AVALUACIÓ  EN  EDUCACIÓ PRIMÀRIA Ordre de 13 de desembre de 2007 DOCV núm. 5663 de 19-12-2007 CEFIRE de Sagunt Assessori...
Antecedents <ul><li>Decret 111/2007 de 20 de juliol, del Consell. Curriculum Educació Primària a la C.V. </li></ul><ul><l...
Estructura de l’Ordre <ul><li>Objecte i àmbit d’aplicació </li></ul><ul><li>Caràcter de l’avaluació </li></ul><ul><li>Proc...
Característiques de l’avaluació <ul><li>Contínua. </li></ul><ul><li>Global </li></ul><ul><li>No valorarà sols els resultat...
Amb l’objectiu de… <ul><li>Detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen </li></ul><ul><li>Esbrinar-ne les c...
Les sessions d’avaluació <ul><li>Avaluació inicial durant el primer mes de l’any acadèmic. </li></ul><ul><li>El centre est...
Promoció de l’alumnat <ul><li>L’alumnat accedirà al cicle següent sempre que es considere, d’acord amb els criteris d’aval...
Documents d’avaluació <ul><li>Expedient acadèmic </li></ul><ul><li>Historial acadèmic d’Educació Primària </li></ul><ul><l...
Expedient acadèmic <ul><li>Contindrà tota la informació relativa al procés d’avaluació de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>S...
Actes d’avaluació <ul><li>S’extendran per a cadascun dels cicles </li></ul><ul><li>S’ompliran a l’acabament del perísode l...
Historial acadèmic d’Educació Primària <ul><li>Té validesa oficial acreditativa dels estudis realitzats. </li></ul><ul><li...
Informe d’aprenentatge <ul><li>Grau d’adquisició dels aprenentatges i sobre els aspectes que es consideren rellevants per ...
Informe personal per trasllat <ul><li>Dades d’identificació del centre i de l’alumne/a i referència a la norma que estable...
Trasllat de centre <ul><li>Si no ha conclòs un cicle: original de l’historial acadèmic i informe personal per trasllat. </...
Centre d’origen Certificació acadèmica per alleugerar la matriculació El centre d’origen lliurarà la documentació a deman...
Informació a l’alumnat i a les famílies <ul><li>Informació sobre els criteris i procediments d’avaluació establits d’acord...
Avaluació dels processos d’ensenyament <ul><li>El professorat avaluarà els processos d’aprenentatge i la seua pràctica doc...
Alumnat amb n.e.e. <ul><li>Atendrà al que disposa l’article 74.3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, ten...
Avaluació de l’etapa <ul><li>Caldrà ajustar-se al que disposa l’article 13 del Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Conse...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Avaluació

1,839

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,839
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluació

 1. 1. AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA Ordre de 13 de desembre de 2007 DOCV núm. 5663 de 19-12-2007 CEFIRE de Sagunt Assessoria de Transversalitat
 2. 2. Antecedents <ul><li>Decret 111/2007 de 20 de juliol, del Consell. Curriculum Educació Primària a la C.V. </li></ul><ul><li>Reial Decret 1513/2006 de 7 de desembre. </li></ul><ul><li>Ensenyaments mínims Educació Primària. </li></ul><ul><li>Ordre ECI/1845/2007 de 19 de juny de 2007, del Ministeri d’Educació i Ciència. </li></ul><ul><li>Documents bàsics d’avaluació . </li></ul>
 3. 3. Estructura de l’Ordre <ul><li>Objecte i àmbit d’aplicació </li></ul><ul><li>Caràcter de l’avaluació </li></ul><ul><li>Procés d’avaluació contínua </li></ul><ul><li>Promoció </li></ul><ul><li>Resultats de l’avaluació </li></ul><ul><li>Documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><li>Custòdia de documents </li></ul><ul><li>Informació a l’alumnat i a les famílies </li></ul><ul><li>Avaluació dels processos d’ensenyament </li></ul><ul><li>Alumnat amb necessitats educatives especials </li></ul><ul><li>Avaluació de l’etapa </li></ul>
 4. 4. Característiques de l’avaluació <ul><li>Contínua. </li></ul><ul><li>Global </li></ul><ul><li>No valorarà sols els resultats obtinguts. </li></ul><ul><li>Analitzarà tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. </li></ul>Forma part integrant del procés educatiu i tindrà caràcter formatiu: S’ajustarà als criteris d’avaluació de les diferents àrees establerts en el curriculum de la CV.
 5. 5. Amb l’objectiu de… <ul><li>Detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen </li></ul><ul><li>Esbrinar-ne les causes </li></ul><ul><li>Reorientar la intervenció educativa </li></ul><ul><li>Acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat. </li></ul>
 6. 6. Les sessions d’avaluació <ul><li>Avaluació inicial durant el primer mes de l’any acadèmic. </li></ul><ul><li>El centre establirà el nombre i el calendari de les sessions d’avaluació. Un mínim d’una sessió al trimestre. </li></ul><ul><li>Coordinades pel tuotr/tutora. Hi assistirà el professorat del grup. Cada mestre o mestra decidirà sobre els resultats de l’avaluació de l’àrea que impartisca. Podrà assessorar el psicopedagog/a. </li></ul><ul><li>De cada sessió es farà constar: els acords aconseguits, les decisions adoptades i la informació per a les famílies. </li></ul><ul><li>En l’avaluació final de cada cicle s’ompliran les actes d’avaluació i els expedients acadèmics. </li></ul>
 7. 7. Promoció de l’alumnat <ul><li>L’alumnat accedirà al cicle següent sempre que es considere, d’acord amb els criteris d’avaluació de les diferents àrees, que ha aconseguit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa. </li></ul><ul><li>També accedirà al cicle següent, l’alumnat amb avaluació negativa en alguna de les àrees, sempre que els aprenentatges no acoseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament el nou cicle. </li></ul><ul><li>En aquest cas, l’alumnat rebrà els suports necessaris per a la recuperació de les àrees corresponents. </li></ul><ul><li>Si no es compliren les condicions anteriors, l’alumnat podrà romandre un any més en el mateix cicle i una sola vegada al llarg de l’educació primària. </li></ul><ul><li>El mateix s’aplica per a la promoció a l’educació secundària. </li></ul>
 8. 8. Documents d’avaluació <ul><li>Expedient acadèmic </li></ul><ul><li>Historial acadèmic d’Educació Primària </li></ul><ul><li>Informe d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Actes d’avaluació </li></ul><ul><li>Informe personal per trasllat </li></ul>Documents bàsics Secretaria del centre
 9. 9. Expedient acadèmic <ul><li>Contindrà tota la informació relativa al procés d’avaluació de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>S’omplirà en finalitzar cada cicle. </li></ul><ul><li>Signarà el tutor/tutora, el secretari/secretària, director/directora. </li></ul><ul><li>Model annex I . </li></ul>
 10. 10. Actes d’avaluació <ul><li>S’extendran per a cadascun dels cicles </li></ul><ul><li>S’ompliran a l’acabament del perísode lectiu ordinari </li></ul><ul><li>A les actes d’avaluació del terver cicle es farà constar la promoció a l’Educació Secundària. </li></ul><ul><li>Signades pel tutor /tutora i director/directora. </li></ul><ul><li>Model annex II </li></ul><ul><li>S’elaborarà un informe de resultats d’avaluació final (Model annex III) per a la Direcció Territorial. </li></ul>
 11. 11. Historial acadèmic d’Educació Primària <ul><li>Té validesa oficial acreditativa dels estudis realitzats. </li></ul><ul><li>Recull els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumnat al llarg de l’etapa. </li></ul><ul><li>S’obrirà en incorporar-se un alumne/a a l’etapa, s’assignarà un número. </li></ul><ul><li>És responsabilitat del secretaria/secretària, qui garantirà l’autenticitat de les dades. </li></ul><ul><li>L’original es lliurarà a l’alumnat en finalitzar l’etapa. S’enviarà una còpia al centre de secundària, a petició d’aquest, junt a l’original de l’informe d’aprenentatge. Es farà constar a l’expedient acadèmic. </li></ul><ul><li>Serà supervisat per la inspecció d’educació . </li></ul><ul><li>Model annex IV . </li></ul>
 12. 12. Informe d’aprenentatge <ul><li>Grau d’adquisició dels aprenentatges i sobre els aspectes que es consideren rellevants per a garantir una atenció individualitzada. </li></ul><ul><li>El tutor/tutora de 6é l’elaborarà en finalitzar l’etapa amb el vist-i-plau de la direcció. S’adjuntarà a l’historial acadèmic. </li></ul><ul><li>També s’omplirà, de manera excepcional, en finalitzar el primer a segon cicle, en cas de trasllat. </li></ul><ul><li>Model annex V </li></ul>
 13. 13. Informe personal per trasllat <ul><li>Dades d’identificació del centre i de l’alumne/a i referència a la norma que estableix el curriculum. </li></ul><ul><li>Els resultats parcials d’avaluació (1r, 3r, 5é) i avaluació final curs anterior (2n, 4t, 6é). </li></ul><ul><li>Mesures educatives de reforç, si és el cas, i adaptacions curriculars significatives. </li></ul><ul><li>Altres observacions oportunes. </li></ul><ul><li>Elaborat pel tutor o la tutora, vist-i-plau de la direcció. </li></ul><ul><li>Model establert pel centre. </li></ul>
 14. 14. Trasllat de centre <ul><li>Si no ha conclòs un cicle: original de l’historial acadèmic i informe personal per trasllat. </li></ul><ul><li>Si ha conclós un cicle: historial acadèmic i informe d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>El centre receptor es farà càrrec dels documents i obrirà el corresponent expedient acadèmic. </li></ul><ul><li>Si va a Secundària </li></ul><ul><li>Per a facilitar la matriculació s’expedirà una certificació acadèmica on s’indicarà l’últim curs realitzat i la decisió de promoció. </li></ul>
 15. 15. Centre d’origen Certificació acadèmica per alleugerar la matriculació El centre d’origen lliurarà la documentació a demanda del nou centre L’historial acadèmic no es trasllada a un centre estranger. Es farà una certificació acadèmica completa. Centre Primària ORIGINAL Historial acadèmic + Informe personal per trasllat NO ha acabat cicle SI ha finalitzat cicle ORIGINAL Historial acadèmic + Informe d’aprenentatge Centre Secundària CÒPIA Historial acadèmic + Informe D’aprenentatge ORIGINAL Historial acadèmic a l’alumne/a Es queda amb l’expedient acadèmic Obri un nou expedient acadèmic
 16. 16. Informació a l’alumnat i a les famílies <ul><li>Informació sobre els criteris i procediments d’avaluació establits d’acord amb els objectius i continguts programats. </li></ul><ul><li>Després de cada sessió d’avaluació, el tutor o la tutora comunicarà a les famílies la informació acordada en la dita sessió utilitzant el model que determine cada centre. </li></ul><ul><li>Després de l’avalució final, s’informarà per escrit sobre el resultat: qualificacions en les distintes àrees, promoció o permanència en el cicle, mesures d’atenció a la diversitat i assuptes que el professorat del grup considere de rellevància. </li></ul>
 17. 17. Avaluació dels processos d’ensenyament <ul><li>El professorat avaluarà els processos d’aprenentatge i la seua pràctica docent a partir de la finalitat i els objectius establerts en el curriculum d’EP. </li></ul><ul><ul><li>Organització i gestió dels espais, temps i recursos del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’acció coherent, coordinada i progressiva dels equips docents. </li></ul></ul><ul><ul><li>El funcionament coordinat dels òrgans i les persones responsables de la planificació i el desenvolupament de la pràctica docent: equip directiu, claustre de professorat, COCOPE, equips de cicle i tutories. </li></ul></ul><ul><ul><li>La regularitat i adequació en l’intercanvi d’informació amb l’alumnat i les famílies. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’adequació d les programacions didàctiques d’aula. </li></ul></ul><ul><li>Els resultats quedaran reflectits en els documents que determine el centre. </li></ul>
 18. 18. Alumnat amb n.e.e. <ul><li>Atendrà al que disposa l’article 74.3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, tenit en compte les modificacions en els objectius, continguts i criteris d’avaluació del curriculum ordinari introduïdes per la corresponent adaptació curricular significativa. </li></ul><ul><li>L’alumnat que presente nee, sense perjuí de la permanència durant un any més en el cicle, podrà prollongar un any més la seua escolarització en l’etapa. </li></ul>
 19. 19. Avaluació de l’etapa <ul><li>Caldrà ajustar-se al que disposa l’article 13 del Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el curriculum de l’educació primària a la Comunitat Valenciana. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×