Informe logopedia

5,632 views
5,322 views

Published on

Published in: Education

Informe logopedia

  1. 1. INFORME VALORACIÓN DE AUDICIÓN E LINGUAXE (Informe – tipo de avaliación) DATOS DO ALUMNO/A Nome:………………………………………………………………………..…………………… Data de nacemento:……………………….. Idade:…………………………………………. Centro e modelo lingüístico:………………………Curso:……………………………………. Informe elaborado por:…………………………………………………………………………. Data do informe:……………………………………………………………………………….. DESCRICIÓN E HISTORIA DAS DIFICULTADES: - Descrición das dificultades na área da linguaxe e a comunicación. - Idade na que se iniciou a atención por parte do mestre/a de A.L. - Evolución das dificultades tras a intervención logopédica. - Repercusións das dificultades na dinámica da aula. DATOS RELEVANTES DA ENTREVISTA FAMILIAR: Datos do desenvolvemento: - Motricidade: o Idade na que comezou a andar con autonomía. o Indicadores de torpeza motriz, problemas de equilibrio e/ou de tonicidade. - Linguaxe: o Características do balbucido. o Idade na que emitiu as primeiras palabras, as primeiras frases… o Repercusións das dificultades lingüísticas no contexto familiar. - Hábitos - alimentación: o Uso de chupete e/ou de biberón, deglutición, mastigación… o Alimentación actual. o Dificultades. Datos do contexto familiar: - Idiomas de uso no contexto familiar. - Factores hereditarios na familia. - Características da interacción comunicativa no ámbito familiar, ambiente sociocultural… - Problemas afectivos e de relación: sobreprotección, deprivación, illamento, bloqueos… Datos médicos (otorrino, maxilofacial, neuroloxía, pediatría)… intervencións quirúrxicas. DATOS RELEVANTES DA HISTORIA ESCOLAR: - Atención temperá por persoal especializado (0 a 3 anos). - Idade de inicio da escolaridade. - Repetición de cursos e motivos. - Cambios de centro e motivos. - Cambios de modelo lingüístico e motivos. - Regularidade na asistencia. MEDIDAS DE ATENCIÓN: - Sistema aumentativo ou alternativo de comunicación. - Adaptación da comunicación co neno/a. - Adaptación de contidos das áreas. 1
  2. 2. - Adaptación da metodoloxía, de actividades e de materiais con carga lingüística. - Apoio en medidas de reforzo e/ou atención específica por parte de P.T. ou A.L. AVALIACIÓN DA LINGUAXE: • Aptitudes psicolingüísticas. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación (1) o Datos de probas de habilidades o Probas: ITPA psicolingüísticas: - Idade psicolingüística. - Media das puntuacións típicas. - Discrepancia entre os resultados dos subtest. - Análises dos tres niveis: canal de comunicación, procesos psicolingüísticos e niveis de organización. • Comprensión da linguaxe. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación (1) o Nivel de comprensión: o Observación - Tipo e complexidade de ordes. o Probas: - Comprensión de relatos: - Escalas Reynell: Comprensión  Con apoio de imaxes. - ELCE: Comprensión ordes.  Sen apoio de imaxes. - ITPA: Comprensión auditiva - Comprensión de textos orais (relato con apoio de imaxes). expositivos. - CUMANIN: Linguaxe - Observación: Tipo de preguntas comprensiva (relato sen apoio de que comprende: rutineiras, imaxes). pechadas, abertas con - PROLEC-R: Comprensión oral interrogadores… (texto expositivo sen apoio de o Dificultades ou limitacións na imaxes). comprensión da linguaxe. • Habilidades auditivas. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación (1) o Habilidades auditivas específicas: o Probas:  Recoñecemento de palabras e - Valoración da percepción frases que oe. auditiva de Gotzens e Marro.  Discriminación auditiva. - EDAF: Avaliación da  Análise auditiva. discriminación auditiva e  Integración auditiva. fonolóxica. o Memoria auditiva: - A-RE-HA: Discriminación de  De secuencia de díxitos. contrastes.  De palabras. - ELCE: Percepción e  De frases. discriminación auditiva.  De relatos. - ELO: Discriminación auditiva de 2
  3. 3. fonemas. - PAF: Ritmo, discriminación auditiva e discriminación fonética. - ITPA: Memoria secuencial auditiva e integración auditiva. - Escalas de McCarthy: Memoria de palabras, frases e relatos. • Expresión da linguaxe. - Funcionalidade dos órganos fono-articulatorios. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Respiración e sopro. o Observación o Mobilidade e configuración (beizos, o Probas: meixelas, padal, veo, lingua, - ELCE: Avaliación dos órganos dentición…). fonoarticulatorios. o Dificultade ou enlentecemento na - PAF: Avaliación da respiración, realización de praxias. capacidade e sopro e habilidade buco-linguo-labial. - A-RE-HA: Valoracións complementarias. - Fonoloxía e fonética. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Descrición de fonemas vocálicos, o Probas: consonánticos e grupos - PLON-R: Fonoloxía. consonánticos que teñen adquiridos. - Rexistro fonolóxico inducido de o Fonemas que non teñen adquiridos e M. Monfort e A. Juárez. que por idade deberían telos. - A-RE-HA: Probas de análise dos o Descrición de procesos fonolóxicos retrasos da fala de E. Aguilar e de simplificación da fala. M. Serra. o Procesos fonolóxicos que realiza e - Avaliación fonolóxica de Laura que por idade deberían estar Bosch. superados. - ELCE: Exploración fonolóxica e o Presenza de procesos fonolóxicos fonética. que raramente aparecen no - ELA-r: Exame da articulación. desenvolvemento normal. - ELO: Aspectos fonolóxicos. o Percepción da fala: memoria - PAF: Articulación de fonemas en fonolóxica. Habilidade para reter e repetición, na linguaxe reproducir a fonoloxía de palabras espontánea, na lectura e na pouco frecuentes e complexas así escritura. como de pseudopalabras. - Test de intelixibilidade de M. o Funcionalidade da fala: Monfort e A. Juárez intelixibilidade das súas producións - Listado de pseudopalabras de en diferentes situacións. Dificultades. Gerardo Aguado. o Mellora da expresión coa repetición. o Análise de mostras da linguaxe espontánea. 3
  4. 4. - Léxico. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Coñecemento lexical a nivel o Probas: receptivo e expresivo. - Test de vocabulario en imaxes o Fluidez na evocación do léxico. Peabody. o Observación: problemas no uso, - K-Bit: Vocabulario expresivo. dificultades na evocación, tipo e - Evocación de vocabulario de variedade de palabras que emprega… Boston. - ITPA: Expresión verbal (fluidez). - EVOCA: Coñecemento de vocábulos (receptivo). - ELCE: Léxico. o Análise de mostras da linguaxe espontánea. Índice de riqueza lexical. - Morfosintaxe. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Comprensión e expresión de o Probas: estruturas e aspectos da - PLON-R: Morfoloxía-Sintaxe. morfosintaxe. - ITPA: Integración gramatical. o Análise da sintaxe: - CEG: Comprensión de oracións - Tipo de estruturas sintácticas que gramaticais. non comprende. - TSA. Comprensión e expresión - Tipo de oracións que emprega en de estruturas morfosintácticas. diferentes situacións da - BLOC: Módulos de sintaxe e avaliación: morfoloxía. o Linguaxe espontánea. - ELO: Aspectos sintácticos. o Situación dirixida ante - Escalas Reynell: Expresión. imaxes. o Análise de mostras da linguaxe o Repetición. espontánea. Índice de lonxitude - Análise dos sintagmas nominal e media do enunciado. verbal. - Lonxitude media do enunciado. o Análise da morfoloxía: erros/dificultades no uso de partículas, nexos, verbos e concordancias, en diferentes situacións de avaliación: o Linguaxe espontánea. o Situación dirixida ante imaxes. o Inducido en peche gramatical. o Repetición. o Referencia evolutiva: idade de desenvolvemento no que se atopa. - Semántica. 4
  5. 5. o Comprensión de contidos: o Probas: identificación de definicións polo - ELCE: uso, identificación de relacións de  Test Metropolitan ítem 3 causa-efecto, identificación de e ítem 2: Compresión categorías… frases. o Expresión de definicións.  Test de Decroly: o Coñecemento de analoxías, de comprensión causa- conceptos opostos e de categorías. efecto. - ITPA: Asociación auditiva, BOEHM, CONCEBAS: Conceptos básicos. - PLON-R: Contido. - ELCE: Semántico. - BLOC: Semántica. - ELO: Aspectos semánticos. - Pragmática Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Prerrequisitos para a comunicación: o Observación. mirada conxunta, mirada o Actividade conxunta co neno/a. alternativa… o Conversación. o Intención e modalidade o Relato de contos: comunicativa: deícticos, xestos o Conto coñecido. vocalizacións, linguaxe oral… o Conto novo. o Funcións e habilidades lingüísticas: o Con apoio de imaxes. - Nivel alcanzando: denomina, o Sen apoio de imaxes. describe, informa, pregunta, o Probas: relata… - Escalas McCarthy: memoria de o Habilidades narrativas: organización relato. das ideas, cantidade e precisión en - PLON-R: Uso. ideas principais e detalles, axuda do adulto. Dificultades de coherencia, - BLOC: Modulo pragmática. cohesión e fluidez. o Diferenzas significativas segundo o tipo e a situación de relato: con ou sen apoio visual, familiaridade ou non co relato. o Habilidades na conversa: axuda do adulto, escoita ao interlocutor, respecto das quendas, claridade da información que se da, coherencia das repostas e das preguntas, mantemento do tema… • Habilidades meta fonolóxicas. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Habilidades meta fonolóxicas: nivel o Probas de habilidades meta de palabras, sílabas, fonemas.... fonolóxicas: Dificultades. - PECO. Proba de avaliación do 5
  6. 6. coñecemento fonolóxico. - ALE. Avaliación da conciencia fonolóxica e velocidade de denominación. - THM. Test de Habilidades Metalingüísticas. • Lectura e escritura. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Procesos lectores: o Probas de lectura e escritura: - Acceso ao léxico: Exactitude - PROLEC, PROLEC-R. lectora. Dificultades. - TALE. - Acceso ás estruturas gramaticais. - EMLE-TALE-2000. - Acceso á comprensión de - PROESC. oracións e de textos. - ALE. o Escritura: o Lecturas do seu nivel educativo. - Copia. o Análise de cadernos: escritura. - Ditado (ortografía natural, arbitraría, regrada…). o Composición escrita. DATOS DA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA (Se recolle información sobre o perfil intelectual). Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Datos da valoración intelectual: o Probas: - C.I. non verbal. - WPPSI. - Discrepancia entre probas - WISC. manipulativas e probas verbais. - Escalas McCarthy. VALORACIÓN GLOBAL DO PERFIL LINGÜÍSTICO • Idade de inicio da linguaxe. • Desfase entre o nivel lingüístico do neno/a e a súa idade cronolóxica ou mental (referencia a escalas evolutivas). • Habilidades auditivas. • Retraso a nivel comprensivo. • Características dos aspectos produtivos da linguaxe: o Fonética e fonoloxía. o Léxico-semántico. o Morfosintáctico. o Repercusións a nivel pragmático. • Análise do retraso nos diferentes compoñentes lingüísticos: homoxeneidade- heteroxeneidade, frecuencia dos patróns de erros que presenta/pouco frecuentes, diagnóstico/hipótese diagnóstica: 6
  7. 7.  Dislalias funcionais.  Dificultades da fala de orixe orgánico (labio leporino, fisura palatina).  Trastorno fonolóxico/retardo no desenvolvemento da fala.  Retardo no desenvolvemento da linguaxe oral (lingua materna)  Trastorno específico da linguaxe (TEL/Disfasia)  Trastorno específico da lectura (Dislexia)  Retardo / dificultades na área de comunicación e linguaxe oral derivado de discapacidad…. PROBAS DA LINGUAXE QUE CONTIDO DA AVALIACIÓN IDADE AVALIAN VARIOS ASPECTOS RDLS. Escalas de Avalía a linguaxe dende as 18 meses a 7 anos desenvolvemento da linguaxe de vertentes comprensiva e expresiva. Reynell III de S. Edwards e outros. Editorial NFER-Nelson. ITPA de S.A. Kirk e outros. Avalía aptitudes psicolingüísticas 3 a 10 anos Editorial TEA. verbais e non verbais. PLON-R de G. Aguinaga e outros. Avalía a linguaxe nos aspectos de 3, 4, 5 e 6 anos Editorial TEA. forma, contido e uso. ELCE. Exploración da Linguaxe Realiza unha exploración da 4 a 7 anos Comprensiva e Expresiva de Mª. J. linguaxe comprensiva e expresiva. Comprensión ordes López Ginés e outros. Editorial dende os 2 anos CEPE. BLOC. Batería de Linguaxe Avalía aspectos semánticos, 5 a 14 anos Obxectiva e Criterial de M. morfolóxicos, sintácticos e Puyuelo e outros. Editorial pragmáticos da linguaxe. Masson. ELO. Avaliación da Linguaxe Oral Avalía aspectos de discriminación 4 a 8 anos de J. L. Ramos e outros. Editorial auditiva, fonoloxía, sintaxe e EOS. semántica da linguaxe. PROBAS ESPECÍFICAS QUE CONTIDO DE AVALIACIÓN IDADE AVALÍAN ALGÚN ASPECTO DA LINGUAXE ORAL AUDICIÓN Valoración da percepción auditiva Avalía habilidades específicas A partir de 3 ½ de A.M. Gotzens e S. Marro. auditivas. anos Editorial Masson. EDAF. Avaliación da Avalía discriminación auditiva e 2 a 7 anos Discriminación Auditiva e fonolóxica Fonolóxica de M. F. Brancal e outros. Editorial Lebón. FONOLOXÍA E FONÉTICA PAF. Proba de Articulación de Avalía aspectos que interveñen no 5 a 8 anos Fonemas de A. Vallés. Editorial proceso articulatorio: respiración, CEPE funcionalidade dos órganos da articulación, discriminación 7
  8. 8. auditiva e fonética e articulación dos fonemas en situacións de repetición, linguaxe espontánea, lectura e escritura. Rexistro fonolóxico inducido de Avalía o desenvolvemento A partir de 3 anos M. Monfort e A. Juárez. Editorial fonético e fonolóxico. CEPE. Test de intelixibilidade de M. Explora a intelixibilidade da A partir de 4 anos Monfort e A. Juárez. Entha articulación. Ediciones. A-RE-HA: Análise do retardo da Avalía a fonética e lea fonoloxía. De 3 a 6 anos fala de E. Aguilar e M. Serra. Edicións Universitat de Barcelona. Avaliación fonolóxica da fala Avalía la fonética e a fonoloxía A partir de 3 anos infantil de Laura Bosch. Editorial Masson PROBAS ESPECÍFICAS QUE CONTIDO DE IDADE AVALÍAN ALGÚN ASPECTO DA AVALIACIÓN LINGUAXE ORAL FONOLOXÍA E FONÉTICA ELA-R. Exame Logopédico de Articulación Avalía o compoñente A partir de 2 (revisado) de E. M. García e outros. fonético-fonolóxico da anos Editorial ALBOR-COHS. linguaxe expresiva en situación espontánea, dirixida e por repetición. Listado de pseudopalabras de G.Aguado Avalía a percepción da fala, a 5 a 7 anos (Artigo: Contribucións ao diagnóstico do memoria fonolóxica... TEL por medio da repetición de pseudopalabras). www.unav.es/educacion/psicolen/curriculu m MORFOLOXÍA E SINTAXE TSA. Desenvolvemento da morfosintaxe no Avalía a morfosintaxe dende 3 a 7 anos neno/a de G. Aguado. Editorial CEPE. a vertente comprensiva e expresiva. CEG. Comprensión de Estruturas Avalía a comprensión de 4 a 11 anos Gramaticais de E. Mendoza e outros. estruturas sintácticas. Editorial TEA LÉXICO – CONCEPTOS Test de vocabulario en imaxes de Peabody Explora o coñecemento de 2 ½ anos a 18 III de L.M. Dunn e outros. Editorial TEA. vocabulario pasivo. anos Test de vocabulario de Boston en La Avalía a habilidade para a 5 a 12 ½ anos evaluación de la afasia y de trastornos evocación/expresión de relacionados de H. Goodglass. Editorial vocabulario. Médica Panamericana. EVOCA. Estimación do Vocabulario de A. Avalía o coñecemento de 8 a 16 anos Suárez e outros. Editorial TEA. vocábulos. Require lectura. Conceptos básicos de BOEHM de Ann E. Avalía a comprensión de 4 a 7 anos Boehm. Editorial TEA. conceptos básicos. Conceptos básicos para a Educación Infantil Avalía a comprensión de Nivel I: 4 a 6 e Primaria. CONCEBAS. Dirección e conceptos básicos. anos Coordinación do proxecto: E. M. García Nivel II: 6 a 8 8
  9. 9. Pérez. Editorial COHS. anos SUB-PROBAS DA LINGUAXE CONTIDO DA AVALIACIÓN IDADE INCLUIDAS EN PROBAS DE AVALIACIÓN DA INTELIXENCIA OU DA MADUREZ Test Breve de Intelixencia de Seleccionar a parte de vocabulario A partir de 4 anos Kaufman. K-Bit de Alan Kaufman (valoración a nivel de expresión). e outros. Editorial TEA. MSCA. Escalas McCarthy de Seleccionar a parte de memoria 2 ½ a 8 ½ anos Aptitudes e Psicomotricidade para verbal. Nenos de D. McCarthy. Editorial TEA. CUMANIN. Cuestionario de Seleccionar as probas da linguaxe, 3 a 6 anos Madurez Neuropsicolóxica Infantil recomendándose especialmente a de J.A. Portellano e outros. Ed. proba de linguaxe comprensiva. TEA. PROBAS DE AVALIACIÓN DE CONTIDO DA AVALIACIÓN IDADE -ETAPA HABILIDADES METAFONOLÓXICAS PECO. Proba de Avaliación do Avalía o nivel de coñecemento Educación Infantil Coñecemento Fonolóxico de J. L. fonolóxico de tipo silábico e Ramos. Editorial EOS. fonético. THM. Test de Habilidades Valora o grado de Educación Infantil Metalingüísicas de P. F. Gómez e desenvolvemento de habilidades e 1º ciclo de outros. Editorial EOS. metalingüísticas o inicio da Primaria aprendizaxe sistemática da lecto- escritura. Ale. Avaliación inicial en Material É un material para a avaliación de Educación Primaria de Actividades para el aprendizaje capacidades relacionadas coa de la lectura y la escritura de R.M. aprendizaxe da lectura: conciencia González y F. Cuetos. Editorial fonolóxica, velocidade en CEPE. denominación, lectura e escritura. PROBAS DE AVALIACIÓN CONTIDO DE AVALIACIÓN IDADE -ETAPA DA LECTURA E ESCRITRA EMLE. Escalas Magallanes de Lectura, Escritura e Comprensión 7 a 16 anos Lectura e Escritura. TALE-2000 lectora. de J. Toro e outros. Editorial COHS. TALE. Test Análise Lecto- Lectura, Escritura e Comprensión 6 ½ a 9 ½ anos. Escritura de J. Toro y M. Cervera. lectora De 1º a 4º Primaria Editorial Aprendizaxe Visor. PROLEC de F. Cuetos e outros. Procesos lectores (proba tamén en De 1º a 4º Primaria Editorial TEA. euskera). PROLEC-R de F. Cuetos e outros.Procesos de lectura que inclúe De 1º a 6º Primaria Editorial TEA unha proba de comprensión oral de textos. PROESC. Avaliación de procesos Procesos da Escritura: copia, 8 a 16 anos 9
  10. 10. de escritura de F. Cuetos e outros. ditado e composición de textos. Editorial TEA. T.E.Y.L. Test de Escritura e Procesos da escritura e da lectura: De 1º a 4º Primaria Lectura de E. Pérez e outros. coñecer o nivel de procesamento Editorial Lebón no que se dan as dificultades, a tarefa que as provoca e a causa das dificultades. 10

×