Over de Crisis- en
herstelwet
Voor bestuurders van gemeenten en provincies
Over de Crisis- en
herstelwet
Voor bestuurders van gemeenten en provincies
Waarom de Crisis- en herstelwet ook voor u
belangrijk is                                 ...
Tijdelijke maatregelen (geldend tot 1 januari 2014)
Aanpassingen Algemene wet                     Bij...
Crisis- en herstelwet                                                   ...
Duurzame innovaties in de   Wat doet u?
                      woningbouw – bijvoorbeeld
      ...
lijk om bij amvb dergelijke projecten aan te wijzen als   rieën, bijvoorbeeld ziekenhuizen, worden nog nader vast-
   ...
Permanente maatregelen
Diverse wetswijzigingen en speciale               vastleggen van afspraken daarover t...
3.10 en 3.12 Spoedwet wegverbreding en Tracéwet         3.18 Wet geluidhinder
          Er is geen vergun...
Dit is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van
             Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening ...
Samenvatting Crisis- en Herstelwet
Samenvatting Crisis- en Herstelwet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenvatting Crisis- en Herstelwet

2,352 views
2,253 views

Published on

Handige samenvatting over de crisis- en herstelwet. Geschreven voor bestuurders van gemeenten en provincies, maar ook handig voor de marktpartijen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samenvatting Crisis- en Herstelwet

 1. 1. Over de Crisis- en herstelwet Voor bestuurders van gemeenten en provincies
 2. 2. Over de Crisis- en herstelwet Voor bestuurders van gemeenten en provincies
 3. 3. Waarom de Crisis- en herstelwet ook voor u belangrijk is Monitoren en evalueren De effecten van de tijdelijke maatregelen worden goed U bent bestuurder van een gemeente of provincie en u gemonitord en geëvalueerd. Dit biedt een prima kans heeft ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikke- om te kijken of procedures en regelgeving meer structu- ling: woningbouw, herontwikkeling van de binnenstad, reel vereenvoudigd en versneld kunnen worden. herstructurering van een bedrijventerrein of de aanleg van een windmolenpark. Maar u wordt afgeremd door regelgeving. Herkenbaar? De Crisis- en herstelwet ver- Wat levert de Crisis- en herstelwet de maatschappij op? snelt en vereenvoudigt de procedures. Werkgelegenheid Vooral in de infrastructurele sector en in de bouw is de crisis De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke en per- hard aangekomen. De werkgelegenheid van tienduizenden manente maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen werknemers staat op de tocht. Terwijl tegelijkertijd de ambi- procedures sneller en eenvoudiger verlopen en kunt u ties groot zijn op het vlak van duurzame energie, bereik- ruimte creëren voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. Zo baarheid, klimaatbeheersing, voldoende woningvoorraad worden vergunningprocedures vereenvoudigd, krijgt u en herstructurering van bedrijfslocaties. Door procedures te meer mogelijkheden de beschikbare milieuruimte optimaal versnellen en te vereenvoudigen, kunnen we werkgelegen- te benutten en worden beslistermijnen voor de rechter heid behouden en de ambities met prioriteit realiseren. ingekort. Behoud van de werkgelegenheid op korte termijn is een hoofddoel. Daarom bevat de wet prikkels voor Duurzaamheid ruimtelijke ontwikkeling op korte termijn, en is een aantal De Crisis- en herstelwet versnelt een aantal belangrijke maatregelen van tijdelijke aard (tot 1 januari 2014). Begint duurzame, innovatieve ontwikkelingen en maakt het een- de uitvoering voor die datum, dan blijft de Crisis- en herstel- voudiger om windmolenparken, oplaadpunten voor elek- wet tot het eind van het project van toepassing. trische auto’s en warmte-koudeopslag te realiseren. Ook kunnen procedures voor projecten voor duurzame energie, Zelf in actie zoals de winning van duurzame energie uit mest, sneller en Heeft u een lopend project of een nieuw initiatief en wilt u eenvoudiger verlopen. weten of de Crisis- en herstelwet kan helpen? In deze bro- chure vindt u op hoofdlijnen de mogelijkheden die de wet Versterking economische structuur biedt. In bepaalde gevallen kunt u een procedure uit de De Crisis- en herstelwet heeft niet alleen op korte termijn Crisis- en herstelwet zelf meteen toepassen. Soms kunt u effecten voor de werkgelegenheid, maar versterkt ook de alleen na een tussenstap gebruik maken van de mogelijk- economische structuur van Nederland. Bijvoorbeeld door heden in de wet. U draagt het project dan aan bij VROM, het versnellen en stimuleren van infrastructurele projecten waarna uw project bij amvb onder de werking van de Crisis- met effect op bereikbaarheid en het herstructureren van en herstelwet kan worden gebracht. bedrijventerreinen, waardoor nieuwe bedrijvigheid moge- lijk is. Met oog voor milieu en zorgvuldigheid Bij de voorbereiding en de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet werd terecht aandacht gevraagd voor de gevolgen voor het milieu en de zorgvuldigheid. In de wet zijn dan ook verschillende waarborgen ingebouwd met het oog op deze twee aspecten. Zo zijn er verschillende maatregelen die specifiek duurzame ontwikkeling stimuleren en wordt er vastgehouden aan bestaande milieunormen. 0 | Over de Crisis- en herstelwet
 4. 4. Tijdelijke maatregelen (geldend tot 1 januari 2014) Aanpassingen Algemene wet Bijzondere voorzieningen Crisis- en herstelwet hoofdstuk 2, afd. 1 tot en met 7 bestuursrecht (Awb) Crisis- en herstelwet hoofdstuk 1, afd. 2 De Crisis- en herstelwet bevat tijdelijke voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Minder én snellere beroepsprocedures. Dat is mogelijk Er zijn onder meer tijdelijke voorzieningen voor: dankzij tijdelijke aanpassingen van de Awb. Deze aanpassin- • experimentele ontwikkelingsgebieden gen gelden voor de 70 aangewezen projecten (bijlage II bij • innovatieve experimenten de Crisis- en herstelwet) en voor de projecten die onder spe- • (woning)bouwprojecten cifieke categorieën vallen (bijlage I bij de Crisis- en herstel- • lokale en (boven)regionale projecten met nationale bete- wet). Voorbeelden van deze categorieën zijn duurzame ener- kenis gie en gebiedsontwikkeling op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ook valt een aantal bijzondere voorzienin- Ontwikkelingsgebieden gen van hoofdstuk 2 van de wet onder deze afdeling. afdeling 1 De aanpassingen in de Awb betreffen: Ruimtelijke ontwikkeling en milieuregelgeving kunnen 1. De rechter moet sneller uitspraak doen in beroeps- op gespannen voet met elkaar staan. De Crisis- en herstel- procedures: binnen zes maanden na afloop van de wet biedt u de mogelijkheid creatief met dit spanningsveld beroepstermijn. Dit levert een gemiddelde tijdwinst op om te gaan. Zo krijgt u mogelijkheden om de beschikbare van een half jaar. milieuruimte te herverdelen. Bijvoorbeeld door onbenutte 2. De rechter kan het besluit in een beroepsprocedure ruimte in milieuvergunningen terug te nemen of een bedrijf toch in stand laten, ook al is er een klein foutje in het de aanleg van een geluidswal voor te schrijven. Daarmee genomen besluit geslopen. Voorwaarde is wel dat dit de creëert u ruimte voor nieuwe bedrijven of andere functies, belanghebbenden niet benadeelt. zoals wonen. Ook kunt u, indien dat voor de ontwikkeling 3. Iemand kan alleen een beroep doen op rechtsregels die van het gebied noodzakelijk is, tijdelijk afwijken van bedoeld zijn om zijn eigen belang te beschermen (rela- milieunormen, bijvoorbeeld wanneer een hinder veroor- tiviteitsvereiste). Zo mogen alleen mensen die zelf uit- zakend bedrijf binnen afzienbare tijd gaat verhuizen. U kunt kijken op een te bouwen woning, zich beroepen op wel- dan aangrenzende woningbouw al eerder realiseren. Aan standsbepalingen. het eind van de planperiode moet u wel weer aan alle 4. Decentrale overheden mogen niet meer tegen een besluit normen voldoen. van een ander overheidsorgaan in beroep gaan bij de bestuursrechter. Tenzij dit besluit tot hen gericht is. Wat doet u? 5. Moet u vanwege een rechterlijke uitspraak een nieuw Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u besluit nemen, dan hoeft u al het voorafgaand onderzoek contact opnemen met VROM en verzoeken om het gebied – waar uw besluit op is gebaseerd – niet opnieuw te doen. bij amvb te laten aanwijzen als ontwikkelingsgebied. Ver- Tenzij de uitspraak juist betrekking heeft op een specifiek volgens stelt u in samenspraak met bedrijven en omwonen- onderzoeksrapport. den een gebiedsontwikkelingsplan vast dat onderdeel wordt van het bestemmingsplan. Hierin beschrijft u onder meer Verlichting m.e.r.-procedure op welke wijze u de nieuwe mogelijkheden uit de Crisis- en Crisis- en herstelwet hoofdstuk 1, afd. 3 herstelwet wilt benutten. De looptijd van het plan is maxi- maal tien jaar. Voor de 70 aangewezen projecten geldt een verlichting van de vaste procedure voor de m.e.r. Dat kan met behoud van Innovatieve experimenten zorgvuldigheid, want meestal zijn de projecten al in een afdeling 2 ver gevorderd stadium: er is een plan-m.e.r. en er is eerder Regelgeving kan een drempel zijn voor innovatieve ont- gekeken naar alternatieven en hun milieueffecten. De ver- wikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid. Zo stuit het lichting van de procedure geldt alleen voor de project-m.e.r. opzetten van kleinschalige productie van duurzame energie en zorgt voor een gemiddelde tijdwinst van een half jaar. bijvoorbeeld op regels uit de Elektriciteitswet, die eigenlijk Het betreft de volgende twee punten: zijn geschreven voor grootschalige energieprojecten. En 1. Er is geen advies nodig van de Commissie voor de m.e.r. duurzame innovaties in de woningbouw, zoals bijvoorbeeld 2. De verplichting om alternatieven in beeld te brengen en een geheel zelfvoorzienende woning, stuiten op regels uit te onderzoeken vervalt. het Bouwbesluit. De Crisis- en herstelwet maakt het moge- Over de Crisis- en herstelwet | 05
 5. 5. Crisis- en herstelwet Afdeling 2 Innovatieve Tijdelijke maatregelen (geldend tot 1 januari 2014) experimenten Hoofdstuk 2 Regelgeving kan een drempel zijn voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid. U kunt tijdelijk afwijken van De Crisis- en herstelwet maakt het Afdeling 1 mogelijk om bij amvb dergelijke milieunormen, bijvoorbeeld Experimentele wanneer een hinder veroorzakend bedrijf binnen afzienbare tijd gaat projecten aan te wijzen als expe- riment. Daarbij wordt aangegeven ontwikkelingsgebieden verhuizen. U kunt dan van welke we elijke bepalingen bij aangrenzende woningbouw al zo’n project mag worden afgewe- eerder realiseren. Aan het eind ken. Het gaat daarbij om één of Ruimtelijke ontwikkeling en milieuregelgeving van de planperiode moet u wel meer van tien met name genoem- kunnen op gespannen voet met elkaar staan. weer aan alle normen voldoen. de we en. De Crisis- en herstelwet biedt u de mogelijkheid creatief met dit spanningsveld om te gaan. U krijgt de mogelijkheden om de beschikbare milieuruimte te herverdelen. Bijvoorbeeld door uw onbenu e ruimte in milieuvergunningen terug te in gbo nemen of een bedrijf de aanleg van een geluidswal won voor te schrijven. Daarmee creëert u ruimte voor nd n ake uize nieuwe bedrijven of andere functies, zoals wonen. ven orz verh rij ero at bed er v ga ind jf dat h ri bed en al ing sw wo n uid gel we ieu u w n n of bo inge n wo rijven bed Wat doet u? Afdeling 6 Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u (Woning)bouwprojecten contact opnemen met VROM en verzoeken om het gebied bij amvb te laten aanwijzen als ontwikkelings- U kunt voor de betre ende projecten Voor bouwprojecten van minimaal 12 gebied. Vervolgens stelt u in samenspraak met be- volstaan met één projectuitvoerings- en maximaal 2.000 woningen kunt u drijven en omwonenden een gebiedsontwikkelings- besluit. Dit besluit vervangt de anders gebruik maken van een nieuwe, ver- plan vast. Hierin beschrij u onder meer op welke wijze benodigde besluiten, zoals het ruimtelijk een voudigde procedure. u de nieuwe mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet besluit en de vereiste vergunningen. wilt benu en. De looptijd van het plan is maximaal tien jaar. Deze afdeling gaat ook gelden voor speci eke categorieën projecten van maatschappelijke betekenis. Deze categorieën, bijv. ziekenhuizen, worden nog nader vastgelegd in een amvb. Wat doet u? U kunt zelf beslissen of u de vereenvoudigde procedure voor woningbouwprojecten toe wilt passen. Dat kan ook bij projecten van maatschappelijke betekenis, zodra de categorieën bij amvb zijn aangewezen. 0 | Over de Crisis- en herstelwet
 6. 6. Duurzame innovaties in de Wat doet u? woningbouw – bijvoorbeeld een geheel zelfvoorzienend Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met huis – stuiten nu op regels VROM en verzoeken om het project bij amvb te laten aanwijzen als innovatief uit het Bouwbesluit. experiment. U maakt een plan voor de innovatieve ontwikkeling en gee aan op welke punten u wilt afwijken van de betre ende wet(ten). In de amvb staat vervolgens welke afwijking is toegestaan en voor welke periode. Afdeling 7 Het opze en van kleinschalige productie van duurzame energie bijvoorbeeld, stuit nu op Lokale en (boven-)regionale regels uit de Elektriciteitswet, die eigenlijk zijn geschreven voor grootschalige energieprojecten. projecten met nationale betekenis Bij amvb kunnen lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis worden aangewezen, die vervolgens met een aangepaste procedure versneld kunnen worden uitgevoerd. De kern van deze procedure is dat alle betrokken overheden zich in de initiatie ase expliciet commi eren aan een gemeentelijke structuurvisie. Vervolgens wordt een projectcommissie ingesteld, waarin de overheden zijn vertegenwoordigd en die samenwerken conform de coördinatie- regeling van de Wro. Dankzij het bestuurlijk commitment aan de structuurvisie, kan de daarop volgende procedure voor de uitvoering vlot verlopen. Wat doet u? Wanneer u gebruik wilt maken van deze procedure, kunt u contact opnemen met VROM of met de VNG. Daarna wordt bekeken of uw project in aanmerking komt voor aanwijzing bij amvb. Over de Crisis- en herstelwet | 07
 7. 7. lijk om bij amvb dergelijke projecten aan te wijzen als rieën, bijvoorbeeld ziekenhuizen, worden nog nader vast- experiment. Daarbij wordt aangegeven van welke wettelijke gelegd in een amvb. bepalingen bij zo’n project mag worden afgeweken. Het gaat daarbij om één of meer van tien met name genoemde Wat doet u? wetten en de daaronder hangende regelgeving. Naast de U kunt zelf beslissen of u de vereenvoudigde procedure al genoemde Elektriciteitswet en de Woningwet (Bouw- voor woningbouwprojecten toe wilt passen. Dat kan ook bij besluit), zijn dat onder meer de Warmtewet, de Wet bodem- projecten van maatschappelijke betekenis, zodra de catego- bescherming en de Wet geluidhinder. rieën bij amvb zijn aangewezen. Wat doet u? Lokale en (boven)regionale projecten met nationale Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u betekenis contact opnemen met VROM en verzoeken om het project afdeling 7 bij amvb te laten aanwijzen als innovatief experiment. U Bij amvb kunnen lokale en (boven)regionale projecten met maakt een plan voor de innovatieve ontwikkeling en geeft nationale betekenis worden aangewezen, die vervolgens aan op welke punten u wilt afwijken van de betreffende met een aangepaste procedure versneld kunnen worden uit- wettelijke bepalingen. In de amvb staat vervolgens welke gevoerd. De kern van deze procedure is dat alle betrokken afwijking is toegestaan en voor welke periode. overheden zich in de initiatieffase expliciet committeren aan een gemeentelijke structuurvisie. Vervolgens wordt een (Woning)bouwprojecten projectcommissie ingesteld, waarin de overheden zijn ver- afdeling 6 tegenwoordigd en die samenwerken conform de coördina- Voor bouwprojecten van minimaal 12 en maximaal 2.000 tieregeling van de Wro. Dankzij het bestuurlijk commitment woningen kunt u tot 2014 gebruik maken van een nieuwe, aan de structuurvisie, kan de daarop volgende procedure vereenvoudigde procedure. U kunt voor de betreffende voor de uitvoering vlot verlopen. projecten volstaan met één projectuitvoeringsbesluit. Dit besluit vervangt de anders benodigde besluiten, zoals het Wat doet u? ruimtelijk besluit en de vereiste vergunningen. Aan alle Wanneer u gebruik wilt maken van deze procedure, kunt u inhoudelijke normen voor milieu en ruimtelijke ordening contact opnemen met VROM of met de VNG. Daarna wordt moet worden voldaan. bekeken of uw project in aanmerking komt voor aanwijzing Deze afdeling gaat ook gelden voor specifieke categorieën bij amvb. projecten van maatschappelijke betekenis. Deze catego- 0 | Over de Crisis- en herstelwet
 8. 8. Permanente maatregelen Diverse wetswijzigingen en speciale vastleggen van afspraken daarover tussen rijk, provincies en andere overheden. voorzieningen Crisis- en herstelwet hoofdstuk 3 Divers Naast bovengenoemde wetswijzigingen, voorziet de Crisis- De permanente maatregelen uit de Crisis- en herstelwet en herstelwet nog in verschillende andere wijzigingen. betreffen een breed scala aan wetswijzigingen en verschil- Hieronder geven we een overzicht van de meest relevante lende speciale voorzieningen. De meeste aandacht krijgen wijzigingen. duurzaamheid, onteigening en de natuurbeschermingswet- geving. 3.2, 3.3 en 3.7 Elektriciteitswet, Gaswet en Mijnbouwwet De rijkscoördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke orde- Duurzaamheid ning bestaat uit een ruimtelijke en een uitvoeringsmodule. Provincies worden verplicht een steviger rol te nemen bij de De ruimtelijke module betreft een soort bestemmingsplan aanleg van middelgrote windmolenparken (5-100 MW) als op rijksniveau. Bij de uitvoeringsmodule gaat het om de de gemeenten dit niet oppakken. De provincie maakt dan coördinatie van alle besluiten die nodig zijn om het project gebruik van inpassingsplannen en de coördinatieregeling te kunnen realiseren. Op dit moment is sprake van serie- uit de Wro om ruimte voor windturbines te realiseren. Op schakeling van beide modules. Met de Crisis- en herstelwet het gebied van duurzaamheid wordt ook de toepassing van worden deze modules voor energie infrastructuurprojecten warmte-koudeopslag gestimuleerd. Daartoe wordt de Wet standaard gelijkgeschakeld om nog meer tijdwinst te boe- bodembescherming aangepast; zie hieronder. ken. Onteigening Verder is onder meer sprake van een aantal wijzigingen Met de Crisis- en herstelwet verandert de procedure voor met het oog op verduidelijking van de wet, zoals het van onteigeningen op het terrein van de ruimtelijke ordening. toepassing zijn van de rijkscoördinatieregeling op de uit- In de toekomst wordt bij al dit soort onteigeningen het ont- breiding van bestaande conventionele centrales tot een eigeningsbesluit genomen door de Kroon. Decentrale over- capaciteit van 500 MW of meer. Verder wordt buiten twijfel heden blijven wel een centrale rol spelen, want zij vragen de gesteld dat aansluitingen voor de toepassing van art. 39b Kroon een onteigeningsbesluit te nemen. Door deze wijzi- Gaswet behoren tot dat deel van het landelijk gastransport- ging worden onteigeningsprocedures gestroomlijnd, meer net waarop zij ‘aantakken’. Een aansluiting is de verbinding op elkaar afgestemd en versneld. Wat in de praktijk niet tussen het net en de installatie van een afnemer. De aanslui- verandert is de verplichte relatie tussen de onteigenings- ting is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren procedure en de planologische procedure. Met de Crisis- en van het net en voor het functioneren van de op het net aan- herstelwet vervallen de wettelijke koppelingen tussen deze gesloten installaties. Buiten twijfel moet staan dat ook deze procedures. Tijdens de behandeling van de wet in het parle- aansluitingen onder de werking van de rijkscoördinatie- ment heeft het kabinet toegezegd deze ontkoppeling in de regeling kunnen vallen. praktijk niet toe te passen. Dit gebeurt doordat de Kroon in alle onteigeningsbesluiten voorwaarden verbindt aan de 3.4 Interimwet stad-en-milieubenadering onteigening, waardoor de koppelingen blijven bestaan. Met De werkingsduur van de interimwet wordt verlengd tot een apart wetsvoorstel zullen de koppelingen weer in de wet 1 januari 2014. Daarnaast wordt de wet vereenvoudigd: de worden vastgelegd goedkeuring door de provincie van het gemeentelijke stap-3 besluit vervalt. Natuurbeschermingswetgeving De Natuurbeschermingswet 1998 wordt op een aantal 3.6 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening punten gewijzigd, met als doel deze wet in de praktijk beter Dit artikel bepaalt dat bouwvergunningen ook moeten wor- hanteerbaar te maken. Zonder overigens afbreuk te doen den verleend voor vrijstellingsbesluiten die onder oud recht aan de beoogde doelen van de wet. De kern is de reductie zijn genomen. Hiermee wordt twijfel weggenomen, die was van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. De ontstaan na eerdere rechterlijke uitspraken. reductie kan weer ruimte scheppen voor nieuwe activitei- ten. De wet voorziet in een aanvullende bevoegdheid om reductiemaatregelen te treffen en in een kader voor het Over de Crisis- en herstelwet | 09
 9. 9. 3.10 en 3.12 Spoedwet wegverbreding en Tracéwet 3.18 Wet geluidhinder Er is geen vergunning Natuurbeschermingswet meer nodig Industriezones waar de geluidsnorm wordt overschreden, voor een wegaanpassings- of tracébesluit. Bij het nemen kunnen nu toch een vergunning krijgen voor wijzigingen, van dit besluit vindt namelijk al een natuurtoets plaats. zolang de gemeente in een geluidsreductieplan aantoont hoe ze binnen 5 jaar weer voldoet aan de afgesproken 3.11 Telecommunicatiewet geluidsnorm. Het is niet langer verboden om als gemeente zelf elektro- Zijn de grenzen van een industriezone in de loop van de tijd nische communicatienetwerken of diensten aan te bieden onzeker geworden, dan is er nu een mogelijkheid de nieuw of te participeren in rechtspersonen die dat doen. De ontstane grens te herbevestigen. bestaande waarborgen gericht op bijvoorbeeld functie- In bestemmingsplannen hoeft het hogere-waardebesluit scheiding blijven bestaan. Bovendien moet de gemeente – waarin de aanvaardbare geluidsnorm is vastgelegd – niet ervoor zorgen dat de betreffende infrastructuur open is, dus meteen te worden aangepast. Dit mag wachten tot het uit- ook toegankelijk voor derden. werkingsplan. 3.16 Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) 3.19 en 3.20 Wet luchtvaart Rijkswaterstaat hoeft zichzelf geen Wbr-vergunning meer Onderzoeksgegevens die zijn vastgesteld in het kader van te verlenen voor reguliere werkzaamheden aan een water- een ontwerpbesluit mogen voor een periode van mini- staatswerk. maal twee jaar gebruikt worden in het betreffende besluit- vormingstraject. Actualiseren is gedurende deze periode 3.17 Wet bodembescherming niet nodig. Warmte-koudeopslag (wko)-systemen moeten elkaar niet in de weg zitten, omdat ze dan minder rendabel worden. 3.21 Wet milieubeheer Initiatiefnemers willen graag zekerheid dat hun systeem op Bij het demonstratieproject CO-2 opslag bij Chemelot lange termijn rendabel blijft. De overheid kan die zekerheid Geleen wordt een ongewenste verschuiving van bevoegd- bieden via een vergunningen- en meldingensysteem. Voor heden van gedeputeerde staten naar de minister van EZ open wko-systemen is dat er al, voor gesloten wko-systemen voorkomen. Dit op verzoek van alle betrokken partijen. niet. De Crisis- en herstelwet biedt die mogelijkheid nu wel. Om te voorkomen dat initiatiefnemers zware procedures 3.24 Wet ruimtelijke ordening moeten doorlopen, zal in de meeste gevallen kunnen wor- De verplichting om een projectbesluit versneld te laten den volstaan met een melding en zal in de gevallen dat een volgen door een bestemmingsplan is vervallen evenals de vergunning nodig is, de proceduretijd kort kunnen blijven. bijbehorende legessanctie. Wel dient het projectbesluit digitaal beschikbaar te worden gesteld, zodat het voor een ieder kenbaar is bij raadpleging van www.ruimtelijkeplannen.nl op internet. De gemeente mag daarom pas leges innen nadat het besluit digitaal beschikbaar is gesteld. Meer informatie Voor overleg en nadere informatie over de bepalingen van hoofdstuk 2 en over de onteigening kunt u contact opnemen met het ministerie van VROM. Op de website vindt u de relevante telefoonnummers: www.vrom.nl/crisismaatregelen Voor nadere informatie over het hoofdstuk natuur- bescherming: www.minlnv.nl 10 | Over de Crisis- en herstelwet
 10. 10. Dit is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in samenwerking met het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | www.vrom.nl VROM 0167 | apRIl 2010 12 | Over de Crisis- en herstelwet

×