Avaluació
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,458
On Slideshare
2,415
From Embeds
43
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
25
Comments
0
Likes
0

Embeds 43

http://pinaeta.blogspot.com 19
http://pinaeta.blogspot.com.es 13
http://mestresarbreblanc.blogspot.com 9
http://www.slideshare.net 1
http://pinaeta.blogspot.be 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA Ordre de 13 de desembre de 2007 DOCV núm. 5663 de 19-12-2007 CEFIRE de Sagunt Assessoria de Transversalitat
 • 2. Antecedents
  • Decret 111/2007 de 20 de juliol, del Consell. Curriculum Educació Primària a la C.V.
  • Reial Decret 1513/2006 de 7 de desembre.
  • Ensenyaments mínims Educació Primària.
  • Ordre ECI/1845/2007 de 19 de juny de 2007, del Ministeri d’Educació i Ciència.
  • Documents bàsics d’avaluació .
 • 3. Estructura de l’Ordre
  • Objecte i àmbit d’aplicació
  • Caràcter de l’avaluació
  • Procés d’avaluació contínua
  • Promoció
  • Resultats de l’avaluació
  • Documents oficials d’avaluació
  • Custòdia de documents
  • Informació a l’alumnat i a les famílies
  • Avaluació dels processos d’ensenyament
  • Alumnat amb necessitats educatives especials
  • Avaluació de l’etapa
 • 4. Característiques de l’avaluació
  • Contínua.
  • Global
  • No valorarà sols els resultats obtinguts.
  • Analitzarà tot el procés d’ensenyament i aprenentatge.
  Forma part integrant del procés educatiu i tindrà caràcter formatiu: S’ajustarà als criteris d’avaluació de les diferents àrees establerts en el curriculum de la CV.
 • 5. Amb l’objectiu de…
  • Detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen
  • Esbrinar-ne les causes
  • Reorientar la intervenció educativa
  • Acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat.
 • 6. Les sessions d’avaluació
  • Avaluació inicial durant el primer mes de l’any acadèmic.
  • El centre establirà el nombre i el calendari de les sessions d’avaluació. Un mínim d’una sessió al trimestre.
  • Coordinades pel tuotr/tutora. Hi assistirà el professorat del grup. Cada mestre o mestra decidirà sobre els resultats de l’avaluació de l’àrea que impartisca. Podrà assessorar el psicopedagog/a.
  • De cada sessió es farà constar: els acords aconseguits, les decisions adoptades i la informació per a les famílies.
  • En l’avaluació final de cada cicle s’ompliran les actes d’avaluació i els expedients acadèmics.
 • 7. Promoció de l’alumnat
  • L’alumnat accedirà al cicle següent sempre que es considere, d’acord amb els criteris d’avaluació de les diferents àrees, que ha aconseguit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa.
  • També accedirà al cicle següent, l’alumnat amb avaluació negativa en alguna de les àrees, sempre que els aprenentatges no acoseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament el nou cicle.
  • En aquest cas, l’alumnat rebrà els suports necessaris per a la recuperació de les àrees corresponents.
  • Si no es compliren les condicions anteriors, l’alumnat podrà romandre un any més en el mateix cicle i una sola vegada al llarg de l’educació primària.
  • El mateix s’aplica per a la promoció a l’educació secundària.
 • 8. Documents d’avaluació
  • Expedient acadèmic
  • Historial acadèmic d’Educació Primària
  • Informe d’aprenentatge
  • Actes d’avaluació
  • Informe personal per trasllat
  Documents bàsics Secretaria del centre
 • 9. Expedient acadèmic
  • Contindrà tota la informació relativa al procés d’avaluació de l’alumne/a.
  • S’omplirà en finalitzar cada cicle.
  • Signarà el tutor/tutora, el secretari/secretària, director/directora.
  • Model annex I .
 • 10. Actes d’avaluació
  • S’extendran per a cadascun dels cicles
  • S’ompliran a l’acabament del perísode lectiu ordinari
  • A les actes d’avaluació del terver cicle es farà constar la promoció a l’Educació Secundària.
  • Signades pel tutor /tutora i director/directora.
  • Model annex II
  • S’elaborarà un informe de resultats d’avaluació final (Model annex III) per a la Direcció Territorial.
 • 11. Historial acadèmic d’Educació Primària
  • Té validesa oficial acreditativa dels estudis realitzats.
  • Recull els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumnat al llarg de l’etapa.
  • S’obrirà en incorporar-se un alumne/a a l’etapa, s’assignarà un número.
  • És responsabilitat del secretaria/secretària, qui garantirà l’autenticitat de les dades.
  • L’original es lliurarà a l’alumnat en finalitzar l’etapa. S’enviarà una còpia al centre de secundària, a petició d’aquest, junt a l’original de l’informe d’aprenentatge. Es farà constar a l’expedient acadèmic.
  • Serà supervisat per la inspecció d’educació .
  • Model annex IV .
 • 12. Informe d’aprenentatge
  • Grau d’adquisició dels aprenentatges i sobre els aspectes que es consideren rellevants per a garantir una atenció individualitzada.
  • El tutor/tutora de 6é l’elaborarà en finalitzar l’etapa amb el vist-i-plau de la direcció. S’adjuntarà a l’historial acadèmic.
  • També s’omplirà, de manera excepcional, en finalitzar el primer a segon cicle, en cas de trasllat.
  • Model annex V
 • 13. Informe personal per trasllat
  • Dades d’identificació del centre i de l’alumne/a i referència a la norma que estableix el curriculum.
  • Els resultats parcials d’avaluació (1r, 3r, 5é) i avaluació final curs anterior (2n, 4t, 6é).
  • Mesures educatives de reforç, si és el cas, i adaptacions curriculars significatives.
  • Altres observacions oportunes.
  • Elaborat pel tutor o la tutora, vist-i-plau de la direcció.
  • Model establert pel centre.
 • 14. Trasllat de centre
  • Si no ha conclòs un cicle: original de l’historial acadèmic i informe personal per trasllat.
  • Si ha conclós un cicle: historial acadèmic i informe d’aprenentatge.
  • El centre receptor es farà càrrec dels documents i obrirà el corresponent expedient acadèmic.
  • Si va a Secundària
  • Per a facilitar la matriculació s’expedirà una certificació acadèmica on s’indicarà l’últim curs realitzat i la decisió de promoció.
 • 15. Centre d’origen Certificació acadèmica per alleugerar la matriculació El centre d’origen lliurarà la documentació a demanda del nou centre L’historial acadèmic no es trasllada a un centre estranger. Es farà una certificació acadèmica completa. Centre Primària ORIGINAL Historial acadèmic + Informe personal per trasllat NO ha acabat cicle SI ha finalitzat cicle ORIGINAL Historial acadèmic + Informe d’aprenentatge Centre Secundària CÒPIA Historial acadèmic + Informe D’aprenentatge ORIGINAL Historial acadèmic a l’alumne/a Es queda amb l’expedient acadèmic Obri un nou expedient acadèmic
 • 16. Informació a l’alumnat i a les famílies
  • Informació sobre els criteris i procediments d’avaluació establits d’acord amb els objectius i continguts programats.
  • Després de cada sessió d’avaluació, el tutor o la tutora comunicarà a les famílies la informació acordada en la dita sessió utilitzant el model que determine cada centre.
  • Després de l’avalució final, s’informarà per escrit sobre el resultat: qualificacions en les distintes àrees, promoció o permanència en el cicle, mesures d’atenció a la diversitat i assuptes que el professorat del grup considere de rellevància.
 • 17. Avaluació dels processos d’ensenyament
  • El professorat avaluarà els processos d’aprenentatge i la seua pràctica docent a partir de la finalitat i els objectius establerts en el curriculum d’EP.
   • Organització i gestió dels espais, temps i recursos del centre.
   • L’acció coherent, coordinada i progressiva dels equips docents.
   • El funcionament coordinat dels òrgans i les persones responsables de la planificació i el desenvolupament de la pràctica docent: equip directiu, claustre de professorat, COCOPE, equips de cicle i tutories.
   • La regularitat i adequació en l’intercanvi d’informació amb l’alumnat i les famílies.
   • L’adequació d les programacions didàctiques d’aula.
  • Els resultats quedaran reflectits en els documents que determine el centre.
 • 18. Alumnat amb n.e.e.
  • Atendrà al que disposa l’article 74.3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, tenit en compte les modificacions en els objectius, continguts i criteris d’avaluació del curriculum ordinari introduïdes per la corresponent adaptació curricular significativa.
  • L’alumnat que presente nee, sense perjuí de la permanència durant un any més en el cicle, podrà prollongar un any més la seua escolarització en l’etapa.
 • 19. Avaluació de l’etapa
  • Caldrà ajustar-se al que disposa l’article 13 del Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el curriculum de l’educació primària a la Comunitat Valenciana.