Ky Nang Dao Tao Huan Luyen

1,409 views
1,304 views

Published on

Kỹ năng đào tạo huấn luyện

Published in: Education, Sports
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
290
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • I-1
 • Ky Nang Dao Tao Huan Luyen

  1. 1. DAO TAO HUAN LUYEN Training course for CP group 11/200
  2. 2. Phaàn 1 : KYÕ NAÊNG TRÌNH BAØY BAØI GIAÛNG
  3. 3. Muïc tieâu khoùa hoïc <ul><li>Sau khoùa hoïc , hoïc vieân coù theå: </li></ul><ul><li>Choïn phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp </li></ul><ul><li>Söû duïng thaønh thaïo duïng cuï trôï giaûng </li></ul><ul><li>Ñaït ñöôïc kyõ naêng trình baøy chuyeân nghieäp </li></ul><ul><li>Bieát caùch boá trí phoøng hoïc thích hôïp </li></ul><ul><li>Ñieàu haønh lôùp hoïc hieäu quaû </li></ul>
  4. 4. Noäi dung khoùa hoïc <ul><li>Chu trình HL vaø ÑT </li></ul><ul><li>Caùc böôùc chuaån bò trình baøy </li></ul><ul><li>Phöông phaùp giaûng daïy </li></ul><ul><li>Duïng cuï trôï giaûng </li></ul><ul><li>Caùch boá trí phoøng hoïc </li></ul><ul><li>Kyõ naêng truyeàn ñaït </li></ul><ul><li>Caùc daïng hoïc vieân ñaëc bieät </li></ul><ul><li>Nghe vaø traû lôøi caâu hoûi </li></ul><ul><li>Kieåm soaùt thôøi gian </li></ul>
  5. 5. Chu trình huaán luyeän vaø ñaøo taïo PHAÂN TÍCH NHU CAÀU Ngöôøi phaân tích nhu caàu THÖÏC HIEÄN CHÖÔNG TRÌNH Giaùo vieân huaán luyeän ÑAÙNH GIAÙ KHOÙA HOÏC Ngöôøi ñaùnh giaù THIEÁT KEÁ CHÖÔNG TRÌNH Ngöôøi thieát keá
  6. 6. tröôùc khi trình baøy
  7. 7. Caùc böôùc chuaån bò cho phaàn trình baøy <ul><li>Xaùc ñònh muïc tieâu </li></ul><ul><li>Tìm hieåu hoïc vieân </li></ul><ul><li>Laäp daøn yù phaàn trình baøy </li></ul><ul><li>Thu thaäp taøi lieäu minh hoïa </li></ul><ul><li>Xaây döïng phaàn trình baøy: giôùi thieäu, phaàn chính, toùm taét vaø keát thuùc </li></ul><ul><li>Choïn phöông phaùp giaûng daïy </li></ul><ul><li>Choïn duïng cuï trôï giaûng </li></ul><ul><li>Saép xeáp phoøng hoïc </li></ul><ul><li>Thöïc haønh </li></ul>
  8. 8. Phöông phaùp giaûng daïy (I) <ul><li>Vieäc löïa choïn phöông phaùp giaûng daïy tuøy thuoäc vaøo: </li></ul><ul><li>- Muïc tieâu vieäc giaûng daïy </li></ul><ul><li>- Yeáu toá kinh teá </li></ul><ul><li>- Qui moâ lôùp hoïc </li></ul><ul><li>- Trang thieát bò trôï giaûng coù saün </li></ul><ul><li>- Thôøi gian </li></ul>
  9. 9. Phöông phaùp giaûng daïy (II) <ul><li>2. Caùc phöông phaùp giaûng daïy: </li></ul><ul><li>- Thuyeát giaûng - Lecture </li></ul><ul><li>- Thaûo luaän - Discussion </li></ul><ul><li>- Hoïc theo tình huoáng – Case study </li></ul><ul><li>- Thao taùc maãu - Demonstration </li></ul><ul><li>- Dieãn kòch </li></ul>
  10. 10. PHÖÔNG PHAÙP THUYEÁT GIAÛNG (I) <ul><li>1. Hình thöùc: </li></ul><ul><li>Trieån khai noäi dung baèng hình thöùc dieãn giaûng vaø gaàn nhö khoâng coù söï tham gia cuûa hoïc vieân </li></ul><ul><li>2. Thöïc hieän: </li></ul><ul><li>- Choïn chuû ñeà chính </li></ul><ul><li>- Choïn yù cô baûn </li></ul><ul><li>- Choïn chi tieát, yù phuï boå sung yù cô baûn </li></ul><ul><li>- Xaây döïng phaàn keát luaän </li></ul><ul><li>- Xaây döïng phaàn giôùi thieäu </li></ul>
  11. 11. PHÖÔNG PHAÙP THUYEÁT GIAÛNG (II) <ul><li>Öu ñieåm </li></ul><ul><li>Phuø hôïp soá löôïng hv lôùn </li></ul><ul><li>Trình baøy ñöôïc nhieàu thoâng tin </li></ul><ul><li>Trình baøy nhöõng vaán ñeà cô baûn </li></ul><ul><li>Nhöôïc ñieåm </li></ul><ul><li>Haïn cheá söï tham gia baøi giaûng cuûa caù nhaân </li></ul><ul><li>Khoâng phuø hôïp huaán luyeän caùc kyõ naêng </li></ul><ul><li>Khoù baét kòp caùc thoâng tin truyeàn ñaït </li></ul><ul><li>Khoâng phuø hôïp lôùp ít hoïc vieân </li></ul>
  12. 12. PHÖÔNG PHAÙP THAÛO LUAÄN (I) <ul><li>1. Hình thöùc: </li></ul><ul><li>Cuoäc noùi chuyeän trao ñoåi thoâng tin coù trình töï veà moät muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñònh saün </li></ul><ul><li>2. Thöïc hieän: </li></ul><ul><li>- Cung caáp thoâng tin </li></ul><ul><li>- Thu thaäp thoâng tin </li></ul><ul><li>- Cuøng quyeát ñònh </li></ul><ul><li>- Trao ñoåi thoâng tin töï do </li></ul>
  13. 13. PHÖÔNG PHAÙP THAÛO LUAÄN (II) <ul><li>Öu ñieåm </li></ul><ul><li>Hoïc vieân coù cô hoäi tham gia ñoùng goùp yù kieán </li></ul><ul><li>Toát cho vieäc ñaït yù töôûng môùi </li></ul><ul><li>Thích hôïp giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà cuï theå </li></ul><ul><li>Thích hôïp vôùi nhöõng vaán ñeà tranh luaän </li></ul><ul><li>Nhöôïc ñieåm </li></ul><ul><li>Khoâng phuø hôïp vôùi vieäc giaûng daïy caùc chính saùch, qui ñònh </li></ul><ul><li>Khoâng phuø hôïp khi hoïc vieân khoâng coù cô baûn veà vaán ñeà thaûo luaän </li></ul><ul><li>Khoâng phuø hôïp soá löôïng hoïc vieân ñoâng </li></ul>
  14. 14. PHÖÔNG PHAÙP HOÏC THEO TÌNH HUOÁNG (I) <ul><li>1. Hình thöùc : </li></ul><ul><li>Ñöa ra tình huoáng ñeå hoïc vieân töï giaûi quyeát. </li></ul><ul><li>2. Thöïc hieän: </li></ul><ul><li>- Cung caáp tình huoáng (vôùi muïc tieâu cuï theå) </li></ul><ul><li>- Ñeå hoïc vieân giaûi quyeát vaán ñeà </li></ul><ul><li>- Can thieäp vaø giuùp ñôõ khi hoïc vieân bò laïc ñeà </li></ul>
  15. 15. PHÖÔNG PHAÙP HOÏC THEO TÌNH HUOÁNG (II) <ul><li>Öu ñieåm </li></ul><ul><li>Hieäu quaû ñoái vôùi caùc tình huoáng seõ gaëp </li></ul><ul><li>Giuùp hoïc vieân tham gia giaûi quyeát tình huoáng tích cöïc </li></ul><ul><li>Phaùt trieån kieán thöùc thaønh hieåu bieát </li></ul><ul><li>Cho hv thaáy yù töôûng ñoàng nghieäp vaø suy nghó môùi veà vaán ñeà </li></ul><ul><li>Phaùt trieån khaû naêng lyù luaän vaø aùp duïng nguyeân taéc </li></ul><ul><li>Nhöôïc ñieåm </li></ul><ul><li>Maát thôøi gian </li></ul><ul><li>Hoïc vieân phaûi coù kieán thöùc toång quaùt veà vaán ñeà </li></ul>
  16. 16. PHÖÔNG PHAÙP THAO TAÙC MAÃU (I) 1. Hình thöùc: Thao taùc maãu ñeã hoïc vieân hieåu vaø thöïc hieän theo. 2. Thöïc hieän: - Noùi - Thao taùc - Thöïc hieän - OÂn taäp
  17. 17. PHÖÔNG PHAÙP THAO TAÙC MAÃU (II) <ul><li>Öu ñieåm </li></ul><ul><li>Laø lôøi giaûi thích “thöïc” ñoái vôùi hoïc vieân </li></ul><ul><li>Taùc ñoäng ñeán taát caû giaùc quan cuûa hoïc vieân </li></ul><ul><li>Tieát kieäm thôøi gian </li></ul><ul><li>Taïo ñöôïc höùng thuù vaø thu huùt söï tham gia cuûa hoïc vieân </li></ul><ul><li>Nhöôïc ñieåm </li></ul><ul><li>Soá löôïng hoïc vieân bò haïn cheá </li></ul><ul><li>Khoâng phuø hôïp giaûng daïy nhöõng moân hoïc mang tính lyù thuyeát </li></ul><ul><li>Maát nhieàu thôøi gian cho coâng taùc chuaån bò </li></ul>
  18. 18. PHÖÔNG PHAÙP DIEÃN KÒCH (I) <ul><li>1. Hình thöùc : </li></ul><ul><li>Laø haønh ñoäng, caùch öùng xöû caùc tình huoáng coù xaûy ra trong thöïc teá trong ñieàu kieän khoâng coù thöïc . </li></ul><ul><li>2. Thöïc hieän : </li></ul><ul><li>- Cung caáp tình huoáng </li></ul><ul><li>- Hoïc vieân dieãn kòch </li></ul>
  19. 19. PHÖÔNG PHAÙP DIEÃN KÒCH (II) <ul><li>Öu ñieåm </li></ul><ul><li>Taïo höùng thuù cao </li></ul><ul><li>Giuùp hv taïo ra nhieàu yù töôûng </li></ul><ul><li>Giuùp hv caûm nhaän ñaày ñuû vaø hieåu roõ caùc khaùi nieäm vaø vaán ñeà </li></ul><ul><li>Möùc ñoä taäp trung cuûa hoïc vieân cao </li></ul><ul><li>Nhöôïc ñieåm </li></ul><ul><li>Dieãn kòch khoù döøng laïi do möùc ñoä höùng thuù cao </li></ul><ul><li>Khoù dieãn kòch nhöõng tình huoáng phöùc taïp </li></ul><ul><li>Vôùi nhöõng hoïc vieân nhuùt nhaùt, phöông phaùp naøy gaây maát thôøi gian </li></ul>
  20. 20. DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG <ul><li>Baûng traéng </li></ul><ul><li>Baûng giaáy khoå A1 </li></ul><ul><li>Maùy ñeøn chieáu </li></ul><ul><li>Slide Power point </li></ul><ul><li>Baêng video/phim </li></ul>
  21. 21. DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG Baûng traéng <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Deã söû duïng. </li></ul><ul><li>- Chi phí thaáp. </li></ul><ul><li>- Söû duïng trong tình huoáng khoâng quùa trang troïng. </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Giaùo vieân höôùng veà phía baûng, khoâng nhìn hoïc vieân. </li></ul><ul><li>- Khoù nhìn töø xa </li></ul><ul><li>- Maát nhieàu thôøi gian. </li></ul><ul><li>- Haïn cheá vieäc söû duïng maøu saéc. </li></ul><ul><li>- Khoâng giöõ ñöôïc thoâng tin </li></ul>
  22. 22. DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG Baûng giaáy khoå A1 <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Deã söû duïng. </li></ul><ul><li>- Deã xaây döïng, thay ñoåi hoaëc phaùt trieån noäi dung baøi giaûng. </li></ul><ul><li>- Nhanh choùng vaø deã daøng trong vieäc chuaån bò. </li></ul><ul><li>- Söû duïng ñöôïc nhieàu maøu saéc </li></ul><ul><li>- Thích hôïp vôùi nhöõng tình huoáng khoâng yeâu caàu quaù trang troïng. </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Keùm beàn, khoù nhìn töø xa. </li></ul><ul><li>- Giaùo vieân khoâng höôùng veà phía hoïc vieân. </li></ul><ul><li>- Hieäu quaû bò haïn cheá khi trình baøy vôùi qui moâ lôùn. </li></ul><ul><li>- Khoâng chuyeån taûi ñöôïc nhieàu chi tieát. </li></ul>
  23. 23. DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG Maùy ñeøn chieáu OHP <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Coù theå trình baøy caùc sô ñoà , bieåu ñoà chi tieát. </li></ul><ul><li>- Giaùo vieân vaãn coù theå höôùng veà phía hoïc vieân . </li></ul><ul><li>- Baûn phim coù theå söû duïng ñöôïc nhieàu laàn. </li></ul><ul><li>- Vaãn coù theå ñöôïc söû duïng trong phoøng lôùn. </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Khoâng theå trình baøy cuøng moät luùc nhieàu thoâng tin. </li></ul><ul><li>- Caàn maát nhieàu thôøi gian ñeå chuaån bò . </li></ul><ul><li>- Chi phí cao. </li></ul><ul><li>- Caàn coù ñieàu kieän aùnh saùng nhaát ñònh. </li></ul><ul><li>- Di chuyeån hôi khoù khaên. </li></ul>
  24. 24. DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG Slide Power point <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Coù theå löu vaø söû duïng nhieàu laàn. </li></ul><ul><li>- Maøu saéc vaø hình aûnh sinh ñoäng </li></ul><ul><li>- Taïo söï thu huùt vôùi hoïc vieân. </li></ul><ul><li>- Deã daøng khi chuyeån ñoåi thoâng tin trình baøy </li></ul><ul><li>- Mang tính chuyeân nghieäp cao. </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Chi phí cao. </li></ul><ul><li>- Caàn nhieàu thôøi gian ñeå chuaån bò . </li></ul><ul><li>- Caàn coù ñieàu kieän aùnh saùng nhaát ñònh. </li></ul><ul><li>- Caàn coù kyõ naêng söû duïng. </li></ul>
  25. 25. DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG Baêng video/phim <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Keát hôïp hình aûnh, maøu saéc,aâm thanh vaø haønh ñoäng. </li></ul><ul><li>- Coù theå söû duïng nhieàu laàn. </li></ul><ul><li>- Söû duïng ñöôïc vôùi lôùp hoïc ñoâng </li></ul><ul><li>- Taïo söï thu huùt vôùi hoïc vieân . </li></ul><ul><li>- Mang tính chuyeân nghieäp cao. </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Chi phí cao. </li></ul><ul><li>- Naëng, coàng keành, khoù di chuyeån </li></ul><ul><li>- Maát nhieàu thôøi gian ñeå chuaån bò . </li></ul><ul><li>- Khoù ghi cheùp khi xem. </li></ul><ul><li>- Khoâng theå ñieàu chænh noäi dung khi caàn. </li></ul><ul><li>- Caàn ñieàu kieän aùnh saùng nhaát ñònh. </li></ul>
  26. 26. CAÙCH SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG HIEÄU QUAÛ <ul><li>Noùi vôùi hoïc vieân chöù khoâng phaûi vôùi DCTG. </li></ul><ul><li>Neân höôùng hoïc vieân veà phaàn trình baøy treân duïng cuï trôï giaûng tröôùc khi söû duïng </li></ul><ul><li>Chæ phoâ dieãn phaàn trình baøy treân DCTG khi caàn söû duïng. </li></ul><ul><li>Chæ daãn hoïc vieân ñoïc hieåu ñöôïc nhöõng phaàn trình baøy phöùc taïp treân DCTG. </li></ul><ul><li>Söû duïng phaàn trình baøy treân DCTG nhö laø phöông tieän hoã trôï. </li></ul>
  27. 27. CAÙCH SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG HIEÄU QUAÛ
  28. 28. CAÙCH SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG HIEÄU QUAÛ
  29. 29. CAÙCH TRÌNH BAØY HIEÄU QUAÛ TREÂN DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG <ul><li>Söû duïng ñaàu ñeà roõ raøng , chính xaùc. </li></ul><ul><li>Bieåu ñoà, sô ñoà phaûi ñöôïc trình baøy ñaäm neùt vaø roõ raøng. </li></ul><ul><li>Chöõ vieát phaûi ñöôïc theå hieän baèng chöõ in lôùn vaø ñaäm. </li></ul><ul><li>Laøm noåi baät yù chính. </li></ul><ul><li>Trình baøy bieåu ñoà, hình veõ theo phöông naèm ngang. </li></ul><ul><li>Chöøa leà xung quanh phaàn trình baøy. </li></ul><ul><li>Caùc phaàn trình baøy neân ñöôïc theå hieän roõ raøng, ngaén goïn vaø suùc tích. </li></ul>
  30. 30. <ul><li>8. Maøu saùng, maøu noùng: duøng cho tieâu ñeà vaø trang trí </li></ul><ul><li>Maøu toái, maøu laïnh: duøng cho chöõ neàn hoaëc trình baøy noäi dung </li></ul><ul><li>9. Vôùi baûng traéng: </li></ul><ul><li>- Lau saïch tröôùc khi trình baøy </li></ul><ul><li>- Chæ vieát 2/3 treân cuûa baûng </li></ul><ul><li>- Ñöùng sang moät beân khi ñaõ vieát xong </li></ul><ul><li>- Chöõ vieát phaûi deã ñoïc </li></ul>CAÙCH TRÌNH BAØY HIEÄU QUAÛ TREÂN DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG
  31. 31. CAÙCH TRÌNH BAØY HIEÄU QUAÛ TREÂN DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG 10. Baûng giaáy khoå A1: - Söû duïng buùt neùt lôùn - Ñöùng sang moät beân khi vieát xong 11. OHP vaø baûn phim: - Choïn vò trí thuaän tieän - Taét ñeøn tröôùc khi ñaët/laáy baûn phim - Khoâng ñöùng/ ñi ngang qua khung saùng cuûa maùy - Chöõ roõ raøng, noäi dung coâ ñoïng - Söû duïng pointer khi trieån khai töøng yù
  32. 32. <ul><li>12. Slide treân power point : </li></ul><ul><li>- Kieåm tra kyõ thöù töï slide theo noäi dung caàn trình baøy. </li></ul><ul><li>- Choïn maøu saéc, phoâng neàn treân slide phuø hôïp. </li></ul><ul><li>- Chuõ trình baøy phaûi roõ raøng ,noäi dung coâ ñoïng. </li></ul><ul><li>- Choïn hieäu öùng deã nhìn. </li></ul><ul><li>- Choïn vò trí thích hôïp ñaët maùy ñeøn chieáu </li></ul><ul><li>- Khoâng ñi qua vuøng saùng cuûa maùy chieáu. </li></ul><ul><li>- Söû duïng boä ñieàu khieån töø xa ñeå coù theå höôùng veà hoïc vieân. </li></ul>CAÙCH TRÌNH BAØY HIEÄU QUAÛ TREÂN DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG
  33. 33. <ul><li>13. Baêng video/phim: </li></ul><ul><li>- Kieåm tra kyõ tröôùc khi chieáu. </li></ul><ul><li>- Choïn phim vôùi khoâng gian, thôøi gian phuø hôïp. </li></ul><ul><li>14. Neân bieát chaéc seõ söû duïng loaïi DCTG naøo cho töøng phaàn trình baøy cuûa baøi giaûng. </li></ul>CAÙCH TRÌNH BAØY HIEÄU QUAÛ TREÂN DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG
  34. 34. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG TOÁT <ul><li>Ñôn giaûn </li></ul><ul><li>Deã nhìn </li></ul><ul><li>Roõ raøng </li></ul>
  35. 35. <ul><li>TOÁI ÑA 6-7 CHÖÕ MOÃI HAØNG </li></ul><ul><li>TOÁI ÑA 6-7 HAØNG MOÃI TRANG </li></ul>
  36. 36. ñieàu chænh maøn hình
  37. 37. Caùch boá trí baøn gheá phoøng hoïc (I) KIEÅU LÔÙP HOÏC TRUYEÀN THOÁNG <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>Tieát kieäm </li></ul><ul><li>Phuø hôïp phöông phaùp thuyeát giaûng </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>Haïn cheá tieáp xuùc giöõa giaùo vieân vaø hoïc vieân </li></ul><ul><li>Gioáng kieåu hoïc phoå thoâng </li></ul><ul><li>Taàm nhìn bò haïn cheá </li></ul>
  38. 38. Caùch boá tri baøn gheá phoøng hoïc KIEÅU BAØN CAFE <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Giaùo vieân coù theå di chuyeån quanh lôùp </li></ul><ul><li>- Phuø hôïp cho vieäc thaûo luaän nhoùm </li></ul><ul><li>- Taïo khoâng khí thaân maät, giuùp hoïc vieân tham gia baøi hoïc </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Taïo söï ganh ñua giöõa caùc nhoùm, do ñoù coù theå khoâng chuù yù ñeán giaùo vieân </li></ul><ul><li>- Taàm nhìn ôû moät vaøi goùc ñoä khoâng thuaän tieän </li></ul>
  39. 39. Caùch boá tri baøn gheá phoøng hoïc KIEÅU HÌNH CHÖÕ V <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Thuaän tieän trong vieäc tieáp xuùc giöõa giaùo vieân vaø hoïc vieân </li></ul><ul><li>- Taïo khoâng khí thaân maät </li></ul><ul><li>- Taàm nhìn, goùc nhìn toát </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Chæ phuø hôïp vôùi nhöõng nhoùm hoïc vieân nhoû </li></ul>
  40. 40. Caùch boá tri baøn gheá phoøng hoïc KIEÅU HÌNH CHÖÕ U <ul><li>ÖU ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Khoaûng khoâng gian thoaùng, goùc nhìn taàm nhìn toát </li></ul><ul><li>- Taïo khoâng khí thaân maät </li></ul><ul><li>NHÖÔÏC ÑIEÅM </li></ul><ul><li>- Nhöõng hoïc vieân ngoài ôû 2 ñaàu phía tröôùc caàn khoaûng khoâng gian thoaùng ôû phía tröôùc </li></ul><ul><li>- Soá löôïng hoïc vieân haïn cheá </li></ul>
  41. 41. baét ñaàu trình baøy
  42. 42. 1 PHUÙT TRÖÔÙC KHI BAÉT ÑAÀU  <ul><li>Hít thôû saâu </li></ul><ul><li>Mæm cöôøi  </li></ul><ul><li>Noùi chaäm </li></ul>
  43. 43. Nhôù kyõ caùc phaàn trình baøy <ul><li>Giôùi thieäu </li></ul><ul><li>Phaàn chính </li></ul><ul><li>Toùm taét vaø keát thuùc </li></ul>
  44. 44. Caùch thöùc môû ñaàu <ul><li>Moät giai thoaïi </li></ul><ul><li>Moät ví duï lieân quan </li></ul><ul><li>Caâu hoûi </li></ul><ul><li>Moät tình huoáng giaû ñònh </li></ul><ul><li>Moät vaán ñeà tranh luaän </li></ul><ul><li>Moät caâu trích daãn </li></ul><ul><li>Moät söï kieän noåi baät </li></ul><ul><li>Moät duïng cuï tröïc quan aán töôïng </li></ul><ul><li>………… .. </li></ul>
  45. 45. khi ñang trình baøy
  46. 46. KYÕ NAÊNG TRUYEÀN ÑAÏT <ul><li>AÙNH MAÉT </li></ul><ul><li>GIOÏNG NOÙI </li></ul><ul><li>CÖÛ CHÆ ÑIEÄU BOÄ </li></ul>
  47. 47. AÙNH MAÉT <ul><li>Aùnh maét nhìn phaûi ñöôïc duy trì giöõa ngöôøi noùi vaø ngöôøi nghe </li></ul><ul><li>Vieäc duy trì aùnh maét nhìn laøm cho ngöôøi nghe caûm thaáy quan troïng vaø quan taâm ñeán ngöôøi noùi. </li></ul><ul><li>Söû duïng ñoâi maét laøm cho lôøi noùi theâm soáng ñoäng </li></ul><ul><li>Ñoâi maét coù theå ñieãn ñaït nhöõng yù töôûng maø khoâng theå dieãn taû baèng lôøi </li></ul>
  48. 48. AÙNH MAÉT <ul><li>NEÂN </li></ul><ul><li>- Nhìn moät ngöôøi tröôùc khi baét ñaàu-> chuyeån höôùng sang ngöôøi khaùc </li></ul><ul><li>- Nhìn taäp trung vaøo moät ngöôøi naøo ñoù cho ñeán khi baïn dieãn ñaït xong moät yù . Vieäc naøy maát khoaûng 5 giaây . </li></ul><ul><li>- Laàn löôït nhìn ñeán nhöõng ngöôøi khaùc ôû taát caû caùc vò trí trong phoøng : caùc goùc , phiaù tröôùc , phía sau , ôû giöõa </li></ul><ul><li>KHOÂNG NEÂN </li></ul><ul><li>- Nhìn leân traàn nhaø </li></ul><ul><li>- Nhìn xuoáng saøn nhaø </li></ul><ul><li>- Chæ nhìn veà moät phía </li></ul><ul><li>- Chæ nhìn vaøo moät ngöôøi naøo ñoù </li></ul><ul><li>- Nhìn tröøng tröøng vaøo moät choã </li></ul><ul><li>- Ñaûo maét nhanh ,lieân tuïc </li></ul><ul><li>- Lieác maét </li></ul><ul><li>- Chôùp maét lieân tuïc </li></ul>
  49. 49. GIOÏNG NOÙI <ul><li>Trong quaù trình trình baøy, ngöôøi noùi neân: </li></ul><ul><li>Phaùt aâm roõ raøng </li></ul><ul><li>Noùi vôùi toác ñoä phuø hôïp </li></ul><ul><li>Söû duïng aâm thanh vöøa nghe (phuø hôïp vôùi khoaûng khoâng gian giao tieáp) </li></ul><ul><li>Nhaán gioïng leân xuoáng </li></ul>
  50. 50. Caùc yeáu toá giuùp cho gioïng noùi thu huùt <ul><li>P itch: cöôøng ñoä gioïng noùi CAO hay THAÁP. </li></ul><ul><li>I nflection: thay ñoåi nhòp ñieäu. </li></ul><ul><li>C ourtesy: lòch söï, tao nhaõ. </li></ul><ul><li>T one: aâm ñieäu gioïng </li></ul><ul><li>U nderstanding: chuù yù theo doõi phaûn öùng cuûa ngöôøi nghe. </li></ul><ul><li>R ate: toác ñoä tieâu chuaån- khoaûng 140 töø trong moät phuùt. </li></ul><ul><li>E nunciation: phaùt aâm roõ raøng </li></ul>PICTURE
  51. 51. GIOÏNG NOÙI Caùc loãi thöôøng gaëp <ul><li>Gioïng noùi yeáu vaø ñôn ñieäu. </li></ul><ul><li>AÂm gioïng traàm ñeàu khoâng thu huùt ngöôøi nghe. </li></ul><ul><li>Tình traïng hoài hoäp,boái roái aûnh höôûng ñeán vuøng phaùt aâm laøm cho ngöôøi noùi khoù ñieàu chænh cöôøng ñoä vaø nhòp ñieäu cuûa gioïng noùi. </li></ul><ul><li>Khi ngaét gioïng hoaëc döøng lôøi ngöôøi noùi thöôøng hay eâ a. </li></ul>
  52. 52. CÖÛ CHÆ, ÑIEÄU BOÄ (I) Ñaàu – neùt maët ÑAÀU NEÙT MAËT NEÂN - Ngay ngaén - Töôi taén , sinh ñoäng - Phuø hôïp vôùi noäi dung dieãn ñaït KHOÂNG NEÂN - Cuùi xuoáng - Laéc lö - Nghieâng qua nghieâng laïi - Gaät lieân tuïc - Khoâng gaén lieàn vôùi lôøi noùi
  53. 53. CÖÛ CHÆ, ÑIEÄU BOÄ(II) Phaàn thaân treân NGÖÏC VAI NEÂN - Thaúng - Vöõng chaéc KHOÂNG NEÂN <ul><li>Khom ngöôøi </li></ul>- Buoâng xeä - Laéc lö - Nhuùc nhích leân xuoáng - Nhuùc nhích tôùi lui
  54. 54. CÖÛ CHÆ, ÑIEÄU BOÄ(III) Phaàn giöõa thaân HOÂNG TAY NEÂN - Ngay thaúng - Duoãi thaúng hai beân - Ngay ngaén KHOÂNG NEÂN - Laéc, ñaùnh - EÏo qua, eïo laïi - Nhuùc nhích tôùi lui - Ñaùnh, quô - Gaõi - Cöû ñoäng ngoùn tay - Goõ tay leân baøn - Choáng naïnh - Khoanh tay - OÂm caùi gì ñoù - Ñuùt tay vaøo tuùi - Duøng ngoùn tay hoaëc laät ngöõa baøn tay ñeå chæ .
  55. 55. CÖÛ CHÆ, ÑIEÄU BOÄ (IV) Phaàn thaân döôùi CHAÂN BAØN CHAÂN NEÂN - Taïo theá caân baèng - Vöõng chaéc - Taïo theá ñöùng vöõng ( hình chöõ V) KHOÂNG NEÂN - Ñoã doàn troïng löôïng cô theå leân moät chaân - Rung, laéc - Di chuyeån tôùi lui -&quot; Khieâu vuõ&quot;
  56. 56. CAÙC DAÏNG HOÏC VIEÂN ÑAËC BIEÄT Hoïc vieân thöôøng noùi chuyeän thì thaàm trong lôùp – The whisperer <ul><li>Hoïc vieân: </li></ul><ul><li>Thöôøng noùi chuyeän vôùi ngöôøi keá beân vaø khoâng laéng nghe, coù theå do: </li></ul><ul><li>- Khoâng hieåu baøi </li></ul><ul><li>- Ñang trao ñoåi kinh nghieäm, hieåu bieát veà baøi giaûng </li></ul><ul><li>- Khoâng höùng thuù vôùi baøi giaûng </li></ul><ul><li>2. Giaùo vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Ngöng giaûng vaø loâi keùo hoïc vieân chuù yù ñeán baøi giaûng </li></ul><ul><li>- Ñaët caâu hoûi cho hoïc vieân beân caïnh </li></ul><ul><li>- Nhaéc rieâng hoïc vieân trong giôø giaûi lao </li></ul>
  57. 57. CAÙC DAÏNG HOÏC VIEÂN ÑAËC BIEÄT Hoïc vieân thöôøng im laëng trong lôùp The silent <ul><li>1.Hoïc vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Khoâng quan taâm, khoâng hieåu roõ baøi giaûng </li></ul><ul><li>- Khoâng coù kieán thöùc cô baûn veà vaán ñeà ñang hoïc </li></ul><ul><li>- Caûm thaáy meät moûi, khoâng höùng thuù ñoái vôùi baøi giaûng do ñaõ bieát </li></ul><ul><li>2. Giaùo vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Ñaët nhöõng caâu hoûi deã ñeå kieåm tra neáu nhö hoïc vieân maéc côõ, vaø khen khích leä vieäc traû lôøi cuûa hoïc vieân nhaèm giuùp hoïc vieân caûm thaáy töï tin. </li></ul><ul><li>- Ñaët caâu hoûi khoù hôn trong tröôøng hôïp hoïc vieân caûm thaáy meät moûi, khoâng höùng thuù, vaø khen khích leä veà nhöõng kinh nghieäm cuûa hoïc vieân. </li></ul>
  58. 58. CAÙC DAÏNG HOÏC VIEÂN ÑAËC BIEÄT Hoïc vieân thöôøng hay keâu ca The complainer <ul><li>1. Hoïc vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Khoâng muoán ngoài hoïc trong lôùp </li></ul><ul><li>- Caûm thaáy khoùa hoïc quaù thaáp ñoái vôùi hoï, muoán chöùng toûï </li></ul><ul><li>2. Giaùo vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Ñaët caâu hoûi khoù </li></ul><ul><li>- Hoûi taát caû hoïc vieân coøn laïi coù ñoàng yù vôùi hoïc vieân ñoù hay khoâng </li></ul><ul><li>- Neáu hoïc vieân ñöa ra moät vaán ñeà sai, haõy ñeå nhoùm hoïc vieân töï chænh söûa </li></ul>
  59. 59. CAÙC DAÏNG HOÏC VIEÂN ÑAËC BIEÄT Hoïc vieân haêng say, nhieät tình The Enthusiast <ul><li>1. Hoïc vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Muoán ñöôïc xem nhö laø moät chuyeân vieân veà ñeà taøi ñang hoïc </li></ul><ul><li>- Quaù nhieät tình, muoán chia xeû thoâng tin </li></ul><ul><li>- Muoán ñöôïc chuù yù </li></ul><ul><li>- Muoán töï khaúng ñònh baûn thaân </li></ul><ul><li>2. Giaùo vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Ghi nhaän söï ñoùng goùp yù kieán cuûa hoïc vieân </li></ul><ul><li>- Nhaéc hoïc vieân cuøng trao ñoåi yù kieán veà caâu hoûi vaø traû lôøi vôùi caùc hoïc vieân khaùc </li></ul><ul><li>- Ñaët caâu hoûi cho nhoùm hoïc vieân thaûo luaän </li></ul>
  60. 60. CAÙC DAÏNG HOÏC VIEÂN ÑAËC BIEÄT Hoïc vieân thöôøng coù yù kieán sai leäch ngoaøi baøi hoïc - The deviator <ul><li>1. Hoïc vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Muoán traùnh neù vaán ñeà cuï theå naøo ñoù </li></ul><ul><li>- Khoâng hieåu roõ muïc tieâu baøi hoïc </li></ul><ul><li>- Ñang bò tình caûm chi phoái, khoâng theå taäp trung </li></ul><ul><li>- Tìm hieåu nhöõng thoâng tin khoâng naèm trong baøi hoïc </li></ul><ul><li>2. Giaùo vieân coù theå: </li></ul><ul><li>- Toùm löôïc yù chính cuûa vaán ñeà </li></ul><ul><li>- Xaùc ñònh roõ laïi muïc tieâu cuûa baøi hoïc </li></ul><ul><li>- Nhaéc hoïc vieân seõ baøn ñeán caùc yù kieán ñoù sau </li></ul>
  61. 61. <ul><li>GIAÙO VIEÂN NEÂN: </li></ul><ul><li>SAÜN SAØNG LAÉNG NGHE </li></ul><ul><li>KHOÂNG THAØNH KIEÁN </li></ul><ul><li>KHOÂNG NGAÉT LÔØI HOÏC VIEÂN </li></ul><ul><li>CHUÙ YÙ LAÉNG NGHE </li></ul><ul><li>KHOÂNG BÒ TÌNH CAÛM CHI PHOÁI </li></ul>LAÉNG NGHE CAÂU HOÛI
  62. 62. <ul><li>GIAÙO VIEÂN NEÂN: </li></ul><ul><li>YEÂU CAÀU HV LAØM ROÕ CAÂU HOÛI </li></ul><ul><li>QUYEÁT ÑÒNH TRAÛ LÔØI NGAY HAY SAU KHI KEÁT THUÙC BAØI GIAÛNG </li></ul><ul><li>CAÛM ÔN HOÏC VIEÂN ÑAÕ ÑAËT CAÂU HOÛI </li></ul>TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI
  63. 63. TIEÁN ÑOÄ LÔÙP HOÏC <ul><li>Tieán ñoä NHANH/CHAÄM </li></ul><ul><li>TOÁC ÑOÄ NOÙI </li></ul><ul><li>LAËP LAÏI CAÙC YÙ CHÍNH </li></ul><ul><li>LAËP LAÏI HOAËC TOÙM YÙ CAÙC CAÂU HOÛI </li></ul><ul><li>MÔÛ ROÄNG THAÛO LUAÄN </li></ul><ul><li>CAÙC VÍ DUÏ, CHUYEÄN KEÅ HOAËC TRANH CAÕI </li></ul><ul><li>LAÉNG NGHE HOÏC VIEÂN </li></ul><ul><li>…… .. </li></ul>
  64. 64. TIEÁN ÑOÄ LÔÙP HOÏC <ul><li>NHU CAÀU LÔÙP HOÏC </li></ul><ul><li>THÔØI GIAN GIAÛNG DAÏY </li></ul><ul><li>TAØI LIEÄU PHAÛI HOAØN TAÁT </li></ul> GIAÙO VIEÂN QUYEÁT ÑÒNH VIEÄC TIEÁP TUÏC HAY DÖØNG THAÛO LUAÄN
  65. 65. KIEÅM SOAÙT THÔØI GIAN <ul><li>CHUAÅN BÒ KYÕ </li></ul><ul><li>KIEÅM SOAÙT TIEÁN ÑOÄ </li></ul>
  66. 66. KIEÅM SOAÙT SÖÏ SÔÏ HAÕI <ul><li>Chuaån bò kyõ vaø coù thöïc taäp tröôùc </li></ul><ul><li>Chuaån bò caùc ghi chuù ñeå söû duïng khi caàn </li></ul><ul><li>Hít thôû saâu & thö giaõn </li></ul><ul><li>Ñöøng xem ngöôøi nghe laø “ñoái thuû” </li></ul><ul><li>Nhìn nhöõng ngöôøi nghe thaân thieän </li></ul><ul><li>Töï nhuû “toâi ñang ñöôïc moïi ngöôøi nghe vì toâi khaùc ngöôøi khaùc”. </li></ul><ul><li>Haõy laø chính baïn </li></ul>
  67. 67. KIEÅM SOAÙT SÖÏ SÔÏ HAÕI <ul><li>Vaø quan troïng hôn: </li></ul><ul><li>Baïn ñang coá gaéng laøm toát nhaát, ñöøng coá gaéng hoaøn haûo- </li></ul><ul><li>Don’t be perfect, just be good. </li></ul>
  68. 68. BAÏN MUOÁN TRÔÛ THAØNH GIAÙO VIEÂN CHUYEÂN NGHIEÄP???  <ul><li>CHUAÅN BÒ KYÕ (9 BÖÔÙC) </li></ul><ul><li>NAÉM VÖÕNG PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY </li></ul><ul><li>SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ TRÔÏ GIAÛNG HIEÄU QUAÛ </li></ul><ul><li>SAÉP XEÁP PHOØNG HOÏC PHUØ HÔÏP </li></ul><ul><li>NHÔÙ KYÕ CAÙC PHAÀN TRÌNH BAØY: GIÔÙI THIEÄU, PHAÀN CHÍNH, TOÙM TAÉT VAØ KEÁT THUÙC </li></ul><ul><li>MÔÛ ÑAÀU AÁN TÖÔÏNG </li></ul><ul><li>KIEÅM SOAÙT TOÁT AÙNH MAÉT, GIOÏNG NOÙI, CÖÛ CHÆ ÑIEÄU BOÄ </li></ul><ul><li>LAÉNG NGHE VAØ TRAÛ LÔØI </li></ul><ul><li>KIEÅM SOAÙT TIEÁN ÑOÄ VAØ HOÏC VIEÂN </li></ul>
  69. 69. <ul><li>I hear & I forget </li></ul><ul><li>I see & I remember </li></ul><ul><li>I do & I understand </li></ul>
  70. 70. Caûm ôn caùc baïn ñaõ chuù yù laéng nghe

  ×