ugvcl

939 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ugvcl

 1. 1. વષ-૧, અંક-૪ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮ વાતં ય પવની ઉજવણીમાં રા યભરને ઉ સાહભય સાથ અને સહકાર કત યિન ા છ ાલ અને ાંિતજમાં નવીનકરણ પામેલ કચેરીઓનું દીપાવીએ, લોકાપણ અંબા ના પદયા ીઓની સેવામાં અિવરત વીજપુરવઠો ચોમેર કાશ રમતગમત અને િશ ણ ે ે આપણા ઝગમગતા દીવાઓ સરાવીએ ! ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પની િલિમટે ડ
 2. 2. મહે સાણા ખાતે વાતં ય દનની ભ ય ઉજવણી ઉમંગ અને ઉ સાહથી સૌ સામેલ થયા વાતં યો સવમાં... ધરોઈ ખાતે યો ઈ ઇ ટરસકલ ીજ ટુ નામે ટ ાહકલ ી અિભગમ - નરોડા ઇ ડ ટીઝ એસોિસએશનના હો ે દારો સાથે પરામશ
 3. 3. ત ં ી થાનેથી .. . નૂતન વષમાં આટલો સંક પ કરીએ... િમ ો, ફરી એક વાર અનેક કારની આશા અને અપે ાઓ લઈને નૂતન વષ આવી પહ યું છે . દીપાવલી એ કાશનો ઉ સવ છે . આપ સૌ ણો છો તેમ, હં મેશા ઉ સમાં ઉ ાસ અને કાશમાં ગિત સમાયેલાં છે . આપણી કામગીરી પણ નવા વષમાં આપણે આપણી લોકોના વનમાં કાશ પાથરીને તેમને ગિતના પંથે વાળવાની છે . કાયદ તાને હ વધુ ચાઈએ લઈ ગુજરાત િવ ુત બોડના પુ નગઠન અને આપણી ઉ ર ગુજરાત વીજ જઈએ, ાહકોની સેવાના આપણા કં પનીની થાપના થઈ યારથી આપ સૌએ આપનું કત ય અ યંત કાયદ તાથી િનભા યું છે અને એના જ પ રણામે આજે દેશભરમાં, વીજ ે ે અિભગમને હ વધુ ઢ બનાવીએ. ગુજરાતની કામગીરીની સરાહના થઈ રહી છે . છે ક પાયાના તરે થી વીજગેરરીિત ડામવાનાં પગલાં વધુ કામગીરીમાં પૂરતું યોગદાન હોય યારે જ આવું પ રણામ સંભવ છે . એ માટે અસરકારક બનાવીએ અને એ સાથે આપ સૌ અિભનંદનના અિધકારી છો. વીજળીની બચત અંગે લોકોમાં વધુ ને હવે નવા વષમાં આપણે આપણી કાયદ તાને હ વધુ ચાઈએ લઈ વધુ ગૃિત ફે લાવીએ. જઈએ, ાહકોની સેવાના આપણા અિભગમને હ વધુ ઢ બનાવીએ. વીજ ગેરરીિત ડામવાનાં પગલાં વધુ અસરકારક બનાવીએ અને એ સાથે વીજળીની નૂતન વષમાં આટલું કરવાનો આપણે બચત તથા વીજસલામતી અંગે લોકોમાં વધુ ને વધુ ગૃિત ફે લાવીએ. સંક પ કરીશું અને પૂરી િતબ તા નૂતન વષમાં આટલું કરવાનો આપણે સંક પ કરીશું અને પૂરી િતબ તા સાથે એ દશામાં આગળ વધીશું તો સાથે એ દશામાં આગળ વધીશું તો ચો સ વધુ તેજ વી ગિત પામીશું. ચો સ વધુ તેજ વી ગિત પામીશું . આપ સૌને કાશમય, ઉમંગભરી દીપાવિલની હા દક શુભકામના, નવું વષ આપ તથા આપના પ રવાર માટે યેક રીતે મંગળકારી નીવડે તે વી શુભે છા... એ. કે . વમા મેનેિજં ગ ડરે ટર અને તં ી, યુ વીસીએલ યુ ઝ
 4. 4. હાલા કમચારી િમ ો, િવ મ સંવત ર૦૬૪ના વષમાં ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પની ારા ઉ ર ગુજરાતના સામાિજક, આિથક િવકાસ માટે ાહકલ ી અિભગમને કે થાને રાખી આપ સવ ારા કરવામાં આવેલ સ હયારા પુ ષાથની હુ ં દપૂવક ન ધ લ છ. ું ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પની ારા મેળવવામાં આવેલ િસિ ઓના સથવારે સમ રા માં વીજ િવતરણ ે ે અ ેસર કં પની હોવાની નામના મેળવેલ છે . નવા વષમાં કોઈ મહ વનો સંક પ કરવો હોય તો વીજ સલામતી અંગેની જ રી સાવચેતી રાખી કામ કરવાનો આ હ રાખશો. િવ મ સંવત ર૦૬પ નું નવલું વષ નવી આશાના સોનેરી િકરણો આપ સવના વનમાં પાથરે આપને તથા આપના કુ ટુ ં બીજનોને સુખ સમૃિ ધ અને , આરો ય દ રહે અને આપના ારા સેવવામાં આવેલ વ નોને હકીકતમાં ફે રવવાની શિકત પરમ કૃ પાળુ પરમા મા અપ તેવી શુભે છા સહ દીપાવલીની સમ યુ વીસીએલ શુભે છા અને નૂતનવષાિભનંદન પાઠવું છંુ . પી.આર.ચૌધરી, એિકઝકયુટીવ ડરે કટર યૂઝ ટીમ તરફથી આપ સૌને ગુજરાત રાજયના િવકાસમાં ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીની ણ આમૂલ પ રવતનો ઉ ે ને વષની ગિતશીલ િવકાસયા ાના આપ શુભ દીપાવિલ અને આભારી છે . ઉ ર ગુજરાત િવજ કં પનીનું ઉ ે ે આગવું દાન સૌ અિવભાજય અં ગ છો. ગત વષની કં પનીની કામગીરી અને િસિ ઓને આપ સવના િન ાવાન ય નોને લ માં લઈને વધુ ઉ ચ લ યાંકો નકકી આભારી છે . રાજયના િવકાસની કરી, તેને પૂણ કરીએ તેમ જ નૂતન વષાિભનંદન! ગતી વેગવંતી બનાવવાના ભગીરથ િવકાસયા ા વધુ તેજ ગિતએ આગળ કાયના આયોજનમાં સહભાગી બની વધારીએ અને કં પની સફળતાનાં નવાં સાથક કરવાની શિકત આપણને િશખરો સર કરે તે માટે ખાસ શુભે છા પરમ કૃ પાળુ પરમા મા અપ તે માટે પાઠવું છુ ં . ાથના ક છુ ં . િવ મ સંવત ર૦૬પનું નૂતન વષ િવ મ સંવત ર૦૬પનું નૂતન આપના તથા આપના કુ ટુ ં બીજનો માટે વષ આપ તથા આપના કુ ટુ ં બીજનો સુખ, શાંિત અને સમૃિ મય બની રહે માટે સુખ, શાંિત, સલામતી અને તેવી શુભે છા સહ ખુશ ાલીસભર સમૃિ વધક િનવડે તેવી શુભે છા દીપાવિલની હા દક શુભકામનાઓ અને સહ દીપાવલીની શુ ભે છા અને નૂતન વષાિભનંદન. નૂતન વષનાં અિભનંદન પાઠવું છુ ં . એમ. . પટે લ પી. જે. પટે લ મુ ય ઇજનેર (ઓપરે શન) મુ ય ઇજનેર (પી. એ ડ પી.)
 5. 5. આ કમાં... ઉજવણી ગુજરાતે ૬રમો વાતં ય દન ઉજ યો પાલનપુરમાં, વષ-૧, અંક-૪, િ માિસક ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીએ આ યો સાથ ૨ જુ લાઈથી સ ટે બર ૨૦૦૮ ફ ત આં ત રક િવતરણ માટે કાિશત મહે સાણામાં ઉ સાહપૂવક ઉજવાયું વાતં યપવ ૩ તં ી ી એ. કે . વમા, આઇએફએસ ાહકસેવા મેનેિજં ગ ડરે ટર ભાદરવી પૂનમ િનિમ ે અંબા ખાતે ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પની િલિમટે ડ સફળ વીજ િવતરણ કામગીરી ારા પદયા ીઓને ૨૪ કલાક સતત લાઈટ પાણીની સુિવધા ૪ સહતં ી ી કે તનકુ માર માંડલીયા, મેનેજર (કોપ રે ટ કો યુિનકે શન) કંપની સમાચાર ી શૈલેશ એ. નાયક આિસ ટ ટ મેનેજર (પિ લક રીલેશન) નરોડા ઇ ડ ટીઝ એસોિસએશન સાથે પરામશ ૫ તં ીમંડળ કં પનીના એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર તરીકે ી પી. આર. ચૌધરી કાયભાર સંભાળતા ી પી. આર. ચૌધરી ૫ એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર છ ાલમાં ાહકોની સેવામાં નવીન મકાનનું લોકાપણ ૬ ી એમ. . પટે લ મુ ય ઇજનેર(ઓપરે શન) નવીનીકરણ થયેલ ાંિતજ પેટા િવભાગીય કચેરી ી પી. જે. પટે લ ાહકોની સેવામાં કાયરત થઈ ૬ મુ ય ઇજનેર (પી. એ ડ પી.) ી જે. એન. પંચોલી વીજઅક માતો િનવારવા અને કમચારીઓની ચીફ ફાઇના સ મેને જર સલામતી માટે મોકળા મને ચચા ૭ ી . પી. શી ગુજરાતની વીજ યૂહરચના અને કં પનીના અનુભવો અંગે િવશેષ મુ ય ઇજનેર, સાબરમતી રા ીય તરે િવગતવાર ેઝ ટે શન ૮ ી આર. . એિ જનીયર મુ.કા.અ. અને અિધ ક ઇજનેર, હં મતનગર કા યધારા ૯ ી એન. એમ. શી રમતગમત ૧૦ ઇ ચાજ િવશેષ મહા બંધક અને કં પની સે ે ટરી ી ટી. કે . નાયક ઝગમગતા દ વા ૧૩ અિધ ક ઇજનેર, મહે સાણા ી ડી. સી. પરમાર અિધ ક ઇજને ર, પાલનપુર કાશક ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પની િલિમટે ડ, રિજ ટડ અને કોપ રે ટ ઑ ફસ, િવસનગર રોડ, મહે સાણા—380 001 www.ugvcl.com ‘યુ વીસીએલ યુઝ’ માટે ના આપના લેખો, િવચારો, કા યો, પ રવારજનોની સંપાદન અને સજ નસહયોગ િસિ ઓ, મહ વના સંગોની મા હતી વગેરે મેનેજર (કોપ રે ટ કો યુિનકે શન) ઉ ર હમાંશુ કીકાણી, www.aalekhan.com ગુજરાત વીજ કં પની લી., રિજ ટડ અને કોપ રે ટ ઓ ફસ, મુ કઃ િવપુલ િ ટસ, વાળીનાથ કો લે સ, મહે સાણા ખાતે મોકલવા િવનંતી. ભાતચોક, ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ આપ આ સરનામે ઇમેઇલ પણ કરી શકો છોઃ managercc@ugvcl.com, apro@ugvcl.in યુ વીસીએલ યુઝ ૧ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 6. 6. ઉજવણી ગુજરાતે ૬રમો વાતં ય દન ઊજ યો પાલનપુરમાં, ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીએ આ યો સાથ ગુજરાત સરકાર ારા આ વષ ૧પમી કે . વી.ના કુ લ ૭ (સાત) ટા સફોમર તથા શહે રનાં અલગ અલગ ર૮ લોકે શન ઉપર ઓગ ટના ૬રમા વાતં દનની ઉજવણી ૧૦૦ કે .વી.એ. ૪ (ચાર) ટા સફોમર ઊભા વધારાની ટીટ લાઇટો માટે ૧૦ લોકે શન પાલનપુર ખાતે કરવાનું ન ી કરે લ. સમ ું કરીને અલગ અલગ જ યાએ હં ગામી વીજ ઉપર નવીન ટીટ લાઇટો શ કરવાનું પાલનપુરમાં ઉ સાહનું વાતાવરણ વા ડાણો આપવાની યવ થા કરવામાં આયોજન કરે લું. જે અંતગત ૩૦ િક. મી. મળેલ. ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીની ું આવેલી. સતત િવના િવ ેપે વીજ જે ટલી નવી એલ. ટી. લાઇન તથા પાલનપુર વતુળ કચેરી ારા સુ ઢ વીજ િવતરણની યવ થા ળવી શકાય તે માટે વધારાના ટીટ લાઇટનો ૩.ર િક. મી. િવતરણ યવ થાપનની કામગીરી ારા ટીમ સતત કાયરત રાખવામાં આવેલી. વાયર નાખી કુ લ ર૧ (એકવીસ) લાખનો સમ શહે રને રોશનીથી સુશોિભત કરવાની ઉપરાંત અલગ અલગ િવ તારો માટે કુ લ ખચ કરવામાં આવેલો. કામગીરીમાં મહ વનું યોગદાન આપેલું. ૧૪ ટીમો ારા ‘રાઉ ડ ધ લોક’ વીજ વાતં ય દનની ઉજવણીનું થળ સમ પાલનપુરમાં આવેલી રાજય િવતરણની કામગીરીનું િનરી ણ કરવામાં આદશ િવ ાલય ખાતે રાખવામાં આવેલું. સહકારની કચેરીઓ તથા ખાનગી િમલકતો, ર તાઓની સાફસફાઈ વગેરે કામગીરી કરવામાં આવેલી. જે ના ભાગ પે પાલનપુર વતુળ કચેરી ારા વીજ િવતરણની કામગીરી ઉપરાંત ઓ ફસને લાઇટ ડે કોરે શન ારા ઝગમગતી કરવામાં આવેલી. ઓ ફસની આજુ બાજુ અંદાજે ૮૦,૦૦૦ ચોરસ ફૂ ટની ખુ ી જ યામાં બગીચો બનાવી અંદાજે ૧પ,૦૦૦ જે ટલા રોપાઓનું વાવેતર કરવામાં આવેલું. બગીચો પાલનપુરના વેશ ારા સમા િવ તારમાં હોવાથી હાઈવે પરથી જતા - આવતા લોકો માટે ખાસ આકષણનું કે બનેલો. આવેલું. જે ને લીધે જે માં માગ અને મકાન િવભાગ ારા ક પાઉ ડ વોલની ફરતે પાલનપુર શહે રના માગવામાં આવેલા ૬૦૦ િક. વોટનું હં ગામી વીજ બચત અને વીજ િવિવધ થળોએ ડાણ આપવામાં આવેલું. આકિ મક સલામતીનાં િચ ો સાથેનાં લોગ સ યો યેલા સરકારી કાય મો કોઈ પણ સં ગોમાં વીજ િવ ેપની કામગીરી અ વયે ાહકોને મા હતી પૂરી પાડવા લગાવવામાં તના વીજ િવ ેપ વગર સફળ બનેલા. વૈકિ પક યવ થા માટે ટે ડબાય વીજ આવેલાં. સમ વીજ િવતરણની કામગીરીના પુરવઠો પૂરો પાડવાની પણ યવ થા પાલનપુર સકલ ઓ ફસની સુ ઢ સંચાલન માટે તેમ જ નવીન રાખવામાં આવેલી. મુલાકાત લઈને બનાસકાંઠા િજ ા કલે ટર ર તાઓનાં કામ અને નવીન સકલોનાં સમ કાય મ દરિમયાન સતત ી આર. જે. પટે લ, િજ ા િવકાસ િનમાણ માટે વીજ લાઈનના થાંભલાઓ િવના િવ ેપે વીજ િવતરણ યવ થા અિધકારી ી એ. એમ. પરમાર, તેમ જ તથા ટા સફોમ સે ટસ નડતર પ થળેથી ળવવા બદલ માનનીય મુ ય મં ીએ િજ ા પોલીસ અિધ ક ી ડી. એન. પટે લે ખસેડવાની કામગીરી કરવામાં આવેલી. જે ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીના ખૂબ સુંદર રોશની અને બગીચાનું િનમાણ અંતગત ૩૦ એચ. ટી. પોલ, પ૧ એલ. ટી. અિધકારીઓને ખાસ અિભનંદન પાઠવેલાં કરવા બદલ અિધકારીઓને ખાસ પોલ તેમ જ ૧૬ ટા સફોમર સે ટસ તેમ જ તા. ર૦-૦૮-૦૮ના પ ારા અિભનંદન પાઠવેલાં. ખસેડવાની કામગીરી માટે અંદાજે ૧૩ લાખ કલેકટર ી બનાસકાંઠાએ મુ ય મં ી ીના સમ કાય મ િપયાનો ખચ કરવામાં આવેલો. અિધ કઇજનેરનો સુ ઢ વીજ િવતરણ માટે વીજ િવતરણની યવ થા માટે ર૦૦ પાલનપુર નગરપાિલકા ારા યવ થા બદલ અિભનંદન આપેલાં. ■ યુ વીસીએલ યુઝ ૨ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 7. 7. ઉજવણી મ હે સા ણા માં જે મણે ગૌરવભેર મેળ યો મે રટ એવોડ... ઊ જ વા યું મ કમચારીનું નામ કામનું થળ કમચારી ટકા પરી ા મે રટ અને હો ો સાથેનો / એવોડ વા તં ય પ વ સબંધ પધા ૧ ી બી. પી. બૂચ, એલએમયુ પુ - ૯૦.૦૦ ૧૦ .રપ૦ તા. ૧પમી ઓગ ટ ૧૯૪૭ના રોજ નાયબ ઇજનેર એએલડીસી, કુ ણાલ આપણો દેશ આઝાદ થયો યારથી સમ ગાંધીનગર દેશમાં વાતં ય દનની આનંદ અને ર ીમતી ડી. પી. ગાંધીનગર પુ ી - ૮૯.૩૮ ૧૦ .રપ૦ ઉ સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવે છે . દેસાઈ, જૂ િનયર ડિવઝન િનહા કં પનીની રિજ ટડ અને કોપ રે ટ આિસ ટ ટ ઓ ફસ ઓ ફસના પટાંગણમાં વાતં ય દનના ૩ ી એ. . પટે લ, દહે ગામ )આર) પુ - ૮૮.૯ર ૧૦ .રપ૦ પવ િનિમ ે કં પનીના મેનેિજં ગ ડરે ટર ી હે પર પેટાિવભાગીય કુ લદીપ એ. કે . વમા ારા વજવંદન કરવામાં ૪ ીમતી એન. એ. મહે સાણા, પુ ી - ૮૮.૦૦ ૧૦ .રપ૦ આવેલું. આ સંગે એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર િમ ી, જૂ .આ. િવભાગીય કચેરી ધારા ી પી. આર. ચૌધરી, મુ ય ઇજનેર ી પ ી ડી. આઇ. મહે સાણા, પુ - ૮૭.૮પ ૧૦ .રપ૦ એમ. . પટે લ, ી પી. જે. પટે લ, મોદી, જૂ . આ. િવભાગીય કચેરી ભાિવક જે ટકોના િવશેષ મુ ય ઇજનેર ી એન. ૬ ી સી. સી. કલોલ, િવભાગીય પુ ી - ૮પ.ર૩ ૧૦ .રપ૦ એચ. સુથાર, ી બી. એન. રાવલ, ચીફ ગાંધી, નાયબ કચેરી રીમા ફાઇના સ મેનેજર ી જે. એન. પંચોલી ૭ ી એ. એ. પટે લ, ર. અને કો. ઓ., પુ - ૮૯.૬૦ ૧ર .૧૦૦૦ તથા કં પનીના અિધકારીઓ, જે ટકોના મહે સાણા સાય સ નાયબ ઇજનેર મહે સાણા િચત અિધકારીઓ, ભૂતપૂવ અિધકારીઓએ કે માં તથા કમચારીઓએ િવશાળ સં યામાં તીય ઉ સાહભેર હાજરી આપેલી. ૮ ી આર. એ. ડીસા (ટી) સ.ડી. પુ - ૮૮.૪૦ ૧ર . પ૦૦ પિત નીરવ સાય સ મેનેિજં ગ ડરે ટર ીએ િસકયો રટી ૯ ી એસ. આર. કલોલ, િવભાગીય પુ - ૮પ.૬૦ ૧ર . ૭પ૦ ઇ પે ટર ી એમ. વી. યાસની કલોલ સાય સ શાહ, જૂ િનયર કચેરી કનહાઈ દોરવણી તળે સુર ા ગા સની પરે ડ નું કે માં ઇજનેર િનરી ણ કયુ હતું. વષ ર૦૦૭-૦૮માં તૃતીય કં પનીના ટાફ વે ફે ર ફં ડમાંથી ૧૦ ી ડી. એમ. પાટણ રલ પુ ી - ૮પ.૪૦ ૧ર . પ૦૦ પટે લ, જૂ . ઇજનેર ચામ બેન સાય સ કમચારીઓને તથા તેમનાં તે જ વી બાળકોને શૈ િણક, રમતગમત અને અ ય ૧૧ ી કે . એસ. હં મતનગર વતુળ પુ - પ૪.રપ સી.એ .૧૦૦૦ પંચાલ, જૂ . ડા. કચેરી સં વ ે ોમાં મહ વની િસિ ઓ હાંસલ કરવા ૧ર ી એસ. એસ. પાલનપુર વતુળ પુ ી - રા ીય ચો .૧૦૦૦ બદલ મે રટ એવો ઝ તથા શિ તપ ો દવે , િસ. આ. કચેરી િનરાલી ક ાએ કૂ દકો આપી ો સા હત કરવામાં આવેલાં. આ સંગે કં પનીના મેનેિજં ગ ૧૩ ી એસ. એસ. પાલનપુર વતુળ પુ ી - રા ીય લગ . ૭પ૦ ડરે ટર ીએ ૬રમા વાતં દનની દવે , િસ. આ. કચેરી િનરાલી ક ાએ જં પ કમચારીઓને શુભે છા પાઠવેલી. નાયબ ઇજનેર ી વખા રયા ારા સંગીતના ૧૪ ી એસ. એસ. પાલનપુર વતુળ પુ ી - રા ીય ૪૦૦ . ૭પ૦ રં ગારં ગ કાય મમાં દેશભિકતનાં ગીતો દવે , િસ. આ. કચેરી િનરાલી ક ાએ મીટર ગાઈને દેશભિકતમય માહોલ ઊભો કરે લો. તીય દોડ ી એસ. એન. સોની નાયબ ઇજને ર જે ટકો ૧પ ી એસ. એ. ર. અને કો. ઓ., પોતે એ.આઇ.ઇ.એસ. સ ટ ફકે ટ ારા સમ કાય મનું સફળ આયોજન નાયક, આિસ. મહે સાણા સી.બા. ચેસ કરવામાં આવેલું. મેન,(પી.આર.) ે ટુ નામે ટમાં તૃતીય ી એસ. વાય. ડામોર તથા ૧૬ ી એસ. બી. મહે સાણા વતુળ પુ - ૧૯થી નીચે ની .૭પ૦ િલ બાિચયા, કચેરી િમતેષ રા ીય કે ટ માનવસંપદા િવભાગ ારા સમ કાય મનું આયોજન હાથ ધરવામાં આ યું ૧૭ ી વી. બી. ચાંગોદર સબ સે ફ વીજ સામાન ચોરી .રપ૦૦ હતુ. ■ ં ઠાકોર, હે પર ડિવઝન પકડાવવા બદલ યુ વીસીએલ યુઝ ૩ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 8. 8. ાહકસે વા ભાદરવી પૂનમ િનિમ ે અંબા ખાતે સફળ વીજ િવતરણ કામગીરી ારા પદયા ીઓને ૨૪ કલાક સતત લાઇટ-પાણીની સુિવધા ભાદરવી પૂનમ િનિમ ે અંબા જ યાએથી તા કાિલક વીજ પુરવઠો જળવાઈ રહે વા પામી હતી. કં પની ારા મુકામે આશરે ૨૫ લાખથી વધુ અંબા મુકામે પહ ચાડી શકાય તે માટે સતત વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાના કારણે ભ તજનોની મુલાકાત દરિમયાન વીજ અગાઉથી જ આયોજન કરવામાં આ યું અંબા મુકામે દશનના લાભથી લઈને પુરવઠાને લગતી બાબતમાં કોઈ પણ હતુ. આ માટે ન કનાં તમામ સબ- ટે શન ં કાયદો અને યવ થા, આરો ય, કારની પ રિ થિતને પહ ચી શકાય તેવું સાથે અગાઉથી જ સંકલનની કામગીરી સલામતી, પાણી પુરવઠો, વૈિ છક સફળ આયોજન ઉ ર ગુજરાત વીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સં થાઓની સેવાઓ જે વી અનેક કં પનીના એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર ી પી. કં પની ારા (૧) વીસનગરથી ખેરાલુ બાબતોમાં કોઈ પણ તનું િવ ન ઊભું આર. ચૌધરી અને મુ ય ઇજનેર ી એમ. સતલાસણા રોડથી અંબા જતા ર તા પર થયું નહોતું. . પટે લ ારા કરવામાં આ યું હતું. (૨) દાંતાથી અંબા જતા ર તા પર તથા આ કામગીરીની સાથે કં પની ારા આ અ વયે પાલનપુર ખેડ ા હડાદથી અંબા મુકામે જતા દાંતા અને ખેડ ા મુકામે ટો સ ઊભા અિધ કઇજનેર ી ડી. સી. પરમારની ર તા પર સતત વીજ પુરવઠો મળી રહે તેવું કરવામાં આવેલા. યાં વીજ બચત, વીજ આગેવાની હે ઠળ સકલના તમામ ઇજનેર તથા લાઇન ટાફના કમચારી ભાઈઓ ારા તા. ૧૦થી ૧૫ સ ટે બર, ૨૦૦૮ દરિમયાન રાત- દવસ અિવરતપણે સેવાઓ પૂરી પાડવા અથાગ પ ર મ કરવામાં આવેલો અને સંપૂ ણ કામગીરી સફળતાપૂવક પૂણ કરે લી. તા. ૧૫-૦૯-૨૦૦૮ના રોજની ભાદરવી પૂનમ િનિમ ે વીજ પુરવઠો સતત મળી રહે અને અં બા પહ ચવાના તમામ ર તાઓ પર કોઈ તની અગવડ વીજ પુરવઠાને લગતી ઊભી ન થાય તેનું આગોત ં આયોજન કં પની ારા પૂનમના ૧૫ દવસ અગાઉથી કરવામાં આ યું હતું. આયોજન હાથ ધરવામાં આ યું હતું. સુર ા અને વીજ વપરાશને લગતાં કં પનીના ઉ ચ અિધકારીઓ ારા આ વીજ પુરવઠાના મોિનટ રં ગ માટે લે ફલે સ વહચવામાં આ યાં હતાં. કામગીરી અગાઉથી જ હાથ ધરવામાં આવી અંબા ના આજુ બાજુ ના િવ તારોમાં ૧૦થી ઉપરાંત ‘અંધકારથી ઉ સ તરફ’ સીડીનું હતી અને આ બાબતનું સતત મોિનટ રં ગ વધુ ક ટોલ પોઇ ટ ખોલવામાં આ યા હતા િનદશન કરવામાં આવેલું. જે યાિ કોના ઉ ચ ક ાએથી થઈ ર ું હતું. અંબા અને દરે ક ક ટોલ પોઇ ટ પર કમચારીઓને આકષણનું કે બનેલું. પહ ચવાના આજુ બાજુ ના તમામ ર તાઓ કામગીરી સ પી દેવામાં આવી હતી. ઉપરો ત તમામ કામગીરી કં પનીના પર પહે લેથી જ આયોજન કરીને કં પનીના કં પની ારા અંબા મુકામે મુ ય માગ એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર ી પી. આર. ઉ ચ અિધકારીઓથી લઈને નાના હે પર/ કે જે દાંતાથી અંબા ય છે યાં રા ી ચૌધરી અને મુ ય ઇજનેર ી એમ. . લાઇનમેન સુધીના કમચારીઓને સતત દરિમયાન સતત વીજ પુરવઠા ારા પટે લના નેતૃ વ અને કં પનીના મેનેિજં ગ ૨૪ કલાકના મોિનટ રં ગમાં અગાઉથી જ ૂબલાઇટ પૂરા ર તા પર અલગ અલગ ડરે ટર ી એ. કે . વમાના માગદશન ગોઠવી દેવામાં આ યા હતા. જ યાએ ગોઠવી રોશનીની અદભુત હે ઠળ ઘિન મોિનટ રં ગ ારા અંબા મુકામે પહ ચતી અને પસાર યવ થા ગોઠવવામાં આવી હતી. સફળતાપૂવક પાર પાડવામાં આવી હતી. થતી તમામ વીજ લાઇનોમાં યાં ય પણ કં પની ારા વીજ પુરવઠો સતત સમ કામગીરી સફળતાપૂવક પૂરી કરવા િવ ેપ ઊભો ન થાય અને ઊભો થાય પહ ચાડવાના કારણે ભ તજનોને ર તામાં બદલ કં પનીના પાલનપુર વતુળ તો તરત જ તેનું િનવારણ થઈ ય તે માટે વૈિ છક સં થાઓ ારા મળતી સેવાઓ અિધ કઇજનેર ી ડી. સી. પરમાર અને ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીના કમચારીઓ જે વા કે ભોજન, પાણી, ગરમ પાણી, રા ી તેમની ટીમને ખાસ અિભનંદન પાઠવવામાં સતત ખડે પગે હતા. એકથી વધુ િનવાસ જે વી બાબતોમાં સંપૂણ યવ થા આ યાં છે . ■ યુ વીસીએલ યુઝ ૪ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 9. 9. કંપ ની સમાચાર નરોડા ઇ ડ ટીઝ એસોિસએશન સાથે કં પનીના ઉ ચ અિધકારીઓની પરામશ બેઠક આપણી કં પનીના ાહકલ ી આર. પટે લ તથા અિભગમને આગળ ધપાવતાં, વારં વાર નાયબ ઇજનેર ીમતી ાહક સાથે પરામશ બેઠકોનું આયોજન પૂનમબહે ન ધાઈ કરવામાં આવે છે . આ જ સંદભમાં, તા. હાજર ર ાં હતાં. ૩૦-૧૦-૨૦૦૮ના રોજ નરોડા ઇ ડ ટીઝ એસોિસએશનના એસોિસએશન અમદાવાદ ખાતે કં પનીના હો ોદારોએ પોતાના મેનેિજં ગ ડરે ટર ી એ. કે . વમાના ો રજૂ કરે લ, જે ના વડપણ હે ઠળ એસોિસએશન મુખ ી િતસાદમાં કં પનીના શૈલેશભાઈ પટવારી, ઉપ મુખ ી મેનેિજં ગ ડરે ટરે ગોપાલભાઈ પટે લ, સે ે ટરી ી જતીનભાઈ ઝડપી ઉકે લની ખાતરી પટે લ તથા ઉ ચ હો ે દારો સાથે એક સાથે જણાવેલ કે , યુ વીસીએલ કં પની એસોિસએશનના મુખ તથા અ ય પરામશ બેઠકનું આયોજન કરવામાં ાહકોને સાત યપૂ ણ, િવ સનીય અને હો ે દારોએ નરોડા ઇ ડ ટીઝ આ યું. ગુણવતાસભર વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા પેટાિવભાગીય કચેરીની કામગીરી અંગે બેઠકમાં કં પનીના એિ ઝ યુ ટવ હં મેશાં ક ટબ છે . સંતોષની લાગણી ય ત કરી હતી. ડરે ટર ી પી. આર. ચૌધરી, મુ ય ી વમાએ એસોિસએશન ારા બેઠકનું સંચાલન નાયબ ઇજનેર ી ઇજનેર ી એમ. . પટે લ ી પી. જે. કરવામાં આવી રહે લ િવિવધ વૃિ ઓની કે . વી. સોનારા તથા પેટાિવભાગીય પટે લ, િવશેષ મુ ય ઇજનેર સાબરમતી ી મા હતી મેળવી તેમના સામાિજક કચેરીના કમચારીઓએ સફળતાપૂવક હાથ શી તથા કાયપાલક ઇજનેર ી એસ. અિભગમની સંશા કરી હતી. ધયુ હતું. ■ એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટરનો કાયભાર સંભાળતા ી ચૌધરી હમણાં સુધી આપણી કં પનીમાં ખાસ ઇજનેર (િવિજલ સ)ની બઢતી મેળવેલી ફરજ પરના અિધકારી તરીકે સેવારત ી અને સમ ગુજરાતમાં એચ. ટી. અને એલ. પી. આર. ચૌધરીની કં પનીના ટી. ઇ ડ ટીઝમાંથી વીજગેરરીિત ડામવા એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર તરીકે િનમણૂક માટે ની ટીમના સુકાની બ યા. િવશેષ થતાં કમચારી વતુળમાં આનંદની લાગણી મુ ય ઇજનેર તરીકે તા. રર-૧૦-ર૦૦૧થી ફે લાઈ ગઈ છે . મ ય ઝોન અને યાર બાદ મુ ય ઇજનેર ૩૧-૦૩-૦૩ના રોજ પૂણ થતો સેવાકાળ ી ચૌધરીએ તેમની દીઘકાલીન તરીકે તા. રર-૦૯-ર૦૦રના બઢતી મે ળવી એક વષ માટે લંબાવેલો. તા. ૦૧-૦૪- સેવાઓ દરિમયાન સખત પ ર મથી હતી. વીજગેરરીિત ઘટાડવાના ભાગ પે ૦૪થી વધુ બે વષ માટે ઇ ટ મેનેિજં ગ પ રણામલ ી કામગીરી બ વીને ફરજને મીટરો ાહકોના મકાનની બહાર મૂકાવીને ડરે ટર તરીકે િનયુ ત કરવામાં આવેલા. સંપૂણ યાય આ યો છે , તેમ પોતાના ખાસ ફીડરોનો લોસ જે ૮પ% સુધી હતો તેઓની અગ યતાને યાનમાં લઈને હૂં ફાળા વભાવથી સાથી કમચારીઓનાં તેને ૧પ% નીચે લાવવાનું મહ વનું કામ ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીમાં ઇ ટ દલ પણ તી લીધાં છે. તેમણે કરે લું. દિ ણ ગુજરાતમાં આવક . મેનેિજં ગ ડરે કટર તરીકે િનમણૂ ક આપેલી. તા. ૧૮-૦૮-૧૯૬૯ના રોજ જૂ િનયર ૩૩૦ કરોડ સુધી લઈ જવામાં તેમ જ યાર બાદ ખાસ ફરજ પરના અિધકારી એિ જિનયર તરીકે નોકરીની શ આત માગેલું વીજ કનેકશન સમયસર આપવાની અને ૩ ઓગ ટ, ર૦૦૮થી ‘એિ ઝ યુ ટવ કરનાર ી ચૌધરીએ મા બે વષમાં એટલે કામગીરીમાં અ ેસર ભૂિમકા ભજવેલી. ડરે ટર’ તરીકે િનમણૂક કરવામાં આવી. કે ૧૯૭૧માં નાયબ ઇજને ર અને તા. રર- ી ચૌધરીએ ઈબીથી ઉ ર ગુજરાત ી ચૌધરીને સેવાકાળમાં કં પની ૦૧-૮પથી િવ પુર િવભાગીય કચેરી ખાતે વીજ કં પની િલિમટે ડના અિ ત વનાં કુ લ વૃિ ઓ આગળ ધપાવવામાં અ ેસર કાયપાલક ઈજનેર તરીકે બઢતી મેળવેલી. ૪૮ વષમાં ૩૯ વષની દીઘકાલીન સેવાઓ રહે વાનું તેમ જ િસિ ઓની સફળતાના તા. ૧પ-૧૦-૧૯૯૪થી અિધ ક આપી છે . ગુજરાત િવ ુત બોડ ારા તા. સા ી બનવાનું ગૌરવ ા થયું છે . ■ યુ વીસીએલ યુઝ ૫ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 10. 10. કંપ ની સમાચાર છ ાલમાં ાહકસંપક અને નવીન મકાનનું લોકાપણ સવ મ સેવા થકી ાહકને સંતોષ ાહકોની રજૂ આતને આપવાના ઉ ે યને પ રપૂણ કરવાના લ માં લઈને મેનેિજં ગ ડરે ટર હે તુસર ાહકોની વ ચે જઈને વીજ ે ને ી એ. કે . વમા ારા સંપક લગતા ો, મુ કે લીઓ સમજવા તે મ જ કાય મના ઉદે્ યની િવ તૃત ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પની સાત યપૂણ, સમજ આપી ઔ ોિગક િવ સનીય અને ગુણવ ાસભર વીજ વપરાશકારોને કોઈ તકલીફ ન પુરવઠો પૂરો પાડવા હં મેશાં સમિપત છે. પડે તે માટે કં પની હં મેશાં ાહકોને સંતોષ આપવાના યાસના િતબ હોવાનું જણાવેલું. ભાગ પે તા. ૧ર-૦૮-૦૮ના રોજ કલોલ ઔ ોિગક િવકાસ માટે જ રી ન કની છ ાલ આઈડીસી ઇ ડિ ટયલ ઇ ા ટકચર તૈયાર કરવા ઉ ર એસોિસયેશન હોલમાં કં પનીના મેનેિજં ગ ગુજરાત વીજ કં પની તૈયાર હોવાનું તેમ જ આઇડીસીના અપ ેડેશન મુજબ જ ડરે ટર ી એ. કે . વમાની અ ય તામાં પાવર ટિપંગ નહીવ આવે તેમ જ નવીન છ ાલ આઇડીસીનું અપ ેડેશન થાય તે ાહકો સાથેના સંપક કાય મોનું આયોજન ઔ ોિગક વીજ ડાણ સમયમયાદામાં માટે ય નશીલ રહે વા જણાવેલું. કરવામાં આવેલું. મળી રહે તેવી યવ થા ગોઠવવા જણાવેલું યાર બાદ છ ાલ આઇડીસીની છ ાલના કાય મમાં છ ાલ હતુ. વધુમાં કે શ કલે શન માટે ઓન લાઇન ં પેટા િવભાગીય કચેરીના નવીન મકાનનું આઇડીસી ઇ ડિ ટયલ એસોિસયેશનના પેમે ટ માટે બકો સાથે પરામશ કરવામાં કં પનીના મેનેિજં ગ ડરે કટર ી ારા િતિનિધઓ તથા કં પનીના એિ ઝ યુ ટવ આવી ર ું હોવાનું જણાવેલું. ાહકોની સેવામાં લોકાપણ કરવામાં ડરે ટર ી પી. આર. ચૌધરી, મુ ય છ ાલ આઇડીસીના મં ી ીએ આવેલું. નવીનીકરણ થયેલું મકાન ઇજનેર ી એમ. . પટે લ, ી પી. જે. પટે આઇડીસી એ ટે ટને ‘મોડે લ એ ટે ટ’ કમચારીઓ તથા ાહકોની સેવામાં વધારો તથા સાબરમતી વતુળના િવશેષ મુ ય બનાવવા રજૂ આત કરી હતી. એિ ઝ યુ ટવ કરશે, તે અંગે આશાવાદ ય ત કરવામાં ઇજનેર ી . પી. ષી હાજર ર ા હતા. ડરે ટર ી પી. આર. ચૌધરીએ મહેસાણા આવેલો. ■ ાંિતજની નવી પેટા િવભાગીય કચેરી ાહકોની સેવામાં કાયરત થઈ હં મતનગર વતુળ કચેરીના તાબા વધારો કરશે તેમ જણાવેલું. ી વમા ૩૬પ દવસ ર૪ કલાક સતત િવના િવ ે પે હે ઠળની હં મતનગર િવભાગીય કચેરીની હં મતનગર વતુળ કચેરીની બહે નો ારા રજૂ વીજ સ લાય મળી રહે તે માટે ગૃિત ાંિતજ પેટા િવભાગીય કચેરીના કરવામાં આવેલું ાથના ગીતથી ભાિવત દશાવવા અનુરોધ કરે લો. અને ટી. એ ડ નવીનીકરણ કરાયેલા મકાનનું કં પનીના થયા હતા. ી વમાએ કમચારીઓને ડી. લોસીસ ઘટાડવા સતત ય નશીલ મેનેિજં ગ ડરે ટર ી એ. કે . વમા ારા તા. ફાળવવામાં આવેલી કોલોનીના વાટરમાં રહે વા જણાવેલું. ટે િ નકલ કમચારીઓ જે ૦૭-૦૬-ર૦૦૮ના રોજ લોકાપણ કરવામાં પણ સુધારો કરવા કં પની ય ન કરશે તેવી વંત વાયર સાથે કામ કરે છે . તેઓને આવેલું. હૈ યાધારણ આપેલી. નવીનીકરણ થયેલી અક માત ર હત સલામત કામગીરી માટે સમારં ભમાં મુ ય ઇજનેર ી એમ. . કચેરીમાં બેસી ાહકોને સુંદર સેવાઓ કં પની તરફથી આપવામાં આવેલા ટૂ સનો પટે લ, ી પી. જે. પટે લ, િવશેષ મુ ય આપવા શુભે છા પાઠવેલી. ઉપયોગ કરવા ખાસ આ હ કરે લો. ઇજનેર, ી એસ. એસ. સહદાદપુરી, ાસંિગક વચનમાં ી પી. જે. પટે લે ી એસ. એમ. ધમસાિણયા, નાયબ અિધ ક ઇજનેર હં મતનગર ી આર. અપે ા દશાવી હતી કે નવીનીકરણ ારા ઇજનેર ારા આ સંગે ઉપિ થત તમામ . એિ જિનયર, કાયપાલક ઇજનેર ી કામના થળની પ રિ થિત બદલાતાં મહાનુભાવો અને કાય મને સફળ એમ. આર. પટે લ, િતિ ત નાિગરકોએ કમચારીઓની કાયદ તામાં વધારો થશે. બનાવવામાં મદદ પ થયેલા તમામ તેમ જ કમચારીઓએ હાજરી આપેલી. ી એમ. . પટે લે કમચારીઓ કં પનીના કમચારીઓનો આભાર ય ત કરે લો. ી એ. કે . વમાએ નવીનીકરણ િવઝન અને િમશનને સમ ાહકોને હં મતનગર િવભાગીય કચેરી અને ાંિતજ કરવામાં આવેલી પેટા િવભાગીય કચેરી સવ મ સેવા થકી સંતોષ મળે તેમ જ પેટા િવભાગીય કચેરી ારા સમ કાય મ લોકોપયોગી બનશે અને કાયદ તામાં ફ રયાદોનો વ રત િનવારણ થાય તેમ જ સફળ બનાવવામાં જહે મત ઉઠાવેલી. ■ યુ વીસીએલ યુઝ ૬ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 11. 11. કંપ ની સમાચાર વીજઅક માતો િનવારવા અને કમચારીઓની સલામતીનાં સલામતી માટે મોકળાશભરી ચચા સ હયારાં સૂચનો વીજળીના િવતરણની કામગીરીમાં મા હતી આપી હતી. બેઠકમાં ગાંધીનગર  કોઈ પણ કમચારીની િજં દગી તેના અિનવાયપણે ખમ હોવાથી, કં પની િવભાગીય કચેરીમાં થયેલા અક માતોનું પ રવાર માટે તથા કં પની માટે કમચારીઓની સલામતી અંગે સતત િવ ેષણ કરીને આવા બનાવો ફરી ન બને અ યંત મહ વની છે . વીજ િચિતંત અને સ ગ રહે છે . તે માટે નાં પગલાં િવચારવામાં આ યાં. અક માતોને ટાળવા માટે શ ય રાત- દવસ િન ાથી પોતાની ૨૯ ઑગ ટના રોજ દાંતીવાડા કૃ િષ એટલા તમામ યાસો કરીએ. કામગીરી બ વતા રહે તા કમચારીઓએ યુિનવિસટી ખાતે પાલનપુર િવભાગીય તેમના અનુભવ ારા સલામતીનાં કચેરીના લાઇન ટાફ કમચારીઓ સાથે  લાઇન પર કામ કરતાં પહે લાં પગલાંની આગવી સૂઝ પણ કે ળવી હોય બેઠક યો ઈ હતી. બેઠકમાં વીજ લાઇન િવશે સંપૂણ મા હતી છે . આ અનુભવોની પર પર આપલે ારા અક માતો અંગે ડી િચંતા ય ત કરીને મેળવી લઈએ. સલામતી અંગે સામુ હક ગૃિત ઊભી થાય સાવચેતી અને સમજદારીભયા પગલાંથી તે માટે કં પની ારા અવારનવાર િવિવધ અક માતો કે વી રીતે િનવારી શકાય તેની  લાઇન િ લયર મેળ યા પછી જ યાસો કરવામાં આવે છે . ચચા કરવામાં આવી હતી. કામ આગળ ધપાવીએ. ખાસ તો, આ બેઠકો દરિમયાન ઉ ચ  અિથગ રોડથી ડ ચાજ કરીએ અિધકારીઓ ારા કમચારીઓને કોઈ પણ અને થળ ઉપર અિથગ કરીને જ કં પનીના ઉ ચ અિધકારીઓ અને દબાણ કે ભય િવના, મુ ત મને તે મના કામ કરીએ. ોને વાચા આપવા ો સાહન આપવામાં કમચારીઓની હાજરીમાં યો યેલી આ યું હતું.  દરે ક કામમાં સલામતીને સૌથી વધુ ૪ સ ટે બરના રોજ કલોલ ખાતે મહ વ આપીએ. આ બેઠકોમાં અગાઉ થયેલ ા કલોલના ઇ ડ ટીયલ ડિવઝનની જવાબદારીઓને યાને લઈને અક માતો  અિથગ રોડ, હાથનાં મો ં, સે ટી અક માતોનું િવ ેષણ કરીને આવા િનવારવા અંગે માગદશન આપવામાં આ યું બે ટ વગેરે સુર ાનાં તમામ હતુ.ં સાધનોનો અચૂક ઉપયોગ કરીએ. બનાવો ફરી ન બને તે માટે સૌના બેઠકોમાં કમચારીઓએ પોતાનાં  એકબી ના સહકારમાં કામ કરીએ કામના સંદભ રચના મક સૂચનો કયા અને બી થી કં ઈ ભૂલ થતી હોય સાથમાં લામતી અને તકે દારીનાં હતાં, મેનેજમે ટે હકારા મક અિભગમ તો તરત યાન દોરીએ. દાખવીને યો ય પગલાં લેવાની ખાતરી િવિવધ પગલાં િવચારવામાં આપી હતી.  વધુ પડતા આ મિવ ાસને કારણે બેઠકો દરિમયાન, ાહકો સાથે સીધો ઘણા કમચારી નાની નાની તકે દારી આ યાં હતાં. સંપક ધરાવતા પાયાના કમચારીઓ જ ચૂકી ય છે . આવું ન કરીએ, કં પનીની ખરી ઓળખ હોવાથી, દરે ક સતત સાવધાન રહીએ. કમાચારીને ાહક સાથે ન તાપૂ ણ અને તાજે તરમાં િચલોડા, દાં તીવાડા અને સૌજ યભય યવહાર કરવા અનુરોધ  કામ કરતી વખતે ખોટી ઉતાવળ ન કલોલ ખાતે કં પનીના ઉ ચ કરવામાં આ યો હતો. કરીએ. શાંિતથી, સાવચેતીથી કામ અિધકારીઓની હાજરીમાં િવભાગીય આ બધી જ બેઠકોમાં મેનેિજં ગ કરીએ. કચેરીઓના તમામ લાઇન ટાફ સાથે ડરે ટર ી એ. કે . વમાએ ભારપૂવક  વષ ના અનુભવી લાઇનમેન કે બેઠકો યો ને સલામતીનાં પગલાં પર જણા યું હતું કે તે ઓ કં પનીના નાનામાં લાઇન ઇ પે ટર પાસેથી શીખીએ િવશેષ ભાર મુકવામાં આ યો હતો. નાના કમચારીને મળીને તેમની િ થિત અને તેમનાં સૂચનોનું પાલન ચીલોડા ખાતે, ૨૭ ઑગ ટના રોજ તથા સૂચનો ણવા ઇ છે છે , જે થી કં પની કરીએ. યો યેલી બેઠકમાં ઉ ચ અિધકારીઓએ અને કમચારીના પ રવારને ગંભીર અસર વીજ અક માત િનવારવા અંગે કરતા વીજ અક માતોને િનવારવા માટે  િજં દગી અણમોલ છે. સદાય કમચારીઓને સાવચેતીનાં પગલાંની ન ર પગલાં લઈ શકાય. ■ સાવધ રહીએ. યુ વીસીએલ યુઝ ૭ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 12. 12. કંપ ની સમાચાર ગુજરાતની વીજ યૂહરચના અને કં પનીના વીજ કં પનીનો વાયરમેન અનુભવો અંગે રા ીય તરે ેઝ ટે શન છે ા કે ટલાક સમયથી વીજ ઉ પાદન કમચારીઓમાં ગૃતતા કે ળવી, ફીડરોનું હુ ં વીજ કં પનીનો વાયરમેન અને િવતરણ ે ે ગુજરાતમાં ાંિતકારી બાયફરકે શન, આવક વધારવા માટે િબન- લાઇનકામે જવા કાયમ તૈયાર. પ રવતનો થયાં છે અને આ પહે લોનાં અિધકૃ ત લોડને િનયિમત કરવો વગેરે એટલાં ો સાહક પ રણામો મ ાં કે બાબતોની િવ તૃત છણાવટ કરી હતી. દેશભરમાં તેની ન ધ લેવાઈ રહી છે . ચેકથી પેમે ટ મેળવવા ામ મે ટે ન સ હોય કે ફો ટિનવારણ, તાજે તરમાં, તા. ૨૬-૦૭-૨૦૦૮ના પંચાયતમાં ‘‘ઇ’’ ામ યોજના અ વયે સલામતીનો ક ં સદા િવચાર. રોજ આસામના ગૌહતી ખાતે એનટીપીસી કલે શન, લોક અદાલત, લીટીગેશન, ારા પૂવ-પિ મનાં રાજયો માટે યો યેલા ીલીટીગેશન ારા સેટલમે ટ, એનીટાઇમ સલામતીનાં સૌ સાધન બધાં સમારં ભમાં પણ ગુ જરાતના અિભગમની પેમે ટ ારા કલે શન, મોબાઇલ ારા કે શ િવગતવાર ચચા થઈ હતી. આ સમારં ભમાં કલે શન, મીટર રીડ ગનું ોસ ચેક ગ સાથે લઈ, સાથી ટાફ તૈયાર. આપણી કં પનીના એિ ઝ યુ ટવ ડરે ટર વગેરેની મા હતી આપેલ. ી ચૌધરીએ ી પી. આર. ચૌધરીએ હાજરી આપીને યોિત ામ યોજના અંગે જણાવેલ કે , લાઇનિ લયર કે િ વચ કાપીએ, ગુજરાત િવ ુત બોડના પુનગઠન બાદ ગુજરાતમાં તમામ ગામડાઓમાં સતત ૨૪ પહે લા ફીડર પાકુ ં ક ં બરાબર. ‘‘ખોટ ઘટાડવા અંગે ઘડવામાં આવેલ કલાક ીફે ઇઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં યૂહરચના અંગેનો ગુજરાતનો અનુભવ’’ આવે છે અને ણ વષના ટૂ ં કા ગાળામાં એ િવષય પર ેઝ ટે શન રજૂ કયુ હતું. સંપૂણ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે . વીજ થાંભલે હુ ં ચડુ ં એ પહે લા, િવિવધ ઊ ે ની કં પનીઓના યોિત ામ યોજનાની સફળતાના લાઇનબંધ છે ન ી ક ં બે વાર. મહ વની હો ે દારની હાજરીમાં યો યેલ મહ વના પ રબળ તરીકે ઉ ર ગુજરાત સમારં ભમાં ેઝ ટે શન ારા સમ વીજ કં પની ારા તૈયાર થયેલ નવીન ગુજરાતની ઊ ે ની સંપૂણ મા હતી ‘‘ પે યલ ડઝાઇનર ટા સફોમર’’ની અિથગ હુ ં પહે લા કરી લ , જે વી કે , કુ લ િજ ા, એરીયા, કે ટેગરી િવગતો પણ આપવામાં આવી હતી. સલામતીનું એ મા ં હિથયાર. વાઇઝ ાહકો જે મ કે ફીડરો, ડિ ટ યુ શન ખેતીવાડીના ાહકોને પૂરા વો ટે જ સાથે ટા સફોમર વગેરેની સં યાની ણકારી જ રી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવતા શાંતમનથી કુ શળ કામ ક ં હુ, ં આપવામં આવી હતી. આ ઉપરાંત, આવક હોવાનું જણા યું હતું. વીજ ે ે ઉ કૃ મેળવવા માટે ની વૃિ ઓ, ટી. એ ડ ડી. કામગીરી માટે કે સરકારનાં ઊ ક ં કદી ન હ ખોટી ઉતાવળ. લોસનો ઘટાડો, કે શ કલે શન િસ ટમ, મં ાલય તરફથી આપવામાં આવેલ ક ટમર કે ર સે ટરો, યોિત ામ યોજના, એવોડઝની િવગતો જણાવવામાં આવેલ. હસતો નોકરી હુ ં આવું સવારે, પે યલ ડઝાઇનર ટા સફોમરના એપીડીઆરપી કીમના અમલ અંગે એવો હસતો સાંજ ે ઘર. આિવ કારની આવ યકતા, વૈિ છક લોડ આઈઆઈએમએનની કોમે ટસ જણાવેલ. વધારવા માટે ની ખેતીવાડી ાહકો માટે ની ેઝ ટે શનમાં વીજ ે ે ઉ કૃ યોજના, ઇ ફોમશન ટે કનોલો અ વયેની કામગીરીથી આકષાઈને િવિવધ રા યોના નામ ભુનું, કામ કં પની ત , ં કામગીરી, ચેક ગની કામગીરી માટે ની ઊ ે ના ઉ ચ અિધકારીઓ અને કરતો રહુ ં મુજ પ રવાર જતન. યવ થા માટે પોલીસ ટે શનોની રચના, િન ણાંતો ારા લેવામાં આવેલ મુલાકાત ૭૦ જે ટલી ચેક ગ કવોડની રચના, મેટલ અંગેની મા હતી આપેલ. તેમજ મીટર બો સની ફાળવણી, ફીડર થીયરીટીકલ ટે કનીકલ લોસ ઘટાડવા અંગે હુ ં વીજ કં પનીનો વાયરમેન, મેનેજરોની િનમણૂક, ફીડરોનું િનરી ણ, લીધેલ પગલાંની મા હતી પૂરી પાડે લ. લાઇનકામે જવા કાયમ તૈયાર. ફીડર માણે થતા નુકસાનનો અ યાસ, આમ, ઊ ે ના તમામ મહ વના એપીડીઆરપી ોજે ટની કામગીરી, પાસાઓની િવ તૃત છણાવટ ારા ગુજરાત - ઘન યામ પટે લ ાહકો સાથેના વતનમાં હકારા મક રા યમાં વતમાન યવ થા અંગેની નાયબ ઇજનેર, િવ પુર અિભગમ, કમચારી વ ચે તંદુર ત હ રફાઈ પ રિ થિતનો ભાવ રીતે િચતાર રજૂ માટે નું વાતાવરણ, કં પનીની ગિત અંગે કરવામાં આ યો હતો. ■ યુ વીસીએલ યુઝ ૮ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 13. 13. કા યધારા ‘ઈ-ઊ ’ સંક પ પ નૂતન વષના નવલા ભાતે, ઈ-ઊ નો થયો ઉ સ અમે સૌ છડીદાર ઈ-ઊ ના, છે અડગ આ મિવ ાસ. આથી અમો ઉ ર ગુજરાત વીજ કં પનીના ટે િ નકલ કમચારીઓ સંક પ કરીએ છીએ કે મહે નત કરીશું ખંતથી, અમે સુત ‘ગરવી ગુજરાત’ના િતિમરને દૂર કરી, દીપ ગટા યા ઈ-ઊ ના. અમારી ફરજના ભાગ પે અમને સ પવામાં આવેલી કામગીરી અમે ખંત, ધીરજ અને કાળ પૂવક, કોઈ અમે છીએ વચનબ , . યુ. વી. એન. એલ.ને - પણ તના માનિસક તનાવ િસવાય, એકા િચ ે ઈ-ઊ માં કામ કરીશું, સંકટ-અવરોધ દૂર કરીને. બ વીશું. સલામતીનાં સાધનોનો સંપૂણપણે રાહબર ઈ-ઊ ના અમારા, ત પર છે યુ. . વી. સી. એલ.માં ઉપયોગ કરીશુ, અક માત િનવારણ અંગેનાં ં િવ ાસ, વફાદારી અને િવકાસ, અમારો છે ઈ-ઊ સૂચનોનો સંપૂણપણે અમલ કરીશું. વીજ અક માત મં દર સુંદર પાળું, એમાં ઇ દેવ છે ઈ-ઊ , િનવારણ િન ાપૂવક ય ન કરી અમારી તેમ જ સંકટ, ભીિત અને મને, કહીએ કે દૂર હવે થઈ . અ ય નાગ રકોની િજં દગીની ર ા કરીશું અને કરાવીશુ. ાહકલ ી અિભગમ ારા ં જે. ડી. ીમાળી િસિનયર આિસ ટ ટ, િવભાગીય કચેરી, વીસનગર. કં પનીની િત ા વધારવાના યાસોમાં યશભાગી બનીશુ. ં છુ ં (૭ સ ટે બર, ૨૦૦૮ના રોજ હં મતનગર વતુળ કચેરીના કમચારીઓ ારા કં પનીના એિ ઝ યુ ટવ બંધ ઘરમાં રોજ તારી યાદ લઈને છંુ , ડરે ટર ી પી. આર. ચૌધરી તથા મુ ય ઇજનેર ી યાદ લઈને છંુ , હું ચાંદ લઈને છંુ . એમ. . પટે લની હાજરીમાં વીજ સુર ા અંગેના હું ખરે ખર ભા યશાળી થઈ ગયો છંુ એટલે, સમારં ભમાં લેવાયેલો સંક પ) યાં યાં બધે વરસાદ લઈને છ. ું એકલો ને એકલો એકાંતમાં હું છંુ , ‘ગેટી’ એક ગુ કુ ળ મૌન છંુ ને મૌનના સંવાદ લઈને છંુ . (ગુજરાત એનજ ટે ઇિનંગ અને રસચ ઇિ ટ ૂટ, વડોદરા) સાવ ખાલી ત લઈને યાં ય પણ તો નથી, યાં છંુ યાં દયના સાદ લઈને છ. ું શ દ એક શોધો યાં સ હં તા નીકળે, કૂ વો યાં ખોદો યાં સ રતા નીકળે. હું ક ં છંુ ઊિમઓની કાયમી આરાધના હ યાંક ધબકે છે લ મણની રે ખા, ને ગઝલની આરતી પરસાદ લઈને છંુ . કે યાં થી રાવણો બધા બીતા નીકળે. રા જનક જે વો િપતા હળ લઈ ખેડ, ે આ સભાની રોશનીમાં હું બધાના હોઠથી તો આ ભૂિમમાંથી હ એ સીતા નીકળે. એક સરખી એક તરફી દાદ લઈને છંુ . અજબ તાસીર છે આ ભૂિમની, કે વાવો મહાભારતને એમાંથી ગીતા નીકળે. - એ. બી. પટે લ જૂ િનયર એિ જિનયર (િવ. સ.), કોપ રે ટ ઑ ફસ હોય વાત અ યાસ કે તાલીમની મહે સાણા દીવો લઈ શોધો તોય ‘ગેટી’ જે વું ગુ કુ ળ ના મળે. વાચકિમ ો, આ કૃ િતઓ વાંચીને આપના મનમાં પણ કં ઈક નવું સજન - રાજે ગઢવી, કરવાનો થનગનાટ યોને? વઢવાણ પેટા િવભાગીય કચેરી તો ઉપાડો કલમ અને મોકલી આપો આપની કૃ િત અમને. પી. . વી. સી. એલ., વઢવાણ યુ વીસીએલ યુઝ ૯ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮
 14. 14. રમતગમત ઇ ટર કં પની અને ઇ ટર સકલ વીમે સ પો સ ટુ નામે સનું સફળ આયોજન કં પનીનાં મ હલા કમચારીઓ અિધકારી અને પો સ સે ે ટરી ી એસ. રમતગમતના ે ે ન ધપા િસિ ઓ વાય. ડામોરે ખાસ હાજરી આપી મ હલા મેળવી ર ાં છે . તાજે તરમાં, ર૬થી ર૮ ખેલાડીઓને ો સાહન પૂ ં પાડે લ. ું સ ટે બર, ર૦૦૮ના રોજ ગુજરાત ઊ કાયપાલક ઇજનેર છાયાબહે ન શાહ, િવકાસ િનગમ િલિમટે ડના યજમાનપદે સહાયક સિચવ ી સી. એસ. પંચાલે વડોદરા ખાતે ઇ ટર કં પની વીમે સ પધારે લી મ હલા ખેલાડીઓનું વાગત પો સની િવિવધ ટુ નામે ટ યો ઈ હતી. કરે લું. દીપ ાગટય કરી ટુ નામે ટ શ જે માં ી આશાબહે ન ખાલપડે ચેસ કરવામાં આવેલી. ાસંિગક વચનમાં ી ચેિ પયન, ીમતી દીનાબહે ન રાવલ, એસ. વાય. ડામોરે કં પની સમતગમત તથા ીમતી શી પાબેન બેડિમ ટન ડબ સ સાં કૃ િતક વૃિ ઓ ારા કમચારીને ચેિ પયન તથા ીમતી ક પનાબહે ન દવે સતત ો સાહન ારા ઉ સાહમાં વધારો કે રમ-રનરઅપ બ યા હતાં. કરવા હં મેશાં ય નશીલ હોવાનું જણાવેલ. ું આ બાદ કં પનીનાં કમચારીઓ ી મ હલા કમચારીઓને એક જ જ યાએ આશાબહે ન ખાલપડે , ી દીનાબહે ન તમામ રમતગમતની પધા રમી શકે તે રાવલ તથા ી ક પનાબહે ન દવે ઓલ હે તુથી અમદાવાદની ણીતી રાજપથ ઇિ ડયા ઇલેિ ટિસટી પો સ કં ટોલ લબમાં કરવામાં આવેલા આયોજન અંગે બોડની ટુ નામે ટમાં પસંદગી પા યાં છે. મા હતગાર કરી સુંદર અને અ તન આ પહે લાં, સાબરમતી વતુળ સગવડો આપવા બદલ રાજપથ લબના કચેરીના યજમાનપદે અમદાવાદની વહીવટદારોને િબરદા યા હતા. ીમતી રાજપથ લબ ખાતે ઇ ટર સકલ વીમે સ છાયાબહે ને કં પની ારા મ હલાઓને પો સ અ વયે ચેસ, કે રમ, બેડિમ ટન તમામ વૃિ ઓ માટે ો સાહન પૂ ં તથા ટે ઈનીકોટ ટુ નામે ટનું કુ દરતી પાડવાના કં પનીના અિભગમની સંશા મનોર ય વાતાવરણમાં તા. ૮મી ઓગ ટ કરે લી. ભિવ યમાં વધુમાં વધુ મ હલાઓ ર૦૦૮ના રોજ કરવામાં આ યું હતું. કં પનીની વૃિ ઓમાં ઉ સાહભેર ભાગ લે િવિવધ રમતો માટે ની આ ટુ નામે ટમાં તે માટે આ ાન આપેલું. ટુ નામે ટમાં તમામ કં પની હં મતનગર, મહે સાણા, સાબરમતી, મ હલા ખેલાડીઓ ખેલ દલીપૂવક ભાગ લે પાલનપુર સકલ અને કોપ રે ટ ઓ ફસનાં િવકાસ બનેલ. માનનીય અ ય ા ીમતી ું તે માટે અપીલ કરે લી. કુ લ ર૪ બહે નોએ ઉ સાભેર ભાગ લીધે લો. િવજયાલ મી ષીના ો સાહન બાદ દર ટુ નામે ટ તથા પસંદગીના અંતે ી ગુજરાત ઊ િવકાસ િનગમ િલ. ારા વષ વધુમાં વધુ મ હલાઓ રમતગમત તેમ એસ. વાય. ડામોર ારા િવજે તા ઓલ ઇિ ડયા પો સ ક ટોલ બોડ માટે જ સાં કૃ િતક વૃિ ઓમાં ભાગ લેતાં ખેલાડીઓને િશ ડ, ટોફી તથા મોમે ટોનું િવિવધ રમતો માટે ભાગ લેવા મોકલવામાં ઉ સાહમાં વધારો થયેલો છે . િવતરણ કરવામાં આવેલું. િવિવધ આવતી પધાઓ માટે ની મ હલા ટીમોની ઇ ટર સકલ વીમે સ પો સ માટે ની ટુ નામે ટના આિબટર તથા રે ી તરીકે નીચે પસંદગી છે ાં ણ વષથી કરવામાં આવે િવિવધ રમતોની આ પધાઓના ઉ ઘાટન જણાવેલા મહાનુભાવોએ હાજરી આપી છે . જે માં સૌ થમ યજમાન ગુજરાત ઊ સમારં ભમાં કં પની ઔ ોિગક સબંિધત ટુ નામે ટને સફળ બનાવેલી. સાબરમતી સકલ ારા ટુ નામે ટનું જે મણે િવિવધ ટુ નામે ટના આિબટર અને રે ી તરીકે સેવા આપી સુંદર અને સફળ આયોજન કરી મ હલા ૧ ચેસ ી શેલેશ એ.નાયક, આિસ ટ ટ મેનેજર (પી.આર.) કમચારીઓને ો સાહન પૂ ં પાડવામાં ી વંદનભાઈ દેસાઈ, િસિનયર આિસ ટ ટ આવેલું અને તમામ પધકોને ભાગ લે વા ર કે રમ ી િવનોદભાઈ સોલંકી, ટોરે ટ પાવર િલ. અમદાવાદ બદલ ખાસ મોમે ટો આપવામાં આવેલા. ૩ બેડિમ ટન ી યોગેશભાઈ ની ી સી. એસ. પંચાલ તથા ી હષદભાઈ દવેએ કાય મનું સંચાલન કરે લું. ■ ૪ ટે ઈનીકોટ ીમતી મૃણાિલનીબહે ન સાવંત, યુવીએનએલ યુ વીસીએલ યુઝ ૧૦ જુ લાઈ-સ ટે બર ૨૦૦૮

×