Your SlideShare is downloading. ×
0
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

เกณฑ์มาตรฐานเพา1

2,766

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,766
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) และการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )
 • 2. มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาชาติ
 • 3. มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
 • 4. หลักการการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นฐานเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคมในที่สุด
 • 5. หลักการการศึกษานอกระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการสำคัญ ๕ ประการ คือ หลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
 • 6. หลักการการศึกษานอกระบบ ๑ . หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นผู้พลาดโอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางด้านสถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจำกัดต่างๆ ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
 • 7. หลักการการศึกษานอกระบบ ๒ . หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต้องจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน สามารถเรียนรู้เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็นคนคิดเป็น ปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 • 8. หลักการการศึกษานอกระบบ ๓ . หลักการการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สิ่งดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะ โดยบูรณาการสาระต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ ตลอดจนการบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม
 • 9. หลักการการศึกษานอกระบบ ๔ . หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หลักการนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษานอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 10. หลักการการศึกษานอกระบบ ๕ . หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียนนับว่ามีความสำคัญ เป็นการส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความผูกพัน ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นสำหรับผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะ สำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนก็นับว่าเป็นหลักการสำคัญในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านภูมิปัญญา วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ เพื่อผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อไป
 • 11. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านผู้เรียน / ผู้รับบริการ </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียน / ผู้รับบริการ มีความรู้ ความสามารถเจตคติและทักษะตามจุดหมายของหลักสูตร / กิจกรรม </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๑ . ๑ มีผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร / กิจกรรมของสถานศึกษา </li></ul>
 • 12. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๒ . ๑ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ </li></ul><ul><li>๒ . ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ </li></ul><ul><li>๒ . ๓ มีความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>๒ . ๔ มีทักษะในการสื่อสาร </li></ul>
 • 13. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๓ . ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>๓ . ๒ มีจิตสำนึกสาธารณะ </li></ul><ul><li>๓ . ๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย </li></ul><ul><li>๓ . ๔ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี </li></ul>
 • 14. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านกระบวนการ </li></ul>
 • 15. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๔ . ๑ มีการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>๔ . ๒ มีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและใช้ชุมชนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>๔ . ๓ มีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น </li></ul>
 • 16. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>๔ . ๔ มีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกัน </li></ul><ul><li>๔ . ๕ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๔ . ๖ มีการศึกษาวิจัย หรือนำผลการวิจัยหรือติดตามหรือประเมินผลและนำผลไปใช้ </li></ul>
 • 17. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๕ . ๑ บริหารเชิงกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๒ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล </li></ul>
 • 18. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๖ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๖ . ๑ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>๖ . ๒ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการประสานงานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ </li></ul>
 • 19. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๖ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>๖ . ๓ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>๖ . ๔ ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม </li></ul>
 • 20. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๗ ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๗ . ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี </li></ul><ul><li>๗ . ๒ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ </li></ul>
 • 21. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีหลักสูตร / กิจกรรม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๘ . ๑ หลักสูตร กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือชุมชน </li></ul><ul><li>๘ . ๒ สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>๘ . ๓ มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน / ผู้รับบริการ </li></ul>
 • 22. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๙ เครือข่ายร่วมจัด หรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๙ . ๑ เครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>๙ . ๒ เครือข่ายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน / ผู้รับบริการ </li></ul>
 • 23. การประเมินคุณภาพ ภายนอก
 • 24. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ . เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น การประเมินภายนอก คืออะไร
 • 25. หลักการสำคัญ ในการประเมินภายนอกมีอะไรบ้าง ๑ . มุ่งพัฒนาคุณภาพไม่ได้จับผิดหรือลงโทษ ๒ . ยึดหลักความยุติธรรมโปร่งใส ๓ . มุ่งสร้างความสมดุล ระหว่างเสรีภาพทางการศึกษา และหลักการศึกษาของชาติ ๔ . มุ่งเน้นการประสานงาน มีลักษณะกัลยาณมิตร ๕ . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 • 26. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก <ul><li>๑ . เพื่อศึกษาและยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>๒ . ช่วยสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>๓ . ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด </li></ul>
 • 27. มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ( พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) ๕ มาตรฐาน ๑๙ ตัวบ่งชี้
 • 28. มาตรฐาน กศน . และอัธยาศัย <ul><li>ปรัชญา วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>กลยุทธ และแผน </li></ul>๒ . การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน นอกระบบ ๓ . จัดการศึกษาเพื่อ การพัฒนาอาชีพและ ทักษะชีวิต ๔ . การบริหารจัดการ ๕ . การประกัน คุณภาพภายใน
 • 29. มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนการจัดการศึกษา ( ม . ๕ ประกันคุณภาพภายใน ) มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ ๑ . ๑ การกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการ ดำเนินงาน รวมทั้งมีการกำหนดตัวบ่งชี้จากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจ
 • 30. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งและนำไปปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔ มีข้อ ๒ และมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีครบทุกพันธกิจ ๓ มีข้อ ๑ และ มีการพัฒนาคุณภาพ และแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต พร้อมมีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ๒ มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต เป็นลายลักษณ์อักษร ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 31. <ul><li>๑ . ๒ ระดับความสอดคล้องของปรัชญาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต กับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ </li></ul>
 • 32. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการนำผลการประเมินไปปรับแผนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ในปีต่อไป ๔ มีข้อ ๒ และมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๓ มีข้อ ๑ และมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๒ มีการกำหนดปรัชญาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 33. <ul><li>๑ . ๓ ระดับของการบรรลุเป้าหมายตาม ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต </li></ul>
 • 34. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๒ บรรลุเป้าหมาย ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 35. มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ( ม . ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๖ และ ๘ ) <ul><li>มี ๖ ตัวบ่งชี้ </li></ul>
 • 36. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ๒ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตร มีข้อ ๓ และหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับชั้นได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร ๔ มีข้อ ๒ และมีการบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ๓ มีข้อ ๑ และมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนาผู้เรียน ๒ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 37. ๒ . ๒ ระดับคุณภาพของผู้สอน เกณฑ์การพิจารณา ๒ . ๒ . ๑ มีจำนวนครูที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงพอเหมาะสม ๒ . ๒ . ๒ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู ๒ . ๒ . ๓ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน ๒ . ๒ . ๔ ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ๒ . ๒ . ๕ ครูมีแผนการสอนครบถ้วนตามรายวิชาที่สอน ๒ . ๒ . ๖ ครูที่จบระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาขึ้นไป หรือได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ๒ . ๒ . ๗ ครูสอนตรงตามวุฒิหรือผ่านการอบรมในรายวิชาที่สอน ( เฉพาะวิชาหลัก ) ๒ . ๒ . ๘ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
 • 38. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง ๘ ข้อ ๔ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๖ - ๗ ข้อ ๓ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๔ - ๕ ข้อ ๒ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๐ - ๓ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะ แนน
 • 39. ๒ . ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ๓ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๒ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 40. ๒ . ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกณฑ์การพิจารณา ๒ . ๔ . ๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ . ๔ . ๒ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๒ . ๔ . ๓ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒ . ๔ . ๔ ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ๒ . ๔ . ๕ ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ๒ . ๔ . ๖ ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ๒ . ๔ . ๗ ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
 • 41. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๗ ข้อ ๔ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๕ - ๖ ข้อ ๓ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๓ - ๔ ข้อ ๒ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 42. ๒ . ๕ ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคะแนน O-Net &gt;= X - 1 SD ๔ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ - ๘๙ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๓ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๒ ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 43. ๒ . ๖ ร้อยละของผู้เรียนที่จบตามเกณฑ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๖๕ - ๘๙ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒ ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 44. มาตรฐานที่ ๓ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ( ม . ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๖ และ ๘ ) <ul><li>มี ๔ ตัวบ่งชี้ </li></ul>
 • 45. <ul><li>๓ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๓ . ๑ . ๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ . ๑ . ๒ หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ตรงความต้องการจำเป็น ๓ . ๑ . ๓ ประชาชนในพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
 • 46. <ul><li>๓ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๓ . ๑ . ๔ ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมจากหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองได้ ๓ . ๑ . ๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรแล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 • 47. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 48. ๓ . ๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตเทียบกับเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของเป้าหมายทั้งปี ๔ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ของเป้าหมายทั้งปี ๓ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของเป้าหมายทั้งปี ๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 49. ๓ . ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและ ทักษะชีวิต เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ๓ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 50. <ul><li>๓ . ๔ ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๓ . ๔ . ๑ มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานหรือทำเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๒ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๓ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๔ มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่น
 • 51. <ul><li>๓ . ๔ ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๓ . ๔ . ๕ มีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ / กิจกรรมในชีวิตประจำวันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ . ๔ . ๖ มีการกำกับ ควบคุม ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำหนด ๓ . ๔ . ๗ มีการประเมินผลการดำเนินงานและการให้บริการและมีร่องรอยของการปรับปรุง / พัฒนา
 • 52. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๗ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ - ๖ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 53. มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ( ม . ๕ , ๗ และ ๙ ) <ul><li>มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ </li></ul>
 • 54. ๔ . ๑ ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร <ul><li>เกณฑ์การพิจารณา </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๒ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ครอบคลุมทุกส่วนงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๓ มีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๔ มีการตรวจสอบและประเมินแผนการพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๕ มีการนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร </li></ul>
 • 55. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 56. <ul><li>๔ . ๒ ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๔ . ๒ . ๑ มีการวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกด้านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ . ๒ . ๒ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ ในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกด้านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
 • 57. <ul><li>๔ . ๒ ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๔ . ๒ . ๓ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๔ . ๒ . ๔ มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๔ . ๒ . ๕ มีการนำผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไปปรับระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
 • 58. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 59. ๔ . ๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ของการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ มีข้อ ๒ และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ มีข้อ ๑ และ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๒ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 60. <ul><li>๔ . ๔ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๔ . ๔ . ๑ มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ ๔ . ๔ . ๒ มีการจัดทำนโยบายตามแผนการส่งเสริมและการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ . ๔ . ๓ มีระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกต้อง และครบถ้วนทันกับการใช้งาน ๔ . ๔ . ๔ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๔ . ๔ . ๕ มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน ๔ . ๔ . ๖ มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • 61. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๖ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 62. มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพภายใน ( ม . ๕ ) <ul><li>มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ </li></ul><ul><li>๕ . ๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต อย่างครบถ้วน เป็นรูปธรรม และนำสู่การปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ </li></ul>
 • 63. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพและมีการนำผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔ มีข้อ ๒ และมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการนำผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี ๓ มีข้อ ๑ และ มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานหลักของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ๒ มีระบบ กลไก และนโยบายในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม ทั้งระดับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และหน่วยงานหลักของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 64. <ul><li>๕ . ๒ ระดับคุณภาพของรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง </li></ul>
 • 65. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองที่สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ๔ มีข้อ ๒ และมีการนำเสนอรายงานประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพที่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานหลักพิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบเป็นระยะ ๓ มีข้อ ๑ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีรายงานประจำปีที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ๒ มีรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และหน่วยงานหลักของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 • 66. การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม <ul><li>สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไม่ต่ำกว่าระดับดี ( ≥ ๒ . ๗๕ ในระบบ ๔ คะแนน ) </li></ul><ul><li>สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า ๓ ใน ๕ ของมาตรฐานที่ประเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า ๓ มาตรฐานใน ๕ มาตรฐาน </li></ul><ul><li>สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง </li></ul>สถานศึกษาในที่นี้ หมายถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
 • 67. แนวทางในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประกันคุณภาพภายใน
 • 68. เป้าหมาย ใช้มาตรฐานการศึกษานอกระบบ เป็นเป้าหมายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะทำการประกันคุณภาพใน สถานศึกษาให้สำเร็จได้อย่างไร
 • 69. การพัฒนาคุณภาพ (QC) การตรวจติดตามคุณภาพ (QAu) <ul><li>การประเมินคุณภาพ </li></ul><ul><li>ภายใน (IQA) </li></ul><ul><li>ภายนอก (EQA) </li></ul>การประกันคุณภาพ (QA) กระบวนการ ปรับปรุง คุณภาพ กระบวนการพัฒนาสู่คุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบ คุณภาพ
 • 70. พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ พ . ศ .2542 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ . ศ .2545 มาตรา 51 : บทบังคับสถานศึกษาที่ประเมินแล้ว ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ สมศ . เสนอแนะ มาตรา 50: ให้สถานศึกษาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประเมิน คุณภาพภายนอกแก่ สมศ . มาตรา 49: ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน มาตรา 48 : 1. ต้องจัดให้มีระบบ 2. ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปกติ 3. ต้องทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินตนเอง <ul><li>มาตรา 47 : </li></ul><ul><li>ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : </li></ul><ul><li>ประกันคุณภาพภายใน &amp; </li></ul><ul><li>ประกันคุณภาพภายนอก </li></ul><ul><li>Quality Development </li></ul><ul><li>Quality Monitoring </li></ul><ul><li>Quality Assessment </li></ul>Quality Control Quality Assurance System <ul><li>Quality </li></ul><ul><li>Assessment </li></ul><ul><li>Internal </li></ul><ul><li>External </li></ul>Quality Auditing
 • 71. มาตรา ๔๗ หมวด ๖ ให้มีระบบประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพภายนอก ( มาตรา ๔๙ ) การประกันคุณภาพภายใน ( มาตรา ๔๘ ) ข้อมูลป้อนกลับ รายงานประจำปีที่เป็น การประเมินตนเอง การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา การตรวจเยี่ยม การติดตามผล รายงานผล การประเมิน ข้อมูลป้อนกลับ สถานศึกษา สมศ .
 • 72. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๑ . ผู้ประเมินภายนอกควรแสดงบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ . เป็นผู้ออกให้ หรือหากผู้ประเมินภายนอกมิได้แสดงบัตรดังกล่าว สถานศึกษาสามารถขอให้ผู้ประเมินภายนอกแสดงบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกได้ </li></ul>
 • 73. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๒ . สถานศึกษาควรดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย ๑๘ มาตรฐาน วางแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง (SAR) ทั้งนี้ ไม่จำเป็น ต้องจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๔ มาตรฐาน ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ( SAR ตามมาตรา ๔๘ เป็นรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ) </li></ul>
 • 74. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๓ . สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องจัดเก็บหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นพิเศษตามแต่ละมาตรฐาน ขอให้จัดเก็บหลักฐาน / ข้อมูลต่างๆ ไว้ตามปกติของสถานศึกษา และในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกขอดูเอกสารหลักฐาน สถานศึกษาเพียงแค่แจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารหรือนำไปยังที่เก็บเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบ </li></ul>
 • 75. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๔ . การบันทึกข้อมูลภาคสนามเป็นหน้าที่ที่ผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติด้วยตนเอง หาก ผู้ประเมินภายนอกร้องขอให้สถานศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลดังกล่าว สถานศึกษา ต้องไม่ปฏิบัติโดยเด็ดขาด </li></ul><ul><li>๕ . สถานศึกษา ไม่จำเป็น ต้องจัดเตรียมการรับรองผู้ประเมินภายนอกหรือจัดเตรียมของที่ระลึกใดๆ โดย สมศ . ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ผู้ประเมินภายนอกใช้ในการประชุมหารือระหว่างการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ก็เพียงพอแล้ว </li></ul>
 • 76. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๖ . ในวันสุดท้ายของการประเมิน ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา ซึ่งจะเป็นการรายงานข้อมูล จุดเด่น และจุดด้อยที่ควรพัฒนาโดยสรุป ยังมิได้เสนอว่ามาตรฐานใดได้รับการรับรองหรือไม่รับรอง และหากสถานศึกษาเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ประเมินภายนอกมีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน สถานศึกษาสามารถทักท้วงและแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ </li></ul>
 • 77. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๗ . ผู้ประเมินภายนอกจะส่ง ( ร่าง ) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษาพิจารณาภายในเวลา ๑๕ วันทำการหลังจากวันประเมิน เมื่อสถานศึกษาได้รับ ( ร่าง ) รายงานจะมีเวลาในการพิจารณารายงาน ๑๕ วันทำการหลังจากได้รับ ( ร่าง ) รายงานจากหน่วยประเมินภายนอก ขอให้สถานศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ ( ร่าง ) รายงาน ทั้งนี้สถานศึกษาไม่ควรลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ ( ร่าง ) รายงานโดยที่ยังไม่ได้พิจารณารายงาน </li></ul>
 • 78. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>ในกรณีที่สถานศึกษาพิจารณา(ร่าง)รายงานแล้ว ไม่มีข้อทักท้วง สามารถทำหนังสือแจ้งการยอมรับ(ร่าง)รายงานและลงนามรับ(ร่าง)รายงาน โดยส่งให้หน่วยประเมินได้ทันที </li></ul><ul><li>หากสถานศึกษา ไม่ยอมรับ ( ร่าง ) รายงาน ให้จัดทำข้อโต้แย้ง ไปยังหน่วยประเมิน พร้อมหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้ง โดยที่ยังไม่ต้องลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ เพราะหากสถานศึกษาลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสถานศึกษารับรอง(ร่าง)รายงานดังกล่าว และไม่สามารถโต้แย้งหรือทักท้วงใดๆ ได้อีก </li></ul>
 • 79. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>กรณีที่หน่วยประเมินแจ้งให้สถานศึกษาลงนามไว้ตั้งแต่วันสุดท้ายของวันประเมิน โดยที่สถานศึกษายังไม่ได้พิจารณา ( ร่าง ) รายงานนั้น สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องทำตาม และหากมีกรณีเช่นนี้ขอให้สถานศึกษาแจ้งให้ สมศ . ทราบด้วย เพื่อที่สมศ . จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับหน่วยประเมินดังกล่าว </li></ul>
 • 80. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๘ . หากสถานศึกษาเห็นชอบ ( ร่าง ) รายงานฯ และลงนามรับรองแล้ว สถานศึกษาสามารถนำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงได้ทันที โดย ไม่ต้องรอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ฉบับสมบูรณ์จาก สมศ . </li></ul>
 • 81. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๙ . ในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สถานศึกษาสามารถแจ้งให้ สมศ . ทราบ โดยเขียนข้อมูลในแบบสอบถามติดตามผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ . ส่งให้ หรือทำหนังสือแจ้งมาที่ สมศ . โดยตรง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการคัดกรองและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพต่อไป โดยข้อมูลจากสถานศึกษาจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผย และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลประเมินสถานศึกษาทั้งสิ้น </li></ul>
 • 82. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๑๐ . สมศ . จะจัดส่งแบบสอบถามเพื่อติดตามผู้ประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษาล่วงหน้าในช่วงเวลาก่อนที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในการนี้ขอความกรุณาสถานศึกษากรอกข้อมูลในแบบสอบถามดังกล่าวตามความเป็นจริงหลังจากสถานศึกษาของท่านได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกไม่เกิน ๒๐ วันนับจากวันสุดท้ายของการประเมินสถานศึกษา และจัดส่งมายัง สมศ . โดยใช้ซองตอบรับที่จ่าหน้าถึงสมศ . ตามที่ได้ส่งให้แล้วโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ( สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ) ซึ่งข้อมูลนี้จะถือเป็นข้อมูลลับที่จะไม่มีการเปิดเผยการให้ข้อมูลของท่านแต่อย่างใด </li></ul>
 • 83. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 02-216-3955 ต่อ 150 ( ภารดี ),154( พรวลัย ) http://www.onesqa.or.th e-mail : info@onesqa.or.th

×