11 VtåRum Svenska Två

538
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
538
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 VtåRum Svenska Två

  1. 1. Säkra Våtrum GVK-förutsättningarna 11 C. ÖVRIGT Fig 8 Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras. Beakta möjligheten till att handikappanpassa våtrummet. Rummen i bostäder i ett plan ska vara tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum ska möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så Alt. 1 utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och 100 separat duschplats, om sådan saknas från början. Fall i duschplats (BBR, 3:221) 1:150-1:50 Riktvärde 13 mm/m 200 Byggmaterial ska kontrolleras före installation, så att inga Alt. 2 synliga skador finns på materialet. Material ska skyddas 40 mot nedsmutsning, fukt etc. vid lagring. Fall på övrigt golv 1:500 – 1:100 40 Riktvärde: 6 mm/m Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg. Avstånd mellan rör på vägg ≥40 mm material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. (BBR, 6:51) VÄGGSKIVOR: ÖVERSIKT AVSEENDE EGENSKAPER FÖR VÅTRUM Skiva: Gipstyp med kartong- Gipstyp med glasfiberyta Cementtyp med glasfiberyta Cementtyp med tätskikt Plasttyp med ytarmering yta eller fiberarmering Arbets- Skydd Vid fackmässigt hand- Handskar och täckande Skyddsutrustning vid kapning, Skyddsutrustning vid kap- Vid fackmässigt handha- miljö havande behövs inga klädsel samt andnings- andningsskydd av klass P2. ning samt andningsskydd vande behövs inga särskilda särskilda åtgärder skydd av klass P2 av klass P2 åtgärder Tyngd Bredare än 900 mm bör normalt inte hanteras Har hög densitet. Förekommer cementskivor som är upp- Har låg densitet vilket gör manuellt.A Större dimensioner hanteras t.ex. av två blandade med lättare material, vilket gör dem enklare att skivorna lätta. personer eller med lyfthjälpmedel hantera. Vid val av skivor ska sådana dimensioner väljas att belastningen inte överstiger belastning för skivor av gipstyp alt. att avsedda lyfthjälpmedel används Limning Plastbekläd- Limmas med fullgott resul- Limmas enligt limleverantörens anvisning Rekommenderas ej Limmas enligt limleverantörens nad tat enligt limleverantörens anvisning Plast tätskikt/ anvisning. Beprövad keramik lösning C Tätskiktsfolie Limmas enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Levereras enbart som kompletta system. Hör lim- eller tätskiktsleveran- Limmas enligt lim- eller tät- tör om möjliga lösningar skiktsleverantörens anvisning Spackling Enligt spackel eller tätskiktsleverantörens anvisning Grundregeln är att dubbla Enligt spackel- eller tätskikts- tätskikt inte ska förekomma. leverantörens anvisning Lokal skarvspackling kan eventuellt utföras enligt spackelleverantörens anvisning Kritiskt fukttillstånd RF 75-80 % B Ej väl dokumenterat. Hör med leverantör RF 90-95% D Hör med leverantör Tjocklek 12,5 12,5, 15, 15,5 8, 9, 10, 12, 15 8, 10 4, 6, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 80 Bredd 900, 1 200 900, 1200 600, 900, 1200 900 600, 900,1250, 2500 Längd 2500, 2700, 3000 2400-2700, 3000 600, 1200, 2400, 2500 2500, 3000 2500, 2700 Reglar Centrum- 300, 450, 600 300, 450, 600 300, 450, 600 300, 450 300, 450, 600 avstånd Dimension, 45 mm, trä/stål 45 mm, trä/stål Trä/stål, följ leverantörens anvisning typ Denna tabell bygger på uppgifter från bland andra lim- och skivleverantörer i juni 2009. Beakta alltid resp. leverantörs monteringsanvisning i första hand. A. Arbetsmiljöverkets Checklista för projekteringsansvar och AFS 1998:1, 2-3 §§ och 9§. I denna tabell likställer vi gips med kartongyta och glasfiberyta. B. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut rapport Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial – kunskapssammanfattning. Spannet som anges är både för smutsade material och kliniskt rena material, där lägsta värdet antas gälla. C. Enligt Boverkets definition: ”Beprövade lösningar innebär att dokumenterad och verifierad erfarenhet från liknande byggnader med samma klimatpåverkan utnyttjas. Konstruktionen bör vara prövad under lång tid (10 – 20 år) och ha fungerat utan problem.” D. Enligt uppgifter från leverantör. GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM. JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008.
  2. 2. Säkra Våtrum 12 GVK-förutsättningarna TÄTSKIKTET Val av tätskikt är centralt vid installation av våtrum. Det är därför viktigt att beakta huskonstruktionen och välja ett lämpligt tätskikt för att minimera risken för vattenskador. Här följer rekommendationer för tätskikt vid keramisk ytbeläggning samt vid installation av plastbeläggning eller beklädnad. Egenskapskrav för tätskikt Fig 9 Tätskikt under keramiska plattor Tätskiktets uppgift är att skydda delar av golv- och vägg- A konstruktionen som inte tål fukt. Det är viktigt att tätskiktets egenskaper inte försämras under livslängden och att konstruk- tionens tekniska och kemiska förutsättningar inte försvagar tätskiktet. Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara bestän- Keramisk ytbeläggning diga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperatur- variationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla C B vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslut- ningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska Som tätskikt under keramiska plattor finns tre huvudtyper av tätskikt: tät- vara vattentäta. (BBR, 6:5331) skikt av plast, tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt. Syftet med tätskiktet är att skydda det material (C) som finns under tätskiktet från fukt. Tätskikt för golv symboliseras av den rödlila kulören (B) och tätskikt för vägg (A) Förutom kravet på vattentäthet, finns även krav på ångtäthet. med den blålila kulören. Ångtätheten skyddar organiskt material i byggnaden mot mikrobiell tillväxt. Fig 10 Tät- och ytskikt Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1 000 000 s/m... om man inte vid fuktsäker- hetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmot- stånd kan användas. Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex mellan 75 % och 100 % RF (BBR, 6:5331) B Generella riktlinjer för tätskikt Tätskiktet ska vara en branschgodkänd produkt Montage av tätskikt ska ske enligt ansvarig leverantörs dokumenterade monteringsanvisning Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt A toalettrum är utrymmen som normalt kräver ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på Golvbeläggning (A) och väggbeklädnad (B) av plast fungerar både som tätskikt och ytskikt och testas för att hålla fukten borta från underliggande vägg. material samt för att tåla den mekaniska belastning den utsätts för. Uppvik I beställning anges om dokumenterad egenkontroll ska A ska vara 100 mm vid väggbeklädnad av plast alternativt målad vägg utföras 130 mm vid keramiskt ytskikt på vägg. GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM. JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008.
  3. 3. Säkra Våtrum GVK-förutsättningarna 13 A. TÄTSKIKT AV PLAST B. TÄTSKIKTSFOLIER Tätskikt av plast kan användas: Tätskiktsfolier godkänns av Byggkeramikrådet, som således tar på massiva konstruktioner t.ex. betong och leca, beakta ansvar för hur produkterna testas. Här följer GVKs rekommen- dock att viss förbehandlig kan krävas dation för hur denna typ av tätskikt kan användas. på sugande skivmaterial enligt GVK-förutsättningarna för Tätskiktsfolier kan användas: underlag på massiva konstruktioner t.ex. betong och leca, beakta där underliggande konstruktion kan kräva reparation eller dock att viss förbehandlig kan krävas underhåll, t.ex. golvvärme (konstruktion tillåter lokal repara- på sugande skivmaterial enligt GVK-förutsättningarna för tion) underlag där krav finns på att tätskiktets fogar ska testas före appli- cering av keramiskt ytskikt. Tätskiktsfolier rekommenderas inte: vid mycket täta underlag, där tillfredställande resultat vid Tätskikt av plast rekommenderas inte: limning är svår eller inte går att uppnå vid mycket täta underlag, där tillfredställande resultat vid där underliggande konstruktion kan kräva reparation eller limning är svår eller inte går att uppnå underhåll, t.ex. golvvärme (leverantörsspecifika lösningar i utrymmen med tillskjutande fukt, t.ex. platta på mark eller kan förekomma) källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt i utrymmen med tillskjutande fukt, t.ex. platta på mark eller GBR-godkänd produkt källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt Så här ser märket ut C. VÄTSKEBASERADE TÄTSKIKT för VT-godkännande Vätskebaserade tätskikt godkänns av Byggkeramikrådet, som för golv och vägg. således tar ansvar för hur produkterna testas. Här följer GVKs rekommendation för hur denna typ av tätskikt kan användas. Tätskikt av plast uppfyller rekommendationen i Boverkets Vätskebaserade tätskikt kan användas: Byggregler avseende ånggenomgångsmotstånd på minst på massiva konstruktioner t.ex. betong och leca 1 000 000 s/m. på skivmaterial som är fukttåliga enligt GVK-förutsättning- Golvbranschens branschstandard för golvbeläggning/vägg- arna för underlag beklädnad av plast Golvbranschen, GBR, har utvecklat en testmetod för att Vätskebaserade tätskikt rekommenderas inte: kunna säkerställa funktionen hos golvbeläggning och vägg- på fuktkänsliga, organiska skivmaterial, t.ex. gipstyp med beklädnad av plast i våtutrymmen. Uppfyller materialet testets kartongyta stränga krav, får produkten förses med branschens VT-märke, på träbjälklag som är en kvalitetsstämpel på att materialet tål både fysiska mot yttervägg där fuktkänsligt skivmaterial stängs in mellan och kemikaliska påfrestningar utan att tappa sin grundläg- det vätskebaserade tätskiktet och diffussionsspärr i vägg- gande funktion – nämligen att vara vattentät. konstruktionen där underliggande konstruktion kan kräva reparation eller Generella krav för VT-godkända produkter i våtrum: underhåll, t.ex. golvvärme Att tätskiktet monteras av ett GVK-auktoriserat företag med Vätskebaserade tätskikt finns av två slag: behörighet för plast. Deformationsupptagande: Krävs på golv och är vanligast Att produkten godkänts enligt Golvbranschens Bransch- på vägg. standard och är märkt med VT-märket (godkända produkter Ej deformationsupptagande: Dessa kallades tidigare ibland finns i denna skrift och på www.gvk.se). felaktigt för primer. Får endast användas på form-stabil Att produkten installeras enligt leverantörens monterings- skiva på vägg. anvisning Våtrumsgolv med keramiska material och tätskiktsmassa på Fogar trådsvetsas enligt leverantörens monteringsanvisning träbjälklag med skivor eller skivkonstruktioner innebär betyd- Att yttemperaturen vid golvvärme inte kontinuerligt översti- ligt större risker än då underlaget utgörs av bjälklag med ger +27 °C. större styvhet, t.ex. betong. (BBR, 6:5333) GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM. JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008.
  4. 4. Säkra Våtrum 14 GVK-förutsättningarna UTFÖRANDE Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har GVK-auktoriserat företag betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras. Ett GVK-auktoriserat företag utför fackmässiga våtrumsarbe- (BBR, 6:51) ten. Fackmässighet är ett begrepp som används för att tala om att arbetet är utfört på ett sådant sätt att beställare, försäk- Kan bifogas av GVK-företaget vid anbud: ringsbolag med flera kan känna sig trygga med det arbete 1. Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation som genomförts. GVK arbetar med kontinuerlig fortbildning Anbudsbilaga som ger beställaren information om vilka förut- och kompetensutveckling av både arbetsledare och montörer sättningar i underlag av golv och vägg som är nödvändiga för att dessa ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper enligt AMA Hus och VVS AMA för att en säker installation av som krävs för att uppfylla gällande myndighetskrav. Ett GVK- tätskikt ska kunna utföras. auktoriserat företag ska alltid kunna leverera en säker och en estetiskt tilltalande våtrumsinstallation. Lämnas alltid av det GVK-auktoriserade företaget till beställaren: Så här uppfyller det GVK-auktoriserade företaget ett fack- 2. Anmälan av våtrum mässigt utförande av våtrummet: GVK-företaget utför våtrumsanmälan innan arbetet påbörjas. Detta görs normalt via GVKs hemsida. Beställaren ska alltid Säkra Våtrum följs avseende utförande och materialval. erhålla en kopia av anmälan som är en värdehandling. Val av tätskikt anpassas till konstruktionen. Aktuell monteringsanvisning följs. 3. Förkontroll av våtrum (innan tätskiktsarbetena påbörjas) Arbetet utförs av en montör med behörighet. Avvikelser mot gällande bygghandlingar/GVK-förutsättningar Montören arbetar i ett GVK-anslutet företag. noteras och överlämnas vid avvikelse. Montören kan via fotolegitimation styrka sin behörighet. Våtrumsanmälan utförs så att tätskikten kan bli stickprovs- 4. GVKs kvalitetsdokument för dokumenterad egenkontroll kontrollerade. Dokumenterad egenkontroll av utfört arbete enligt GVK-för- Kvalitetssystem med rutiner avseende förkontroll av våtrum- utsättningarna överlämnas efter överenskommelse till bestäl- met, avvikelserapport för underlaget, dokumenterad egen- laren. Som konsument bör du alltid begära att få skötselråd kontroll och stickprovskontroll av tätskiktet tillämpas. samt ifylld egenkontrollblankett. Olika typer av auktorisation Lämnas alltid till beställaren, till GVK-företaget och till Det finns olika typer av auktorisationer för tät- och ytskikt av GVK av länskontrollanten: plast, tätskikt i anslutning till keramik eller både delarna. Vid 5. Stickprovskontroll godkända prov utfärdas personliga behörighetsbevis (ID-kort) Kontroll utförs av respektive länskontrollant och noteras på sär- utställda på det auktoriserade företaget. Länsvis förteckning skild blankett som omgående efter utförd kontroll överlämnas över auktoriserade företag för arbeten med beläggningar till beställaren med kopia till GVK och det GVK-auktoriserade och beklädnader av plast och keramik finns i slutet av bro- företaget. schyren. Se www.gvk.se för uppdaterad lista över auktorise- rade företag. EFTER ARBETETS UTFÖRANDE Kontrollera: KVALITETSDOKUMENT att skötselråd överlämnats till beställaren Ett viktigt led i GVKs kvalitetsarbete är att upprätta olika typer att beställaren upplysts om eventuella risker – t.ex. migre- av kvalitetsdokument. Här följer en sammanställning av de ring från badrumsmattor (vid plastmatta som beläggning) viktigaste. GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM. JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008.

×