Your SlideShare is downloading. ×
Legrand Bticino Katalog  Living Light Light Tech
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Legrand Bticino Katalog Living Light Light Tech

2,710
views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,710
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Predstavni[tvo za Srbiju i Crnu Goru Ul. |ora Vajferta 36 11000 Beograd Tel: +381 11 383 50 60 Fax: +381 11 344 28 87 e-mail: bureau.belgrade@legrandelectric.com www.legrandelectric.co.yu Brend Grupe
 • 2. LIVING LIGHT LIGHT TECH KATALOG 08 Brend Grupe
 • 3. 2 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 4. SAdR”Aj GENERALNE KARAKTERISTIKE 6 LIVING, LIGHT i LIGHT TECH dizajnirani za ’ivot 6 Tehnologija i dizajn za Va[u udobnost i sigurnost 7 Sve funkcije za modernu elektroinstalaciju 8 Usklaivanje boja i materijala sa name[tajem 12 Modularni koncept 14 Ugradnja 15 TABELA ZA LAK{I IZBOR 20 KATALOG 37 Osnovni mehanizmi : prekida;i i tasteri 38 Maske mehanizama sa difuzorima 39 Promenjive maske mehanizama bez difuzora 41 Maske mehanizama sa simbolima 42 Mehanizmi za kontrolu 43 Mehanizmi za kontrolu i releji 44 Dimeri 45 Kontrolni ureaji 46 Uti;nice 47 TV i SAT uti;nice 52 RJ 45 uti;nice 53 Telefonske i opti;ke uti;nice 54 Termostati i tajmeri 56 Zvu;na signalizacija 58 Svetlosna indikacija 59 Protivpani;ne jedinice 60 Za[titni ureaji 61 Sistem za razvod zvuka 62 Protivprovalni alarmni sistemi 66 Detektori gasa 73 Zvu;ne poruke 74 Video interfonski sistemi 75 Slepe maske i dodatna oprema 76 Sijalice i konektori 77 Nadgradne kutije IP40 – IP55 IDROBOX 78 Podne kutije i dodatna oprema 79 TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 80 GENERALNE KARAKTERISTIKE 3 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 5. Svako sanja o idealnoj ku]i Bticino zna kako da taj san pretvori u stvarnost LIVING LIGHT 4 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 6. LIGHT TECH GENERALNE KARAKTERISTIKE 5 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 7. LIVING, LIGHT i LIGHT TECH dizajnirani za ’ivot LIVING, LIGHT i LIGHT TECH je najpotpuniji sistem za unutra[nje i spolja[nje elektri;ne ureaje. Osmi[ljen na jednostavan ali zanimljiv na;in, omogu]ava sve elektri;ne funkcije u tri prepoznatljive linije, koje nude najbolje tehni;ko re[enje i uklapaju se stilom u okru’enje u kome ]e biti instalirane. LIVING LIGHT LIGHT TECH Prijatne zaobljene linije, u Okviri o[trih linija sa belom Metalik zavr[nica isti;e tehnolo[ki kombinaciji sa elegantnim satenskom zavr[nicom nude aspekt upotrebe elektroureaja. antracit-sivim okvirima. harmoniju i osvetljenost. n svaku prostoriju mo’ete prilagoditi svom ukusu okvirima razli;itih boja n okviri se mogu lako zameniti kad god po’elite, na primer prilikom promene name[taja 6 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 8. TEHNOLOGIjA i dIZAjN za Va[u udobnost i sigurnost Za razliku od sistema kori[]enih pre par godina, moderne elektroinstalacije ne uklju;uju samo prekida;e i uti;nice. Danas, u okviru elektrogalanterije postoje mnoga korisna re[enja, o kojima ;esto i ne znamo, koja mogu u;initi Va[u ku]u ili kancelariju bezbednijom i udobnijom. Dimer za regulaciju osvetljenja Protivpani;na lampa Uti;nica sa za[titom od prenapona Termostat sa tajmerom Krajnji izgled elektrogalanterije zavisi od dva elementa: n boje mehanizma n materijala i boje okvira Okviri su dostupni u vi[e od 50 boja i materijala visokog kvaliteta. Njihov izbor zavisi od tipa enterijera i stila ambijenta u koji se ugrauju. Prirodno drvo u boji tre[nje Metalni zama sa 24-karatnom pozlatom Metalni zama sa Tech zavr[nicom Polikarbon sa sjajem GENERALNE KARAKTERISTIKE 7 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 9. SVE FUNKCIjE za modernu elektroinstalaciju Bticino filozofija dizajna zasnovana je na tri osnovna principa: n modularni koncept n minimalizam n multifunkcionalnost Svi Living, Light i Light Tech mehanizmi su razvijeni u skladu sa ovim principima i omogu]avaju da se kombinuju razli;ite funkcije uz ostvarenje sjajnog vizuelnog efekta. 1. KONTROLA OSVETLjENjA Ergonomski dizajn se ogleda i u detaljima: uklju;ivanje svetla je veoma jednostavno zahvaljuju]i reljefnom delu prekida;a. Takoe, po potrebi se mo’e dodati i funkcija svetlosne indikacije za lak[e uo;avanje u mraku. Ne;ujni elektronski dimeri za regulaciju nivoa osvetljenja. Dimeri se mogu aktivirati ru;no preko tastera ili kru’nih regulatora. Detektori pokreta registruju pokrete ljudi i automatski uklju;uju svetlo na pode[eno vreme. Vrlo su korisni u hodnicima i toaletima. Infrared tehnologija omogu]ava da ne morate tra’iti prekida; u mraku ili kada su vam ruke zauzete. Modularni koncept: svi mehanizmi su izraeni po principu jednakih modula što omogu]ava jednostavno kombinovanje na mestu ugradnje. 8 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 10. 2. ENERGETSKE I KOMUNIKACIONE UTI:NICE Kompletna serija uti;nica pokriva sve tipove ku]nih i kancelarijskih primena: n energetske uti;nice razli;itih meunarodnih standarda n TV i SAT uti;nice Vi[enamenska uti;nica u italijanskom i nema;kom standardu. Korisna za ugradnju n RJ11 telefonske uti;nice u blizini elektri;nih aparata. n RJ45 ra;unarske uti;nice n opti;ki konektori 3. REGULACIjA TEMPERATURE Termostat sa vremenskom kontrolom reguli[e temperaturu leti i zimi. U[teda energije se ostvaruje programiranjem dnevnog i nedeljnog ciklusa, [to pove]ava stepen udobnosti i u[tede energije. Nadgradni Ugradni Zaboravili ste da ugasite svetlo u ormanu ili na stepeni[tu? Tajmer automatski isklju;uje svetlo u rasponu od 1 do 12 minuta. Minimalizam: ;ak su i elektronske komponente zasnovane na principu modularnosti što olak[ava kombinovanje razli;itih stilova i funkcija u Va[em prostoru. GENERALNE KARAKTERISTIKE 9 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 11. SVE FUNKCIjE za modernu elektroinstalaciju 4. ZA{TITA I SIGURNOST Na sigurnost u domu uti;u mnoge korisne funkcije koje sadr’i ova serija proizvoda. SIGURNOST Uti;nica u kombinaciji sa automatskim osigura;em i diferencijalnom za[titnom sklopkom [titi ljude od slu;ajnih kontakata sa strujom. Automatski osigura;i su Odvodnici prenapona korisni, npr. za za[titu u [tite televizore, muzi;ke kuhinji. ureaje i kompjutere od udara groma. PROTIVPANI:NE jEdINICA Protivpani;na jedinica se mo’e izvaditi iz zida kao Protivpani;ne jedinice se automatski uklju;uju prenosna. prilikom nestanka napajanja. Pani;na jedinica je najbolje re[enje za osvetljavanje puta ka razvodnoj tabli u slu;aju nestanka struje. dETEKTORI GASA U slu;aju oticanja gasa iz sistema automatski Za[tita od oticanja metana ili butana i propana se prekida dovod gasa je garantovana automatskim sistemom za (preko elektroventila) i [alje se audio i vizuelni detekciju. signal upozorenja. Multifunkcionalnost: modularnost i minimalizam u kombinaciji sa velikim izborom funkcija omogu]avaju Vam da odaberete sistem koji najvi[e odgovara Va[im potrebama. 10 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 12. 5. SISTEM ZA RAZVOd ZVUKA TAKTILNI EKRAN u boji za kontrolu dvo’i;nog Hi-Fi stereo sistema Sistem za razvod zvuka omogu]ava distribuciju zvu;nog signala iz hi-fi ili CD ureaja ili iz integrisanog radija sa alarmom u sve prostorije u ku]i ili kancelariji. 6. SISTEM PROTIV PROVALE U okviru LIVING, LIGHT i LIGHT TECH serija proizvoda Bticino nudi profesionalan, potpun i tehnolo[ki napredan sistem protiv provale, sa svim performansama i mogu]nostima moderne digitalne elektronike. Kontrolna jedinica sa integrisanim telefonskim ureajem omogu]ava aktiviranje alarma i slanje poruke o provali. Kompletna serija omogu]ava programiranje protivprovalnog sistema prema specifi;nim potrebama objekta koji se [titi. 7. MY HOME Uz MY HOME sistem Bticino nudi mogu]nost planiranja re[enja u pogledu komfora, sigurnosti, u[tede, komunikacije i kontrole, koje su nezamislive u tradicionalnom sistemu. MY HOME je dostupan u tri varijante: LIVING, LIGHT i LIGHT TECH. GENERALNE KARAKTERISTIKE 11 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 13. Usklaivanje BOjA i MATERIjALA sa nameštajem LIVING, LIGHT i LIGHT TECH su dostupni u 55 tipova okvira, razli;itih boja i materijala, pa’ljivo odabranih sa ciljem da se uklope u razli;ite dekore. Okvir kao završni element oko mehanizma 3 RAZLI:ITE LINIjE ZA 3 RAZLI:ITA STILA LIVING, veoma upadljivog dizajna, lako se uo;ava na zidu. Osmi[ljena je da upotpuni enterijer opremljen bilo klasi;nim, bilo modernim name[tajem. LIGHT podr’ava dekorativne stilove u beloj boji: transparentnost kristalnog okvira, elegancija metalnih zama i osobenost sjajnih okvira. Prirodna evolucija serije Light. LIGHT TECH serija sa metalim okvirima odaje utisak originalnosti i novog stila. 12 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 14. IZBOR RAZLI:ITIH NIVOA MATERIjALA OKVIRA Paleta okvira je ureena u skladu sa razli;itim nivoima materijala kako Living, tako i Light serije. dRVENI OKVIRI Posebno je Visokokvalitetan prirodni materijal u stilu italijanskih interesantna kombinacija majstora name[taja, lako se uklapa u svako drvenog okvira i okru’enje. metaliziranih maski mehanizama. METALNI OKVIRI ZAMA Metalni okviri zama su pogodni za elektrohemijsku doradu. Ove okvire mogu]e je obraditi 24-karatnim zlatom, srebrom, niklom i hromom. Zama je legura cinka OBOjENI OKVIRI ZAMA i aluminijuma koja Ova grupa sadr’i paletu boja od bele do antracit i se odli;no obrauje pa su i okviri od nje od metaliziranog aluminijuma do pastelnih boja. izuzetnog izgleda. :ak su i okviri od plastike visokog kvaliteta u LIVING i LIGHT seriji: za italijanske dizajnere bakelit je materijal pro[losti, danas se koristi polikarbonat ;ija zavr[na obrada stvara efekat fine gume. Maske mehanizama boje želea i opala sa finom završnom obradom lepo izgledaju i prijatne su na dodir. GENERALNE KARAKTERISTIKE 13 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 15. Modularni koncept LIVING, LIGHT i LIGHT TECH mehanizmi postoje u dimenzijama od 1 do 4 modula u zavisnosti od funkcije i primene. 1 MODUL 2 MODULA 3 MODULA 4 MODULA 1 1+1 1+1+1 1+1+1+1 Naj;eš]e su u dimenzijama 1 ili 2 modula. Jedino se složenije funkcije i posebni zahtevi realizuju sa 3 ili 4 modula. Okviri za horizontalnu i vertikalnu monta’u potrebi. Mogu se postaviti 2 x 1 modul (za dve omogu]avaju postavljanje modula prema specifi;noj razli;ite funckcije) ili 1 x 2 modul (za jednu funkciju). 1M + 1M 2M 2M 1M + 1M 2M 2M Druga vrsta okvira kapaciteta od 3 do 7 modula Na primer (pogledati sliku) dva 1-modularna omogu]ava postavljanje mehanizama sa vi[e prekida;a , 3-modularni tajmer i 2-modularna mogu]nosti kombinovanja. pani;na sijalica, sve postavljeno u okvir od 7 modula. 3M 2M + 2M 1M + 1M + 3M + 2M 3-modularni okvir 4-modularni okvir 7-modularni okvir 14 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 16. Ugradnja 2 3 PRIMER UGRAdNE HORIZONTALNE ILI VERTIKALNE KOMBINACIjE 1 1 2 3 1 - niz ;etvrtastih ugradnih dozni 2 - niz spojenih nosa;a mehanizama 1 3 - horizontalni ili vertikalni okviri za više modula sa osnim rastojanjem 71 mm i 57 mm 2 3 GENERALNE KARAKTERISTIKE 15 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 17. Ugradnja UGRAdNA VARIjANTA n Za ugradnju u cement n Za ugradnju u gips Ugradna dozna Ugradna dozna za gips Nosa; sa Nosa; sa mehanizmima mehanizmima Okvir Okvir NAdGRAdNA I STONA VARIjANTA Nadgradna kutija Stoni nosa; mehanizama 16 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 18. UGRAdNjA U KUTIjE SA IP ZA{TITOM IP40 ku]ište za unutrašnju Zaštitni poklopac upotrebu IP55 ku]ište za spoljašnju upotrebu UGRAdNjA NA {INE Kutija Nosa; sa mehanizmom Kutije Okvir Nosa;i sa mehanizmima Okvir GENERALNE KARAKTERISTIKE 17 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 19. Ugradnja RAZLI:ITI TIPOVI RAZVOdA INSTALACIjA 2. Dvostrana 1. nadgradna Ugradna višenamenska podna kutija kutija 3. Stoni parapetni kanal 5. Zidni parapetni kanal 6. Zidna nadgradna tabla 4. Jednostrani stub 18 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 20. 4 6 1 5 3 2 GENERALNE KARAKTERISTIKE 19 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 21. Kompletiranje – osno rastojanje 71 mm fiksiranje zavrtnjima Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802.. 2 modula L4702 N4802../NT4802TH/NT480CR L4702 L4702 L4702 71 N4702 71 71 2 modula L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4802/2.. 2 + 2 modula 2 x L4702 L4732 L4732 L4732 57 57 57 N4802/2.. /NT4802/2TH 2 L4702 L4702 /NT4802/2CR 71 71 71 2 + 2 modula L4802.. L4832/2.. 2 x N4702 L4832/3.. 2.. L4802/2.. L4802/3.. 20 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 22. Ugradne kutije Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802/3.. 2 modula 3 x L4702 N4802/3.. / NT4802/3TH L4702 NT4802/3CR 71 71 2 modula 3 x N4702 L4802/3.. NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). Mogu]e je da se nosa; mehanizma zaštiti prilikom kre;enja, pogledati “Dodatni pribor“. L4732 57 57 L4832/3.. TABELA ZA LAK{I IZBOR 21 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 23. Kompletiranje – osno rastojanje 71 mm fiksiranje ’abicama Ugradne dozne 57 Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 57 L4832/3.. 2 modula L4702G L4832/2.. L4802.. L4732G 2 modula N4702G N4802.. / NT4802TH /NT4802CR 71 L4807.. L4707 506L Living L4732G L4702G L4702G L4702G 71 L4802/3.. L4702G 57 71 71 71 57 2 + 2 modula 2 x L4702G L4804.. L4704 L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. L4832/3.. L4802/2.. 504E 71 L4802/2.. L4702G L4702G L4802.. L4803.. L4703 503E 504E 506L 503E 2 x N4702G 2 + 2 modula N4802/2 .. / NT4802/2TH /NT4802/2CR 57 57 L4703 L4704 L4707 L4832/3.. Living Living L4832/2.. L4732G L4803.. L4804.. L4807.. 2 + 2 + 2 modula 3 x L4702G 71 L4807.. L4802/3.. L4707 506L 71 L4802/3.. L4702G L4804.. L4704 504E 71 L4802/2.. L4702G 2 + 2 + 2 modula 3 x N4702G N4802/3 .. / NT4802/3TH /NT4802/3CR L4702G L4802.. L4803.. L4703 NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama 503E (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). 22 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 24. Kompletiranje – osno rastojanje 57 mm fiksiranje zavrtnjima Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802.. 2 modula L4732 N4802../NT4802TH/NT4802CR L4702 L4702 L4702 71 N4702 71 71 2 modula L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. 2 + 2 modula 2 x L4732 L4732 L4732 L4732 57 57 57 N4832/2.. /NT4832/2TH L4702 L4702 71 71 71 /NT4832/2CR 2 + 2 modula 2 x N4732 L4802.. L4832/2.. L4832/3.. L4802/2.. L4802/3.. TABELA ZA LAK{I IZBOR 23 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH L4732 L4732
 • 25. Kompletiranje – osno rastojanje 57 mm fiksiranje zavrtnjima Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4832/3.. 2 modula 3 x L4732 N4832/3.. / NT4832/3TH L4702 NT4832/3CR 71 71 2 modula 3 x N4732 L4802/3.. NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). L4732 57 57 L4832/3.. 24 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 26. Kompletiranje – osno rastojanje 57 mm fiksiranje ’abicama Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802.. 2 modula L4702G 57 57 L4832/3.. N4819.. NT4819TH NT4819CR 2 modula N4719G L4832/2.. L4732G N4802.. NT4802TH 2 modula NT4802CR N4732G L4732G 71 L4702G L4702G L4702G L4807.. L4707 506L 57 71 71 71 71 L4802/3.. 57 L4702G L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. L4832/3.. 2 + 2 modula L4832/2.. L4804.. 2 x L4732G L4704 504E 71 L4802/2.. L4702G 503E 504E 506L N4832/2 .. L4702G L4802.. NT4832/2TH L4803.. L4703 503E 2 + 2 modula NT4832/2CR 57 57 2 x N4732G L4832/3.. L4703 L4704 L4707 L4832/2.. L4732G Living Living L4803.. L4804.. L4807.. 2 + 2 + 2 modula 71 L4807.. L4832/3.. L4707 506L 3 x L4732G 71 L4802/3.. L4702G L4804.. L4704 504E 71 L4802/2.. L4702G N4832/3 .. NT4832/3TH 2 + 2 + 2 modula NT4832/3CR 3 x N4732G L4702G L4802.. L4803.. NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama L4703 503E (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). TABELA ZA LAK{I IZBOR 25 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 27. Kompletiranje – Bticino ugradne dozne ugradnja u zid i u gips Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 2 modula L4702G sa žabicama L4802.. PB502 (Ø 68x51 mm) 2 modula N4702G sa žabicama N4802../NT4802TH/NT4802CR 500 (Ø 60) 2 modula N4719G sa žabicama N4819../NT4819TH/NT4819CR 3 modula L4703 sa 2 zavrtnja L4803... PB503 (109x68x51 mm) 3 modula N4703 sa 2 zavrtnja N4803.../NT4803TH/NT4803CR 503E 503ED (106x71x52) horizontalni i vertikalni spojnik 2 modula N4719 sa 2 zavrtnja N4819.../NT4819TH/NT4819CR 2 modula L4722 sa 2 zavrtnja L4819AC NAPOMENA: AC je jedina dostupna boja 503E (106x71x52) 2 modula N4722 sa 2 zavrtnja N4819../NT4819TH/ NT4819CR NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). Kutije 503E se mogu spajati sa dodatnim elementom 503ED. Mogu]e je da se nosa; mehanizma zaštiti prilikom kre;enja, pogledati “Dodatni pribor“. 26 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 28. Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 4 modula L4704 sa 2 zavrtnja L4804... 504E (133x74x53,5 mm) 4 modula N4704N sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804.../NT4804TH/NT4804CR PB504 (131,5x68x51 mm) 4 modula N4704 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804.../NT4804TH/NT4804CR 7 modula L4707 sa 4 zavrtnja L4807... 506L (183,5x90x53,5) 7 modula N4707 sa 4 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4807.../NT4807TH/NT4807CR PB506L (182x68x51 mm) 2 x 3 modula L4726 sa 4 zavrtnja L4826... 506E (106x117x52) 2 x 3 modula N4726 sa 4 zavrtnja N4826.../NT4826TH/NT4826CR (LIGHT - LIGHT TECH) PB506E (109x114x51 mm) 4958 zvu;nik N4958 zvu;nik NT4958 zvu;nik 4070 unutrašnja sirena N4070 unutrašnja sirena NT4070 unutrašnja sirena TABELA ZA LAK{I IZBOR 27 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 29. Kompletiranje BTicino nadgradnih kutija Nadgradne kutije Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 502LP sa nosa;em 2 modula (93x80x38) L4802... 3 modula 503LP L4703 L4803... (120x80x38) sa 2 zavrtnja 4 modula 504LP L4704 L4804... (140x80x38) sa 2 zavrtnja 506LP 4958 zvu;nik (118x118x55) 4070 unutrašnja sirena 2 X 7 modula L4714 - sa nosa;em i okvirom (215x215x60) 150418GR - sa nosa;em 3 X 6 modula i okvirom (173x247x65) NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). 28 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 30. Nadgradne kutije Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 3 modula 503NP (114x79x46) N4703 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4803... - NT4803TH - NT4803CR 2 modula 503BP (114x79x46) N4719 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4819... - NT4819TH - NT4819CR 4 modula N4704N sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804... - NT4804TH - NT4804CR 504NP (136x79x46) 4 modula N4704 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804... - NT4804TH - NT4804CR N4958 zvu;nik N4070 unutrašnja sirena 506NP (118x118x55) NT4958 zvu;nik NT4070 unutrašnja sirena 2 x 7 modula N4714 - sa nosa;em (LIGHT - LIGHT TECH) i okvirom (215x215x60) 3 x 6 modula 150418BA - sa nosa;em (LIGHT - LIGHT TECH) i okvirom (173x247x65) TABELA ZA LAK{I IZBOR 29 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 31. Kompletiranje – nosa;i mehanizama manjih dimenzija sa zavrtnjima za metalne ugradne dozne Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 3 modula L4803... h metalna kutija L4703R sa 2 zavrtnja h ≥ 47mm 3 modula L4803.../NT4803TH/NT4803CR Kutije za [ine Ugradne kutije Nosa;i mehanizama Okviri 1 modul 1 modul 510L (LIGHT - LIGHT TECH) L4811PA N4811PB ;elik bela 510L 2 modula 2 modula (LIGHT - LIGHT TECH) L4812PA N4812PB 510L ;elik bela MULTIBOX ugradna kutija Ugradne kutije Bazni element Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 16136F/0 (bela) 16136F/0G (siva) 16136F/0TH (TECH) 16136F/6 (bela) 16136F/6G (siva) 16136F/6TH (TECH) 16102 16102LT (bela) 16135 (n°1) 3 x 6 modula (170x234x70) 16102LTG (siva) (LIVING INTERNATIONAL 16102LTH (TECH) - LIGHT - LIGHT TECH) 30 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 32. Kompletiranje stoni nosa;i mehanizama Ugradna kutija i nosa; mehanizama Mehanizmi Okviri 4 modula 504LIV (140x90x85) L4804... 4 modula (LIVING INTERNATIONAL 150432 (LIVING - crna) - LIGHT - LIGHT TECH) 150433 (LIGHT - bela) 150434 (LIGHT TECH - tech) Monta’a u ugradne kutije sa za[titom IP 55 IdROBOX Ugradne dozne Mehanizmi IDROBOX sa za[titom IP 55 3 modula 24603L - LIVING siva 3 modula 503E 24603S 24603 (106x71x52 mm) 3 modula (LIGHT - LIGHT TECH) kamen siva siva RAL7035 3 modula (LIGHT - LIGHT TECH) 24603N - LIGHT bela 2 modula 24602L - LIVING siva 2 modula 502 (80x64x48) 24602S 24602 2 modula (LIGHT - LIGHT TECH) kamen siva siva RAL7035 2 modula (LIGHT - LIGHT TECH) 24602N - LIGHT bela TABELA ZA LAK{I IZBOR 31 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 33. LIVING okviri Opis Aluminijum :elik Titanijum Bronza Metalni AL AC TC BO Opis Bordo Plava Zelena Oker Metalizirani AT BT VT OT Opis Bela Crna Crvena Plava Kontrastni BA NR RD BD Opis ”uta Terakota Zelena Plava Pastelni GT TR VR BU 32 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 34. Opis Grafit Crni grafit Titanijum grafit Grafitni GF GFN GFT Opis Hrom Zlato Nikl Sjajni CR OR NN Opis Nebo plava Bakelit Strukturni aluminijum Pozlata Specijalni NA BK ACS OS** Opis Prilagodljivi okviri * * Na poseban zahtev Living okviri grafi;ki se mogu modifikovati. Sve modifikacije, izvedene tehnikama koje garantuju visok nivo kvaliteta i ne narušavaju sklad okvira mogu biti izvedene u jednoj ili dve boje. ** Pozla]eni okviri se mogu naru;iti na poseban zahtev. Opis Bela :elik Polimer PB PA NAPOMENA: dostupne verzije 2 modula, 3 modula, 4 modula i 7 modula. TABELA ZA LAK{I IZBOR 33 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 35. LIGHT okviri Opis Sneg bela Integral bela Opal bela Beli LB IB OB Opis }ilibar Plava Zelena Opal AP BP VP Opis Narandžasta Plava Crvena Sjajni AJ BJ RJ Opis Žuta Siva Azurno plava Sedefasti YN GN AN Opis Crvena Zelena Kameno siva Zemljani RE VE GE 34 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 36. Opis Titanijum Srebro Zlato Metalni TA SA OS Opis Bakar Metalni RA Opis Prirodni alumijum Kristal Aluminijumski i kristal AA KR N4819AA - N4803AA N4804AA - N4807AA Opis Tech Hrom LIGHT TECH TH CR Opis Prilagodljivi okviri * * Na zahtev, LIGHT okviri mogu se isporu;iti sa grafi;kim detaljem, uraenim tehnikom koja garantuje visok kvalitet štampe i ne narušavaju sklad okvira, koji može biti u 1 ili 2 boje. TABELA ZA LAK{I IZBOR 35 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 37. drveni okviri LIVING Opis Trešnja Mahagoni Orah Ružino drvo LIVING INTERNATIONAL kolekcija drvenih okvira LCA LMG LNC LRN drveni okviri LIGHT Opis Trešnja Jasen Kruška LIGHT kolekcija drvenih okvira LCA LFR LPR LIGHT KRISTAL Okviri Zahvajuju]i providnoj Kristal maski i okviru postoji mogu]nost prilagoavanja mehanizma pozadini postavljanjem slike ili dela tapeta, ;ime se doprinosi dekoraciji. PRIMERI UPOTREBE KRISTAL OKVIRA 36 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 38. KATALOG 37 KATALOG LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
 • 39. Osnovni mehanizmi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH PREKIDA: (OBI:AN, NAIZMENI:NI) - TASTER Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster sa mogu]no[]u indikacije i zamenjivom maskom Kat. br. Opis L4001 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul N4001L L4001 L4011 N4001 N4001L N4011 NT4001L NT4011 NT4001L L4003 N4003 N4003L NT4003L L4005 N4005 N4005L NT4005L L4001/2 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 2 modula N4001L/2 NT4001L/2 L4003 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. N4003L - 1 modul NT4003L L4003/2 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. N4003L/2 - 2 modula L4001/2 N4001/2 N4001L/2 NT4001L/2 NT4003L/2 N4931/3... L4003/2 N4003/2 N4003L/2 NT4003L/2 L4005 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul L4005/2 N4005/2 N4005L/2 NT4005L/2 N4005L NT4005L L4005/2 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 2 modula Mehanizmi zajedni;ki za sve tri serije: N4005L/2 NT4005L/2 Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster sa mogu]no[]u indikacije bez maske Kat. br. Opis L4001/0 - L4001LA/0 L4001/0 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul L4003/0 - L4003LA/0 L4003/0 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. L4005/0 - L4005LA/0 - 1 modul L4005/0 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster sa mogu]no[]u indikacije bez maske, sa automatskom konekcijom Kat. br. Opis L4001LA/0 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul L4003LA/0 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul L4005LA/0 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster bez mogu]nosti indikacije i zamenjivom maskom Kat. br. Opis N4001 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul N4001/2 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 2 modula N4003 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul N4003/2 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. - 2 modula N4005 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul N4005/2 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 2 modula PREKIDA: 32A Kat. br. Opis L4011 Prekida; 2P 32A - 127/250Va.c. N4011 NT4011 38 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 40. Maske mehanizama sa difuzorima LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MASKE MEHANIZAMA Promenjive maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju za obi;ne, naizmeni;ne i unakrsne prekida;e Kat. br. Opis L4911 1 modul L4911 L4911/2 N4911 N4911/2 NT4911 NT4911/2 L4915 L4915/2 N4915 N4915/2 NT4915 NT4915/2 N4911 NT4911 L4911/2 2 modula sa žabicama N4911/2 NT4911/2 L4911/3 3 modula sa žabicama N4911/3 NT4911/3 L4911/3 N4911/3 NT4911/3 L4915/3 N4915/3 NT4915/3 Promenjive maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju za tastere Kat. br. Opis L4915 1 modul N4915 NT4915 L4915/2 2 modula sa žabicama L4911/15 N4915/2 NT4915/2 L4915/3 3 modula sa žabicama N4915/3 NT4915/3 PAR MASKI MEHANIZAMA Par maski mehanizama – LIVING INTERNATIONAL za sve mehanizme RAZNOVRSNOST OSNOVNIH MEHANIZAMA LIVING Kat. br. Opis L4911/15 1.5 modul sa žabicama mehanizam bez maske sijalica za brzo 1 modul - automatska povezivanje konekcija standardna sijalica mehanizam bez maske 1 modul - konekcija na zavrtanj mehanizam sa promenjivom maskom 1 modul mehanizam sa promenjivom maskom 2 modula promenjive maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju promenjive maske mehanizama sa simbolom sijalice KATALOG 39 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 41. Maske mehanizama sa difuzorima LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH METALNE MASKE Promenjive metalne (zama) maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju za sve mehanizme Kat. br. Opis L4931... 1 modul N4931... L4931... L4931/2... N4931... N4931/2... NT4931TH NT4931/2TH NT4931... L4931/2... 2 modula sa žabicama N4931/2... NT4931/2TH L4931/3... 3 modula sa žabicama N4931/3... NT4931/3TH L4931/3... N4931/3... NT4931/3TH NAPOMENA: kataloški broj maske mehanizama je potrebno dopuniti sa kolornim kodom iz tabele pored (npr L4931AC). LIVING INTERNATIONAL maske mehanizama sa difuzorima AC = ;elik BA = bela OR = zlato LIGHT maske mehanizama AN = azurno plava GN = siva YN = ’uta SA = srebro TA = titanijum 40 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 42. Promenjive maske mehanizama bez difuzora LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH LIGHT I LIGHT TECH MASKE Za obi;ne, naizmeni;ne i unakrsne prekida;e Kat. br. Opis N4911T 1 modul NT4911T N4911/2T 2 modula sa žabicama N911T N4911/2T NT4911T NT4911/2T NT4911/2T Za tastere Kat. br. Opis N4915T 1 modul NT4915T N4915T N4915/2T NT4915T NT4915/2T N4915/2T 2 modula sa žabicama NT4915/2T LIGHT KRISTAL PROVIDNE MASKE KRISTAL Za sve mehanizme Kat. br. Opis N4932 1 modul N4932/2 2 modula sa žabicama N4932/3 3 modula sa žabicama N4932 N4932/2 N4932/3 RAZNOVRSNOST OSNOVNIH MEHANIZAMA LIGHT I LIGHT TECH sijalica za brzo povezivanje standardna sijalica promenjiva maska mehanizama sa difuzorima za indikaciju mehanizam sa promenjivom maskom 2 modula promenjiva maska mehanizama sa simbolom sijalice KATALOG 41 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 43. Maske mehanizama sa simbolima LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MASKE MEHANIZAMA Promenjive maske mehanizama sa simbolima za indikaciju za obi;ne, naizmeni;ne i unakrsne prekida;e Kat. br. Opis L4921... 1 modul L4921... L4921/2... N4921L... N4921L/2... NT4921L... NT4921L/2... N4921L... NT4921L... L4921/2... 2 modula sa žabicama N4921L/2... NT4921L/2... Promenjive maske mehanizama sa simbolima za indikaciju za tastere L4925... L4925/2... N4925L... N4925L/2... NT4925L... NT4925L/2... Kat. br. Opis simboli simboli simboli L4925... 1 modul N4925L... NT4925L... L4925/2... 2 modula sa žabicama N4925L/2... A B C A B C A B C NT4925L/2... NAPOMENA: kataloški broj maske mehanizama je potrebno dopuniti slovom iz tabele pored. D E F D E F D E F NAPOMENA: funkcija osvetljenja simbola se ostvaruje dodavanjem sijalice. G H L G H L G H L M N P M N P M N P Q R Q R Q R 42 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 44. Mehanizmi za kontrolu LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH PREKIDA:I 16A 250V A.C. Kat. br. Opis L4002 2P prekida; N4002 NT4002 L4012 2P prekida; sa klju;em N4012 L4002 L4012 L4391 N4002 N4012 N4931 NT4002 NT4012 NT4931 NT4012 L4022 N4022 NT4022 PREKIDA: SA SPECIJALNIM KLJU:EM Kat. br. Opis L4391 Prekida; 2 NO - 48V 10A (aktivira N4391 se specijalnim klju;em 2124N) NT4391 L4004 L4004/2 N4004 N4004L N4004L/2 NT4004L NT4004L/2 NAIZMENI:NI PREKIDA: 16A 250V A.C. Kat. br. Opis L4022 1P naizmeni;ni prekida; sa klju;em N4022 NT4022 UNAKRSNI PREKIDA: 16A 250V A.C. L4027 L4028H N4027 N4028H NT4027 Kat. br. Opis L4004 1P unakrsni prekida; za promenjivu N4004L masku sa difuzorom i sijalice NT4004L 1250L, 11250LV, 11251L i 11252L N4004 Kao gore – za neosvetljenu masku bez difuzora L4004/2 2 modula – kao gore (za promenjivu N4004L/2 masku sa difuzorom) L4016 N4016 NT4016 NT4004L/2 URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE IZBORNI PREKIDA: 16A 250V A.C. Kat. br. Opis L4027 1P dvostruki tasterski prekida; 1-0-2 230Va.c. 50/60Hz N4027 2124N NT4027 L4028H 1P dvostruki tasterski prekida; sa 3 N4442 L4442 N4028H pozicije za hotelske instalacije - NO C L N PRIMER UPOTREBE KAT. BR. L/N/NT4016 indikacija stanja: ”Please don’t disturbe” i ”Please make-up the fan-coil room” ROTACIONI PREKIDA: 3A 250V A.C. 230Va.c. 50/60Hz 3C 1 0 2 Kat. br. Opis L4016 Izborni rotacioni prekida; - 4 pozicije N4016 - za kontrolu klime, ventilatora itd. L/N/NT4016 NT4016 SPECIJALNI KLJU: Kat. br. Opis 2124N Klju; za katal. br. L/N/NT4391 KATALOG 43 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 45. Mehanizmi za kontrolu i releji LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH TASTERI 10A 250V A.C. Kat. br. Opis L4034 1P NC taster za promenjivu masku N4034 NT4034 L4036 Dvostruki taster 1P (NO) + 1P (NO) N4036 L4034 L4036 L4037 N4034 N4036 N4037 NT4034 NT4036 NT4037 NT4036 L4037 Dvostruki taster 1P (NO) + 1P (NO) N4037 sa meublokadom NT4037 L4033 1P (NO) potezni taster N4033 NT4033 L4033 N4033 NT4033 L4038R 1P (NO) taster + nosa; za sijalice N4038R 11250L, 11251L i 11252L – NT4038R crveni difuzor L4038V Kao gore - za sijalice 11250L, 11251L N4038V i 11252L – zeleni difuzor NT4038V L4044 2P (NO) taster sa nezavisnim N4044 kontaktima za tradicionalni bolni;ki L4038R L4038V L4044 N4038R N4038V N4044 NT4038R NT4038V NT4044 NT4044 sistem L4040 1P (NO) taster + osvetljeni nosa; N4040 imena sa sijalicama L4743/12, NT4040 L4743/24, L4744/230 i L4744/230V MONOSTABILNI RELEJI Kat. br. Opis L4040 N4040 NT4040 L4330/230 Monostabilni relej sa NO/NC kontaktom N4330/230 250Va.c. 10A (otporni;ki) 4A NT4330/230 (induktivno), napajanje 230V a.c. L4330/12 Kao gore - napajanje 12Va.c. N4330/12 NT4330/12 L4330/24 Kao gore - napajanje 24Va.c. N4330/24 L4330/230 L4341 L4341/34 N4330/230 N4341 N4341/34 NT4330/230 NT4341 NT4341/34 NT4330/24 L4330/12 N4330/12 NT4330/12 L4330/24 N4330/24 NT4330/24 ELEKTRONSKI STEPENI{NI RELEJ Kat. br. Opis L4341 Cikli;ni relej, prekida; 10AX 250Va.c. N4341 - 3 žice ELEKTRONSKI RELEJ: šema povezivanja NT4341 L4341/34 Cikli;ni relej, prekida; 10AX 250Va.c. 3-ži;no povezivanje: 4-ži;no povezivanje: N4341/34 - 3/4 žice za katal. brojeve L/N/NT4341 za katal. brojeve L/N/NT4341/34 NT4341/34 i L/N/NT4341/34** 230V~ L L 230V~ 230V~ L 230V~ L 50/60Hz N 50/60Hz50/60Hz N N 50/60Hz N ** 2 1 2 1 2 1 2 1 3 4 3 4 3 4 3 4 ** Sijalica ne može biti instalirana sa katal. brojevima L/N/NT4341/34 44 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 46. Dimer LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH DIMER Kat. br. Opis L4401 Dimer – TRIAC/IGBI – SOFT START N4401 i SOFT STOP i funkcija protiv NT4401 zaslepljenja – sa osigura;em – 2 modula L4402 Rotacioni dimer sa naizmeni;nim L4406 L4402 N4406 N4402 NT4406 NT4402 N4402 prekida;em – MOS FET – sa osigura;em L4581 N4581 NT4402 – 1 modul L4406 Rotacioni dimer – 1 modul N4406 NT4406 L4407 Tasterski dimer za elektronski N4407 transformator – 2 modula NT4407 L4401 L4413 N4401 N4413 NT4401 NT4413 L4407/127 Kao gore - napajanje L4582 N4582 N4407/127 110-127V a.c. L4413 Tasterski dimer – TRIAC/IGBI – SOFT N4413 START i SOFT STOP i funkcija protiv NT4413 zaslepljenja – sa osigura;em – 2 modula L4581 Rotacioni dimer – 1 modul N4581 L4582 Tasterski dimer – 2 modula L4416 L4583 N4416 N4583 NT4416 N4582 L4407 N4407 NT4407 L4583 Rotacioni dimer – 2 modula L4407/127 N4407/127 N4583 NAPOMENA: za izbor dimera prema tehni;kim karakteristikama pogledati tabelu pored URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE SLAVE DIMER Kat. br. Opis L4416 “Slave dimer” – TRIAC/IGBI – SOFT N4416 START i SOFT STOP i funkcija protiv L4405/60 - L4405/105 NT4416 zaslepljenja – sa osigura;em Kontrolisan od strane glavnog dimera (katal. br. L/N/NT4413) (Item L/N/NT4413) – 2 modula Tabela izbora dimera Tip potrošnje Snaga Napon (Va.c.) Frekvencija (Hz) Kat. br. ELEKTRONSKI TRANSFORMATORI Feromagnetski transformator 60 do 500 W 250 ± 10% 50 i 60 L/N/NT4401 Elektronski transformator za halogene sijalice Otporni;ki 60 do 500 W 230 50 L/N/NT4402 Otporni;ki 100 do 500 W 230 50 i 60 L/N/NT4406 Kat. br. Opis Za elektronski transformator 60 do 250 VA 230 50 L/N/NT4407 L4405/60 Elektronski transformator ELV halogene Za elektronski transformator 50 do 250 VA 110-127 50 i 60 L/N4407/127 sijalice – napajanje 230Va.c. - 50Hz Feromagnetski transformator 60 do 500 VA 230 50 L/N/NT4413 - izlaz 12V – snaga 20W do 60W 50 do 500 W 127 L/N4581 L4405/105 Kao gore – snaga 35W do 105W Otporni;ki 50 i 60 50 do 1000 W 230 Feromagnetski transformator 50 do 500 W 127 L/N4582 50 i 60 Otporni;ki 50 do 1000 W 230 Feromagnetski transformator 50 do 300 W 127 L/N4583 50 i 60 Otporni;ki 50 do 500 W 230 Otporni;ki 60 do 500 W 230 50 L/N/NT4416 KATALOG 45 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 47. Kontrolni ureaji LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH IR PRIJEMNICI SA UGRA|ENIM RELEJEM Kat. br. Opis L4425 Jednokanalni IR prijemnik sa relejnim N4425 izlazom - cikli;ni ili monostabilni, 6A NT4425 cosϕ 1 relejna funkcija – 230Va.c., 50 i 60 Hz – 2 modula L4425/127 Kao gore – napajanje 110/127Va.c., L4425 L4426 N4425 N4426 NT4425 NT4426 L4425/127 L4426/127 N4425/127 N4426/127 N4425/127 50 i 60 Hz L4426 Dvokanalni IR prijemnik sa izlazom N4426 kroz dva povezana releja 4A NT4426 cosϕ 1 – 230Va.c., 50 i 60 Hz – 2 modula L4426/127 Kao gore – napajanje 110/127Va.c., N4426/127 50 i 60 Hz L4432 N4432 NT4432 PASIVNI IR PREKIDA:I L4432/127 N4432/127 Kat. br. Opis L4431 Prekida;i sa pasivnim IR detektorom N4431 kretanja – relejni izlaz 6A otporni;ki NT4431 /2A induktivno - 230Va.c., 50 i 60 Hz L4432 Kao gore – može se takoe aktivirati N4432 pomo]u spoljnih prekida;a - relejni NT4432 izlaz 6A otporni;ki/2A induktivni, sa L4431 L4545 N4431 N4545 NT4431 NT4545 O-A-I selektorom - 230Va.c., 50 i 60 Hz – 2 modula L4432/127 Kao gore – napajanje 110/127Va.c. URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE N4432/127 KODIRANI KLJU: Kat. br. Opis L4531 Modul za upravljanje unošenjem kombinacije od 4 broja – funkcija L4531 - L4532 L4546 prekida;a – beznaponski kontakt 6A cosϕ1 - 230Va.c. i 8A - 35Vd.c. – 230Va.c., 50 i 60 Hz – 2 modula L4532 Kao gore – funkcija tastera KARTI:NI PREKIDA: Kat. br. Opis 4482/7 4482/16 L4545 Prekida; za uštedu energije u N4545 hotelskim sobama – isklju;ivanje NT4545 osvetljenja i ureaja sa vremenskim podešavanjem – max. optere]enje 30VA – 230Va.c. – 3 modula L4546 Kartica za prekida; za uštedu energije – kao gore DALJINSKA KONTROLA Kat. br. Opis 4482/7 Daljinski IR upravlja; sa 7 kanala – napajanje sa dve baterije 1.5V tipa AAA 4482/16 Daljinski IR upravlja; sa 16 kanala - napajanje sa dve baterije 1.5V tipa AAA 46 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 48. Uti;nice – italijanski standard LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH UTI:NICE – ITALIJANSKI STANDARD Kat. br. Opis L4113 Uti;nica 2P+E 10A 250Va.c. – osno N4113 rastojanje 19 mm – zašti]eni kontakti NT4113 Ø 4mm L4119 Uti;nica 2P+E 16A 250Va.c. – osno N4119 rastojanje 26 mm – zašti]eni kontakti L4113 L4119 L4180 N4113 N4119 N4180 NT4113 NT4119 NT4180 NT4119 Ø 5mm L4180 Uti;nica 2P+E 10A/16A 250Va.c. – osno N4180 rastojanje 19mm i 26 mm – zašti]eni NT4180 kontakti L4115 Reverzibilna sigurnosna uti;nica 2P+E N4115 10A 250Va.c. za konektor kat. br. NT4115 2200NA ili 2200NN (pogledajte na L4115 L4180/2 N4115 N4180/2 NT4115 NT4180/2 stranama sa konektorima) DVOSTRUKE I TROSTRUKE UTI:NICE Kat. br. Opis L4180/2 Blok od dve uti;nice 2P+E 10A i 16A N4180/2 250Va.c. – osno rastojanje 19mm NT4180/2 i 26mm – zašti]eni kontakti L4180/3 Blok od tri uti;nice 2P+E 10A i 16A L4180/3 N4180/3 NT4180/3 N4180/3 250Va.c. – osno rastojanje 19mm i NT4180/3 26mm – zašti]eni kontakti Dvostruka / Trostruka Sa zadnje strane N L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2 L NAPOMENA: dvostruke i trostruke oži;ene 10/16A uti;nice sa priklju;kom za interkonekciju KATALOG 47 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 49. Uti;nice – italijanski standard LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH UTI:NICE – ITALIJANSKI STANDARD Kat. br. Opis L4140 Uti;nica 2P+E 10/16A sa bo;nim i N4140 centralnim kontaktom za uzemljenje NT4140 za tip {UKO i 10A utika;e sa linijskim pinovima – osno rastojanje 19mm – zaši;eni kontakti L4140 L4141 N4140 N4141 NT4140 NT4141 L4141 Uti;nica 2P+E 10/16A sa bo;nim N4141 kontaktima za uzemljenje tipa {UKO NT4141 - zaši;eni kontakti L4140/16 Uti;nica 2P+E 16A sa bo;nim i N4140/16 centralnim kontaktom za uzemljenje NT4140/16 za tip šUKO i utika;e tip P30 sa linijskim pinovima 10A/16 250Va.c. L4140/16 N4140/16 NT4140/16 – osno rastojanje 19mm – zašti]eni kontakti UTI:NICA ZA BRIJANJE Kat. br. Opis L4177 Uti;nica za brijanje sa izolacionim N4177 transformatorom - napajanje 230Va.c. L4177 N4177 NT4177 NT4177 50 i 60Hz – izlaz 115/230Va.c. 20VA L4177/127 Kao gore - napajanje 127Va.c. 50 N4177/127 i 60Hz – izlaz 127/230Va.c. URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE NT4177/127 CRVENE UTI:NICE Crvene uti;nice za posebne namene Kat. br. Opis L4180R Uti;nica 2P+E 10/16A 250Va.c. – osno L4180R L4140R L4141R L4140/16R * * rastojanje 19mm – zaši;eni kontakti L4140R Uti;nica 2P+E 16A sa bo;nim i centra- lnim kontaktom za uzemljenje za šuko tip i utika;e tip P30 sa linijskim pinovima – osno rastojanje 19mm – zaši;eni kontakti L4140/16R Uti;nica 2P+E 16A 250Va.c. sa bo;nim i centralnim kontaktom za uzemljenje za šuko tip i utika;e tip P30 sa linijskim pinovima – osno rastojanje 19mm i 26mm – zaši;eni kontakti L4141R Uti;nica 2P+E 10/16A sa bo;nim kontaktima za uzemljenje za šuko tip – zaši;eni kontakti *** Uti;nice su dostupne i u drugim bojama. Pre poru;ivanja, obratite se Vašem prodavcu. 48 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 50. Uti;nice – evropski standardi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH UTI:NICE – EVROPSKI STANDARDI Kat. br. Opis L4142 Uti;nica 2P+E 10/16A 250Va.c. - N4142 zašti]eni kontakti – francuski standard NT4142 – 2 modula L4143 Uti;nica 2P 10/16A 250Va.c. - N4143 zašti]eni kontakti – francuski standard L4142 L4143 N4142 N4143 NT4142 NT4143 NT4143 - 2 modula L4144 Uti;nica 2P+E 10/16A 250Va.c. - L4144 zašti]eni kontakti – francuski standard NT4144 sa signalnom lampicom - 2 modula L4145 Uti;nica 2P+E 10/16A 250Va.c. - N4145 zašti]eni kontakti – francuski standard NT4145 – sa zaštitnim poklopcem - 2 modula L4146 Uti;nica 2P 10/16A 250Va.c. – sa L4144 L4145 N4144 N4145 NT4144 NT4145 N4146 slotom L4147 Uti;nica 2P 10/16A 250Va.c. – sa N4147 slotom i signalnom lampicom L4148A šuko uti;nica 2P + T 10/16A – sa N4148A automatskom konekcijom – nema;ki NT4148A standard – 2 modula L4148AL Kao gore – sa signalnom lampicom N4148AL L4146 L4147 N4146 N4147 NT4148AL L4148AP Kao gore – sa zaštitnim poklopcem N4148AP NT4148AP L4148APX Kao gore – sa poklopcem za N4148APX identifikaciju NT4148APX L4148AR Kao gore – crvena, namenska N4148AR L4148A N4148A NT4148A L4148AV Kao gore – zelena, namenska L4148AL N4148AL NT4148AL N4148AV L4148AP N4148AP NT4148AP L4148APX N4148APX NT4148APX L4148AR N4148AR L4148AV N4148AV KATALOG 49 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 51. Uti;nice – euro-ameri;ki standard LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH UTI:NICE Uti;nice – euro-ameri;ki standard Kat. br. Opis L4125S Uti;nica 2P 16A 127/250Va.c. – N4125S otvoreni kontakti – euro-ameri;ki NT4125S standard L4125S L4126S N4125S N4126S NT4125S NT4126S L4125 Kao gore – napajanje 127/250 Va.c. L4125 L4126 N4125 N4126 NT4125 NT4126 N4125 - zašti]eni kontakti NT4125 L4126S Uti;nica 2P+E 16A 127/250Va.c. – N4126S otvoreni cevasti kontakt – NT4126S euro-ameri;ki standard – 2 modula L4126 Kao gore– napajanje 127/250Va.c. N4126 - zašti]eni kontakti L4127S L4128S N4127S N4128S NT4127S NT4128S NT4126 L4127 L4128 N4127 N4128 NT4127 NT4128 L4127S Uti;nica 2P 15A 127/250Va.c. – N4127S otvoreni kontakti – ameri;ki standard NT4127S L4127 Kao gore - napajanje 127/250Va.c. N4127 – zašti]eni kontakti NT4127 L4128S Uti;nica 2P+E 15A 127/250Va.c. – L4185S L4129S N4185S N4129S NT4185S N4128S otvoreni kontakti – ameri;ki standard L4185 N4185 NT4185 NT4128S – 2 modula L4128 Kao gore - napajanje 127/250Va.c. N4128 – zašti]eni kontakti NT4128 L4185S Univezalna dvostruka uti;nica 2P+E N4185S 16A 127/250Va.c. – otvoreni kontakti NT4185S - euro-ameri;ki standard – 3 modula L4185 Kao gore - napajanje 127/250Va.c. L4188S N4188S NT4188S N4185 – zašti]eni kontakti L4188 N4188 NT4188 NT4185 L4129S Uti;nica 2P+E 15A 127/250Va.c. – N4129S otvoreni kontakti – ameri;ki standard – 1 modul L4188S Univerzalna dvostruka uti;nica 2P+E N4188S 15A 127/250Va.c. – otvoreni kontakti NT4188S – ameri;ki standard – 3 modula L4188 Kao gore - napajanje 127/250Va.c. N4188 – zašti]eni kontakti NT4188 50 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 52. Uti;nice – razli;iti standardi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH UTI:NICE Uti;nice – razli;iti standardi Kat. br. Opis L4122 Uti;nica 2P 10A 250Va.c. – kontakt N4122 Ø 4mm – osno rastojanje 19mm NT4122 - španski standard L4122 L4122/2 N4122 N4122/2 NT4122 NT4122/2 L4122/2 Kao gore – 2 modula N4122/2 NT4122/2 L4124 Uti;nica 2P+E 10A 250Va.c. – kontakt N4124 Ø 4mm – osno rastojanje 19mm – NT4124 pomereni kontakt uzemljenja - španski standard L4124/2 Kao gore – 2 modula L4124 L4124/2 N4124 N4124/2 NT4124 NT4124/2 N4124/2 NT4124/2 L4183 Uti;nica 2P+E 10/16A 250Va.c. – N4183 specijalni standard – 2 modula NT4183 L4122ET Uti;nica 2P 10A 250Va.c. – kontakt N4122ET Ø 4 – 4.8mm – osno rastojanje 19mm L4183 L4122ET N4183 N4122ET NT4183 NT4122ET NT4122ET - egipatski standard L4164/12 Uti;nica 2P+E 10A 250Va.c. – švajcarski standard – 1 modul L4164/13 Kao gore – 2 modula L4164/12 L4164/13 KATALOG 51 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 53. TV + SAT uti;nice LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH OKLOPLJENE TV + SAT UTI:NICE TV + SAT oklopljene uti;nice u izlivenom ku]ištu sa napajanjem antene preko TV signala Kat. br. Opis L4202D Koaksijalni priklju;ak - Ø 9.5mm N4202D - muški konektor – 1 modul L4202D L4205D/2 N4202D N4205D/2 NT4202D NT4205D/2 NT4202D L4202P L4201D/2 N4202P N4201D/2 NT4202P NT4201D/2 L4202PT L4201P/2 N4202PT N4201P/2 NT4202PT NT4201P/2 L4205D/2 Priklju;ak kao gore – ženski konektor L4202DC N4202DC NT4202DC N4205D/2 – 2 modula NT4205D/2 L4202P Kao gore, prolazna uti;nica N4202P NT4202P L4202PT Kao gore, prolazna uti;nica - N4202PT sa ugraenim 75Ω otpornikom NT4202PT L4210D N4210D NT4210D OKLOPLJENE TV UTI:NICE TV oklopljene uti;nice u izlivenom ku]ištu bez napajanja antene preko TV signala Kat. br. Opis L4202DC Koaksijalni priklju;ak – Ø 9.5mm - NT4269F N4202DC muški konektor – 1 modul L4211D L4269F N4211D N4269F NT4211D NT4202DC L4201D/2 Kao gore - ženski konektor N4201D/2 URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE NT4201D/2 L4201P/2 Prolazna uti;nica – Ø 9.5mm N4201P/2 NT4201P/2 S2133 75RT (N) OKLOPLJENE TV + RD + SAT UTI:NICE TV + RD + SAT oklopljene uti;nice u izlivenom ku]ištu sa napajanjem antene preko TV signala Individualna Prolazna Kat. br. Opis L4210D Kao gore – za ugradnju u pravougaonu TV Ad TV Ad N4210D doznu kat. br. 503E, 504E, 506L TV TV NT4210D L4211D Dvostruka uti;nica za TV i FM-LMC N4211D prijem - Ø 9.5mm NT4211D Ap TV UTI:NICA TIP F Kat. br. Opis L4269F TV ženska uti;nica tip F - sa ugraenim Pogled sa zadnje strane N4269F 75Ω otpornikom – fiksiranje zavrtnjima NT4269F Uvod KONEKTORI TV konektori i završni otpornici Kat. br. Opis S2133 TV konektor – Ø 9.5mm - beli – za TV + SAT uti;nice i L/N/NT4206D 75RT(N) Završni otpornici 75Ω za instalacije sa Metalni Priklju;ak kaskadnom konekcijom – dodaju se na oklop poslednju prolaznu TV uti;nicu 52 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 54. RJ 45 uti;nice LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH RJ 45 UTI:NICE RJ45 uti;nice za prenos podataka/telefoniju. Koriste se u ra;unarskim mrežama sa 4-pari;nim kablom. Kat. Br. Tip Kat. Za Tip uti;nice utika; konekcije L4279/5E L4279/5S N4279/5E N4279/5S NT4279/5E NT4279/5S L4279/6 L4279/6S N4279/6 N4279/6S NT4279/6 NT4279/6S Kat. Br. L4262/5E RJ45 5E 2841/4 UTP(1) N4262/5E NT4262/5E L4262/6 RJ45 6 2841/4 UTP(1) N4262/6 NT4262/6 L4262/5S RJ45 5E - FTP(1) L4262/5E L4262/5S L4261AT5 N4262/5E N4262/5S N4261AT5 NT4262/5E NT4262/5S NT4261AT5 N4262/5S L4262/6 L4262/6S L4261AT6 N4262/6 N4262/6S N4261AT6 NT4262/6 NT4262/6S NT4261AT6 NT4262/5S L4262/6S RJ45 6 - FTP(1) N4262/6S NT4262/6S L4279/5E RJ45 5E 2841/4 bez alata UTP N4279/5E NT4279/5E L4279/6 RJ45 6 2841/4 bez alata UTP L4262 N4262 NT4262 N4279/6 NT4279/6 L4279/5S RJ45 5E 2841/4 bez alata FTP N4279/5S NT4279/5S L4279/6S RJ45 6 2841/4 bez alata FTP N4279/6S NT4279/6S L4261AT5 RJ45 5 2841/4 UTP(2) N4261AT5 NT4261AT5 L4261AT6 RJ45 6 2841/4 UTP(2) N4261AT6 NT4261AT6 L4262 RJ45 3 2841/4 UTP(3) N4262 NT4262 1) tip priklju;ka 110 2) tip priklju;ka SYSTIMAX 3) tip priklju;ka sa AMP Barrel KATALOG 53 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 55. Telefonske i opti;ke uti;nice LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH RJ11 – 12 TELEFONSKE UTI:NICE Ove uti;nice su dizajnirane prema standardima za telefonske konekcije. Kat. Br. Tip Za Tip uti;nice utika; konekcije Kat. Br. L4267/12 L4258/11N N4267/12 N4258/11N NT4267/12 NT4258/11N L4267/12 RJ12 2841/2 N4267/12 2841/3 sa izol.(1) NT4267/12 L4258/11N RJ11 2841/2 K10 N4258/11N NT4258/11N L4262/11 RJ11 2841/2 sa izol.(1) N4262/11 L4262/11 L4231 N4262/11 N4231 NT4262/11 NT4231 L4262/12 L4231S N4262/12 N4231S NT4262/12 NT4231S NT4262/11 L4262/12 RJ12 2841/2 sa izol.(1) N4262/12 2841/3 NT4262/12 1) tip priklju;ka 110. TELEFONSKE UTI:NICE L4268ST L4268SC N4268ST N4268SC NT4268ST NT4268SC Kat. br. Opis L4231 Telefonska uti;nica sa prekidom N4231 linije – za utika; kat. br. 2021 NT4231 L4231S Telefonska uti;nica bez prekida N4231S linije – za utika; kat. br. 2021 NT4231S L4268LC L4268MT N4268LC N4268MT NT4268LC NT4268MT L4268MT/N N4268MT/N NT4268MT/N UTI:NICE ZA OPTI:KE KABLOVE Kat. br. Opis L4268ST ST uti;nica za opti;ki kabl - Duplex N4268ST NT4268ST L4268SC SC uti;nica za opti;ki kabl – Duplex N4268SC NT4268SC L4268LC LC uti;nica za opti;ki kabl – Duplex N4268LC NT4268LC L4268MT Konektor za opti;ki kabl N4268MT 62.2/125μm i MTRJ NT4268MT L4268MT/N Konektor za opti;ki kabl N4268MT/N 50/125μm i MTRJ NT4268MT/N 54 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 56. Ostale uti;nice LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH SPECIJALNE UTI:NICE Kat. br. Opis L4269R RCA dvostruka uti;nica – sa crvenim N4269R i žutim konektorom NT4269R L4291 Mini uti;nica 2P – kontakt Ø 3mm N4291 - osno rastojanje 13mm – za pomo]na L4269R L4291 L4292 N4269R N4291 N4292 NT4269R NT4291 NT4292 NT4291 napajanja - 6A 24V SELV – završna konekcija (za utika; 2120) L4292 5 – polni DIN konektor za hi-fi N4292 i sli;ne ureaje – za lemljenje NT4292 L4293 2 – polni DIN konektor – za lemljenje N4293 L4293 L4294 N4293 N4294 NT4293 NT4294 NT4293 L4294 Konektor za zvu;nike za ku]ni bioskop N4294 NT4294 AMP C.O. SISTEM Kat. br. Opis L4265 N4265 NT4265 L4265 Ku]ište za izmenjive module za N4265 distribuciju kroz oklopljene i NT4265* neokljopljene kablove – Kat. 5 sa IDC konektorom * može se kombinovati sa LIVING INTERNATIONAL i LIGHT zamenjivim modulima KATALOG 55 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 57. Termostati i tajmeri LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH SOBNI TERMOSTAT Kat. br. Opis L4441 Elektronski sobni termostat za kontrolu N4441 grejanja i hlaenja sa izborom režima NT4441 “leto/zima“ – regulacija temperature 5-30°C – 2 led sijalice za signalizaciju funkcije – relejni uzlaz sa 1 preklopnim L4441 L4442 N4441 N4442 NT4441 NT4442 kontaktom 2A 250Va.c. – napajanje L4442/127 N4442/127 230Va.c., 50Hz i 60Hz – 2 modula L4442 Elektronski sobni termostat za kontrolu N4442 grejanja i hlaenja sa izborom režima NT4442 “leto/zima“ – regulacija temperature 5-30°C – 2 led sijalice za signalizaciju funkcije – relejni uzlaz sa C-NO kontaktom 2A 250Va.c. – napajanje L4448 N4448 NT4448 230Va.c., 50Hz i 60Hz – 2 modula L4448/127 N4448/127 L4442/127 Kao gore – napajanje 127Va.c., 50Hz N4442/127 i 60Hz TERMOSTATI SA TAJMEROM Kat. br. Opis L4449 N4449 L4448 Elektronski termostat sa dnevno/ N4448 nedeljnim tajmerom za grejanje i NT4448 hlaenje – izbor od 4 programa – digitalni displej – back up baterija – napajanje 230Va.c. – izlazni kontakt 2A cosϕ 0,5 – 5A cosϕ 1 230Va.c., 50 Hz – 3 modula L4448/127 Kao gore – napajanje 127Va.c., L4450 N4450 NT4450 N4448/127 50Hz i 60Hz L4449 Elektronski termostat sa dnevno/ N4449 nedeljnim tajmerom za grejanje i hlaenje – izbor od 7 programa – digitalni displej – napajanje baterijama 2X1,5V – mogu]nost povezivanja spoljne temperaturne sonde za daljinskom aktivacijom – izlazni kontakt 1A 230Va.c. – 3 modula NADGRADNI TERMOSTAT SA TAJMEROM Kat. br. Opis L4450 Elektronski termostat sa dnevno/ N4450 nedeljnim tajmerom za grejanje i NT4450 hlaenje – digitalni displej – napajanje baterijama 2X1,5V – izlazni kontakt 1A cosϕ 0,5 – mogu]nost povezivanja spoljne temperaturne sonde 56 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 58. LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH TAJMER Kat. br. Opis L4461 Elektronski tajmer sa podešavanjem N4461 vremena 1 do 12 minuta – daljinska NT4461 kontrola sa tasterima – napajanje 230Va.c., 50 i 60 Hz - izlazni kontakt 6A otporni;ki/2A induktivno 230Va.c. L4461 N4461 NT4461 L4461/127 Kao gore – napajanje 127Va.c., L4661/127 N4661/127 N4461/127 50Hz i 60Hz PROGRAMABILNI TAJMER Kat. br. Opis L4466 24 sata / 7 dana programabilni – N4466 4 dnevna ciklusa sa nezavisnim ili NT4466 ponovljivim programom – napajanje L4466 N4466 NT4466 230Va.c., 50 i 60 Hz – izlazni kontakt L4666/127 N4666/127 N4470 8A otporni;ki/2A induktivno 230Va.c. L4470 N4470 L4466/127 Kao gore – napajanje 127Va.c., L4470/127 N4470/127 N4466/127 50Hz i 60Hz SAT SA ALARMOM Kat. br. Opis L4470 Elektronski alarmni sat sa dnevnim N4470 programom – osvetljen displej – NT4470 sa radnom rezervom - napajanje 230Va.c., 50Hz i 60Hz L4470/127 Kao gore – napajanje 127Va.c., N4470/127 50Hz i 60Hz KATALOG 57 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 59. Zvu;na signalizacija LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH ZVONA Kat. br. Opis L4351/12 Bronzano zvono 12Va.c. - 5VA - 80dB N4351/12 NT4351/12 L4351/230 Bronzano zvono 230Va.c. - 8VA - 80dB N4351/230 - 50 i 60 Hz L4351/12 L4355/12 N4351/12 N4355/12 NT4351/12 NT4355/12 NT4351/230 L4351/230 N4351/230 NT4351/230 L4351/127 N4351/127 NT4351/127 L4351/127 Bronzano zvono 127Va.c. - 8VA - 80dB N4351/127 L4355/12 Elektronsko zvono – 3 razli;ite N4355/12 melodije – podešavanje ja;ine sa NT4355/12 prednje strane – 12Va.c./d.c. – 2 modula ZUJALICE L4356/12 L4357/12 N4356/12 N4357/12 NT4356/12 NT4357/12 Kat. br. Opis L4356/230 N4356/230 NT4356/230 L4356/12 Zujalica 12Va.c. - 5VA - 74dB L4356/127 N4356/127 NT4356/127 N4356/12 NT4356/12 L4356/230 Zujalica 230Va.c. - 8VA - 75dB N4356/230 - 50 i 60 Hz NT4356/230 L4356/127 Zujalica 127Va.c. - 8VA - 75dB N4356/127 L4357/12 Elektronska zujalica - 12Va.c./0.9VA N4357/12 - 12Vd.c./0.5W - 70dB NT4357/12 58 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 60. Svetlosna indikacija LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH INDIKATORI Kat. br. Opis L4371A Indikator sa oranž difuzorom – za N4371A sijalice katal. br. 11250L -11251L NT4371A – 11252L L4371T Indikator sa providnim difuzorom – za N4371T sijalice katal. br. 11250L -11251L L4371A L4372AV N4371A N4372AV NT4371A NT4372AV NT4371T - 11252L L4371T L4372RT N4371T N4372RT NT4371T NT4372RT L4371R N4371R NT4371R L4371R Indikator sa crvenim difuzorom – za L4371V N4371V NT4371V N4371R sijalice katal. br. 11250L -11251L L NT4371R – 11252 L4371V Indikator sa zelenim difuzorom – za N4371V sijalice katal. br. 11250L -11251L NT4371V – 11252L L4372AV Dvostruki indikator sa dva difuzora: N4372AV 1 oranž + 1 zeleni - za sijalice NT4372AV katal. br. 11250L(11250LV za zeleni) L4373H N4373H -11251L – 11252L L4372RT Dvostruki indikator sa dva difuzora: N4372RT 1 crveni + 1 providni - za sijalice NT4372RT katal. br. 11250L -11251L – 11252L URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE HOTELSKI INDIKATORI Kat. br. Opis L4373H Dvostruki indikator sa dva difuzora: N4373H 1 crveni “ne uznemiravaj“ + 1 zeleni “pospremite sobu“ - za sijalice (*) Pogled sa desne strane L4734/12 katal. br. 11250L(11250LV za zeleni) L4734/24 -11251L – 11252L L4734/230 (*) INDIKATORI PORED VRATA Kat. br. Opis L4385/12R Napajanje 12V – crveno, zeleno, belo L4385/12V L4385/12B L4385/24R Napajanje 24V – crveno, zeleno, belo L4385/24V L4385/24B L4385/127R Napajanje 127V – crveno, zeleno, belo L4385/127V L4385/127B L4385/230R Napajanje 230V – crveno, zeleno, belo L4385/230V L4385/230B NAPOMENA: za sve modele se preporu;uje visina montaže od 160 do 205cm REZERVNE SIJALICE Za indikatore pored vrata Kat. br. Opis L4745/12 Sijalica E10 12V - 5W L4745/24 Sijalica E10 24V - 5W L4745/230 Sijalica E10 230V - 5W SIGNALNE LAMPE Kat. br. Opis L4374/12 Signalna lampa sa belom LED - 12Va.c. L4374/24 Signalna lampa sa belom LED - 24Va.c. L4374/230 Signalna lampa sa belom LED - 230Va.c. KATALOG 59 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 61. Protivpani;ne jedinice LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH SVETILJKE ZA OZNA:AVANJE STEPENICA Kat. br. Opis L4382/12 Svetiljka za ozna;avanje stepenica sa belom led sijalicom – 12Va.c. L4382/24 Svetiljka za ozna;avanje stepenica sa belom led sijalicom – 24Va.c. L4382/230 Svetiljka za ozna;avanje stepenica sa L4380 N4380 NT4380 belom led sijalicom – 230Va.c. PRENOSNA PROTIVPANI:NA SVETILJKA URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE Kat. br. Opis Izvla;iva minijaturna protivpani;na svetiljka - automatsko uklju;enje pri nestanku napajanja – sa dopunjivom bazom L4380 - zamenjive Ni-Cd baterije N4380 - napajanje 110/127/220/230Va.c. L4384/1 L4386/1 - L4386/1L - L4386/1/127 L4382/12 NT4380 - 50 i 60 Hz – 2 modula L4384/3 L4386/3 - L4386/3L - L4386/3/127 L4382/24 L4380/B Rezervna baterija za kat. br. L/N/ L4382/230 NT4380 PROTIVPANI:NA RASVETA Kat. br. Opis L4384/1 Protivpani;na rasveta koja se uklju;uje pri nestanku napajanja – LED L4784/1 L4786/1 L4380/B indikacija statusa glavnog napajanja L4784/3 L4786/3 – sa dopunjivom Ni-Cd baterijom – autonomija 1h – napajanje 230Va.c. – 50 i 60 Hz – 1W sijalica – 4 modula L4384/3 Kao gore – autonomija 3 sata L4386/1 Kao gore – autonomija 1 sat – 1,3W L4386/1/127 sijalica – 6 modula – 50 i 60 Hz za model 127V L4386/3 Kao gore – autonomija 3 sata – L4386/3/127 50 i 60 Hz za model 127V L4386/1L Kao gore – trajan spoj – za prostore gde je potrebno osvetljenje 24h – autonomija 1h L4386/3L Kao gore – autonomija 3 sata L4784/1 Rezervna baterija za kat. br. L4384/1 L4784/3 Rezervna baterija za kat. br. L4384/3 L4786/1 Rezervna baterija za kat. br. L4386/1 i L4386/1L L4786/3 Rezervna baterija za kat. br. L4386/3 i L4386/3L 60 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 62. Zaštita elektri;nih ureaja LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH CILINDRI:NI OSIGURA:I Kat. br. Opis L4321 Nosa; cilindri;nih osigura;a za patron N4321 5x20 i 6.3x32 – max. 10A 250Va.c. NT4321 AUTOMATSKI OSIGURA:I L4321 L4301/6 N4321 N4301/6 NT4321 NT4301/6 L4301/10 N4301/10 NT4301/10 Automatska konekcija L4301/16 N4301/16 NT4301/16 Kat. br. Opis L4301/6 2-polni automatski osigura; sa jednim N4301/6 zašti]enim polom i indikacijom NT4301/6 otvoren/zatvoren kontakt – 6A– prekidna mo] 1500A 127/230Va.c. L4301/10 Automatski prekida; kao gore – 10A - N4301/10 prekidna mo] 3000A 127/230Va.c. L4305/6 L4311/10 N4305/6 N4311/10 NT4305/6 NT4311/10 NT4301/10 L4305/10 L4311/16 N4305/10 N4311/16 NT4305/10 NT4311/16 L4301/16 Automatski prekida; kao gore – 16A - L4305/16 N4305/16 NT4305/16 N4301/16 prekidna mo] 3000A 127/230Va.c. NT4301/16 DIFERENCIJALNA ZA{TITA Ureaj diferencijalne zaštite sa automatskim osigura;em L4536 N4536 NT4536 Kat. br. Opis L4305/6 Dvopolni sa 1 zaštitnim polom IΔn N4305/6 10mA – 6A – 127/230Va.c. – indikacija NT4305/6 otvoren/zatvoren kontakt – test taster – prekidna mo] 1500A 127/230Va.c. – 2 modula L4305/10 Kao gore – 10A – prekidna mo] N4305/10 3000A 127/230Va.c. NT4305/10 L4305/16 Kao gore – 16A – prekidna mo] N4305/16 3000A 127/230Va.c. NT4305/16 UTI:NICA SA BLOKADOM Uti;nica 2P+E sa tulip kontaktima – stepen za[tite IP 21 – blokirana sa dvopolnim automatskim osigura;em sa 1 zašti]enim polom – 2 modula Kat. br. In Vn Prekidna mo] L4311/10 10A 230Va.c. 3000A - 230Va.c. N4311/10 NT4311/10 L4311/16 16A 230Va.c. 3000A - 230Va.c. N4311/16 NT4311/16 ODVODNIK PRENAPONA Kat. br. Opis L4536 1P odvodnik prenapona koji štiti N4536 uti;nicu NT4536 - napon pražnjenja In= 1kA - max. struja Imax.=2kA - max. zaštitni napon Up=1kV - napajanje Un=110-230Va.c. - max. stalni napon Uc=250Va.c. KATALOG 61 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 63. Sistem razvoda zvuka Hi-Fi 2 ’ice LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH IZVORI ZVUKA Kat. br. Opis L4560 Ugradni RCA ulaz za kontrolu stereo N4560 izvora – 2 modula NT4560 L4563 Ugradni ureaj, sa dugmetom za N4563 ON/OFF, kontrolu ja;ine i programi L4560 N4560 NT4560 NT4563 ranje radio stanica ili promenu na CD-u – 2 modula KONTROLA Kat. br. Opis L4683 Taktilni ekran N4683 L4563 N4563 NT4563 NT4683 L4684 Kolor taktilni ekran IZVORI ZVUKA Kat. br. Opis L4561 Ureaj za kontrolu stereo izvora sa infrared kontrolom – mogu]nost kontrole izvora preko poja;ava;a ili specijalnih komandi – 4 DIN modula – komplet sa RCA/RCA kablovima i kablom za povezivanje IR transmitera F500 RDS stereo radio prijemnik – 4 DIN modula – komplet sa nosa;em za L4683 N4683 NT4683 DIN šinu F500COAX RDS stereo radio prijemnik sa koaksi- jalnim konektorom - 4 DIN modula - komplet sa nosa;em za DIN šinu URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE 3495 Izolator izvora za stereo izvor klase I – sa dva para ženskih konektora RCA gde je “IN“ priklju;ak za stereo izvor (stereo sistem, CD, ili “OUT“ audio PC) i na “OUT“ priklju;ak za RCA ulaz ili ureaj za stereo kontrolu – mogu]e je povezati stereo ureaj klase II (kada su dva ili više stereo izvora klase II) L4561 F500 F500COAX 3495 62 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 64. LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MASKE MEHANIZAMA SA DIFUZOROM Kat. br. Opis L4911BF Funkcija kontrole zvuka, osvetljena N4911BFM N4911BFM L4911AF Funkcija ON-OFF-GEN, osvetljena N4911AFM L4911BF N4911BFM NT4911BFM NT4911AFM L4911AI Funkcija ON-OFF-podešavanje, N4911AIM osvetljena NT4911AIM L4911BE Funkcija visokih tonova, osvetljena N4915BEM NT4915BEM L4911AF L4911AI L4911BE N4911AFM N4911AIM N4915BEM NT4911AFM NT4911AIM NT4915BEM KONEKTORI ZA INTERFACE Konektori za BUS kabl interface stereo kontrole Kat. br. Opis 336983 Konektor sa 8 kontakta za povezivanje interface kat. br. L4686 na BUS 336982 Kao gore – LIGHT serija 336983 336982 336984 336984 Kao gore – LIGHT TECH serija KATALOG 63 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 65. Sistem razvoda zvuka Hi-Fi 2 ’ice URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE KONTROLA Kat. br. Opis L4651/2 Specijalna kontrola za upravljanje poja;ava;em koji se kompletiraju maskama sa difuzorima, ON/OFF, kontrola ja;ine, promena izvora i programiranje radio stanica POJA:AVA:I Kat. br. Opis F502 Poja;ava; 4 DIN modula L4651/2 L4562 F502 L4562 Ugradni poja;ava; AUDIO - VIDEO INTERFACE Kat. br. Opis F441M Višekanalni razvodnik sa unakrsnom konekcijom, funkcija mešanja i distri- bucije kako stereo signala tako i au- dio/video signala od strane 2-ži;nog audio/video interfonskog sistema – 8 ulaza (prvih 4 za 2-ži;ni audio/video sistem, a ostali za stereo izvor) i 8 F441M izlaza – 10 DIN modula – komplet sa nosa;em za DIN šinu F441 Audio/video distributer za mešanje audio izvora (max. 4 izvora) na 4 izlaza – 6 DIN modula - komplet sa nosa;em za DIN šinu i kablovima F441 64 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 66. LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH ZVU:NICI Kat. br. Opis L4565 Zvu;nici 16 ohm za ugradnu doznu N4565 506E – 12W NT4565 L4566 Zvu;nici 8 ohm za montažu u plafon – 100W L4566/10 Zvu;nici 8 ohm za montažu u plafon L4565 N4565 NT4565 – 10cm pre;nik – 100W L4567 Zvu;nici 8 ohm za montažu u zid – 40W URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE L4568 Zvu;nici 8 ohm sa dimenzijama 60x60 cm ekvivalentnim panelu spu[tenog plafona - RSW - bela L4569 Zvu;nik – 8 ohm – 70W NAPAJANJE Kat. br. Opis L4566/10 346000 Napajanje za sistem razvoda zvuka – ulaz 230Va.c. izlaz 27Vd.c. – maksi- L4566 malna potrošnja 1,2A – postavljanje L4567 L4569 na DIN šinu, 8 DIN modula 346001 Napajanje za sistem razvoda zvuka – ulaz 230Va.c. izlaz 27Vd.c. – maksi- malna potrošnja 1A – postavljanje na DIN šinu, 8 DIN modula L4568 LINIJSKI ZAVR{NI ELEMENT 3499 346000 Kat. br. Opis 3499 Linijski završni element – postavlja se na upotrebljenu liniju izlaza audio/video distributera KATALOG 65 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 67. Protivprovalni alarmni sistemi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH KONTROLNA JEDINICA ZA 4 ZONE Kat. br. Opis L4600/4 Minijaturna kontrolna jedinica – N4600/4 omogu]ava uklju;enje/isklju;enje NT4600/4 sistema, kontrolu 4 zone, programiranje do 30 daljinskih kontrola, testiranje sistema i alarmne L4600/4 N4600/4 NT4600/4 konfiguracije sa odgovaraju]om signalizacijom i memorijom KONTROLNA JEDINICA ZA 1 ZONU Kat. br. Opis L4600/1 Minijaturna kontrolna jedinica – N4600/1 omogu]ava uklju;enje/isklju;enje L4600/1 L4603/4 N4600/1 N4603/4 NT4600/1 NT4603/4 NT4600/1 sistema, kontrolu 1 zone, programiranje do 30 daljinskih kontrola, testiranje sistema i alarmne konfiguracije sa odgovaraju]om signalizacijom i memorijom ZONSKI PODRAZVOD 1 DO 4 Kat. br. Opis L4607/4 L4603/8 N4607/4 N4603/8 NT4607/4 NT4603/8 L4603/4 Prijemnik za uklju;enje/isklju;enje N4603/4 sistema uz pomo] daljinske kontrole – NT4603/4 tasteri za kontrolu 4 zone – signalizacija statusa zona i sistema preko LED – može se povezati sa kontrolnom jedinicom za 1 zonu sa ciljem proširenja od 1 na 4 zone L4604 N4604 NT4604 L4607/4 Kao gore – sa transponderom (daljinskim) N4607/4 kat. br. 3530, 3530S i 3540 NT4607/4 PRO{IRIVA: ZONA OD 5 DO 8 Kat. br. Opis L4603/8 Modul za proširenje/dodavanja broja N4603/8 zona – kontrolni tasteri zona 5 do 8 NT4603/8 - signalizacija statusa zona preko LED – može se povezati sa kontrolnom jedinicom sa 4 ili 1 zonom + zonski proširiva; 1 do 4 – proširenje sistema do 8 zona ELEKTRONSKI KLJU: Kat. br. Opis L4604 Prijemnik za uklju;enje/isklju;enje N4604 sistema uz pomo] daljinske kontrole NT4604 - signalizacija statusa zona preko LED - mogu]nost podešavanja uklju;enja fiksne zone – pomo]ni kanal za aktiviranje kontrole pristupa (bravice) 66 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 68. ZAJEDNI:KI URE|AJI ZA SVE TRI SERIJE KONTROLNE JEDINICE Kat. br. Opis 3500N Jedinica sa PSTN integrisanim telefonskim pozivnim ureajem – omogu]ava ru;no aktiviranje sitema ON/OFF, sa transponderom ili IR daljinskim; dvosmerna komunikacija izmeu korisnika, protivprovalnog sistema i automatike 3500GSM Kao gore - sa integrisanim PSTN i GSM telefonskim pozivnim ureajem. Isporu;uje se sa GSM antenom. TRANSPONDER Kat. br. Opis 3530 Minijaturna kartica – kada se prinese blizu ;ita;a aktivira se 3500N 3500GSM mogu]nost prenosa signala kroz BUS – ne zahteva baterije za napajanje – može se automatski kodirati uz pomo] transponder ;ita;a 3530S Kao gore – tanka 3540 Kao gore – privezak IR DALJINSKA KONTROLA 3530 3540 4050 Kat. br. Opis 3530S 4050 Minijaturna infrared daljinska kontrola za ON/OFF sistema – može se automatski kodirati – napajanje sa dve litijumske baterije (isporu;uju se) – vek trajanja: 50000 operacija KATALOG 67 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 69. Protivprovalni alarmni sistemi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH RELEJNI AKTUATOR Kat. br. Opis L4614 Relejni aktivacioni modul sa N4614 višestrukom konfiguracijom – C-NO-NC NT4614 kontakti, 24Vd.c. 0,4A, cosϕ 0.4 DODATNI KANAL INTERFACE L4614 L4615 N4614 N4615 NT4614 NT4615 Kat. br. Opis L4615 Interface modul za NO ili NC N4615 dodatne kontakte – opti;koizolovani NT4615 ulaz 5-12Va.c/d.c RADIO EKSPANDER Kat. br. Opis L4620 L4610 - L4613 N4620 N4610 - N4613 NT4620 NT4610 - NT4613 L4620 Radio tuner modul – upotrebljava se N4620 za pomo] hendikepiranim ljudima – NT4620 povezuje se sa daljinskom kontrolom kat.br. L4621 – može se upotrebiti sa radio detektorima PASIVNI INFRARED DETEKTORI L4611 L4612 N4611 N4612 NT4611 NT4612 Kat. br. Opis L4612/12 N4612/12 NT4612/12 L4610 Zapreminski pasivni IR detektor – N4610 LED za signalizaciju alarma sa NT4610 memorijom – domet 8m, ugao ZAJEDNI:KI URE|AJI detekcije 105°, 14 snopova na 3 nivoa – predalarmni pomo]ni kanal L4611 Detektor pokreta kao gore – ugao N4611 detekcije se mo’e smanjiti sa 105° NT4611 do 0° - okretna so;iva u dve ose DETEKTORI SA DVE TEHNOLOGIJE Kat. br. Opis L4613 Senzor za zapreminsku detekciju sa 3480 F482 N4613 dve tehnologije: infrared detektor NT4613 koji otkriva toplotu tela (IR) i mikrotalasni detektor za otkrivanje pokreta (MW). Alarm se aktivira samo kada su oba sistema aktivirana. KONTAKTNI INTERFACE Kat. br. Opis L4612 NC kontaktni interface modul – N4612 mogu]nost povezivanja balansiranog NT4612 /nebalansiranog kontakta zašti]ene linije L4612/12 Interface modul za detektor zaštite N4612/12 roletni – takoe se može povezati NT4612/12 sa NC/NO i detektorom razbijanja prozorskog stakla kat. br. 3516 F482 NC elektromagnetski kontaktni interface modul – može povezati 2 balansirane i nebalansirane zašti]ene linije – LED alarmna indikacija sa operacionom memorijom 3480 Kao gore – osnovni modul 68 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 70. LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH KLJU:EVI ZA ISKLJU:ENJE I SIRENE Kat. br. Opis L4605 Modul sa klju;em za isklju;enje N4605 i blokiranje alarmnog sistema - LED NT4605 signalizacija statusa sistema – opremljen sa pokrivnom maskom – L4607 sigurnosni klju; sa 10 000 kombinacija N4607 NT4607 4070 Unutrašnja sirena za postavljanje N4070 u ugradnu kutiju kat. br. 506E – NT4070 oprema se sa 6V baterijom 0.5Ah kat. br. 3507/6 – ja;ina zvuka 90dB(A) L4605 N4605 NT4605 na 3m rastojanja – zašti]eno od krae i ošte]enja 4072L Spoljašnja sirena sa ugraenom baterijom za napajanje celog sistema – oprema se sa 12V baterijom 12Ah kat. br. 3505/12 4072A Spoljašnja sirena– oprema se sa 12V baterijom 7Ah – kombinuje sa sa 4070 N4070 NT4070 napajanjem kat. br. E47ADC TELEFONSKA CENTRALA URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE Kat. br. Opis 4075N Telefonska centrala za povezivanje na telefonsku liniju, koja može auto- matski da poziva do 16 telefonskih brojeva + “jolly“ broj, šalje šest razli;itih alarmnih poruka TRANSPONDER :ITA: Kat. br. Opis L4607 Transponder ;ita; za uklju;ivanje ON/ 4072L 4075N N4607 isklju;ivanje OFF sistema pomo]u 4072A NT4607 transponder priveska kat. br. 3530 – pomo]ni kanal za aktiviranje KATALOG 69 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 71. Protivprovalni alarmni sistemi URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE ELEKTROMAGNETNI KONTAKTI Kat. br. Opis 3510 NC elektromagnetni kontaktni detektor – ugradna verzija 3510M Senzor kao gore – bronzani, velika mehani;ka otpornost – upotrebljava se za prozore i vrata od neferomagnetskog materijala 3510 3513 sa malim sekcijskim profilom 3510PB Senzor kao gore – bronzani, velika mehani;ka otpornost – upotrebljava se za sve tipove prozora i vrata i blindirana vrata 3511 Senzor kao gore – vidljiva montaža 3512 Senzor kao gore – aluminijumski za klizna vrata. Podna montaža 3513 Senzor kao gore – vidljiva montaža na metalne površine (glavna 3511 vrata) DETEKTOR ZA ROLETNE Kat. br. Opis 3514 Detektor za zaštitu roletni – takoe može upravljati magnetom za 3510M 3510PB 3512 otvaranje (isporu;uje se) za proveru obima PIEZOELEKTRI:NI DETEKTOR Kat. br. Opis 3516 Piezoelektri;ni detektor razbijanja prozora. Postavlja se pomo]u 3516 dvostruke lepljive trake koja se isporu;uje 3514 INFRARED BARIJERE Kat. br. Opis 3518/50 Aktivne infrared barijere, za zaštitu prozora i vrata. Sadrži dva stuba, jedan je transmiter (TX) a drugi prijemnik (RX). Kada su nekoliko IR zrakova prekinuti alarm se automatski uklju;uje – dužina 0.5m 3518 Kao gore – dužina 1m 3518/150 Kao gore – dužina 1.5m 3519 Kao gore – dužina 2m 3518 - 3519 3518/150 3518/50 70 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 72. URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE DODATNA OPREMA Kat. br. Opis 3515 Rezervni konektor L4630 Element za zaštitu IDS ureaja L4630 L4669S SCS izolovani dvopari;ni kabl sadrži 2 fleksibilne upredene žice sa oklopom i bez zaštitnog omota;a za IDS – izolacija 300/500V – u L4669S N4640 saglasnostima sa standardima CEI 46-5 i CEI 20-20 – kotur 100m (*) SET ZA KONFIGURISANJE (*) Set za konfigurisanje – pakovanje od 10 komada (*) za kat. br. Kat. br. Opis sa desne strane 3515 3501/1 Konfigurator 1 L4621 3501/2 Konfigurator 2 3501/3 Konfigurator 3 3501/4 Konfigurator 4 3501/5 Konfigurator 5 3501/6 Konfigurator 6 3501/7 Konfigurator 7 3501/8 Konfigurator 8 3501/9 Konfigurator 9 3501/K Konfiguracioni kit – konfiguratori od broja 0 do 9 IR MINI DETEKTORI Kat. br. Opis N4640 Pasivni IR detektor pokreta – oblast detekcije 8m, ugao detekcije 3501K 105°, 14 zrakova na 3 nivoa – zidna, iskošena ugaona montaža RADIO DALJINSKA KONTROLA Daljinsko komandovanje pomo]u radio signala Kat. br. Opis L4621 Radio daljinska kontrola za slanje alarma na daljinu – može sa kodirati automatski preko radio tjunera kat. br. L4620, N4620 i L4610, NT4620 – napajanje preko 2 litijumske baterije (isporu;uju E46ADCN se) – vek trajanja: dve godine E47ADCN E46ADCN/127 NAPAJANJA Kat. br. Opis E46ADCN Napajanje za protivprovalni alarmni sistem za spoljašnju sirenu kat. br. 4072L – ulaz 230Va.c. izlaz 27Vd.c. SELV – maksimalna struja potrošnje 450mA – 8 DIN modula E46ADCN/127 Napajanje kao gore – ulaz 127V d.c. E47ADCN Napajanje kao gore za upotrebu sa opcionalnom spoljašnjom sirenom kat. br. 4072A – 8 modula za DIN šinu – može se postaviti u ku]ište kat. br. F115/8A – za povezivanje 1 baterije 12V 7/12/24 Ah E48 E48A1 E48A2 za samonapajanje celog sistema E48 Osnovna jedinica za napajanje MY HOME sistema sa nekoliko instalacija (protivprovala, automatizacija, itd.) za kombinovanje sa dodatnim modulima kat. br. E48A1 i E48A2 – Napajanje ulaz 110-230Va.c., izlaz 29-35Vd.c. 1.2A, snaga potrošnje 131VA cosϕ0.99 – 10 DIN modula E48A1 Dodatni modul za napajanje 27Vd.c. 1.2A napajanje za protivpro- valne sisteme, automatizaciju i kontrolu temperature – mogu] nost povezivanja 12V 7.2-24Ah back-up baterije – 4 DIN modula – Pd=7W E48A2 Dodatni modul za napajanje 27Vd.c. 1.2A napajanje za protivpro- valne sisteme, automatizaciju, kontrolu temperature i 2-ži;ni video interfonski sistem – mogu]nost povezivanja 12V 7.2-24Ah back-up baterije – 4 DIN modula – Pd=4.6W KATALOG 71 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 73. Protivprovalni alarmni sistemi URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE NADGRADNE KUTIJE Nadgradne kutije za modularne mehanizme Kat. br. Opis 502LPA Nadgradna kutija male dubine – 502NPA opremljena sa zaštitnim elementom – 2 modula – komplet sa nosa;em i belim okvirom za verziju Light 502LPA 502NPA F115/8A (LB – LIGHT bela boja) 502PA F115/8B 502PA Ugaona nadgradna kutija - sa sigurnosnim elementom – 2 modula - komplet sa nosa;em i belim okvirom za verziju Light (LB – LIGHT bela boja) Nadgradne kutije za napajanja i baterije 3505/12 3507/6 Kat. br. Opis 335919 F115/8A Nadgradna kutija sa DIN nosa;em za 3559 napajanje kat. br. E47ADC F115/8B Ku]ište za bateriju 12V 7Ah koja napaja IDS preko napojne jedinice kat. br. E47ADC – sigurnosni kontakt protiv pokušaja otvaranja SPOJNI KABLOVI Kat. br. Opis 335919 Spojni kabl sa PC serijskom vezom za programiranje kat. br. 3500N i 3500GSM 3559 Kao gore – povezivanje preko USB porta BATERIJE Kat. br. Opis 3505/12 12V baterija 12Ah za spoljašnju sirenu kat. br. 4072L 3507/6 6V baterija 0.5Ah sa unutrašnju sirenu kat. br. 4070, N4070, NT4070, telefon- sku centralu kat. br. 4075N i kontrolnu jedinicu sa telefonskom pozivnom centralom kat. br. 3500 72 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 74. Detektori gasa LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH DETEKTORI GASA Kat. br. Opis L4511/12 Detektor metana sa vizuelnim i N4511/12 zvu;nim (85dB) alarmom – unutrašnja NT4511/12 samodijagnostika – predviena za kontrolu signalnih repeater-a – napajanje 12Va.c./d.c. – 2 modula L4511/12 L4512/12 N4511/12 N4512/12 NT4511/12 NT4512/12 L4512/12 LPG detektor sa vizuelnim i zvu;nim N4512/12 (85dB) alarmom – unutrašnja NT4512/12 samodijagnostika – predviena za kontrolu signalnih repeater-a – napajanje 12Va.c./d.c. – 2 modula SIGNALNI REPEATER Kat. br. Opis L4520 L4541 N4520 N4541 NT4520 NT4541 L4520 Signalni repeater za gas detektore – N4520 vizuelni/zvu;ni alarm – relejni izlaz URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE NT4520 sa 1 kontaktom 6A otporni;ki 2A induktivno – 2 modula TRANSFORMATOR Kat. br. Opis L4541 Sigurnosni transformator – ulaz 230Va.c. N4541 -50/60 Hz – izlaz 12Va.c. – 4VA NT4541 – 2 modula NADGRADNI DETEKTOR N719 F91/12E L4525/12NO Nadgradni detektor metana Kat. br. Opis N719 Detektor metana sa vizuelnim i zvu;nim alarmom (85dB) – unutrašnja samodijagnostika – ugraeno rele 6A cosϕ1 – kontrola elektromagnetnog ventila sa resetom 2 do 200VA (12 do 230Va.c) – napajanje preko okloplje- nog ili jednopolnog kabla položenog u kanalice ili cevi TRANSFORMATOR ZA DIN {INE Kat. br. Opis F91/12E Sigurnosni transformator – ulaz 230Va.c. -50/60 Hz – izlaz 12Va.c. – 6VA – za ugradnju na DIN šinu - 3 modula ELEKTROMAGNETNI VENTIL Kat. br. Opis L4525/12NO NO elektromagnetni ventil za gas – napajanje 12V 50Hz – snaga 3VA – potrošnja u mirnom stanju: 0 – max pritisak 500 mbar – stepen zaštite IP65 – radna temperatura -15° do +16° - isporu;uje se sa 3/4˝ kapicom i 1/2˝ redukcijom KATALOG 73 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 75. Zvu;ne poruke LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MODUL ZA ZVU:NE PORUKE Kat. br. Opis L4550 Elektronski modul za zvu;ne poruke N4550 – upravljanje do 9 podešenih izlaznih NT4550 promenljivih poruka - poruke na 4 jezika: italijanski, španski, engleski i francuski L4550 N4550 NT4550 NAPAJANJA Kat. br. Opis 4930/05 Napajanje 230Va.c./9Vd.c. SELV 0.6A – za sistem koji uklju;uje glavni ureaj i ;ita; – za montažu na DIN 35 šinu – 3 504LIV modula 4930/1 Napajanje 230Va.c./9Vd.c. SELV 1.3A – za sistem koji ima maksimum 5 glavnih ureaja i ;ita;a – za montažu na DIN 35 šinu – 6 modula 4930/3 Napajanje 230Va.c./9Vd.c. SELV 1.3A – za sistem koji ima maksimum 12 glavnih ureaja i ;ita;a – za montažu na DIN 35 šinu – 10 modula 150432 150433 150434 DODATNI PRIBOR Kat. br. Opis URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE 504LIV Stona varijanta montaže – 4 LIVING INTERNATIONAL modula – sa nosa;em 392123 Infrared daljinska kontrola za progra- miranje poruka – opciono 150432 Nadgradni nosa; za 4 LIVING INTERNA- TIONAL modula 150433 Nadgradni nosa; za 4 LIGHT modula 150434 Nadgradni nosa; za 4 LIGHT TECH modula 4930/05 4930/1 4930/3 NAPOMENA: nosa;i kat. br. 150432 – 150433 -150434 na upit 392123 74 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 76. Video interfonski sistemi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH URE|AJI Elementi za audio i video interfonske sisteme Kat. br. Opis 334513 Interkomunikacija za audio i video 334512 sisteme, analogne i digitalne – 334514 mogu]nost zaklju;avanja vrata i 334513 334512 334514 paljenja stepenišnog osvetljenja – 4 modula 336993 Elektronsko zvono za signal poziva 336992 od audio i video pozivnog panela – sa 336994 podešavanjem ja;ine sa prednje strane – 2 modula 391613 Ugradna kamera sa pokretnim 336993 336992 336994 391612 so;ivom – automatska regulacija 391614 fokusa i osvetljenosti – sa ugraenim mikrofonom – 2 modula NAPOMENA: za više informacija pogledati katalog “Interfonski sistemi“. 391613 391612 391614 KATALOG 75 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 77. Slepe maske i dodatna oprema LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH SLEPE MASKE Kat. br. Opis L4950 Slepa maska N4950 NT4950 L4953 Slepa maska sa otvorom Ø 9 mm N4953 L4950 L4953 N4950 N4953 NT4950 NT4953 NT4953 L4951 Slepa maska sa perforiranim otvorom N4951 NT4951 KAPICA ZA POKRIVANJE ZAVRTNJA Kat. br. Opis L4951 L4750 N4951 N4750 NT4951 L4750 Kapica za pokrivanje zavrtnja za N4750 kat. br. L/N4719, L/N4703, L4704 i N4704N URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE ZA{TITNE PLO:ICE Kat. br. Opis L4782 Zaštitne plo;ice za 2 modula – Living International kat. br. L4702G – može L4782 L4783 L4784 L4787 se upotrebiti prilikom malterisanja L4783 Zaštitne plo;ice za 3 modula – može se upotrebiti prilikom malterisanja L4784 Zaštitne plo;ice za 4 modula – može se upotrebiti prilikom malterisanja L4787 Zaštitne plo;ice za 7 modula – može se upotrebiti prilikom malterisanja 503CG 503EV 503EC 503DE 503ED PRIBOR ZA KUTIJU KAT. BR. 503E Kat. br. Opis 503CG Zaštitni pokopac za doznu kat. br. 503E – može se upotrebiti prilikom malterisanja 503EV Unutrašnja pregrada – materijal: smola – za doznu kat. br. 503E novi dizajn Nož alata sa 503EC Završna maska za doznu kat. br. 503E zubima – za pokrivanje kada se koristi kao razvodna kutija – može se bojiti 503DE Unutrašnja pregrada– materijal: smola – za doznu kat. br. 504E 503ED Horizontalni i vertikalni spojnik za kat. br. 503E PBD68 ALAT ZA PRAVLJENJE OTVORA Kat. br. Opis PBD68 Okrugli nož alata za pravljenje otvora u gipsu 76 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 78. Sijalice i konektori SIJALICE Kat. br. Opis 11250L Tinjalica 230V - bezbojna 11250L/127 Tinjalica 127V - bezbojna 11250LV Tinjalica 230V - zelena 11250LV/127 Tinjalica 127V – zelena 11251L Signalna inkadescentna sijalica 12V 11250L 11251L 11252L Signalna inkadescentna sijalica 24V 11250L/127 11252L 11250LV L4741/230* Tinjalica 230V 1.5mA oži;ena – bezbojna (za kat. br. L/N/NT4001 i 11250LV/127 L4003/0, L/N/NT4003 i L4003/0, L/N/NT4005 i L4005/0 L4741/127 Tinjalica 127V 1.5mA oži;ena – bezbojna (za kat. br. L/N/NT4001 i L4003/0, L/N/NT4003 i L4003/0, L/N/NT4005 i L4005/0 L4741/230V Tinjalica 230V 1.5mA oži;ena – zelena (za kat. br. L/N/NT4001 i L4003/0, L/N/NT4003 i L4003/0, L/N/NT4005 i L4005/0 L4741/127V Tinjalica 127V 1.5mA oži;ena – zelena (za kat. br. L/N/NT4001 i L4003/0, L/N/NT4003 i L4003/0, L/N/NT4005 i L4005/0 L4745/12 Inkadescentna sijalica E10 – 12V 5W L4741/230 L4745/12 L4745/24 Inkadescentna sijalica E10 – 24V 5W L4741/127 L4745/24 L4741/230V L4745/127 L4745/127 Inkadescentna sijalica E10 – 127V 5W L4741/127V L4745/230 L4745/230 Inkadescentna sijalica E10 – 230V 5W * nije pogodno za pozadinsko osvetljenje tastera koji upravljaju relejima ili elektronskim ureajima SIJALICE ZA POZADINSKO OSVETLJENJE Za ureaj kat. br. L4741/230 – /127** 11251L – 11252L 11250L – 11250LV L4745/230 – /127 – /24 – /12 L4741/230V – /127 11250L/127 – 11250LV/127 L/N/NT4001, L/N/NT4003, L/N/NT4005, n n n L4001/0, L4003/0, L4005/0 L/N/NT4002, L/N/NT4004 n n L/N/NT4034, L/N/NT4044, L/N/NT4038R, n n L/N/NT4038V* L/N/NT4040 n n L/N/NT4371A, L/N/NT4371T, n n L/N/NT4371R, L/N/NT4371V* L/N/NT4372AV*, L/N/NT4371RT, L/N4373H* n n L4385/12..., L4385/24..., L4385/230... n * Za lampice sa zelenim difuzorom i napajanjem 230V, upotrebiti kat. br. 11250LV ** nije pogodno za pozadinsko osvetljenje tastera koji upravljaju relejima ili elektronskim urehajima BTICINO SISTEM NEREVERZIBILNIH KONEKTORA 10A nereverzibilni konektor za Bticino L/N/NT4115 sigurnosnu uti;nicu sa komplet izolovanim otvorima Kat. br. Opis 2200NN 2200NA 2200NA Konektor 2P+T 10A slonova kost 2200NN Konektor 2P+T 10A crni SPECIJALNI KONEKTORI Kat. br. Opis 2120N 2124N 2120N 2P specijalni konektor za uske uti;nice L/N/NT4291 sa pinovima Ø 3mm – osno rastojanje 13mm – za pomo]no napajanje SELV do 25V 6A 2124N Konektor klju; za kat. br. L/N/NT4391 – pin Ø 5mm KATALOG 77 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 79. Nadgradne kutije IP40 - IP55 IDROBOx HORIZONTALNE NADGRADNE KUTIJE Nadgradna kutija za horizontalnu montažu kompletna sa nosa;em i okvirom – IP40. Za mehanizme LIVING, LIGHT i LIGHT TECH Kat. br. Br. otvora Ø 23mm Broj modula Pregrada Sa uvodnikom Perforirani koji se mogu Kat. br. 24401 24402 24403 kabla otvor postaviti 25701V 24401 1 2 1 24402 1 2 2 24403 1 4 3 24404 9 4 24404/2 9 2+2 1 24406 11 3+3 1 24404 24404/2 24406 HORIZONTALNE NADGRADNE KUTIJE Nadgradna kutija za horizontalnu montažu kompletna sa nosa;em i okvirom – IP55. Za mehanizme LIVING, LIGHT i LIGHT TECH Kat. br. Br. otvora Ø 23 mm Broj modula Sa uvodnikom Perforirani koji se mogu 24501 24502 24503 kabla otvor postaviti 24501 1 2 1 24502 1 2 2 24503 1 4 3 24504 9 4 24504 78 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 80. DODATNI PRIBOR ZA KUTIJE IP40 – IP55 Kat. br. Opis 25700 Fleksibilna kablovska uvodnica Ø 5 do 14-16-20mm – IP55 25700F/16 Uvodnica za cevi Ø 16mm, IP55 25700F/20 Uvodnica za cevi Ø 20mm, IP55 25701 Horizontalna pregrada 25700 25700F/16 25701V Vertikalna pregrada 25700F/20 25702 Stezaljka za uzemljenje 25701 25702 25701V IP54 IR DETEKTOR POKRETA Kat. br. Opis 25550/180 Ugao detekcije 180° - relejni kontakt 8A 250Va.c. 25550/270 Ugao detekcije 270° - relejni kontakt 8A 250Va.c 25550/180 25550/270 Podne kutije PODNE KUTIJE Ove nove podne kutije su planirane za ugradnju mehanizama od 1 ili 2 modula serija Living International. Light i Light Tech. Zahvaljuju]i automatskom zatvaranju pokopca i šarkama od kau;uka obezbeena je veoma dobra zaštita (IP24-7). Postoje dve varijante završne boje: inox ;elik 150560AC i bakar, specijalno polirane. Izdrživa nosivost je 500kg. Uz pomo] dva tipa Inox kutija, mogu se ugraditi u beton (min. dubina 50mm) ili u duple podove 150560OT 150560F 150560S (min. dubina 50mm). Bakar Testera za isecanje Ugradna kutija Dimenzije: duplog poda dupli pod – spoljni pre;nik 100 mm – izbo;eno max. 4.5 mm od poda Kat. br. Opis 150560AC 2 modula, inox 150560OT 2 modula, bakar 150560SB Dozna za beton h maxi = 150560S Kutija za dupli pod h mini = 70mm 150560F Testera za isecanje pre;nika 86mm 50mm 150560SB Dozna za beton KATALOG 79 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 81. TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 80
 • 82. PREGLED STRANA 82 Kontrola osvetljenja 83 Dimer 86 Elektronski kontrolni ureaji 88 Uti;nice 89 TV + SAT uti;nice 90 Kontrola 96 Zvu;na i svetlosna signalizacija 98 Protivpani;ne svetiljke 99 Elektri;ni sigurnosni ureaji 101 IP40 i IP50 ku]išta 102 Detektori pokreta IP54 103 Dimenzije 81 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 83. Kontrola osvetljenja O”I:ENE SIJALICE I KONTROLA OSVETLJENJA LIVING LIGHT LIGHT TECH L4741/230 i /127 L4741/230 i /127 L4741/230 i /127 L4741/230V i /127 L4741/230V i /127 L4741/230V i /127 O”I:ENE SIJALICE POSTAVLJANJE SIJALICE Ovaj proizvod omogu]ava brzo i lako postavljanje sijalice ;ime se ostvaruje funkcija osvetljenja prekida;a ili tastera. Za mehani;ko i elektri;no povezivanje, dovoljno je postaviti sijalicu u specijalno ležište sa zadnje strane mehanizma. Za ostale funkcije koje nisu lokatorske, ili za 12V ili 24V, kontrolni mehanizmi mogu se osvetliti sa kat. br. 11250L, 11250LV, 11251L, 11252L. L4741/230 - L4741/127 L4741/230V - L4741/127V 230V a.c. - 1.5mA 127V a.c. - 1.5 mA KONTROLA OSVETLJENJA Prikazani su dijagrami sa na;inom ugradnje sijalice ;ime se odreuje LOKATORSKE SIJALICE funkcija lokatora ili indikatora: prilagoeni osnovnim mehanizmima (obi;ni, naizmeni;ni, unakrsni prekida;i) za sve tri Bticino serije (LIVING, LIGHT i Za identifikaciju u mraku LIGHT TECH). sijalice: L4741/230 i /127 sijalice: L4741/230 i /127 INDIKATORI L4741/230V i /127 L4741/230V i /127 11250L i /127 11250L i /127 Za indikaciju radnog stanja. 11250LV i /127 11250LV i /127 sijalice: 11250L i /127 sijalice: 11250L i /127 11250LV i /127 11250LV i /127 prekida; naizmeni;ni prekida; prekinuto preusmereno sijalice: L4741/230 i /127 L4741/230 i /127 L4741/230V i /127 L4741/230V i /127 prekida; naizmeni;ni prekida; 11250L i /127 11250L i /127 11250L i /127 prekinuto preusmereno 11250LV i /127 11250LV i /127 11250LV i /127 sijalice: 11250L i /127 - 11250LV i /127 inverzno prekida; unakrsni prekida; naizmeni;ni prekida; inverzno prekida; naizmeni;ni naizmeni;ni Ovaj dijagram može biti koristan u slu;aju kontrole releja, prekida; prekida; elektronskog ureaja ili lampice sa uštedom energije (na primer, kompakt fluo sijalica). 82 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 84. Dimer KRU”NI DIMER Ureaj LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ke karakteristike A L4401 N4401 NT4401 - napajanje: 230Va.c. ± 10% - tip potroša;a: otporni;ki ili feromagnetski transformator Ovaj dimer može kontrolisati feromagnetske transformatore i inkadescentne - snaga potroša;a (pogledati strane kataloga sa kataloškim brojevima) sijalice (snage izmeu 60W i 500W) sa jedne ili više ta;aka. Pritiskom na centralni deo tastera uklju;uje se dimer na poslednje podešenu snagu. Ponovnim pritiskom se vrši isklju;enje. Fina regulacija se vrši Šema povezivanja okretanjem dugmeta. Prilikom uklju;enja i isklju;enja ostvarena je funkcija soft-start i soft-stop, tj. gradacija. Dimer je dizajniran u skladu sa novom tehnologijom koja odgovara standardima o elektromagnetnom zra;enju bez upotrebe filterskih prigušnica, ;ime se postiže tih rad. N L Ugraeni osigura; tipa T2, 5H250V ima funkciju samozaštite dimera od * 11250L P L kratkog spoja. 11250LV Upotreba dimera sa neprekidnim napajanjem ili preko generatora može dovesti do smetnji u radu. L * 230V~ Napomene za ugradnju Za ispravan rad svih dimera, poštovati uputstva za ugradnju: 50Hz - ne ugraivati dva ili više dimera u istu doznu - ne ugraivati u dozne gde se nalaze termostati N Primer upotrebe sa daljinskom kontrolom preko tastera sa lokatorskom lampicom Ureaj LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ke karakteristike A L4402 N4402 NT4402 - napajanje: “A“ i “B“=230V a.c. “A“=50Hz i 60Hz “B“=50Hz B L4406 N4406 NT4406 “C“ i “D“= 110-127-230V a.c. 50 i 60Hz C L4581 N4581 NT4581 - tip potroša;a: otporni;ki (samo inkadescentne sijalice) D L4583 N4583 NT4583 - snaga potroša;a (pogledati strane kataloga sa kataloškim brojevima) Kružni dimer omogu]ava regulaciju otporni;kih potroša;a. Šema povezivanja za tip “A“ Mogu biti sa ili bez naizmeni;nog prekida;a. Mehanizmi “B“ i “C“ moraju se štititi osigura;em tip T2, 5H250V, sa mogu]noš]u regulacije iz jedne ta;ke i uklju;enja/isklju;enja iz razli;itih Kontrola iz 1 ta;ke Kontrola iz 2 ta;ke ta;aka preko naizmeni;nih prekida;a ili spoljnjih prekida;a. Mehanizmom “A“ je mogu]e regulisati snagu i uklju;ivati/isklju;ivati preko ugraenog � � � � naizmeni;nog prekida;a; time on može biti zamenjen obi;nim ili naizmeni;nim prekida;em bez modifikacije sistema. Dizajnirani su u skladu sa novom tehnologijom koja obezbeuje da �� �� � � � � �� �� � � � � odgovara standardima o elektromagnetnom zra;enju bez upotrebe filterskih prigušnica, ;ime se postiže tih rad. L N L N TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 83 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 85. Dimer TASTERSKI DIMER LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ke karakteristike A L4413 N4413 NT4413 - napajanje: “A“=230Va.c. 50Hz, “B“=110-127-230V a.c. 50 i 60 Hz B L4582 N4582 NT4582 - tip potroša;a: otporni;ki i feromagnetski transformator - snaga potroša;a (pogledati strane kataloga sa kataloškim brojevima) Ovi dimeri mogu da kontroli[u otporni;ke potroša;e i feromagnetske transformatore (snage izmeu 60VA i 500VA) iz jedne ili više ta;aka. Šeme povezivanja Dizajnirani su u skladu sa novom tehnologijom koja odgovara standardima o elektromagnetnom zra;enju bez upotrebe filterskih prigušnica, ;ime se Kontrola i regulacija iz 1 ta;ke postiže tih rad. Brzi pritisak na dimer, ili na eksterno povezani taster, vrši se uklju;enje na poslednje podešeni nivo; slede]im brzim pritiskom vrši N L se isklju;enje. Kada se dimer uklju;i, postepeno se dostiže podešeni nivo P L osvetljenja (soft start); takoe je i isklju;enje postepeno (soft stop). Ugraeni osigura; tipa T2, 5H250V ima funkciju samozaštite dimera od kratkog spoja. Upotreba dimera sa neprekidnim napajanjem ili preko generatora može dovesti do smetnji u radu. 230V ˜ N L Za ispravan rad svih dimera, poštovati uputstva za ugradnju: - ne ugraivati dva ili više dimera u istu doznu Kontrola i regulacija iz 2 ili više ta;aka - ne ugraivati u dozne gde se nalaze termostati. N L P L max. 50 230V ˜ N L DIMER ZA ELEKTRONSKI TRANSFORMATOR LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ke karakteristike A L4407 N4407 NT4407 - napajanje: “A“ 230Va.c. 50Hz, “B“ 110-127Va.c. 50Hz B L4407/127 N4407/127 - tip potroša;a: za elektronski transformator - snaga potroša;a: “A“ 60 do 250VA, “B“ 50 do 250VA Ovaj dimer može da kontroliše elektronski transformator za LV lampe (snage 60VA do 250VA, 50 do 250VA za L/N4407/127). Dizajnirani su u skladu Šema povezivanja sa novom tehnologijom koja odgovara standardima o elektromagnetnom zra;enju bez upotrebe filterskih prigušnica, ;ime se postiže tih rad. Brzi Kontrola iz pritisak na dimer, ili na eksterno povezani taster, vrši se uklju;enje na N L 1 ta;ke poslednje podešeni nivo; slede]im brzim pritiskom vrši se isklju;enje. Dužim P L pritiskom ostvaruje se regulacija min-max / max-min. Kada se dimer uklju;i, postepeno se dostiže podešeni nivo osvetljenja (soft start); takoe je i (1) isklju;enje postepeno (soft stop). Ugraeni osigura; tipa T2, 6H250V ima funkciju samozaštite dimera od 230V~ N 110V~ L kratkog spoja. Upotreba dimera sa neprekidnim napajanjem ili preko 127V~ generatora može dovesti do smetnji u radu. Kontrola iz 2 ili više Za ispravan rad svih dimera, poštovati uputstva za ugradnju: N L ta;aka - ne ugraivati dva ili više dimera u istu doznu - ne ugraivati u dozne gde se nalaze termostati kat. br. L/NNT4441 i P L MAX L/N/NT4442. (1) 50m 230V~ N 110V~ L 127V~ (1) elektronski transformatori 84 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 86. SLAVE DIMER Šema povezivanja LIVING LIGHT LIGHT TECH L4416 N4416 NT4416 MAX. no. 2 Ovaj ureaj može da reguliše osvetljenje sam ako je kontrolisan od drugog N L N L dimera, koji mora biti pravilno iskombinovan. Na ovaj na;in je mogu]e pove]ati kontrolisanu snagu glavnog dimera, koji ima “master“ funkciju. P L P L (2) Jedan ili maksimalno dva “slave“ mogu se povezati na slede]e dimere: L/N/NT4413. Nije mogu]a direktna regulacija na “slave“ dimeru. (1) Tehni;ke karakteristike - napajanje: 230Va.c. 50Hz - tip potroša;a: otporni;ki i feromagnetski transformator MAX MAX - snaga potroša;a: 60 do 500VA 500 W 500 W N 230V~ L (1) L/N/NT4403 - 4413 (2) L/N/NT4416 ELEKTRONSKI TRANSFORMATOR Šema povezivanja Ureaj LIVING LIGHT LIGHT TECH A L4405/60 L4405/60 L4405/60 230Va.c. B L4405/105 L4405/105 L4405/105 L N Elektronski transformator može da napaja LV sijalice snaga izmeu 20W i 60W (L4405/60) ili izmeu 35W i 105W (L4405/105) i mogu se regulisati sa dimerom (L/N/NT4407). Imaju priklju;ak za povezivanje do tri 20W 1 1 2 2 sijalice (.../60) ili tri 35W (.../105) i mogu se postaviti u okviru nameštaja. 3 4 5 5 6 6 Tehni;ke karakteristike - napajanje: 230Va.c. 50Hz - izlazni napon: 12V - tip potroša;a: otporni;ki - snaga potroša;a “A“ : 10 do 60W - snaga potroša;a “B“ : 35 do 105W - radna temperatura: 0 do 50°C - max presek provodnika: 2.5 mm2 KODIRAN KLJU: Šema povezivanja LIVING L4531 L4532 L Korisnik 230Va.c. Tastatura za kontrolu kat. br. L4531 – L4532 omogu]ava kontrolu elektri;nih N ureaja preko tajnog koda od 4 cifre; primena je na javnim mestima, kancelarijama, bolnicama, školama gde je potrebno aktiviranje ureaja samo od strane ovlaš]enog lica. Isti ureaj može takoe kontrolisati elektri;ne brave, kao prvi nivo sigurnosti pristupa. Tehni;ke karakteristike - napajanje: 230Va.c. 50/60Hz - tip potroša;a: 250Va.c, 6A, cosϕ=1; 35Vd.c 8A - ureaj može kontrolisati elektri;ne ureaje uz pomo] spoljašnjeg releja - radna temperatura: 0 do 40°C - max presek provodnika: 2.5 mm2 - vreme memorisanja kodova u slu;aju nestanka napajanja: 10 godina TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 85 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 87. Elektronski kontrolni ureaji IR DALJINSKA KONTROLA SISTEMA LIVING LIGHT LIGHT TECH Šema povezivanja L/N/NT 4425 L4425 i L4425/127 N4425 i N4425/127 NT4425 L4426 i L4426/127 N4426 i N4426/127 NT4426 L N L N (1) 4482/7 4482/7 4482/7 4482/16 4482/16 4482/16 P NO C L N P NO C L N P Infrared daljinska kontrola sistema omogu]ava uklju;enje i isklju;enje ili regulaciju elektri;nih ureaja ili pokretanje tendi, roletni itd... iz udaljenih ta;aka. Sa svima njima je postignuta elektri;na sigurnost jer ne postoji LN LN elektri;na veza izmeu kontrolne ta;ke (daljinska kontrola) i potroša;a. 230 Va.c. 230 Va.c. Ova karakteristika omogu]ava instaliranje sistema gde je potrebna velika sigurnost, gde su hendikepirane osobe ili gde je onemogu]en direktan (1) L/N/NT4413 - 4432 - 4461 kontakt sa kontrolisanim ureajem. Sistem uklju;uje: - daljinsku kontrolu sa 7 ili 16 kanala Šema povezivanja L/N/NT 4426 - prijemnike sa 1 kanalom L - prijemnike sa 2 kanala N L N - prijemnik dimer C1 L P1 C1 L P1 Karakteristike daljinske kontrole C2 N P2 C2 N P2 Postoje dva tipa daljinske kontrole: sa 7 ili 8 tastera. Prva verzija kontroliše do 7 prijemnika u istoj prostoriji i pogodna je za primenu u ku]ama. Druga verzija ima 16 kanala: prvih 8 su direktno kontrolisani sa 8 tastera (pomeranjem selektora biraju se slede]ih 8 kanala). Ovaj model se obi;no upotrebljava u servisnim aplikacijama. Da bi se olakšala upotreba, mogu]e je upotrebiti natpise sa specifi;nim simbolima pored tastera. Ovi simboli se mogu upotrebiti za lakše pam]enje funkcije svakog kanala. 1.5V baterije – tip AA – su postavljene u donjem delu. Karakteristike prijemnika Prijemnici su dostupni u slede]im verzijama: verzija sa dimerom ili sa 1 ili 2 kanala, relejima i ugraenim lokalnim kontrolnim tasterima za kontrolu jednog ili dva potroša;a. Upotrebom mikroprekida;a ispod uklonjivog poklopca, mogu]e je izabrati prijemni kanal i cikli;ni ili monostabilni relejni mod operacije (prekida;ka ili tasterska funkcija). Tehni;ke karakteristike L/N/NT 4425 i L/N 4425/127 1 KANALNI PRIJEMNIK - napajanje: 230Va.c. 50/60Hz (127Va.c. 50/60Hz kat. br. L/N 4425/127) - tip potroša;a: 6A otporni;ki potroša;i ili inkadescentne sijalice 2A cosϕ=0.5 fluo sijalice i induktivni potroša;i - relej: cikli;ni i monostabilni - prijemnik: 1 kanal Tehni;ke karakteristike L/N/NT 4426 i L/N 4426/127 2 KANALNI PRIJEMNIK - napajanje: 230Va.c. 50/60Hz (127Va.c. 50/60Hz kat. br. L/N 4426/127) - tip potroša;a: 4A otporni;ki potroša;i ili inkadescentne sijalice 750W motori - releji: 2 - meublokirani - prijemnik: 2 kanala 86 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 88. PASIVNI DETEKTOR POKRETA Tehni;ke karakteristike – ureaj “B“ - napajanje: 230Va.c. 50/60Hz Ureaj LIVING LIGHT LIGHT TECH - tip potroša;a: A L4431 N4431 NT4431 2A induktivni potroša;i i fluo sijalice B L4432 N4432 NT4432 6A otporni;ki potroša;i, inkadescentne sijalice i feromagnetski transformator C L4432/127 N4432/127 — - podešavanje vremena: od 30 sekundi do 10 minuta - podešavanje osetljivosti: od 5 lux do mraka Pasivni IR prekida; kao detektor pokreta otkriva nove mogu]nosti na polju - mogu]nost kontrole preko spoljnjih tastera automatizacije, prolaskom pored njega vrši se uklju;enje ureaja (na primer, - izbornik 0-A-I (ru;na kontrola sa eksternim tasterima, automatska i spoljašnji uklju;uje se rasveta bez dodira tastera ili prekida;a). Mogu]e je podesiti tasteri uvek ON). osetljivost tj prag nivoa osvetljenja uklju;enja u odnosu na prirodno svetlo kao i vreme kašnjenja nakon detekcije poslednjeg pokreta. Opseg detekcije Tehni;ke karakteristike – ureaj “C“ se može proširiti postavljanjem nekoliko ureaja na razli;itim mestima, sa izlazima povezanim u paralelu. - napajanje: 110-230Va.c. 50/60Hz Zapreminsko pokrivanje je ostvareno sa 3 nivoa zrakova A, B, C orijentisanih - tip potroša;a: sa plus 2, minus 6 i minus 30 stepeni prema relativnoj osi ugradnje sa 2A induktivni potroša;i i fluo sijalice dometom 4 metra. 6A otporni;ki potroša;i, inkadescentne sijalice i feromagnetski transformator - podešavanje vremena: od 30 sekundi do 10 minuta - podešavanje osetljivosti: od 5 lux do mraka Oblasti pokrivanja - mogu]nost kontrole preko spoljnjih tastera - izbornik 0-A-I (ru;na kontrola sa eksternim tasterima, automatska i spoljašnji 105 tasteri uvek ON). h = 1.20 m A B A B B A A B B 2.00 +2 A A Osnovna šema povezivanja 1.20 A 0 4 C -30 B -6 m 4 m C C 0 1 2 3 4 C 2 L N L N P NO C L N 105 P NO C L N h=2m B A B A B A A B B A A +2 4 2.00 A 0 3 m C C L N C 1,20 B -6 -30 L N C m 0 1 2 3 4 Šema povezivanja sa tasterima (IR + tajmer) Tehni;ke karakteristike – ureaj “A“ L N - napajanje: 230Va.c. 50/60Hz L N - tip potroša;a: 2A otporni;ki potroša;i ili inkadescentne sijalice i feromagnetski transformator 2A cosϕ=0.5 induktivni potroša;i P NO C L N - podešavanje vremena: od 30 sekundi do 10 minuta P NO C L N - podešavanje osetljivosti: od 5 lux do mraka Šema povezivanja L L N 230Va.c. L N N N L N L L1 TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 87 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 89. Uti;nice UTI:NICE SA ZA{TITOM OD SLU:AJNOG DODIRA LIVING LIGHT LIGHT TECH Va’niji uslovi testiranja Za uti;nice u svim standardima - napon testiranja: postepeno 2000V 50Hz po minuti - izolaciona otpornost testirana na 500V: > 5MΩ. Uti;nice sa sigurnosnim kontaktima omogu]avaju pristup konektora ka - test prekidanja: 100 konekcije/diskonekcije pri 275Va.c. cosϕ=0.6 – 12.5A (za 10A kontaktima jedino kada su su svi pinovi u otvorima. Kontakt je garantovan utika;e), 20A (za 16A utika;e) uz pomo] specijalnih spiralnih opruga. - produženi radni test: 10 000 konekcija/diskonekcija pri 250Va.c. cosϕ=0.6 sa Utika;i sa razli;itim kapacitetom ne mogu se kombinovati, prema tome je nominalnom strujom mogu]e je razdvojiti struje. Karakteristike i klasifikacija (prema standardima CEI 23-16/VII-1971 i 23-5/I-1972) uti;nica za upotrebu u stambenim prostorima i sli;no Tip Broj Na;in Skra]ena Struja Frekvencija Napon Tip Pozicija Max. MEHANIZMA polova spajanja referenca ureaja povezivanja presek provodnika Uti;nica 2P+E nereverzibilna P13 10A ~ 50Hz 250V~ modularni sa zadnje 4mm2 strane Uti;nica 2P+E nereverzibilna P19 16A ~ 50Hz 250V~ modularni sa zadnje 4mm2 strane Oklopljena 2P+E reverzibilna P11 10A ~ 50Hz 250V~ modularni sa zadnje 2x4mm2 uti;nica strane Oklopljena 2P+E reverzibilna P17 16A ~ 50Hz 250V~ modularni sa zadnje 2x4mm2 uti;nica strane Oklopljena 2P+E reverzibilna P11/17 10 and 16A ~ 50Hz 250V~ modularni sa zadnje 2x4mm2 uti;nica strane sa 2 centra Uti;nica 2P+E reverzibilna — 10/16A ~ 50Hz 250V~ nemodularni sa zadnje 2x4mm2 sa bo;nim i d.c. strane uzemljenjem UTI:NICA ZA BRIJANJE LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ke karakteristike – ureaj “B“ A L4177 N4177 NT4177 20VA transformator: B L4177/127 N4177/127 NT4177/127 - primar 127Va.c 50 i 60Hz - dva 127V ili 230Va.c. sekundara sa izbornim prekida;em Transformator je povezan na napojnu liniju jedino kada je konektor uba;en, - max presek provodnika: 2.5mm2 uz pomo] tastera (1) se spre;avaju nepotrebni gubici, zagrevanje i zujanje. Zaštita je uraena pomo]u termi;kog efekta ;ime se automatski isklju;uje {ema povezivanja primar kada snaga pree 20VA. Ponovna konekcija je mogu]a automatski kada se zaštitni ureaj ohladi. Uti;nica za brijanje se tipi;no postavlja u hotele ili sli;no, za sigurnost 115V korisnika i spre;avanje nenamenske upotrebe uti;nice u kupatilu. 230Va.c. Tehni;ke karakteristike – ureaj “A“ 230V 20VA transformator: - primar 230Va.c. ± 10% 50Hz - dva 115V ili 230Va.c. sekundara sa izbornim prekida;em - max presek provodnika: 2.5mm2 88 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 90. TV TV TV + SAT uti;nice Ap INDIVIDUALNE TV UTI:NICE TV TV Ad Ad TV TV TV Ad L/N/NT4202D TV L/N/NT4202DC L/N/NT4210D PROLAZNE TV UTI:NICE TV TV TV TV L/N/NT4202P Ap L/N/NT4202PT Ap Ap LEGENDA: Ap = Prolazno slabljenje Zo = Karakteristi;na impedansa Ad = Direktno slabljenje TV KOAKSIJALNE ”ENSKE UTI:NICE Karakteristike Ad TV Ad TV + SAT TV TV Kat.br. L/N/NT4205D/2 TV TV individualna Slabljenje uti;nica Frekvencija (MHz) Ad (dB) Zo (Ω) 40 do 2050 <1 75 Kat.br. L/N/NT4201D/2 Slabljenje Ad TV Ad TV TV Frekvencija (MHz) Ap (dB) Ad (dB) ± 0.2 Ai (dB) Zo (Ω) TV TV individualna 40 0.3 75 uti;nica 800 0.5 75 2050 1.5 75 Kat.br. L/N/NT4201P/2 Slabljenje Ad TV Ad TV TV Frekvencija (MHz) Ap (dB) ± 0.2 Ad (dB) ± 1 Ai (dB) Zo (Ω) TV TV Ai prolazna 40 0.8 13 ≥ 35 75 Ai uti;nica 800 0.8 13 ≥ 35 75 1750 1 14 ≥ 30 75 Ap 2050 1.3 15 ≥ 20 75 Ap = Prolazno slabljenje Ap Ai = Inverzno slabljenje Ad = Direktno slabljenje Zo = Karakteristi;na impedansa TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 89 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 91. Kontrola TAJMER Šema povezivanja LIVING LIGHT LIGHT TECH A L4461 N4461 NT4461 B L4461/127 N4461/127 NT4461 1 2 L N L N Ovaj tajmer, sa kašnjenjem isklju;enja, omogu]ava rešenja za osvetljenje stepeništa, kontrolu ventilatora, itd. P NO C L N P NO C L N Može se kontrolisati tasterima ili prekida;ima. Vreme kašnjenja po;inje sa odbrojavanjem kada je kontakt tastera/ prekida;a otvoren. L N 230Va.c. 230Va.c. L N Tehni;ke karakteristike 1 – Sijalica je upaljena kada je taster pritisnut i ostaje upaljena za podešeno vreme - napajanje: “A“ 230Va.c. ± 10% 50/60Hz “B“ 127Va.c. ± 10% 50/60Hz 2 – Sijalica ili motor su upaljeni kada je prekida; zatvoren. Otvaranjem - daljinska kontrola tasterima ili direktno na ureaju sa ugraenim tasterom prekida;a, sijalica se gasi dok motor nastavlja sa radom za - signalizacija zatvorenog kontakta žutom LED sijalicom podešeno vreme - max presek provodnika: 2x2.5mm2 - podešavanje vremena kašnjenja : od 1 do 12 minuta - veli;ina: 2 modula - tip potroša;a: 6A otporni;ki potroša;i i feromagnetski transformator 2A inkadescentne, fluo sijalice i induktivni potroša;i SOBNI TERMOSTATI Ureaj LIVING LIGHT LIGHT TECH A L4441 N4441 NT4441 B L4442 N4442 NT4442 C L4442/127 N4442/127 — Ovi termostati kontrolišu sobnu temperaturu preko ugraenog elektronskog Šema povezivanja – ureaj “A“ detektora i releja. Sa prednje strane ureaja se nalaze slede]e komande: - dugme za podešavanje izabrane temperature - LED za indikaciju statusa L N L N - preklopnik za izbor “zimskog/letnjeg“ režima Tehni;ke karakteristike – ureaji “A“, “B“ i “C“ NC NO C NC NO C - napajanje: “A“ i “B“ 230Va.c. ± 10% 50/60Hz 0.6W - “C“ 127Va.c. ± 10% 50/60Hz - izlazni kontakti 2A 250V a.c. opšti grejanje - opseg podešavanja temperature: 5 do 30°C 230Va.c. hlađenje 230Va.c. - preporu;ena visina od poda za montažu: 1.5m (udaljeno od izvora toplote i promaje) - ne postavljati u istu doznu sa dimerima Šema povezivanja – ureaj “B“ i “C“ - max presek provodnika: 2x2.5mm2 - veli;ina: 2 modula Tehni;ke karakteristike – ureaji “A“ L N - za sisteme grejanja i hlaenja (bojleri, fan-coil, klime) L N - za spoljašnji preklopnik izbora “zimskog/letnjeg“ režima - preklopni izlazni kontakt NO NO Tehni;ke karakteristike – ureaji “B“ i “C“ - za sisteme grejanja i hlaenja (bojleri, fan-coil, klime) fan coilovi - ugraen preklopnik za izbor “zimskog/letnjeg“ režima 230Va.c. 230Va.c. cirkulacione pumpe itd. 127Va.c. - NO izlazni kontakt 127Va.c. 90 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 92. ELEKTRONSKI HRONOTERMOSTAT 230V A.C. Elektronski hronotermostat, savršeno se kombinuje sa ostalim mehanizmima, LIVING LIGHT LIGHT TECH zauzima 3 modula i može da zameni bili koji tip prethodnog tajmera ili A L4448 N4448 NT4448 hronotermostata. Izlazni preklopni kontakti se kontrolišu pomo]u releja B L4448/127 N4448/127 – nezavisno od programiranja i podešavanja elektronike. Komandni tasteri 10 1 9 + kretanje napred (stalni pritisak = brzo kretanje napred) - kretanje nazad (stalni pritisak = brzo kretanje nazad) M memorija P režim programiranja S izbor programa P+M resetovanje ureaja 2 11 Indeksi 8 1 dan u nedelji 2 vrednost podešene temperature 3 3 temperatura u prostoriji 4 programiranje u toku 5 kopiranje programa 6 tip programa (MAN, P1, P2, P3) 7 podešavanje vremena u toku (sat, minuti, dan) 8 izlazni radni status 9 sat – minut 7 6 5 4 10 faza programiranja (ON1, OFF, ON2, OFF2, itd.) 11 funkcija protiv zamrzavanja Šema povezivanja Tehni;ki podaci - 4 tipa programa: MAN, P1, P2, P3 - ru;na kontrola - mogu]nost programiranja dve razli;ite temperature - stalni prikaz na displeju: vreme, dan u nedelji, temperatura u prostoriji, izabran tip programa i izlazni radni status - back-up baterija za ;uvanje podataka: 30 dana radni vek NC C NO L N NC C NO L N - minimalno vreme programiranja izmeu akcija: 1 minut - podešavanje temperature: 7°C do 35°C (sa minimalni intervalom od jedan stepen) - napajanje: “A“ 230Va.c. ± 10% 50Hz - “B“ 127/110Va.c. ± 10% 50/60Hz “A” 230V ~ “A” 230V ~ “B” 127V ~ “B” 127V ~ - beznaponski preklopni kontakt: 5A cosϕ=1 – 2A cosϕ=0.5 - max presek provodnika: 2x2.5mm2 za sisteme grejanja i hlaenja bojler, cirkulaciona pumpa klima, ventilator, itd. (bojleri, fan-coil, klime) - za spoljašnji preklopnik izbora “zimskog/letnjeg“ režima TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 91 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 93. Kontrola ELEKTRONSKI HRONOTERMOSTAT SA 3V BATERIJOM LIVING LIGHT LIGHT TECH L4449 N4449 N4449 Hronotermostat, koji se može upotrebiti za sisteme grejanja i hlaenja, podešeni program, status sistema i temperaturu u prostoriji. Hronotermostat mogu]e je – preko nekoliko programskih mogu]nosti – podešavanje ima bazni deo za elekri;nu konekciju (koji se postavlja na nosa;, za serije temperature za bilo koje doba dana sa razli;itom akcijom, svaki dan u LIVING INTERNATIONAL, LIGHT i LIGHT TECH) i uklonjivi deo sa kontrolama i nedelji. Mogu]e je upotrebiti standardni program (koji je ve] sa;uvan i koji velikim displejom. se može promeniti prema specifi;nim zahtevima korisnika) ili kreirati novi sa jednostavnom programskom procedurom. Veliki displej svo vreme prikazuje Numeri;ki displej Tehni;ki podaci - minimalno vreme programiranja izmeu akcija: 15 minuta AUTO DAY 1234567 TIME - max. broj temperaturnih promena u danu: 8 (4 ON/OFF ciklusa) MAN TEMP3 - temperaturni interval prikazan na displeju: 5°C do 45°C PARTY TOT COUNT +1h TEMP2 - podešavanje temperature: 7°C do 35°C (sa minimalni intervalom od 0.5°C) HOLIDAY TEMP1 - ta;nost o;itavanja temperature: ± 0.5°C OFF T* - napajanje: dve 1.5V baterije tip LR67AA COPY - vek baterije, ne više od dve godine - + - back-up: 2 minuta za zamenu baterija - ugradna ili nadgradna montaža sa kutijama i nosa;ima za serije 0 . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22 . LIVING INTERNATIONAL, LIGHT i LIGHT TECH - beznaponski izlazni kontakt: 1A Numeri;ki displej - mogu]nost povezivanja spoljašnje temperaturne sonde Konstantni prikaz temperature. (NTC R 25°C = 100kΩ – max. rastojanje, 5m) Upotrebiti T taster za cikli;ni prikaz - mogu]nost daljinske kontrole hronotermostata (na primer, sa telefonskim TEMP3-TEMP2-TEMP1, TIME i ANTIFREEZE TEMPERATURE. pozivom preko PBX centrale) Prilikom programiranja, prikazuju se razli;iti parametri za podešavanje. - max presek provodnika: 2.5mm2 Indikacija Funkcionalni tasteri TIME – procedure za podešavanje/prikaz vremena i dana +1h – promena vremena – simbol baterije – batrija pri kraju COPY – kopiranje dnevnog programa P AUTO TIME T DAY 1234567 MAN TEMP3 PARTY TOT COUNT +1h TEMP2 HOLIDAY TEMP1 OFF T* Šema povezivanja COPY - + 0 . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22 . - + NA C NC P izbor radnog režima T privremeni prikaz vrednosti temperature ili teku]eg vremena + - podešavanje temperature i vremenskih parametara: Remote ext NTC + kretanje napred – kretanje nazad (produženi pritisak na taster omogu]ava brzo kretanje) ka potroša;u povezivanje spoljašnje sonde (NTC R 25˚C = 100kΩ – max. 5m) daljinska kontrola zatvoreni kontakt = ru;na kontrola sa modom protiv zamrzavanja otvoren kontakt = automatski program (poslednji izabran) 92 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 94. NADGRADNI HRONOTERMOSTAT SA 3V BATERIJOM Kontrola LIVING LIGHT LIGHT TECH L4450 N4450 NT4450 Hronotermostati L/N/NT4450 mere temperaturu u prostoriji i prilagoavaju 11 je priklju;enom sistemu grejanja ili hlaenja. Radni mod se može izabrati 10 izmeu ve] podešenih modova ili prilagoenih prema potrebama. Veliki 9 displej prikazuje temperaturni profil – drugim re;ima vezu izmeu vremena 8 i potrebne temperature, merenu temperaturu, vlažnost, podešenu temperaturu, vreme i dan u nedelji. Hronotermostat se napaja preko 7 baterija. Podešavanja i podaci se ;uvaju u RAM memoriji. L/N/NT4450 hronotermostat je predvien za povezivanje sa spoljašnjom sondom. 1 2 3 4 5 6 Tehni;ki podaci Indeksi Napajanje 2 alkalne baterije AA 1.5V 1. Taster za izbor Manuel radnog moda ili pove]avanje vrednosti Vek baterije više od 1 godine (s)* Izlazi 1-polni relej 250Va.c. 2. Taster za izbor Automatic radnog moda ili smanjivanje vrednosti kapacitet 5(3)A (t)* Ulazi odvojena temperaturna sonda NTC, 3. Taster za izbor Holiday radnog moda ili vra]anje na prethodnu R25°C=10kΩ, BETA 3435 vrednost ( ) * Max. dužina veze: 10m 4. Taster za izbor Jolly radnog moda ili premeštanje na slede]u Priklju;ni konektori na zavrtanj vrednost ( ) * Izolacija Dupla ¬ 5. Taster za Off / Enter funkcije * Stepen zaštite IP20 (normalna zaprljanost) 6. Taster za Programming, Copy, Statistical Data Display funkcije * :uvanje podešavanja RAM memorija 7. Rotacioni izborni prekida; za korekciju temperatura: T1, Manuel Mikro diskonekcija 1BU temperature, Jolly temperature, Antifreeze temperature * Software Klasa A 8. Rotacioni regulator za korekciju temperature T2 ili trajanje Opseg temperature 2°C – 40°C Jolly radnog moda * Temperaturni opseg protiv zamrzavanja 2°C – 7°C 9. Rotacioni regulator za korekciju temperature T3 ili trajanje Maksimalna temperatura T45 Wild radnog moda Prikaz LCD displej 10. Izbor Letnjeg / Zimskog režima Kontrola 7 tastera 11. Taster za resetovanje 3 rotaciona regulatora * Funkcije pridružene tasteru ili rotacionom regulatoru zavise od njegove Dimenzije (L x A x P) 155 X 91 X 20 trenutne upotrebe i prikazane su ikonom na displeju Temperaturni gradijent 4 K/h Prikaz relativne vlažnosti 20% - 90% Hronotermostat L/N/NT4450 je u potpunosti u saglasnosti sa standardom CEI EN 60730-1 i njegovim drugim delom Signalizacija 14 1 2 3 4 5 Indeksi 1. Vreme 2. Temperaturni profil 3. Vrednost temperature T1 ili trajanje, u danima, Jolly radnog moda 4. Vrednost temperature T2 ili trajanje, u satima, Jolly radnog moda 5. Vrednost temperature T3 6. Sistem ON u letnjem režimu 7. Sistem ON u zimskom režimu 8. Procenat relativne vlažnosti 9. Podešena temperatura, prikaz u stepenima 13 12 11 10 9 8 7 6 10. Spoljašnja ili temperatura u prostoriji 11. Prikaz dana (1 = Ponedeljak... 7 =nedelja... 8 = Praznik) 12. Zimski radni režim 13. Letlji radni režim 14. Stanje baterije TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 93 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 95. Kontrola {EMA POVEZIVANJA nula faza 4 1 2 POTRO{A: HRONOTERMOSTAT RELEJNI TERMINAL LOAD = Cirkulaciona pumpa 4 Povezivanje sistema grejanja ili hlaenja Napomena: voditi ra;una da snaga potroša;a ne prelazi vrednost 1 Povezati dva provodnika sistema grejaja ili hlaenja na priklju;ke 1 i prikazanu u << Tehni;kim karakteristikama>>. 2 2 sa zavrtnjem, kao na slici. Mogu]a je upotreba licnastih provodnika POTRO{A: (max 2.5mm2). Priklju;ak 4 je slobodan i može se upotrebiti za signalizaciju ili drugu namenu. 4 1 LETO 2 Ako se želi kontrola oba sistema: grejanja i hlaenja, postaviti LETNJI naizmeni;ni POTRO{A: izbor Leto / Zima , kao na slici: prekida; za ZIMSKI nula POTRO{A: ZIMA faza 4 1 LETO 2 LETNJI POTRO{A: HRONOTERMOSTAT RELEJNI TERMINAL ZIMSKI POTRO{A: ZIMA Povezivanje odvojene temperaturne sonde Kada se sezona promeni, postaviti naizmeni;ni prekida; u odgovaraju]u Povezati dva provodnika odvojene temperaturne sonde na priklju;ke A poziciju Leto / Zima na hronotermostatu. i B, kao na slici. 94 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 96. PROGRAMABILNI TAJMER Šema povezivanja “A“ i “B“ LIVING LIGHT LIGHT TECH A L4466 N4466 NT4466 B L4466/127 N4466/127 –– Ovaj dnevno/nedeljni cikli;ni programator omogu]ava automatsko uklju;enje ili isklju;enje, sa maksimalnom potrošnjom od 8A, prema fiksnom vremenu podešenom od strane korisnika. Tehni;ki podaci NC C NO L N - dnevno/nedeljni ciklus sa 4 uklju;enja i isklju;enja u toku dana - napajanje: “A“ 230Va.c. ± 10% 50/60Hz “B“ 110/127Va.c. ± 10% 50/60Hz ka potro[a;u 230V ~ “A“ - beznaponski preklopni kontakt 110/127V~ “B“ - tip potroša;a: 2A induktivno 4A fluo sijalice 6A inkadescentne sijalice i feromagnetski transformatori 8A otporni;ki - minimalno vreme izmeu dve operacije: 1 minut - back up: 30 dana - stalni prikaz na LCD displeju: vreme, dan u nedelji i uklju;eno/isklju;eno - prikaz, ako je potrebno, programskih podešavanja - ru;na kontrola - max. presek provodnika: 2.5mm2 SAT SA ALARMOM LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ki podaci “A“ L4470 N4470 NT4470 - elektronski alarm sa satom i ugraenim zvonom “B“ L4470/127 N4470/127 –– - napajanje: “A“ 230Va.c. ± 10% 50/60Hz “B“ 110/127Va.c. ± 10% 50/60Hz Osvetljeni LCD displej sata sa alarmom pored standardnog napajanja ima i - osvetljeni displej internu back up bateriju koja garantuje mesec dana rada u slu;aju nestanka - back up: 30 dana glavnog napajanja. Na displeju je prikazano vreme, minuti, dan u nedelji i - prikaz na LCD displeju: vreme, minuti, dan u nedelji i aktiviranje alarma simbol funkcionisanja sata. Zvu;ni signal, emitovan preko elektronskog zvona, - max. presek provodnika: 2.5mm2 može se isklju;iti pritiskom na bilo koji taster. U svakom slu;aju se isklju;uje nakon jednog minuta. Šema povezivanja “A“ i “B“ L N “A“ 230V ˜ “B“ 110/127V ˜ TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 95 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 97. Zvu;na i svetlosna signalizacija ZVU:NE PORUKE Šema povezivanja modula za razne konfiguracije LIVING LIGHT LIGHT TECH L4550 N4550 NT4550 Instalacija se vodi samo sa dve žice. Kada je oži;eno, jednostavnim konfigurisanjem može se dodeliti funkcija Sistem za zvu;ne poruke omogu]ava korisniku da dobija od strane Master modula: modula zahtev za ulaskom u prostoriju, i u isto vreme, da pošalje poruku na - master jedinica (slika 1) displej modul. Sistem se takoe može opremiti dodatnim displej modulima za - spoljna jedinica pored vrata (slika 2) informaciju ostalih korisnika sta se dešava. - modul sistema odgovora / poziva spoljnja jedinica (slika 3) LIVING INTERNATIONAL, LIGHT AND LIGHT TECH sistem za zvu;ne poruke i pozive sastoji se od dva glavna elementa: - elektronski modul (kat. br. L4550 – N4550 – NT4550) Slika 1: master jedinica - napajanje (kat. br. 4930/05 – 4930/1 – 4930/3) napajanje: 4930/1 ili 4930/3 Sistem se može kompletirati: 9Vd.c. - izbornim tasterom (kat. br. L-N-NT4005) - daljinskom kontrolom (kat. br. 392123 za podešavanja poruka) U zavisnosti kako ]e biti konfigurisan, slede]e funkcije mogu se dodeliti modulu: - master - modul sistem odgovora / poziva opcionalno - off – door povezivanje ka spoljašnjem tasteru C+ + - S F L-N-NT4005 Tehni;ki podaci napajanje: 9Vd.c. max. potrošnja: 140mA (svaki ureaj) Slika 2: spoljašnja jedinica pored vrata radna temperatura: 5°C do 40°C stepen zaštite: IP30 broj podešenih poruka (koje se mogu menjati): 9 izbor jezika: IT - E - GB – F C+ + - S F dimenzija: 3 modula Povezivanje C+ = pozitivni za displej modul opcionalno + = pozitivni za master modul povezivanje - = negativni (za sve konfiguracije) ka spoljašnjem C+ + - S F tasteru S = priklju;ak za konfiguraciju Modul za sistem odgovora / poziva L-N-NT4005 F = priklju;ak za konfiguraciju pored vrata Slika 3: modul sistema odgovora / poziva spoljnja jedinica C+ + - S F opcionalno povezivanje ka spoljašnjem C+ + - S F tasteru L-N-NT4005 96 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 98. ELEKTRONSKO ZVONO Šema povezivanja LIVING LIGHT LIGHT TECH L4355/12 N4355/12 NT4355/12 Elektronsko zvono ima 3 zvuka, svi sa opcijom kontinualnog ili isprekidanog i mogu]nost komande sa tri lokacije. Takoe je mogu]e podesiti ja;inu zvuka sa regulatorom sa prednje strane. Napajanje 12V može se upotrebiti sa jednosmernom ili naizmeni;nom strujom. Tehni;ki podaci - napajanje: 12Vd.c./a.c. ± 15% 50/60Hz - potrošnja: 150mA pritisnuti tasteri 15mA neaktivno PRENOSNA PROTIVPANI:NA SVETILJKA LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ki podaci L4380 N4380 NT4380 - prenosna protivpani;na svetiljka sa automatskim uklju;enjem - punja; sa sigurnosnim konektorom Ureaj sadrži punja; sa zamenjivim back up baterijama. Uklju;enje je - izvor svetla: bela LED automatski kada nestane napajanja. Lampu je mogu]e izvaditi iz ležišta i - dopunjiva baterija: tip Ni-MH bez “memorijskog efekta“ koristiti kao prenosnu. - autonomija: 2 sata Takoe sadrži dve LED diode koje prikazuju funkciju i klizni prekida; za - potrošnja u stand -by: 0.4W uklju;enje/isklju;enje (ovo je važno da bi se spre;ilo uklju;enje u slu;aju - napajanje: 230/127Va.c. ± 10% 50/60Hz - 110Va.c. ± 10% 50/60Hz namerne diskonekcije napajanja). - max. presek provodnika: 2.5mm2 Punjenje baterije je takoe privremeno neaktivno kada je ureaj isklju;en - dimenzija: 2 modula (crvena LED ON). Mogu]e je onemogu]iti uklanjanje lampe pomo]u specijalnog zaklju;avanja na donjem delu ureaja. Šema povezivanja L 230Va.c. N TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 97 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 99. Protivpani;ne svetiljke PROTIVPANI:NA RASVETA Šema povezivanja LIVING LIGHT LIGHT TECH L4384/... L4384/... L4384/... P = TEST taster (ako je predvien) L4386/... L4386/... L4386/... L4784/... L4784/... L4784/... L4786/... L4786/... L4786/... 1 2 1 2 Protivpanika i osvetljenje Nova visokoefikasna sijalica i dugotrajna pani;na svetiljka je dostupna u L N L N dve verzije: verzija samo sa funkcijom pani;ne rasvete ili pani;na svetiljka P u trajnom spoju i za osvetljenje. Prvi tip se automatski pali pri nestanku L 230 Va.c. napajanja a gasi prilikom povratka napajanja; drugi tip objedinjuje funkciju N 50 Hz pani;ne rasvete sa potrebom da osvetljenje bude stalno uklju;eno 24 sata gde nema prirodnog svetla (hodnici, prolazi...) Šema povezivanja za isklju;enje pani;ne svetiljke Kontrolne funkcije Svaka svetiljka sadrži LED, koji prikazuje prekid napajanja, i taster koji S = daljinski prekida; isklju;enja (1): l = 20m max - 1.5mm2 omogu]ava isklju;enje kada se upotrebljava kao panika da bi se spre;ilo (2): max 5 x L4384/… - L4386/… bespotrebno trošenje baterija, na primer prilikom isklju;enja napajanja pri održavanju sistema. S (1) Rezervne baterije Lampe se isporu;uju sa baterijama, kojima je mogu]e lako pristupiti u slu;aju zamene. U stvari baterije se mogu nabaviti kao rezervni deo. (2) (2) 1 2 1 2 L N L N P L 230 Va.c. 50 Hz N Tehni;ke karakteristike Cos (Im) Pani;na rasveta Pani;na i standardna Katalo[ki Broj Vek (h) Snaga Potro[nja rasveta broj modula (W) (mA) 230Vac 230Vac L4384/1 L4784/1 4 1 1 13 0.2 8 L4384/3 L4784/3 4 3 1 30 0.3 8 L4386/1 L4786/1 6 1 1.3 10 0.35 22 L4386/3 L4786/3 6 3 1.3 12 0.35 22 L4386/1L L4786/1 6 1 1.3 25 0.5 22 27 L4386/3L L4786/3 6 3 1.3 25 0.5 22 27 127Vac L4386/1/127 L4786/1 6 1 1.3 17 0.4 22 27 L4386/3/127 L4786/3 6 3 1.3 22 0.4 22 27 98 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 100. Elektri;ni sigurnosni ureaji DIFERENCIJALNA ZA{TITA I AUTOMATSKI OSIGURA:I Ureaj LIVING LIGHT LIGHT TECH “Salvavita“ automatski osigura; sa diferencijalnom zaštitom (2 modula) ureaj “B“ Ureaj ima elektronsku diferencijalnu zaštitu, koja daje dodatnu zaštitu od direktnog L4301/6 N4301/6 NT4301/6 kontakta sa delovima pod naponom. Ovim re[enjem se omogu]ava da ureaj A L4301/10 N4301/10 NT4301/10 detektuje diferencijalne struje sa stalnim komponentama (diferencijalna zaštita L4301/16 N4301/16 NT4301/16 tip A ) i redukuje slu;ajna isklju;enja usled poreme]aja u strujnom krugu. L4305/6 N4305/6 NT4305/6 Crvena/zelena zastavica prikazuje stanje kontakta (zatvoren ili otvoren). U sistemu B L4305/10 N4305/10 NT4305/10 dimenzionisanom prema IEC standardu, ispravna instalacija zahteva “salvavita“ gornji L4305/16 N4305/16 NT4305/16 zaštitni automatski osigura; sa diferencijalnom zaštitom IΔn = 30mA Automatski osigura; (1 modul) ureaj “A“ Dvopolna verzija sa jednim zašti]enim polom. Mogu]nost upotrebe ovih automatskih osigura;a u jednofaznom kolu, za koje je potrebno prekidanje Tehni;ke karakteristike dva pola. - nominalna struja: 6-10-16A Krive reagovanja - napon: 230Va.c 50Hz - konektori sa zadnje strane 10000 - max presek provodnika: 4mm2 t(s) - prekostrujna zaštita faze - prekidna mo]: In 6A: 1500 230Va.c 1000 In 10-16A: 3000A 230Va.c - kriva reagovanja – tip C - diferencijalna prekidna mo] – ureaj “B“ : 500A - diferencijalna struja – ureaj “B“ : 10mA 100 - maksimalna specifi;na energija 12t (A2s): In prekidna mo] 6A 10A 16A 1500A 7500 11000 13000 10 3000A 28000 30000 Šema povezivanja – ureaj “B“ N N 1 230Va.c. napajanje L L potroša; L N 0,1 0,01 Princip prikazan na gornjoj slici važi i za ureaje tip “A“ 0,001 0,8 1 1,5 2 3 4 5 10 20 I/In Krive reagovanja automatskog osigura;a prikazane pri hladnom startu u prostoriji temperature Ta = 20°C I = aktuelna struja In = nominalna struja A crvena/zelena zastavica prikazuje stanje kontakta (zatvoren ili otvoren) PATRONASTI OSIGURA:I LIVING LIGHT LIGHT TECH L4231 N4231 NT4231 Karakteristike patrona Nosa; patronastog Tip Veli;ina Napon Struja Spoj Kapacitet osigura;a osigura;a priklju;ka L/N/NT4321 stakleno 5x20 mm 250V a.c. max 10A bajonet 4 mm2 telo 6.3x32 mm TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 99 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 101. Elektri;ni sigurnosni ureaji UTI:NICE SA BLOKADOM Specijalni mehanizmi spre;avaju zatvaranje prekida;a (napajanje uti;nice) ako uti;nica prethodno nije konektovana. Takoe se time može spre;iti LIVING LIGHT LIGHT TECH izvla;enje uti;nice pod “naponom“ (sa uklju;enim potroša;em). U suštini, L4311/10 N4311/10 NT4311/10 u slu;aju pokušaja izvla;enja (za zatvorenim prekida;em) automatski ]e se L4311/16 N4311/16 NT4311/16 otvoriti prekida; (dok je utika; još konektovan na kontakte uti;nice). Uti;nice sa blokadom – 2 modula Tehni;ke karakteristike 2P+E uti;nica sa dvopolnim automatskim osigura;em i jednim zašti]enim polom. - nominalna struja: 10-16A Ovo uklju;uje slede]e: - napajanja: 230Va.c. a) zaštitu jednog pola (faze) i otvaranje nule - max presek provodnika: 2.5mm2 b) “otvaranje“ uti;nice sa kontaktima totalno odvojenim od napajanja - prekidna mo]: 3000A 230Va.c. (dvostruko prekidanje) uti;nica/prekida; meublokada - stepen zaštite: oklopljeni kontakti uti;nice 2.1 DETEKTORI GASA LIVING LIGHT LIGHT TECH Tehni;ke karakteristike L4611/12 N4611/12 NT4611/12 - napajanja: 230Va.c./d.c. ± 10% L4612/12 N4612/12 NT4612/12 - potrošnja: max 2W L4520 N4520 NT4520 - radna temperatura: 5 do 40°C - nivo zvuka alarmnog signala: 85dB na 1m Serija gas detektora uklju;uje: - radna osetljivost: 10% od nivoa eksplozije gasa, donji limit - metan gas detektore - GLP gas detektore Šeme povezivanja Metan i GPL gas detektori su u saglasnosti sa standardom UNI CEI 70028 i sa Evropskim standardom EN 50194. Povezivanje gas detektora i signalnog repeater-a Svi detektori sadrže poslednju generaciju poluprovodni;kih senzora; ova karakteristika omogu]ava svakom ureaju maksimalnu selektivnost na gas ka elektromagnetnom ventilu za koji je predvien, ;ime je smanjena mogu]nost slu;ajnih alarma. Kontrola ka ru;nom resetovanju ureaja je ostvarena preko mikroprocesora i sadrži internu samokontrolu za signaliziranje eventualnih anomalija elektronskih komponenti senzora i DETEKTOR DETEKTOR spoljnje konekcije. Serija LED dioda i audio signalni ureaj prikazuju ispravno napajanje, mogu]e anomalije ili alarmne situacije. Kako zahtevaju standardi, svi ureaji su osetljivi samo na jedan tip gasa i ;itko prokazuju ime proizvoa;a, tip gasa na koji reaguju, datum zamene, period garancije, itd... Svi ureaji su napravljeni u ku]ištu dva modula. Samo konfiguracija koju zahtevaju instalacije kombinovane sa repeater-ima REPEATER i detektorima je pokrivena sa IMQ-UNI-CIG oznakom prema standardu UNI 230Va.c. 12Va.c. CEI 70028 Za sisteme sa 3 ureaja, upotrebiti transformator kat. br. F91/12E Alarmna indikacija i ispravan rad Alarm, neispravno i ispravno napajanje su prikazani preko LED i zvu;nog Povezivanje gas detektora i signalnog repeater-a i elektromagnetnog ventila signala koji se odnose na standardne simbole zahtevane standardom. DETEKTOR DETEKTOR 1- 12V a.c./d.c. Bticino METANO neispravnost 2- ureaja EL. MAGNETNI 3 - alarm = zvuk + VENTIL 230Va.c. 12Va.c. 1 2 3 100 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 102. IP40 i IP55 ku]išta IP40 KU}I{TA Ove kutije se sastoje od baze i poklopca na koji se mehanizmi postavljaju sa zadnje strane. Ovaj proizvod je pogodan za postavljanje na mestima gde je potrebna ve]a zaštita (terasa, potkrovlje, podrum...). Zahvaljuju]i odli;nim karakteristikama (otpornost na visoke temperature i vatru), ove kutije se mogu postaviti na mestima visokog rizika (npr. u slu;aju vatre), kako zahteva standard IEC 64-8 sekcija 7. Dakle, mogu se postavljati u objektima napravljenim od zapaljivog materijala (npr. drvo) ili na mestima koja sadrže visoko zapaljive supstance (toplotne podstanice, kotlarnice). IP55 KU}I{TA Ove kutije imaju providnu prednju masku sa elasti;nom opnom. Stepen zaštite IP55 je zagarantovan izolacionom gumom i specijalnim sistemom spajanja. Ovi proizvodi se generalno upotrebljavaju na specijalnim mestima kao što su: vlažne prostorije, mesta izložena mlazu vode (npr. perionice). Mogu se upotrebljavati za postavljanje elektri;nih sistema sa klasom 3 rizika od eksplozije (AD-FT sistemi u saglasnosti sa standardom IEC 64-2) pošto su baza i prednja maska napravljeni od samogasivog materijala sa velikom otpornoš]u na vatru i visoke temperature. Izbor ku]i[ta prema mestu upotrebe Prostori Minimalna potrebna IP zaštita Prizemlje Tehni;ke karakteristike ku]i[ta IP40 i IP55 Stambeni objekat Sprat IP40 - Materijal kutije IP40: ABS (baza i poklopac) Unutrašnje garaže - Materijal kutije IP55: ABS (baza), polikarbonat (maska poklopca) i PVC (opna) Kupatila - Temperaturni opseg: -5 do +40°C Stambeni objekat Bojler IP44 - Otpornost na toplotu i vatru do 652°C Spoljašnje garaže - IMQ odobrenje prema standardu CEI 23-48 (IEC670) Stambeni objekat Bazeni IP55 Prodavnice Šoping centri Radnje Javni objekti U;ionice Biblioteke IP40 NAPOMENA: IP55 stepen zaštite zaštitnog poklopca kutija sa kat. br. 502 i Muzeji 503E je ostvaren kada je poklopac zatvoren i kada je kutija postavljena na Kancelarije ravne i vodootporne zidove. Bolnice Javni objekti Sobe za anesteziju i operacije IP44 Perionice Javni objekti Mesta rizikom od IP55 eksplozije (klasa 2E) TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 101 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 103. Detektori pokreta IP 54 DETEKTORI POKRETA KAT. BR. 25550/180 I 25550/270 Oblast pokrivanja za kat. br. 25550/180 Tehni;ke karakteristike - Stepen zaštite: IP54 - Napajanje: 230Va.c. 50Hz - Kontrolisana snaga: 1000VA (fluo) 2000VA (transformator kvarc-jodne lampe) 2000W (otporni;ki potroša;i) - Vreme zatvaranja kontakta: Podesivo od 12 sekundi do 16 minuta 180° - Osetljivost nivoa osvetljenja Podesivo od 10 do 4000 lux - Detekcija: visoka osetljivost detekcije sa Frensel opti;kim so;ivima - Senzor: pozicioniran na pokretnoj glavi - Horizontalno pokrivanje: 180°/16m (kat. br. 25550/180) Kat. br. 25550/180 270°/16m (kat. br. 25550/270) 2,4 m - Minimalna visina postavljanja: 1.7m Dijagram povezivanja za automatsku kontrolu sijalica 3m 8m 16 m Oblast pokrivanja za kat. br. 25550/180 L N 270° L 230Va.c. N 2,4 m Kat. br. 25550/270 Mogu]nosti ugradnje 3m 8m 16 m Kat. br. 25550/180 Kat. br. 25550/180 Kat. br. 25550/270 Kat. br. 25550/270 Kat. br. 25550/270 102 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 104. Dimenzije UGRADNE DOZNE 105 130 186 72 71 76 60 500 503E 504E 506L 106 68 125 180 49 117 68 68 68 68 506E 124 DOZNE ZA GIPS 66 68 109 131,5 51 68 68 68 PB502 PB503 PB504 109 182 50 114 68 68 PB506 PB526 DIMENZIJE 103 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 105. Dimenzije LIVING INTERNATIONAL NADGRADNE KUTIJE 118 55 93 120 140 118 80 80 80 502LP 503LP 504LP 506LP 215 60 215 L4714 - N4714 (Kutija za LIGHT) LIGHT I LIGHT TECH NADGRADNE KUTIJE 114 46 136 46 79 79 503NP 504NP 118 55 124 45 118 80 506NP 503BP KUTIJE ZA {INE 36 36 36 36 150 27 37 80 50 510L L4811PA N4811PB L4812PA N4812PB 104 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 106. LIVING INTERNATIONAL NOSA:I 72 75 115 115 72 75 72 72 L4702 L4702G L4703 L4704 108 203 115 118 72 72 L4707 L4716 L4722 72 72 115 60 58 58 L4732 L4732G 4703 LIGHT I LIGHT TECH NOSA:I 114 114 114 137 72 72 72 72 N4719G N4719 N4703 N4704 N4722 105 137 202 118 72 72 N4704N N4707 N4716 72 72 72 72 72 58 72 58 N4732 N4732G N4702 N4702G DIMENZIJE 105 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 107. Dimenzije LIVING INTERNATIONAL OKVIRI 93 167 167 238 238 93 71 71 71 71 71 71 80 80 80 80 80 80 80 80 80 L4802.. L4802/2.. L4802/3.. 118 118 153 153 210 210 127 127 57 57 57 57 57 57 128 128 128 80 80 80 80 80 80 80 80 80 L4832/2.. L4832/3.. L4863.. L4816.. 119 119 140 140 206 206 80 80 80 80 80 80 80 80 80 L4803.. L4804.. L4807.. LIGHT I LIGHT TECH OKVIRI 88 159 230 71 71 71 80 80 80 N4802.. N4802/2.. N4802/3.. 114 137 202 80 80 80 N4803.. N4804.. N4807.. 114 145 57 80 80 114 N4819.. N4832/2.. 202 57 57 128 80 N4832/3.. N4816.. 106 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 • 108. IDROBOX IP40 KU}I{TA A A B B C A B C A B C 24401 76 76 55 24404/2 76 132 55 24402 76 76 55 24406 76 188 55 24403 76 100 55 24404 76 132 55 IDROBOX IP55 KU}I{TA A B C A B C 24501 76 76 63 24502 76 76 63 24503 76 100 63 24504 76 132 63 IDROBOX ZA{TITNI POKLOPCI 98,2 122 76 98 98 76 76 100 25 24602 - 24602S 24602L - 24602N 24603 - 24603S - 24603L - 24603N Bo;ni prikaz PODNE KUTIJE h maxi = h mini = 70mm 50mm NAPOMENA: za više informacija o dimenzijama i tehni;kim karakteristikama za ispravnu ugradnju pogledati 100 uputstvo koje dolazi uz proizvod. DIMENZIJE 107 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH