วิเคราะห์ผู้เรียน

36,037 views
35,691 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
36,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
207
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิเคราะห์ผู้เรียน

 1. 1. การวิเคราะห์ผู้เรียน
 2. 2. หลักการวิเคราะห์ผู้เรียน <ul><li>1. ธรรมชาติของผู้เรียน : แตกต่างกัน ด้าน จิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ความต้อง สังคม ความเชื่อ ค่านิยม 2. ประสบการณ์และพื้นความรู้เดิม : ครอบครัว ประสบการณ์ที่ </li></ul><ul><li>ผ่านมา 3. วิธีการเรียนรู้ ( Learning Style) แตกต่างกัน </li></ul>
 3. 3. หลักการวิเคราะห์ผู้เรียน ( ต่อ ) <ul><li>วิธีการการเรียนรู้ หรือ ลีลาการเรียนรู้ หรือ แบบการเรียน (Learning Style) </li></ul><ul><li>มีผลต่อการเรียนรู้ เพราะ ผู้เรียนบางคนเรียนรู้ได้ดี ด้วย การฟังคำ อธิบาย การรายงาน ผ่านการทำ </li></ul><ul><li>กิจกรรมหลาหลาย มีสื่อช่วย ค้นคว้า </li></ul><ul><li>เองตามลำพัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ผลการวิจัยชัดเจน การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ </li></ul>
 4. 4. แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียนที่นิยม 5 แนวคิด <ul><li>1. แอนโทนี เอฟ กราชา และไรช์แมน (1980) แบ่งผู้เรียนเน้น บุคลิภาพ มี 6 แบบ ( อิสระ หลีกเลี่ยง ร่วมมือ พึ่งพา แข่งขัน และมีส่วนร่วม ในหน้า 12-15 มี 60 ข้อ ) </li></ul><ul><li>2. เดวิด เอ คอล์บ (1995) ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ แบ่งวิธีการเรียนรู้ตามแบบการคิด เป็น 4 กลุ่ม คือ แบบนัก </li></ul><ul><li>คิดทางเดียว ช่างคิด ( หลายทาง ) เจ้าหลักการ และนักปฏิบัติ มี 32 ข้อ </li></ul>
 5. 5. แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียนที่นิยม 5 แนวคิด <ul><li>3. แฮรีส และเบลล์ (1990) แบ่งวิธีการเรียนเน้นลักษณะผู้เรียน มี 4 แบบ เน้นกิจกรรม ผู้เรียนเรียนได้ดี ร่วมกิจกรรมมากๆ เน้นการคิดไตร่ตรอง ผู้เรียนเรียนได้ดี ใช้เวลาการคิดไตร่ตรอง ชอบอธิบายชัดเจน ไม่ชอบกิจกรรม แสดงออก เน้นหลักการและเหตุผล ผู้เรียนเรียนได้ดี มีเหตุมีผล มีหลักการ ทฤษฎี ชอบคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติจริง ผู้เรียนเรียนได้ดี ลงฝึกปฏิบัติจริง </li></ul>
 6. 6. แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียนที่นิยม 5 แนวคิด <ul><li>แนวคิดแบบพหุปัญญา ของ โฮเวร์ด การ์ดเนอร์ ได้จำแนกความสามารถผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็น ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ถ้าบุคคลได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม จะทำให้คนเป็นอัจฉริยะภาพได้ ( หนูดี วานิสา เรซ 30 ของโลก ) - ภาษา - ตรรกะและคณิตศาสตร์ - มิติสัมพันธ์ - ร่างกายและความเคลื่อนไหว - ดนตรี - มนุษยสัมพันธ์ - เข้าใจตนเอง - เข้าใจธรรมชาติ </li></ul><ul><li>( มีแบบวัด 35 ข้อ 7 ด้าน หน้า 6-8 ไฟล์ ลีลาการเรียนรู้ ) </li></ul>
 7. 7. แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียนที่นิยม 5 แนวคิด <ul><li>แบบลีลาการเรียนรู้ ( learning Stye) แต่ละคนต่างกัน มี 3 ลักษณะ 1) เรียนรู้ได้ดีด้วยการเห็น (Visual modality) 2) เรียนรู้ได้ดีด้วยการได้ยิน (Auditory …) 3) เรียนรู้ได้ดีจาการเคลื่อนไหว การสัมผัส ( Kinesthetic..) ( หน้า 10 - 12 จำนวน 14 ข้อ ) สรุป ( พ . ร . บ . 2542 กพร . สมศ . สกอ . ต้องวิเคราะห์ผู้เรียน นำไปสู่ “เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ----  การออกแบบการสอน ( โดยปรับ วิธีการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยปรากฏในแผนการสอน ) </li></ul>
 8. 8. การปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน <ul><li>ศึกษาแนวคิดวิธีสอน วิธีเรียนจากตำรา หรือ WWW </li></ul><ul><li>ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนของนักเรียน ( สำรวจ สัมภาษณ์ สอบถามผู้ปกครอง สังเกต แล้ววิเคราะห์ สรุปผลเป็นรายบุคคล </li></ul><ul><li>เลือกวิธีสอนให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อ 2 ( ศาสตร์การสอน รศ . ดร . ทิศนา แขมมณี – CIPPA Model) </li></ul><ul><li>ออกแบบการสอน ( Instructional Design) และจัดทำแผนการสอน ( หลากหลายสอดคล้องผูเรียน อาจมีหลากหลายในเวลาเดียวกัน ) </li></ul><ul><li>ทดลองใช้แผนการสอน </li></ul><ul><li>สรุปผลการใช้ รายงาน ( งานวิจัย 1 เรื่อง ) </li></ul><ul><li>นำผลการทดลองใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป ( แบบการสอนของเรา Model) </li></ul>
 9. 9. สรุป วิธีการวิเคราะห์ผู้เรียน
 10. 10. ขอบเขตเนื้อหา <ul><li>ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน </li></ul><ul><li>การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้เรียน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ผลผลิต / หลักฐาน </li></ul><ul><li>การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ ( แบบสำรวจ สัมภาษณ์ สอบถาม… ) </li></ul>
 11. 11. ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน <ul><li>ภูมิหลังทางครอบครัว </li></ul><ul><li>บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย </li></ul><ul><li>สุขภาพ </li></ul><ul><li>ความสนใจ / ความถนัดของนักเรียน </li></ul><ul><li>วิธีการเรียนรู้ ( Learning style) </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความรู้เดิมของผู้เรียน </li></ul><ul><li>ความพร้อมและทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องใหม่ </li></ul>
 12. 12. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้เรียน <ul><li>ออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>กับผู้เรียน </li></ul><ul><li>เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน </li></ul><ul><li>พอเพียงที่จะเรียนเรื่องใหม่ </li></ul><ul><li>วางแผน พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีปัญหา ( แผนการสอน ) </li></ul>
 13. 13. ขั้นตอนการปฏิบัติ <ul><li>รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเป็น </li></ul><ul><li>รายบุคคลอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และจัดกลุ่มตามความแตกต่าง </li></ul><ul><li>ระหว่างบุคคล </li></ul><ul><li>นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกำหนด </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน </li></ul>
 14. 14. ผลผลิต / หลักฐาน <ul><li>ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเป็น </li></ul><ul><li>รายบุคคล </li></ul><ul><li>แผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับ </li></ul><ul><li> ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ </li></ul><ul><li>รายงานผลการจัดกิจกรรม </li></ul>
 15. 15. การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>กำหนดข้อมูลที่ต้องการ </li></ul><ul><li> ข้อมูลสำคัญ : ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน </li></ul><ul><li> เพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>นิยามลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน </li></ul><ul><li> เพื่อสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล </li></ul>
 16. 16. <ul><li>กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล เงื่อนไข : - วัยของผู้เรียน - ปริมาณผู้เรียน - ลักษณะของชุมชน - ทรัพยากรที่ใช้ </li></ul><ul><li>กำหนดแหล่งข้อมูล - นักเรียน - ผู้ปกครอง - เพื่อนนักเรียน - ครู </li></ul>
 17. 17. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>สังเกตพฤติกรรม </li></ul><ul><li>ศึกษาร่องรอยหลักฐานจากประวัติหรือบันทึก ผลการเรียนที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>สอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู </li></ul><ul><li>สำรวจลักษณะบางประการที่ครูสนใจ </li></ul><ul><li>ทดสอบความรู้พื้นฐาน / ความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียน ฯลฯ </li></ul>
 18. 18. ยังมีรายละเอียด แต่ละวิธีที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้จริง และทำวิจัยได้อีกมาก และง่าย เพราะมีแบบสำรวจผู้เรียนอยู่แล้ว เช่น ใน Website กรมวิชาการ / อื่นๆ / ครุศาสตร์ เพราะถือว่า เป็น เรื่อง สำคัญที่คนเป็นครูสมัยนี้ต้อง ปฏิบัติอันดับแรก ( ครูมืออาชีพ ) ก่อนที่นำไปใช้ ออกแบบการสอน และแผนการสอน ทั้งสกอ . สมศ . และกพร . เพื่อยืนยันเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม พ . ร . บ . ( องค์ประกอบการเรียน การสอน ผ่านประกันคุณภาพ ความดีความชอบ ) ศึ กษารายละเอียดในเอกสาร
 19. 19. กระบวนการทางปัญญา <ul><li>ฝึกสังเกต </li></ul><ul><li>ฝึกบันทึก </li></ul><ul><li>ฝึกการนำเสนอ </li></ul><ul><li>ฝึกการฟัง </li></ul><ul><li>ฝึกปุจฉา - วิสัชนา </li></ul><ul><li>ฝึกตั้งสมมุติฐานและฝึกตั้งคำถาม </li></ul><ul><li>ฝึกการค้นหาคำตอบ </li></ul><ul><li>การวิจัย </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงบูรณาการ </li></ul><ul><li>ฝึกการเขียน ( ศ . นพ . ประเวศ วะสี ) </li></ul>
 20. 20. การเรียนรู้ <ul><li>สุ จิ ปุ ลิ การอ่าน OK4R (Over view, Keyword, Read Recall, Reflect, Review) </li></ul><ul><li>การฟัง TQLR (Tuning, Question, Listen, Review) </li></ul><ul><li>ศ . ดร . เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์ กระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ จับปลา เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ Constructivism </li></ul>

×