เกณฑ์มาตรฐานเพา1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เกณฑ์มาตรฐานเพา1

on

 • 3,328 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,328
Slideshare-icon Views on SlideShare
3,318
Embed Views
10

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 10

http://fon2oo8.wordpress.com 10

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เกณฑ์มาตรฐานเพา1 เกณฑ์มาตรฐานเพา1 Presentation Transcript

  • มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) และการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )
  • มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาชาติ
  • มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
  • หลักการการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นฐานเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคมในที่สุด
  • หลักการการศึกษานอกระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการสำคัญ ๕ ประการ คือ หลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
  • หลักการการศึกษานอกระบบ ๑ . หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นผู้พลาดโอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางด้านสถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจำกัดต่างๆ ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
  • หลักการการศึกษานอกระบบ ๒ . หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต้องจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน สามารถเรียนรู้เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็นคนคิดเป็น ปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  • หลักการการศึกษานอกระบบ ๓ . หลักการการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สิ่งดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะ โดยบูรณาการสาระต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ ตลอดจนการบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม
  • หลักการการศึกษานอกระบบ ๔ . หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หลักการนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษานอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • หลักการการศึกษานอกระบบ ๕ . หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียนนับว่ามีความสำคัญ เป็นการส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความผูกพัน ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นสำหรับผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะ สำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนก็นับว่าเป็นหลักการสำคัญในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านภูมิปัญญา วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ เพื่อผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อไป
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านผู้เรียน / ผู้รับบริการ
   • มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียน / ผู้รับบริการ มีความรู้ ความสามารถเจตคติและทักษะตามจุดหมายของหลักสูตร / กิจกรรม
   • ตัวบ่งชี้
   • ๑ . ๑ มีผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร / กิจกรรมของสถานศึกษา
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้
   • ตัวบ่งชี้
   • ๒ . ๑ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
   • ๒ . ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
   • ๒ . ๓ มีความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
   • ๒ . ๔ มีทักษะในการสื่อสาร
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
   • ตัวบ่งชี้
   • ๓ . ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม
   • ๓ . ๒ มีจิตสำนึกสาธารณะ
   • ๓ . ๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
   • ๓ . ๔ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านกระบวนการ
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
   • ตัวบ่งชี้
   • ๔ . ๑ มีการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
   • ๔ . ๒ มีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและใช้ชุมชนเป็นฐาน
   • ๔ . ๓ มีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
   • ตัวบ่งชี้ ( ต่อ )
   • ๔ . ๔ มีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกัน
   • ๔ . ๕ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
   • ๔ . ๖ มีการศึกษาวิจัย หรือนำผลการวิจัยหรือติดตามหรือประเมินผลและนำผลไปใช้
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
   • ตัวบ่งชี้
   • ๕ . ๑ บริหารเชิงกลยุทธ์
   • ๕ . ๒ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านปัจจัย
   • มาตรฐานที่ ๖ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน
   • ตัวบ่งชี้
   • ๖ . ๑ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
   • ๖ . ๒ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการประสานงานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านปัจจัย
   • มาตรฐานที่ ๖ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน
   • ตัวบ่งชี้ ( ต่อ )
   • ๖ . ๓ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
   • ๖ . ๔ ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านปัจจัย
   • มาตรฐานที่ ๗ ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
   • ตัวบ่งชี้
   • ๗ . ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
   • ๗ . ๒ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านปัจจัย
   • มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีหลักสูตร / กิจกรรม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
   • ตัวบ่งชี้
   • ๘ . ๑ หลักสูตร กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือชุมชน
   • ๘ . ๒ สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   • ๘ . ๓ มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน / ผู้รับบริการ
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
   • มาตรฐานด้านปัจจัย
   • มาตรฐานที่ ๙ เครือข่ายร่วมจัด หรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
   • ตัวบ่งชี้
   • ๙ . ๑ เครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียน
   • ๙ . ๒ เครือข่ายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน / ผู้รับบริการ
  • การประเมินคุณภาพ ภายนอก
  • การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ . เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น การประเมินภายนอก คืออะไร
  • หลักการสำคัญ ในการประเมินภายนอกมีอะไรบ้าง ๑ . มุ่งพัฒนาคุณภาพไม่ได้จับผิดหรือลงโทษ ๒ . ยึดหลักความยุติธรรมโปร่งใส ๓ . มุ่งสร้างความสมดุล ระหว่างเสรีภาพทางการศึกษา และหลักการศึกษาของชาติ ๔ . มุ่งเน้นการประสานงาน มีลักษณะกัลยาณมิตร ๕ . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
  • วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก
   • ๑ . เพื่อศึกษาและยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
   • ๒ . ช่วยสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา
   • ๓ . ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
  • มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ( พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) ๕ มาตรฐาน ๑๙ ตัวบ่งชี้
  • มาตรฐาน กศน . และอัธยาศัย
   • ปรัชญา วัตถุประสงค์
   • กลยุทธ และแผน
   ๒ . การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน นอกระบบ ๓ . จัดการศึกษาเพื่อ การพัฒนาอาชีพและ ทักษะชีวิต ๔ . การบริหารจัดการ ๕ . การประกัน คุณภาพภายใน
  • มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนการจัดการศึกษา ( ม . ๕ ประกันคุณภาพภายใน ) มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ ๑ . ๑ การกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการ ดำเนินงาน รวมทั้งมีการกำหนดตัวบ่งชี้จากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจ
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งและนำไปปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔ มีข้อ ๒ และมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีครบทุกพันธกิจ ๓ มีข้อ ๑ และ มีการพัฒนาคุณภาพ และแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต พร้อมมีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ๒ มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต เป็นลายลักษณ์อักษร ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
   • ๑ . ๒ ระดับความสอดคล้องของปรัชญาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต กับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการนำผลการประเมินไปปรับแผนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ในปีต่อไป ๔ มีข้อ ๒ และมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๓ มีข้อ ๑ และมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๒ มีการกำหนดปรัชญาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
   • ๑ . ๓ ระดับของการบรรลุเป้าหมายตาม ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๒ บรรลุเป้าหมาย ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ( ม . ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๖ และ ๘ )
   • มี ๖ ตัวบ่งชี้
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ๒ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตร มีข้อ ๓ และหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับชั้นได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร ๔ มีข้อ ๒ และมีการบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ๓ มีข้อ ๑ และมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนาผู้เรียน ๒ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๒ . ๒ ระดับคุณภาพของผู้สอน เกณฑ์การพิจารณา ๒ . ๒ . ๑ มีจำนวนครูที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงพอเหมาะสม ๒ . ๒ . ๒ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู ๒ . ๒ . ๓ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน ๒ . ๒ . ๔ ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ๒ . ๒ . ๕ ครูมีแผนการสอนครบถ้วนตามรายวิชาที่สอน ๒ . ๒ . ๖ ครูที่จบระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาขึ้นไป หรือได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ๒ . ๒ . ๗ ครูสอนตรงตามวุฒิหรือผ่านการอบรมในรายวิชาที่สอน ( เฉพาะวิชาหลัก ) ๒ . ๒ . ๘ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง ๘ ข้อ ๔ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๖ - ๗ ข้อ ๓ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๔ - ๕ ข้อ ๒ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๐ - ๓ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะ แนน
  • ๒ . ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ๓ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๒ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๒ . ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกณฑ์การพิจารณา ๒ . ๔ . ๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ . ๔ . ๒ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๒ . ๔ . ๓ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒ . ๔ . ๔ ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ๒ . ๔ . ๕ ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ๒ . ๔ . ๖ ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ๒ . ๔ . ๗ ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๗ ข้อ ๔ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๕ - ๖ ข้อ ๓ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๓ - ๔ ข้อ ๒ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๒ . ๕ ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคะแนน O-Net >= X - 1 SD ๔ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ - ๘๙ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๓ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๒ ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๒ . ๖ ร้อยละของผู้เรียนที่จบตามเกณฑ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๖๕ - ๘๙ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒ ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • มาตรฐานที่ ๓ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ( ม . ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๖ และ ๘ )
   • มี ๔ ตัวบ่งชี้
   • ๓ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต
   เกณฑ์การพิจารณา ๓ . ๑ . ๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ . ๑ . ๒ หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ตรงความต้องการจำเป็น ๓ . ๑ . ๓ ประชาชนในพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
   • ๓ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต
   เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๓ . ๑ . ๔ ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมจากหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองได้ ๓ . ๑ . ๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรแล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๓ . ๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตเทียบกับเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของเป้าหมายทั้งปี ๔ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ของเป้าหมายทั้งปี ๓ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของเป้าหมายทั้งปี ๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๓ . ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและ ทักษะชีวิต เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ๓ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
   • ๓ . ๔ ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   เกณฑ์การพิจารณา ๓ . ๔ . ๑ มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานหรือทำเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๒ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๓ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๔ มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่น
   • ๓ . ๔ ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๓ . ๔ . ๕ มีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ / กิจกรรมในชีวิตประจำวันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ . ๔ . ๖ มีการกำกับ ควบคุม ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำหนด ๓ . ๔ . ๗ มีการประเมินผลการดำเนินงานและการให้บริการและมีร่องรอยของการปรับปรุง / พัฒนา
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๗ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ - ๖ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ( ม . ๕ , ๗ และ ๙ )
   • มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ
  • ๔ . ๑ ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
   • เกณฑ์การพิจารณา
   • ๔ . ๑ . ๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
   • ๔ . ๑ . ๒ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ครอบคลุมทุกส่วนงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
   • ๔ . ๑ . ๓ มีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
   • ๔ . ๑ . ๔ มีการตรวจสอบและประเมินแผนการพัฒนาบุคลากร
   • ๔ . ๑ . ๕ มีการนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
   • ๔ . ๒ ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
   เกณฑ์การพิจารณา ๔ . ๒ . ๑ มีการวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกด้านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ . ๒ . ๒ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ ในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกด้านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
   • ๔ . ๒ ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
   เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๔ . ๒ . ๓ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๔ . ๒ . ๔ มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๔ . ๒ . ๕ มีการนำผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไปปรับระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • ๔ . ๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ของการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ มีข้อ ๒ และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ มีข้อ ๑ และ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๒ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
   • ๔ . ๔ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
   เกณฑ์การพิจารณา ๔ . ๔ . ๑ มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ ๔ . ๔ . ๒ มีการจัดทำนโยบายตามแผนการส่งเสริมและการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ . ๔ . ๓ มีระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกต้อง และครบถ้วนทันกับการใช้งาน ๔ . ๔ . ๔ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๔ . ๔ . ๕ มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน ๔ . ๔ . ๖ มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๖ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพภายใน ( ม . ๕ )
   • มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
   • ๕ . ๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต อย่างครบถ้วน เป็นรูปธรรม และนำสู่การปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพและมีการนำผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔ มีข้อ ๒ และมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการนำผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี ๓ มีข้อ ๑ และ มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานหลักของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ๒ มีระบบ กลไก และนโยบายในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม ทั้งระดับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และหน่วยงานหลักของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
   • ๕ . ๒ ระดับคุณภาพของรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง
  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองที่สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ๔ มีข้อ ๒ และมีการนำเสนอรายงานประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพที่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานหลักพิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบเป็นระยะ ๓ มีข้อ ๑ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีรายงานประจำปีที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ๒ มีรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และหน่วยงานหลักของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  • การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
   • สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไม่ต่ำกว่าระดับดี ( ≥ ๒ . ๗๕ ในระบบ ๔ คะแนน )
   • สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า ๓ ใน ๕ ของมาตรฐานที่ประเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า ๓ มาตรฐานใน ๕ มาตรฐาน
   • สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
   สถานศึกษาในที่นี้ หมายถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
  • แนวทางในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประกันคุณภาพภายใน
  • เป้าหมาย ใช้มาตรฐานการศึกษานอกระบบ เป็นเป้าหมายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะทำการประกันคุณภาพใน สถานศึกษาให้สำเร็จได้อย่างไร
  • การพัฒนาคุณภาพ (QC) การตรวจติดตามคุณภาพ (QAu)
   • การประเมินคุณภาพ
   • ภายใน (IQA)
   • ภายนอก (EQA)
   การประกันคุณภาพ (QA) กระบวนการ ปรับปรุง คุณภาพ กระบวนการพัฒนาสู่คุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบ คุณภาพ
  • พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ พ . ศ .2542 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ . ศ .2545 มาตรา 51 : บทบังคับสถานศึกษาที่ประเมินแล้ว ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ สมศ . เสนอแนะ มาตรา 50: ให้สถานศึกษาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประเมิน คุณภาพภายนอกแก่ สมศ . มาตรา 49: ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน มาตรา 48 : 1. ต้องจัดให้มีระบบ 2. ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปกติ 3. ต้องทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินตนเอง
   • มาตรา 47 :
   • ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา :
   • ประกันคุณภาพภายใน &
   • ประกันคุณภาพภายนอก
   • Quality Development
   • Quality Monitoring
   • Quality Assessment
   Quality Control Quality Assurance System
   • Quality
   • Assessment
   • Internal
   • External
   Quality Auditing
  • มาตรา ๔๗ หมวด ๖ ให้มีระบบประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพภายนอก ( มาตรา ๔๙ ) การประกันคุณภาพภายใน ( มาตรา ๔๘ ) ข้อมูลป้อนกลับ รายงานประจำปีที่เป็น การประเมินตนเอง การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา การตรวจเยี่ยม การติดตามผล รายงานผล การประเมิน ข้อมูลป้อนกลับ สถานศึกษา สมศ .
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๑ . ผู้ประเมินภายนอกควรแสดงบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ . เป็นผู้ออกให้ หรือหากผู้ประเมินภายนอกมิได้แสดงบัตรดังกล่าว สถานศึกษาสามารถขอให้ผู้ประเมินภายนอกแสดงบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกได้
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๒ . สถานศึกษาควรดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย ๑๘ มาตรฐาน วางแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง (SAR) ทั้งนี้ ไม่จำเป็น ต้องจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๔ มาตรฐาน ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ( SAR ตามมาตรา ๔๘ เป็นรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา )
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๓ . สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องจัดเก็บหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นพิเศษตามแต่ละมาตรฐาน ขอให้จัดเก็บหลักฐาน / ข้อมูลต่างๆ ไว้ตามปกติของสถานศึกษา และในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกขอดูเอกสารหลักฐาน สถานศึกษาเพียงแค่แจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารหรือนำไปยังที่เก็บเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบ
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๔ . การบันทึกข้อมูลภาคสนามเป็นหน้าที่ที่ผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติด้วยตนเอง หาก ผู้ประเมินภายนอกร้องขอให้สถานศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลดังกล่าว สถานศึกษา ต้องไม่ปฏิบัติโดยเด็ดขาด
   • ๕ . สถานศึกษา ไม่จำเป็น ต้องจัดเตรียมการรับรองผู้ประเมินภายนอกหรือจัดเตรียมของที่ระลึกใดๆ โดย สมศ . ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ผู้ประเมินภายนอกใช้ในการประชุมหารือระหว่างการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ก็เพียงพอแล้ว
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๖ . ในวันสุดท้ายของการประเมิน ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา ซึ่งจะเป็นการรายงานข้อมูล จุดเด่น และจุดด้อยที่ควรพัฒนาโดยสรุป ยังมิได้เสนอว่ามาตรฐานใดได้รับการรับรองหรือไม่รับรอง และหากสถานศึกษาเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ประเมินภายนอกมีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน สถานศึกษาสามารถทักท้วงและแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๗ . ผู้ประเมินภายนอกจะส่ง ( ร่าง ) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษาพิจารณาภายในเวลา ๑๕ วันทำการหลังจากวันประเมิน เมื่อสถานศึกษาได้รับ ( ร่าง ) รายงานจะมีเวลาในการพิจารณารายงาน ๑๕ วันทำการหลังจากได้รับ ( ร่าง ) รายงานจากหน่วยประเมินภายนอก ขอให้สถานศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ ( ร่าง ) รายงาน ทั้งนี้สถานศึกษาไม่ควรลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ ( ร่าง ) รายงานโดยที่ยังไม่ได้พิจารณารายงาน
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ในกรณีที่สถานศึกษาพิจารณา(ร่าง)รายงานแล้ว ไม่มีข้อทักท้วง สามารถทำหนังสือแจ้งการยอมรับ(ร่าง)รายงานและลงนามรับ(ร่าง)รายงาน โดยส่งให้หน่วยประเมินได้ทันที
   • หากสถานศึกษา ไม่ยอมรับ ( ร่าง ) รายงาน ให้จัดทำข้อโต้แย้ง ไปยังหน่วยประเมิน พร้อมหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้ง โดยที่ยังไม่ต้องลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ เพราะหากสถานศึกษาลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสถานศึกษารับรอง(ร่าง)รายงานดังกล่าว และไม่สามารถโต้แย้งหรือทักท้วงใดๆ ได้อีก
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • กรณีที่หน่วยประเมินแจ้งให้สถานศึกษาลงนามไว้ตั้งแต่วันสุดท้ายของวันประเมิน โดยที่สถานศึกษายังไม่ได้พิจารณา ( ร่าง ) รายงานนั้น สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องทำตาม และหากมีกรณีเช่นนี้ขอให้สถานศึกษาแจ้งให้ สมศ . ทราบด้วย เพื่อที่สมศ . จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับหน่วยประเมินดังกล่าว
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๘ . หากสถานศึกษาเห็นชอบ ( ร่าง ) รายงานฯ และลงนามรับรองแล้ว สถานศึกษาสามารถนำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงได้ทันที โดย ไม่ต้องรอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ฉบับสมบูรณ์จาก สมศ .
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๙ . ในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สถานศึกษาสามารถแจ้งให้ สมศ . ทราบ โดยเขียนข้อมูลในแบบสอบถามติดตามผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ . ส่งให้ หรือทำหนังสือแจ้งมาที่ สมศ . โดยตรง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการคัดกรองและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพต่อไป โดยข้อมูลจากสถานศึกษาจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผย และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลประเมินสถานศึกษาทั้งสิ้น
  • คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ )
   • ๑๐ . สมศ . จะจัดส่งแบบสอบถามเพื่อติดตามผู้ประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษาล่วงหน้าในช่วงเวลาก่อนที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในการนี้ขอความกรุณาสถานศึกษากรอกข้อมูลในแบบสอบถามดังกล่าวตามความเป็นจริงหลังจากสถานศึกษาของท่านได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกไม่เกิน ๒๐ วันนับจากวันสุดท้ายของการประเมินสถานศึกษา และจัดส่งมายัง สมศ . โดยใช้ซองตอบรับที่จ่าหน้าถึงสมศ . ตามที่ได้ส่งให้แล้วโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ( สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ) ซึ่งข้อมูลนี้จะถือเป็นข้อมูลลับที่จะไม่มีการเปิดเผยการให้ข้อมูลของท่านแต่อย่างใด
  • สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 02-216-3955 ต่อ 150 ( ภารดี ),154( พรวลัย ) http://www.onesqa.or.th e-mail : info@onesqa.or.th