Invest Pasprot A4 32 Str
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Invest Pasprot A4 32 Str

on

 • 3,397 views

Інвестиційний паспорт Броварського району, 2008 рік

Інвестиційний паспорт Броварського району, 2008 рік

Statistics

Views

Total Views
3,397
Views on SlideShare
3,397
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Invest Pasprot A4 32 Str Invest Pasprot A4 32 Str Document Transcript

 • 1
 • БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН 2
 • Шановні пані та панове! Dear ladies and gentlemen! Броварщина, історичні землі якої розташовані в ча- The Brovary district, historical lands of which are located in рівному куточку України, між річками Десна, Дніпро і the marvellous corner of Ukraine, between the rivers of Desna, Трубіж, здавна славилася своїми славними традиціями. Dnipro and Trubizh, since long time is famous for its glorious Переваги при-столичного регіону дають можливість traditions. The advantages of the neighborhood of the capital користуватися найрозвинутішою транспортною інфра- enable to use the well-developed transport infrastructure in структурою в Україні – це й автомагістралі Київ – Чернігів Ukraine, these are highways Kyiv – Chernigiv – Saint Peters- – Санкт-Петербург, Київ – Прилуки, залізниця Київ – Мо- burg and Kyiv – Pryluky, the railway Kyiv – Moskow, the inter- сква, міжнародний аеропорт «Бориспіль». Нині Бровар- national airport «Boryspil». Presently the Brovary district is one ський район – один із провідних районів області. Славу of leading districts of the region. Its glory is created by hun- його творять сотні, тисячі щирих і талановитих людей. dreds, thousands of sincere and talented persons. Збільшення обсягів зовнішньоекономічного оборо- The increase in volumes of the external economic turn- ту свідчить про підвищення довіри до бізнесу, високу over testifies the growth of trust to business and the high якість продукції, що випускається. output quality. Значні кроки зроблені у становленні місцевого само- The significant steps are in the formation of the real local врядування. Повсякденними турботами жителів району self-management. 78 deputies of the Brovary District Council опікуються 78 депутатів Броварської районної ради. devote themselves to everyday cares of district population. Новий підхід до взаємовідносин між владою і підпри- The new approach to the mutual relations between ємництвом, який являє собою подолання бюрократич- power and entrepreneurship, which represents overcom- них бар’єрів, сприятиме розвитку всіх напрямків бізнесу ing bureaucratic obstacles, will promote the development та соціальної сфери. of all directions of business and social sphere. Броварщина відкрита для співробітництва і добрих The Brovary district is opened for collaboration and справ на благо України. good dealings for the welfare of Ukraine. З вірою у майбутнє – With belief in the future – Микола Діденко Mykola Didenko 3
 • 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1. GENERAL INFORMATION 1.1. Географічне положення 1.1. Geographical position and environment The Brovary district is characterized by the advantageous geo- та природне середовище graphical position, presence of natural resources, powerful industrial Броварський район характеризується вигідним географічним and scientific potential, high level of development of trade, transport положенням, наявністю природних ресурсів, потужним промисло- and communication. вим та науковим потенціалом, високим рівнем розвитку торгівлі, The territory of the district is located in the north-eastern part транспорту та зв’язку. of Ukraine, to the north of Kyiv. Just by this fact the geographical Територія району розташована у північно-східній частині України, position of the district is determined as unique, and favourable cli- північніше м. Київ. Саме цим визначається унікальність географічного matic conditions make the agroindustrial sector of the economy at- положення регіону, а сприятливі кліматичні умови роблять промис- tractive for investing. лово – аграрний сектор економіки привабливим для інвестування. The area of the territory makes 118,78 thousand of hectares, that Площа території становить 118,78 тис. га, що складає 4,2 % від is 4,2% of the territory of the region. The length from the north to the території області. Протяжність з півночі на південь становить 65 south makes 65 kms, and from the east to the west it makes 40 kms. км, а зі сходу на захід – 40 км. Броварський район має спільні кор- The Brovary district borders on Kyiv and the Chernigiv region. дони з м. Київ та Чернігівською областю. The distance from the district center to Kyiv, the capital of the Відстань від районного центру до столиці держави – м. Київ state, makes about 15 kms. The nearest airports are International air- становить близько 15 км. Найближчі аеропорти – Міжнародний port of Boryspil, which is situated in 30 kms; airport «Zhuliany» – in Аеропорт Бориспіль, знаходиться на відстані 30 км; аеропорт 45 kms. «Жуляни» – 45 км. The population of the district makes 70,4 thousand people, which Населення району складає 70,4 тис. чоловік, що становить 4 % is 4 % from the population of the Kyiv region, including the urban від населення Київської області, у тому числі міське населення – population – 25,8 %, and the countrymen – 74,2 %. 25,8 %, сільське – 74,2 %. On the territory of the Brovary district flow 7 rivers, including riv- На території Броварщини протікає 7 річок, у тому числі р. Дес- ers of Desna and Trubizh. на та р. Трубіж. Woodlands are characteristic landscape for the Brovary district. Для Броварського району характерний ландшафт – полісся. The soil is mainly turfy and podzolic, boggy and turfy boggy. Ґрунти переважно дерново-підзолисті, болотні та торфоболотні. The climate is moderately – continental, characterized by moder- Клімат помірно – континентальний, характеризується помір- ate aridity. The wind blows mainly from the north-wester direction. ною посушливістю. Вітер переважно північно – західного напрям- The average speed of the wind is 8 – 11 m/s. The average tempera- ку. Середня швидкість вітру – 8 – 11 м/с. Середня температура січ- ture of January is -4,5 °, of June – +22 °. ня – -4,5 С, червня – +22 С The average humidity of the air in summer is 65 %, in winter – 78 Середня літня вологість повітря – 65 % , зимова – 78 %. Річна %. The annual amount of precipitations makes 620 mms. кількість опадів становить 620 мм. Today’s Brovary district is one of the biggest districts of the Kyiv Сучасний Броварський район – один із найбільших районів region, which counts 23 rural and 3 settlement councils (46 commu- Київщини, який налічує 23 сільські і 3 селищні ради (46 населених nities). пунктів). 2. ЕКОНОМІКА 2. ECONOMY Броварський район має розвинутий промисловий комп- The Brovary district has a developed industrial complex, лекс, який забезпечує майже 40% надходжень до бюджетів усіх which provides almost 40 % of budget revenue of all levels, it рівнів, є значним виробником продуктів харчування, товарів is a considerable producer of food stuff, goods of light industry, легкої промисловості, комбікормів та преміксів. mixed fodders and premixes. Річний валовий внутрішній продукт району за 2007 рік ста- The district industry is represented by 7 powerful enterprises. In новив 1783 млн. грн., або вдвічі перевищив показник 2004 року. 2007 the industrial production volume in the compared prices made План по доходах зведеного бюджету 2008 року район виконав 24 1319,6 million UAH, increase was 44,8 % in compared to the proper серпня до Дня Незалежності України. period of 2006. The issue of consumer goods made 1253,3 million UAH or 145 % of last year’s level. Збільшення обсягів промислової продукції забезпечують такі The increase in volumes of industrial products is provided by колективи, як: such collectives, as: 4
 • - Foreign Enterprise «Coca-Cola Beverages in Ukraine, Limited», - Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімі- rate of growth is 148,2 %; тед» – темпи росту 148,2 %; - OJSC «Kalynivka plant «Budpearlite», rate of growth is 138,1 %; - ВАТ «Калинівський завод «Будперліт» – темпи росту 138,1 %; - OJSC «Monomax» -137,3 %; - ВАТ «Мономах» –137,3 %; - CJSC Company «Gogoliv Ribbon Weaving Factory» – 119,1 %; - АТЗТ ВТФ «Гоголівська стрічкоткацька фабрика» – 119,1 %; - OJSC «Kalyta Experimental Factory of Mixed Fodders and Pre- - ВАТ «Калитянський експериментальний завод комбікормів mixes» – 115,0 %; та преміксів» – 115,0 %; - LTD «Shevchenko Factory of provisions» – 112,8 %; - ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» – 112,8 %; - LTD «Fronius Ukraine» – 100,7 %. - ТОВ «Фроніус Україна» – 100,7 %. The agricultural sector is represented by next producers: Сільськогосподарський сектор представлений виробниками: SOEF «Ploske’s» – dairy cattle breeding ДПЗ «Плосківський» – племінне молочне тваринництво OJSC «Integrated Plant «Teplychnyy» – vegetable-growing ВАТ «Комбінат «Тепличний» – овочівництво LTD «Askaniya – Flora» – growing of flowers ТОВ «Асканія – Флора» – вирощування квітів LTD «Camellia – PR» – growing of flowers ТОВ «Камелія – PR» – вирощування квітів 4 poultry factories : 4 птахофабрики : 1. PE «Brovarskyy» in the village of Rozhivka 1. в с. Рожівка ППР «Броварський» 2. Company «Agromars» in the village of Rudnya 2. в с. Рудня фірма «Агромарс» 3. OJSC «Kyiv Poultry Factory» in the city of Kyiv 3. в м. Київі ВАТ «Київська птахофабрика» 4. LTD «Agrocompany «Bogdanivka» in the village of Bogdanivka 4. в с. Богданівка ТОВ «Аргофірма «Богданівка» 614 of economic agents, including 170 legal and 444 physical За 2007 рік у районі зареєстровано 614 СПД, в т.ч. 170 – юри- persons were registered in the district in 2007. дичних і 444 фізичних осіб. 2.1. Населення та трудові ресурси 2.1. Population and manpower resources Кількість зайнятих у галузях економіки Amount of occupied by industries of economy за 2007 рік (чол.) in 2007 (persons) Всього: 29434 In all: 29434 Промисловість 1739 Industry 1739 Сільське господарство 4495 Agriculture 4495 Транспорт 71 Transport 71 Будівництво 324 Construction 324 Оптова та роздрібна торгівля 291 Wholesale and retail trade 291 Готельно – ресторанний бізнес 90 Hotel and restaurant business 90 Операції з нерухомістю 26 Real estate activities 26 Державне управління 411 State management 411 Освіта 1595 Education 1595 Охорона здоров’я та соціальна допомога 2191 Health protection and social help 2191 Інші галузі 301 Other fields 301 Працюючі на території м. Київа та м. Бровари 17900 Workers of Brovary and Kyiv 17900 Кількість безробітних Amount of unemployed persons 5
 • Середньомісячна заробітна плата Monthly average salary of workers робітників 2007 року (грн.) in 2007, (UAH) Середньомісячна заробітна плата по району 1810-00 Monthly average salary in the district 1810-00 В т. ч. промисловість 2802-21 Including: Industry 2802-21 Сільське господарство 2503-00 Agriculture 2503-00 Торгівля 2389-00 Trade 2389-00 Будівництво 1992-05 Construction 1992-05 Транспорт 1071-98 Transport 1071-98 Державне управління 1303-00 State management 1303-00 Освіта 994-00 Education 994-00 Охорона здоров’я 829-00 Health protection 829-00 Культура 721-00 Culture 721-00 Готельне, ресторанне господарство 741-31 Hotel and restaurant economy 741-31 2.2. Зведений плановий бюджет 2.2. The planned budget Броварського району на 2008 рік of the Brovary district in 2008 Доходи, всього 191008,3 Incomes, in all 191008,3 Закріплені доходи 39878,4 Fixed incomes 39878,4 Власні доходи 3878,9 Own incomes 3878,9 Разом доходів 43777,3 Incomes IN ALL 43777,3 Трансферти 133454,1 Transfers 133454,1 Інші доходи 13776,9 Other incomes 13776,9 Видатки, всього 191008 Charges, in all 191008 Загальна сума видатків 177231,4 General sum of charges 177231,4 Спеціальні видатки 13776,9 Special charges 13776,9 2.3. Промисловість 2.3. Industry Броварський район є провідним виробником продуктів хар- The Brovary district is a leading producer of food stuffs, goods of чування, товарів легкої промисловості, швейних виробів, утеплю- light industry, sewings wares, warming materials, mixed fodders and вальних матеріалів, комбікормів та преміксів. premixes. Харчова промисловість Food industry and agricultural та переробка product processing сільськогосподарських продуктів Mechanical engineering Машинобудування Light industry Легка промисловість Manufacture of building materials Виробництво будівельних матеріалів Other fields (fodder industry) Інші галузі (комбікормова) Обсяг промислового виробництва в порівняних цінах за 2007 The industrial production volume in the compared prices in 2007 in рік в цілому по району склав 1319,6 млн. грн., приріст – 144,8 % у whole in the district made 1319,6 million UAH, the increase was 144,8 % порівнянні з минулим роком. as compared to the last year. Зросло також виробництво товарів народного споживання, The production of consumer goods grew, too, in whole in загалом по району воно склало 1244,1 млн. грн., або 168,4 % ми- the district it made 1244,1 million UAH, or 168,4 % of last year’s нулорічного рівня. level. 6
 • Обсяги виробництва промислової продукції та товарів Volumes of industry products and consumer’s goods народного споживання підприємствами Броварського району of enterprises of the Brovary district Обсяги виробництва промислової продукції, млн. грн. Volumes of products, mln. UAH Обсяги виробництва товарів народного споживання, млн. грн. Volumes of consumer’s goods, mln. UAH Збільшення обсягів промислової продукції та товарів народно- The increase in volumes of industrial products and consumer го споживання пов’язане в першу чергу з тим, що ряд промислових goods is related first of all to that the row of industrial enterprises підприємств здійснили інноваційну діяльність, спрямовану на впро- carried out innovative activity, directed on introduction of modern вадження сучасної техніки та технологій, оновлення та розширення technics and technologies, update and expansion of assortment of асортименту продукції та пошуку нових ринків збуту. products and search of new markets of sale. Одним з основних завдань для промислових підприємств райо- The increase in volumes of export deliveries of products abroad, ну є нарощення обсягів експортних поставок продукції за кордон, the expansion of international contacts of economic agents are розширення міжнародних контактів суб’єктів господарювання. ones of basic tasks for the industrial enterprises of the district. 2.4. Промислова політика 2.4. Industrial policy Основним завданням відповідних структурних підрозділів і The basic task of the responsible organs and services of the Brova- служб Броварської райдержадміністрації є безумовне забезпе- ry District State Administration is an absolute providing of trouble-free чення безперебійної роботи підприємств усіх форм власності, work of enterprises of all patterns of ownership, located on the territory розташованих на території району, наповнення доходної части- of the district, filling of profitable part of budgets of all levels, creation ни бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць та покра- of new workplaces and improvement of socio-economic sphere. щення соціально-економічної сфери. In the industrial production of the district the basic growth was В промисловому виробництві району основний ріст забезпече- done due to the increase of volumes of the foreign enterprise « Coca- но за рахунок нарощення обсягів іноземного підприємства «Кока- Cola Beverage in Ukraine, LTD». In 2008-2010 these rates of growth of Кола Беверіджиз Україна ЛТД». В 2008-2010 роках ці темпи росту industrial production will be saved. The introduction to exploitation промислового виробництва збережуться. Введення в експлуатацію of new industrial enterprises, for this period of time, will allow provid- нових промислових підприємств, дозволить забезпечити збільшен- ing the output increase in volumes on 5-10%. Thus, rates of growth of ня обсягів виробництва ще на 5-10 %. Таким чином, темпи зростання the industrial production will be not below than 120-125%. промислового виробництва будуть не нижчими 120-125 %. The major factors of the increase in volumes of industrial prod- Найважливішими чинниками збільшення випуску промисло- ucts of the due quality are: вої продукції належної якості є: • increase in volumes of attracted domestic and foreign invest- • збільшення обсягів залучення вітчизняних та іноземних ін- ments for the development of the industrial complex of the district; вестицій для розвитку промислового комплексу району; • activation of innovative activity of enterprises; • активізація інноваційної діяльності підприємств; • improvement of the activity of marketing services of enter- • удосконалення роботи маркетингових служб підприємств; prises; • освоєння нових енергозберігаючих технологій виробництва; • mastering of new energy saving technologies of production; • запровадження європейської системи контролю якості про- • introduction of the European system of checking of quality of дукції; products; • нарощування обсягів виробництва конкурентноспроможної • ncrease in volumes of production of competitive goods and ex- продукції та розширення її асортименту, підвищення якості. pansion of their assortment, quality upgrading. 2.5. Агропромисловий комплекс 2.5. Agroindustrial complex Кормові культури – 4,7 тис. га Fodder crops – 4,7 thousands of hectares Картопля та овочі – 0,9 тис. га Potato and vegetables – 0,9 thousands of hectares Зернові – 15,9 тис. га Grain crops – 15,9 thousands of hectares 7
 • Броварський район є значним виробником сільськогоспо- The Brovary district is a considerable producer of agricultural дарської продукції. Враховуючи такі фактори, як привабливе гео- products. Taking into account such factors, as attractive geographi- графічне положення та кліматичні умови, аграрний сектор регіо- cal position and climatic conditions, the agrarian sector of the district ну належить до високопривабливого для залучення інвестицій. is high-attractive for mobilization of investments. Загальна площа сільгоспугідь району займає 84,1 тис. га, що The Brovary district is a considerable producer of agricultural становить понад 70 % земельного фонду району. У тому числі ріл- products. Taking into account such factors, as attractive geographi- лі – 57,2 тис. га. Велика увага приділяється розширенню посівних cal position and climatic conditions, the agrarian sector of the district площ. Всього під посівами зайнято 23,9 тис. га з них: під зернові is high-attractive for mobilization of investments. 15,9 тис. га, картоплю та овочі – 0,9 тис. га, кормові культури за- The general area of the agricultural lands of the district occupies ймають 4,7 тис. га. 84,1 thousand of hectares, that is over 70 % of land Згідно Програми со- resources of the district, including plough-land of ціально – економічного 57,2 thousand of hectares. The considerable atten- розвитку на 2007 рік tion is spared to the expansion of sowing areas. In було заплановано по all there are 23,9 thousand of hectares under crops, всіх категоріях госпо- from them: under corn – 15,9 thousands of hectares, дарств 50 тис. тонн зер- potato and vegetables – 0,9 thousands of hectares, на при прогнозованій green crops occupy 4,7 thousands of hectares. урожайності – 25 цнт/га. According to the Program of the socially – eco- Фактично зібрано 61,7 nomic development in 2007 it was planned on all тис. тонн, що більше categories of economies of 50 thousand of tons of 2006 року на 10,6 тис. grain crops at the forecast productivity of 25 cent- грн. Урожайність зерно- ners/hectares. 61,7 thousand of tons were actually вих за 2007 рік склала gathered, that more on 10,6 thousands UAH than in 29,2 цнт/га, тоді як 2006 2006. The productivity of grain crops in 2007 made року вона становила 29,2 centners/hectares, while in 2006 it made 24,8 24,8 цнт/га, ріст становить 4,4 цнт/га. centners/hectares, the growth made 4,4 centners/hectares. Виробництво основних видів продукції сільськогосподарськи- The manufacture of basic types of products by agricultural enter- ми підприємствами Броварського району за 2007 р. можна охарак- prises of the Brovary in 2007 can be characterized by such indices: теризувати такими показниками: – production of meat (in live weight) – 15344 tons; – виробництво м’яса (в живій вазі) – 15344 тонн; – production of milk – 7299 tons; – виробництво молока – 7299 тонн; – production of eggs – 383140 thousand of piec. – виробництво яєць – 383140 тис. шт. The production of vegetables was multiplied to 56 thousand of Збільшилось виробництво овочів до 56 тис. тонн Основним tons. The OJSC « Integrated Plant «Teplychnyy» is a basic producer of виробником овочів закритого ґрунту є ВАТ Комбінат «Тепличний», vegetables that grows 22 thousand of tons of vegetables per year, який вирощує в рік 22 тис.тон овочів, урожайність в середньому on the average the productivity achieves 50 kilograms from a square досягає 50 кілограмів з квадратного метра. Досягнуто світового meter. The world level of the productivity of tomatoes is attained: 66 рівня урожайності помідорів з 1 кв. м – 66 кг. kgs per 1 square meter. ТОВ «Асканія Флора» та підприємство «Камелія PR» займаються The LTD «Askaniya Flora» and the enterprise «Camellia – PR» are вирощуванням квітів, 40 відсотків троянд в Україні – це троянди, engaged in growing of flowers, 40 percents of roses in Ukraine are вирощені на Броварщині. roses cultivated in the Brovary district. Основний узагальнюючий показник ефективності роботи сіль- The basic summarizing index of the efficiency of the agricultural ського господарства – це обсяг валової продукції у порівняних activity is a volume of gross output in the compared prices. The gross цінах. Валова продукція сільськогосподарських підприємств 2007 output of agricultural enterprises in 2007 in costs of 2000 were multi- року в цінах 2000 року збільшилась на 6 % і склала 349,0 млн. грн. plied on 6 % and made 349,0 million UAH. 2.6. Земельний фонд району 2.6. District land fund Загальна площа (га) 118780 All area (hectares) 118780 у тому числі: Including: 1. Сільськогосподарські угіддя 76302,7 1. Agricultural lands 76302,7 у т.ч. рілля 58170,8 Including tillage 58170,8 2. Земля під забудовою 7539,5 2. Land under buildings 7539,5 3. Земля під дорогами - 3. Land under roads - 4. Природозаповідного 4. Of nature reserve 2007,7 2007,7 та природоохоронного призначення and protection destination 5. Оздоровчого призначення 6,7 5. Of healthy destination 6,7 6. Рекреаційного призначення 94,2 6. Recreation destination 94,2 7. Історико – культурного призначення - 7. Of historical and cultural destination - 8. Лісового 19383,9 8. Forests 19383,9 9. Водного 2692,6 9. Land under water 2692,6 10. Промисловості, транспорту, зв’язку, 10. Of industry, transport, communication, power 10752,7 10752,7 енергетики, оборони та іншого призначення engineering, defence and other destination 8
 • 2.7. Мале підприємництво 2.7. Small entrepreneurship На малих підприємствах району постійно зростає щорічний The annual volume of the realized products (works, services) обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), який 2007 року склав constantly grows on the small enterprises of the district, in 2007 115 млн. грн. або 8,7 % від загальних обсягів реалізованої продук- it made 115 million UAH or 8,7 % from the general volumes of ції (робіт, послуг). При цьому є важливим збереження позитивної the realized products (works, services). Thus, the retention of тенденції останніх років, яка веде до зростання малих підпри- the positive tendency of last years, which leads to the growth ємств у виробничих галузях економіки, сільському господарстві, of small enterprises in fields of industry, agriculture, building, is будівництві. important. Кількість малих підприємств: Amount of small enterprises: Промисловості Industry Транспорті Transport Сільському господарстві Agriculture Будівництві Construction Торгівлі Trade Разом з тим малий бізнес розвивається нерівномірно. At the same time the small business develops irregularly. The biggest Найбільший приріст кількості малих підприємств досягнуто growth of the amount of small enterprises was attained in settlement у В.Димерській, Калинівській селищних радах та Требухів- councils of Velyka Dymerka, Kalynivka and Trebukhiv. Positive changes ській сільській раді. Позитивні зрушення спостерігаються are observed in the investment activity of enterprises: LTD «Company в інвестиційній діяльності підприємств: в с. Тарасівка за- «Polissya» began its activity in the village of Tarasivka, LTD «Veka Ukraine» працювало ТОВ «Компанія «Полісся», в смт Калинівка – ТОВ – in the village of Kalynivka, LTD «Bacon» – in the village of Kalyta. «Века – Україна», в смт. Калита ТОВ «Бекон». 2200 new workplaces were created in 2007. 2007 року створено 2200 нових робочих місць. Year after year the contribution of small enterprises is mul- З кожним роком збільшується внесок малого підприємництва tiplied in growth of the economic potential of the district. The у зростанні економічного потенціалу району. Розвивається логіс- logistic develops. The logistic center of the LTD «Raben-Ukraine» тика. В смт. Калинівка побудовано логістичний центр ТОВ «Рабен was built in the village of Kalynivka, the logistic center «A-Log» – Україна», в с. Красилівка – логістичний центр «А–Лог». was built in the village of Krasylivka. 2.8. Торгівля і платні послуги 2.8. Small entrepreneurship Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надан- The realization of food and nonfood stuffs, providing services of ня послуг ресторанного господарства населенню району здій- restaurant economy is carried out to the population of the district снюється через 210 продовольчі та 30 непродовольчі магазини, through 210 food and 30 nonfood shops, 33 kiosks, 3 markets, 2 trade 33 кіоски, 3 ринки, 2 торгівельні майданчики, 15 АЗС та 79 загаль- grounds, 15 petrol stations and 79 popular establishments of the res- нодоступних закладів ресторанного господарства різних форм taurant economy of different patterns of ownership, which introduce власності, які впроваджують на споживчому ринку району нові new forms and methods of service, culture of consumption at the форми і методи обслуговування, культуру споживання. user market of the district. Торгівельною діяльністю в Броварському районі займаються 966 businessmen, which trade from trays at the markets in villages 966 підприємців, які торгують на ринках, з лотків по селах та ма- and have shops, kiosks, cafeterias carry out the commercial activity in ють магазини, кіоски, кафе. Сума їх валового доходу за 2007 рік the Brovary district. The sum of their gross receipt in 2007 made 88,4 склала 88,4 млн. грн. million UAH. Дохід від реалізації платних послуг за 2007 рік становить 147,0 The profit from the realization of fee-based services in 2007 made млн. грн., що в 2 рази більше, а ніж 2006 року. 147,0 million UAH, that twice more than in 2006. 2.9. Зовнішньоекономічна діяльність 2.9. Foreign economic activity Суб’єкти підприємницької діяльності підтримують зв’язки з кра- The subjects of entrepreneurial activity co-operate with the їнами близького та далекого зарубіжжя, деякі підприємства району countries of near and far abroad, some enterprises of the district надають послуги, або отримують їх від своїх партнерів. provide services, or get them from the partners. Промисловими підприємствами району визначено перелік кон- The list of competitive products, which without limitations курентноспроможної продукції, яка без обмежень може експорту- can be exported in the countries of near and far abroad is definite ватися в країни близького і далекого зарубіжжя. by the industrial enterprises of the district. Одним із шляхів успішного просування вітчизняного това- One of ways of successful advancement of domestic commod- ровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках є участь ity producer at the internal and oversea markets is participating of підприємств у міжнародних спеціалізованих виставках, ярмарках enterprises in the international specialized exhibitions, fairs and і форумах. Промислові підприємства району постійні учасники forums. Industrial enterprises of the district are permanent partici- ярмарок, виставок-продаж у містах Київ, Москва, Мінськ, Санкт pants of fairs, exhibitions and sales in Kyiv, Moscow, Minsk, Saint- – Петербург, Харків та інших. Petersburg, Kharkiv and others. 2.10. Зовнішньоторговельний обіг 2.10. Foreign trade turnover Броварського району of the Brovary district У зовнішньоторговельному обігу товарів та послуг області The Brovary district occupies a leading place in the foreign trade Броварський район займає провідне місце. turnover of goods and services of the region. 9
 • Головними зовнішніми торговельними партнерами є: Нідерланди, The main external commercial partners are Netherlands, Norway, Норвегія, Німеччина, Австрія, Росія, Білорусія, Вірменія, Латвія та інші. Germany, Austria, Russia, Byelorussia, Armenia, Latvia and others. Обсяг експорту товарів (тис. дол. США) Volume of export of goods (thous US dollars) Обсяг імпорту товарів (тис. дол. США) Volume of import of goods (thous US dollars) 2.11. Інвестиційна діяльність 2.11. Investment activity Районна державна адміністрація працює в напрямку залучення The District State Administration carries out its activity in direction of інвестицій в економіку району та цілеспрямовано створює всі необ- the mobilization of investments in the economy of the district and creates хідні умови щодо покращення інвестиційного клімату. Район посідає purposefully all the necessary conditions in relation to the improvement одне з перших місць в області за обсягом залучених іноземних ін- of the investment climate. The district occupies one of the first places in вестицій. Політика адміністра- the region on the volume of the ції та місцевих органів вико- attracted foreign investments. навчої влади, щодо залучення Year by year the policy of the ad- інвестицій в економіку району, ministration and local bodies of з кожним роком дає помітніші the executive power in relation результати. to mobilization of investments in За статистичними дани- the economy of the district gives ми Броварський район посі- more noticeable results. дає перше місце в Київській From statistical data the Bro- області за обсягом залуче- vary district takes the first place них іноземних інвестицій – in the Kyiv region on the volume 40 % всіх інвестицій області. of the attracted foreign invest- Станом на 01.01.2008 року ments, namely 40 % of all invest- в районі зареєстровано 37 ments of the region. By the state підприємства з іноземними on the 01.01.2008 37 enterprises інвестиціями, з них 7 під- with foreign investments are reg- приємств із 100 % інозем- istered in the district; from them ною інвестицією. 2007 року 7 enterprises have 100 % of for- в економіку району залуче- eign investments. In 2007 the но прямих іноземних інвес- direct foreign investments to the тицій на суму 53,1 млн. дол. США, наростаючим підсумком – amount of 53,1 million US dollars were attracted in the economy of the 378,0 млн. дол. США. district, on the increasing result they made 378,0 million US dollars. Іноземні інвестиції Броварського району В розрахунку на одного жителя іноземні інвестиції в 2007 році склали 5354 дол. США. Foreign investments of the Brovary district In the calculation per capita foreign investments made 5354 US dollars in 2007. млн. дол. США / million US dollars дол. США / US dollars Капітальні інвестиції 2007 року склали 746,0 млн. грн., що In 2007 the capital investments made 746,0 million UAH, which складає 123,1 % в порівнянні з показником минулого року. are 123,1 % as compared to the index of last year. 10
 • Обсяги капітальних інвестицій в динаміці Volumes of capital investments in progress Інвестиційна діяльність на державному рівні регулюється The investment activity at the state level is regulated more than 100 більше 100 нормативними документами. Головою адміністрації normative documents. The head of the administration conducts busi- проводяться ділові зустрічі з інвесторами (2007 року проведено ness meetings with investors (in 2007 there were more than 70 meetings більше 70 зустрічей – переговорів з представниками іноземних – negotiations with the representatives of foreign states and potential держав та потенційними інвесторами). investors). All the investment book makes 7,5 milliards of UAH. Весь інвестиційний портфель складає 8,5 млрд. грн. In 2007 foreign investments were attracted from the following 2007 року в економіку району залучено іноземні інвес- countries in the economy of the district: Netherlands, Norway, Cy- тиції з наступних країн: Нідерланди, Норвегія, Кіпр, Еквадор, prus, Ecuador, Austria, Germany. Every territorial society has devel- Австрія, Німеччина. Кожною територіальною громадою роз- oped the investment passport of the settlement, in which investment роблений інвестиційний паспорт населеного пункту, в якому suggestions are determined in relation to the market of land and real визначені інвестиційні пропозиції щодо ринку землі та не- estate. On the basis of these data and other information the general рухомості. На основі цих та інших даних розробляється гене- scheme of planning of the district has been developed. ральна схема планування району. The scheme of planning of 21 rural communities, which are fixed В районі виготовлені схеми планування території 21 сільської in basis of the Program of the mobilization of investments, have been громади, які покладено в основу Програми залучення інвестицій. made in the district. The scheme of settlements foresees zoning on Схеми сіл передбачають зонування по пріоритетності розміщен- priority of the mobilization of investments and the production con- ня інвестицій та концентрацію виробництва за принципом про- centration on principle of industrial parks. мислових парків. For today 2 industrial parks are in the stage of building, namely: In- На сьогодні в стадії будівництва 2 промислові парки: Промис- dustrial park of the LTD «Zemelnyy Soiuz», Industrial park «Velykody- ловий парк ТОВ «Земельний союз», Промисловий парк «Велико- merskyy». 5 industrial zones are determined: Kalynivka, Shevchenko, димирський». Визначені 5 промислових зон: Калинівська, Шев- Kalyta, Trebukhiv, Zavorychi. ченківська, Калитянська, Требухівська, Заворицька. The zones of the priority investing are selected: Виділені зони пріоритетного інвестування: - zone of food retail and processing industry; - зона харчової та переробної промисловості; - zone of light industry; - зона легкої промисловості; - zone of development of dairy cattle breeding; - зона розвитку молочного тваринництва; - zone of industrial building; - зона промислової забудови; - zone of recreation, rest and tourism. - зона рекреації, відпочинку та туризму. The priority directions of mobilization of investments in the dis- Пріоритетними напрямками залучення інвестицій в район є: trict are: - будівництво логістичних центрів (комплексів по зберіганню, - building of logistic centers (complexes on storage, treatment обробці і просуванню товарів до споживача («Рабен – Естейт», and advancement of commodities to the user («Raben – Estate», «Девелопер Систем»); «Developer System»); - проведення організованого житлового будівництва в комп- - conducting of the organized housing building in complex with лексі з вирішенням соціально – побутових завдань відповідно до solving socially – domestic tasks in accordance with the general генеральних схем розвитку населених пунктів; schemes of the development of settlements; - створення рекреаційних комплексів на території Зазимської, - creation of recreational complexes on the territory of the settle- Пухівської, Погребської, Літківської сільських рад. ment councils of Zazymya, Pukhivka, Pogreby, Litky. 3. ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ 3. INFRASTRUCTURE OF THE DISTRICT Станом на 01.01.2008 р. в районі функціонують 20 комуналь- By the state on the 01.01.2008 20 communal enterprises and них підприємств та КП «Броварське районне виробниче управ- the CE «Brovary District Production management of housing and ління житлово-комунального господарства». communal services» function in the district. 3.1. Водопостачання та водовідведення 3.1. Water supply and sewerage Водопостачання району здійснюється централізованим водо- The water-supply of the district is carried out by the central- проводом та локальними водопроводами промислових підпри- ized plumbing and local plumbings of industrial enterprises. The ємств. Джерело водопостачання – річка Десна. source of water-supply is the river of Desna. Ціни на водопостачання Prices of water supply (станом на 01.01.2008 року). (by the state on the 01.01.2008). Населення 1,71 грн за 1 м3 Population 1,71 грн за 1 м3 Промисловість 2,02 грн за 1 м3 Industry 2,02 грн за 1 м3 Бюджетні організації 1,92 грн за 1 м3 Budget-funded organisations 1,92 грн за 1 м3 11
 • Ціни на водовідведення Prices of sewerage (станом на 01.01.2008 року). (by the state on the 01.01.2008). Населення 1,62 грн за 1 м3 Population 1,62 грн за 1 м3 Промисловість 1,92 грн за 1 м3 Industry 1,92 грн за 1 м3 Бюджетні організації 1,82 грн за 1 м3 Budget-funded organisations 1,92 грн за 1 м3 3.2. Електропостачання 3.2. Power supply Комерційна дільниця Броварського районного підрозділу The commercial division of the Brovary district subsection of the ЗАТ АЕС «Київобленерго» здійснює постачання електроенергії Joint-stock company of AES «Kyivoblenergo» carries out the supply на території Броварського району. of the electric power on the territory of the Brovary district. Начальник комерційної дільниці – Chief of the commercial division – Павлійчук Олександр Анатолійович; Pavliychuk Oleksandr Anatoliyovych; Телефон приймальні – 5-44-60; Phone of reception room – 5-44-60; Факс: 5-44-45; Fax: 5-44-45; Адреса дільниці: вул. Address of division: 10, Вокзальна,10, м. Бровари Vokzalna str., Brovary, Київської області, 07400. Kyiv region, 07400. 3.3. Газопостачання 3.3. Gas supply Газопостачання природ- The Brovary branch of the ним газом району здійснює OJSC «Kyivoblgaz» carries out Броварська філія ВАТ «Київоб- the gas supply of the district by лгаз». 2007 року завершена natural gas. The total gasification повна газифікація всіх населе- of all settlements of the district is них пунктів району. Район га- completed in 2007. The district зифікований трьохступеневою is supplied by gas with three- системою газопостачання: га- extent system of gas-supplying: зопроводами високого, серед- by the gas pipelines of high, нього і низького тиску. middle and low pressure. Ціни на газ (станом на 01.01.2008 року). Prices on gas (by the state on the 01.01.2008). Ціна за 1 м3 газу на 01.01.2008 року Price for 1 m3 of gas on the 01.01.2008 при на- за нор- With By norms явності мами device of con- Споживач газового спожи- Consumer of gas sump- лічильни- вання, account, tion, ка, (грн.) (грн.) (UAH) (UAH) Населення Population За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 0,315 0,345 0,315 0,345 не перевищує 2500 м3 volume per year doesn’t exceed 2500 m3 За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 0,478 0,526 0,478 0,526 не перевищує 6000 м3 volume per year doesn’t exceed 6000 m3 За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 0,98 1,078 0,98 1,078 не перевищує 12000 м3 volume per year doesn’t exceed 12000 m3 За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 1,173 1,29 1,173 1,29 більший 12000 м3 volume per year is more than 12000 m3 Промисловість Industry Поставка 1,23995 Delivery 1,23995 Транспортування 0,07692 Transportation 0,07692 Інші Others Комунальні підприємства: Communal enterprises: Населення 0,686 Population 0,686 Бюджет (школи, дитячі садки, лікарні Budget (schools, kindergartens, 1,28207 1,28207 і т. д.) hospitals and etc.) 12
 • 3.4. Теплопостачання 3.4. Heat supply У Броварському районі забезпечують теплом житлові будин- 64 boiler rooms provide heat with dwelling-houses and objects of ки та об’єкти соцкультпобуту social and cultural life in the Bro- 64 котельні. vary district. За 2007 рік побудовано 27 In 2007 27 autonomous автономних міні-котелень по mini-boiler rooms on heating of опаленню об’єктів бюджетної objects of the budgetary sphere сфери (шкіл, дитячих садків, (schools, kindergartens, houses будинків культури) в селах of culture) were built in the vil- Заворичі, Мокрець, Погреби, lages of Zavorychi, Mokrets, Літки, Рожни, Світильня, Се- Pogreby, Litky, Rozhny, Svitylnya, миполки, Бобрик, Тарасівка, Semypolky, Bobryk, Tarasivka, Требухів, Шевченкове за ра- Trebukhiv, Shevchenkovo due to хунок субвенції держбюджету, the direct government subsidy, коштів районного бюджету та facilities of the district budget фонду «Відродження». and the fund «Vidrodgennya». 3.5. Телекомунікації 3.5. Telecommunications Надання послуг телефонного зв»язку в районі здійснюється Providing services of the telephone connection in the district is від 21 АТС монтованою ємністю 11644 номерів, які обслуговує ЦЕЗ carried out from 21 autonomous telephone stations with the assem- № 1 Київської дирекції ВАТ «Укртелеком». Насиченість апаратів на bled capacity of 11644 numbers, which are served by the Centre of 100 мешканців складає 12 одиниць. the electrical link №1 of the Kyiv management of the OJSC «Ukrtele- Крім того, населення району має можливість користувати- com». The saturation of phones on 100 habitants makes 12 units. ся послугами різних операторів мобільного зв’язку «Київстар», In addition, the population of the district have a possibility to use «UMS», «Голден – Телеком», «Астеліт». services of different operators of mobile communication «Kyivstar», Великим попитом користується послуга Інтернет. «UMC», «Golden – Telecomme» «Astelite». The service of the Internet is in great demand. 3.6. Транспортні комунікації 3.6. Transport communications Броварський район має розвинуту транспортну інфра- The Brovary district has a developed transport infrastructure. The структуру. Загальна довжина шляхів 1700 км, які зв’язують усі total length of ways is 1700 kms, which link all the settlements of the населені пункти району. Через територію регіону проходить district. The row of strategic routes passes through the territory of the ряд стратегічних трас, таких як: Київ – Санкт-Петербург, Київ – district, such as: Kyiv – Saint Petersburg, Kyiv – Priluky. Basic ways of Прилуки. Основні шляхи району – М-01 в напрямку Чернігова, the district are M-01 in the direction of Chernigiv, P 28 in the direc- Р 28 в напрямку Борисполя, Р 01, Т 10 04, Т 10 08. tion of Boryspil, R 01, T 10 04, T 10 08. Громадський транспорт у The public transport in the Броварському районі пред- Brovary district is presented by ставлений автобусним і заліз- bus and railway connections. ничним сполученнями. The transport network of the Транспортна мережа ра- district makes 45 routes of bus- йону складає 45 автобусних ses. Daily the population is trans- маршрутів. Щоденно 850 рей- ported by 850 trips to the work сами населення перевозиться to Kyiv and Brovary. на роботу в м. Київ та м. Брова- The cost of tickets depends ри. on the length of the travel. Ціна квитків залежить від The cost of tickets for travel довжини проїзду. on a public motor transport Ціна квитків за проїзд на makes 0,18 UAH for 1 km of the громадському автотранспорті travel. 3.7. Ринок житла 3.7. Real estate market Будівництво житла в районі ведеться за рахунок коштів під- Building of habitation in the district is carried out due to facilities of приємств та інвесторів, власних коштів громадян. Ціна 1 кв.м enterprises and investors, personal funds of citizens. The cost of 1 square житла на вторинному ринку залежить від віддаленості населе- meter of habitation at the second market depends on the remoteness of ного пункту, наявності ринку праці та об’єктів соціальної інфра- settlement, presence of labour-market and objects of social infrastructure, структури, середня ціна – 4,2 тис. грн. за 1 кв. м. the middle price is 4,2 thousand UAH for 1 square meter. За 2007 рік введено в дію 195 індивідуальних житлових In 2007 195 individual dwelling-houses, by total area of 35,1 thou- будинків, загальною площею 35,1 тис. м 2. В с. Рожівка ведеть- sand of square meters were put into operation. The cottage building ся котеджне будівництво, в с. Богданівка будується містечко is carried out in the village of Rozhivka, the township of «Novobog- «Новобогданівка» – 920 котеджів. danivka» of 920 cottages is built in Bogdanivka. 4. ФІНАНСОВО – КРЕДИТНА СФЕРА 4. FINANCIAL AND CREDIT SPHERE 4.1. Банківські установи 4.1. Bank institutions Висока привабливість району для розвитку бізнесу сприяє The high attractiveness of the district for the business devel- розширенню клієнтської бази, зростанню кредитно-фінансових opment is instrumental in expansion of client base, growth of установ та страхових компаній, що в свою чергу працює на credit-financial establishments and insurance companies, that in економічний розвиток міста. its turn works on the economic development of the district. 13
 • В регіоні працює 13 філій банків: № Назва банку Адреса Директор банку (П.І.П) Контактний телефон Броварська філія 1 м. Бровари, вул. Гагаріна, 26 Зіновська Лідія Василівна 6-10-20, 5-33-92 ф. АТ «Укрінбанк» Броварське відділення 2 м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1 Стригун Надія Борисівна 5-14-55 АБ «Київська Русь» Броварська філія Райфайзен 3 м. Бровари, вул. Гагаріна, 22 Гринь Володимир Миколайович 5-01-99, 6-24-61 ф. банк «Аваль» Броварська філія 4 м. Бровари, бул. Незалежності, 6б Запорожець Тетяна Іванівна 5-58-59 АКБ «Укрсоцбанк» Броварське відділення 5 м. Бровари, бул. Незалежності, 9а Рущинська Раїса Петрівна 5-01-55, 5-20-77 ф. ощадбанку № 5400 Броварське відділення 6 м. Бровари, вул. Київська, 286 Косач Людмила Іванівна 6-61-15, 6-61-14 АБ «Банк регіонального розвитку» Філія відділення 7 м. Бровари, бул. Незалежності,14а Миколаєць Катерина Семенівна 6-28-06 «Промінвестбанку» Броварське відділення 8 м. Бровари, бул. Незалежності, 13 Відоменко Наталія Миколаївна 6-00-48 АКБ «Мрія» Броварське відділення 9 м. Бровари, бул. Незалежності, 12 Солодкая Тетяна Вікторівна 5-34-94 КГУ ЗАТ «Приватбанк» Броварське відділення 10 м. Бровари, вул. Гагаріна, 10 Нікітіна Тетяна Миколаївна 4-60-35, 246-44-71 АБ «Укрпромбанк» Броварське відділення 11 м. Бровари, вул. Гагаріна, 9 Корж Владислав Вікторович 6-90-00 АКБ «Правекс – Банк» 12 Броварська філія АБ «ВаБанк» м. Бровари, бул. Незалежності, 3б Сорочан Тетяна Василівна 4-62-25 Відділення № 2 філії 13 м. Бровари, бул. Незалежності, 7 Андрєєва Ольга Сергіївна 6-73-37, 238-21-58 АКБ «Золоті ворота» 13 branches of banks function in the district: № Bank name Address Director of the bank (Name and surname) Contact phone number Brovary branch of joint-stock 1 26, Gagarina street, Brovary Zinovska Lidiya Vasylivna 6-10-20, 5-33-92 f company «Ukrinbank» 2 Brovary branch of JSB «Kyiv Rus» 1, Vozzyednan-nya street, Brovary Strygun Nadiya Borysivna 5-14-55 3 Brovary branch of the bank «Aval» 22, Gagarina street, Brovary Gryn Volodymyr Mykolayovych 5-01-99, 6-24-61 f Brovary branch of 6-b, Nezalezh-nosti boulevard, 4 Zaporozhets Tetyana Ivanivna 5-58-59 JSCB «Ukrsotsbank» Brovary Brovary branch of the 9-a, Nezalezh-nosti boulevard, 5 Rushchynska Rayisa Petrivna 5-01-55, 5-20-77 f Savings Bank №5400 Brovary Brovary branch of 6 JSB «Bank of the Regional 286, Kyivska street, Brovary Kosach Lyudmyla Ivanivna 6-61-15, 6-61-14 Development» 14-a, Nezalezh-nosti boulevard, 7 Branch of «Prominvest- bank» Mykolayets Kateryna Semenivna 6-28-06 Brovary 13, Nezalezh-nosti boulevard, 8 Brovary branch of JSCB «Dream» Vidomenko Nataliya Mykolayivna 6-00-48 Brovary Brovary branch of the Pecherskyy 12, Nezalezh-nosti boulevard, 9 Solodka Tetyana Viktorivna 5-34-94 branch «Privatbank» Brovary Brovary branch of the bank 10 10, Gagarina street, Brovary Nikitina Tetyana Mykolayivna 4-60-35, 246-44-71 «Ukrprombank» Brovary branch of 11 9, Gagarina street, Brovary Korzh Vladyslav Viktorovych 6-90-00 JSCB «Pravex-bank» Brovary branch of joint-stock bank 3-b, Nezalezh-nosti boulevard, 12 Sorochan Tetyana Vasylivna 4-62-25 «VA-Bank» Brovary Branch №2 of the branch of 13 7, Nezalezhnosti boulevard, Brovary Andreyeva Olga Sergiyvna 6-73-37, 238-21-58 JSCB «Golden Gate» 14
 • 4.2. Страхові компанії 4.2. Insurance companies В районі працють 2 страхові компанії: 2 insurance companies function in the: Назва Директор Контактний Director of the Адреса Contact компанії банку (П.І.П) телефон company Company name Address phone (Name and Українська number м. Бровари, бул. Данільченко surname) пожежно– Незалежності, Надія 5-74-41 страхова Ukrainian 21, Nezalezhnosti Danilchenko буд. 21, оф. 74 Володимирівна компанія fire-insurance boulevard, Nadiya 5-74-41 company Brovary, office 74 Volodymyrivna Броварське м. Бровари, міське Куліш Зоя Brovary city 6-v, Nezalezhnosti бул. Незалежності, 5-50-32 Kulish Zoya відділення Олександрівна branch of boulevard, 5-50-32 буд. 6в Oleksandrivna НАСК «Оранта» NASK «Oranta» Brovary 5. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 5. SOCIAL SPHERE Соціально-економічна політика райдержадміністрації у сфе- The socio-economic policy of the District State Administration in the рі освітньо-виховної діяльності визначається такими основними field of an educationally-educate activity is determined by such basic pri- пріоритетними напрямками: створення мешканцям Броварщини ority directions: creation of conditions to the inhabitants of the Brovary умов рівного доступу до здобуття повноцінної освіти різними district for equal access to the receipt of the valuable education by the dif- категоріями дітей; створення закладів освіти нового типу (ліцеїв, ferent categories of children; creation of establishments of the formation гімназій, спеціалізованих шкіл); створення умов для ефективного of the new type (lyceums, gymnasiums, specialized schools); creation of функціонування системи охорони conditions for the effective functioning здоров’я; збереження і подальший of the system of the health protection; розвиток культурної інфраструк- saving and subsequent development тури району; відродження, збе- of the cultural infrastructure of the dis- реження національної культурної trict; revival, saving of the national cul- і духовної спадщини (рухомих та tural and spiritual heritage (mobile and нерухомих пам’яток і цінностей, immobile sights and values, museums, музеїв, заповідників тощо), як preserves and others like that) as bases основи національної культури; of the national culture; strengthening зміцнення матеріально-технічної of the material and technical base of бази закладів культури та техніч- establishments of the culture and tech- не переоснащення галузі, впрова- nical retooling of the industry, introduc- дження сучасних інформаційних tion of the modern informative systems, систем, комп’ютеризація бібліотеч- computerization of the library industry; ної галузі; розвиток туристично- development of the tourist-recreation- рекреаційного комплексу; забезпе- al complex; providing of conditions for чення умов для творчого розвитку the creative development of personal- особистості, підвищення культурного рівня та естетичного вихо- ity, increase of the cultural standard and aesthetically beautiful education вання громадян, поліпшення діяльності усіх складових фізкуль- of inhabitants, improvement of the activity of all constituents of athletic турного та спортивного руху в районі. and sporting motion in the district. 5.1. Медичні установи 5.1. Medical establishments Мережа медичних закладів району відповідає вимогам нор- The network of medical establishments of the district meets мативних документів. У 16 селах діють медичні амбулаторії, у 15 the requirements of normative documents. Medical out-patient’s населених пунктах працюють фельдшерсько-акушерські пункти. clinics operate in 16 villages, first-aid stations work in 15 settle- В шести найбільших селах працюють дільничні лікарні. ments. District hospitals work in the biggest six villages. Медична допомога населенню району здійснюється Бровар- The medicare is carried out to the population by the Brovary ською центральною районною лікарнею, поліклінікою, дитячою Central District Hospital, policlinic (for 1000 visitors), child’s and та стоматологічною поліклініками. 2009 року буде введена нова stomatology policlinics. The new policlinic on which building 22 поліклініка, на будівництво якої вже залучено 30 млн. грн. mln. UAH are mobilized will be put into operation in 2009. 2007–2008 р. р. за кошти меценатів в с. Літки побудована нова The new hospital for 25 beds and the medical out-patient’s лікарня (25 ліжок) та медамбулаторія на 50 відвідувань. clinic for 50 visitors were buit for sponsors in 2007-2008 facilies. 15
 • 5.2. Освіта 5.2. Education В районі освітню діяльність здійснюють 24 школи, в них на- In the Brovary district the educational activity is carried out by 24 вчаються 8005 учнів. Діють 4 навчально – виховні комплекси: schools where study 8005 pupils. The amount of classes makes 401. в смт В. Димерка «Загально-освітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей the amount of pupils in the class – 20. – центр професійної підготов- The question of making ки», в с. Зазим’є, в с. Русанів і в healthy of children is very actually. с. Тарасівка. In 2007 about 6,2 million UAH of Кількість класів – 401. Напо- facilities were used on making внюваність класів – 20 учнів. healthy of 7373 persons. Дуже актуально стоїть пи- In the Brovary district by the state тання оздоровлення дітей. 2007 on the 01.01.2008 operate 4 educa- року на оздоровлення 7373 чол. tional complexes: «General school of було використано близько 6,2 the I-III grades – lyceum – center of млн. грн. professional preparation» in the vil- У районі працює 20 до- lage of V. Dymerka, in the villages of шкільних закладів, кількістю Zazymya, Rusaniv and Tarasivka. груп – 73, розраховані на 1774 20 preschool establishments місць. Відвідують дитячі заклади 1835 дітей. 2007-2008 років work in the district with the amount of groups of 73, which are intended відкрили свої двері дитячі садки в с. Рожівка та Погреби. for 1774 places. 1835 children visit preschool establishments. 5.3. Культура 5.3. Culture В районі збережено основну мережу закладів культури: 34 The basic network of cultural establishments is preserved in the клубні установи, 30 бібліотек, дитяча школа мистецтв і дитячий district: 34 club establishments, 30 libraries, child’s school of arts and театр естрадної пісні «Маестро». child’s theatre of popular song «Maestro». Робота цих закладів спрямована на відродження тради- The activity of these establishments is directed on the revival ційних форм мистецтв, естетичного виховання населення, of traditional forms of arts, the aesthetically beautiful education of формування його національної свідомості. population, the forming of its national consciousness. За кошти з різних джерел було поліпшено матеріально- The material and technical state of cultural establishments is im- технічний стан закладів культури. Продовжувалося поповнення proved due to facilities of different sources. The stocking of the funds фондів філіалів централізованої бібліотечної системи. of branches of the centralized library system is in progress. 2008–2010 років планується будівництво 6 будинків культури The building of 6 houses of culture (in the villages of Zavorychi, Kra- (сіл Заворичі, Красилівка, Погреби, Опанасів, Пухівка, Зазим’є, sylivka, Pogreby, Opanasiv, Pukhivka, Zazymya and the settlement of V. смт. В. Димерка), капітальний ремонт 4 клубних установ та під- Dymerka), major repairs of 4 club establishments and connecting to heat- ключення до опалення клубів і бібліотек. ing of clubs and libraries are planned in 2008-2010. 5.4. Заклади відпочинку та оздоровлення 5.4. Establishments of rest and making healthy В районі функціонує 30 баз відпочинку, розташованих на р. Дес- There are 30 bases of rest in the district, which are located on на, в лісовій зоні та на озерах. Дитячі оздоровчі табори приймають the Desna, in the forests and on lakes. In summer the health child’s літом дітей на оздоровлення. camps welcome children on making healthy. Завдяки належній спортивній базі, кадровому потенціалу, фіз- Due to the proper sporting base and personnel potential 20% of культурою та спортом охоплено 20% населення різного віку. В ра- population of different age go in for physical education and sports. 1 йоні функціонують: 1 стадіон, 31 stadium, 31 sporting halls, 12 спортивний зал, 12 приміщень rooms for athletic – health train- для фізкультурно – оздоровчих ings, 30 sporting grounds, 28 foot- занять, 30 спортивних майдан- ball grounds, 32 grounds of trainers чиків, 28 футбольних полів, 32 operate in the district. The team of тренажерні майданчики. Коман- the Brovary district «Budivelnyk» да Броварського району «Бу- became a silver prizewinner among дівельник» стала срібним при- the teams of the highest league of зером серед команд вищої ліги the Championship of Ukraine on Чемпіонату України з гандболу, handball, and the team on hockey а команда «Барс» з хокею – сріб- «Bars» is a silver prizewinner of the ний призер Чемпіонаті України Championship of Ukraine among серед команд вищої ліги. the teams of the highest league. Гордістю Броварського району Masters of sports of the inter- є майстри спорту міжнародного класу , переможці та чемпіони світу national class, winners and world champions Dzinziruk Sergiy, Akopyan – Дзіндзірук Сергій, Акопян Олена, Жанна Блок, Багач Олександр. Olena, Zhanna Blok, Bagach Oleksandr are pride of the Brovary district. 2007 року вперше в смт В Димерка закладено Зіркову Алею The Star Avenue of sporting of the Brovary district was laid in the спортивної Броварщини. settlement of V. Dymerka in 2007. 5.5. Туризм 5.5. Tourism Броварський район володіє значними рекреаційно- The Brovary district owns considerable resources of recreation and курортними ресурсами. Такі села, як Зазим’є, Пухівка, Літки, Літочки health resort. Such villages as Zazymya, Pukhivka, Litky, Litochky at- приваблюють туристів. Враховуючи наявність унікальних історич- tract tourists. Taking into account the presence of unique historical, них, природних і лікувальних факторів, розвиток інфраструктури natural and medical factors, the development of the infrastructure of відпочинку, лікування, туризму є дуже перспективним напрямком rest, treatment and tourism is a very perspective direction for mobiliza- для залучення інвестицій. tion of investments. 16
 • 6. ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 6. OFFICIAL SECTION 6.1. Місцеві органи влади 6.1. Local authorities Броварська райдержадміністрація Brovary District State Administration Голова тел. 226-30-35 Head of the District State ph. 226-30-35 м. Бровари, 15, Gagarina райдержадміністрації – 5-40-88 Administration – Didenko 5-40-88 вул. Гагаріна, 15 street, Brovary Діденко Микола Федорович факс 6-27-00 Mykola Fedorovych fax 6-27-00 Перший заступник голови First deputy of the Head of the м. Бровари, тел. 246-37-78 15, Gagarina ph. 246-37-78 адміністрації – Administra-tion – Darmogray вул. Гагаріна, 15 6-06-34 street, Brovary 6-06-34 Дармограй Олексій Іванович Oleksiy Ivanovych Заступник голови адміністра- Deputy of the Head of the Ad- ції з питань розвитку агро- м. Бровари, тел. 5-50-68 ministration on the development 15, Gagarina ph. 5-50-68 промислового комплексу вул. Гагаріна, 15 5-32-46 of agroindustrial complex – street, Brovary 5-32-46 – Луценко Ігор Вікторович Lutsenko Igor Viktorovych Заступник голови адміністра- Deputy of the Head of the м. Бровари, 15, Gagarina ції з економічних питань – 5-10-52 Administration on economy – 5-10-52 вул. Гагаріна, 15 street, Brovary Откидач Наталія Андріївна Otkydach Nataliya Andriyivna Заступник голови адміністра- Deputy of the Head of the м. Бровари, 15, Gagarina ції з гуманітарних питань – 5-20-86 Administration on humanity– 5-20-86 вул. Гагаріна, 15 street, Brovary Шульга Валентина Євгеніївна Shulga Valentyna Yevgenivna Броварська районна рада Brovary District Council Голова райради – м. Бровари, тел. 6-50-69 Head of the Council – 15, Gagarina ph. 6-50-69 Кушніренко Юрій Іванович вул. Гагаріна, 15 6-23-70 Kushnirenko Yuriy Ivanovych street, Brovary 6-23-70 Заступник голови райради – м. Бровари, Deputy of the Head of the Council 15, Gagarina 5-21-24 5-21-24 Симиненко Василь Іванович вул. Гагаріна, 15 – Symynenko Vasyl Ivanovych street, Brovary Броварська ОДПІ Brovary United State Tax Inspectorate Начальник – м. Бровари, тел. 5-31-09 Chief – 286, Kyivska ph. 5-31-09 Лавров Олександр Сергійович вул. Київська, 286 6-07-77 Lavrov Oleksandr Sergiyovych street, Brovary 6-07-77 Броварський районний відділ Головного Brovary District Department of the Central Administration of the управління МВС України в Київській області MIA of Ukraine in the Kyiv Region Начальник – м. Бровари, тел. 212-31-13 Chief – 24, Kirova ph. 212-31-13 Ящук Петро Павлович вул. Кірова, 24 6-28-01, 5-02-11 Yaschuk Petro Pavlovich street, Brovary 6-28-01, 5-02-11 Загін державної пожежної охорони № 2 Detachment of the State Fire Guard № 2 of the Управління державної пожежної охорони Department of the State Fire Guard ГУ МВС України of the CA of the MIA of Ukraine Начальник – Chief – м. Бровари, 11-a, Cherniakhivskogo Семиног тел. 6-25-00 Semynog Mykola ph. 6-25-00 вул. Черняхівського, 11а street, Brovary Микола Миколайович Mykolayovych Відділ з питань надзвичайних ситуацій Department on emergency та соціального захисту населення and social protection of population райдержадміністрації of the District State Administration Начальник – м. Бровари, Chief – 15, Gagarina тел. 4-11-74 ph. 4-11-74 Ігнатенко Петро Пилипович вул. Гагаріна, 15 Ignatenko Petro Pylypovych street, Brovary Деснянська рятувальна станція Desnianska Rescue Station Начальник – Chief – Village с. Рожни тел. 2-42-04 ph. 2-42-04 Кучерський Віктор Васильович Kucherskyy Viktor Vasylyovych of Rozhny Районна лікарня Emergency Головний лікар – м. Бровари, Chief Physician – 14, Shevchenka тел. 4-41-00 ph. 4-41-00 Басистюк Ігор Іванович вул. Шевченка, 14 Basystyuk Igor Ivanovych street, Brovary 17
 • 6.2. Засоби масової інформації 6.2. Mass Media Міськрайонна City and district Засновники: ко- Founders: Group газета: «Нове newspaper: «Nove лектив редакції га- Просянова of editors of Prosianova тел. ph. життя» (газета Zhytya» (newspaper зети, Броварська Галина newspaper, Brovary Galyna 4-03-76 4-03-76 Броварської міської та of Brovary City and Dis- міська та районна Петрівна City and District Petrivna районної рад, райдер- trict Councils, District ради, РДА. Councils, DSA. жадміністрації) State Administration) Засновники: Founders: group колектив редакції of editors of Гоменюк Gomenyuk Міськрайонне радіомовлен- тел. City and district broadcasting, ph. Микола Mykola радіомовлення ня, Броварська 5-13-91 broadcasting Brovary City and 5-13-91 Андрійович Andriyovych міська та районна District Councils, ради, РДА. DSA. Виходить за під- Is published Інформаційно – тримки Бровар- under support аналітичний Чудновець Information Chudnovets ської районної 8 (044) of the Brovary 8 (044) тижневик Тетяна Analysis weekly Tetyana державної 332-99-12 District State 332-99-12 «Перспектива Федорівна «Perspective Plus» Fedorivna адміністрації та Administration Плюс» районної ради and Council 6.3. Інша корисна інформація 6.3. Other useful information Назва організації Адреса Name of the organisation Address Київська область, School of the Спілка підприємців Броварський Municipal Person- Броварського району Union of businessmen of the Brovary district район, nel Management, Голова – Chief – Khomenko Mykola Oleksandrovych смт Калинівка, Kalynivka, Brovary Хоменко Микола Олександрович ШМУР district, Kyiv region Узгоджувальна комісія з питань Київська область, Coordinative commission on questions 15, Gagarina розташування та інженерного м. Бровари of location and engineering providing street, Brovary, забезпечення об’єктів на території вул. Гагріна, 15 of objects on the territory of the Brovary Kyiv region Броварського району (малий зал) district (small hall) Київська область 15, Gagarina м. Бровари street, Brovary, Дозвільний центр Адміністратор Allowing center Administrator вул. Гагріна, 15 Kyiv region, каб. 322 of. 322 Впроваджені інвестиційні проекти Investment projects realized на території Броварського району оn the territory of the Brovary district Сума про- Кількість Період Number Period Project Інвестор, Investor, екту (млн. робочих впрова- of work- of sum (mln. місце розміщення в районі location in the district місць дження places realization дол. США) US dollars) Будівництво І черги логістичного Building of the I turn of the logistic центру ТОВ «Рабен – Україна» 10,0 260 2007 рік center of the LTD «Raben – Ukraine» 10,0 260 2007 (Україна) смт. В Димерка (Ukraine) in the settlement of V. Dymerka Будівництво І черги складського комплексу ТОВ «ТКГ» (Україна) 1,0 5 2007 рік Building of the I turn of ware-house в с. Заворичі complex of the LTD «TKG» (Ukraine) 1,0 5 2007 in the village of Zavorychi ІІ черга тепличного комплексу ІІ півріччя ТОВ «Асканія – Флора» (США) 3,0 44 II turn of the hothouse complex of 2007 року ІІ half-year в с. Димитрово the LTD «Askaniya-Flora» (USA) in the 3,0 44 of 2007 village of Dimitrovo Господарські споруди та водо- ймище для розведення риби ТОВ 0,04 10 2007 рік Economic buildings and reservoir for «Зазим’є Плюс», в с. Зазим’є breeding of fish of the LTD «Zazymya 0,04 10 2007 Plus» in the village of Zazymya Логістичний центр 5,0 30 2007 рік ТОВ «А – Лог» (Кіпр), с. Красилівка Logistic center of the LTD «A-Log» 5,0 30 2007 (Cyprus) in the village of Krasylivka Магазин продовольчих товарів 0,06 8 2007 рік ПП Лушник О.В., с. Княжичі Shop of food stuffs of the PE Lushnyk 0,06 8 2007 O.V., v. Knyazhychi І черга будівництва шумозахисної зони, гаражів та стоянка авто- I turn of building of noise-protective 0,01 5 2007 рік транспорту zone, garages and parking of the LTD 0,01 5 2007 ТОВ «Трудар ЛПБ і К», с. Княжичі «Trudar LPB and K», v. Knyazhychi 18
 • Сума про- Кількість Період Number Period Project Інвестор, Investor, екту (млн. робочих впрова- of work- of sum (mln. місце розміщення в районі location in the district місць дження places realization дол. США) US dollars) Підвідний газопровід до с. Гребель- Feeding gas pipeline to the village 0,04 3 2007 рік ки Світильнянської сільської ради of Grebelki of the Svitylnya Village 0,04 3 2007 Council Будівництво 60–квартирного жит- лового будинку площею 2,9 кв.м., 3,0 5 2007 рік Building of 60-apartment house Броварський БЗБК «Меркурій» by an area of 2,9 thous.m2 of the 3,0 5 2007 Brovary HBC «Merkuriy» І черга будівництва заводу 2007 – по виготовленню металопрофілю 14,0 40 I turn of building of the factory on 2008 роки 2007 – ТОВ «Века Україна» (Німеччина) making of metal profiles of the LTD 14,0 40 2008 «Veka Ukraine» (Germany) Будівництво І черги об’єкта 25.06.07 «Супермаркет», у с. Княжичі уро- 0,5 5 Building of the I turn of the object №878 чище «Орлище», ТОВ «Трудар і К» «Supermarket» in v. Knyazhychi, 25.06.07 0,5 5 natural boundary «Orlyshtche» №878 ІІ черга будівництва логістичного 10.08.07 of the LTD «Trudar LPB and K» центру ТОВ «Рабен ЕСТЕЙТ», 1 100 №1149 смт В. Димерка I turn of building of the logistic 10.08.07 center of the LTD «Raben ESTATE» 1 100 Реконструкція автогаража під №1149 in the settlement of V. Dymerka підприємство по виготовленню 06.07.07 0,2 45 ручного слюсарного інструмента №972 Reconstruction of the garage for в с. Літки, ТОВ «Юко Україна» an enterprise on making of hand 06.07.07 0,2 45 metalwork instrument in v. Litky, №972 Реконструкція існуючого при- the LTD «Yuko Ukraine» міщення комори під цех по пере- 06.07.07 0,04 15 робці молока №972 Reconstruction of the existent room 06.07.07 в с. Літочки, ПП Рижков О.В. of barn for a workshop on processing 0,04 15 №972 of milk in v. Litoch-ky, PE Pryma A.F. Будівництво магазину в 14.08.07 0,1 4 с.Тарасівка, ПП Прима А.Ф. №1164 Building of the shop in the village of 14.08.07 0,1 4 Tarasivka, PE Pryma А.F. №1164 Будівництво складських при- 01.10.07 міщень у смт Калинівка, 1,0 10 Building of facilities of storages in №1475 01.10.07 ТОВ «БМБ Компаунд» v. Kalynivka, 1,0 10 №1475 the LTD. «BMB Compound» Будівництво млина в с. Зазим’є, 01.10.07 0,1 5 ПП Трусевич С.М. №1474 Building of the mill in v. Zazymya, PE 01.10.07 0,1 5 Trusevych S.M. №1474 Будівництво кафетерію з відкри- 21.12.07 тим майданчиком у 0,5 30 Building of the cafeteria with the №2110 21.12.07 смт В Димерка, ПП Сотніченко А.І. outside court in s. V. Dymerka, PE 0,5 30 №2110 Sotnichenko А.І. Будівництво торговельно – роз- важального комплексу з готелем 21.12.07 Building of trade – entertaining 0,5 22 21.12.07 на 10-12 місць в с. Зазим’я, №3124 complex with a hotel of 10-12 places 0,5 22 №3124 ПП Капштик І.М. in v. Zazymya, PE Kapshtyk І.М. ІП «Кока –Кола Беверіджз Україна FE «Coca-Cola Beverages in Ukraine, Лімітед», (Нідерланди) будівни- LTD», the third turn of line on the цтво ІІІ черги лінії по виробни- 30,08 200 2007 production of mineral water and 30,08 200 2007 цтву мінеральної води та прохо- cold beverages in s. V. Dymerka лодних напоїв, смт В. Димерка (Netherlands) МП «Компанія «Полісся», (Азер- SE «Company «Polissia», expansion of байджан) розширення виробни- 1,00 349 2007 shops of productions in v. Tarasivka 1,00 349 2007 чих приміщень у с. Тарасівка (Azerbaijan) І черга складських приміщень, I turn of facilities of storages of the 1,00 20 2007 1,00 20 2007 ТОВ «Дельта – Ф’юче» (Кіпр) LTD «Delta-Future» (Cyprus) Будівництво складських примі Building of ware-house щень ТОВ «Лафарг покрівельні 3,0 10 2007 of the LTD «Lafarg roofing systems» 3,0 10 2007 системи» (Німеччина) (Germany) Будівництво теплиць Building of hothouses of the 3,0 15 2007 3,0 15 2007 ТОВ «Камелія PR» (Еквадор) LTD «Camellia-PR» (Ecuador) Будівництво офісного приміще- Building of the office of the LTD 0,3 10 2002009 0,3 10 2002009 ння ТОВ «Пух – Клаб» (Ізраїль) «Pukh-Club» (Israel) Будівництво першої черги на- Building of the I turn of seeds сіннєвого заводу, ТОВ «Сесвандер 1,0 10 2007-2008 factory of the LTD «Sesvander Khave 1,0 10 2007-2008 Хаве Україна», (Нідерланди) Ukraine» (Netherlands) 19
 • БОБРИЦЬКА BOBRYK СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07431, Київська область Village of Bobryk Броварський район Brovary district с. Бобрик 07431, Kyiv region Литвин Lytvyn (+3804494) Сільський 8 (04494) 28-3-23 Village Head Микола Григорович Mykola Grygorovych 28-3-23 голова Циба Циба (+3804494) 8 (04494) 28-2-60 Секретар Secretary Галина Михайлівна Галина Михайлівна 28-2-60 Матвєєва Specialist in land Matveyeva (+3804494) Землевпо- 8 (04494) 28-2-60 Світлана Михайлівна Svitlana Mykhaylivna 28-2-60 рядник management Село було засноване за польськими джерелами By the Polish sources the village was founded in близько 1610 р. Тут жили люди, які займались about 1610. There lived people that were engaged бобровим промислом. Пізніше це було типове in beaver trade. Later it was a typical cossack military Історична Historical козацьке військове поселення з 90% козацьким settlement with a 90% of cossacks. Presently 2050 довідка information населенням. Нині в Бобрику проживає 2050 чоло- persons live in Bobryk (in English «Small beaver»). вік. Загальна площа землі в адмінмежах Бобриць- The total area of land in the administrative borders кої сільської ради – 3260,5 га. of the Bobryk Village Council is 3260,5 hectares. Зображення золотого бобра розкриває походжен- The picture of a gold beaver exposes an origin of ня назви села від бобрових промислів, а зобра- the name of the village of beaver trade, and the pic- Символіка Symbolics ження рубленої церкви на пурпуровому тлі – згад- ture of the wooden church on a purple background ка про козаків-поселенців, які колись збудували її is a mention about cossacks-settlers that once built на острові посеред болота Трубайло. it on an island in the middle of the bog of Trubayl. Бобрицька сільська рада Bobryk village council Назва населеного пункту с. Фрунзівка с. Бобрик Name of the settlement v. Frunzivka v. Bobryk Власник землі сільська рада сільська рада Land owner village council village council Загальна площа, га 2 100 Total area, hectares 2 100 Виробництво, Possible destination Placing of objects of Production, building, Можливе призначення Розміщення об’єктів будівництво, сільське of a lot of land industry agriculture земельної ділянки промисловості господарство Lease with further User's rights (ownership, lease) Lease Права користувача Ореда з послідуючим right for redemption оренда (власність, оренда) правом викупу from 1% to 10% of from 1% to 10% of від 1% до 10% від 1% до 10% Price for 100 m2, UAH. pecuniary valuation pecuniary valuation Ціна за 1 сотку, грн. грошової оцінки грошової оцінки of land of land землі землі Water supply no no Водопостачання ні ні Sewage no no Каналізація ні ні Gas supply yes yes Газопостачання так так Power supply yes yes Електропостачання так так Distance to the road with firm 50 100 Відстань до автодороги з covering (m) 50 100 твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 40 40 Відстань до аеропорту (км) 40 40 Distance to the city of Kyiv (km) 50 50 Відстань до м. Київ (км) 50 50 Distance to the city of Brovary 30 30 Відстань до м. Бровари (км) 30 30 (km) Інші відомості - - Other information - - Контактна особа сільський голова сільський голова Contact person Village Head Village Head Телефон, факс 8 (04494) 28-3-23 8 (04494) 28-3-23 Phone, fax 8 (04494) 28-3-23 8 (04494) 28-3-23 Кількість населення, осіб 2050 2050 Amount of population, persons 2050 2050 20
 • ГОГОЛІВСЬКА GOGOLIV СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07452, Київська область Village of Gogoliv Броварський район Brovary district с. Гоголів 07452, Kyiv region Приймак 8 (04494) 5-66-48 (+3804494) Сільський Pryymak Петро Васильович 8 (04494) 27-2-49 5-66-48 голова Village Head Petro Vasyliovych 27-2-49 Науменко 8 (04494) 27-2-47 Секретар Ніна Костянтинівна 8 (04494) 27-2-42 (+3804494) Naumenko 27-2-47 Secretary Балан Землевпо- Nina Kostiantynivna 8 (04494) 27-2-43 27-2-42 Тетяна Миколаївна рядник Specialist in land Balan (+3804494) Минуле Гоголева історики ототожнюють з літопис- Tetyana Mykolayivna 27-2-43 management ним градом Носовим на Руді, який згадується близь- ко 1148 р. Бурхливий розвиток Гоголів отримав на Historians equate the past of Gogoliv with an annalistic початку XVII століття. В той час було збудовано по- city Nosov na Rudi, which is remembered in about 1148. тужну фортецю, кілька церков. Містечко отримує Gogoliv got a rapid development at the beginning of статус міського самоуправління (Магдебурзьке пра- XVII century. A strong fortress and a few churches, were во). За королівським указом 25 лютого 1625 р. Гого- built in those times. The township got a status of a town леву подаровано «вольность мєстную», повну судо- of self-government (Magdeburg right). After a royal de- ву владу передано містечковому уряду на вічні часи. cree on February, 25, 1625 Gogoliv got «Local liberty», 1649 року тут формується Гоголівська козацька со- a complete department judicial passed to the township Історична тня. У наступні століття Гоголів прославився своїми government on eternal times. In 1649 the Gogoliv cos- довідка Historical ярмарками, виріс до найбільшого містечка району, sack squadron was formed there. Next centuries Gogoliv information став центром Гоголівської волості. 1904 р. тут про- became famous for its fairs, grew to the largest township живали 7500 чоловік, функціонували 150 торгово- of the district, became the center of the Gogoliv Volost. промислових установ. In 1904 7500 persons lived there, 150 commercial and in- У Гоголеві часто бував Тарас Шевченко. У містеч- dustrial establishments functioned in the township. Taras ку народився український поет Грицько Чупринка Shevchenko often visited Gogoliv. The Ukrainian poet (1879-1919 рр). Сьогодні в Гоголеві проживає 5010 Gritsko Chuprinka was borned in this township (1879- жителів. 1919). Today there are 5010 inhabitants in Gogoliv. Загальна площа землі в адмінмежах Гоголівської сіл- The total area of land in the administrative borders of ської ради – 9477,4 га. the Gogoliv Village Council is 9477,4 hectares. Гоголівська сільська рада Gogoliv village council Назва населеного пункту с. Гоголів Name of the settlement v. Gogoliv Власник землі Гоголівська СР Land owner Gogoliv VC Загальна площа, га 15 Total area, hectares 15 Можливе призначення Possible destination виробництво Production земельної ділянки of a lot of land Права користувача User's rights (ownership, lease) lease оренда (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. contractual Ціна за 1 сотку, грн. договірна Water supply yes Водопостачання так Sewage no Каналізація ні Gas supply yes Газопостачання так Power supply yes Електропостачання так Distance to the road with firm 1000 Відстань до автодороги з covering (m) 1000 твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 18 Відстань до аеропорту (км) 18 Distance to the city of Kyiv (km) 40 Відстань до м. Київ (км) 40 Distance to the city of Brovary 20 Відстань до м. Бровари (км) 20 (km) Інші відомості - Other information - Контактна особа сільський голова Contact person Village Head Телефон, факс 8 (04494) 27249 Phone, fax +38 (04494) 27249 Кількість населення, осіб 5010 Amount of population, persons 5010 21
 • ЖЕРДІВСЬКА ZHERDOVA СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07440, Київська область Village of Zherdova Броварський район, Brovary district с. Жердова 07440, Kyiv region Зубко 8 (04494) 5-11-26 (+3804494) Сільський Zubko Тетяна Павлівна 8 (04494) 20-2-22 5-11-26 голова Village Head Tetyana Pavlivna 20-2-22 Кононенко 8 (04494) 20-2-22 Секретар Галина Михайлівна Kononenko (+3804494) Secretary Galyna Mykhaylivna 20-2-22 Сидоренко Землевпо- 8 (04494) 20-2-22 Надія Михайлівна Specialist in land Sydorenko (+3804494) рядник Nadiya Mykhaylivna 20-2-22 management Поселення засновано 1858 р. в Жердовій долині, біля лісу, неподалік залізничної станції. Пізніше навколо The settlement was founded in 1858 in the Zherdova Жердови, на вільних землях, виникло ряд поселень valley, near the forest, near the railway station. Later – хуторів: Підлісся, Вільне, Захарівка, Першотравне- around Zherdova, on free lands arose up a row of set- ве, Куйбишеве, Михайлівка. Перед першою світо- tlements – farms: Pidlissya, Vilne, Zakharivka, Persho- Історична вою війною засновуються поміщицькі капіталістичні travneve, Kuybyshevo, Mykhaylivka. Before the first економії – Мацька і Карнаухова. За радянських часів довідка Historical world war the capitalist landowner economies were у Жердові було створено велику сільськогосподар- founded – Matsko and Karnaukhov. In soviet times a information ську комуну. large agricultural commune was created in Zherdova. Територіальна громада Жердови налічує 2623 жителі. The territorial community of Zherdova counts 2623 Загальна площа землі в адмінмежах Жердівської сіл- habitants. ської ради – 5152,9 га. The total area of land in the administrative borders of the Zherdova Village Council is 5152,9 hectares. Жердівська сільська рада Zherdova village council Назва населеного пункту с. Куйбишеве Name of the settlement v. Kuybyshiv Власник землі Жердівська СР Land owner Zherdova VC Загальна площа, га 7 Total area, hectares 7 Можливе призначення Possible destination Сільський зелений туризм Village green tourism земельної ділянки of a lot of land Права користувача Довгострокова оренда з правом викупу, User's rights (ownership, lease) Long-term lease with right for redemption, sale (власність, оренда) продаж Price for 100 m2, UAH. from 1% to 10% of pecuniary valuation of land Ціна за 1 сотку, грн. від 1% до 10% грошової оцінки землі Water supply no Водопостачання ні Sewage no Каналізація ні Gas supply yes Газопостачання так Power supply yes Електропостачання так Distance to the road with firm 2500 Відстань до автодороги з covering (m) 2500 твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 40 Відстань до аеропорту (км) 40 Distance to the city of Kyiv (km) 50 Відстань до м. Київ (км) 50 Distance to the city of Brovary 20 Відстань до м. Бровари (км) 20 (km) Інші відомості - Other information - Контактна особа сільський голова Contact person Village Head Телефон, факс 8 (04494) 51126, 8 (096) 2602065 Phone, fax +38 (04494) 51126, 8 (096) 2602065 Кількість населення, осіб 43 Amount of population, persons 43 22
 • ЗАВОРИЦЬКА ZAVORYCHI СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07424, Київська область Village of Zavorychi Броварський район Brovary district с. Заворичі 07424, Kyiv region Бабак Babak (+3804494) Сільський 8 (04494) 37-4-43 Village Head Петро Васильович Petro Vasylyovych 37-4-43 голова Раєнок Rayenok (+3804494) 8 (04494) 37-4-43 Секретар Secretary Любов Петрівна Lyubov Petrivna 37-4-43 Зоря Specialist in land Zoria (+3804494) Землевпо- 8 (04494) 37-4-43 Меланія Іванівна Melaniya Ivanivna 37-4-43 рядник management Літописні дані свідчать про заснування цього посе- The annalistic information testifies the foundation of лення ще князем Володимиром Великим 980 р. Оче- this settlement by prince Volodymyr Large in 980. Obvi- видно, відкрите археологами Заворицьке городище- ously, the Zavoryci township, opened by archaeologists, городок, відноситься саме до того часу. Заворицький belonged exactly to those times. The Zavoryci township городок входив до Трубізької системи оборонних entered to Trubitskoy’s system of defensive buildings of споруд княжої доби. Місцеві перекази переповідають princely days. Local legends retell about events of 1223. про події 1223 р. Значна роль Заворич, як укріплено- The considerable role of Zavorychi, as a fixed place near го місця біля трубізької переправи, і в середньовіччі. the Trubitskoy’s ferriage is in Middle Ages. There was a Тут містилась резиденція польсько-королівського residence of Polish-royal alderman, an «outlying» gentry Історична Historical намісника, жила «околична» шляхта. У документах lived there. In the documents of 1628 Zavorychi was re- 1628 р. Заворичі згадуються, як містечко. З початком membered, as a township. With beginning of the libera- довідка information визвольної боротьби Богдана Хмельницького тут tion fight of Bogdan Khmelnytsky the Zavorychi cossack формується Заворицька козацька сотня. Після про- squadron was formed there. After the laying of the railway кладання залізниці 1868 р. в Заворичах поселяються in 1868 families of noblemen and landlord class settled дворянсько-поміщицькі сім»ї, будуються садиби, пар- down in Zavorychi, farmsteads and parks were built. After ки. Після революції тут працює торфопідприємство the revolution the peat enterprise of the sugar company, Цукротресту, філіал інституту хутрового звіра. the branch of the institute of fur beast worked there. Сьогодні у Заворичах – 2300 жителів. Загальна пло- Today there are 2300 inhabitants in Zavorychi. The ща землі в адмінмежах Заворицької сілської ради – total area of land in the administrative borders of 4800,6 га. the Zavorychi Village Council is 4800,6 hectares. Заворицька сільська рада Zherdova village council Назва населеного пункту с. Заворичі с. Заворичі Name of the settlement v. Zavorychi v. Zavorychi Власник землі Сільська рада Сільська рада Land owner Village Council Village Council Загальна площа, га 1,3 3,04 Total area, hectares 1,3 3,04 Можливе призначення Possible destination будівництво виробництво Building, Production земельної ділянки of a lot of land Права користувача оренда з правом оренда з правом Lease with the right of Lease with the right of User's rights (ownership, lease) (власність, оренда) викупу викупу redemption redemption Ціна за 1 сотку, грн. 300 грн за 1кв.м 750 грн за 1кв.м Price for 100 m2, UAH. 300 UAH for 1 sq.m 750 UAH for 1 sq.m Водопостачання так так Water supply yes yes Каналізація так так Sewage yes yes Газопостачання так ні Gas supply yes no Електропостачання так так Power supply yes yes Відстань до автодороги з Distance to the road with firm 300 200 300 200 твердим покриттям (м) covering (m) Відстань до аеропорту (км) 70 70 Distance to the airport (km) 70 70 Відстань до м. Київ (км) 70 70 Distance to the city of Kyiv (km) 70 70 Відстань до м. Бровари (км) 50 50 Distance to the city of Brovary (km) 50 50 Інші відомості - - Other information - - Контактна особа Сільський голова Сільський голова Contact person Village Head Village Head Телефон, факс 8 (04494) 37443 8 (04494) 37443 Phone, fax +38 (04494) 37443 +38 (04494) 37443 Кількість населення, осіб 2300 2300 Amount of population, persons 2300 2300 23
 • КАЛИТЯНСЬКА KALYTA СЕЛИЩНА РАДА SETTLEMENT COUNCIL 07420-422, Київська область Settlement of Kalyta Броварський район Brovary district смт Калита 07420-422, Kyiv region Мороз 8 (04494) 68-3-03 (+3804494) Сільський Moroz Станіслав Якович 8 (04494) 68-5-50 68-3-03 голова Village Head Stanislav Yak 68-5-50 Мирончук 8 (04494) 68-6-60 Секретар Валентина Василівна 8 (04494) 68-7-91 (+3804494) Myronchuk 68-6-60 Secretary Горщинський Землевпо- Valentyna Vasylivna 8 (04494) 68-7-98 68-7-91 Валерій Миколайович рядник Specialist in land Gorshchynskyy (+3804494) Нинішнє селище міського типу Калита має давньо- Valeriy Mykolayovych 68-7-98 management руські корені, але вперше згадується в польській люстрації 1628 р. Засновником села за переказом The present settlement of the town type of Kalyta has вважається легендарний Калита, який приплив сюди the Old Russian roots, but for the first time it was re- човном. У середні віки тут було військове козацьке membered in Polish lustration in 1628. After a legend поселення заможних «виборних» козаків. У Калиті the founder of the village is considered legendary Ka- народився, жив і тут похований підпоручик Митро- lyta that sailed up here by boat. In Middle Ages there фан Миколайович Александрович (1821-1882 рр.), was a military cossack settlement of well-to-do «elec- Історична український письменник, автор першої краєзнавчої tive» cossacks. The second lieutenant Mytrofan Myko- довідка книги про наш край. Тут працює АТ «Калитянський Historical layovych Oleksandrovych, Ukrainian writer, author of експериментальний завод комбікормів і преміксів» і the first regional book (1821-1882), was borned, lived information один з найбільших у країні комплекс сільськогоспо- and buried in Kalyta. The JSC «Kalyta Experimental Fac- дарського тваринництва. До складу територіальної tory of the Mixed Fodders and Premixes» and one of громади належить село Опанасів. Мешкають у Кали- the largest complex of agricultural stock-raising in the ті 5100 чоловік. country work here. The village of Opanasiv is a part of Загальна площа землі в адмінмежах Калитянської the territorial community. 5100 persons live in Kalyta. селищної ради – 8162,9 га. The total area of land in the administrative borders of the Kalyta Settlemnt Council is 8162,9 hectares. Калитянська селищна рада Kalyta settlement council Назва населеного пункту смт Калита Name of the settlement stt. Kalyta Власник землі Селищна рада (землі запасу) Land owner Settlement Council Загальна площа, га 200 Total area, hectares 200 Можливе призначення Possible destination of a lot of майнаи (житло, офіс, будівництво, виробництво land (production, agriculture, building, production виробництво, інше) building, recreation zone, other) Права користувача User's rights (ownership, lease) lease оренда (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. - Ціна за 1 кв.м (орендна плата) - Water supply no Водопостачання ні Sewage no Каналізація ні Gas supply yes Газопостачання так Power supply yes Електропостачання так Distance to the road with firm 2000 Відстань до автодороги з covering (m) 2000 твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 50 Відстань до аеропорту (км) 50 Distance to the city of Kyiv (km) 52 Відстань до м. Київ (км) 52 Distance to the city of Brovary 38 Відстань до м. Бровари (км) 38 (km) Інші відомості - Other information - Контактна особа Дармограй О.У. Contact person Dormogray O.U. Телефон, факс 8 (04494) 5-40-88 Phone, fax +38 (04494) 5-40-88 Кількість населення, осіб 6497 Amount of population, persons 6497 24
 • КНЯЖИЦЬКА KNYAZHYCHI СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07455, Київська область Village of Knyazhychi Броварський район Brovary district с. Княжичі 07455, Kyiv region Касьян Kasyan (+3804494) Сільський 8 (04494) 5-02-82 Village Head Ольга Іванівна Olga Ivanivna 5-02-82 голова Безіменна 8 (04494) 38-3-84 (+3804494) Bezimenna Секретар Ніна Миколаївна 8 (04494) 75-3-83 38-3-84 Secretary Nina Mykolayivna 75-3-83 Максименко 8 (04494) 38-3-84 Землевпо- Анатолій Миколайович 8 (04494) 75-3-83 (+3804494) рядник Specialist in land Maksymenko 38-3-84 За переказом, ще за княжих часів, тут мав свій дві- Anatoliy Mykolayovych management 75-3-83 рець Соловей-розбійник. Пізніше жив князь, оче- видно, Володимир Мономах. Перші літописні згад- After a legend, as early as in princely times the Night- ки про Бронь-Княжу відносяться до 1125-1147 рр. ingale-robber had its small Palace here. A prince lived Польська королівська грамота згадує про Княжичі, later, it was possibly Volodymyr Мonomах. The first an- як поселення монахів 1489 р. Здавна через село при nalistic mentions about the Prince’s Armor belonged Історична переправі через річечку Дарниця проходив древній to 1125-1147. The Polish royal reading and writing торговий Залозний путь. У середні віки княжицькі довідка reminisced about Knyazhychi, as a settlement of землі належать родині Албеєвичів-Солтанів. На по- monks in 1489. Since olden times the ancient Zalozniy чатку XIX століття село стає центром Княжицької во- Historical way passed through the village at a ferriage through лості. В останні роки тут працює АТ завод «Факел». the small river of Darnitsya. In Middle Ages the lands information Населення села налічує 5202 жителі. of Knyazhychi belonged to the family of Albeevych- Загальна площа землі в адмінмежах Княжицької Soltan. At the beginning of the XIX century the village сільської ради – 3669,3 га. became the center of the Knyazhychi volost. Last years the JSC «Factory «Fakel»(«Torch») works here. The population of the village counts 5202 inhabitants. The total area of land in the administrative borders of the Knyazhychi Village Council is 3669,3 hectares. Княжицька сільська рада Knyazhychi village council Назва населеного пункту с. Княжичі Name of the settlement v. Knyazhychi Власник землі паї Land owner shares Загальна площа, га 150 Total area, hectares 150 Можливе призначення готелі, розважальні комплекси, торгові Possible destination Hotels, entertaining complexes, shopping земельної ділянки центри of a lot of land centers Права користувача User's rights (ownership, lease) Redemption викуп (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. 3-5 thous. US dollars Ціна за 1 сотку, грн. 3-5 тис. дол. США Water supply Water well Водопостачання свердловина Sewage Local buildings Каналізація місцеві локальні споруди Gas supply GDS Газопостачання ГРП Power supply yes Електропостачання так Distance to the road with firm highway «Kyiv – Chernigiv – N.Yarolovychi» Відстань до автодороги з covering (m) автомагістраль «Київ – Чернігів – Н. Яриловичі» твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 17 Відстань до аеропорту (км) 17 Distance to the city of Kyiv (km) 20 Відстань до м. Київ (км) 20 Distance to the city of Brovary 50 Відстань до м. Бровари (км) 50 (km) Інші відомості - Other information - Контактна особа Дармограй О.І. Contact person Darmogray О.І. Телефон, факс 8 (04494) 54088 Phone, fax +38 (04494) 54088 Кількість населення, осіб 4782 Amount of population, persons 4782 25
 • ПЛОСКІВСЬКА PLOSKE СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07450, Київська область Village of Ploske Броварський район Brovary district с. Плоске 07450, Kyiv region Шкарупіло 8 (04494) 5-66-30 (+3804494) Сільський Shkarupilo Валентина Петрівна 8 (04494) 32-2-49 5-66-30 голова Village Head Valentyna Petrivna 32-2-49 Зіневич 8 (04494) 32-2-19 Секретар Тетяна Петрівна 8 (04494) 32-2-49 (+3804494) Zinevych 32-2-19 Secretary Даниленко 8 (04494) 32-2-19 Землевпо- Tetyana Petrivna 32-2-49 Людмила Іванівна 8 (04494) 32-2-49 рядник (+3804494) У судових документах 1624 р. Плоске згадується як Specialist in land Danylenko 32-2-19 власне володіння княгині Мар’яни Корецької. Там Lyudmyla Ivanivna management 32-2-49 же говориться, що княгиня «осадила» вихідців з Ди- мерки на власнім грунті. Плоске позначене на карті In judicial documents of 1624 Ploske is remembered Боплана, виданій 1662 р. as an ownership of duchess Maryana Koretska. They Поселення при річці Плоска Руда (Смолянка) скла- talked that a duchess «settled» former inhabitants Історична далося переважно з козацького населення Гоголів- of Dymerka on her land. Ploske is marked on the ської сотні. Право власності на плосківські землі на- довідка map of Boplan, given out in 1662. лежало родині Виговських, а пізніше – Фролівському The settlement at the river of Ploska Ruda (in English монастирю. Село є батьківщиною Героя Радянського «Flat Ore») (Smolyanka) consisted mainly of cossack Historical Союзу Івана Дяченка. population of the Gogolivskyy squadron. The right information Проживає у Плоскому 2078 чоловік. Загальна пло- of the ownership on land of Ploske belonged to the ща землі в адмінмежах Плосківської сілської ради Vygovkyy family and later to the Frolivskyy monas- – 2732,3 га. tery. The village is the motherland of the Hero of the Soviet Union Ivan Dyachenko. 2078 persons live in Ploske. The total area of land in the administrative borders of the Ploske Village Council is 2732,3 hectares. Плосківська сільська рада Ploske village council Назва населеного пункту с. Плоске Name of the settlement v. Ploske Назва майна Склад та пункт сортування овочів Object name Store house and center of sorting of vegetables Власник майна ДПЗ «Плосківський» Land owner DEF quot;Ploske'squot; Загальна площа,кв.м 1200,00 Total area, hectares 1200,00 Можливе призначення Possible destination of a lot of майнаи (житло, офіс, під виробництво land (production, agriculture, Under production виробництво, інше) building, recreation zone, other) Права користувача User's rights (ownership, lease) Ownership власність (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. 10-15 UAH for 1 sq..m Ціна за 1 кв.м.(орендна плата) 10-15 грн за 1кв.м Water supply yes Водопостачання так Sewage - Каналізація - Gas supply - Газопостачання - Power supply - Електропостачання - Distance to the road with firm 5000 Відстань до автодороги з covering (m) 5000 твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 40 Відстань до аеропорту (км) 40 Distance to the city of Kyiv (km) 40 Відстань до м. Київ (км) 40 Distance to the city of Brovary 35 Відстань до м. Бровари (км) 35 (km) - - Інші відомості Other information Топіха Василь Григорович Topikha Vasyl Grugorovych, Контактна особа Contact person Директор ДПЗ quot;Плосківськийquot; director of the DEF quot;Ploske'squot; Телефон, факс 8 (044) 3321749 Phone, fax +38 (044) 3321749 Кількість населення, осіб 2078 Amount of population, persons 2078 26
 • ПОГРЕБСЬКА POGREBY СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07416, Київська область Village of Pogreby Броварський район Brovary district с. Погреби 07416, Kyiv region Бруєнко Bruyenko (+3804494) Сільський 8 (04494) 76-2-25 Village Head Микола Іванович Mykola Ivanovych 76-2-25 голова Бойко Boyko (+3804494) 8 (04494) 76-2-18 Секретар Secretary Віра Миколаївна Vira Mykolayivna 76-2-18 Литвиненко Specialist in land Lytvynenko (+3804494) Землевпо- 8 (04494) 76-2-18 Андрій Михайлович Andriy Mykhaylovych 76-2-18 рядник management Багато історичних, літописних, археологічних, фоль- A lot of historic, annalistic, archaeological, folk evi- кльорних свідчень вказує на те, що Погреби були ще dences denote that Pogreby (in English «Cellars») поселенням княжої доби. Місцевий переказ називає was a settlement of the prince age. The local legend першим засновником села рибалку. При розкопках names a fisher as the first founder of the village. археологи знайшли тут печатку Ратибора – воєводи During excavations the archeologists found here a часів князя Володимира Мономаха. За іншим пере- seal of Ratybor, the voyevoda of the epoch of the казом тут біли збудовані погреби київських монас- prince Volodymyr Monomax. After another legend Історична тирів із запасами овочів та меду. there were cellars of Kyiv monasteries with stock of Historical Перша письмова згадка належить до 1545 р. за лю- vegetables and huney. довідка information страцією Київського замку. Здавна село належить до The first writing reference belongs to 1545 by lustra- Київської козацької сотні Київського полку. Зі ска- tion of the Kyiv castle. Since long time ago the vil- суванням гетьманщини село переходить у казенне lage belonged to the Kyiv cossacks squadron of the відомство. Kyiv regiment. After the abolition of the epoch of Нині тут проживає 2100 чоловік. Загальна площа Hetman the village passed to the sate ownership.. землі в адмінмежах Погребської сілської ради – 2100 live here today. The total land area in the 2475,8 га. administrative boundaries of the Pogreby Village Council makes 2475,8 hectares. Погребська сільська рада Pogreby village council Назва населеного пункту с. Погреби Name of the settlement v. Pogreby Власник землі власники земельних часток (паїв) Land owner Owners of land shares Загальна площа, га 280,0 Total area, hectares 280,0 Можливе призначення Possible destination Котеджна забудова Cottage building земельної ділянки of a lot of land Права користувача User's rights (ownership, lease) Property of shareholders власність пайовиків (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. Contractual Ціна за 1 сотку, грн. договірна Water supply no Водопостачання ні Sewage no Каналізація ні Gas supply no Газопостачання ні Power supply no Електропостачання ні Distance to the road with firm - Відстань до автодороги з covering (m) - твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 25 Відстань до аеропорту (км) 25 Distance to the city of Kyiv (km) 1 Відстань до м. Київ (км) 1 Distance to the city of Brovary 15 Відстань до м. Бровари (км) 15 (km) Інші відомості - Other information - Контактна особа Сергієнко Володимир Антонович Contact person Sergiyenko Volodymyr Antonovych Телефон, факс 8 (04494) 76678 Phone, fax +38 (04494) 76678 Кількість населення, осіб 2100 Amount of population, persons 2100 27
 • ПУХІВСЬКА PUKHIVKA СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07413, Київська область Village of Pukhivka Броварський район Brovary district с. Пухівка 07413, Kyiv region Труба Truba (+3804494) Сільський 8 (04494) 26-1-45 Village Head Микола Григорович Mykola Grugorovych 26-1-45 голова Стриженюк Struzhenyuk (+3804494) 8 (04494) 26-2-35 Секретар Secretary Марія Йосипівна Mariya Yosypivna 26-2-35 Волянська Specialist in land Volyanska (+3804494) Землевпо- 8 (04494) 26-2-35 Неля Петрівна Nelya Petri 26-2-35 рядник management Жителі Пухівського городка (Пухова) вчинили опір The inhabitants of the township of Pukhivka (Pukho- татаро-монголам 1240 р., за що городок було і зни- vo) put up a resistance to Tatar-Mongols in 1240, as a щено «в пух і прах». Інша його назва – Деснянський result the town was completely destroyed. Another городок, який був заснований князем Володимиром name of it is the township of Desna, which were Святим ще 980 р. . founded by the prince Saint Volodymyr in 980. Село має багату фольклорну і археологічну спадщи- The village has fruitful folk and archaeological heritage. ну. Не раз воно руйнувалося річковими повенями, Many times it was demolished in flood-times, was переносилось в інше місце. У середні віки село відо- moved to another place. In Middle Ages the village Історична Historical ме під назвою Комарівка і було знищене польським was known as Komarivka and was destroyed by Polish довідка information військом 1637 р. Село було монастирським, але ад- troops in 1637. The village was monastic but admin- міністративно належало до Гоголівської сотні. Най- istratively belonged to the Gogoliv squadron. 1860- більш бурхливим періодом в його житті були 1860- 1920 were the most fruitful period in its life, when the 1920 рр., коли населення Пухівки зросло в шість population of Pukhivka multiplied in six times. разів. 2080 inhabitants are registered in the village, but Зареєстровано в селі 2080 жителів, а проживає 4600 the real amount of the inhabitants is 4600. The total чоловік. Загальна площа землі в адмінмежах Пухів- land area in the administrative boundaries of the ської сілської ради – 3148,4 га. Pogreby Village Council makes 3148,4 hectares. Пухівська сільська рада Pykhivka village council Назва населеного пункту с. Пухівка Name of the settlement v. Pukhivka Власник землі пайовики Land owner shareholders Загальна площа, га 278,52 Total area, hectares 278,52 Можливе призначення Possible destination будівництво Building земельної ділянки of a lot of land Права користувача User's rights (ownership, lease) Ownership власність (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. - Ціна за 1 сотку, грн. - Water supply - Водопостачання - Sewage - Каналізація - Gas supply - Газопостачання - Power supply - Електропостачання - Distance to the road with firm - Відстань до автодороги з covering (m) - твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 40 Відстань до аеропорту (км) 40 Distance to the city of Kyiv (km) 35 Відстань до м. Київ (км) 35 Distance to the city of Brovary 15 Відстань до м. Бровари (км) 15 (km) Інші відомості - Other information - Контактна особа сільський голова Contact person Village Head Телефон, факс 8 (04494) 26145 Phone, fax +38 (04494) 26145 Кількість населення, осіб 4600 Amount of population, persons 4600 28
 • РОЖНІВСЬКА ROZNY СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07412, Київська область Village of Rozhny Броварський район Brovary district с. Рожни 07412, Kyiv region Мехед Mekhed (+3804494) Сільський 8 (04494) 25-3-84 Village Head Тетяна Іванівна Tetyana Ivanivna 25-3-84 голова Хавро Khavro (+3804494) 8 (04494) 25-3-84 Секретар Secretary Галина Миколаївна Galyna Mykolayivna 25-3-84 Мехед Specialist in land Makhed (+3804494) Землевпо- 8 (04494) 25-3-84 Олена Василівна Olena Vasylivna 25-3-84 рядник management Великий литовський князь Ольгерд 1362 р. передав In 1362 the Large Lithuanian prince Olgerd trans- Рожни околицями у володіння своєму васалу князю fered Rozhny and its suburbs of the village in Юрію Івантичу Половцю, який прийняв ім’я князя the ownership of his vassal, the prince Igor Ivan- Половця-Рожиновського. Майже 300 років Рожни tych Polovets, which took the name of the prince належали цій княжій родині. Село було центром Polovets-Rozhynovskyy. During about 300 years Історична княжих володінь, що простиралися від Десни по Rozhny belonged to this prince’s family. The village Historical Остер і Удай. На деснянському острові стояв кня- was a center of prince’s ownership, which extended довідка жий палац. У XVII столітті Рожни переходить від Ро- from the Desna till the Oster and the Ouday. The information жиновських у власність відомої шляхетної родини prince’s palace stood on the island of the Desna. Аксаків. Роки Великої Вітчизняної війни пов’язані з In the XVII century Rozhny was tranfered from Ro- іменами трьох Героїв Радянського Союзу: С.Ячника, zhynovskyy in the ownness of the known noble В.Колесника, А.Лазенка. family of Aksak. The Period of the Great Patriotic war is related to the names of three Heroes of the Soviet Union: S. Yachnyk, V. Kolesnyk, A. Lazenko. Рожнівська сільська рада Rozhny village council Назва населеного пункту с. Рожни с. Рожни с. Рожни Name of the settlement v. Rozhny v. Rozhny v. Rozhny фізичні особи фізичні фізичні Physicals Physicals Physicals Власник землі (паї) особи (паї) особи (паї) Land owner persons persons persons (shares) (shares) (shares) Загальна площа, га 294,0 47,2 71,7 Total area, hectares 294,0 47,2 71,7 для Можливе призначення будівництво будівництво організації For the земельної ділянки Possible destination відпочинку Building Building organisation of a lot of land of recreation Права користувача - власність власність (власність, оренда) User's rights (ownership, lease) - Ownership Ownership Ціна за 1 сотку, грн. - - - Price for 100 m2, UAH. - - - Водопостачання - - - Water supply - - - Каналізація - - - Sewage - - - Газопостачання - - - Gas supply - - - Електропостачання - - - Power supply - - - Відстань до автодороги з Distance to the road with firm 1500 2000 25000 1500 2000 25000 твердим покриттям (м) covering (m) Відстань до аеропорту (км) 40 40 40 Distance to the airport (km) 40 40 40 Відстань до м. Київ (км) 25 25 25 Distance to the city of Kyiv (km) 25 25 25 Відстань до м. Бровари (км) 10 10 10 Distance to the city of Brovary 10 10 10 (km) Інші відомості - - - Other information - - - Сільський Сільський Сільський Контактна особа голова голова голова Contact person Village Head Village Head Village Head Телефон, факс 8 (04494) 25384 8 (04494) 25384 8 (04494) 25384 Phone, fax +38 (04494) 25384 +38 (04494) 25384 +38 (04494) 25384 Кількість населення, осіб 1124 1124 1124 Amount of population, persons 1124 1124 1124 29
 • РУДНЯНСЬКА RUDNYA СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07430, Київська область Village of Rudnya Броварський район Brovary district с. Рудня 07430, Kyiv region Литвиненко Lytvynenko (+3804494) Сільський (04494) 22-2-19 Village Head Дмитро Федорович Dmytro Fedorovych 22-2-19 голова Макаренко (04494) 22-2-89 (+3804494) Makarenko Секретар Надія Іванівна (04494) 22-2-85 22-2-89 Secretary Nadiya Ivanivna 22-2-85 Ніколаєнко (04494) 22-2-89 Землевпо- Лідія Миколаївна (04494) 22-2-85 (+3804494) рядник Specialist in land Nikolayenko 22-2-89 За польськими джерелами Рудня була заснована у Lidiya Mykolayivna management 22-2-85 1616 р. відомим феодалом Степаном Аксаком. Дми- тро Гамалій першу письмову згадку про село виво- On the Polish sources Rudnya was founded in 1616 by дить від 1590 р. У польських люстраціях 1622-1628 Stepan Aksak, the known feudal lord Dmytro Gamaliy Історична рр. згадується, як слобода Руда. Частину населення made the first writing mention about the village in села складали козаки, частину – посполиті. З 1753 довідка 1590. In Polish lustrations of 1622-1628 they remem- р. землі села переходять до відомої дворянської bered as the suburb of Ruda (in English «Ore»). One part Historical родини Дараганів. Населення села сьогодні налічує of population of the village made cossacks, another part information 2300 чоловіки. Загальна площа землі в адмінмежах – pospolits. Since 1753 lands of the village were trans- Руднянської сілської ради – 2980,7 га. fered to the known nobiliary family of Daragan. Pres- ently the population of the village counts 2300 persons. The total land area in the administrative boundaries of the Rudnya Village Council makes 2980,7 hectares. Руднянська сільська рада Pogreby village council Назва населеного пункту с. Рудня с. Рудня с. Рудня Name of the settlement v. Rudnya v. Rudnya v. Rudnya - - Назва об’єкта ДНЗ quot;Берізкаquot; Ферма ВРХ Object name DEF quot;Berizkaquot; Firm of ВРХ Сільська рада Village Council, Комплекс Village Complex Власник землі Акціонери ВАТ Сільська рада Land owner shareholders of quot;Агромарсquot; Council quot;Agromarsquot; quot;Рудняquot; the LTD quot;Rudnyaquot; Сільська рада Village Council Загальна площа 20,0 га ; паї акці- 400 кв.м 1000 кв.м Total area – 20,0, shares – 400 sq. m 1000 sq. m онерів 1810 га 1810 (hectares) сільське Agriculture, офісні Offices for господарство, Possible destination building of Mushroom Можливе призначення приміщення виробництво service будівництво of a lot of land industrial production земельної ділянки, майна для надання грибів rendering промислових objects послуг об'єктів User's rights (ownership, - Lease Lease Права користувача lease) - оренда оренда (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. - Contractual Contractual Ціна за 1 сотку, грн. - договірна договірна Water supply no yes yes Водопостачання ні так так Sewage no yes no Каналізація ні так ні Gas supply yes yes yes Газопостачання так так так Power supply yes yes yes Електропостачання так так так Distance to the road with 200 - 400 Відстань до автодороги з firm covering (m) 200 - 400 твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 50 50 50 Відстань до аеропорту (км) 50 50 50 Distance to the city of Kyiv (km) 50 50 50 Відстань до м. Києва (км) 50 50 50 Distance to the city of 30 30 30 Відстань до м. Бровари (км) 30 30 30 Brovary (km) Інші відомості - - - Other information - - - Контактна особа сільський голова Contact person Village Head Village Head Village Head Телефон, факс 8 (04494) 22219 8 (04494) 22219 8 (04494) 22236 Phone, fax +38 (04494) 22219 +38 (04494) 22219 +38 (04494) 22236 Кількість населення, осіб 2300 2300 2300 Amount of population, persons 2300 2300 2300 30
 • РУСАНІВСЬКА RUSANIV СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07453, Київська область Village of Rusaniv Броварський район Brovary district с. Русанів 07453, Kyiv region Соловей 8 (04494) 5-04-71 (+3804494) Сільський Solovey Сергій Петрович 8 (04494) 35-2-23 5-04-71 голова Village Head Sergiy Petrovych 35-2-23 Семенюк 8 (04494) 35-2-23 Секретар Віра Дмитрівна Semenyuk (+3804494) Secretary Vira Dmytrivna 35-2-23 Литовченко Землевпо- 8 (04494) 35-2-23 Світлана Дмитрівна Specialist in land Lytovchenko (+3804494) рядник Svitlana Dmytrivna 35-2-23 management Русанівський городок, древнй град Трубежі, було за- сновано, згідно з літописними даними 980 р. за князя The township of Rusaniv, the ancient town of Trubezhi Володимира Великого. У літописах згадується з 1147 was founded, according to annalistic information of р. під назвою Русотина. Переказ називає першопо- 980 under the prince Volodymyr Large. In chronicles of селенцем чоловіка на ім’я Руслан. «Історія міст і сіл 1147 it was mentioned under the name of Rusotin. The УРСР» засновником села називає Саву Русановича. legend names Ruslan the first settler. «History of cities У документах 1508 р. Сава Русанович згадується, як and villages of Ukrainian Republic of the Soviet Union» великий землевласник. Родовід Русановичів просте- names Sava Rusanovych the founder of the village. In Історична жується протягом століть, аж до нашого часу. Інший Historical documents of 1508 Sava Rusanovych is mentioned as довідка великий корінний, легендарний рід – Соловей. 1652 a large landowner. The genealogy of Rusanovych is information р. Павло Алепський відзначає Русанів, як значний traced during ages, up to our time. Other large native, ремісничий центр з православною церквою. Згодом legendary family is Solovey. In 1652 Pavlo Alepskyy Русанів був типовим казенним селом. marked Rusaniv as a considerable handicraft center Нині в Русанові проживає 1915 чоловік (1897 р. – with an orthodox church. Presently 1915 persons live 2127 душ). in Rusaniv (in 1897 there were 2127 persons). Загальна площа землі в адмінмежах Русанівської сіл- The total land area in the administrative boundaries of ської ради – 5272,3 га. the Rusaniv Village Council makes 5272,3 hectares. Русанівська сільська рада Rusaniv village council Назва населеного пункту с. Русанів с. Перше Травня Name of the settlement v. Rusaniv v. Pershe Travnya Object name - Village Club - Назва об’єкта сільський клуб Land owner Village Council Village Council Власник землі сільська рада сільська рада Total area 4,2 hectares 200,0 sq. m Загальна площа, 4,2 га 200,0 кв.м Production, виробництво, сіль- Possible destination agriculture, Habitation, office, Можливе призначення ське господарство, житло, офіс, of a lot of land building, production, other земельної ділянки будівництво, зона виробництво, інше recreation zone відпочину User's rights Права користувача Ownership, lease власність, оренда власність, оренда власність, оренда (ownership, lease) (власність, оренда) 10% from pecuniary 10% від грошової Price for 100 m2, UAH. - Ціна за 1 сотку, грн. - valuation оцінки Water supply no no Водопостачання ні ні Каналізація ні ні Sewage no no Газопостачання ні ні Gas supply no no Електропостачання так так Power supply yes yes Відстань до автодороги з Distance to the road with firm 2000 7000 2000 7000 твердим покриттям (м) covering (m) Відстань до аеропорту (км) 50 60 Distance to the airport (km) 50 60 Відстань до м. Київ (км) 47 56 Distance to the city of Kyiv (km) 47 56 Відстань до м. Бровари (км) 30 35 Distance to the city of Brovary (km) 30 35 Інші відомості - - Other information - - Контактна особа сільський голова сільський голова Contact person Village Head Village Head Телефон, факс 8 (04494) 50471 8 (04494) 50471 Phone, fax +38 (04494) 50471 +38 (04494) 50471 Кількість населення, осіб 1516 31 Amount of population, persons 1516 31 31
 • СВІТИЛЬНЯНСЬКА SVITYLNYA СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07444, Київська область Village of Svitylnya Броварський район Brovary district с. Світильня 07444, Kyiv region Дяченко Dyachenko (+3804494) Сільський 8 (04494) 30-2-58 Village Head Юрій Костянтинович Yuriy Kostyantynovych 30-2-58 голова Книш 8 (04494) 30-2-28 Knysh (+3804494) Секретар Secretary Світлана Михайлівна 8 (04494) 30-2-86 Svitlana Mykhaylivna 30-2-28, 30-2-86 Лях 8 (04494) 30-2-28 Specialist in land Lykh (+3804494) Землевпо- Наталія Іванівна 8 (04494) 30-2-86 Nataliya Ivanivna 30-2-28, 30-2-86 рядник management Древній град на Трубізькому рубежі оборони за- The ancient township on the Trubizh’s borders of снований 980 р. київським князем Володимиром. defensive was founded in 980 by the Kyiv prince Місцеве городище, яке збереглося та існує зараз Volodymyr. The local township was saved and exists як пам»ятка археології під назвою «Давньоруське now as a memory of archaeology under the name городище ХІ-ХІІІ ст.», є найбільшим у системі тру- of «Old Russian township of the XI-XIII centuries», it бізької оборони. Перша письмова згадка про село is the largest in the system of the Trubizh’s borders відноситься до 1362 р. і пов»язана з іменем князя of defensive. The first writing mention about the vil- Половця-Рожиновського. Світильня виникло як укрі- lage belonged to 1362 and is related to the name of Історична Historical плення при переправі через річку Трубіж на древній the prince Polovets-Rozhynovskyy. Svitylnya arose довідка information Басанській дорозі. У XVII столітті його заселяли пере- up as fortress at a ferriage across the river of Trubizh важно козаки, діяли дві громади – сільська і козаць- on the ancient road to Basan. In the XVII century it ка. Пізніше світильнівськими землями володіли різні was populated mainly by cossacks, two communi- власники, переважно небагаті дворяни. У роки воєн- ties operated – rural’s and cossack’s. них лихоліть тут діяв місцевий партизанський загін. The village counted 1837 persons in 1897, and pres- Село налічувало 1897 р. 1837 душ, а нині тут мешкає ently 1080 persons live here. The total land area in 1080 чоловік. Загальна площа землі в адмінмежах the administrative boundaries of the Svitylnya Vil- Світильнянської сілської ради – 5246,3 га. lage Council makes 5246,3 hectares. Світильнянська сільська рада Svitylnya village council Назва населеного пункту с. Світильня с. Світильня Name of the settlement v. Svitylnya v. Svitylnya Давньоруське Ancient township of the городище ХІ–ХІІІ ст. – ХІ -ХІІІ centuries- archae- - - Назва об’єкта Object name пам’ятник археології ological monument of обласного значення the region significance громадяни – Територіальна physical persons – Власник землі Land owner Territorial community пайовики громада shareholders Загальна площа, га 2868,88 1,2 Total area, hectares 2868,88 1,2 Можливе призначення сільськогосподар- Possible destination Agricultural - - земельної ділянки ське виробництво of a lot of land production Права користувача оренда, Lease of the FE - User's rights (ownership, lease) - (власність, оренда) ФГ «Волошкове поле» quot;Zoloshkove Polequot; Ціна за 1 сотку, грн. - - Price for 100 m2, UAH. - - Водопостачання - - Water supply - - Каналізація - - Sewage - - Газопостачання від Плосківського ГРС - Gas supply from the Ploske GDS - Електропостачання - - Power supply - - Відстань до автодороги з Distance to the road with firm - 300 - 300 твердим покриттям (м) covering (m) Відстань до аеропорту (км) - 32 Distance to the airport (km) - 32 Відстань до м. Київ (км) 49 49 Distance to the city of Kyiv (km) 49 49 Відстань до м. Бровари (км) 30 30 Distance to the city of Brovary (km) 30 30 Інші відомості - - Other information - - Контактна особа Лях Н.І Книш С.М. Contact person Lyakh N.І Knysh С.М. Телефон, факс 8 (04494) 30224 8 (04494) 30228 Phone, fax +38 (04494) 30224 +38 (04494) 30228 Кількість населення, осіб 1080 1080 Amount of population, persons 1080 1080 32
 • СЕМИПОЛКІВСЬКА SEMYPOLKY СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07423, Київська область Village of Semypolky Броварський район Brovary district с. Семиполки 07423, Kyiv region Василенко 8 (04494) 5-66-00 Vasylenko (+3804494) Сільський Village Head Микола Петрович 8 (04494) 23-3-36 Mykola Petrovych 5-66-00, 23-3-36 голова Мовчан 8 (04494) 23-3-37 Movchan (+3804494) Секретар Secretary Людмила Володимирівна 8 (04494) 23-2-51 Lyudmyla Volodymyrivna 23-3-37, 23-2-51 Печура 8 (04494) 23-3-37 Specialist in land Pechura (+3804494) Землевпо- Тетяна Анатоліївна 8 (04494) 23-2-51 Tetyana Anatoliyivna 23-3-37, 23-2-51 рядник management Розташовані на древній Дуковій дорозі з Чернігова It is located on the ancient Dukov’s road from Cherni- на Київ. За переказом, його жителі у 1240 р. вчини- giv to Kyiv. After a legend, in 1240 its inhabitants ac- ли опір татаро-монголам і були знищені татарами. complished resistance to Tatar-Mongols and were de- Польська люстрація 1628 р. називає засновником stroyed by Tatars. The Polish lustration of 1628 names села польського шляхтича Богінського. За церков- the founder of the village the Polish gentry Boginskyy. ними документами місцева церква Святої Трійці була After church documents, the local church of Saint Trin- збудована 1647 р. у центрі старовинного укріплення. ity was built in 1647 in the center of the age-old for- Село – типове козацьке поселення. Після Переяс- tress. The village is a typical cossack settlement. After Історична Historical лавської угоди навколишні землі й ліси переходять the Pereyav’s agreement the surrounding lands and до російських власників – Вольських, Кантакузиних, forests transfered to the Russian proprietors – Volskiy, довідка information Девієрів, Трубецьких, Лопухіних, Хераскових. Пізні- Kantakuzin, Devier, Trubetskoy, Lopukhin, Kheraskov. ше тут виникає найбільше в районі поміщицьке гос- Later a squire economy of Khovanskiy-Alferov-Polovets, подарство Хованських-Алферових-Половців. З про- the largest economy in the district, began its activity. In кладанням 1861 р. Санкт-Петербурзьського шосе 1861 with laying of Saint Petersburg highway appeared утворюється Семиполківська волость. the Semypolky’s Volost. У Семиполках проживає 3005 чоловік. Загальна Semypolky counts 3005 persons. The total land area площа землі в адмінмежах Семиполківської сілської in the administrative boundaries of the Semypolky ради – 8162,6 га. Village Council makes 8162,6 hectares. Семиполківська сільська рада Semypolky village council Назва населеного пункту с. Семиполки с. Семиполки с. Семиполки Name of the settlement v. Semypolky v. Semypolky v. Semypolky житловий - Object name - Dwelling house - Назва об’єкта - будинок Land owner Village Council Village Council Village Council Власник землі сільська рада сільська рада сільська рада Total area 0,2323 hectares 2,0 sq. m 36,8 sq. m Загальна площа 0,2323 га 2,0 га 36,8 кв.м Building of Possible destination Building of Dwelling будівництво будівництво dwelling house, Можливе призначення житловий of a lot of land dwelling house house житлового житла, production земельної ділянки будинок будинку виробництво User's rights - - - Права користувача (ownership, lease) - - - (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. - - 3,0 thous.UAH Ціна за 1 сотку, грн. - - 3,0 тис.грн Water supply no - no Водопостачання ні - ні Sewage no - no Каналізація ні - ні Gas supply no - no Газопостачання ні - ні Power supply no yes yes Електропостачання ні так так Distance to the road with - 3000 - Відстань до автодороги з firm covering (m) - 3000 - твердим покриттям (м) Distance to the airport (km) 48 48 48 Відстань до аеропорту (км) 48 48 48 Distance to the city of Kyiv (km) 48 48 48 Відстань до м. Київ (км) 48 48 48 Distance to the city of 20 20 20 Відстань до м. Бровари (км) 20 20 20 Brovary (km) Інші відомості - - - Other information - - - Контактна особа сільський голова Contact person Village Head Телефон, факс 8 (04494) 56600 8 (04494) 56600 8 (04494) 56600 Phone, fax +38 (04494) 56600 +38 (04494) 56600 +38 (04494) 56600 Кількість населення, осіб 3005 3005 3005 Amount of population, persons 3005 3005 3005 33
 • ТРЕБУХІВСЬКА TREBUKHIV СІЛЬСЬКА РАДА VILLAGE COUNCIL 07454, Київська область Village of Trebukhiv Броварський район Brovary district с. Требухів 07454, Kyiv region Васильєв 8 (04494) 71-0-54 Vasylyev (+3804494) Сільський Village Head Володимир Анатолійович 8 (04494) 71-2-32 Volodymyr Anatoliyovych 71-0-54, 71-2-32 голова Ттакун 8 (04494) 71-0-54 Ttakuk (+3804494) Секретар Secretary Надія Павлівна 8 (04494) 71-2-32 Nadiya Pavlivna 71-0-54, 71-2-32 Ткаченко 8 (04494) 71-2-02 Specialist in land Tkachenko (+3804494) Землевпо- Микола Серафимович 8 (04494) 71-2-32 Mykola Sera 71-2-02, 71-2-32 рядник management У давнину на місці Требухова було поселення Іва- In old times in place of Trebukhiv there was a settle- ничів, яке зруйнували татари. Згадуються й інші ment of Ivanychiv, which was distroyed by Tatars. спалені поселення – Горочани, Вольниця. За пись- Other settlements of Gorochany and Volnytsya were мовими свідченнями, Требухів було засновано 1629 mentioned, too. After writing testimonies, Trebukhiv р. бориспільським можновладцем Даниловичем. was founded in 1629 by the Boryspil power man Da- Історична Historical У середні віки козацько-монастирське населення nylovych. In Middle ages the cossack-monasterial довідка information Требухова відносилось до Бориспільської сотні Пе- population of Trebukhiv belonged to the Boryspil реяславського полку. 1897 р. тут проживало 3417 squadron of the Pereyaslav’s regiment. In 1897 3417 душ населення. Звідси здійснювалося командування persons lived here. Orders to the operation on libera- операцією по визволенню Києва. У післявоєнні роки tion of Kyiv were carried out from here. In post-war село славилося своїми садами. years the village was famous for its gardens. Требухівська сільська рада Pogreby village council Назва населеного пункту с. Требухів с. Требухів с. Требухів Name of the settlement v. Trebukhiv v. Trebukhiv v. Trebukhiv незавершене Unfinished будівництво building on the - Object name - Назва об’єкта - - на території territory of the дільничної local hospital лікарні Land owner shares shares - Власник землі паї паї - Total area, hectares 2760,6 100 1000 Загальна площа, га 2760,6 100 1000 Production, Offices, виробництво, Possible destination agriculture, com- Hotels, entertain- офісні rehabilitation сільське госпо- готелі, of a lot of land mercial building, ing complexes Можливе призначення приміщення, center дарство, комер- розважальні logistics земельної ділянки реабілітаційний ційна забудова, комплекси центр User's rights логістика Ownership Redemption - (ownership, lease) Права користувача власність викуп - 3-5 thous. UA (власність, оренда) Price for 100 m2, UAH. - - dollars Ціна за 1 сотку, грн. - 3-5 тис дол.США - Water supply no Water well yes Водопостачання ні свердловина так Local Sewage no yes місцеві локальні building Каналізація ні так споруди Gas supply yes GDS yes Газопостачання так ГРП так Power supply yes - yes Електропостачання так - так on the highway на автомагістралі Distance to the road with «South – Eastern - - Відстань до автодороги з «Південно – firm covering (m) roundabout way» - - твердим покриттям (м) східний обхід» of Kyiv м. Київ Distance to the airport (km) 15 13 15 Відстань до аеропорту (км) 15 13 15 Distance to the city of Kyiv (km) 15 25 15 Відстань до м. Київ (км) 15 25 15 Distance to the city of 2 5 2 Brovary (km) Відстань до м. Бровари (км) 2 5 2 Other information - - - Інші відомості - - - Contact person Village Head Darmogray О.І. Village Head Контактна особа сільський голова Дармограй О.І. сільський голова Phone, fax +38 (04494) 71054 +38 (04494) 54088 +38 (04494) 71054 Телефон, факс 8 (04494) 71054 8 (04494) 54088 8 (04494) 71054 Amount of population, persons 6497 6497 6497 Кількість населення, осіб 6497 6497 6497 34
 • Слава Україні Нас вітер сильний не здолає – Щасливий той, хто переможе, Мільйони з нами сильних рук, У кого є надійний друг. З Донбасу до Карпат лунає, Благослови Вкраїну, Боже, Віщує всім козацький дух. Нас кличе дух, козацький дух. З Дніпра нап’ється Україна, І лине пісня моєї мами – Свободи – з материнських рук, З Трипілля донесеться звук, Обійме батько свого сина Засяють в кожнім серці храми, Бо з нами дух, свободи дух. Бо з нами дух, свободи дух. У моїй країні зацвіте калина, У моїй країні зацвіте калина, Той, хто силу має, до вершин зійде. Той, хто силу має, до вершин зійде. І розправить сокіл свої сильні крила, І розправить сокіл свої сильні крила, У стрімкім польоті волю він знайде. У стрімкім польоті волю він знайде. музика Николо, вірщі М. Діденка, І. Кокуца 35
 • 36