Your SlideShare is downloading. ×
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇

2,225
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,225
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. :I ." BiLGi ALMA TUTANAGI iFADENiN ALINDIGI YER : TERORLE MDCADELE ~UBE MDDDRLDGD iFADENiN TARiH SAATi : 30.11.2008 BiLGi VERENiN NUFDs CDZDANINA GORE KIMLiGi T.C. KIMLiK NO ADI VE SOYADI KISKAc; BABA-ANA ADI DOGUM YERi VE TARiHi CiNSiYETi MEDENi HALi NUF.KAY.OL.YER EV ADRESi 30.11.2008 tarihinde kendiliginden ge1erek ERGENEKON ter6r orgiitu hakkmda biIgi vermek istedigini beyan eden, ancak orgiitiin hedefi. durumuna geImemesi ic;in kimIik biIgiIerinin sakh kalmasmI isteyen kiflinin KISKA<;: mahlaslyla kimlik biIgileri tespit ediIdi. SORULDU I Dogdugum ve buyiidugum yer itibariyle ter6r olaylannm yo gun olarak yaflandIi?;I bir cografyada, kiic;uklugumden beri ter6r 6rgiitlerinin icinde oldum. Alevi-Kurt k6kenli oldugumdan ter6r 6rgiitu mensuplanyla birlikteligim fluphe uyandIrmIyordu ve ben b6ylelikle e1de ettigim bilgileri devletin giivenlik giic;leriyle paylaflIyordum. Jandarma istihbarat e1emanI olarak calIfltIm. Birc;ok bilgiyi paylaflmam gereken kiflHerle hem s6zlu hem yazlh olarak paylafltIm. Jandarma komutanlarmdan Veli KD<;:DKle baglantIh alar! rutbelilerin teror orgiitlerine bitirici operasyonlar yapmayarak adeta rahat bir flekiIde 6rgiitlenmelerine g6z yumduklarml bizzat yaflayarak g6rdum. YaptIrdli?;Im operasyonlarla birlikte, bilgi vermeme rai?;Inen gerc;eklefltirilmeyen operasyonlar da oldu. PKI( ve DHKP I C ter6r 6rgiitlerinin eylem birlikteligi yaptIgl d6nemde 250 kiflilik PKK ve DHKP/C grubunun yerini nokta olarak s6ylememe rai?;Inen Ve1i KD<;:DKle baglantIh rutbe1ilerin operasyonu planlanillgl gibi gerc;eklefltirmemeleri uzerine kamuoyunda YlldlZ Hemflire olarak bilinen YlldlZ NAMDARm efli Astsubay Murat NAMDAR ve Erzurumlu befl gencin flehit edilmesi olay! oldu. Bu eylemlerin gerc;ekleflerek ~ehitler vermemiz ve 250 kiflilik PKI( ve DHKP IC ter6r 6rgiitii militanmm g6z gore g6re ellerini kollarml sallayarak kac;malarl beni verdigim bilgileri kimlere veriyorum diye dUflunmeye itti. Terqr faaliyetlerinin oldugu b61gelere hep Veli KD<;:DKle irtibat1l rutbelilerin atanlyor olmasI, SABANCI SUiKASTI gibi gen;;ekleflmeden 6nce olacagml bildirdigim eylemlerle ilgili verdigim istihbaratlarm degerlendirilmeyerek eylemlerin ollnasma seyirci kalmmasl, bende, ter6rle
 • 2. rYll.( ... i/GizL! TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI 2beslenenler ile ter6rle mucadele edenlerin birbirlerinden aynlmasl gerektigifikrini uyandirdlo Ter6rle mueadele edenlerin nasl1 ya:;:adl~m e;ok iyi biliyorum. Birisibenim komutanlilldl, ellerimde :;:ehit oldu. Geride brrakt1gI e;oeuklanm nasl1bir geleeek bekliyor diye hie; du:;:unmedi. <;atl:;:malarda hep 6n saflardaydl,ordusunun ba:;:mdaydl. Gere;ekten mueadele verenIer topraga du:;:tUler, bui:;:in edebiyatlm yapanlar ise memur maa:;:lyla villalarda ya:;:lyorlar. Kimisiparanm pe:;:inde ko:;:tu, kimisi de vatanm. Ama para pe:;:inde ko:;:anlara~zlannda vatan kelimesini ta:;:ldl1ar. Kalbinde vatam ta:;:lYanlar sadeeei:;:lerini yaptl ama nutuk atmadl1ar, ya:;:anan olaylar kar:;:lsmda ie;lerine dogruagladl1ar. Para pe:;:inde olanlar kirli i:;:lere girdi, cinayet i:;:ledi, bomba attl,sokaklarda boy g6sterdi ve yaptlklan katliamlar bir :;:ekilde ya ba:;:kalanmnuzerine atlldl yada faili mee;hul kaldl. Ya:;:adl~m ve bizzat tanlk oldugumolaylarl Ergenekon Ter6r Orgiltu Soru:;:turmasma katklsi olur du:;:uneesiylepayla:;:mak istedim. Veli KO<;OKi.in Koeaeli il Jandarma Alay Komutanh~ yaptlgI d6nemdeSapanea-Hendek-Duzee ue;geninde i:;:lenen faili mee;hul einayet eylemlerinde6ldurulen silah ve uyu:;:turueu kae;ake;lsl BEH<;ET CANTORK (Beeo) ile EnisKARADUMAN Bahe;elievler Omur sokaktaki Eni:;:tem ve Dogan KiRMANmortak e;all:;:tIrdlklan Kafe Dogana gelip giderlerdi. Aym kafeye Dundar KILI<;,Alaattin <;aklelnm karde:;:i Sava:;: <;AKICI, Diyarbaklrh Memduh ... , Mu:;:luGuven ... isimli ki:;:iler de gelirlerdi. Ben orada garsonluk yaplyordum.Piyasadaki kabadap ve mafya tipli insanIar bu kafeye gelirlerdi. Geee 24.00itibariyle bu kafe kapanir bu :;:ahislarl Ordu Caddesindeki Merit Otelinaltmdaki Orner Lutfi TOPALa ait Emperyal Gazinosuna g6tUrurdum. Ben buyerde e;ah:;:lrken garip bir :;:eye tanik oldum; PKKh uyu:;:turueu kae;ake;l1arlylaOIWell mafya diye kendilerini tabir eden ki:;:iler aym masada e;anakoynarlardl. Bir araya gehneleri du:;:unUlemeyeeek bu ki:;:ileri aym ortamdabulu:;:turan :;:ey sadece para ve rant mIydl? Hapr. istanbul OIW OeaklanBa:;:kanhgIlll yapml:;: olan Levent TEMiZle i:;:e;i Partisi lideri DoguPERiN<;:EKin oglu Mehmet PERiN<;EKi aym eylemde bulu:;:turan gile;,aslmda ba:;:tan beri bu gruplan kontrol eden gile;tur. Bu ki:;:iler kirli tezgahtak6§e ba:;:larma oturtturulan g6rev adamlandrr. Okudugum okulda simf arkada:;:larlIDdan birisi PKK militani Cafer KodTurabi ERDOGAN, ablaSl Dilan Kod TUrkan ERDOGAN (Amet eyaletsorumlusu-Diclede 6lduruldu) ve onlann abisi Rlza ERDOGAN ilebirlikteydik. Deniz GEZMif;li evinde bir hafta barmdrran DHKP/Celeba:;:l1armdan Hasan YILDIZ ile DHKP/C militani Mustafa AKTAf;l ile aynik6ydendik. Bu k6y ve e;evre k6ylerden hem PKK hem de DHKP/C ter6riirgiltlerine katllim e;ok oluyordu. Oyle ki 100 haneli k6yden 35 ki:;:iaranlYordu. Bire;oguyla akraba oldugumdan ne tur faaliyetler ie;erisindebulunduklanm biliyordum. Maps 1993 yUma kadar Jandarma istihbaratelemani olarak e;all:;:tlm ve b6lgede olup bitenleri JiTEMle payla:;:tlID. Bulundugum b6lge 380 k6yden olu:;:ur ve b6lgenin adl Koe;giri olaraky6re diline gee;mi:;:tir. 1991 yIh see;imlerinde CHPden milletvekili adayl olan
 • 3. GizLi TANIT( KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 3 Ziya HALiS, yegeni PKK militam Ali§er kod Yucel HALisi yanma alarak b61gedese;im 9all§malarl yapu. Ali§er kod Yucel HALlS, se;im ;all§malarmda amcasmm kendisine tahsis ettigi Reno9 marka ara9 ile CHPnin propagandasml yaplp amcasma destek olurken, aym zamanda PKKya eleman toplayarak bizi PKKya uye yapmak istedi. Kurt milliyet;isi olmamlz i;in biz gen;leri etkilemeye ;all§U. PKK militanl Ali§er K09giri Kod Yucel Halis, 1991 sonlarmda SuriyeBekada egitim almaya gitti ve beraberindeki ERMENi MiLiTANLARLA birlikte1993 yilmda Sivas alanma gelerek PKKnm K09giri Bolge Sorumlusu oldu.PKK teror orgliIDnun, Ermeni teror orgliID ASALA ile i§birligi yaparakASALAdan hemen sonra ulkemizin ba§ma bela edildigi herkesgebilirlmektedir. Ali§er Ko;giri Kod Yucel HALis, Metropoller, koyler ve§ehirlerden kaulan militanlara <;engelli da~nda -ki bu dag stratejik bironeme sahiptir, askeri ve siyasi egitim veriyordu. Aralarmda mutabakatolmamasma ra~en 90gu birbirleriyle akraba oldugu i;in DHKPjCmilitanlan da 0 donem PKK11 teroristlerce egitiliyordu ve birlikte eylemlerekauhyorlardl. 0 tarihlerde Dilan Kod TUrkan ERDOGAN PKK militam oldu,daha soma 1993 ph Ekim aymda Amed eyalet komutanl olarak Diyarbakrr-Diclede 9au§mada iildu. 1993 plmda Turabi ERDOGAN, ben ve Serdar ... isimli arkada§lmbirlikte askere gitmeye karar verdik. Askere teslim ohnaya giderken TurabiErdoganm abisi Rlza Erdogan telefon a;arak karde§ine teslim olmamasmlsoyluyor ;unkU ablasl TUrkan ERDOGAN PKK militanl olarak dagdabulunmaktadrr. Turabi Erdogan askere gitmeyerek PKKya kauldl. Ben askere gittim, da~t1Ill iznine geldigimde Sivas olaylarl oldu; Buolaylar olmadan once teror orglitleri eleman bulmada zorlanlyorlardl. Bolgehalk! teror iirglitlerine yardlmcl olmuyordu. PKK ve DHKP j C teror orglitlerihareket edemez durumdaydl1ar. Ne zaman ki Sivas provokasyonu meydanageldi, bolge halk! teror orglitlerine kucak a9u, teror orglitlerirle kat1hmlarbirden ruzlandl. 1995 yl1mda Gazi Mahallesinde yapl1an provokasyon neidiyse, 1993 phnda Sivasta yapl1anda oydu. Otele vurulan ate§le ashndabitme a§amasma gelen teror yeniden alevlendirildi. 02.07.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal $enlikleri slrasmda MadlmakOtelinin yakllmasl olap planlanml§ bir provokasyondur. Alevi-Sunni halk!nbirlikte karde§;e ya§adl~ Sivas ilinin bilin9li olarak se9ildigi ve birkarga§anm ba§latl1mak istendigi ;ok belliydi. Sivasm dl§mdan Sivasholmayan bir;ok ki§i olaylarm meydana gelecegi yere p~lml§u. Ateist yazarAziz NESiNin halk!n inan9lanm tahkir edici konu§ma yapmasl olaylarlba:?latan etkendir. Buyiimesinin sebebi ise bazl basm organlarmm k!§k!ruclyaym yaparak "§eriat9llar ayaklandl" diye haber yapmasldlr. Ya§ananolaylan siyasi ranta diinu§tUrmek isteyenler 2 Temmuzu se;imdonemlerinde a~zlarma saklz yapular, ortallgl karl§urmak isteyenlere flrsatdogdu, sonu;ta olan yine halka oldu, 30 ki§inin uzerinde insan oldu ve 60ayakm ki§i de yaralandl. Olenlerden birisinin ismi Hasret GULTEKiNdi, bu§ahlS Sivas-imranh-Han koyii nufusuna kaptlldlr ve DHKPjCli Mustafa
 • 4. GizLi TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI 4AKTA~m arkada~l ve akrabasldlr. Sol teri:ir i:irgiitleri Tunceli tarafmda egitimgorur intikal ederek Sivas a gelirlerdi. Sivas olaylarmm duyulmasl uzerineMustafa AKTA~m ir;;inde bulundugu DHKP/Cli teri:iristler veberaberlerindeki PKKh grup 5 Temmuz 1993de Ba~baglar ki:iyline gidereksur;;suz giinahslZ 33 vatanda~lffilZm katledilmesi eylemini gerr;;ekle?tirdiler.Sivas olaylarmm hemen ardmdan yapl1an bu eylemle amar;;lanan ~ey Alevi-Sunni r;;ah?maSI meydana getirmekti. 1980 i:incesi ya~anan gerginliklerintekrar ya?anmaSI, yani aym ilr;;edeki Alevi Kurt toplumu ile Sunni TUrktoplumu arasmda bir kutupla~ma olmasl bi:iylelikle teri:ire militankazandlrl1masl amar;;lanill. 1993 Ylh bu rur karanhk provokasyonlarm yogun ya?andl~ bir Ylldlr.PKK teri:ir i:irgiiru ve eleba~lslyla ilgili farkll ar;;lklamalarda bulunan UgurMUMCU 1993 Yllmm ba~larmda i:ilduruldu, cenazesi laik-anti laik mitinginedonu~ruruldu. Org. E~ref BiTLis suikash yine bu J1hn ba~larmdagerr;;ekle~tirildi. 8.Cumhurba~kanlmlZ Turgut OZAL yine aym yl1 ~upheli bir?ekilde i:ildu. Bu yl1lar, PKK teri:ir i:irgiirunun bitirilmesi i<;:in r;;i:izlim arananyillardl. Tam bu di:inemde daglhma giden SilahSIZ, korumaslz 33 askerimizin~ehit edilmesi olay! meydana geldi ve PKK teri:ir i:irgiirunun r;;i:izlihnesine yolac;;abilecek af kararnamesi ortadan kaldrrl1dl. Ba~baglar katliaml somaSI operasyonlar bu bi:ilgeye yi:inlendirilinceMustafa AKTA~ ve grubu c;engelli da~ ACldere vadisini ger;;erek Dereki:iyistikametine gelerek erzaklanm allp, Ki:iseda~a gec;;i~ yapl1an bi:ilgedeSakaltutan Mevki Eski Ke~lik Ki:iyline yakm bi:ilgede karayolunu 5-6 saat birzaman keserek iki ESADA~ otobusunun yo1cularml indirerek otobusleriate~e verdiler. Yo1cularm ziynet e~ya1arl ve paralarml alarak, otobustebulunan bir ba~r;;avu~un ismini si:iyleyerek "~u numaradaki Ba~r;;avu~ ayaglkalksm" deyip onu ~ehit ettiler. Sivastan hastaneden di:inen Gullli iLGUNisimli bizim ki:iylu kadm olayrn magdurlarmdandl. Eylem yerinde TurabiERDOGAN ve Mustafa AKTA~1 gi:iruyor, ne yaphklarml sordugu ir;;in onunparalanna dokunmuyorlar, gi:irgii ~ahidi olarak bu iki teri:iristi te~his etti. Bueylemle teri:iristler ESADA~ turizme bir daha bu yoldan gec;;meyeceksinizdiyerek Erzurum-Erzincan otobuslerinin bi:ilgeden ger;;i~lerini engelleyip,kendilerine yarillm eden MUNZIR Turizme rant sagladllar. Daglhm iznim biterek askere gittim. Askerligimi komando olarakyaplyordum. Tabur komutanl Kfutr;;e bilen bir posta araml?, kendi istegimlegiderek Jandarma kldemli Binba~l Mahmut ~AHiNin postasl oldum. Elimdebir adet ter6rist telsizi vardl, dinleyerek tercumesini yaplyordum. DiyarbakIr-Bingi:il-Tunceli-Elazrg krrsahnda operasyonlarda teri:irist konu~malanmde?ifre ediyordum. Binamlzm yanmda bulunan JiTEM Grup komutanhgmabilgileri veriyordum. Ahmet Cem ERSEVER bu binadaydl. Kurtc;;esi r;;ok iyiohnadlgrndan bazl konulan bana sorardl. PICK itiraf<;:l1arml JiTEM kullanryordu. Hepsinin eline birer kale?verilmi1 ve bu ki~ilerden YlldlZ Timleri kurulmu~tu. Ye~il kod MahmutYlLDIRlM bu timlerden sorumluydu. itirafr;;l1ar Mahmut YILDIRlM1 ye~ilolarak tanlrdl, Jandarma Komando subaylar-astsubaylar Ye~i1i Yuzba~l . .J1V JJAC-:-_~
 • 5. GizL! TANIK KISKAt;IN ifADE TUTANAGl 5olarak bilir ve selam verirlerdi. AItmda Bordo Kartal marka arabasl vardl. 1.Harput Caddesi uzerinde bulunan iki kuyumcu devamll Yei?iIin yanma gelirgiderdi. Eiazlg-PalO uYUi?turucunun merkezlerinden birisidir. JandarmaKomando Birlikleri teriiristlerle ugrai?lrken yani sadece teriirist pei?indekOi?arken,.. Yei?iI Kod Mahmut YlLDIRIMla birlikte hareket eden itirafplaruYUi?turucu ekim ii?ini yapanlarla ortak hareket ediyor ve paranm pei?indekOi?uyorlardl. Veli KO<;OKiln smu arkadai?1 olan ve I;ok samimi oiduguJandarma AIay Komutani Teoman BARUT<;U, Yl1dlZ Tirnleriyle uYUi?turucukal;akl;lllgI yapardl. JiTEMin 0 diinem yaptlgI i?eyi k!saca siiyleyeyim; ikikii?iyi giizaltma allp ii?kenceden gel;irdikten soma birisini iildurup digerinserbest brrakarak, bu olaym konui?ulmasmi biiylece biiIge halklnm devletedUi?man olmasmi sagiaYlP teriire katllulll kiiruklemek. Elazlg jandarma Komando taburu olarak girdigirniz bir operasyondaBingiiI-Genl; Karacehennem biiIgesi Hore dere mevkiinde 11 i?ehit vermii?tik.Bu operasyoniarl yaptlran kii?i daha sonradan ismini duydugumuzkomutanimiz olan 8. Kolordo Hareket Bai?kani Kurmay AIbay Mehmet FikriKARADAGdl. "Kelle aIm fotograf I;ektirelim" diye ii?in magazin boyutuylailgilenirken, hil; oimayacak yerde 11 i?ehit vermii?tik. Yei?il kod Mahmut YlLDIRIM orada giirev yapmaktaydl. AIbay TeomanBARUTt;Uya baghydl. Yakalanan teriiristlerin ifade1eri ahtnrken Kurtl;ebildigim il;in benden faydalanrrlardl. Teriirle mucadele edenler arasmdai?iddet uygulayarak teriiru bitirmek isteyenlerle, halk! kazanarak I;iizlimegitmeyi dUi?unenler vardi. BAHTiYAR AYDIN pai?a teriirle mucade1ede i?iddetekari?1 olan birisiydi. Ben Eiazig Jandarma Komando taburuna gittikten bir aysonra BAHTiYAR AYDIN pai?aya suikast gerl;eklei?ti. PKK teriir iirgiitunekari?1 I;aph bir operasyon gerl;eklei?ecekti. Operasyona gitmeden iince EiceKomando Biilugunun iinunde beklerken UH;;lI tipi helikopterle JandarmaAsayii? BiiIge Komutani ve ilk kez giirdugum Tuggeneral Bahtiyar AYDINhe1ikopterden inerek, iince tabur komutaniarmi seiamiadl sonra LiceJandarma Biiluk komutanllgIm arkasma alarak bize kari?1 kUrsude konui?mayaptigi esnada sag giizlinden vurularak i?ehit edildi. Mermi arkadaki duvannil;ine 15 santim girmii?ti. Sag dizinin uzerine I;iikerek yUzUstU dUi?tU. Busuikastm yapilabilmesi il;in pai?anm oraya ge1eeeginin iineeden bilinmesigerekir. Teoman BARUT<;U ve Fikri KARADAG pai?anm geleeeginibiliyorlardl. Konui?ma esnasmda pai?a vuruldu, yapl1an c;:alIi?ma sonueuKanas marka suikast Silahl bulundu. Silahm bulundugu yere gittim, 700metre uzaktaydl. TabuI Komutanimiz Mahmut ;;lAHiN, "bu teriirist ii?i degil"dedi ve olay yerinden tUfegi alarak bana verdi, ben de tufegi JandarmaYarbaya teslirn ettirn. Tiifegi teslirn ettigim Jandarma Yarbay mermininsapiandlgt yeri te1evizyondan giisteren rutbeliydi. Daha sonra bu tufeginkayboldugu siiylendi. Bu suikastl gerl;eklei?tirenler Ul; i?eyi birden yaptilar;birincisi teriirun I;iizlimunu halk! yanma almada giiren pai?aYl ortadankaldirdilar, ikincisi bu suikast somaSI askerin saga sol atei? etmesiyle biiIgehalkmdan iilumlerin oimasl sonraSI teriire destegi artlrdilar, ul;uncusu iseParmaksiz Zeki kod ;;lemdin SAKlKm bai?mda bulundugu PKK grubu tamslkli?tlniarak teriirun kiikU kazlnaeakken PKKl1 teriiristlerin kal;masmisagiadilar.(
 • 6. GIZLI TANIK KISKA<;IN ifADE TUTANAGI 6 1JO JITEMciler e;ok liiks ya:;nyorlardl. Krzrltepe-Nusaybin-Silopu biilgesi petrol, silah ve uYUi;!turucu kae;ake;ulgl rantmm dondiigu yerdi. Orduda iki e;ei;!it insan gordiim, birincisi e;rkarlarmm pei;!inde kOi;!anlar, ikinci grup ise gere;ekten vatan ai;!lgJ. olanlar. Ben Mardinin her tarafml gezdim. Teror orgiitlerince Mardin gee;ii;! biilgesi olarak kullanlhr. Teroriin oldugu yerde------rant-vardrr-.t995-yJ.1rnda--suikasta-lruI1:Jan-gid~Il-Mardin-ILJand=a-Alay~ _ Komutanl Albay Rrdvan OZDEN, edindigim bilgiye gore halkla araSl e;ok iyi olan birisidir. "Filistin askrsl" tabiri nereden gelir, Israilden. israil, PKK teror orgiitiiniin en biiyiik desteke;isidir. TUrkiyeyi PKK teror orgiitiine kari;!l sert ve radikal adnnlar atmaya tei;!vik eden de israildir. Terore kari;!l uygulanan i;!iddet, en e;ok terorii kullananlarm ii;!ine yanyor. Halkr kazanmaYl diii;!iinerek SlCak ilii;!kiler kurmaya e;alli;!anlar ise hep suikastlarla ortadan kaldmlryor. PKK teror orgiitiiniin nasl1 sHah temin ettigini e;ozdiigu soylenen Ei;!ref BiTLis pai;!anm ue;agJ.nm muamma bir kazayla diii;!iiriilerek 6ldiiriihnesirri protesto ederek askerlikten istifa eden CEM ERSEVER, "Giineydogu Anadoludaki olaylarm gere;ekleri TUrk milletinden gizleniyor" dedikten birkae; ay sonra faili mee;hul bir cinayete kurban gitti. Bu gizemli olaylardan birini ben bizzat yai;!adlm. 1993 ylh Ekim aYlnda Yorese dagmda, PKK teror orgiitii mensuplannca 1;lehit 1;lirvan kampl olarak bilinen yerde 70 terorist slkri;!Unhnli;!u. Kobra helikopterler iist taraftan dagl dovdiikten sonra Elazrg Polis Ozel Harekiit Timleri tam slCak temas bolgesine girmeyi bekledikleri bir zamanda Alay Komutanl Teoman BARUT<;Unun emriyle Polis Ozel Harekiiun iizerine Elazlg Jandarma Komando taburu olarak atei;! ae;uk. Polis Ozel Harekiit bulundugu yeri terk etlnek zorunda kaldl. Hem teroristlerin atei;! ae;ugJ. hem de Jandarmanm taradlgJ. Polis Ozel Harekiitln bolgeye e;lkmasl bazl riitbeliler istemiyordu. Boylece SOOi;!Unhnli;! 70 PKKh terorist bu kui;!atlnadan kurtuldu. 1993 Ylh sonlannda PKK militanl Alii;!er Kod Yiicel Ha).is grubu tarafmdan Sivas Polis Hareket 1;lube Miidiirii Bai;!komiser Fetih Akyiiz i;!ehit edildi. Uzaktan tek kuri;!unla kanalsa vurularak i;!ehit edildi. Daha sonra Bolucan Jandarma karakoluna A1ii;!er Kod Yiicel Halis komutasmdaki PKKh teroristler roketli saldlnda bulundular. 1994 Yllmda Fikri KARADAGm emriyle girdigimiz bir e;atli;!mada tabur komutanlmlz yanlmda i;!ehit diii;!tii. Operasyonlarda havan aUi;!larl yapllarak dag d6viildiikten sonra biz bolgeye girerdik ancak bu sefer sadece bizim girecegimiz bolge harie; diger taraflar havan ve helikopterlerle doviildii. Biz neden havan abi;!l gehniyor diye beklerken KomutanlmlZ yanlmlzda i;!ehit oldu. Beypmar K6yii Muhtan, 1994 Yllmda CHPli Ziya HALiSle A1ii;!er Kod Yiicel HALiSin goriii;!tiiklerini Zara Jandarmaya haber veriyor, ihbar eden Idi;!inin IDuhtar oldugu k6yliilere soylenince tehditler ahyor ve Muhtar istanbula kae;mak zorunda kahyor. Ben bu olaYl daylmdan duydum. Daha sonra bu muhtar Istanbulda bir belediye otobiisiinde kuri;!una dizildi.
 • 7. GizL! TANII( KISKACIN WADE TUTANAGI 7 12.12.1994 tarihinde Elazlg J andarma Komando taburundan teskeremi alarak memleketime geri dondum. Geri dondugumde askere gitmeden onceki imranlI yoktu artlk, Sivas olaylanndan dolayI a:;?In sag ve a:;?ln sol w;; olarak aynlml:;?lardl. Alevi kesim kendisini DHKP/C ve PKKya----------dayaml:;?tl;--Halk-evleri-a<?l.1ml:;?,eski-€i8-ku:;?agmdan_insan1aLha1kl__oJ:gjjJleyi1L~~ ~_ daga ~akarmaya 9alI:;?lyorlardl. Alay Komutanl Muzaffer AK<;AM, ilge Jandarma Boluk Komutanl Tegmen Menderes GU<;LOydu. OrmanlIkalanda 90banhk yaparken DHKP/C teror orglitU mensubu 18 teroristle kar:;?lla:;?tlm. Bunlar igerisinde Mustafa AKTA1;l, Songlil Ko<;yidiT isimli ki:;?iler de vardl. Ben bu olayI hemen ihbar ettim. Veli KO<;UKle devamh telefonla garu:;?en Tegmen Menderes GU<;LO resmi ara9la ge1erek beni kay yerinden alIp karakola gotUrdu. Koy yerinde birisini ajanhkla sU9lamak isterseniz alarak karakola gaturmeniz yeterlidir. Bana "nereden biliyorsun bu teraristleri, sen hayal garuyorsun, unut bu olanlan, boyle bir :;?ey garmedin, ya:;?amadm" dedi. Menderes GO<;LOnun yanmdaki <;avu:;? bizim kaylu klZ1 seviyordu. Klzla aralanru yapaca~l sayleyerek merak ettigim bazl konularl ona soruyordum. Daha soma bu klzla evlendi. <;avu:;? bana ilge jandarmaya gidecek askeri e1biselerin teraristlere verildigini sayledi. Vine bu 9avu:;?tan Menderes GO<;LUnun benim Mustafa AKTAWl ihbar ettigimi kaylulere sayledigini agrendim. Abimin kahvesi oldugundan bOlgede olup bitenler hakklnda anhk istihbarat allyordum. Bir gUn pazarda all:;?veri:;? yaparken bana ajan i:;?birlik9i diyerek kay halkl sald1rdl. Menderes GO<;LOye giderek beni sen de:;?ifre ettin dedim, benimle alay ederek karakoldan attlrdl. Bu olay ya:;?andlktan sonra baglantlml kestim, bilgileri kendime sak1Iyordum. Daha sonra DHKP / C militanl Mustafa AKTA1;lm babasl Ali AKTA1;llakavgamlz oldu, Menderes GO<;LU beni Ali AKTA1;lla barl:;?tlrdl. Sivas Alay Komutanl Muzaffer AK<;AMm yanma giderek bildiklerimi soyledim. Saylediklerimin i9inde Sabanclyl vuracaklan bilgisi de vardl. Ben bu bilgiyi MayIs 1995 yl1mda verdim. Muzaffer AK<;AM yardlmclsl Ertugrul KETENCiyi 9aj?;lrdl, kendisinin Ve1i KO<;UKle 90k samimi oldugunu soyleyerek gerekeni yapacaj?;lm soyledi. Bir90k kez ihbarda bulundum ancak ihbarlarlm degerlendirilmedi. Verdigim bilgilerin degerlendirilmedigini gordugumden Temmuz ayI igerisinde Erzincana 3. Ordu KomutanlIj?;lna gittim. Ordu komutanma 250 ki:;?ilik teroristin Kose daj?;lnda oldugunu soyledim. Beni askeri ara9la imranhya brraktlrdl. Seninle irtibat kuracak ki:;?inin ismi 4. ZlrhlI Tugay komutam Tuggeneral1;lemsettin DEMiRAL dedi. Ben yine Muzaffer AK<;AMa bilgi vermeye devam ediyorum fakat 3. Orduya gittigimi kimseye soylemedim. Bir glin Erzincandan Sivas Zaraya dogru giden askeri birlikler gordum. Operasyon yapllacagml anladlID. Aldlj?;lm bilgileri toparladlm, ilgeye gitmemeye 9all:;?1Yorum, 01 Eylul glinu Ali AKTA1;l ve gevresiyle tartl:;?tlm kavga C;;lktl. KaylUler benim ihbarcl oldugumu Ostegmen Menderes GO<;LUden agrenmi:;?ler. Kavga 9lklnca jandarmaya telefon ettim. Niyazi
 • 8. GizLt TANIK KISKA<;:IN ifADE TUTANAGI 8TOP<;AM iki askeri ara<;;la kaye geldi, kavgaya kaTl~an ki~ileri topladllar, bizikarakola gotiirdUler. Karakoldan soma devlet hastanesine gotCuuldiik.Donii~e ge<;;tigimizde yolda alh sivil ara<;; i<;;erisinde 20 ki~ilik DHKPjC ve PKKsempatizanl, askeri aracm oniinii kestiler. Askerler hi<;; olaya miidahaleetmedi, bu ~ahlslar beni aralarma alarak dovdUler. Daha sonra postasmdan6grendigime gore Menderes GU<;LU telsizle "bIrak ana bir dels versinler" diyeba~<;;avu~a talimat vermi~. Karakola gittik, ~ah1slan nezarete aldIlar, CHPmilletvekili Ziya HALis karakolu aradl ve Ustegmen Menderes GU<;LUylegorii~tii. Bu gorii~meden sonra Hiiseyin DUMLUPINAR isimli ki~i 12.000 DMparay! rii~vet olarak Menderes GU<;LUye veriyor. Kar~1 taraf ifadesi bilealmmadan serbest bIralaldl. AldIi?;1m darbelerden dolay! oliim tehlikesiya~adlgrmdan hastaneye gotiirdUler ve gece ge<;; saatte beni eve brraktllar. Birka<;; giln sonra Alay Komutani Muzaffer AK<;AMm yanma gittim,orgiltten ka<;;an bir DHKP j C militanlyia oturuyordu, itiraf<;;1 yapml~lardl,Muzaffer AK<;AM bu itiraf<;;lyla a~k ya~lyordu. 3. Ordu Komutanhgma verdigim bilgilerden dolay! operasyon kararlalmml~h. Tuggeneral 1;lemsettin DEMiRAL beni Zara il<;;esine <;;agrrm.Kendisine· "bir<;;ok bilgi vermeme ragmen Menderes GU<;LUniin hi<;;operasyon yapmadlgrm" soyledim. "Menderes GU<;LUyii <;;agrrm bir haftai<;;eri atm" dedi. Bir hafta Sivas askeri cezaevinde kaldl. Bana "sana telefonedecegiz geleceksin" dedi. Menderes GU<;LU cezaevinden <;;1ktl. 4. Zlrhh Tugay Komutani askeriara<;;la beni aldirth, haritalan oniime koydular, teroristlerin bulunduguyerleri ve ka<;;l~ gilzergahlanru konu~tuk. Operasyonun harita iizerindeki~ekil1endirmesini yaphk. Karadeniz tarafmdan KOSE DAGINA girilmesinisoyledim. Bolgeyi <;;ok iyi bildigimden tam pres operasyonu olacakh. Giri~yerlerini ve tlkama noktalanm belirledik. 1995 ylll EylUl aymda buoperasyon ba~ladl, gece iki civarlarmda beni ev telefonumdan Binba~1Ertugrul KETENCi operasyona <;;agrrdl. Ben alandan istihbarat toplayacai?;1mdiyerek koyde kaldIm. Birinci giin ge<;;ti, ikinci giin ge<;;ti <;;atl~ma <;;lkmadl,ben <;;ah~manm her an <;;1kacagml beklerken, tlkama b1ilgesini tutacak alanMenderes GU<;LU tlkama yerinde sadece goriintii yapIp ii<;; boliigu 12 kmgeri <;;ekiyor. il<;;enin i<;;inde yol uyguiamasl yapmaya ba~hyor. YIldlZ Hem~ireolarak bilinen YIldlZ NAMDAR ve e~i Astsubay Murat NAMDAR yoldage<;;erken Menderes GU<;LU tarafmdan durduruluyor, kimlikleri soruluyor vegonderiliyorlar. 12 km ileride Sakaltutan mevkiine geldiklerinde, MenderesGU<;LUnun postasmdan bizzat duydugum, telsizle 0 bolgede bulunanterorist grupla irtibat kurarak bir astsubay sizin istikametinize geliyor adlMurat NAMDAR diye anons etmi~. Yolu kesen terorist grup bu arada be~ saggorii~lii Erzurumlu genci indirip kur~una dizmi~ler. Daha oncedenJandarmaya verilmeyen elbiseler teroristlerin uzerindedir, 1;lahin marka ara<;;ge<;;erken Astsubay Murat NAMDAR asker olduklarml zannederek durur.Teroristler giydikleri elbiselerden asker zannedilirler. Mustafa AKTA1;l isimliDHKPjC militanl "Astsubay Murat NAMDAR ara<;;tan in" der. E~i "benimkocami nereye gotiiriiyorsunuz" der, biitiin yalvarl~larma ragmen Murat
 • 9. GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 9NAMDARl orada kurii/una dizerler. Daha soma bu 250 kiii/ilik terorist grupka<;;ar. 250 kiii/ilik terorist grubun ka<;;masma imkan verenler yrllar sonrayaii/arlacaklar dUii/unilldugiinde baii/ka nelere frrsat vermiii/ oluyorlarm. Ka<;;angrubun elebaii/l1arl arasmda Aliii/er Kod Yucel HALiS de bulunmaktadlr. iii/inilgin<;; tarafl Aliii/er Kod Yucel HALis yl1lar soma yani Ekim 2007 tarihindeGabarda Bolu Komando Tugayri:lln pusuya dUii/uriilerek 13 askerimizin ii/ehitedilrnesi ve Daghca Smrr taburunun basl1arak 13 ii/ehit ve 301m uzerindeyarah, 8 erin rehin ahndlgr eylemi ger<;;ekleii/tirir. Bu eylemler somaSl TUrkSilahh Kuvvetlerine smrr otesi operasyon yetkisi verilir. Yine 2008 yrlmdaSmlrotesi operasyon i<;;in goriiii/illecek olan tezkere oncesi yapl1an AktiitunKarakolu baskmmda da Aliii/er Kod Yucel HALiS vardlr. ~ehitler Sivas-imranh Devlet Hastanesine gotiiriildu. ikinci giln beniZaraya <;;agrrdl1ar. Tugay Komutanl ~emsettin DEMiRAL tarafmdan ii/ehitverdigimiz olay yerine intikal ettik. Muzaffer AK<;AM ve Ertugrul KETENCidevardl. Taruii/maya baii/ladlk, ben teroristlerin ge<;;iii/ gilzergahmm ii/ehitverdigimiz yer oldugunu daha once soyleyerek tlkamanm burada yapl1maslgerektigini soylemiii/tim ve yapllan planlamada da bu noktada tlkamayapllmasma karar verilmiii/ti, ama tlkama yapllmam1ii/u. Menderes GO<;LO u<;;bolugu 12 km geri <;;ekmiii/ti. Yol uygulamasl yapurmlii/ ve gelen AstsubayMurat NAMDARl devletin verdigi telsizle degil, teroristlerin kullandlgr Yuasumarka telsizle anons ederek geldigini duyurmuii/tu. ~emsettin DEMiRAL paii/at;;ok bozuldu ancak yapacagl bir ii/ey yoktu. "Teroristler ii/imdi nerededir" diyebana sordu, ben de bir grubun DERE KOYDE oldugunu, diger grubunSincan bolgesine ka<;;tIgiTI1 soyledim. Ertugrul KETENCi, "biz koyii aradlk"dedi, ben de aramadmlz dedim. Koyii aramadlklan halde aradlk diyordu."Koyii aramadmlz yanmdan ge<;;tiniz" dedim. Bunun uzerine ~emsettinDEMiRAL paii/a telsizi eline alarak "bana bagh birlilder geri donun kayegiriyoruz" dedi ve koyde <;;auii/ma <;;lktl. 20nin uzerinde PKKh teroristkoydeydi ve baii/lanndaki ~oreii/ Kod adh Ermeni aSllh terorist <;;auii/mada oluolarak ele ge<;;irildi. Havanm kararmasml flrsat bilen teroristler ka<;;ular.gemsettirr DEMiRAL paii/a <;;ok sinirlenmiii/ti, bana "buraya ne yapmak lazlm"dedi, ben de tepeye tank koyahm dedim, 7 yrl 0 tepede tank bekledi. Daha once olup bitenlerle ilgili detayh bilgi vermeme ragmen hi<;;bir ii/eyyapllmayan b61gede, ~emsettin DEMiRAL paii/aya bildiklerimi tekrarsoylemem uzerine Kose dag b6lgesindeki butun slgrnaklar ve depolar elege<;;irildi. Eyliil 1995te il<;;eye indigimde butiin sol g6ruii/lu kiii/iler banadUii/manca balayordu. Mustafa AKTA~ ve grubunu ihbar ettigimi il<;;eJandarma Karakol Komutanl Menderes GO<;LO k6ylillere soylemiii/. AliAKTA~ ve akrabalarl uzerime yiiriiduler, kavga <;;lku, kavgada bir vatandaii/darp sonucu 6ldu. Beni karakola goturduler. Vatandaii/l 6lduren bende gildim, 150 kiii/ilik kay birbirine girmiii/ ve birisi taii/ yaraswla kankaybmdan olmuii/tu. Sivas JiTEM grup komutanl olan ve kendisini Muratdiye tanltan kiii/i, alkol almlii/ bana, "Menderes GO<;LOyii neden ihbar ettin,
 • 10. GizLt TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 10Mustafa AKTA~ ve teroristler senin ne iistiine lazIm, niye kan:;/1Yorsun. Bubolgedeld teroristler senin ne iistiine lazlm. Cinayet de senin iizerine kaldl,bundan sonra nereyi karl:;/tlracaksm" diye benimle alayll alayll konu:;/tu. Bukonw;;masl <;;ok agnma gitmi:;/ti. Teroristleri devlete bildirmekten dolayJ. azari:;/itmekle kalmayacak aym zamanda i:;/lemedigim bir cinayetten dolaYlcezaevine girecek ve 5 yl1 3 ay 3 giin cezaevinde kalacakhm. 1995 YI1l sonunda ceiaevine girdigimde; Menderes GU<;LlJye, MuzafferAK<;AMa, Genelkurmay Ba:;/kanhiP-na, Jandarma Gene! KomutanhiP-nahararetli mektuplar yazd1m. Mektuplarm i<;;eriginde, Giineydoguda askerlikyapbgun donemde terore kar:;/l miicadelede samimi bir ortam gordiigumdenbu ili:;/kiyi Sivasta ger<;;ekle:;/tirerek vatan hainlerine darbe vurabilecegimidii:;/iiniirken ne yazlk ki birilerinin terorii yokmu:;/ gibi gosterip, teroristlerinyerlerini soylememe raiP-nen iizerlerine gitmeyerek bolgede varhklarml devamettirdiklerini, teroristleri ihbar ettigimden dolaYl cezaevine girdigimi ve kar:;/ltarafm av:ukathiP-m CHP il Ba:;/kanl Metin KARADENiZin yaptliP-m be!irtiranlatlmlarda bulundum. Yine daha once suikast olacaiP-m soylememeragmen gerekeni yapmadlklarmdan 09.01.1996 tarihinde Sabancl Cinayetigen;:ekle:;/ince Ertugrul KETENCi cezaevine ziyaretime ge!di. SabanclSuikasbm bildirdigim halde neden gerekeni yapmadmlz, ben bunu hertarafa yazacaiP-m dedim. Ertugrul KETENCi, "sen sus, hi<;;bir :;/ey soyleme,biz senin mahkemene yazI yazarak seni cezaevinden <;;1karacaiP-z" dedi. Yinebana "sen gii<;;lii istihbarat allyorsun, bu teroristlerin yerlerirri bize soyle"dedi. Ben. de soylerim ama berri kurtarm dedim. Teroristlerin k1:;/1 ger;:irmekuzere Hafik il<;;esi Yukan Asarclk koyiinde olduklarml soyledim. Bu bilgiyi28.01.1996 tarihinde verdim, 29 Ocak ak:;/aml operasyon hazlrlliP- yaplldl, 30Ocakta teroristler oldiiriildii. DHKP/ C teror orgiitii ir;:erisinde iist diizeysorumluluklarda bulunmu:;/ olan teroristlerden Mete Nezihi ALTINAY,Mustafa AKTA~, Comert 6ZEN toplam 7 terorist olii olarak ele ge<;;irildi.Muzaffer AK<;AM, yargllandlglm mahkemeye benimle ilgili olarak kendileriner;:all:;/tliP-ml belirtir GiZLI ibareli bir yM! yazdl. Bu yazlyl mahkememdentemin edebilirsiniz. DHKP / C teror orgiitii militanlarl SabanCl Center Suikastmdan once a<;;geziyorlardl, bu eylem olduktan soma orgiit para yiizU gordii. Cezaevinde mektup okuma komisyonuna getirildim. Teroristlerinbirbirlerine yazdlklan yazl:;/malarl okuyarak de:;/ifre ediyordum. SabanclSuikastl faili Fehriye ERDALm, PKK teror orgiitii mensubu Cafer Kod TurabiERDOGANm abisi olan Rlza ERDOGAN tarafmdan Almanyanm Frankfurt::1ehrinde tutuldugunu, kaldliP- apartmanm Tiirkan ERDOGAN apartmanloldugunu tespit ettim. Fehriye ERDALm kald@ yerin ar;:lk adresiniverecegimi belirtmem uzerine Savcl beyin aracilliP-yla cezaevine ge!en MiTmensubu olduklanm soyleyen ki:;/ilerle gorii:;/erek Fehriye ERDALm a<;;1kadresini verdim. Sabancl Suikastl faili Fehriye ERDALm a<;;1k adresini MiTmensuplarma verdikten 15 giin sonra Aydm DOGANm televizyonu KanalDde Arena Programmda verdigim adresten r;:lkarken Fehriye ERDAL ileyanmda Musa A~OGLUnu gosterdiler. Aydm DOGANm te!evizyonu bugiiriintiileri gosterirken, "polis bulmadl, MiT bulmadl ama biz bulduk"
 • 11. GIzLi TANII( KISKAl;:IN iFADE TUTANAGI 11diyordu halbuki bu bilgiyi ben MITe vermi:;;tim. Fehriye ERDALm kaldl~yeri devlet iigrenmi:;;ti ama Aydm DOGAN bu yeri de:;;ifre ederek SabanclSuikastmm failinin ka~maslm sagladl. Kendilerine Fehriye ERDALm adresini verdigim MIT giirevlileri tekrargelerek giirii:;;mek istediklerinde ben Cumhuriyet SaVClsma "bunlar bilgilerisabyorlar" dedim, 0 da bir daha giirii:;;meyelim dedi ve bir daha MITIegiirii:;;medim. Bu arada :;;unu siiyleyeyim, 1999 ylimda tam a~lkcezaevindeyken izinli olarak Istanbula gelerek Sabancl Centerde toplanbyakatl1dlm. Oradan Kanal Dye gee;;tik, Arena Programmda Ugur Dundarmyardlmclsl Kemal Bey; "Fehriye ERDALm kaldl~ yerle ilgili bilgileri MiTden15.000 dalar kar:;;ili~nda sabn aldlklarlm" bize siiyledi. Cezaevinde bulundugum slrada Sedat PEKERin Sivas OlaylarmdandalaYI yatmakta olan ki:;;i1ere para giinderdigine :;;ahit oldum. Posta ile gelenpara ka~tlar1ll1 giiriiyordum, kime ne kadar para geldigi ve kimden geldigihakkmda bilgim oluyordu. Sivas olaylanndan dolaYI cezaevinde bulunanki:;;ilerden Mevlut ATALAY, Ahmet Turan KILI<;, Faruk SARIKAYA, ErolSARIKAYA, Kenan KALE, Zafer YELOK, Yunis KARATA~, Orner Faruk GEZ,Ali KURT, Erkan <;ETiNTA~, Faruk CEYLAN isimli ki:;;ilere Sedat PEKERpara giindermekteydi. Sedat PEKER Nigde cezaevinde bulundugu diinemdebu ki:;;ilerle mekrupla:;;lyordu. Cezaevlerinde Sedat PEKERin a~rhi?;1 vardlr.Sedat PEKER adma sue;; i:;;leyen paraslZ pulsuz ki:;;ilere cezaevlerinde parayardlml gelirdi. Bu ki:;;iler tahliye olduklannda da Sedat PEKERin siiziindene;;1kmazlar. Sedat PEKERe haslffi olarak cezaevine du:;;un bir ki:;;inin ya:;;ama:;;anSl yokrur. Vine Nev:;;ehir cezaevinde bulunan uyu:;;turucu kae;;ak~lsl Urfil;:ETiNKAYA, Sivas olaylarmdan dolaYl cezaevinde yatmakta alan SedatPEKERin adamlarma para giinderirdi. 1996 Yllmda Veli KO<;OK Giresun Jandarma Biilge Kamutanl olarakbolgeye geldi. Menderes GO<;LOyu yanma alarak ~ebin Karahisar iIe;;eJandarma Komutanl yapb. PKK teriir iirgiitU ile DHKPjC teriir iirgiitUnunKaradenize ae;;llmalarl bu yl1 ger~ekle:;;ti. Maltepe Kiiyii klrsalmda PKKll teriiristlerin oldugunun haberini aldlm.Bu bilgiyi polisle payla:;;bm. Benim verdigim bilgiyle Ekim 1996 YIlmda PolisOzal Harekat bir e;;ab:;;maya girdi ve hi~ :;;ehit vermeden 42 teriirist oIU olarakele gee;;irildi. Ruhat Kod Sezai DOGANm da aralarmda bulundugu PKK11militanlar iilduriilunce teriir Karadeniz tarafma dogru kaydl. Giresun-Orduve Gumu:;;hane klrsall yani Veli KO<;OKun Sorumluluk alanmdaki biilgelerteriiriin yuvasl oldu. 1998 Yllma kadar Sivas E-Tipi Kapall Cezaevinde kaldlm. Bu aradamektup akuma komisyonunda iirgiite;;Ulerin :;;ifreli yazl:;;malarml de:;;ifreediyorum. GUIer OTAl;: isimli PKK militanmm canh bomba oldugunu veSivas olaylarl sanlklarml ziyarete gelen grubun ie;;erisine girerek cezaevioniinde kendisini patlataca~m bildirdim. Polis iinlem almca bu eylemigere;;ekle:;;tiremedi. Bu sefer 29 Ekimde kendisini patlatacagml siiyledim.Kimlerin yardlmcl olacai?;1m da bildirdim. Menderes GU<;LUnun adaml Ali
 • 12. GizLt TANIK KISKAQIN iFADE TUTANAGI 12AKTA~m yardlmcl 01aCa~Ill bildirdigimden Ali AKTA~ giizaltma almdl, 2 gUnsonra serbest bmikJJdl. 3. giin yani 29 Ekim 1996 giinii GUIer OTAQkendisini patlattl ve u<;; polisimiz ~ehit oldu. 1999 Yllmda tahliye oldum. 2000 Yll1nda Antalyada bir ote!e gittim. Otel sahibiy1e sohbet ederken Toyota Avansis marka ara<;;la iki ~ah1s geldi.Bu ki~iler Antalya Varsak kasabasmda bulunan JiTEM mensuplarlydl, ote!sahibini aldlIar, 110.000 Mark bor<;;landrrdllar ve oteline e! koydular. VeliKu<;;uk pa~anm Kocaelili tanl(ilklan ile Albay Hasan Atilla UOUR otele e!koydular. Ablam bu otelde <;;al1~lyordu, ben otelciyle konu~tum. Otelinikaptlrma dedim, meger ajanlan oteldeymi~ ve benim otelciden tarafkonu~malarlml bildirmi~ler. JiTEM Grup Komutan yardlmclsl HakanBa~<;;avu~· ve onun yardlrnclsl Karadeniz ~iveli ~ahin isimli ki~iler ote!egelerek JiTEM kimIiklerini giisterip "bizimle geliyorsun" diyerek benigiizaltma aldllar. Ben JiTEM binasmdayken QALKAYA Belediye Ba~kanlSuleyman YILMAZl getirdiler. Be!ediye Ba~kamndan "arsalarl bizevereceksin" diyerek toprak istediler. "Karm e!imizde, karlm ormanagoturl1rG.z, <;;ocugun elimizde" gibi bir surG. tehditlerde bulunarak "arsalarlverirsen serbestsin" dediler. Be!ediye Ba~kanl vermem deyince Ali PURdenilen ki~i ge!erek devreye girdi "ver kurtul" dedi. JiTEMin ba~mdaki ki~iise Ho~gin lakaph Kadir Yl1zba~lydl. Be!ediye Ba~kanmdan bir surG. paraaldilar. JiTEMin araClSl olan Ali PUR aslen Sivas-imranl1-Karacaiiren koyiidogumludur, DHKP/Cli Mustafa AKTA~m akrabasldlr. SUIeymanDEMiRELin eski korumasldlr, Orhan TA~ANLARm yakm arkada~l, ismetSEZGiNin kirvesidir. Ali PUR araCl oldugu i<;;in bu olayda yo1unu buldu. Benim kimligime el koyarak "Hi<;;bir yere te!efon a<;;madan, gitAntalyadaki teriiristleri tespit et gel" dediler. Ben birka<;; yere te!efon a<;;tlm,ak~am tekrar bern alarak, "sana gUvenecektik ancak ~uraYl ~urayI aradm"diyerek tekrar giizaltlna aldllar. Aradlklarlffi i<;;inde Ali Osman SALIK isimlibir binba~l vardl. Onu aradlklarmda "her konuda kefilim" demesi uzerine"Artlk bize <;;all~acaksm" dediler. Orada Hakan Ba~<;;avu~la samimi oldum,birlikte otururken Ho~gin lakaph Kadir Yuzba~l gelerek "Ali Osman arayagirmeseydi, giitUrl1n kafasma Slkm diyecektim" dedi. "Bundan sonra benimle<;;al1:;;acaksm" dedi. Ba~<;;avu~HAKANla bir gUn JiTEM binasmm iinunde otururken konuSusurluktan a<;;lldl. "ButUn uyu~turucu babalanm Abdullah QATLIya bizvurdurduk, sonra 0 kendi <;;lkarlarl igin <;;all~maya ba~ladl. Her ~eyin birsonunun gelecegini bilmeliydi. Zannediyor musun bu bir trafIk kazasl, bizdekaYltIarl var. Ara<;; <;;arptlktan soma Abdullah QATLI sagdl. Sag kolukmIml~tl, yarallydl. Araba sag on taraftan <;;arpml~, Abdullah QATLI arkasolda oturuyordu. Kolunu buktUk, kopek gibi yalvanyordu. TrafIkkazasmdan degil, darptan iildu. Abdullah QATLIYl odunla iildurduk" dedi.JiTEM olarak Susurluk OlaYllll ba~tan sona kayda aldlklarml siiyledi.Oburiinu niye oldfumediniz dedim. "Antepten tut Silopiye kadar olanboll1mde bir gUzergah var, bu gUzergah her a<;;ldan iinemli, bu adamm 14 binsilahh adaml var, bu giizergahl kaybetmek istemiyoruz" dedi. Sonra,Ba~bakanhk Tefti~ Kurulu Ba~kanl Osman Nuri ODUNCUnun kazanm olu~
 • 13. GIZL1 TANlK KlSlCA<;IN !FADE TUTANAGl 13§ekIiyle ilgili gere;;ekIeri dillendirrneye e;;ah§tliP-m ancak onu kirnsenindinlernedigini soyledi. Susurlukta rneydana gelen kazaYl kendilerininayarladl!P-nl, aracm arkasmdan JiTEM rnensuplanmn takip ettigini, OsmanGo-REUZun takip eden arae;;ta oldugunu soyledi. Osman GUREUZ, VeliKD<;UKiin adarnldrr. Bize e;;ah§, sana kirnlik e;;lkarahrn, dokunuhnazhiP-nolsun dediler. JiTEM terorle rnucadele ie;;in kurulrnu§ bir birirn ohnasmaragmen teror harie;; her turlu harae;; ve koparrna i§leriyle ugra§lyordular.Aritalyadaki butiin otelciler bunlardan korkuyordu. Ben bu ki§ilerle e;;a1l§rnaYl kabul etrnedinl. istanbula gittirn, aym seneAntalyaya gittigirnde JiTiM grup kornutan yardlInClSl ~ahinle tesadufenkar§lla~tlk. Bana kale ie;;indeki Sevil ote!e gehnerni soyledi. ~ahinin akrabaslSevil otelin i§letrneciligini satIn alrnl~. Alaattin <;AKICInm karde§i Sava§<;AKICl Sevil otelde kallyordu, onu korurnak ie;;in JiTEM rnensuplarml otelinetrafma dikrni§lerdi. Sava~ <;AKICl, istanbul ve Bodrumdaki Dedikodulurneyhanenin sahibidir. ~ahin bana toplu tabancasITll gostererek tehdit etti,"benirn hak1arnda sagda solda konu~uyorrnu§sun" dedi. Ben bu otele birhafta boyunca giderek otelin sahibiyle konu~turn. Otele JiTEM el kOYlllu~tu.Ali PUR devarnh bu otele gelip gidiyordu. Beni tehdit ettikleri ie;;in ElazJ.gdantanldliP-rn Antalya iI Jandarrna Alay Kornutanl Kldernli Albay Nihat CELEPinyanma giderek konuyu kendisine anlaturn; "Ben ernekIi oluyorurn, senburalan terk et, uzak dur bunlardan" dedi. Sava~ <;AKlCl bir uyu~turucukae;;ake;;lsldrr, otel ve barlarda uyu~turucu pazarlar, JiTEM bu uyu~turucu.trafigini kontrol ederek ranum alrr. Sonue;; itibariyle Ergenekon teror orgl1tU,bir ayagmda rnafya diger ayaiP-nda teror orgl1tleri bulunan bir ihanetyurnaiP-dlr. 1996 ylimda patlak veren Susurluk olaYl oncesi Orner Lutfi TOPALcinayeti rneydana geldi. Ernlak Bankasl Gene! Mudurli. Engin CIvANdan 250rnilyon dolar harae;; istenrnesi sonraSl, verrnedigi ie;;in silahla yaralanrnaslolaYlndan tutukIanarak cezaevine du~en Davut YlLDIZ benirn kogu§urnageldi. Dundar KILl<; tarafmdan olduruhnekten korktugunu soyledigi ie;;ingUvenli kogu~ olarak benirn yanlrna verilrni~ti. Cezaevinde birlikte kald1glrnDavut YlLDIZ vasltaslyla Adnan CiCEKIe tanl§urn. Cezaevinde ve tahliyesomaSl Adnan CiCEKIe bire;;ok gorli.§rnern oldu. Orner Lutfi TOPALcinayetiyle ilgili bazJ. bilgiler edindirn. Orner Lutfi TOPAL oldurli.lrneden onceHilal ALTINTA~tan iki oglu dunyaya gelir. Amerikan hastanesinde e§iniziyaret ederek e;;lkuktan sonra Sarlyerdeki evine giderken kur~una dizilir. ikiadet KIe§nikov rnarka silah olay yerine blrakllrnl§ur. Adnan Ci<;EK bana bueylernin JiTEM tarafmdan gere;;ekle~tirildigini soyledi. Ancak bir gUn somayapllan ihbar neticesinde bazl polisler gozaltma allmrlar. Bu polisleric;;erisinden Ayhan <;ARKIN, Ziya BANDIRMALIOGLU, Oguz YORULMAZ,Ayhan AKCA isirnli ki§iler vardlr. Bir ay soma Adnan CiCEK ve ekibiBebekte bulunan Deniz Kafeye baskm yaparak Nurullah Tevfik AGANSOY veyanmdakileri oldurli.rler. Nurullah Tevflk AGANSOY ihbarcl oldugugereke;;esiyle 6ldurulur. Saldmda eylerne giden Adnan Ci<;EKin abisinin ogluRecep CiCEK de olur. Bu ki§ileri Alaattin CAKIClya ihbar eden ki§i Sele;;ukURAUdlr ve kendisi denize atlayarak kae;;ar. Sele;;uk URALm klZl daha sonraAlaattin CAKICl ile birlikte Fransada a~k ya§arken yakalandl. Davut YlLDIZ, r
 • 14. GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 14Alaattin QAKICInm adamidir. Alaattin QAKICInm arkasmda silahh giigolarak JiTEM vardir. Ben Adnan QiQEKin referanslyla AnkaraBahgelievlerde bulunan MiT binasma giderek Kal?if KOZiNOGLU ileg6riil?tUm. Ter6r 6rgiitlerinden tehditler aldlgrm igin yurtdIl?ma grkmakistedigimi kendisine s6yledim. Alaattin QAKICIdan bahsederken Reis diyekonul?uyordu. Alaattin QAKICInm kardel?i Saval? QAKICI ise AntalyaJiTEMle ilil?kili olan kil?idir. 200.3 yrlmda Osman GURBUZ isimli bir l?ahistan tehdit telefonlanalmaya bal?ladlffi. Kim oldugunu aral?tIrdlgrmda; HaCI lakabllll kullandlglm,Nurettin ELiBOL sahte kimligini kullandlgrm, eski Gene! Kurmay Bal?kaniOrgeneral Dogan GURE~in Hasdal kIl?lasmda zehirlenmeye gah:;/rlmasl olayrsonraSI emekli edilen Emekli Tuggeneral Habil KUQUK ile TaksimSiraselvilerde ortak bir buro agtIgrm 6grendim. Osman GURBUZii HabilKUQUKle VELi KUQUKun tanll?tIrdlgrnl, Veli KUQUKiin il Jandarma AlayKomutam oldugu d6nemde Osman GURBUZun polisle gatIl?maya girerek birpolis memurunun l?ehit edilmesi eylemini gergeklel?tirdigini 6grendim.Osman GURBUZun burosuna 0 d6nem Korkut EKEN, Veli KUQUK, ZiyaBANDIRMALIOGLU, Kurl?at YILMAZ, Sedat PEKER gelip gitmektedirler. Osman GURBUZ, abisini 6ldurmek, uYUl?turucu kagakgIhgr, polis6ldurmek, bel? kil?inin 6lumune sebebiyet vermek, Sangazide liseli bir kIzatecaviiz etmek suglarl gibi Agrr CezalIk suglardan arandigi d6nemde 1997iyrhNisan aymda Mehmet AYPAKi tehdit etmekten yakalandr. Yakalandigi yerdebirgok silah ve muhimmat bulundu. Silahlarm bulundugu yerdebirgokkil?iyi il?kenceli sorgulardan gegirmil?tir. Arandlgr ve il?ledigi suglar AgrrCezalik suglar olmasma ragmen Agrr cezada degil Beyoglu Asliye Cezadayargrlandl ve 12 yrl8 ay ceza ald!. 2001 yilinda Rahl?an afflyla tahliye edildi. Osman GURBUZ, tahliye olduktan sonra bir sure ortalIktan kaybolur.2002 yrlmda Ankarada bir general tarafmdan Antalyaya g6nderilir. VelireUQUK aracIhgIyla Antalya JiTEMle tanll?tInhr. Antalyada Semih KOKEN ilebirlikte AYI~IGI Gazetesini kurarlar. Bu gazetenin isminin AYI~IGI oimaslgerektigini Albay Hasan Atilla UGUR s6ylemil?, ben bu bilgiyi SemihreOKENden 6grendim. Bu arada birgok il? adammm tehdit edilmesiolaylarma kanl?lr. 2002 yrlmda HABLEMiTOGLU cinayeti somaSI servetiartar. Osman GURBUZ tekrar istanbula ge!diginde OViT Te!ekom sahibiHuseyin ve eski istihbarat Yuzbal?ISI Nejat QAGLAK tarafmdan GazetecilerSitesinde kendisine daire kiralanir. 2003 yrlma kadar burada oturur. Osman GURBUZiin tehditleri devam edince Bayrampa::la TaburKomutani olan 6nceden tanldlgrm kil?inin yanma giderek konuyu aniattim.rearl?llannda askeri bulunca gekindiler. Bu arada telefonlarla karl?lhkllsatal?malanmiz devam ediyordu. Bu konularla ilgili defalarca ihbarlardabulundum.
 • 15. GizL! TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 15 Osman GORBOZun adamlan olduklanlll s6yleyen Huseyin ve Nejat t;AGLAK isimli iki ki:;;i ile 1;lirinevlerde gorii:;;ilim. Cherokee marka jeeple geldiler, uzerlerinde uzun deri eeket ve uzun palto vardl. ikisinde de akrep marka makineli silah vardl. Bana "Abiden ne istiyorsun, onun bizim gibi 2000 tane silahh adaml var" dediler. 2006 yilinda bir arefe giinu Merter Me Donaldsda bulu:;;ma verdiler.Me Donaldsa giderik beklemeye ba:;;ladlm. Seat araba, Hundai minibus, Cherokee Jeep, Reno CllO araglar geldi ve son olarak da Ladn Cruiser markaarag geldi. Adamlarl ko:;;arak geldiler ve "Abi geliyor" dediler. OsmanGORBOZ gelerek yukarl <;J.ktJ.. AdamlaTlllln hepsinin uzerinde silah varm.Kar:;;lma oturdu ve konu:;;maya ba:;;ladlk. 0 giin saat geee 12.30 dan sabah06.00 ya kadar konu:;;tuk. Beni polis mudurii olarak tanlyormu:;;.Ajandalarml glkardl, g6rii:;;iligu generalleri g6sterdi. istihbarat Daire Ba:;;kanlLevent ERSOZ, Takip Daire Ba:;;kanl Hasan Atilla UGUR, Jandarma OrganizeSuglar 1;lube Mudurii Albay Aziz ERGEN ile :;;u an ismini hatrrlayamadl~mJandarma Genel Komutanh~ Denetleme Daire Ba::?kanl ile irtibatlloldugunu, Kendisinin MiT tarafmdan yeti::?tirildigini s6yledi. TUrkiyede ikiki:;;ide bulunan P02 Kimligi ta:;;lyormu:;;. Bu kimlikten :;;imdiye kadar birkendisi bir de Abdullah t;ATLInm aldl~m soyledi. Cizre-Silopi veDiyarbaklrl <;ok iyi bildigini anladlm. Devam eden konu:;;mamlZda,"Ankarada Jandarma Genel Komutanh~na elini kolunu sallayarak girdigini,birgok ki:;;iyi sorguladl~lll, Ye:;;il kod Mahmut YILDIRIMla seneleree berabergah:;;tl~lll, Ye:;;ilden bahsederken "0 :;;erefsiz benim yanlma diz g6kerekgelirdi, gegen oglu ge1di, ana bir surii vaatlerde bulundum" dedigini, Ye:;;ilKod Mahmut YILDIRIMm :;;imdi Yunanistanda Ermenilere ajanhk yaptl~lll,Korkut EKENe Antalya Varsakta ev aldl~, Ali PURun kendisinin yanmadiz g6kerek geldigini, 15 Milyon Dolar parasmm oldugunu, Tansu t;iLLERebagrrarak konu:;;tugunu ve kendisine yall getesi dedigini, Mehmet AGARlagak samimi oldugunu, yUzleree adammm oldugunu, baglantllarmmoldugunu, dukkanlannm oldugunu" s6yledi. 2003-2004 yl1larmda benim iizerime kaylth Avea hatll numaramlara:;;1:lrarak adresimi vermesi igin Hasan Atilla UGURla g6rii:;;tiigunii, dahasanra Levent ERSOZe giderek Hasan Atilla UGURu benim adresimibulamadl~ igin :;;ikayet ettigini s6yledi. Osman GORBOZ benim polisoldugumu zannederek bu ki:;;ilere s6yledigi igin onlar da "0 devlet memuruoldugu igin biz bu i:;;e kan:;;amay1Z" diyorlar. Bu konu:;;mamlzda sarho:;; oldugu igin bana aglldl. Hemen hemenbirgok :;;eyi benimle payla:;;tl. Bu konu:;;mamlz Me Donalsm kameralanndakaylthdlr. Eu konu:;;malanmlZda bana 15 Milyon dolara yakm parasl oldugunus6yledi. Osman GORBOZ eezaevinden glktlgmda be:;; parasl olmayanbirisiyken nasl1 olur da klsa siirede boyle yiiksek miktarda bir servet e1deedebilir. Kendisine sordugumda, eezaevinden glktlktan sonra Levent ERSOZtarafmdan kendisinin Cizre ve Silopi b6lgesine g6nderildigini, b6lgedekaldlgml, sorgulamalara katlldlgml, bu arada iki HADEPlinin kaybolmasl
 • 16. GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 16olayml gen;:ekle~tirdigini soyledi. Silopi ilc;:esinde HADEPll Serdar TANI~ veEbubekir DENiZin bilinc;:li bir ~ekilde IIc;:e Jandarmaya girdiklerinin bOlgehalkI tarafmdan goriilmesi somaSl kaybedilmelerinin amaCl ne olabilir. Buolay en c;:ok PKK teror orgiitii.niin i~ine yaraml~tIr. 30 senedir terorii.n buiilkede bitInediginin ac;:rk nedeni budur. Ne zaman teror orgiitleri elemanbulmakta zorlansa hemen bir provokasyonla terorden beslenenler imdadayeti~iyor ve halkI ayaklandmyorlar. Terore gorii.niir destek olarak silah-para-maddi yardlm sayrlabilir ama en onemlisi· gorii.nmez destektir. Goriinmezdestek ise zaman zaman yapI1an bu tilr provoke eylemlerdir. 30 yrllrk terorlemiicadelemizde teroristlerin ekmegme yag sUren bu tfu birc;:ok provokasyonvardlr. Soma ne oldu, Osman GURBUZ Antalyaya geldiginde PKKh otelsahipleriyle uyu~turucu kac;:akC;:lhgl yaparak servetine servet kattI. Osman GURBUZun ortagr alan Semih KOKENle gorii.~tiim. OsmanGURBUZiin karanhk ve pis i~lerini bildigini, gozleri oniinde otel sahibi ikiki~iyi oldiirerek ormana gomdiigunii soyledi. Semih KOKENle samimi olduk.2006 yIlmda Antalyaya gittigimde bana Osman GURBUZun biirosunug6sterdi, iizerinde Zorbey YatIrmr yazryordu. Semih KOKEN bana, Bayrampa~ada peynir firmasl bulunan TiirkogluPeynirciligin sahibi olan Faruk TURKOGLUnun Bayrampa~a KIzllaydaOsman GURBUZii estetik ameliyat yaptIrrugml ve yiiziinii degi~tirdiginisoyledi. .I I Faruk TURKOGLUnun. yanma gittim ve g6rii.~mek istedim. Oncebenimle gorii.~mek istemedi. Soma Sekreterine Osman GURBUZun isminiverdim. Hemen odayr bo~alttIrarak beni ic;:eri ald!. Osman GURBUZe nedenestetik ameliyat yaptIruz dedim. Osman GURBUZu kendisine MiiteahhitMurat GZTURKiin getirdigini, Murat OZTURKe ihaleleri aldlgml, Cezaeviin~aat ihalesini Osman GURBUZun araya girmesiyle Murat OZTURKunaldlgrm soyledi. Daha soma Osman GURBUZun Murat OZTURK vekendisini kemere gotiirdiigunii, misafrr ettigini, ilgilendigini ve uyardlgrmsoyleyerek "ben de estetik ameliyat yaptIrdlm" dedi. Bu ameliyattan kac;: paraaldlmz dedigimde para almadlk dedi. Murat OZDEMIRkendisinin kullandlgr34 CAT 3.2 plakah Zlrhh Mercedes marka otoyu Osman GURBUZe hediyeetmi~. Ayrlca Osman GURBUZ 34 DK 4050 plakall Nissan Primera markaaraCl e~inin iistiine satm alml~. Semih KOKENle gorii.~memizde bana Sebo~ Dayrdan bahsetti. OsmanGURBUZle birlikte kuliip i~leten SEBO~ Dayr lakaph ki~iyi Bagcllar GoztepeMahallesinde buldum. "Osman Giirbiiziin silahlan sendeymi~ ne yaptm"dedim. "Bu aralar aramlZ ac;:rk gorii.~miiyoruz" dedi. Tekrar silahlarl soruncabana "yegenim 0 konulan kapat" dedi. Osman GURBUZle devam eden davam ic;:in Ali PUR devreye girdi.Bana "ne gerekiyorsa yapallffi, Osman GURBUZ c;:ok giic;:lii bir adamdlr,Savcllarla Kayrnakamlarla oturup kalkar" diyerek ~ikayetimi geri almamlistedi.
 • 17. GiZLt TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI Kardel/irnin kaza ge<;:irmesinden dolayr Antalyaya gittigimde merakedip tekrar Osman GURBUZGn burosuna bakugunda Kuvayr Milliyebayraklarl ve tabelalan oldugunu gordum. internetten aral/t1rarakMersindeki Genel Merkezinin telefonunu buldum. AradIgImda karl/Ima Bekir6ZTURK (;aktl. Osman GURBUZU sordugumda bana kendisinin Mersindeikamet ettigini, Osman GURBUZU t=adlgIm soyledi ve "onlar bilir"diyerek beni Oktay YILDIRIMa yonlendirdi. Bana Oktay YILDIRIMm ceptelefonu numarasmi verdi. Oktay YILDIRIMla goriif;1tUgumde OsmanGURBUZun Fikri KARADAGm bal/karn oldugu dernekten oldugunu, FikriKARADAGa da emekli Kurmay Albay Aziz ERGEN vasitaslyla ulal/abilecegimisoyledi. Aziz ERGENi arad=. Askerligimi yapugIm donemde kucagunda l/ehitolan komutarnm Mahmut ~AHiNin arkadal/I oldugunu goriil/memizdeogrendim ve bana bu yUzden yardimci olacagIm soyledi. Aym gUn geri donul/yaparak Fikri KARADAGm telefon numaraSlm verdi. Cepten aradIgImdacevap vermeyince dernekten arad= ve Huseyin GORUMle goriil/tUm, banasonu 15 16 ile biten bir numara verdi. Fikri KARADAGI aradlgImda dahaonceden soylenmil/ olacak ki "sen l/ehit binbal/I Mahmut ~AHtNin postaslsm,seni tanIdIm" dedi. Ben de kendisine Osman GURBUZun bem tehdit ettiginive bu yUzden kendisini mahkemeye verdigimi soyledirn. Osman GURBUZiinpis il/ler yapan birisi oldugunu anlatt=. Kendisini yaklal/Ik iki saat sonraaradlgImda Osman GURBUZ ile Mersinde bir toplantlda olduklarmi vebenden dolayr tarul/uklanm soyledi. Fikri KARADAG bana istanbula gelecegini, kendisini Sabiha Gok<;:enHavalimanmdan karl/ilamami soyledi. 2007 yIh Nisan ayrnda kendisinihavaalanmdan aracimla aldim. Ben kendisine hemen Osman GURBUZUsoyledim. "Osman GURBUZii benimle Ali PUR tanll/t1rdl" dedi. "Antalyadasenden dolaYI tartll/ugImlZda senin ismini duyunca siktirdi gitti" dedi."Bende 13 bin kil/ilik hain listesi var" dedi. "OrtallgI birilerine blrakacagImlZlmi sanlYorlar, benim elimde giineydoguda saval/mil/ bir surii emekli askervar, bizim bir gUn elimize silahlarl alarak meclisi basacagImIzdan dolaYItlrslyorlar" dedi. Kendisinin ihtilalci subay oldugunu soyledi. Mersinde neif;1iniz vardl diye sordugumda "Mersinde karargahimiz var" dedi. Yine Bekir OZTURK ve Neriman AYDIN birlikte benim il/yerime geldiler.Bekir OZTURKle daha onceden telefonla tanil/mil/hgim var, Neriman AYDIN!Kuvvayi Milliye genel koordinatorii olarak tanittl. Bekin 6ZTURK saghk<;:1oldugunu soyleyince kendisine neden Emekli Kurmay Albay Aziz ERGENdegil de sen Genel bal/kansm diye sordum. Bana Aziz ERGENle birlikteKuvvayi Milliyeyi kurduklarmi soyledi. NaSl1 tanil/bmz dedigimde, "bizibUyUklerimiz" tanil/trrdl dedi. Parasal slklnblarmm oldugunu soylediler.Mersinde Bayrak mitingi yapuk1arlm soylediler. Madem parasal soonbmzvar, Osman GURBUZde orada diyerek TEMPO dergisinde <;:Ikan haberigosterdim. Daha sonra Osman GURBUZUn tehditlerinden bahsedince "onlarVeli KUc;UKun adamlan, Oktay YILDIRIM bu olayl <;:ozer" dedi. r
 • 18. GizL! TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 18 Oktay YILDIRIM beni aradl, "Veli pa:;;a gelecek, seninle gorii:;;ecek"diyerek beni yamhca Klz Lisesine c;;agrrdl. Okula gittigimde Oktay YILDIRIMbeni kar:;;llayarak Veli KU<;UKun yanma gotiirdu. Veli KUyUKle <;amhca KlzLisesinin bir odasmda gorii:;;tiik. Veli KUyUK bana; "Osman GURBUZ birvatanseverdir, bizim adamlmlzdrr, davandan vazgec;;eceksin yoksa senin ic;;iniyi olmaz" dedi. Ben davadan vazgec;;meyecegimi soyleyince "sana paraverelun, bir milyon dolar verelim davadan vazgec;;" dedi. Ben kendisine"Osman GURBUZe kar:;;i nasl1 bir boYllll egriligin varki onun iC;;in bana buparaYl teklif ediyorsun" dedim. Veli KUyUK beni ozel hareketc;;i biliyordu.Osman GURBUZiin yapugl pislik1eri tek tek saydlm, polis cinayeti, adamoIdurme, tecaviiz, uyu:;;turucu kac;;akc;;ilij?;l gibi birc;;ok olaya kan:;;an birisininasl1 olurda vatansever olarak goriirsun dedinl. Yakla:;;lk iki saat konu:;;tuk,bir :;;ekilde beni davadan vazgec;;irmeye c;;ah:;;lyordu. Bana gozdaj?;l vermek iC;;in"seni vurdurturum" dedi ancak ben tum tehditlere ragmen davamdanvazgec;;medim. Veli KUyUKun beni davamdan vazgec;;irmek istemesininsebebi Osman GURBUZiin 23,5 yl1 ceza infazmm olmasmdandrr. Benimac;;t1glm davadan dolaYl 3 ay hapis cezaSl aldl, bu dosya Yargltaycaonaylandl ve Osman GURBUZun infaz:t yandl. 2007 Nisan aYlnda yamhca Iill Lisesine gittigimde okulun bahc;;esindeBekir OZTURI<:, Oktay YILDIRIM, Aziz ERGEN, Birol BAi;lARAN, AhmetCEYHAN, Ay:;;e Asuman OZDEMiR, Ergiin POYRAZ, Giiler KOMURCU,Kuddisi OKKIR, Neriman AYDIN ve kalabahk bir grup toplanu yaplyorlardl.Oktay YIi.DIRIM kalaballga kar:;;l hararetli konu:;;uyordu. Hrant DiNKdavasmdan bahsediyor ve kavga ettigini kafasmm go:ziinun krrl1dlj?;lmsoyluyordu. Bu kalabahj?;l gordum i:;;im bir ho:;; oldu diyordu. Bu toplanudaaskeri ogrenciler de vardl. Askeri ogrencilere Kuvvayi Milliye rozeti takular.Bekir OZTURK, "Resmi elbiselerinizde bu rozetler oldugu halde sakm okulagirmeyin" diye ogrencileri uyardl. Vatan elden gidiyor diye konu:;;uyor ve bizbu yola CanlIDlZ1 koyduk diyorlardl. ic;;lerinden Ahmet CEYHAN "gerekirsetetik c;;ekeriz" dedi. Aziz ERGEN bOyle aC;;lktan tetik c;;ekme konu:;;malannmolmasmdan rahatslZ oIdugunu soyledi. Benim bu Kuvvayi Milliye toplanularmda gordugum :;;ey, bunlarkendilerin acmdlrarak masum milliyetc;;i rollerine giriyorlardl. ParamlZ yok,kendi imkanlarlIDlZla bir :;;eyler yaplYoruz, su ve elektrik paramlZ1 bileodeyemiyoruz diyorlardl. Hatta Aziz ERGEN ben bir kitap yazdlm parasmlKuvvayi Milliyeye veriyorum diyordu. Vine Cumhuriyet Mitinglerine kaullIDlte:;;vik ediyor, CHPye destek olun ve oy verin diyorlardl. Guneydoguda askerlik yapui?;1m yerlerde tabur binasmm giri:;;indetabutlanmlz hazlr bekliyordu. Bina ic;;erisinde tavana kadar dizilmi:;; hazlrtabutlar vardl. 5 ay gibi klsa surede 50ye yakm tabut :;,;ehitlerimizle birliktevatanlmlzm degi:;;ik bolgelerine gonderiliyordu. 50nin uzerinde aj?;lrc;;au:;;malara girdim, birc;;ok :;;ehit gordum. Parc;;alanml:;; bedenleri ellerimletopladlm. Arkada:;,;larlmm aileleri telefonla aradlklarmda :;;ehit du:;;tuklerinisoyleyemedim. Hemen hemen her :;;ehit verdigimizde 0 askerin ailesi mutlakaarar ve kotii riiya gordugunu soyleyerek yavrusuyla gorii:;;mek isterdi. TaburKomutanlmlzm postasl oldugumdan bu telefonlara ben bakardlm. i;lehidin
 • 19. " 1~t-GizLt TANIK KISKAC;;IN iFADE TUTANAGI 19ailesiyle telefonda konw;:un da, teriiriin ne aCl bir ate:;: oldugunu 0 zamananlaym. Teriir Anadolu insanmm yiiregini daglaml:;:tlr. Geride giizli ya:;:hanalar, dul kalan e:;:ler, iiksuz evlatlar brrakrm:;:tlr. Biz bunca canl ne admakaybettik, bu teriir nasl1 olurda 30 yllda bitirilemez. Teriirii bitirecek ustduzey KomutanlarlffilZa neden suikastlar duzenlenmi:;:tir. HaIkl devlete kar:;:lki:;:kirtanlar, teriir yarasl ne zaman kapanmaya ba:;:lasa ellerine aldlklan birne:;:terle yarayt daha da derine indirdiler. Anadolu insanmm giizlinden ya:;:yerine - kan aktl. Daha sonra ERGENEKON operasyonlan ba:;:ladr. Buki:;:ilerin ne kadar karanhk ki:;:iliklerinin oldugu, ulke menfaatlerini ellerinintersiyle itecek kadar giizlerinin diinmu:;: oldugu, yaptlklan cinayetler ve teriiriirgiitleriyle kurduklan ili:;:kilerden ortaya c;.aktl. TUrkiyenin neden 30 ylldrrteriirle mucadele ettigi ama bir sonuca varamadlgmm cevabl ERGENEKONteriir iirgiitu c;:iizlildugunde daha net anla:;:l1acaktlr. Kimlik bilgilerirnin tespit edildigi tutanakta vermi:;: oldugum telefonnumaralan ile Oktay YILDIRIM, Aziz ERGEN, Fikri KARADAG, Ali PUR,Osman GURBUZ, Bekir OZTURK, Huseyin GORUM, Semih KOKEN, RasirnGORUM gibi birc;:ok ki:;:iyle giirii:;:melerim oldu. Benim bu konu hakkmdasiiyleyeceklerim bunlardan ibaret dedi, aIrnan ifadesi okunduktan veokutulduktan soma altl birlikte irnzalandr. 30.11.2008 I TEM.f?B.MUD. BiLGi SAHiBi pOLis MEMURU KISKA<;: "?-S~~"S~ ~ -I
 • 20. GIZLI TANIK IFADE TUTANACHIFADENIN ALINDIGI YER Istanbul Terorle Mucadele 9ube MiidiirliiguIFADENIN TARIHI 27/10/2008GIZLI TANII( AYDOS . . 08/07/2008 ve 11/06/2008 tarihlermde Istanbul C. Ba~savcthgma -(CMK250 SMY) hitaben yazml~ oldugunuz mektuplarda Ergenekon Terororgiitiiniin yapllanmasl ile ilgili bilgiler verdiginiz ve sizinIe gorii~illmesihalinde daha ayrmtth bilgiler vereceginizi ifade ettiginiz anIa~1lmaktadu.Mektupta gec;:en konularla ilgili bildiklerinizi ayrmtth olarak anIatlmz. 1989 }lhnda 0 anld riitbesi Yuzba:;a olan Cem ERSEVER ile bizim dukkanda tan1§tlm. Cem ERSEVER tan1§t1i?;1m donemde Guney Cudi Giivenlik Komutan1 idi. Bizim dukkana yanmda 3-4 memurla sivil olarak, Iacivert renkli Renault-12 TL marka araba ile gelirdi. Biz dukkanda ba§ ba§a otururken digerleri arabada veya d1§anda olurlardl. Bizimle ilgilenirdi, herhangi bir ihtiyac1mlZ oldugunda kendisine soylememizi isterdi ve bOylece kendisi ile samimiyetimiz arttl, arkada§ gibi oiduk. Biz emniyet ve askeriyeden yaptli?;1m1z i:;;in kar§lhgmda gonullu olarak para almworduk, ancal{ Cem ERSEVER bize her zaman fazlaswla para verirdi. 1990dan soma Cem ERSEVER Ie daha slk goril§meye ba§lad1k ve yine kendisi benim silahlara olan merak1mdan dola}l bana Bel~ika yap1m1 141ii Browning marka tabanca hediye etti. Hatlrlad1g1m kadarwla bu silahl daha soma babamm borcundan dolay1 satrm§tlm. Ben bu tarihten itibaren SilahS1z olarak gezmedim. Surekli olarak yan1mda kendi paramla ald1g1m Kala§nikof tiifegim ve Cekoslavak l611S1 bulunurdu (tabancam1,daha iyisini buldugumda iizerine para ekleyerek degi§tirirdim). Evimde degUvenlik kuvvetlerinden veya slgmaklardan ~lkan El Bombalan bulunurdu. CemERSEVER bana "Arlcada§lanndan 6rgilte katzlacak alan alursa benim mutlalm habenrh alsun" dedi. Ben de bu teklifini kabul ettim. 0 donemden soma kendi,beni dukkan1mlZdan al1rd1 kimsenin bizi goremeyecegi yerlerde gorii§iirdiik. Benboylece Cem ERSEVER e bilgi vermeye ba§lad1m. brnegin; dukkanumzm listcaddesinde bulunan SobaCllar Car§lsl Caddesi, Devran Pastanesi ve Il~eJandarmanm giri§in de ba§ ba§a gorii§urduk. Duruma gore en fazla 15 gUni~inde irtibata ge~erdilc Genelde arkada§ ~evremde olup bitenleri ozellikle PKKteror orgutune sempati duyanlar1 anlatlrd1m. 1991 e kadar bu boyle devam etti.1991 de babamm i§Ieri kotuye gitti, faizle para alml§tl Odeyemedi ve baUl.Babama faizli para veren Halli (o donem de 40-45 ya§larmda olan "FaizciHalil" olarak tanman) isimli §Rh1S yanmda 4 §ah1sla dukkamm1za geldi. Babam1diikkanm arka tarafma ~ektiler, "biz partiden (PKK) geliyaruz, Halilin paraszmvereceksin ve bu saatten sanra da bir tek emniyet ve asker araczm senindr1kktlmmn onr1nde gormeyecegiz, yaksa sana ne yapacagzmzZl biliyarsun" dediler.Bende bunlarm hepsini Cem ERSEVER e anlattlm. Kendisi bana bu konuylailgilenip halledecegini soyledi ve mahallemizde olan Olcasoz ailesini taldp etmemisoyledi, bende kabul ettim. Babam1 slk1§tlranlar i~in biraz sabretmemi istedi. Birka~ giin sonra Cem ERSEVER yan1mlZa gelince bana "bir r1st sokakta yr1rr1 bizseni alzm dedi, beni biri ust sokaktan araba ile ald1lar ve beraber Mardin IIJandarma Komutanhg1na gittik. iId (2) kath binaya zemin kattan girdik vemerdivenlerden 2. kata ~1kt1k. I~eri girdigimiz andan itibaren i~erdeki tum sivillerCem ERSEVERi goriince toparland1lar. Daha sonra koridorun sonundakiodadan i~eri girerken bana biraz d1§ar1da beklememi soyledi, yakla§lk 5 daldkasoma bana "gel oglum" dedi. Iyeride koltukta yalda§lk 7-8 ay sonra adlll1 d~~ Ii I ~~~~~. d- /r-"1~i~ . ,~~ "".~ 1M%;llm~x~~
 • 21. 6grendigim (Veli KU~UK) kahve renkli deri montlu :;;i:;;man bir adam oturuyordu.Bana bu :;;ahSl komutanl olarak tanlttl ve benim rahat olmaml, her :;;eyi bukomutana da anlatmaml istedi. Ben de Cem ERSEVER e anlattlglm her :;;eyi bukomutana da anlattlm. Bunlarl anlattlktan sonra bana oturmaml s6yledi. Benitirafe;:l olmadlglm ie;:in komutanlar bana a:;;m deger verip beni e;:ok seviyorlardl.Olcasozler ailesinin gene;:leri kandlrarak daga g6nderdigini s6yledi ve aymzamanda mahallemizde ikamet eden f?erif TUNc;( hakkmda, "ozellikle goziln onuniistilnde olsun ve kimlere gidip geldigi hakJanda Cern ERSEVER e bilgi veT" dedi.Aynca "ne kadar benim gibi devlete sempati duyan ar1cada§ln varsa Cernkomutanla tam§tzT dedi. Daha sonra beni tekrar aldlklan yere blraktllar. 0d6nemde yakla:;;lk 7-8 ay bu :;;ekilde devam ettik. (Cem ERSEVER 1993 ytlmdaAnkarada vurulduktan 3-4 ay sonra Mardin Ernniyet Istihbaratlna f?erif TUNc;(hakkmda PKK Teror Orgiltu ile birlikte e;:ah:;;tlgt haldrrnda bilgi verdim.Hatlrladlglm kadarlyla 1994 ytlmm ba:;;larmda Emniyet, f?erif TUNc;( un evinibastl ve tuvaletinde cephanelik ele gee;:irdi. Bu malzemelerden dolayt f?erif TUNc;(11-12 sene cezaevinde yattl.) Cem ERSEVER, 15-20 gilnde bir dukkana ugrar kendisi ile dukkanm arkatarafmda otururduk. <;lkarken bana para verir giderdi. Babam 1992nin ba:;;mdaiyice bore;: batagma battl. I:;;imiz e;:ok k6tuye gidiyordu. Elimizdeki her :;;eyi Halileveriyorduk. Parasmm faizine kar:;;lllk babam evi 45 Milyona sattl, onu da Halileverdi. Fakat bore;: hala kapanmaml:;;tl. Daha soma 1992nin sonunda Izmireta:;;mdlk. izmirin Ye:;;ilyurt semtine yerle:;;tik. Ancak burada gee;:imimizi saglayamadlk. Ailemden habersiz otobuse binip Mardine geldim. Cem ERSEVERi sordum. Diyarbaklrda Saraykapl da oldugunu ogrendim ve yamna gittim. Benig6runce sanldl, benimle ilgilendi ve durumu ona anlattlm. Bana "ne yap et aileniMardine geri getiT dedi. Bana yakla:;;lk 3500$ (ue;:binbe:;;yilzdolar) para verdi. Bende Izmire geldim ve ailemi Mardine geri getirdim. Klzlltepede bir ev kiraladlk veoturmaya ba:;;ladlk. Bu arada alacaklliar d6ndugumuzu 6grenince bizdenparalanm istediler, bizde zaman istedik. Cem ERSEVER in yanma gittim. Benartlk ona "amca" diye hitap ediyordum. Bana yine yilklu miktarda para verdi vedukkanum tekrar ae;:maml s6yledi. Bende Ktzlltepede dukkan kiraladlm ve kendiuzerime fakat vergi levhasl babamm uzerine olan Lastik Tamiri ve Kullanllml:;;Lastik Ahm Satlm dilld{anl ae;:tlm. Bu slralarda ERSEVER daha slk yanlma gidipgelmeye ba:;;ladl. "Sen benim oglumsun" diyordu. Cem ERSEVER dukkanage1digindc bana benim adlma duzenlenmi:;; ilzerinde Jandarma GenelKomutanhgl JITEM Istihbarat G6revlisi yazlh alan A4 kagldmm 1/3 ubilyQklilgunde bir beige verdi. 6 ayda bir yenilenen bu belgeyi, vurulana kadarCern ERSEVER (2 defa) sonrasmda ise 1996 ytlma kadar da Jandarma Istihbarat~ube Muduru Binba~l Muhammet DEMiREL verdi. Ben bu beige ile her yererahathkla girip e;:lkabiliyordum. Yolda kolluk kuvvetlerince yapllan uygulama vec,;evirmelerde bu belgeyi gosterdigim zaman hie;:bir zorlukla kar:;;lla:;;madangec,;ebiliyor ve istedigim silahl da ta:;;1yabiliyordum. 1996 ytlmda KtzlltepedenAbdulkadir EROL isimli Korucu bu belgeye sahip oldugum ie;:in Batmandankamyonla "koyun" getirmemi istedi. Her sefer ie;:in ben bu i:;;ten 1O.000DM(onbinmark) para aldlm. 3 (ue;:) kez koyun getirdim ve uc,;uncusunde yakalandllu.Son i:;;te, yakalanmadan once bizim evde Abdulkadir EROL un oglu HaHmEROL la yemek yerken kendisine babasmm "boyle basit bir i§ ic;in bmw neden bukadar para verdigini" sordugumda bana "oglum Abdul/cadir EROL lO.OOODM .,~~ 2
 • 22. (onbinmark) 1 bO!juna ml veriyor, ondan uzak duro Benim babam oldugu halde ben ondan uzak duruyorum. Getirdiginiz koyunlann neden araba yana!jtl{jlnda alii olanlanm aldl{jlm samyorsun. Olillerin iqerisine mal(Eroin) koyuyorlar dedi. Ogrendigim kadanyla sistem :;;u :;;ekilde i:;;liyordu: Vandan Batmana gelen erain burada karmlan bo:;;alulan koyunlarm i<;erisine yerle:;;tiriliyor. Daha sonra karmlarl dikilen koyunlar otomobilin bagajma konuluyordu. Bu arada kamyona da can11 hayvanlar yUkleniyordu. Batman <;1k1:;;mda 6lil alan koyunlar kamyondald can11 alan koyunlanna arasma aulmca yola <;1k1yorduk. Klzlltepe de evimin civarma park ettigim kamyondan kendileri yine otomobille gelerek olil alan koyunlarm allYorlardl. Zaten son sevk1yatta da ara<; evin 200 (ikiyUz) metre ilerisinde park halinde dururken, polisleri aracm etrafmda gordilm. Bende aracm yamna gittim. "Araba benim, buyurun: dedigimde bana "Seninle Emniyete kadar gidelim" dediler. Beraber emniyete gittigimizde bana "bu koyunlar neyin nesf diye sordular ben de "koyunlan Batmandan getirdigimiz1." soyledim. Tahkikatyaphklarmda koyunlarm <;almtl oldugunu ogrendiler. Bana sorduklarmda ben de"koyunlann qalmtl olduklanm bilmedigimi ve sadece lcamyonun !joforil oldugumu" soyledim. Aynca koyunlarm Abdiilkadir EROL a alt oldugunu soyledim. PolislerAbdiilkadir EROL u da emniyete getirdiler. Abdiilkadir EROL la irtibath Ferhan...... Hamit.... .... Gozaltma almdl. Benim ilzerimde bulunan JITEM belgesinibenden aldllar ve dosyama eklediler. Bizi Batman 11 Ernniyet Mildilrlilgu Asayi:;;$ubeye teslim ettiler. Burada yapllan sorgulamada bana "neden bu i!ji yaptl{jlmisorduklarmda bende "lcoyunlann qalmtl oldugunu bilmiyorum. Paraya ihtiyaClmoldugundan arabamn !joforlilgunii yaplyorum." dedim. Koyunlarl aramalarda nasllge<;irdigimi sorduklannda bende "bana verilen JITEM belgesi ile aramalardanrahatlllcla geqtigimi" soyledim. Belgemi de dosyama ekleyip beni ve diger :;;ahlslarl(Abdillkadir EROL, Ferhan..... ve HamiL .....) savCl11ga sevk ettiler ve <;lkarlldlgllll1Zmahkeme de "hlrslzhk" su<;undan bizi tutukladl. 5 ay Batman cezaevindeyathktan sonra tutuksuz yargllanmak ilzere serbest kaldlk. DavamlZ 2 yll sonracezaSI tecil edilerek sonw;:landl. Abdiilkadir EROL ve oglu Halim EROL isimli:;;ahlslar 1992-1996 Ylllarmda Kiirsat kod ad11 Binba~l Hasan Atilla UGURunkay koruculugunu yaptl. 1996 Ylh;;da Hasan Atilla UGURun Ankaraya tayini<;lkmca bu i:;;i blraktilar ve Abdillkadir EROL ve Halim EROL :;;uan bildigimkadarlYla Kizl!tepe de silah a11m sahm i:;;iyle ugra:;;lr. Ben Diyarbaklra Cem ERSEVER in yanma gidip gelirken yanmda c;:all:;;an itiraf<;llarl tanldlm. Abdulhakim GWEN, Recep TiRiL, JI..li OZONSOY, AlaattinKANAT, Adil TiMURTAl! ve Abdillkadir AYGAN hepsini Cem ERSEVER inyanmda tanldlm. Bu :;;ahlslar Cern ERSEVER in sabit kadrosu olup yamndagorev yaplYorlardl. Bu :;;ahlslar PKK da ilst dilzey kadra da gorev yapml:;;:;;ahlslardl. Cern ERSEVER in yanmda gorev yapan bu :;;ahlslardan PKK da ilstdilzeyde gorev alan itiraf<;l Mustafa DENIZ sorumluydu. Bu :;;ahlslardan :;;uanhatlrladlglm; Adil TiMURTAl? 2 sene once Diyarbaklr DTP iL Ba:;;kanlm tehditedip ka<;lrmaya te:;;ebbils ettiginde yakalanlp tutuklandl. 1999 Yllmda OzelKuvvetler tarafmdan kendisine "Osten Ba:;;arl Belgesi" verildi. Ali OZANSOY isimliitiraf<;l da akrabasl olan Emniyet Mildilril Hanefi AVC! nm vasltasIyla Emniyetkadrosunda <;all:;;maya ba:;;ladl. Abdulkadir AYGAN m tekrar PKK saflannakaularak Avrupaya ka<;tlgml biliyorum. Mustafa DENiZin 0 donemde CemERSEVER ile birlikte Ankarada oldilrilldilgilnil biliyorum. Diger :;;ahlslarhakkmda bilgim yoktur. 3
 • 23. Cem ERSEVER Ie Klzlltepe de gorul?ti.igumuz donemlerde 47 FM de (Radyo Binasl) nda da bulul?urduk. Radyonun sahibi Arif kod isimli Mehmet EMiN idi. Bu l?ahlS itiraf;wdl ve Klzlltepeliydi. 1992 yllmda Emniyetin PKKya karl?l yaptJgJ bir operasyonda evlerini bastlgmda ;lkan ;atl§mada annesi babasl olmu§tu. Arif in karde§i Fuat Kod adh (PKKh) Batman bolgesinde kJrsal kesimde terorist idi. Cem ERSEVERle her goru§memizde "Komutanm sana selamI vaT" diyordu. Ben bu komutanm Vell KUC;::UK oldugunu 1993te Mehmet Ali YAPRAK m ka;mlmasmdan sonra anladlffi. 1993 yrlmda meslekten istifa etmeden 1 yada 1,5 ay once Cem ERSEVER KIzlltepe de dukkii.nlffia Hogu kod isimli I?ahlsla gelerek bana hazlr1anmaml ve 2 gUn i§imizin oldugunu soyledi fakat nereye gidecegimizi soylemedi. Bende uzerimi giyinerek evden kala§nikof tufegimi alaral, arabaya yanlarma geldim. Cem ERSEVER, Hogu kod isimli itiraf;l ve ben birlikte arabada Pozantl (ADANA) ya geldik ve Cem ERSEVER burada bulunan yol kenanndaki I?algamcllann oradan Mehmet Ali YAPRAK 1 aradl. Mehmet Ali YAPRAK yanmda bir §ahlsla beraber geldi. Mehmet Ali YAPRAK m sol eli hep sarlh idi. Hogu onlarm arabasma bindi. Ankaraya kadar iki araba beraber gittik. Ankarada Kazlm Karabekir Caddesinde GAP Otele girdik. Otelde 2. kata ;lktlk ve asansorle ;lkarak 303 numarah odanm onune geldik. Mehmet Ali YAPRAK ve Cem ERSEVER odadan i;eri girdiler. Ben, Hogu ve orada bulunan 2 sivil koruma kapmm onunde yak:1a§lk 5 daldka bekledik. Daha soma Cem ERSEVER kaplyr a;aral{ Hogu ve beni ;aglrdl. keri bizi aldlklan zaman i;eride Sakalb kod Mahmut YILDIRIM (Susurluk olayr olana kadar biz kendisini Sakalh, Ahmet Hoca olarak tamrdlk sonrasmda ise bu §ahls Ye!;jil Kod adl olarak bilindi) ve Vell KUC;:UK vardl. Mehmet Ali YAPRAKm onlarl gorunce eli ayagl titremeye ba§ladlgml fark ettim. Sakalh onu surekli azar!lyordu. Vell KUC;:UK, Sakal!lya gore daha sakindi ve "Senin yerinde dolar YAPRAK" diyordu. Sakalh onu azarlarken Cem ERSEVER bize donerek "hadi r;r.kahm" dedi. Oradan aynldJk. Ankara Ulusta yemek yedik daha sonra benim Mardine donmemi soyledi ve bana 80.000DM (seksenbinmark) para verdi. Bende Mardine geri dondum. (Mehmet Ali YAPRAK 0 donemde 40-45 ya§lannda, Captagon isimli uyu§turucu hap ile ugra§an ve hatta Turkiye ve Ortadogunun bu i§i yapan bir numarall adarmydl. Hap uzerinde yapral, i§areti bu §ahlsm soyadmdan gelmektedir. Sol elinin sargrh ohnasmm sebebi uyu§turucu madde yaparken elini asit ya]{ml§tl ve §eker hastallgl sebebiyle yaralarl kapanmryordu. 2004 yrlmda da Kartal Cezaevinde benim yanlmda $eker Komasmda 6ldu. $uan bu i§i ogullarl Turgut, Ahmet vc avukat olan karde§i Mustafa YAPRAK yapmaktadlr.) Daha soma bu olayla ilgili Cem ERSEVER ile konu§urken kendisine te§eklrur eUim. Verdigi para sayesinde tum slkJntJlanmdan kurtuldugumu siiyledim. 0 da bana "oglum ::jerefsize kesilen ceza 3.000.000DM (iir;milyonmarlc) ama ben sizinle aym paraYI aldIm" dedi bende kendisine "Mardine geri donecelc misin" diye sordugumda bana cevaben "Bende bilmiyorum oglum. ::;luanda kendimi IcullallllmI::j bir orospu gibi goriiyorum" dedi. <;unkii anladlglm kadarlyla Cem ERSEVER, ORAL b6lgesinden almmayr hazmedemiyordu ve kabullenemiyordu. Onun yoklugunda da Sakalli. kod ad!l Mahmut YILDIRIM Diyarbalur Saraykapl da, Jandarma da istedigi gibi drit atlyordu. Kendisine hediye edilen beyaz renkli Range Rover jeep ile yukarldaki itiraf;llarl istedigi gibi kullanlyordu. Cem ERSEVER, Mahmutr:diyomo. Flli<at M"=.t 7. YILDIRIM 1 her konuda kendisine muhalefet oldugundan ve talundlgl komutan havalarl yUzunden sevmezdi. Mahmut YILDIRIM i;in "Gnu adam eden benim" a ,jay komutam bil h"ap ::a:::~OdU,
 • 24. ,JoS- Mahmut YILDIR!M silrekli olarak Diyarbalur, Batman, Mardin, Van, MUI;i ve Ankara arasmda mekik dokuyordu. Aynca OHAL valisi Unal ERKAN ile arasmdan su sizimyordu. Silrekli olaralc giirul;iilyorlard!. KlZlltepede bulunan Doganh kiiyil. tamamen PKKya sempatizandilar ve 60- 70 gen<;;leri iirglite katIldllar. Doganh Kiiyil.nun ve aym zamanda Maiiliti al;iiretinin lideri Musa KURGA nm oglu Fesih ... benim dukkammdan arabalanna lastik ahrd!. Her zaman, parasl olmadli?;! zamanda onun istedigi lastikleri verirdim. Parasml sonra alrrdlm ve biiylece dost olduk. Bu Fesihle 0 diinemde Fesihe altI buyil.k kamyon lastigi verdim. Fesih bana birka<;; gun ugramadl, bende onlarm kiiyil.ne gittim. Fesihle babasl Musa KURGA gece misaiir olmam i<;;in lsrar ettiler. Onlarla kaldli?;!m gece Fesihi Jandarma ald!. Fesihi Jandarma aldlktan sonra bende Klzlltepeye diindum daha soma kiiyu PKK bast!. Fesihin annesini iildurduler. Fesih uzun bir sure sorguda kald!. Bende ERSEVER in yanma gittim. Komutana Fesihin benimle <;;all:;;masml siiyledim ve serbest blralcmasml istedim. Oda tamam git ama blralillsam 3-4 glin onlara ugrama dedi. Fesih serbest kald!. Diirt gun soma kiiylerine gittim. Akrabalarl da kiiyu terk edip gittiler. Sadece Fesihin agabeyi karde:;;leri ve iki amcaoglu kald!. Gnlarl da Kiirl!jad olarak bilinen Klzlltepe il<;;e Jandarma komutanl Yuzba:;;1 Hasan Atilla UGUR slkI:;;tInnaya ba:;;lad!. Kiiye korucu olacaksmlz ya da bu yerden gideceksiniz diye 11 ki:;;i korucu oldular. Ama Fesih iirgutle olan ili:;;kisi nedeni ile ve annesinin iirglit taraimdan iildurulmesinden dolay! <;;eli:;;kide idi 0 diinem FesihIe epey ilgilendim ve PKK He slcak temasa ginneleri i<;;in elimden geleni yaptIm. Fesili korucularla Giyarie Sergo biilgesinde Fesihin sayesinde onlarm (PKK) yerine ula:;;tIlc <;;ok slgmak Yard!. Her a<;;t1glmlZ slgmaga el bombasl atIyorduk. Ondan soma slgmagm i<;;erisine giriyorduk. En son a<;;tIglmlz slgmaga el bombasl attIk. El bombasl patladlktan sonra etraflmlza sorduk kimsede el feneri var ml diye koruculardan bir tanesi Mamet KORGA cebinden ufak bir ayna pkardl, aynanm kapai?;Im a<;;lp gline:;;i yansltarak magaranm <;;ini giirmeye <;;all:;;tIlc Slgmai?;!n agzma egilince bu :;;ahsa slgmagm i<;;inden ate:;; a<;;lld!. Mamet KORGA sli?;!nagm agzma dii:;;ti.l. Bizlerde daglldlk bu <;;atl:;;ma i.l<;; glin si.lrdu. Sli?;!nak kayahk bir biilgede oldugu i<;;in slgmagm i.lst tarailm Jandarmanm getirdigi dimnitle patlattIk, herhangi bir :;;ey olmad!. O<;;i.lnci.l gi.lni.ln sonunda bunlardan bir ki:;;i slgmaktan <;;Ikaralc teslim olacagml siiyledi. Fesih ona iyi davrandl slgmalda ilgili bilgi aldl, sli?;!nakta i.l<;; ki:;;i oldugunu iigrendi. Bombay! i<;;eri atmamlZla beraber Selman Kod Mardin Derikli Ali Temel iilmi.l:;;ti.l. Dl:;;arl <;:lkanll1 dl:;;lnda i.l<;: ki:;;i daha Yard!. DI§Qn <;;Ikan tekrar slgmaga girdi ancak i<;;erden ate:;; a<;;lp bu :;;ahslda iildi.lrdUler. Soma bunlarl u<;: ki:;;iyi sag olarak teslim aldlk. Klzlltepenin giri:;;inde Ki.lrt<;;e adl Deimi kiiyi.lnun yanma getirdik. Yiizba:;;1 Hasan Atilla UGUR onlarl sorguladl ve u<;:unun de kaiasll1a slkt!. Oradan ge<;;en sari Ford kamyonu durdurduk. Kamyonun :;;ofiiri.lnun g6zlerini baglay!p kasaya (Kamyonun arkasl) koyduk ve oradaki iiluleri de onun yanma atarak Klzlltepe Devlet Hastanesine blralctlk. Sonra di.lkkamll1a Cem ERSEVER geldi yanmda itiraf<;;lSl Mustafa DENiz Yard!. Onlara klsa bir sureligine buradan gidiyorum dedi Mart 1993te Daha soma bazl ki:;;ilerden istifa ettigini iigrendim ve Jandarma ile ili:;;kisini kesmi:;;. Gnu en son 1993 i.ln Temll1uz veya Agustosunda giirdi.lm. Konu:;;mamlZda Amca neden aynldm dedim. Ben Ankarada Karargahta <;;all:;;acalcc bi ,ure oncado onun " it7 sUbay degilim dedi. Uzun bir si.lreligine benle giiru:;;emeyecegini ve bir sorunum olursa Veli KUc;UK i.l bulmaml siiyledi ve Sakalh ya dikkat etll1emi siiyledi. Klsa BOZ un 61du,illdugunu 6..,ndi~~,ah:
 • 25. soma Diyarbalur Saraykapl ya gittirn. Orada tamdlgllll itiraf<;llarla sohbet ettirn. "ERSEVER in olayl711 ogrenmek istiyorum" dedirn. Oniarda "Jrurcalama" dediler ve uzak durmaml soylediler. Abdulkadir AYGAN ile konn lizerinde sohbet ederken kapldan beyaz renidi Range Rover marka araelJIa Mahmut YILDIRIM girdi. Yanmda arabadan 3 tane agrr silahlaria itiraf<;l indio Gozlin de glinel? gozliigli vardl ve yliziinlin sag tarafl morank ve l?il?ti. Abdulkadir AYGAN a buna ne olmul? diye sordugumda bana Ankara da Emniyet ve Mit gorevIileri ihbar lizerine yanhl?hkIa oteiden almll?lar Mahmut YILDIRIM da kendisine almaya gelen gorevlilere mukavemet gosterinee tartll?mll?lar ve bu esnada ylizlinlin morardlglm, daha sonra jandarma gorevlilerinin onu oradan kurtardlgml soyledi. Cern ERSEVER teror konularma <;ok hakim iyi bir subaydl. Kendisi Diyarbalm jitem grup komutanlJdl ve Mardin ona baghydl. Gittigi her yerde kendisine her tlirlli hlirmet gosterilirdi. <;ok iyi silah kuIlanrrdl. Esasen Jitem in Mardin sorumlusu Fatih kod adh bir tegmendi fakat bolgedeki ger<;ek sorumiu Cem ERSEVER idi. Kendisiyle en son 1993 ph Temmuz ya da Agustos apnda Klzlltepede bulunan Kiraz restoranda glindliz vakti oturup yemek yedik. Bana Mersinde yasal bir l?irket kuraeagmdan bu l?irket adl altmda PKK ile mlieadele edeeeginden bu mlieadelede de ne kadar yetil?tirdigi itiraf<;l ve ordudan aynlmll? subay varsa yer alaeagmdan PKK a ya anIadlgz dilden eevap vereeeginden bahsetti. Bende kendisine bu olul?umda yer alaeagzm sozlinli verdim. En son aynhrken de bana l?uan ortallgm eehennem gibi oldugundan, ozellikle sakalhdan uzak durmam gerektigini ve aynea sakalhyia goriil?tugumii duyarsa beni <;ok kOtii yapaeagml soyledi. 1993 yllmda Cern. ERSEVER in 6ldurnImesinden soma Mardin Emniyet istihbaratl ile baglantlya ge<;tim. Bu baglantlyl Klzlltepe istihbarata <;alll?811 Seyid kod adh emniyet gorevlisi sayesinde ger<;eklel?tirdim. Aym zamanda Mardin Emniyet istihbaratm da <;alll?an kod adian San, Muhammed ve Orhan alan l?ahlslar ile gorul?iiyordum. Bunlarm amirleri Teoman kod Giirsel YILDIZ isimli l?ahiS idi. Daha oneeki pIlarda da Emniyet istihbaratl benimle <;alll?mak istemil?ti fakat ben Cem ERSEVER ile <;alll?t1gzm i<;in ret etmil?tim. Emniyet istihbaratma PKKnm Mardin yapllanmasl ile ilgili ve ozelliklede Klzlltepe Lisesi ve Klzl1tepe Meslek Lisesi haklunda bilgi veriyordum. Bunun karl?lhgmda herhangi bir maddi gelir elde etmedim. Emniyet istihbaratma bilgi al{tarlml devam ederken Fesili. KORGA vasltaslyia 1994 pIlarl bal?larmda tekrar Hasan Atilla UGUR un bal?mda bulundugu K1zlltepe il<;e Jandarma Komutanhgzna bilgi aktarmaya bal?ladlm. Hasan Atilla UGUR, kendisiyIe <;alll?an korueu, itiraf<;llarm ve jarJdarmayla sivil <;alll?an ~ahlslarlll Emniyetin Terorle Miieadele ve istihbarat g6revlileriyle gorul?mesini istemiyor ve gorul?tiigunii duydugu ~ahlslara da yapmadlgml blralumyordu. Hatta il?kenee bile yaptlgl oluyordu. Ben onlarla <;al1l?maya ba§ladlgllllda Fesih KORGA nm abisi DoganlI Koyiinden Apo Ialmph korueu bal?I Abdurrahman KORGA, Atillanm bir numarall adaml olmul?tu. Bolgede PKKmn korkulu ruyasl haline gelmil?ti. 1992 yl1mda Mardin-Klzlltepe de HizbuIlah m oldiirdiigu l-IEP Partisi il<;e Bal?kanl l?ehdavut YAL<;fINKAYA ve Halim YAL<;fINKAYA nm oldiiriilmesiyle ilgili Klzlltepe Emniyetinden Terore bakan Kenan Bal?komiser olaym kendi mmtlkasmda oimasl nedeniyIe benden bilgi istedi. Bende kendisine Jandarmanm Haberi oimayaeal{sa olup biteni anlataeaglml soyledim. Beni akl?am vakti allP Emniyete gotiirdiiler. Kenan Bal?komiser ve Mehmet AKILLI isimli savel benimle;tUtll P b"" b",," konUtul~7n t=d®= ve nnl=n nmde,,"!!U,,,n:
 • 26. bildigi soyledim. Eger ismim ge<;;meyecekse tUm aynntJlan anlatacaglml soyledim. o gece benimde katJldlglm operasyonda 3 ld:;;i evlerinden almdl ve 2 si tutuldandl birisi serbest kald!. Bir sonrald gece beni Mardin e sorguya goturdUler. 0 gece orada Adil Serdar SAc;(AN 1 ve Ahmet iHTiYAROGLU nu tanldlm. Yakalannda Polis Gunu takIlan rozet gibi kaglttan bir §ey yard!. Bana olay! anlattJrdllar vete§his yaptJrdllar. Daha sonra tek.sar evime blraktllar. (Adil Serdar SAc;(AlTIstanbul Organize Mudurlugunu yaptlgI esnada Mehmet SAYLAG isimli §ahsmlGZ karde§i ile i1i§ldsi yard!. Murat SiNCAR m yanmda her zaman dola§an vegayri resmi i§lerinde kullandlgl Mehmet SAYLAG isimli §ahsm kIz karde§iBalmkoy de bir butige sahiptir. Adil Serdar SAc;(AN ile gonUl ili§ldsi ya§lyordu.Murat SiNCAR bu ili§ldyi ogrenince 0 kadmm sayesinde Adil Serdar SAc;(AN aula§abilecegini birka<;; sohbetinde bize yapt!. Murat SiNCAR 1 Adil SerdarSAc;(AN tutuldadlgl i<;;in 0 nu hi<;; sevmezdi. Biz ise emniyet<;;i oldugu i<;;in uzakdurduk. Aym zamanda Ayhan TOKCAN isimli esld Emniyet Amiri Ali Fevzi BiRi ka<;;lrdlktan sonra Adil Serdar SAc;(AN yUzunden gorevden almdlgml ve AdilSerdar SAc;(AN yuzunden cezaevine atI1dlgml oturdugumuz her sohbette 0 numutlal{a oldurecegini veyahut oldurtecegini dile getiriyordu. VeH KUc;(UK isimli§ahlsta Adil Serdar SAc;(AN 1 sevmezdi ve 0 ndan konu a<;;lldlgInda sablrh olunher §eyin bir zamanl var derdi. ~i.inku Adil Serdar SAc;(AN, VeH KUc;(UK unhimayesindeld herkese saldmyor ve tutulduyordu. VeH KUc;(UK yine birsohbetinde Adil Serdar SAc;(AN benimle ilgili dosyalar hazlrhyor demi§ti.) 1994-1996 YIllan arasmda adml sonradan ogrendigim Osman GURBUZsureldi Hasan Atilla UGURun yanmda bulunurdu. Her zaman de sivil olarakgezer ve silah tai]lrd!. Biz kendisinin MiT gorevlisi oldugunu dUi]unurduk. OnunhakkInda ldmse hi<;;bir §ey bilmezdi. Altmdi~ kod Mehmet Emin KORGA mnHasan Atilla UGUR a hediye ettigi Kubi diye tabir edilen <;;ift kabzeli, kIsa boylu,namlunun uzeri delikli sac kaph Kala§nikof marka tufegi kendisi de OsmanGURBUZ e hediye etti. Hasan Atilla UGUR Kutahyada Alay Komutanl ikenOsman GURBUZ yine yanmdayd!. 0 YIllarda Mardin de birka<;; kere uyu§turucuile Abdurrahman KORGA yal{alandlgmda onu kurtarmaya Hasan Atilla UGURgelmi§ti. Hasan Atilla UGUR un Mardin de gorev yaptJgl slrada 0 bolgede en iyiadamlan ve tetik<;;ileri; PKK tarafmdan oldurUlen Cemil KANDEMiR in karde§iismet KANDEMiR, Zoro kod isimli korucuba§l, Mehmet Emin KORGA,Abdurrahman KORGA ve izzettin GUMU~ duo Aym donemde KlZlltepe ile UrfaViran§ehir arasmda bulunan (Mardin slmrlarl i<;;erisinde bulunan) AkaryalGt veEglence Tesisinde, Abdurrahman KORGA, izzettin GUMUW un karde§i irfankod isimli itiraf<;;l, korucu ve itiraf<;;llardan olu§an yalda§lk 18 ki§ilik grup gen<;; birl=a tecavuz etti. l(Izm ailesinin §ikayeti uzerine olaya karl§an AbdurrahmanKORGA ve irfan kod adh §ahlS gozaltma almdlklannda, Hasan Atilla UGUREmniyete gelerek bu §ahlslarl aldl ve <;;lkt!. Bir kadm, evine surekli olarak gelenGozliiklii ~ehmuz kod adh eleba§l ve diger 3 PKKh terorist i<;;in Hasan AtillaUGUR dan yardlm istedi. ~ahlslann kendisinin evinde yemek yedigini veGozliiklii ~ehmuz kod adh §ahsm kendisiyle zorla ili§kiye girdiginden bahsetti.Gozliiklii ~ehmuz kod adh §ahls kalm gozlukleri vardl ve gozlugunu lastiklebaglard!. Hasan Atilla UGUR da yemelderine koymasl i<;;in kadma ila<;;(damlahalinde uyu§turucu) verdi. (Damla halindeki uyu§turucunun ilk olarak bu olaydakUllanlldlgml gordum. Bu uyu§turucuyu Jandarma kendi ozel i§lerindekullanmal{tayd!. Bu uyu§turuv-CU §i§e i<;;inde olmaktayd!. Dzeri~2e,~:che ki.i<;;uk~ .2 ., 7 ;,C
 • 27. yazlSI yazmaktaydl. ~iilisa bir ild damla kullamldlgmda 10-15 dakika soma etkisini gosterip :;Iahsl sersemletiyordu ve :;IahlS en az ild gUn kendisine gelemiyordu. Daha soma bu damlaYI eczanelere sordugumda bu ilacm yasaklI oldugunu bulamayacagll111 soylediler). Kadm soyledigini yaptI ve teroristlerin yemeklerine uYU:;lturucuyu eldedi. Kadmm evinden c;;Ikan teroristleri takip eden Hasan Atilla UGUR, ba:;l korucu Abdurrahman KORGA ve Zoro kod adlI :;IahlS, asker ve ba:;l koruculara bagh olan korucular arazide halsiz dii:;len teroristleri yakaladl. Yiiziine tiikiiren Gozliiklii ~ehmuz kod adlI teroristi Hasan Atilla UGUR, Baretta marka tabancasIYla orada kafasma slkarak oldiirdii. Diger 3 teriirist, Abdurrahman KORGA ve Zoro kod adlI :;IahlS askeri araca, Hasan Atilla UGUR ise zlrhh olan Range Rover marka araca binip gittiler. Bu 3 teroristten bir daha haber ahnamadl. Aym diinemlerde Gurs-Erikli kiiyiinde ya:;layan kiiyiinimammm kIzl bir giin Hasan Atilla UGUR un yanma geldi. Kendilerinin birkac;;defa yakalamak ic;;in geldiklerinde bulamadIklarl teroristleri babasmm camininaltmdaki slgmakta saldadlgml siiyledi. Aynca teroristlerin ba:;ll olan Yasin kodadlI :;Iah!sm, babasma 2 adet kamyon aldlgrm ve bu kamyonda da iki abisinin:;Iofiirliik yaptlgrm ve bu kamyonlarla Iraktan teroristlere miihimmat ve bilgigetirdigini soyledi. Teroristlerin kiiye geldilderinde babasmm adamlarlyla birliktekoy c;;evresinde tertibat aldIgml siiyledi. Bu Yasin kod adlI :;Iahlsm kendisiyle degoniil ili:;lkisi oldugunu ve babasl c;;evrede giivenlik tedbiri aldlgmda bu :;Iahlslaili:;lldye girdigini; son olarak yine geldiklerinde :;Iahlsla ili:;lkiden soma uykudanuyandlgrnda yanmda bulamaymca evin ba:;lka odasmda yengesiyle (abisinine:;liyle) ili:;lkiye girdigini goriince Yasin kod adh :;Iahsa kIzdlglm evdekilere yalansoyleyip evden pkarak bunlan anlatmaya karar verip Hasan Atilla UGUR unya-mna geldi. Bunun iizerine Hasan Atilla UGUR, Gurs-Erikli koyiine gelerekkoyiin etrafml c;;evirdi ve terorist grubu canlI olarak aldl. Yasin kod adlI :;Iahlsmkafasma slkarak koyiin ortasmda oldiirdii. Diger teroristleri ise yanma alarakKlzlltepe ilc;;e Jandarmaya gitti. Hasan Atilla UGUR genelde grubun en soz sahibi:;Iahsml 6ldiiriir digerlerini de bUlbul gibi konu:;ltururdu. 1996 YIlmdaki koyunlarla ilgili hlrslzlIk suc;;undan gozaltma almlp cezaevinde yattlktan sonra KlZlltepe ilc;;e Askerlik ~ubesine giderek askere gitmek ic;;in ba:;lvuru yaptIm. Bu arada onlarla olan ili:;lkimi kestim. 1996 YIlmm 8. aym 30unda 1996/3 tertip olarak Antalya 3. Piyade Er Egitim TugaYIna teslim oldum. Antalyada iken 10. ayda yemin tiireninden sonra c;;ar:;ll iznine C;;lkacal<:tIk. Kaplya c;;lktlglmda itirafC;;llardan Adil TiMURTA~, Fesih KORGA yl kapldagordiigumde "ne i9iniz var burada" diye sordum. Bana "seni gonneye geldik!dediler. Beraber KalekapIsl nda bulunan Rent a Car ofisine geldik ve buradaniistii aC;;lk bir jeep kiraladlk. Bana birini gostereceklerini soyleyip Antalya-Belekegittik. Burada Abdwrrahman KORGA ve Mehmet Emin KORGA nmkaymbiraderi Abdwrrahim Sezar Otelinin kaplsmda Tofa:;; marka Tempramodel aracm yanmda duruyorlardl. Onlarla selamla:;ltIk. Otelin bahc;;esine gec;;tik.Burada sohbet ederken bana Mahmut YILDIRIM m da burada oldugunusoylediler. "burada ne yaplYo!" diye sordugumda bana "Diinya jnterpol toplantIsl var ve bir 9ahsl korumak iqin buraya geldilC dediler. Mahmut YILDIRIM miseartIk Antalya da kaldlgml ve Karpuzkaldlran Ordu Tesislerinde kaldlglm soyledi.Ak:;lam Fesihle birlikte Ufo Otelinin yanmda bulunan Omer Liitfi TOPAL a aitolan Emperyal Gazinosuna gittik. Burada Mahmut YILDIRIM m da birkac;;:;;ahlsla ba:;lka bir masada oturdugunu gordum. Gece 1 slralarmda oradanaynlmadan once Mahmut YILDIRIM beni gordiigii ic;;in masalarma giderek"merhaba abf dedim. Bana "otursana, ne yaplyorsun" dedi. Bende "askerim abi~ ~ 8
 • 28. musadenle birligime gidip leatzlaylm gee; lealdlm" dedim. Bana "nerede asleersin"dedi bende "3. Er Egitim Tugayzn dd dedim. Bana kendisinin de Antalya daoldugcmu ve bir ihtiyacm oldugunda beni KarpuzkaldIran Ordu Tesislerindebulabilecegimi siiyledi. Bende milsaade isteyerek masadan ve oradan aynldIm. BeniFesih birligirne bIraktl. Birligime diindugumde yatakhaneme gidip yattlm. Somadanbenim ger; gelecegimi biiluk komutanlma haber vermi§ olduklanm iigrendim. 1996yl1rnrn 10. aymda acemiligimi tamamlayarak 10 gilnluk dai?;1tIm izninde MardinK1zl1tepeye diindum ve somadan Usta birligine Gaziantep 5. Zrrhh TugaYlndaba§ladIm. Burada 1 hafta kadar kaldlktan soma Mazeret iznine ayrl1dllU ve birdaha diinmedirn. Acemi birliginde iken Antalya da tanl§tli?;1m babamm halasrnlk:tzmm kom§usu alan isimli bayanl kar;lrarak KIzIltepeye geldim. Buradak:tzm ailesinin nzasml alarak 18 ya§mdan kur;uk alan Ie nikahlandIm. Birdaha birligime diinmedim. 1997 yllmda K1zl1tepe Emniyeti beni askeri firar sur;undan evimden aldl veGaziantep e birligime teslim ettiler. Beni Askeri Cezaevine attllar. 13.05.1997Yllmda Cezaevinden tahliye oldum ve izinli olaral~ Mardin e geldim. 21.05.1997Yllmda oglum Dogan dunyaya geldi. Ben tekrar birligime geri diinmedim. 1998 Yllmda e§im ve r;ocugumla birlikte istanbula yerle§meye karar verdim. Gaziosmanpa§a da ikamet eden kaymbiraderimin yanma geldim ve Ta§htarlamahallesinde ev kiraladIm. Aym yllm 4. apmn ilk haftasmda 2.r;ocugumuza harnilealan e§imi ve oglumu KIzIltepeye ailemin yanma bIralup ben istanbula diindum.istanbul da KlzIltepeden Ziya isimli arkada§lmla kar§lla§tlm. Ziya bana, Teomankod adh Giirsel YILDIZ la giirii§meye devam ettiklerini ve Gebze Emniyetistihbaratmda giirev yaptlgml siiyledi (Ben Ziyayl K1zlltepe Meslek Lisesindeokudugu diinemde Giirsel YILDIZ ile tanl§tlrml§tlm). Ben Ziyaya 1996 Yllmdaaskere geldikten sonra Giirsel YILDIZ la ve tum guvenlik giirevlileriyle irtibatlmlkestigimi siiyledirn. Bende kendisine mutlaka Giirsel YILDIZ I ziyaret edecegirnisiiyleyerek yanandan ayrIldIm. Yalda§lk 1 ay sonra Gebze Merkez Karakolunun 3.katmda bulunan istihbarat ~ubesine giderek Giirsel YILDIZ I ziyaret ettirn. Bana,Ahmet KONAG m izmit Teriirle Mucadele ~ube Miidurii oldugunu siiyledi (GiirselYILDIZ Mardin de istihbarat ~ube Amiri iken Ahmet KONAG istihbarat ~ubeMUdUnlydu.) Ahmet KONAG la Mardinden tanl§1yorduk. Kendisi bana birkar; defaPKK teriir iirgutu uyesi §ahlslar ile ilgili ara§tlrma yapmaml istemi§ti. Bende banaverdigi i§leri yerine getirdim. Kendisi beni severdi. Bende kendisine saygl duyardIm.Giirsel YILDIZ la a giln dl§anda restaurant da yemek yedik. Maddi ve maneviolaral.;: herhangi bir ihtiyaCllTI olup olmadlgml sordu. Bende kcndisine te§ckkurettim. Yemekten soma yanmdan ayr1ldlm. Yalda§lk 15 giln sonra izmit TeriirleMucadele ~ubesine giderek Ahmet KONAG Mudiiru ziyaret ettim. Sohbetimizesnasmda benimle r;ok ilgilendi. Bana herhangi bir ihtiyaCllTI olup olmadlgml sordu.Bana "gel sana buradan bir ev tutalzm. Kendine bir i§ /cur ve elemegini helal alarakleazan. Bizde sana bu leanuda yardlmCl alalzm" dedi. Bende kendisine te§ekkurettim. Sohbetimizin devammda kendisine "Giirsel r7LDIZ I Gebzeye vermi§siniz,sen burada abi bizim Mardin ekibini buraya ml getirdiniZ dedigim de bana "$arlctangelenlerin bin;agu izmit, jstanbul illerine dagzllyarlar" dedi ve "hatta Veli KUC;;UK unde 1996 !Jllma leadar Kacaelinde Alay Kamutam aldugunu ve Tuggeneral rutbesinialdl1ctan sanra eme1cliye a!Jlrdllar" dedi. Biraz daha sohbet ettikten somakendisinden musaade isteyerek yanmdan aynlmal( istedim. 0 da 9
 • 29. benim biletimi tedarik etti. Giirevli 2 memur beni Efes Turizme giiturdUler. Otobuse binerek Istanbula diindum. Istanbula diindukten yakla:;ak 15 gun soma Adil TiMURTA~ ve Abdillkadir AYGAN vasltaSlYla Vell KUC;;:UK un cep telefonu numarasma ula§tIm. Veli KUC;;:UK Ie istanbul da <;ah§mak i<;in giiru§mek istiyordum. Veli KUC;;:UK un kullanml§ oldugu cep telefonunu ankesiirlu telefondan aradlm. "merhaba amea dedigimde bana "kimsin oglwrf dedi bende "amea K!ztltepe den AYDOS" dedim. Bana "hangi AYDOS" diyince "rahmetli ERSEVER in Mardin de tam§tIrd!{j1lastileqi dillelea1l1 alan ve YAPRAK m Anlearaya getirilmesinde yanmda alan AYDOS" diyince bana "tamam tamam... nerdesin" dedi. Kendisine "jstanbuldayrm" dedim. 0 da bana bir bahkp restaurantmm adresini verdi. 0 zamanlarda Istanbul da yeni oldugumdan adresi hatIrlamlYorum. Beni oraya Abdulkadir DEMiR isimli IUzlltepe den tanldlglm arkada§lm giiturdu. Abdulkadir DEMiR in §uan lUzlltepe de taksi duragl vardlr. Restauranta gittigimiz de Aldulkadir DEMiR e ba§ka bir masaya oturmasml siiyledim. Bende lavabo da elimi yuzumu YIkadlktan sanda Vell KUC;;:UK un bulundugu masaya oturdum. Ba§ ba§a sohbet ettik. Guneydogudan bahsettik:. 0 bana emeklilik durumundan bahsetti. Ben kendisine yapabilecegim parah bir i§ olup olmadlgml sordugumda bana "sana naszl bir it} verebilirim" dedi bende kendisine "para kazanayrm da ne i§ olursa alsun dedim. Bana "yann Kad!leay de Diyarba1cIr Licelilerle seni ta1l1§tIrayrm" dedi. Kendisiyle ertesi gUn saat 13.30 da Kadlkiiy Boga Meydanm kii§esinde bulunan ustu a<;lk restaurantta bulu§tuk. Bana "aglum seni birazdan bir adamla tam§tIraca{j1m, gereletiginde 0 adam iqin alecelesin ve beni de utandlrmayacalesm" dedi. Bende kendisine ne i:;/le ugra§tlgml sordugum da bana "oras! seni ilgilendirmez. Senin derdin para leazanmale degil mi? Hale1cI1l1 fazlaslyla alaCaleSln dedi. Kendisi masadan aynhp §ahSl cep telefonundan arad!. $ahiS gelene kadar yine guneydogudan konu§tuk. Yakla§lk 25 dakika soma adml somadan Eyip KOCAKAYA oldugunu iigrendigim §ahlS arkasmda 2 gen<; He i<;eri girdi. O<;umuz aym masada oturduk. Gelen yemegi begenmeyen Eyip KOCAKAYA kalkIp ba§ka bir restauranta gitmemizi istedi. O<;umuz aym araba da Feneryolunda bah<;e i<;inde bulunan ba§ka bir restauranta gittik. Vell KUC;;:UK un arabasml ise arkam1Zdan §ofiiru getiriyordu. Burada otururken Veli KUC;;:UK, Eyip KOCAKAYA ya "AYDOS benim sana emanetimdir. Gidi§ geli§ler de lrullanma. Bunun dl§mda jstanbuldalci bilti1n it}lerini <:laZel" dedi ve bana diinerek de "beni salan utandlrma" dedi. Eyip KOCAKIl.YA da Vell KUC;;:UK e "Veli abi senin referansm alduletan sonra AYDOS artzle benim yammda, anu merak etme" dedi. Bana "bale llYDOS ben Cinayetten ve uyu§turucudan aramyorum. Cinayetten jstanbul adliyesinden, Uyu§turucudan da 6 nalu DGMden ara111yorum. Beni slksllc aradl{j1nda bulamayabilirsin. Senin ne ihtiyaelll alursa ben lear§llayaca{j1m." dedi. Vell KUC;;:UK ayaga kalkarak i§inin oldugunu ve gidecegini siiyledi. Beni Eyip KOCAKAYA mn yanmda blrakarak oradan aynhrken beni kapmm iinune <;aglrarak bana "beni utandlrma. Bundan sanra zaten seni EyUpiln yanmda garilrilrri dedi. Bende elini optum ve kendisi oradan aynldl. Ben de Eyip KOCAKAYA nm yanma d6ndum. Biz sohbete devam ettik. Kendisine "Eyiip abi beni uyu§turucudan ve gidi§ geli§lerden uzale tut dedim. Kendisi de bana "tamam seni sarun yat}adl{j1m insanlarla lear§l lear§lya getirmele iqin istiyorum, herhalde anu da beeerirsin" dedi. Bana 15.000DM (onbe§binmark) para verdi. Bana "bundan sanra seninle Kadlkoy de fiilan Barda Salt giinleri garil§eeegiZ dedi. Once kendisi daha sonra da ben oradanC aynld,m. Bn g"O,m,d,n " n 7 gunOnn g",,nd, Kadd"Y:~!~ ~d:
 • 30. Bara gittim. Buramn Eyip KOCAKAYA nm 6z ablasmm <;:ocuklarl alan Hasip YILDIRIM ve Mehmet YILDIRIM ait oldugunu sonradan 6grendim. Ben burada otururken yak1a~lk 1 saat soma Eyip KOCAKAYA geldi. Kendisini kaplda Hasip YILDIRIM kar:;aladl ve yanmdan aynldl. Biz Eyip KOCAKAYA ile ba~ ba~a oturduk Bana "benimle tokalafjan ablamzn oglu, yegenim Hasipdir. Millet ona Tarumar der. Biz aile ir;;inde ona Hasbi denz. Kokainmanzn tekidir. hk efji amcaszmn 1azzdzr. E§i, benim ablamzn (Hasibin annesinin) yemegine tanm ilacz koyarak aldunneye c;allfjtz. Hasip de kanszm bu yilzden bOfjadz. Ondan sonra Leyla isimli Vanlz bir kzzla evlendi. K1Zzn ailesi jzmit te oturur ve nalcliyatc;zlzk yapar. Hasip, 1azzn ailesinin nakliyat fjirketini kullanarak Vandan uyu§turucu sevkiyatznz yapzyordu. Bu vesileyle de kzzlan Leyla ile tam§tz ve evlendi. Bir sure sonra efjini eroine alz§tzrdz. Hasipin evinde c;zkan yangznda kendisi kurtuldu fakat e§i Leyla yanarak aldu. Hasip pisligin tekidir bu yilzden ondan uzak duro Onun i§i giicil kumar ve kadzndzr. Aym zamanda Cehennem uc;geninde (Cehennem Uc;geni olarak tabir edilen yer; Adapazan Hendek-Dilzce-Kocaelidir) oldurillen Adnan YILDIRlM zn karde§idir." dedi. "bundan sonra da sadece Sail gecelen burada garil§elim. Beni gece 1 e kadar belde gelmedigim takdirde aynlabilirsin" dedi. Bana 10.000DM (onbinmark) para vererek yanlmdan aynldl. Bu g6ru~melerimiz 4-5 hafta duzenli olarak devam etti ve bana her g6ru~me de <;:e~itli miktarlarda para verdi. Yak1a~lk 1,5 ay soma Yalovada Bami ve Umit BEYAZADAMLAR isimli ~ahlslarm kIz karde~iyle g6nUl i1i~kisinden dolayJ sorunlarl oldugunu, bu ~ahlslarm kendisiyle husumeti oldugunu ve gerektiginde kendisini vurabileceklerini s6yledi. Ben de Yalovaya Eyip KOCAKAYA nm <;:iftligine gittim. Burada kahyasl Diyarbaktrh Mahmut . ile tanl~tJm. Burada 3 gece kaldnn. Mahmut bana Umit BEYAZADAMLAR 1 g6sterdi. Bende istanbula geri d6ndum. (Bahri ve Umit BEYAZADAMLAR Jitern in kurucularmdan Arif DOGAN m has adamlarldlr ve <;:ok buyuk ili~ki i<;:erisindedirler) Bu <;:iftlik yak1a~lk 95d6num olup i<;:inde 6zel olaral< italyadan gelen malzemelerle d6~enmi~ ev bulunmaktadlr. Guvenlik kameralan, kur~unge<;:irrnez camlar gibi 6zellikleri vardl. Yine ilk Sail gUnu yaptlitJrnlz g6ru~mede bana "bu fjahzslann ifjini bitir ama acele etme, sana haber verdigimde bu i§i bitirsin. Para konusunda da ne istiyorsan sayle dedi ve ben yanmdan aynldlm. Ertesi gUn 6gle saatlerinde Eyip KOCAKAYA ile g6ru~memizde oturdugumuz mekanda sohbet ederken Veli KU«;;UK geldi. Burada Eyip KOCAKAYA ve Veli KU«;;UK bir sure g6ru~tukten soma ben Veli KU«;;UK ile bulundugumuz mekandan aynlarak Kadlk6y de bir restauranta gittik Burada ben Veil KU«;;UKun §ofOriiyle ayn bir masada oturdulTI. VeH KU«;;UK ise yalmz olarak ba~ka bir masada otururken yanma Sami HO~TAN geldi. Kendi aralannda kIsa bir sure sohbet ettikten sonra rnasadan kalkerken Veli KU«;;UK beni Sami HO~TAN ile tam~tJrdl. Bu tanl~madan soma ben Sami HOf?TANl bir daha g6rrnedim. Daha soma KIzlltepeye e~imi ve <;:ocuklarlml almaya gittirn. Birlikte istanbula gelirken yapllan bir ihbar sonucunda Urfa Birecik de Asker! Firarisi su<;:undan yakalanaral< gozaltma almdlm. 1998 Yllmm son aylarIydl. 1999 Yllmm sonlanna kadar Gaziantep E-Tipi Cezaevinde kaldlm. Tahliye olduktan sonra mevcutlu olarak birligime teslirn edildim. 1 veya 2 gUn soma birligimden firar ederek Klzlltepeye gittim. Klsa bir sure sonra tekrar istanbula geldim. Geldigimdeki ilk Sail gunu yine Eyip KOCAKAYA ile g6ru~mek i<;:in 1?ilan Bara gittim. Burada Hasip YILDIRIM ile g6ril~tum. Beni orada bulunan amcasmm <;:ocuklan ve aym zamanda barm ortagl alan Dogan YILDIRIM ve Ata YILDIRIM ile tanl§tJrdl. Kurt<;:e olaral< Ata YIL,IM a Ato, Dogan YILDIRIM: a i.s~ Hafza~ (1--. 11
 • 31. diyorlardl. Onlarla bir sure sohbet ettikten sonra oradan aynldlm. Hasip YILDIRIMa Eyip KOCAKAYA ya geldigimi bildirmesini s6yledi. Sonraki Sah gUnii yine $11an Earda Eyip KOCAKAYA ile g6rii~tiigiimde ba~lmdan gec;;enleri anlattlill. 0 da bana "anemli olan senin iyi olman ve geri ge1meri diyerek herhangi bir ihtiyaclm olup olmadlgml sordu ve bana bir miktar daha para verdi. Ertesi gUn g6rii~mek uzere oradan aynldlm. <;ar~amba gUnii tekrar bulu~tugumuzda Eyip KOCAKAYA nm 6z amcasmm oglu Ramazan KOCAKAYA nm Kadlk6y deki villasma gittik. Evin bahc;;esinde Eyip KOCAKAYA, Ramazan KOCAKAYA ya 6fkeli bir ~ekilde "pigine (Ramazan KOCAKAYA mn oglu Mehmet Emin KOCAKAYA yz kastederelc) samp qlk! Kendisi gibi pir;leri PKK, partiyi bat?lma musallat ediyor. Benim oturdugum binamn lcapIClsma bir kit?i gelerelc "Eyip KOC}lKAYAya selam sayle evinin altma bomba koyduk" demit? " dedi. "KapICl bana bunlan anlattl. Bizde evin etrafinda tedbir aldlk. Ertesi gilnde kapICl bu t?ahsl bize gosterdi. 0 pigi de aldlk. Gatilriip doverelc konut?turduk. Bize, bunlan musallat edenin senin oglun oldugunu soyledi. seni uyanyorum, pigine sahip r;zlcf dedi. Eu konu~madan sonra biz bahc;;e kaplsmdan C;;lkIp Eyip KOCAKAYAnm Mercedes marka 500 SEL model Coupe siyah renkli arabasma binerek oradan aynldlk. Yolda Eyip KOCAKAYA belinden Sig Zauer ve 357 Smith Wesson marka tabancalan C;;lkararak arabanm torpido g6ziine attl. "Eyilp Amca neden bu Icadar sinirlisiri diye sordugum da bana Ramazan KOCAKAYA nm kendisinin amcasmrn oglu oldugunu ve Mehmet Emin KOCAKAYA mn da onun oglu oldugunu, Mehmet Emin KOCAKAYA nm PKK nm istanbuldaki mali i~ler sorumlusu oldugunu ve kendisinin bu ~ahlslarl ba~ma musallat ederek kendisinden (Eyip KOCAKAYAj para koparmaya c;;all~tIk1arml s6yledi. Aynca yukandaki konu~mada gec;;en olaylan anlattl. Eu tarihten yakla~lk 2 ay sonra Eyip KOCAKAYAnm Elazlg da bulunan Tlbbi malzemelerle alakall fabrikasma kredi yiiziinden devletin el koydugunu 6grendik. Eeraber Ankaraya gittik. Eu i~in arkasmda Keban Plastikin sahibinin karde~i alan Ahmet ARA9 isimli ~ahsm oldugunu 6grendik. Anakara da yaptlgUl1lZ ara~tIrma sonucunda Ahmet ARA9m arkasmda Mehmet AGARm oldugunu 6grendik ve istanbula geri d6ndiik. Geri d6nerken Eyip KOCAKAYA bana "fabrikam 200d6niimdiir. Elazlg Organize de Serbest E6lgededir ve 11.000metrekare kapall alana sahiptir. EUgiinkii fiyatl 50.000.000$(ellimilyondolarjdlr. Eu ~erefsizler yiiziinden fabrikama devlet el koydu. Ahmet ARA<;,:, Mehmet AGAR kiiC;;iik Allah buyiiktur" dedi. 2000 yrhnm yedinci ayrnda KIzlltepeye gitmek ic;;in Eyip KOCAKAYA dan izin istedim. KlzI1tepeye giderken Davut DAG isimli §ahSI parasmdan dolaYl gasp ettigim iC;;in Osmaniyenin giri~inde Toprakkale civarmda Jandarma tarafmdan yal{alandlm ve 23.07.2000 tarihinde Osmaniye Cezaevine girip 26.06.2001 tarihinde tahliye oldum ve istanbula geri d6ndiim. Ea~lmdan gec;;en olayr Eyip KOCAKAYAya anlattlm. 0 da bana i~lerimi diizene sokmam ic;;in para verdi. Eende Gaziosmanpa~a da ki MASS Plazada bulunan Sultan Restauranta sahipleri Ergiil HASGUL ve Ahmet SULTAN ile ortak oldum. 2002 yrlmda MASS Plazanm yanmda Rent a Car ~irketi alan Bora . isimli ~ahlS vasltaslyla Eyiip MHP Olkii Ocaklarma gidip gelmeye ba~ladlm. Eu ~ahlS sayesinde Levent TEMiZle tanl~tlIn. Eora bana Levent TEMiZin avukat oldugunu ve c;;evresindeki insanlarm gayri me~ru i~lerle ugra~tIgrnl s6yledi. 2006 yrlmda Levent TEMiZin yanmda takllan Ardao;: TA~ ve teyzesinin oglu;Mio,m=pa,a da g",vli YUU7m,mud=nm yapag, yol UygUl=",m~:
 • 32. Q 0/ l polislerin "Dur" ihtanna uymayaral, kac;mli;i ve Polis Memurlarmm uzerine atei;i ac;mli;ilar. AC;llan ilk atei;ite g6revli memurlardan biri i;iehit olmui;i 2 polis memuru da aglr yaralanmli;i. Devam eden c;atli;imada kendileri de yaralanmli;i. 2002 de Eyip KOCAKAYA vasltaslyla Veli KU<;UK ile Kadlk6yde bir kafede bului;iUP yemek yedik. Bana "~ari;iamba Hatayda olacaksm" dedi. "Irak ve Suriye uzerinden Hatay Cilveg6zu Smlr KaplSlndan Turkiyeye girecek bir i;iahlS var. Sana Hatayda g6revli Serhat bu :;;ahSl g6sterecek. Bu i;iahsm uzerindeki tum belgeleri istiyorum" dedi. Serhat, sivil bir subayd!. Hataya Nur Seyahat firmasml otobusuyle gittim. Hatay II Jandarma Komutanhi?;Jnda nizamiye de gorevli askere "Jandarma Istihbaratta g6revli Serhat beyle gorui;imek istedigimi" s6yledim. Serhat Bey geldi ve nizamiye de kendisiyle g6rui;itum ve oradan aynldlm. Aym gUnun ali;iammda Antakyada Goodyear bayisinin kari;ilsmda oturup Serhatla yemek yedik. Ertesi gUn kendisi gelip beni otelden ald!. Reyhanhya gittik. 1;)ahlS Cilveg6zu gllmrilkten c;Jktlktan soma onu Antakya otogarma kadar beraber izledik. Has turizmden bilet ald!. Istanbula bende bilet aldlm. Koltuklanmlz yan yana degildi 1;)ahSl bana g6sterdikten sonra Serhat ile otogardan aynldlk. Adana otogarmda otobils durdugunda :;;ahlS arabadan indi sigara yalctl, bende kendisinden ate:;; istedim. Bana Tilrkc;e bilmedigini soyleyince aramlzda Arapc;a diyalog gec;ti. Bir sonrald PozantIdald Tesisler de kendisine sigara ikram ettim ve burada da Arapc;a sohbet ettik. Bir somald Aksarayda ki molada ise beraber aym yemek yemek ic;in lokantaya girdigimizde self servis alan yemekleri ben allrken 0 esnada Veli KUC;;:UK den aldlglm cebimdeki UYUi;iturucu damlap onun yemegine damlattIm. Mala bitiminde otobilse bindik. Boludan soma Gebzeye girmeden once Hereke de otobiisten indik. ~ahls ilacm etkisiyle sersemledigi i<;in yurilyebiliyor fakat benim isteklerime kari;il koyaml}ordu ve ben ne dersem yapl}ordu. Izmit Gebze minibilsilne bindik. Gebzeye geldik ticari taksiyle otele goturdilm. Otele i;iahsm uzerindeki pasaport ile kaylt yaptIrdlktan soma odaya C;lktIk. Odada uzerindeki, c;antasmdald her i;ieyi ve 63.000$ (atmli;iilc;bindolar) parap aldlm. Para; c;antadan pkan 100$ (yilzdolar) 6 (altl) adet deste halinde ve aynca cuzdanmdan C;lkan 3.000$ (ilc;bindolar) civanndayd!. Onu orada blra.np 1 Istanbula d6ndum. Veil amcanm yamna gittim. Kadlk6yde Veil amcaya evraklan teslim ettim. Bana para C;lktlml dedi bende 63 bin dolar c;lktl dedim para senin dedi evraldan ana verdim. Bana i;iahSl sordugunda yol kenarma attlglml s6yledim. ~ilnku bana :;;ahsl 6ldunnemi s6ylemii;iti. Evraklardan i;iahSll1 isminin Haythem El Jenabi oldugunu 6grendim. Diger evraldarda uc;al,savar, tanksavar resimleri ve bazl i;iirketlerle yapllmli;i s6zlei;imeler falan Yard!. Sofia Union Bank hesap cuzdanl c;lkt!. Bu cuzdanda en son 1 Milyon 250 Bin dolar para yatmldlgl yazl}ordu. Sofia dald Gazino ve Kumarhanelerin kartlarl Yard!. 1;)ahsi kanaatime g6re bu :;;ahlS Saddam HiiLseyinin i;iahsi ajanl}dl ve Bulgaristan ve Iral" arasll1dald silah ticaretini saglayan i;iahlSt!. 02.10.2002 phnda Esenler Ilc;e Emniyet MildQrlQgu beni yakalayarak Sahte Kimli](, 6136 SKM ve gasp suc;undan gozaltma ald!. ~lkarlldlglm mahkemece tutuklanarak Bayrampa:;;a Cezaevine konuldum. Burada, Eyip KOCAKAYA ve yegeni Hasip YILDIRIM 111 benden 6nce tevkif edildigini 6grendigim. Bu i;iahlslarda Uyu:;;turucu Maddeden dolap tutuklanmli;ilar. Yaklai;ilk 2 ay soma beni kendi kogui;ilarll1a aldlrdllar. Eyip KOCAKAYA nm kogui;iuna gec;tikten 3-4 gUn soma kogui;i sorumlusu oldum. Eyip KOCAKAYA ile sohbet ederken bana "dz!}anda saglam adamzn var mi diye sordu. Bende "val";dim. Sonm "",It,p"d,n~ m itimf,hrrd= M=t........ i,imh."l",la
 • 33. irtibata ge<;ip istanbula gelmesini istedim. $ahls 3 giln sonm istanbula geldi. Eyip KOCAKAYA ya :;;ahSlll istanbula geldigini s6yledikten birka<; giln soma bana benim adlma Gaziosmanpa:;;a Akbank :;;ubesi, Ayten KOCAKAYA tarafllldan yapllan 30.000$(otuzbindolar) havale dekontunu uzattJ. Kendisine bunun ne oldugunu sordugumda bana "oglum :;;imdilik bunu yatrrdlm, birka<; giln i<;inde de devarmm yatJracaglln" dedi. Aradan ge<;en birka<; giln soma da bana yine benim adlma Ayten KOCAKAYA tarafmdan yapllIm:;; 70.000$ (yetmi:;;bindolar) alan havale dekontunu verdi. Ben yine kendisine bunun ne oldugunu sordugumda bana "oglum <;ocuk (Murat isirnli :;;ahIS) da burada sende buradasm, :;;imdilik idare edin. Ne ihtiyacllllZ varsa kar:;;llarrrn." dedi. Bu iki havale de 2003 Yllmm ilk aylarmda yapllml:;;tJ. a ara Mehmet Ali YAPRAK, Gebze de yapl1an bir operasyonda yilklil miktardaki uyu:;;turucu madde yakalandl ve bu operasyon kapsammda Gaziantep de tutuklanarak Bayrampa:;;a Cezaevine getirildi. Mehmet Ali Yaprak geldikten kIsa bir silre soma ve Eyip KOCAKAYA ile bir ak:;;am sohbet ettiler. Bu sohbet esnasmda beni <;agrrdllar. Mehmet Ali YAPRAK bana "oglum benim ve Eyipun burada olmaszmn sebebi §uandald Devlet Guvenlile Mahlcemisinin Ba§savelszdzr. Kaneayz biz uyu§turucu sUl;undan gelenlere talemllii ve iijuanda yatmamzzlIl sebebi odw" dedi. Sonra Eyip KOCAKAYA "bale AYDOS bu adam daha 6 nolu Devlet Guvenlile Mahleemisi Savelszydz. Kendisi saVel ileen onun yilziinden eeza aldzm. Aneale dZiijanda oldugum iqin dosyamz Yargztay da bozdurdum ve iijimdi onun yuzi1nden eeza alaeagzm. Kimi devreye leoyduysam olmadl. Kapz leom§Usu olan Balczrleayde lei Savellardan Cemil.. .... i devreye leoydum. Cemil.. .. .. leendisine bu telelifi yaptzgznda Cemil , DGM Baiijsavelsz Aykut Beyin leendisini leovdugunu saylemiiij. Bu adam Kemalistin teld. 90k leayu bir Atatilrler;O. Oglu Gebze depreminde aldli am-a biz yine bundan lcurtulamadzle. Her zaman 3-4 leorumasz var. Gelen r;oeuk saglamsa bUyille silahla uzaletan yapszn" dedi. Bende kendisine "Eyip amea bahsettiginiz adam DGMnin ba§savelsz, bu adamm ba§l1la bir §ey gelirse learumilze leadar inerleT" dedim ve paraYl birka<; i<;inde onlara iade edecegimis6yledim. Eyip KOCAKAYA paranm sorun olmadlglm ve bu i:;;i yaptmrsam her:;;eyin bu parayla smlrh kalmayacagrm ve bu gilne kadar neye sahip oldugumusordu. Bende kendisine "Allah bOyOlctiir ama bu i§i yapmayacagzm" dedim. aarada Mehmet Ali YAPRAK tekrar lafa girerek "bale oglum AYDOS, Eyip abin ne venrse bende aymsznz vereeegim. Yeter lei bu pislile gebersin dedi. Bende "ameabana zaman venn" dedim ve yanlarmdan ayrlldlm. Ertesi giln Mehmet AliYAPRAK saat 13.00 civarmda kendisiyle g6ril:;;meye gelen bir gardiyanm verdigimektupla benim ve Eyip KOCAKAYA nm yanma geldi. Bana "bale AYDOS, buyakalanan haplar gen:;ekte benim degil. Kardeiijim !iru.stafa. YAPRAK 11l ve iijuandabu koguiijta yatan leimyager ve aym zamanda haplann yalealandzgz fabnleamnsallibi Ozdogan CUNTAY In. Benim bu ticaretle alakam yok. Benim bu i§tentemizlenmem I=m" diyerek elindeki kapall zarfm agzllll ylrttJ. Zarfm i<;inden 3adet bo:;; senet <;IkardJ. Eyip KOCAKAYA dan da 3 adet bo:;; kaglt istedi. MehmetAli YAPRAK her il<; bo:;; sayfayt ve senetleri imzaladJ. Sonra bana "benim malvarlzgzmz biliyorsun A YDOS. Bu i§i bitir diledigini iste" diyerek imzaladlgl senet vebo:;; kagltlarl uzattJ. "sen bu iiiji bitirttilcten sonra diledigini yaz. Bizim en ufak birkahpeligimizi garmeyeeeksin dedi. "bunlara gerek yak, biraz du§uneyim" dedim.Kendisi de "al sende dursun bunlar. Eyilp de sana gereleeni fazlaszyla yapaeale,bundan emin olabilirsin" dedi. Bende il<; adet alan senet ve bo:;; sayfalarl aldlm.anlara dedim ki "biraz dU§Onmem iqin zaman venn". Ertesi giln Mehmet AliYAPRAK Kartal Cezaevine g6tilrillmek i<;in kaplya <;agmldJ. Mehmet Ali YAPRAKkap,d= "kmad= once k,n~netau 00 Jed!!,tl"n aemy;m" dd~C l(,ndi::
 • 34. de bana "haylr sende dursunlar. Yeter ki sen bu i!ji bitif dedi ve sonra gitti. Ben Eyip KOCAKAYA mn yamna giderek "bu senetlere ve leiigztlam gerele yok! dedim. Kendisi de bana "sen benim oglum gibisin Mehmet Ali YAPRAKm senetleri ve leiigztlan sende dursun bende seni mal milllc salJibi yapacagzm. Bu gilne r;alz§ml§sm bir maim millkiln yole. Hir;bir §eye sahip olamaml§sm" dedi. Bende "Eyip amca ben sizden zaman istedim, para da istemedim senet de istemedim. Sadece zaman verin dediTTi dedim. Sonra ben 3 adet senedi ve 3 adet bOI} sayfayt kapah zarf i<;erisinde kardel}im . a yolladlffi (Bu evraklar avukatImda mevcuttur). 2 gUn soma da Eyip KOCAKAYA ya bu il}i yapmayacaguIl! siiyledim ve kendisine parayt kime isterse iade edecegimi siiyledigim de bana "para sende lealsm senin yaptzrmana da gerele yok! dedi ve yegeni Hasip i <;agIrarak kogul}taki cep telefonunu <;lkarmasml siiyledi. Yegeni Hasip Ie kogul}taki biilmeye giderek uzun bir telefon giirQl}mesi yaptI. Bunun Qzerine bende DGM Bal}savclhglna mektup yazarak giirQl}mek istedigimi siiyledim. Birka<; gUn soma DGM SavclhgI beni <;aglrttl. DGM Bal}Savclhglna giitQrUldQm. Burada Bal}SaVCl ile odada bal} bal}a giirul}tQm. Kendisine, zarar vereceklerini ve bu il}i uzaktan yapacaklarml siiyledim. Kendisini fazla tanlmadlglffi i<;in bal}ka bilgi paylal}madlm. <;QnkQ bende onlarla aym kogul}ta kaldlglm i<;in can gUvenligimi dQI}Qnmek zorundaydlm. Daha sonra cezaevine diindQgumde Eyip KOCAKAYA bana neden DGMye gittigimi sordu. Bende kendisine yanhl}hkla DGM yazlldlgml ve oraya yanhl}llkla giitQrQldQgumQ siiyledim. Birka<; giln soma sabah saatlerinde Eyip KOCAKAYA yanlma gelerek televizyonun bulundugu <;ay ocagml bOl}altmaml istedi. Kumandayl eline alarak televizyonun karl}lsma oturdu. Aradan ge<;en 1,5 saat sonra da televizyonda son daldka haberi ge<;ti. Haberde DGM otoparkl D da ses bombasmm patladIgl .. siiyleniyordu. Bunun Qzerine Eyip KOCAKAYA televizyonu kapataralc kogul}taki biilmesine ge<;ti. Ben Eyip KOCAKAYA nm Bayrampal}a da iken birka<; kere telefonla Veli KU9UK Ie giirQl}tQgQne I}ahit oldum. Ancak giirQl}meye bal}ladlklarmda mQsaade istiyor ve biilmenin bOl}altllmasml istiyordu. 0 slralarda ben B-12 kogul}undan B-15 kogul}una ge<;mek istedigimi Eyip KOCAKAYA ya siiyledim. Kendisi de Cezaevi MQdQrQyle gorQl}erek ikimizi B-15 kogul}una aldlrttl. Kendisi de benimle gelmil} oldu. Birka<; gQn soma B-15 kogul}undan Kartal Cezaevine sevk edildim. Eyip KOCAKAYA, Bayrampal}a Cezaevindeki kogul}umdan <;lkmadan iince bana her zaman oglu Serdar KOCAKAYA mn yanmda dolal}an Tamer veya Taner (tam olarak hatIrlayamadlglm) isimli I}ahsm numaraSlm verdi ve "bu numaradan oglum Serdarla bir yalczmm garil§tilr dedi. Bende kendisine "bmw ula§an lOO.OOO$(yilzbindolar) parayl ogluna ula§tzracagzm" dedim. Kendisi de "sen §uanda pamy! bo§ver, biT yalamm ogluma gander dedi. Kartal Cezaevine sevk edildikten soma kardel}im ziyaretime geldiginde kendisine Eyip KOCAKAYA mn oglu Serdar KOCAKAYA mn numaraSlm verdim ve telefona <;lkan I}ahsa da "Serdar! ver ben AYDOS AKlNm learde§iyim diye sayle" dedim. Bir somalci hafta kardel}im ziyaretime geldiginde bana Serdar KOCAKAYA nm kendisine 75.000Euro (yetmil}bel}binavro) para ve Yalova da olan 8 adet arsanin tapusunu verdigini siiyledi. (Bu arazilerin tapulan kardel}imin adma idi. Kardel}imde bana 2005 ytlmda bu arazilerle i1gili Genel Vek8.letname verdi. Bu vekaletname ile ilgili belgeleri ek olarak verdim). Bir sonraki hafta kardel}im ziyaretime geldiginde Serdar KOCAKAYA He tekrar giirQl}tQgQnQ kendisine 50.000Euro (ellibinavro) daha para verdigini siiyledi.C" Scnde kMd,,,,,,, "S,,,,.,, =. S;:;?:..aba,nw ,6yl,sin dunynYJ"i.W1~ de,: 1 ~ .~.~- 1t ~
 • 35. i}i yaptznnam ve 0 }ahsIn ba}z7W bir i} gelirse buradan r;;zlctzgzmda pe§lerine dii}erim ve bir bir onlan Oldiinlnlm diye soy Ie" dedim. Mehmet Ali YAPRAK la Cezaevindeki top sahasmda birkal;; kere yUz yUzegiiru1]memizde bana "0 i§i artzlc unuf dedi. Mehmet Ali YAPRAK 2003 YIlmm sonayla..rmda kaldlgl kogu1]ta cep telefonun yakalamnca disiplin cezaSI ald!. Bununuzerine idareye dilekl;;e vererek benim kaldlglm Sol A-II kogu1]una gel;;mek il;;intalep de bulunmu1]. idare de uygun giirerek benim kaldlglm kogu1]a Mehmet AliYAPRAK I verdi. 2004 YIlmm ocak aYIlllll ilk haftasmda al;;lk giiru1] vard!. Bizgiiru1]te iken Mehmet Ali YAPRAK cezall oldugundan ve 2 1]ahiS da ziyaretl;;isigelmediginden giiru1]e l;;lkamadllar. Biz giiru1]umuzu yaplp kogu1]a diindugumuzde Mehmet Ali YAPRAK m rahatslzlandlii;Jm giirduk. idareye haber verdik.idareden gelen saghk memuru 1]ekerini iill;;tugunde 1]ekeri 736 idi. Bunun uzerineInsomin igne yapllarak adl olarak hastaneye sevk edildi. Ak1]am saylmmdansonra cezaevi saVC1SI kogu1]a gelerek Mehmet Ali YAPRAK m iildugii haberiniverdi. Bu konuyla ilgili ertesi gQn idareye ve daha sonrada savClhga ifade verdik.2004 Yllmm onbirind aymda izmit Cezaevine sevk edildim ve buradan14.06.2005 tarihinde tahliye oldum ve KJzlltepeye ailemi giirmeye gittim. Burada4 gQn kaldlktan soma istanbula geldim. istanbula geldikten sonra bende telefon numaraSI bulunan AyhanTOKCAN ile giiru1]tum. (Kendisini Batman Teriirle Mucadelede l;;all1]tJii;J diinemdentanmm. Ayhan TOKCAN, Veti KUQUK U l;;ok fazla saYlp severdi. AyhanTOKCAN m Vell KUQUK un talimatzyla Ali Fevzi aiR i dostunun evininiinunde kal;;lrdlgml biliyorum.) (;aglayandaki (;aglayan Aile (;ay Bah~esindebulu§tuk. Kendisine Veti KUQUK Ie giiru§mek istedigimi siiyledim. Ertesi gunaym yerde Ayhan TOKCAN la tekrar bulu1]tuk. Ayhan TOKCAN la beraber34.BT.2000 plakall Walksvagen marka Passat model metalil{ gri renkliotomobiliyle Bostancl sahilindeki ballkl;;llarm yan tarafmda bulunan sahilde kil;;ay bahl;;esine gittik. Orada otururken Vell KUQUK yanlmlza geldi. Vell KUQUKbana yaramazhklarlmm bitmedigini ve halimi hatmml sordu. Ul;;umuz bir suresohbet ettik. Daha soma Veti KUC;;UK yanlmlZdan aynld!. Ayhan TOKCAN labirlikte Levente geldik ve burada kendisinden aynldlm ve kendisini arayacaglmlsiiyledim. Ayhan TOKCAN la (;aglayandald Aile (;ay Bahl;;esinde birkal;; defadaha giiru1]tuk. Bu giiru1]melerimiz esnasmda l;;ay bahl;;esinin sahibi olan OrkunOmer EREN ile tanl1]tJm. --Ul:J. Ome. ERElJ ile slk slk g6ru:;;ilyorduk. AyhaJ!!. TOKCAN, Orkl.m ve O.:l..ben bir giiru1]memizde Ayhan TOKCAN bana "Cernal NAYIR z vurdularbiliyorsun. $u anda Ce1llWLl NAYIR Z7l nerede oldu{junu lcimse bilmiyor. Ben Cavit~AGLAR In sur; ortagz Muhammet ciGER ile Cernal NAYIR ! ziyarete gittim.Cernal NAYIR !7l nerede oldu{junu biliyorum. $U anda bir §ahzsla Cernal NAYIRiqin pazarlzlctayzz. Eger anla§!rsalc bu i§i sen bitirecelcsin" dedi. Bende "CernalNAYIRIn nerede oldu{junu lcimse bilmiyor, sen nereden biliyorsun" diye sordum.Ayhan TOKCAN cep telefonunu l;;lkararal{ Cemal NAYIR I ziyareti esnasmda ceptelefonuna gizlice kaydettigi giirilntUleri giisterdi. Cema! NAYIR m yerini bildiginisiiyledi ve bana "}u anda pazarlzlctayzz 2.000.000$ (ilcimilyondolar) verilirse bu i§ialacagzz dedi. Bende "bu i§i alzrsam eger 1.500.000$ (binnilyonbe§yiizbindolar)In! almm sen ve Orkun 500.000$ (be§yiizbindolar) la yetinirsiniZ dedim. Bukonu1]malardan sonra yanlarmdan aynldlm. Ayhan TOKCAN ve Orkun ile ba1]kabir giiru1]memizde Orkun benden 2 adet Micro Uzi silah istediler. Bende...::bende 16
 • 36. Micro Uzi yale sadece Kalaf?nileaf tiifegim val" dedim. Ayhan TOKCAN da bana Silabe;:l arkada:;;lanmdan bu silablarl temin etmemi istedi. Bende bunlan bulmamm zaman alacai1;:tm soyledim ve yanlanndan aynldlm. Daba sonra bulamadlglml bildirmek ie;:in telefonla aradli1;:tmda bana buyiik e;:ocugu (kale:;;nikof) al gel dedi. Bende kale:;;nikof ile birlikte bende bulunan 2 adet el bombasml alarak <;;aglayan Mahallesindeki Vasfi <;;oban ilkogretim Okulu Yam <;;aglayan Aile <;;ay Bahe;:esine gittim. Oradan malzemelerle birlikte Ayhan TOKCAN ve ben arabaya binerek Sanyer Emirganda Re:;;itpa:;;a Mahallesi Yusufeli Sokak No: 10 da ikamet eden Omer Orkun un evine gittik. Ben evde Orkun a Kale:;;nikof un nasll sokillup talaldlgml ve temizlendigini gosterdim. Aynca kendisinde bulunan 22 kalibrelik Petro Baretta marka silabm sorun yarattJgml soyledi. Silahl getirdigi esnada aym kutunun ie;:erisinde bir adet Glock, bir adet eski neta:;; cep telefonu :;;eklinde 3 adet mermi alan suikast cep telefonu ve 22 kalibrelik silahm aslmda 7.65 oldugunu soyledim. Kendisi de gazetede sarlh bir ba:;;ka namluyla bir ba:;;ka :;;arjoru ve namlunun yanmda bir ba:;;ka ust mekanizmasml e;:lkarttl. Bana "AYDOS bu silah hem 22 hem de 7.65 lealibn! dedi. Bende Silahl kontrol amae;:h iki kez ate:;;ledim ve giri:;; kaplslmn yan tarafmda bulunan odanm kapl pervazmm uzerine iki el slktJm. Aynca Omer Orkun un Be:;;ikta:;; ta Zincirlikuyu Mezarhi1;:tmn kar:;;lsmda Nisbetiye Caddesi Levent i:;; Ham 3. Katmda Degirmenci Tekstil-Madencilik ve Turizm i?irketi vardlr. o donemde Ayhan TOKCAN m Veli Amcan seninle goru:;;mek istiyor mutlalm ogleden soma 14.30 da Kadlkoy de her zaman goru:;;tugunuz yerde goru:;;mem gerektigini soyledi. Bunun uzerine ben ertesi gUn saat 14.00 civannda Boga Meydanmdaki 0 restauranta yalmz olarak gittim. Veli KU<;:UK bana Irak tan aym gece bir :;;ahsm gelecegini, bu :;;ahsm Saddam m Eski bir Generali oldugunu, uzerindeki butun evraklarl istedigini soyledi. Ben :;;ahSI nasll tanlyacaglffil sordugumda yanuna birini verecegini ve :;;ahSI oldurmem gerektigini soyledi. Yammdan kalktl ve bir telefon goru:;;mesi yaparak tekrar geri oturdu. Beni goturecek olan :;;ahiS yakla:;;lk 45 dakika soma geldi. ismini bana soylemedi fakat ben hal ve hareketlerinden Asker kokenli oldugunu anladlm. i?ahlsla beraber saat 20.00 civarmda havaalanma geldim. Havaalanmdan ayn ayn girdik. Dl:;; hatlarm kaplsmda beraberce beklemeye ba:;;ladlk. Kendisi bana :;;ahSI gosterince pe:;;ine talaldlm. Havaalanl ie;:erisinde bir kafeye girdi ve oturdu. Bende yamna oturdum ve Arape;:a sohbet ettirn. Havalimanmdan beraber e;:lktJl<. Taksiyle Eminonune geldik. i?ahiS bana Talabaninin en yakm arkada:;;l oldugunu soyledi. Eminonu Sirkeci I:;;lklarda bulunan ust gee;:idin yan tarafmda yemek yerken ncskafcsinin ie;:inc ila<;: kattlm. Yemekten soma bindigimiz ticari arabada c;:antasmda ne varsa hepsini aldlm. i?ahSI otogara goturdum ve Gaziantep finnaslyla biletini kestim, otobuse bindirdirn ve oradan aynldlm. 30 Bin dolarml ve evraklanm aldlffi. Evraklarl Veil KU~UK e verdim. Bana "para senendif dedi. i?ahSl sordugunda Kocaeli Yolu uzerinde oldurup yola attlglllli soyledim. Ancak ertesi gUn gece Veli KUyUK beni aradl. byle bir insanm 6ldurulmedigini soyledi. Hemen buraya Kadlkoye gel dedi. Gittigimde bu :;;ahSI ne yaptJglml sordu. Ben onu yola indirdim ve yol kenanna attJm zaten ilacl fazla vermi:;;tim bu yiizden 0 iilmu:;;tur dedim. Bunun uzerine beni azarladl. Ve verdigi i:;;leri adam gibi yapmaml soyledi. ama ben onun emriyle kimseyi oldurmek istemiyordum. "7 2006 Yllmda 9. aymda Kartal Aydos da i:;;lenen bir cinayetle ilgili olarak gozaltma almdlm. Gozaltma almdlglm esnada evimden polisler bir adet lahe;: bir;uct ba,1< " bi, kartill b",h bi, m, b"",m, a1dd~. E"lil!~t":
 • 37. serbest blralnldlktan 4-5 giln soma l,:aglayanda Ayhan TOKCAN ile goril~tilm. Bu olayl anlattIm. 0 da bana Kadlkoy e gidiyoruz dedi. Beraber Kadlkoy e gel,:tik. Veli KU«;UK il gordilm kendisi bizden once gelmi~ti. Selamla~tlk oturduk. Veli KUc;UK bu cinayetle ilgim olup olmadlg;ll1 sordu bende yok, zaten emniyette beni blraktl dedim. Bunun ilzerine evimden alman pala ve kIllclml anlattIm. 0 da bana bunlar onemli degil sen kendine iyi bak yeterli dedi. Ayhan TOKCAN Vell KUc;UK ve ben, KadJ.koy de bulunan Muzaffer TEKiN in bilrosuna gittik. Muzaffer TEKiN Vell KUc;UK il gorilnce kalktI ve bizi kar~lladl. Vell KUc;UK 0 nun koltuguna oturdu ve benim rahmetli ERSEVER in yeti~tirmesi oldugumu soyledi. Bana, Muzaffer AM ni zaten tanIyorsun dedi. Konu:;;mamlz genelde milliyete;;ilik ve Klbns ilzerineydi. Muzaffer TEKiN sanki Klbns I kendi fethetmi~ti. Silrekli Klbns dan bahsediyordu. Ayhan TOKCAN la beraber bilrodan aynldlktan soma Muzaffer TEKiN ie;;in zilppenin teki dedi. 2006 yllmm 10. aymm 8. de Ayhan TOKCAN beni aradl ve acilen <;aglayan a gelmemi istedi. Bende <;aglayan a geldim. Bana hemen Kadlkoy e gee;;memi ve restaurantta beklememi soyledi. Vell KUc;UK bu sefer benden once gelmi~ti r;ilnkil ben trafige tak1lml~tIm. Veli KUc;UK bana Kanada aSllll bir ~ahsm Sabiha GOK«;EN Havalimanma inecegini bu adamm ilzerinde bulunan elektronik cihazlarl ahp kendisine getirmemi soyledi. Bu adaml nasll tantyacagnlli sordugumda "bana sabit bir yer ver seni oradan aldlTayrm" dedi. Bende Pendik Koprilsilnil altmdan beni alabilecegini soyledim. Saat 23.00 slralarmda metalik renkli Toyota Corolla marka arae;; beni bekledigim yerden ald!. Arabada bir :;;ahiS yard!. $ahlsla birlikte havalimanma gittik. ArabayJ. otoparka blraktIk. Arabadan inmeden once uf/phS! gosteririm i!jim biter gerisini sen halledersin" dedi. Sabah 04.00 civarmda ben gotilren ki~i Kanadall $ahSI bana i~aret etti. Kanadall $ahiS Hava~ Servis aracma bindi. Akabinde bende servise bindim. $ahlsla konu:;;maYl denedim fakat ingilizce konu~tugu ie;;in anla:;;arruyorduk. Haremde servisten indik. Ben kendisine sigara uzattIm 0 da bana puro uzattI. 0 esnada orada bulunan ae;;lk olan kahvehaneye gittik. 2 tane neskafe aldlm masaya geri dondilm. 0 arada ilaci neskafesine damlattIm. Neskafe bittikten soma orada bulunan ticari bir araca bindirdim ve Maltepe yi gee;;tikten sonra Kartal Sahilinde ~ahSl indirdim ve elindeki e;;antayla ve montunun ie;; cebindeki elektronik cihazl alaral~ oradan aynldlm. <;antadan hie;;bir ~ey e;;lkmamli~tl. Elektronik cihazl Vell KUc;UK e vennedim e;;ilnkil artlk Vell KU<;tiK ten blkml:;;tIm ve kopmak istiyordum. Benim adamm e:;;yalarml attlglm yerde tekrar arama yapmaml istedi. o esnada Veli KUc;UK iln yanmdan aynllrken bana bir adet kille;;, bir adet yivli scm tilfck ve bir adet Lady Marka toplu tabanca vererek al bunlarl sana hediyemdir dedi ve ozellikle kIl1cm degerini iyi bil dedi. Benim cezaevinden almdlglm giln kogu:;; arkada~nn Hayrullah Mahmut OZGUR du. Kendisinin de Ergenekondan gozaltma almdlgml, aslmda Ergenekon He bir alalmslllm olmadlgllli Tayip ERDOGAN aleyhinde yazdlgl ir;in gozaltma almdlglll1 soyledi. :;;u anda da hakaret sue;;undan dolayl ie;;eride yattIg;ll1 soyledi. Aynca ~uan akllma gelen ve anlatmak istedigim ~eyler de var bunlar; Benim Klzlltepede oldugum donemde yani 1991-1996 yillarl araSl bu donemde Hasan Atilla UGUR da Klzlltepe ill,:e Jandarma Komutanl idi. Bu donemde Kay Korucularl ve PKK itirafe;;llarmm hem Mardin hem de Mardin dl~llldacA Hasan Atilla U~UR bM ",m::r- yapmadlklarl ~ey kalmilllli~t!. Mesela gozaltma allllan bir orgilt mensubuna ve bu ,,ml,n al,,= ifadcl,,li~ ~:
 • 38. vermelerini isterdi. Hasan Atilla UGUR un vermii? oldugu isimler genellikle b61genin zengin ve ileri gelen ailelerinin I;;ocuklanyd!. Daha sonra Korucular ve itirafl;;llar vasltaslyla bu i?ahlslarm aileleri ile irtibata gel;;ilir ve ailelerden para ahr ve I;;ocuklan serbest blralmd!. Aldlklan paralar da 6yle yabana atllacak miktarlar degildi 6rnegin 150-200 Bin Mark gibi paralar allmrd!. Eski ismi Mlskeyder alan k6ylin Korucu bai?l alan izzettin GUMU~ ve PKK itirafl;;lsl trfan GUMU~ a b61gede silah kal;;alcl;;lhgl yaparlard!. Hasan Atilla UGUR bu insanlara bu ii?leri yapmalarma g6z yumard!. <;unku bu i?ahlslan Hasan Atilla UGUR un butun pis ii?lerini yaptlklan il;;in onlara b61gede silah kal;;akl;;lhgl yapmalarma izin verirdi. Aym zamanda Abdurrahman KORGA bu i?ahlsta Doganh K6ylinun Ba§ Korucusu yukarlda anlattlgIm gibi bu §ahsm annesi PKK tarafmdan 6IdurUlmu§tu. Hasan Atilla UGUR un ana vermi§ oldugu destekle istedigi k6yli bo§altlyor istedigi k6yden istedigi insanlarl kovuyordu. Bu §ahlsta Hasan Atilla UGUR un Mardine g6zbebegiydi. Mardin b61gesinde bu §ahlstan korkmayan hil;; kimse yoktu. Bu §ahlS bir zamanlar PKKya buylik darbeler vurdu. Mensup oldugu a§iret a b61gede I;;ok gUl;;lu oldugu il;;in PKK onun oldugu b61geye giremiyordu. Hasan Atilla UGUR un da destegi ile a b6lgede <;ok korkulan kendisinden I;;ekinilen biri oldu. a da bu durumu hep kulland!. BOi?lattlgI k6ylerdeki tarlalan kendisi iletirdi. Bo§latml§ oldugu klrsaldald k6ylerde hint keneviri ekerler bunlan esrar yaplp il dl§mdan gelen i?ahlslara satlyordu. Hatta kendisi ve adamlarml birkal;; kez Emniyet yakalad!. Hasan Atilla UGUR gidip onu ve adamlarml Emniyetten ald!. Abdurrahman KORGA nm amcasmm oglu alan Mehmet Emin KORGA nm Abdurrahim isminde (Soyadml bilmiyorum) bir kaymbiraderi Yard!. Bu i?ahsa her b6lgeden I;;almtl aral;; getirilirdi. Kendisi gelen u I;;almtl aral;;larm bir klsmml lraka bir klsmml Guneydogudaki insanIara veriyordu. Bazl aral;;lan KlZlltepedeki K6ylerde parl;;alatlp parl;;alarllli satard!. <;almtl geIen trakt6rIeri ise genellikle Korucu alan K6y ve k6ylUlere satlyordu. Bu k6ylere satmasmm nedeni de bu k6yIere kimse girip soramJyordu. Bu k6yler zaten Hasan Atilla UGUR un kontrolu altmda alan k6ylerdi. Hasan Atilla UGUR da bu duruma g6z yumuyordu. Bu i?ahlslar ise Hasan Atilla UGUR un sorguya aldlrml§ oldugu zengin aiIelerden alml§ olduklan parlan getiriyorlard!. Kar§lllkh anla§malarl Yard!. Bir 6rnek vereyim Klzlltepede 47 FM Radyosunun sahibi alan Mehmet Emin (Soyadml bilmiyorum) aym zamanda bu §ahlS Arif Kod adml kullanJyordu. Bu §ahlS daha 6nce PKKhydl daha soma Hasan Atilla UGUR ile anla§arak itirafl;;l oldu. Bu anla§ma kar§lllgIilda Hasan Atilla UGUR a kendi babasmm evinde bir IGZ militanm oldugunu s6yIedi. Hasan Atilla UGUR ile birlikte babasmm evine gittiler. Arif (KI Mehmet Emin, bu I;;atl§mada kendi 6z anne ve babasl ile birlikte bu militan k1Z1 da kendisi 6Idurdu. Bu 0layda.l1 sonra Arif (KI Mehmet Emin, Hasan Atilla UGUR un g6z bebegi oldu. Aym zamanda bu §ahlsm Batman b61gesinde klrsalda alan FJIJ:at Kod isimli (Gerl;;ek adm1 bilmiyorum) bir karde§i Yard!. Axil (K) Mehmet Emm ile Hasan Atilla UGUR bir anla§ma yaptl. Arif (K)Mehmet Eminun Batman b61gesinde alan karde§inin Mardin B61gesinde teslim aImmasl hususunda anla§tJlar. BunIar bir gece yukanda bahsettigim Abdurrahim getirmi§ oldugu I;;almtl Dogan S Marka araba ile Hasan Atilla UGUR, Abdurrahman KORGA ve 47 FMin sahibi Arif (K) Mehmet Emin Batman b6Igesine Arif (K) Mehmet Eminin karde§i Fuat (Klu almaya gittiklerinde Batman b61gesinde kaza yaptllar gitmi§ olduklarl araba param parl;;a oldu. Daha soma yine Mardin B61gesinden bai?ka bir aral;; g6nderildi;61 g Cd t = olMak 12 ron,07 ve Fuat (KIu al1P geldiler Mardin B61gesinde hil;; ceza almadan aklaYlP itirafl;;1 yaptl ve kendisi kullanmaya bai?lad!. Yine K!zlItepeye bagh Gurs K6yli vardlr. Bu VMd, Bunl=n hcp,i aym a~!JiJndi:,
 • 39. Bu 12 K6yde aym af?iretin iki kolu vardlr. Biri YAL~INKAYALAR digeri ise GOK«;ENLER dir bu iki aile arasmda bir ;ocuk kavgasl yUzCmden bir kavga oldu bu kavgada Ali GOK«;EN in oglu bl;aldanarak 61diiriildii. Daha soma YAL«;INKAYALAR PKKdan destek aldl. GOK«;ENLER ise a b61gede gu;lii alan Abdurrahman KORGA dan destek aldllar. Daha soma Abdurrahman KORGA bir gece yanma itiraf;llarl alarak ~ehre indi hatta a gece bende Abdurrahman KORGA nm k6yde Abdurahman KORGA nm yukarlda da bahsettigim arkada:;am kardef?i Fesih KORGA nm evindeydim. Ertesi giin duydum ki YALC;;:INKAYALAR m evlerinin kaplslm ;alaral{ "Biz Polisiz bizimle geleceTesiniz" diyerek evin ;ocugunu a1ml~lar daha soma 61durerek Klzlltepe b6lgesinin ;6pune atml~lardl. Abdurrahman KORGA ise k6y d6ndiigiinde iizerinde ;ok fazla para vardl. Duydugumuz kadanyla bu i~i 1991 in parasIyla Bir MHyara bitirmi~lerdi. Ben 2006 plmda Mardine gitmi~tim. Mardinde bulunan arkada~lm alan Narin Pastanesinin sahibi Murat (soyadml bilmiyorum) bu ~ahlsta aym zamanda itiraf;ldlr. OrgUtte oldugu zamanlarda ParmakslZ Zeki olarak bilinen PKKlmm korumasIydl. Ben kendisine "Banim Eju Tilrldye ye giren GLOK MarTea silahlardan birlcal; tanesine ihtiyaczmm oldugunu" s6yledim kendisi de beni Klzlltepeden Mardin e d6nii~teki ~enyurt Kav~agma yakm bir yerde evi alan ka;ak;l Be~irin evine g6tiirdii. Be~iri Murat telefon He araml~tl. Be~ir bizi bekliyordu. Ben sohbet esnasmda Be~ire birka; tane GLOK sHaha ihtiyaClm oldugunu s6yledim. Be~irde bana "AYDOS Abi ben seni tanzyorum bende istedigin Teadar var" diyerek belinden bir tane GLOK marka silah ;lkararal{ bana uzattl. Ben bu silaha baktlm ve yeni bir sHah oldugunu g6rdiim ve fiyatml kendisine sordum. 0 da bana "Abi sana 1300$ olur" dedi. Bende kendisine "Zaten istanbuldaki fiyatl budur" dedim kendisi de bana "Abi Aydosda Denizlili Hacl diye bir arkada:;am var seni onunla tanl~tlracaglffi ben bu adama ayda yalda~1k 40-50 adet GLOK marka sHah veriyorum. GLOK1arl istanbula 1700$a kendisine teslim ediyorum." Dedi ve beni telefon He g6ru~erek Denizlili Hacl ile beni tanl~tlrdl. Beni tanl~tlrdlktan sonra "Abi ben elimdeki GLOK1ari sana vereyim" dedi ben de kendisine "Ben sana haber veririm" dedim. Sonra "AYDOS Abi para yoksa sana vereyim bana daha sonra 6dersin" dedi bende hapr ben sana haber veririm dedim ve oradanaynldlm. Yalda~lk 3-4 gUn soma istanbula d6ndum ve Denizlili Hacmm KartalAydosun yukan taraflarda ormanm i<;,:inde olan evine gittim. (Klsa boylu ~i~ma..T1slk slk alkol alan boynunda yara izi olan 40-45 ya~lannda) "Ben Be~irindostuyum" dedim beni <;,:ok gUzel kar~lladl. Sohbet ettik. Bana GLOK1ann 2200$oldugunu s6yledi. Aynca elinde 17+ 1 Alman WALTERlerinin oldugu s6yledi. BusHa..1larl da Bqirin hatln i<;in sana 2800$a verebHirim dedi. Yine yeni <;lkrm~olan 13+ 1 <;ekoslovak (Halk arasmda <;EK olarak bilinir) sHahlarl da 1750$aba..,a verebHecegini s6yledi bende "Silahlara baTeabilir miyirrr dedim a da e~in"Hazrrlan" diye seslendi soma ben, kendisi ve e~i evinden yalda~lk 150-200 mHeride bulunan biiyiik kaplh bir eve gittik bana sHahlan giisterdi. Ben ~u andagitsem s6ylemi~ oldugum iki evi de rahathkla g6sterebilirim. Bana hangi silahlanistedigimi sordu bende kendisine haber verecegimi s6yleyerek yanmdan aynldlm.Bu gorii~memizden soma 4-5 kez daha kendisi He g6ru~tiim ancak sHah all~veri~im olmadl. Denizlili Hacmm evi tek kath bir ormana yakm bir gece kondukendisi genelde evinin oniine masasml kurup oturur. Kendisinin yamndaoldugum zamanlarda evine gelenler arabalarl He gelir parasml 6der ve sHahlarlmallp giderlerdi. Bu ~ahSI a b6lgede SilahC;:l Hacl olaral{ herkes bilir. Hatta birseferinde kendisinden uzi marka bir sHah istedim bana "3 giin miisaade et sanagetireyim" dedi ancak ben bir d~nma ugramadlm. Her ne zama:);..~~~ilirse~ ~~ • . 20
 • 40. gidilsin bu :;;ahlsta surekli silah mevcuttur. Yine Pendik Alt Kaynarcada evini bildigim Laz Hac! olarak tamnan Ham Ab1l1durrahmal!l. isimli :;;ahsm da silah ticareti yaptlglm biliyorum. Qunku 2-3 kez Pendik ve Kartalda bulunan arkada:;;larllTI ile onun yanma silah almaya gittik. Arkada:;;larlm kendisinden silah aldl. Ancak ben almadlm. LaZl Hacl ile her turlu baglantlya girer ve silah alabilirim. Evini bilirim ve her tQrlu silah kendisinde bulunur istediginiz kur;:iik ve buyilk Silahl hemen temin edebilen birisidir. Yine Kartal Aydosta bulunan Siizge9 Mehmet lakapll Mehmet KAYA ve Aydm 6ZER isimli :;;ahlslarl hapishaneden tanmm. 2006 plmda Pendik Sahilinde Akademi pizzada onlar ile giirU:;;tuk. Bunlarm kendilerine ait gruplarl var. Bu gruplan araba r;:alma i:;;i yaparlar. Beni Kartal Cezaevinden r;:ok iyi bildikleri ir;:in onlar ile Akademi Pizzada giiru:;;tugumiiz esnada Mehmet KAYA mn Aydosta bulunan evine gittik. Beni 0 gece aglrlayacaklarml ve onlarm misafirleri oldugumu siiylediler. Telefon ar;:arak iki bayan getirdiler. Bu esnada alkol da allyorduk. Mehmet KAYA nm bana "Abi seni bu gece ugurlamadan sana bir BMW X 5 hediyem olaeak" dedi. Bende kendisine "Ben r;:almtl arabaya binmem" dedim. "Abi bir yanlltjlmlZ ml oldu Biz KlZlltepeyi iyi bilir senide iyi biliriz" dedi bunun uzerine Klzlltepe de bulunan Selim KORHAN isirnli eski oto hrrslzl ile giinl:;;tu. "Selim abi :;;u anda AYDOS abi misafirimizdir" ondan sora telefonu bana verdi ben Selim ile biraz sohbet ettim. Selimin bana telefonda siiyledigi "Abi qocuklar yani Mehmet KAYA ve Aydm 6ZER bana jstanbuldan araba gonderirler sen nereden talllyorsun" bende kendisine onlarl Kartal Hapishanesinden tanldlgllTIl siiyledim ve Klzlltepede :;;uanda ne i:;; yapworsun diye sordum 0 da bana "Klzzltepede bir fabrika kurdugunu ve oto yedek parqalan imal ettigini" siiyledi. Daha sonra telefonu kapattlm. Selim KORHAN m karde:;;i ibrahim KORHAN PKK itiraf<;;ISldlr. Aym zamanda Hasan Atilla UGUR un adamlarmdandlr. Bahsettigim Mehmet KAYA ve Aydm OZER in evlerini bilir ve g6sterebilirim. Ben 2005-2006 pllarmda Cezaevinden <;;lktlktan soma Kaslmpa:;;a Omer Hayyam Caddesinde oturan aym zamanda cezaevinden arkada:;;larlm vardl. Bu arkada:;;lanmm birinin ismi Erdem digerinin ismi Erdogandl. Onlarm oturduklarl Omer Hayfun caddesinde ziyarete gittigimde onlann kom:;;usu olan AKSOY ileti:;;imin sahibinin Mardin Darge<;;itli oldugunu bunun uzerine "Abi 0 da uzun sure cezaevinde yatml:;; abi seni tanl:;;tlrallm ml?" dediler bende "<;;ai?;1nn tanl:;;allm" dedim. Erdem a:;;agl inerek ~ahin AKSOY u allp yukarl geldi. ~ahin AKSOY ile selamla:;/tlktan sanra sohbete daldlk. Kendisine nerede cezaevinde yattlgml sordugumda "PKKdan yattlgml, siyasi oldugunu, Osmanbey Postanesinde 1994 yllmda bir arkada:;;l ile eylem ir;:in gittigini, kendisinin el bombasmm pimini <;;ektigini, arkada:;;mm bu olayda 6ldugunu, kendisinin de yaralanarak yakalandlgml ve 2003 plmda diinemin Cumhurba:;;kanl Ahmet Necdet SEZER in 6zel affwla tahliye oldugunu ve :;;u anda AKSOY iIeti:;;imi a<;;arak <;;all:;;tlglm" s6yledi. Aym zamanda ortaldarmm "Mardin Nusaybinli oldugunu ikinci dukkanlarmm ise Kurtulu:;; son duralda a:;;ai?;1 inerken HaClahmette oldugunu, ortaldannm Metin DEMiR, Rldvan DEMiR ve Mervan DEMiR oldugunu ve beni onlar ile tanl:;;tlracagml s6yledi" Daha soma Metin DEMiRi aradl Metin DEMiR de ona yann tam:;;abilecegimizi telefonda siiylemi:;;, o gece ge<;; saatlere kadar sohbet ettik daha sanra birbirimize telefan numaralarlmlzl verdikten sonra aynldlk. Ben kendilerine ge<;;mi:;;imden hi<;;<"" bab"mdim. Sad", gay""+,, yap""m, ,oyldim. E"", gCm Ogl,ndC,~
 • 41. sonm telefon ile beni ~ahilll AKSOY aradl. Bende al<f;?am saat 17.00 slralanndaoniarm Aksoy iletif;?im isimli if;? yerlerine geidim. Daha sonra Metin ve MervanDEMiR isimli f;?ahislar ile tanlf;?tlm. Daha sonra Bu f;?ahislar ile slk slk goriif;?meyebaf;?Iadlm. Sonra daha once bahsettigim bu f;?ahislara ait iki diikkana da gidipgeimeye baf;?Iadlm. Yapmlf;? oldugumuz sohbetlerde "Metin DEMiR banaarandlgllll, DiyarbalGra PKK orgiitiine adam kazandmnak ve Molotof Kokteyliatmak suc;:larmdan arandlgIlll, hem kendisi hem de agabeyieri Mervan ve RldvanDEMiR in asker kac;:a1<larl oldugunu, yine amcasmm Mardin Nusaybinde orgutbolge sorumlusu oldugunu" soyledi. Bu f;?ahislar ile daha sonra yapmlf;? oldugumsohbetler esnasmda if;? yerlerine gelen f;?ahlslarm c;:almtl cep telefonu, laptop veelektronik cihazlar getirdilderini, kimilerine para kimilerine de uYUf;?turucuverdilderine tanlk oidum. Benim bu insanlar ile biitUn ticaretim 34 GS 2037Plakall Bora Marka arabaIDl oniara satmamdlr. Ba§kada hic;:bir all§ verif;?imoimaml§trr. Benim bu konulan sizinle payIa§mamm sebebi; artlk pislige buIa§makistememem ve bu insaniardan uza1<la§lp herkesin gerc;:egi ve bu tur insaniarmgerc;:ek niyetlerini gormesini sagiamaktlr. Benim bu konular hakkmda aniataca1<lanm buniardan ibarettir. ifademeekleyecek ba§ka bir husus yoktur, ifademi hic;:bir bask! ve tesir altmda kalmadankendi hiir iradem ile verdim dedi Beyanl okundu. Dogrulugu birlikte imza altmaalmdl, tanlgm kimliginin anla§lImamasl ic;:in sag ba§parmagI ile tasdik etti.27/10/2008(~~0 /./ M ~B. GOR. GizLi TANIK260273 ..) 202847 AYDOS 22
 • 42. FOTOGRAF TE~His TUTANAGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yukanda Iden 10 Kadar numaralandIrllml~ olan fotograftaki ~ahlslar Emniyette vermi~ oldugum ifademde ili~kileri anlattlglm;I ile Numaralandmlml~ ~ahlsm : Adil Serdar :;lACAN2 ile Numaralandmlml§ ~ahlsm : Hasan Atilla UOUR3 ile Numaralandmlml~ ~al11Sl11 : Hayrullah Mahmud OZGOR4 ile Numaralandmlml~ ~alllsm : Levent TEMiz5 ile NumaralandIrllml~ ~ahlSl11 : Muzaffer TEKiN6 ile Numaralandmlml~ ~al11Sl11 : Osman GORBOZ7 ile Numaralandmlml~ ~ahlsm : Sami HO:;lTAN8 ile Numaralandmlml~ ~ahlsm : Veli KOCOK9 ile Numaralandmlml~ ~ahlsm : Cern ERSEVER10 ile NumaralandIrllml~ ~ahlsm: Mahmut YILDIRIM isimli ~ahlslar oldugu gizli ta11lkAYDOS tarafmdan te~his edilmi~ olup;c3TEM :;lB. GO 60273 . . mliginin anla~lImamasli<;in Sag~ba.;3Pagl,ile tasdik etti. 27/10/2008 ~?4. ~ . :;lB. GOR. 202847 .. i~bu Fotograf Te~his Tutanagmm dogrulugu birlikte imza altma almdl, tamgm GIZLI TANIK AYDOS
 • 43. FOTOGRAF TE~His TUTANAGI 1 2 _"at btl . liD...., • .Yukanda 1den 8 Kadar nurnaralandmlrnl§ olan fotograftaki §ahlslar Ernniyette verrni§oldugurn ifadernde ili§kileri anlathglrn;1 ile Nurnaralandmlrnl§ §ahlSln : Adil TiMURTA:;;2 ile Nurnaralandmlrnl§ §ahlSll1 : Abdulkadir AYGAN3 ile Nurnaralandmlml§ §ahlsm : Ali OZANSOY4 ile Numaralandmlml§ §al11sm : Recep TiRiL5 ile Numaralandmlml§ §ahlsm : ibrahim BABAT6 ile Nurnaralandmlml§ §ahlsm : Hiiseyin TiLKi7 ile Numaralandmlml§ §ahlsm : Adil TiMURTA:;;8 ile Numaralandmlml§ §ahlsm : Abdulkadir AYGAN isimli §ahlslar oldugu gizli tamkAYDOS tarafmdan te§his edilmi§ olup; i§bu Fotograf Te§his Tutanagmm dogrulugu birlikte irnza altma almdl, tamgmkimliginin anla§llmamasl i<;in s~ ile tasdik etti. 27/10/2008~~ UVj260273 TEM:;;B. GOR. 202847 GiZLi TANlI( AYDOS
 • 44. T.C. iSTANBUL CUMHURiYET BAfiSAVCILIGI (C.M.K. 250. Maddesi ile Yetkili BirimilSoru~turma No: 2008/1756 GiZLi TANIK (AYDOS I iFADE TUTANAGI ERGENEKON TEROR ORGUTUNE y5nelik yiinltUlen soru~turmaylailgili bilgi vermek isteyen tamgm CMKnm 58/2 maddesi geregince kimliginina;I1danmasmm kendisi ve yakmlan i;in agrr bir tehlike olu~turabileceginibelirtmesi iizerine tanlgm kimlik bilgileri tespit edilmi~ olup, kendisine GiZLiTANIK AYDOS ~eklinde isim verilerek kimlik bilgileri CumhuriyetBa~savcI1lglmlzda miihiirlii. zarf i;ersinde kasada saklanmasma kararverilerek, tanlgm ifadesine ge;ildi; GiZLi TANIK AYDOS: Taraflarl tanlr. Kendisine CMKnun 48. maddesiokunup a;lklandl. Engel hali yok. Usulen yemini yaptmldl. Konu hakkmdabilgi ve g5rgiisii. soruldu: Bana g5stermi~ oldugunuz ve okudugunuz 11/06/2008 ve08/07/2008 tarihli mektuplarl ben yazdlm. i;erigi dogrudur. Emniyettekonu ile alakall olarak alman ifadem dogrudur ve bana aittir. AnlatacakiarITIlbunlardan ibarettir. Beyanl okundu. Dogrulugu birlikte imza altma almdl, tanlgmkimliginin anla~llmamasl i;in sag ba~parmagl ile tasdik etti. 27/10/2008 Zekeriya OZ-35837 GiZLi TANIK (AYDOS )istanbul C uriyet SaVClSI
 • 45. 1 T.e. iSTANBUL CUMHURiYET BA~SAVCILIGI (CMK 250. MADDE iLE GOREVLi) BE~iKTA~lisTANBUL SORU~TURMA NO : 2008/1756 GiZLi TANIK BOYABAT iFADE TUTANAGI Cumhuriyet Ba~savclhgulllzca yiirlitUlmekte olan Ergenekon Teror OrgiitU soru~tunl1aSI kapsammdaki ~alllsiar ve olaylar hakkmda bilgi venl1ek istedigini belirten GiZLi TANIK (BOYABAT) llll kimlik bilgileri usuliine uygllll olarak mlihlirlli zarf iyerisinde Clllllhuriyet Ba~savclhgmnz kasasmda muhafaza edilrnekte olnp, kendisine Ergenekon Teror OrgiitUnlin yaplsI ve ~liphelileri haldanda vermi~ oldugu bilgiler neticesinde kendisinin de katilml~ oldugu herhangi bir eylem bulllllll1asl halinde ~lipheli konumuna dii~ebilecegi CMKnm 48. maddesi hatJrlattldl, CMK nllll 53 maddesi geregince tamga gorevinin onemi anlatildl, 54. maddesi geregince usulene uygun yemini yaptmldl, bilgi ve gorglisli soruldu: Ben 2002 Yllmda Eski~ehir Cezaevinde TANER BUBER ve HALUK KIRCI ile birlikte kaldlm. TANER BUBER ile aym kogu~ta idik. Ancak HALUK KIRCI ba~ka bir kogu~ta idi. Ancak cep telefonu bizim kogu~tan iyi yektigi iyin HALUK KIRCI dl~an ile olan tUm telefon gorli~ll1elerini bizim kogu~ta yaplyordu. 2003 yilmda tahliye olduktan sonra TANER BUBER ile beraber gayri ll1e~ru i~ler yapmaya ba~ladlk. TANER benden yak1a~lk 2 sene sonra tahliye oldu. Yani 2005 ylh sonlan 2006 yill ba~larmda birlikte gayri me~ru i~Iere ba~ladlk. 2004 yill ortalannda ben <;:erkezkoy de bulundugum slrada TANER BUBER in avukatl EROL YILMAZ bana TANER den bir not kagldl getirdi. Orada benim EROL Evciv i oldlinl1em isteniyordu. 0 not kagldl 2004 ylh sonlannda ben TANER BUBER in malikemesini izlemek lizere adliyeye gelirken Be~iktaf de normal kimlik kontrolli srrasmda geryek ismimi saldaYlP karde~imin ismini verdim, booun lizerine beni karakala gofurdliler. C;linIcli karde~imin aramaSI varnl1~. Bu slrada list aramasl yaptJklan iyin benim lizerimdeki not kagldml 0 zaman polisler aldilar. Ne fur i~Iem yaptIklarllll bilmiyorum. Bll not kagldmda "Eral EvciI, agabeye yanh~ yaptI, bulup oIdiirlin" ~eklinde idi. Altmda her hangi bir isim ve imza yoktu. Ancak el yazlsl ile yazildlgl iyin ben TANER in yazlsllll tamdlm. Bunun iizerine MURAT KIRIM ile birlilcte EROL EvciL i takip etmeye b~ladil(. Bu takip 1-1,5 ay kadar slirdli. Bursa ve Adana da takip ettik. Ama yok slkl koroouyordu ve koruyan ki~ilerin JITEM elemanl olduklarmI ogrendik. Bunllll iizerine TANER BUBER ile ayru avukat aracillgl ile kendisinin iyi korundugunu, liTEM tarafindan himaye edildigini, ne yapmamlzl istedigini sorduk tekrar. 0 da bize "ben agabey ile gorli~eyim, ondan sonra size haber verecegim" dedi. Dalla sonra da agabey ile gorli~mii~ ve EROL EvciL in takip edilmesine gerek kalmadlgml soylemi~ler. Biz de talcipten vazgeytik dedi. Kendisine AGABEY in kim oldugu soruldu ; Agabey olarak ifade edilen ki~i halen Ergenekon soru~tunnasl kapsammda tutuklu bulunansanlk SAMi HO~TAN dlr. TANER BUBER Susurluk olaymdan sonra SAMi HO~TAN ile Metris Cezaevinde birlikteyatml~, aynca Eski~ehir Cezaevinde de birlilcte kaldtlar. Kendileri yok samill1i idiler. Telefondagorli~iirken siirekIi agabey diye hitap ederdi. Sayglda kusur etll1ezdi. EROL EvciL in oldlirlihl1csiistegi SAMi HOSTAN tarafmdan TANER BUBERe iletilmi~, 0 da bize bu talimatl verdi dedi. SAMi HOSTAN m boyle bir emri cezaevinde alan bir ki~iye niyin venl1i~ olabilecegi soruldu; TANER BUBER cezaevinde idi. Ancak dl~ar1da benim gibi her istedigini yapabilecek veyevresi geni~ olan yani adanllan bulunan ki~iler yard!. Ben Gaziosmanpa~a C;ocuguyum, yevremde 0donemde bir yok ki~i yard!. DolayIslyla SAMi HOSTAN bu emri TANER BUBER e venni~ 0 da bizeiletti. 2005 yilll1a dogru yine cezaevinden bize aym avukat vasltasl ile TANER BUBER den birpusula geldi. 0 pusulada "bizim bir yiizba~1 ile tam~tmlacagmllzI, adllun !j1zaffer Tekin oldugll, bu (---~" ~
 • 46. Ikit- .(;iii;) r, ····,/)(/··o,.,D ,) ,. • "rc"rY .~(j (,. I L . ki~inin siiyleyecegi siizleri dinlememizi,2siiyleyeceklerini yerine" :.g~;1i, :!Zden istedigi ~eylerin iinell1li oldugunu, kendisini ll1ah yup etll1ell1izi" belirten bir pusuIqjdi; D<jha soma 0 gunun ak~anll MUZAFFER TEIGN ve SAMi HOSTANl Silivri de TANER BUBERiIl yiftlik tabiri ile isil111endirdigill1iz bir villamn bulundugu bir yerde ll1isafir ettik. Hatrrhidlgmt lmdan SAMi HOSTAN ll1 ~ofciriinun adl da HABiP idi. <;iftligin bulundugu yer Silivri ilyesi YolyatJ KiiyU SeYl11enier <;I1u~mda l11ezarhgm yanmdaki ilk sitede 3. villanm oldugu yerdiLBen, arkada~lln MURAT KIRIM, TANER BOBER in karde~i TAMER BOBER ve ll1isafirlerill1iz olan MUZAFFER TEIGN, SAMi HOSTAN ve ~ofcirii villada idik SAMi HOSTAN orada bize sizi "ZAFER YOZBASI ile tam~trraYIl11, size askeri egitil1l yaptrracak, egitill1 verecek ve bazl olaylarda sizi kullanll1ak istiyor" dedi. Daha sonra sohbet etIneye ba~ladlk Bir siliii ~eyden bahsettik, siyaset, ideolojik fikirIer gibi bazl ~eylerden bahsettikten sonra sAMi HOSTAN bizim yanl1l11Zdan aynld!. Biz, MUZAFFER TEKiN ve arkad~lar ile beraber villada kaldlk. Bu villada bir hafta kadar slire MUZAFFER TEKiN ile birlikte ben, MURAT KIRIM ve TAMER BOBER hep birlikte kaldlk. Bir hafta siiresince bize ne yapmamlz gerektigin anlattL Bizden Gaziosll1anpa~a da istenildigi zaman Turk-Kurt yatl~ll1aSl ylkal1nak amaCl ile belirledikleri adreslere veya ki~iIere kar~l eylel1l yapll1amlZl, bunun dl~ll1da Gaziosmanpa~a daki gayril1le~ru genyleri iirgutleyip PKK sell1patizaru olan genylere kar~l saldlrll1aJanm tell1in etmell1izi, bu konudaki yaJl~ll1aJara hell1en b~lamamlZ1, sI1u~tJglmlz zaman kendisine nasll ula~acaglll1lZ1,nasii destek alacagrrmzl,bizill1muhimmat olarak istediklerimizi konu~tuk. Bize Turk -KOO yatJ~ll1aSI ylkmaSI iyin eylell1 yapmamlzl istedikleri 18 ki~i iSll1i verildi. Bunlardan 5-6 tanesi esnaf olup, PKK sempatizanlara destek veren ki~ilerin isimleri idi. isill1leri ~u an tam olarak hatJrlayamlyoTUll1. Geri kalanlan da PKK yiiriiyU~lerinde, gosterilerde iin planda olan, halkl provoke ettigini kendi istihbaratlarma gore belirledikleri ki~ilerin isill1leri idi. MUZAFFER TEIGN, kendisine SAMi HOSTAN m ~ofcirii olan soyadll11 hatJrlayall1adlglll1 fakat daJm oncede ABDULLAH <;ATLI mn ~ofcirlugunu yapll1l~ olan HABip iSll1indeki ~aJ1Sl arayarak ula~abilecegimizi soyledi ve cep telefonu nUll1araSlm bize bildirdi. TAMER BOBER in cep telefonuna da kaydll11 yaptlk. Benil1l telefonumda yoktu. Zaten ben telefon kullanrmyordull1. Yalda~lk 6-7 defa TAMER in telefonu ile HABip vasltasl ile giirii~tiik. Silah temini ve muhimmat konulannda giiru~tiik. Aynca yeni isimler verilecekti, onlarm isimleri konusunda giiru~tuk. Bize 4 tane tabanca, I tane otomatik tiifek ve i~ yerleri ile arabaJara kullanmak uzere el bombasl verilecekti. Ancak bu miihill1ll1atl bize vennedi. 2005 Ylhmn ba~larl veya ortalarll1a dogru Gaziosmanp~a geytik. Genellikle uyu~turucu kuIIanan, isill1 yapll1ak iyin birilerini vunnaya hevesli olan, I7-18-20 ya~larl arasmdaki genylerden 8 ki~iyi ayarladlk. Bu 8 lci~i ile beraber <;erkezkiiy e bir tlr parkma gittilc Orada genylere neyapacaglmlzl anlattlk Sabaha kadar birlikte uyu~turucu esrar ve hap iytik, TANER BlJBER bu sure zarfinda bize avukatJ araclhgl ile 20.000-25.000 $ para giinderdi. Bunun yanl Slra yine i~lettigimiz tilparlundan, kayak mazottan ve sigaradan kazandlglmlz paraJarda vardL TANER BlIBER bu surezarfinda yani MUZAFFER TEIGN ile tanl~madan iince bize gayri me~ru hiybir i~e girmeyin, sadecetlr parIom yah~tJnn diyordu. Ancak MUZAFFER TEKiN ile tanl~tlktan sonra onun dedikleriniyapll1amlZa yiinelik talimatlar verdi. Bizim uzerimizde kendi kuIIandlglI1llZ 2 adet yekvizor ll1arka, I adet 6,35, I adet klsa9 markasilaJllarla Gaziosll1anpa~a ya gittik Oglen saatlerinde saldmYl yapacaglmlz ki~ilerden bir tanesi ileben yolda kar~ll~tJm. Ogullarl ile bir yerden geliyorlardL Biraz bakl~tlIc Benim uzerimde 6,35 liksilah yard!. Onun ile 0 ~ahsm iizerine dogru 2 el ate~ ettim ve olay yerinden aynldlm. Melmilerden birtanesi ayagma isabet etti, diger giigsune dogru attlm ama denk gelmedi. Bu i~i ben, MURAT KIRIM,AHMET <;ALISKAN, karde~ill1 MONiR, CiHAN TOYGAR, Emp YILMAZ ve soy ismini ~u andahatlrlayamadlglm HASAN ile karde~imin 2 arkada~l birlikte geryekle~tirdilc Ben ate~ ettigimdeHASAN ile birIikteydim. DigerIeri yammlzda degildi. Bizim ate~ ettigimiz ki~i Kurt kiikenli idi veMu~ daki bir a~iretini reisi idi. Su anda ismini hatlrlayanl1yorum, ancak Eyup Aglr CezaMaJ1kemesinde devam etll1ektedir. Bu eylemimiz Kurt kiikenli insanlan baya ktzdlrd!. Gaziosmanpa~aGazi MaJlallesi giri~inde ve Kuyukkiiy yolunda KOO kokenli olan vatanda~lar 5 er, 10 arh gruplarhalinde bizi aramaya ba~ladlklarml duydum. Bunun iizerine biz tekrar <;erkezkoy e geytik. HABip iaraylp MUZAFFER TEKiN ile giirii~mek istedigimizi soyledilc AmaA aJ(~atn bu a(e~ ettigimiz
 • 47. !c1 ., . }isi; 616; c/oii. 3~/ "S:S :~-~~~:~¥) 0v 6;1 J ki~ilerde bir minUbiis dolusu silahlt insan ile til parkma silahh baskll1Jyrilptlt " Biz,olay yerinde degildik ama bu yaptJklarl baskmda bizi yok kIzdlrdl. Biz de toparlanlp ·Gazi.p~~U,ttiRfl~ai )fa hareket etti~_ Niyetimiz sabaha kar~l dUkkanlarl ayarken bu insanlarm hepsini vumi~tt/illl~J-rsat~)llanladIlc Bern semtten tanlyanlardan birisi benim Gaziosmanpa~a ya geldigimi ve burflt~rd<:!. dol~~.trgml1 haber venni~. Onlarda ben{ aramaya ba~larru~lar. Baglarba~1 Caddesinde kar~Ila~tlk v~9ati~illa Ylkt!. <;:lkan yatl~mada ben de dahil olmak Gzere 3 ki~i yaralandl, yaralananlardan 2 si onlardan, biri de ben idim.Ben yaralt olarak olay yerinden ayrrldlm. Benim yaralandlglml dllyan adamlarrmda beni altp <;:erkezkoy e getirdiler. Ama <;:erkezkoy e getirildigimde bir hata yaptrk, gUvenli ev yerine, Polis bolgesinde kalan organize sanayi bolgesindeki daireye getirdiler. GUvenli yer olarak bahsettigim yer Tepe Emlak Konutlarmda A Blok iyindeki numaraslill hatlrIayamadlglm dairedir. Bu b61ge jandarma biilgesidir. Bu bolgeyi gtivenli olarak tanlmlamamm sebebi biz MUZAFFER TEKiN i ZAFER YDZBA$I olarak biliyorduk ve kendisi bize jandarma bolgesinde her hahgi bir olay olsa da hiy korkmaym, ben hallederim, size bir ~ey olmaz" dedigi iyin gUvenli bolge olarak yogunlukla evlerimizi askeriyenin baktJgl jandarma biilgenin oldugu yerlerden tutuyorduk. Bize ilk eylemimizde direk MUZAFFER TEKIN den bir talimat gelmemi~ti. Ama ilk b~larda venni~ oldugu talimata dayanarak karde~imin yanma gelip giden yocuklardan birini KUrt kokenli ki~iler Gaziosmanp~a da dovGyorIar. Karde~im de dahil olmak Gzere 7·8 ki~ilik grup KUrtlerIe kavga etmeye b~hyor. Arada "biz KGrdUz, PKK ylZ, sizi vump, daga ylkarlZ" ~eklinde kelimeler sarf ediyorIarnll~. Ben de bunu duyunca bu olaym yatI~ma 9lkarrnale i9in bir flrsat oldugunu dU~iindUm. Ben de bunun Uzerine harekete geytim dedi. YaralandI!ctan soma <;:erkezkoy de ne oIdugu soruldu ; Yarama pansuman yaplldl ve agrrlmmm geymesi iyin uyu~t1Imcu hap aldlm. Biraz fazla alml~lm galiba, ben uyu~uk iken polisler evimin etrafmda dol~ml~, hatta bana bunu haber verrni~ler ama ben ilacm etkisi ile aYllamaml~lm. Polisler beni yakaladIlar. Gaziosmanpa~a ya getirdiler, sorgulandlk ve tutuklandlk. Bu konu ile ilgili de EyUp Agrr Ceza MalI!cemesinde yargIlamamlz devam etmektedir. Ben yukarlda ilk eylemden soma MUZAFFER TEKIN ile gorU~mek istedigimizi HABIP eilettigimizi belirtmi~ idim. Orada kendisine yatl~marun ba~ladlglrn, gerekli konu~tugumuz silah vemUhimmatlmn bize gonderilmesini isteyecekiik. Biz bu telefon gorU~mesini TAMER BOBER e aitolan TGrkcell oldugunu bildigim ancak tam numaraslm hatJrlayamadlglm cep telefonu ile yaptJk.Ancak til garajl basIldlgl i9in isteklerimizi iletemedik. Daha soma bu olaylar nedeniyle tutuklandlk, 6 ay kadar cezaevinde kaldlk. Bize cezaevindeiken yineTANER BOBER ve avukatr para getiriyordu. Sorna tallliye oldugum ak~am yineGaziosmanpa~a Baglarba~l MalJallesinde silalul saldmya ugradlm. Gece vakti oldugu iyin saldlrganmytiztinti goremedim. Ben yarall olarak <;:erkezkoy e geytim. Kendimi toparIanlam, yaralarlmmgeymesi 5-6 ay kadar sGrdti. Ben bu olayda ayrn ayagmlln bir dizkapagma, bir de kaval kemiginemenni isabet etruesi sonucu yara alml~tml. Iyile~mesi uzun siirdU. Benim armem·babam 1999-2000 senelerinde vefat ettikten sorna 5 karde~ geride kaldlk ve2002 yIlmda ben TANER BOBER ile tanl~tlm ve 0 benden ya~ya biiyiik oldugu iyin agabeyimkonumunda idi, gayri mqru i~leri birlikie yaptrk. 2006 yIlI sonlmna dogru TANER BOBER tahliye oldu. TANER BOBER ylktlktan somahiybir ~ey bekledigimiz gibi olmadr. <;:ok degi~mi~ti, agrasif davranmaya ba~laml~t!. TANERBOBER in talI!iyesinden 15-20 gUn kadar sorna MUZAFFER TEKiN Silivri deki TANER invillasma geymi~ olsuna geldi. SAMI HO$TAN da MUZAFFER TEKIN den once geymi~ olsunagelmi~ti. TANER tallliye olduktan sorna hemen SAMI HO$TAN I araYlp tallliye oldugunubildirrni~ti. MUZAFFER TEKiN Silivri deki villaya geldikten soma TANER BOBER, ben, MURATKIRIM ( Taner BOBER in ziyaretyilerini gotUrUp getiren, avukat ile irtibatlarlm saglayan, aymzamanda ~ofdrlGgtinU yapan, kendi ailesi ile <;:erkezkoy de kalan biriydi, <;:erkezkoy deki til garajlonun amcasmm iizerine idi.) AHMET <;:ALI$KAN, TANER in karde~i TAMER BOBER, karde~imMONIR, soyadml bilmedigim HASAN ile birlikte bize yakla~J!e 15-20 gUn silah egitimi verdi. Bize"TANER hic merale etme, sana oyle sansasyonel bir i~ yaptlracagl111 ki bUtUn h9fJees duyacak, yok ( ===
 • 48. lislc t;?:;(f/r . ;:fSJyg to r;!? Ill D 4 ~~··:c . . J paralar bulacalcsm" gibi ~eyler s6yliiyordu. Dalla soma TANER BOBER ~H-Iraht DiNK sllikast yapIlmasml teklif etti. BlInlln iyin kendisine 3 tane aylk yek verecegifu; n~,&~~~~saYaz~bilecegini s6yledi. BlI teklifi 2006 yIlmm 8 veya 10. aylarmda s6yledi. BlInu ilk b~~llTANE~ kabul etti. Bu teklifi yapligl slrada yammlzda MURAT KIRIM TANER BOBER veKitrde~i TAMER ile ben Vardlll1. Kabul etmesinden zaman geytikten soma MuZAFFER TEKIN in TANEif BOBER in bu i~in sonu sana kadar yanslyabilir, her ~eye hazlrhkh olacalcsm gibi s6ylemlerinden soma, TANER BOBER tekrar hapishaneye girmek istemedigi iyin bize bu i~i yapmayacaglmlzl, hapishaneye girmek istemedigini, yeni ylktJglm, bu i~i yapmayacaglmlzl, arna yekleri vermeyecegimizi s6yledi. Biz bu konu~maYI yapliktan soma alc~arn MUZAFFER TEKIN ile otururken TANER BOBER bize s6ylediklerini MUZAFFER TEKINe de s6yledi. Tekrar hapishaneye girmeyecegini, 0 yiizden bu i~i yapmayacagU11lZI, kendisinin TANER BUBER i kandlrdlgml, bu kadar zarnandlr oyaladlgull, yelderi de vermeyeeegini s6yledi. Aralannda tartl~ma yiktI, araya bizim de girmemiz ile tartl~ma fazla biiyiimeden MUZAFFER TEKIN in de yiftligi terk elinesi ile fazla biiyiiyiip uzarnadI. Aym alc~arn TANER BOBER i sAMi HO$TAN aradI. Kendisi ile uzun uzun konu~tular. Konu~madan soma TANER BOBER bize "Sarni abi ile g6rii~tiigiinii, yekleri geri vereeegini" s6yledi. Dalla soma da Sami agabeye yekleri geri verdigini s6yledi. Bu yeklerin kimin adma oldugIum ve kimin imzasml ta~ldlgml halirlarnlyorum. Ama bir tanesi Yapl Kredinin yeki idi ve yekler meblag klSlmlan bo~ fakat diger klslflliarl dolu idi. Bu SIrada iylerinde MUZAFFER TEKIN in de bulundugu kalabahk bir yerde yekilmi~ olanfotograf kendisine g6sterildi, 21 ki~i iyerisinden MUZAFFER TEKIN i g6stererek te~his ettigig6riildii. Tanlk Devarnla; bu olaylardan soma TANER BOBER iyiee lurymla~maya, aksile~meyeba~ladI. Bizlerin bile kendisini 6ldiireeegimizi dii~iiruneye ba~ladI. Ciinkii MUZAFFER TEKIN ile bizdalm 6needen tam~lyordulc. Kendisi MUZAFFER TEKIN ile ters dii~tiigiinden dolayl MUZAFFERTEKIN in bize kendisini 61diirtebilecegini dii~iiniiyordu. Zaten bu ~iipheleri iizerine SEMAYITOPCU isimli adarnmm benim kendisini gasp ettigimi s6yleterelc ~ikayet ettirdi. Bu ~ikayetCerkezk6y Adliyesine yapIlml~tI. Bu ~ikayeti iizerine ba~latllan soru~turma sonueu Corlu Aglr CezaMalllcemesinden eeza aldlm. Cerkezk6y adliyesinde ba~ka bir davarn vardI. 0 slrada TekirdagCezaevinde yatIyordum.. Bu dava iyin Cerkezk6y adliyesine gittigimde savel TANER BOBERhalckmda bir soru~turma oldugunu, telefon kayltlarl bulundugunu, bu telefon kaYltlannda benim deiddia ettigim gibi TANER BOBER in iftira ataralc beni yalctIgmm anla;aldlglm, bunlan Yargltay ag6ndereeegini s6yledi. Yargltay daki dosyam heniiz sonuylanmaml~tlr. Cezaevine girdilcten soma bir dalla bu ki~ilerle g6rli~medim. Zaten 0 d6nemde de TANERBOBER ve adamlan yete soru~turmasl kapsammda yakalamp tutuklanml~lardl. . Ben bu anlattlklarmu Ergenekon iddianarnesinin basma yansunasmdan soma bizim gibiinsanlarl bazl duygular one sliriilerek kullamldigmuzi dii~iindlim ve bu 6rgiitiin benim gibi daha biryok insanm hayatmm kararttlglm dii~iindiiglim ve b~ka ki~ilerin hayatmm karannamasl iyinanlatlyorum. Aynea orgiitiin yapIslmn de~ifTe edilmesinin Tiirk halkma ve Tiirk devletine faydaholacagml dii~liniiyorum. i~ bu tutanalc huzurda bulunanlar tarafmdan okundu, okutuldu, birlikte imza altma almdI.14·tJ.3.200.8Zekel Z-35837 Nihat T ASKIN,36924i umhuriyet Savclsl ist.Cumhuriyet Say ___ --"- I ,"..-, ~t:1?bC-C~Kczban iPE.Kj5538 GiZLiTANIKZablt Katibi Ii mQYABAT) ../
 • 49. T.C. iSTANBUL CUMHURiYET BAt;lSAVCILIGI (C.M.K. 250. MADDESiYLE YETKiLi BiRiMi) Soru:;;turma No: 2001/1756 GiZLi TANIK (SELC;:UK) iFADESi C.M.K. 250. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Ba:;;savcll1g1mlzm 2007/1756 sayll1 soru:;;turma dosyasl kapsammda ;e:;;itli bilgiler verecegini beyan eden ancak can giivenligi nedeniyle kimliginin bilinmesini istemeyen ki:;;inin C.M.K. mn ilgili maddeleri geregince gizli tamk olarak ifadesinin almmasma karar verildi ve usulune uygun yemini yaptmld!. Mesal saatleri harici olmasmdan dolayl istanbul Organize Su;larla Mucadele t;lube Mudurlugunde giirevli Selim oglu, 1985 dogumlu Ayhan It;lIK zablt katibi olarak atandl ve usulune uygun yemini yaptmld!. Gizli tamga (SEL<;UK) ismi verilerek ifadesine ge;ildi. Gizli Tanlk (SEL<;UK) beyanmda; Ben ERGENEKON TEROR ORGOTONE yiinelik yapllan soru:;;turmaYJ basmdan takip ediyorum. Bu konularla ilgili benimde bildigim hususlan size anlatmak istiyorum. Ben bu iirgiit i;ersindeki :;;ahlslarm bazllarml tamyorum. Bu :;;ahlslar ;ok saYJda illegal eylem ve faaliyetlerde bulunmu:;;lardlr. Bu eylemlerini devletten aldlklarl yetki ve imkanlarla yapml:;;lardlr. 0 diinemde yapllan eylemlerin devletin bekasl i;in her :;;ey mubahtlr anlayl:;;l i;ersinde yapmaktaydllar. Ben bu yapllanma i;ersinde ilk olarak KemaI...? isimli bir :;;ahls tanlml:;;tIm. Bu ki:;;i beni en ba:;;ta bir istihbarat elemanl olarak ;all:;;tIrml:;;tI. Ben elde ettigim bilgileri Kemal...? isimli :;;ahsa veriyordum. Yanh:;; hatIrlamlyorsam bu ki:;;inin soyadl BAY olabilir, yani :;;ahsm ismi Kemal BAY olabilir. Kemal BAY bildigim kadarlyla askeri istihbarat giirevlisiydi. Ben Erzurum, Kars ve Agn biilgesinde terorle ilgili istihbari bilgiler topluyordum ve saglam gordugum ki:;;ileri eleman olarak tavsiye ediyordum. Bir sure sonra Kemal beni Ankaraya gotUrmeye ba:;;lad!. Ankarada bunlann Anayasa Mahkemesi binasmm ;aprazmda, hatIrladlglm kadanyla Yunus Nadi sokakta ofisleri yard!. Bu ofis sivil gorunumlu bir ofisti. Fakat ofisi kullananlarm tamaml asker ve MiT kokenli ki:;;ilerdi. Benim buraya gelip gittigim ylllar hatIrladlglm kadarlyla 1997-1998 ylllanyd!. Ankaraya gelip gittigim sure i;ersinde irfan... ? isimli Jitem gorevlisiyle tanl:;;tIm. BildigimkadarIYla bu ki:;;inin rutbesi 0 donemdeki rutbesi yUzba:;;lyd!. Aynca Sava~... ?isimli Jitem gorevlisi tanldlm. HatIrladl~m kadarlyla Sava:;;m rutbesi Yarbayd!.Hatta diger :;;ahlslarl Sava:;; Yarbay yiinlendiriyordu. Bu ki:;;ilerin yanmdaistihbarat elemam olarak ;ah:;;tlrdlklan sivil kokenli insanlar yard!. Aynca ArifDOGANla tam:;;tIm. 0 donemde rutbesi Yarbayd!. Fakat Arif DOGAN Sava:;;Yarbaym uzerinde birisiydi. Bu donem i;ersinde bu ;evrede tamdlglm ;ok saylda sivil ve asker kokenliki:;;i oldu. Hatta bu ki:;;iler i;ersinde PKK teror orgiitu i;ersinde yiinetici kadrodabulunan ki:;;ilerde yard!. Bu ki:;;ilerden Kadir. .. ?, ismail...? ve Kenan ... ? isimli:;;ahlslan :;;uanda hatIrhyorum. Fakat bu isimler bu :;;ahlslarm ger;ek ismimi yoksakod ismimiydi bunu bilmiyorum. Zaten herkese bir kod isim mutlaka veriliyordu.Bana da bu :;;ekilde bir kod isim vermi:;;lerdi. Fakat :;;uanda bana verilen bu kodismi a;lklamak istemiyorum. Bizim Jitem gorevlileriyle yaptIglmlz goru:;;melerdePKK Teror Orgiitu i;ersinde yonetici konumunda olan ki:;;ilerde goru:;;melere
 • 50. katlhyordu. Hatta bir defasmda Suriyeden gelecek olan PKK i;ersindeki yonetici konumundaki ki:;;ilerin Ankaraya goru:;;mek i;in getirilecekti. Bu ki:;;ilerin kar:;;llanmasl i;in Sava:;; Yarbayla birlikte bende Gaziantep 1slahiye Slmrma gitmi:;;tim. YanImIzda bir ki:;;i daha vardl. Smirda askerin nobet tuttugu maymh bolgeye gittik. Diger taraftan Suriye tarafmdan 3 ki:;;i geldi. Bu ki:;;iler sivil giyimli ki:;;ilerdi. Yuzleri gorunmesin diye pu:;;u tabir edilen kuma:;;la baglaml:;;lardl. Bu :;;ekilde bu :;;ahisian birlikte kar:;;lladlk ve Ankaraya goturduk. Ankaraya gelince Sava:;; Yarbay bu ki:;;ileri Veli KUQUKiin yanma goturecegini soyleyerek ahp goturdu. Goru:;;melere ben katlimadim. Ne konu:;;uldugunu bilmiyorum. Bu sure;te Sava:;; Yarbay bize "Bizimkisi de vatanseverlik mi? Bak bu adamlar vatan hainligini goze alarak PKKnm i;ine slzlyorlar, bize bilgi veriyorlar. Yoksa falan yerden gelen ki:;;ilerdin bizim nasil haberimiz olacak" :;;eklide konu:;;malar yapml:;;tl. Fakat bu ki:;;ilerden bir tanesi daha soma Bingol biilgesinde askerle girdigi silahh ;atl:;;mada olduruldu. Bu konuyu da bize bir sohbet ortammda Abmet... ? isimli Jitem gorevlisi soyledi. Bunun uzerine Sava:;; Yarbayda "Bo:;; ver, zaten 0 ;ift tarafli ;ah:;;Iyordu" dedi. Sava:;; Yarbay boyle soyleyince daha onceki soyledigini de hatlrlaYlP rahatsiz olmu:;;tuk. <;unkU bir sure once vatansever dedigi ki:;;i hakkmda :;;imdi de ;ift tarafli ;ah:;;lyor diye "Bo:;; ver gebersin" demi:;;ti. Bu durum bize ;ok ilgin; gelmi:;;ti. Ankarada yapilan bu goru:;;meler degi:;;ik mekanlarda yapihyordu. Bazen ordu evlerinde bazen de az once belirttigim Anayasa Mahkemesinin ;aprazmdaki ofiste ve bazen de benzer :;;ekilde diger yerlerdeki sivil gorunumlu fakat Jitem gorevlileri tarafmdan kullanlIan yerlerde goru:;;meler yapihyordu. Benim de katlidigim goru:;;melerde bazen PKK teror orglltu kadrolannda ;ah:;;an ve Jiteme ;all:;;tIklarml bildigim ki:;;ilerde bulunuyordu. Aynca Jitem gorevlileriyle yaptlgImlZ goru:;;melerde Veli KUQUK pa:;;anm ismi slk;a ge;iyordu. Ben kendisini gIyaben ;ok iyi tamml:;;tlm. Bir sure sonra da 1999 yIh i;ersinde olabilir Ankarada bir restoranda Sava:;; Yarbay beni Veli KUQUKle tanl:;;tlrdl. Benim ismim ;ok sik ge;iyormu:;;. Veli Pa:;;a da beni merak etmi:;; ve tanimak istemi:;;. Birlikte yemek yedik ve sohbet ettik. Ankaraya gidip geldigim donemde Levent ERSOZii de tanidim. Levent ERSOZde Jitem gorevlisiydi. Kendisi yurt dl:;;1 baglantllan saghyordu. Hatlriadigim kadarIyla 0 donemde rutbesi Yarbay ya da Albay olabilir. Fakat General degildi.Bursa Buyllk YlldlZ atelin alt tarafmda bir restorantta birka; defa goru:;;tuk. Bazi:;;ahislarm 0 bolgeyle ilgili bilgi aki:;;ml bize iletti. Bildigim kadanyla kendisininkirmlZl civa i:;;leriyle ugra:;;tlgmi ve gorevi dl:;;mda bir suru illegal i:;;lerle ugra:;;tlgmi biliyorum dedi. Aynca uzman ;avu:;; Ta~km isimli bir Jitemci vardir. Bu da AlbayYe:;;il olaymda bir ara gozaltlna almml~tl ancak serbest kaldl. Bu ki:;;i bazi olaylarmaynntllanm bilmektedir. <;unkU ~Irnakta Levent ERSOZle birlikte gorev yapml:;;t!.Bildigim kadarIyla halen Bursadadir dedi. Ben daha once de emekli pa:;;a Hasan KUNDAKQInmda bu :;;ahislariairtibath oldugunu biliyorum. Veli KO<;OK, Arif DOGAN ve Sava:;; Yarbaylaaralannda irtibat vardir. Lokman KUNDAK<;1 Hasan Pa:;;anm amcasmm ogludur.Riva Beykoz yolu -uzerinde yllksek miktarda arazi ve in:;;aatlara bu :;;ahislar elkoyup in:;;aat yapml:;;lardlr. Hasan KUNDAK<;1, Veli KO<;OK ve OrbanKARADENiZ ile goru:;;meleri yard!. Bu :;;ahisiann ge;mi:;;e yonelik telefonirtibatlanna bakildlgmda Ankara Agir Ceza Ba:;;kam Orhan KARADENiZleirtibatlan ortaya ;Ikacaktlr. Bu irtibatlan Avukat Aytaq isimli :;;ahis -uzerindensaghyorlardl. Aynca Yavuz ATAQ, Muzaffer TEKiN ve Erdogan l?ERAMET isimli ki:;;ilerYahudi i:;; adami ve istihbarat;ll1k yapan NeQiiil"M anse isimli :;;ahisia birlikte -2-
 • 51. , Kurtululil Factoring isimli yerin sahipleridirler. Kurtulu:;; Factoring Ku<;uk<;ekmece Be:;;yolda bulunmaktadlr. Bu factoring :;;irketinin duzenekli kalashenikofla taranmaSI olayl Veli KD<;;DKun bilgisi dahilinde yaptmlml:;;tIr. <;;unkU aralarmda para konusunda anla:;;mazhk <;llGnca bu adamm i:;;yeri kur:;;unlandl. Bu konuyu ben boyle biliyorum. Ergenekon orgUtundeki bazl ki:;;ilerin hakim ve savcllarla da araSI iyiydi. Bazl hakim ve savcIlarla bizzat gom:;;tUklerini biliyorum. Bir<;ok olayda da bize su<; i:;;lettirip sonra da Yargltayda tanldlglmlz var, filan hakim bizim abimiz bizi kurtaracaklar :;;eklinde taahhutlerde bulunuyorlardl. Benim bizzat ya:;;adlglm bir olayda Ankara Cumhuriyet Ba:;;savcIsI olan Hiiseyin POYRAZOGLU isimli ki:;;inin yanma beni Sava:;; Yarbay <;aglrml:;;tI. Ankaradaki odasma gittigimde Veli KD<;;DK ve Sava:;; Yarbay orada oturuyordu. Ancak Huseyin POYRAZOGLUnun daha onceden Baklrkoy Cumhuriyet Ba:;;savcIsI oldugunu bilirim. Daha onceden de Kartalda gorev yaptIgml duymu:;;tum. Ben odaya girdigimde Veli KD<;;DKle sohbet ediyorlardl. Ben gelmeden once muhtemelen Veli KD<;;DK ve Sava:;; Yarbay benden bahsetmi:;; olmahlarki ben oraya geldikten sonra saym Ba:;;savcI Huseyin POYRAZOGLU bana "Bizler bu devletin sahipleriyiz. Bizler buralardayken sizlere de <;ok i:;;ler du:;;uyor. Sizler hep <;ekingen kalIYorsunuz. Biz buradayken size sahip <;lkacaglz. Bizim gorevimiz bu" dedi. 2002-2003 ylllannda su<; i:;;leyen veya su<; i:;;lemeye mecbur blrakllan bazl ki:;;iler ceza alIYordu. Dosyalara Yargltaya gidiyordu. Bu ki:;;ilerde Yargttayda bizim adamlarlmlz var bu dosyalan bozduracaglz diyorlardl. Fakat daha sonra da dosya bizim adamlanmlza du:;;medi, ba:;;ka ki:;;ilere du:;;tu. Bu ki:;;ilerde Yahudilere <;all:;;IYOr, bunlar vatan haini, bunlarm temizlenmesi lazlm :;;eklinde telkinlerle bu ki:;;ilere eylem yaptmlmaya <;all:;;lyordu. Bu :;;ekilde Yargltay 8. Ceza Dairesinin uyelerinden Zeki ASLAN, Serpil diye bir bayan ve Kubilay abi dedikleri Kubilay OZKAN isimli uyeler ve bazl savCIlara suikast tUm eylemlerin yapllmasl konu:;;uluyordu ve bu :;;ahlslarla alakah <;ok ozel bilgiler ve istihbaratlar arkada:;;lma verilmi:;;. Arkada:;;lm bu bilgilerden bana bahsetti. Ancak arkada:;;lm bu eylemi ger<;ekle:;;tirmemi:;;. Benim birka<; arkada:;;lma bu tur tekliflerde bulundular. Bu teklifi Sava:;; Yarbay yapml:;;tl. Arkada:;;larlma da bu :;;ahlslann Yahudi olduklarl ve Yahudilere <;all:;;tIklan soylenmi:;;. Arkada:;;lm bu teklifi kabul etmemi:;; ve bizzat da bu konuyu bana anlattI. Daha sonra Danl:;;tay olayl olunca hemen bu olaylar benim akhma geldi. 0 donemde benim arkada:;;lmda bu :;;ekilde kullamlacaktI. Arkada:;;lm :;;ahlslar hakkJ.ndaki bilgi notlanna bana da gosterdi. Bazl Yargltay uyelerinin tetkik hakimleriyle olan ili:;;kilerinden, ozel hayatlan ve diger irtibatlarlyla ilgili bir <;ok bilgi yazlh olarak verilmi:;;ti. Ben Veli KD<;;DKun Huseyin POYRAZOGLUyla surekli goru:;;tugunu biliyorum. Ben Huseyin POYRAZOGLUyla bir defa gom:;;tum. Ancak irfan Yuzba:;;l Huseyin POYRAZOGLU ve Sava:;; Yarbayla surekli gom:;;uyordu. Sava:;; Yarbay bir gUn benim arkada:;;lm olan ismini vermek istemedigim :;;ahsa Ba:;;bakan Recep Tayip ERDOGANm Turkiyeyi sattIgml ve oldumlmesi gerektigini soylemi:;;. ikametine girerken ikameti yakmmda bulunan Karadenizlilere ait bir ara<; ylkama yaglama istasyonunun onune C4 turu patlaYIcllarla donanml:;; ara<;la suikast yapllmaslm teklif etmi:;;. Hatta ylkama yaglamaclda Slra bekleyen araba gibi park edilip, ba:;;bakan ge<;erken kumandayla patlatIhp ba:;;bakana suikast yapIlacaktl. Hatta bu arkada:;; Rizeliydi ve daha sonradan Rizeye gitti. Bu :;;ahls bana bize vatan millet dediler bazl i:;;ler yaptlk ancak Ba:;;bakanm oldurulmesi hususu vatan milletle bagda:;;lr yamna gormedigim - 3 -
 • 52. gibi vatan haini de aluruz. Bu i:;; bizi degil sulalemizi dahi yerin dibine batmr diye teklifi kabul etmedigini soyledi dedi. Ben az once yukanda anlatmayl unuttugum iki isimden daha bahsetmek istiyarum. Ben Ankaraya gidip geldigim donemde Sava:;; Yarbaym yamnda Kadir... ? ve Feramuz... ? Isimli iki Jitemci daha tanldlm. Bunlarda rutbeli subaylardl. Bu ki:;;ilerden Kadir. .. ? Afganistana gorevli alarak gitmi:;;ti. Feramuz... ?da Hatayda Albay riitbesiyle gorev yaptl~m duydum. a donemde Veli KOC;;OK, Levent ERSOZ, Arif DOGAN, Sava:;; Yarbay, Irfan... ?, Kadir...? Ve Feramuz... ? birlikte hareket ediyarlardl. Bu ki:;;ilerin yanmda I;ak saYlda sivil Jitem gorevlisi vardl. Bu Jitem gorevlilerine kimlik veriliyardu. Hatta bana da bu kimliklerden verilmi:;;ti. Aynca eski MITl;i alarak bilinen Yavuz ATAC;;ta Levent ERSOZ ile I;ak yakm ili:;;ki il;ersindeydi. Hatta Diyarbaklrda bir ki:;;inin oldurulmesi alaymda irtibat halindelerdi. Yavuz ATAC;; Levent ERSOZden ba:;;ka Veli KOC;;OK ve Arif DOGAN ile irtibathydl. Yavuz ATAC;;m KGB ve Bulgar istihbarat servisiyle irtibatl vardl. Bu ili:;;kileri vasltaslyla uyu:;;turucu kal;akl;lhgl yaplYardu. Bu uyu:;;turucu trafigini deTITin kurucularmdan alan ve daha onceden kamuayunda Mikail SARI alarak bilinen, Mehmet Cemal KULAKSIZOGLU vasltaslYla gerl;ekle:;;tiriyardu. ZatenMikail SARI TITi Yavuz ATAC;;m talimatlyla kurmu:;;tur ve bu orgiitungen;;ekle:;;tirdigi eylemler Yavuz ATAC;;m talimatlyla gerl;ekle:;;tirilmi:;;tir. Yavuz ATAC;;la irtibath alan Abdurrahman OKSUZ isimli bir :;;ahlS vardl. Buki:;;i aym zamanda Bulgar Gizli servisi ve KGB ile de irtibathydl. Bu ki:;;i a donemdeRusyadan kal;ak alarak tupler halinde klrmlzl ClVa getirmi:;;ti. Fakat a donemdegetirdigi klrmlzl elva sahte I;lkml:;;. Bu clvalan Araplara satlcaktl. Sahte I;lktl~ il;inaralannda problem I;lkml:;;tl. Yavuz ATAC;; yakla:;;lk ul; yll once Milli istihbarat Te:;;kilatma yeniden donmekil;in giri:;;imlerde bulunmu:;;tu. Bu kanuda Emre TANERin yardlmclhgml yapanismini bilmedigim gorevli ciddi I;all:;;malar yaptl. Bu ki:;;i Yavuz ATAC;;m akularkada:;;lyml:;;. Hatta bu kanuda Levent ERSOZ ve Hasan KUNDAKc;;rda yardlmclalmaya I;ah:;;ml:;;lar. Yavuz ATAC;;m yeniden MiTe girmeye I;all:;;masmm sebebi,MIT il;ersinde Ergenekan orgiitunun daha giil;lu almasml saglamaktl. Benim kanuyla ilgili alarak soyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi. Almanifadesi kendisine akutturulup dagrulugu anla:;;lldlktan sanra imza altma ahndl.Zekeriya OZ - 35837 (SELC;;UK)Cumhuriyet Savclsl GizLi TANII<: -4-

×