Bao cao thuc tap thanh 2

 • 1,465 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,465
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
27
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. -1- BOÄ TAØI CHÍNH TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH_HAÛI QUAN BA Ù O CAÙ O TH Ö Ï C TAÄ P Chu y e â n ñeà : Ke á to a ù n c hi phí s a û n xu a á t _ tí n h g i a ù th a ø n h s a û n ph a å m Taïi : Doanh nghieäp tö nhaân Coû May Nga ø n h ngh e à : Cheá bieán vaø kinh doanh Löông Thöïc _ Thöùc aên chaên nuoâi . Gi a ù o vi e â n hö ô ù n g d a ã n : T h a ù i Tr a à n Va â n Haïn h Hoï va ø te â n si n h vi e â n : P h a ï m Th a ù i Duy e â n Th a n h Lôù p: Ke á to a ù n _ Ti n h o ï c ; kh o ù a : 3 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 2. -2- Ni e â n kh o ù a : 2005-2007 Nhaän xeùt cuûa Doanh nghieäp tö nhaân Coû May _Cheá bieán vaø kinh doanh Löông thöïc - Thöùc aên Chaên nuoâi --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 3. -3- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 4. -4- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 5. -5- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 6. -6- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 7. -7- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 8. -8- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 9. -9- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 10. - 10 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 11. - 11 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 12. - 12 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 13. - 13 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 14. - 14 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 15. - 15 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 16. - 16 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 17. - 17 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 18. - 18 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 19. - 19 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 20. - 20 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 21. - 21 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 22. - 22 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 23. - 23 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 24. - 24 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 25. - 25 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 26. - 26 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 27. - 27 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 28. - 28 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 29. - 29 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 30. - 30 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 31. - 31 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 32. - 32 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 33. - 33 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 34. - 34 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 35. - 35 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 36. - 36 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 37. - 37 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 38. - 38 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 39. - 39 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 40. - 40 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 41. - 41 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 42. - 42 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 43. - 43 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 44. - 44 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 45. - 45 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 46. - 46 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 47. - 47 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 48. - 48 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 49. - 49 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 50. - 50 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 51. - 51 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 52. - 52 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 53. - 53 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 54. - 54 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 55. - 55 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 56. - 56 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 57. - 57 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 58. - 58 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 59. - 59 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 60. - 60 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 61. - 61 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 62. - 62 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 63. - 63 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 64. - 64 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 65. - 65 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 66. - 66 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 67. - 67 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 68. - 68 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 69. - 69 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 70. - 70 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 71. - 71 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 72. - 72 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 73. - 73 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 74. - 74 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 75. - 75 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 76. - 76 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 77. - 77 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 78. - 78 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 79. - 79 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 80. - 80 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 81. - 81 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 82. - 82 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 83. - 83 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 84. - 84 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 85. - 85 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 86. - 86 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 87. - 87 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 88. - 88 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 89. - 89 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 90. - 90 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 91. - 91 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 92. - 92 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 93. - 93 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 94. - 94 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 95. - 95 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 96. - 96 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 97. - 97 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 98. - 98 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 99. - 99 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 100. - 100 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 101. - 101 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 102. - 102 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 103. - 103 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 104. - 104 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 105. - 105 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 106. - 106 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 107. - 107 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 108. - 108 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 109. - 109 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 110. - 110 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 111. - 111 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 112. - 112 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 113. - 113 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 114. - 114 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 115. - 115 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 116. - 116 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 117. - 117 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 118. - 118 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 119. - 119 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 120. - 120 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 121. - 121 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 122. - 122 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 123. - 123 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 124. - 124 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 125. - 125 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 126. - 126 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 127. - 127 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 128. - 128 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 129. - 129 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 130. - 130 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 131. - 131 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 132. - 132 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 133. - 133 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 134. - 134 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 135. - 135 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 136. - 136 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 137. - 137 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 138. - 138 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 139. - 139 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 140. - 140 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 141. - 141 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 142. - 142 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 143. - 143 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 144. - 144 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 145. - 145 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 146. - 146 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 147. - 147 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 148. - 148 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 149. - 149 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 150. - 150 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 151. - 151 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 152. - 152 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 153. - 153 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 154. - 154 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 155. - 155 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 156. - 156 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 157. - 157 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 158. - 158 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 159. - 159 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 160. - 160 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 161. - 161 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 162. - 162 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 163. - 163 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 164. - 164 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 165. - 165 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 166. - 166 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 167. - 167 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 168. - 168 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 169. - 169 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 170. - 170 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 171. - 171 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 172. - 172 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 173. - 173 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 174. - 174 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 175. - 175 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 176. - 176 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 177. - 177 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 178. - 178 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 179. - 179 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 180. - 180 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 181. - 181 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 182. - 182 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 183. - 183 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 184. - 184 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 185. - 185 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 186. - 186 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 187. - 187 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 188. - 188 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 189. - 189 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 190. - 190 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 191. - 191 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 192. - 192 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 193. - 193 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 194. - 194 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 195. - 195 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 196. - 196 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 197. - 197 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 198. - 198 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 199. - 199 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 200. - 200 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 201. - 201 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 202. - 202 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 203. - 203 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 204. - 204 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 205. - 205 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 206. - 206 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 207. - 207 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 208. - 208 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 209. - 209 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 210. - 210 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 211. - 211 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 212. - 212 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 213. - 213 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 214. - 214 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 215. - 215 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 216. - 216 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 217. - 217 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 218. - 218 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 219. - 219 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 220. - 220 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 221. - 221 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 222. - 222 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 223. - 223 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 224. - 224 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 225. - 225 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 226. - 226 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 227. - 227 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 228. - 228 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 229. - 229 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 230. - 230 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 231. - 231 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 232. - 232 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 233. - 233 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 234. - 234 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 235. - 235 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 236. - 236 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 237. - 237 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 238. - 238 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 239. - 239 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 240. - 240 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 241. - 241 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 242. - 242 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 243. - 243 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 244. - 244 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 245. - 245 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 246. - 246 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 247. - 247 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 248. - 248 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 249. - 249 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 250. - 250 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 251. - 251 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 252. - 252 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 253. - 253 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 254. - 254 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 255. - 255 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 256. - 256 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 257. - 257 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 258. - 258 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 259. - 259 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 260. - 260 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 261. - 261 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 262. - 262 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 263. - 263 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 264. - 264 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 265. - 265 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 266. - 266 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 267. - 267 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 268. - 268 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 269. - 269 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 270. - 270 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 271. - 271 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 272. - 272 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 273. - 273 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 274. - 274 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 275. - 275 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 276. - 276 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 277. - 277 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 278. - 278 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 279. - 279 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 280. - 280 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 281. - 281 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 282. - 282 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 283. - 283 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 284. - 284 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 285. - 285 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 286. - 286 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 287. - 287 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 288. - 288 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 289. - 289 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 290. - 290 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 291. - 291 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 292. - 292 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 293. - 293 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 294. - 294 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 295. - 295 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 296. - 296 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 297. - 297 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 298. - 298 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 299. - 299 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 300. - 300 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 301. - 301 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 302. - 302 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 303. - 303 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 304. - 304 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 305. - 305 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 306. - 306 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 307. - 307 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 308. - 308 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 309. - 309 - Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 310. - 310 - .............................................. Muïc luïc : Ñeà taøi thöïc taäp . 1 . Lôøi môû ñaàu tranng 2 . Phaàn I : Cô sôû lyù luaän trang 3 . Phaàn 2 : Tìnhhình thöïc teá taïi ñôn vò trang _ A Giôùi thieäu chung veà ñôn vò thöïc taäp .( DNTN Coû May ) trang + Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuaû doanh nghieäp . + Tình hình hoaït ñoäng SXKD cuûa ñôn vò . _ B Thöïc teá hoaït ñoäng SXKD taïi ñôn vò . trang + Toång quaùt veà keá toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm . + Toå chöùc chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm . + Caùc maãu bieåu keøm theo . + Ñaùnh giaù saûn phaåm .phuï phaåm . 4 . Phaàn 3 : Nhaänxeùt – Ñaùnhgiaù – Kieánnghò : trang - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 311. - 311 - Lôøi môû ñaàu  Ngaøy nay nhu c aàu xaõ hoäi ngaøy c aøng taêng c aû veà m aët löô ïng vaø m aët c haát, ñaõ daãn ñeán thay ñoåi lôùn trong xaõ hoäi vôùi c hính saùch m ôû cöûa, tö ï do thöông m aïi, phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc goàm nhieàu thaønh phaàn, c aùc doanh nghieäp m uoán toàn ta ïi vaø phaùt trieån thì saûn phaåm c uûa ho ï c aàn c où t ính c aïnh tranh c ao. Cho neân doanh thu vaø lô ïi nhuaän laø m oái quan taâm haøng ñaàu c uûa c aùc doanh nghieäp. Nhöõng c huyeån b ieán c uûa neàn kinh teá thò tröôøng theo quy luaät g iaù trò vaø toàn ta ïi baét buoäc nhaø saûn xuaát vaø ñaàu tö khoâng ngöøng ngaøy c aøng c aûi tieán, naâng c ao c haát löô ïng ñeå ta ïo ra nhöõng saûn phaåm , m aø g iaù thaønh vaø c haát löô ïng hô ïp lyù ñöôïc thò tröôøng c haáp nhaän. Do vaäy coâng taùc nghieân cöùu keá toaùn c hi phí saûn xuaát vaø tính g iaù thaønh saûn phaåm c oøn g iuùp c ho c aùc nhaø quaûn lyù naém vöõng t ình hình hoaït ñoäng c uûa doanh nghieäp, sao c ho quaù trình saûn xuaát saûn phaåm vaø löu thoâng haøng hoùa hoaït ñoäng t íc h c ö ïc,naêng ñoäng vaø hieäu quaû ,noù khoâng nhöõng goùp phaàn quan tro ïng trong sö ï phaùt trieån vaø toàn ta ïi c uûa doanh nghieäp noùi rieâng m aø coøn laø - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 312. - 312 - coâng c uï ñeå kieåm tra c uûa Nhaø nöôùc trong c oâng taùc quaûn lyù nguoàn thu chi Ngaân saùch ( kieåm toaùn),cuõng nhö sö ï kieåm tra hoaït ñoäng c uûa noäi boä doanh nghieäp hoaëc Coâng ty . M oät trong nhöõng yeáu toá coù tính chaát quyeát ñònh sö ï toàn taïi vaø phaùt trieån c uûa doanh nghieäp laø yeáu toá g iaù thaønh. Keá toaùn laø m oät boä phaän khoâng theå thieáu trong vieäc quaûn lyù kinh teá taøi c hính . do vaäy keá toaùn ñöôïc xem nhö m oät phaàn taát yeáu ñaûm nhieäm heä thoáng toå c höùc, thoâng tin c où íc h c ho c aùc quyeát ñònh kinh teá c où vai troø quan troïng trong hoaït ñoäng taøi c hính c uûa doanh nghieäp . Vieäc haïch toaùn c hi phí saûn xuaát baèng m oät phöông phaùp thích hô ïp vaø phaûn aùnh g iaù thaønh m oät c aùch trung thö ïc , c hính xaùc laø cô sôû ñeå c aùc nhaø doanh nghieäp thaáy roõ ñöôïc thö ïc traïng vaø ñaùnh g iaù ñöôïc hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh c uûa ñôn vò, nhaèm m ôû roäng qui m oâ saûn xuaát, naâng cao ñôøi soáng vaät c haát, tinh thaàn c ho ngöôøi lao ñoäng. Giaù thaønh lieân quan ñeán nhieàu lónh vö ïc ,chæ c aàn c hòu aûnh höôûng c uûa m oät trong nhieàu lónh vö ïc ,ï seõ coù sö ï thay ñoåi ñaùng keå . Do ñoù laøm toát c oâng taùc ha ïch toaùn c hi phí saûn xuaát vaø tính g iaù thaønh saûn phaåm laø m oät trong nhöõng ñieàu kieän ñeå xaùc ñònh g iaù thaønh hô ïp lyù, ñuû söùc c aïnh tranh vôùi c aùc thaønh phaàn kinh teá, - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 313. - 313 - nhaát laø trong cô c heá kinh teá thò tröôøng ñang c huyeån b ieán. Ñaây c uõng chính laø lyù do c hính trong c hoïn ñeà taøi “k e á to a ù n chi phí saûn xu a á t vaø tí n h gi a ù th a ø n h saûn p h a å m ” taïi Doanh ngieäp tö nhaân Coû May _ cheá bieán kinh doanh löông thöïc_Thöùc aên chaên nuoâi . Ñeà taøi chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh taïi Doanh nghieäp tö nhaân Coû May laø moät tröôøng hôïp cuï theå veà caùch haïch toaùn giaù thaønh trong thöïc teá , theo nhöõng qui ñònh cheá ñoä keá toaùn do Boä Taøi chính ban haønh vaø cuõnh nhaèm tieán tôùo nhöõng giaûi phaùp tích cöïc ñeå cuï theå hoaù quaûn lyù vaø söû duïng moät caùch hieäu quaû ñoàng voán cuûa doanh nghieäp . Do haïn cheá veà thôøi gian vaø nhöõnh kinh nghieäm thöïc teá chöa nhieàu , trình ñoä coøn haïn cheá cuûa moät sinh vieân vöøa böôùc ra töø nhöõng lyù thuyeát ñeå ñi vaøo thöïc tieãn. Vì theá neân khoâng theå traùch khoûi nhöõng thieáu soùt . Vaäy em raát mong ñöôïc söï gíup ñôû vaø goùp yù cuûa Thaày Coâ , anh chò thuoäc phoøng keá toaùn cuûa doanh nghieäp tö nhaân Coû May ñeå naâng cao kieán thöùc ,kinh nghieäm giuùp em hoaøn thaønh toát ñeà taøi maø em choïn . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 314. - 314 - - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 315. - 315 - Qua thôøi gian tìm hieåu thöïc teá keá toaùn Chi phí saûn xuùaât vaø giaù thaønh saûn phaåm taïi Doanh nghieäp tö nhaân Coû May ñaõ giuùp em cuõng coá kieán thöùc ñaõ hoïc cuõng nhö boå sung theâm nhöõng hieåu bieát thöïc teá veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi doanh nghieäp . Em xin chaân thaønh caùm ôn quyù thaày coâ tröôøng Trung hoïc Kinh teá kyõ thuaät Phöông nam ñaõ trang bò cho em nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå em hoaøn thaønh baùo caùo thöïc taäp chuyeân ñeà chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp . Xi n c h a â n th a ø n h caûm ôn : _ Döôïng Tö ñaõ taïo ñieàu kieän cho con veà thöïc taäp vaø sinh hoaït taïi Doanh nghieäp. _ Coâ Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng ñaõ höôùng daãn taän tình vaø theo saùt em trong quaù trình vieát baùo caùo thöïc taäp . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 316. - 316 - _ Anh chò Phoøng keá toaùn Doanh nghieäp nôi em thöïc taäp . Vôùi söï kính troïng vaø bieát ôn saâu saéc , em xin chaân thaønh bieát ôn vaø kính chuùc thaày coâ,döôïng tö,anh chò phoøng keá toaùn nôi em thöïc taäp ñöôïc doài daøo söùc khoûe vaø hoaøn thaønh toát coâng vieäc . Ph a à n I Cô sôû lyù luaän veà keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm I/ N h ö õ n g va á n ñe à chun g veà keá to a ù n chi phí saûn xu a á t vaø tí n h g i a ù th a ø n h saûn ph a å m : 1) Khaùi nieäm c hi phí saûn xuaát : Chi phí saûn xuaát kinh doanh laø toång hao phí veà lao ñoäng soáng (TIEÀN LÖÔNG , BHXH …)vaø lao ñoäng vaät hoùa(NVL,NHIEÂN LIEÄU,KHAÁU HAO TSCÑ … döôùi hình thöùc tieàn teä phaùt s inh trong ) caùc hoaït ñoäng saûn xuaát,kinh doanh c uûa doanh nghieäp. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 317. - 317 - C h i p h í s a ûn x ua át k in h d o a nh tro ng d o a nh ng h ie äp b a o g o àm n h ie à u lo a ïi k ha ùc n ha u c a û ve à n o ä i d ung , t ín h c ha át, c o âng d u ïng .Tö ø ñ o ù n h a á t th ie át p ha û i t ie á n h a øn h p ha â n lo a ïi c hi p h í s a ûn x ua át the o n hö õ ng t ie â u thö ùc k ha ùc n ha u ,ñe å ta o ñ ie à u k ie ä n thua ä n lô ïi c ho v ie äc q ua ûn lyù h a ïc h to a ùn c h i p h í s a ûn x ua át k in h d o a nh. C h i p h í s a ûn x ua át the o q u y ñ ò nh h ie ä n n a y b a o g o àm 3 k ho a ûn m u ïc . + C h i p h í ng uye ân v a ät lie ä u trö ïc t ie áp + C h i p h í n ha â n c o âng trö ïc t ie áp + C h i p h í s a ûn x ua át c hung . 2 ) Ñ a ë c ñ ie åm c h i p h í s a ûn x ua át : Tr o ng q ua ù tr ìn h s a ûn x ua át n hö õ ng c h i p h í ñö ô ïc the å h ie ä n la ø t ie à n lö ô ng v a ø c a ùc k ho a ûn tr íc h the o lö ô ng ; n hö õ ng c hi p h í ve à tö lie ä u la o ño ä ng v a ø ñ o á i tö ô ïng la o ñ o ä ng b a o g o àm : ng uye â n va ä t lie ä u , k h a á u h a o ta øi s a ûn c o á ñ ò nh... C h i p h í s a ûn x ua át k in h d o a nh la ø n hö õ ng c h i p h í k ho â ng c o ù lie â n q ua n ñ e á n q ua ù tr ìn h c he á ta ïo s a ûn p ha åm ô û c a ùc p ha â n x ö ô ûng s a ûn x ua át n hö ng c o ù lie â n q ua n ñe á n q ua ù tr ìn h t ie â u thu ï s a ûn p ha åm , q ua ù tr ìn h ta ù i s a ûn x ua át c uûa x í ng h ie äp n hö c h i p h í b a ùn h a øng , c h i p h í q ua ûn lyù d o a nh ng h ie äp va ø c h i p h í c uûa c a ùc ho a ït ño ä ng k ha ùc . 2 ) G ia ù tha ønh s a ûn p ha åm: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 318. - 318 - a) K ha ù i n ie äm : g iaù thaønh saûn phaåm laø b ieåu hieän baèng tieàn cuûa toång soá c aùc hao phí veà lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoùa coù lieân quan ñeán khoái löô ïng coâng vieäc, saûn phaåm hay lao vuï ñaõ hoaøn thaønh. b) Ñ a ë c ñ ie åm : + Giaù thaønh laø keát quaû c uoái c uøng c uûa quy trình keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø t ính g iaù thaønh saûn phaåm . + Giaù thaønh coù m oái quan heä c haët c heõ vôùi taäp hô ïp c hi phí saûn xuaát trong töøng kyø taäp hô ïp c hi phí saûn xuaát vaø t ính g iaù thaønh saûn phaåm , noù c ung c aáp thoâng tin c ho vieäc ñaùnh g iaù hoaït ñoäng saûn xuaát theo yeâu c aàu nhaø quaûn lyù trong töøng kyø. II/ P h a â n lo a ïi c h i phí : 1)Caên cöù vaøo noäi dung kinh teá ban ñaàu cuûa chi phí : Theo qui ñònh hieän haønh, toaøn boä chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñöôïc chia thaønh 5 yeáu toá chi phí: a) Chi phí nguyeân vaät lieäu : bao goàm toaøn boä giaù trò caùc loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieäu, phuï tuøng thay theá, coâng cuï duïng cuï xuaát duøng cho saûn xuaát kinh doanh trong kyø baùo caùo, tröø nguyeân lieäu, vaät lieäu ... xuaát baùn hoaëc xuaát cho xaây döïng cô baûn. Tuyø theo yeâu caàu vaø trình ñoä quaûn lyù chæ tieâu naøy coù theå baùo - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 319. - 319 - caùo chi tieát theo töøng loaïi: nguyeân lieäu c hính, vaät lieäu phuï, nhieân lieäu. b) C h i p h í n ha â n c o âng: bao goàm toaøn boä c aùc khoaûn phaûi traû c ho ngöôøi lao ñoäng(thöôøng xuyeân, ta ïm thôøi) nhö tieàn löông, tieàn coâng, c aùc khoaûn trôï c aáp, phuï c aáp coù t ính c haát löông trong kyø baùo caùo. Chæ tieâu naøy bao goàm c aû c hi phí veàBHXH, BHYT, KPCÑ ñöôïc tính theo löông. Tuyø theo yeâu c aàu c hæ tieâu naøy c où theå baùo c aùo chi tieát theo c aùc khoaûn nhö: tieàn löông, BHXH... c ) C h i p h í k h a á u h a o ta øi s a ûn c o á ñò nh: laø c hi phí khaáu hao cuûa taát c aû c aùc loaïi TSCÑ c uûa doanh nghieäp duøng trong c aùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong kyø baùo c aùo. d) C h i p h í d ò c h v u ï m ua ng o a øi: bao goàm c aùc khoaûn phaûi traû cho ngöôøi c ung c aáp ñieän, ñieän thoaïi, nöôùc s inh hoaït, c aùc dòch vuï khaùc phaùt s inh trong kyø baùo c aùo. C h i p h í k ha ùc b a è ng t ie à n: bao goàm c aùc c hi phí saûn xuaát kinh doanh khaùc c höa ñöôïc phaûn aùnh trong caùc chæ tieâu treân ñaõ c hi traû baèng tieàn trong kyø baùo c aùo nhö: tieáp khaùch, hoäi nghò, thueá m oân baøi... 2 ) C a ê n c ö ù v a øo c o âng d u ïng ve à c h i p h í tro ng q ua ù tr ìn h s a ûn x ua át ta ïo s a ûn p ha åm : g o àm 3 k ho a ûn m u ïc : - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 320. - 320 - a) C h i p h í ng uye â n va ä t lie ä u trö ïc t ie áp: bao goàm toaøn boä caùc chi phí veà nguyeân lieäu, vaät lieäu c hính, vaät lieäu phuï, tham g ia trö ïc tieáp vaøo vieäc saûn xuaát, c heá taïo saûn phaåm . b) C h i p h í n ha â n c o âng trö ïc t ie áp : goàm tieàn löông, phuï caáp löông vaø c aùc khoaûn c hi phí ñöôïc trích theo tæ leä tieàn löông c yûa boä phaän coâng nhaân trö ïc tieáp saûn xuaát, c heá taïo saûn phaåm . c ) C h i p h í s a ûn x ua át c hung: laø nhöõng c hi phí saûn xuaát coøn la ïi trong phaïm vi phaân xöôûng saûn xuaát( ngoaøi c hi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø c hi phí nhaân coâng trö ïc tieáp ) nhö laø c hi phí vaâït lieäu phuï, nhieân lieäu, tieàn löông quaûn lyù phaân xöôûng.. III / P h a â n l o a ï i Gi a ù t h a ø n h : 1 Caên cöù vaøo cô sôû soá lieäu ñeå tính chæ tieâu Giaù thaønh ñöôïc chia thaønh 2 loaïi a_ Giaù thaønh keá hoaïch : laø giaù thaønh tính tröôùc khi baét ñaàu saûn xuaát .Ñöôïc tính toaùn treân cô sôû xaùc ñònh möùc khoâng bieán ñoåi trong kyø keá hoaïch caùc döï toaùn chi phí nhö : + Chi phí söõa chöaõ lôùn taøi saûn coá ñònh . + Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp . + Chi phí baùn haøng . + Chi phí quaûn lyù phaân phaân xöôûng . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 321. - 321 - b _ Giaù thaønh thö ïc teá : laø g iaù thaønh ñöôïc xaùc ñònh sau khi ñaõ hoaønh thaønh vieäc c heá taïo saûn phaåm treân c ô sôû c aùc c hi phí thö ïc teá phaùt s inh ,ñöôïc t ính c aên cöù vaøo soá lieäu keá toaùn . • Caùch phaân loaïi naøy coù taùc duïng trong vieäc quaûn lyù vaø g iaùm saùt c hi phí ,xaùc ñònh ñöôïc c aùc nguyeân nhaânvöôït hoaëc huït ñònh m öùc c hi phí trong kyø haïch toaùn .Töø ñoù d ieàu c hæ nh keá hoaïch c hí phí c ho phuø hô ïp . 2 Caên c öù vaøo phaïm vi c aùc c hi phí t ính nhaäp vaøo g iaù thaønh saûn phaåm .Ngöôøita c hia g iaù thaønh saûn phaåm thaønh 02 loaïi : a _ Giaù thaønh saûn xuaát : laø g iaù thaønh ñöôïc t ính treân c ô sôû c aùc c hi phí saûn xuaát phaùt s inh trong phaïm vi phaân xöôûng nhö : + Chi phí vaät tö tröïc tieáp + Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp . + Chi phí saûn xuaát c hung . b _ Giaù thaønh toaøn boä : ( hay g iaù thaønh tieâu thuï ) laø g iaù thaønh ñöôc t ínn toaùn treân c ô sôû toaøn boä c aùc khoaûn c hi phí coù lieân quan ñeán vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm .Do ñoù g iaù thaønh toaøn boä go ïi laø g iaù thaønh ñaày ñuû vaø tính baèng c aùch laáy g iaù thaønh saûn xuaát coäng c hi phí baùn haøng vaø c hi phí quaûn lyù doanh nghieäp . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 322. - 322 - • Caùch phaân loaïi naøy g iuùp c ho nhaø quaûn lyù b ieát ñöôïc keát quaû kinh doanh c uûa töøng m aët haøng,töøng loaïi dòch vuï m aø doanh nghieäp kinh doanh .Tuy nhieân do ha ïn c heá nhaát ñònh khi c hoïn tieâu thöùc phaân boå c hi phí baùn haøng vaø c hi phí quaûn lyù doanh nghieäp c ho tuøng m aët haøng,töøng loaïi dòch vuï . 3 )N hie äm v u ï ke á to a ùn c h i p h í s a ûn x ua át va ø t ín h g ia ù tha ønh s a ûn p ha åm : - Xaùc ñònh nhieäm vuï taäp hô ïp c hi phí saûn xuaát, ñoái töôïng t ính g iaù thaønh, vaän duïng c aùc phöông phaùp taäp hô ïp vaø phaân boå c hi phí, phöông phaùp t ính g iaù thaønh thích hô ïp vôùi ñaëc ñieåm saûn xuaát vaø quy trình c oâng ngheä c uûa doanh nghieäp. - Toå c höùc g hi c heùp, phaûn aùnh, toång hô ïp c hi phí theo töøng phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát, theo töøng g iai ñoaïn saûn xuaát, theo c aùc yeáu toá c hi phí vaø caùc khoaûn m uïc t ính g iaù thaønh. - Xaùc ñònh g iaù trò saûn phaåm dôû dang, t ính g iaù thaønh saûn xuaát thöïc teá c uûa saûn phaåm ,toång hô ïp keát quaû ha ïch toaùn, kieåm tra vieäc thö ïc hieän dö ï toaùn c hi phí saûn xuaát vaø keá hoaïch g iaù thaønh saûn phaåm . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 323. - 323 - - Phaân loaïi c aùc c hi phí ñeå c ho vieäc taäp hô ïp c hi phí vaø t ính g iaù thaønh saûn phaåm ñöôïc nhanh c hoùng, khoa ho ïc . - Laäp c aùc baùo c aùo veà c aùc c hi phí saûn xuaát vaø g iaù thaønh saûn phaåm . - Phaân t íc h t ình hình thö ïc hieän keá hoaïch g iaù thaønh, phaùt hieän m oïi khaû naêng tieàm taøng ñeå phaán ñaáu ha ï g iaù thaønh. • IV / Ñ o á i tö ôï n g ta ä â p hôïp c hi phí s a û n xu a á t- ño ái tö ôï n g tí n h g i a ù th a ø n h : 1) Ñoái töôïng taäp hô ïp c hi phí saûn xuaát : Xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hô ïp c hi phí laø xaùc ñònh m oät phaïm vi g iôùi ha ïn nhaát ñònh ñeå taäp hô ïp c hi phí nhaèm phuïc vuï c ho vieäc kieåm tra, phaân t íc h c hi phí vaø g iaù thaønh saûn phaåm . Giôùi haïn taäp hô ïp c hi phí c où theå laø nôi phaùt s inh c hi phí(phaân xöôûng,g iai ñoaïn coâng ngheä...) hoaëc laø töøng loaïi saûn phaåm , nhoùm saûn phaåm hay chi tieát saûn phaåm ... . Vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hô ïp c hi phí thö ïc chaát laø vieäc xaùc ñònh nôi gaây ra c hi phí, ñoái töôïng phaûi c hòu c hi phí. Ñoái töôïng haïch toaùn c hi phí seõ ñöôïc xaùc ñònh theo quy trình saûn xuaát, ñaëc ñieåm saûn xuaát c uûa saûn phaåm . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 324. - 324 - 2 ) Ñ o á i tö ô ïng t ín h g ia ù tha ønh: Ñoái töôïng t ính g iaù thaønh laø saûn phaåm , lao vuï, dòch vuï hoaøn thaønh nhaát ñònh phaûi t ính ñöôïc toång g iaù thaønh vaø g iaù thaønh ñôn vò. Cô sôû ñeå xaùc ñònh ñoái töôïng t ính g iaù thaønh saûn phaåm -Caên cöù vaøo nhieäm vuï saûn xuaát vaø yeâu caàu quaûn lyù: saûn phaåm c uûa doanh nghieäp ñöôïc baùn ra ngoaøi thì ñoái töôïng t ính g iaù thaønh laø baùn thaønh phaåm ,thaønh phaåm tieâu thuï. - Caên c öù vaøo loaïi hình hoaït ñoäng saûn xuaát, loaïi saûn phaåm saûn xuaát, doanh nghieäp coù nhieäm vuï saûn xuaát m aët haøng ñöôïc g iao: + Doanh nghieäp hoaït ñoäng coù t ính c haát ñôn chieác thì ñoái töôïng t ính g iaù thaønh laø töøng saûn phaåm hay dòch vuï ñaõ hoaøn thaønh. + Doanh nghòeâp hoaït ñoäng saûn xuaát c heá ta ïo haøng loaït thì ñoái töôïng t ính g iaù thaønh laø töøng loaïi saûn phaåm hay lao vuï ñaõ hoaøn thaønh. - Caên c öù vaøo quy trình c oâng ngheä c heá taïo ra saûn phaåm thì: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 325. - 325 - + Quy trình saûn xuaát ñôn g iaûn thì ñoái töôïng tính g iaù thaønh saûn phaåm laø loaïi saûn phaåm hoaøn thaønh ôû c uoái quy trình coâng ngheä. + Quy trình saûn xuaát phöùc taïp theo kieåu lieân tuïc thì ñoái töôïng t ính g iaù thaønh laø nöûa thaønh phaåm ôû töøng g iai ñoaïn vaø thaønh phaåm ôû g iai ñoaïn c uoái c uøng + Quy trình saûn xuaát tieâu thuï theo kieåu song song thì ñoái töôïng t ính g iaù thaønh laø töøng c hi tieát saûn phaåm hoaøn thaønh vaø thaønh phaåm ôû g iai ñoaïn c uoái c uøng. Vieäc xaùc ñònh ñuùng ñoái töôïng t ính g iaù thaønh coù taùc duïng: - Coù cô sôû ñeå laäp phieáu t ính g iaù thaønh. - Lö ïa c hoïn phöông phaùp t ính g iaù thaønh thích hô ïp, toå chöùc coâng vieäc hô ïp lyù phuïc vuï c ho vieäc quaûn lyù vaø kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch g iaù thaønh vaø t ính hieäu quaû kinh doanh cuûa x í nghieäp. V/ T o å c h ö ù c haï c h to a ù n c hi phi s a û n xu a á t: 1) Nguyeântaéc c hung: Chi phi saûn xuaát ñöôïc phaân loaïi, toång hô ïp c ho töøng loaïi saûn phaåm ,khoâng phuï thuoäc vaøo t ính c haát phöùc taïp c uûa saûn phaåm saûn xuaát vaø quy trình coâng ngheä saûn xuaát - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 326. - 326 - saûn phaåm . Giaù thaønh ñôn vò ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp ñôn g iaûn. Ñoái töôïng c hòu c hi phí laø saûn phaåm , nhoùm saûn phaåm hay c hi tieát saûn phaåm .Phöông phaùp taäp hô ïp c hi phi nhö sau: + P h ö ô ng p ha ùp ke á to a ùn c h i p h i trö ïc t ie áp: aùp duïng khi chi phi saûn xuaát phaùt s inh lieân quan ñeán töøng ñoái töôïng c hòu c hi phi neân coù theå c aên c öù vaøo c höùng töø keá toaùn ñeå ha ïch toaùn tröïc tieáp cho töøng ñoái töôïng ñoù. + Ph ö ô ng p ha ùp ke á to a ùn g ia ùn t ie áp: aùp duïng trong ñieàu kieän c hi phí saûn xuaát phaùt sinh lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng, do ñoù phaûi dö ïa vaøo m oät soá tieâu thöùc hô ïp lyù ñeå phaân boå c aùc chi phi naøy c ho c aùc ñoái töôïng coù lieân quan. 2 ) K e á to a ùn c a ùc k ho a ûn m u ïc c hi p h i: a) K e á to a ùn c h i p h i ng uye â n va ä t lie ä u trö ïc t ie áp: Chi phí nguyeân vaät lieäu trö ïc tieáp bao goàm : nguyeân lieäu, vaät lieäu c hính, vaät lieäu phu, nhieân lieäu vaø ñoäng lö ïc duøng trö ïc tieáp c ho saûn xuaát saûn phaåm c uûa doanh nghieäp. Trong quaù trình ha ïch toaùn, nhöõng vaät lieäu naøo khi xuaát duøng coù lieân quan trö ïc tieáp ñeán ñoái töôïng taäp hô ïp c hi phi rieâng b ieät nhö phaân xöôûng, loaïi saûn phaåm , nhoùm saûn phaåm … - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 327. - 327 - thì ha ïch toaùn tröïc tieáp c ho ñoái töôïng ñoù. Trong tröôøng hô ïp khoâng theå toå c höùc haïch toaùn rieâng ñöôïc thì phaûi aùp duïng phöông phaùp phaân boå g iaùn tieáp ñeå phaân boå c hi phi ñaõ c hi ra c ho c aùc ñoái töôïng coù lieân quan. Tieâu thöùc phaân boå thöôøng duøng laø phaân boå theo ñònh m öùc tieâu hao, theo heä soá, theo tro ïng löô ïng, soá löô ïng saûn phaåm … . Tuyø theo ñieàu kieän c uï theå m aø keá toaùn coù theå phaân boå chi phí vaät tö tröïc tieáp noùi c hung hoaëc t ính toaùn phaân boå noùi rieâng töøng khoaûn m uïc c hi phí c uï theå nhö: nguyeân vaät lieäu c hính, vaät lieäu phuï, nhieân lieäu.... Cuoái kyø, neáu doanh nghieäp söû duïng khoâng heát soá vaät lieäu coøn la ïi trong toång g iaù trò vaät lieäu ñaõ söû duïng trong kyø theo töøng ñoái töôïng taäp hô ïp c hi phí vaø theo töøng loaïi nguyeân vaät lieäu. Soá vaät lieäu söû duïng khoâng heát c où theå ñem nhaäp la ïi kho hoaëc söû duïng c ho kyø saûn xuaát tieáp theo. * Ta ø i k ho a ûn s ö û d u ïng : TK 62 1 “ chi phí nguyeân vaät lieäu trö ïc tieáp” * N o ä i d ung : +Beân nôï: trò giaù nguyeân vaät lieäu xuaát duøng tröïc tieáp cho saûn xuaát, cheá taïo saûn phaåm hoaëc dòch vuï trong kyø haïch toaùn. +Beân coù: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 328. - 328 - -Trò giaù nguyeân vaät lieäu söû duïng khoâng heát nhaäp laïi kho. -Keát chuyeån hoaëc tính phaân boå trò giaù nguyeân vaät lieäu thöïc teá söû duïng cho saûn xuaát kinh doanh trong kyø vaøo caùc taøi khoaûn lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm . -TK 621 khoâng coù soá dö cuoái kyø. * Ñònh khoaûn caùc nghòeâp vuï kinh teá phaùt sinh: + Khi xuaát kho vaät lieäu ñeå söû duïng tröïc tieáp cho vieäc cheá taïo saûn phaåm, keá toaùn ghi: Nôï TK 621 Coù TK 152 + Tröôøng hôïp vaät lieäu mua veà khoâng nhaäp kho maø ñöôïc giao ngay cho boä phaän saûn xuaát ñeå cheá taïo saûn phaåm Nôï TK 621 Coù TK 111, 112, 331 + Tröôøng hôïp vaät lieäu söû duïng khoâng heát ñöôïc nhaäp kho , ghi: Nôï TK 152 Coù TK 621 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 329. - 329 - + Cuoái kyø keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí nguyeân vaät lieäu thöïc teá cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm, coâng vieäc hay lao vuï ñaõ hoaøn thaønh, ghi: Nôï TK 154 Coù TK 621 Sô ño à keá to a ù n to å n g hôï p 111,112,331 621 152 vaät lieäu söû duïng khoâng heát nhaäp laïi kho 133 154(631) keát chuyeån CPNVLTT 152(611) b) Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 330. - 330 - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp laø nhöõng khoaûn tieàn phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát hay tröïc tieáp thöïc hieän caùc coâng vieäc,lao vuï ôû caùc phaân xöôûng saûn xuaát. Chi phí nhaân coâng tröõc tieáp bao goàm: tieàn löông chính. Löông ohuï, caùc khoaûn phuï caáp coù tính chaát löông vaø caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ do ngöôøi söû duïng lao ñoäng chòu vaø ñöôïc tính vaøo chi phí saûn xuaát theo tæ leä quy ñònh treân tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. Nguyeân taéc haïch toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuõng töông töï nhö chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. Trong tröôøng hôïp khoâng theå toå chöùc haïch toaùn rieâng theo töøng ñoái töôïng phaûi chòu chi phí thì phaûi aùp duïng phöông phaùp phaân boå giaùn tieáp ñeå phaân boå chi phí ñaõ chi cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan. Khi tính toaùn phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ngöôøi ta thöôøng phaân boå theo töøng khoaûn muïc chi phí coù moái quan heä khaùc nhau vôùi quaù trình saûn xuùaât döïa treân caùc tieâu thöùc phaân boå khaùc nhau. Ñoái vôùi tieàn löông chính cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát thì thöôøng phaân boå theo tæ leä tieàn löông ñònh möùc hoaëc giôø coâng ñònh möùc Toång tieàn löông chính cuûa CNSX - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 331. - 331 - Tieàn löông chính cuûa CNSX caàn phaân boå tieàn löông phaân boå cho saûn phaåm A = x ñònh möùc theo tieàn löông ñònh möùc toång tieàn löông ñònh möùc cuûa caùc SP cuûa SP A Ñoái vôùi tieàn löông phuï cuûa coâng nhaân saûn xuùaât thì thöôøng phaân boå theo tæ leä tieàn löông chính cuûa coâng nhaân saûn xuaát Tieàn löông phuï cuûa CNSX Tieàn löông phuï cuûa CNSX caàn phaân boå tieàn löông phaân boå cho SP A = x chính cuûa toång tieàn löông chính cuûa SP A caùc saûn phaåm Ñoái vôùi caùc khoaûn chi phí veà BHXH,BHYT,KHCÑ thì ñöôïc trích theo tæ leä quy ñònh treân tieàn löông. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 332. - 332 - * Taøi khoaûn söû duïng: TK 622 “chi phí nhaân coâng tröïc tieáp” * Noäi dung: +Beân nôï: chi phí nhaân coâng tröïc tieáp saûn xuaát hay thöïc hieän caùc coâng vieäc lao vuï. +Beân coù: keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp phaùt sinh trong kyø cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm. TK 622 khoâng coù soá dö cuoái kyø * Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh: + Khi tính tieàn löông vaø caùc khoaûn phuï caáp coù tính chaát löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát phaùt sinh trong kyø Nôï TK 622 Coù TK 334 + Khi trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo tæ leä quy ñònh treân tieàn löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát (phaàn ñöôïc trích tính vaøo chi phí) Nôï TK 622 Coù TK 338 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 333. - 333 - + Khi trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp cuûa coâng nhaân saûn xuaát theo keá hoaïch ñeå tính vaøo chi phí cuûa kyø naøy Nôï TK 622 Coù TK 335 + Cuoái kyø keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm Nôï TK 154 Coù TK 622 Sô ño à keá tp a ù n to å n g hôï p 334 622 154 335 338 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 334. - 334 - c)Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung: * Caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát chung Chi phí saûn xuaát chung laø nhöõng chi phí coù lieân quan ñeán vòeâc toå chöùc, quaûn lyù vaø phuïc vuï saûn xuaát ôû caùc phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát. Ngoaøi chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø nhaân coâng tröïc tieáp nhö: tieàn löông, caùc khoaûn trích theo löông cuûa nhaân vieân phaân xöôûng, chi phí vaät lieäu. Coâng cuï duïng cuï xuaát duøng cho phaân xöôûng, khaáu hao TSCÑ ñang duøng taïi phaân xöôûng, chi phí dòch vuï mua ngoaøi vaø caùc chi phí baèng tieàn ngoaøi caùc chi phí keå treân. Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc môû chi tieát theo töøng phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát vaø chi phí phaùt sinh trong kyø ôû phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát naøo cuõng ñöôïc phaân boå heát cho caùc ñoái töôïng taäp hôïp chi phí maø phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát ñoù coù tham gia saûn xuaát khoâng phaân bòeât ñaõ hoaøn thaønh hay chöa. Tieâu thöùc phaân boå chi phí saûn xuaát chung thöôøng duøng laø giôø coâng saûn xuaát, tieàn löông chính cuûa coâng nhaân saûn xuaát. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 335. - 335 - Chi phí SXC phaân boå Toång chi phí SXC caàn phaân boå tieàn löông cho SP A (theo tieàn = x chính cuûa löông chính CPSX) Toång tieàn löông chính cuûa SP A saûn phaåm A * Taøi khoaûn söû duïng: TK 627 “chi phí saûn xuaát chung” * Noäi dung: +Beân nôï: taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung phaùt sinh trong kyø theo khoaûn muïc quy ñònh. +Beân coù: -Caùc khoaûn ghi giaûm chi phí saûn xuaát chung(neáu coù) -Keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm. TK 627 khoâng coù soá dö cuoái kyø. TK 627 coù 6 TK caáp 2: -TK 6271: chi phí nhaân vieân phaân xöôûng -TK 6272: chi phí vaät lieäu -TK 6273: chi phí vaät duïng saûn xuaát -TK 6274: chi phí khaáu hao TSCÑ - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 336. - 336 - -TK 6277: chi phí dòch vuï mua ngoaøi -TK 6278: chi phí baèng tieàn khaùc * Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh: +Khi tính tieàn löông cho nhaân vieân quaûn lyù vaø coâng nhaân phuïc vuï ôû phaân xöôûng saûn xuaát Nôï TK 627 Coù TK 334 +Khi trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo tæ leä tieàn löông cuûa nhaân vieân phaân xöôûng , phaàn ñöôïc trích tính vaøo chi phí Nôï TK 6271 Coù TK 338 +Giaù trò vaät lieäu xuaát kho ñeå duøng chung cho phaân xöôûng saûn xuaát nhö söõa chöõa, baûo döôõng TSCÑ hay quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa phaân xöôûng Nôï TK 6272 Coù TK 152 +Giaù trò coâng cuï duïng cuï xuaát cho hoaït ñoäng cuûa phaân xöôûng Nôï TK 6273 Coù TK 153 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 337. - 337 - +Khi phaân boå giaù trò coâng cuï duïng cuï xuaát duøng cho phaân xöôûng theo phöông phaùp phaân boå daàn Nôï TK 6273 Coù TK 1421 +Khaáu hao TSCÑ ñang duøng ôû phaân xöôûng Nôï TK 6274 Coù Tk 214 +Chi phí ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, thueâ nhaø xöôûng, nhaø kho, chi phí söõa chöõa TSCÑ thueâ ngoaøi... thuoäc phaân xöôûng saûn xuaát Nôï TK 6277 Nôï TK 133 Coù TK 111, 112, 331 +Cuoái kyø keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm, coâng vieäc hay lao vuï ñaõ hoaøn thaønh Nôï TK 154 Coù TK 627 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 338. - 338 - Sô ño à keá to a ù n to å n g hôï p 334,338 627 138,111 152,153 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 339. - 339 - 33 5 142 15 4 214 111,112,331 133 335 VI / Ñ a ù n h gi a ù saûn ph a å m dôû dan g cuo ái ky ø : 1)Khaùi nieäm : saûn phaåm dôû dang laø nhöõng saûn phaåm chöa hoaøn thaønh caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình cheá bieán saûn phaåm. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang chính laø vieäc xaùc ñònh chi phí saûn xuaát cuûa saûn phaåm dôû dang. 2)Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 340. - 340 - a)Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang theo nguyeân vaät lieäu chính: theo phöông phaùp naøy thì trong giaù trò cuûa nhöõng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø chæ coù moät loaïi chi phí duy nhaát laø chi phí nguyeân vaät lòeâu chính, coøn caùc chi phí cheá bieán khaùc thì tính heát cho saûn phaåm hoaøn thaønh maø khoâng tính cho saûn phaåm dôû dang. CPNVL tröïc tieáp CPNVL tröïc tieáp Giaù trò saûn phaåm cuûa SPDD ñaàu kyø + phaùt sinh trong kyø saûn löôïng dôû dang cuoái kyø x SPDDCK saûn löôïng TP+saûn löôïng SPDD cuoái kyø Coâng thöùc naøy ñöôïc aùp duïng ñaùnh giaù SPDD cuûa quy trình coâng ngheä coù chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp hoaëc chi phí nguyeân vaät lieäu chieám tæ troïng lôùn trong giaù thaønh. Ñoàng thôøi soá löôïng saûn phaåm dôû dang qua caùc kyø ít vaø thöôøng khoâng bieán ñoäng. b)Ñaùnh giaù theo möùc ñoä hoaøn thaønh saûn phaåm dôû dang: Caên cöù vaøo soá löôïng vaø möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa nhöõng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø so vôùi saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh laø bao nhieâu (%) ñeå quy ñoåi saûn phaåm dôû dang ra saûn - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 341. - 341 - phaåm hoaøn thaønh töông ñöông, sau ñoù tieán haønh phaân boå töøng loaïi chi phí saûn phaåm cho saûn phaåm dôû dang ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa noù theo nguyeân taéc: - Chi phí nguyeân vaät lieäu chính ñöôïc phaân boå ñeàu cho caùc saûn phaåm ñaõ cheá taïo, khoâng phaân bieät ñaõ hoaøn thaønh hay chöa hoaøn thaønh. - Caùc chi phí cheá bieán khaùc thì phaân boå theo soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh töông ñöông hoaëc theo tieâu hao thöïc teá. Chi phí cô baûn chi phí cô baûn Giaù trò chi phí SPDD ñaàu kyø + phaùt sinh trong kyø saûn löôïng TP SPDD cuoái kyø x töông ñöông Saûn löôïng TP + saûn löôïng TP töông ñöông VI / T a ä p hôïp chi phí saûn xu a á t vaø tí n h gi a ù th a ø n h : 1)Khaùi nieäm veà phöông phaùp tính giaù thaønh: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 342. - 342 - Tính giaù thaønh laø moät heä thoáng caùc phöông phaùp kyû thuaät nhaèm phaân boå chi phi saûn xuaát cho keát quaû, cho saûn phaåm ñaàu ra ñeå tính toång giaù thaønh hay ñôn vò giaù thaønh. 2)Taäp hôïp chi phi saûn xuaát: Chi phi saûn xuaát phaùt sinh trong kyø ñöôïc haïch toaùn treân TK 621, 622, 627 seõ ñöôïc toång hôïp chung vaøo moät TK ñeå toång hôïp chi phi vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaøo cuoái kyø keá toaùn. a)Taøi khoaûn söû duïng: TK 154 “chi phi saûn xuaát kinh doanh dôû dang” b)Noäi dung: +Beân nôï: taäp hôïp caùc chi phi saûn xuaát phaùt sinh trong kyø +Beân coù: - Caùc khoaûn ghi giaûm chi phi saûn phaåm nhö: pheá lieäu thu hoài, giaù trò saûn phaåm hoûng khoâng söû duïng ñöôïc… - Giaù thaønh saûn xuaát thöïc teá cuûa nhöõng saûn phaåm, coâng vieäc hay lao vuï ñaõ hoaøn thaønh nhaäp kho hay cung caáp cho khaùch haøng. +Soá dö beân nôï: - Chi phi saûn xuaát thöïc teá cuûa nhöõng saûn phaåm, coâng vieäc hay lao vuï chöa hoaøn thaønh. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 343. - 343 - - TK 154 ñöôïc môû chi tieát theo töøng ñoái töôïng taäp hôïp chi phí ôû töøng phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát. c)Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh: Cuoái kyø keát chuyeån hoaëc phaân boå caùc chi phí saûn phaåm phaùt sinh trong kyø cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm: Nôï TK 154 Coù TK 621 “chi phí NVLTT” Coù TK 622 “chi phí NCTT” Coù TK 627 “chi phí SXC” Ñoái vôùi pheá lieäu thu hoài nhaäp kho, keá toaùn ghi: Nôï TK 152 Coù TK 154 Ñoái vôùi saûn phaåm hoûng khoâng söõa chöõa ñöôïc khi coù quyeát ñònh xöû lyù, ghi: Nôï TK 138-152 Coù TK 154 Giaù thaønh saûn xuaát thöïc teá saûn phaåm hoaøn thaønh nhaäp kho trong kyø, ghi Nôï TK 155 Coù TK 154 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 344. - 344 - Tröôøng hôïp saûn phaåm saûn xuaát xong khoâng tieán haønh nhaäp kho maø chuyeån giao thaúng cho ngöôøi mua, ghi Nôï TK 632 Coù TK 154 Sô ño à ke á to a ù n to å n g hôïp 621 154 152 622 138 627 155 632 DCK: xxx 3)Moät soá phöông phaùp tính giaù thaønh: 4)Keá toaùn caùc khoaûn thieät haïi trong saûn xuaát: 4.1Keá toaùn saûn phaåm hoûng: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 345. - 345 - Saûn phaåm hoûng laø saûn phaåm ñang trong quaù trình saûn xuaát hoaëc ñaõ saûn xuaát hoaøn thaønh nhöng coù sai phaïm veà maët kyõ thuaät lieân quan ñeán chaát löôïng, maãu maõ, quy caùch cuûa saûn phaåm. Trong keá toaùn saûn phaåm hoûng caàn phaân bieät 2 tröôøng hôïp: + Saûn phaåm hoûng trong ñònh möùc bao goàm: nhöõng saûn phaåm hoûng naèm trong giôùi haïn cho pheùp do ñaëc ñieåm vaø ñieàu kieän cuûa saûn xuaát, do ñaëc ñieåm cuûa baûn thaân saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra. Caùc khoaûn thieät haïi lieân quan ñeán saûn phaåm hoûng trong ñònh möùc nhö: chi phí söõa chöõa hoaëc giaù trò cuûa saûn phaåm hoûng khoâng söõa chöõa ñöôïc sau khi ñaõ tröø ñi phaàn pheá lieäu thu hoài, soá coøn laïi ñöôïc tính vaøo giaù thaønh cuûa saûn phaåm hoaøn thaønh. +Saûn phaåm hoûng ngoaøi ñònh möùc: nhöõng saûn phaåm hoûng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp do nhöõng nguyeân nhaân chuû quan hoaëc khaùch quan gaây ra. Ñoái vôùi saûn phaåm hoûng ngoaøi ñònh möùc thì caùc khoaûn thieät haïi vaø chi phí lieân quan khoâng ñöôïc tính vaøo giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh maø ñöôïc xöû lyù töông öùng vôùi nhöõng nguyeân nhaân ñaõ gaây ra. a)Ñoái vôùi saûn phaåm hoûng coù theå söõa chöõa ñöôïc: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 346. - 346 - Tuyø theo soá löôïng saûn phaåm hoûng naèm trong ñònh möùc hoaëc ngoaøi ñònh möùc maø chi phí söõa chöõa ñöôïc haïch toaùn vaøo nhöõng khoaûn muïc chi phí saûn xuaát saûn phaåm phuø hôïp vôùi töøng khoaûn chi söõa chöõa ñeå cuoái kyø keát chuyeån vaøo giaù thaønh cuûa saûn phaåm hoaøn thaønh hoaëc theo doõi chi tieát caùc khoaûn chi phí söõa chöõa ñeå toång hôïp toaøn boä chi phí söõa chöõa phaùt sinh, sau ñoù keát chuyeån vaøo caùc ñoái töôïng coù lieân quan. Khi taäp hôïp chi phí söõa chöõa, keá toaùn ghi: Nôï TK 621-622 Coù TK coù lieân quan Khi keát chuyeån ñeå toång hôïp chi phí söõa chöõa thöïc teá phaùt sinh Nôï TK 154 (saûn phaåm hoûng) Coù TK 621-622-627 (coù phaân boå) Sau ñoù caên cöù vaøo keát quaû xöû lyù, keá toaùn ghi: Nôï TK 154 (SXSP), neáu ñöôïc tính vaøo giaù thaønh SP hoaøn chænh - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 347. - 347 - Nôï TK 1388 (neáu coâng nhaân phaûi boài thöôøng) Nôï TK 811 (neáu ñöôïc tính vaøo chi phí khaùc) Coù TK 154 (SP hoûng-phaàn chi phí söõa chöõa phaùt sinh) b)Ñoái vôùi saûn phaåm hoûng khoâng söõa chöõa ñöôïc: Caên cöù vaøo giaù trò saûn phaåm hoûng khoâng söõa chöõa ñöôïc, keá toaùn ghi: Nôï TK 154 (SP hoûng) Coù TK 154 (SP ñang cheá taïo) Coù TK 155 (SP trong kho) Coù TK 157 (SP gôûi ñi baùn) Coù TK 632 (haøng baùn bò traû laïi) Caên cöù vaøo giaù trò cuûa pheá lieäu thu hoài, keá toaùn ghi: Nôï TK 152 Coù TK 154 (SP hoûng) Caên cöù vaøo keát quaû xöû lyù thieät haïi: Nôï TK 154 Nôï TK 1388 Nôï TK 811 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 348. - 348 - Coù TK 154 2)Keá toaùn thieät haïi ngöøng saûn xuaát: Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp coù theå xaûy ra nhöõng khoaûn thôøi gian phaûi ngöøng saûn xuaát do caùc nguyeân nhaân khaùch quan nhö thieát bò saûn xuaát bò hö hoûng, thieáu nguyeân vaät lieäu cho saûn xuaát hoaëc bò thieân tai hoaû hoaïn. Thôøi gian ngöøng saûn xuaát laø thôøi gian khoâng taïo ra saûn phaåm nhöng vaãn phaùt sinh nhieàu loaïi chi phí ñeå baûo veä taøi saûn, ñaûm baûo ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng, duy trì caùc hoaït ñoäng quaûn lyù. Caùc khoaûn chi phí phaùt sinh trong thôøi gian ngöøng saûn xuaát khoâng tham gia vaøo quaù trình taïo ra saûn phaåm neân veà nguyeân taéc khoâng theå tính trong giaù thaønh SPSX, maø ñoù laø chi phí thôøi kyø phaûi xöû lyù ngay trong kyø keá toaùn. a)Tröôøng hôïp ngöøng saûn xuaát theo keá hoaïch: Coù tính chaát taïm thôøi do tính thôøi vuï, do söõa chöõa lôùn taøi saûn vaø doanh nghieäp coù laäp döï toaùn chi phí cuûa thôøi gian ngöøng saûn xuaát thì keá toaùn caên cöù vaøo döï toaùn ñeå trích tröôùc tính vaøo chi phí saûn xuaát: Nôï TK 622-627 Coù TK 335 Khi phaùt sinh chi phí thöïc teá: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 349. - 349 - Nôï TK 335 Coù TK 152-153-334-338 Cuoái nieân ñoä keá toaùn phaûi ñieàu chænh soá trích tröôùc theo soá thöïc teá phaùt sinh + Neáu soá trích tröôùc lôùn hôn soá thöïc teá phaùt sinh thì khoaûn cheânh leäch seõ ghi: Nôï TK 335 Coù TK 711 Neáu soá trích tröôùc nhoû hôn soá thöïc teá phaùt sinh thì khoaûn cheânh leäch ñöôïc tính tieáp vaøo chi phí: Nôï TK 622-627 Coù TK 335 b)Tröôøng hôïp ngöøng saûn xuaát phaùt sinh baát thöôøng Khi phaùt sinh caùc khoaûn chi phí trong thôøi gian ngöøng saûn xuaát Nôï TK 811 Coù TK 152-153-334-338 Caùc khoaûn thu ñöôïc do boài thöôøng thieät haïi: Nôï TK 111-112-1388 Coù TK 711 Ph a à n 3 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 350. - 350 - Thöïc teá coâng taùc keá toaùn chi phi saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taïi DNTN Coû May_Cheá bieán kinh doanh löông thöïc- thöùc aên chaên nuoâi A - GI Ô Ù I THI E Ä U C H U N G VE À D N T N C O Û M AY _ C H E Á BI E Á N KI N H D O A N H LÖ Ô N G TH Ö Ï C - TH Ö Ù C AÊ N C H A Ê N N U O Â I : I / L ò c h s ö û hì n h t h a ø n h v a ø p h a ù t tri e å n cuû a doa n h nghi e ä p : Doanh nghieäp tö nhaân Coû May ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp soá : ngaøy thaùng naêm 1992 ,toïa laïc taïi soá 186 Quoác loä 80 ,aáp Thaïnh phuù ,xaõ Taân Bình,H Chaâu Thaønh,Ñoàng Thaùp.Ngaønh ngheà kinh doanh : Cheá bieán kinh doanh Löông thöïc vaø Thöùc aên Chaên nuoâi .Moät vò trí thuaän lôïi veà ñöôøng boä vaø ñöôøng soâng ( phía tröôùc laø quoác loä noái lieàn hai tænh Vónh long _ An giang ,phía sau laø soâng Sadec_Chaâu thaønh ) cho ngaønh ngheà kinh doanh Löông thöïc .Hôn nöõa laïi naèm trong vöïa luùa lôùn nhaát mieàn Nam.DNTN Coû May coøn moät chi nhaùnh Saûn xuaát vaø cheá bieán thöùc aên Chaên nuoâi ( Taïi khu Coâng nghieäp Sadec). II / Tì n h hì n h h o a ï t ñ o ä n g cuû a do a n h nghi e ä p : 1) Chöùc naêng vaø nhieäm vuï: a) Chöùc naêng: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 351. - 351 - _ Laø laø moät doanh nghieäp tö nhaân, coù tö caùch phaùp nhaân, haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp, ñöôïc söû duïng con daáu rieâng, ñöôïc vay voán vaø môû taøi khoaûn ôû caùc ngaân haøng. b) Nhieäm vuï: + Toå chöùc thu mua luùa, gaïo cuûa noâng daân vaø caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc ñeå gia coâng, cheá bieán ñaït tieâu chuaån xuaát khaåu vaø tieâu thuï noäi ñòa. Ngoaøi ra, nhaø maùy coøn thu mua gaïo thaønh phaåm töø caùc thöông laùi ñeå baùn laïi cho ñôn vò khaùc. + Cheá bieán theo ñôn ñaët haøng , theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 2) Cô caáu toå chöùc boä maùy cuûa ñôn vò: bao goàm - Giaùm ñoác: laø ngöôøi ñöùng ñaàu ñôn vò, chòu traùch nhieäm veà toaøn boä hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. - Keá toaùn tröôûng: coù nhieäm vuï kieåm soaùt quaù trình thöïc hieän caùc cheá ñoä thu chi veà taøi chính. Thöïc hieän vieäc ghi cheùp, theo doõi vaø phaûn aùnh toaøn boä caùc maët hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Söû duïng ñuùng ñaén caùc khoaûn vaät tö , lao - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 352. - 352 - ñoäng, chi phí, tieàn voán, haïch toaùn, phaân tích hoaït ñoäng kinh teá trong töøng thôøi kyø nhaát ñònh ñeå xaùc ñònh laõi, loã. Tuaân thuû, chaáp haønh caùc cheá ñoä chính saùch veà keá toaùn thoáng keâ. - Thuû quyõ: ñaûm baûo thu, chi tieàn maët hôïp lyù. - Thuû kho: xaây döïng löïc löôïng boác xeáp cho töøng kho theo khoái löôïng coâng vieäc. Quaûn lyù, giaùm saùt moïi dieãn bieán hoaït ñoäng cuûa töøng kho trong coâng taùc nhaäp xuaát haøng hoaù ñeå laøm cô sôû cho coâng taùc chæ ñaïo vaø ñaùnh giaù. - Boä phaän saûn xuaát , kinh doanh: saép xeáp, boá trí lao ñoäng trong töøng ca saûn xuaát. Nghieân cöùu daây chuyeàn coâng ngheä xay xaùt, ñaùnh boùng,xaùc ñònh thoâng soá kyõ thuaät, xaây döïng ñònh möùc kinh teá kyõ thuaät cho caùc loaïi vaät tö chuû yeáu.Lieân heä vôùi khaùch haøng . Sô ño à to å chö ù c boä maùy cuû a ñôn vò Chuû doanh Boä phaän Boä phaän keá toaùn saûn - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 353. - 353 - Thuû 3) Cô caáu toå chöùc keá toaùn cuûa ñôn vò: a) Boä maùy keá toaùn: b) Hình thöùc soå saùch keá toaùn cuûa ñôn vò:keâ khai thöôøng xuyeân • Soå saùch • Trình töï luaân chuyeån chöùng töø • Chöùng töø thöôøng söû duïng 3) Cheá ñoä keá toaùn vaän duïng: Naêm 2006 Doanh nghieäp haïch toaùn keá toaùn döïa treân Quyeát ñònh 144/QÑ_BTC cuûa Boä taøi chính ( QÑ naøy ñang ñöôïc Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp VN (VCCI) khuyeán duïng .Cho neân doanh nghieäp ñang söû duïng moät soá taøi khoaûn vaø hình thöùc haïch toaùn coù thay ñoåi so vôùi cô sôû lyù luaän phaàn treân . ( keøm theo baûng keâ thay ñoåi Taøi khoaûn vaø hình thöùc haïch toaùn ). - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 354. - 354 -  Caùc TK môùi boå sung theo QÑ 144 : Soá Te â n ta øi kh o a û n hi e ä u TK TK 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn TK 412 Lôïi nhuaän tích luõy TK 419 Coå phieáu mua laïi TK 010 Coå phieáu löu haønh TK 011 Coå töùc lôïi nhuaän phaûi traû 242 Chi phí tr a û tr ö ô ù c da øi haïn: Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh chi phí thöïc teá phaùt sinh coù lieân quan ñeán keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa nhieàu nieân ñoä. Noäi dung haïch toaùn taøi khoaûn naøy nhö sau: - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 355. - 355 - 242 – Chi phí traû tröôùc daøi haïn − Chi phí traû tröôùc veà thueâ − Phaân boå chi phí cho boä hoaït ñoäng TSCÑ phaän saûn xuaát (TK 154) − Chi phí quaûng caùo, baûo − Phaân boå chi phí cho boä hieåm, leä phí …traû cho phaän quaûn lyù (TK 642) nhieàu naêm − Phaân boå chi phí cho caùc − CCDC xuaát duøng moät laàn hoaït ñoäng taøi chính (TK coù giaù trò lôùn ñöôïc söû 635) duïng trong nhieàu naêm − Chi phí di dôøi nhaø xöôûng, vaên phoøng - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 356. - 356 - − Chi phí thaønh laäp; chuaån bò kinh doanh; ñaøo taïo caùn boä, nhaân vieân − Laõi traû tröôùc nhieàu naêm ñoái vôùi TSCÑ thueâ taøi chính − Chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ phaùt sinh moät laàn quaù lôùn phaûi phaân boå cho nhieàu naêm Veà noäi dung phaûn aùnh : gioáng TK 142 theo QÑ 1141, nhöng thôøi gian phaân boå daøi hôn ( > 1 naêm ) vaø nhieàu noäi dung theå hieän treân TK 142 cuõ khoâng ñöôïc theå hieän ôû TK 242  Caùc TK môùi ñöôïc thay ñoåi soá hieäu TK theo QÑ 144 : - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 357. - 357 - Soá hieäu TK Teân taøi khoaûn Ghi chuù Caáp Caáp (theo 1141) 1 2 Nhoùm caùc TK phaûn aùnh taøi saûn löu ńo äng 15 Ca ù c kh o a û n döï Môùi 9 ph o ø n g 1591 Döï phoøng giaûm gía CK ñaàu tö TK 129 ngaén haïn 1592 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi TK 139 1593 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn TK 159 kho Nhoùm caùc TK phaûn aùnh TSCÑ 211 Ta øi s a û n c o á ñònh Môùi 2111 TSCÑ höõu hình TK 211 2112 TSCÑ thueâ taøi chính TK 212 2113 TSCÑ voâ hình TK 213 22 Ña à u tö ta ø i chí n h 1 da ø i haïn 2211 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn TK 221 2212 Goùp voán lieân doanh TK 222 2218 Ñaàu tö daøi haïn khaùc TK 228 Nhoùm caùc TK phaûn aùnh nguoàn voán 411 N g u o à n v o á n ki n h Môùi doa n h 4111 Voán goùp Môùi 4112 Thaëng dö voán Môùi 4113 Voán khaùc Môùi 41 Ca ù c quy õ cuû a do a n h Môùi 5 nghi e ä p 4151 Quyõ döï phoøng veà trôï caáp TK 416 maát vieäc laøm 4158 Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi TK 431 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 358. - 358 - Nhoùm caùc TK phaûn aùnh doanh thu 52 C a ù c kh o a û n gi a û m Môùi 1 tr ö ø d o a n h t h u 5211 Chieát khaáu thöông maïi TK 521 5212 Haøng baùn bò traû laïi TK 531 5213 Giaûm giaù haøng baùn TK 532 Nhoùm caùc TK phaûn aùnh chi phí 63 Chi phí ta ø i c hí n h M ô ù i - TK 8 1 1 5 64 C h i p h í q u a û n ly ù ki n h M ô ù i – TK 6 4 1 , 6 4 2 2 doa n h Nhoùm caùc TK phaûn aùnh chi phí, thu nhaäp khaùc 711 Th u n h a ä p k h a ù c M ô ù i - TK 7 2 1 811 Chi phí kh a ù c M ô ù i - TK 8 2 1 5) Quy trình coâng ngheä saûn xuaát: Nhaø maùy söû duïng maùy moùc thieát bò theo coâng ngheä cuûa coâng ty TNHH coâng-noâng nghieäp Buøi Vaên Ngoï. Sô ño à da â y chuy e à n coân g ngh e ä xay xaùt c u û a nh a ø ma ù y : luùa Maùy Maùy Maùy xay luùa xaùt xaùt thaø Maùy lau nh phaåm, boùng Nguyeân lieäu phuï phaåm Gaïo Maùy Maùy Maùy xaùt xaùt lau - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 359. - 359 - nguyeân lieäu Nguyeân lieäu ñöôïc mua veà töø caùc thöông laùi hoaëc noâng daân bao goàm: luùa vaø gaïo nguyeân lieäu. + Luùa: ñöôïc ñöa vaøo maùy xay luùa ñeå taùch voû, sau ñoù ñöa qua maùy xaùt traéng, tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng roài ñöa vaøo maùy xaùt traéng , ñeå cho ra thaønh phaåm vaø phuï phaåm. + Gaïo nguyeân lieäu: töông töï nhö daây chuyeàn treân nhöng khoâng qua maùy Luùa. 6) Nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên cuûa doanh nghieäp: a) Thuaän lôïi: + Laø 1 trong 3 khu chôï gaïo lôùn nhaát mieàn taây neân ñaûm baûo nguyeân lieäu phuïc vuï cho xuùaât khaåu vaø tieâu thuï noäi ñòa. + Vò trí thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån ñöôøng thuûy vaø ñöôøng boä. + Cô sôû vaät chaát, thieát bò ñaûm baûo caàn thieát cho yeâu caàu coâng taùc xuaát khaåu löông thöïc vôùi sôù löôïng lôùn vaø ñaûm baûo chaát löôïng gaïo ñaït phaåm caáp cao. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 360. - 360 - + Ñoäi nguû coâng nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo qua tröôøng lôùp vaø tích luõy kinh nghieäm trong ngaønh löông thöïc. b) Khoù khaên: + Saûn phaåm chuû löïc laø gaïo cao caáp,nhöng do trình ñoä canh taùc vaø coâng ngheä sau thu hoaïch coøn laïc haäu ,neân cuõng aûnh höôûng raát nhieàu trong vieäc thu mua nguyeân lieäu moät caùch choïn loïc nhaát laø vuï muøa Heø thu. + Moät soá qui ñònh mang tính phaùp lyù chöa ñöôïc soøng phaúng giöõa DNNN vaø DNTN ( nhö laõi suaát vay voán , ñôn vò baûo laõnh , . . . . ) laøm yeáu ñi tính caïnh tranh cuûa thaønh phaàn kinh teá daân doanh. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 361. - 361 - Tì n h hì n h h o a ï t ñ o ä n g S X K D c u û a d o a n h n g h i e ä p ñ ö ô ï c t h e å hi e ä n b a è n g s ô ñ o à s a u : 1111 1543C 632C 9111C 2141 4211C 5 111C 1111 242 ñieän+phuï tuøng 1543 9111 ñieän phuï tuøng 155 632 5111 6421 1111 bao bì 152 6421 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 362. - 362 - 1541 242 3341,3342 1542 111 6422 6422 2141 4211(laõi) 4211(loã) B -TH Ö Ï C TE Á C O Â N G VIEÄ C TAÏI Ñ Ô N VÒ : I/ T o å n g qu a ù t veà keá to a ù n c hi phí saûn xu a á t va ø tí n h gi a ù th a ø n h taïi DNT N Coû May _ Ch e á bi e á n ki n h doa n h lö ô n g th ö ï c – th ö ù c aên cha ê n nu o â i 1) Ñoái töôïng keá toaùn chi phí saûn xuaát: Nhieäm vuï cuûa ñôn vò laø cheá bieán, gia coâng maët haøng gaïo bao goàm: gaïo löùc, gaïo nguyeân lieäu traéng... vaø haøng hoaù naøy ñöôïc mua töø nhöõng thöông laùi trong ñòa phöông hoaëc töø ñòa phöông - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 363. - 363 - khaùc vaø keå caû nhöõng noâng daân laøm luùa, vôùi yeâu caàu thu mua ñuùng chuûng loaïi gaïo vaø phaàn lôùùn xuaát baùn theo ñôn ñaët haøng.Theo taïp quaùn cuûa caùc ñôn vò ñaët mua haøng thöôøng xuyeân . Ñôn vò saûn xuaát cheá bieán töø gaïo nguyeân lieäu vì vaäy ñoái töôïng haïch toaùn chi phí saûn xuaát taïi ñôn vò laø töøng loaïi gaïo. Ñôn vò keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, giaù xuaát kho ñöôïc tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc xuaát tröôùc. Ñoái töôïng chòu chi phí trong giaù thaønh: + Thaønh phaåm: - Nhieàu loaïi gaïo phaân bieät theo tæ leä % taám treân gaïo. - Nhieàu loaïi gaïo phaân bieät theo chaát löôïng gaïo + Phuï phaåm: * Taám: - Taám 1 vaø taám 2 xeáp chung laø taám 1,2 - Taám 3 vaø taám 4 xeáp chung laø taám 3,4 * Caùm: caùm to (SX töø nguyeân lieäu laø luùa) * Traáu (SX töø nguyeân lieäu laø luùa) - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 364. - 364 - Toùm laïi, ñoái töôïng naøo coù giaù trò cao(giaù nguyeân lieäu phaân boå cao) thì seõ chòu chi phi phaân boå cao trong giaù thaønh. 2) Ñoái töôïng tính giaù thaønh: hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán cuûa doanh nghieäp chuû yeáu laø gaïo caùc loaïi vaø phuï phaåm laø taám, caùm caùc loaïi. 3) Kyø tính giaù thaønh: laø kyø cuoái thaùng,nhöng phaûi tính sau khi ñaõ phaân boå caùc chi phí cho hoaït ñoäng gia coâng trong thaùng ,soá chi phí coøn laïi môùi tính theo ñònh möùc vaø theo caùc yeáu toá khaùc . Saûn phaåm saûn xuaát taïi ñôn vò coù cuøng moät loaïi saûn phaåm laø gaïo nguyeân lieäu ñöa qua cheá bieán ra gaïo thaønh phaåm ñeå xuaát khaåu vaø tieâu thuï trong vaø ngoaøi nöôùc Quy trình saûn xuaát cuûa doanh nghieäp khoâng coù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø. II / T o å chö ù c ke á to a ù n c hi phi s a û n xu a á t va ø tí n h g i a ù th a ø n h saûn ph a å m : 1) Cô caáu hình thaønh giaù thaønh: taát caû caùc chi phí phaùt sinh thöïc teá taïi phaân xöôûng goàm coù: a) Nguyeân vaät lieäu: bao goàm gaïo nguyeân lieäu, luùa ( mua töø noâng daân,haøng xaùo ),. Nhaø maùy söû duïng TK 152 ñeå theo doõi chi phi nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø nguyeân vaät lieäu toàn kho. - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 365. - 365 - Caùc chöùng töø ñöôïc söû duïng bao goàm: phieáu mua haøng, phieáu chi traû tieàn mua Nguyeân lieäu ( Gaïo NL )phieáu nhaäp kho NL, phieáu xuaát kho cheá bieán .Phieáu nhaäp kho thaønh phaåm , soå chi tieát nhaäp kho ( cho töøng saûn phaåm, phuï phaåm ). Khi nhaäp nguyeân vaät lieäu chuû yeáu laø gaïo löùc, gaïo nguyeân lieäu, töø ñoù cheá bieán thaønh gaïo thaønh phaåm. Haøng ngaøy caên cöù vaøo caùc chöùng töø nhaäp kho nhö phieáu chi traû tieàn mua nguyeân lieäu , phieáu nhaäp kho nguyeân lieäu, keá toaùn phaûn aùnh tình hình nhaäp kho cuûa töøng loaïi gaïo NL vaøo caùc soå chi tieát, sau ñoù vaøo chöùng töø ghi soå roài ñöa vaøo nhaät kyù –soå caùi. Cuï theå haïch toaùn xuaát nguyeân vaät lieäu saûn xuaát trong thaùng 04/2006 nhö sau: Nôï TK 152 Coù TK 1111 Cuoái thaùng, keát chuyeån chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp töø TK 152 vaøo TK 1541 ñeå taäp hôïp chi phí NVL . - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 366. - 366 - S ô ño à haï c h to a ù n chi phí nguy e â n v a ä t li e ä u tr ö ï c ti e á p : 152 1541 b) Chi phí traû tröôùc : bao goàm ñieän, phuï tuøng, bao bì,. . . a. Ñieän : Do trong thaùng coù phaùt sinh caùc hoaït ñoäng gia coâng neân tieàn ñieän gia coâng ñöôïc tính tröôùc theo ñònh möùc , sau ñoù thì soá coøn laïi bao goàm tieàn ñieän phuïc vuï cho saûn xuaát chính vaø caùc hoaït ñoäng söõa chöõa coù lieân quan ñöôïc tính heát cho saûn xuaát trong kyø .( 50 ñ/ kg Gaïo NL ; 70 ñ / kg Luùa , gia coâng cuõng ñöôïc tính theo ñònh möùc nhö treân ) TK söû duïng : Nôï TK 1543 ,1543C Coù TK 242 b. Phuï tuøng : trong thaùng phaùt sinh mua caùc phuï tuøng thay theá nhö dao cao su,ñaù xaùt traéng, baïc ñaïn, daây co ro . . . , nhöõng chi phí naøy ñöôïc phaân boå theo ñònh möùc khi coù phaùt sinh .( neáu phaùt sinh nhieàu hôn - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 367. - 367 - ñònh möùc thì laáy theo ñònh möùc , 15 ñ /Gaïo NL ; neáu ít thì keát chuyeån toaøn boä) TK söû duïng : Nôï TK 1543 ,1543C Coù TK 242 c. Bao bì ,chæ ( phaân boå vaøo chi phí baùn haøng 30 ñ / kg /thaønh phaåm , phuï phaåm baùn ra tröø “traáu” neáu coù .) TK söû duïng: Nôï TK 6421 Coù TK 242 Cuoái thaùng, caên cöù vaøo ñònh möùc phaân boå coâng cuï duïng cuï, keá toaùn tieán haønh phaân boå vaøo caùc ñoái töôïng coù lieân quan. Sau ñoù, keát chuyeån vaøo taøi khoaûn 1543 ñeå taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. Sô ño à haï c h to a ù n c hi phí c h ô ø ph a â n boå 242 ñieän 1543 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 368. - 368 - 242 phuï tuøng 242 bao bì 6421 c) Chi phí khaáu hao TSCÑ: bao goàm khaáu hao TSCÑ duøng cho saûn xuaát chính vaø TSCÑ duøng cho gia coâng. Doanh nghieäp söû duïng phöông phaùp khaáu hao theo ñöôøng thaúng, nhöng tính khaáu hao gia coâng tröôùc theo ñònh möùc, soá coøn laïi taäp hôïp heát cho saûn xuaát chính. + Möùc trích khaáu hao TSCÑ trong kyø ñöa vaøo chi phí saûn xuaát tính treân löôïng gia coâng xay xaùt: ( ñònh möùc : 10 ñ / kg NL ,keå caû gia coâng nghieàn caùm to .) + Möùc trích khaáu hao TSCÑ cho saûn xuaát chính trong kyø: chính laø soá khaáu hao ñöôøng thaúng cuûa moãi thaùng tröø ñi soá khaáu hao tình cho hoaït ñoäng gia coâng . Sô ño à haï c h to a ù n c hi phí kh a á u ha o TSC Ñ - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 369. - 369 - 2411 1543C 1543 c) Chi phí tieàn coâng boác xeáp, coâng lao ñoäng cheá bieán: Coâng lao ñoäng boác xeáp NL laø 4ñ / kg N lieäu . Coâng lao ñoâng cheá bieán ( coâng ca ) ñöôïc tính theo qui ñònh 15 ñ/kg NL. Vaø tieàn löông tröïc tieáp (treân baûng Löông) cho 2 kyõ thuaät maùy . Sô ño à 1111 1542 e) Chi phí tieàn löông tröïc tieáp: 3341, 1542 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 370. - 370 - Sô ño à to å n g hôï p c hi phí s a û n xu a á t 1541 1543 1542 Gaïo nguyeân lieäu, luùa 242 Phuï tuøng Ñieän 6421 Bao bì 2141 1543C Gia coâng 3341,3342 1111 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 371. - 371 - II/ Tí n h g i a ù th a ø n h saûn ph a å m : Do ñaëc ñieåm ngaønh ngheà saûn xuaát khoâng coù saûn phaåm dôû dang neân khoâng söû duïng TK 1545 moïi chi phí lieân quan tröïc tieáp taäp hôïp vaøo TK 1543 cuõng chính laø chi phí giaù thaønh cho toaøn boä saûn phaåm cuûa ñôn vò .. Doanh nghieäp tính giaù thaønh theo phöông phaùp phaân boå % chi phí döïa treân giaù trò cho töøng saûn phaåm vaø phuï phaåm. Baûn g t æ le ä th a ø n h ph a å m vaø phuï ph a å m th u ho ài : A1 G1 A1 * G1 B1 % C1 D1 A2 G2 A2 * G2 B2 % C2 D2 A3 G3 A3 * G3 B3 % C3 D3 A4 G4 A4 * G4 B4 % C4 D4 A5 G5 A5 * G5 B5 % C5 D5 Toång Giaù taïm Toång giaù trò 100% Toång Toång chi phí keát soá tính taïm tính Tyû suaát giaù TK1541 toaùn giaù thaønh löôïng trò TP,Pp cho töøng maët haøng - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 372. - 372 - Ghi c h u ù : + A1, A2, A3, A4, A5: soá löôïng saûn phaåm, phuï phaåm thu hoài trong kyø + G1,G2, G3, G4, G5 : ñôn giaù taïm tính (theo giaù baùn hoaëc giaù voán trong kyø). + B1, B2, B3, B4, B5 : tæ leä töøng saûn phaåm , phuï phaåm treân toång trò giaù taïm tính. + C1, C2, C3, C4, C5: giaù trò töøng saûn phaåm, phuï phaåm töông öùng vôùi tæ leä maø toång giaù trò nguyeân lieäu ñöa vaøo saûn xuaát trong kyø .. + D1, D2, D3, D4, D5: chi phí saûn xuaát kinh doanh phaân boå cho töøng saûn phaåm, phuï phaåm trong kyø. Caù c h tí n h : A1 * G1 B1 = x100 Toång giaù trò taïm tính C1 = toåûng TK 1541 x B1% D1 = toång chi phí keát toaùn giaù thaønh (Σ 1543 – Σ 1541 ) x B1% Mi n h h o ï a : Tr o n g th a ù n g 04/ 20 0 6 : - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 373. - 373 - Gaïo 15 39.830 * 4.300 171.269.00 31,67% 154.674.542 10.774.16 (ñx-06)T2B 0 3 Gaïo 1 5 70.940 * 3.600 255.384.00 47,23% 230.668.727 16.067.68 (ñx-06)504 0 9 Taám 1,2 14.552 * 3.200 46.566.400 08,61% 42.050.767 2.929.130 Taám 3,4 3.910 * 2.850 11.143.500 02,06% 10.060.927 700.814 Caùm 25.066 * 2.250 56.398.500 10,43% 50.939.547 3.548.295 To å n g 540.7 6 10 0 % 488.3 9 34. 0 2 1. 4 0 0 4. 5 1 0 0. 0 9 1 Ghi c h u ù : _ Ñx : ñoâng xuaân . _ T2 B : Thôm thaùi loaïi B ** Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp phaân boå chi phí döïa treân giaù trò ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm: + Öu ñieåm: chi phí ñöôïc phaân boå moät caùch hôïp lyù,chính xaùc vaøo thaønh phaåm ,phuï phaåm .Thaønh phaåm,phuï phaåm naøo mang giaù trò vaø soá löôïng cao thì chòu chi phí cao vaø ngöôïc laïi . + Nhöôïc ñieåm: _ Choïn löa giaù taïm tính vaãn chöa oån neáu nhö nhöõng Saûn phaåm ,Phuï phaåm ñoù coù giaù thò tröôøng thay ñoåi lieân tuïc . _ Chæ tính ñöôïc giaù voán chính xaùc vaøo thôøi ñieåm cuoái kyø khoùa soá ( thaùng ). - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 374. - 374 - TO Å N G Caù c kh o a û n muï c Gi a ù t h a ø n h COÄ N G Chi phí boác Coâng lao Löông NVL chính Phuï tuøng Tieàn ñieän Khaáu hao xeáp NL ñoäng coâng phaân boå cho SX chính TSCÑ cheá nhaân bieán tröïc tieáp SX 626.776 626.776 2.350.410 2.350.410 2.100.000 2.100.000 488.394.510 488.394.510 2.350.410 2.350.410 15.812.920 15.812.920 10.779.575 10.779.575 522.414.601 626.776 2.350.410 2.100.000 488. 3 9 2. 3 5 0 . 15. 8 1 2 . 10. 7 7 9 . 4. 5 1 0 41 0 920 575 - -GVHD : Thaùi Traàn Vaân Haïnh SVTT : Phaïm Thaùi Duyeân Thanh
 • 375. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 376. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng III / Ñ a ù n h gi a ù saûn ph a å m , phuï ph a å m : Do ñaëc ñieåm saûn xuaát laø 1 qui trình kheùp kín, saûn xuaát lieân tuïc, nguyeân lieäu saûn xuaát laø gaïo nguyeân lieäu vaø luùa neân khoâng coù saûn phaåm dôû dang maø ñi song song vôùi maët haøng gaïo thaønh phaåm laø phuï phaåm bao goàm taám caùc loaïi vaø caùm caùc loaïi. Giaù uôùc tính cho caùc loaïi Gaïo,taám caùm : coù theå laáy theo giaù baùn bình quaân trong kyø phaùt sinh cuûa töøng loaïi. ( G1,G2,G3 . . . . .),hoaëc giaù theo thôøi ñieåm thò tröôøng .
 • 377. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng Ph a à n 3 Nhaän xeùt-kieán nghò-keát luaän I/ N h a ä n xeùt : Trong suoát quaù trình thöïc taäp taïi DNTN Coû May-cheá bieán kinh doanh Löông thöïc_Thöùc aên chaên nuoâi, sau khi tìm hieåu, hoïc hoûi vaø nghieân cöùu tình hình thöïc teá veà keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng maët sau ñaây: + Doanh nghieäp vaän duïng cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn theo khuyeán nghò cuûa Phoøng Thöông maïi Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) .seõ taïo tieàn ñeà cho vieäc öùng duïng phaàn meàm tin hoïc ( AC Soft SME) vaøo vieäc Quaûn lyù cuûa Doanh nghieäp sau naøy. + Coâng taùc keá toaùn ñaõ ñöôïc toå chöùc töông ñoái khoa hoïc vaø hôïp lyù. Töø vieäc toå chöùc boä maùy keá toaùn hôïp lyù, ñeán
 • 378. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng vieäc toå chöùc heä thoáng chöùng töø keá toaùn söû duïng ñuùng qui ñònh ban haønh cuûa nhaø nöôùc vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù cuûa ñôn vò. Heä thoáng taøi khoaûn , keá toaùn vaän duïng cho coâng taùc keá toaùn taøi chính töông ñoái ñaày ñuû, hôïp lyù. Moïi chi phí phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát ñöôïc boä phaän keá toaùn ghi cheùp, haïch toaùn ñaày ñuû chi tieát vaø kòp thôøi. + Hình thöùc ghi soå keá toaùn phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. + Vieäc choïn ñoái töôïng tính giaù thaønh laø saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh nhaäp kho vaø vieäc choïn ñoái töôïng haïch toaùn chi phí saûn xuaát cho töøng phaân xöôûng laø phuø hôïp. II / Ki e á n ngh ò : *Phaán ñaáu haï giaù thaønh laø bieän phaùp taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. Muoán thöïc hieän vieäc haï thaáp giaù thaønh phaûi thöïc hieän ñoàng boä nhieàu phöông höôùng vaø bieän phaùp. Vieäc haï thaáp giaù thaønh saûn phaåm laø moät coâng vieäc caàn thieát ñeå doanh nghieäp coù theå ñöùng vöõng trong caïnh tranh treân thò tröôøng. * Phöông phaùp haï giaù thaønh saûn phaåm: coù 2 phöông phaùp + Giaûm chi phí saûn xuaát: haï chi phí ñeán giôùi haïn cho pheùp, vì neáu chi phí caøng thaáp thì chaát löïông saûn phaåm seõ giaûm.
 • 379. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng + Taêng doanh soá baùn: coù theå chaáp nhaän laõi thaáp treân töøng saûn phaåm baùn ra. Tuy nhieân neáu baùn vôùi soá löôïng nhieàu thì vaãn thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän. Vì khi saûn löôïng saûn xuaát taêng caøng cao thì möùc ñoä phaân boå cho töøng saûn phaåm seõ giaûm. Ñaây laø phöông phaùp hieäu quaû nhaát ñeå haï giaù thaønh saûn phaåm. ** N h a ä n xeùt : Trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm, duø saûn xuaát vôùi soá löôïng lôùn hay nhoû thì chi phí saûn xuaát cuõng thay ñoåi khoâng nhieàu, vì: - Löông coâng nhaân saûn xuaát taêng khoâng ñaùng keå. - Chi phí quaûn lyù thay ñoåi khoâng nhieàu. - Moät soá chi phí khaùc khoâng coù söï thay ñoåi ñaùng keå . Cho neân taêng saûn löôïng tieâu thuï,nghóa laø taêng saûn löôïng saûn xuaát trong moät kyø nhaát ñònh seõ coù söï thay ñoåi ñaùng keå veà giaù thaønh maø khoâng aûnh höôûng ñaát chaát löôïng saûn phaåm .Taïo ñieàu kieän cho Doanh nghieäp coù theå caïnh tranh treân thöông tröôøng . III / K e á t lu a ä n :
 • 380. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng Neáu suy dieãn ngöôïc laïi giaù thaønh saûn phaåm phuï thuoäc vaøo quaù trình ñònh giaù baùn saûn phaåm caïnh tranh. Töø ñoù cho thaáyù, quaù trình phaùt trieån saûn xuaát, taêng saûn löôïng saûn xuaát vaø nhaát laø ñ a å y maïn h saûn lö ô ï n g ti e â u t h u ï laø giaûi phaùp caïnh tranh coù hieäu quaû nhaát.Gi a ù th a ø n h ch æ la ø cô s ô û ñeå tính hieäu quaû SXKD nhöng q u a ù trì n h ti e â u t h u ï môùi q u y e á t ñòn h söï to à n t a ï i cuûa SXKD . Giaù thaønh khoâng theå quyeát ñònh söï toàn taïi cuûa hoaït ñoäng SXKD Nh ö va ä y song son g v ô ù i gi a ù th a ø n h coøn caàn ph a û i c o ù nhi e à u ye á u to á qu a n tr o ï n g kh a ù c ñeå quy e á t ñòn h hi e ä u qu a û SXK D nh ö : _ Co â n g ngh e ä maùy moù c . _ Kh a û na ê n g thí c h öùn g va ø ñaù p öùn g th ò tr ö ô ø n g ( kh a û na ê n g cha á p nh a ä n cuû a th ò tr ö ô ø n g ). _ Gi a ù c a û caïnh tr a n h .( kí c h caà u ) _ Co â n g taù c Qu a û n ly ù .
 • 381. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 382. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 383. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 384. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 385. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 386. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 387. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 388. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng
 • 389. GV HD : Nguyeãn Thò Myõ Phöôïng