เทคนิคใช้ Google ค้นหาอย่างมืออาชีพ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เทคนิคใช้ Google ค้นหาอย่างมืออาชีพ

on

 • 2,911 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,911
Views on SlideShare
2,815
Embed Views
96

Actions

Likes
1
Downloads
49
Comments
0

2 Embeds 96

http://brownzz.blogspot.com 93
url_unknown 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

เทคนิคใช้ Google ค้นหาอย่างมืออาชีพ เทคนิคใช้ Google ค้นหาอย่างมืออาชีพ Presentation Transcript

 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการสืบคน … อยางมืออาชีพ รุจเรขา อัศวิษณุ scras@mahidol.ac.th งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! • Google – ทําการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ จํานวนมากกวา 8  พันลาน เว็บเพจ คนรูปภาพ (image) จํานวนมากกวา 2 พันลานภาพ • เทคนิคในการสืบคน : ใหเลือกใชคาคนที่จาเพาะเจาะจง และมี ํ ํ ความหมายตรงกับขอมูลที่ตองการใหมากทีสุด ่ • อาจใชคาเดียว หรือหลายๆ คําก็ได เชน distance learning thailand ํ (โปรแกรมจะทําการคนทุกคํา และเชื่อมดวย AND โดยอัตโนมัต) ิ • การคําคนภาษาอังกฤษ จะพิมพอักษรตัวใหญหรือเล็กก็ได มี ความหมายเทากัน งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • โปรแกรมจะไมคนคําประเภท commond word เชน a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว แตถาตองการบังคับให  คน จะตองใสเครื่องหมาย +นําหนา เชน star war episode +II • หรืออาจบังคับการคนเปนวลี โดยการใสเครื่องหมายคําพูด ครอม เชน “star war episode II” งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • Google ใช stemming technology ในการคนคําอื่นๆ ที่ใกลเคียง กันกับคําที่พมพเขาไป เชน ถาคนคําวา dietary foods จะไดผลการ ิ คนที่ใชคาวา dietary, diets, diet และ foods, food ํ งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY • ถาไมตองการใหคาใด ใหใสเครื่องหมาย – นําหนาคํานั้น เชน  ํ weight loss –diet • ในกรณีทตองการใหคนคําใดคําหนึ่งก็ได ใหใช OR เชื่อมคํา (พิมพ ี่ ดวยอักษรตัวใหญ) เชน “travel guide” hongkong OR singapore • คนคําพอง ใหใชเครื่องหมาย ~ (tilde) เชน ~anthropologist ผลการคนจะไดทั้ง anthropologist (นักมานุษยวิทยา) และ archaeonologist (นักโบราณคดี) งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • นอกจากการคนแบบ Basic Search แลว อาจเลือกใช Advanced Search (คนหาอยางละเอียด) เพื่อชวยใหการคนเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น • ปุม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง คนแลวเจอเลย” เปนการ สั่งใหคน และแสดงผลตรงไปทีเว็บไซตซึ่งตรงกับคําคนมากที่สุด ่ เพียงเว็บไซตเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • การระบุใหคนเฉพาะภายใน domain ที่ตองการเทานั้น ใหใช site:<domain name> เชน ตองการคนหาพิพิธภัณฑในเว็บไซตของ มหาวิทยาลัยโตเกียว museum site:www.u-tokyo.ac.jp • การคนขอมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในชวงที่ ตองการ ใหใช <ตัวเลขแรก>..<ตัวเลขสุดทาย> ตัวอยางเชน The Kingdom of Siam 1300..1800 (ควรระบุหนวยนับของตัวเลขดวย เชน $, kg, km จะทําใหผลการคนแมนยํามากขึ้น) งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • Book Search : คนหาหนังสือที่ตองการ โดยการใชคาวา book ํ about <คําคน> ตัวอยางเชน book about thai spa • Google สามารถใชเปนเครื่องคิดเลขไดดวย ตัวอยางเชน 100/2  หรือ 10^5 โดยใชเครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ พิมพคาวา ํ 5 kilometers in miles (เพื่อถามวา 5 กิโลเมตรเทากับกี่ไมล ?) • ถามอัตราแลกเปลียนเงินตราจากตางประเทศ เชน 100 USD in GBP ่ (เพื่อถามวา 100 US$ เทากับกี่ British pounds) หรือพิมพวา currency of japan in Thai money เปนตน งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • ถามความหมายหรือคําจํากัดความของคําศัพท (definition) ใชคาวา ํ define <คําคน> ตัวอยางเชน define archaeology • การคนหาขอมูลจากไฟลชนิดอื่นๆ (file type) ที่ไมใช htm เชน pdf, ppt, xls, doc, rtf ใหใช filetype:[extension] ตัวอยางเชน digital library filetype:ppt digital library filetype:doc งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • ใช Language Tool ในการแปลภาษา งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 • STANG MONGKOLSUK LIBRARY 12 สิงหาคม 2548 งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th