Legrand Bticino Katalog Living Light Light Tech

3,344 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legrand Bticino Katalog Living Light Light Tech

 1. 1. Predstavni[tvo za Srbiju i Crnu Goru Ul. |ora Vajferta 36 11000 Beograd Tel: +381 11 383 50 60 Fax: +381 11 344 28 87 e-mail: bureau.belgrade@legrandelectric.com www.legrandelectric.co.yu Brend Grupe
 2. 2. LIVING LIGHT LIGHT TECH KATALOG 08 Brend Grupe
 3. 3. 2 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 4. 4. SAdR”Aj GENERALNE KARAKTERISTIKE 6 LIVING, LIGHT i LIGHT TECH dizajnirani za ’ivot 6 Tehnologija i dizajn za Va[u udobnost i sigurnost 7 Sve funkcije za modernu elektroinstalaciju 8 Usklaivanje boja i materijala sa name[tajem 12 Modularni koncept 14 Ugradnja 15 TABELA ZA LAK{I IZBOR 20 KATALOG 37 Osnovni mehanizmi : prekida;i i tasteri 38 Maske mehanizama sa difuzorima 39 Promenjive maske mehanizama bez difuzora 41 Maske mehanizama sa simbolima 42 Mehanizmi za kontrolu 43 Mehanizmi za kontrolu i releji 44 Dimeri 45 Kontrolni ureaji 46 Uti;nice 47 TV i SAT uti;nice 52 RJ 45 uti;nice 53 Telefonske i opti;ke uti;nice 54 Termostati i tajmeri 56 Zvu;na signalizacija 58 Svetlosna indikacija 59 Protivpani;ne jedinice 60 Za[titni ureaji 61 Sistem za razvod zvuka 62 Protivprovalni alarmni sistemi 66 Detektori gasa 73 Zvu;ne poruke 74 Video interfonski sistemi 75 Slepe maske i dodatna oprema 76 Sijalice i konektori 77 Nadgradne kutije IP40 – IP55 IDROBOX 78 Podne kutije i dodatna oprema 79 TEHNI:KE KARAKTERISTIKE 80 GENERALNE KARAKTERISTIKE 3 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 5. 5. Svako sanja o idealnoj ku]i Bticino zna kako da taj san pretvori u stvarnost LIVING LIGHT 4 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 6. 6. LIGHT TECH GENERALNE KARAKTERISTIKE 5 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 7. 7. LIVING, LIGHT i LIGHT TECH dizajnirani za ’ivot LIVING, LIGHT i LIGHT TECH je najpotpuniji sistem za unutra[nje i spolja[nje elektri;ne ureaje. Osmi[ljen na jednostavan ali zanimljiv na;in, omogu]ava sve elektri;ne funkcije u tri prepoznatljive linije, koje nude najbolje tehni;ko re[enje i uklapaju se stilom u okru’enje u kome ]e biti instalirane. LIVING LIGHT LIGHT TECH Prijatne zaobljene linije, u Okviri o[trih linija sa belom Metalik zavr[nica isti;e tehnolo[ki kombinaciji sa elegantnim satenskom zavr[nicom nude aspekt upotrebe elektroureaja. antracit-sivim okvirima. harmoniju i osvetljenost. n svaku prostoriju mo’ete prilagoditi svom ukusu okvirima razli;itih boja n okviri se mogu lako zameniti kad god po’elite, na primer prilikom promene name[taja 6 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 8. 8. TEHNOLOGIjA i dIZAjN za Va[u udobnost i sigurnost Za razliku od sistema kori[]enih pre par godina, moderne elektroinstalacije ne uklju;uju samo prekida;e i uti;nice. Danas, u okviru elektrogalanterije postoje mnoga korisna re[enja, o kojima ;esto i ne znamo, koja mogu u;initi Va[u ku]u ili kancelariju bezbednijom i udobnijom. Dimer za regulaciju osvetljenja Protivpani;na lampa Uti;nica sa za[titom od prenapona Termostat sa tajmerom Krajnji izgled elektrogalanterije zavisi od dva elementa: n boje mehanizma n materijala i boje okvira Okviri su dostupni u vi[e od 50 boja i materijala visokog kvaliteta. Njihov izbor zavisi od tipa enterijera i stila ambijenta u koji se ugrauju. Prirodno drvo u boji tre[nje Metalni zama sa 24-karatnom pozlatom Metalni zama sa Tech zavr[nicom Polikarbon sa sjajem GENERALNE KARAKTERISTIKE 7 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 9. 9. SVE FUNKCIjE za modernu elektroinstalaciju Bticino filozofija dizajna zasnovana je na tri osnovna principa: n modularni koncept n minimalizam n multifunkcionalnost Svi Living, Light i Light Tech mehanizmi su razvijeni u skladu sa ovim principima i omogu]avaju da se kombinuju razli;ite funkcije uz ostvarenje sjajnog vizuelnog efekta. 1. KONTROLA OSVETLjENjA Ergonomski dizajn se ogleda i u detaljima: uklju;ivanje svetla je veoma jednostavno zahvaljuju]i reljefnom delu prekida;a. Takoe, po potrebi se mo’e dodati i funkcija svetlosne indikacije za lak[e uo;avanje u mraku. Ne;ujni elektronski dimeri za regulaciju nivoa osvetljenja. Dimeri se mogu aktivirati ru;no preko tastera ili kru’nih regulatora. Detektori pokreta registruju pokrete ljudi i automatski uklju;uju svetlo na pode[eno vreme. Vrlo su korisni u hodnicima i toaletima. Infrared tehnologija omogu]ava da ne morate tra’iti prekida; u mraku ili kada su vam ruke zauzete. Modularni koncept: svi mehanizmi su izraeni po principu jednakih modula što omogu]ava jednostavno kombinovanje na mestu ugradnje. 8 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 10. 10. 2. ENERGETSKE I KOMUNIKACIONE UTI:NICE Kompletna serija uti;nica pokriva sve tipove ku]nih i kancelarijskih primena: n energetske uti;nice razli;itih meunarodnih standarda n TV i SAT uti;nice Vi[enamenska uti;nica u italijanskom i nema;kom standardu. Korisna za ugradnju n RJ11 telefonske uti;nice u blizini elektri;nih aparata. n RJ45 ra;unarske uti;nice n opti;ki konektori 3. REGULACIjA TEMPERATURE Termostat sa vremenskom kontrolom reguli[e temperaturu leti i zimi. U[teda energije se ostvaruje programiranjem dnevnog i nedeljnog ciklusa, [to pove]ava stepen udobnosti i u[tede energije. Nadgradni Ugradni Zaboravili ste da ugasite svetlo u ormanu ili na stepeni[tu? Tajmer automatski isklju;uje svetlo u rasponu od 1 do 12 minuta. Minimalizam: ;ak su i elektronske komponente zasnovane na principu modularnosti što olak[ava kombinovanje razli;itih stilova i funkcija u Va[em prostoru. GENERALNE KARAKTERISTIKE 9 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 11. 11. SVE FUNKCIjE za modernu elektroinstalaciju 4. ZA{TITA I SIGURNOST Na sigurnost u domu uti;u mnoge korisne funkcije koje sadr’i ova serija proizvoda. SIGURNOST Uti;nica u kombinaciji sa automatskim osigura;em i diferencijalnom za[titnom sklopkom [titi ljude od slu;ajnih kontakata sa strujom. Automatski osigura;i su Odvodnici prenapona korisni, npr. za za[titu u [tite televizore, muzi;ke kuhinji. ureaje i kompjutere od udara groma. PROTIVPANI:NE jEdINICA Protivpani;na jedinica se mo’e izvaditi iz zida kao Protivpani;ne jedinice se automatski uklju;uju prenosna. prilikom nestanka napajanja. Pani;na jedinica je najbolje re[enje za osvetljavanje puta ka razvodnoj tabli u slu;aju nestanka struje. dETEKTORI GASA U slu;aju oticanja gasa iz sistema automatski Za[tita od oticanja metana ili butana i propana se prekida dovod gasa je garantovana automatskim sistemom za (preko elektroventila) i [alje se audio i vizuelni detekciju. signal upozorenja. Multifunkcionalnost: modularnost i minimalizam u kombinaciji sa velikim izborom funkcija omogu]avaju Vam da odaberete sistem koji najvi[e odgovara Va[im potrebama. 10 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 12. 12. 5. SISTEM ZA RAZVOd ZVUKA TAKTILNI EKRAN u boji za kontrolu dvo’i;nog Hi-Fi stereo sistema Sistem za razvod zvuka omogu]ava distribuciju zvu;nog signala iz hi-fi ili CD ureaja ili iz integrisanog radija sa alarmom u sve prostorije u ku]i ili kancelariji. 6. SISTEM PROTIV PROVALE U okviru LIVING, LIGHT i LIGHT TECH serija proizvoda Bticino nudi profesionalan, potpun i tehnolo[ki napredan sistem protiv provale, sa svim performansama i mogu]nostima moderne digitalne elektronike. Kontrolna jedinica sa integrisanim telefonskim ureajem omogu]ava aktiviranje alarma i slanje poruke o provali. Kompletna serija omogu]ava programiranje protivprovalnog sistema prema specifi;nim potrebama objekta koji se [titi. 7. MY HOME Uz MY HOME sistem Bticino nudi mogu]nost planiranja re[enja u pogledu komfora, sigurnosti, u[tede, komunikacije i kontrole, koje su nezamislive u tradicionalnom sistemu. MY HOME je dostupan u tri varijante: LIVING, LIGHT i LIGHT TECH. GENERALNE KARAKTERISTIKE 11 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 13. 13. Usklaivanje BOjA i MATERIjALA sa nameštajem LIVING, LIGHT i LIGHT TECH su dostupni u 55 tipova okvira, razli;itih boja i materijala, pa’ljivo odabranih sa ciljem da se uklope u razli;ite dekore. Okvir kao završni element oko mehanizma 3 RAZLI:ITE LINIjE ZA 3 RAZLI:ITA STILA LIVING, veoma upadljivog dizajna, lako se uo;ava na zidu. Osmi[ljena je da upotpuni enterijer opremljen bilo klasi;nim, bilo modernim name[tajem. LIGHT podr’ava dekorativne stilove u beloj boji: transparentnost kristalnog okvira, elegancija metalnih zama i osobenost sjajnih okvira. Prirodna evolucija serije Light. LIGHT TECH serija sa metalim okvirima odaje utisak originalnosti i novog stila. 12 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 14. 14. IZBOR RAZLI:ITIH NIVOA MATERIjALA OKVIRA Paleta okvira je ureena u skladu sa razli;itim nivoima materijala kako Living, tako i Light serije. dRVENI OKVIRI Posebno je Visokokvalitetan prirodni materijal u stilu italijanskih interesantna kombinacija majstora name[taja, lako se uklapa u svako drvenog okvira i okru’enje. metaliziranih maski mehanizama. METALNI OKVIRI ZAMA Metalni okviri zama su pogodni za elektrohemijsku doradu. Ove okvire mogu]e je obraditi 24-karatnim zlatom, srebrom, niklom i hromom. Zama je legura cinka OBOjENI OKVIRI ZAMA i aluminijuma koja Ova grupa sadr’i paletu boja od bele do antracit i se odli;no obrauje pa su i okviri od nje od metaliziranog aluminijuma do pastelnih boja. izuzetnog izgleda. :ak su i okviri od plastike visokog kvaliteta u LIVING i LIGHT seriji: za italijanske dizajnere bakelit je materijal pro[losti, danas se koristi polikarbonat ;ija zavr[na obrada stvara efekat fine gume. Maske mehanizama boje želea i opala sa finom završnom obradom lepo izgledaju i prijatne su na dodir. GENERALNE KARAKTERISTIKE 13 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 15. 15. Modularni koncept LIVING, LIGHT i LIGHT TECH mehanizmi postoje u dimenzijama od 1 do 4 modula u zavisnosti od funkcije i primene. 1 MODUL 2 MODULA 3 MODULA 4 MODULA 1 1+1 1+1+1 1+1+1+1 Naj;eš]e su u dimenzijama 1 ili 2 modula. Jedino se složenije funkcije i posebni zahtevi realizuju sa 3 ili 4 modula. Okviri za horizontalnu i vertikalnu monta’u potrebi. Mogu se postaviti 2 x 1 modul (za dve omogu]avaju postavljanje modula prema specifi;noj razli;ite funckcije) ili 1 x 2 modul (za jednu funkciju). 1M + 1M 2M 2M 1M + 1M 2M 2M Druga vrsta okvira kapaciteta od 3 do 7 modula Na primer (pogledati sliku) dva 1-modularna omogu]ava postavljanje mehanizama sa vi[e prekida;a , 3-modularni tajmer i 2-modularna mogu]nosti kombinovanja. pani;na sijalica, sve postavljeno u okvir od 7 modula. 3M 2M + 2M 1M + 1M + 3M + 2M 3-modularni okvir 4-modularni okvir 7-modularni okvir 14 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 16. 16. Ugradnja 2 3 PRIMER UGRAdNE HORIZONTALNE ILI VERTIKALNE KOMBINACIjE 1 1 2 3 1 - niz ;etvrtastih ugradnih dozni 2 - niz spojenih nosa;a mehanizama 1 3 - horizontalni ili vertikalni okviri za više modula sa osnim rastojanjem 71 mm i 57 mm 2 3 GENERALNE KARAKTERISTIKE 15 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 17. 17. Ugradnja UGRAdNA VARIjANTA n Za ugradnju u cement n Za ugradnju u gips Ugradna dozna Ugradna dozna za gips Nosa; sa Nosa; sa mehanizmima mehanizmima Okvir Okvir NAdGRAdNA I STONA VARIjANTA Nadgradna kutija Stoni nosa; mehanizama 16 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 18. 18. UGRAdNjA U KUTIjE SA IP ZA{TITOM IP40 ku]ište za unutrašnju Zaštitni poklopac upotrebu IP55 ku]ište za spoljašnju upotrebu UGRAdNjA NA {INE Kutija Nosa; sa mehanizmom Kutije Okvir Nosa;i sa mehanizmima Okvir GENERALNE KARAKTERISTIKE 17 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 19. 19. Ugradnja RAZLI:ITI TIPOVI RAZVOdA INSTALACIjA 2. Dvostrana 1. nadgradna Ugradna višenamenska podna kutija kutija 3. Stoni parapetni kanal 5. Zidni parapetni kanal 6. Zidna nadgradna tabla 4. Jednostrani stub 18 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 20. 20. 4 6 1 5 3 2 GENERALNE KARAKTERISTIKE 19 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 21. 21. Kompletiranje – osno rastojanje 71 mm fiksiranje zavrtnjima Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802.. 2 modula L4702 N4802../NT4802TH/NT480CR L4702 L4702 L4702 71 N4702 71 71 2 modula L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4802/2.. 2 + 2 modula 2 x L4702 L4732 L4732 L4732 57 57 57 N4802/2.. /NT4802/2TH 2 L4702 L4702 /NT4802/2CR 71 71 71 2 + 2 modula L4802.. L4832/2.. 2 x N4702 L4832/3.. 2.. L4802/2.. L4802/3.. 20 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 22. 22. Ugradne kutije Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802/3.. 2 modula 3 x L4702 N4802/3.. / NT4802/3TH L4702 NT4802/3CR 71 71 2 modula 3 x N4702 L4802/3.. NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). Mogu]e je da se nosa; mehanizma zaštiti prilikom kre;enja, pogledati “Dodatni pribor“. L4732 57 57 L4832/3.. TABELA ZA LAK{I IZBOR 21 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 23. 23. Kompletiranje – osno rastojanje 71 mm fiksiranje ’abicama Ugradne dozne 57 Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 57 L4832/3.. 2 modula L4702G L4832/2.. L4802.. L4732G 2 modula N4702G N4802.. / NT4802TH /NT4802CR 71 L4807.. L4707 506L Living L4732G L4702G L4702G L4702G 71 L4802/3.. L4702G 57 71 71 71 57 2 + 2 modula 2 x L4702G L4804.. L4704 L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. L4832/3.. L4802/2.. 504E 71 L4802/2.. L4702G L4702G L4802.. L4803.. L4703 503E 504E 506L 503E 2 x N4702G 2 + 2 modula N4802/2 .. / NT4802/2TH /NT4802/2CR 57 57 L4703 L4704 L4707 L4832/3.. Living Living L4832/2.. L4732G L4803.. L4804.. L4807.. 2 + 2 + 2 modula 3 x L4702G 71 L4807.. L4802/3.. L4707 506L 71 L4802/3.. L4702G L4804.. L4704 504E 71 L4802/2.. L4702G 2 + 2 + 2 modula 3 x N4702G N4802/3 .. / NT4802/3TH /NT4802/3CR L4702G L4802.. L4803.. L4703 NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama 503E (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). 22 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 24. 24. Kompletiranje – osno rastojanje 57 mm fiksiranje zavrtnjima Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802.. 2 modula L4732 N4802../NT4802TH/NT4802CR L4702 L4702 L4702 71 N4702 71 71 2 modula L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. 2 + 2 modula 2 x L4732 L4732 L4732 L4732 57 57 57 N4832/2.. /NT4832/2TH L4702 L4702 71 71 71 /NT4832/2CR 2 + 2 modula 2 x N4732 L4802.. L4832/2.. L4832/3.. L4802/2.. L4802/3.. TABELA ZA LAK{I IZBOR 23 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH L4732 L4732
 25. 25. Kompletiranje – osno rastojanje 57 mm fiksiranje zavrtnjima Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4832/3.. 2 modula 3 x L4732 N4832/3.. / NT4832/3TH L4702 NT4832/3CR 71 71 2 modula 3 x N4732 L4802/3.. NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). L4732 57 57 L4832/3.. 24 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 26. 26. Kompletiranje – osno rastojanje 57 mm fiksiranje ’abicama Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri L4802.. 2 modula L4702G 57 57 L4832/3.. N4819.. NT4819TH NT4819CR 2 modula N4719G L4832/2.. L4732G N4802.. NT4802TH 2 modula NT4802CR N4732G L4732G 71 L4702G L4702G L4702G L4807.. L4707 506L 57 71 71 71 71 L4802/3.. 57 L4702G L4802.. L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. L4832/3.. 2 + 2 modula L4832/2.. L4804.. 2 x L4732G L4704 504E 71 L4802/2.. L4702G 503E 504E 506L N4832/2 .. L4702G L4802.. NT4832/2TH L4803.. L4703 503E 2 + 2 modula NT4832/2CR 57 57 2 x N4732G L4832/3.. L4703 L4704 L4707 L4832/2.. L4732G Living Living L4803.. L4804.. L4807.. 2 + 2 + 2 modula 71 L4807.. L4832/3.. L4707 506L 3 x L4732G 71 L4802/3.. L4702G L4804.. L4704 504E 71 L4802/2.. L4702G N4832/3 .. NT4832/3TH 2 + 2 + 2 modula NT4832/3CR 3 x N4732G L4702G L4802.. L4803.. NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama L4703 503E (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). TABELA ZA LAK{I IZBOR 25 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 27. 27. Kompletiranje – Bticino ugradne dozne ugradnja u zid i u gips Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 2 modula L4702G sa žabicama L4802.. PB502 (Ø 68x51 mm) 2 modula N4702G sa žabicama N4802../NT4802TH/NT4802CR 500 (Ø 60) 2 modula N4719G sa žabicama N4819../NT4819TH/NT4819CR 3 modula L4703 sa 2 zavrtnja L4803... PB503 (109x68x51 mm) 3 modula N4703 sa 2 zavrtnja N4803.../NT4803TH/NT4803CR 503E 503ED (106x71x52) horizontalni i vertikalni spojnik 2 modula N4719 sa 2 zavrtnja N4819.../NT4819TH/NT4819CR 2 modula L4722 sa 2 zavrtnja L4819AC NAPOMENA: AC je jedina dostupna boja 503E (106x71x52) 2 modula N4722 sa 2 zavrtnja N4819../NT4819TH/ NT4819CR NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). Kutije 503E se mogu spajati sa dodatnim elementom 503ED. Mogu]e je da se nosa; mehanizma zaštiti prilikom kre;enja, pogledati “Dodatni pribor“. 26 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 28. 28. Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 4 modula L4704 sa 2 zavrtnja L4804... 504E (133x74x53,5 mm) 4 modula N4704N sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804.../NT4804TH/NT4804CR PB504 (131,5x68x51 mm) 4 modula N4704 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804.../NT4804TH/NT4804CR 7 modula L4707 sa 4 zavrtnja L4807... 506L (183,5x90x53,5) 7 modula N4707 sa 4 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4807.../NT4807TH/NT4807CR PB506L (182x68x51 mm) 2 x 3 modula L4726 sa 4 zavrtnja L4826... 506E (106x117x52) 2 x 3 modula N4726 sa 4 zavrtnja N4826.../NT4826TH/NT4826CR (LIGHT - LIGHT TECH) PB506E (109x114x51 mm) 4958 zvu;nik N4958 zvu;nik NT4958 zvu;nik 4070 unutrašnja sirena N4070 unutrašnja sirena NT4070 unutrašnja sirena TABELA ZA LAK{I IZBOR 27 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 29. 29. Kompletiranje BTicino nadgradnih kutija Nadgradne kutije Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 502LP sa nosa;em 2 modula (93x80x38) L4802... 3 modula 503LP L4703 L4803... (120x80x38) sa 2 zavrtnja 4 modula 504LP L4704 L4804... (140x80x38) sa 2 zavrtnja 506LP 4958 zvu;nik (118x118x55) 4070 unutrašnja sirena 2 X 7 modula L4714 - sa nosa;em i okvirom (215x215x60) 150418GR - sa nosa;em 3 X 6 modula i okvirom (173x247x65) NAPOMENA: kataloški broj okvira mora biti dopunjen ciframa koje odgovaraju bojama (na primer: N4802LB = 2M okvir, bela). 28 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 30. 30. Nadgradne kutije Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 3 modula 503NP (114x79x46) N4703 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4803... - NT4803TH - NT4803CR 2 modula 503BP (114x79x46) N4719 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4819... - NT4819TH - NT4819CR 4 modula N4704N sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804... - NT4804TH - NT4804CR 504NP (136x79x46) 4 modula N4704 sa 2 zavrtnja (LIGHT - LIGHT TECH) N4804... - NT4804TH - NT4804CR N4958 zvu;nik N4070 unutrašnja sirena 506NP (118x118x55) NT4958 zvu;nik NT4070 unutrašnja sirena 2 x 7 modula N4714 - sa nosa;em (LIGHT - LIGHT TECH) i okvirom (215x215x60) 3 x 6 modula 150418BA - sa nosa;em (LIGHT - LIGHT TECH) i okvirom (173x247x65) TABELA ZA LAK{I IZBOR 29 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 31. 31. Kompletiranje – nosa;i mehanizama manjih dimenzija sa zavrtnjima za metalne ugradne dozne Ugradne dozne Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 3 modula L4803... h metalna kutija L4703R sa 2 zavrtnja h ≥ 47mm 3 modula L4803.../NT4803TH/NT4803CR Kutije za [ine Ugradne kutije Nosa;i mehanizama Okviri 1 modul 1 modul 510L (LIGHT - LIGHT TECH) L4811PA N4811PB ;elik bela 510L 2 modula 2 modula (LIGHT - LIGHT TECH) L4812PA N4812PB 510L ;elik bela MULTIBOX ugradna kutija Ugradne kutije Bazni element Nosa;i mehanizama Mehanizmi Okviri 16136F/0 (bela) 16136F/0G (siva) 16136F/0TH (TECH) 16136F/6 (bela) 16136F/6G (siva) 16136F/6TH (TECH) 16102 16102LT (bela) 16135 (n°1) 3 x 6 modula (170x234x70) 16102LTG (siva) (LIVING INTERNATIONAL 16102LTH (TECH) - LIGHT - LIGHT TECH) 30 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 32. 32. Kompletiranje stoni nosa;i mehanizama Ugradna kutija i nosa; mehanizama Mehanizmi Okviri 4 modula 504LIV (140x90x85) L4804... 4 modula (LIVING INTERNATIONAL 150432 (LIVING - crna) - LIGHT - LIGHT TECH) 150433 (LIGHT - bela) 150434 (LIGHT TECH - tech) Monta’a u ugradne kutije sa za[titom IP 55 IdROBOX Ugradne dozne Mehanizmi IDROBOX sa za[titom IP 55 3 modula 24603L - LIVING siva 3 modula 503E 24603S 24603 (106x71x52 mm) 3 modula (LIGHT - LIGHT TECH) kamen siva siva RAL7035 3 modula (LIGHT - LIGHT TECH) 24603N - LIGHT bela 2 modula 24602L - LIVING siva 2 modula 502 (80x64x48) 24602S 24602 2 modula (LIGHT - LIGHT TECH) kamen siva siva RAL7035 2 modula (LIGHT - LIGHT TECH) 24602N - LIGHT bela TABELA ZA LAK{I IZBOR 31 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 33. 33. LIVING okviri Opis Aluminijum :elik Titanijum Bronza Metalni AL AC TC BO Opis Bordo Plava Zelena Oker Metalizirani AT BT VT OT Opis Bela Crna Crvena Plava Kontrastni BA NR RD BD Opis ”uta Terakota Zelena Plava Pastelni GT TR VR BU 32 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 34. 34. Opis Grafit Crni grafit Titanijum grafit Grafitni GF GFN GFT Opis Hrom Zlato Nikl Sjajni CR OR NN Opis Nebo plava Bakelit Strukturni aluminijum Pozlata Specijalni NA BK ACS OS** Opis Prilagodljivi okviri * * Na poseban zahtev Living okviri grafi;ki se mogu modifikovati. Sve modifikacije, izvedene tehnikama koje garantuju visok nivo kvaliteta i ne narušavaju sklad okvira mogu biti izvedene u jednoj ili dve boje. ** Pozla]eni okviri se mogu naru;iti na poseban zahtev. Opis Bela :elik Polimer PB PA NAPOMENA: dostupne verzije 2 modula, 3 modula, 4 modula i 7 modula. TABELA ZA LAK{I IZBOR 33 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 35. 35. LIGHT okviri Opis Sneg bela Integral bela Opal bela Beli LB IB OB Opis }ilibar Plava Zelena Opal AP BP VP Opis Narandžasta Plava Crvena Sjajni AJ BJ RJ Opis Žuta Siva Azurno plava Sedefasti YN GN AN Opis Crvena Zelena Kameno siva Zemljani RE VE GE 34 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 36. 36. Opis Titanijum Srebro Zlato Metalni TA SA OS Opis Bakar Metalni RA Opis Prirodni alumijum Kristal Aluminijumski i kristal AA KR N4819AA - N4803AA N4804AA - N4807AA Opis Tech Hrom LIGHT TECH TH CR Opis Prilagodljivi okviri * * Na zahtev, LIGHT okviri mogu se isporu;iti sa grafi;kim detaljem, uraenim tehnikom koja garantuje visok kvalitet štampe i ne narušavaju sklad okvira, koji može biti u 1 ili 2 boje. TABELA ZA LAK{I IZBOR 35 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 37. 37. drveni okviri LIVING Opis Trešnja Mahagoni Orah Ružino drvo LIVING INTERNATIONAL kolekcija drvenih okvira LCA LMG LNC LRN drveni okviri LIGHT Opis Trešnja Jasen Kruška LIGHT kolekcija drvenih okvira LCA LFR LPR LIGHT KRISTAL Okviri Zahvajuju]i providnoj Kristal maski i okviru postoji mogu]nost prilagoavanja mehanizma pozadini postavljanjem slike ili dela tapeta, ;ime se doprinosi dekoraciji. PRIMERI UPOTREBE KRISTAL OKVIRA 36 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 38. 38. KATALOG 37 KATALOG LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
 39. 39. Osnovni mehanizmi LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH PREKIDA: (OBI:AN, NAIZMENI:NI) - TASTER Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster sa mogu]no[]u indikacije i zamenjivom maskom Kat. br. Opis L4001 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul N4001L L4001 L4011 N4001 N4001L N4011 NT4001L NT4011 NT4001L L4003 N4003 N4003L NT4003L L4005 N4005 N4005L NT4005L L4001/2 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 2 modula N4001L/2 NT4001L/2 L4003 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. N4003L - 1 modul NT4003L L4003/2 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. N4003L/2 - 2 modula L4001/2 N4001/2 N4001L/2 NT4001L/2 NT4003L/2 N4931/3... L4003/2 N4003/2 N4003L/2 NT4003L/2 L4005 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul L4005/2 N4005/2 N4005L/2 NT4005L/2 N4005L NT4005L L4005/2 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 2 modula Mehanizmi zajedni;ki za sve tri serije: N4005L/2 NT4005L/2 Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster sa mogu]no[]u indikacije bez maske Kat. br. Opis L4001/0 - L4001LA/0 L4001/0 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul L4003/0 - L4003LA/0 L4003/0 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. L4005/0 - L4005LA/0 - 1 modul L4005/0 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster sa mogu]no[]u indikacije bez maske, sa automatskom konekcijom Kat. br. Opis L4001LA/0 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul L4003LA/0 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul L4005LA/0 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul Obi;an prekida;, naizmeni;ni prekida;, taster bez mogu]nosti indikacije i zamenjivom maskom Kat. br. Opis N4001 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul N4001/2 Prekida; 1P 16A -250Va.c. - 2 modula N4003 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. - 1 modul N4003/2 Naizmeni;ni prekida; 1P 16A -250Va.c. - 2 modula N4005 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 1 modul N4005/2 Taster 1P NO 10A -250Va.c. - 2 modula PREKIDA: 32A Kat. br. Opis L4011 Prekida; 2P 32A - 127/250Va.c. N4011 NT4011 38 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 40. 40. Maske mehanizama sa difuzorima LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MASKE MEHANIZAMA Promenjive maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju za obi;ne, naizmeni;ne i unakrsne prekida;e Kat. br. Opis L4911 1 modul L4911 L4911/2 N4911 N4911/2 NT4911 NT4911/2 L4915 L4915/2 N4915 N4915/2 NT4915 NT4915/2 N4911 NT4911 L4911/2 2 modula sa žabicama N4911/2 NT4911/2 L4911/3 3 modula sa žabicama N4911/3 NT4911/3 L4911/3 N4911/3 NT4911/3 L4915/3 N4915/3 NT4915/3 Promenjive maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju za tastere Kat. br. Opis L4915 1 modul N4915 NT4915 L4915/2 2 modula sa žabicama L4911/15 N4915/2 NT4915/2 L4915/3 3 modula sa žabicama N4915/3 NT4915/3 PAR MASKI MEHANIZAMA Par maski mehanizama – LIVING INTERNATIONAL za sve mehanizme RAZNOVRSNOST OSNOVNIH MEHANIZAMA LIVING Kat. br. Opis L4911/15 1.5 modul sa žabicama mehanizam bez maske sijalica za brzo 1 modul - automatska povezivanje konekcija standardna sijalica mehanizam bez maske 1 modul - konekcija na zavrtanj mehanizam sa promenjivom maskom 1 modul mehanizam sa promenjivom maskom 2 modula promenjive maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju promenjive maske mehanizama sa simbolom sijalice KATALOG 39 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 41. 41. Maske mehanizama sa difuzorima LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH METALNE MASKE Promenjive metalne (zama) maske mehanizama sa difuzorima za indikaciju za sve mehanizme Kat. br. Opis L4931... 1 modul N4931... L4931... L4931/2... N4931... N4931/2... NT4931TH NT4931/2TH NT4931... L4931/2... 2 modula sa žabicama N4931/2... NT4931/2TH L4931/3... 3 modula sa žabicama N4931/3... NT4931/3TH L4931/3... N4931/3... NT4931/3TH NAPOMENA: kataloški broj maske mehanizama je potrebno dopuniti sa kolornim kodom iz tabele pored (npr L4931AC). LIVING INTERNATIONAL maske mehanizama sa difuzorima AC = ;elik BA = bela OR = zlato LIGHT maske mehanizama AN = azurno plava GN = siva YN = ’uta SA = srebro TA = titanijum 40 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 42. 42. Promenjive maske mehanizama bez difuzora LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH LIGHT I LIGHT TECH MASKE Za obi;ne, naizmeni;ne i unakrsne prekida;e Kat. br. Opis N4911T 1 modul NT4911T N4911/2T 2 modula sa žabicama N911T N4911/2T NT4911T NT4911/2T NT4911/2T Za tastere Kat. br. Opis N4915T 1 modul NT4915T N4915T N4915/2T NT4915T NT4915/2T N4915/2T 2 modula sa žabicama NT4915/2T LIGHT KRISTAL PROVIDNE MASKE KRISTAL Za sve mehanizme Kat. br. Opis N4932 1 modul N4932/2 2 modula sa žabicama N4932/3 3 modula sa žabicama N4932 N4932/2 N4932/3 RAZNOVRSNOST OSNOVNIH MEHANIZAMA LIGHT I LIGHT TECH sijalica za brzo povezivanje standardna sijalica promenjiva maska mehanizama sa difuzorima za indikaciju mehanizam sa promenjivom maskom 2 modula promenjiva maska mehanizama sa simbolom sijalice KATALOG 41 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 43. 43. Maske mehanizama sa simbolima LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MASKE MEHANIZAMA Promenjive maske mehanizama sa simbolima za indikaciju za obi;ne, naizmeni;ne i unakrsne prekida;e Kat. br. Opis L4921... 1 modul L4921... L4921/2... N4921L... N4921L/2... NT4921L... NT4921L/2... N4921L... NT4921L... L4921/2... 2 modula sa žabicama N4921L/2... NT4921L/2... Promenjive maske mehanizama sa simbolima za indikaciju za tastere L4925... L4925/2... N4925L... N4925L/2... NT4925L... NT4925L/2... Kat. br. Opis simboli simboli simboli L4925... 1 modul N4925L... NT4925L... L4925/2... 2 modula sa žabicama N4925L/2... A B C A B C A B C NT4925L/2... NAPOMENA: kataloški broj maske mehanizama je potrebno dopuniti slovom iz tabele pored. D E F D E F D E F NAPOMENA: funkcija osvetljenja simbola se ostvaruje dodavanjem sijalice. G H L G H L G H L M N P M N P M N P Q R Q R Q R 42 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
 44. 44. Mehanizmi za kontrolu LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH PREKIDA:I 16A 250V A.C. Kat. br. Opis L4002 2P prekida; N4002 NT4002 L4012 2P prekida; sa klju;em N4012 L4002 L4012 L4391 N4002 N4012 N4931 NT4002 NT4012 NT4931 NT4012 L4022 N4022 NT4022 PREKIDA: SA SPECIJALNIM KLJU:EM Kat. br. Opis L4391 Prekida; 2 NO - 48V 10A (aktivira N4391 se specijalnim klju;em 2124N) NT4391 L4004 L4004/2 N4004 N4004L N4004L/2 NT4004L NT4004L/2 NAIZMENI:NI PREKIDA: 16A 250V A.C. Kat. br. Opis L4022 1P naizmeni;ni prekida; sa klju;em N4022 NT4022 UNAKRSNI PREKIDA: 16A 250V A.C. L4027 L4028H N4027 N4028H NT4027 Kat. br. Opis L4004 1P unakrsni prekida; za promenjivu N4004L masku sa difuzorom i sijalice NT4004L 1250L, 11250LV, 11251L i 11252L N4004 Kao gore – za neosvetljenu masku bez difuzora L4004/2 2 modula – kao gore (za promenjivu N4004L/2 masku sa difuzorom) L4016 N4016 NT4016 NT4004L/2 URE|AJI ZAJEDNI:KI ZA SVE TRI SERIJE IZBORNI PREKIDA: 16A 250V A.C. Kat. br. Opis L4027 1P dvostruki tasterski prekida; 1-0-2 230Va.c. 50/60Hz N4027 2124N NT4027 L4028H 1P dvostruki tasterski prekida; sa 3 N4442 L4442 N4028H pozicije za hotelske instalacije - NO C L N PRIMER UPOTREBE KAT. BR. L/N/NT4016 indikacija stanja: ”Please don’t disturbe” i ”Please make-up the fan-coil room” ROTACIONI PREKIDA: 3A 250V A.C. 230Va.c. 50/60Hz 3C 1 0 2 Kat. br. Opis L4016 Izborni rotacioni prekida; - 4 pozicije N4016 - za kontrolu klime, ventilatora itd. L/N/NT4016 NT4016 SPECIJALNI KLJU: Kat. br. Opis 2124N Klju; za katal. br. L/N/NT4391 KATALOG 43 KATALOG LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

×