Patologie W Organizacji

0 views
29,205 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
207
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Patologie W Organizacji

 1. 1. patologie w organizacji dysfunkcje zakłócające sprawne działanie organizacji
 2. 2. definicja patologii <ul><li>patologia organizacji to „ względnie trwała niesprawność organizacji, która powoduje marnotrawstwo przekraczające granice społecznej tolerancji .” [W. Kieżun, 1997] </li></ul>
 3. 3. <ul><li>T. Listwan: „przez dysfunkcje rozumie się zakłócenia i nieprawidłowości w obszarze kadrowym organizacji, powodujące odchylenia od stanu określonego jako wzorzec i wywołujące niepożądane skutki” </li></ul><ul><li>Z. Chmala „patologia kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach, to takie działania, które z założenia, świadomie i celowo są szkodliwe, czyli więcej niż dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszą nieuzasadnione korzyści kierującym. </li></ul>
 4. 4. przyczyny patologii w organizacjach <ul><li>psychiczne </li></ul><ul><li>organizacyjne </li></ul><ul><li>technologiczne </li></ul><ul><li>społeczno-kulturowe </li></ul><ul><li>ekonomiczne </li></ul>
 5. 5. rodzaje patologii <ul><li>indywidualna </li></ul><ul><li>rodzinna </li></ul><ul><li>społeczna </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie organizacji : </li></ul><ul><li>zmiana struktury organizacyjnej (np. fuzje i przejęcia), </li></ul><ul><li>kultura organizacyjna i jej niedopasowanie do kultury narodowej w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, </li></ul><ul><li>atmosfera w miejscu pracy oraz zjawisko lobbingu. </li></ul>dysfunkcje wynikające z poziomu organizacyjnego
 7. 7. <ul><li>braku akceptacji panujących w organizacji reguł postępowania, </li></ul><ul><li>niedostosowania do obowiązujących wartości, norm i zachowań będących składowymi kultury organizacyjnej </li></ul><ul><li>konflikt ról pełnionych przez członków danej grupy. </li></ul><ul><li>komunikowanie się w relacjach przełożony-podwładny. </li></ul>dysfunkcje wynikające z poziomu grupowego
 8. 8. przykłady patologii organizacyjnych <ul><li>identyfikacja z przedmiotem posiadania lub zarządzania – synonim: brak delegowania uprawnień, </li></ul><ul><li>· syndrom uodpornienia na zmianę – synonimy: dwulicowość, rozdwojenie jaźni, organizacyjna schizofrenia, </li></ul><ul><li>· nepotyzm, </li></ul><ul><li>· łapówkarstwo (korupcja) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>· syndrom zaniku odpowiedzialności </li></ul><ul><li>· syndrom słabości gratyfikacji – synonimy: syndrom braku odporności na kasę, syndrom konieczności natychmiastowego efektu, luksusomania, </li></ul><ul><li>· dysfunkcjonalny transfer międzydomenowy – synonim: dysfunkcja zarządzania zasobami ludzkimi, </li></ul><ul><li>· arogancja władzy (np.: mobbing), </li></ul><ul><li>· alkoholizm organizacyjny, </li></ul><ul><li>· gigantomania. </li></ul>przykłady patologii organizacyjnych
 10. 10. pracoholizm <ul><li>Określony po raz pierwszy przez W.A.Oatsa w 1971r. jako „przymus nieustannej pracy” </li></ul><ul><li>Pracoholik jest całkowicie i bezwarunkowo pochłonięty i oddany swojej pracy zawodowej, która pociąga go bardziej niż cokolwiek innego. </li></ul><ul><li>Pracoholizm to tzw. „zespół przewlekłego zmęczenia”, który w 1993r. zostało wpisane przez Światową Organizację Zdrowia na listę chorób cywilizacyjnych. </li></ul>
 11. 11. biurokratyzm <ul><li>bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu </li></ul>
 12. 12. nepotyzm <ul><li>faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk </li></ul><ul><li>nadużycie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie, protegowanie krewnych lub ulubieńców </li></ul><ul><li>w celu zagwarantowania preferencyjnego traktowania w zatrudnianiu, nagradzaniu i promowaniu krewnych oraz uzyskiwaniu przez nich preferencyjnych kontraktów i innych zysków </li></ul>
 13. 13. organizacyjna schizofrenia <ul><li>dwulicowość, rozdwojenie jaźni </li></ul><ul><li>na szkoleniach i w misji firmy mówi się o radosnej kooperacji, a w praktyce stara się wycisnąć siódme soki ze wszystkich – dostawców, pracowników i klientów </li></ul>
 14. 14. Korupcja <ul><li>jest tłumaczone, jako z łac. jako „zepsucie, przekupstwo”. Korupcja to bardzo różnorodne działania, jak również sytuacje społeczne i stosunki interpersonalne, które jednak w większości przypisywane są sferze publicznej. </li></ul><ul><li>wyróżnia się trzy strony korupcji: osoba, która daje; osoba, która bierze i otoczenie, które do takich zachowań zachęca lub je toleruje. </li></ul>
 15. 15. defraudacja <ul><li>malwersacja, sprzeniewierzenie, występek polegający na przywłaszczeniu cudzego mienia ruchomego powierzonego sprawcy </li></ul><ul><li>wg Kodeksu Karnego za defraudację grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. </li></ul>
 16. 16. brak delegowania uprawnień <ul><li>Delegowanie uprawnień to możliwość pozyskania osób do realizacji najmniej efektywnych </li></ul><ul><li>Delegowanie uprawnień to jednak nie tylko szansa „złapania&quot; ludzi do wykonania „czarnej&quot; roboty. To również obdarowanie wybranych osób zaufaniem, wyposażenie ich w prawo podejmowania decyzji, obdarowanie kompetencjami, których przydzielenie innym jest faktycznym pozbawieniem się części swojej władzy. </li></ul>
 17. 17. „ mur milczenia” <ul><li>Przerwaniem komunikacji między członkami danej grupy a jej liderem lub też między samymi uczestnikami grupy. </li></ul><ul><li>Komunikacja wybiórcza jest związana z tendencyjnością informacji przekazywanych przez lidera członkom grupy i odwrotnie. Część komunikacji przebiega formalnie, a część nieformalnie (plotki, domysły).W efekcie członkowie grupy nie mają zaufania ani do lidera grupy, ani do siebie nawzajem. </li></ul>
 18. 18. gigantomania <ul><li>rozbudowa nadmiernej ilości małych jednostek organizacyjnych </li></ul><ul><li>nadmierny rozwój struktur administracyjnych </li></ul>
 19. 19. konformizm i stadne myślenie <ul><li>władza wie lepiej </li></ul><ul><li>skoro zawsze decyduje stanowisko wyższej instancji, to cóż może być racjonalniejszego niż wypowiadanie się zgodnie z jej stanowiskiem </li></ul><ul><li>negatywne skutki – pozbawienie pracownika własnego zdania, porzucenie przez niego dotychczasowych przekonań </li></ul>
 20. 20. konformizm c.d. <ul><li>uległość (metoda „kija i marchewki”) </li></ul><ul><li>identyfikacja (uleganie powierzchownej atrakcyjności osoby lub idei) </li></ul><ul><li>internalizacja (puste naśladownictwo i bezmyślne potakiwanie </li></ul><ul><li>kapitanoza (świadoma zgoda na decyzje przełożonego, mogące doprowadzić do katastrofy) </li></ul>
 21. 21. alkoholizm organizacyjny <ul><li>Autoagresja i samozniszczenie </li></ul><ul><li>Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków i pracy. Przyczyny, objawy i skutki uzależnień. </li></ul>
 22. 22. arogancja władzy <ul><li>Termin wywodzący się z angielskiego słowa to mob (szykanować grupowo), oznaczający celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą danej osoby </li></ul><ul><li>Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Kierunki mobbowania w zhierarchizowanych </li></ul><ul><li>strukturach organizacyjnych: </li></ul><ul><li>mobbing ukośny - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach; </li></ul><ul><li>mobbing prosty - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie </li></ul><ul><li>Taktyki mobbingu: </li></ul><ul><li>taktyka upokorzenia </li></ul><ul><li>taktyka zastraszenia </li></ul><ul><li>taktyka pomniejszenia kompetencji </li></ul><ul><li>taktyka izolacji </li></ul><ul><li>taktyka poniżania </li></ul><ul><li>taktyka utrudniania wykonywania pracy </li></ul>
 24. 24. Cechy ofiary mobbingu <ul><li>Pracownik, który swoim wyglądem, przekonaniami, orientacją seksualną lub sytuacją socjoekonomiczną, wyróżnia się na tle innych, </li></ul><ul><li>kobiety pracujące w zawodach uważanych za typowo męskie ) lub mężczyźni pracujący w zawodach sfeminizowanych </li></ul>
 25. 25. syndrom zaniku odpowiedzialności <ul><li>„ róbta, co chceta”, </li></ul>
 26. 26. agresja i przemoc
 27. 27. molestowanie seksualne <ul><li>Zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność osobistą, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi. </li></ul><ul><li>Molestowanie seksualne w najściślejszym znaczeniu jest napastliwym czynem seksualnym. </li></ul><ul><li>Molestowania seksualnego zwykle dopuszczają się mężczyźni wobec kobiet, chociaż istnieją również przypadki, gdy kobiety wymuszają molestowanie dla otrzymania później w wyniku wyroków sądowych odszkodowań. </li></ul>
 28. 28. prawo Parkinsona <ul><li>wykonywanie zadań wydłuża się, wypełniając cały czas pracy. </li></ul><ul><li>oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie </li></ul>
 29. 29. patologia decyzji <ul><li>naginanie faktów w celu uzasadnienia poprawności poprzednich decyzji (np.. błędna decyzja szefa) </li></ul><ul><li>podejmowanie decyzji podnoszących status w organizacji (zamiast realizujących cele strategiczne firmy) </li></ul>
 30. 30. zasada Petera (próg kompetencji) <ul><li>w organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Zasada ta w szczególności odnosi się do organizacji typu biurokratycznego, gdzie jej członkowie w trakcie własnej kariery awansują tak długo, póki nie znajdą się na poziomie, na którym nie będą już kompetentni. </li></ul><ul><li>zakłada się tutaj, że jeżeli organizacje mają zdolność do ciągłego funkcjonowania, to jest to spowodowane tym, że jeszcze nie wszyscy urzędnicy osiągnęli swój poziom niekompetencji. </li></ul>
 31. 31. luksusomania <ul><li>stwarzanie sobie superluksusowego środowiska pracy, wysokie pensje, wyposażenie, obsługa, dobre samochody, drogie podróże, luksusowe przyjęcia </li></ul><ul><li>syndrom słabości gratyfikacji </li></ul><ul><li>syndrom braku odporności na kasę </li></ul><ul><li>syndrom konieczności natychmiastowego efektu, </li></ul>
 32. 32. makiawelizm <ul><li>„ cel uświęca środki” </li></ul><ul><li>stosowanie środków moralnie nagannych takich jak przemoc, obłuda czy kłamstwo, często nacechowanych cynizmem, przewrotnością i brakiem skrupułów </li></ul>
 33. 33. Dziękujemy za uwagę <ul><li>Autorzy: </li></ul><ul><li>Dąbrowska Agnieszka </li></ul><ul><li>Herej Agata </li></ul><ul><li>Jancewicz Marta </li></ul>

×