍcÉSÉMüÉzÉxuÉÃmÉ qÉåÇ oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ, qÉWåûzÉ, sÉÉåMü sÉÉåMüÉliÉU mÉæSÉ WûÉå WûÉåMüU sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| eÉæxÉå iÉÑqWûÉUå AqÉSÉuÉÉS qÉåÇ MüD qÉMüÉlÉ, MüsÉ-MüÉUZÉÉlÉå, TæüYOíûÏrÉÉð, ÍqÉsÉåÇ MüD sÉÉåaÉ WæÇû, ÌMüiÉlÉå WûÏ sÉÉåaÉ mÉæSÉ WûÉå-WûÉåMüU cÉsÉå aÉrÉå WûÉåÇaÉå sÉåÌMülÉ rÉWûÉð Måü AÉMüÉzÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ| LåxÉå WûÏ rÉWû mÉÔUÉ pÉÔiÉÉMüÉzÉ oÉë¼ MüÐ LMü NûÉåOûÏ-qÉÉåOûÏ TæüYOíûÏ Wæû| qÉÉlÉÉå, LMü NûÉåOûÉ xÉÉ iÉqoÉÔ iÉÉlÉÉ WÒûAÉ Wæû| xÉMïüxÉuÉÉsÉÉåÇ MüÉ iÉqoÉÔ ÌMüiÉlÉÉ ÌuÉzÉÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû ! sÉåÌMülÉ mÉ×juÉÏ MüÐ ÌuÉzÉÉsÉiÉÉ Måü AÉaÉå xÉMïüxÉ Måü iÉqoÉÔ MüÉ YrÉÉ ÌWûxÉÉoÉ ? LåxÉå WûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü AÉaÉå pÉÔiÉÉMüÉzÉ pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû| xÉMïüxÉ Måü iÉqoÉÔ qÉåÇ ÌMüiÉlÉå xÉÉUå sÉÉåaÉ WûÉåiÉå WæÇû ? ÌMüiÉlÉå WûÏ WûÉjÉÏ, bÉÉåÄQåû, ÍxÉÇWû, oÉlSU, eÉÉåMüU, xÉMïüxÉ ÌSZÉÉlÉå uÉÉsÉå, ZÉåsÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå xÉoÉ iÉqoÉÔ Måü pÉÏiÉU AÉ eÉÉiÉå WæÇû| sÉåÌMülÉ AÉMüÉzÉ Måü AÉaÉå iÉqoÉÔ YrÉÉ Wæû ? ÌTüU pÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉqoÉÔ Wæû, iÉqoÉÔ qÉåÇ AÉMüÉzÉ Wæû| iÉqoÉÔ qÉåÇ eÉÉå sÉÉåaÉ oÉæPåû WæÇû ElÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ pÉÏ AÉMüÉzÉ Wæû| AÉMüÉzÉ Måü oÉÉWûU iÉqoÉÔ lÉWûÏÇ Wæû| AÉMüÉzÉ Måü oÉÉWûU iÉqoÉÔ qÉåÇ oÉæPåû WÒûL sÉÉåaÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉ AÉMüÉzÉ ÃmÉ WÒûAÉ ÌMü lÉWûÏÇ ? xÉoÉ AÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû| LåxÉå WûÏ xÉoÉ mÉUoÉë¼ ÃmÉ Wæû| mÉUoÉë¼ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉålÉÉ Wæû| mÉUoÉë¼ qÉåÇ xÉoÉ ÎxjÉiÉ iÉÉå WæÇû WûÏ, mÉUoÉë¼ xÉå oÉÉWûU iÉÉå WæÇû lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå WæÇû lÉ ! SåWû AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ eÉÑÄQû aÉrÉå WæÇû| CxÉÍsÉL pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ ExÉ ÎxjÉÌiÉ MüÉ sÉÉpÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| mÉÉlÉÏ qÉåÇ oÉÑSoÉÑSÉ EPûÉ| oÉÑSoÉÑSå MüÐ mÉÉlÉÏ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ Wæû WûÏ sÉåÌMülÉ oÉÑSoÉÑSÉ AmÉlÉå MüÉå mÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ, AmÉlÉå MüÉå WûÏ oÉÑSoÉÑSÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû| mÉÉlÉÏ iÉUÇaÉÉÌrÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå oÉÑSoÉÑSÉ ZÉiÉUå qÉåÇ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ZÉiÉUÉ YrÉÉåÇ Wæû ? AmÉlÉå MüÉå oÉÑSoÉÑSÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû| AmÉlÉå MüÉå mÉÉlÉÏ eÉÉlÉ sÉå iÉÉå ExÉMüÐ mÉÉlÉÏ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ Wæû ÌMü lÉWûÏÇ ? Wæû.....| LåxÉå WûÏ xÉoÉMüÐ oÉë¼ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ Wæû| eÉæxÉå oÉÑSoÉÑSÉ mÉÉlÉÏ qÉåÇ WûÏ Wæû, mÉÉlÉÏ ÃmÉ WûÏ Wæû LåxÉå WûÏ xÉoÉ eÉÏuÉ oÉë¼ qÉåÇ WæÇû, oÉë¼ ÃmÉ Wæû| MÑÇüpÉ qÉåÇ eÉsÉ eÉsÉ qÉåÇ MÑÇüpÉ oÉÉWûU pÉÏiÉU mÉÉlÉÏ| TÔüOûÉ MÑÇüpÉ eÉsÉ eÉsÉå xÉqÉÉlÉÉ rÉWû AcÉUeÉ Wæû ¥ÉÉlÉÏ|| 43
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ MÑÇüpÉ TÔüOûÉ iÉÉå eÉsÉ eÉsÉ qÉåÇ xÉqÉÉ aÉrÉÉ| MÑÇüpÉ TÔüOûÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉpÉÏ pÉÏ eÉsÉ eÉsÉ WûÏ qÉåÇ Wæû| xÉUÉåuÉU qÉåÇ bÉÄQûÉ QûÉsÉ ÌSrÉÉ| bÉÄQûÉ xÉUÉåuÉU Måü eÉsÉ xÉå pÉU aÉrÉÉ| bÉÄQåû Måü oÉÉWûU AÉæU pÉÏiÉU mÉÉlÉÏ WûÏ mÉÉlÉÏ Wæû| bÉÄQåû lÉå xÉUÉåuÉU MüÉ mÉÉlÉÏ AÉæU bÉÄQåû MüÉ mÉÉlÉÏ AsÉaÉ ÌSZÉÉ ÌSrÉÉ| bÉÄQûÉ TÔüOûÉ iÉÉå bÉÄQåû qÉåÇ AÉrÉÉ WÒûAÉ xÉUÉåuÉU MüÉ mÉÉlÉÏ xÉUÉåuÉU qÉåÇ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ| bÉÄQûÉ lÉWûÏÇ TÔüOûÉ Wæû iÉÉå YrÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÉ Wæû ? ApÉÏ pÉÏ ÍqÉsÉÉ WÒûAÉ Wæû| LåxÉå WûÏ SåWûpÉÉuÉÃmÉÏ bÉÄQûÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉÃmÉÏ QÇûQåû xÉå TÔüOûÉ iÉÉå eÉÏuÉ oÉë¼ MüÐ LMüiÉÉ WûÉå aÉD| LåxÉå WûÏ SåWû ÌaÉUlÉå Måü oÉÉS ¥ÉÉlÉÏ oÉë¼ qÉåÇ ÍqÉsÉåaÉÉ LåxÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| qÉUlÉå Måü oÉÉS ¥ÉÉlÉÏ oÉë¼ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉ å eÉÉLaÉÉ...... iÉÉå ApÉÏ MüWûÉð Wæû ? ApÉÏ pÉÏ ExÉÏ qÉåÇ WæÇû| eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÑqÉ WûÉå AÉæU iÉÑqÉ qÉåÇ AÉMüÉzÉ Wæû LåxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ WûÏ WæÇû qÉaÉU eÉÉlÉiÉå lÉWûÏÇ| AmÉlÉå MüÉå SåWû qÉÉlÉ oÉæPûiÉå WæÇû AÉæU uÉå MüWûiÉå WæÇû qÉÑfÉå mÉæxÉÉ cÉÉÌWûL, qÉÑfÉå sÉÄQûMüÉ cÉÉÌWûL, qÉÑfÉå rÉWû cÉÉÌWûL, qÉÑfÉå uÉWû cÉÉÌWûL| mÉWûsÉå AmÉlÉå MüÉå iÉÉå eÉÉlÉ sÉÉå pÉærÉÉ ! ÌTüU xÉÉUå ÃmÉrÉå iÉåUå WûÏ WæÇû AÉæU MüUÉåÄQûÉåÇ -MüUÉåÄQûÉåÇ oÉåOåû iÉåUå WûÏ WæÇû| kÉlÉ ÌMüxÉÍsÉL cÉÉWûiÉÉ iÉÔ AÉmÉ qÉÉsÉÉqÉÉsÉ Wæû| ÍxÉ‚åü xÉpÉÏ ÎeÉxÉxÉå oÉlÉå uÉÉå iÉÔ qÉWûÉ OÇûMüzÉÉsÉ Wæû|| cÉÉWû lÉ MüU ÍcÉliÉÉ lÉ MüU ÍcÉliÉÉ pÉÏ oÉÄQûÏ SÒ¹ Wæû| Wæû ´Éå¸ xÉå pÉÏ ´Éå¸ qÉaÉU cÉÉWû MüUMåü pÉë¹ Wæû|| cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå cÉÉWû MüÉ TÑüUlÉÉ WÒûAÉ| ExÉ TÑüUlÉå MüÉå qÉlÉ pÉÏ MüWûiÉå WæÇû qÉÉrÉÉ pÉÏ MüWûiÉå WæÇû, eÉÏuÉ pÉÏ MüWûiÉå WæÇû| TÑüUlÉÉ uÉWûÏ Wæû| SåWû qÉåÇ eÉÏlÉå MüÐ CcNûÉ MüÐ iÉÉå eÉÏuÉ lÉÉqÉ mÉÄQû aÉrÉÉ| xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ ÌMürÉÉ iÉÉå qÉlÉ lÉÉqÉ mÉÄQû aÉrÉÉ| lÉ WûÉålÉå qÉåÇ WûÉålÉå MüÐ pÉÉuÉlÉÉ MüÐ iÉÉå qÉÉrÉÉ lÉÉqÉ mÉÄQû aÉrÉÉ| 'qÉÉrÉÉ oÉÄQûÏ oÉsÉlÉÉlÉ Wæû......|' qÉÉrÉÉ MüWûÉð xÉå oÉsÉ sÉÉrÉÏ ? xÉÉaÉU qÉåÇ oÉÄQûÏ iÉUÇaÉ EPûMüU pÉÉaÉ UWûÏ Wæû| oÉÄQûÏ-oÉÄQûÏ lÉÉæMüÉAÉåÇ MüÉå QûÉåsÉÉrÉqÉÉlÉ MüU UWûÏ Wæû| ExÉ iÉUÇaÉ qÉåÇ oÉsÉ MüWûÉð xÉå AÉrÉÉ ? ÌoÉlÉÉ mÉÉlÉÏ Måü ExÉqÉåÇ oÉsÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû YrÉÉ ? LåxÉå WûÏ qÉÉrÉÉ ÌSZÉ UWûÏ Wæû oÉÄQûÏ sÉåÌMülÉ oÉë¼ Måü ÌoÉlÉÉ ExÉMüÐ iÉÉMüiÉ YrÉÉ Wæû ? oÉÑsÉoÉÑsÉå MüÐ iÉUÇaÉ oÉÄQûÏ ÌSZÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ oÉÑsÉoÉÑsÉÉ AaÉU AmÉlÉå MüÉå mÉÉlÉÏ xÉqÉfÉå iÉÉå iÉUÇaÉ ExÉMüÉå YrÉÉ MüU xÉMüiÉÏ Wæû ? AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 44
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AxÉÏqÉ mÉÑhrÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ LMü eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ MüÉå xuÉmlÉ AÉrÉÉ| xuÉmlÉ qÉåÇ xÉoÉ iÉÏjÉï ÍqÉsÉMüU cÉcÉÉï MüU UWåû jÉå ÌMü MÑÇüpÉ Måü qÉåsÉå qÉåÇ ÌMüxÉMüÉå AÍkÉMü xÉå AÍkÉMü mÉÑhrÉ ÍqÉsÉÉ WûÉåaÉÉ| mÉërÉÉaÉUÉeÉ lÉå MüWûÉ ÌMüÈ “AÍkÉMü xÉå AÍkÉMü mÉÑhrÉ iÉÉå ExÉ UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ MüÉå ÍqÉsÉÉ Wæû|” aÉÇaÉÉeÉÏ lÉå MüWûÉÈ “UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ iÉÉå qÉÑfÉqÉåÇ xlÉÉlÉ MüUlÉå lÉWûÏÇ AÉrÉÉ jÉÉ|” SåuÉ mÉërÉÉaÉ lÉå MüWûÉÈ “qÉÑfÉqÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ AÉrÉÉ jÉÉ|” ÃSì mÉërÉÉaÉ lÉå MüWûÉÈ "qÉÑfÉqÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ|" mÉërÉÉaÉUÉeÉ lÉå ÌTüU MüWûÉÈ “MÑÇüpÉ Måü qÉåsÉå qÉåÇ MÑÇüpÉ xlÉÉlÉ MüÉ AÍkÉMü xÉå AÍkÉMü mÉÑhrÉ rÉÌS ÌMüxÉÏ MüÉå ÍqÉsÉÉ Wæû iÉÉå UÉqÉ qÉÉåcÉÏ MüÉå ÍqÉsÉÉ Wæû|” xÉoÉ iÉÏjÉÉåïÇ lÉå LMü xuÉU xÉå mÉÔNûÉÈ “rÉWû UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ MüWûÉð UWûiÉÉ Wæû AÉæU YrÉÉ MüUiÉÉ Wæû ?” mÉërÉÉaÉUÉeÉ lÉå MüWûÉÈ “UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ eÉÔiÉÉ xÉÏiÉÉ Wæû AÉæU MåüUsÉ mÉëSåzÉ qÉåÇ SÏuÉÉ aÉÉðuÉ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû|” qÉWûÉiqÉÉ lÉÏÇS xÉå eÉÉaÉ EPåû| xÉÉåcÉlÉå sÉaÉå ÌMü rÉWû pÉëÉÇÌiÉ Wæû rÉÉ xÉirÉ Wæû ! mÉëpÉÉiÉMüÉsÉÏlÉ xuÉmlÉ mÉëÉrÉÈ xÉŠå mÉÄQûiÉå WæÇû| CxÉMüÐ ZÉÉåeÉoÉÏlÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| xÉÇiÉ mÉÑÃwÉ ÌlɶÉrÉ Måü mÉ‚åü WûÉåiÉå WæÇû| cÉsÉ mÉÄQåû MåüUsÉ mÉëSåzÉ MüÐ AÉåU| bÉÔqÉiÉå-bÉÉqÉiÉå mÉÔNûiÉå-mÉÔNûiÉå xuÉmlÉ qÉåÇ ÌlÉÌSï¹ SÏuÉÉ aÉÉðuÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ aÉrÉå| iÉÉsÉÉzÉ MüÐ iÉÉå xÉcÉqÉÑcÉ UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ| xuÉmlÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉcÉ ÌlÉMüsÉÏ| eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉmÉÑÃwÉ UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ xÉå ÍqÉsÉå| UÉqÉÔ qÉÉåcÉÏ pÉÉuÉÌuÉpÉÉåU WûÉå aÉrÉÉÈ “qÉWûÉUÉeÉ ! AÉmÉ qÉåUå ²ÉU mÉU ? qÉæÇ iÉÉå eÉÉÌiÉ xÉå cÉqÉÉU WÕðû| cÉqÉÄQåû MüÉ kÉlkÉÉ MüUiÉÉ WÕðû| uÉhÉï xÉå zÉÔSì WÕðû| EqÉë qÉåÇ sÉÉcÉÉU WÕðû| ÌuÉ±É xÉå AlÉmÉÄRû WÕðû AÉæU AÉmÉ qÉåUå rÉWûÉð ?” “WûÉð.....” qÉWûÉiqÉÉ oÉÉåsÉå| “qÉæÇ iÉÑqÉxÉå rÉWû mÉÔNûlÉå AÉrÉÉ WÕðû ÌMü iÉÑqÉ MÑÇüpÉ qÉåÇ aÉÇaÉÉ xlÉÉlÉ MüUlÉå aÉrÉå jÉå ? CiÉlÉÉ xÉÉUÉ mÉÑhrÉ iÉÑqÉlÉå MüqÉÉrÉÉ Wæû ?” UÉqÉÔ oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ “lÉWûÏÇ oÉÉoÉÉ eÉÏ ! MÑÇüpÉ Måü qÉåsÉå qÉåÇ eÉÉlÉå MüÐ oÉWÒûiÉ CcNûÉ jÉÏ CxÉÍsÉL WûUUÉåeÉ OûMüÉ-OûMüÉ MüUMåü oÉcÉiÉ MüUiÉÉ jÉÉ| (LMü OûMüÉ qÉÉlÉå AÉeÉ Måü iÉÏlÉ mÉæxÉå|) CxÉ mÉëMüÉU qÉWûÏlÉå qÉåÇ MüUÏoÉ LMü ÃmÉrÉÉ CMü•ûÉ WûÉåiÉÉ jÉÉ| oÉÉUWû qÉWûÏlÉå Måü oÉÉUWû ÃmÉrÉå WûÉå aÉrÉå| qÉÑfÉå MÑÇüpÉ Måü qÉåsÉå qÉåÇ aÉÇaÉÉ xlÉÉlÉ MüUlÉå AuÉzrÉ eÉÉlÉÉ WûÏ jÉÉ, sÉåÌMülÉ WÒûAÉ LåxÉÉ ÌMü qÉåUÏ mɦÉÏ qÉÉð oÉlÉlÉå uÉÉsÉÏ jÉÏ| MÑüNû xÉqÉrÉ mÉWûsÉå MüÐ oÉÉiÉ Wæû| LMü ÌSlÉ ExÉå mÉÄQûÉåxÉå Måü bÉU xÉå qÉåjÉÏ MüÐ xÉoeÉÏ MüÐ xÉÑaÉlkÉ AÉrÉÏ| ExÉå uÉWû xÉoeÉÏ ZÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ WÒûD| zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ xÉÑlÉÉ jÉÉ ÌMü aÉpÉïuÉiÉÏ x§ÉÏ MüÐ CcNûÉ mÉÔUÏ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| AmÉlÉå bÉU qÉåÇ uÉWû aÉÑÇeÉÉCzÉ lÉWûÏÇ jÉÏ iÉÉå qÉæÇ mÉÄQûÉåxÉÏ Måü bÉU xÉoeÉÏ sÉålÉå aÉrÉÉ| ElÉxÉå MüWûÉÈ “oÉWûlÉ eÉÏ ! jÉÉåÄQûÏ-xÉå xÉoeÉÏ SålÉå MüÐ M×ümÉÉ MüUåÇ| qÉåUÏ mɦÉÏ MüÉå ÌSlÉ UWåû WæÇû| ExÉå xÉoeÉÏ ZÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ WûÉå AÉD Wæû iÉÉå AÉmÉ.....|” “WûÉð pÉærÉÉ ! WûqÉlÉå xÉoeÉÏ iÉÉå oÉlÉÉD Wæû....” uÉWû qÉÉD ÌWûcÉÌMücÉÉlÉå sÉaÉÏ| AÉÎZÉU MüWû WûÏ ÌSrÉÉÈ “.....rÉWû xÉoeÉÏ AÉmÉMüÉå SålÉå eÉæxÉÏ lÉWûÏÇ Wæû|” “YrÉÉåÇ qÉÉiÉÉ eÉÏ ?” “WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå iÉÏlÉ ÌSlÉ xÉå MÑüNû ZÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| pÉÉåeÉlÉ MüÐ urÉuÉxjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉå mÉÉD| AÉmÉMåü pÉærÉÉ MüÉTüÐ mÉUåzÉÉlÉ jÉå| MüÉåD EmÉÉrÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| bÉÔqÉiÉå-bÉÉqÉiÉå xqÉzÉÉlÉ MüÐ AÉåU uÉå aÉrÉå jÉå| uÉWûÉð ÌMüxÉÏ lÉå 45
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AmÉlÉå ÌmÉiÉUÉåÇ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉå mÉSÉjÉï UZÉ ÌSrÉå jÉå| AÉmÉMåü pÉÉD uÉWû ÍNûmÉ-ÍNûmÉÉMüU rÉWûÉð sÉÉrÉå| AÉmÉMüÉå LåxÉÉ AzÉÑ® pÉÉåeÉlÉ MæüxÉå SåÇ ?" rÉWû xÉÑlÉMüU qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ SÒÈZÉ WÒûAÉ ÌMü AUå ! qÉæÇ WûÏ aÉUÏoÉ lÉWûÏÇ WÕðû| AcNåû MümÉÄQûÉåÇ qÉåÇ ÌSZÉlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ AmÉlÉÏ qÉÑxÉÏoÉiÉ MüWû pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, ÌMüxÉÏ xÉå qÉÉðaÉ pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå AÉæU iÉÏlÉ-iÉÏlÉ ÌSlÉ iÉMü pÉÔZÉå UWû sÉåiÉå WæÇû ! qÉåUå mÉÄQûÉåxÉ qÉåÇ LåxÉå sÉÉåaÉ WæÇû AÉæU qÉæÇ OûMüÉ-OûMüÉ oÉcÉÉMüU aÉÇaÉÉ xlÉÉlÉ MüUlÉå eÉÉiÉÉ WÕðû ? qÉåUÉ aÉÇaÉÉ-xlÉÉ iÉÉå rÉWûÏÇ Wæû| qÉæÇlÉå eÉÉå oÉÉUWû ÃmÉrÉå CMü•åû ÌMürÉå jÉå uÉå ÌlÉMüÉsÉ sÉÉrÉÉ| xÉÏkÉÉ xÉÉqÉÉlÉ sÉåMüU ElÉMåü bÉU NûÉåÄQû AÉrÉÉ| qÉåUÉ WØûSrÉ oÉÄQûÉ xÉliÉѹ WÒûAÉ| UÉÌ§É MüÉå qÉÑfÉå xuÉmlÉ AÉrÉÉ AÉæU xÉoÉ iÉÏjÉï qÉÑfÉxÉå MüWûlÉå sÉaÉåÈ “oÉåOûÉ ! iÉÔlÉå xÉoÉ iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ xlÉÉlÉ MüU ÍsÉrÉÉ| iÉåUÉ mÉÑhrÉ AxÉÏqÉ Wæû|” “oÉÉoÉÉeÉÏ ! iÉoÉxÉå qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlS ÌWûsÉÉåUåÇ sÉå UWåû WæÇû|” oÉÉoÉÉeÉÏ oÉÉåsÉåÈ “qÉæÇlÉå pÉÏ xuÉmlÉ SåZÉÉ jÉÉ AÉæU ExÉqÉåÇ xÉoÉ iÉÏjÉï ÍqÉsÉMüU iÉÑqWûÉUÏ mÉëzÉÇxÉÉ MüU UWåû jÉå|” uÉæwhÉuÉ eÉlÉ iÉÉå iÉålÉå Uå MüWûÏL eÉå mÉÏÄQû mÉUÉD eÉÉhÉå Uå| mÉU SÒÈZÉå EmÉMüÉU MüUå iÉÉårÉå qÉlÉ AÍpÉqÉÉlÉ lÉ AÉhÉå Uå|| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 46
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉixÉÇaÉ sÉWûËUrÉÉð eÉÉå sÉÉåaÉ pÉÏwhÉ xÉÇaÉëÉqÉ MüUMåü, ¢ÔüU lÉUxÉÇWûÉU MüUMåü, oÉÄQåû-oÉÄQåû rÉÑ® ZÉåsÉMüU xɨÉÉ MüÐ aÉ¬Ï mÉU mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉå WæÇû ElÉMüÉ lÉÉqÉ xÉÑlÉMüU ElÉMüÉå rÉÉS MüUMåü sÉÉåaÉ AÉSU xÉå lÉiÉqÉxiÉMü lÉWûÏÇ WûÉåiÉå sÉåÌMülÉ ÌuÉµÉ qÉåÇ MÑüNû LåxÉå AÉiqÉ-ÌuÉeÉåiÉÉ sÉÉåaÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, lÉiÉqÉxiÉMü WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| pÉÏwqÉ, WûËU¶ÉlSì, pÉUiÉ, zÉÇMüUÉcÉÉrÉï, qÉWûÉuÉÏU, uÉssÉpÉÉcÉÉrÉï, UÉqÉÉlÉÑeÉÉcÉÉrÉï, qÉÏUÉoÉÉD, LMülÉÉjÉeÉÏ, ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ, iÉÉåiÉÉmÉÑUÏ, UÉqÉM×üwhÉ AÉÌS LåxÉÏ ÌuÉpÉÔÌiÉrÉÉð WæÇû| ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå, AmÉlÉÏ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå xÉÇrÉiÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå MüÉå ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉÉåÇ xÉå oÉcÉÉMüU ÌlÉÌuÉïMüÉUÏ lÉÉUÉrÉhÉ xÉÑZÉ MüÉ mÉëxÉÉS mÉÉrÉÉ Wæû LåxÉå sÉÉåaÉ cÉÉWåû CxÉ SåzÉ Måü WûÉåÇ cÉÉWåû mÉUSåzÉ Måü WûÉåÇ, ElÉMüÉå xÉqÉÉeÉ lÉå ZÉÔoÉ AÉSU-qÉÉlÉ xÉå rÉÉS UZÉÉ Wæû| sÉÉåaÉÉåÇ lÉå xÉÑMüUÉiÉ MüÉå rÉÉS UZÉÉ Wæû, qÉWûÉiqÉÉ jÉÉåUÉå MüÉå sÉÉåaÉ rÉÉS MüUiÉå WæÇû ÎeÉxÉxÉ MüÉå sÉÉåaÉ rÉÉS MüUiÉå WæÇû, kɳÉÉ eÉÉOû MüÉå sÉÉåaÉ rÉÉS MüUiÉå WæÇû, uÉssÉpÉÉcÉÉrÉï, UÉqÉÉlÉÑeÉÉcÉÉrÉï LuÉÇ AlrÉ MüD qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉå, AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉrÉå WÒûL xÉÇiÉÉåÇ MüÉå WûqÉ oÉÄQåû AÉSU xÉå rÉÉS MüUiÉå WæÇû| zÉoÉUÏ ÍpÉsÉlÉÏ WûÉå cÉÉWåû UÉåÌWûSÉxÉ cÉqÉÉU WûÉå, aÉÉaÉÏï WûÉå cÉÉWåû UÉeÉÉ eÉlÉMü WûÉåÇ, LMülÉÉjÉeÉÏ WûÉåÇ rÉÉ LMüsÉurÉ WûÉå, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉÏ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå uÉzÉ MüUMåü qÉlÉ MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉrÉÉ Wæû rÉÉ sÉaÉÉlÉå MüÉ SØÄRû mÉërÉ¦É ÌMürÉÉ Wæû LåxÉå sÉÉåaÉ eÉlqÉ sÉåMüU qÉU lÉWûÏÇ eÉÉiÉå sÉåÌMülÉ eÉlqÉ sÉåMüU AqÉU AÉiqÉÉ MüÐ AÉåU cÉsÉ SåiÉå WæÇû, xÉÇxÉÉU qÉåÇ AmÉlÉÏ qÉkÉÑUiÉÉ, AmÉlÉÏ zÉÑpÉ MüÐÌiÉï NûÉåÄQû eÉÉiÉå WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉ qÉåÇ AeÉÑïlÉ xÉå MüWûiÉå WæÇû- xÉÇÌlÉrÉqrÉåÎlSìrÉaÉëÉqÉÇ xÉuÉï§É xÉqÉoÉÑ®rÉÈ| iÉå mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ qÉÉqÉåuÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå UiÉÉÈ|| „CÎlSìrÉ xÉqÉÑSÉrÉ MüÉå xÉqrÉMü mÉëMüÉU xÉå ÌlÉrÉÍqÉiÉ MüUMåü xÉuÉï§É xÉqÉpÉÉuÉuÉÉsÉå, pÉÔiÉ qÉÉ§É Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ uÉå pÉ£ü qÉÑfÉ WûÏ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 12.4) qÉlÉÑwrÉ MüÉå ÌuÉMüÉUÏ AÉMüwÉïhÉ lÉå iÉÑcNû oÉlÉÉ ÌSrÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉÇrÉqÉ Wæû, ÌlÉrÉqÉ Wæû LåxÉå CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå xÉÇrÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ, xÉoÉ pÉÔiÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UqÉlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ, xÉqÉpÉÉuÉ xÉå qÉÌiÉ MüÉå xÉqÉ UZÉlÉå uÉÉsÉå uÉå sÉÉåaÉ qÉÌiÉSÉiÉÉ Måü EŠ AlÉÑpÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ mÉÉ sÉåiÉå WæÇû| LåxÉå sÉÉåaÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉåÇ CxÉqÉåÇ MÑüNû AɶÉrÉï lÉWûÏÇ Wæû| rÉWû MüÉåD eÉÃUÏ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü uÉWû AÉSqÉÏ AcNûÉ mÉÄRûÉ-ÍsÉZÉÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL rÉÉ AlÉmÉÄRû WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, oÉWÒûiÉ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL rÉÉ ÌlÉkÉïlÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, oÉŠÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL rÉÉ eÉuÉÉlÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL rÉÉ oÉÔÄRûÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL LåxÉÉ MüÉåD ÌlÉrÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ MüÉå mÉUSåzÉ eÉÉlÉÉ WûÉå iÉÉå ExÉMüÉ rÉWûÉð MÑüNû LMüÉElOû WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, ÌOûMüOû Måü mÉæxÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, rÉWû WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, uÉWû WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, ÌTüU AÉSqÉÏ mÉUSåzÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| NûÈ oÉÉUWû qÉWûÏlÉå qÉåÇ ExÉå uÉWûÉð xÉå ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AjÉuÉÉ ÍxÉTüÉËUzÉ sÉaÉÉMüU uÉWûÉð MüÉ lÉÉaÉËUMü oÉlÉiÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ ÎeÉxÉlÉå AmÉlÉå CÎlSìrÉaÉëÉqÉ MüÉå eÉÏiÉÉ Wæû ExÉMüÉå lÉ MüÉåD SåzÉ NûÉåÄQûlÉÉ Wæû lÉ ÌMüxÉÏ MüÐ aÉÑsÉÉqÉÏ MüUlÉÏ Wæû| uÉWû iÉÉå xÉuÉï§É xÉqÉoÉÑ®rÉÈ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ xÉuÉï§É xÉSÉ xÉqÉoÉÑή WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| ExÉMåü ÍsÉL AmÉlÉå AÉæU mÉUÉrÉå MüÉ pÉåS ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| ExÉMåü ÍsÉL CWûsÉÉåMü AÉæU mÉUsÉÉåMü MüÐ xÉirÉiÉÉ ÍqÉOûlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| ExÉMåü ÍsÉL UÉaÉ AÉæU ²åwÉ qÉlÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ LuÉÇ ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉ AÉuÉåzÉ qÉÉ§É sÉaÉiÉÉ Wæû| uÉWû pÉÔiÉqÉÉ§É Måü ÌWûiÉ qÉåÇ sÉaÉÉ WÒûAÉ mÉÑÃwÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉåiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉSè xÉÑZÉ qÉåÇ AaÉU oÉÄQåû qÉåÇ oÉÄQûÏ ÃMüÉuÉOû WûÉå iÉÉå uÉWû CÎlSìrÉÉåÇ Måü xÉÑZÉ MüÉ AÉMüwÉïhÉ| eÉÉå 47
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÇrÉqÉÏ mÉÑÃwÉ Wæû uÉWû CÎlSìrÉÉåÇ Måü xÉÑZÉ Måü AÉMüwÉïhÉ xÉå AmÉlÉå MüÉå xÉÇrÉiÉ MüUiÉÉ Wæû| eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AaÉU xÉÇrÉqÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ iÉÉå eÉÏuÉlÉ lÉ eÉÉlÉå MüÉælÉ xÉÏ aÉiÉï qÉåÇ eÉÉ ÌaÉUåaÉÉ| uÉ×¤É AaÉU MüWåû ÌMü qÉÑfÉå xÉÇrÉqÉ MüÐ YrÉÉ eÉÃUiÉ Wæû ? qÉæÇ kÉUiÉÏ xÉå YrÉÉåÇ oÉðkÉÉ UWÕðû ? uÉWû xuÉiÉl§É WûÉåMüU CkÉU-EkÉU MÔüSiÉÉ ÌTüUå iÉÉå ExÉMåü TÔüsÉ AÉæU TüsÉ lɹ WûÉå eÉÉLÆaÉå, mɨÉå xÉÔZÉMüU ÌaÉU eÉÉLÆaÉå| uÉWû xuÉrÉÇ ZÉiqÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| ÌTüU uÉ×¤É MüÐ MüÉåD MüÐqÉiÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| uÉ×¤É AaÉU kÉUiÉÏ Måü xÉÉjÉ eÉÑÄQûÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ Wæû, xÉÇrÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû, ExÉMåü qÉÔsÉ ÌWûsÉiÉå - QÒûsÉiÉå WæÇû iÉÉå ExÉ uÉ×¤É MüÐ MüÉåD MüÐqÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| LåxÉå WûÏ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ WûqÉÉUÏ kÉUiÉÏ Wæû, qÉlÉÃmÉÏ qÉÔsÉ Wæû, CÎlSìrÉÉðÃmÉÏ OûWûÌlÉrÉÉð WæÇû| CÎlSìrÉÉðÃmÉÏ OûWûÌlÉrÉÉð zÉÉrÉS jÉÉåÄQûÏ-oÉWÒûiÉ ÌWûsÉiÉÏ-QÒûsÉiÉÏ UWåÇû sÉåÌMülÉ qÉlÉÃmÉÏ qÉÔsÉ AaÉU AmÉlÉå qÉÔsÉ MüÉUhÉ xÉå eÉÑÄQûÉ UWåû iÉÉå qÉlÉ Måü mÉëpÉÉuÉ xÉå WûqÉÉUå eÉÏuÉlÉÃmÉÏ uÉ×¤É qÉåÇ pÉÌ£üÃmÉÏ xÉÑUÍpÉ AÉrÉåaÉÏ, AÉiqÉÉlÉÇSÃmÉÏ TÔüsÉ ÎZÉsÉåÇaÉå, AÉiqÉzÉÉÇÌiÉ LuÉÇ qÉÑÌ£üÃmÉÏ TüsÉ sÉaÉåÇaÉå| qÉlÉÃmÉÏ qÉÔsÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉÏ kÉUiÉÏ xÉå WûOûMüU ENûsÉ-MÔüS MüUå iÉÉå eÉÏuÉlÉ ÌuÉwÉÉS xÉå xÉÔZÉÉ UWåûaÉÉ| ÌTüU qÉlÉ xÉÇxÉÉUÏ ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉÉåÇ qÉåÇ pÉOûMüÉ-pÉOûMüÉMüU lɹ MüUiÉÉ eÉÉLaÉÉ| ÎeÉxÉlÉå CÎlSìrÉÃmÉÏ aÉëÉqÉ MüÉå eÉÏiÉÉ Wæû, jÉÉåÄQûÉ xÉÇrÉqÉ ÌMürÉÉ Wæû uÉWû pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| uÉWû xÉuÉï pÉÔiÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ UWûiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ oÉÑή xÉqÉiuÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| uÉÏhÉÉ MüÐ iÉÉU MüWåû ÌMü WûqÉ uÉÏhÉÉ xÉå YrÉÉåÇ oÉðkÉå UWåÇû, WûqÉåÇ xÉÇrÉqÉ MüÐ YrÉÉ eÉÃUiÉ Wæû ? iÉÉå uÉå iÉÉU kÉUiÉÏ mÉU mÉÄQåû UWåÇûaÉå| ElÉxÉå MüÉåD qÉkÉÑU xuÉU lÉWûÏÇ ÌlÉMüsÉåÇaÉå, mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ qÉkÉÑU mÉëÉjÉïlÉÉ lÉWûÏÇ mÉlÉmÉåaÉÏ| AaÉU lÉSÏ MüWåû ÌMü qÉæÇ SÉå ÌMülÉÉUÉåÇ Måü oÉÏcÉ WûÏ YrÉÉåÇ cÉsÉÔð, oÉlkÉlÉ qÉåÇ YrÉÉåÇ UWÕðû ? iÉÉå lÉSÏ xuÉiÉÇ§É WûÉåMüU xÉÉaÉU iÉMü lÉWûÏÇ pÉÏ mÉWÒðûcÉ xÉMåü| uÉWû UÉxiÉå qÉåÇ WûÏ ÌoÉZÉU eÉÉLaÉÏ| SÉå ÌMülÉÉUÉåÇ Måü oÉÏcÉ xÉÇrÉÍqÉiÉ WûÉåMüU lÉSÏ oÉWûiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû aÉÉðuÉÉåÇ MüÉå WûËUrÉÉsÉÏ xÉå sÉWûsÉWûÉiÉÏ WÒûD AÉÎZÉU qÉåÇ xÉÉaÉU iÉMü mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ qÉlÉÑwrÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉÇrÉqÉ Måü ÌMülÉÉUå WûÉåÇ iÉÉå eÉÏuÉlÉ-xÉËUiÉÉ MüÐ rÉɧÉÉ xÉÉaÉUÃmÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉËUxÉqÉÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| uÉÉwmÉ AaÉU xÉÇrÉÍqÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå uÉWû AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÌoÉZÉU eÉÉiÉÏ Wæû, ExÉMüÐ MüÉåD MüÐqÉiÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| uÉWû AaÉU UåsÉaÉÉÄQûÏ Måü oÉÉårÉsÉU qÉåÇ xÉÇrÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû WûeÉÉUÉåÇ OûlÉ qÉÉsÉ-xÉÉqÉÉlÉ sÉåMüU pÉÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ AmÉlÉÏ uÉ×Ì¨É AaÉU xÉÇrÉiÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå WûeÉÉUÉåÇ ÌuÉblÉ-oÉÉkÉÉAÉåÇ Måü oÉÏcÉ pÉÏ WûqÉ AmÉlÉÏ qÉÇÎeÉsÉ iÉrÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ iÉrÉ MüUÉlÉå qÉåÇ xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉå xÉMüiÉå WæÇû| AmÉlÉå CÎlSìrÉaÉëÉqÉ MüÉå xÉÇrÉiÉ MüUlÉå Måü SÉå cÉÉU mÉërÉÉåaÉ eÉÉlÉ sÉÉå AÉæU WûUUÉåeÉ jÉÉåÄQûÉ-jÉÉåÄQûÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| AÉSqÉÏ ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ NûÉåOûÉ WûÉå, ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ aÉUÏoÉ WûÉå, ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ AxÉWûÉrÉ WûÉå, AaÉU ExÉå xÉixÉÇaÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû qÉWûÉlÉç oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| SåuÉÌwÉï lÉÉUS mÉÔuÉï eÉÏuÉlÉ qÉå ÌMüiÉlÉå NûÉåOåû jÉå ! MåüuÉsÉ SÉxÉÏmÉѧÉ..... ! eÉÉÌiÉ NûÉåOûÏ, NûmÉÄQûÉ NûÉåOûÉ, qÉÉð LåxÉÏ xÉÉkÉÉUhÉ SÉxÉÏ ÌMü cÉÉWåû MüWûÏÇ ExÉMüÉå MüÉqÉ qÉåÇ sÉaÉÉ sÉåÇ| LåxÉå SÉxÉÏmÉÑ§É qÉWûÉlÉç SåuÉÌwÉï lÉÉUS WûÉå aÉrÉå| ElÉMåü eÉÏuÉlÉ Måü iÉÏlÉ iÉÉU jÉåÈ ´É®É, xÉixÉÇaÉ AÉæU iÉimÉUiÉÉ| xÉixÉÇaÉ xÉå uÉWû cÉÏeÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû eÉÉå kÉlÉ xÉå, xɨÉÉ xÉå rÉÉ xuÉaÉï xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| LMü bÉÄQûÏ AÉkÉÏ bÉÄQûÏ AÉkÉÏ qÉåÇ mÉÑÌlÉ AÉkÉ| iÉÑsÉxÉÏ xÉÇaÉiÉ xÉÉkÉ MüÐ WûUå MüÉåÌOû AmÉUÉkÉ|| MüUÉåÄQûÉåÇ AmÉUÉkÉ xÉixÉÇaÉ xÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| xÉixÉÇaÉ WûqÉåÇ iÉÏlÉ oÉÉiÉåÇ ÍxÉZÉÉiÉÉ WæûÈ ÌlÉUϤÉhÉ, ÍzɤÉhÉ AÉæU ÌlÉrÉð§ÉhÉ| ÌlÉUϤÉhÉÈ 48
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉixÉÇaÉ WûqÉåÇ rÉWû ÍxÉZÉÉiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉåÇ AÉiqÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| WûqÉlÉå YrÉÉ-YrÉÉ aÉsÉÌiÉrÉÉð WæÇû, ÌMüxÉ MüÉUhÉ xÉå aÉsÉiÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû rÉWû eÉÉðcÉÉå| lÉ SåZÉlÉå eÉæxÉÏ eÉaÉWû mÉU WûqÉ oÉÉU-oÉÉU SåZÉiÉå iÉÉå lÉWûÏÇ WæÇû ? MüÉqÉ ÌuÉMüÉU xÉå WûqÉÉUÏ zÉÌ£ü lɹ iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ Wæû ? oÉÏÄQûÏ xÉå, zÉUÉoÉ xÉå, MüoÉÉoÉ xÉå rÉÉ ÌMüxÉÏ MüÐ WûsMüÏ xÉÇaÉiÉ xÉå WûqÉÉUå xÉÇxMüÉU WûsMåü iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉå UWåû WæÇû ? WûsMåü ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå WûqÉÉUÉ mÉiÉlÉ iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû ? AÉiqÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUÉå| zɧÉÑ MÑüNû ÌlÉlSÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå MæüxÉå krÉÉlÉ xÉå sÉÉåaÉ xÉÑlÉiÉå WæÇû ? sÉÉåpÉÏ kÉlÉ MüÉ MæüxÉÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUiÉÉ Wæû ? QíûÉCuÉU UÉxiÉå MüÉ MæüxÉÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUiÉÉ Wæû ? cÉÉWåû xMÔüOûU QíûÉCuÉU WûÉå cÉÉWåû MüÉU QíûÉCuÉU WûÉå, uÉWû xÉÉuÉkÉÉlÉÏ xÉå xÉÄQûMü MüÉå SåZÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| MüWûÏÇ ZÉÄQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå xOûÏrÉËUÇaÉ bÉÔqÉ eÉÉiÉÏ Wæû, MüWûÏÇ oÉqmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå oÉëåMü sÉaÉ eÉÉiÉÏ Wæû, MüWûÏÇ cÉÄRûÉD WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå UåxÉ oÉÄRû eÉÉiÉÏ Wæû, RûsÉÉlÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå UåxÉ MüqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| WûU xÉåMåÇüQû QíûÉCuÉU ÌlÉhÉïrÉ sÉåiÉÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU aÉliÉurÉ xjÉÉlÉ mÉU aÉÉÄQûÏ xÉÑUͤÉiÉ mÉWÒðûcÉÉ SåiÉÉ Wæû| AaÉU uÉWû xÉÉuÉkÉÉlÉ lÉ UWåû iÉÉå MüWûÏÇ OûMüUÉ eÉÉrÉaÉÉ, ZÉŒåû qÉåÇ ÌaÉU eÉÉLaÉÉ, eÉÉlÉ ZÉiÉUå qÉåÇ mÉÄQû eÉÉLaÉÏ| LåxÉå WûÏ AmÉlÉå WØûSrÉ MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUÉå| ZÉÉåeÉÉå ÌMü ÌMülÉ MüÉUhÉÉåÇ xÉå WûqÉÉUÉ mÉiÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû ? ÌSlÉpÉU Måü Ì¢ürÉÉ MüsÉÉmÉÉåÇ MüÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUÉå, MüÉUhÉ ZÉÉåeÉ sÉÉå AÉæU xÉÑoÉWû qÉåÇ mÉÉðcÉ-SxÉ mÉëÉhÉÉrÉÉhÉ MüUMåü Á MüÐ aÉSÉ qÉÉUMüU ElÉ WûsMåü mÉiÉlÉ Måü MüÉUhÉÉåÇ MüÉå pÉaÉÉ SÉå| fÉÔPû oÉÉåsÉlÉå xÉå WØûSrÉ MüqÉeÉÉåU WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÏuÉlÉ qÉåÇ EixÉÉWû WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| EixÉÉWû Måü xÉÉjÉ xÉSÉcÉÉU WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| EixÉÉWû Måü xÉÉjÉ mÉÌuÉ§É ÌuÉcÉÉU WûÉålÉå cÉÉÌWûL| EixÉÉWû Måü xÉÉjÉ FÆcÉÉ sɤrÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| SÒÈzÉÉxÉlÉ, SÒrÉÉåïkÉlÉ AÉæU UÉuÉhÉ qÉåÇ EixÉÉWû iÉÉå jÉÉ sÉåÌMülÉ ElÉMüÉ EixÉÉWû zÉÑ® UÉxiÉå mÉU lÉWûÏÇ jÉÉ| ElÉqÉåÇ SÒuÉÉïxÉlÉÉLÆ pÉUÏ mÉÄQûÏ jÉÏ| SÒrÉÉåïkÉlÉ lÉå SÒ¹iÉÉ MüUMåü MÑüsÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUuÉÉrÉÉ| UÉuÉhÉ qÉåÇ xÉÏiÉÉeÉÏ Måü mÉëÌiÉ SÒuÉÉïxÉlÉÉ jÉÏ| UÉeÉmÉÉOû xÉÌWûiÉ AmÉlÉÉ AÉæU UɤÉxÉ MÑüsÉ MüÉ xÉirÉÉlÉÉzÉ ÌMürÉÉ| SÒÈzÉÉxÉlÉ lÉå pÉÏ AmÉlÉÉ xÉirÉÉlÉÉzÉ ÌMürÉÉ| EixÉÉWû iÉÉå ElÉ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ jÉÉ, cÉmÉsÉiÉÉ jÉÏ, MÑüzÉsÉiÉÉ jÉÏ| MÑüzÉsÉiÉÉ WûÉålÉÉ AcNûÉ Wæû, eÉÃUÏ Wæû| EixÉÉWû WûÉålÉÉ AcNûÉ Wæû, eÉÃUÏ Wæû| cÉmÉsÉiÉÉ iÉimÉUiÉÉ WûÉålÉÉ AcNûÉ Wæû, eÉÃUÏ Wæû sÉåÌMülÉ iÉimÉUiÉÉ MüÉælÉ-xÉå MüÉrÉï qÉåÇ WæÇû ? DµÉUÏrÉ SæuÉÏ MüÉrÉï qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ÌMü fÉÔP û MümÉOû MüUMåü oÉÇaÉsÉå mÉU oÉÇaÉsÉÉ oÉlÉÉMüU ÌuÉsÉÉxÉÏ WûÉålÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ? oÉÄQûÉ mÉS mÉÉMüU sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ zÉÉåwÉhÉ MüUlÉå MüÐ iÉimÉUiÉÉ Wæû ÌMü sÉÉåaÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ NÒûmÉå WÒûL sÉÉåMåüµÉU MüÉå eÉaÉÉMüU pÉaÉuÉÉlÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ xÉWûÉrÉÃmÉ WûÉålÉå MüÐ, qÉÑ£ü WûÉålÉå MüÐ AjÉuÉÉ qÉÑÌ£ü Måü qÉÉaÉï qÉåÇ eÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ, xÉWûrÉÉåaÉ qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ? rÉWû SåZÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| AmÉlÉå MüÉå oÉcÉÉlÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå MüÉå xÉÑkÉÉUlÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ? AmÉlÉÉ oÉcÉÉuÉ mÉåzÉ MüUlÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ÌMü SÉåwÉ ZÉÉåeÉlÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ? AmÉlÉå MüÉå ÌlÉSÉåïwÉ xÉÉÌoÉiÉ MüUlÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ÌMü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÌlÉSÉåïwÉ WûÉålÉå qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ Wæû ? AmÉlÉå MüÉå AÉsÉxÉÏ, mÉëqÉÉSÏ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ oÉÑή sÉaÉ UWûÏ Wæû ÌMü AmÉlÉå MüÉå EixÉÉWûÏ AÉæU xÉSÉcÉÉUÏ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ sÉaÉ UWûÏ WæÇû ? AmÉlÉÉ xÉÉZÉÏ AÉmÉ Wæû ÌlÉeÉ qÉlÉ qÉÉðWûÏ ÌuÉcÉÉU| lÉÉUÉrÉhÉ eÉÉå ZÉÉåOû Wæû uÉÉð MüÉå iÉÑUliÉ ÌlÉMüÉsÉ|| UÉåeÉ xÉÑoÉWû LåxÉÏ ZÉÉåOû MüÉå ÌlÉMüÉsÉiÉå eÉÉAÉå..... ÌlÉMüÉsÉiÉå eÉÉAÉå.....| cÉlS ÌSlÉÉå Ç qÉåÇ iÉÑqWûÉUÉ eÉÏuÉlÉ ÌuÉsɤÉhÉ sɤÉhÉÉåÇ xÉå xÉqmÉ³É WûÉåaÉÉ| iÉÑqÉqÉåÇ SæuÉÏ aÉÑhÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉålÉå sÉaÉåÇaÉå| rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AmÉlÉå mrÉÉUå AeÉÑïlÉ xÉå MüWûÉÈ ÌlÉpÉïrÉ UWûlÉÉ| UɤÉxÉ ÌlÉpÉïrÉ UWûiÉå WæÇû iÉÉå SÒUÉcÉÉU MüUiÉå WæÇû| xÉ‹lÉ ÌlÉpÉïrÉ UWûiÉå WæÇû iÉÉå xÉSÉcÉÉU MüUiÉå WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ lÉå MåüuÉsÉ ÌlÉpÉïrÉ WûÉålÉå MüÉå lÉWûÏÇ MüWûÉ| ApÉrÉÇ xɨuÉxÉÇzÉÑήÈ| ÌlÉpÉïrÉiÉÉ MæüxÉÏ ? xÉÉΨuÉMü ÌlÉpÉïrÉiÉÉ| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ qÉåÇ urÉuÉÎxjÉiÉ WûÉå| AmÉlÉå mÉÉxÉ ÌuÉ±É Wæû iÉÉå ÌuÉ±É MüÉ SÉlÉ SÉå| kÉlÉ Wæû iÉÉå SÕxÉUÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ 49
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ sÉaÉÉAÉå| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå mÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ Måü ÍsÉL, pÉÌ£ü ¥ÉÉlÉ Måü mÉëcÉÉU-mÉëxÉÉU Måü ÍsÉL ZÉcÉÉåï| zÉUÏU xÉå MüpÉÏ uÉëiÉ MüUÉå, MüpÉÏ xÉåuÉÉ MüUÉå, MüpÉÏ EmÉuÉÉxÉ UZÉÉå| xuÉÉkrÉÉrÉ MüUÉå| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AkrÉrÉlÉ MüUÉå, ÌuÉcÉÉU MüUÉå| eÉæxÉå zÉUÏU MüÉå UÉåOûÏ, mÉÉlÉÏ AÉæU xlÉÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå AliÉÈMüUhÉ MüÉå xÉixÉÇaÉ, eÉmÉ AÉæU krÉÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| xuÉÉkrÉÉrÉ qÉåÇ mÉëqÉÉS lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| WûUUÉåeÉ xÉizÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ xÉåuÉlÉ AuÉzrÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| WûUUÉåeÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUÉå ÌMü WûqÉxÉå YrÉÉ-YrÉÉ AcNåû MüÉqÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ExÉqÉåÇ YrÉÉ-YrÉÉ MüqÉÏ Wæû| AcNûÉ ÌMüiÉlÉÉ WÒûAÉ rÉWû pÉÔsÉ eÉÉAÉå AÉæU MüqÉÏ YrÉÉ UWû aÉD rÉWû ZÉÉåeÉ sÉÉå| oÉÌÄRûrÉÉ MüÉrÉï WÒûAÉ rÉWû PûÏMü Wæû, CxÉxÉå pÉÏ oÉÌÄRûrÉÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ÌMü lÉWûÏÇ rÉWû xÉÉåcÉÉå| AmÉlÉÏ rÉÉåarÉiÉÉ MüÉå ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUÉå| iÉÑqÉlÉå ÌMüiÉlÉå eÉmÉ ÌMürÉå rÉWû rÉÉS MüUMåü TÔüsÉlÉÉ lÉWûÏÇ| CxÉxÉå pÉÏ AÍkÉMü eÉmÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå ÌMü lÉWûÏÇ CxÉ mÉU krÉÉlÉ SÉå| ÍzɤÉhÉÈ AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå, AmÉlÉå ÍcÉ¨É MüÉå ÍzɤÉhÉ SÉåÈ 'MüsÉ iÉÔlÉå rÉWû aÉsÉiÉ MüÉqÉ ÌMürÉÉ Wæû, lÉ SåZÉlÉå eÉæxÉÉ SåZÉÉ Wæû, lÉ MüUlÉå eÉæxÉÉ ÌMürÉÉ Wæû| oÉÉåsÉ, AoÉ iÉÑfÉå YrÉÉ xÉeÉÉ SÕð ?' AÉÌS AÉÌS.....| qÉlÉ MüÉå MüpÉÏ mÉÑcÉMüÉUÉå iÉÉå MüpÉÏ QûÉðOûÉå| MüpÉÏ LMü rÉÑÌ£ü xÉå iÉÉå MüpÉÏ SÕxÉUÏ rÉÑÌ£ü xÉå ExÉMüÉå E³ÉiÉ MüUÉå| xÉizÉÉx§É AÉæU xÉimÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ sÉåMüU qÉlÉ MüÉå mÉëÌiÉÌSlÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ ÍzɤÉhÉ SÉå, qÉÑÌ£ü Måü qÉÉaÉï MüÉ ÍzɤÉhÉ SÉå| ÌlÉrÉǧÉhÉÈ xÉÇrÉqÉ xÉSÉcÉÉU xÉå qÉlÉ MüÉå ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ MüUÉå| CxÉ mÉëMüÉU ÌlÉUϤÉhÉ, ÍzɤÉhÉ AÉæU ÌlÉrÉǧÉhÉ xÉå AmÉlÉÉ xÉuÉÉïÇaÉÏ ÌuÉMüÉxÉ MüUÉå| ÌWûqqÉiÉ MüUÉå| AuÉzrÉ xÉTüsÉiÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| rÉÉåaÉ qÉåÇ kÉÉUhÉÉ, krÉÉlÉ, xÉqÉÉÍkÉ MüÉ AprÉÉxÉ AÉuÉzrÉMü Wæû AÉæU iɨuÉ¥ÉÉlÉ qÉåÇ ´ÉuÉhÉ-qÉlÉlÉ ÌlÉÌSkrÉÉxÉlÉ MüÉ AprÉÉxÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| rÉÉåaÉ qÉåÇ AprÉÉxÉ MüÉ mÉëÉkÉÉlrÉ Wæû AÉæU iɨuÉ¥ÉÉlÉ qÉåÇ uÉæUÉarÉ MüÉ mÉëÉkÉÉlrÉ Wæû| rÉÉåaÉ-xÉÉqÉjrÉï mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL, rÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ DµÉU MüÉå mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AprÉÉxÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| rÉÉåaÉ qÉåÇ uÉæUÉarÉ cÉÉÌWûL iÉÉå xÉWûÏ sÉåÌMülÉ CiÉlÉÉ erÉÉSÉ lÉ WûÉå iÉÉå pÉÏ MüÉqÉ cÉsÉ eÉÉL| rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå ÍxÉήrÉÉð ÍqÉsÉiÉÏ WæÇû, LåµÉrÉï ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| ÍxÉήrÉÉð AÉæU LåµÉrÉï MüÐ CcNûÉ Wæû iÉpÉÏ iÉÉå ÍqÉsÉiÉå WæÇû| ÎeÉxÉMüÉå MüÉåD CcNûÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÉå ÍxÉήrÉÉåÇ Måü qÉÉaÉï mÉU eÉÉlÉå MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| LåxÉÉ xÉÉkÉMü iÉÉå xÉÏkÉÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUMåü ÌlÉWûÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, qÉåUÉ ÌlÉeÉxuÉÃmÉ WûÏ qÉÑÌ£üxuÉÃmÉ Wæû rÉWû eÉÉlÉ sÉåiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ uÉæUÉarÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÉå iɨuÉ¥ÉÉlÉ eÉsSÏ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| WûqÉåÇ AprÉÉxÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| mÉWûsÉå CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xÉÇrÉqÉ MüUMåü ÌTüU qÉlÉ MüÉå uÉzÉ qÉåÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| AprÉÉxÉ AÉæU uÉæUÉarÉ AÇiÉUÇaÉ xÉÉkÉlÉ WæÇû AÉæU CÎlSìrÉ xÉÇrÉqÉ rÉWû oÉÌWûUÇaÉ xÉÉkÉlÉ Wæû| oÉÌWûUÇaÉ xÉÉkÉlÉ xÉTüsÉ WûÉålÉå mÉU AÇiÉUÇaÉ xÉÉkÉlÉ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| lÉWûÏÇ SåZÉlÉå rÉÉåarÉ urÉjÉï MüÐ oÉÉiÉåÇ xÉÑlÉMüU zÉÌ£ü MüÉ urÉrÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| urÉjÉï mÉësÉÉmÉ MüUiÉå UWûlÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû aÉD Wæû iÉÉå WûUUÉåeÉ SÉå bÉhOåû qÉÉælÉ UWûMüU zÉÌ£ü MüÉ xÉÇcÉrÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉ mÉëMüÉU CÎlSìrÉ xÉÇrÉqÉ MüUMåü qÉlÉ MüÉå uÉzÉ qÉåÇ MüUlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| oÉÉWûU Måü ÌuÉwÉrÉ-ÌuÉMüÉU MüÐ AÉSiÉ NÕûOûiÉÏ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉåÇ, ¥ÉÉlÉ MüÐ cÉcÉÉï xÉÑlÉåÇ, jÉÉåÄQûÉ-oÉWÒûiÉ mÉÑhrÉ WûÉåaÉÉ, WØûSrÉ mÉÌuÉ§É WûÉåaÉÉ, xÉÑlÉiÉå xÉqÉrÉ sÉaÉåaÉÉ ÌMü WûÉð, PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ uÉÉmÉxÉ eÉæxÉå jÉå uÉæxÉå WûÏ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| ÌuÉwÉrÉ ÌuÉMüÉU Måü ÌuÉwÉ xÉå oÉcÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉå| YrÉÉåÇÌMü AprÉÉxÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå| aÉÏiÉÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû- AprÉÉxÉrÉÉåaÉrÉÑ£åülÉ cÉåiÉxÉÉ lÉÉlrÉaÉÉÍqÉlÉÉ| 50
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ mÉUqÉÇ mÉÑÃwÉÇ ÌSurÉÇ rÉÉÌiÉ mÉÉjÉÉïlÉÑÍcÉliÉrÉlÉç|| ÌuɵÉÉxÉ ÎeÉxÉMåü oÉÉUå qÉåÇ MåüuÉsÉ xÉÑlÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉåuÉÉ ÎeÉxÉMüÉå SåZÉÉ Wæû ExÉMüÐ WûÉåiÉÏ Wæû| ÎeÉxÉMåü mÉëÌiÉ ÌuɵÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÐ xÉåuÉÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ, ElÉMåü uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ MüÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ CxÉÍsÉL ElÉqÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ Måü oÉɽ xuÉÃmÉ MüÉå SåZÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ExÉMüÐ xÉåuÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ÌuɵÉÉxÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ MåüuÉsÉ uÉWûÏ uÉxiÉÑ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉxÉMåü oÉÉUå qÉåÇ MåüuÉsÉ xÉÑlÉÉ Wæû| MüUlÉå rÉÉåarÉ Wæû mÉëÉmiÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ AÉæU cÉÉWûlÉå rÉÉåarÉ MåüuÉsÉ AmÉlÉÏ 'qÉæÇ' Wæû| ÌuɵÉÉxÉ xÉÑlÉå WÒûL qÉæÇ MüUlÉÉ Wæû, EmÉrÉÉåaÉ mÉëÉmiÉ uÉxiÉÑ MüÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU eÉÉlÉlÉÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå Wæû| AmÉlÉå MüÉå eÉÉlÉlÉÉ Wæû| mÉëÉmiÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUlÉÉ Wæû| xÉÑlÉå WÒûL qÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ MüUlÉÉ Wæû| xÉoÉ qÉlÉÑwrÉ, xÉoÉ SåzÉuÉÉxÉÏ, xÉoÉ eÉÉÌiÉuÉÉSÏ, xÉoÉ kÉqÉïuÉÉSÏ LMü oÉÉiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| uÉå ÎeÉxÉ kÉqÉï MüÉå, ÎeÉxÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå qÉÉlÉiÉå WæÇû ExÉqÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ MüUåÇ iÉÉå ElÉMüÐ E³ÉÌiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| iÉÑqÉ ÎeÉxÉMüÉå pÉÏ qÉÉlÉiÉå WûÉå, DµÉU MüÉå, God MüÉå aÉÑà MüÉå, cÉÉWåû PûÉMÑüUeÉÏ MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå cÉÉWåû mÉÏmÉsÉ Måü mÉåÄQû MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå cÉÉWåû iÉÑsÉxÉÏ Måü mÉÉækÉå MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå, kÉÉiÉÑ MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå cÉÉWåû mÉijÉU MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå, cÉÉWåû zÉÉÍsÉaÉëÉqÉ MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå cÉÉWåû ÍqÉ•ûÏ Måü oÉlÉå WÒûL qÉWûÉSåuÉ eÉÏ MüÉå qÉÉlÉiÉå WûÉå, iÉÑqÉ AmÉlÉÉ ÌuɵÉÉxÉ SØÄRû MüUÉå| eÉÄQû cÉåiÉlÉ qÉåÇ uÉÉxiÉÌuÉMü iɨuÉ iÉÉå uÉWûÏ Wæû| uÉÉxiÉÌuÉMü ÃmÉ xÉå pÉaÉuÉÉlÉ xÉuÉï§É WæÇû, AhÉÑ-AhÉÑ qÉåÇ WæÇû| eÉWûÉð iÉÑqWûÉUÉ ÌuɵÉÉxÉ WûÉåaÉÉ uÉWûÉð xÉå TüsÉ AÉrÉåaÉÉ| ÌuɵÉÉxÉ Måü oÉsÉ xÉå iÉÑqWûÉUÏ CÎlSìrÉÉð AÉæU qÉlÉ xÉÇrÉiÉ UWåÇûaÉå| iÉÑqWûÉUÉ AÉiqÉoÉsÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåaÉÉ| ÌuɵÉÉxÉ xÉå iÉÑqÉqÉå kÉærÉï AÉrÉåaÉÉ| ÌuɵÉÉxÉ xÉå iÉÑqÉqÉåÇ EixÉÉWû WûÉåaÉÉ| ÌuɵÉÉxÉ xÉå iÉÑqWûÉUÉ AliÉÈMüUhÉ oÉɽ AÉMüwÉïhÉÉåÇ xÉå jÉÉåÄQûÉ oÉcÉåaÉÉ| mÉëÉmiÉ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ WûÉåaÉÉ| mÉëÉmiÉ uÉxiÉÑLÆ AlÉåMü WûÉåiÉÏ WæÇû| ElÉMüÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÑZÉ rÉÉ SÒÈZÉ| xÉoÉ AlÉÑMÔüsÉ uÉxiÉÑ AÉæU mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå xÉÑZÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉëÌiÉMÔüsÉ uÉxiÉÑ AÉæU mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû| SÒÈZÉ lÉ WûÉå, mÉëÌiÉMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð lÉ AÉrÉåÇ rÉWû iÉÑqWûÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AlÉÑMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð oÉlÉÏ UWåÇû rÉWû iÉÑqWûÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AlÉÑMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AÉMüÌwÉïiÉ lÉ WûÉålÉÉ, AlÉÑMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ xÉÑZÉ MüÉ pÉëqÉ MüUMåü ExÉMåü SsÉSsÉ qÉåÇ lÉ ÌaÉUlÉÉ rÉWû iÉÑqWûÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| mÉëÌiÉMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå pÉrÉpÉÏiÉ lÉ WûÉålÉÉ rÉWû iÉÑqWûÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| AlÉÑMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ Måü xÉÑZ É qÉåÇ sÉÉsÉxÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU mÉëÌiÉMÔüsÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ Måü SÒÈZÉ MüÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ iÉÉå ÍcÉ¨É xÉÉqrÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉLaÉÉ, zÉÉÇiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉLaÉÉ, ÌlÉÈxÉÇMüsmÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉLaÉÉ| CxÉxÉå ÌlÉirÉ lÉÔiÉlÉ UxÉ, lÉuÉÏlÉ ¥ÉÉlÉ, lÉuÉÏlÉ mÉëåqÉ, lÉuÉÏlÉ AÉlÉlS AÉæU uÉÉÎxiÉuÉMü eÉÏuÉlÉ MüÉ mÉëÉMüš Wû eÉÉLaÉÉ| WûqÉ YrÉÉ MüUiÉå WæÇû ? mÉëÉmiÉ uÉxiÉÑ AÉæU mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ SÒÃmÉrÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû| xÉÑZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå CÎlSìrÉÉð AÉæU ÌuÉMüÉUÉåÇ Måü xÉWûÉUå xÉÑZÉ MüÉ pÉÉåaÉ MüUMåü AmÉlÉÏ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ MüUiÉå WæÇû| SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåMüU ÍcÉ¨É MüÉå QûÉåsÉÉrÉqÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû| SÒÈZÉ Måü pÉrÉ xÉå pÉÏ WûqÉÉUÏ zÉÌ£ürÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU xÉÑZÉ Måü AÉMüwÉïhÉ xÉå pÉÏ WûqÉÉUÏ zÉÌ£ürÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| xÉÑZÉ qÉåÇ WûqÉ ÎeÉiÉlÉå AÍkÉMü AÉMüÌwÉïiÉ WûÉåiÉå WæÇû EiÉlÉå pÉÏiÉU xÉå ZÉÉåZÉsÉå eÉÉå eÉÉiÉå WæÇû| iÉÑqÉlÉå SåZÉÉ WûÉåaÉÉ ÌMü eÉÉå AÍkÉMü kÉlÉÉž Wæû, ÎeÉxÉMüÉå xÉixÉÇaÉ lÉWûÏÇ Wæû, xÉSaÉÑà lÉWûÏÇ Wæû uÉWû AÉSqÉÏ pÉÏiÉU xÉå MüqÉeÉÉåU WûÉåiÉÉ Wæû| pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ, pÉrÉpÉÏiÉ AÉSqÉÏ pÉÏiÉU xÉå ZÉÉåZÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉ xÉÑZÉ-SÒÈZÉ qÉåÇ xÉqÉ UWûiÉå WæÇû ElÉMüÐ E¨ÉqÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| rÉWû xÉÉkÉlÉÉ xÉÑoÉWû-zÉÉqÉ iÉÉå mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, krÉÉlÉ AÉÌS Måü xÉÉjÉ iÉÉå MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû, CiÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ ÌSlÉpÉU pÉÏ MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû| 51
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÑZÉ-SÒÈZÉ qÉåÇ xÉqÉ UWûlÉå MüÉ AprÉÉxÉ iÉÉå cÉsÉiÉå ÌTüUiÉå WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| ÌuÉmÉUÏiÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð AÉrÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| AlÉÑMÔüsÉiÉÉ pÉÏ AÉrÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| iÉÑqÉ mÉëÉmiÉ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUlÉå MüÐ MüsÉÉ xÉÏZÉ sÉÉå| qÉÑÌ£ü MüÉ AlÉÑpÉuÉ xÉWûeÉ qÉåÇ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ ÌMüiÉlÉå WûÏ ÃmÉrÉå AÉrÉå AÉæU cÉsÉå aÉrÉå| iÉÑqÉ ÃmÉrÉÉåÇ xÉå oÉðkÉå lÉWûÏÇ WûÉå| MüD eÉlqÉÉåÇ qÉåÇ ÌMüiÉlÉå WûÏ oÉåOåû AÉrÉå AÉæU cÉsÉå aÉrÉå| iÉÑqÉ oÉåOûÉåÇ xÉå oÉðkÉå lÉWûÏÇ WûÉå| WûqÉ ÌMüxÉÏ uÉxiÉÑ xÉå, urÉÌ£ü xÉå, mÉËUÎxjÉÌiÉ xÉå oÉðkÉå WæÇû rÉWû qÉÉlÉlÉÉ pÉëqÉ Wæû| xÉÑZÉS mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ sÉ•Öû WûÉå eÉÉlÉå MüÐ qÉlÉ MüÐ AÉSiÉ Wæû| qÉlÉ Måü xÉÉjÉ WûqÉ eÉÑÄQû eÉÉiÉå WæÇû| qÉlÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü rÉWû ÍqÉsÉå.... uÉWû ÍqÉsÉå....| qÉlÉ Måü CxÉ AÉMüwÉïhÉ xÉå WûqÉÉUÉ AliÉÈMüUhÉ qÉÍsÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| pÉrÉ MüÐ oÉÉiÉ MüÉ WûqÉ ÍcÉliÉlÉ MüUiÉå WæÇû| CxÉxÉå WûqÉÉUÏ rÉÉåarÉiÉÉ ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| UÉqÉM×üwhÉ mÉUqÉWÇûxÉ MüWûiÉå jÉå ÌMü eÉoÉ iÉMü ÎeÉrÉåÇ iÉoÉ iÉMü xÉÉkÉlÉÉ MüUlÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü eÉoÉ iÉMü ÎeÉrÉåÇaÉå iÉoÉ iÉMü mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð AÉrÉåÇaÉÏ| qÉUiÉå SqÉ iÉMü mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð AÉiÉÏ WæÇû| eÉÏuÉlÉpÉU ÎeÉxÉ ÌiÉeÉÉåUÏ MüÉå xÉðpÉÉsÉÉ jÉÉ ExÉMüÐ MÑÇüÎeÉrÉÉð SåÇ eÉÉlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| ÌMüiÉlÉÉ SÒÈZÉ WûÉåaÉÉ ! eÉÏuÉlÉpÉU eÉÉå cÉÏeÉåÇ xÉðpÉÉsÉ- xÉðpÉÉsÉMüU qÉUå eÉÉ UWåû jÉå uÉå xÉoÉ MüÐ xÉoÉ cÉÏeÉåÇ LMü ÌSlÉ, LMü xÉÉjÉ ÌMüxÉÏ MüÉå Så eÉÉlÉÏ mÉÄQåûaÉÏ| SålÉå Måü rÉÉåarÉ MüÉåD lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû ÌTüU pÉÏ fÉZÉ qÉÉU Måü Så eÉÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| cÉÉWåû bÉU WûÉå, cÉÉWåû qÉMüÉlÉ WûÉå, cÉÉWåû AÉ´ÉqÉ WûÉå, cÉÉWåû kÉlÉ WûÉå, cÉÉWåû MÑüNû pÉÏ WûÉå| eÉÏuÉlÉpÉU ÎeÉxÉ zÉUÏU MüÉå ÎZÉsÉÉrÉÉ ÌmÉsÉÉrÉÉ, lÉWûsÉÉrÉÉ, bÉÑqÉÉrÉÉ, ÌTüUÉrÉÉ ExÉMüÉå pÉÏ NûÉåÄQû eÉÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| bÉOûlÉÉLÆ iÉÉå bÉOûiÉÏ WûÏ UWåÇûaÉÏ| iÉÑqÉ cÉÉWåû AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüU sÉÉå, AUå oÉë¼ÉeÉÏ MüÐ iÉUWû rÉÉåaÉ- xÉÉqÉjrÉï xÉå xÉ×̹ MüÉ xÉeÉïlÉ MüUlÉå MüÐ FÆcÉÉD iÉMü mÉWÒðûcÉ eÉÉAÉå ÌTüU pÉÏ ÌuÉmÉUÏiÉ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð iÉÉå AÉrÉåÇaÉÏ WûÏ| LMü oÉÉU oÉë¼ÉeÉÏ MüÐ pÉÏ pÉÔsÉ WûÉå aÉD| ÍzÉuÉeÉÏ MÑüÌmÉiÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU zÉÉmÉ Så ÌSrÉÉ ÌMü iÉÑqWûÉUÏ mÉÔeÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| ÍzÉuÉeÉÏ lÉå oÉë¼É eÉÏ MüÉ LMü qÉxiÉMü MüÉOû ÌSrÉÉ| oÉë¼É eÉÏ cÉÉWûiÉå iÉÉå uÉWû qÉxiÉMü mÉÑlÉÈ sÉaÉÉ xÉMüiÉå jÉå sÉåÌMülÉ uÉå xÉÉqrÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ UWåû LåxÉÉ 'rÉÉåaÉuÉÉÍzɸ' qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû| AjÉÉïiÉç mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð cÉÉWåû AÉrÉåÇ, eÉÉrÉåÇ, oÉSsÉåÇ mÉUÇiÉÑ iÉÑqWûÉUÏ ¥ÉÉlÉMüsÉÉ CiÉlÉÏ SØÄRû WûÉå eÉÉL ÌMü ÍcÉ¨É xÉqÉiÉÉ Måü xÉÉqÉëÉerÉ mÉU AÉxÉÏlÉ UWåû, iÉÑqÉ xÉÉqrÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ QûOåû UWûÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 52
 • _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ YrÉÉ Wæû ? eÉÉå iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ MüÉå cÉåiÉlÉÉ SåMüU kÉÄQûMülÉ ÌSsÉÉiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUlÉå MüÐ zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUå MüÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉlÉå MüÐ xɨÉÉ SåiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÏ lÉÉÍxÉMüÉ MüÉå xÉÔðbÉlÉå MüÐ xɨÉÉ SåiÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÉå xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ MüUlÉå MüÐ xTÑüUhÉÉ SåiÉÉ Wæû ExÉå pÉUmÉÔU xlÉåWû MüUÉå| iÉÑqWûÉUÏ 'qÉæÇ....qÉæÇ...' eÉWûÉð xÉå xTÑüËUiÉ WûÉåMüU AÉ UWûÏ Wæû ExÉ ESaÉqÉ xjÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ pÉÏ eÉÉlÉiÉå WûÉå ÌTüU pÉÏ ExÉå kÉlrÉuÉÉS SåiÉå WÒûL xlÉåWû MüUÉå| rÉWûÏ xÉŠÉ xÉÑZÉ, mÉUqÉÉiqÉ-xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÐ UÏiÉ Wæû| LåxÉÉ MüUlÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç uÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉåaÉÏ eÉWûÉð rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ xÉÇÌuÉiÉç mÉWÒðûcÉiÉÏ Wæû, eÉWûÉð pÉ£üÉåÇ MüÐ pÉÉuÉ xÉÇÌuÉiÉ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉiÉÏ Wæû, iÉmÉÎxuÉrÉÉåÇ MüÉ iÉmÉ eÉWûÉð TüsÉiÉÉ Wæû, krÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ eÉWûÉð xÉå ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU MüqÉïrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÉå MüqÉï MüUlÉå MüÐ xɨÉÉ eÉWûÉð xÉå ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 53