Sluzhben Vesnik 28 . Tuti

1,083 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sluzhben Vesnik 28 . Tuti

 1. 1. Број 28 Год. LXV Среда, 25 февруари 2009 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk СОДРЖИНА Стр. Стр. 544. Правилник за условите за остварува- 547. Правилник за формата, содржината ње, чување и одржување на нацио- и начинот на водење на Регистарот на налните еталони и условите за приз- странски правни и физички лица кои навање на референтните еталони за вршат метеоролошки и хидролошки национални еталони.............................. 1 работи, како и потребната документа- 545. Правилник за формата и содржината ција за упис во Регистарот................... 109 на ветеринарно санитарните сертифи- 548. Одлука за изменување на Одлуката кати за нуспроизводи од животинско за именување на претседатели, члено- потекло кои се увезуваат или транзити- ви и нивни заменици на општинските раат во или низ Република Македонија 3 изборни комисии................................... 111 546. Правилник за формата, содржината 549. Колективен договор за изменување на и начинот на водење на Регистарот на Колективниот договор за државните, доставени метеоролошки и хидроло- правосудните и органите на локалната шки податоци и продукти од стран- самоуправа во Република Македонија... 112 550. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот 112 ски правни и физички лица.................. 107 Огласен дел…………………………... 1-64 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Член 2 544. Системот на национални еталони во Република Ма- Врз основа на член 13 од Законот за метрологија рентните еталони за национални еталони. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002 и 84 /2007), министерот за економија донесе ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕТАЛОНИ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТ- НИТЕ ЕТАЛОНИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОНИ Член 1 Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус- лови за остварувањето, чувањето и одржувањето на на- ционалните еталони и условите за признавање на рефе-
 2. 2. кедонија се темели на воспоставување на национални та мерна единица. еталони за мерните единици на меѓународниот систем Член 3 на мерни единици (SI), со цел да се обезбеди следли- вост за што поголем број на калибрации и мерења. Националните еталони: Метролошкиот совет на Бирото за метрологија фор- - се еталони со најголема точност и обезбедуваат мира стручно тело за оценка на приоритетите и потре- најмала мерна неодреденост за дадената физичка вели- бата за остварување на национален еталон на одредена- чина;
 3. 3. Стр. 2 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009 - обезбедуваат пренос на вредностите, во потребно- Член 8 то подрачје на физичката величина, со најмала можна Носителот на националниот еталон, со еталонската мерна неодреденост; опрема треба да: - обезбедуваат економично и непречено работење - врши калибрации на еталони од второ хиерархи- на метролошкиот систем, во согласност со национал- ско ниво; ните потреби и можности. - учествува во изготвување на националните хие- рархиски шеми на мерната следливост; Член 4 - работи активно во она подрачје на метрологијата Во однос на националните еталони, Бирото за ме- што е поврзано со соодветната физичка величина, да трологија ги планира и обезбедува следливоста на ме- ги следи светските трендови, и да се прилагодува на рењата на меѓународно ниво и преносот на вредности- истите во координација со Бирото; те на мерните единици на одделни физички величини. - ги следи метролошките потреби во Република Ма- кедонија; Член 5 - учествува во изработка на стандарди и технички Бирото за метрологија со решение може да признае прописи, кои се поврзани со еталоните; за национален еталон, референтен еталон што е оства- - учествува во меѓународни метролошки проекти и рен, а неговата мерна следливост е обезбедена, по интеркомпарации, во рамки на своите можности; претходно стручно мислење од Метролошкиот совет - ги исполнува своите обврски, наведени во Догово- на Бирото за метрологија. Постапката за признавање на референтниот еталон за национален, Бирото ја спроведува врз основа на ба- Член 9 рање и елаборат поднесени од страна на правно лице, Со еталонската опрема, која има статус на национа- носител на референтен еталон. лен еталон, носителот на националниот еталон треба да ја употребува за: Член 6 - пренос на мерната единица; За да се признае национален еталон, правното лице - одржување на мерната следливост; што го остварува, чува и одржува еталонот, треба да: - интеркомпарации и соработка при меѓународни - има акредитација за вршење на калибрации, по- или национални проекти; требни за одржување на мерната следливост, во соглас- - истражувања, поврзани со подобрување на метро- ност со соодветниот стандард; лошките својства. - поседува лабораториски простории, еталонска, додатна и помошна опрема, потребни за одржување на Член 10 метролошките својства; Носителот на националниот еталон склучува Дого- - располага со стручен персонал за воспоставување вор за осигурување од штета, која со својата дејност на мерната следливост, мерните методи, инструменти- може да му ја предизвика на трето лице и Договор за те и на програмската опрема; осигурување, со кој ќе го осигура националниот еталон - располага со литература од соодветното подрачје и другата потребна опрема за одржување на мерната на метрологијата; следливост, во случај на дефект или оштетување при - има изработен преглед на состојбата за моментал- употреба или транспорт. ните, краткорочните и долгорочните потреби за врше- ње на калибрации на највисоко ниво во Република Ма- Член 11 кедонија и во светот; Бирото го следи извршувањето на дејностите и ис- - го одржува нивото на мерната неодреденост во полнувањето на обврските на носителот на национал- мерното подрачје на физичката величина, за кое има ниот еталон. Врз основа на доставената документација акредитација; од носителот на националниот еталон и извршената - има изработено стратегија за развој на калибраци- проверка на системот за квалитет како и резултати од ската дејност во сопствената метролошка лабораторија, извршени интеркомпарации, ако Бирото оцени дека спрема потребите во Република Македонија; има неисполнување на условите од овој правилник, ре- Правното лице треба да добие акредитација од со- шението за признавање на национален еталон и дого- одветно тело за акредитација, кое е потписник на соод- ворот од член 12 на овој правилник, а по претходно до- ветна спогодба за меѓусебно признавање на акредита- биено стручно мислење од Метролошкиот совет, го циски документи. укинува решението за национален еталон. Член 7 Член 12 Носителот на национален еталон треба да го чува Бирото и носителот на националниот еталон склу- еталонот и да ја одржува неговата мерна следливост со: чуваат договор, со кој се утврдува: - редовни калибрации на националниот еталон со - начинот на финансирање на дејностите, поврзани меѓународни или национални еталони на други држави со националниот еталон; од повисок ред; - сопственичките односи во поглед на опремата, ако - интеркомпарации на националниот еталон; ја кофинансира Бирото; - редовно одржување на дополнителната опрема, - осигурувањата, кои мора да ги склучи носителот потребна за еталонот. на националниот еталон;
 4. 4. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 3 - документацијата, која носителот на националниот (2) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- еталон мора да ја достави до Бирото; фикат за млеко и млечни производи, кои биле подло- - најдобрите мерни капацитети; жени на единствен термички третман и кои не се наме- - постапката за известување на Бирото за измените, нети за исхрана на луѓе, наменети за испраќање во или поврзани со извршување на дејностите и исполнување транзит низ Република Македонија е дадена во прилог на обврските на носителот на националниот еталон, број 2 кој е составен дел на овој правилник. дадени со одредбите од овој правилник; (3) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- - списокот на стручен кадар од член 6, алинеа 3, на фикат за термички обработени млечни производи со овој правилник, со задолжително наведување на одго- рН намаленa на 6 кои не се наменети за исхрана на лу- ворното лице за лабораторијата и неговиот заменик; ѓето, за испраќање во или транзит низ Република Маке- - начинот на продолжување на договорот; донија е дадена во прилог број 3 кој е составен дел на - и другите услови дадени во овој правилник. овој правилник. Составен дел на договорот е документот за акреди- (4) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- тација на калибрационата лабoраторија. фикат за млеко и млечни производи, подложени на стерилизација или дупла термичка обработка и не се Член 13 наменети за исхрана на луѓето, за испраќање во или Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де- транзит низ Република Македонија е дадена во прилог нот на објавувањето во „Службен весник на Република број 4 кој е составен дел на овој правилник. Македонија“. (5) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- фикат за преработена храна за домашни миленици раз- Бр. 25-786/5 лична од конзервирана храна за домашни миленици, 18 февруари 2009 година Министер, наменета за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 5 кој е составен Скопје Фатмир Бесими, с.р. дел на овој правилник. _____________ (6) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- фикат за кучешки грицкалки наменети за испраќање во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, или транзит низ Република Македонија е дадена во ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник. 545. (7) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- Врз основа на член 12 став (3) од Законот за нус- фикат сирова храна за домашни миленици за директна производи од животинско потекло (,,Службен весник продажба или нуспроизводи од животинско потекло за на Република Македонија” бр. 113/2007), министерот исхрана на животни кои се одгледуваат на фарма и крз- за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе нени животни, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 7 ПРАВИЛНИК кој е составен дел на овој правилник. ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАР- (8) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- НО САНИТАРНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА НУСПРО- фикат за нуспроиводи од животинско потекло за про- ИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ изводство на храна за домашни миленици, наменета за УВЕЗУВААТ ИЛИ ТРАНЗИТИРААТ ВО ИЛИ НИЗ испраќање во или транзит низ Република Македонија е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА дадена во прилог број 8 кој е составен дел на овој пра- вилник. Член 1 (9) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- Со овој правилник се пропишува формата и содр- фикат за конзервирана храна за домашни миленици на- жината на Ветеринарно санитарните сертификати за менета за испраќање во или транзит низ Република Ма- нуспроизводи од животинско потекло кои се увезуваат кедонија е дадена во прилог број 9 кој е составен дел или транзитираат во или низ Република Македонија. на овој правилник. (10) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- Член 2 тификат за додатоци за зачинување за употреба во про- Ветеринарно санитарните сертификати за нуспро- изводство на храна за домашни миленици, наменета за изводи од животинско потекло кои се увезуваат или испраќање во или транзит низ Република Македонија е транзитираат во или низ Република Македонија се из- дадена во прилог број 10 кој е составен дел на овој пра- даваат во А4 формат во бела боја. вилник. (11) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- Член 3 тификат за производи од крв кои не се за исхрана на (1) Содржината на Ветеринарно санитарниот серти- луѓето, а можат да се користат како материјал за доби- фикат за преработени протеини од животинско потекло точна храна, наменета за испраќање во или транзит низ кои не се наменети за исхрана на луѓето, вклучувајќи Рeпублика Македонија е дадена во прилог број 11 кој е мешавини и производи различни од храна за домашни составен дел на овој правилник. миленици кои содржат такви протеини, за увоз или (12) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- транзит во/низ Република Македонија е дадена во при- тификат за производи од крв, освен серум од коњи и лог број 1 кој е составен дел на овој правилник. меѓупроизводи наведени во член 1 од 2007/2006 од Ре-
 5. 5. Стр. 4 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009 гулативата на Европската Комисија, за употреба за тех- (23) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- нички цели, наменети за испраќање или транзит во/низ тификат за топени масти кои не се за исхрана на луѓе- Република Македонија е дадена во прилог број 12 кој е то, за употреба за технички цели, наменети за испраќа- составен дел на овој правилник. ње во или транзит низ Република Македонија е дадена (13) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- во прилог број 23 кој е составен дел на овој правилник. тификат за увоз на серум од копитари за техничка упо- (24) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- треба вклучувајќи ја и фармацијата, дијагностиката in тификат за топени масти кои не се за исхрана на луѓе- vitro и лабораториски реагенси наменети за испраќање то, за употреба како материјал за добиточна храна и за или транзит во/низ Република Македонија е дадена во технички цели, наменети за испраќање во или транзит прилог број 13 кој е составен дел на овој правилник. низ Република Македонија е дадена во прилог број 24 (14) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- кој е составен дел на овој правилник. тификат за свежи или рaзладени кожи и подкожја од (25) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- копитари, наменети за испраќање во или транзит низ тификат за желатин и колаген кои не се за исхрана на Република Македонија е дадена во прилог број 14 кој е луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна составен дел на овој правилник. и за технички цели, наменети за испраќање во или (15) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- транзит низ Република Македонија е дадена во прилог тификат за третирани кожи и подкожја од копитари, број 25 кој е составен дел на овој правилник. наменети за испраќање во или транзит низ Република (26) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- Македонија е дадена во прилог број 15 кој е составен тификат за хидролизирани протеини, дикалциум фо- дел на овој правилник. сфат и трикалциум фосфат кои не се за исхрана на лу- (16) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- ѓето, за употреба како материјал за добиточна храна и тификат за третирани кожи и подкожја од преживари и за технички цели, наменети за испраќање во или тран- копитари кои се наменети за испраќање во или транзит зит низ Република Македонија е дадена во прилог број низ Република Македонија и кои биле складирани од- 26 кој е составен дел на овој правилник. воено 21 ден или ќе бидат транспортирани 21 ден не- (27) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- прекидно пред да бидат увезени е дадена во прилог тификат за нуспроизводи од апикултура, наменети за број 16 кој е составен дел на овој правилник. испраќање во или транзит низ Република Македонија е (17) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- дадена во прилог број 27 кој е составен дел на овој пра- тификат за третирани ловечки трофеи на птици и ко- вилник. питари составени само од коски, рогови, копита, канџи, (28) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- роговје, заби, кожи и подкожје наменети за испраќање тификат за деривати на масти кои не се за исхрана на во или транзит низ Република Македонија е дадена во луѓето, за употреба за технички цели, наменети за ис- прилог број 17 кој е составен дел на овој правилник. праќање во или транзит низ Република Македонија е (18) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- дадена во прилог број 28 кој е составен дел на овој пра- тификат за ловечки трофеи на птици и копитари соста- вилник. вени од цели нетретирани делови наменети за испраќа- (29) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- ње во или транзит низ Република Македонија е дадена тификат за деривати на масти кои не се за исхрана на во прилог број 18 кој е составен дел на овој правилник. луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна (19) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- и за технички цели, наменети за испраќање во или тификат за свински четини од трети земји или нивни транзит низ Република Македонија е дадена во прилог региони кои се слободни од Афричка свинска чума на- број 29 кој е составен дел на овој правилник. менети за праќање во или транзит низ Република Маке- (30) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- донија е дадена во прилог број 19 кој е составен дел на тификат за производи од јајца кои не се наменети за овој правилник. исхрана на луѓето, за употреба како материјал за доби- (20) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- точна храна и за технички цели, наменети за испраќање тификат за за свински четини од трети земји или нивни во или транзит низ Република Македонија е дадена во региони кои не се слободни од Афричка свинска чума прилог број 30 кој е составен дел на овој правилник. наменети за праќање во или транзит низ Република (31) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- Македонија е дадена во прилог број 20 кој е составен тификат за преработено ѓубре и производи од прерабо- дел на овој правилник. тено ѓубре наменето за испраќање во или транзит низ (21) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- ( ) Република Македонија е дадена во прилог број 31 2 тификат за нуспроизводи кои ќе се употребат за тех- кој е составен дел на овој правилник. нички цели, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 21 кој е Член 4 составен дел на овој правилник. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де- (22) Содржината на Ветеринарно санитарниот сер- нот на објавувањето во „Службен весник на Република тификат за рибино масло кое не е за исхрана на луѓето, Македонија”. за употреба како материјал за добиточна храна и за технички цели наменето за испраќање во или транзит Бр. 11-1624/1 низ Република Македонија е дадена во прилог број 22 9 февруари 2009 година Министер, кој е составен дел на овој правилник. Скопје Ацо Спасеноски, с.р.
 6. 6. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 5
 7. 7. Стр. 6 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 8. 8. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 7
 9. 9. Стр. 8 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 10. 10. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 9
 11. 11. Стр. 10 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 12. 12. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 11
 13. 13. Стр. 12 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 14. 14. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 13
 15. 15. Стр. 14 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 16. 16. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 15
 17. 17. Стр. 16 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 18. 18. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 17
 19. 19. Стр. 18 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 20. 20. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 19
 21. 21. Стр. 20 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 22. 22. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 21
 23. 23. Стр. 22 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 24. 24. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 23
 25. 25. Стр. 24 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 26. 26. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 25
 27. 27. Стр. 26 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 28. 28. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 27
 29. 29. Стр. 28 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 30. 30. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 29
 31. 31. Стр. 30 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 32. 32. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 31
 33. 33. Стр. 32 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 34. 34. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 33
 35. 35. Стр. 34 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 36. 36. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 35
 37. 37. Стр. 36 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 38. 38. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 37
 39. 39. Стр. 38 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 40. 40. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 39
 41. 41. Стр. 40 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 42. 42. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 41
 43. 43. Стр. 42 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 44. 44. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 43
 45. 45. Стр. 44 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 46. 46. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 45
 47. 47. Стр. 46 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 48. 48. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 47
 49. 49. Стр. 48 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 50. 50. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 49
 51. 51. Стр. 50 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 52. 52. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 51
 53. 53. Стр. 52 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 54. 54. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 53
 55. 55. Стр. 54 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 56. 56. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 55
 57. 57. Стр. 56 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 58. 58. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 57
 59. 59. Стр. 58 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 60. 60. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 59
 61. 61. Стр. 60 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 62. 62. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 61
 63. 63. Стр. 62 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 64. 64. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 63
 65. 65. Стр. 64 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 66. 66. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 65
 67. 67. Стр. 66 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 68. 68. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 67
 69. 69. Стр. 68 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 70. 70. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 69
 71. 71. Стр. 70 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 72. 72. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 71
 73. 73. Стр. 72 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 74. 74. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 73
 75. 75. Стр. 74 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 76. 76. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 75
 77. 77. Стр. 76 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 78. 78. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 77
 79. 79. Стр. 78 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 80. 80. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 79
 81. 81. Стр. 80 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 82. 82. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 81
 83. 83. Стр. 82 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 84. 84. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 83
 85. 85. Стр. 84 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 86. 86. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 85
 87. 87. Стр. 86 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 88. 88. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 87
 89. 89. Стр. 88 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 90. 90. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 89
 91. 91. Стр. 90 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 92. 92. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 91
 93. 93. Стр. 92 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 94. 94. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 93
 95. 95. Стр. 94 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 96. 96. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 95
 97. 97. Стр. 96 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 98. 98. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 97
 99. 99. Стр. 98 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 100. 100. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 99
 101. 101. Стр. 100 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 102. 102. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 101
 103. 103. Стр. 102 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 104. 104. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 103
 105. 105. Стр. 104 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 106. 106. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 105
 107. 107. Стр. 106 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 108. 108. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 107 546. (3) Формата и содржината на листовите на региста- Врз основа на член 11 став 5 од Законот за хидро- рот се дадени на обрзаец кој ги содржат следните по- метеоролошка дејност („Службен весник на Република датоци: регистарски број, назив на странското правно Македонија“ бр. 103/08), министерот за земјоделство, лице или име и презиме на странското физичко лице, шумарство и водостопанство донесе адреса, број на актот со кој се доставуваат податоци ПРАВИЛНИК или продукти, број на издаденото решение за вршење ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА на хидрометеоролошка активност, опис на доставените ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОСТАВЕНИ МЕ- метеоролошки и хидролошки податоци и продукти и ТЕОРОЛОШКИ И ХИДРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ И забелешка. ПРОДУКТИ ОД СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА Член 3 Образецот на Регистарот од член 2 став 3 на овој Член 1 правилник е даден во прилог, кој е составен дел на овој Со овој правилник се пропишува формата, содржи- правилник. ната и начинот на водење на Регистарот на доставени метеоролошки и хидролошки податоци и продукти од Член 4 странски правни и физички лица (во понатамошниот Регистарот се води во пишана и во електронска текст: Регистар). форма и податоците во него тековно се ажурираат. Член 2 (1) Регистарот се води во форма на тврдо укоричена Член 5 книга со темно зелена боја со поврзани и нумерирани Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де- бели листови во А4 формат. нот на објавувањето во „Службен весник на Република (2) Корицата на книгата содржи: грб на Република Македонија“. Македонија, текст со златни букви Република Македо- нија, Министерство за земјоделство, шумарство и во- Бр. 02-1561/1 достопанство, Управа за хидрометеоролошки работи и 6 февруари 2009 година Министер, Регистар на доставени метеоролошки и хидролошки Скопје Ацо Спасеноски, с.р. податоци и продукти од странски правни и физички лица.
 109. 109. Стр. 108 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 110. 110. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 109 547. (3) Формата и содржината на листовите на Регистарот Врз основа на член 12 став 3 од Законот за хидро- се дадени на образец кој ги содржат следните податоци: метеоролошка дејност („Службен весник на Република регистарски број, назив на странско правно лице или име Македонија“ бр. 103/08), министерот за земјоделство, и презиме на странско физичкото лице, адреса, број на шумарство и водостопанство донесе доставеното барање за упис, број на решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија, број на ПРАВИЛНИК издаденото решение со овластување за вршење на ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА метеоролошки и хидролошки работи и забелешкa. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ПРАВ- Член 3 НИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ МЕТЕОРО- Образецот на Регистарот од член 2 став 3 на овој ЛОШКИ И ХИДРОЛОШКИ РАБОТИ, КАКО И правилник е даден во прилог, кој е составен дел на овој ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС ВО правилник. РЕГИСТАРОТ Член 4 Член 1 Регистарот се води во пишана и во електронска форма и податоците во него тековно се ажурираат. Со овој правилник се пропишува формата, содр- жината и начинот на водење на Регистарот на ст- Член 5 рански правни и физички лица кои вршат метеоро- Со барањето за упис во Регистарот странските лошки и хидролошки работи (во понатамошниот правни и физички лица треба да ја достават следната текст: Регистар), како и потребната документација за документација: упис во Регистарот. - решение од уписот во Централниот регистар на Република Македонија; и Член 2 - елаборат за оценка на условите кои се однесуваат (1) Регистарот се води во форма на тврдо укоричена на техничката опременост и соодветноста на просторот книга со темно зелена боја со поврзани и нумерирани за вршење на метеоролошки и хидролошки работи. бели листови во А4 формат. Член 6 (2) Корицата на книгата содржи: грб на Република Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де- Македонија, текст со златни букви Република Македо- нот на објавувањето во „Службен весник на Република нија, Министерство за земјоделство, шумарство и во- Македонија“. достопанство, Управа за хидрометеоролошки работи и Бр. 02-1561/1 Регистар на странски правни и физички лица кои вр- 6 февруари 2009 година Министер, шат метеоролошки и хидролошки работи. Скопје Ацо Спасеноски, с.р.
 111. 111. Стр. 110 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009
 112. 112. 25 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 111 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА За заменик член се именува Хаки Селими од Собра- 548. нието на Република Македонија. Врз основа на член 18 и член 35 став 1 од Изборни- 5. Во составот на Општинската изборна от законик („Службен весник на Република Македони- комисија ја” бр. 40/2006 и 136/2008), Државната изборна коми- Гостивар членот Џехад Јашари од Министерство за сија, на седницата одржана на 23 февруари 2009 економија, се разрешува. година, донесе За член се именува Сефедин Биљали од Општина ОДЛУКА Гостивар. ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ- 6. Во составот на Општинската изборна комисија ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ- Неготино членот Ванчо Апостолов од Министерството НИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ за земјоделство, шумарство и водостопанство, се раз- КОМИСИИ решува. За член се именува Нада Тренчева од Општина Ка- I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле- вадарци. нови и нивни заменици на општинските изборни коми- 7. Во составот на Општинската изборна комисија сии (“Службен весник на Република Македонија”, бр. Карбинци заменик членот Тодор Гуњов од Министерс- 55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008, твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, се 60/2008, 65/2008, 67/2008, 72/2008, 10/2009 и 12/2009) разрешува. се вршат следните измени: За заменик член се именува Ристо Стоилков од Оп- 1. Во составот на Општинската изборна комисија штина Штип. Прилеп заменик членот Катерина Апостоловска од Оп- 8. Во составот на Општинската изборна комисија штина Долнени, се разрешува. Вранештица заменик членот Гоце Николовски од Ми- За заменик член се именува Лилјана Ивановска од нистерство за економија, се разрешува. Министерство за економија. За заменик член се именува Александар Гаврилов- 2. Во составот на Општинската изборна комисија Долнени заменик претседателот Садри Исмаиловски ски од Општина Кичево. од Генералниот секретаријат на Владата на Република II. Лицата избрани за претседател, заменик на пре- Македонија, се разрешува. тседателот, членови и нивни заменици на општинските За заменик претседател се именува Билент Муста- изборни комисии имаат право да поднесат изјава за не- фовски од Генералниот секретаријат на Владата на Ре- прифаќање на именувањето согласно член 18 став 3 од публика Македонија. Изборниот законик, поради здравствени или семејни Заменик членот Абдул Бајрамоски од Министерс- причини, а врз основа на приложена соодветна доку- твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, се ментација, во рок од 48 часа сметано од денот на обја- разрешува. вувањето на оваа одлука во „Службен весник на Репуб- За заменик член се именува Алиибраим Изеири од лика Македонија“. Министерство за економија. III. Изјавата од точка II. на оваа одлука, именува- 3. Во составот на Општинската изборна комисија ното лице ја поднесува лично до Државната изборна Зајас членот Бесим Велиу од Општина Зајас, се разре- комисија. Доставувањето преку пошта не е дозво- шува. лено. Решението на Државната изборна комисија е За член се именува Арбен Абази од Министерство- конечно. то за надворешни работи. IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на oбја- Членот Љатифе Бајрами од Бирото за развој, се раз- вувањето во „Службен весник на Република Македо- решува нија”. За член се именува Вјолца Абази од Општина Кичево. 4. Во составот на Општинската изборна комисија Бр. 11-1410/1 Претседател Чаир заменик членот Фисник Марку од Министерство- 24 февруари 2009 година на Државната изборна комисија, то за образование, се разрешува. Скопје Александар Новакоски, с.р.
 113. 113. Стр. 112 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 2009 КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 549. МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 203 и член 218 од Законот за ра- ботните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05 и 550. 106/08), Министерството за правда и Синдикатот на ра- Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу- ботниците од управата, правосудните органи и здруже- вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и бр. нија на граѓани на Република Македонија, на ден 17 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден февруари 2009 година, склучија 12.02.2009 година, го донесе следново КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ- ЗА ДРЖАВНИТЕ, ПРАВОСУДНИТЕ И ОРГАНИТЕ ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА На извршителот Гордана Џутеска, со живеалиште на ул. „Наум Наумоски - Борче” бр.27 во Струга, име- Член 1 нуван за подрачјето на Основниот суд Охрид, Основ- Во Колективниот договор за државните, правосуд- ниот суд Струга и Основниот суд Дебар, датумот 01.03.2009 година, му се определува како ден за отпоч- ните и органите на локалната самоуправа во Република нување со работа како извршител. Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/95 и Ова решение влегува во сила со денот на донесува- 11/98) членовите 69 и 75 се бришат. њето, а ќе се достави до извршителот. Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре- Член 2 публика Македонија“. Овој колективен договор влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Репуб- Образложение лика Македонија“, а ќе се применува со исплатата на плата од 1 јануари 2009 година. На ден 10.12.2008 година лицето Гордана Џутеска беше именувано за извршител за подрачјето на Основ- Бр. 0101-35/1 Бр. 01-1090/1 ниот суд Охрид, Основниот суд Струга и Основниот 17 февруари 2009 година 17 февруари 2009 година суд Дебар, поради што Комората на извршители на Скопје Скопје РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу- вање („Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), Синдикат на работниците Министерство за правда, одлучи како во изреката на ова решение. од управата, правосудните органи и здруженија на Бр.01-200 Комора на извршители граѓани на РМ 13 февруари 2009 година на Република Македонија Претседател, Министер, Скопје Претседател, Ванчо Муратовски, с.р. Михајло Маневски, с.р. Антонио Коштанов, с.р. Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51. Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. Телефон: +389-2-55 12 400. Телефакс: +389-2-55 12 401. Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. www.slvesnik.com.mk Рок за рекламации 15 дена. Жиро-сметка: 300000000188798. contact@slvesnik.com.mk Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

×