Your SlideShare is downloading. ×
ผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทอง5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทอง5

2,981
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,981
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. -ขอบเขตงานสำารวจ- ผังเมืองชุมชนเทศบาล จอมทอง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย กองช่างเทศบาลตำาบลจอมทอง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานประปาจังหวัดเชียงใหม่
 • 2. คำานำา ผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทองนี้ ได้รับการวางและจัดทำาขึ้นโดย เทศบาลตำาบลจอมทองร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำานักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมสนับสนุนโดย สำานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำา นักงานท้อ งถิ่น จังหวัดเชี ยงใหม่ และ สำานักงานประปาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ“พลังชุมชนสร้างสรรค์ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข” ซึ่งมีแนวคิดให้ประชาชนพึ่งพาตนเองและสามารถ แก้ไขปัญหาส่วนตัวและส่วนรวม รวมทั้งการยังชีพตนเองและประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นด้วย จึงนำา ไปสู่นโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบูร ณา การภารกิ จ ของ 4 หน่ว ยงาน ได้ แ ก่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (จั ดทำา แผน ชุ ม ชน) กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น (จั ดทำา แผนพั ฒ นา อปท.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (จัดทำาผังชุมชน) และการประปาส่วนภูมิภาค (จั ด ทำา ประปาคุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน) ภายใต้ โ ครงการนี้ การจั ด ทำา ผั ง ชุ ม ชนจะมุ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในชุ ม ชน การ อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และการ ปรับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพทาง กายภาพของชุมชน บนหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ เกิดเป็น “ทุนโครงสร้างของชุมชน” ซึ่งเกิดจากการวางแผนร่วมกันใน ชุมชน การวางและจัดทำาผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทองนี้ มีวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกั บหลักการดั งกล่าวซึ่ง จะได้ใ ช้เ ป็น แนวทางในการพัฒ นา ชุ ม ชน ใน ด้ า นการใช้ ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น การ คม นา คม ขน ส่ ง กา ร สาธารณูปโภค การบริการสาธารณะ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสอดคล้ อ งกั บ สภาพของชุ ม ชนและแนวโน้ ม การเจริ ญ เติบโตของชุมชนต่อไปในอนาคต เทศบาลตำาบลจอมทอง ตุลาคม 2552
 • 3. สารบัญ หน้า บทที่ 1 สภาพโดยทั่วไป 1.1 สภาพโดยทัวไปของอำาเภอ ่ 1-1 1.1.1 ประวัติความเป็นมา 1-1 1.1.2 ทีตั้งและอาณาเขตการปกครอง ่ 1-1 1.1.3 สภาพทางกายภาพ 1-1 1.1.4 สภาพทางสังคมและประชากร 1-2 1.1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 1-2 1.2 สภาพโดยทัวไปของชุมชนเทศบาล ่ 1-2 1.2.1 ทีตั้งและอาณาเขตการปกครอง ่ 1-2 1.2.2 สภาพทางกายภาพ 1-3 1.2.3 การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 1-3 1.2.4 สภาพทางสังคมและประชากร 1-4 1.2.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 1-5 1.2.6 โครงสร้างพื้นฐาน 1-5 บทที่ 2 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชนเทศบาล ในอนาคต 2-1 2.1 บทบาทและหน้าที่ของชุมชน 2-1 2.2 แนวโน้มการขยายตัวด้านประชากร 2-1 2.3 แนวโน้มทิศทางการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 2-2 2.3.1 ปัญหาของชุมชน 2-2 2.3.2 ข้อจำากัดของชุมชน 2-3 2.2.3 ศักยภาพของชุมชน 2-3 2.3.4 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน 2-3
 • 4. หน้า บทที่ 3 แนวทางการพัฒนา 3.1 แนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 3-1 3.2 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 3-2 3.3 โครงการพัฒนา 3-3 3.3.1 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 3-3 3.3.2 โครงการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจราจร 3-4 3.3.3 โครงการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและกำาจัดขยะ 3-5 3.3.4 โครงการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 3-5 3.3.5 โครงการสงวนรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ของราชการ 3-6 3.3.6 โครงการปรับปรุงระบบระบายนำ้าของชุมชนและจัด เตรียม 3-6 พื้นที่เพื่อการบำาบัดนำ้าเสีย 3.3.7 โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการประปา3-7 3.3.8 โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการโทรศัพท์3-8 3.3.9 โครงการอนุรักษ์พื้นทีริมนำ้าโดยกันไว้เป็นเขตรักษา ่ 3-9 สภาพแวดล้อมในระยะที่เหมาะสม 3.3.10 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ สนามเด็กเล่น 3-9 ของชุมชน ภาคผนวก - ตัวอย่างผังเมืองชุมชน (เทศบาล) ผ-1 - ตัวอย่างข้อกำาหนดผังเมืองชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผ-2 - รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ-7 - ข้อเสนอแนะโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ผ-8 - แบบถนนมาตรฐานขนาดเขตทาง 12.00 เมตร ผ-9 - แบบถนนมาตรฐานขนาดเขตทาง 16.00 เมตร ผ-10
 • 5. - แบบถนนมาตรฐานขนาดเขตทาง 20.00 เมตร ผ-11 - แบบถนนมาตรฐานขนาดเขตทาง 40.00 เมตร ผ-12 - แบบถนนมาตรฐานขนาดเขตทาง 60.00 เมตร ผ-13 - การกำาจัดขยะมูลฝอย ผ-14 - โรงฆ่าสัตว์ ผ-19 - สวนสาธารณะ ผ-23 - ระบบบำาบัดนำ้าเสีย ผ-28 สารบัญตาราง หน้า ตารางที่ 1.1 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2551 1-4 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตารางที่ 2.1 แสดงการคาดประมาณจำานวนประชากรในอนาคต ใน การวางผังเมืองชุมชน 2-2 สารบัญแผนที่ แผนที่ 1.1 แสดงเขตการปกครองและเส้นทางคมนาคม 1-1ก แผนที่ 1.2 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบน พ.ศ. 2551 1-2ก ั แผนที่ 3.4 แสดงประเภทถนนและมาตรฐานสัญลักษณ์ 3-4ก แผนที่ 3.5 แสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรฐาน สัญลักษณ์ 3-5ก สารบัญแผนผัง แผนผังที่ 3.1 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 3-1ก แผนผังที่ 3.2 แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 3-2ก แผนผังที่ 3.3 แสดงที่ตั้งโครงการพัฒนา 3-3ก
 • 6. บทที่ 1 สภาพโดยทั่วไป 1.1 สภาพโดยทัวไปของอำาเภอ ่ 1.1.1 ประวัติความเป็นมา อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัตเกียวพันกับตำานานวัด ิ ่ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมทีตงของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มี ่ ั้ ลักษณะเป็นเนินเขาเล็ก ๆ คล้ายจอมปลวก หรือหลังเต่า มีปาไม้ทองกวาว ่ หรือทองหลาง อยูบนเนิน จึงเรียกว่า “ดอยจอมทอง” ตามตำานานดังกล่าว ่ เมือพระพุทธเจ้าเสด็จปรินพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาที่ ่ ิ ดอยแห่งนีและอันเชิญพระทักษิณโมลีธาตุ (พระเศียรเบืองขวาของ ้ ้ พระพุทธเจ้า) มีขนาดโตเท่าเมล็ดถัวเขียว เมล็ดข้าวโพด มีสณฐานกลม ่ ั เกลียง มีสคล้ายดอกพิกล หรือคล้ายทองดอกบวบ รวมพระบรมธาตุยอยอีก ้ ี ุ ่ เจ็ดองค์เข้าสูโกศเพชรและอันเชิญประดิษฐานไว้ในคูหาใต้พนดอยจอมทอง ่ ื้ และในปี พ.ศ. 1995 ได้มการก่อสร้างวัดขึนบนดอยจอมทอง แล้วเรียกชือว่า ี ้ ่ “วัดพระธาตุจอมทอง” ซึงได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง พ.ศ.2506 ได้ ่ เปลียนชือเป็น “วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร “ ่ ่ เมือ พ.ศ. 2443 ทางราชการได้ตง “ อำาเภอจอมทอง ” ขึน ่ ั้ ้ โดยใช้ชอเรียกตามตำานานวัด ื่ พระธาตุศรีจอมทอง เดิมทีตงอำาเภอจอมทองอยูทบานท่าศาลา หมูที่ 3 ่ ั้ ่ ี่ ้ ่ ตำาบลข่วงเปา ห่างจากทีวาการอำาเภอจอมทองในปัจจุบน 2 กิโลเมตร ่ ่ ั ประมาณ พ.ศ. 2476 ทางราชการได้ยายทีวาการอำาเภอไปสร้างทางทิศ ้ ่ ่ ตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระธาตุศรีจอมอทองวรวิหาร และต่อมากรมการ ปกครอง ได้อนุมตจดสรรงบประมาณให้กอสร้างอาคารทีวาการอำาเภอหลัง ั ิ ั ่ ่ ่ ใหม่ เป็นแบบสองชัน แทนอาคารหลังเก่าซึงเป็นไม้ชนเดียว และทรุดโทรม ้ ่ ั้ ด้วยงบประมาณ 2,844,200 บาท ซึงไม่เพียงพอในการก่อสร้างใน ่
 • 7. สภาวการณ์ขณะนัน อำาเภอจอมทอง จึงได้ขอความร่วมมือจากผูมจตศรัทธา ้ ้ ี ิ สมทบในการก่อสร้างได้จำานวนเงิน 495,868 บาท โดยเฉพาะอย่างยิงได้รบ ่ ั ความเมตตาจากพระคุณเจ้าพระญาณวิรยาจารย์ บริจาคเงินจำานวน 500,000 ิ บาท โดยได้เริมก่อสร้างตังแต่วนที่ 13 สิงหาคม 2533 และแล้วเสร็จเมือวัน ่ ้ ั ่ ที่ 19 มิถนายน 2534 หลังจากนันได้มพธเปิดทีวาการอำาเภอจอมทองหลัง ุ ้ ี ิ ี ่ ่ ใหม่ เมือวันที่ 26 สิงหาคม 2534 เป็นท้องถินทีมประวัตความเป็นมาที่ ่ ่ ่ ี ิ ยาวนาน มีอายุครบ 108 ปี ในปีพทธศักราช 2552 ุ 1-2 1.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง อำาเภอจอมทอง ตังอยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ้ ่ ่ ประมาณ 58 กิโลเมตร ตามทางหลวงถนนสายเชียงใหม่– ฮอด มีพนที่ ื้ ทังหมดประมาณ 864.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.38 ไร่ คิด ้ เป็นร้อยละ 4.37 ของพืนทีจงหวัดเชียงใหม่ อำาเภอจอมทอง แบ่งเขต ้ ่ ั การปกครอง ตามพระราชบัญญัตลกษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่ง ิ ั เป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน 6 ตำาบล คือตำาบลบ้านหลวง , ตำาบลข่วงเปา, ตำาบลดอยแก้ว , ตำาบลสบเตียะ , ตำาบลแม่สอย , ตำาบล ๊ บ้านแปะ มีจำานวนหมูบาน 103 หมูบาน เทศบาลตำาบล 1 แห่ง คือ ่ ้ ่ ้ เทศบาลตำาบลจอมทอง โดยมีอาณาเขตการปกครองต่อไปนี. ้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอบ้านโฮ่งและอำาเภอเวียง หนองล่อง (จังหวัดลำาพูน) ทิศใต้ ติดต่อกับอำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1.1.3 สภาพทางกายภาพ อำาเภอจอมทอง มีลักษณะภูมิประเทศ พอสรุปได้ดังนี้
 • 8. ลักษณะพื้นที่อำาเภอจอมทอง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่นำ้า ปิง นำ้าแม่กลาง พื้นที่หุบเขา เชิงเขาซึ่งใช้ประโยชน์ในการทำานา ทำา สวน ทำาไร่ ปลูกไม้ยืนต้น เช่นลำาไย สำาหรับบริเวณภูเขาเป็นแหล่งต้นนำ้า ลำาธารและที่อยู่อาศัย สภาพพื้นที่ พื้นที่สูงทางตอนกลางทีราบลุ่มทางทิศ ่ เหนือ และพื้นที่ภูเขาสูงหรือเนินเขาอยู่ด้านตะวันตก มีเทือกเขาอินทน นท์ซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ สูงจากระดับนำ้าทะเลปาน กลาง 2,565.3341 เมตร กั้นเขตแดนระหว่างอำาเภอจอมทองและอำาเภอ แม่แจ่มโดยตลอด ภูมิอากาศ ลักษณะภูมอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูฝน เริ่ม ิ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ ซึ่งพัดพาเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม ฝ่ายใต้ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศมรสุมเมืองร้อน ช่วง พฤษภาคม - กันยายน มีฝนตกชุก ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มี อากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ ٩.٧ องศา สูงสุดประมาณ ٣ ٩.٦ องศา 1-3 แหล่งนำ้า แหล่งนำ้าของอำาเภอ ทีใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม อุปโภค และ ่ บริโภคทีสำาคัญ ได้แก่ ลำานำ้าปิง ลำานำ้าแม่กลาง ลำานำ้าแม่แจ่ม ลำานำ้าแม่ ่ เตียะ ลำานำ้าแม่แต๊ะ และลำานำ้าแม่สอย อ่างเก็บนำ้า ได้แก่ หนองด้าง หนอง ๊ หลวง และห้วยตันตึง สำาหรับแหล่งนำ้าใต้ดนของอำาเภอ ได้มการขุดเจาะ ิ ี เพือนำามาใช้อปโภค บริโภค นำ้าเพือการอุปโภคใช้นำ้าประปาจากแม่นำ้าปิง ่ ุ ่ ประชาชนชนบท นำ้ากรองได้ไม่สะอาดเนืองจากใช้มานานแล้ว และขาดการ ่ บำารุงรักษาเครืองกรองนำ้าทีใช้สวนร่วม บางหมูบาน ขาดนำ้าใช้ในช่วงเดือน ่ ่ ่ ่ ้ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ในส่วนการใช้นำ้าเพือบริโภค ประชาชน ่ ร้อยละ 70 ซือนำ้าดืมเกือบตลอดปี ส่วนทีเหลือจะบริโภคจากบ่อบาดาล ้ ่ ่ บ่อนำ้าตืน และประปาจากแม่นำ้าปิง และไม่มภาชนะรองรับนำ้าฝนครบทุกครัว ้ ี เรือน สำาหรับนำ้าเพือการเกษตร ส่วนใหญ่ปญหาเกิดในฤดูแล้ง จะขาดแคลน ่ ั นำ้าสำาหรับการประกอบอาชีพและจะต้องใช้เครืองสูบนำ้าพลังงานไฟฟ้าจาก ่
 • 9. แม่นำ้าปิง บางพืนทีทอส่งนำ้ายังไปไม่ทวถึง และเพียงพอ ต้องอาศัยนำ้าจาก ้ ่ ่ ั่ การขุดเจาะบาดาลและแหล่งนำ้าธรรมชาติทวไป ั่ 1.1.4 สภาพทางสังคมและประชากร อำา เภอจอมทอง จำา นวนประชากรทั้ง สิ้น 65,675 คน ( สำา นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) มากเป็น อัน ดับ ที่ 14 ของ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งอำา เภอประมาณ 864 ตารางกิโลเมตร มี ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 76 คนต่อตารางกิโลเมตรหรือ 1 คนต่อไร่ โดยตำาบล บ้านหลวง จำานวน 13,437 คน มีประชากรมากที่สุด ประมาณร้อยละ 20.46 ของอำาเภอ รองลงมาคือ ตำาบลสบเตี้ยะ จำานวน 12,628 คน มี ป ระชากร ร้ อ ยละ 19.23 ของอำา เภอ ส่ ว นตำา บลที่ มี ประชากรน้อยที่สุด คือตำา บลดอยแก้ว จำา นวน 3,555 คน คิดเป็นร้อย ละ 5.41 ของอำาเภอ การนับถือศาสนา อำาเภอจอมทอง เป็นอำาเภอที่มีความ เกี่ยวข้องผูกพันกับสถาบันทางศาสนา มาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิง ชื่อของอำาเภอตั้งและเรียกตามตำานานวัด ่ พระธาตุศรีจอมทอง มีสถาบัน / องค์การทางศาสนาตั้งอยู่ จำานวน 55 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำาแนกตามการนับถือศาสนา ดังนี้ (ที่มา จปฐ.ปี 2551) - ศาสนาพุทธ จำานวน 50,419 คน คิด เป็น 91.83 % - ศาสนาคริสต์ จำานวน 4,377 คน คิด เป็น 7.98 % - ศาสนาอิสลาม,ซิกข์และอื่นๆ จำานวน 108 คน คิด เป็น 0.19% - ประเพณี ที่ สำา คั ญ เฉพาะประเพณี แ ห่ ไ ม้ คำ้า โพธิ์ แ ละ ประเพณีสรงนำ้าพระธาตุ/เดือนเก้าเป็ง 1. ประเพณีแห่ไม้คำ้าโพธิ์ ประมาณ เดือน เมษายน 2. ประเพณีสรงนำ้าพระธาตุ/เดือนเก้าเป็ง ประมาณ เดือน มิถุนายน 1-4 - เชื้อสายของประชากร เป็นชาวเผ่ากระเหรียงและม้ง ่ ประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยหนาแน่นอยู่ทางตอนกลาง และด้านตะวันออก
 • 10. ของอำาเภอ เนื่องสภาพภูมิประเทศ เหมาะสมสำาหรับการทำาเกษตรด้าน ตะวันตกมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขา การบริการด้านสังคม การบริการด้านสังคม ประกอบด้วย.-  ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขของอำาเภอ มีสถานทีให้บริการด้าน ่ สาธารณสุขทีมศกยภาพในการพัฒนา ่ ี ั คุณภาพชีวตด้านสุขภาพอนามัย ให้กบประชาชนชาวอำาเภอจอมทองและ ิ ั ใกล้เคียง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับโรงพยาบาลจอมทอง ให้ เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด รองจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และมี สำานักงานสาธารณสุข 1 แห่ง  ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เป็นพื้นที่ตั้งสำานักงานพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขตที่ 6 มีสถานที่ให้บริการด้านการศึกษา ตั้งแต่ก่อนประถม ศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นที่ตั้ง วิทยาการอาชีพจอมทอง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ (อินทนนท์) และการให้บริการระบบการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลประชากรจำาแนกตามระดับการศึกษา (ที่มา จปฐ.2551) - ไม่เคยศึกษา – ตำ่า จำานวน 11,691 คิดเป็น 21.26% กว่า ป. 4 คน - ป. 4 - ป. 6 จำานวน 24,022 คิดเป็น 43.75% คน - ม. 1 – 6 , ม.ศ 1-5 จำานวน 11,231 คิดเป็น 20.45% คน - ปวช. – ปวส. จำานวน 2,125 คิดเป็น 3.87% คน - ระดับปริญญา จำานวน 3,006 คิดเป็น 5.48% คน - อื่นๆ ไม่ระบุ จำานวน 2,829 คิดเป็น 5.16 % คน  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สนของอำาเภอ ิ ิ จอมทอง ในการสร้างความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สนของประชาชน ิ ิ
 • 11. อำาเภอจอมทอง มีหน่วยงาน กลุม/องค์กร ทีสามารถสร้างความสงบสุขแก่ ่ ่ ประชาชน อาทิ เช่น สถานีตำารวจภูธรจอมทอง , เจ้าหน้าทีฝายปกครอง ( ่ ่ ทีทำาการปกครองอำาเภอ, กำานัน / ผูใหญ่บาน , อาสาสมัครพลังมวลชน) , ่ ้ ้ ศูนย์ตอสูเพือเอาชนะยาเสพติด (สตส.อ.) ่ ้ ่ 1-5 1.1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของอำาเภอจอมทอง ส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ได้ แ ก่ การปลู ก ลำา ไย ข้ า ว หอมแดง กระเทียม ฯลฯ รองลงมาได้แก่พาณิชยกรรม ได้แก่รานขายของชำา และ ้ ของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครืองดืม ่ ่  พาณิชยกรรม จำานวน 450 แห่งลั กษณะกิ จการค้ าและ บริ การที่ มี อยู่ ในชุ มชน ส่ วนใหญ่ เป็ นประเภทการค้ าและบริ การพื้นฐานที่ จำาเป็นสำาหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและบริเวณโดยรอบ เป็นร้าน ค้าขนาดเล็ก ซึ่งได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภทร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของชำาและของใช้เบ็ดเตล็ด และสถานบริการอื่นๆ เป็นต้น  อุ ต สาหกรรม จำา นวน 900 แห่ ง กิ จ การส่ ว นใหญ่ กิจการที่เกี่ยวกับประเภทซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รองลงมา ได้แก่ กิจการโรงสีข้าว และรับจ้างทำาดอกไม้  เกษตรกรรม จากพื้นที่ทั้งหมด 470,956 ไร่ เป็น เ นื้ อ ที่ ถื อ ค ร อ ง ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร 79,097 ไ ร่ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 16.80 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งต้นนำ้า ทำาให้มีพื้นที่หลายจุดตามแนว เชิงเขาสามารถสร้างอ่างเก็บนำ้า เพื่อเป็นต้นทุนให้กับระบบชลประทาน ราษฎร์หรือระบบเหมืองฝาย แม่นำ้าปิดทีไหล่ผ่านตลอดแนว 1.2 สภาพโดยทัวไปของชุมชนเทศบาล ่ 1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง เทศบาลตำาบลจอมทอง ตังอยูเลขที่ 299 หมูที่ 4 ้ ่ ่ ตำาบลบ้านหลวง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 60 ่ ่ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) มีพนทีทงหมด 3.82 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืนทีบางส่วนของ 3 ื้ ่ ั้ ้ ่ ตำาบล คือตำาบลบ้านหลวง ตำาบลข่วงเปา และตำาบลดอยแก้ว รวม ทังหมด 10 หมูบาน เทศบาลจัดตังตาม ้ ่ ้ ้
 • 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 โดยมีเขตดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จดหลักกิโลเมตรที่ 1 หน้าวัดข่วงเปา ทิศใต้ จดหลักกิโลเมตรที่ 60 ถนน สายเชียงใหม่ - ฮอด ทิศตะวันออก ติดบ้านสันป่าซาง ม. 9 ต.ข่วง เปา และบ้านแท่นคำา หมู่ 1 ต. บ้านหลวง ทิศตะวันตก จดลำานำ้าแม่กลาง 1-6 1.2.2 สภาพทางกายภาพ เทศบาลตำาบลจอมทอง พืนทีสวนใหญ่ของเทศบาลเป็น ้ ่ ่ ทีราบลุมแม่นำ้า มีทราบสูงอยุทางทิศตะวันตกเลียบตามลำานำ้าแม่กลาง ่ ่ ี่ ่ ซึงเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญ ใช้ประโยชน์ทงการเกษตรกรรมและการอุปโภค ่ ั้ บริโภค บริเวณชุมชนมีถนนสายสำาคัญผ่านคือเส้นทางทีสามารถติดต่อกับ ่ อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน ทางด้านตะวันออก และเส้นทางสูนำ้าตกแม่ ่ ยะ ทางด้านตะวันตกของชุมชน สำาหรับถนนทีเชือมต่อพืนทีตางๆ ของชุมชน ่ ่ ้ ่ ่ เข้าด้วยกัน จะมีโครงข่ายทีคอนข้างจะทัวถึงเกือบทังหมดอยูในพืนทีชมชน ่ ่ ่ ้ ่ ้ ่ ุ ด้านตะวันตก 1.2.3 การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตเทศบาลตำาบลจอมทอง มี ลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ทั่วไป แต่จะหนาแน่นสองข้างทาง ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 บริเวณรอบนอกหรือพื้นที่ด้าน หลังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จะมีการตั้งถิ่นฐานของประชากร ทีเบาบาง สามารถจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ ่ 1.1) - การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย จะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไป ในชุมชนบริเวณด้านตะวันตกของถนนสายหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ดอนระหว่าง แม่นำ้า แม่กลางและแม่นำ้า แม่ปิง ลักษณะของพื้นที่อยู่อาศัยจะสะท้อนถึง วิถีชีวิตและลักษณะทางสังคมของกลุ่มชนในพื้นที่ คือ มีการตั้งบ้านเรือน เป็นกลุ่มเครือญาติ ในพื้นที่แต่ละแปลงโดยเฉลี่ยจะมีบ้านปะมาณ 3-4 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนจะมียุ้งข้าวของตนเอง
 • 13. ในปัจจุบนลักษณะการใช้ทดนประเภททีอยูอาศัยจะมี 2 ั ี่ ิ ่ ่ ลักษณะ คือเพือทีอยูอาศัยและประกอบธุรกิจการค้าในอาคารเดียวกัน โดย ่ ่ ่ ชันล่างหรือบางส่วนของอาคารใช้เพือประกอบธุรกิจการค้า ส่วนชันบนใช้ ้ ่ ้ เป็นทีอยูอาศัย โดยมากอยูในบริเวณถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดิน ่ ่ ่ หมายเลข 108 - การใช้ทดนประเภทพาณิชยกรรม ลักษณะการใช้ทดน ี่ ิ ี่ ิ ประเภทพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล ตำาบล ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายของชำาและของใช้เบ็ดเตล็ด จำานวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.19 รองลงมาเป็นร้านขายอาหารและเครืองดืม ่ ่ จำานวน 61 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 14.73 ของจำานวนสถานประกอบการ ในเขตเทศบาล นอกนันก็เป็นกิจการอืนๆ ทีให้บริการแก่ประชากรในพืนที่ ้ ่ ่ ้ การพาณิชยกรรมและการบริการ 1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม - ร้านขายของชำาและของใช้เบ็ดเตล็ด 96 แห่ง - ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 61 แห่ง - ร้านขายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป 43 แห่ง - ร้านเสริมสวย/ ตัดผม 43 แห่ง - สถานีบริการนำ้ามัน 6 แห่ง 1-7 - ร้านจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง 5 แห่ง - ร้ า น ค้ า อื่ น ๆ 160 แห่ง 2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ โรงฆ่าสัตว์ (ของเทศบาล) 1 แห่ง 3) สถานประกอบการด้านบริการ ก. ธนาคาร 6 แห่ง ข. สถานที่จำาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 64 แห่ง
 • 14. - การใช้ทดนประเภทอุตสาหกรรม มีจำานวนโรงงาน ี่ ิ ทังสิน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.29 ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทซ่อม ้ ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำานวน 15 แห่ง จักสานตะกร้า จำานวน 9 แห่ง นอกจากนันเป็นกิจการอุตสาหกรรมซึงมีจำานวนไม่มากนัก ้ ่ - การใช้ทดนประเภทสถาบันการศึกษา จำานวน 4 ี่ ิ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา จำานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือและโรงเรียน เอกชน จำานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนไชยจีนะวิทยา และโรงเรียนสุทธิวงศ์ ดำารงวิทย์ ซึงตังอยูในเขตชุมชนทางด้านตะวันตก ของทางหลวงแผ่นดิน ่ ้ ่ หมายเลข 108 - การใช้ทดนประเภทสถาบันศาสนา จำานวน 4 วัด ี่ ิ ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดข่วงเปาอยูทางด้านเหนือ วัดดอย ่ แก้วอยูทางใต้ของชุมชน และวัดพุทธนิมต มีโบสถ์คริสต์ จำานวน 3 ่ ิ แห่ง ประกอบด้วย คริสตจักรลามันคาทอลิก คริสต์จกรคริสเตียนบ้านทุง ั ่ รวงทองและคริสตจักรคริสเตียนข่วงเปา วัดจีน (ศาลเจ้า) 2 แห่ง - การใช้ทดนประเภทสวนสาธารณะและทีพกผ่อน ี่ ิ ่ ั หย่อนใจ ในเทศบาลตำาบลจอมทอง มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำานวน 12 แห่ง แบ่งเป็นสนามกีฬาเอนกประสงค์ 2 แห่ง สนามฟุตบอล 2 แห่ง สนามบาสเกตบอล 2 แห่ง สนามตะกร้อ 5 แห่ง และสนามเด็ก เล่น 1 แห่ง - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ทางการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริเวณสถานทีราชการทีสำาคัญ ่ ่ ได้แก่สำานักงานเทศบาลตำาบลจอมทอง โรงเรียน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ จะอยูตอนกลางของชุมชนใกล้ทวาการอำาเภอ ส่วนโรงพยาบาลอยูดานใต้ ่ ี่ ่ ่ ้ ของชุมชน - การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่พนทีโดยรอบชุมชนทังพืนทีชนบททัวไปและบริเวณทีเกษตรกรรมเพือ ื้ ่ ้ ้ ่ ่ ่ ่ สวนลำาไย จะอยูตดกับพืนทีชมชน ทังนีเนืองจากเจ้าของหรือเกษตรกร ่ ิ ้ ่ ุ ้ ้ ่ สามารถดูแลได้สะดวก ส่วนบริเวณทีลมและห่างจากทีอยูอาศัย จะเป็นพืนที่ ่ ุ่ ่ ่ ้ ทำานา 1-8 ตารางที่ 1.1 แสดงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2551 ผังเมือง
 • 15. ชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ - ทีอยู่อาศัย ่ 1,476.50 61.84 - พาณิชยกรรม 135.00 5.65 - อุตสาหกรรม 10.00 0.42 - ชนบทและเกษตรกรรม 700.00 29.32 - สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน 1.00 0.04 หย่อนใจ 30.00 1.26 - สถาบันการศึกษา - สถาบันศาสนา 44.00 1.84 - สถาบันราชการ สาธารณูปโภค - - และสาธารณูปการ - ถนน ซอย แม่นำ้า ห้วย หนอง บึง รวม 2,387.50 100.00 3.82 ตร.กม. 100.00 ทีมา : สำานักงานเทศบาลตำาบลจอมทอง ่ 1.2.4 สภาพทางสังคมและประชากร ข้อมูลจากสำา นักบริหารการทะเบียน เมือเดือนธันวาคม พ.ศ. ่ 255 ١ เขตเทศบาลตำาบลจอมทอง มีจำานวนประชากร ٩,٣٠٢ คน เพศ ชาย 4,419 คน เพศหญิ ง 4,٨٨٣ คน มีความหนาแน่ น ของประชากร โดยเฉลี่ ย ประมาณ 2,435 คนต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร มี จำา นวนบ้ า น 3,598 หลัง คาเรื อน ขนาดครั ว เรื อ นโดยเฉลี่ ย 3 คนต่ อ ครั ว เรื อ น อั ต ราส่ ว น ระหว่ า งเพศเท่ า กั บ 47.50 : 52.50 เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้ า งด้ า นอายุ ของประชากรปรากฏว่ า ประชากรในหมวดอายุ 50-54 ปี มี จำา นวนมาก ที่สุดคิ ดเป็ น ร้ อยละ ٩.76 ของประชากรในเขตเทศบาลตำา บลจอมทอง ทั้ง หมด รองลงมาเป็ นประชากรในหมวดอายุ ٥5 – ٥9 ปี , ٤٩ - ٤٥ ปี และ ٢٩ - ٢٥ ปี คิดเป็นร้อยละ ٨.٥٣, 8.11 , และ 7.64 ของประชากร ในเขตเทศบาลตำาบลจอมทองตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ อยูในวัยทำางาน กล่าวคือ ประชากรที่มีอายุระหว่าง ٥٩ - ١٥ ปี มีจำานวน ่
 • 16. 6,١٠٥ คน คิ ดเป็น ร้อยละ 65.62 ของจำา นวนประชากรในเขตเทศบาล ตำาบลจอมทอง 1-9 จากโครงสร้างประชากรในเขตเทศบาลตำา บลจอมทอง ได้ ศึก ษาอัตราส่ว นผู้ เป็ นภาระ โดยศึก ษาจากจำา นวนประชากรที่มี อายุ ตำ่า กว่ า ١٥ ปี (١٤ -٠ ปี ) ซึ่ ง มี จำา นวน 1,٢٢١ คน และประชากรที่ มี อ ายุ ตังแต่ ٦٠ ปีขนไป ١,977 คน ต่อจำานวนประชากรทีมอายุระหว่าง ٥٩ – ١٥ ้ ึ้ ่ ี ปี ซึ่ง มีจำา นวน ٦,١٠٥ คนจะได้อัตราส่ว นผู้เ ป็น ภาระเท่า กับ 52 คนซึ่ง หมายถึงว่าประชากรในวัยทำางาน ١٠٠ คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและคน ชรา ٥٢ คน - ลักษณะทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 83 ของจำานวนประชากรทั้งหมด โดยมีศาสนสถาน 4 แห่ง ความสัมพันธ์ของคนในสังคมแบบเครือญาติ มีวฒนธรรมและ ั ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมา ฯลฯ เช่น ประเพณีแห่ไม้คำ้า โพธิ์ ประมาณเดือนเมษายน และประเพณีสรงนำ้าพระธาตุ/เดือนเก้าเป็ง ประมาณเดือนมิถุนายน 1.2.5 สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลัก ของเทศบาลตำาบลจอมทอง ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านการเกษตรกรรมและรับจ้างทัวไปและการพาณิช ่ ยกรรม ทางด้านการเกษตรกรรมส่วนใหญ่จำาทำานา ทำาสวน พืนทีทำานานันมี ้ ่ ้ นำ้าใช้เพียงพอตลอดปี สามารถทำาการเพาะปลูกได้ปละ 3 ครัง มีการปลูก ี ้ พืชไร่ และไม้ผลไม้ยนต้น เช่น ถัวเหลือง หอมแดง กระเทียม ลำาไย ื ่ มะม่วง เป็นต้น - พาณิชยกรรมและบริการ ในเขตเทศบาลตำาบลจอมทอง มี ส ถานประกอบกิ จ การค้ า และบริ ก ารทั้ ง หมด จำา นวน 414 แห่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กิ จ กรรมประเภท กิ จ การค้ า และบริ ก าร (ข้ อ มู ล จาก สำา นักงานสถิติแห่งชาติ โดยการสำา มะโน ในปี พ.ศ. ٢٥٥٠) ส่วนใหญ่ จำานวน 96 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ٢٣.١٩ ของจำานวนสถานประกอบ การในเขตเทศบาลเป็น ร้านขายของชำา และของใช้ เบ็ ดเตล็ ด รองลงมา เป็นร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม จำานวน 61 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ١ ٤.٧٣ ของจำานวนสถานประกอบการในเขตเทศบาล นอกนั้นก็เป็นกิจกา รอื่นๆ ที่ให้บริการแก่ประชากรในพื้นที่
 • 17. - อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำา บลจอมทอง มี จำา นวน โรงงานทั้ งสิ้ นจำา นวน ٥١ แห่ ง หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ ٢٦.٢٩ ของจำา นวน สถานประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมทั้ งหมด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กิ จ การ ประเภทซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำานวน 15 แห่ง และจักสาน ตะกร้า จำานวน 9 แห่ง นอกนั้นเป็นกิจการอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่ง มีจำานวนไม่มากนัก - เกษตรกรรม จากพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของเทศบาลตำา บล จอมทอง จำานวน 2,387.5 ไร่ เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.32 ของเทศบาล พื้นที่ทำา นานั้นมีนำ้า ใช้เพียงพอ ตลอดปี สามารถทำา การเพาะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง พื้นที่ทำานานั้นมีนำ้า ใช้ เพียงพอตลอดปี สามารถทำาการเพาะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง มีการปลูกพืช ไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจหลักที่สำาคัญได้แก่ ลำาไย ถัวเหลือง ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง 1-10 1.2.6 โครงสร้างพื้นฐาน ก. การคมนาคมและขนส่ง 1.) สภาพถนนปัจจุบัน เทศบาลตำาบลจอมทอง สามารถ ติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำาคัญ ดังนี้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) เชื่อมต่อเขตเมืองเชียงใหม่ กับอำาเภอต่างๆ ทางด้านใต้ และสามารถ ติดต่อกับเขตจังหวัดลำาพูนและแม่ฮ่องสอนได้ โดยผ่านอำาเภอ สันป่าตอง- จอมทอง –ฮอด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 แยกจากทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 108 ทางด้านเหนือของชุมชนบ้านหลวง อำาเภอจอมทอง ไปทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อนำ้าตกแม่กลาง และอุทยานแห่งชาติดอย อิน ทนนท์ ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นปัญหาของ ระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและ อุบัติเหตุต่าง ๆ ทีเกิดจากการคมนาคมและขนส่ง ่ สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ ในสภาพดี บริเวณที่มีปัญหาได้แก่ถนนภายในชุมชน ซึ่งมีขนาดเขต ทางคับแคบ ไม่มีท่อระบายนำ้าอย่างเป็นระบบ และถนนบางแห่งมีสภาพ ผิวจราจรถนนชำารุดทรุดโทรม จึงควรได้รับการพัฒนาต่อไป ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนน แต่ ล ะสาย ในปั จ จุ บั น ยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งที่ ดี ในอนาคตควรมี ก าร
 • 18. ปรั บ ปรุ ง ระบบถนน โดยกำา หนดแนวทางเพื่ อ รองรั บ และเชื่ อ มต่ อ การ คมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดียงขึ้นิ่ 2.) การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบนเทศบาลตำาบลจอมทอง ั มีถนนสายสำาคัญทีใช้ตดต่อกับ ่ ิ หน่วยงานอืน ๆ คือ ถนน สายเชียงใหม่ – ฮอด และถนนสายนำ้าตกแม่ ่ กลาง ซึงอยูในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวง ถนนทีอยูในความรับผิด ่ ่ ่ ่ ชอบของเทศบาลตำาบลจอมทอง มี 72 สาย ความยาว 18.432 กิโล กิโลเมตร ถนนกว้างประมาณ 3 – 6 เมตร ถนน คสล.และ ถนน คสม. ยาวรวม 2.65 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ยาวรวม 8.872 กิโลเมตร ถนนดินลูกรัง ยาวรวม 18.423 กิโลเมตร ถนนที่มปัญหาด้านการจราจร ี 2 แห่ง มีทางแยก 10 แห่ง ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 1 แห่ง สะพาน จำานวน 7 แห่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง สะพานไม้ – แห่ง การจราจรใช้ทงถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนของเทศบาล ั้ ในการสัญจรซึ่ งยังมีปญหาในเรืองของถนนคับแคบในย่านชุมชน ไม่ ั ่ สามารถขยายถนนได้ เนืองจากมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ใกล้กบถนน ่ ั ทำาให้ยานพาหนะทีสญจรไปมาในเวลาเร่งด่วนไม่คล่องตัว และตามจุด ่ ั แยกบางแห่งยังขาดสัญญาณเตือนภัย ไม่มี 1-11 ทีจอดรถโดยเฉพาะต่างหาก เพราะไม่มพนทีและพืนทีถนนก็คบแคบ การ ่ ี ื้ ่ ้ ่ ั ควบคุมการจราจรอยูในความรับผิดชอบของสถานีตำารวจภูธรอำาเภอจอมทอง ่ การจัดการขนส่งมวลชน - มีรถโดยสารประจำาทาง รถเมล์ธรรมดา สายเชียงใหม่ – ฮอด - รถยนต์โดยสารสองแถวเล็ก เชียงใหม่ – จอมทอง - รถยนต์โดยสารสองแถวเล็ก จอมทอง – แม่แจ่ม - รถยนต์โดยสารสองแถวเล็ก จอมทอง – ฮอด - รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง - มอเตอร์ไซด์พ่วงรับจ้าง ข. การสาธารณูปโภค 1.) การประปา ปัจจุบันการประปาภายในเทศบาลตำาบล จอมทอง รับผิดชอบและดำาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค จำานวน 1 แห่ง ประปาหมู่บาน 1 แห่ง นำ้าประปาที่ผลิตได้ จำานวน 2,100 ้
 • 19. ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นำ้าประปาที่ใช้เฉลี่ย 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำานวนครัวเรือนที่มีผู้ใช้นำ้าประปามีจำานวนทั้งสิ้น 2,120 ครัวเรือน คิด เป็นร้อยละ 55.69 ของประชากรทั้งหมด แหล่งนำ้าดิบที่ใช้ผลิตนำ้าประปา คือแม่นำ้าปิง และนำ้าแม่กลาง นอกจากนี้ยังมีแหล่งนำ้าดิบสำารองคือ อ่าง เก็บนำ้าหนองด้าง และอ่างเก็บนำ้าห้วยต้นตึง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้นำ้า ประปาในเขตเทศบาลตำาบลจอมทอง นอกจากนี้ยังมีการใช้นำ้าเพื่อการ อุปโภคบริโภคจากนำ้าบาดาลบ่อนำ้าตื้นด้วย 2.) การไฟฟ้า รับผิดชอบและดำาเนินการโดยการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำาเภอจอมทอง ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทัวทั้งเทศบาลตำาบลจอมทอง ่ จำานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 3,162ครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะมีประมาณ 300 จุด ครอบคลุมถนน 70 สาย 3.) การสื่อสาร ในเขตเทศบาลมีททำาการไปรษณีย์โทรเลข ี่ จำานวน 1 แห่ง โทรศัพท์ส่วน บุคคลจำานวน 1,500 หมายเลข โทรศัพท์สาธารณะ จำานวน 60 หมายเลข หน่วยงานข่ายวิทยุสื่อสาร จำานวน 7 หน่วยงาน และสถานีวทยุชุมชน จำานวน 2 แห่ง ิ ค. การสาธารณูปการ 1.) การศึกษา ในพื้นที่ผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทอง มี ตั้งแต่การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาตอนปลาย โดย มีโรงเรียนสังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง นักเรียน 1,141 คน จำานวนครู 42 คน - โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ นักเรียน 240 คน จำานวนครู 13 คน โรงเรียนเอกชน จำานวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนไชยจีนะวิทยา นักเรียน 148 คน จำานวนครู 8 คน และโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำารงวิทย์ นักเรียน 379 คน จำานวนครู 16 คน 1-12 2.) การสาธารณสุข การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ จำานวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน จำานวน 10 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลจอมทอง 3.) การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 83 มีวัด 4 แห่ง คือวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดข่วงเปา วัดดอย แก้ว และวัดพุทธนิคม มีโบสถ์คริสต์ จำานวน 3 แห่ง ได้แก่คริสตจักร
 • 20. ลามันคาทอลิก คริสต์จักรคริสเตียนบ้านทุ่งรวงทอง และคริสต์จักร คริสเตียนข่วงเปา 4.) การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ดำาเนินการโดยฝ่าย บรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีที่ตั้งในเขตเทศบาลตำาบลจอมทอง รถดับเพลิง 3 คัน บรรจุนำ้าได้ 52 ลูกบาศก์ลิตร รถบรรทุกนำ้า 20 ลูกบาศก์ลิตร มีพนักงานดับเพลิง จำานวน 3 คน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำานวน 120 คน 5.) ตลาดสด ภายในเทศบาลมีตลาดสดของเทศบาลตำาบล จอมทอง มีจำานวน 8 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลฯ และบริเวณรอบๆ หมู่บานในเขตเทศบาลฯ ้ 6.) โรงฆ่าสัตว์ เทศบาล มีโรงฆ่าสัตว์ 1 .แห่ง ตั้งอยู่ บริเวณเขตเทศบาลตำาบลจอมทอง 7.) การกำาจัดขยะ เทศบาลตำาบลจอมทองมีปริมาณขยะ 10 ตันต่อวัน รถยนต์ที่ใช้กำาจัดขยะมี 2 คัน ขนาดความจุ 6,400 กิโลกรัม ขยะที่ขนได้ จำานวน 9.5 ตันต่อวัน ขยะที่กำาจัดได้ จำานวน 9.5 ตันต่อวัน (โดยวิธีทิ้งในหลุมขยะเพื่อรอการฝังกลบ) ทีดินสำาหรับ ่ ทิงขยะมี 2 แห่งได้แก่.- ้ 1. หมูที่ 4 ตำาบลข่วงเปา (นอกเขต ่ เทศบาล) จำานวน 20 ไร่ 2. หมูที่ 11 ตำาบลข่วงเปา จำานวน 600 ไร่ (ที่ดิน ่ สำารองที่เตรียมไว้สำาหรับกำาจัดขยะ) 8.) สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ ภายใน เทศบาล มีจำานวน 12 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำานวน 2 แห่ง , สนามฟุตบอล จำานวน 2 แห่ง , สนามบาลเก็ตบอล จำานวน 2 แห่ง สนามตระกร้อ จำานวน 5 แห่ง สนามเด็กเล่น จำานวน 1 แห่ง
 • 21. บทที่ 2 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของ ชุมชนเทศบาลในอนาคต จากลั ก ษณะการขยายตั ว ของเทศบาลจอมทองที่ ข าดการ วางแผน ทำา ให้บริเวณพื้นที่ชุมชนมีการใช้ที่ดินปะปนกัน ขาดรูปแบบที่ ชัดเจน ส่งผลให้การบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบระบายนำ้า และการดับเพลิง ไม่สามารถให้บริการชุมชนได้ทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในอนาคต เมื่อชุมชน มีการขยายตัว ย่อมมีความต้องการการบริการในด้านต่าง ๆ มากขึ้นจึงควร มีการวางแผนรองรั บ การขยายตั ว เพื่ อ ให้ ชุม ชนมี แ นวทางเจริ ญ เติ บ โต และขยายตัวในทิศทางที่เหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 2.1 บทบาทและหน้าที่ของชุมชน จากผั ง ภาคและผั ง อนุ ภ าค ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย ได้ ศึ ก ษาโครงสร้ า งระบบชุ ม ชนของภาคพบว่ า บทบาทหน้ า ที่ ข องเทศบาลตำา บลจอมทอง ในปี พ.ศ. 2551 ผั ง ภาค และผั ง อนุ ภ าคได้ กำา หนดให้ เ ทศบาลตำา บลจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็นชุมชนศูนย์กลางลำา ดับที่ 3 มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในระดับอำา เภอ รวมทั้ ง อำา เภอใกล้ เ คี ย ง ในด้ า นบริ ก ารการเกษตรและอุ ต สาหกรรม การเกษตร สถาบั น การเงิ น การสาธารณสุ ข และศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา และในอนาคตปี พ.ศ. 2567 บทบาทและหน้ า ที่ ข องเทศบาลตำา บล จอมทองได้ถกกำาหนดให้เป็นชุมชนศูนย์กลางลำาดับที่ 2 ของผังภาคและ ู ผังอนุภาคและเป็นชุมชนศูนย์กลางลำาดับที่ 2 ของผังเมืองรวมจังหวัด เชียงใหม่ 2.2 แนวโน้มการขยายตัวด้านประชากร การขยายตั ว ของชุ ม ชน เป็ น ผลต่ อ เนื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ ประชากร ทำาให้เกิดความต้องการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในการคาดประมาณจำานวนประชากรในอนาคต จะต้องคำา นึงถึงปัจจัยที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร เช่น การอพยพย้ายถิ่นทั้งตามฤดูกาล และย้ายถิ่นถาวรตลอดจน การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน อันอาจก่อให้ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากนัก คาดว่าประชากรจะเพิ่มมากขึ้นตามที่ได้คาดการณ์ไว้ การคาดประมาณจำา นวนประชากร ได้พิจารณาจากการคาดการณ์
 • 22. ของ (สำานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง) ประกอบกับ การเปลี่ ย นแปลงประชากรของเทศบาลตำา บลจอมทองในอดี ต (ปี พ.ศ.2546 – 2551) พบว่ามีอัตราการขยายตัวของประชากรลดลงร้อยละ 0.73 ดังนั้นการคาดการประชากรของผังเมืองรวมเทศบาลตำาบลจอมทอง จึงใช้ข้อมูลประชากรของอำาเภอจอมทองตั้งแต่ปี พ.ศ.2536-2551 (ระยะ เวลา 15 ปี) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในอัตราการขยายตัวของประชากร มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ม่ ม ากเท่ า ใดนั ก จึ ง ใช้ อั ต ราการเพิ่ ม ของ ประชากรเฉลี่ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และนำามาคำา นวณประชากรในอนาคต ของชุมชนโดยใช้ฐานประชากรปัจ จุบั นปี พ.ศ.2551 มีประชากรภายใน เขตวางผั งเมื องชุ ม ชนรวมทั้ ง สิ้ น 9,302 คน และในอนาคตอี ก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2571) จะมีประชากรประมาณ 11,400 คน ตารางที่ 2.1 แสดงการคาดประมาณ จำานวนประชากรใน อนาคตในการวางผังเมืองชุมชน เทศบาลตำาบลจอมทอง จำานวนประชากร (คน) ปี พ.ศ. (อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เฉลี่ยร้อยละ 1.00 ต่อปี) 2551 9,302 2556 9,800 2561 10,300 2566 10,800 2571 11,400 ที่มา : จากการคำานวณโดยวิธี Exponentia Rate of Growth 2.3 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชนในอนาคต เมื่ อศึ กษาถึ ง สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และประชากร ของชุม ชนทำา ให้ทราบถึ งปัญ หาทิ ศทาง และแนวโน้ม การขยายตัว ของ ชุมชน และสามารถนำามากำาหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ โดยให้สอดคล้ องและเหมาะสมกั บ บทบาทหน้าที่ของชุมชน 2.3.1 ปัญหาของชุมชน
 • 23. จากการสำารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของ เทศบาลตำาบลจอมทอง และบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพ ปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้ 1.) ปัญหาทางด้านกายภาพ - สภาพบริเวณและอาคารทรุดโทรมขาดสุขลักษณะและ บดบังทัศนียภาพ 2.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง - การจราจรคับคั่งบนทางหลวงในเขตเทศบาล เนื่องจากบริเวณทางหลวงแผ่นดินคับแคบเกินไป ไม่มีสัญญาณไฟ จราจร และถนนชำารุด 3.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภค - โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ขาด อุปกรณ์การสอนทีทันสมัย ่ 4.) ปัญหาด้านสาธารณูปการ - ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีน้อย 5.) ปัญหาด้านนันทนาการ 6.) ปัญหาด้านการใช้ที่ดิน - ภายในชุมชนมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแบบผสม ผสาน และขาดการวางแผน โดยฉพาะที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อน ใจมีน้อย โดยทางเทศบาลตำาบลจอมทองไม่มีที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อจัดสร้างสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เป็นต้น 7.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชุมชน ได้แก่ บ่อกำาจัดขยะ ทีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ่ 2.3.2 ข้อจำากัดของชุมชน เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำาบลจอมทองมีพนที่ ื้ ส่วนใหญ่เป็นทีราบลุมแม่นำ้า มีทราบสูงอยุทางทิศตะวันตกเลียบตามลำานำ้า ่ ่ ี่ ่ แม่กลาง เมือชุมชนมีการขยายตัวเพือมากขึน แต่พนทีของเทศบาลตำาบลมี ่ ่ ้ ื้ ่ น้อย จึงทำาให้การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน มีลักษณะกระจายตัวอยู่ ทัวไป แต่จะหนาแน่นสองข้างทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ่ บริเวณรอบนอกหรือพื้นที่ด้านหลังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จะ มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรที่เบาบาง 2.3.3 ศักยภาพของชุมชน
 • 24. - ชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณทีราบลุมแม่นำ้า มีทราบสูงอยุทาง ่ ่ ี่ ่ ทิศตะวันตกเลียบตามลำานำ้าแม่กลาง สามารถใช้เป็นแหล่งนำ้าสำาหรับการ อุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรมในพืนทีในเขตเทศบาลได้ ้ ่ - ทีตั้งของชุมชนอยุ่ใกล้ถนนเลียงเมืองแนวทางที่ 1 ่ ่ (ริมนำ้าแม่ปง) และถนนเลี่ยงเมืองแนวทางที่ 2 (ฝั่งตะวันตก) มีศักยภาพ ิ ทีจะเป็นทางผ่านเพื่อเป็นแหล่งรองรับสำาหรับการท่องเที่ยวในอำาเภอ ทัง ่ ้ ศาสนาสถานและศิปลวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………… ………………….. 2.3.4 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน ทางด้านที่อยู่อาศัย บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมสำา หรั บ การอยู่ อ าศั ย ของชุ ม ชนเป็ น พื้นที่บริเวณชุมชนเดิมและพื้นที่ต่อเนื่องจากชุมชนเดิม เนื่องจากมีความ พร้ อ มในด้ า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การอยู่ แ ล้ ว ได้ แ ก่ บริ เ วณ ถนน........................................................................................ ........................................................ฯลฯ ทางด้านพาณิชยกรรม บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเห มาะ สม คื อ บริ เ ว ณทา งแยก ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข.............บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข...............เนื่องจากเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่มีอยู่เดิมมีการเข้า ถึงสะดวก มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ อยู่ ย่ า นใจกลางชุ ม ชนเมื อ ง จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการพั ฒ นาเป็ น ย่ า น พ า ณิ ช ย ก ร ร ม ห ลั ก ข อ ง ชุมชน.......................................................................... .............................................................................................. .....................................................................ฯลฯ ทางด้านอุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู่บริเวณด้าน ............ ของ ชุ ม ชน เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกในการเข้ า ถึ ง สำา หรั บ การพั ฒ นา อุ ต สาหกรรมในบริ เ วณนี้ เ ป็ น อุ ต สาหกรรม............. (ประเภท ชนิ ด ฯลฯ..............) โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ ........................... ...ส่วนอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน หรืออาจมีมลพิษต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะไม่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งในชุมชน ควรจะอยู่ นอกชุมชน
 • 25. บทที่ 3 แนวทางการพัฒนา 3.1 แนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของเทศบาล................ ..พิ จ ารณาจากแนวโน้ ม การขยายตั ว ของชุ ม ชน ข้ อ จำา กั ด ทางด้ า น กายภาพและพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชน การใช้ที่ดินในอนาคตจึง เป็ น ข้ อ เสนอแนวทางการจั ด ระเบี ย บ และการบริ ก ารให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ระบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นและภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำา เนิน การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • 26. หลั กเกณฑ์ใ นการพิ จ ารณาพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อ รองรั บ การขยายตัวของประชากรในอนาคต กำาหนดให้มีการขยายตัวไปในพื้นที่ ว่าง พื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตรตำ่า และเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อ เนื่องกับชุมชนเดิม ในที่นี้พิจารณาให้มีกิจกรรมที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มี เส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเป็นระบบที่สมบูรณ์ และประหยัดงบ ประมาณในการขยายโครงข่ายการบริการขั้นพื้นฐาน สำา ห รั บ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ใ น อ น า ค ต ข อ ง เ ท ศ บ า ล ไ ด้ กำา หนดให้ มี ศู นย์ กลางชุ มชน (อธิบายแนวคิดในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน) การจัดวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำาหนดให้ชุมชนขยายตัวไปใน พื้ น ที่ ที่ ส ามารถรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของชุ ม ชน โดยแบ่ ง การใช้ ประโยชน์ที่ดินออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ (แผนผังที่ 3.1ก) 1.) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วน ใหญ่ โดยมีร้านค้าสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ การอยู่ อ าศั ย ในระดั บ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และไม่ ค วรมี กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน โดยกำา หนดให้ มี ก ารขยายตั ว อยู่ ใ น บริ เ วณชุ ม ชนเดิ ม และในพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สามารถรั บ บริ ก ารจาก ศูนย์กลางของชุมชนได้โดยสะดวก ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ อยู่อาศัย ประมาณ...............คนต่อไร่ 2.) ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรม และที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยมี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม กิจกรรมที่ไม่ควรอยู่ในที่ดิน ประเภทนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย เสนอให้ มีการขยายตัวต่อเนื่องจากบริเวณเดิม และสัมพันธ์กบการใช้ทดนประเภท ั ี่ ิ ทีอยูอาศัย ความหนาแน่นของประชากรต่อพืนทีพาณิชยกรรม และที่อ ยู่ ่ ่ ้ ่ อาศัยมีความหนาแน่น ประมาณ..................คนต่อไร่ 3.) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ ช้ ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมบริการสำา หรับชุมชน เป็นอุตสาหกรรมที่ ไม่มีมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 4.) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การเกษตรกรรมหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยมี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม การสร้างที่อยู่อาศัยสามารถ 3-2 กระทำาได้ แต่ไม่ควรเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชยกร รมหรืออุตสาหกรรม การใช้ที่ดินประเภทนี้จะอยูโดยรอบพื้นที่ชุมชน ่ 5.) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เป็ น ไปตามประเภทของการใช้ ที่ ดิน ที่ ระบุ ไว้ การ เปลี่ยนแปลงหรือขยายพื้นที่สามารถกระทำาได้ในที่ดินทุกประเภท
 • 27. 6.) ที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่ อนั นทนาการ และการรั กษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ ม ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การนั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ นันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนเพื่อ การสาธารณประโยชน์ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน 7.) ที่ ดิ น ประเภท………………………………………………………………………………... แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของผังเมืองชุมชนเทศบาล จำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น การใช้ที่ดินทีมี ่ อยู่เดิมสามารถอยู่ต่อไปได้ แต่ไม่ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ใน กรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมขัดกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 3.2 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ในการดำา เนิ น การปรั บปรุ งและพั ฒ นาระบบคมนาคมและขนส่ ง ใน เบื้องต้น ท้องถิ่นควรจะปรับปรุงโดยการกันเขต และทำาทางเท้าก่อน เพื่อ สามารถรองรั บ ระบบสาธารณู ป โภคที่ จำา เป็ น เช่ น ท่ อ ระบายนำ้า ท่อประปา สายไฟฟ้า ฯลฯ แล้วจึงดำาเนินการปรับปรุงผิวจราจรตามผังที่ เสนอแนะเป็นขั้นตอนต่อไปรวมทั้งพิจารณาเส้นทางจักรยานเพื่อเป็นการ ลดการใช้พลังงานและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้ รถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีการลดมลภาวะทางด้านเสียง และอากาศอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริ เวณทางเท้า ของถนนควรปลู กต้ นไม้ยื นต้ นตลอดสองข้า ง ทาง เพื่อความสวยงามและร่มรืนของชุมชน ่ อนึ่ ง โครงการระบบคมนาคมและขนส่ ง ได้ กำา หนดให้ มี ถ นนสาย ต่างๆ ซึ่งมีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะทำาการวางท่อระบายนำ้าได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนภายในชุมชนสิ่งที่ควรทำา ควบคู่กันไปคือ การจัด ให้มีท่อระบายนำ้า ตลอดแนว 2 ฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เช่น ร ะ ดั บ ค ว า ม ล า ด เ อี ย ง ทิศทางการไหลของนำ้า ขนาดของท่อ ท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือ จาก สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการออกแบบ โดยใช้เขตทาง ของถนนสายต่าง ๆ ในแผนผังเป็นโครงข่ายของระบบระบายนำ้าได้ โครงการคมนาคมและขนส่ ง เป็ น การกำา หนดระบบของถนนให้ มี ขนาดความกว้างที่เหมาะสมกั บสภาพชุ มชน โดยมีวั ตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้เป็นแผนแม่บทในการ ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ และใช้เป็นแนวทางในการดำา เนิ นการปรับปรุง ถนนเดิม ก่อสร้างถนนเพิ่มเติม ซึ่งทำา ให้โครงข่ายมีความสมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคม รวมทังเทศบาลสามารถใช้ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทัง ้ ้ กำา ห น ด แ น ว ถ อ ย ร่ น ข อ ง อ า ค า ร
 • 28. ที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเทศบาลจำา เป็นที่จะต้องกำา หนดระบบมาตรฐาน ของถนนโครงการไว้ เ สี ย แต่ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ ลดปั ญ หาและเพื่ อ รองรั บ การ ขยายตัวของชุมชนในอนาคต ลักษณะของถนนในอนาคต จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 3-3 ถนนเดิมปรับปรุง หมายถึง ถนนที่มีอยู่เดิมขนาดเขต ทางกว้างเพียงพออยู่แล้วเพียงแต่ทำา การปรับปรุงผิวจราจรให้เหมาะสม เพื่อรองรับระบบการคมนาคมภายในชุมชนให้ดีขึ้นในอนาคต ถนนเดิมขยาย หมายถึง ถนนที่มี อยู่ เดิ มแต่ข นาด เขตทางไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีปัญหาทางด้านการจราจรในอนาคต จึง จำาเป็นต้องเพิ่มขนาดเขตทางและผิวจราจรให้มากเท่าที่จะขยายได้ โดย พิจารณาจากสภาพและลักษณะของถนนเป็นเกณฑ์ ถนนโครงการ หมายถึ ง ถนนที่ ไ ด้ กำา หนดขึ้ น ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงระบบการ คมนาคมภายในพื้นที่ชุมชนให้ครบวงจร สำา หรั บ โครงการพั ฒ นาระบบคมนาคมและขนส่ ง ของ เทศบาล...........ประกอบด้วย ถนนเดิมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดิมขยาย แ ล ะ ถ น น โ ค ร ง ก า ร โ ด ย แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ถ น น แ ล ะ เ ข ต ท า ง อ อ ก เ ป็ น .........ประเภท ได้แก่ - ถนนประเภท ก เขตทางขนาด 12.00 เมตร - ถนนประเภท ข เขตทางขนาด 16.00 เมตร - ถนนประเภท ค เขตทางขนาด 20.00 เมตร - ถนนประเภท ง เขตทางขนาด 40.00 เมตร - ถนนประเภท จ เขตทางขนาด 60.00 เมตร (ระบบถนนที่ เ สนอแนะ ท้ อ งถิ่ น สามารถปรั บ ใช้ ต ามความ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงบประมาณที่สามารถจัดหามาได้ ส่วนด้าน ผิวจราจรเสนอว่าควรปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง สำา หรับถนนสายอื่น ๆ ที่ ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารให้ท้องถิ่นดำา เนินการปรับปรุงไปตามความเหมาะ สม และควรมีการปรับปรุงในเรื่องของป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ให้ถู ก ต้องด้วย) 3.3 โครงการพัฒนา แนวทางและโครงการพัฒนาเทศบาล เป็นการเสนอแนะแนวความ คิ ด และหลั ก การทั่ ว ๆ ไป โดยพิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบขั้ น พื้ น ฐานที่ จำา เป็ น และ มี ค วามสำา คั ญสำา ห รั บ ชุ ม ชน เพื่ อใ ห้ ท้ องถิ่ นสามารถ นำา ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ หมาะสมกั บ สภาพในการดำา เนิ น งาน และงบ ประมาณที่ได้รับ 3.3.1 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
 • 29. สภาพปัญหา โครงการคมนาคมและขนส่ ง เป็ น การกำา หนดระบบของถนนให้ มี ขนาดความกว้างที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง สามา รถนำา ไปใช้ เป็ นแ นวทาง ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งกำาหนด แนวถอยร่นของอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเทศบาลจำา เป็นที่จะต้อง กำา หนดระบบมาตรฐานของถนนโครงการไว้ เ สี ย แต่ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ ลด ปัญหาและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต แนวทางพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้น การแก้ไขปัญหาในเบืองต้นเสนอให้เทศบาล จัดทำาป้ายสัญญาณเตือน ้ 3-4 ให้เห็นโดยชัดเจนเพือลดความเร็ว ของรถ เมื่ อ เข้ า สู่ เ ขตชุ ม ชน และจั ด ่ ระเบียบของการจราจรในชุมชน แผนระยะกลาง เสนอให้ เ ทศบาลปรั บ ปรุ ง ถนนซอยต่ า งๆ ในชุ ม ชนตามผั ง ถนนที่ เสนอแนะ เพื่อให้การจราจรภายในชุมชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ สะดวก อันอาจจะเป็นผลที่ทำาให้ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ ลดลง และเป็ น การเพิ่ ม บทบาทและหน้ า ที่ ข องถนนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อย่างสมบูรณ์ แผนระยะยาว เสนอให้ เ ทศบาลติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของกรม ท า ง ห ล ว ง แ ล ะ ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท เพื่อศึกษาและออกแบบระบบถนนบริเวณที่ผ่านเทศบาล โ ด ย ป รั บ ป รุ ง ท า ง แ ย ก ใ ห้ มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มีทัศนวิสัยที่ดี 3.3.2 โครงการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจราจร สภาพปัญหา ส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านการจราจรของชุมชน ได้แก่ การใช้พื้นที่ไหล่ทางและผิวจราจรเป็นที่จอดรถ ทำาให้พื้นที่เพื่อการสัญจร มีน้อยลง เกิดความสับสนไม่เป็นระเบียบแก่ชุมชนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และเนื่ อ งจากเทศบาลเป็ น ศู น ย์ ก ลางของอำา เภอ.......................ใน หลาย ๆ ด้านจึงควรมีการจัดให้มีสถานีขนส่ง หรื อที่จ อดรถโดยสารเพื่อ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้น เสนอให้เทศบาลจัดเตรียมพืนที่ เพือใช้เป็นทีจอดรถโดยสาร ้ ่ ่
 • 30. ป ร ะ จำา ชุ ม ช น ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม โ ด ย มี ก า ร ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละกำา หนดผลตอบแทนในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น แรง จูงใจในการยกที่ดินเพื่อจัดสร้างสถานีขนส่งหรือสถานที่จอดรถโดยสาร แผนระยะกลาง (จากการวิเคราะห์ทางด้านความเหมาะสมของพื้นที่ โดย พิจารณาจากหลักการต่าง ๆ เช่น - เป็นพื้นที่ราบอยู่ติดถนนใหญ่หรือทางหลวงสายสำาคัญของชุมชน - เป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับย่านธุรกิจการค้า หรืออยู่ในรัศมีศูนย์กลางของ สถานทีราชการที่จะติดต่อได้สะดวก ่ - มีความเหมาะสมในเรื่องสาธารณูปโภค พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้ นที่แล้ว สถานีข นส่ งหรื อที่ จอดรถ โดยสารของชุ ม ชนจะตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ..............ส่ ว นขั้ น ตอนของการจั ด สร้างท้องถิ่นควรขอความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบกในรายละเอียด ต่อไป) (สำาหรับขนาดพื้นที่นั้น ควรจะมีประมาณ 5-10 ไร่ ตามแต่ ความจำา เป็ น ของการใช้ ส อยและระดั บ ของการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ จั ด สร้ า ง สถานี ข นส่ ง ที่ จ อดรถ ที่ พั ก ผู้ โ ดยสาร และสิ่ ง อำา นวยความสะดวก ต่าง ๆ) 3-5 3.3.3 โครงการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและกำาจัดขยะ สภาพปัญหา เนื่องจากพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาล............................. ...............................................................แต่เนื่องจากชุมชนมีการ ข ย า ย ตั ว อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ กำา จั ด ข ย ะ ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้ วิธี................................ (เทลงหลุ ม และเผาหรื อ ฝั ง กลบ ฯลฯ) ทำา ให้ มี ข ยะตกค้ า งไม่ ส ามารถ ทำา ลายได้ ห มด อาจเกิ ด ผลเสี ย ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม จึ ง ควรมี ก ารจั ด การ เกี่ยวกับพื้นที่ทงขยะให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ิ้ แนวทางพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้นและระยะกลาง ในเบื้องต้นท้องถิ่นสมควรปรับปรุ งระบบและวิ ธีก ารกำา จั ดขยะของ ชุมชนใหญ่ ๆ ในเขตเทศบาลเป็นวิธีที่เหมาะสม 2 รูปแบบ คือ 1. การกำาจัดขยะด้วยการเผา(Sanitary Landfill) เป็นวิธีการกำา จัดขยะที่นิยมจัดทำา กันมากในการกำา จัดขยะของ ชุมชนใหญ่ๆ ในเขตเทศบาล เป็นวิธีที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยประกอบกับการคัดแยกขยะแห้งเพื่อรีไซเคิล กับขยะเปียก ที่สามารถนำาไปทำาปุ๋ย ทำาให้ลดปริมาณของขยะที่กำาจัดให้เหลือน้อย อีก
 • 31. ทั้งใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms : EM) ซึ่ง สามารถช่ ว ยในการย่ อ ยสลายขยะและลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การกำาจัดขยะด้วยการเผา (Incineration) การเผา หมายถึง การเผาขยะในเตาเผาที่สร้างขึ้นเพื่อเผาขยะ ได้โดยสมบูรณ์นั้นความร้อนจะมีปริมาณ 1,250-2,000 องศาฟาเรนไฮท์ เตาเผาขยะแบบง่ายๆ จะประกอบด้วย ห้องเผาขยะซึ่งมีตะแกรง รับ ขยะ ช่องเดินขยะเพื่อเผา ปล่องไฟและช่องเขี่ยขี้เถ้า แผนระยะยาว ดังทีได้กล่าวถึงความสามารถของพืนทีในการรองรับปริมาณขยะของ ่ ้ ่ เทศบาล ควรมี ก ารวางแผนการจั ด การพื้ น ที่ ทิ้ ง ขยะในอนาคต (ราย ละเอียดดูในภาคผนวก) 3.3.4 โครงการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล (เทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ทให้บริการชุมชน แต่อยูในสภาพที่ ี่ ่ ทรุดโทรมซึงในบางครังประชาชนอาจได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ ่ ้ โดยไม่มีมาตรการควบคุมให้ถูกสุขลักษณะ และมีทตงของโรงฆ่าสัตว์ใน ี่ ั้ พื้นที่ชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงในเรื่องของกลิ่น) แนวทางพัฒนาและปรับปรุง ในอนาคตเทศบาลควรจะมีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างโรง ฆ่าสัตว์ของชุมชน โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณที่มีความเหมาะสม ซึ่งใน การควบคุมคุณภาพของโรงฆ่าสัตว์ตลอดจนขั้นตอนการดำาเนินการต่าง ๆ เช่น การพิจารณาเลือกทำาเลที่ตั้ง การบำารุงรักษา อุปกรณ์ภายในโรงฆ่า สัตว์ และการบำาบัดนำ้าเสียภายในโรงฆ่าสัตว์ นั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ ในภาคผนวก 3.3.5 โครงการสงวนรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ของ 3-6 ราชการ สภาพปัญหา จากการสำารวจพื้นที่ภายในเขต เทศบาล................................................................................. แนวทางพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้น เทศบาลควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำานักงานธนารักษ์จังหวัด สำานักงานที่ดินอำาเภอ ทำาการสำารวจและปัก หมุดแสดงเขตที่ดินให้ชัดเจน แผนระยะกลาง เนื่องจากพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ที่สามารถนำามาพัฒนา
 • 32. ได้ มี จำา นวนน้ อ ย สมควรที่ เ ทศบาลจะนำา พื้ น ที่ เ หล่ า นี้ ม าพั ฒ นาให้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุด เทศบาลจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิด ชอบขอสงวนพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ในราชการต่อไปในอนาคต แผนระยะยาว ในส่วนที่ดนสาธารณะ หรื อ ที่ ดิ น ของรั ฐ ให้ เ อกชนเช่ า ในอนาคต ิ เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น ก า ร ใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือหมดสัญญาเช่า เทศบาล ส ม ค ว ร ดำา เ นิ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ดิน บริ เ วณนั้ น ให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ก่ ชุม ชนได้ เช่ น กำา หนดแนวถอยร่ น ของอาคารที่จะก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงขยายเขตทางและผิวการจราจร ในอนาคต 3.3.6 โครงการปรับปรุงระบบระบายนำ้าของชุมชน และจัด เตรียมพืนทีเพือการบำาบัดนำ้าเสียของ ชุมชน ้ ่ ่ สภาพปัญหา การขยายตัวของเทศบาลมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ทางด้านประชากรและเศรษฐกิจ เมื่อมีการรวมตัวของกิจกรรมต่าง ๆ บน พื้นที่ ย่ อมมีปัญ หานำ้า เสียที่ จะเกิ ดขึ้ นจากบ้านเรื อน เช่ น การซัก ล้าง หรื อทำา ความสะอาด ตลอดจนนำ้า เสี ย สู่ บ่ อ เกรอะ – บ่ อ ซึ ม ซึ่ ง อาจจะ ไหลปะปนไปกับนำ้าเสียโดยทั่วไป และไหลออกสู่ทางระบายนำ้าและลงสู่ แม่ นำ้า ในที่ สุ ด ปั ญ หานำ้า เสี ย นี้ อ าจจะเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพจิ ต และ ร่างกายของประชาชนโดยส่วนรวม และก่อความเสียหายต่อสภาวะทาง เศรษฐกิจทัวไปของชุมชน ่ ลักษณะของการระบายนำ้า ของเทศบาล ปัจจุบันยังไม่ได้มีการวาง ระบบไว้อย่างสมบูรณ์จึงทำาให้เกิดปัญหา ในอนาคตเมื่ อ มี ก ารขยายตั ว ทางด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม และอุตสาหกรรม ถ้าไม่มีการเตรียมการไว้เสียแต่เบืองต้น ปัญหาทีเกิด ้ ่ จากการระบายนำ้าและปัญหานำ้าเสีย จะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของ ชุมชนในอนาคต แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้นและระยะปานกลาง 3-7 ในเบืองต้นเทศบาลสมควรจัดวางระบบท่อระบายนำ้า ภายในชุมชน ้ โดยมีโครงข่ายของระบบระบายนำ้าให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงข่ า ยของระบบ 3-7 ถนนในอนาคตของชุมชน เพื่อรับนำ้าจากส่วนต่าง ๆ ของชุมชนไปยังระบบ บำาบัดนำ้าเสียรวมและควรดำาเนินการ ดังนี้ - ดำา เนิ น การหาวิ ธี ก ารกำา จั ด หรื อ ดั ก วั ส ดุ ข นาดใหญ่ และขยะ มูลฝอยจากนำ้าเสียที่ปล่อยจากอาคารบ้านเรือนก่อนที่ไหลลงสู่ท่อระบาย นำ้า เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายนำ้า
 • 33. - กำา หนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ควบคุ ม การถมที่ ดิ น ก่ อ นการปลู ก สร้ า ง อาคาร ในกรณี ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม ตำ่า เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบายนำ้า ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เนื่องจากพื้นที่บางส่วนจะถูกปิดและกลายเป็นที่ลุ่มนำ้าขัง ไม่สามารระบาย นำ้าออกจากพื้นที่ได้ - ลงหลักปักแนวเขตลำาห้วย หนอง ร่องนำ้าสาธารณะ ให้เห็นเด่น ชัด เพื่อป้องกันการรุกลำ้า และออกข้อกำา หนดการให้ถ อยร่นแนวอาคาร จากริมทางนำ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 3.00 - 6.00 เมตร เพื่อสะดวกแก่ การบำารุงรักษาสภาพทางนำ้า - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะและสิ่ง ปฏิกูลลงในทางระบายนำ้า หรือ แหล่งนำ้าของชุมชน แผนระยะยาว เทศบาลสมควรดำาเนินการ ดังนี้ - ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ วางแผนและออกแบบระบบระบายนำ้า ของ ชุมชน ให้สามารถระบายนำ้า ได้เพียงพอและสอดคล้องกับระบบรวบรวม นำ้าเสียไปยังระบบบำาบัดนำ้าเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - กำาหนดหาพืนทีเพือทำาการก่อสร้างระบบบำาบัดนำ้าเสียรวม ซึงเกิด ้ ่ ่ ่ จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเทศบาลสมควรจัดหาพื้นที่ สาธารณะหรือซื้อที่ดินเอกชน เพื่อดำาเนินการและกำาหนดว่าควรจะอยู่ที่มี สภาพพื้นทีที่ตำ่าและขนาดเพียงพอที่จะทำาการก่อสร้างบ่อบำาบัดนำ้าเสียได้ ่ - สำา หรับระบบบำา บัดนำ้า เสียของเทศบาล ควรเป็นรูปแบบที่อาศัย ธรรมชาติในการบำา บัด เพื่อง่ายต่อการดูแลและบำา รุงรักษากระบวนการ ในการบำา บั ด มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งตำ่า ซึ่ ง ระบบบำา บั ด นำ้า เสี ย ทีเหมาะสมควรเป็นแบบบ่อผึ่ง (Stabilization) โดยทำาเป็นบ่อดินหรือคัน ่ ดินเก็บกักนำ้าทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทำาให้นำ้าในบ่อพักสามารถได้รับ การถ่ า ยเทออกซิ เ จนซึ่ งได้ มาจากการสั งเคราะห์ แ สงของสาหร่ า ย และจากการสัมผัสกับอากาศของผิวนำ้า โดยอาศัยจุลนทรียชวยย่อยสลาย ิ ์ ่ สารอินทรียซงเป็นของเสียทีปนเปือนมากับนำ้าทิ้งก่อนที่จะปล่อยนำ้า เสียที่ ์ ึ่ ่ ้ บำาบัดแล้วลงสู่พื้นที่รับนำ้า หรือแหล่งนำ้าของชุมชนต่อไป หรือระบบบำาบัด นำ้า เสี ย แบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ (Constructed Wetland) ซึ่ ง จะมี ก ารปลู ก พื ช เพื่อช่วยให้การกำา จัดสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม ออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ได้ดียิ่งขี้น ในการกำา หนดระบบระบายนำ้า ที่สมบูรณ์นั้น จะต้องมีการศึกษาและ อ อ ก แ บ บ ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ซึ่ ง ในผังโครงการระบบคมนาคมและขนส่งได้กำาหนดให้มีถนนสายต่าง ๆ ทีมี ่ ขนาดเขตทางกว้ า งเพี ย งพอที่ จ ะทำา การวางท่ อ ระบายนำ้า ได้ เทศบาล สามารถใช้เขตทางของถนนสายต่าง ๆ ในแผนผังเป็นโครงข่ายของระบบ ระบายนำ้าของชุมชนได้เป็นอย่างดี
 • 34. 3.3.7 โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการประปา สภาพปัญหา 3-8 ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถให้บริการนำ้า ประปาแก่เทศบาลได้ครบทุกหลังคาเรือน ทังนี้เนื่องจากแนวท่อการจ่าย ้ นำ้ายังไปไม่ทั่วถึง แนวทางพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้นและระยะกลาง เทศบาลจะต้ อ งประสานงานกั บ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และขยายเขตการจ่ า ยนำ้า ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใน ปัจจุบัน ดังนี้ - ปรั บ ปรุ ง ขบวนการผลิ ต นำ้า ประปาให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ทัวไป ่ - จัดทำาแผนพัฒนาการให้บริการประปาแก่ชุมชนให้เหมาะสม และ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว ของชุมชนในอนาคต แผนระยะยาว เทศบาลควรดำาเนินการ ดังนี้ - เสนอให้มีการวางระบบแนวทางท่อจ่ายนำ้า เตรีย มไว้ เพื่ อรองรับ ป ริ ม า ณ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ นำ้า ใ น อนาคต - เ ท ศ บ า ล (แ ผ น ข อ ง เ ท ศ บ า ล ฯ ลฯ )............................................................................ ........................ - ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งนำ้าของชุมชน - สำารวจแหล่งนำ้าสำารอง เพื่อการผลิตนำ้าประปาในอนาคต 3.3.8 โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการโทรศัพท์ สภาพปัญหา ปั จ จุ บั น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในชุ ม ชน โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก าร โทรศัพท์สามารถให้บริการแก่ชมชนได้ในระดับหนึงในการพัฒนาชุมชน ุ ่ การติดต่อสือสารนับเป็นปัจจัยทีสำาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ ่ ่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพตลอดจนจั ด ระเบี ย บและเพิ่ ม มาตรฐานคุ ณ ค่ า ในการ ดำา รงชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ในอนาคตสมควรที่จะมีการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความพร้อมในการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ บริการโทรศัพท์สาธารณะ แนวทางพัฒนาและปรับปรุง
 • 35. แผนระยะสั้น เทศบาลจะต้องติดต่อประสานงานกับสำา นักงานบริการโทรศัพท์ จั ง ห วั ด จั ด ห า เ ล ข ห ม า ย สำา ร อ ง เพื่อติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะภายในชุมชนในบริเวณที่สำา คัญ เช่น ย่าน ก า ร ค้ า แ ล ะ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ส ถ า น ที่ ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น แผนระยะกลางและระยะยาว จัดทำา แผนและโครงการขอขยายเลขหมายในพื้นที่ผังเมืองชุมชน เทศบาล เพื่อรองรับปริมาณความต้องการการใช้โทรศัพท์ โดยพิจารณา 3-9 จากการขยายตั ว ของชุ ม ชนประชากรในอนาคตและคำา นึ ง ถึ ง มาตรฐาน ความเหมาะสมของสัดส่วนประชากรต่อจำานวนเลขหมาย 3.3.9 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ริมนำ้าโดยกันไว้เป็นเขตรักษา สภาพแวดล้อมในระยะที่เหมาะสม สภาพปัญหา จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเทศบาล(ข้อมูลด้านพื้นที่ริมนำ้า ฯลฯ)................................................... …………………………………………………………………………………………… ………………….. …………………………………………………………………………………………… ………………….. แนวทางพัฒนาและปรับปรุง ในการรักษาคุณภาพแหล่งนำ้า และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการ รุกลำ้าแนวฝั่ง ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนในอนาคต สมควรดำาเนินการ ดังนี้ แผนระยะสั้น - สำารวจสภาพแหล่งนำ้า ของชุมชนพร้อมกับจัดทำา แผนพัฒนา และ ปรับปรุงแหล่งนำ้า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้และ เข้าใจวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม - ประสานงานกับสำานักงานที่ดินอำาเภอ ในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ การถือครองที่ดินริมตลิ่งเพื่อการเวนคืนและกันเขตแนวสองฝั่งของแหล่ง นำ้า แผนระยะกลาง - กำาหนดให้พื้นที่ริมฝั่งแม่นำ้า และคลอง................ที่อยู่ในเขตวาง ผั ง เมื อ งชุ ม ชนเป็ น เขตรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในระยะที่ ห่ า งจากริ ม ฝั่ ง ประมาณ 6.00-10.00 เมตร
 • 36. - กำา หนดกิจกรรมที่สามารถกระทำา ได้ หรือห้ามมิให้กระทำา บริเวณ พื้นที่ที่กำาหนด เช่น ห้ามการก่อสร้างอาคารรุกลำ้าพื้นทีที่กันไว้ เป็นต้น ่ แผนระยะยาว - ศึกษาและสำา รวจความเป็นไปได้ในการจัดทำา ถนนเพื่อเปิดพื้นที่ ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง บ ริ เ ว ณ ริ ม นำ้า ได้สะดวก - ปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณริ ม ฝั่ ง แม่ นำ้า หรื อ แหล่ ง นำ้า ให้ มี ค วาม สวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ปรับระดับพื้นริมฝั่งแม่นำ้า โดยปรับปรุงบริเวณที่สามารถจะกระทำา ได้เป็นสวนหย่อม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 3.3.10 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ สนามเด็กเล่นของชุมชน สภาพปัญหา ปัจจุบนเทศบาลมีสถานทีนนทนาการสำาหรับชุมชน แต่ยงขาดแคลน ั ่ ั ั สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ที่ไ ด้ม าตรฐานเพียงพอ ในอนาคตเมื่อ ชุมชนมีการเจริญเติบโตขึน สิงสำา คัญทีชุมชนควรส่งเสริมให้เพิมมากขึน ้ ่ ่ ่ ้ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ส วนสาธารณะหรื อ สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจสำา หรั บ บุ ค คล ทัวไป ่ 3-1 แนวทางพัฒนาและปรับปรุง แผนระยะสั้น เทศบาล สมควรดำา เนินการโดยการพัฒนาด้านอุปกรณ์ เครื่องเล่น ต่ า งๆ โดยมี แ บบมาตรฐานในการจั ด ทำา บนพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก ประมาณ 20-40 ตารางวา ซึ่ ง เทศบาลสามารถที่ จ ะนำา ไปปรั บ ปรุ ง ได้ ต ามความ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ แผนระยะยาว เทศบาลสมควรดำา เนินการหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการจัดทำา สวน หย่อม สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ซึ่งในบริเวณนี้อาจจะจัดสร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มขึ้นตามแบบมาตรฐาน บนพื้นที่ตั้งแต่ 60,80,100 ตารางวา ตามความเหมาะสมของพื้นที่
 • 37. ภาคผนวก
 • 38. ข้อกำาหนดผังเมืองชุมชน จอมทอง ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ -------------------------------------- ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง ในท้องที่ ตำาบลจอมทอง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่ แสดงพร้อมข้อกำาหนดนี้ ข้อ 2 การวางและจัดทำาผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทองนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ การขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณเขต ตามข้อ 1 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง ของจังหวัดเชียงใหม่ อนุภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทองนี้ มีนโยบายและ มาตรการเพื่อจัดระบบ การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมและขนส่งและบริการ สาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้ (١) ส่งเสริมให้ชมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง เป็นศูนย์กลาง ุ การบริหาร การปกครอง การพาณิชยกรรม และการบริการในระดับเทศบาลตำาบล
 • 39. (٢) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้ สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และการ ขยายตัวของชุมชน (٣) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (5)อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังชุมชนจอมทอง ให้เป็นไป ตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำาแนกประเภท แผนผังแสดง โครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังพร้อมข้อกำาหนดนี้ ข้อ ٥ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอนาคตท้ายข้อกำาหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ (١) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ١.١ ถึงหมายเลข ١.١٤ ที่กำาหนดไว้ เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ٢.١ ถึงหมายเลข ٢.٨ ที่กำาหนดไว้เป็น สีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (٣) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ٣.١ ถึงหมายเลข ٣.٨ ที่กำาหนดไว้เป็น สีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ٤.١ ถึงหมายเลข ٤.٩ ที่กำาหนดไว้เป็น สีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (٥)ทีดนในบริเวณหมายเลข ٥.١ ถึงหมายเลข ٥.٤ ทีกำาหนดไว้เป็นสี ่ ิ ่ เขียวมะกอก ให้เป็นทีดนประเภทสถาบันการศึกษา ่ ิ (٦)ที่ดินในบริเวณหมายเลข ٦.١ ถึงหมายเลข ٦.٤ ที่กำาหนดไว้เป็นสี เทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (٧)ที่ดินในบริเวณหมายเลข ٧.١ ถึงหมายเลข ٧.٧ ที่กำาหนดไว้เป็น สีนำ้าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ ٦ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ ทีดนเพือกิจการอืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทีดนประเภทนีในแต่ละบริเวณ ่ ิ ่ ่ ่ ิ ้ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนด ดังต่อไปนี้ (١) โรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิด และจำาพวกทีกำาหนดให้ดำาเนินการได้ตามบัญชีทายข้อ ่ ้ กำาหนดนี้ และโรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน (٢) คลังนำ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานำ้ามัน เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจำาหน่ายที่ต้องขอ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ นำ้ามันเชื้อเพลิง
 • 40. (٣) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำาหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่ หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่ จำาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (٤) เลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า (٥) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและ ฌาปนสถาน (٦) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ (٧) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ (٨) สถานที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมแต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการ จำาหน่าย ณ สถานที่นั้น (٩) โรงฆ่าสัตว์ (١٠) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร (١١) กำาจัดมูลฝอย (١٢) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ (١٣) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่งนำ้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่ง นำ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ٦ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่ง ทางนำ้าหรือการสาธารณูปโภค ข้อ ٧ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น ส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนด ดังต่อ ไปนี้ (١) โรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิด และจำาพวกทีกำาหนดให้ดำาเนินการได้ตามบัญชีทายข้อ ่ ้ กำาหนดนี้ และโรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน (٢) คลังนำ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานำ้ามัน เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจำาหน่ายที่ต้องขอ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ นำ้ามันเชื้อเพลิง (٣) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำาหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่ หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่ จำาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
 • 41. (٤) เลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า (٥) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและ ฌาปนสถาน (٦) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ (٧) สถานที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมแต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการ จำาหน่าย ณ สถานที่นั้น (٨) โรงฆ่าสัตว์ (٩) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร (١٠) กำาจัดมูลฝอย (١١) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ (١٢) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่งนำ้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่ง นำ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ٦ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่ง ทางนำ้าหรือการสาธารณูปโภค ข้อ ٨ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อ พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนด ดังต่อ ไปนี้ (١) โรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิด และจำาพวกที่กำาหนดให้ดำาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อ กำาหนดนี้ และโรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน (٢) คลังนำ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานำ้ามัน เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจำาหน่ายที่ต้องขอ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง (٣) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำาหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่ หมายความรวมถึงร้านจำาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำาหน่ายอาหารที่ใช้ ก๊าซ (٤) เลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า (٥) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและ ฌาปนสถาน (٦) โรงฆ่าสัตว์ (٧) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
 • 42. (٨) กำาจัดมูลฝอย (٩) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ (١٠) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่งนำ้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่ง นำ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ٦ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่ง ทางนำ้าหรือการสาธารณูปโภค ข้อ ٩ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนด ดังต่อ ไปนี้ (١) โรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิด และจำาพวกทีกำาหนดให้ดำาเนินการได้ ตามบัญชีทายข้อ ่ ้ กำาหนดนี้ และโรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน (٢) คลังนำ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานำ้ามัน เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจำาหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิง (٣) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำาหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่ หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่ จำาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (٤) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (٥) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (٦) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (٧) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (٨) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคาร ขนาดใหญ่ (٩) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว (١٠) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรือ อาคารพักอาศัยรวม การใช้ประโยชน์ทดนริมฝังแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่งนำ้าสาธารณะ ให้ ี่ ิ ่ มีทวางตามแนวขนานริมฝังตามสภาพธรรมชาติของแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่งนำ้า ี่ ่ ่ สาธารณะไม่นอยกว่า ٦ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพือการคมนาคมขนส่งทางนำ้า ้ ่ หรือการสาธารณูปโภค
 • 43. ข้อ ١0 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ ศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ข้อ ١1 ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ ศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือ สาธารณประโยชน์เท่านั้น ข้อ ١٢ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ข้อ ١٣ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและ ขนส่งท้ายข้อกำาหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ (١) ที่ดินในบริเวณแนวถนนโครงการสาย ก และสาย ข เพื่อ กิจการตามที่กำาหนดดังต่อไปนี้ (ก ) ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ ล ะ ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ สาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง (ข) รั้วหรือกำาแพง (ค) การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมซึ่งมิใช่ อาคารขนาดใหญ่ หรือมิใช่อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร (ง) การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ หรือมิใช่อาคารที่มี ความสูงเกิน 9 เมตร (จ) การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว (ฉ) การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
 • 44. รายการประกอบแผนผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำาแนกประเภทท้ายข้อกำาหนดผังเมืองชุมชน เทศบาลตำาบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 45. รายการประกอบแผนผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ที่ได้จำาแนกประเภทท้ายข้อกำาหนด ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑.ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๔ ที่ กำาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น น้อย มีรายการดังต่อไปนี้ ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนซอยเทศบาลตำาบลจอมทอง ๑ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนซอยเทศบาลตำาบลจอมทอง ๑ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฝั่งตะวันออก ๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนโครงการสาย ข ๑ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนหลักเมือง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลตำาบล จอมทอง ๖ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันออก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๒ ที่กำาหนดไว้เป็นสีเขียว มะกอก ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนข่วงเปา ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
 • 46. ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนหลักเมือง ฟาก ตะวันออก ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนชินาประชาศรี ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนซอยร่มโพธิ์ ๕ ฟาก เหนือ ด้านตะวันตก จดคลองสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๓ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๓ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบล จอมทอง ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๑.๗ด้านเหนือ จดถนนซอยร่มโพธิ์ ๕ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนแม่กลาง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนแม่กลาง ฟากเหนือ จนบรรจบกับคลอง สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ด้านตะวันตก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่ง ตะวันออก ๑.๘ ด้านเหนือ จดคลองสาธารณะไม่ ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก จดถนนแม่กลาง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนริมนำ้า ฟากเหนือ
 • 47. ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนแม่กลาง ฟากตะวันตก ๑.๙ ด้านเหนือ จดวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ด้านใต้ ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนแท่นคำา ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๑.๑ o ด้านเหนือ จดถนนซอยจอมทอง ๑๕ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันตก ด้านใต้ จดถนนริมนำ้า ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนแม่กลาง ฟากตะวันออก ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนริมนำ้า ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ จน บรรจบกับถนนป่าพลู ฟากเหนือ ด้านใต้ จดถนนป่าพลู ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนแม่กลาง ฟากตะวันออก ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนริมนำ้า ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันออก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๔, ๗.๕ และ ๗.๗ ที่ กำาหนดไว้เป็นสีนำ้าเงิน และบริเวณหมายเลข ๕.๔ ทีกำาหนดไว้เป็นสีเขียว ่ มะกอก ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนแท่นคำา ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ o เมตรกับศูนย์กลาง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๘ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
 • 48. ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนป่าพลู ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านตะวันใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๙ ฟาก เหนือ ด้านตะวันตก จดถนนซอยดอนแก้ว ๖ ฟากตะวัน ออก ๒.ทีดนในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ทีกำาหนดไว้เป็น ่ ิ ่ สีสม ให้เป็นทีดนประเภททีอยูอาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้ ้ ่ ิ ่ ่ ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนชินาประชาศรี ฟาก ใต้ ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนซอยร่มโพธิ์ ๕ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันออก ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนนำ้าตกแม่ยะ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนหลักเมือง ฟากตะวันออก ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนซอยเทศบาล จอมทอง ٦ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนหลักเมือง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนนำ้าตกแม่ยะ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันออก ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๓ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนย์ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก เหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันตก
 • 49. ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก เหนือ ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันออก ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนซอยเทศบาล จอมทอง ๑๔ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ o เมตรกับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๕ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนแม่กลาง ฟากตะวันออก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๓ ทีกำาหนดไว้เป็นสีเขียว ่ มะกอก และบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กำาหนดให้เป็นสีนำ้าเงิน ๒.๗ ด้านเหนือ จดวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนแท่นคำา ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนซอยเทศบาล จอมทอง ๑๕ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันตก ด้านใต้ จดถนนแท่นคำา ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันออก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๓ ที่กำาหนดไว้เป็นสีนำ้าเงิน ๓.ทีดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ทีกำาหนดไว้ ่ ่ เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น มาก มีรายการดังต่อไปนี้ ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนนำ้าตกแม่ยะ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก เหนือ ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันออก
 • 50. ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๓ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก เหนือ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันออก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กำาหนดไว้เป็นสีเทา ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดลำาห้วยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่ง เหนือ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๔ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันออก ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๔ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๕ ฟากเหนือ
 • 51. ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ๓.๗ ด้านเหนือ จดห้วยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนแท่นคำา ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๓.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนแท่นคำา ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟาก ตะวันออก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๒ ทีกำาหนดไว้เป็น ่ สีนำ้าเงิน ๔.ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๙ ที่กำาหนดไว้ เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อ ไปนี้ ๔.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาลตำาบล จอมทองด้านเหนือ ทีจดหลักเขตที่ ๑ ถนนบ้านหลวง บรรจบกับจุดหลักเขต ่ ุ ที่ ๒ ทีจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ่ ุ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฝั่งตะวันตก ด้านใต้ จดถนนข่วงเปา ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันออก ๔.๒ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทองด้านเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง ใต้บรรจบกับที่จุดหลักเขตที่ ๗ ซึงบรรจบกับถนนโครงการสาย ข ๑ ฟาก ่ เหนือ ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหลวง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนชินาประชาศรี ฟากเหนือ ไป ทางทิศตะวันตก ซึ่งบรรจบกับที่จุดหลักเขตที่ ๗ ๔.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทองด้านเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียง ใต้บรรจบกับที่จุดหลักเขตที่ ๓ ฟากใต้
 • 52. ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นแนวขนานระยะ ٣٠٠ เมตร กับถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ด้านใต้ จดถนนทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๓ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก จน บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๔.๔ ด้านเหนือ จดถนนชินาประชาศรี ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่ง ตะวันตก และจดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนแม่กลาง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนริมนำ้า ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวแม่นำ้ากลางฝั่งตะวันออก จน บรรจบกับหลักเขตที่ ๗ ๔.๕ ด้านเหนือ จดถนนริมนำ้า ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนแม่กลาง ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดถนนป่าพลู ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวแม่นำ้ากลาง ฝั่งตะวันออก ๔.๖ด้านเหนือ จดถนนแท่นคำา ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านตะวันออก ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๑๘ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ o เมตรกับ ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๔.๗ ด้านเหนือ จดถนนป่าพลู ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนซอยดอนแก้ว ٦ ฟากตะวันตก จนบรรจบกับถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๒๒ และถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
 • 53. ด้านใต้ จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๒๒ ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านตะวันออก ๔.๘ ด้านเหนือ จดถนนโครงการสาย ก ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านใต้ ด้านตะวันตก จดถนนซอยเทศบาลจอมทอง ๒๒ ฟากตะวันออก ๔.๙ด้านเหนือ จดถนนโครงการสาย ก ฟากใต้ ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านตะวันออก ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำาบลจอมทอง ด้านใต้ ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ๕.ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ทีกำาหนดไว้ ่ เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้ ๕.๑ โรงเรียนไชยจีนะวิทยา ๕.๒ โรงเรียนชุมชนชานข่วงเปาเหนือ ๕.๓ โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ ๕.๔ ศูนย์โภชนาการเด็กตำาบลบ้านหลวง และโรงเรียน ชุมชนศรีจอมทอง ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ทีกำาหนดไว้ ่ เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้ ๖.๑ วัดข่วงเปา ๖.๒ วัดพระพุทธบาทสอง (วัดค้าง) ๖.๓ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ๖.๔ วัดดอยแก้ว ๗. ทีดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๗ ทีกำาหนดไว้ ่ ่ เป็นสีนำ้าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้ ๗.๑ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำาบลจอมทอง
 • 54. ๗.๒ สำานักที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง สถานี ตำารวจภูธรอำาเภอจอมทอง ๗.๓ สำานักเทศบาลตำาบลจอมทอง และอาคารชุมสาย โทรศัพท์จอมทอง ๗.๔ ทีว่าการอำาเภอจอมทอง ่ ๗.๕ ศูนย์โภชนาการเด็กเล็ก สำานักงานศึกษาธิการอำาเภอ จอมทอง สำานักงานสาธารณะสุข อำาเภอจอมทอง ๗.๖ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๕ ๗.๗ ไปรษณีย์จอมทอง
 • 55. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ผังชุมชนเทศบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ٢ ขนาด คือ ١. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ١٢.٠٠ เมตร เป็นถนนเดิม กำาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาลจอมทอง ١٩ และซอยดอย แก้ว ٤ และถนนโครงการกำาหนดให้กอสร้างใหม่ เริมต้นจากทางหลวง ่ ่ แผ่นดินหมายเลข ١٠٨ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ตัดกับถนนดอยแก้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ٨٠ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ١٨٠ เมตร ตัดกับถนนป่าพลู ทีบริเวณห่างจากถนนป่าพลูบรรจบกับ ่ ถนนริมนำ้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนป่าพลู ระยะ ประมาณ ١٨٠ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ١ ٥٠ เมตร จนบรรจบกับถนนริมนำ้า ทีบริเวณถนนรพช.ชม.٤٠٠٨ บรรจบ ่ กับถนนริมนำ้า ٢. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ١٦.٠٠ เมตร จำานวน ٢ สาย ดังนี้ ถนนสาย ข١ เป็นถนนเดิมกำาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนข่วง เปา และถนนโครงการกำาหนดให้กอสร้างใหม่ เริมต้นจากถนนชินาประชา ่ ่ ศรี ทีบริเวณห่างจากถนนชินาประชาศรีบรรจบกับถนนบ้านหลวง ไปทาง ่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชินาประชาศรี ระยะประมาณ ٧٩٠ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ٣٧٠ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข٢ ทีบริเวณห่างจากถนนชินาประชาศรีบรรจบ ่ กับถนนสาย ข٢ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข٢ ระยะประมาณ ١٦٠ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ١٠٨ ถนนสาย ข٢ เป็นถนนเดิมกำาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนริมนำ้า และถนนไม่ปรากฏชือ และถนนโครงการกำาหนดให้กอสร้างใหม่ เริมต้น ่ ่ ่ จากถนนสาย ข١ ทีบริเวณห่างจากถนนชินาประชาศรีบรรจบกับถนนสาย ่ ข١ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข١ ระยะประมาณ ٣ ٧٠ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ١٦٠ เมตร ตัดกับ
 • 56. ถนนชินาประชาศรี ทีบริเวณห่างจากถนนชินาประชาศรีบรรจบกับถนน ่ บ้านหลวง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชินาประชาศรี ระยะ ประมาณ ٣٩٠ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ٢٦٠ เมตร บรรจบถนนเดิมไม่ปรากฏชือ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม บรรจบ ่ กับซอยร่มโพธิ์ ٥ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ٦٠٠ เมตรบรรจบกับถนนริมนำ้า ทีบริเวณห่างจากถนนริมนำ้า ่ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ١٠٨ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนริมนำ้า ระยะประมาณ ٥٠٠ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนรพช.ชม.٤٠٠٨ ผ-2 ตัวอย่างข้อกำาหนด ผังเมืองชุมชน................จังหวัด.............. ……………………………….. ข้อ 1 ให้ใช้ผังเมือง...................... ในท้องที่ ตำาบล....................อำาเภอ.....................จังหวัด................
 • 57. ข้อ 2 การวางและจัดทำาผังเมืองชุมชนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพั ฒ นาการดำา รงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ในบริเวณเขต แนวตามข้ อ 1 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ ประเทศ ข้ อ 3 ผั ง เมื อ งชุ ม ชนนี้ มี น โยบายและมาตรการ เพื่ อ .......โดยมี สาระสำาคัญดังต่อไปนี้ (1) ......................................................................................... ................................................ (2) ......................................................................................... ................................................ ข้อ 4 การใช้ประโยชน์ทดนภายในเขตผังเมืองชุมชน ให้เป็นไปตาม ี่ ิ แผนผังกำา หนดการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน ตามที่ ไ ด้ จำา แนกประเภท แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังที่แสดง พร้อมข้อกำาหนดนี้ ข้ อ 5 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กำา หนดการใช้ ป ระโยชน์ ทีดินตามที่ได้จำาแนกประเภทท้ายข้อกำาหนดให้เป็นไป ดังต่อไปนี้ ่ (1) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่ กำา หนดไว้ เ ป็ น สี เ หลื อ ง ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย (2) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่ กำา หนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่นปานกลาง (3) ทีดนในบริเวณหมายเลข............ถึงหมายเลข...........ที่ ่ ิ กำา หนดไว้เป็น สีแ ดง ให้เ ป็นที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม และทีอยูอาศัยหนาแน่นมาก ่ ่ (4) ทีดนในบริเวณหมายเลข............ถึงหมายเลข...........ที่ ่ ิ กำาหนดไว้เป็นสีมวงอ่อน ให้เป็นทีดนประเภทอุตสาหกรรม ่ ่ ิ เฉพาะกิจ (5) ทีดนในบริเวณหมายเลข............ถึงหมายเลข...........ที่ ่ ิ กำา หนดไว้เ ป็น สีเ ขีย ว ให้เ ป็น ที่ดิน ประเภทชนบทและ เกษตรกรรม
 • 58. (6) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่กำาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (7) ทีดนในบริเวณหมายเลข............ถึงหมายเลข...........ที่ ่ ิ กำาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นทีดนประเภททีโล่งเพือ ่ ิ ่ ่ นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ่ (8) ทีดนในบริเวณหมายเลข............ถึงหมายเลข...........ที่ ่ ิ กำาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นทีดนประเภทอนุรกษ์ปา ่ ิ ั ่ ไม้ ผ-3 (9) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่ กำา หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท สถาบันการศึกษา (10) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่ กำา หนดไว้ เ ป็ น สี ฟ้ า มี เ ส้ น ทแยงสี ข าว ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพี่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ พื้นที่ชุ่มนำ้า (11) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่กำาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบัน ศาสนา (12) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข............ถึ ง หมายเลข......... ..ที่ กำา หนดไว้ เป็ น สี นำ้า เงิ น ให้ เ ป็ นที่ ดิน ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 6 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใ ช้ประโยชน์ เพื่ อ การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น ส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย ละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำา หนด ดัง ต่อไปนี้ (1)โรงงานทุ ก จำา พวกตามกฏหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด และจำา พวกที่ กำา หนให้ ดำา เนิ น การได้ตามบัญชีท้ายข้อกำาหนดนี้ และโรงงานบำาบัดนำ้าเสีย รวมของชุมชนที่อยู่ห่างจากริมแม่นำ้า ................เป็นระยะ ไม่น้อยกว่า 500 เมตร (2)สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ า ซ สำา หรั บ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวตามกฏหมายว่ า ด้ ว ยการ ควบคุ ม นำ้า มั น เชื้ อ เพลิ ง แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บริ ก าร.............ร้ า นจำา หน่ า ยก๊ า ซ สถานที่ ใ ช้ ก๊ า ซ และ
 • 59. สถานทีจำาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ่ (3)คลั งและสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ นำ้า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ม่ ใ ช้ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อ จำา หน่ า ยที่ ต้องขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อ เพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิง (4)........................................................................... ............................................................ การใช้ป ระโยชนื ที่ดินริมทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข................. ให้มีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า..............เมตร ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่นำ้า ลำาคลอง หรือแหล่งนำ้า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามธรรมชาติ ข องแม่ นำ้า ลำา คลอง หรื อ แหล่งนำ้า สาธารณะไม่ น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เ ป็น การก่อ สร้ างเพื่ อการ คมนาคมทางนำ้าหรือการสาธารณูปโภค ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น เ พื่ อ ก า ร อ ยู่ อ า ศั ย สถ า บั น ร า ช ก า ร ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำา หรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ..........ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำา หนด ดัง ต่อไปนี้ (1) โรงงานทุ ก จำา พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่.................................................... (2) สถา น ที่ บ ร ร จุ ก๊ า ซ สถ า นที่ เก็ บ ก๊ า ซ แล ะ ห้ อ ง บ ร ร จุ ก๊าซ.................................................. ผ-4 (3) ค ลั ง แ ล ะ ส ถ า น ที่ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ นำ้า มั น เ ชื้ อ เพลิง.............................................................. (4) ............................................................................ ............................................................ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ให้ มี ที่ ว่าง...................... การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ นำ้า ลำา คลอง หรื อ แหล่ ง นำ้า สาธารณะ............... ข้อ 8 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สำา หรับการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เ กิน ร้อ ยละ..........ของที่ดินประเภทนี้ ใน แต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชนืที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำา หนด ดัง
 • 60. ต่อไปนี้ (1) โรงงานทุ ก จำา พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่.................................................... (2) ส ถ า น ที่ บ ร ร จุ ก๊ า ซ ส ถ า น ที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ แ ล ะ ห้ อ ง บ ร ร จุ ก๊าซ................................................... (3)ค ลั ง แ ล ะ ส ถ า น ที่ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก้ บ นำ้า มั น เ ชื้ อ เพลิง.............................................................. (4) ............................................................................ ............................................................ (5) ............................................................................ ............................................................ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ริ ม ท า ง ห ล ว ง แ ผ่ น ดิ น ใ ห้ มี ที่ ว่าง..............เมตร ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แ ม่ นำ้า ลำา ค ล อ ง ห รื อ แ ห ล่ ง นำ้า สาธารณะ….................. ข้อ 9 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามประเภท ชนิด และ จำา พวกที่ กำา หนดให้ ดำา เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยข้ อ กำา หนดนี้ โ รงงาน บำา บั ด นำ้า เ สี ย ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ค ลั ง สิ น ค้ า ส ถ า บั น ร า ช ก า ร ก า ร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำา หรับการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ............................ของที่ดิน ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ข้อ 10 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ ประโยชน์ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำา หรับการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ............................ของที่ดิน ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำา หนด ดัง ต่อไปนี้ (1) โรงงานทุก จำา พวกตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน เว้ ต แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด และจำา พวกที่ กำา หนด ให้ ดำา เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยข้ อ กำา หนดนี้ แ ละดร งงานบำา บั ด นสี ย รวมของ ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ห่ า งจากริ ม แ ม่ นำ้า .................เ ป็ น ร ะ ย ะ ไ ม่ น้ อ ย กว่า............เมตร (2) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ า ซ สำา หรั บ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวตามกฎหมายว่ า
 • 61. ด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวม ถึ ง ร้ า นจำา หน่ า ยก๊ า ซ สถานที่ ใ ช้ ก๊ า ซ และสถานที่ จำาหน่ายอาคารทีใช้ก๊าซ ่ (3) คลั ง และสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ นำ้า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเพื่อจำาหน่าย ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม นำ้ามันเชื้อเพลิง (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ผ-5 (5) .................................................................... ................................................................. การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ให้ มี ที่ ว่าง........................................................ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แ ม่ นำ้า ลำา ค ล อ ง ห รื อ แ ห ล่ ง นำ้า สาธารณะ................................................... ข้อ 11 ทีดนประเภทอนุรกษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ ่ ิ ั ทีดนเพือเกษตรกรรมหรือเกียวข้องกับเกษตรกรรม การอนุรกษ์และรักษา ่ ิ ่ ่ ั ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ การเกษตรกรรมหรือ สาธารณะ ประโยชน์เท่านัน ้ ข้อ 12 ทีดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ง ่ แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ร ะโย ชน์ ที่ ดิ น เพื่ อนั นท นา การ หรื อ เกี่ ยว ข้ อ งกั บ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณะประโยชน์เท่านัน ้ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แ ม่ นำ้า ลำา ค ล อ ง ห รื อ แ ห ล่ ง นำ้า สาธารณะ................................................... ข้ อ 13 ที่ดิน ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่า ไม้ ให้ ใ ช้ ประดยชนื ที่ ดิน เพื่ อ การ สงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบำารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นนำ้า ลำา ธารและ ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวกับป่า ไม้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แ ม่ นำ้า ลำา ค ล อ ง ห รื อ แ ห ล่ ง นำ้า สาธารณะ................................................... ข้อ 14 ทีดนประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ทดนเพือการ ่ ิ ี่ ิ ่ ศึกษาหรือเกียวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณะประโยชน์ ่ เท่านัน้ ข้อ 15 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ การรั กษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อมและ พื้นที่ชุ่มนำ้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่ง นำ้าธรรมชาติ ระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มนำ้าและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น
 • 62. ข้อ 16 ทีดิน ประเภทสถาบัน ศาสนา ให้ใ ช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ การ ่ ศาสนาหรือเกียวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณะ ่ ประโยชน์เท่านัน ้ ข้อ 17 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ ศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณะประโยชน์ เท่านั้น ข้อ 18 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผั งแสดงโครงการคมนาคม และขนส่งท้ายข้อกำาหนดนี้ให้เป็นดังต่อไปนี้ ที่ ดิน ในบริ เ วณแนวถนนโครงการสาย...........บริ เ วณแนวถนนโค งการสาย............ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายข้อ กำาหนด ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น 1. การก่ อสร้ า งถนน และการสาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การที่ เกี่ยวข้อง 2. การเกษตรกรรม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมซึ่ ง มิ ใ ช่ อ าคาร ข น า ด ใ ห ญ่ แ ล ะ มี ค ว า ม สู ง อ า ค า ร ไม่เกิน...........เมตร 3. รัวหรือกำาแพง ้ ที่ดินในบริเวณแนวถนนโครงการสาย.............................และ.... .......................แ ล ะ บ ริ เ ว ณ แ น ว ถ น น โ ค ร ง ก า ร ส า ย ...................แ ล ะ .....................ต า ม แ ผ น ผั ง แ ส ด ง โ ค ร ผ-6 ร งกา คมนาคมและขนส่งท้ายข้อกำาหนดนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตาม ทีกำาหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น ่ 1. การก่ อ สร้ า งถนน และการสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การที่ เกี่ยวข้อง 2. การเกษตรกรรม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมซึ่ ง มิ ใ ช่ อ าคาร ขนาดใหญ่ และมีความสูงของอาคารไม่เกิน..................เมตร 3. รัวหรือกำาแพง ้ 4. การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่มีความสูงไม่ เกิน.............เมตร 5. การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 6. การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
 • 63. ผ-7 หลักการเขียนรายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการบรรยายพื้นที่แต่ละบริเวณที่ได้มีการกำาหนดหมายเลขไว้ใน
 • 64. แต่ ล ะประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เช่ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนา แน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) กำา หนดเป็ น หมายเลข 1 มี ทั้ ง หมด 7 บริ เ วณ จะ กำาหนดเป็นหมายเลข 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 การบรรยายแต่ ล ะบริ เ วณ เป็ น การบรรยายขอบเขตพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะ ด้ า น โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ด้ า นเหนื อ ด้ า นตะวั น ออก ด้ า นใต้ ด้ า นตะวั น ตก ( เป็นการบรรยายแบบตามเข็มนาฬิกา) โดยเริ่มจากด้านบนไปทางด้านล่าง ของแผนผัง และจากด้านซ้ายไปด้านขวาของแผนผัง ผั ง ตั ว อย่ า ง เช่ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย บริ เ วณ หมายเลข 1.1 จะบรรยายดังนี้ 1.1 ด้านเหนือ จ ด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ 200 เ ม ต ร กั บ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข...................... ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กั บทางหลวง ชนบท................. ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข............ฟากเหนือ ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข...... ....ซึ่งห่างจากถนนสาย ข ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เป็ น ระยะ 200 เมตร ผ-8
 • 65. ข้อเสนอแนะโครงข่าย คมนาคมและขนส่ง
 • 66. ผ-9
 • 67. ผ-1
 • 68. ผ-1
 • 69. ผ-1
 • 70. ผ-8 ผ-1
 • 71. ผ-1 การกำาจัดขยะมูลฝอย การกำา จั ด ขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนเป็ น ปั ญ หาเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก วั น เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ มื อ ง การเพิ่มจำา นวนประชากร ประกอบกับพื้นที่ว่างที่เคยทิ้ง ขยะลดน้ อยลง การทิ้ ง ขยะเกลื่ อ นกลาดโดยไม่ ผ่ า นวิ ธี กำา จั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง ต้ อ งควร พิจารณาและคำา นึงถึงให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิ ด ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกำาจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล มีดังนี้คือ 1. ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านนำ้า อากาศ 2. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและพาหะนำาโรค 3. เกิดความสกปรกและน่ารังเกียจ 4. ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 5. เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 6. ทำาลายสุนทรียภาพ การกำาจัดขยะมูลฝอยที่ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ ก า ร กำา จั ด ข ย ะ มู ล ฝ อ ย มี อ ยู่ ด้วยกัน 3 วิธี คือ 1. การฝั ง กลบ (Sanitary Landfill) เป็ น ระบบที่ใ ช้ พื้ น ที่ ม าก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำา เนิ น การตำ่า ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วาม ชำา นาญในระดับเดียวกับบุคลากรที่ทำา งานและซ่อมบำา รุงเครื่อง จักรกลหนักธรรมดา ซึ่งบุคลากรเช่นนี้หาได้ไม่ยากในท้องถิ่น 2. การเผา (Incineration) เป็ น วิ ธี ก ารกำา จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก สุ ข า ภิ บ า ล ที่ ดี ที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง ก า ร เ ผ า มูลฝอยในเตาเผาที่ถู กหลัก สุข าภิ บาล หมายถึงขบวนการเผา ไหม้ของเสียทั้งส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึ่งต้อง ใช้ความร้อนสูง เพื่อทำาให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่ ทำา ให้ เ กิ ด กลิ่ น ควั น รบกวน และไม่ ทำา ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางด้ า น มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) จึงเป็นระบบที่ใช้พื้นที่น้อย ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการสูง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญสูง วิธีนี้เหมาะสำาหรับขยะที่มีความชื้นตำ่า ขยะติดเชื้อ และในพื้นที่ทราคาที่ดินสูง ี่ 3. การหมั ก ทำา ปุ๋ ย (Composting) ป็ น วิ ธี ก ารกำา จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ เหมาะกับมูลฝอยชนิดย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ดังนั้น ก่อนที่จะนำา ขยะมูลฝอยมาหมักทำา ปุ๋ยนั้นจะต้องมี
 • 72. ระบบการแยกเอาวัสดุที่นำา กลับมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่จะนำา สู่ ระบบการหมัก การที่จะเลือกใช้วิธีกำาจัดขยะแบบใดจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ ประการ ดังนี้ ผ-1 1. ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอย 2. ราคาที่ดินและพื้นที่ดินที่ต้องการ 3. ความยุ่งยากในการควบคุมและบำารุงรักษา 4. ความยากลำาบากในการจัดหาหรือซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ปัญหาเรื่อ งข้ อเดือ ดร้ อน รำา คาญที่อาจเกิด ขึ้น ได้ เนื่ องจากการ กำาจัดขยะ ได้แก่ กลินเหม็น เสียง แมลง และนก ฯลฯ เป็นต้น ่ 6. ต้นทุนในการก่อสร้าง ค่าที่ดิน และค่าบำารุงรักษา 7. การขนส่งจากแหล่งกำาเนิดไปยังจุดกำาจัดขยะ 1) การกำาจัดขยะแบบฝังกลบ (Sanitary Landfill) การกำา จั ด ขยะด้ ว ยวิ ธี ฝั ง กลบตามหลั ก การสุ ข าภิ บ าล (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการกำาจัดขยะที่นิยมจัดทำา กันมากในการกำา จัดขยะของ ชุมชนใหญ่ ๆ ในเขตสุขาภิบาล หรือเทศบาล เป็นวิธีที่เหมาะสมถูกต้อง และยั ง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพดี เหมาะสมถู ก ต้ อ ง และใช้ ประโยชน์ได้ด้วย แต่ต้องมีเนื้อที่ไว้สำา หรับการจัดทำา มาก ๆ และต้องมี เครื่องมือกลช่วยขุด อัด และถมดิน เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุดดิน และ รถบด เป็นต้น การกำาจัดขยะด้วยวิธีนี้สามารถจัดทำาได้โดยสรุป ดังนี้ - ขุดร่องดินด้านรถขุดให้มีขนาดกว้างพอที่ให้รถขนขยะหลีกเลี่ยง กันได้ 2 คัน สำาหรับความยาวของร่องดินนั้นไม่แน่นอน ปกติให้ ขุดยาวไปตามพื้นที่ ร่องดินนี้อาจทำา ทีละร่องหรือมากกว่าก็ได้ ทั้ งนี้ แล้ว แต่ ความเหมาะสม และความพอเพี ย งในการกำา จั ด ขยะ ความลึกของร่องดินมีประมาณ 6 – 10 ฟุต ความกว้าง 12 – 36 ฟุต ดินที่ขุดขึ้นมากองไว้ข้าง ๆ ร่องเพื่อสะดวกในการนำา มากลบขยะในขั้นต่อไป - นำาขยะที่เก็บได้มาใส่หลุมหรือร่อง โดยมีรถขยะขนมาเทใส่แล้ว เกลี่ยด้วยรถแทรกเตอร์ให้ขยะในหลุมมีความหนาสมำ่าเสมอ - อัดขยะให้แน่นด้วยรถบดหรือรถแทรกเตอร์ก็ได้ เพื่อให้ขยะยุบ ตัวให้มากที่สุด - กลบดินทับขยะที่ถูกอัดมีความหนามากพอ คือ ประมาณ 2 ฟุต ให้กลบดินให้แน่น ดินที่อัดทับขยะแต่ละชั้นหนาประมาณ ½ ฟุต ในร่องแล้วนิยมกลบดินอีกชั้นหนึ่ง โดยดินที่กลบห้นาร่องนี้ไม่ น้ อ ย
 • 73. ผ-11 -12 กว่า 12 นิ้ว เมื่อจะทิ้งขยะอีกให้ทิ้งในร่องใหม่ที่เตรียมไว้อยู่ติด กับร่องเดิม การกำา จัดขยะแบบนี้จะยังอยู่ในดินและจะถูกย่อยสลายให้หมดไป กลายเป็นดินภายในเวลา 1 ปี การย่อยสลายนี้จะสมบูรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ปี อย่ า งไรก็ ต าม ในการพิ จ ารณาเลื อ กพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ทำา ลายขยะ นอกจากหลักเกณฑ์โดยทั่วไปคือ ควรมีการระบายนำ้า ที่ดี มีความลาด เอียงอย่างน้อยร้อยละ 1 เพื่อไม่ให้นำ้า ขังเป็นหลุมบ่อในฤดูฝนแล้ว การ เลื อกวิธีกำา จั ดขยะโดยการถมและกลบด้ วยดิ น ควรจะมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ก่ อ นที่ จ ะดำา เนิ น การอี ก ด้ ว ย ยิ่งลักษณะดินที่เหมาะสมสำา หรับการกำา จัดขยะโดยวิธีนี้ ได้แก่ ดินปน ทรายซึ่งมีเนื้อทรายปนประมาณร้ อยละ 50 ของเนื้อดิน เนื่ องจากดิน มี เนื้อทรายมากเกินไปอาจทำาให้รถไถกลบทำางานได้ยาก ส่วนดินซึ่งมีเนื้อ ดิน เหนีย วมากเกิน ไป นอกจากจะทำา ให้ ร ถทำา งานยากเช่ น กั น แล้ ว อาจ เกิดการแตกร้าวหลังการถมและอาจจะมีพาหะนำาโรค เช่น หนู หรืผ-1 อแมลง เข้าไปกินขยะได้ ื 1.1) การเลอกพื้นที่ - ต้องมีพื้นที่เฉลี่ย 2.5 ไร่ ต่อประชากร 10,000 คนต่อไร่ - พื้ น ที่ ที่ เ ลื อ กควรจะอยู่ ห่ า งจากเขตชุ ม ชนประมาณ 8.00 – 10.00 กิโลเมตร - ไม่ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ร่ อ งนำ้า หรื อ บริ เ วณที่ นำ้า จากของเสี ย สามารถ ไหลซึมปนเปื้อนแหล่งนำ้าหรือบ่อนำ้าอย่างน้อย 150 เมตร - ควรเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ชั้ น ดิ น หนาอย่ า งน้ อ ย 9.00 เมตร กั้ น อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ชั้ น ข อ ง ข ย ะ กั บ ชั้ น ข อ ง หิ น ใต้ดิน - พื้นที่ควรเป็นผิวปนทราย และสามารถหาดินกลบขยะได้อย่าง เพียงพอ - มีถ นนเข้าถึ งพื้ นที่เ พื่อ สะดวกต่ อ การนำา ขยะมุ ล ฝอยมากำา จั ด ขยะ 1.2) การเตรียมพื้นที่กำาจัดขยะ -ควรสร้างที่ทำาการและบ้านพักคนงานไว้ในพื้นที่กำาจัดขยะ -ควรสร้างโรงจอดรถ โรงซ่อมบำา รุงเครื่องจักรกลที่นำา ไปใช้ใน การปฏิบัติงาน -มี รั้ ว และยกคั น ดิ น ล้ อ มรอบ พร้ อ มทั้ ง มี ถ นนภายในบริ เ วณที่ กำาจัดขยะ
 • 74. ผ-12 -มีระบบระบายนำ้าและบำาบัดนำ้าเสียทั้งจากขยะ และสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณพื้นที่กำาจัดขยะ -จัดสาธารณูปโภคเข้าพื้นที่กำาจัดขยะมูลฝอย -มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ 1.3) วิธีการกำาจัดขยะมี 3 วิธี -แบบร่องดิน เหมาะสมที่จะใช้กับพื้นที่ที่เป็นที่ราบ -แบบคันดิน เหมาะที่จะใช้กับพื้นที่เชิงเขา -แบบถมปรับระดับดิน เหมาะที่จะใช้กับพื้นที่ที่เป็นราบลุ่ม และ มีหลุมบ่อและแอ่งนำ้าขัง แต่จากร่างมาตรฐาน.การกำา จัดขยะสำา หรับองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นของคณะกรรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติได้ร่างไว้ ตอนหนึ่งว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีสถานที่ใช้เป็นทีกำาจัด ่ ขยะ โดยให้มีขนาดของพื้นที่ดินสัมพันธ์กับจำา นวนประชากรในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็นอย่างน้อย ตามกำาหนดดังต่อไปนี้ จำานวนประชากร พื้นที่ดินสำาหรับกำาจัดขยะ ตำ่ากว่า 15 ไร่ 5,000 คน 30 ไร่ 5,00 70 ไร่ 0 – 10,000 คน 100 ไร่ 10,00 ไม่ตำ่ากว่า 150 ไร่ 0 – 50,000 คน ไม่ตำ่ากว่า 200 ไร่ 50,000 – 100,000 คน 100,000 – 1,000,000 คน 1,000 ,000 คนขึ้นไป ผ-1 7 ซึ่งเป็นการกำา หนดพื้นที่ที่ไม่เจาะจงว่าใช้การกำา จัดจึงคิดว่าควรจะ คำา นวณพื้นที่ 2.5 ต่อประชากร 10,000 คนต่อปี จะเหมาะสมกว่า โดย คำานึงถึงปริมาณของประชากรที่จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนการวางแผนเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ที่จะใช้เป็นแหล่งกำาจัดนั้น ในร่างมาตรฐานกำา หนดอย่างน้อย 20 ปี แต่จากหนังสือการกำา จัดขยะ ข อ ง ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ป รี ด า แ ย้ ม เ จ ริ ญ ว ง ศ์ ไ ด้ บ อ ก ไ ว้
 • 75. อย่างน้อย 10 ปี จึงคิดว่าถ้าจะวางแผนอย่างน้อย 10 ปี ก็จะเป็นระยะ เวลาที่ ม ากพอสมควร แต่ ถ้ า เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 20 ปี ก็ จ ะ เป็นการดี และที่ดินที่ดำาเนินการกำาจัดโดยวิธีฝังกลบนี้ไม่ควรใช้งานทันที จะ ต้ อ งปล่ อ ยสำา หรั บ การทำา เป็ น สถานที่พัก ผ่อ นหย่อ นใจ อุท ยาน เขต อนุรัก ษ์พัน ธุ์สัตว์ป่า ที่พัก สัตว์ สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ ที่จ อดรถ สนามกีฬา ศูนย์การค้า หรือการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สูงเกินไป 2) การกำาจัดขยะด้วยการเผา (Incineration) การเผา หมายถึง การเผาขยะในเตาเผาที่สร้างขึ้นเพื่อเผาขยะได้ โดยสมบรูณ์นั้นความร้อนจะปริมาณ 1,250 – 2,000 องศาฟาเรนไฮท์ เตาเผาขยะแบบง่าย ๆ จะประกอบด้วยห้องเผาซึ่งมีตะแกรงรับขยะ ช่อง เดินขยะเพื่อเผา ปล่องไฟและช่องเขี่ยขี้เถ้า การเผาขยะในชุมชนชนบทสามารถจัดทำาได้โดยวิธีการง่าย ๆ ได้ดังนี้ ก. การเผาโดยอาศัยเตาเผาแบบง่าย ๆ เช่น ใช้ถังคอนกรีต หรือ วงขอบบ่ อ นำ้า มาวางซ้ อ นกั น 2 -3 ใบ โดยมี ต ะแกรงเหล็ ก ชั้ น กลาง ระหว่ า งวงขอบที่ 1 และ 2ก็ จ ะได้ เ ตาเผาหรื อ อาจใช้ ถั ง ยางมะตอยมา ดัดแปลงทำาเป็นเตาเผาก็ได้เช่นกัน ข. การเผาในหลุ ม ขุ ด จั ดทำา ได้ โ ดยขุ ดหลุ ม ให้ ลึ ก ประมาณ 4-6 ฟุต ปากหลุมกว้างประมาณ 3-4 ฟุต แล้วนำาขยะที่ต้องการเผาแต่ละวันใส่ ไปในหลุมแล้วทำาการเผา สำาหรับการเผาบนพื้นดินธรรมดาโดยกวาดขยะมารวมกันแล้วเผาไฟสุม นั้ น นั บ ว่ า ไม่ ป ลอดภั ย อาจเกิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น ได้ และทำา ให้ ดู ส กปรก เลอะเทอะ และเกิ ดการฟุ้ ง กระจายของขี้ เ ถ้ า ได้ ง่ า ยจึ ง ไม่ ค วรเผาขยะ ด้วยวิธีนี้ในชุมชน การกำาจัดขยะโดยวิธีการเผานั้น ถ้าเผาได้อย่างทั่วถึงจริง ๆ ในเตาเผา ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล้ ว จ ะ ล ด ปริมาณขยะได้มากกว่าร้อยละ 80 จึงเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดในด้านเนื้ นที่ดิน เพื่อใช้ในการกำาจัดขยะ อย่างไรก็ตามการเผาขยะในเตาขนาด เล็กเช่นที่เคยปฏิบัติอยู่โดยทั่วไปในปัจ จุบันจะสามารถทำา ลายขยะได้ เพียงบางส่วน ได้แก่ ขยะที่ลุกติดไฟได้ง่ายเท่านั้น ส่วนขยะสดมักจะ เผาไหม้ไม่หมดดังนั้น เมื่อขยะเริ่มแห้งตัวลงก็ควรจะมีการเผาซำ้าอีกครัง ้ หนึงให้ทวถึงยิงขึน ในกรณีทสขาภิบาลต้องการสร้างเตาเผาขยะเพิมขึนใน ่ ั่ ่ ้ ี่ ุ ่ ้ อนาคตสุ ข าภิ บ าลอาจจะขอแบบรายละเอี ย ดเตาเผาขยะได้ จ ากกอง วิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรือจากกอง อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
 • 76. ผ-1 8
 • 77. ผ-1 โรงฆ่าสัตว์ (Slaughter house) ข้อแนะนำาในการเลือกทำาเลที่ตั้ง 1) ควรได้พิจารณาในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงฆ่าสัตว์ ควรจะอยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน โรงเรี ย นและวั ด อย่ า งเพี ย งพอ ควรตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณเขตอุตสาหกรรมและจะต้อง ตั้งในที่ซึ่งปราศจากกลิ่น ควัน ฝุ่น หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นใด 2) ไม่ ค วรตั้ ง อยู่ ใ กล้ แ ละเหนื อ แหล่ ง นำ้า ธรรมชาติ ซึ่ ง ใช้ สำา หรั บ อุ ป โภคบริ โ ภค เพราะนำ้า เสี ย หรื อ ขยะจากโรงฆ่ า สัตว์อาจปนเปื้อนแหล่งนำ้าธรรมชาติได้ 3) ควรมี เ นื้ อ ที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมแก่ ก ารบำา บั ด นำ้า เสี ย แ ล ะ ก ว้ า ง ข ว า ง เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ ข ย า ย ขนาดโรงฆ่าสัตว์ในอนาคตได้ 4) การคมนาคมสะดวกในการขนส่ ง เนื้ อ สั ต ว์ เ ข้ า ออกโรงฆ่ า สัตว์ และถนนเข้าบริเวณจะต้องใช้ได้ดีทุกฤดูกาล 5) ทำาเลที่ตั้งควรจะสามารถระบายนำ้าได้ดี 6) มีแหล่งนำ้า ใช้สำา หรับอุปโภคอย่างเพียงพอ และควรมีถังเก็บ สำา รองไว้ใช้สำา หรับกรณีนำ้า ขาดแคลน ความจุอย่างน้อยเท่ากับปริมาณ นำ้าทีใช้ใน 1 วัน ่ 7) มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 8) สภาพพื้ น ที่ ดิ น ที่ จ ะก่ อ สร้ า งควรมี ส ภาพที่ เ หมาะแก่ ก าร ก่อสร้างอาคารถาวรได้ง่าย การจัดทำาผังบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ให้เทศบาลหรือสุขาภิบาลออกแบบและจัดผังบริเวณให้เหมาะสม โดยคำานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ควรตั้งในลักษณะที่เอื้ออำานวย ในการต่อเติมหรือขยายโรงฆ่าสัตว์ในภายหลัง โดยให้ต้นทุนตำ่าสุด และมี การเปลียนแปลงไปจากที่เป็นอยู่เดิมน้อยที่สุด ่ 2) อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ควรตั้งไว้ในที่ซึ่งระบายนำ้าได้ดี 3) ให้ พิ จ ารณาทิ ศทางลมควบคู่ กั บ ลั ก ษณะความลาดชั น ของ พื้นที่ เช่น ให้ตั้งคอกพักสัตว์อยู่ทางด้านใต้ลม หรือด้านหลังของโรงฆ่า สัตว์ 4) ถนนทางเข้ า ออก ทางกลั บ รถ โรงจอดรถ ควรจะมี ข นาด เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ อำา น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ในการขนส่งสัตว์เข้าออกโรงฆ่าสัตว์ และมีสภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล
 • 78. 5) ถนนภายในและบริเวณที่นำาสัตว์จากรถ ถนนเชื่อมต่อภายใน บริเวณกับอาคารต่าง ๆ และถนนบริเวณนำาสัตว์ลงจากรถควรเป็นถนนราด ยางแบบ DOUBLE BITUMINOUS 6) บริเวณขนถ่ ายสั ตว์ ลงจากรถและคอกสั ตว์ ควรจะตั้ ง อยู่ ห่ า ง จากพื้นที่ขนเนื้อสัตว์ที่ฆ่าแล้ว ผ-2 7) อุปกรณ์และโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าโค กระบือ ควรแยกออก จากกัน มีคอกพักสัตว์ซึ่งแยกกัน 8) คอกพั ก สั ต ว์ ค วรตั้ง อยู่ด้า นหลั ง ของโรงฆ่า สั ต ว์ เ พื่อ สะดวกใน การนำาสัตว์เข้าฆ่าเพราะขบวนการฆ่าเริ่มจากด้านหลังมีที่สำาหรับให้นำาสัตว์ และมี สายนำ้า สำา หรั บทำา ความสะอาดคอกพั ก สั ตว์ ภายในคอกพั กสั ตว์ จ ะ ต้องมีทสำาหรับให้นำ้าสัตว์ ี่ 9) อาคารที่ ทำา การควรตั้ ง อยู่ ด้ า นหน้ า ใกล้ กั บ ประตู ท างเข้ า เพื่ อ สะดวกในการติ ด ต่ อ มี ไ ว้ สำา หรั บ แพทย์ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงฆ่ า สั ต ว์ ปฏิบัติงาน ทั้งด้านธุรการ และการติดต่อ 10) บ้ า นพั ก คนงาน บ้ า นพั ก สั ต วแพทย์ และผู้ ช่ ว ย โรงฆ่ า สั ต ว์ ควรจะแยกห่างจากกันพอสมควร 11) รั้ว เพื่อความปลอดภัยและเป็นสัดส่วน จำาเป็นต้องทำารั้วโดย ร อ บ ทั้ ง 4 ด้ า น โ ด ย มี ป ร ะ ตู ทางเข้าเดียวอยู่ทางด้านหน้า รัวควรสูงอย่างน้อย 2.00 เมตร ้ 12) ระบบบำาบัดนำ้าเสีย ควรจะสร้างขึ้นในบริเวณที่อยู่ตำ่าที่สุด และ อ ยู่ ด้ า น ห ลั ง ข อ ง โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ เพื่อสะดวกในการปล่อยนำ้าเสียให้ไหลไปจากอาคารฆ่าสัตว์ 13) รางระบายนำ้า เสีย ควรมีความลาดเอียงเพียงพอ และจำา เป็น ต้ อ ง ส ร้ า ง ขึ้ น เ พื่ อ ร ะ บ า ย นำ้า เ สี ย ไปสู่บ่อบำาบัดนำ้าเสีย 14) ท่อระบายนำ้า ภายในบริเวณจะมีระบบระบายนำ้า ฝนเพื่อระบาย นำ้า ฝนจากอาคารและภายในบริ เ วณพื้ น ที่ ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางอย่ า ง น้อย 0.04 เมตร
 • 79. ผ-2 ผ-2
 • 80. ผ-2 ุ ข้อแนะนำาทางสขาภิบาล และการบำารุงรักษา ข้อเสนอแนะดั งกล่าวแบ่งออกเป็ น 2 ส่ว น คือ ในส่ วนของอาคาร โรงฆ่าสัตว์ และระบบระบายนำ้า และบ่อบำาบัดนำ้าเสีย 1) ข้อแนะนำา ทางสุขาภิบาล และการบำา รุงรักษาอาคารโรงฆ่าสัตว์ และคอกพักสัตว์ - จั ด ให้ มี ก ารทำา ความสะอาดโรงฆ่ า สั ต ว์ ป ระจำา วั น ประจำา สัปดาห์ หลังจากฆ่าหรือในกรณีพิเศษ เมื่อพบว่าซากสัตว์มีโรค ระบาดอย่างร้ายแรง และควรทำาลายซากโดยการเผา -ให้ตักเศษขยะและฉีดนำ้า ทำา ความสะอาดรางระบายนำ้าในโรงฆ่า สัตว์ทุกวัน -ระหว่ างการปฏิ บั ติ ง านในโรงฆ่ า สั ตว์ หากจำา เป็ น ต้ อ งทำา ความ สะอาดไม่ให้นำ้า ที่ใช้ราดหรือฝาผนังกระเด็นปนเปื้อนถูกสัตว์ และเครื่อง มือต่าง ๆ -เครืองมือ อุปกรณ์ โต๊ะ เลือย รถเข็น สำาหรับบรรทุกสัตว์ ภาชนะ ่ ่ บรรจุ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในโรงฆ่ า สั ต ว์ ต้ อ งทำา ความสะอาด พร้อมฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังปฏิบัติงาน -สบู่ ยาซั ก ฟอก นำ้า ยาฆ่ า เชื้ อ โรค ต้ อ งเป็ น ชนิ ด ที่ ก ระทรวง สาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร -ถั ง ใส่ ข ยะต้ อ งมี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด จำา นวนเพี ย งพอ ทั้ ง ภายในและ ภายนอกอาคาร ต้องนำา ขยะไปทิ้งทุกวัน ทำา ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ถังขยะเมื่อจำาเป็นทุกครั้งก่อนนำามาใช้ -ให้ทำาความสะอาดพื้น และรางระบายนำ้า คอกพักสัตว์ทุกวัน -พนักงานทีทำาการฆ่าสัตว์ควรมีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาด ่ 2) ข้อแนะนำาทางสุขาภิบาลและบำารุงรักษาระบบบำาบัดนำ้าเสีย และ ระบบระบายนำ้า -ให้ตักขยะจากตะแกรงพักขยะในรางระบายนำ้าเสียทุกวัน -รางระบายนำ้า บ่ อ พั ก และท่ อ ระบายนำ้า ภายนอกอาคารให้ ทำาความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือนและให้ตรวจสารแขวนลอย ตะกอน และระดั บ นำ้า เสมอ หากพบว่ า มี ต ะกอนและฝ้ า บนผิ ว นำ้า มาก อาจต้ อ ง ทำาความสะอาดถี่ขึ้นทุกระยะ 2 -3 เดือน - ให้ ต รวจดู ว่ า มี ท่ อ ส่ ว นใดชำา รุ ด ผุ ก ร่ อ น หรื อ อุ ด ตั น หรื อ ใม่ ไหลอย่างสมำ่าเสมอ หากชำารุดให้รีบทำาการแก้ไข - คอยตักกากอินทรีย์ หรือขยะลอยจากบ่อบำาบัดนำ้าเสียเสมอ - หมั่นคอยตักวัชพืชบนคันดินเสมอ
 • 81. - ให้มีการโกยเลนในบ่อกำาจัดนำ้าเสียทุกระยะ 3 – 5 ปี Anaerobic Filter - ถังปฏิกริยาแบบชีวภาพ ไม่ใช้ออกซิเจนอาจ เป็นถังกลมหรือเหลี่ยม ภายในถังมีตัวกลาง เช่น มีก้อนหินบรรจุอยู่ นำ้าทิ้ง จ ะ ถู ก ป ล่ อ ย เ ข้ า ท า ง ก้ น ถั ง แ ล้ ว ไ ห ล อ อ ก ม า ท า ง ต อ น บ น จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจะยึดเกาะอยู่บนผิวของตัวกลางที่บรรจุอยู่ในถัง Polishing Pond - บ่ อ นำ้า จะทำา หน้ า หน้ า ที่ รั บ นำ้า ทิ้ ง จากถั ง ปฏิ กริยาเพื่อปรับสภาพของนำ้าทิ้งเป็นครังสุดท้าย นำ้าทิงทีผานจากบ่อผ-2 ได้ ้ ้ ่ ่ นีจด ้ ั ว่าเป็นนำ้าทิงทีมความสะอาด สามารถทีจะปล่อยไปในแหล่งนำ้าได้ ้ ่ ี ่ สวนสาธารณะ (PARK) สวนสาธารณะ เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การ นันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งจำา เป็นอย่าง ยิ่ ง สำา ห รั บ ชุ ม ช น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ส ภ า พ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่หนาแน่น แออัด มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ขาดที่โล่ง ที่ว่าง ที่เพียง พอ สวนสาธารณะนอกจากจะหมายถึง ที่โล่งขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบ ตกแต่ง ปลูกต้นไม้เพื่ อใช้เ ป็น สถานที่ พัก ผ่อ นหย่อ นใจของชุม ชนและ เมื อ งแล้ ว ยั ง หมายถึ ง ที่ โ ล่ ง ที่ รั ก ษาไว้ ต ามสภาพธรรมชาติ อั น มี ภูมิประเทศที่สวยงาม ตลอดจนสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นขนาดเล็ก ด้วย สวนสาธารณะมีหลายประเภทหลายขนาด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และการให้บริการ ซึ่งแบ่งออกได้ ดังนี้ 1. สนามเด็ ก เล่ น (Children Playground) เป็ น บริ เ วณที่ โ ล่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ที่ พ อจั ด หาได้ บ ริ เ วณชุ ม ชน และเมือง โดยจัดให้มีเครื่องเล่นที่เหมาะสมสำา หรับเด็กก่อนวัย เรีย น ตลอดจนลานโล่ง หรื อสนามหญ้าสำา หรับ เด็ ก วิ่ ง เล่ น ด้ ว ย ซึ่งอาจจะมีพื้นที่ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดที่ได้มาตรฐาน (1.8 ไร่ ต่ อ ประชากร 1,000 คน) แต่ ต้ อ งคำา นึ ง ถึ ง ที่ ตั้ ง ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ สะดวกและปลอดภัย 2. สวนหย่ อ ม (Package Park) เป็ น ที่ โ ล่ ง ขนาดเล็ ก โดยทั่ ว ไป ภายในเขตชุมชนและเมืองที่มีการออกแบบตกแต่ง จัดภูมิทัศน์ ให้ ส วยงามด้ ว ยการปลู ก หญ้ า ต้ น ไม้ หรื อ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อความเจริญตาเจริญใจของผู้อยู่อาศัยใน ชุมชนเมือง 3. สวนสาธารณะในระดับชุมชนย่อย (Neighbourhood Park) เป็น
 • 82. พื้ น ที่ โ ล่ ง ที่ ว่ า งที่ จั ด ไว้ เ ป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของผู้ พั ก อาศัยในละแวกใกล้เคียง โดยมีการปลูกต้นไม้ จัดสวนและอาจ จะรวมสนามเด้กเล่นไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งควรจะมีขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้น ไปจนถึงระดับมาตรฐาน (1.8 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน) 4. สวนสาธารณะในระดั บ ชุ ม ชนและเมื อ งขนาดต่ า ง ๆ (Urban Park) คื อ พื้ น ที่ โ ล่ ง ที่ ว่ า ง จั ด ไว้ เ ป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ การจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น ของชุ ม ชน และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนและเมื อ งในระดั บ ต่ า ง ๆ อาจจะเป็ น สวน สาธารณะของชุมชนขนาดใหญ่ (Community Park) จนถึงสวน สาธารณะของเมืองหรือมหานคร (City Park) ซึ่งโดยทั่วไปจะ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ สนามหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ลานโล่ง อเนกประสงค์ (Play Ground) สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวน สุ ข ภ า พ ท า ง เ ท้ า ลานจอดรถ ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ที่จัดหาได้ และ ระดั บ ของสวนสาธารณะเหล่ า นั้ น โดยจะมี ข นาดตั้ ง แต่ 5.... เป็ นต้ นไป จนถึงขนาดมาตรฐานของชุ มชนและเมื อ งในแต่ ล ะ ระดับ สำาหรับในชุมชนระดับสุขาภิบาลนัน จำาเป็นจะต้องจัดเตรียมหรือจัดหา ้ พืนทีไว้สำาหรับสวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือสนามเด็กเล่นให้เพียงพอแก่ ้ ่ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ทั้ ง ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ อ น า ค ต ซึ่ ง อ า จ จ ะ เ ป็ น สาธารณะประโยชน์ ที่ ร าชพั ส ดุ และที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า เป็ น ต้ น โดยรู ป แบบตัวอย่างของสนามเด็กเล่นที่กำา หนดเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น ท้อง ถิ่นสามารถนำา ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและสภาพของพื้นที่ที่ ผ-2 หามาได้ดังกล่าวแล้ว รูปแบบของศาลานั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบ ตั้งแต่ศาลามีเสา กลางเสาเดียว หลังคามุงจากหรือที่เรียกกันว่าดอกเห็ด ซึ่งเหมาะกับสวน ขนาดเล็ก ส่วนศาลามุงกระเบื้องหรือหลังคาไม้ระแนงที่อาศัยเถาไม้เลื้อย ปกคลุ ม นั้ น นิ ย มใช้ กั บ มุ ม ของสวนขนาดเล็ ก ทั่ ว ๆ ไป และศาลา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้องนั้น เหมาะกับสวนขนาดใหญ่ที่ มีบริเวณพื้นที่ในการจัดสวนขนาดกว้างใหญ่
 • 83. ผ-2 ระบบบำบัดนำ้าเสีย นำ้า เสี ย หรื อ นำ้า ทิ้ ง หมายถึ ง นำ้า ที่ ผ่ า นการใช้ ป ระโยชน์ แ ล้ ว จาก แหล่งชุมชน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การใช้นำ้าจาก แหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำา ให้นำ้า มีคุณลักษณะผิดไปจากเดิมเนื่องจากมีสิ่ง เจือปนในนำ้าเพิ่มขึ้น เช่น ผงซักฟอก นำ้ามัน ดิน ทราย ยาฆ่าแมลง หรือสี ที่ใช้ในการย้อมอาจทำา ให้นำ้า มีสีเปลี่ยนไปหรือเพียงแต่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ก็ได้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา นำ้า เสียเหล่านี้มักถูกปล่อยลงสู่แหล่งนำ้า ผิว ดิน ได้แก่ แม่นำ้า ลำาคอลง ลำารางสาธารณะ และปล่อยซึมลงดินลงไปปน เปื้ อ นกั บ นำ้า ใต้ ดิ น ทำา ให้ นำ้า ผิ ว ดิ น และนำ้า ใต้ ดิ น สกปรก ปนเปื้ อ น เมื่ อ ชุมชนหนาแน่นขึ้นปัญหานำ้าเสียยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
 • 84. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนำ้าเสียมีดังต่อไปนี้ 1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 2. ทำาความเสียหายต่อการเกษตร 3. ทำาความเสียหายต่อการประมงและการเพาะเลียงสัตว์นำ้า้ 4. ทำา ลายระบบนิ เ วศน์ วิ ท ยาในนำ้า อาจทำา ให้ สั ต วื นำ้า บางชนิ ด สู ญ พันธุ์ 5. ก่อความเดือดร้อนรำาคาญและเป็นทีน่ารังเกียจ ่ 6. ทำาลายประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจในการใช้นำ้าประปา วิธีบำาบัดนำ้าเสีย เมื่อนำ้า เสียถูกระบายลงสู่แม่นำ้า ลำา คลองเสื่อมคุณภาพไม่เหมาะแก่ การอุ ป โภค บริ โ ภค และเป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในนำ้า จำา เป็ น จะต้ อ ง บำาบัดออกก่อนที่จะระบายนำ้าทิ้งลงสู่ลำานำ้า โดยขบวนการที่เรียกว่า “การ บำาบัดนำ้าเสีย” ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 1. ขบวนการทางฟิสิกส์ (Physical Treatment) ใช้วิธีทางฟิสิกส์ เช่น การตกตะกอน การกรอง การกวาด 2. ขบวนการทางเคมี (Chemical Treatment) ใช้ วิ ธี ท างเคมี เช่ น การเดิ น สารส้ ม เพื่ อ ช่ ว ยในการตกตะกอน การเติ ม ปู น ขาว เพื่อปรับ Ph เป็นต้น 3. ขบวนการทางชีววิทยา (Biological Treatment) ใช้ปฏิกิริยา ทางชี วเคมี ของจุ ลินทรีย์ ในการทำา ลายหรื อ แยกสิ่ ง เจื อ ปนออก จากนำ้าเสีย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 3.1 ขบวนการบำา บั ด แบบใช้ อ ากาศ (Aerobic Process) เ ห ม า ะ สำา ห รั บ นำ้า เ สี ย ที่ มี ค่ า BOD. ไม่สูงนัก 3.2 ข บ ว น ก า ร บำา บั ด แ บ บ ไ ม่ ใ ช้ อ า ก า ศ (Anaerobic Process) เ ห ม า ะ สำา ห รั บ นำ้า เ สี ย ที่ มี ค่ า BOD. สูง ๆ ผ-2 ึ ในที่นี้จะกล่าวถงเฉพาะการบำาบัดแบบใช้อากาศ ดังนี้ ระบบบ่ อ ผึ่ ง (Oxidation Pond) เป็ น ระบบที่ อ าศั ย จุ ลิ น ทรี ย์ เ ป็ น ตัวอย่างสลายสารอินทรีย์ที่เจือปนมากับนำ้า ในธรรมชาติ โดยการกักนำ้า เสี ยให้อยู่ในบ่ อบำา บัดในช่วงเวลาหนึ่ ง เพื่ อ ให้ จุ ลิ นทรี ย์ย่ อ ยสลายสาร อินทรีย์ที่เ จือปนก่อนปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ งนำ้า ธรรมชาติ ระบบนี้ มี ค่า ดำา เนิ น การที่ ถู ก ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ระบบอื่ น ๆ และการเดิ น ระบบไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้อนเหมาะสำา หรับพื้นที่ที่ขาดแคลนช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่เฉพาะไว้
 • 85. ดูแล แต่ถ้าหากมีราคาที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีผลกระทบต่อราคาของ ระบบนี้ เ พราะใช้ ที่ ดิน ขนาดใหญ่ ม ากจะทำา ให้ ร ะบบบ่ อ ผึ่ ง มีร าคาสู ง กว่ า ระบบเดินอากาศมาก ระบบบ่อ เติ มอากาศ (Aerated Lagoon) เป็ นระบบที่คล้ายคลึ ง กั บ ระบบบ่ อ ผึ่ ง เพี ย งแต่ เ พิ่ ม ตั ว เติ ม อากาศเข้ า ไปในระบบเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ใ ห้ เ ร็ ว ขึ้ น การเดิ น ระบบ (Operation) ไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นนั ก เหมาะสมกั บ กรณี ที่ ข าดแคลนผู้ ชำา นาญการดู แ ล ใช้ พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า ระบบบ่ อ ผึ่ ง ประมาณ 5 – 10 เท่ า แม้ ว่ า คุ ณ ภาพนำ้า ทิ้ ง หลั ง การบำา บั ด จะมี ลั ก ษณะเป็ น สี เ ขี ย วเพราะมี สาหร่ายมากก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ภายหลัง ระบบลานกรอง (Tricking Fitter) เป็นระบบบำาบัดนำ้าเสียใช้หลัก การปล่อยนำ้า ผ่านตัว กลาง (Medium) ได้แก่ หินหรือพลาสติ ก เป็ นต้ น ในลักษณะเป็นฝอยเล็ก ๆ เพื่อให้จุลินทรีย์ที่เกาะเป็นเมือก (Slime) หนา ประมาณ 2 – 3 มิ ลลิ เ มตร ย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ที่ อ ยู่ ใ นนำ้า ระบบนี้ ใ ช้ พื้นที่น้อยกว่าบ่อเติมอากาศ ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย และควบคุมระบบ ง่ า ย ก ว่ า บ่ อ เ ลี้ ย ง ต ะ ก อ น แ ต่ เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพนำ้า ทิ้ ง ให้ ดี ขึ้ น เป็ น ลำา ดั บ ได้ และยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งกลิ่ น เหม็น มีแมลงและนกรบกวนอีกด้วย ระบบบ่อเลี้ยงตะกอน (Activated Sluge) เป็นระบบที่ใช้พื้นที่ น้อยที่สุด แต่การเดินระบบจะยุ่งยากซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง จำา เป็น ต้อ งมี ผู้ชำา นาญการดูแลตรวจสอบอย่ า งสมำ่า เสมอ หากไม่ มี ปั ญ หาทาง เทคนิคในการเดินระบบและสำา หรับเมืองที่ทันสมัยยุคใหม่ ควรเลือกใช้ ระบบบ่อเลี้ยงตะกอนเพราะใช้พื้นที่น้อย มีมาตรการควบคุมตะกอน นำ้า ทิงหลังการบำาบัดมีคุณภาพดีกว่าสามารถปล่อยลงสู่แหล่งนำ้าเพื่อนำาไปใช้ ้ ในการเกษตรกรรมได้ การที่จะเลือกใช้วิธีบำาบัดวิธีใดจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของสิ่ง เจื อ ปนในนำ้า เป็ น หลั ก แต่ ก ารเลื อ กวิ ธีบำา บั ดที่ เ หมาะที่ สุด ในกรณี ห นึ่ ง จำาเป็นต้องพิจารณาข้อมูลหลาย ๆ ประการ ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย 1. ปริมาณและคุณลักษณะของนำ้าเสีย 2. คุณภาพของนำ้าเสียที่ต้องการ 3. ราคาที่ดินและพื้นที่ดินที่ต้องการ 4. ความยุ่งยากในการควบคุมและบำารุงรักษาระบบบำาบัด 5. ความยากลำาบากในการจัดหาหรือซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 6. ปัญหาเรื่องข้อเดือดร้อนรำาคาญต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน การบำาบัดนำ้าเสียที่สำาคัญ ได้แก่ - กลิ่นเหม็น
 • 86. ผ-3 - เสียง - แมลงและนก 7. ต้นทุนในการบำาบัด ซึ่งได้แก่ ค่าก่อสร้างระบบ ค่าที่ดิน ค่า บำารุงรักษา หลักการเลือกที่ตั้งระบบบำาบัดนำ้าเสีย 1. เลือกพื้นที่ที่มีระดับตำ่า สุดของบริเวณที่จัดโครงการ ระบบ ระบายนำ้าและบำาบัดนำ้าเสีย 2. มี ค วามสะดวกในการระบายนำ้า ทิ้ ง หลั ง บำา บั ด ดั ง นั้ น จึ ง เลื อกให้ อยู่ ใ กล้ แ ม่ นำ้า ลำา คลองหรื อ ลำา รางสาธารณะ (อยู่ ท้ายนำ้า กรณีต้องอาศัยแหล่งนำ้าใช้ผลิตนำ้าประปาด้วย) 3. ควรอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง กำา เนิ ด นำ้า เสี ย เพื่ อ ประหยั ด ค่ า ลงทุ น ระ บ บท่ อ ส่ ง นำ้า เสี ย ซึ่ ง มี มู ล ค่ า สู ง 60 – 80 % ข อง โครงการ ขณะที่ก ารจั ดทำา ระบบบำา บั ดนำ้า เสี ย มี ค่า ลงทุ น เ พี ย ง 20 – 40 % 4. ต้องสามารถดูแลรักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ก่อกวนความ เดือดร้อนหรือแพร่เชื้อโรคซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ปริมาณนำ้าเสียชุมชน สำา หรั บ ชุ ม ชนขนาดเล็ ก การคำา นวณปริ ม าณนำ้า เสี ย มั ก อาศั ย คำา นวณจากความหนาแน่ น ประชากรและข้ อ มู ล นำ้า เสี ย ต่ อ คนต่ อ วั น เป็ น หลัก สำา หรับชุมชนขนาดใหญ่ การคำา นวณหาปริมาณนำ้า เสีย การคิด จากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินและทำา นายความหนาแน่นประชากรในพื้นที่ ดินนั้น ๆ เป็นหลัก และถ้าเป็นไปได้การทดลองหาปริมาณนำ้า เสียที่เกิด ขึ้ น จริ ง ต่ อ ลั ก ษณะการใช้ ที่ ดิ น หนึ่ ง ๆ มาเป็ น รากฐานในการคำา นวณ สถานที่ทดลองก็ ควรเลื อกให้ อ ยู่ ใ นอาณาเขตใกล้ เ คี ย งกั บ สถานที่ที่ จ ะ ลงมือก่อสร้าง แต่ถ้าไม่สามารถจัดหาข้อมูลดังกล่าวได้ ก็อาจประเมิน ปริมาณนำ้าเสียคร่าว ๆ ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของอัตรานำ้าใช้
 • 87. ผ-3

×